Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K Onsep Pentaksiran

24,856 views

Published on

Published in: Sports, Education

K Onsep Pentaksiran

 1. 1. PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU MOHD HASIF B A.SAMAT PISMP PSV
 2. 2. KONSEP DAN TEORI PENTAKSIRAN <ul><ul><li>Konsep Pentaksiran </li></ul></ul><ul><ul><li>Rukun Pentaksiran </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciri-ciri Pentaksiran </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesahan dan Kebolehpercayaan </li></ul></ul>
 3. 3. Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan . KONSEP PENTAKSIRAN LPM, KPM
 4. 4. PENTAKSIRAN PROSES MAKLUMAT PENGHAKIMAN PRODUK PERTIMBANGAN PENCAPAIAN PENDIDIKAN BUKTI PRESTASI TOPIK OPERASI DAPAT HASIL PENGETAHUAN KEMAHIRAN NILAI
 5. 5. RUKUN PENTAKSIRAN <ul><ul><li>Instrumen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kumpulan Yang Ditaksir </li></ul></ul><ul><ul><li>Respons </li></ul></ul><ul><ul><li>Kumpulan Yang Menaksir </li></ul></ul><ul><ul><li>Skor </li></ul></ul>
 6. 6. TUJUAN PENTAKSIRAN <ul><ul><li>Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran </li></ul></ul>
 7. 7. TUJUAN PENTAKSIRAN Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan.
 8. 8. <ul><ul><li>Pentaksiran merangkumi aktiviti menghurai, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar. </li></ul></ul>
 9. 9. PENTAKSIRAN OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
 10. 10. CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIK <ul><ul><li>Skor yang tinggi darjah kesahan </li></ul></ul><ul><ul><li>Skor yang tinggi darjah kebolehpercayaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Keobjektifan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kebolehtadbiran </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemudahtafsiran </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyeluruh </li></ul></ul>
 11. 11. CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIK <ul><ul><li>Keobjektifan : Ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kebolehtadbiran : Kelicinan dan kerja-kerja susulan yang dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolah </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemudahtafsiran : Maklumat tentang calon berdasarkan skor, mendiskriminasikan calon, menepati tujuan mengadakan sesuatu ujian dan pentaksiran </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyeluruh : Mengandungi soalan-soalan yang mewakili semua objektif yang penting </li></ul></ul>
 12. 12. KAEDAH PENTAKSIRAN <ul><ul><li>Pemerhatian </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penulisan </li></ul></ul>
 13. 13. PEMERHATIAN <ul><ul><li>Sikap </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelakuan atau Amalan </li></ul></ul><ul><ul><li>Amali </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemahiran Manipulatif </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemahiran Bersosial </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemahiran Belajar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemahiran Reka Cipta </li></ul></ul><ul><ul><li>Hasil Kerja Murid </li></ul></ul><ul><ul><li>Lukisan </li></ul></ul><ul><ul><li>Buku Skrap </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerja Kursus </li></ul></ul>
 14. 14. PENTAKSIRAN LISAN <ul><li>DIGUNAKAN OLEH GURU UNTUK MENGUMPUL MAKLUMAT SEMASA BERLAKU INTERAKSI ANTARA </li></ul><ul><li>1. MURID DENGAN GURU </li></ul><ul><li>2. MURID DENGAN MURID </li></ul><ul><li>3. MURID DENGAN BAHAN PEMBELAJARAN </li></ul>
