Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Makarajyothi 2012

Makarajyothi 2012, Theme based Souvenir released in connection with Annual Makaravilakku Festival of Tripunithura Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple.
2012 - Theme was "Themes of Indian Music"

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Makarajyothi 2012

 1. 1. ùMr uaj vcû helg htqCÛùlãrMû becX heoX ùhmejõ ùMflogjfl ujX oìfCX kgÂxpãflVe pevgvõeOeã beacljcfljYgpX aMóaYesi vfOeã hËelx heCfoVaãv ùhlfYëMcav MXKòaùk oOevû aoabe YtóeOfãg©û ùlfoMhlfvglû helghtqCÛùlãrMûlecjXkgä~j ùMr OqîMem£e MjCXanekbrjõX cuehtpõX heaÍõM bXMlfnkXmqbª jìekjX bfYgX akjaä akäf bfùiuXheqbªlr uôoãevÌX EqèùleChjX aobXMem£ejX ùhCcecõuX Mem£ejX ùhCcecõuX hájÔeKõaclox aãebfùh htpõX bfMV bÌõX vflõX Mgíû haæÿjû lmõ ùhmaÿe YibezbfóÛg MXaYeû ùhfãX mglX Mem£e bmlf cevamìfùh ùhmeovfjlXMem£ejX ùhCcecõuX YtlveL moevÌe mqbª Ytloãehje jìjìcue yeauecècelXi icvX Meam£ lgYõX vace vcûkejgCõecôl htjflX ãmõ OvVéjfq celemqbª bfIxv ujX aobX hfle jgaùoeYfó©cûMem£ejX ùhCcecõuX lX Mem£ejX DuX baÌ cuessboõX oãevfOfXDmxclxkganMVjX aobX Dvõoe MjCX vem£fDmxclxßùlg bfveMvX lVacb MjCX ccDmxcofóØ ùhoelejX lmxceox kejgCõ YeabvMem£ejX ùhCcecõuX jì jì cueùhaYe!
 2. 2. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 “£b-Øn¬ n∂pw {XmWw sNøp-∂Xv” (m-i-Øn¬ ߃ ]s¶-SpØv Xß-fpsS A`n-tj-I-Øn-¬ `K-hXv _nw_wn∂pw c£n-°p-∂-Xv) ‘t£{Xw’ F∂ A¿∞-amWv {io i¶-cm- Bdm-Sp-∂Xv I≠v -sXm-gpXv kmbq-Py-a-S-bp-∂p.Nm-cy¿ `K-hXv KoXbv°v cNn® `mjy-Øn¬ evIn-bn-´p-f-f-Xv. aI-c-amkw 1˛mw XobXn hen-b-hn-f°v hcpw-hn[w sImSn-Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXm-t£{Xw Cu A¿∞sØ I-bdn c≠mw-Xo-bXn Bdm-t´m-´p-IqSn kam-]n-°p∂ 6 Znh-ksØ]q¿Æ-am-°p-∂p. Cu t£{X-Ønse tZhs Adn™v Bcm-[n- aI-c-hn-f-°m-tLm-j-amWv Cu t£{X-Ønse {][m D’-hw.°p-∂-h¿°v k¿Δ- sF-iz-cy-ßfpw {Ia-Øn¬ h∂p tNcp-∂p. CXp- I q- S msX Nnß- a m- k - Ø n¬ nd, ]pØ- c n, hnm- b - I - Xma- c w- I p- f - ß c t£{X- Ø nse apJy- { ]- X njv T N-Xp¿∞n, I∂n-am-k-Øn¬ ]qP-h-bv]v,hr›nIw, [p amk-ß-{io [¿Ω- i m- k v X m- h n- t ‚- X m- W v . Chn- S psØ tZhs fn¬ aWvU-e-°m-ew, ao-am-k-Øn¬ `K-hms‚ Xncp-m-fmbN{a-h-´-Ø-∏-mbpw `‡-P--߃ Bcm-[n-®p-h-cp-∂p. he-Xp- ss]¶pn D{Xw, taS-am-k-Øn¬ hnjp-Zn-hkw hn-ti-jm¬ AjvS-I- c - Ø n¬ Aar- X - I - e - i - h p- a mbn IpSn- s Im- f - f p∂ {Z-hy- K-W-]Xn tlmaw, I¿°n-S-I-Øn¬ cmam-b-W-am-km-N-cWw{io[¿Ω-im-kvXmhv Xs‚ `‡-cpsS GX-`n-em-jhpw km[n-®p- F∂n-hbpw t£{X-Øn¬ hn]p-e-ambn BtLm-jn-®p-h-cp-∂p.sIm-Sp-°p-hm≥ Xøm-dmbn Ccn-°p-I-bm-Wv. I∂n-aq-e-bn¬KW-]Xn `K-hmpw sXs° Xncp-ap-‰Øp≈ t£{X-Øn¬ A©v ]Xn-‰m≠v apºv cq]o-Ir-Xamb t£{X-]cn-kchm-kn- - - - -`{Z- I mfn tZhnbpw `‡- P - - ß ƒ°v Ap- { K- l - ß ƒ I-fpsS kwL-SbmWv Xma-cw-Ip-fßc Aø-∏tk-hm-kan-Xn. Cu - - - - -¬Ip- h m- mbn hmW- c p- f p- ∂ p. IqSmsX mK- c m- P m- h v , t£{X-Ønse ssZw-Zn--Im-cy-ß-fpw, D’-hm-tLm-j-ß-fpw,{_“-c£kv F∂o D]-tZ-h∑m-tcbpw ChnsS {]Xn-jTn-°s∏´n´p≠v. - - v - n¿Ωm-W-{]-h¿Ø--ßfpw S-Øn-h-cp-∂-Xv Aø-∏- tkhm k-an-Xn-bm-Wv. t£{X-Øns‚ D∂-aØn-m-hiy-amb ]e n¿Ωm-W - - - hnf-°p-h-bv]v, Nμw Nm¿Ø¬, ocm-RvPw, Ff-fvXn-cn, -{]-h¿Ø--ßfpw CXn-Iw sNbvXp-Xo¿°p-hm≥ kan-Xnbv°vA∏w nth- Z yw, ]mbkw nthZyw XpS- ß n- b - h - b mWv{io[¿Ω-im-kvXm-hn-p-ff apJy-h-gn-]m-Sp-Iƒ. hnti-j-Zn-h-k-ß- km[n-®n-´p-≠v. t£{X ]p-cp-≤m-cW b⁄-Ønse memw-L´- -fn¬ `K-hmv ]mev, søv F∂o {Zhy-ßsf-s°m≠v {]tXyI A`n- - ambn Xma-cw-Ip-f-ßc {io [¿ΩimkvXm-hns‚ Du´p-]p-c-bpsStj-I-ßfpw S-Øn-h-cp-∂p. F√m-h¿jhpw aI-c-amkw 1˛mw n¿ΩmWw `K-hm≥ {io [¿Ω imkvXm-hns‚ Ap-{K-lm-»n pwXobXn (a-I-c-hn-f°v Znh-kw) cmhnse `K-hmv S-Øn-h-cp∂ `‡-P--ß-fpsS k¿Δm-fl-m-bp≈ klmb kl-I-c-W-߃AjvSm-`n-tj-I-ß-fn¬ (F-Æ, søv, ]m¬, tX≥, ]©m-ar-Xw, sIm≠pw aI-chn-f°nv ap≥]mbn ]q¿Øo-Icn®v `K-hmv ka¿∏n- - - -Icn-°v, `kvaw, If`w F∂o -{I-a-Øn¬) qdvI-W-°nv `‡-P-- °p-hm≥ km[n®p F∂-Xn¬ kan-Xn°v Nmcn-Xm¿∞y-ap-≠v. -4-
 3. 3. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012vejeãCz Dvgpz vêtlfjfh¥eëxhgnfãÿtq cvhf.Z. Sjtq, lôh¥tCfègJSJCekgäX - 682 306aHeQ : 0484 - 2775817 Xr∏q-Wn-Øpd 21-12-2011 Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Ønse Cu h¿jsØ aI-c-hn-f-°m-tLm-j-Øn-tm-S-p-_-‘n®v “kwKo-Xw” F∂ hnj-b-Ønv {]mapJyw sImSp-Øp-sIm≠v “a-Ic tPymXn” F∂ ma-t[-b-Øn¬ kvac-WnI {]kn-≤o-I-cn-°p∂p F∂v Adn-™-Xn¬ hf-sc-b-[nIw kt¥m-jn-°p-∂p. “a-IctPymXn” F√m hn`m-K-°m¿°pw hn⁄m{]Z-am-Is´ F∂pw {]m¿∞n-°p-∂p. {io]q¿Æ-{X-bo-i-s‚-bpw, Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im- kvXm-hn-s‚bpw Ap-{K-lm-in- p-Iƒ F√m-h¿°pw D≠m-Is´ F∂pw {]m¿∞n-°p-∂p. F∂v ]pen-b-∂q¿ Ap-P≥ mcm-b-W≥ ºq-Xn-cn-∏mSv -5-
 4. 4. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 THAMARAMKULANGARA AYYAPPA SEVA SAMITHY TASS Mandir, Thamaramkulangara, Thripunithura - 682 301, Ernakulam Dt. BapJw kzmantb icWaø∏........... Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Ønse aI-c-hn-f°v D’-hm-tLmj kvac-WnI ""aI-c-tPymXn 10-˛masØ ]Xn- ∏n-tebv°v IS-°p-I-bm-Wv. t£{X-ß-tfm-S-p-_-‘n-®p≈ Imcy-߃am{Xw Dƒs°m-≈n®v (B-Nm-cm-p-jvTm--߃, t£{X-I-e- Iƒ, KP-ho-c-∑m¿, tafw, D’-hm-tLm-j-߃ XpS-ßn) AXm-Xns‚ ]q¿Æ-Ku-c-h-tØm-sS-Xs∂ Ign™ HºXv ]Xn-∏p-I-fpw, {io[¿Ω imkvXm-hns‚bpw {io]q¿Æ-{X-bo-is‚bpw Ap-{K-lØm-epw, `‡-PßfpsS kl-IcW߃sIm≠pw, kvXpXy¿l- - - - - - - - - amb coXn-bn¬ Ah-X-cn-∏n-°p-hm≥ kan-Xnbv°v km[n-®-Xn¬ XnI™ Nmcn-Xm¿∞y-ap-≠v. 10-˛masØ ]Xn∏v ""kwKoXw F∂ A]mc kmK-csØ ASp-Ø-dn-bp-hm-p≈ Ffn-b-{i-a-am-Wv. ""kwKo-X-a]n kmlnXyw kc-kzXym: kvX-Zzbw GIw B]m-Z-a-[pcw AyZv Btem-N-m-arXw F∂ i¶-cm-Nmcy hmIy-Øn¬ n∂pw kwKoXw F∂ alm-Xv`p-X-Øns‚ {]m[myw {Kln-°m-hp-∂-tX-bp-≈q. XymK-cm-P-kzm-an-Iƒ, apØp-kzman Zo£n-X¿, iyma-im-kv{Xn-Iƒ, jSvIm-e-tKm-hn-μ-am-cm¿, sNssº sshZy-mY `mK-h-X¿ XpS-ßnb kwKoX km{am-´p-I-fpsS ]mZ-kv]¿i-ta‰ ]pWy-`q-an-bn¬ hkn-°m≥ km[n®p F∂Xv Hmtcm `mc-Xo-b-s‚bpw ku`m-Ky-am-Wv. kwKoXwsIm≠v Ah¿ cNn® alm-Zv`p-X-ß-fpsS IY-IƒtI´mWv mtam-tcm-cp-Øcpw hf¿∂-Xv. AXp-sIm-≠p-Xs∂ aI-c-tPym-Xn-bn-eqsS km[m-c-W-°m-cv kwKo-XsØ ASp-Ø-dn-bp-hmp≈ Rß-fpsS {iawXo¿Øpw DNnXw F∂p-Xs∂ R߃ hniz-kn-°p-∂p. Iem-Im-c-m-hpI F∂Xv F√m-h-cmepw km[n-°p∂ H∂√. Hcp XnI™ Iem-Im-c-m-Im≥ P∑-kn-≤-amb hmk--Iƒ IqSntb Xocq. F∂m¬Hcp √ Bkzm-Z-I-m-Ip-hm≥ km[n-°pI F∂Xpw Hcp Ie-bm-Wv. kwKo-X-sØ-°p-dn®v Adn-bp-hm≥ B{K-ln-°p-∂-sX√mw Adn-bp-hm-pw, kwKoXwBkz-Zn-°p-hm-p≈ Ignhp h¿≤n-∏n-°p-hmpw CØ-h-WsØ ""aI-c-tPymXn°v km[n°pw F∂v R߃ Dd®v hniz-kn-°p-∂p. Ign™ HºXv ]Xn-∏p-Ifpw t]mse Xs∂, Cu kvac-Wn-Ibpw Atz-jW IpXp-In-Iƒ°v Hcp ""d^-d≥kv {KŸw BIpw F∂-Xnv X¿°-an-√. ap≥h¿j-ß-fn-se- ]Xn-∏p-Iƒ°v `‡¿ ¬Inb kzoI-cWw Cu h¿jhpw e`n°pw F∂v hniz-kn-°-s´. F´p Znhkw o≠p-n∂ {io]q¿Æ-{X-boi t£{X-Ønse hr›n-tIm-’-h-Øn-p-tijw, Xr∏q-Wn-Øp-d-bnse `‡-P--߃ BImw-£-tbmsSImØn-cn-°p∂ D’-h-amWv Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ aI-c-hn-f°v BtLm-j-߃. 