Makarajyothi 2012

Krishnanath Venkataraman
Krishnanath VenkataramanChief Operating Officer

Makarajyothi 2012, Theme based Souvenir released in connection with Annual Makaravilakku Festival of Tripunithura Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple. 2012 - Theme was "Themes of Indian Music"

Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
ùMr uaj vcû
     helg htqCÛùlãrMû
     becX heoX ùhmejõ ùMflogjfl ujX
       oìfCX kgÂxpãflVe
     pevgvõeOeã beacljcfljYgpX
        aMóaYesi vfOeã
     hËelx heCfoVaãv ùhlfYëMcav
        MXKòaùk oOevû
    aoabe YtóeOfãg©û ùlfoMhlfvglû
        helghtqCÛùlãrMû
lecjXkgä~j ùMr OqîMem£e MjCX
anekbrjõX cuehtpõX    heaÍõM bXMlfnkX
mqbª jìekjX bfYgX     akjaä akäf bfùiuX
heqbªlr uôoãevÌX     EqèùleChjX aobX
Mem£ejX ùhCcecõuX     Mem£ejX ùhCcecõuX
             hájÔeKõaclox aãe
bfùh htpõX bfMV bÌõX   vflõX Mgíû haæÿjû
             lmõ ùhmaÿe Yibez
bfóÛg MXaYeû ùhfãX mglX
             Mem£e bmlf cevam
ìfùh ùhmeovfjlX
Mem£ejX ùhCcecõuX     YtlveL moevÌe
             mqbª Ytloãehje
             jìjìcue yeaue
cècelXi icvX       Meam£ lgYõX vace vcû
kejgCõecôl htjflX
             ãmõ OvVéjfq cele
mqbª bfIxv ujX aobX
             hfle jgaùoeYfó©cû
Mem£ejX ùhCcecõuX     lX Mem£ejX DuX baÌ
             cuessboõX oãevfOfX
DmxclxkganMVjX aobX    Dvõoe MjCX vem£f
Dmxclxßùlg bfveMvX    lVacb MjCX cc
DmxcofóØ ùhoelejX     lmxceox kejgCõ Yeabv
Mem£ejX ùhCcecõuX     jì jì cueùhaYe!
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
    “£b-Øn¬ n∂pw {XmWw sNøp-∂Xv” (m-i-Øn¬              ߃ ]s¶-SpØv Xß-fpsS A`n-tj-I-Øn-¬ `K-hXv _nw_w
n∂pw c£n-°p-∂-Xv) ‘t£{Xw’ F∂ A¿∞-amWv {io i¶-cm-             Bdm-Sp-∂Xv I≠v -sXm-gpXv kmbq-Py-a-S-bp-∂p.
Nm-cy¿ `K-hXv KoXbv°v cNn® `mjy-Øn¬ evIn-bn-´p-f-f-Xv.              aI-c-amkw 1˛mw XobXn hen-b-hn-f°v hcpw-hn[w sImSn-
Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXm-t£{Xw Cu A¿∞sØ                I-bdn c≠mw-Xo-bXn Bdm-t´m-´p-IqSn kam-]n-°p∂ 6 Znh-ksØ
]q¿Æ-am-°p-∂p. Cu t£{X-Ønse tZhs Adn™v Bcm-[n-              aI-c-hn-f-°m-tLm-j-amWv Cu t£{X-Ønse {][m D’-hw.
°p-∂-h¿°v k¿Δ- sF-iz-cy-ßfpw {Ia-Øn¬ h∂p tNcp-∂p.             CXp- I q- S msX Nnß- a m- k - Ø n¬ nd, ]pØ- c n, hnm- b - I -
    Xma- c w- I p- f - ß c t£{X- Ø nse apJy- { ]- X njv T        N-Xp¿∞n, I∂n-am-k-Øn¬ ]qP-h-bv]v,hr›nIw, [p amk-ß-
{io [¿Ω- i m- k v X m- h n- t ‚- X m- W v . Chn- S psØ tZhs        fn¬ aWvU-e-°m-ew, ao-am-k-Øn¬ `K-hms‚ Xncp-m-fmb
N{a-h-´-Ø-∏-mbpw `‡-P--߃ Bcm-[n-®p-h-cp-∂p. he-Xp-           ss]¶pn D{Xw, taS-am-k-Øn¬ hnjp-Zn-hkw hn-ti-jm¬ AjvS-
I- c - Ø n¬    Aar- X - I - e - i - h p- a mbn IpSn- s Im- f - f p∂   {Z-hy- K-W-]Xn tlmaw, I¿°n-S-I-Øn¬ cmam-b-W-am-km-N-cWw
{io[¿Ω-im-kvXmhv Xs‚ `‡-cpsS GX-`n-em-jhpw km[n-®p-            F∂n-hbpw t£{X-Øn¬ hn]p-e-ambn BtLm-jn-®p-h-cp-∂p.
sIm-Sp-°p-hm≥ Xøm-dmbn Ccn-°p-I-bm-Wv. I∂n-aq-e-bn¬
KW-]Xn `K-hmpw sXs° Xncp-ap-‰Øp≈ t£{X-Øn¬                    A©v ]Xn-‰m≠v apºv cq]o-Ir-Xamb t£{X-]cn-kchm-kn-
                                                      -      - - -
`{Z- I mfn tZhnbpw `‡- P - - ß ƒ°v Ap- { K- l - ß ƒ           I-fpsS kwL-SbmWv Xma-cw-Ip-fßc Aø-∏tk-hm-kan-Xn. Cu
                                              - -      -     -   -
¬Ip- h m- mbn hmW- c p- f p- ∂ p. IqSmsX mK- c m- P m- h v ,      t£{X-Ønse ssZw-Zn--Im-cy-ß-fpw, D’-hm-tLm-j-ß-fpw,
{_“-c£kv F∂o D]-tZ-h∑m-tcbpw ChnsS {]Xn-jTn-°s∏´n´p≠v.
    -          -            v -          n¿Ωm-W-{]-h¿Ø--ßfpw S-Øn-h-cp-∂-Xv Aø-∏- tkhm
                                      k-an-Xn-bm-Wv. t£{X-Øns‚ D∂-aØn-m-hiy-amb ]e n¿Ωm-W
                                                    - -   -
    hnf-°p-h-bv]v, Nμw Nm¿Ø¬, ocm-RvPw, Ff-fvXn-cn,
                                      -{]-h¿Ø--ßfpw CXn-Iw sNbvXp-Xo¿°p-hm≥ kan-Xnbv°v
A∏w nth- Z yw, ]mbkw nthZyw XpS- ß n- b - h - b mWv
{io[¿Ω-im-kvXm-hn-p-ff apJy-h-gn-]m-Sp-Iƒ. hnti-j-Zn-h-k-ß-        km[n-®n-´p-≠v. t£{X ]p-cp-≤m-cW b⁄-Ønse memw-L´-  -
fn¬ `K-hmv ]mev, søv F∂o {Zhy-ßsf-s°m≠v {]tXyI A`n-
                        -             ambn Xma-cw-Ip-f-ßc {io [¿ΩimkvXm-hns‚ Du´p-]p-c-bpsS
tj-I-ßfpw S-Øn-h-cp-∂p. F√m-h¿jhpw aI-c-amkw 1˛mw             n¿ΩmWw `K-hm≥ {io [¿Ω imkvXm-hns‚ Ap-{K-lm-»n pw
XobXn (a-I-c-hn-f°v Znh-kw) cmhnse `K-hmv S-Øn-h-cp∂           `‡-P--ß-fpsS k¿Δm-fl-m-bp≈ klmb kl-I-c-W-߃
AjvSm-`n-tj-I-ß-fn¬ (F-Æ, søv, ]m¬, tX≥, ]©m-ar-Xw,            sIm≠pw aI-chn-f°nv ap≥]mbn ]q¿Øo-Icn®v `K-hmv ka¿∏n-
                                              - -          -
Icn-°v, `kvaw, If`w F∂o -{I-a-Øn¬) qdvI-W-°nv `‡-P--          °p-hm≥ km[n®p F∂-Xn¬ kan-Xn°v Nmcn-Xm¿∞y-ap-≠v.
                                     -4-
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012