 15. 15. AKTIVITI PENTAKSIRAN LISAN <ul><li>SOAL JAWAB </li></ul><ul><li>PERBINCANGAN DALAM KUMPULAN </li></ul><ul><li>SYARAHAN </li></ul><ul><li>BACAAN KUAT </li></ul><ul><li>PERBAHASAN </li></ul><ul><li>BERCERITA </li></ul><ul><li>TEMU BUAL </li></ul><ul><li>HAFAZAN </li></ul><ul><li>DEKLAMASI SAJAK / PUISI / PANTUN DSB. </li></ul>
 16. 16. PENTAKSIRAN SECARA PENULISAN <ul><li>Guru melaksanakan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan hasil penulisan pelajar. </li></ul><ul><li>1. Soalan dalam bentuk objektif </li></ul><ul><li>2. Soalan dalam bentuk subjektif </li></ul>
 17. 17. MEREKOD <ul><li>Aktivti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan dengan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian pelajar secara individu </li></ul>
 18. 18. PELAPORAN <ul><li>Proses penyampaian maklumat berkaitan pentaksiran dari semasa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan, kemahiran, nilai, sikap dan pencapaian pelajar. </li></ul>
 19. 19. TUJUAN PELAPORAN <ul><li>Pelajar, guru, ibubapa dan pihak sekolah mendapat maklumat yang tepat dan terperinci berkaitan dengan pencapaian dan perkembangan pembelajaran pelajar </li></ul><ul><li>TINDAKAN SUSULAN AKAN DILAKUKAN </li></ul><ul><li>Pemulihan, pengukuhan dan </li></ul><ul><li>pengayaan </li></ul>
 20. 20. PERKARA YANG MEMBANTU GURU <ul><li>Mengubah objektif P&P mengikut kebolehan pelajar </li></ul><ul><li>Mempelbagaikan teknik pengajaran sesuai dengan kebolehan pelajar </li></ul><ul><li>Mempelbagaikan bahan bantu mengajar sesuai dengan kebolehan pelajar </li></ul><ul><li>Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap penguasaan pelajar </li></ul><ul><li>Memberi bimbingan kepada individu atau kumpulan pelajar </li></ul><ul><li>Memberi peluang kepada pelajar untuk mengukuhkan kemahiran yang diperolehi </li></ul>
 21. 21. KONSEP KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN Thorndike (1991) konsep kesahan merujuk kepada keseluruhan apa yang kita hendak ukur dan tiada lain selain apa yang kita hendak ukur. LPM – Kesahan skor ujian merujuk kepada relevan dan kecukupcakupan
 22. 22. FAKTOR YANG MENENTUKAN KESAHAN SKOR <ul><li>Releven </li></ul><ul><li>Mewakili </li></ul>
 23. 23. RELEVEN <ul><li>Item yang ditulis bagi sesuatu instrumen pentaksiran mestilah menepati : </li></ul><ul><li>Kumpulan sasar </li></ul><ul><li>Kurikulum </li></ul><ul><li>Konteks dan situasi </li></ul><ul><li>JSU </li></ul><ul><li>Aras kesukaran </li></ul>
 24. 24. MEWAKILI <ul><li>Item dalam instrumen mestilah mewakili pentaksiran mestilah mewakili : </li></ul><ul><li>Cakupan Kurikulum </li></ul><ul><li>Kepelbagaian Item </li></ul><ul><li>Aras kesukaran yang dihasratkan </li></ul><ul><li>Kepelbagaian cara menyoal </li></ul>
 25. 25. KEBOLEHPERCAYAAN <ul><ul><li>Skor : Tepat dan tekal </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrumen : Memberi skor yang konsisten </li></ul></ul>
 26. 26. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBOLEHPERCAYAAN <ul><li>Arahan tidak jelas </li></ul><ul><li>Tempoh ujian tidak sesuai </li></ul><ul><li>Pentadbiran yang tidak standard </li></ul>
 27. 27. Tujuan : Menilai kefahaman dan penguasaan agama dalam diri murid. Mengukur hasil-hasil kerja murid . Mendapatkan pengiktirafan masyarakat . Menghidupkan amalan dan penghayatan dalam jiwa murid . <ul><ul><ul><li>Membangunkan keyakinan dalam diri murid. </li></ul></ul></ul>
 28. 28. والله أعلم بالصواب

×