SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Pengenalan Penghayatan Etika dan
Peradaban dalam Acuan Malaysia
Topik 1
Kursus Penghayatan Etika dan Peradaban
Hasil Pembelajaran
• Menjelaskan kerangka pemikiran penghayatan etika dan peradaban.
• Menganalisis etika dan peradaban dari segi individu, keluarga, masyarakat
dan negara.
Sinopsis
Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat, namun tahap
penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur
sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban di
Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut ‘acuan Malaysia’ berdasarkan
susur masa evolusi sejarahnya, iaitu, Prakolonial, Kolonial dan Pascakolonial (PrK-
Kol-PcK). Sifat dan kefahaman mengenai etika berciri moden diperkenal dan
dilaksanakan semasa era kolonial Eropah. Sebelumnya, pada era pra-kolonial, dalam
wilayah Alam Melayu, konsep ‘adab’ dan ‘adat’ (adat istiadat dan adat resam),
merupakan sebahagian daripada bentuk etika ketika itu, telah wujud mendukung
sistem nilai pemerintahan, masyarakat tradisional serta peradaban. Gabungan
kedua-dua bentuk etika, tradisional dan moden tersebut, telah tergarap pada era
pascakolonial yang pula tersulam dalam acuan Malaysia. Penekanan kepada
‘penghayatan’ mengundang kita mengupas secara terfokus terhadap idea, proses
dan praktis etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia, dulu dan sekarang.
Inilah kekuatan Kursus Penghayatan Etika dan Peradaban (KPE&P).
Kandungan
1. Pengenalan Etika dan Peradaban.
2. Susur masa Etika dan Peradaban berdasarkan Prakolonial,
Kolonial dan Pascakolonial.
3. Kerangka menganalisis Etika dan Peradaban acuan Malaysia
melalui sejarah, struktur sosial dan biografi (riwayat).
4. Penghayatan Etika dan Peradaban mengikut peringkat
individu, keluarga, komuniti, dan masyarakat (lokal dan
global).
5. Penghayatan Etika dan Peradaban mengikut konteks
masyarakat, negara dan pasaran.
Sinopsis:
Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Dalam Acuan Malaysia
Prakolonial
(tradisional)
Kolonial
(moden)
Pascakolonial
(gabungan)
Memahami Etika (pembentukan berasas susur masa)
• Adab
• Adat Istiadat
• Adat Resam
• Etika
• Etos
• Etiket
telah ada
datang
+
Etika Moden (Adab,
Adat Istiadat, Adat
Resam, Etika, Etos,
Etiket)
Bercampur
gaul
Sejarah
Struktur Sosial
• Masyarakat
• Negara
• Pasaran
Biografi
• Individu
• Keluarga
• Komuniti
Menghayati Etika dan Peradaban Acuan Malaysia
membentuk &
mentakrif
tersulam
membentuk &
mentakrif
Objektif
Membina kerangka pemikiran
dan analisis penghayatan etika
dan peradaban.
Pengenalan Etika dan Peradaban
1. Pengenalan Etika dan Peradaban
• Etika dan peradaban penting
dalam sesebuah masyarakat
supaya:
• berkeperibadian tinggi;
• saling menghormati;
• hidup harmoni;
• membina negara bangsa;
dan
• lain-lain.
Adab
• [Bahasa: Kamus Pelajar Edisi Kedua] budi
pekerti yg halus; tingkah laku yg baik; budi
bahasa.
• Kurang adab tidak tahu adat; kurang sopan.
• Beradab = baik budi bahasanya; sopan:
Orang yg beradab tidak akan meninggikan
suara apabila berkata-kata dgn ibu bapanya.
• Beradab = telah maju tingkat kehidupannya.
peradaban sistem dan tahap perkembangan
sosial sesuatu bangsa; kemajuan sosial dan
kebudayaan sesuatu bangsa.
Sumber: carian perkataan adab di http://prpm.dbp.gov.my
Contoh: Adab Bugis
https://www.telukbone.id/pengertian-siri-napesse-dan-siri-
na-passe/
Adat Resam
• [Bahasa: Kamus Pelajar Edisi Kedua] adat yg
menjadi kebiasaan kpd sesuatu kaum
(daerah dll). (Kamus Pelajar Edisi Kedua).
• Contoh: adat resam berkaitan perkahwinan –
merisik, bertunang, majlis perkahwinan dll.
Sumber: carian perkataan adat istiadat di http://prpm.dbp.gov.my
Adat Istiadat
• [Bahasa: Kamus Pelajar Edisi Kedua]
berbagai-bagai adat yang diikut.
• Berbagai-bagai adat dan kebiasaan. Majlis
rasmi untuk menyambut sesuatu peristiwa
(spt pertabalan, perkahwinan, dsb).
• Berbagai-bagai adat (peraturan) yang
dituruti.
Sumber: carian perkataan adat istiadat di http://prpm.dbp.gov.my
Sumber:
http://www.bernama.com/bm/new
s.php?id=1751843
https://www.indahnyaislam
.my/2019/07/institusi-yang-
di-pertuan-agong-bukan-
sekadar-simbol/
Adab: Aktiviti 1
• Berdasarkan pemerhatian dan pergaulan anda dalam dunia nyata atau alam siber:
1. Bincangkan insiden yang boleh dianggap sebagai kurang adab.
2. Berikan justifikasi mengapa insiden kurang beradab tersebut tidak sepatutnya
berlaku.
Etika
• [Bahasa] prinsip moral atau nilai-
nilai akhlak (adat sopan santun dsb)
yg menjadi pegangan seseorang
individu atau sesuatu kumpulan
manusia. ((Kamus Pelajar Edisi
Kedua).
• [Sosiologi] satu standard
menyeluruh mengenai benar atau
salah yang menjelaskan apa yang
sebenarnya perlu dilakukan oleh