2012˛se aI-c-hn-f°v D’hw Pp-hcn 11-˛mw XobXnsImSn-I-b-dn. 16-˛mw XobXn Bdm-t´m-Sp-IqSn kam-]n-°p-∂p. D’-h-°-º-°m¿°pw, taf-t{]-an-Iƒ°pw Cu h¿jsØ D’-hhpw Ahn-kva-c-Wo-b-ambZriy-˛-{imhy Ap-`-h-߃ krjvSn°pw F∂-Xn¬ X¿°-an-√. Ign™ Ime-b-f-hp-I-fn¬ Xma-cw-Ip-f-ßc Aø-∏-tkhm kan-Xn-bpsS F√m {]h¿-Ø--߃°pw `‡-cpsS k¿Δm-fl-m-bp≈ kl-I-cWwR߃°p e`n-®n-´p-≠v. {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ap-{K-lw-sIm≠v Gs‰-Sp-°p∂ Hmtcm {]h¿Ø-hpw awK-f-I-c-ambn ]cy-h-km-n-∏n-°p-hm≥ C∂p-hsc kan-Xn°v km[n-®n-´p-≠v. t£{X-]p-cp-≤m-cWhpw, {iotIm-hnepw, Np‰-ºehpw sNtºme tabm≥ km[n-®Xpw t£{X-Ønp ]Sn-™mdphi-Øp≈ - - - -ÿew kz¥-am-°p-hm≥ km[n-®Xpw DZm-l-c-W-ß-fm-Wv. Aø-∏-tk-hm-k-anXn Gs‰-SpØ Hcp _rlXvkwcw-`-amWv Du´p-]pc n¿Ωm-Ww. n¿ΩmWw Bcw-`n-°p-hm-p≈ {iaw XpS-ßp-tºmƒ {io[¿ΩimkvXm-hn-s‚-bpw, {io]q¿Æ-{X-bo-is‚bpw Ap-{K-lßfpw, `‡-cpsS {]m¿∞-bpw am{X-am-bn-cp∂p kan-Xn-bpsS aqe-[w. n¿Ωm-WØns‚ {]mcw- - - - - -`-L´w apX¬ n¿ΩmW ]ptcm-KXn-bpsS Cu Ah-km-L´w hsc kmº-Øn-I˛km-t¶-Xn-Ißfmb Hcp Imcy-Øn-p-ap-∂nepw ]I®p n¬t°≠ Hchÿ - - - - - -kan-Xn°v D≠m-bn-√. {io[¿Ω imkvXm-hns‚ AZr-iy-Ic߃ X°-kabßfn¬ `‡-cpsS klm-bßfpsS cq]-Øn¬ R߃°v ]n¥p-Wbpw, ss[cyhpw - - -- - - - - -¬In. 2011 Unkw-_¿ 31-˛mw Xo-b-Xn, ""Du´p]pc `K-hmp ka¿∏n-°p-I-bm-Wv. kan-Xn-bpsS {]h¿Ø-߃°v i‡n-]I¿∂v, F√m kl-IcWßfpw ¬Inb `‡¿°pw IpSpw-_mw-K߃°pw {io[¿ΩimkvXm-hns‚ Ap-{K- - - -- - -l-߃ n¿tem`w e`n-°s´ F∂v {]m¿∞n-°p-∂p. GsXmcp kvac-Wn-Ibp-sSbpw IcpØv AXns‚ D≈-S°amWv F∂v kan-Xn°v XnI™ t_m[y-ap-≠v. Cu - - -kvac-Wn-Ibv°v Bh-iy-amb teJ-ßfpw, hnh-cßfpw ¬In Ap-{K-ln® Hmtcm alXvhy‡n-tbbpw Xpey-{]m-[m-y-tØm-sS, μn-tbmsS kvacn-°p-∂tXmsSm∏w. - - -Ah¿t°-h¿°pw {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ap-{K-lØm¬ Bbq-cm-tcm-Ky-߃ e`n-°p-am-dm-Is´ F∂v Bflm¿∞-ambn {]m¿∞n-°p-∂p. - ""aI-c-tPymXn {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ ]mZm-c-hn-μ-ß-fn¬ `‡ym-Z-c-]q¿Δw ka¿∏n-°p-∂p...... Fkv. lcn sk{I-´-dn, Xma-cw-Ip-f-ßc Aø∏ tkhm kanXn -6-
 5. 5. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 THAMARAMKULANGARA AYYAPPA SEVA SAMITHY TASS Mandir, Thamaramkulangara, Thripunithura - 682 301, Ernakulam Dt. aI-c-tPym-Xn-bn-eq-sS... A©p-]-Xn-‰m-≠p-I-fmbn Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Ønse nXy- n-Zm--ßfpw B´-hn-ti-j-ßfpw Xma-cw-Ip-f-ßc Aø-∏-tkhm kanXn F∂ `‡-P kwL-S--bpsS Npa-X-e-bn-em-Wv S-∂p-h-cp-∂-Xv. `K-hm≥ [¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ap- {K-l-Ømepw `‡-P--ß-fpsS n¿tem-`-amb klmb kl-I-c-W-ß-fmepw Cu t£{Xw nXy-]p-tcm-K-Xn-bn-em-sW∂v kk-t¥mjw Adn-bn-®p-sIm-≈-s´. F√m hnti-j-ßfpw AXn-t‚-Xmb {]m[m-y-tØm-Sp-IqSnØs∂ S-°p∂p F∂p≈ Imcyhpw F√m-h¿°pwAdn-hp-≈-Xm-W-t√m. {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ aI-c-hn-f°v atlm-’hw F√m h¿jhpw `wKn-bmbn S∂phcp-∂p.Ign™ H≥]Xp h¿j-ß-fmbn "aI-c-tPymXn F∂ ma-t[-b-Øn¬ Hcp kvac-Wn-Ibpw {]kn-≤o-I-cn-°p-∂p. kmwkv°m-cn-Ihpw Iem-]-chpw t£{X-kw-_-‘n-bp-amb GsX-¶nepw Hcp hnj-b-Ønp{]m[myw ¬In-s°m-≠mWv F√m h¿jhpw Cu kvac-WnI `‡-P ka£w ka¿∏n-°m-dp-≈-Xv.]Ømw hm¿jn-I-amb Cu thf-bn¬ kvac-Wn-I-bv°mbn kzoI-cn-®n-´p≈ hnjbw "kwKoXw F∂-Xm-Wv. Ie-I-fpsS Cu‰n-√-amWv Xr∏q-Wn-Øp-d. tIc-f-Ønse G‰hpw henb Iem-t£-{X-ß-fn¬ H∂mbB¿.-F¬.-hn. tImtf-Pp-Xs∂ Xr∏q-Wn-Øp-d-bpsS A`n-am--am-Wv. kwKoX {]Xn-`-I-fm¬ C{Xbpw Ap-{K-lo-X-amb as‰mcp ÿehpw tIc-f-Øn-se-∂√ `mc-X-Øn¬ Xs∂-bp-t≠m F∂p kwi-bn-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. Ch-cpsS FÆw AwKp-eo-]-cn-an-X-a-√m-Ø-Xn-m¬ t]sc-SpØp ]d-bm≥ km[y-hp-a-√. Cuiz-cm-cm-[-bv°p apJy-amb LS-I-ß-fn¬ ap≥]-¥n-bn¬ n¬°p-∂Xv kwKo-X-amWv. a{¥-߃, taf-߃, `P-, Xp≈¬, IqØv, IY-I-fn, tkm]m kwKoXw apX-emb t£{X-kw-_-‘n-bmb Ie-I-fpsSsb√mw Poh≥ kwKo-X-am-Wv. ΩpsS tZho-tZ-h-∑m-cp-tSbpw Ejn-I-fp-tSbpw Ic-ßsf Ae-¶-cn-®n-cn-°p∂XpXs∂ kwKo-tXm-]-I-c-W-ß-fm-Wv. Cu {]]©w Xs∂ kwKo-Xm-fl-I-am-Wv. {]`mX ]£n-I-fpsS If-Iq-P--߃, Zn-I-fpsS Hgp°v Ch-sb√mw kwKo-X-a-b-am-Wv. kwKo-X-Øns‚ Ap-c-W--ß-fn-s√-¶n¬ Cu {]]-©-Øn-p-t]mepw AÿnXz-an-√. inip-°ƒt]mepw Dd-ßp-∂Xv Xmcm-´ns‚ eb-am-[p-cy-Øn-emWv. kwKoX {]Xn-`-I-fp-sS, Bkzm-Z-I-cp-sS, hna¿i-I-cpsS {]uV-Kw-`o-c-amb teJ--߃ ]T--߃,hna¿i--߃ F∂n-h-bm¬ kº-∂-amb Cu kvac-WnI s]mXp-P--k-a£w `‡ym-Z-c-]q¿Δw ka¿∏n-°p-∂p. CXn-p-th≠n Atlm-cm{Xw {]b-Xvn® kanXn {]h¿Ø-I¿, t{]m’m-lw ¬Inb Kpcp-P--߃, CXn-te-bv°mbn hne-s∏´ teJ--߃ ¬Inb teJ-I¿, ]c-ky-ßfpw a‰pw-X∂v klm-bn® hym]mc, hyh-kmb, ÿm]--߃, hy‡n-Iƒ, Ia-o-b-ambn A®-Sn®v IrXy-k-a-b-Øp-Xs∂R߃°p ¬Inb "amXm {]nt‚gvkv, AXp-t]m-se-Xs∂ CXns‚ hnP-b-Øn-mbn {]h¿Øn-®n-´p≈ F√m k÷--ß-tfmSpw kan-Xn-bpsS μnbpw IS-∏mSpw tcJ-s∏-Sp-Øn-s°m-≈p-∂p. Cu kwcw-`-Øn-p-th≠n klm-bn-®n-´p-≈ F√m-h¿°pw tZi-m-Y-mb {io]q¿Æ-{X-bo-i-t‚-bpw, Xma-c-Ip-f-ßc{io[¿Ω imkvXm-hn-s‚bpw Ap-{K-lm-in- p-Iƒ D≠m-Is´ F∂p {]m¿∞n-®p-sIm-≈p-∂p.{ioltc axXma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXmth icWw k¿thiv i¶¿ Fkv. I¨ho-¿, aI-c-hn-f-°m-tLmjIΩn-‰n. -7-
 6. 6. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 D≈-S°wkma-th-Zhpw kwKo-Xhpw ˛ tUm. tXm´w inh-I-c≥ ºq-Xncn 9`mcX kwKoXw Ncn-{X-Øn-eqsS -˛ tUm. F. PeP h¿Ω 15kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS ap≥Km-an-Iƒ ˛ tUm. `ph-t-izcn Pn. 20kwKo-X-˛-km-ln-Xy-`mhw Xpfpºn n¬°p∂ t£{X ]©-c-Xv-Ir-Xn-Iƒ˛ 25tUm. Fkv. `mKy-e£van Fw.-F. ]n.-F-®v.-Un.{io apØp-kzman Zo£n-X¿ IrXn-I-fnse Ap-]a kwKo-X-˛-km-lnXy ka-zb kuμcyw ˛ 29tUm. {]oXn sI.mZ-cq-]n-Wnsb {]Xy-£-am-°nb iymam-im-kv{Xn-Iƒ ˛ tUm. aRvPp tKm]m¬ 33kzmXn kvarXn-I-fn-eq-sS ... ˛ AizXn Xncp-mƒ cma-h¿Ω 36It®cn [¿Ωw ˛ tUm. {ioh’≥ sP. tatm≥ 42h-hn[ `‡n-bpw, kwKo-Xhpw ˛ -tUm. B¿. {ioteJ 45t£{X-kw-KoXw ˛ HcmapJw ˛ APnXv ºq-Xncn 48kwKoXhpw kmlnXyhpw ˛ tUm hn B¿ {]t_m[N{μ≥ mb¿ 51tIc-f-Ønse t£{X-߃ ˛ I¿Æm-SI kwKoX Io¿Ø--ßfn¬ ˛ 56tUm. ANyp-Xvi-¶¿ Fkv. mb¿kwKoXw Cuiz-c≥ ˛ Sn.-F-kv. cm[m-Ir-jvWPn 60kwKo-X- kw-kvIm-c-ß-fpsS ka-z-b-ambn lnμp-ÿmn kwKoXw ˛ tUm. A{`m-ZnX _m¿Pn 63tkm]m kwKoXw ˛ Hcp kmam-ym-h-tem-Iw ˛ tUm. eoem HmwtNcn 67IY-Ifn kwKo-X-Øns‚ hnImk ]cn-Wm-a-߃ ˛ cta-i≥ Xºp-cm≥ 76a-e-bm¨a-bpsS `mh-cm-K-߃ ˛ inh-Zmkv h¿Ω 80A`n-apJw :˛ ]{Xm-[n-]-k-anXn ˛""Ka-I-h-iyXbm¿∂ IrjvW kwKo-X-Øns‚ Fgp-]-Ø©v h¿j-߃ ˛ 83]fl-`q-j¨ Sn.-F≥. IrjvW≥kwKoXhpw BtcmKyhpw -˛ tUm. _n. ]pjv] IrjvW≥ 86kwKo-X-]-cn-]m-Sn-bn¬ i_vZ-kw-hn-[m--Øn-p≈ {]m[myw ˛ {io. An¬ 88kwKo-Xm-`ym-kw˛ C∂-se, C∂v ˛ tUm. ]fl Fkv. Xºp-cm≥ 90P¬km L¿ - ˛ IrjvW-aq¿Øn 94efnX kwKo-X-Øn¬ n∂pw imkv{Xob kwKo-X-Øn-tebv°v ˛ Fw.-F-kv. e£van ip` 97 -8-
 7. 7. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kma-th-Zhpw kwKo-Xhpw tUm. tXm´w inh-I-c≥ ºq-Xncn {_“-ap-tJm-¤p-X-amb NXp¿tΔ-Z-߃ EIv, AXmWv tZh-X. hnizm-an-{X≥, IWz≥, hkn-jvT≥,bPp v, kmam, Y¿Δ-W-ß-fm-W-t√m. ""{_“-n- A{Xn, hma-tZ-h≥, Bt{Xbn, Aw-`r-W]p-{Xn-bmbiz-knXw thZw: F∂m-Wv {]am-Ww. ⁄m-`- hm°v F∂n-h¿ {]kn-≤-cmb Ejn-am-cm-Wv. Kmb-WvUm-Km-c-ß-fmb thZ-߃ Am-Znbpw A-¥- {Xn, XpjvWn-Iv, ApjvSp-∏v, _rl-Xn, {XjvSp-∏v,hp-am-sW∂v n¿Æ-bn-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. AXn-m¬- PKXn F∂nh Oμ p-I-fm-Ip-∂p. C{μ≥, A·n,Øs∂ A]u-cp-tj-b-amWv thZ-߃. ⁄mw hcp-W≥, cp{Z≥, hmbp, khn-Xmhv XpS-ßn-bh tZh-Hcp hy‡n-bm¬ cNn-bv°-s∏-Sp-hm≥ km≤y-a√ X-I-fpsS DZm-l-c-Ww.F∂-Xn-m¬ ap-jy-kr-jvS-a√ thZw F∂p ]d- thZ-߃ {]Ir-Xn-tbbpw {]]-©-tØbpwbp- ∂ - X n¬ Akmw- K Xyw H´pwX- s ∂- b n- √ . ntj-[n-°p-∂n-s√∂p am{X-a-√, AwKo-I-cn-°p-⁄msØ ap-jy≥ Is≠-Øp-I-bmWv AYhm Ibpw {]iw-kn-°p-Ibpw sNøp-∂p-ap-≠v. Pohn-Z¿in-°p-I-bm-Wv sNøp-∂-Xv. AXn-m-emWv Ejn- XsØ bYm¿∞-ambn hnh-cn-°p-∂-Xn-m¬, thZwamsc a{¥-{Z-jvSm-°ƒ F∂v hnh-£n-°p-∂Xv. Ejn - GXp Ime-Øpw, Gh¿°pw hgn-Im-´n-bmbn h¿Øn-F∂ hm°ns‚ A¿∞w Xs∂ {Im¥- Z ¿in °p-∂p. BZn-`u-Xn-I-am-bpw, BZn-ssZ-hn-I-am-bpw,F∂m-Wv. B≤ym- fl n- I - a mbpw a‰pw hnhn[ Xe- ß - f n¬ F√m a{¥-߃°pw Ejn-—-tμm-˛-tZ-h-X-Iƒ thZsØ hymJym-n-®-h-cm-Wv ΩpsS ]q¿Δ-kq-D≠v. Ejn-am¿ Z¿in-®, km£m¬°-cn® a{¥-ß- cn-Iƒ. i_vZ-hyp¬∏-Ønsb ASn-ÿm--am°nsf-bmWv E°p-Iƒ F∂p-]dbp-∂Xv. a{¥-{Z-jvSmhv - - - sscp- ‡ w, b⁄sØ ASn- ÿ m- - a m°nEjn-bpw, hrØw Oμ p-am-Ip-∂p. GsXmcp tZh- bm⁄n-Iw, Bfl-X-ØzsØ ASn-ÿm--am°nXsb Dt±-in-®mtWm a{¥w {]tbm-Kn-°p-∂-Xv, B≤ym-fln-Iw, CXn-lmk kw_-‘-ambn sFXn- ]m™m¬ {Kma-Ønse kma-th-Zn-Iƒ HØpIq-Sp∂ e£van mcm-bW t£{Xw -9-