vejeãCz Dvgpz vêtlfjfh¥eëx
hgnfãÿtq cv
hf.Z. Sjtq, lôh¥tCfègJ
SJCekgäX - 682 306
aHeQ : 0484 - 2775817
                             Xr∏q-Wn-Øpd
                               21-12-2011
      Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Ønse Cu
   h¿jsØ aI-c-hn-f-°m-tLm-j-Øn-tm-S-p-_-‘n®v “kwKo-Xw”
   F∂ hnj-b-Ønv {]mapJyw sImSp-Øp-sIm≠v “a-Ic tPymXn”
   F∂ ma-t[-b-Øn¬ kvac-WnI {]kn-≤o-I-cn-°p∂p F∂v
   Adn-™-Xn¬ hf-sc-b-[nIw kt¥m-jn-°p-∂p. “a-IctPymXn”
   F√m hn`m-K-°m¿°pw hn⁄m{]Z-am-Is´ F∂pw
   {]m¿∞n-°p-∂p.

      {io]q¿Æ-{X-bo-i-s‚-bpw, Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-
   kvXm-hn-s‚bpw Ap-{K-lm-in- p-Iƒ F√m-h¿°pw D≠m-Is´
   F∂pw {]m¿∞n-°p-∂p.

             F∂v

         ]pen-b-∂q¿ Ap-P≥ mcm-b-W≥ ºq-Xn-cn-∏mSv

                   -5-
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012

        THAMARAMKULANGARA AYYAPPA SEVA SAMITHY
        TASS Mandir, Thamaramkulangara, Thripunithura - 682 301, Ernakulam Dt.