manusia dalam konteks apa yang
benar, tanggungjawab, manfaat
kepada masyarakat atau sifat baik.
Sumber: carian perkataan etika di http://prpm.dbp.gov.my
• Etos: [Bahasa] sifat ciri sesuatu
bangsa, budaya, era, dll: pelukis
Malaysia boleh menghasilkan
karya yg benar-benar
mencerminkan aspirasi, falsafah
dan ~ masyarakat dan negara
kita. (Kamus Dewan Edisi
Keempat).
• Etos: [Sosiologi] Usaha
membangunkan bangsa
berdasarkan latar individu,
keluarga dan komuniti berbagai
serta berbeza sejarah, etnik,
bahasa, agama, budaya dan latar
geografi melebihi kesepakatan ciri
ciri asas negara atau bangsa.
Etos
Sumber: carian perkataan etos di http://prpm.dbp.gov.my
Etiket
• Etiket: adat dan peraturan
bkn kesopanan
(terutamanya dlm
kehidupan sosial atau dlm
profesion tertentu): wanita
bangsa kita belum mahir
tentang ~ yg lazim di
rumah-rumah orang
besar. (Kamus Dewan Edisi
Keempat).
Sumber: carian perkataan etiket di
http://prpm.dbp.gov.my
Susur masa Etika dan Peradaban berdasarkan
Prakolonial, Kolonial dan Pascakolonial
2. Susur masa Etika dan Peradaban berdasarkan
Prakolonial, Kolonial dan Pascakolonial
Sumber: https://www.lembagaperadabanmelayu.org/
• Sebelum kedatangan kolonial
telah wujud etika dalam
masyarakat yang disebut adab,
adat istiadat dan adat resam.
• Proses migrasi dalam Kepulauan
Melayu dan luar Kepulauan
Melayu menjadikan adab, adat
istiadat, dan adat resam
bercampur baur akibat proses
pinjam meminjam dan tersulam
dalam masyarakat.
Wilayah Alam Melayu
2. Susur masa Etika dan Peradaban berdasarkan
Prakolonial, Kolonial dan Pascakolonial
• Prakolonial – zaman
negara ini belum dikenali
sebagai Malaysia dan
belum dijajah.
• Etika telah terjelma dalam
tingkah laku serta
kehidupan seharian, formal
atau tidak formal, disebut
sebagai adab, adat resam
dan adat istiadat.
Prakolonial
(tradisional)
• Adab
• Adat Resam
• Adat Istiadat
telah ada
2. Susur masa Etika dan Peradaban berdasarkan
Prakolonial, Kolonial dan Pascakolonial
• Kolonial – zaman negara
kita dijajah.
• Etika dibawa dalam bentuk
berpakaian, percakapan,
pentadbiran, ketuanan dll.
• Cara makan, memberi
tabik hormat, dll
Kolonial
• Etika
• Etos
• Etiket
datang
2. Susur masa Etika dan Peradaban berdasarkan
Prakolonial, Kolonial dan Pascakolonial
• Zaman Pascakolonial
merupakan era moden.
• Masyarakat telah menerima
variasi dan percampuran versi
etika secara langsung atau
melalui teknologi.
• Nilai etika bercampur baur ini
wujud dalam persekitaran
formal dan tidak formal
kehidupan kita.
• Kerisauan kita ialah budi
pekerti, tingkah laku dan budi
bahasa kita merosot
disebabkan kegagalan kita
mempelajari dan menghayati
Pascakolonial
(moden)
Etika Moden (Adab,
Adat Istiadat, Adat
Resam, Etika, Etos,
Etiket)
Bercampur
gaul
Kerangka Menganalisis Etika dan Peradaban Acuan
Malaysia melalui Sejarah, Struktur Sosial dan
Biografi
• Tahap penghayatan etika dan
peradaban adalah berbeza dan
dipengaruhi oleh perkembangan
sejarah, struktur sosial dan biografi
masyarakat berkenaan.
3. Kerangka Menganalisis Etika dan Peradaban Acuan Malaysia
melalui Sejarah, Struktur Sosial dan Biografi (Riwayat)
3. Kerangka Menganalisis Etika dan Peradaban Acuan Malaysia
melalui Sejarah, Struktur Sosial dan Biografi (Riwayat)
• Tahap penghayatan etika
dan peradaban adalah
berbeza dan dipengaruhi
oleh perkembangan
sejarah, struktur sosial
dan biografi masyarakat
berkenaan.
3. Kerangka Menganalisis Etika dan Peradaban Acuan Malaysia
melalui Sejarah, Struktur Sosial dan Biografi (Riwayat)
• Tahap penghayatan etika
dan peradaban adalah
berbeza dan dipengaruhi
oleh perkembangan
sejarah, struktur sosial dan
biografi masyarakat
berkenaan.
Penghayatan Etika dan Peradaban mengikut
peringkat Individu, Keluarga, Komuniti, dan
Masyarakat (lokal dan global)
4. Penghayatan Etika dan Peradaban mengikut peringkat –
Individu, Keluarga, Komuniti, dan Masyarakat (lokal dan global)
Individu Keluarga Komuniti Masyarakat
Penghayatan Etika dan Peradaban mengikut
konteks Masyarakat, Negara dan Pasaran
5. Penghayatan Etika dan Peradaban mengikut konteks
Masyarakat, Negara dan Pasaran
Masyarakat & Negara
Pasaran
Sekian, Terima kasih
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN MODUL DAN VIDEO
MODUL PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN
INSTITUT KAJIAN ETNIK (KITA-UKM)
Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin (KITA-UKM)
Prof. Dr. Mansor Mohd Noor (KITA-UKM)
Prof. Madya Dr. Fazilah Idris (PUSAT CITRA-UKM)
Prof. Madya Dr. Nazri Muslim (PUSAT CITRA-UKM)
Prof. Madya Dr. Mohd Sobhi Ishak (SMMTC-UUM)
Prof. Madya Dr. Dr. Shamrahayu Ab Aziz (UIAM)
Prof. Madya Dr. Mohd Mahadee Ismail (UPM)
Dr. Hairol Anuar Mak Din (KUIS)
Dr. Nur Azlili Hasan (UTAR)
Ahmad Zul Hakimi Hassim (KITA-UKM)