 8. 8. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012lm-knIw F∂v mep hn[-Øn¬ A¿∞-a-dn-tb- I-fp-≈-XmWv kma-th-Zw F∂m-Wn-Xns‚ Xmev]-≠-Xm-sW-∂m-Wv bmkv°-a-Xw. cyw. AkwJyw imJ-Iƒ D≠m-bn-cp∂p F∂p ΩpsS hnPvRm kmK-c-Øn¬, thZ-Øn¬ Icp-Xn-bmepw sX‰n-√. Hmtcmtcm Ejn-am-cpsS t]cp-n∂v DXv`qX-amb AkwJyw hn`m-K-ß-fpw, Ah I-fn¬ AXmXv imJ-Iƒ Adn-b-s∏-´p-h-cp-∂p.hnh-cn-°p∂ Bbn-c-am-bncw {KŸ-X-√-P-ßfpw thZsØ mem°n hn`-Pn® IrjvW-ssZz-]m-bΩpsS kwkv°m-csØ kº-∂-am-°p∂p. {_m“- al¿ln Hmtcm∂pw Hmtcm injy≥am¿°p-]-tZ-W-߃, Bc-Wy-I-߃, D]-n-j-Øp-°ƒ, D]- in-®p. kma-thZw ssPan-n-°m-Wp-]tZ-in-®Xv. AXv - -th-Z-߃, thZm-MvK-߃, Z¿i--߃, {iuX-kq- injy-{]-injy ]c-º-c-bm¬ nc-h[n imJ-I-fmbn{X-߃, Krly-kq-{X-߃, kvarXn-Iƒ, CXn-lmk {]N-cn-°-s∏-´p.]pcm-Wm-Zn-Iƒ, Imhy-m-S-Im-Zn-Iƒ XpS-ßn-b-h-bn- {]kn-≤amb Ztim-]n-jØp-Ifn¬ Omtμm- - - - -ep≈ CuSp-shbv∏v as‰mcp cmjv{S-Ønpw Ah- Kyw, tIw F∂nh kma-th-Zm-¥¿K-X-am-Ip-∂p.Im-i-s∏-Sp-hm-n-√-X-s∂. Omtμm-tKym-]n-jØnse ""XXz-akn BWv kma- - - kwln-X, {_m“-Ww, Bc-Wy-Iw, D]-n- th-Zo-bamb alm-Im-hyw. (O-μ ns Kmw sNøp- - -jØv F∂n-ßs Hmtcm thZhpw membn hn`- ∂- h ¿ Otμm- K ≥am¿. kma- t h- Z n- I sf Otμm-Pn-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. Hcp ap-jys‚ {_“-N-cym- K≥am¿ F∂v hyh-l-cn-°m-dp-≠v.){i- a - Ø n¬ kwln- X - b v ° pw, Km¿l- ÿ y- Ø n¬ ta¬∏-d™ aq∂v imJ-I-fn¬ ssPan-ob{_m“-W-Øn-pw, hm-{]-ÿØn¬ Bc-Wy-I- imJ-bm-Wv tIc-fØn¬ S-∏n-ep≈Xv. I¿Æm-S-Øn-pw, kym-km-{i-a-th-f-bn¬ D]-n-j-Ønpw Iw, Xan-gvm-Sv, B{‘m-{]-tZiv F∂n-hn-S-ß-fnepw{]m[myw KWn-bv°-s∏-´n-cn-°p-∂p. ssPan-ob kma-thZw {]Nm-c-Øneps≠¶nepw, D]m- k m {][m- - a mb kma- t h- Z - Ø nv tIc-fob {_m“-W-cmb ºq-Xn-cn-am-cpsS thtZm-Fs¥-∂n-√mØ {]m[m-yw, tkma-bm-Km-Zn-{iuX ®m-cW coXn AXy¥w hyXy-kvX-am-Wv. IuYp-a-I¿Ω-ßfn¬ ¬In hcp-∂p-≠v. ""kma-bXn tZhm≥ - imJ Hdo , DØ¿{]-tZ-iv, _wKmƒ, I¿Æm-S-I,At CXn- k ma F∂mWv kmb- W - a - X w. Xan-gvmSv F∂o `mK-ß-fn-epw, cmWm-b-o-b-imJtZh≥amsc can-∏n-°p-∂-XmWv kmaw F∂¿∞w. I¿Æm-S-Iw, cmP-ÿm≥, alm-cm-jv{S, KpP-dmØv,hm°n- t mSpw {]mW- t mSpw IqSn- t N¿∂Xv B{‘m-{]-tZ-iv, DØ¿{]-tZiv F∂o kwÿm--GXmtWm AXmWv kmaw F∂v _rl-Zm-cWy ß-fn-epw, Nne-bn-S-sØ√mw ipjv°-am-sW-¶n-epw,tIm]-n-j-Ønepw ]d-bp-∂p-≠v. kam-iz-kn-∏n-°p- {]Nm-c-Øn-ep-≠v.∂Xv (Soothing), XpjvSn-s∏-Sp-Øp-∂Xv kma-am-Ip- kma-th-Z-kw-ln-X-bnse a{¥-ß-fn¬, qdn¬∂p. kmaw kmXzn-Iam-Wv. (km-ath-ZØns‚ Bizm- - - - Xmsg-bp-≈h HgnsI F√mw Xs∂, EtKz-Z-Øn-ep-k-Zm-bI kz`m-hsØ°pdn®v ]n∂o-Sv {]kvXm-hn- ≈h Xs∂-bm-Wv. F∂m¬, sNm√p∂ coXn ˛°p-∂p≠v.) kzc-hn-[mw ˛ Gsd hyXy-kvX-am-Wv. kmam-y- kma-th-Z-Ønv IuYp-aw, cmWm-b-o-bw, kz-c-Øn-ep-≈, AXm-bXv DZm-Øm-p-ZmØ kzcnXssPao-obw F∂o aq∂p kwln-X-Ifpw (im-J), ]q¿Δ-I-amb EIv kwln-X-bpw, AtX a{¥-߃XmWvUyw, Omtμm-Kyw, ssPan-obw AYhm Xe- Xs∂ kzcn®v Kmm-fl-I-ambn sNm√p∂ Km-kw-h-Imcw F∂v aq∂v {_m“-W-ß-fp-am-Wp-≈-Xv. ln-Xbpw tN¿∂-XmWv kma-thZ kwln-X. C-cp-""kl-{k-h¿flm kma-thZ: F∂mWv ]X--RvPen ]- Ø n- b ©v A[ym- b - ß - f p≈ Bc- W y- I - K mwalm-`m-jy-Øn¬ ]d-™n-cn-°p-∂Xv. Bbncw imJ- - AYhm N{μm- k maw IqSn Dƒs∏- S p- ∂ - X mWv - 10 -
 9. 9. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012kwln-X; a‰v `mK-߃ ]Xn-hn-s√-¶nepw N{μm-kmaw ""EIv`n: ]mTy a`qXv KoXwkym-km-{i-an-Ifmb kzman-bm¿amcpw sNm√m-dp-≠v. - kma`y: ka-]-ZyX bPq¿t`ym-`n-Ow PmXm˛ F√m thZ-߃°pw Hmtcm D]-th-Zap-s≠∂v - ckm-›m-Y¿ΔW: karXm: F∂v kwKoX Z¿∏-kqNn-∏n-®p-h-t√m. Km‘¿ΔthZ-amWv km-a-th-Z- W-sa∂ {KŸ-Ønepw,Øns‚ D]-th-Zw. AXm-bXv kwKoXw kay-°mbKoXw AYhm Kmw BWv kwKoXw. {]]-©- ""kma-th-ZmZv kztcm PmX:kw-KoXw Xs∂ Nn´-s∏-Sp-Øn-b-XmWv kma-th-Zw. kztct`ym {Kma-kw-`hm: F∂v amXw-K≥ _rl-aq∂p kma-thZ imJ-I-fnepw h®v ssPan-ob t±in-I-bnepwkma- t h- Z - a mWv IqSp- X ¬ kwKo- X m- fl - I - s a∂v ""k]vX-kz-cmkvXp Kobt¥kmμ¿`n-I-ambn {]kvXm-hn-®p-sIm-≈-s´. kma- kma-`n- m-a-ssK¿∫pss[: F∂v amWvUpIy-Øn¬ n∂v Pn-®-XmWv kwKoXw F∂-Xn-m¬ inIvjbnepw ]d-b-s∏-´n-cn-°p-∂p.kmaPw F∂ ]Zw kwKo-X-Øns‚ ]cym-b-ambn CXn¬n∂v, kwKo-X-Ønse {]amW {KŸ-D]-tbm-Kn-°p-∂p. ß-sf-√mw, kwKo-XØns‚ D¤hw kma-th-ZØn¬ - - kma-th-Z-Øn¬ n∂mWv kwKoXw D¤-hn- n∂m- s W∂pw kma- t h- Z - Ø n¬ k]v X - k z- c - { ]-®-sX-∂-Xnv ]ucm-WnI {KŸ-ß-fn¬ nc-h[n tbmKw Ds≠∂pw AwKo-I-cn-®n-´p-s≠∂v hy‡-{]am-W-߃ ImWp-h≥ Ign-bpw. NneXp am{Xw am-W-t√m.Xmsg tN¿°p-∂p. thtZm-®m-cWw {][m--ambn aq∂p hn[-Øn-""kma-th-Zm-ZnZw KoXw em-Wp-≈-Xv. B¿®n-Iw, KmYn-Iw, kman-Iw. EIv,kwP- { Kml ]nXmalx F∂v im¿Mv K - t Z- h ≥ KmY, kmaw F∂n hm°p-I-fp-ambn _‘-s∏-´mWnkwKoX cXvm-I-c-Ønepw ]Z-߃ D≠m-bn-cn-°p-∂-Xv. B¿®nIw GI kzc-""P{Kml ]mTy-arKvthZm¬ am-Wv. ΩpsS m´nse ]e BNm-cm-p-jvTm--ß-kma-t`ym-Ko-X-tah N F∂v `c-X-ap-n-bpsS fnepw (A-ssh-Zn-I-hpw) B¿®nI coXn-bm-W-h-ew-mSy-im-kv{X-Ønepw _n- ° p- ∂ - X v . KmYn- I w, DZm- Ø m- p- Z m- Ø - ß ƒ tN¿∂-Xm-Wv. bPq¿tΔZ {_m“-W-߃ (Nne D]- n-j-Øp-I-fpw) Cu k{º-Zm-b-Øn¬ sNm√n hcp- ∂p. kman-Iam-Is´, DZm-Øw, Ap-Zm-Øw, kzcnXw - - F∂nh tN¿∂-Xm-Wv. EtKz-Zhpw bPq¿tΔ-Zhpw DZm- Ø m- Z n- k z- c - { X- b - k - t a- X - a mWv sNm√p- ∂ - X v . ""Dss®-cp-ZmØ:, ossN-c-p-ZmØ:...... F∂o hn[- Øn¬ kzc-{]-b-XvsØ sshøm-I-c-W-∑m-¿ hnh- cn-®n-´p-≠v. hmt§-b-Im-c-∑m-cpsS coXn-bn¬, "n kzcw Ap-Zm-ØØn-pw, "k kzcw DZm-ØØnpw - - "cn kzcw kzcn-XØnpw kam--am-Wv. ({]-N-bw, Iºw F∂o kzc-t`-Z-ßfpw hnc-f-ambn {]tbm-Kn- °-s∏-Sp-∂p-≠v.) Xma-cIp-fßcbn¬ 2010-˛¬ S∂ kma-th-Zm¿® - kzc-Øns‚ ASn-ÿm--amw am{X-bm-Wv. - 11 -
 10. 10. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012am{X-bn¬ hyXymkw h∂m¬ thZw sNm√p-∂Xv S-Øp-Ibpw {]_‘w {]kn-≤o-I-cn-°p-Ibpw]ng-®-Xmbn IW-°m-°pw. icn-bmb am{X-bn¬, sNbvXn-´p-≠v. (The Music of Hebrews - Resemblancekzc- Ø n¬, ho≠pw Bh¿Øn- ° - W w. sX‰n to Samaveda Chart)sNm√p-∂Xv ]m]-am-sW-∂m-Wv hnizm-kw. n›nX mev, A©v, Bdv, Ggv kzc-ßsf D]-tbm-K-coXn-bn¬ sNm√-W-sa∂v hn[n-bp-≠v. kzc-Øn¬ s∏-Sp-Øn-bp≈ kwKo-XsØ-°p-dn®v hni-Zamb hnh- - -ISp-InS am‰w hcp-Øp-hm≥ sNm√p-∂-hv Ah-Im- c-W-߃ imkv{X-{K-Ÿ-ß-fn¬ ImWmw. kzcm-¥-i-an-√. AXm-b-Xv, atm-[¿Ω-Ønv {]k-‡n-bn- cw, HuU-hw, jmU-hw, kºq¿Æw F∂n-ß-s-s√∂v Npcp-°w. bm-Wn-h-bpsS kmt¶-XnI ma-߃. tkma-bm-Kw, AXn-cm{Xw F∂n-h-bn¬ kma- ""B¿®n-tIm-Km-Yn-I-ss›hth-Zn-I-fmb DZvKm-Xm-°ƒ kma-Kmw S-Øp- kman-I› kzcm-¥c:tºmƒ, CXc thZn-I-fmb a‰v EXzn-°p-Iƒ (D-]- HuU-hw, jmUhw ssNhKm-Xm-°-sf-∂mWv Chsc hn-ti-jn-∏n-°p-∂-Xv) kºq¿Æ-tizXn k]vXa:]Xn- mep am{X- b n¬ AI- º Sn ]mS- W - s a∂v GI-kz-c-{]-tbm-tKmln{iuX-{K-Ÿ-ß-fn¬ hn[n-bp-≠v. bmK-Ønv imem- B¿®nI: tkm`n-[o-btXam-{X-bn¬ sNm√pI F∂ Hcp coXn Xs∂ hnti- KmYn-tIm-Zzn-kz-tcm-t⁄b:j-am-bp-≠v. EtKz-Z-Ønse PS, cY XpS-ßnb hnIr- {Xnkz-c-ss›h kmanI:Xn-I-fn-epw, bPq¿tΔ-Z-Ønse sIm´v, tLmjw XpS- NXp-kz-c-{]-tbm-tKmlnßnb {]tbm-K-ß-fnepw, kwlnXm kzc-k-{º-Zm- IYn-XkvXp kzcm-¥c:b-Øn¬ n∂v hn`n-∂-am-bn-´m-Wv thZm-em-]-w.{ihW kpμ-c-amb Cu {]tbm-K-߃ tIc-f- F∂p XpS- ß nb t«mI- ß ƒ aXw- K s‚Øns‚ am{Xw {]tXy-I-X-bm-Wv. _rl-tZ-in-I-bn¬ D≈-Xm-Wv. DZm-Øm-Zn-kz-c-߃ tem-I-Øn¬ a‰n-S-ß- kcn-Ka XpS-ßnb k]vX-kz-c-߃°v aqem-fnepw aX-]camb NS-ßp-Ifn¬ D]-tbm-Ks∏-Sp-Øn- - - - - [m-c-amb kma-th-Z-Ønse kzc-߃°v, {IpjvSw,h- c p- ∂ p- ≠ v . ASp- Ø n- s S, kpdn- b mn hn`m- K - {]Y-aw, ZznXo-bw, a[y-aw, NXp¿∞w, a{μw, AXn-Øn¬s∏-´, kwKo-X-⁄-cmb Nne {InkvXob kzmcyw F∂n-hbmWv ma-ß-sf∂v ssXØn-cob]ptcm-ln-X-∑m-cpsS D’m-l-Øn¬, ""kocn F∂ {]mXn-im-Jy-Ønepw hnh-cn-°p-∂p-≠v. (Xm-c-XaywkwL-S-bpsS Iogn¬, tIm´-bØp h®v kwKo-X- hyp¬{I-a-am-bn-´m-Wv thWp-m-Z-hp-ambn _‘-s∏-hn-j-b-I-ambn Hcp skan-m¿ S-°p-I-bp-≠m-bn. SpØn mc-Zob in£-bn¬ Cßns ]d-™n-cn-kma-th-ZsØ {]Xn-n-[o-I-cn®v Cu teJ-Ipw °p-∂p˛]s¶-Sp-°p-I-bp-≠mbn. ΩpsS thtZm-®m-c-W- ""b: kma-Kmmw {]Ya:Øns‚ coXnbpambn hfsc kmay-ap≈ coXn-bn- kth-tWm¿a-[ya: kzc:emWv Ah-cpsS Nne {]m¿∞--Iƒ. lo{_p, tbmZzn-Xob: k Km-‘mc:em‰n≥ `mj-I-fn-ep≈ Bem-]--ß-fp-am-bp≈ XrXo-bkvXzr j`: kvarX:kmZr-iy-ßfpw N¿®m-hn-j-b-am-bn. lo{_p kwKo- NXp¿∞w jUvP CXymlp:Xhpw kma-kw-Ko-Xhpw XΩn-ep≈ KmV-amb ]©tam ss[htXm `th¬kmZr-iy-sØ-°p-dn®v Bdv Zim-_vZ߃°p ap≥]p- - jjvtTm njmtZm hnt⁄b:X-s∂, aZn-cm-in-bnse tUm. hn. cmL-h≥ ]Tw k]vXaw ]©a: kvarX: - 12 -
