Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Action Research In Teaching&Learning

1,112 views

Published on

ULASAN BUKU: ACTION RESEARCH IN TEACHING&LEARNING BY LIN S. NORTON

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Action Research In Teaching&Learning

 1. 1. ACTION RESEARCH IN TEACHING & LEARNING Lin S. Norton
 2. 2. DEFINISI KAJIAN TINDAKAN <ul><li>Di dalam kajian tindakan pedagogi memerlukan masa, komitmen dan bahan di dalam melaksanakan kajian dengan berkesan. </li></ul><ul><li>Mengikut penulis ini, kajian atau satu inkuiri yang sistematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan gabungan beberapa matlamat untuk memperbaiki latihan dan menyumbangkan teori pengetahuan untuk menjadikan pengajaran berkesan. </li></ul><ul><li>Kajian tindakan adalah membuat refleksi ke atas kaedah pengajaran </li></ul><ul><li>Kajian adalah satu kajian yang berbentuk renungan kendiri yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam pendidikan dan juga konteks sosial. </li></ul>
 3. 3. MENGAPA GURU PERLU BUAT KAJIAN TINDAKAN <ul><li>Sebagai salah satu cara penambahbaikan di dalam proses P&P. </li></ul><ul><li>Memberi latihan kepada guru mengenai kaedah untuk menganalisis ke atas amalan/pengajaran </li></ul><ul><li>Mengalakkan guru untuk bersedia melakukan perubahan. </li></ul><ul><li>Penerapan koloberasi </li></ul><ul><li>Sebagai sokongan keberkesanan professional. </li></ul><ul><li>Sebagai salah satu pendekatan untuk guru melahirkan pengetahuan mereka dalam proses P&P </li></ul>
 4. 4. BILA GURU MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN <ul><li>Bila-bila masa </li></ul>
 5. 5. DIMANA GURU MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN <ul><li>Guru melakukan kajian tindakan semasa di dalam kelas. </li></ul><ul><li>Untuk melakukan kajian tindakan adalah berdasarkan apa yang anda rancang, bertindak, pemantauan dan refleksi(Kember, 2000). </li></ul>
 6. 6. BAGAIMANA GURU MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN <ul><li>MODEL/REKA BENTUK </li></ul><ul><li>Mengenalpasti masalah(observe) </li></ul><ul><li>Merancang satu tindakan yang melibatkan amalan kita(plan) </li></ul><ul><li>Melaksanakan perancangan tersebut(act) </li></ul><ul><li>Membuat refleksi(reflect) </li></ul>
 7. 7. PROSEDUR <ul><li>Berdasarkan kitaran, penulis telah mencadangkan ITDEM </li></ul><ul><li>Identifying the problem/issue/difficulty/paradox. </li></ul><ul><li>Thinking of ways to tackle the problem </li></ul><ul><li>Doing it </li></ul><ul><li>Evaluating it </li></ul><ul><li>Modifying future practice </li></ul>
 8. 8. PENGUMPULAN & PENGANALISISAN DATA <ul><li>2 kaedah: </li></ul><ul><li>Kuantitatif </li></ul><ul><li>Kualitatif </li></ul>
 9. 9. KUANTITATIF <ul><li>Tinjauan (survey) </li></ul><ul><li>Sesuai untuk pengumpulan data daripada respond yang berjumlah besar. </li></ul><ul><li>Instrumen yang digunakan ialah melalui kaji selidik(untuk mengetahui demografik dan tingkah laku manusia) dan inventori(pengukuran) </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Eksperimen </li></ul><ul><li>Untuk mencari punca dan kesan. </li></ul><ul><li>Kajian pemerhatian </li></ul><ul><li>Secara langsung- responden tahu bahawa mereka sedang diperhatikan. </li></ul><ul><li>Secara tidak langsung- responden tidak tahu mereka diperhatikan. </li></ul><ul><li>Pemerhati dalam pemerhatia-melibatkan pemerhati untuk menjadi responden. </li></ul>
 11. 11. PENGANALISAAN DATA KUANTITATIF <ul><li>Statistik deskriptif </li></ul><ul><li>Ukuran kecenderungan memusat(min, median dan mod), ukuran taburan (dispersion)/ pembolehubah (julat, varians dan sisihan piawai) dan bilangan frekuensi. </li></ul><ul><li>Analisis ini dapat menghasilkan data yang jelas </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Statistik inferential </li></ul><ul><li>Diperlukan apabila data deskriptif yang telah dianalisis perlu ditafsirkan untuk mendapatkan penjelasan kepada sebab dan akibat. </li></ul><ul><li>Ia juga untuk mendapatkan kesimpulan dan apabila menguji hipotesis dalam kajian. </li></ul><ul><li>Ujian utama ialah ujian korelasi (spearman’s n Pearson), ujian perbezaan purata (the sign test S) dan ujian goodness(Chie-square) </li></ul>
 13. 13. KUALITATIF <ul><li>2 kaedah analisis: </li></ul><ul><li>Analisis thematik </li></ul><ul><li>- untuk menentukan cara. </li></ul><ul><li>Analisis kandungan </li></ul><ul><li>- gabungan kualitatif dan kuantitatif </li></ul>
 14. 14. LANGKAH-LANGKAH <ul><li>Analisis thematik </li></ul><ul><li>Immersion </li></ul><ul><li>Menjana kategori </li></ul><ul><li>Menghapuskan kategori </li></ul><ul><li>Gabungan kategori </li></ul><ul><li>Memeriksa tema </li></ul><ul><li>Mengaitkan tema </li></ul><ul><li>Perbentangan hasil </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Analisis kandungan </li></ul><ul><li>Memastikan unit analisis </li></ul><ul><li>Membahagikan transkrip ke dalam unit analisis </li></ul><ul><li>Membina kategori </li></ul><ul><li>Coding(menentukan unit analisis ke dalam kategori) </li></ul><ul><li>Menghitung peratusan maklumat dalam unit-unit di setiap kategori. </li></ul>

×