More Related Content

What's hot

Tugasan 3 p kumpulan
Tugasan 3 p kumpulanTugasan 3 p kumpulan
Tugasan 3 p kumpulan
Mastura Nikli
 
Karangan SPM- Rasuah
Karangan SPM- RasuahKarangan SPM- Rasuah
Karangan SPM- Rasuah
M D
 
Pengurusan personel
Pengurusan personelPengurusan personel
Pengurusan personel
monyok
 
Pembangunan politik dlm he di malaysia
Pembangunan politik dlm he di malaysiaPembangunan politik dlm he di malaysia
Pembangunan politik dlm he di malaysia
Norisuwanah Jaffar
 
Hubungkait antara politik dan hubungan etnik di semenanjung malaysia sebelum ...
Hubungkait antara politik dan hubungan etnik di semenanjung malaysia sebelum ...Hubungkait antara politik dan hubungan etnik di semenanjung malaysia sebelum ...
Hubungkait antara politik dan hubungan etnik di semenanjung malaysia sebelum ...
Irwan John Imbayan
 
adat perkahwinan masyarakat iban
adat perkahwinan masyarakat ibanadat perkahwinan masyarakat iban
adat perkahwinan masyarakat iban
JenChing Teoh
 
Tarian Tradisional Melayu
Tarian Tradisional MelayuTarian Tradisional Melayu
Tarian Tradisional Melayu
Ira Rushdan
 

What's hot (20)

Tugasan 3 p kumpulan
Tugasan 3 p kumpulanTugasan 3 p kumpulan
Tugasan 3 p kumpulan
 
Karangan SPM- Rasuah
Karangan SPM- RasuahKarangan SPM- Rasuah
Karangan SPM- Rasuah
 
Pengurusan personel
Pengurusan personelPengurusan personel
Pengurusan personel
 
Bab 1: Teori Pengurusan dari Perspektif Barat
Bab 1: Teori Pengurusan dari Perspektif BaratBab 1: Teori Pengurusan dari Perspektif Barat
Bab 1: Teori Pengurusan dari Perspektif Barat
 
Pembangunan politik dlm he di malaysia
Pembangunan politik dlm he di malaysiaPembangunan politik dlm he di malaysia
Pembangunan politik dlm he di malaysia
 
Masalah Gangguan Seksual dalam Pengurusan dan Kaedah Analisis Mengatasinya
Masalah Gangguan Seksual dalam Pengurusan dan Kaedah Analisis MengatasinyaMasalah Gangguan Seksual dalam Pengurusan dan Kaedah Analisis Mengatasinya
Masalah Gangguan Seksual dalam Pengurusan dan Kaedah Analisis Mengatasinya
 
Dasar-dasar pembangunan negara
Dasar-dasar pembangunan negaraDasar-dasar pembangunan negara
Dasar-dasar pembangunan negara
 
(TITAS) KAJAIAN PAKAIN TRADISIONAL DUSUN LOTUD, TAMPARULI, SABAH
(TITAS) KAJAIAN PAKAIN TRADISIONAL DUSUN LOTUD, TAMPARULI, SABAH(TITAS) KAJAIAN PAKAIN TRADISIONAL DUSUN LOTUD, TAMPARULI, SABAH
(TITAS) KAJAIAN PAKAIN TRADISIONAL DUSUN LOTUD, TAMPARULI, SABAH
 
Hubungkait antara politik dan hubungan etnik di semenanjung malaysia sebelum ...
Hubungkait antara politik dan hubungan etnik di semenanjung malaysia sebelum ...Hubungkait antara politik dan hubungan etnik di semenanjung malaysia sebelum ...
Hubungkait antara politik dan hubungan etnik di semenanjung malaysia sebelum ...
 
adat perkahwinan masyarakat iban
adat perkahwinan masyarakat ibanadat perkahwinan masyarakat iban
adat perkahwinan masyarakat iban
 
Cabaran etnik di malaysia
Cabaran etnik di malaysiaCabaran etnik di malaysia
Cabaran etnik di malaysia
 
Tarian Tradisional Melayu
Tarian Tradisional MelayuTarian Tradisional Melayu
Tarian Tradisional Melayu
 
Mpu 3132 (fol) titas presentation
Mpu 3132 (fol) titas presentationMpu 3132 (fol) titas presentation
Mpu 3132 (fol) titas presentation
 
Konsep Integrasi Etnik
Konsep Integrasi EtnikKonsep Integrasi Etnik
Konsep Integrasi Etnik
 
Dasar kebudayaan kebangsaan dan integrasi
Dasar kebudayaan kebangsaan dan integrasiDasar kebudayaan kebangsaan dan integrasi
Dasar kebudayaan kebangsaan dan integrasi
 
Kajian kualitatif
Kajian kualitatifKajian kualitatif
Kajian kualitatif
 
Tugasan Keunikan di Malaysia
Tugasan Keunikan di Malaysia Tugasan Keunikan di Malaysia
Tugasan Keunikan di Malaysia
 
Adat resam kaum kadazan dusun
Adat resam kaum kadazan dusunAdat resam kaum kadazan dusun
Adat resam kaum kadazan dusun
 
Teori motivasi pekerja
Teori motivasi pekerjaTeori motivasi pekerja
Teori motivasi pekerja
 
Quantitative vs Qualitative
Quantitative vs QualitativeQuantitative vs Qualitative
Quantitative vs Qualitative
 

Similar to Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx

02 Topik 1 Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
02 Topik 1 Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx02 Topik 1 Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
02 Topik 1 Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
nurizzatiz
 
02 Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia (1).pptx
02 Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia (1).pptx02 Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia (1).pptx
02 Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia (1).pptx
MDSAUFIABDULHAMID
 
Hubunganetnik konsepasas-100822014114-phpapp02
Hubunganetnik konsepasas-100822014114-phpapp02Hubunganetnik konsepasas-100822014114-phpapp02
Hubunganetnik konsepasas-100822014114-phpapp02
Fatihah Anuar
 
KONSEP ASAS (HUBUNGAN ETNIK)
KONSEP ASAS (HUBUNGAN ETNIK) KONSEP ASAS (HUBUNGAN ETNIK)
KONSEP ASAS (HUBUNGAN ETNIK)
Ashikin Azeman
 
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysiaBudaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia
abbyieda
 

Similar to Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx (20)

02 Topik 1 Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
02 Topik 1 Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx02 Topik 1 Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
02 Topik 1 Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
02 Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia
02 Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia02 Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia
02 Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan MalaysiaTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia
 
02 Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia (1).pptx
02 Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia (1).pptx02 Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia (1).pptx
02 Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia (1).pptx
 