 11. 11. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012(a-K-cn-k-[-n] F∂v {Iaw) {_m“W {KŸ-ß-fnepw hmZy-߃ hmbn-°p-hm≥ GXmpw h¿j-߃°p ap≥]v I¿Æm-S-I- hn[n-bp-≠v. a‰n-S-ß-fn¬ Ct∏mgpw AXmXv ka-b-Ønse {io cma-N-{μm-]pcw aTØn¬ h®v S∂ ß-fn¬ hmZyw apg-°m-dp-≠v.A¥m-cmjv{S kma-thZ ktΩ-f--Øn¬ ]s¶-S- 1980 Ifn-em-sW∂p tXm∂p-∂p, _m-dkv°p-∂-Xnpw Hcp {]_‘w Ah-X-cn-∏n-°p-∂- lμp- b q- W n- t h- g v k n- ‰ n- b nse kwKo- X - i mkv { XXnpw Ah-kcw e`n-°p-I-bp-≠m-bn. XZ-h-k-c- hn`mKw tae-[n-Im-cn-bm-bn-cp∂ {ioaXn cMvK-m-Øn¬ km£m¬ tbip-Zmkpw a‰v {]K-¤cpw k`m- bIn Aø-¶m-cpsS D’m-l-Øn¬ kma-th-Z-˛-kw-]- X n- I - f mbn D≠m- b n- c p- ∂ p. {]_- ‘ m- h - X - KoX kw_-‘n-bmbn Hcp skan-m¿ S-°p-I-bp-cWØnn- S - b n¬Øs∂ kPo- h - a m- b pw, hfsc ≠m-bn. kma-th-Zm-em-]Ønv AI-º-Sn-bmbnAp-Iq-e-ambpw k¿Δ{io tbip-Zmkv CS-s]-Sp- GXv ]°- h m- Z y- a mWv IqSpX¬ Ap- t bmPywIbpw ssPan-ob kma-Km-Øns‚ hnti-jXIƒ - - - F∂pw a‰pw {]mtbm-Kn-I-am-bn-Øs∂ hne-bn-cp-FSp-Øp-]-d-bp-I-bp-ap-≠m-bn. Jc-l-c-{]nb cmK- Ø-s∏-Sp-I-bp-≠m-bn. X’-a-bØv kma-th-ZhpwtØmSv tN¿Øphbv°m-hp-∂-tXm, kmZr-iy-ap-≈- kwKo-Xhpw XΩnep≈ _‘hpw Gsd N¿® sNø-tXm, Bbn-´mWv kma-Km-sØ At±lw ncq-]n- s∏-´p.®-Xv. CXn--Sn-ÿmw ta¬∏-d™ mc-Zob in£- tZi-Ime h¿§-h¿Æ hyXym-k-߃°v D]-bnse {]kvXm-h-am-sW∂pw Icp-Xmw. At±lw cn-bmWv ip≤ kwKo-X-sa∂v ÿnc-s∏-Sp-Øp∂FSp-Øp-]-d™ as‰mcp Imcyw a‰v tZiob k{º- Hcp Ap-`hw IqSn ChnsS ]¶p-h-bv°-s´. DtZymKZm-b-ß-fn¬ n∂v hyXy-kvX-am-bn, ºq-Xn-cn-am- kw_-‘-ambn Ad_n cmPy hmk-Øn-n-S-bn¬,cpsS HmØp-sNm-√-en¬ {ipXn-bpsS A`m-h-hpw, jnb, kp∂n hn`m-K-ß-fn¬s∏´ ap…nw ]ptcm-ln-X¬^-e-am-bp≈ A`w-Knbpw apg®p n¬°p-∂- X-cpsS {]m¿∞ (hm-¶p-hn-fn) ÿnc-ambn {i≤n-Xmbn Ap-`-h-s∏-Sp∂p F∂-Xm-Wv. Xan-gvm-´nse °m-dp-≠m-bn-cp-∂p. A¤p-X-I-c-sa∂p ]d-b-s´,IuYp-a-imJm k{º-Zm-b-amWv Jc-l-c-{]n-b-tbmSv thZm-em-]--hp-ambn AXy¥w kmZriyw D≈-Xm-Ap-Kp-W-am-bn-cn-°p-∂-sX∂pw {i≤m¿l-am-Wv. bn-´mWv tXm∂n-b-Xv. (tI-c-f-Ønse hm¶p-hn-fn°v bmKmZn I¿Ω- ß - f n- e pw, t£{X- ß - f nse C{Xbpw kmZriyw tXm∂m-dn-√.){]Xn-jvTm-Zn-ip` I¿Ω-ß-fnepw a‰pw kma-Kmw ]uc-kvXy-am-I-s´, ]m›m-Xy-am-I-s´, ]ucm-n¿∫-‘-am-W-t√m. It®cnIfnepw a‰pw D≈-Xp- Wn-I-amb kwKoX[mc-Iƒ F√mw Hcp Nc-Sn¬t]me ]°-tafw thZm-em-] ka-bØv C∂v S- tIm¿Ø aWn-I-fm-sW∂v CXn¬ n∂v hy‡-am-∏n-en√. F∂m¬, tkma-bm-K-Ønse AXn-hn-in- W-t√m. as‰√m kwkv°m-c-ß-tf-°mfpw ]pcm-X-jvS-amb cY-¥-c-kmaw (`-Imc cY-¥cw ˛ aqe-a- hpw DØ- t am- Ø - a - h p- a mb ΩpsS km- X {¥-Ønse A£-c-߃°p ]Icw ` Im-c-amWv kwkv°m-c-Øns‚ aln-abpw Kcn-abpw DØ-tcm-sNm√p-∂-Xv. kzc-Ønpw A®npw hyXym-k-an-√. Øcw sΩ A¤pX ]c-X-{¥-cm-°p-Ibpw sNøp-DZm-l-c-W-Ønv ""AZvKv[m-Ch F∂-Xnv "" ``q- ∂p.`m-`n-t`.... F∂v kzcn®v sNm√p-∂p.) sNm√p∂ka-bØv GsX-¶nepw hn[-Øn¬ D®-Øn-ep≈ kam- i zmk NnIn- ’ - b nepw ( Palliative ),sIm´¬ C∂pw Ap-jvTn®p hcp-∂p-≠v. sNºntem kwKoX NnIn-’-bnepw (Music Therapy) kma-th-Z-IpS-Øntem ]m´bntem BWv I≠p-h-cp-∂-Xv. Ønv AXn-{]-[m--amb ]¶p-h-ln-°p-hm≥ Ign-bp-CXnv Dt]m-Zv_-e-I-ambn {iuX-{K-Ÿ-ß-fnepw sa-∂mWv Cu teJ-Is‚ A`n-{]m-bw. AXmXv - 13 -
 12. 12. - 14 -8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 bqóèfsnejg ùhebMõX ceùlX kfögÿ DbmjceCflx.87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 kQkgäfqsT oqMfòªx keCfTãqh¥fòªx mdYeiõX avëgbez Y©pv~WTx87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mdkjõX GçeãfjfTgÿleCx. mqbªenRejYtóflveãf SBgÿúgÿ Yibesv87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 aìùlèfvkèx ùhabMfTgaêeW Y©pv~WTx keCfTãqh¥fTgbevgú87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 keCfTãqh¥ f Tgÿlx GÑfóx ë kejõmeíõèfvx Gèccsùl. SBgÿúfh¥ x87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ipbrjszÜ cgkäfw beoõaIeó~ägsë Dkêëfaãesë SBgÿgúgÿ Yibevx87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 jeùlfãfw aìùlèfvg hgJaèsTBgÿgúfTgÿlx. DnRejYtóflveã87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 SnâebqóbgX ckjbfäTgofbmX ceùlceCx lecjXkgä~j ùMrOqîMem£ebfsv876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543287654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ImWn°bnS¬ {][mw87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mqbªcXiä oeãkav MjCcÖh¥!87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ]d-bp-∂p.87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 tebpw ]m]w C√m-Xm-Ip-sa∂v sshjvWh kwln-X-Iƒ87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 bm¬ Ign™ Ggv P∑-ß-fn-tebpw hcp∂ Ggp-P-∑-ß-fn-87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 t£{X n¿ΩmW {]h¿Ø--ß-fn¬ [-k-a¿∏Ww S-Øn-87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 t£{X ho-I-cW b⁄ ]¶m-fnØ ^e-{ipXn8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Ipdn-®n-Ømw {io[cn Bbp¿tΔ-ZnIv sk‚dnse No^v ^nkn-jy≥. ºq-Xn-cn-tbm-Sp-IqsS Xma-cw-Ip-f-ß-c-bn¬ kma-th-Zm¿® S-Øn-bn-´p-≠v. tUm. tXm´w inh-I-c≥ ºqXncn : kma-thZn, tPjvT≥ {io tXm´w IrjvW≥ am I›n¬ Zp:J-`m-Iv`-th¬ - ß ƒ S- Ø p- h m≥ imkv{X- ⁄ m- n- I ƒ k¿tΔ `{ZmWn ]iy¥p sØ D]-tbm-Kn-°p-hm≥ th≠ Kth-jW ]T- k¿tΔ -k¥p ncm-abm: X¬ D]-Imc-{]-Z-am-Ip∂ coXn-bn¬ thZm-em-]- k¿tΔ `h¥p kpJn: C∂sØ B[p-nI temI-Ønv IqSp-X¬ IqSp-kvXm-h¬. c-hm-Zy-tam, Ah--≤-hm-Zytam D]-tbm-K-s∏-SpØnapt∂m-´p-h-cs´ F∂p {]m¿∞n-®p-sIm≠v ""hncm-a- kma-Km--Ønv tbmPn® X{¥n-hm-Zy-tam, kpjn- Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