             BapJw                       kzmantb icWaø∏...........
                   Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Ønse aI-c-hn-f°v D’-hm-tLmj kvac-WnI ""aI-c-tPymXn'' 10-˛masØ ]Xn-
              ∏n-tebv°v IS-°p-I-bm-Wv. t£{X-ß-tfm-S-p-_-‘n-®p≈ Imcy-߃am{Xw Dƒs°m-≈n®v (B-Nm-cm-p-jvTm--߃, t£{X-I-e-
              Iƒ, KP-ho-c-∑m¿, tafw, D’-hm-tLm-j-߃ XpS-ßn) AXm-Xns‚ ]q¿Æ-Ku-c-h-tØm-sS-Xs∂ Ign™ HºXv ]Xn-∏p-I-fpw,
              {io[¿Ω imkvXm-hns‚bpw {io]q¿Æ-{X-bo-is‚bpw Ap-{K-lØm-epw, `‡-PßfpsS kl-IcW߃sIm≠pw, kvXpXy¿l-
                                   -      -        - - -   - - -
              amb coXn-bn¬ Ah-X-cn-∏n-°p-hm≥ kan-Xnbv°v km[n-®-Xn¬ XnI™ Nmcn-Xm¿∞y-ap-≠v.
     10-˛masØ ]Xn∏v ""kwKoXw'' F∂ A]mc kmK-csØ ASp-Ø-dn-bp-hm-p≈ Ffn-b-{i-a-am-Wv.
     ""kwKo-X-a]n kmlnXyw
     kc-kzXym: kvX-Zzbw
     GIw B]m-Z-a-[pcw
     AyZv Btem-N-m-arXw'' F∂ i¶-cm-Nmcy hmIy-Øn¬ n∂pw kwKoXw F∂ alm-Xv`p-X-Øns‚ {]m[myw {Kln-°m-hp-∂-tX-bp-≈q. XymK-cm-
P-kzm-an-Iƒ, apØp-kzman Zo£n-X¿, iyma-im-kv{Xn-Iƒ, jSvIm-e-tKm-hn-μ-am-cm¿, sNssº sshZy-mY `mK-h-X¿ XpS-ßnb kwKoX km{am-´p-I-fpsS ]mZ-
kv]¿i-ta‰ ]pWy-`q-an-bn¬ hkn-°m≥ km[n®p F∂Xv Hmtcm `mc-Xo-b-s‚bpw ku`m-Ky-am-Wv. kwKoXwsIm≠v Ah¿ cNn® alm-Zv`p-X-ß-fpsS IY-Iƒ
tI´mWv mtam-tcm-cp-Øcpw hf¿∂-Xv. AXp-sIm-≠p-Xs∂ aI-c-tPym-Xn-bn-eqsS km[m-c-W-°m-cv kwKo-XsØ ASp-Ø-dn-bp-hmp≈ Rß-fpsS {iaw
Xo¿Øpw DNnXw F∂p-Xs∂ R߃ hniz-kn-°p-∂p.
     Iem-Im-c-m-hpI F∂Xv F√m-h-cmepw km[n-°p∂ H∂√. Hcp XnI™ Iem-Im-c-m-Im≥ P∑-kn-≤-amb hmk--Iƒ IqSntb Xocq. F∂m¬
Hcp √ Bkzm-Z-I-m-Ip-hm≥ km[n-°pI F∂Xpw Hcp Ie-bm-Wv. kwKo-X-sØ-°p-dn®v Adn-bp-hm≥ B{K-ln-°p-∂-sX√mw Adn-bp-hm-pw, kwKoXw
Bkz-Zn-°p-hm-p≈ Ignhp h¿≤n-∏n-°p-hmpw CØ-h-WsØ ""aI-c-tPymXn''°v km[n°pw F∂v R߃ Dd®v hniz-kn-°p-∂p. Ign™ HºXv ]Xn-∏p-
Ifpw t]mse Xs∂, Cu kvac-Wn-Ibpw Atz-jW IpXp-In-Iƒ°v Hcp ""d^-d≥kv {KŸw'' BIpw F∂-Xnv X¿°-an-√. ap≥h¿j-ß-fn-se- ]Xn-∏p-
Iƒ°v `‡¿ ¬Inb kzoI-cWw Cu h¿jhpw e`n°pw F∂v hniz-kn-°-s´.
     F´p Znhkw o≠p-n∂ {io]q¿Æ-{X-boi t£{X-Ønse hr›n-tIm-’-h-Øn-p-tijw, Xr∏q-Wn-Øp-d-bnse `‡-P--߃ BImw-£-tbmsS
ImØn-cn-°p∂ D’-h-amWv Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ aI-c-hn-f°v BtLm-j-߃. 2012˛se aI-c-hn-f°v D’hw Pp-hcn 11-˛mw XobXn
sImSn-I-b-dn. 16-˛mw XobXn Bdm-t´m-Sp-IqSn kam-]n-°p-∂p. D’-h-°-º-°m¿°pw, taf-t{]-an-Iƒ°pw Cu h¿jsØ D’-hhpw Ahn-kva-c-Wo-b-amb
Zriy-˛-{imhy Ap-`-h-߃ krjvSn°pw F∂-Xn¬ X¿°-an-√.
     Ign™ Ime-b-f-hp-I-fn¬ Xma-cw-Ip-f-ßc Aø-∏-tkhm kan-Xn-bpsS F√m {]h¿-Ø--߃°pw `‡-cpsS k¿Δm-fl-m-bp≈ kl-I-cWw
R߃°p e`n-®n-´p-≠v. {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ap-{K-lw-sIm≠v Gs‰-Sp-°p∂ Hmtcm {]h¿Ø-hpw awK-f-I-c-ambn ]cy-h-km-n-∏n-°p-hm≥ C∂p-
hsc kan-Xn°v km[n-®n-´p-≠v. t£{X-]p-cp-≤m-cWhpw, {iotIm-hnepw, Np‰-ºehpw sNtºme tabm≥ km[n-®Xpw t£{X-Ønp ]Sn-™mdphi-Øp≈
                       -    - -          -
ÿew kz¥-am-°p-hm≥ km[n-®Xpw DZm-l-c-W-ß-fm-Wv.
     Aø-∏-tk-hm-k-anXn Gs‰-SpØ Hcp _rlXvkwcw-`-amWv Du´p-]pc n¿Ωm-Ww. n¿ΩmWw Bcw-`n-°p-hm-p≈ {iaw XpS-ßp-tºmƒ {io[¿Ω
imkvXm-hn-s‚-bpw, {io]q¿Æ-{X-bo-is‚bpw Ap-{K-lßfpw, `‡-cpsS {]m¿∞-bpw am{X-am-bn-cp∂p kan-Xn-bpsS aqe-[w. n¿Ωm-WØns‚ {]mcw-
                     -          - -                        -        -
`-L´w apX¬ n¿ΩmW ]ptcm-KXn-bpsS Cu Ah-km-L´w hsc kmº-Øn-I˛km-t¶-Xn-Ißfmb Hcp Imcy-Øn-p-ap-∂nepw ]I®p n¬t°≠ Hchÿ
                 -             -       - -    - -
kan-Xn°v D≠m-bn-√. {io[¿Ω imkvXm-hns‚ AZr-iy-Ic߃ X°-kabßfn¬ `‡-cpsS klm-bßfpsS cq]-Øn¬ R߃°v ]n¥p-Wbpw, ss[cyhpw
                             - -   -- - -         - -                 -
¬In. 2011 Unkw-_¿ 31-˛mw Xo-b-Xn, ""Du´p]pc'' `K-hmp ka¿∏n-°p-I-bm-Wv.
     kan-Xn-bpsS {]h¿Ø-߃°v i‡n-]I¿∂v, F√m kl-IcWßfpw ¬Inb `‡¿°pw IpSpw-_mw-K߃°pw {io[¿ΩimkvXm-hns‚ Ap-{K-
                  -        -       -- -                 -
l-߃ n¿tem`w e`n-°s´ F∂v {]m¿∞n-°p-∂p. GsXmcp kvac-Wn-Ibp-sSbpw IcpØv AXns‚ D≈-S°amWv F∂v kan-Xn°v XnI™ t_m[y-ap-≠v. Cu
                                    -             - -
kvac-Wn-Ibv°v Bh-iy-amb teJ-ßfpw, hnh-cßfpw ¬In Ap-{K-ln® Hmtcm alXvhy‡n-tbbpw Xpey-{]m-[m-y-tØm-sS, μn-tbmsS kvacn-°p-∂tXmsSm∏w.
                   - -     -
Ah¿t°-h¿°pw {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ap-{K-lØm¬ Bbq-cm-tcm-Ky-߃ e`n-°p-am-dm-Is´ F∂v Bflm¿∞-ambn {]m¿∞n-°p-∂p.
                            -
     ""aI-c-tPymXn'' {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ ]mZm-c-hn-μ-ß-fn¬ `‡ym-Z-c-]q¿Δw ka¿∏n-°p-∂p......