Analisa etika melalui 3 komponen
Analisa etika melalui 3 komponenAnalisa etika melalui 3 komponen
Analisa etika melalui 3 komponen
 
Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban
Pengenalan Penghayatan Etika dan PeradabanPengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban
Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban
 
Asas etika mengikut susur masa
Asas etika mengikut susur masaAsas etika mengikut susur masa
Asas etika mengikut susur masa
 
BAB1 PENGENALAN.pdf
BAB1 PENGENALAN.pdfBAB1 PENGENALAN.pdf
BAB1 PENGENALAN.pdf
 
Bab 2 konsep asas
Bab 2 konsep asasBab 2 konsep asas
Bab 2 konsep asas
 
Topik 1_PENGENALAN PENGHAYATAN ILMU ETIKA DAN PERADABAN DALAM ACUAN MALAYSIA....
Topik 1_PENGENALAN PENGHAYATAN ILMU ETIKA DAN PERADABAN DALAM ACUAN MALAYSIA....Topik 1_PENGENALAN PENGHAYATAN ILMU ETIKA DAN PERADABAN DALAM ACUAN MALAYSIA....
Topik 1_PENGENALAN PENGHAYATAN ILMU ETIKA DAN PERADABAN DALAM ACUAN MALAYSIA....
 
vdocuments.mx_edup3073-budaya-dan-pembelajaran.pdf
vdocuments.mx_edup3073-budaya-dan-pembelajaran.pdfvdocuments.mx_edup3073-budaya-dan-pembelajaran.pdf
vdocuments.mx_edup3073-budaya-dan-pembelajaran.pdf
 
EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran
EDUP3073 - Budaya dan PembelajaranEDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran
EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Hubunganetnik konsepasas-100822014114-phpapp02
Hubunganetnik konsepasas-100822014114-phpapp02Hubunganetnik konsepasas-100822014114-phpapp02
Hubunganetnik konsepasas-100822014114-phpapp02
 
CTU555 Sejarah Malaysia - Kesepaduan dalam Kepelbagaian di Malaysia
CTU555 Sejarah Malaysia - Kesepaduan dalam Kepelbagaian di MalaysiaCTU555 Sejarah Malaysia - Kesepaduan dalam Kepelbagaian di Malaysia
CTU555 Sejarah Malaysia - Kesepaduan dalam Kepelbagaian di Malaysia
 
Manusia dan kebudayaan
Manusia dan kebudayaanManusia dan kebudayaan
Manusia dan kebudayaan
 
KONSEP ASAS (HUBUNGAN ETNIK)
KONSEP ASAS (HUBUNGAN ETNIK) KONSEP ASAS (HUBUNGAN ETNIK)
KONSEP ASAS (HUBUNGAN ETNIK)
 
BAB 3.pptx
BAB 3.pptxBAB 3.pptx
BAB 3.pptx
 
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysiaBudaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia
 
Bab 1 Pengenalan
Bab 1  Pengenalan Bab 1  Pengenalan
Bab 1 Pengenalan
 

Recently uploaded

Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
DoddiKELAS7A
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
aji guru
 
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKAATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
VeonaHartanti
 
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatankonsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
SuzanDwiPutra
 
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkungPenyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
SemediGiri2
 

Recently uploaded (20)

ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidananASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MATERI TENTANG SUMBER ENERGI KELAS 4 TEMA 2 K13
MATERI TENTANG SUMBER ENERGI KELAS 4 TEMA 2 K13MATERI TENTANG SUMBER ENERGI KELAS 4 TEMA 2 K13
MATERI TENTANG SUMBER ENERGI KELAS 4 TEMA 2 K13
 
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bP5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
 
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxMateri E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKAATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
TEKNIK MENJAWAB SOALAN UASA SUBJEK SAINS TAHAP 2
TEKNIK MENJAWAB SOALAN UASA SUBJEK SAINS TAHAP 2TEKNIK MENJAWAB SOALAN UASA SUBJEK SAINS TAHAP 2
TEKNIK MENJAWAB SOALAN UASA SUBJEK SAINS TAHAP 2
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
NOVEL PELARI MUDA TINGKATAN 1 KARYA NGAH AZIA.pptx
NOVEL PELARI MUDA TINGKATAN 1 KARYA NGAH AZIA.pptxNOVEL PELARI MUDA TINGKATAN 1 KARYA NGAH AZIA.pptx
NOVEL PELARI MUDA TINGKATAN 1 KARYA NGAH AZIA.pptx
 
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi PerapotekanPembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
 
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatankonsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkungPenyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
 
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi SosialFARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
 

Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx

 • 1. Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban dalam Acuan Malaysia Topik 1 Kursus Penghayatan Etika dan Peradaban
 • 2. Hasil Pembelajaran • Menjelaskan kerangka pemikiran penghayatan etika dan peradaban. • Menganalisis etika dan peradaban dari segi individu, keluarga, masyarakat dan negara.
 • 3. Sinopsis Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat, namun tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut ‘acuan Malaysia’ berdasarkan susur masa evolusi sejarahnya, iaitu, Prakolonial, Kolonial dan Pascakolonial (PrK- Kol-PcK). Sifat dan kefahaman mengenai etika berciri moden diperkenal dan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah. Sebelumnya, pada era pra-kolonial, dalam wilayah Alam Melayu, konsep ‘adab’ dan ‘adat’ (adat istiadat dan adat resam), merupakan sebahagian daripada bentuk etika ketika itu, telah wujud mendukung sistem nilai pemerintahan, masyarakat tradisional serta peradaban. Gabungan kedua-dua bentuk etika, tradisional dan moden tersebut, telah tergarap pada era pascakolonial yang pula tersulam dalam acuan Malaysia. Penekanan kepada ‘penghayatan’ mengundang kita mengupas secara terfokus terhadap idea, proses dan praktis etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia, dulu dan sekarang. Inilah kekuatan Kursus Penghayatan Etika dan Peradaban (KPE&P).
 • 4. Kandungan 1. Pengenalan Etika dan Peradaban. 2. Susur masa Etika dan Peradaban berdasarkan Prakolonial, Kolonial dan Pascakolonial. 3. Kerangka menganalisis Etika dan Peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi (riwayat). 4. Penghayatan Etika dan Peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti, dan masyarakat (lokal dan global). 5. Penghayatan Etika dan Peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran.
 • 5. Sinopsis: Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Dalam Acuan Malaysia Prakolonial (tradisional) Kolonial (moden) Pascakolonial (gabungan) Memahami Etika (pembentukan berasas susur masa) • Adab • Adat Istiadat • Adat Resam • Etika • Etos • Etiket telah ada datang + Etika Moden (Adab, Adat Istiadat, Adat Resam, Etika, Etos, Etiket) Bercampur gaul Sejarah Struktur Sosial • Masyarakat • Negara • Pasaran Biografi • Individu • Keluarga • Komuniti Menghayati Etika dan Peradaban Acuan Malaysia membentuk & mentakrif tersulam membentuk & mentakrif
 • 6. Objektif Membina kerangka pemikiran dan analisis penghayatan etika dan peradaban.
 • 8. 1. Pengenalan Etika dan Peradaban • Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat supaya: • berkeperibadian tinggi; • saling menghormati; • hidup harmoni; • membina negara bangsa; dan • lain-lain.
 • 9. Adab • [Bahasa: Kamus Pelajar Edisi Kedua] budi pekerti yg halus; tingkah laku yg baik; budi bahasa. • Kurang adab tidak tahu adat; kurang sopan. • Beradab = baik budi bahasanya; sopan: Orang yg beradab tidak akan meninggikan suara apabila berkata-kata dgn ibu bapanya. • Beradab = telah maju tingkat kehidupannya. peradaban sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa; kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Sumber: carian perkataan adab di http://prpm.dbp.gov.my Contoh: Adab Bugis https://www.telukbone.id/pengertian-siri-napesse-dan-siri- na-passe/
 • 10. Adat Resam • [Bahasa: Kamus Pelajar Edisi Kedua] adat yg menjadi kebiasaan kpd sesuatu kaum (daerah dll). (Kamus Pelajar Edisi Kedua). • Contoh: adat resam berkaitan perkahwinan – merisik, bertunang, majlis perkahwinan dll. Sumber: carian perkataan adat istiadat di http://prpm.dbp.gov.my
 • 11. Adat Istiadat • [Bahasa: Kamus Pelajar Edisi Kedua] berbagai-bagai adat yang diikut. • Berbagai-bagai adat dan kebiasaan. Majlis rasmi untuk menyambut sesuatu peristiwa (spt pertabalan, perkahwinan, dsb). • Berbagai-bagai adat (peraturan) yang dituruti. Sumber: carian perkataan adat istiadat di http://prpm.dbp.gov.my Sumber: http://www.bernama.com/bm/new s.php?id=1751843 https://www.indahnyaislam .my/2019/07/institusi-yang- di-pertuan-agong-bukan- sekadar-simbol/
 • 12. Adab: Aktiviti 1 • Berdasarkan pemerhatian dan pergaulan anda dalam dunia nyata atau alam siber: 1. Bincangkan insiden yang boleh dianggap sebagai kurang adab. 2. Berikan justifikasi mengapa insiden kurang beradab tersebut tidak sepatutnya berlaku.
 • 13. Etika • [Bahasa] prinsip moral atau nilai- nilai akhlak (adat sopan santun dsb) yg menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. ((Kamus Pelajar Edisi Kedua). • [Sosiologi] satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Sumber: carian perkataan etika di http://prpm.dbp.gov.my