 13. 13. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 `mcX kwKoXw Ncn-{X-Øn-eqsS tUm. F. PeP h¿Ω kwKo-X-Øns‚ D¤hw {]Ir-Xn-bn¬ n∂p bsØ "tZio kwKoXw F∂pw hnfn-®p-t]m-∂p.Xs∂-bm-Wv. lrZ-b-Øn-s‚bpw izmk-tIm-i-Øn- "tZio kwKo-X-Ønp DZm-l-c-W-ß-f-s{X.s‚bpw {Iaw-sX-‰m-sX-bp≈ New ap-jyv Xmf- t]¿jy≥ kzm[o- - Ø m¬ DØ- t c- ¥ y- b n¬t_m[w ¬In-sb-¶n¬, Infn-I-fpsS If-Iq-P-- hym]n® kwKoX k{º-Zm-bhpw Z£n-tW-¥y-ßfpw, Zn-IfpsS If-Ifm-chhpw, h≠p-IfpsS aqf- - - - - bnse kwKoX k{º-Zm-b-hpw.epw, Im‰n≥ a¿Ω-c-hpw, Pohn-I-fpsS hnhn[ Xc-Øn-ep≈ i_vZhpw tI´v Bkz-Zn®v ap-jyv ]pcm- X `mc- X ob kwKo- X sØ Bdv kwKoX ]≤Xn (kv°qƒ) Ifmbn Xcw Xncn-bv°-kwKo-Xm-kzm-Z--tijn e`n-®n-cn-°pw. s∏-´n-´p-≠v. {_“aXw, inhaXw, mcZaXw, lp- ]pcm-X ap-jy¿ tZh {]oXn-°p-th≠n S- aZvaXw, `cXaXw, I√n-mYaXw F∂n-ß-s.Øn-h∂ ]qPmZn I¿Ω-ßfpsS ]›m-ØeØn-em- - - - F.-Un. 1˛4 q‰m-≠n-∂n-S-bn¬ hnc-Nn-X-ambnWv {]mIrX kwKoXw `mc-XØn¬ DSseSpØ-Xv. - F∂p Icp-X-s∏-Sp∂ `cXapn-bpsS mSy-im- hyh-ÿm-]n-Xamb `mc-Xob kwKo-XØns‚ - - kv{XsØ A[n-I-cn®v hf¿∂p hnI-kn® ]≤-Xn-D¤hw IrXy-ambn n¿W-bn-°m≥ km[y-a-s√- bs{X B[p-nI kwKo-X˛rØ k{º-Zm-bw. `cX --¶nepw kwKo-X-sØ-°p-dn-®p≈ BZy {]Xn-]m-Zw apn-bv°p-tijw 4˛7 q‰m-≠n-∂n-Sbn¬ Fgp-Xs∏´ - -thZ-ß-fn-em-Wv. ]mZ-ßsf kwKo-Xm-fl-I-ambn aXw-K-ap-n-bpsS "_rl-±-in, 7˛11 q‰m-≠n-∂n-S-bn¬{]tbm-Kn-®Xv EIv, kmaw F∂o thZ-ß-fn-em-Wv. cNn® mc-Zap-n-bpsS "kwKoX aI-cμw 11-˛14 ∂nS- -EtKzZ Ime-L´Øn¬ BZn kwKoXw "n ˛ Ap- - - bn¬ kmcß tZhs‚ kwKoX cXvm-I-c-ØnvZm-Øw, "k ˛ kzcn-Xw, "cn ˛ DZmØw F∂n- I√o-m-Y≥ ¬Inb hymJym-w, F∂o {KŸ-߃ßs 3 kzc-ß-sf-bmWv Dƒs∏-Sp-Øn-bn-cp-∂-Xv. `mc-Xob kwKo-X-Øns‚ hf¿®-bn¬ kp{]-[mIme-{I-taW CXp hnI-kn®v "K "[ kzc-߃ ]¶p-h-ln-bv°p-∂p.IqSn k∂n-th-in-∏n®v ˛ K cn k n k ˛ F∂n- Ncn-{X-Im-c-∑m¿°nS-bn¬ GIm-`n-{]m-b-an-s√-ßs 5 kzc-ß-fmbn Xo¿∂p. kma-Km Ime-L- ¶nepw a[y-G-jy-bn¬ n∂p≈ Bcy-∑m-cpsS´-Øn¬ n∂p XpS-ßnb Cu {]{Inb hnI-kn®v A[n-n-th-i-Ønp apºv `mc-X-Øn¬ hyh-ÿm-D]-n-jZv Ime-L-´-am-b-t∏m-tgbv°pw ]q¿Æ-ambn ]n-X-amb Hcp kwKo-X-˛-rØ kwhn-[mw ne-7 kzc-߃ "aK-cn-k-n-[] ˛ F∂n-ßs Ah- n-∂n-cp∂p F∂-Xnv [mcmfw sXfn-hp-Ifp-≠v. `mc- -tcm-lW {Ia-Øn¬ {]tbmKn-°-s∏-´p. X-Øn¬ ne-n-∂p-t]m-∂n-cp∂ AXn-{]m-No--Iem ]ucm-WnI Imew apX¬°p≈ Cu kwKoX kwkvIm-csØ kzmwio-I-cn-bv°m≥ Bcy-∑m¿]mc-º-cysØ am¿Kn kwKoXw F∂pw, Ime- Xøm-dmbn. Aßns `mc-X-Øn-ep-S-ofw `cXapn-Ønpw tZi-Ønpw Ap-k-cn-®v, `mc-X-Øns‚ bpsS mSy- i m- k v { Xw, aXw- K s‚ _rl- t ±- i o,hnhn[ {]tZ- i - ß fn¬ hyXykv X coXn- b n¬ kmcß tZhs‚ kwKoX cXvm-Icw apX-embAXmXv kwkvImcw Dƒs°m-≠v, Xn-a-tbm-sS, {KŸ- ß sf ASn- ÿ m- - a m°n kwKo- X hpwDƒXn-cn-™p-h∂ {]mtZ-inI kwKoX k{º-Zm- rØhpw Htc kc-Wn-bn¬ hf¿∂p hnI-kn-®p. - 15 -
 14. 14. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 ]n¬°m-eØv apKƒ cmPm-°-∑m-cpsS B{I-a-W-hpw, t]¿jy, CuPn-]vXv, Atd_y XpS-ßnbtZi-ß-fp-am-bp≈ kº¿°hpw nanØw hntZikwKo-X-Øns‚ kzm[o--Øm¬ DØ-tc-¥y-bn¬Hcp {]tXyI kwKoX kcWn DS-se-Sp-Øp. XXv^-e-ambn GI-tZiw 14-˛mw q‰m-t≠msS `mc-XobkwKoXw lnμp-ÿmo kwKo-X-sa∂pw I¿Wm-SI kwKo-X-sa∂pw c≠p imJ-I-fmbn ]ncn-™p. ]me-°m´v cma `mK-h-X¿ ˛ I¬∏mØn Ipw`m-`n-tjIw 1957DØ-tc-¥y≥ kwKoXw ˛ F.-Un. kwKo-XsØ hnap-‡-am-°n, AXnv Hcp P-Iob ]›n-ta-jy-bn¬ n∂pw hnhn[ Ime-ß-fn- kz`mhw ]I¿∂p.ep-≠mb sshtZ-inI B{I-a-W-Øn≥ ^e-ambn 10 Ym´p-Ifpw Ah-bpsS D]-hn-`m-K-ß-fmbDØc `mc-XØn¬ cq]w {]m]n® Iem kmwkv°m- - cmK-ßfp-amWv Cu kwKoX k{º-Zm-bØnv B[m- - -cnI kwtbm-Pw Fusion A.D 12-˛mw q‰m-t≠msS cw. Imew, kabw F∂n-hsb _‘-s∏-Sp-Øn-bp≈A∂p ne-hn-en-cp∂ `mc-Xob kwKoX kwkv°m- cmK-ß-fpsS {]tbmKw lnμp-ÿmn kwKoXc-Øn¬ n∂pw hn`n-∂-am-bn, Gsd khn-ti-j-X- k{º-Zm-b-Øns‚ Hcp khn-ti-j-X-bm-Wv. {Zp]ZvI-tfmsSbp≈ Hcp kwKoX kwkv°mcambn amdn. Jym¬, Tpavcn F∂nh ]c-º-cm-K-X-ambn ]mSn-h-EIv, kmaw F∂o thZ-ß-fnse {ipXn-n-_-≤-amb cp∂ kwKoX cq]-ß-fm-Wv. I¿°-i-amb nb-a-at{¥m-®m-c-W-ß-fn¬ n∂pw ]cn-W-an® `mc-Xob ß-fn¬ A[n-jvTn-X-amb {Zp]Zv kwKoXw 15-˛mwkwKo-Xw, t]¿jy≥ kwKo-X-Øn-s‚-bpw, Aao¿ q‰m-≠n¬ Kzmfn-tbm¿ `cn-®n-cp∂ am≥knßvIp{kp XpS-ßnb kq^n kwKo-X-⁄-cp-tS-bpw, tXma¿ alm-cm-Pm-hns‚ ImeØv Bhn¿`-hn-®-Xm-apKƒ N{I-h¿Øn-am-cpsS kwKoX kZ- nse sW∂v hniz-kn-°-s∏-Sp-∂p. Aao¿ Ip{ºp-hns‚Sm≥k≥ apX- e mb kwKo- X - ⁄ - c p- t Sbpw Ime-ØmWv "Jym¬ kwKoXw Bcw-`n-®Xv. {]tbm- -sshjvWh kym-kn-am-cpsS Io¿Ø-ßfp-tSbpw - - K-Øns‚ hyXymkw Ap-k-cn®v tOm´m Jym¬,kzm[o- - Ø m¬ cmK- ˛ - X mf n_- ≤ - a mb Hcp _Sm-Jym¬ F∂n-ßs c≠v D]-hn-`m-K-ß-fp-≠v.hyXykvX kwKoX ka-z-b-ambn amdn. XpS¿∂v GXm≠v 160 sIm√-߃°p apºmWv eIvu-hn¬DS-se-SpØ kwKoX k{º-Zm-b-amWv C∂sØ "TpadnbpsS D¤- h w. Jam- P v , ss`chn ]oep,lnμp-ÿmn kwKo-Xw. 1900-˛mw am≠n¬ hnjvWp _nwπmkn F∂o cmK-ß-fn¬ A[n-Ihpw Ah-X-mcm-b-W≥ `mSv Jt≠ lnμp-ÿmn kwKo-X- cn-∏n-bv°-s∏-Sp∂ irwKm-c-ck {][m--amb Tpa-Øns‚ cmK k{º-Zm-bsØ hnhn[ Ym´p-I-fm°n dnbv°v _m-d-kv, ]©m-_v, eIvu F∂o 3({I-am-p-k-c-W-ambn hcp∂ kzc-k-aq-lw) Nn´-s∏- ssien (L-cm-) Ifp-≠v. ]©m-_n, lnμn F∂oSp-Øn. AXnp ap≥]v cmK-˛-cm-KnWn hyhÿ-bm- `mj- I ƒ Ie¿∂ mS≥ ssien- b n¬ 18- ˛ mwbn-cp∂p D≠m-bn-cp-∂-Xv. `m´v Jt≠-bpsS ka-Im- q‰m≠p apX¬ t{]a KoX-߃ ]mSn t]mcp∂en-Ipw A‘-p-amb hnjvWp- Zn-K-º¿ ]ep- coXn-bmWv T∏. (DZm: loc-cm-©) Tpavdn t]mep≈kv I m¿, Xm≥ emtlm- d n¬ 1901- ˛ ¬ ÿm]n® as‰mcp kwKoX cq]-amWv Zm{Z. Xmf-s®m-√p-IsfKm‘¿h alm-hn-Zym-eb kwKoX ]mT-im-e-bn-eq- Dƒs∏-SpØn Jym¬ kwKo-X-Øn¬ n∂v DƒØn-sS, cmP-Iob sIm´m-cßfn¬ am{Xw HXpßn n∂n- - - cn™v 14-˛mw q‰m-≠n¬ cq]m-¥-c-s∏´ as‰mcpcp∂ hnhn[ "Lcm-I-fn¬ n∂v DØ-tc-¥y≥ kwKo-X-cq-]-as{X "Xcm. - 16 -
 15. 15. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012Xangv kwKoX ]mc-ºcyw X-Øns "]ssd F∂pw am-knI D√m-k-Øn- {]mNo Imew apX¬°p Xs∂ Xangv mbn D]-tbm-Kn-°s∏-Sp-∂Xns "bmgv As√-¶n¬ - -m´n¬ hfsc hnImkw {]m]n® Hcp kwKoX "]¨ F∂n-ß-s-bm-Wv hn`-Pn-bv°-s∏-´n-cn-°p-∂-]≤Xn ne-hn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xm-bn, {InkvXp-h¿jw Xv.2˛mw q‰m-≠n-ep≠mbXv F∂p Icp-X-s∏-Sp∂ 7,8,9 F∂o q‰m-≠p-Isf tXhm-cw, Znhy-{]-""Nne-∏-Xn-Imcw F∂ Xangv Imhy-Øn¬ n∂pw _‘w F∂o Znhy kvtXm{X-ß-fpsS Ime-L-´-a- n-em-°m≥ km[n-°pw. Cu ]≤-Xn°v `c-Xs‚ ambn Icp-Xmw. Xncp-m-h-°-c-i¿, Xncp-⁄mmSy-imkv{Xw XpS-ßnb kwkvIrX {KŸ-ß-fn¬ kw_-v[¿, kpμ-c-aq¿Øn mb-m¿ ˛ mb≥am¿ImWp∂ `mc-Xob kwKo-X-hp-ambn ASn-ÿm F∂o 3 ssih aX kymknamcmWv tXhmcXØz-ß-fn¬ kmZr-iy-ap-s≠-¶nepw kmt¶-XnI kvtXm{X-߃ cNn-®-Xv. 24 hnhn[ "]¨ Ifn-em-ma-IcWßfnepw coXn-Ifnepw hyXymkw ImWp- - - - - - bmWv Ch-bpsS kwKoXw. AXn-{]m-No cmK-ß-∂p. BZyw ]¥o-cm-bncw cmK-߃ D≠m-bn-cp-∂- fn¬ H∂mb taml--cm-K-Øns‚ {]tbmKw I≠p-Xmbpw ]n¬°m-eØv Ah Npcpßn 103 ]¨Iƒ h- c p- ∂ Xv CtX ImeL´- Ø n¬ Xs∂ cNn®(ap-Jy-cmK-߃) Bb-Xmbpw ImWp-∂p. ]nwKf as‰mcp ssih-aX kym-kn-bmb amWn°yhmNn-nL-≠p....-t]m-ep≈ {]mNo {KŸ-ß-fn¬ hnh- I¿ cNn® "Xncp-hm-NIw F∂ kvtXm{X-ß-fn-em-cn-®p-Im-Wp∂ ]¨I-fn¬ A¥m-fn, hcm-Sn, ]©- Wv . GXm≠v CtX Ime- L - ´ - Ø n- e mWv 12aw, [m-{in, C¥-fw, Km‘m-cw, Iuin-Iw, {ioIm- sshjvWh kym-kn-am¿ (Bgvhm¿) mem-bncwa-cw apX-emb {]mNo cmK-߃ A¤p-X-sa∂p Znhy-{]-_‘w F∂ sshjvWh kvtXm{X-߃]d-bs´ tIc-f-Øns‚ X-Xmb IqSn-bm-´-Ønepw cNn®Xv. am¿Kgn amk-ß-fn¬, Xangv m´n¬ {]`m-IY-I-fn-bnepw {]tbm-K-Øn-ep-≠v. X-Øn¬ ]mSn hcp∂ Cu KmßfpsS tiJ-csØ {]mNo Xangv kwKoX ]≤Xn "h´-∏msse "Xncp-∏mssh F∂p hnfn-bv°p-∂p. `mc-X-ØnseF∂mWv Adn-b-s∏-´n-cp-∂-Xv. Cu k{º-Zm-b-Øn¬ hmt§b Imc-∑m¿°n-S-bnse BZy hnX F∂12 kzc-ßsf 12 {Kl-ß-fp-ambn kwtbm-Pn-∏n-®n-cn- ]Zhn e`n® B≠mƒ Cu sshjvW kym-kn-bv°p-∂Xmbn ImWp-∂p. k]vXkz-c߃ jUvPw, - - - am-cn¬ Dƒs∏-Sp-∂p. F.-Un. 15˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-cnj-`w, Km‘m-cw, a≤y-aw, ]©-aw, ss[h-Xw, ®n-cp∂ {]kn≤ hmt§b Imc-mWv AcpW Kncn-njm[w ˛ kcn-K-a-]-[-n˛ {]mNo Xangv kwKoX m-Y≥; hnhn[ Xmf k{º-Zm-b-ßsf Dƒs°m-]≤- X n- b n¬ Ggp kzc- ß ƒ°v Ipd¬, Xp{Sw, ≈n®v apcp-Is {]Io¿Øn®v At±lw cNn® Km-ssI°n-ssf, Dssg, Xpfn, hnem-cn, Xmcw F∂o k-ap-®-b-amWv Xncp-∏p-Iƒ. 15˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-t]cp-Ifn-emWv Adn-bs∏-´n-cp-∂Xv F∂v 8˛mw q‰m- - - - ®n-cp∂ Acp-Wm-Ne Ihncmb¿, apØp-Xm-WvU-≠n¬ cNn® "Xnhm-Icw F∂ Xangv nL-≠p- h¿, amcn-ap-Øp-∏nss≈ F∂o Xangv aq¿Øn-IfmWv-hn¬ ImWp-∂p. C∂p ne-hn-ep≈ ma-I-cW Xangv kwKo-X-Øns‚ a‰p D]-⁄m-Xm-°ƒ.]≤-Xnbv°v 800 sIm√sØ ]g-°-ta-bp-≈p. tIcf kwKoXw ]gb Xangv kwKoX kwkv°m-c-Øn¬ ne- tIc-f-Ønp X-Xmb Hcp kwKoX ]mc-º-n-∂n-cp∂ hnhn[ kwKoX ]≤-Xn-I-sf-°p-dn®v cy-apt≠m F∂ tNmZyw ]WvUn-X¿ nc-h[n{]Xn- ] m- Z n- b v ° p∂ `mjm imkv { X- { K- Ÿ - a mWv XhW Db¿Øn-bn-´p-≠v. kzmXn-Xn-cp-mƒ alm-kwL-Ime L´-Ønse "sXm¬°m-∏nbw. CXn¬ cm-Pm-hns‚ kwKoX cN--Iƒ°p apºv tIc-f-sXmgn¬]-c-ambn {]tbm-Kn-°-s∏-Sp∂ hmZy-kw-Ko- Øn¬ imkv{Xob kwKoXØnv bmsXmcp ASn- - 17 -