                                                    Fkv. lcn
                                          sk{I-´-dn, Xma-cw-Ip-f-ßc Aø∏ tkhm kanXn

                                 -6-
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012

     THAMARAMKULANGARA AYYAPPA SEVA SAMITHY
     TASS Mandir, Thamaramkulangara, Thripunithura - 682 301, Ernakulam Dt.


                  aI-c-tPym-Xn-bn-eq-sS...
          A©p-]-Xn-‰m-≠p-I-fmbn Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Ønse nXy-
       n-Zm--ßfpw B´-hn-ti-j-ßfpw Xma-cw-Ip-f-ßc Aø-∏-tkhm kanXn F∂ `‡-P
       kwL-S--bpsS Npa-X-e-bn-em-Wv S-∂p-h-cp-∂-Xv. `K-hm≥ [¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ap-
       {K-l-Ømepw `‡-P--ß-fpsS n¿tem-`-amb klmb kl-I-c-W-ß-fmepw Cu t£{Xw
       nXy-]p-tcm-K-Xn-bn-em-sW∂v kk-t¥mjw Adn-bn-®p-sIm-≈-s´. F√m hnti-j-ßfpw
       AXn-t‚-Xmb {]m[m-y-tØm-Sp-IqSnØs∂ S-°p∂p F∂p≈ Imcyhpw F√m-h¿°pw
Adn-hp-≈-Xm-W-t√m.
    {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ aI-c-hn-f°v atlm-’hw F√m h¿jhpw `wKn-bmbn S∂phcp-∂p.
Ign™ H≥]Xp h¿j-ß-fmbn "aI-c-tPymXn' F∂ ma-t[-b-Øn¬ Hcp kvac-Wn-Ibpw {]kn-≤o-I-cn-
°p-∂p. kmwkv°m-cn-Ihpw Iem-]-chpw t£{X-kw-_-‘n-bp-amb GsX-¶nepw Hcp hnj-b-Ønp
{]m[myw ¬In-s°m-≠mWv F√m h¿jhpw Cu kvac-WnI `‡-P ka£w ka¿∏n-°m-dp-≈-Xv.
]Ømw hm¿jn-I-amb Cu thf-bn¬ kvac-Wn-I-bv°mbn kzoI-cn-®n-´p≈ hnjbw "kwKoXw' F∂-Xm-
Wv. Ie-I-fpsS Cu‰n-√-amWv Xr∏q-Wn-Øp-d. tIc-f-Ønse G‰hpw henb Iem-t£-{X-ß-fn¬ H∂mb
B¿.-F¬.-hn. tImtf-Pp-Xs∂ Xr∏q-Wn-Øp-d-bpsS A`n-am--am-Wv. kwKoX {]Xn-`-I-fm¬ C{Xbpw Ap-
{K-lo-X-amb as‰mcp ÿehpw tIc-f-Øn-se-∂√ `mc-X-Øn¬ Xs∂-bp-t≠m F∂p kwi-bn-t°-≠n-
bn-cn-°p-∂p. Ch-cpsS FÆw AwKp-eo-]-cn-an-X-a-√m-Ø-Xn-m¬ t]sc-SpØp ]d-bm≥ km[y-hp-a-√. Cuiz-
cm-cm-[-bv°p apJy-amb LS-I-ß-fn¬ ap≥]-¥n-bn¬ n¬°p-∂Xv kwKo-X-amWv. a{¥-߃, taf-
߃, `P-, Xp≈¬, IqØv, IY-I-fn, tkm]m kwKoXw apX-emb t£{X-kw-_-‘n-bmb Ie-I-
fpsSsb√mw Poh≥ kwKo-X-am-Wv. ΩpsS tZho-tZ-h-∑m-cp-tSbpw Ejn-I-fp-tSbpw Ic-ßsf Ae-¶-cn-®n-
cn-°p∂XpXs∂ kwKo-tXm-]-I-c-W-ß-fm-Wv. Cu {]]©w Xs∂ kwKo-Xm-fl-I-am-Wv. {]`mX ]£n-
I-fpsS If-Iq-P--߃, Zn-I-fpsS Hgp°v Ch-sb√mw kwKo-X-a-b-am-Wv. kwKo-X-Øns‚ Ap-c-W--ß-
fn-s√-¶n¬ Cu {]]-©-Øn-p-t]mepw AÿnXz-an-√. inip-°ƒt]mepw Dd-ßp-∂Xv Xmcm-´ns‚ eb-am-
[p-cy-Øn-emWv.
   kwKoX {]Xn-`-I-fp-sS, Bkzm-Z-I-cp-sS, hna¿i-I-cpsS {]uV-Kw-`o-c-amb teJ--߃ ]T--߃,
hna¿i--߃ F∂n-h-bm¬ kº-∂-amb Cu kvac-WnI s]mXp-P--k-a£w `‡ym-Z-c-]q¿Δw ka¿∏n-
°p-∂p. CXn-p-th≠n Atlm-cm{Xw {]b-Xvn® kanXn {]h¿Ø-I¿, t{]m’m-lw ¬Inb Kpcp-
P--߃, CXn-te-bv°mbn hne-s∏´ teJ--߃ ¬Inb teJ-I¿, ]c-ky-ßfpw a‰pw-X∂v klm-
bn® hym]mc, hyh-kmb, ÿm]--߃, hy‡n-Iƒ, Ia-o-b-ambn A®-Sn®v IrXy-k-a-b-Øp-Xs∂
R߃°p ¬Inb "amXm {]nt‚gvkv', AXp-t]m-se-Xs∂ CXns‚ hnP-b-Øn-mbn {]h¿Øn-®n-
´p≈ F√m k÷--ß-tfmSpw kan-Xn-bpsS μnbpw IS-∏mSpw tcJ-s∏-Sp-Øn-s°m-≈p-∂p. Cu kwcw-
`-Øn-p-th≠n klm-bn-®n-´p-≈ F√m-h¿°pw tZi-m-Y-mb {io]q¿Æ-{X-bo-i-t‚-bpw, Xma-c-Ip-f-ßc
{io[¿Ω imkvXm-hn-s‚bpw Ap-{K-lm-in- p-Iƒ D≠m-Is´ F∂p {]m¿∞n-®p-sIm-≈p-∂p.


{ioltc ax
Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXmth icWw


                       k¿thiv i¶¿ Fkv.
                     I¨ho-¿, aI-c-hn-f-°m-tLmjIΩn-‰n.