 • 14. • Etos: [Bahasa] sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era, dll: pelukis Malaysia boleh menghasilkan karya yg benar-benar mencerminkan aspirasi, falsafah dan ~ masyarakat dan negara kita. (Kamus Dewan Edisi Keempat). • Etos: [Sosiologi] Usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga dan komuniti berbagai serta berbeza sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya dan latar geografi melebihi kesepakatan ciri ciri asas negara atau bangsa. Etos Sumber: carian perkataan etos di http://prpm.dbp.gov.my
 • 15. Etiket • Etiket: adat dan peraturan bkn kesopanan (terutamanya dlm kehidupan sosial atau dlm profesion tertentu): wanita bangsa kita belum mahir tentang ~ yg lazim di rumah-rumah orang besar. (Kamus Dewan Edisi Keempat). Sumber: carian perkataan etiket di http://prpm.dbp.gov.my
 • 16. Susur masa Etika dan Peradaban berdasarkan Prakolonial, Kolonial dan Pascakolonial
 • 17. 2. Susur masa Etika dan Peradaban berdasarkan Prakolonial, Kolonial dan Pascakolonial Sumber: https://www.lembagaperadabanmelayu.org/ • Sebelum kedatangan kolonial telah wujud etika dalam masyarakat yang disebut adab, adat istiadat dan adat resam. • Proses migrasi dalam Kepulauan Melayu dan luar Kepulauan Melayu menjadikan adab, adat istiadat, dan adat resam bercampur baur akibat proses pinjam meminjam dan tersulam dalam masyarakat. Wilayah Alam Melayu
 • 18. 2. Susur masa Etika dan Peradaban berdasarkan Prakolonial, Kolonial dan Pascakolonial • Prakolonial – zaman negara ini belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah. • Etika telah terjelma dalam tingkah laku serta kehidupan seharian, formal atau tidak formal, disebut sebagai adab, adat resam dan adat istiadat. Prakolonial (tradisional) • Adab • Adat Resam • Adat Istiadat telah ada
 • 19. 2. Susur masa Etika dan Peradaban berdasarkan Prakolonial, Kolonial dan Pascakolonial • Kolonial – zaman negara kita dijajah. • Etika dibawa dalam bentuk berpakaian, percakapan, pentadbiran, ketuanan dll. • Cara makan, memberi tabik hormat, dll Kolonial • Etika • Etos • Etiket datang
 • 20. 2. Susur masa Etika dan Peradaban berdasarkan Prakolonial, Kolonial dan Pascakolonial • Zaman Pascakolonial merupakan era moden. • Masyarakat telah menerima variasi dan percampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi. • Nilai etika bercampur baur ini wujud dalam persekitaran formal dan tidak formal kehidupan kita. • Kerisauan kita ialah budi pekerti, tingkah laku dan budi bahasa kita merosot disebabkan kegagalan kita mempelajari dan menghayati Pascakolonial (moden) Etika Moden (Adab, Adat Istiadat, Adat Resam, Etika, Etos, Etiket) Bercampur gaul
 • 21. Kerangka Menganalisis Etika dan Peradaban Acuan Malaysia melalui Sejarah, Struktur Sosial dan Biografi
 • 22. • Tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. 3. Kerangka Menganalisis Etika dan Peradaban Acuan Malaysia melalui Sejarah, Struktur Sosial dan Biografi (Riwayat)
 • 23. 3. Kerangka Menganalisis Etika dan Peradaban Acuan Malaysia melalui Sejarah, Struktur Sosial dan Biografi (Riwayat) • Tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan.
 • 24. 3. Kerangka Menganalisis Etika dan Peradaban Acuan Malaysia melalui Sejarah, Struktur Sosial dan Biografi (Riwayat) • Tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan.
 • 25. Penghayatan Etika dan Peradaban mengikut peringkat Individu, Keluarga, Komuniti, dan Masyarakat (lokal dan global)
 • 26. 4. Penghayatan Etika dan Peradaban mengikut peringkat – Individu, Keluarga, Komuniti, dan Masyarakat (lokal dan global) Individu Keluarga Komuniti Masyarakat
 • 27. Penghayatan Etika dan Peradaban mengikut konteks Masyarakat, Negara dan Pasaran
 • 28. 5. Penghayatan Etika dan Peradaban mengikut konteks Masyarakat, Negara dan Pasaran Masyarakat & Negara Pasaran
 • 30. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN MODUL DAN VIDEO MODUL PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN INSTITUT KAJIAN ETNIK (KITA-UKM) Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin (KITA-UKM) Prof. Dr. Mansor Mohd Noor (KITA-UKM) Prof. Madya Dr. Fazilah Idris (PUSAT CITRA-UKM) Prof. Madya Dr. Nazri Muslim (PUSAT CITRA-UKM) Prof. Madya Dr. Mohd Sobhi Ishak (SMMTC-UUM) Prof. Madya Dr. Dr. Shamrahayu Ab Aziz (UIAM) Prof. Madya Dr. Mohd Mahadee Ismail (UPM) Dr. Hairol Anuar Mak Din (KUIS) Dr. Nur Azlili Hasan (UTAR) Ahmad Zul Hakimi Hassim (KITA-UKM)