 16. 16. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012Ø-dbpw D≠m-bn-cp-∂ney Fs∂mcp sX‰n-≤m-c- ]m´p ne-n-∂n-cp-∂p. `{Z-Im-fn-∏m´v, k¿∏w ]m´v,W-t]mepw ae-bm-fn-Iƒ°n-S-bn¬ ne-n¬°p-∂p K‘¿h≥ ]m´v F∂nh Nne DZm-l-cWw am{Xw.F∂Xv XnI®pw tJZ-I-c-am-Wv. hmkvX-h-Øn¬ _p≤-aX ssP-aX {]`m-h-ß-fm¬ F.-Un. 4˛mwI¿Æm- S I kwKo- X - Ø ns‚ B- h n¿`m- h - Ø np q‰m-≠n-p-tijw t£{X-ß-fn¬ D’-hm-tLmjap≥]p-Xs∂ ChnsS (tI-c-f-Øn¬) hyh-ÿm-]n- thf-bn¬ kwKo-X-Ønpw rØ-Ønpw IqSp-X¬X-amb Hcp kwKo-X-]m-c-ºcyw ne-n-∂n-cp-∂p. {]m[myw ssIh-∂p. ]n∂oSv `‡n {]ÿm--tIc-f-Ønse t£{X-ß-fn¬ XnI®pw tIc-fo-b- Øns‚ Bcw-`-tØmsS ssih sshjvWh kym-amb hmZy-hr-μ-ß-fpsS AI-º-Sn-tbmsS ]mSp∂ kn- a m¿ tIc- f - Ø nse {][m t£{X- ß ƒ""sIm´n-∏m-Sn-tkh apX-emb kwKoX coXn-Iƒ kμ¿in-°p-Ibpw kvXpXn-Ko-X-߃ (tX-hm-cw,[mcm- f - a mbn D≠m- b n- c p- ∂ p. t£{X- ß - f n¬ Xncp- h m- b v s am- g n) cNn- b v ° p- I bpw ]mSpIbpwkwkvIrX mS-I-ßsf CXn hrØ-am°n Ah-X- sNbvXp. F.-Un. 12˛mw q‰m≠p apX¬ Pb-tZ-h-cn-∏n-bv°p∂ IqSn-bm-´-Øn¬ "aqV≥ {ioI-WvTn, cpsS KoXm-tKm-hnμw hnhn[ tZi-ß-fn¬ {]mtZ-sXm≠m¿, C¥-fw, thfm-[pfn apX-emb Ccp-]- inI kwKo-X-cq-]-ambn ]cn-W-an-®p.tXmfw ]pcm-X {ZmhnU cmK-߃ D]-tbm-Kn-®n- Npcp- ° - Ø n¬ Xan- g n¬ "HmSp- h m- ° ƒ,cp- ∂ p. ]qPm ka- b - ß - f n¬ tZho tZh- ∑ msc "tImhn¬ ]m´v F∂ t]cn-e-dn-b-s∏-´n-cp∂ t£{X-{]Io¿Øn®v ]mSp∂ sIm´n- ∏ mSn tkh- b n¬ ß-fn¬ ]mSn-bn-cp∂ tXhm-chpw, Bgvhm¿am¿ ]mSn- -tNßn-e, Ce-Øm-fw, CSbv° F∂n-ß-s-bp≈ bn-cp∂ "Xncp-hm--bvsam-gnbpwkwkvIrX t«mIwXXp hmZy-ß-fp-≠m-bn-cp-∂p. Btcm-l-Wm-h-tcm- ]mS¬ XymWn F∂n-h-bn-eqsS IS∂v Pb-tZ-h-l-W-{I-a-Øn-ep≈ iwJp-hnfn H´pan° t£{X-ß- cpsS AjvS-]-Znbpw Dƒs°m≠v tIc-f-Ønsefnepw ]qPmZn I¿Ω-ß-fpsS Ahn-`mPy LS-I-am- t£{X-ß-fn¬ amcm-∑m¿ CS-bv°-bpsS AI-º-Sn-Wv. {iotIm-hn-ens‚ S-bSbv°p∂ ka-bØv Xr∏- - - tbmsS sNm√p∂ sIm´n- ∏ mSn tkh AYhmSn-bpsS (tkm-]m-w) hiw tN¿∂v hS-t°m´p tkm]m kwKo-X-ambn hf¿∂p.Xncn™p n∂v CSbv° sIm´n amcm¿ BZyw{Xnÿm kzc-ßfpw (k,-],k) XpS¿∂v KW-]Xn XymWn, tXhm-cw, Xncp-hmbvsamgn F∂ossIbpw ]mSn-b-Xn-p-tijw {]tXyI cmK-Øn¬ imJ-I-fn¬ ImW-s∏-Sp∂ {]mNo Xangv cmK-ß-{][m aq¿Ønsb {]Io¿Øn®v "XymWn ]mSp- fmb tIZmcKuU, ]¥phcm-Sn, mY-m-a-{In,∂p. ka-b-t`Zap-k-cn®v sNmt√≠ cmK-ß-fpsS Imtam-Z-cn, Fcn-°ne Imtam-Z-cn XpS-ßnb cmK-]´n-I-X-s∂-bp-≠v. ßfpw Pb-tZ-h-cpsS AjvS-]-Zn-bn¬ I≠p-h-cp∂ DØ-tc-¥y≥ cmK-ß-fmb ss`c-hn, kucmjv{SwDj ]qPbv°v ˛ tZim-£n, {ioIWvTn F∂n-hbpw tIm´bw Xºp-cms‚ cma-m-´-Øn¬]¥o-cSn ]qPbv°v ˛ ae-lcn ka-÷-k-ambn ktΩ-fn-®n-cn-bv°p-∂Xp ImWmw.D® ]qPbv°v ˛ Bln-cn, `q]mfw IqSmsX GIw, Nº, sNº-S, {Xn]p-S, AS-¥, apdn-Zo]m-cm-[-bv°v ˛ kma¥ ae-lcn b-S¥ apX-emb Xmf-ß-fpsS {]tbm-Khpw ImW-AØmg ]qPbv°v s∏-Sp-∂p.{]tZmj k‘ym-]q-Pbv°v ˛ A¥mfo F∂n-ß- cma-m-´-Øn¬ n∂v DƒØn-cn-™p-h∂ IY-s. Ifn kwKo-X-Øn-se-Øp-tºmƒ `‡n-`m-h-Ønp Bcy≥am-cpsS A[n-n-th-i-Ønp apºp- ]pdsa a‰p ]e ck- ß ƒ D±o- ] n- ∏ n- b v ° m≥Xs∂ tIc-fØnse Imhp-Ifnepw XdI-fnepw Ifw- - - kμ¿t`m-Nn-X-ambn cmK-ßsf k∂n-th-in-∏n-®n-cn- - 18 -
 17. 17. - 19 -8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Sÿfb kdçJfw vfÿgX nYfTgÿleCx.8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 iChlfTx vfabofòª aceokX8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 vfabofòª Dh¥X, DjbC,8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ckjbfäTx ofbmX ùMrOqîMem£ebfvx87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Dqh¥fTebgÿleCx.8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 FlfvebMõceã svÖx Y©pv~WTx bBfheëeãf8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 svÖxbfäTgkW ceùlceCx släfãfTgÿlx.876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 D’h Znhkßfn¬ ùMrakebfnfvgúf¬876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mVecf MjCX876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543218765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432187654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ta[m-hn. tUm. F. PeP h¿Ω : Imen-°‰v k¿Δ-I-em-im-e-bnse kwKoX hn`mKwAXo-X-am-Wv. bn-cp-∂p.bp- ∂ - X mhpw icn. AXv Ime tZim- Z n- I ƒ°v Hcp kwKoX ]mc-ºcyw tIc-f-Øn¬ kº-∂-am-mZ-Øn¬ n∂v kwKo-Xhpw ]nd-∂p F∂p ]d- Dcp- Ø n- c n™p h∂ khn- t i- j - X - b m¿∂Zn- b m- W v . {]]©w D¤- h n- ® - t ∏mƒ mZhpw kwKoX kwkv°mcßfpsS Iq´m-bva-bn¬ n∂pw]m›m-Xy-am-I-s´, efn-X-am-I-s´, kwKoXw Am- F∂n- ß - s . CØ- c - Ø n¬ {]mtZ- i n- I - a mbXhpw I¿Wm-S-I-am-Is´, lnμp-ÿm-n-bm-I-s´, F∂nh timI-Ønv, hm’-ey-Ønv oemw-_cn{X-Ønp ]¶p-s≠∂p ImWmw. GsXmcp kwKo- hoc-Ønv Imtam-Z-cn, apJm-cn, ]p∂m-K-h-cmSntc-¥y-bn-em-Is´ kwKo-X-Øns‚ D¤-h-Øn¬ Ncn- i¶-cm-`-cWw, I√ymWn F∂nh irwKm-c-Øn-v, tIc-f-Øn-em-I-s´, Xangv m´n-em-I-s´, DØ- °p- ∂ - X mbn ImWmw. DZm- l - c - W - Ø nv Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
 18. 18. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS ap≥Km-an-Iƒ tUm. `ph-t-izcn Pn. ]e q‰m-≠p-I-fn-em-bn, ]c-º-cm-K-X-ambn n¬°p∂ {ioIrjvW `K-hms {]Io¿Øn-°p∂BN-cn®p hcp∂ Hcp kwKoX k{º-Zm-b-am-Wv "{ioIrjvW kvXpXn-Iƒ XpS-ßnbh {Xnaq¿Øn-""I¿Æm-SI kwKoXw. Cßs BN-cn-®p-h∂ I-fpsS ap≥Im-e-L-´-Ønse mgnI I√m-Wv.kwKoX k{º-Zm-b-Øns‚ ]cn-Wm-a-amWv 18-˛mw kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS ap≥]v Pohn-®n-cp-q‰m-≠n¬ kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fmb XymK-cm-P- ∂-Xpw, kwKoX imJbv°v Aaqey kw`m-h--Iƒkzm-an, apØp-kzman Zo£n-X¿, iyma-imkv{Xn ¬In-bn-´p-≈-h-cp-amb hmt§-b-Im-c-∑m-tcbpw, cN-F∂n-h-cpsS BK-a-w. Cu Ime-L-´-sØ-bmWv bn-Xm-°-tfbpw ChnsS hni-I-ew sNømw.I¿Æm-SI kwKo-X-Øns‚ ""kph¿Æ Ime-L´wF∂v hnti-jn-∏n-®n-cp-∂-Xv. "I¿Æm-SI kwKoXw 12-˛mw q‰m≠p apX¬ 17-˛mw q‰m≠p hsc-AXns‚ AXyp-∂-X-bn-te°v FØn-t®¿∂Xpw bmWv Z£n-tW-¥y-bn¬ `‡n-{]-ÿmw {]Nm-c-Cu ka-b-Øm-Wv. Øn-en-cp-∂Xv. Ime-{I-a-Øn¬ C¥ybne-tßmf-an- kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS Ime-L-´-Ønpap≥]p-Xs∂ {]kn-≤-cmb ]e hmt§-b-Im-c-∑m-cpw, cN-bn-Xm-°fpw D≠m-bn-cp-∂p. Ch-cn¬ ]ecpwAh-cpsS hnhn[ kwKoX cq]-ß-fn¬°qSn CjvS-tZ-h-X-Isf {]Io¿Øn-°p-I-bpw, AXn-eqsS Ah-cpsS D≈n¬ nd- ™ n- c p∂ `‡n˛ AXm- b XvPohmflm ˛ ]c-amfl _‘sØ {]Im-in-∏n-°p-Ibpw sNbvXn-cp-∂p. "a[p--c`‡nbn¬ ebn-°p∂ kwkvIrX `mj- -bnse alm- I m- h y- a mb Pb- t Z- h - c psS "KoXmtKmhnμ-w, teme a[p-c-amb sXep¶p `mj-bn¬cNn-®n-´p≈ Xmf-∏m°w A∂-am-Nm-cy-cpsS IrXn-Iƒ ]pc-μcZm-k-cpsS "tZh¿m-a-߃ Acp-Wm-Ne Ihn-bp-sS "cma-m-SIw F∂ kwKo-X-Øn¬tIm¿Øn-W-°nb IY "cma-m-SI Io¿Ø--߃,`{Zm-New cma-Zm-k-cpsS `‡n n¿`-c-amb Io¿Ø--߃, mcm-bW Xo¿∞-cpsS kwkvIrX `mj-bn-ep≈ IrjvW-eoem Xcw-KnWn F∂ kwKoXmS-Iw, irwKm-c-ck {][m--amb `‡n-tbm-Sp-Iq-Sn-bp≈ t£{X-PvRcpsS sXep¶p ]Z-߃, apØp- -Xm- W v U - h - c psS Xangv ]Z- ß ƒ, DuØp- ° mSvsh¶nS kp∫- ø - c psS ¿Ø cq]- Ø n¬ - 20 -