                      -7-
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012

                   D≈-S°w
kma-th-Zhpw kwKo-Xhpw ˛ tUm. tXm´w inh-I-c≥ ºq-Xncn               9
`mcX kwKoXw Ncn-{X-Øn-eqsS -˛ tUm. F. PeP h¿Ω                  15
kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS ap≥Km-an-Iƒ ˛ tUm. `ph-t-izcn Pn.             20
kwKo-X-˛-km-ln-Xy-`mhw Xpfpºn n¬°p∂ t£{X ]©-c-Xv-Ir-Xn-Iƒ˛           25
tUm. Fkv. `mKy-e£van Fw.-F. ]n.-F-®v.-Un.
{io apØp-kzman Zo£n-X¿ IrXn-I-fnse Ap-]a kwKo-X-˛-km-lnXy ka-zb kuμcyw ˛    29
tUm. {]oXn sI.
mZ-cq-]n-Wnsb {]Xy-£-am-°nb iymam-im-kv{Xn-Iƒ ˛ tUm. aRvPp tKm]m¬        33
kzmXn kvarXn-I-fn-eq-sS ... ˛ AizXn Xncp-mƒ cma-h¿Ω               36
It®cn [¿Ωw ˛ tUm. {ioh’≥ sP. tatm≥                       42
h-hn[ `‡n-bpw, kwKo-Xhpw ˛ -tUm. B¿. {ioteJ                   45
t£{X-kw-KoXw ˛ HcmapJw ˛ APnXv ºq-Xncn                     48
kwKoXhpw kmlnXyhpw ˛ tUm hn B¿ {]t_m[N{μ≥ mb¿                  51
tIc-f-Ønse t£{X-߃ ˛ I¿Æm-SI kwKoX Io¿Ø--ßfn¬ ˛                 56
tUm. ANyp-Xvi-¶¿ Fkv. mb¿
kwKoXw Cuiz-c≥ ˛ Sn.-F-kv. cm[m-Ir-jvWPn                     60
kwKo-X- kw-kvIm-c-ß-fpsS ka-z-b-ambn lnμp-ÿmn kwKoXw ˛ tUm. A{`m-ZnX _m¿Pn  63
tkm]m kwKoXw ˛ Hcp kmam-ym-h-tem-Iw ˛ tUm. eoem HmwtNcn            67
IY-Ifn kwKo-X-Øns‚ hnImk ]cn-Wm-a-߃ ˛ cta-i≥ Xºp-cm≥              76
a-e-bm¨a-bpsS `mh-cm-K-߃ ˛ inh-Zmkv h¿Ω                     80
A`n-apJw :˛ ]{Xm-[n-]-k-anXn ˛
""Ka-I-h-iyX''bm¿∂ IrjvW kwKo-X-Øns‚ Fgp-]-Ø©v h¿j-߃ ˛             83
]fl-`q-j¨ Sn.-F≥. IrjvW≥
kwKoXhpw BtcmKyhpw -˛ tUm. _n. ]pjv] IrjvW≥                   86
kwKo-X-]-cn-]m-Sn-bn¬ i_vZ-kw-hn-[m--Øn-p≈ {]m[myw ˛ {io. An¬        88
kwKo-Xm-`ym-kw˛ C∂-se, C∂v ˛ tUm. ]fl Fkv. Xºp-cm≥                90
P¬km L¿ - ˛ IrjvW-aq¿Øn                             94
efnX kwKo-X-Øn¬ n∂pw imkv{Xob kwKo-X-Øn-tebv°v ˛ Fw.-F-kv. e£van ip`      97


                        -8-
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012


         kma-th-Zhpw kwKo-Xhpw
               tUm. tXm´w inh-I-c≥ ºq-Xncn
    {_“-ap-tJm-¤p-X-amb NXp¿tΔ-Z-߃ EIv,   AXmWv tZh-X. hnizm-an-{X≥, IWz≥, hkn-jvT≥,
bPp v, kmam, Y¿Δ-W-ß-fm-W-t√m. ""{_“-n-    A{Xn, hma-tZ-h≥, Bt{Xbn, Aw-`r-W]p-{Xn-bmb
iz-knXw thZw:'' F∂m-Wv {]am-Ww. ⁄m-`-     hm°v F∂n-h¿ {]kn-≤-cmb Ejn-am-cm-Wv. Kmb-
WvUm-Km-c-ß-fmb thZ-߃ Am-Znbpw A-¥-     {Xn, XpjvWn-Iv, ApjvSp-∏v, _rl-Xn, {XjvSp-∏v,
hp-am-sW∂v n¿Æ-bn-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. AXn-m¬-  PKXn F∂nh Oμ p-I-fm-Ip-∂p. C{μ≥, A·n,
Øs∂ A]u-cp-tj-b-amWv thZ-߃. ⁄mw        hcp-W≥, cp{Z≥, hmbp, khn-Xmhv XpS-ßn-bh tZh-
Hcp hy‡n-bm¬ cNn-bv°-s∏-Sp-hm≥ km≤y-a√     X-I-fpsS DZm-l-c-Ww.
F∂-Xn-m¬ ap-jy-kr-jvS-a√ thZw F∂p ]d-       thZ-߃ {]Ir-Xn-tbbpw {]]-©-tØbpw
bp- ∂ - X n¬ Akmw- K Xyw H´pwX- s ∂- b n- √ .
                        ntj-[n-°p-∂n-s√∂p am{X-a-√, AwKo-I-cn-°p-
⁄msØ ap-jy≥ Is≠-Øp-I-bmWv AYhm
                        Ibpw {]iw-kn-°p-Ibpw sNøp-∂p-ap-≠v. Pohn-
Z¿in-°p-I-bm-Wv sNøp-∂-Xv. AXn-m-emWv Ejn-
                        XsØ bYm¿∞-ambn hnh-cn-°p-∂-Xn-m¬, thZw
amsc a{¥-{Z-jvSm-°ƒ F∂v hnh-£n-°p-∂Xv. Ejn
                   -
                        GXp Ime-Øpw, Gh¿°pw hgn-Im-´n-bmbn h¿Øn-
F∂ hm°ns‚ A¿∞w Xs∂ {Im¥- Z ¿in
                        °p-∂p. BZn-`u-Xn-I-am-bpw, BZn-ssZ-hn-I-am-bpw,
F∂m-Wv.
                        B≤ym- fl n- I - a mbpw a‰pw hnhn[ Xe- ß - f n¬
   F√m a{¥-߃°pw Ejn-—-tμm-˛-tZ-h-X-Iƒ    thZsØ hymJym-n-®-h-cm-Wv ΩpsS ]q¿Δ-kq-
D≠v. Ejn-am¿ Z¿in-®, km£m¬°-cn® a{¥-ß-     cn-Iƒ. i_vZ-hyp¬∏-Ønsb ASn-ÿm--am°n
sf-bmWv E°p-Iƒ F∂p-]dbp-∂Xv. a{¥-{Z-jvSmhv
           - - -           sscp- ‡ w, b⁄sØ ASn- ÿ m- - a m°n
Ejn-bpw, hrØw Oμ p-am-Ip-∂p. GsXmcp tZh-    bm⁄n-Iw, Bfl-X-ØzsØ ASn-ÿm--am°n
Xsb Dt±-in-®mtWm a{¥w {]tbm-Kn-°p-∂-Xv,     B≤ym-fln-Iw, CXn-lmk kw_-‘-ambn sFXn-
        ]m™m¬ {Kma-Ønse kma-th-Zn-Iƒ HØpIq-Sp∂ e£van mcm-bW t£{Xw