Editor's Notes

 1. Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Terima kasih kepada semua yang hadir ke kuliah hari ini. Kuliah Hari ini akan membincangkan Topik Pertama bagi kursus Penghayatan Etika dan Peradaban iaitu Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Dalam Acuan Malaysia. Semoga kita semua dapat mendengar, melihat, berfikir, berbincang dan seterusnya menghayati etika dan peradaban dalam acuan negara kita sendiri.
 2. Selepas mengikuti kuliah topik ini, kita berharap agar anda semua akan memahami apa yang dikatakan sebagai alat analisis untuk memahami etika dan peradaban. Anda akan dapat menganalisis dan menghayati etika dan peradaban berdasarkan alat analisis untuk memahami masyarakat yang dikemukakan oleh C. Wright Mills dipanggil “Sociological Imagination” (imaginasi sosiologi) yang terdiri daripada tiga komponen penting iaitu sejarah, struktur sosial (individu, keluarga dan komuniti) dan biografi (masyarakat, negara dan pasaran)
 3. Mari kita baca, dengar dan hayati sinopsis bagi topik pertama ini. Jom baca bersama-sama. Apakah point-point penting yang anda perolehi? Sebutkan.
 4. Berikut adalah kandungan topik pertama kita.
 5. Mari kita lihat sinopsis ini dalam bentuk lain yang boleh membantu kita memahami fokus topik ini. Kita tahu bahawa Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat, namun tahap penghayatannya berbeza-beza antara kita kerana kita dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi kita. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut ‘acuan Malaysia’ berdasarkan susur masa evolusi sejarah negara ini, iaitu zaman Pra-kolonial (tradisional), Kolonial (semasa penjajahan) dan Pasca-Kolonial (pasca penjajahan, moden, hari ini). Sifat dan kefahaman mengenai etika berciri moden diperkenal dan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah ke seluruh dunia termasuk negara kita. Sebelumnya, pada era pra-kolonial, dalam wilayah Alam Melayu, konsep ‘adab’ dan ‘adat’ (adat istiadat dan adat resam), merupakan sebahagian daripada bentuk etika ketika itu, telah wujud mendukung sistem nilai pemerintahan, masyarakat tradisional serta peradaban. Gabungan kedua-dua bentuk etika, tradisional dan moden tersebut, telah tergarap pada era pasca-kolonial yang pula tersulam dalam acuan Malaysia. Penekanan kepada ‘penghayatan’ mengundang kita mengupas secara terfokus terhadap idea, proses dan praktis etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia, dulu dan sekarang. Inilah kekuatan Kursus Penghayatan Etika dan Peradaban (KPE&P) yang akan kita hayati bersama sepanjang semester ini.
 6. Dalam topik ini, kita meletakkan objektif bahawa saudara dan saudari akan dapat menggunakan alat analisis yang akan dibincangkan guna untuk memikir, menganalisis dan menghayati etika dan peradaban negara kita. Dengan itu, kita akan dapat melihat idea, proses dan praktis, etika dan peradaban di negara kita dulu dan sekarang. Sebagi contoh mudah – lihat peta dan gambar di hadapan anda: 1. Apakah yang anda lihat? 2. Apakah yang anda fikir? Bagaimanakah anda ingin kaitkan dengan etika? Jawapan guide: Apakah yang anda lihat? Peta dan gambar negara kita dan Indonesia, kapal dan laut – ia adalah Selat Melaka Apakah yang anda fikir? Selat Melakan adalah laluan kapal perdagangan, laluan menghubungkan Barat dan Timur, merupakan laluan, asas, punca dimana segala peradaban dunia akan melaluinya. Bagaimanakah anda ingin kaitkan dengan etika? - oleh itu Selat Melaka adalah penting sebagai penjana etika dan peradaban seluruh dunia ke negara kita.
 7. Kenapa Etika dan peradaban penting kepada diri kita? Sebagai seorang manusia, kita lahir, membesar dan menjalani kehidupan melalui pembelajaran tidak formal dan formal. Manusia dijadikan Tuhan dengan keupayaan belajar dengan berbagai cara – mendengar, melihat, berfikir dan akhirnya dizahirkan dalam tingkah laku bagi menjalani kehidupan setiap hari – dari lahir hinggalah kita meninggal dunia. Menguasai etika dan menghayati peradaban bermakna penting bagi kita untuk belajar, mendengar, melihat, berfikir dan bertingkah laku sebagai seorang manusia yang baik. Justeru, menghayati etika dan peradaban dalam negara kita ini dapat menjadikan kita kenal asal usul adab, adat istiadat dan adat resam kita etnik dan masyarakat asal di Malaysia yang telah diwarisi dari generasi terdahulu, menghayati etika dan peradaban yang kita sulam dan adaptasi dari wilayah alam Melayu yang lain dan zaman kolonial yang dilalui oleh negara kita. Semuanya, supaya kita dapat memilik keperibadian yang tinggi, saling mengharomati, dapat hidup dalam keadaan harmoni, dan akhirnya dapat membina negara bangsa yang hebat sebagai siatu bentuk peradaban yang baik.
 8. Seterusnya, kita akan melihat beberapa konsep yang mungkin kita pernah dengar atau tidak pernah dengan iaitu adab, adat istiadat, adat resam, etika, etos dan etiket. Biasanya kita akan membuat carian istilah dalam kamus jika kita ingin meliha maknanya dengan tepat. Boleh guna carian online kamus dewan di prpm.dbp.gov.my Adab dari segi bahasa merujuk kepada pekerti, tingkah laku dan bahasa yang dituturkan dengan tertib dan sopan. Jom lihat konsep di slide dan contoh karikatur “Perangai Orang Kita”
 9. Adat resam pula ialah adat, tertib dan tatacara yang menjadi kebiasaan sesuatu etnik dalam negara kita. Etnik Melayu, Cina, India, Sikh, Siam, Bumiputera Sabah dan Sarawak - semuanya mempunyai adat resam masing-masing. Memahami, menguasai dan menghayati adat resam kita adalah satu kemestian supaya kita dapat menjalani kehidupan dalam komuniti etnik kita dengan baik. Memahami adat resam etnik lain juga adalah baik supaya kita dapat menghormati dan menjaga hubungan antara individu, keluarga dan komuniti dengan baik, apatah lagi kita tidak boleh mengelak diri daripada berurusan setiap hari dengan semua komuniti dalam negara ini.
 10. Adat Istiadat adalah bentuk peraturan yang diikuti dengan tertib dan cermat. Biasanya diamalkan dalam majlis-majlis rasmi yang melibatkan susun atur protokol yang tinggi. Dalamnya terangkum langkah demi langkah yang melambangkan bahawa negara kita ini sebenarnya mempunyai peradaban yang tersendiri yang diwarisi dan perlu dihormati oleh semua pihak sama ada kita yang lahir disini, tinggal tetap dan membesar atau pihak yang datang bekerja di negara ini. Contoh: Majlis Pertabalan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong.
 11. Istilah Etika, Etos dan Etiket – sebenarnya masih merujuk kepada konsep yang sama berkaitan adab, adat istiadat dan adat resam. Cuma, istilah ini datang dan dibawa oleh kolonial dan kekal dalam zaman pasca-kolonial atau zaman moden ini. Seringkali istilah-istilah ini digunakan dalam konteks organisasi atau institusi. Sebab itulah, kita seringkali keliru, apa itu adab, apa itu etika. Jika kita memahami susur masa kewujudannya, kita akan tahu bahawa ia adalah perkara yang sama (terlebih atau terkurang kupasan konsepnya), perkara yang kita alami dalam kehidupan seharian sebagai budaya masyarakat atau organisasi dan kita tidak boleh mengelak daripadanya. Konsep etika – dalam konteks moden hari ini melihat kepada prinsip moral dan nilai yang baik, tercerna dalam diri kita dan terzahir dalam tingkah laku kita tanpa perlu disuruh. Lihat contoh gambar: seorang juru rawat yang dilatih dengan kod etika kejururawatannya – sepatutnya akan bertindak mengikut kod berkenaan semasa dia bertugas sahaja. Tetapi disebabkan menghayati kod etika pekerjaannya dan nilai-nilai lain yang dipelajari dan sebati dalam diri, beliau membantu sesiapa sahaja tanpa mengira siapa, bila dan di mana. Inilah lambang penghayatan etika dan peradaban kita.