 19. 19. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012tßmfw `‡n-bpsS ckw ]c-Øp-hm≥ `‡n-{]- k-‘-X-t]m-ep≈ aqey-߃. Chsb Db¿Øn-°m-ÿmw apJy-]-¶p-h-ln-®p. Wn-°p-∂-h-bmWv "Xncp-∏p-Igv t«mI-ß-fpsS D≈- 12-˛mw q‰m-≠n¬ Hdo -bnse "Inμp-_n¬hw S-°w.F∂ {Kma-Øn-emWv Pb-tZ-h¿ Pn-®-Xv. Ct±-l- 15˛mw q‰m-≠n-emWv Xmf-∏m°w A∂-am-Øns‚ kwKoX temI-tØ-°p≈ A-iz-c-amb Nmcy Xncp-∏-Xn-bn¬ Pn-®-Xv. BZn i¶-c-cpsSkw`m-h--bmWv "KoXm-tKm-hnμw F∂ kwKoX AssZzX kn≤m-¥-ßsf ]n≥Xp-S¿∂ Hcp IpSpw-rØ-m-S-Iw. Cu Imhyw 12 k¿§-ß-fn-embn hn`- _-Øn-emWv At±lw Pn-®-Xv. `P ]≤-Xn-bpsSPn-®n-cn-°p-∂p. DØa kwkvIrX `mj-bnepw Ae- ]mc-º-cy-Ønv XpS-°-an-´Xv A∂-am-Nm-cy-cpsS¶m-c-ß-tfm-Sp-Iq-Sn-bp-amWv Nn´-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂- IrXn- I - f m- W v . Pb- t Z- h - c psS Ajv S - ] - Z n- b n¬Xv. Chsb "AjvS-]Zn F∂-dn-b-s∏-Sp-∂p. CXnse ImWp∂ coXn-bn-ep≈ Bcm-[ ˛ Pohmfl ˛Hmtcm Km-߃°pw 8 Nc-W-߃ D≠v. IqSmsX ]c-amflm `‡n-bmWv A∂-am-Nm-cy-cpsS IrXn-I-"Pb-tZh F∂ Ihn-ap-{Zbpw D≠v. a[p-c`‡n-bmWv - - fpsS D≈-S-°w. Ct±-l-Øns‚ kw`m-h--Iƒ(Po-hm-fl-˛-]-c-amfl _‘w) AjvS-]-Zn-I-fn¬ IqSn F√mw-Xs∂ hnjvWp `K-hms {]Io¿Øn-®p-sIm-{]I-S-am-°p-∂-Xv. ≠p-≈hbm-Wv. Ct∏mƒ ne-hn-ep≈ kwKoX cq]- - - 14˛mw q‰m-≠nse Hcp henb inh-`-‡pw ß-fnse ]√-hn, Ap-]-√-hn, NcWw F∂ hn`-hmt§-bIm-cp-am-bn-cp∂p apØp-Xm-WvUh¿. t∂ - - - Pw A∂-am-Nm-cy-cmWv Bhn-jv°-cn-®-Xv.sNdp-∏-Øn¬Øs∂ Ct±lw Hcp Ihn-bm-bn-cp-∂p. Ct±lw Hcp Dƒhn-fn-bpsS {]tNm-Z--Øn¬NnZw-_c S-cmP k∂n-[n-bn¬ sN∂p. AhnsSsh®v BZy-IrXn ""`qtemI ssIem-k-Kncn NnZw-_cw F∂ ]Zw cNn-®p. At±-l-Øns‚ hfsc{]ikvXn tSnb as‰mcp ]Z-am-Wv ""Acp-a-cp-s¥mcp Xn-a-cp¥v Aº-etØ It≠t˛ (Imw-t_mPn cmKw ˛ cq]-I-Xm-fw) F∂ IrXn. Ct±lwXangv ]Z-߃ cNn-°p-∂-Xn¬ A{K-K-Wymb Hcphmt§-b-Im-c-m-bn-cp-∂p. 15˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ ""Xncp-∏p-IgvkvtXm{X-߃ cNn®v kwKoX temI-tØ°vAaqey kw`m-h sNbvXn-´p≈ Hcp alm ]WvUn-X-pw, kwKoX⁄p-am-bn-cp∂p ""Acp-W-Kn-cn-m-Y¿. j¨ap-Js {]Io¿Øn-®p-sIm-≠p≈ Xan-gvIr-Xn-Iƒ, Akm-[m-cW Xmf-ß-fn-emWv Nn´-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. hnhn[ hrØ-ß-fn¬ IrXn-Iƒ cNn-°p-hm-p≈ ]mWvUnXyw IW-°m°nCt±-l-Ønv "Nμ-∏m-h-e-s]-cp-am≥ F∂ _lp-a-Xnbpw sImSp- Ø n- ´ p- ≠ v . ssZhoI Bcm- [ -bv°pap]-cn-bm-Wv oXn-ymb hyh-ÿ, kXy- - 21 -
 20. 20. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 15˛mw q‰m-≠n-emWv ]pc-μcZm-kcpsS BK- - Ign-hp-≠m-bn-cp∂p t£{X-⁄¿°v. At±lw ]Z-a- w. Ct±lw I¿Æm- S I kwÿm- - Ø nse ß-fn¬ D]-tbm-Kn-®n-cn-°p∂ cmK-ß-fmb ˛ ss`c-"]μ¿]q¿ F∂ {Kma-Øn-emWv Pn-®Xv. Ct±lw - hn, I√ym-Wn, Imwt_m-Pn, tXmSn, kmth-cn, i¶-hymk-cm-bcpsS injy-m-bn-cp-∂p. Ct±lw I∂S - cm-`-c-Ww, _nelcn F∂o {][m cmK-ß-fn-epw,`mj-bn-epw, kwkvIr-XØnepw [mcmfw IrXn-Iƒ - IqSmsX A]q¿Δ-cm-K-ß-fmb ssk‘-ho, JWvUcNn-®n-´p-≠v. I¿Æm-SI kwKo-XØns‚ ASn-ÿm- - XpS- ß n- b - h - b nepw ]Z- ß ƒ cNn- ® n- ´ p- ≠ v.-amb kcfn hcn-»Iƒ, [m´p-hcn-»Iƒ, PWvU - - - Imwt_mPn At±-l-Øns‚ {]nb-s∏´ cmK-am-bn-hcn-»-Iƒ XpS-ßnb ]mTy-]-≤Xn Ct±-l-amWv cp-∂p. timIw, `‡n, irwKm-cw, B-μw, ]p—w,Bhn-jv°cn-®Xv. AXn-m¬ Ct±lw ""I¿Æm-SI - - hntZz-jw, Akq-b apX-emb hnIm-c-ßsf Ah-kwKoX ]nXm-al≥ F∂ t]cn¬ Adn-bs∏-Sp∂p. - bpsS ]mc-ay-X-bn-epw, hyXkvX coXn-bnepw ]Z- ß-fn¬°qSn {]I-S-am-°n-bn-´p-≠v. t£{X-⁄-cpsS 17˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ Hcp henb ]Z-߃ rØm-`n--b-Ønv DØ-a-am-b-h-bm-Wv.hmt§-bIm-cmWv t£{X-⁄¿. Ct±lw Bv{[m- - - AXn--p-tbm-Py-amb {Xn]pS Xmf-Øn-emWv an°-{]-tZ-inse "aqh-]pcn F∂ {Kma-Øn-emWv Pn- ]-Z-ßfpw Nn´-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. Ct±lw X©m-®-Xv. sXep¶p ]Z-Øns‚ ]nXm-a-lm-mWv t£{X- hq- c nse hnP- b - c m- L - h - m- b Iv cmPm- h ns⁄¿. a[p-c-`-‡n-bm-Wv t£{X-⁄-cpsS ]Z-ß- {]Io¿Øn-®p-sIm≠v A©p ]Z-߃ cNn-®n-´p-fpsS kmcmw-iw. efn-X-amb sXep-¶v-˛-kw-kvIrX ≠v. Ahsb "hnP-b-cm-L-h-]-©-cXvw F∂-t]-`mj-bn¬ cNn-®hbmWv t£{X-⁄]Z߃. Pohn- - - - - - cn¬ Adn-b-s∏-Sp-∂p.X-Øn¬ hcp∂ F√m kμ¿`-߃°pw Ap-tbm-Py-amb ]Z-߃ cNn-°p-hm-p≈ Akm-am-y-amb 17˛mw q‰m-≠n¬ X©m-hq-cn¬ Pohn-®n-cp∂ {iom-cm-bW Xo¿∞¿ ˛ ""IrjvW eoem-X-cw- KnWn F∂ kwKoX mS-I-Øns‚ D]-⁄m-Xm- hm-Wv. hfsc sNdp-∏-Øn¬ Xs∂ kwKo-X-Øn- epw, rØ-Ønepw ss]pWyw tSn-bn-cp-∂p. Ct±-lsØ Pb-tZ-h-cpsS Hcp ]p¿P-∑-am-sW∂p ]d-b-s∏-Sp-∂p. {ioIr-jvW-eo-em-X-cw-KnWn 12 k¿§-ßfmbn Xcw-Xn-cn-®n-´p-≠v. CXn¬ 147 Io¿Ø- - -ß-fpw, 267 t«mI-ß-fpw, 39 KZy-ßfpw AS-ßn- bn-´p-≠v. {ioaXv `mK-h-XsØ kwKoX cq]-Øn¬ tIm¿Øn-W°n kwKoX rØ-cq-]-ambn Nn´-s∏- Sp-Øn-bn-´p-≠v. CXn¬ `K-hm≥ {ioIr-jvWs‚ P- w, _me-eo-e hntmZw XpSßn cp‹nWn kzbw- hcw hsc o≠p-n¬°p-∂-h-bm-Wv Cu kam-lm- cw. Ct±-l-Øns‚ IrXn-Iƒ Ip®n-∏pSn rØ-Øn- epw, `mK-hXtaf mS-Ißfnepw D]-tbm-Kn-°p-∂p. - - - - 17˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ as‰mcp alm- `-‡pw kwKo-X-⁄-p-amWv {io`-{Zm-New cma- Zm-kv. Ct±lw B{‘m-{]-tZ-in¬ sKm¬s°m-≠- - 22 -
 21. 21. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kwkvIr-X-Ønepw sXep-¶nepw ]Z-߃ cNn-®n- ´p-≠v. Ct±lw qdn¬]cw ]Z-߃ cNn-®n-´p-≠v. {ioIr-jvW-`-K-hms {]Io¿Øn-°p-∂-h-bmWv an°-]-Z-ß-fpw. 18˛mw q‰m-≠n¬, {Xnaq¿Øn-Iƒ°p ap≥]v Pohn-®n-cp∂ Hcp Xangv cN-bn-Xm-hm-bn-cp∂p {ioam- cn-apØp]nss≈. NnZw-_cØn-SpØv "Xnss√-hn- SwKw F∂ {Kma-Øn-emWv Pn-®-Xv. Ct±lw Hcp ssih-`-‡-m-bn-cp-∂p. t∂ sNdp-∏-Øn¬ Xs∂ Io¿Ø--߃ cNn-°p-hm-p≈ Ignhv In´n-bn-cp- ∂p. Ct±-l-Øns‚ kw`m-h--I-fn¬ "]p-en-bq¿ shº F∂ {]_‘w Xangv m´n¬ {]kn-≤n- bm¿÷n® H∂mWv. 18˛mw q‰m-≠n¬ "Acp-Wm-Ne Ihn-cm-b¿ X©m-hq¿ Pn√-bnse "Xnss√-bSn F∂ {Kma- Øn¬ Pn-®p. Ct±lw Xangv Ihn-bmb Iº-cpsS Iº-cm-am-b-W-Øn¬ {]mhoWyw tSn-bn-cp-∂p. Iº-cm-am-b-W-Øns‚ s]mcpƒ Dƒs°m-≈n-®p- sIm≠v cNn®XmWv "cma-m-SI Io¿Ø--߃. taml cmK-Øn-ep≈ G≥ ]≈n sIm≠o-cø F∂ IrXn hfsc {]kn-≤-amb H∂mWv. Ct±-l-bn- e mWv Pn- ® - X v . Ct±lw I_o¿Zm- k ns‚ Ønv kzX-kn-≤-amb Ihn-Xm-hm-k--bp-≠m-bn-cp-{][m injy-pw, kwKo-XØns‚ imkv{Xob hi- - ∂p. "cma-m-SIw IqSmsX io¿lmgn tImssh,߃ a- n-em-°n-b-Xv, I_o¿ Zmk-cpsS ]°¬ io¿lm-gn-ÿe ]pcm-Ww, lp-am¿]nss≈ XpS-n∂p-amWv F∂mWv ]d-b-s∏-Sp-∂p. Ct±lw Hcp ßnbh a‰p kw`m-h--I-fm-Wv. "cma-m-SIw km[m-XnI™ {iocm-a-`-‡-m-bn-cp-∂p. XmcI at{¥m-]-tZiw I_o¿ Zmkv ¬In-bn-´p-≠v F∂pw Icp- cW°m¿°v a- n-em-°m≥ DX-Ip∂ coXn-bn¬X-s∏-Sp-∂p. Ct±lw sXep-¶n¬ [mcmfw IrXn- hfsc efn-X-amb Xangv `mj-bn¬ cNn-®n-´p-≈-Xp-Iƒ cNn-®n-´p-≠v. Ct±-l-Øns‚ {]kn≤ IrXn-I- sIm≠v hfsc {]Nmcw tSn.fmWv "F∂-Km-p-cm-a-`-P ]¥p-h-cm-fn-cm-Kw-˛-cq- 18˛mw q‰m-≠n¬ X©m-hq-cn¬ Pohn-®n-cp∂]-IXm-fw, ]ep-t°-_w-Kmc ˛ B-μss`-chn cmKw, - - kwKo-X-⁄-pw, hmt§-b-Im-cpw Hcp sshWnIBZn Xmfw, Ga-ø-cma ˛ Imwt_mPn cmKw ˛ hnZzm-p-am-bn-cp∂p {io ]®n-an-cnbw BZn-b-∏-ø.JWvU-Nm∏p Xmfw XpS-ßn-b-h. kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fn¬ iymam imkv{Xn-bpsS apØp- X m- W v U - h - t c- t ∏mse ]Zw F∂ Kpcp-hp-am-bn-cp-∂p. kp{]-kn-≤-amb "hncn-t_mWnkwKoX cq]-Øn¬ {]mhoWyw tSn-bn-cp∂ 17˛mw ˛ ss`chn AS-Xmf h¿Æ-Øns‚ D]-⁄m-Xm-q‰m-≠n¬ B{‘m-tZ-iØv Pohn-®n-cp∂ Hcp cN- hmWv. Ct±-l-Ønv Xmm-h¿Æ-am¿§-Z¿in F∂bn-Xm-hm-bn-cp∂p {io kmcw-K-]m-Wn. Ct±lw _lp-a-Xnbpw In´n-bn-´p-≠v. - 23 -