                      -9-
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012

lm-knIw F∂v mep hn[-Øn¬ A¿∞-a-dn-tb-         I-fp-≈-XmWv kma-th-Zw F∂m-Wn-Xns‚ Xmev]-
≠-Xm-sW-∂m-Wv bmkv°-a-Xw.               cyw. AkwJyw imJ-Iƒ D≠m-bn-cp∂p F∂p
   ΩpsS hnPvRm kmK-c-Øn¬, thZ-Øn¬        Icp-Xn-bmepw sX‰n-√. Hmtcmtcm Ejn-am-cpsS t]cp-
n∂v DXv`qX-amb AkwJyw hn`m-K-ß-fpw, Ah        I-fn¬ AXmXv imJ-Iƒ Adn-b-s∏-´p-h-cp-∂p.
hnh-cn-°p∂ Bbn-c-am-bncw {KŸ-X-√-P-ßfpw        thZsØ mem°n hn`-Pn® IrjvW-ssZz-]m-b
ΩpsS kwkv°m-csØ kº-∂-am-°p∂p. {_m“-         al¿ln Hmtcm∂pw Hmtcm injy≥am¿°p-]-tZ-
W-߃, Bc-Wy-I-߃, D]-n-j-Øp-°ƒ, D]-         in-®p. kma-thZw ssPan-n-°m-Wp-]tZ-in-®Xv. AXv
                                           -   -
th-Z-߃, thZm-MvK-߃, Z¿i--߃, {iuX-kq-       injy-{]-injy ]c-º-c-bm¬ nc-h[n imJ-I-fmbn
{X-߃, Krly-kq-{X-߃, kvarXn-Iƒ, CXn-lmk       {]N-cn-°-s∏-´p.
]pcm-Wm-Zn-Iƒ, Imhy-m-S-Im-Zn-Iƒ XpS-ßn-b-h-bn-      {]kn-≤amb Ztim-]n-jØp-Ifn¬ Omtμm-
                                 -      -  -    -
ep≈ CuSp-shbv∏v as‰mcp cmjv{S-Ønpw Ah-        Kyw, tIw F∂nh kma-th-Zm-¥¿K-X-am-Ip-∂p.
Im-i-s∏-Sp-hm-n-√-X-s∂.               Omtμm-tKym-]n-jØnse ""XXz-akn'' BWv kma-
                                  - -
    kwln-X, {_m“-Ww, Bc-Wy-Iw, D]-n-       th-Zo-bamb alm-Im-hyw. (O-μ ns Kmw sNøp-
                               -          -
jØv F∂n-ßs Hmtcm thZhpw membn hn`-         ∂- h ¿ Otμm- K ≥am¿. kma- t h- Z n- I sf Otμm-
Pn-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. Hcp ap-jys‚ {_“-N-cym-     K≥am¿ F∂v hyh-l-cn-°m-dp-≠v.)
{i- a - Ø n¬ kwln- X - b v ° pw, Km¿l- ÿ y- Ø n¬      ta¬∏-d™ aq∂v imJ-I-fn¬ ssPan-ob
{_m“-W-Øn-pw, hm-{]-ÿØn¬ Bc-Wy-I-          imJ-bm-Wv tIc-fØn¬ S-∏n-ep≈Xv. I¿Æm-S-
Øn-pw, kym-km-{i-a-th-f-bn¬ D]-n-j-Ønpw      Iw, Xan-gvm-Sv, B{‘m-{]-tZiv F∂n-hn-S-ß-fnepw
{]m[myw KWn-bv°-s∏-´n-cn-°p-∂p.           ssPan-ob kma-thZw {]Nm-c-Øneps≠¶nepw,
   D]m- k m {][m- - a mb kma- t h- Z - Ø nv  tIc-fob {_m“-W-cmb ºq-Xn-cn-am-cpsS thtZm-
Fs¥-∂n-√mØ {]m[m-yw, tkma-bm-Km-Zn-{iuX       ®m-cW coXn AXy¥w hyXy-kvX-am-Wv. IuYp-a-
I¿Ω-ßfn¬ ¬In hcp-∂p-≠v. ""kma-bXn tZhm≥
    -                       imJ Hdo , DØ¿{]-tZ-iv, _wKmƒ, I¿Æm-S-I,
At CXn- k ma'' F∂mWv kmb- W - a - X w.       Xan-gvmSv F∂o `mK-ß-fn-epw, cmWm-b-o-b-imJ
tZh≥amsc can-∏n-°p-∂-XmWv kmaw F∂¿∞w.         I¿Æm-S-Iw, cmP-ÿm≥, alm-cm-jv{S, KpP-dmØv,
hm°n- t mSpw {]mW- t mSpw IqSn- t N¿∂Xv       B{‘m-{]-tZ-iv, DØ¿{]-tZiv F∂o kwÿm--
GXmtWm AXmWv kmaw F∂v _rl-Zm-cWy           ß-fn-epw, Nne-bn-S-sØ√mw ipjv°-am-sW-¶n-epw,
tIm]-n-j-Ønepw ]d-bp-∂p-≠v. kam-iz-kn-∏n-°p-     {]Nm-c-Øn-ep-≠v.
∂Xv (Soothing), XpjvSn-s∏-Sp-Øp-∂Xv kma-am-Ip-       kma-th-Z-kw-ln-X-bnse a{¥-ß-fn¬, qdn¬
∂p. kmaw kmXzn-Iam-Wv. (km-ath-ZØns‚ Bizm-
         -      - -          Xmsg-bp-≈h HgnsI F√mw Xs∂, EtKz-Z-Øn-ep-
k-Zm-bI kz`m-hsØ°pdn®v ]n∂o-Sv {]kvXm-hn-       ≈h Xs∂-bm-Wv. F∂m¬, sNm√p∂ coXn ˛
°p-∂p≠v.)                       kzc-hn-[mw ˛ Gsd hyXy-kvX-am-Wv. kmam-y-
   kma-th-Z-Ønv IuYp-aw, cmWm-b-o-bw,       kz-c-Øn-ep-≈, AXm-bXv DZm-Øm-p-ZmØ kzcnX
ssPao-obw F∂o aq∂p kwln-X-Ifpw (im-J),        ]q¿Δ-I-amb EIv kwln-X-bpw, AtX a{¥-߃
XmWvUyw, Omtμm-Kyw, ssPan-obw AYhm Xe-        Xs∂ kzcn®v Kmm-fl-I-ambn sNm√p∂ Km-kw-
h-Imcw F∂v aq∂v {_m“-W-ß-fp-am-Wp-≈-Xv.        ln-Xbpw tN¿∂-XmWv kma-thZ kwln-X. C-cp-
""kl-{k-h¿flm kma-thZ:'' F∂mWv ]X--RvPen        ]- Ø n- b ©v A[ym- b - ß - f p≈ Bc- W y- I - K mw
alm-`m-jy-Øn¬ ]d-™n-cn-°p-∂Xv. Bbncw imJ-
              -             AYhm N{μm- k maw IqSn Dƒs∏- S p- ∂ - X mWv