 12. Etos adalah istilah untuk menunjukkan ciri sesuatu bangsa. Di dalamnya terkandung Idenditi dan Jati diri seseorang. Di Malaysia, konsep Etos Bangsa adalah konsep yang menjelaskan mengenai Etos Nasional Bangsa Malaysia. Konsep ini telah diungkap secara jelas dalam ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam tahun 1992 untuk menunjukkan ciri-ciri bangsa Malaysia yang bersatu menjelang tahun 2020. Konsep ini berkaitan dengan keterikatan emosi kolektif nasional dengan sejarah sosial dikongsi, menerima pasak dan pelantar integrasi dalam perlembagaan, dan mendokong Tadbir Urus Dan Pembangunan yang menjamin kesepaduan, kestabilan dan kesejahteraan hidup rakyat. Keterikatan emosi kolektif nasional ini membina kesetiaan dan kecintaan kepada negara hingga lahir semangat patriotisme dan nasionalisme yang melangkau batas etnik, agama dan wilayah.
 13. Etiket adalah istilah mden seumpama adat istiadat (istilah tradisional) Kini, konsep ini sering diguna dalam konteks organisasi atau institusi untuk menunjukkan tatacara, peraturan berkaitan protokol dan etiket sosial dalam majlis.
 14. Kita perlu meneliti susur masa bagi melihat bagaimana konsep adab, adat istiadat, adab resam, etika, etos dan etiket ini wujud dalam peradaban kita. Konsep adab, adat istiadat dan adat resam telah ada dalam masyarakat di Tanah Melayu (merujuk kepada Semenanjung Malaysia pada masa itu). Kesemua konsep etika tradisional ini diamalkan dalam kepulauan, wilayah atau habitat alam Melayu. Proses migrasi dalam wilayah alam Melayu menjadikan adab, adat istiadat dan adat resam bertapak kukuh.
 15. Zaman pra-kolonial adalah zaman sebelum negara ini dijajah oleh Kolonial Eropah Sebelum kedatangan penjajah Eropah (iaitu pra-kolonial), orang Melayu telah mengamalkan adab sopan yang tinggi. Berjalan menundukkan sedikit tubuh badan apabila lalu di hadapan orang lebih tua, menundukkan sedikit tubuh ketika berjabat tangan dengan orang leih tua adalah di antara adab sopan yang telah diamalkan sejak sekian lama.
 16. Zaman Kolonial dimana banyak negara dijajah oleh orang Eropah, termasuklah negara kita. Kolonial membawa adab, adat resam mereka yang kita selalu sebut sebagai etika, etos dan etiket yang mereka hayati dalam kehidupan mereka dan mereka laksanakan dalam urusan pemerintaham mereka. Masyarakat kita semasa zaman kolonial yang mempunyai hubungan langsung dengan pihak kolonial British telah memerhati, menyulam dan mengadaptasi secara tidak langsung dalam kehidupan seharian. Dalam sistem pemerintahan, kita melaksanakan sepenuhnya acuan pemerintahan kolonial pada masa itu. Cara menghormati, berjabat tangan, memberi salam dan sebagainya mengikut etika formal kolonial dalam urusan dengan mereka.
 17. Kini, zaman pasca-kolonial (moden), telah mengekalkan kita dengan etika dan peradaban tradisional dan bercampur. Variasi ini ditambah bukan sahaja hasil tinggalan kolonial, tetapi di kembang luas dengan globalisasi teknologi ICT. Adab, adat, etika, etos dan etiket kita telah bercampur baur sehingga mengubah identiti dan jati diri kita dalam keadaan, suasana, tindakan dan tingkah laku berbeza-beza. Oleh kerana itulah, kita sebagai generasi yang hidup dalam era globalisasi ICT, perlu menghayati makna etika dan peradaban yang telah diacuankan dlama negara kita sejak sekian lama. Mempelajari, menguasai, menghayatinya supaya kita akan tetap mempunyai identiti dan jatidiri Malaysia walau dimana sekalipun kita berada.
 18. Sarjana Sosiologi bernama C. Wright Mills, telah mengemukakan idea beliau untuk memahami masyarakat melalui konsep “imaginasi sosiologikal” iaitu penelitian berdasarkan tiga komponen penting iaitu Sejarah, Struktur Sosial, dan Biografi. Mari kita lihat bagaimana alat analisis ini digunakan dalam konteks menghayati etika dan peradaban acuan Malaysia. Dalam konteks ilmu sosiologi, sejarah ialah himpunan peristiwa dan pengalaman lalu yang saling berkait melibatkan individu, keluarga dan komuniti dalam masyarakat. Meneliti sejarah ialah dengan melihat kembali asal usul kita di negara ini. Adakah kita penduduk asal atau kita sebahagian daripada proses migrasi dalam wilayah alam melayu atau migrasi dari peradaban cina, India, arab, eropah dan sebagainya. Bagaimanakah negara ini dibentuk menjadi sebuah negara?
 19. Stuktur sosial dari segi bahasa ialah sistem sosial. Manakala dari segi sosiologi adalah hubungan yang dibina dan terjalin dalam sesebuah masyarakat yang berfungsi untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Kita tentulah mempunyai tahap penghayatan berbeza-beza mengenai etika dan peradaban di Malaysia berdasarkan struktur sosial kita. Struktur sosial ini melibatkan komuniti dan sistem sekeliling sama ada tak formal atau formal dimana kita tinggal, kita dibesarkan, kita bersekolah dan kita bekerja. Memahami lapisan-lapisan struktur sosial kita akan membolehkan kita menghayati etika dan peradaban kita telah terbina dan sedang berlangsung dalam negara kita.
 20. Biografi dari segi bahasa ialah riwayat atau kisah hidup seseorang. Dari segi sosiologi biografi adalah fenomena struktur sosial dan proses sejarah yang mencorakkan pengalaman individu, keluarga, komuniti dalam masyarakat dan sebaliknya, boleh pula mencorakkan struktur sosial dan proses sejarah Memahami bagaimana biografi terbentuk oleh sejarah dan sistem sosial di negara kita akan membolehkan kita mengenali siapa diri kita sekarang ini serta biografi orang yang penting bagi negara kita. Menghayati biografi diri kita - sejak lahir hingga kini, bagaimana dia menjalani hidup, bagaimana dirinya telah terbentuk hasil daripada sejarah diri kita dan struktur sosial yang membentuk diri kita. Etika dan peradaban Malaysia terbina di atas etika dan peradaban biografi rakyat negara ini yang teracuan sejak sekian lama. Anda boleh meneliti dan membincangkan mengenai bapa Kemerdekaan Malaysia iaitu Tunku Abdul Rahman.
 21. Individu, Keluarga dan Komuniti adalah struktur sosial asas sebuah masyarakat. Kita boleh meneliti etika yang telah terbina dalam diri kita, etika dalam keluarga kita dan etika dalam komuniti (tempat tinggal, Tempat belajar dan tempat kerja kita). Apakah etika yang baik? Apakah etika yang tidak baik? Individu, Keluarga dan Komuniti yang beretika sudah pasti mewarnai peradaban Malaysia yang baik. Etika yang tidak baik - perlu ditolak oleh masyarakat kerana yang memusnahkan peradaban kita dalam jangka panjang.
 22. Biografi negara kita akhirnya akan dilihat berdasarkan faktor masyarakat, negara dan pasaran. Biografi masyarakat yang beretika dan mempunyai peradaban yang baik akan membentuk dan meletakkan negara dalam kedudukan yang baik serta dihormati. Bagus sebuah negara adalah kerana keadaan masyarakatnya mempunyai peradaban tinggi yang mencorak pemerintahan dan kehidupan yang hebat sekarang dan untuk masa depan. Biografi negara yang baik akan membolehkan hal perekonomian melibatkan pasaran berkembang pesat. Hal ini boleh diteliti, difikir dan dibincangkan bersama.