 22. 22. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 Xangv m´nse Xncp-hnssi s√q-cn¬ 18˛mw cpsS ]nXm-hm-Wv. Xan-gvm-´nse Im©o-]p-c-Øn--q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ Hcp kym-knbpw Ihn- Sp- Ø p≈ hncn- © n- ] pcw F∂ {Kma- Ø n- e mWvbp-am-bn-cp∂p {io kZm-inh {_t“-μ¿ kwkvIrX Ct±lw Pn-®-Xv. {iocm-a-kzman Zo£n-X-cpsS`mj-bn¬ [mcmfw Io¿Ø--߃ cNn-®n-´p-≠v. kwKoX temI-tØ-°p≈ hne-a-Xn-bv°m-m-hmØAh-bn¬ "amk k©-ctc ˛ iyma-cm-Kw, "]n_- kw`m-h--bmWv 108 "cmK-Xmf amenI (A-jvtSm-tc-cm-a-ckw ˛ Bln¿ ss`c-hn, k¿Δw {_“- Øc iX- c m- K - a m- e nI) lwk- ≤ zn cmKtØabw ˛ a[p-h-¥n, `Ptc tKm]mew ˛ lntμmfw kwKoX temI-tØbv°v ]cn-N-b-s∏-Sp-Øn-bXpF∂o Io¿Ø--߃ {]kn≤n tSn-b-h-bm-Wv. Ct±-l-am-Wv.Ct±lw IrXn-I-fn-eqsS thZm-¥w, XtØzm-]-tZiw cma-kzman Zo£n-X-cpsS ka-Im-en-I-m-bn-F∂n-hbv°v {]m[myw ¬In-bn-´p-≠v. cp∂p {io s]±e Kpcp-aq¿Øn imkv{Xn. Ct±lw XymK-cm-P-kzm-an, kzmXn-Xn-cp-mƒ alm-cm- Xan-gvm-´n¬ Xncp-∂¬th-en-bn¬ Pn-®p. Ct±lwPmhv XpS-ßn-bhtc Xs‚ IrXn-IƒsIm≠v kzm[o- - KoXw F∂ kwKoX cq]-Øns‚ ]nXm-al≥ F∂p-n® Hcp cN-bn-Xm-hm-bn-cp∂p am¿§-Z¿in tij- ]d-b-s∏-Sp-∂p. 1000 KoX-߃ cNn-®n-´p≈ s]±eø-¶m¿. Ct±-l-Øns‚ kwkvIrX `mj-bn-ep≈ Kpcp-aq¿Øn imkv{Xnbv°v "shbn-KoX s]±e Kpcp]mWvUnXyw ]n≥ImeL´-Øn¬ h∂ ]e-tcbpw aq¿Øn-imkv{Xn F∂ _lp-aXn ¬In-bn-´p-≠v.BI¿jn-®n-´p-≠v. kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS Ime-L-´-Ønp DuØp-°mSv sh¶nS kp∫-b¿ X©m-hq¿ ap≥]p≈ kwKo-XsØ hne-bn-cp-Øm-pw, Xmc-X-Pn√-bn¬ 18˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp-∂p. At±lw ay- s ∏- S p- Ø p- h mpw {]bm- k - a mWv . Imc- W w,{ioIrjvW `K-hms‚ XnI™ `‡-m-bn-cp-∂p. A∂sØ kml-N-cy-Øn¬, bYm¿-∞-Øn¬ cNn-GI- t Ziw 400 Io¿Ø- - ß - f pw, 9 hm- h - c W ®n- c p∂ kwKoX]mTw, kzc- s ∏- S p- Ø n- t bm,Io¿Ø--ßfpw Ct±lw cNn-®n-´p-≠v. lnμp-a-X- kq£nt®m sh®n-cp-∂n√m. IqSmsX A∂sØØnse H´pan° tZho tZh-∑m-sc-°p-dn®p IrXn- kwKo-X-]-Tw I¿Æ ]c-ºc- hgn-bm-bn-cp-∂p.Iƒ cNn-®n-´p-≠v. "¿Ø--cq-]-Øn¬ n¬°p∂ kwKoX kwkv°m-c-tØ-bpw, aqey-tØbpw ne-{ioIrjvW `K-hm-s-°p-dn-®p≈ IrXn-IfmWv `qcn- - n¿Øn-bn-cp-∂-Xp-Xs∂ C{Xbpw _e-amb I¿Æ`mKhpw. Cu Io¿Ø--ß-fn¬ an°-Xnepw PXn-˛- ]c-º-c-bp-≈Xp sIm≠p-X-s∂-bmWv F∂-Xn¬sim¬s°´v F∂nh ImWm-hp-∂Xm-Wv. rØ-Øn- - bmsXmcp kwi-b-a-hp-an-√.-p-tbm-Py-amb hn[-Øn-emWv DuØp-°m-Sns‚ CXp-hsc hni-I-ew sNbvX-Xn¬ n∂pwIrXn-I¬ `qcn-`m-K-hpw. {Xnaq¿Øn-I-fpsS ap≥Im-e-L-´-Ønse kw`m-h-- 18˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ Hcp alm-kw- Iƒ I¿Æm-SI kwKo-X-Øns‚ ASn-Ød ]mIp-Ko-X-⁄-pw, hmt§-b-Im-c-p-am-bn-cp∂p {iocm-a- hm≥ n¿Æm-bI ]¶p-h-ln-®n-´p-≠v F∂v a- n-kzman Zo£n-X¿. Ct±lw apØp-kzman Zo£n-X- em-°mw. tUm. Pn. `ph-t-izcn : Fd-Wm-Ipfw alm-cm-Pmkv tImtfPnse kwKoX hn`mKw ta[m-hn. kwKo-X-⁄. - 24 -
 23. 23. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kwKo-X-˛-km-ln-Xy-`mhw Xpfpºnn¬°p∂ t£{X ]©-c-Xv-Ir-Xn-Iƒ tUm. Fkv. `mKy-e£van Fw.-F. ]n.-F-®v.-Un. `mc-Xob kwKo-X-Øn¬ kmln-Xy-k-_p-jvS- cn°pw. Htc Bi- b - t Øtbm, tZh- X - t b- t bm,X, kwKo-X-ta∑, sshhn-[y-X, hyXy-kvXX `‡n- t£{X-sØ-tbm, ÿe-sØtbm Bkv]-Z-am°nk-º-∂X F∂n khn-tij KpW-ß-fm¬ thdn´p cNn-®n-´p≈ IrXn ]c-º-c-I-fmWv IrXn-k-ap-®-bw,n¬°p∂ cN--I-fmWv IrXn kam-lm-cw, kap-XymK- c mP IrXn- I ƒ. Zmb IrXn- I ƒ F∂nkm[m-c-W-°m¿°v {Kln- t]cp-I-fn¬ Adn-b-s∏-Sp-°mpw Bkz- Z n- ° mpw ∂-Xv. Chsb ]©-c-Xvw,X° coXn-bn¬ efn-X-ß- ]©- e nwK ÿe IrXn-fm- b n- ´ p≈ XymK- c mP Iƒ, h-{Kl IrXn-Iƒ,IrXn- I ƒ A- i z- c - ß - h-cm{Xn Io¿Ø--߃,fmbn {]tim- ` n- ° p∂ hm- h - c W Io¿Ø- -cXv-ß-fmWv! njv°m-a- ߃, h- h n[ `‡n`-‡n°v DØ-tam-Zm-lcW- - - Io¿Ø-߃, tjmU-i-K-ß- f mWv Ct±- l - Ø ns‚ W-]-Xn-Ir-Xn-Iƒ, D’-h-H´pan° cN- - I - f pw. k-{º-Zmb Io¿Ø--߃,"kwKo- X - Ø n- e qsS `K- D’- h - { ]- _ ‘w F∂n-hZvkm£m-Xv°mcw F∂ ßs hn`-Pn-I-cn-®n-´p-≠v.Bibw ^e- h - Ø m- I pw- t£{X- I r- X n- I ƒ F∂vhn[w t{ijv T - ß - f mWv hnti-jn-∏n-°-s∏´ IrXnmtZm-]m-k-I-pw, BNm- ]c-º-c-bn¬ A©p IrXn-cy-p-amb XymK-cm-P-kzm-an- Iƒ hoXw Dƒs∏- S p∂Iƒ cNn® kwKoX IrXn- ]©-cXv IrXn-I-fmWvIƒ. Gsd {]i- k v X - a m- b - X v . "IrXn-kap-®b߃ - - - XymK-cmP kzman-Iƒ cNn-F∂ Bibw {]mh¿Øn- ®n- ´ p≈ L- c mK ]©-I-am-Ip-∂-Xv kwKo-X-{Xn- cXv IrXn- I ƒ m´,aq¿Øn-I-fpsS BK-a--tØm-sS-bm-Wv. IrXn-]-c-º- Kuf, Bc- ` n, hcmfn {io F∂o cmK- ß - f n-c, IrXn-irw-Je, Io¿Ø ]c-º-c, t£{X-Ir-Xn- ep≈hbm-Wv. IqSmsX Xncp-shm-‰n-bq¿ tKmhq¿,Iƒ F∂n-ßs hyXy-kvX- m-a-ß-fn¬ cNn-°- em¬Kp-Un, {iocwKw Xncp-h-øm¿, F∂n-hn-S-ß-s∏-´n-´p≈ IrXn-k-ap-®-b-߃ ]c-º-c-bm-bpw, fnse t£{Xw tZh-X-Isf {]Io¿Øn®v A©phyXykvX IrXn-I-fmbpw It®-cn-I-fn¬ ÿmw IrXn-Iƒ Dƒs∏´ ]©-cXv IrXn ]c-º-c-Ifpw]nSn-®n-´p-≠v. IrXn-I-fpsS Iq´w, kaq-lw, Nß-e, D≠v.kap-®bw Fs∂√mw hnti-jn-∏n-°m-hp∂ cN-- `mc- X ob XXz- i m- k v { Xhpw, ]pcm- t W- X n-I-fpsS FÆw 5,7,9,11,13,16 F∂ {Ia-Øn-em-bn- lm- k - ß - f pw, kwJym- i m- k v { X- h p- a - p- k - c n®v - 25 -
 24. 24. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 20123,5,7,9,11,13,15,16 F∂n-h-bvs°√mw Gsd {]m[m-y- "]©-Kayw F∂t{X t]cv. ]m¬, ssXcv, søv,ap-≠v. kwkvIr-X-Øn¬ "A©v F∂ kwJybv°v tKmaq-{Xw, tKmabw F∂nh Dƒs∏-´-Xm-Wv.]©w, ]©Iw F∂v kw⁄ ¬In-bn-cn-°p-∂p. Ch IqSmsX ]©-]-{Xw, ]©-]-£n, ]©-ss^hv, ]m©v, A©v, AbvZp F∂n-ßs hnhn[ `-£yw, ]©-enw-K-߃, ]©-a-lm-i-_vZ-߃,`mj-I-fn¬ Adn-b-s∏-Sp-∂p. `mc-Xob BNm-c-ß- F∂n-ßs "A©v F∂ kwJy-ambn _‘-s∏´vfnepw aX-]-c-amb NS-ßp-I-fnepw "A©v F∂ [mcmfw hkvXp-°ƒ D≠v.kwJybv°v kap-∂-X-ÿmw ¬In ImWp-∂p. kwKo-X-Øn-em-Is´ A©p-Xcw Xmf-s®m-√p- "]©-IrXy F∂-dn-b-s∏-Sp∂ A©v LS-I- Isf mK-_‘w, kzXn-Iw, Ae-·w, ip≤w, ka-߃ Dƒs∏-´-XmWv ΩpsS `qa-WvU-ew. krjvSn, Im- e nIw F∂n- ß s Xncn- ® n- c n- ° p- ∂ p. ChÿnXn, ebw, Xntcm-`-hw, Ap-{Klw F∂nh A©pw ]c-a-in-hs‚ A©p apJ-߃ ˛ ktZym-Dƒs∏´ "]©-IrX-Xy-ßsf A©v ssII-fn-embnDƒs°m-≈n-®n-´p≈ `K-hm≥ hnm-b-I≥ "sF¶- Pm- X w, hma- t Zhw, AtLm- c w, XXv ] p- c p- j w,c≥ F∂-dn-b-s∏-Sp-∂Xpw CXp-sIm-≠m-W-t{X. Cuimw F∂n- h - b n¬ n∂v DS- s e- S p- Ø - X m- sW∂v hniz- k n- ° - s ∏- S p- ∂ p. ]©- h m- Z y- Ø n¬ ap- j ys‚ {][m icn- c m- h - b - h - ß - f n¬ iwJv, sImºv, Xnan-e, a±-fw, CSbv° XpS-ßnb{][m--s∏´ ]t©-{μn-b-߃ IÆv, ImXv, aq°v, A©p-hm-Zy-߃ tN¿∂-Xm-Wv. t£{X-hm-Zy-ß-m°v, Xz°v F∂n-h-bm-Wv. Z¿i-w, {ih-Ww, fn¬ {][m XX-hm-Zy-at{X ]©-ap-J-hm-Zyw. C{]-{LmWw, cpNn- ° ¬, kv ] ¿iw XpS- ß nb Imcw `mc-Xob kwKoX imkv{X-{]-Imcw "A©v{]h¿Ø--ß-fp-ambn _‘-s∏-´n-´p-≈-h-bm-Wv. F∂ kwJym-kw-⁄°v Gsd {]m[m-y-ap-≈-⁄mt-{μn-b-߃ F∂pw Adn-b-s∏-Sp-∂p. Xmbn ImWmw. ]©-K-Xn, ]©-Pm-Xn, ]©-a-kz- temI-X-Xzhpw ap-jy-X-Xzhpw ]©-`q-X-ß- cw, HuU-h-cm-K-߃ F∂n-h-bn-se√mw A©ns‚fn-e-[n-jvTn-X-am-bn-´mWv I≠p-h-cp-∂-Xv. ]rYzn, {]m[myw {]I-S-am-Wv. t£{X-IrXn F∂ Bi-A]p, tXbp, hmbp, BImiw F∂n-ßs A©p- b-Ønv cq]w ¬In-bXv jmPn alm-cmPmhmsW-`q-Xßfn-e[n-jvTn-Xam-bn-´mWv kI-eNcm-Ncßfpw - - - - - - - - ¶nepw t£{X-IrXn kap®b cN-bn-Xm-°fn¬ kap- -ne-sIm-≈p-∂-Xv. ∂-X-am-bn-´p-≈Xv XymK-cm-P-kzm-an-Ifpw, apØp-kzm- a{¥-im-kv{X-Ønv B[m-c-am-bn-´p≈ _nPm- an-Zo-£n-Xcpw BWv. XymK-cm-Pkzm-an-Iƒ Xncp-shm- -£-c-߃ Hmw, sFw, {low, ¢nw, kuw F∂n- ´n-bq¿, tImhq¿, {iocwKw em¬Kp-Un, Xncp-h-øm¿ßs A©m- W v . tZh- X - I sf {]Io¿Øn- ° p- F∂n-hn-S-ß-fnse t£{X-߃ kμ¿in-®-t∏mƒtºmƒ _oPm-£-c-ß-fpsS {]tbmKw {][m--am- Ahn- S psØ tZh- X - I - s fbpw t£{X- t ØbpwWv. {]Io¿Øn®v IrXn-]-c-º-c-Iƒ cNn-°p-I-bp-≠m-bn. Ch-bmWv t£{X-]-©-cXv IrXn-I-fmbn {]Npc Ima-tZ-hs‚ hn√n¬ A©p-_m-W-ß-fmWv {]Nmcw tSn-b-Xv.sXmSpØp hnSm-dp-≈X.v Aw_nIm `K-hXnsb ]©- - -_m-tW-izcn F∂t{X hnti-jn-∏n-°m-dp-≈Xv. Ac- - Xncp-høm¿ ]©-cXvw -hn-μw, Atim-Iw, NpXw, h-a√n-I, otem-Xv]ew - X©m- h q- c npw, Xncp- h - ø m- d npw at≤yF∂n-ßs A©p-Xcw ]pjv]ßfmWv ]©_m- - - ÿnXn-sN-øp∂ A©v Bdp-Iƒ (-Zn-Iƒ) Imth-W-ßfmbn Ima-tZ-h≥ sXmSp-Øp-hn-Sp-∂Xv. - - cn, Ac-i-em¿, shÆm¿, hS-bm¿, IpS-ap-cp´n F∂o ]©-bm-X ]qP-bn¬ inh≥, hnjvWp, A©p Bdp-Iƒ°v a[y-Øn-embn ÿnXn sNøp∂kqcy≥, KW-]-Xn, tZhn XpSßn A©p-tZ-h-X-I- "Xncp-hbm¿ XymK-cmP kzman-IfpsS kam[n ÿe- - -sf-bmWv ]qPn-°p-∂-Xv. ]qP-Iƒ°pw A`n-tj-I- ambn {]kn-≤n-bm¿÷n-®n-´p-≠v. ]©--Zo-iz-c≥,Ønpw D]-tbm-Kn-°p∂ A©p hkvXp-°ƒ°v {]W-Xm¿Yn-l-c≥ F∂nßs Adn-b-s∏-Sp∂ - 26 -

×