                         - 10 -
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012

kwln-X; a‰v `mK-߃ ]Xn-hn-s√-¶nepw N{μm-kmaw       ""EIv`n: ]mTy a`qXv KoXw
kym-km-{i-an-Ifmb kzman-bm¿amcpw sNm√m-dp-≠v.
        -                     kma`y: ka-]-ZyX
                             bPq¿t`ym-`n-Ow PmXm˛
   F√m thZ-߃°pw Hmtcm D]-th-Zap-s≠∂v -
                             ckm-›m-Y¿ΔW: karXm:'' F∂v kwKoX Z¿∏-
kqNn-∏n-®p-h-t√m. Km‘¿ΔthZ-amWv km-a-th-Z-
                             W-sa∂ {KŸ-Ønepw,
Øns‚ D]-th-Zw. AXm-bXv kwKoXw kay-°mb
KoXw AYhm Kmw BWv kwKoXw. {]]-©-             ""kma-th-ZmZv kztcm PmX:
kw-KoXw Xs∂ Nn´-s∏-Sp-Øn-b-XmWv kma-th-Zw.        kztct`ym {Kma-kw-`hm:'' F∂v amXw-K≥ _rl-
aq∂p kma-thZ imJ-I-fnepw h®v ssPan-ob          t±in-I-bnepw
kma- t h- Z - a mWv IqSp- X ¬ kwKo- X m- fl - I - s a∂v  ""k]vX-kz-cmkvXp Kobt¥
kmμ¿`n-I-ambn {]kvXm-hn-®p-sIm-≈-s´. kma-         kma-`n- m-a-ssK¿∫pss[:'' F∂v amWvUpIy-
Øn¬ n∂v Pn-®-XmWv kwKoXw F∂-Xn-m¬           inIvjbnepw ]d-b-s∏-´n-cn-°p-∂p.
kmaPw F∂ ]Zw kwKo-X-Øns‚ ]cym-b-ambn
                                CXn¬n∂v, kwKo-X-Ønse {]amW {KŸ-
D]-tbm-Kn-°p-∂p.
                             ß-sf-√mw, kwKo-XØns‚ D¤hw kma-th-ZØn¬
                                     -            -
   kma-th-Z-Øn¬ n∂mWv kwKoXw D¤-hn-          n∂m- s W∂pw kma- t h- Z - Ø n¬ k]v X - k z- c - { ]-
®-sX-∂-Xnv ]ucm-WnI {KŸ-ß-fn¬ nc-h[n          tbmKw Ds≠∂pw AwKo-I-cn-®n-´p-s≠∂v hy‡-
{]am-W-߃ ImWp-h≥ Ign-bpw. NneXp am{Xw          am-W-t√m.
Xmsg tN¿°p-∂p.
                                 thtZm-®m-cWw {][m--ambn aq∂p hn[-Øn-
""kma-th-Zm-ZnZw KoXw                   em-Wp-≈-Xv. B¿®n-Iw, KmYn-Iw, kman-Iw. EIv,
kwP- { Kml ]nXmalx'' F∂v im¿Mv K - t Z- h ≥        KmY, kmaw F∂n hm°p-I-fp-ambn _‘-s∏-´mWn
kwKoX cXvm-I-c-Ønepw                   ]Z-߃ D≠m-bn-cn-°p-∂-Xv. B¿®nIw GI kzc-
""P{Kml ]mTy-arKvthZm¬                  am-Wv. ΩpsS m´nse ]e BNm-cm-p-jvTm--ß-
kma-t`ym-Ko-X-tah N'' F∂v `c-X-ap-n-bpsS         fnepw (A-ssh-Zn-I-hpw) B¿®nI coXn-bm-W-h-ew-
mSy-im-kv{X-Ønepw                    _n- ° p- ∂ - X v . KmYn- I w, DZm- Ø m- p- Z m- Ø - ß ƒ
                             tN¿∂-Xm-Wv. bPq¿tΔZ {_m“-W-߃ (Nne D]-
                             n-j-Øp-I-fpw) Cu k{º-Zm-b-Øn¬ sNm√n hcp-
                             ∂p. kman-Iam-Is´, DZm-Øw, Ap-Zm-Øw, kzcnXw
                                     -   -
                             F∂nh tN¿∂-Xm-Wv. EtKz-Zhpw bPq¿tΔ-Zhpw
                             DZm- Ø m- Z n- k z- c - { X- b - k - t a- X - a mWv sNm√p- ∂ - X v .
                             ""Dss®-cp-ZmØ:, ossN-c-p-ZmØ:......'' F∂o hn[-
                             Øn¬ kzc-{]-b-XvsØ sshøm-I-c-W-∑m-¿ hnh-
                             cn-®n-´p-≠v. hmt§-b-Im-c-∑m-cpsS coXn-bn¬, "n'
                             kzcw Ap-Zm-ØØn-pw, "k' kzcw DZm-ØØnpw
                                          -               -
                             "cn' kzcw kzcn-XØnpw kam--am-Wv. ({]-N-bw,
                             Iºw F∂o kzc-t`-Z-ßfpw hnc-f-ambn {]tbm-Kn-
                             °-s∏-Sp-∂p-≠v.)

  Xma-cIp-fßcbn¬ 2010-˛¬ S∂ kma-th-Zm¿®
     -
                                 kzc-Øns‚ ASn-ÿm--amw am{X-bm-Wv.

                           - 11 -
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012

am{X-bn¬ hyXymkw h∂m¬ thZw sNm√p-∂Xv            S-Øp-Ibpw {]_‘w {]kn-≤o-I-cn-°p-Ibpw
]ng-®-Xmbn IW-°m-°pw. icn-bmb am{X-bn¬,          sNbvXn-´p-≠v. (The Music of Hebrews - Resemblance
kzc- Ø n¬, ho≠pw Bh¿Øn- ° - W w. sX‰n           to Samaveda Chart)
sNm√p-∂Xv ]m]-am-sW-∂m-Wv hnizm-kw. n›nX            mev, A©v, Bdv, Ggv kzc-ßsf D]-tbm-K-
coXn-bn¬ sNm√-W-sa∂v hn[n-bp-≠v. kzc-Øn¬          s∏-Sp-Øn-bp≈ kwKo-XsØ-°p-dn®v hni-Zamb hnh-
                                       -        -
ISp-InS am‰w hcp-Øp-hm≥ sNm√p-∂-hv Ah-Im-         c-W-߃ imkv{X-{K-Ÿ-ß-fn¬ ImWmw. kzcm-¥-
i-an-√. AXm-b-Xv, atm-[¿Ω-Ønv {]k-‡n-bn-         cw, HuU-hw, jmU-hw, kºq¿Æw F∂n-ß-s-
s√∂v Npcp-°w.                       bm-Wn-h-bpsS kmt¶-XnI ma-߃.
   tkma-bm-Kw, AXn-cm{Xw F∂n-h-bn¬ kma-         ""B¿®n-tIm-Km-Yn-I-ss›h
th-Zn-I-fmb DZvKm-Xm-°ƒ kma-Kmw S-Øp-          kman-I› kzcm-¥c:
tºmƒ, CXc thZn-I-fmb a‰v EXzn-°p-Iƒ (D-]-         HuU-hw, jmUhw ssNh
Km-Xm-°-sf-∂mWv Chsc hn-ti-jn-∏n-°p-∂-Xv)         kºq¿Æ-tizXn k]vXa:
]Xn- mep am{X- b n¬ AI- º Sn ]mS- W - s a∂v       GI-kz-c-{]-tbm-tKmln
{iuX-{K-Ÿ-ß-fn¬ hn[n-bp-≠v. bmK-Ønv imem-         B¿®nI: tkm`n-[o-btX
am-{X-bn¬ sNm√pI F∂ Hcp coXn Xs∂ hnti-           KmYn-tIm-Zzn-kz-tcm-t⁄b:
j-am-bp-≠v. EtKz-Z-Ønse PS, cY XpS-ßnb hnIr-        {Xnkz-c-ss›h kmanI:
Xn-I-fn-epw, bPq¿tΔ-Z-Ønse sIm´v, tLmjw XpS-        NXp-kz-c-{]-tbm-tKmln
ßnb {]tbm-K-ß-fnepw, kwlnXm kzc-k-{º-Zm-          IYn-XkvXp kzcm-¥c:''
b-Øn¬ n∂v hn`n-∂-am-bn-´m-Wv thZm-em-]-w.
{ihW kpμ-c-amb Cu {]tbm-K-߃ tIc-f-              F∂p XpS- ß nb t«mI- ß ƒ aXw- K s‚
Øns‚ am{Xw {]tXy-I-X-bm-Wv.                _rl-tZ-in-I-bn¬ D≈-Xm-Wv.

     DZm-Øm-Zn-kz-c-߃ tem-I-Øn¬ a‰n-S-ß-          kcn-Ka XpS-ßnb k]vX-kz-c-߃°v aqem-
fnepw aX-]camb NS-ßp-Ifn¬ D]-tbm-Ks∏-Sp-Øn-
       - -        -      -       [m-c-amb kma-th-Z-Ønse kzc-߃°v, {IpjvSw,
h- c p- ∂ p- ≠ v . ASp- Ø n- s S, kpdn- b mn hn`m- K -  {]Y-aw, ZznXo-bw, a[y-aw, NXp¿∞w, a{μw, AXn-
Øn¬s∏-´, kwKo-X-⁄-cmb Nne {InkvXob             kzmcyw F∂n-hbmWv ma-ß-sf∂v ssXØn-cob
]ptcm-ln-X-∑m-cpsS D’m-l-Øn¬, ""kocn'' F∂         {]mXn-im-Jy-Ønepw hnh-cn-°p-∂p-≠v. (Xm-c-Xayw
kwL-S-bpsS Iogn¬, tIm´-bØp h®v kwKo-X-          hyp¬{I-a-am-bn-´m-Wv thWp-m-Z-hp-ambn _‘-s∏-
hn-j-b-I-ambn Hcp skan-m¿ S-°p-I-bp-≠m-bn.        SpØn mc-Zob in£-bn¬ Cßns ]d-™n-cn-
kma-th-ZsØ {]Xn-n-[o-I-cn®v Cu teJ-Ipw          °p-∂p˛
]s¶-Sp-°p-I-bp-≠mbn. ΩpsS thtZm-®m-c-W-          ""b: kma-Kmmw {]Ya:
Øns‚ coXnbpambn hfsc kmay-ap≈ coXn-bn-           kth-tWm¿a-[ya: kzc:
emWv Ah-cpsS Nne {]m¿∞--Iƒ. lo{_p,            tbmZzn-Xob: k Km-‘mc:
em‰n≥ `mj-I-fn-ep≈ Bem-]--ß-fp-am-bp≈           XrXo-bkvXzr j`: kvarX:
kmZr-iy-ßfpw N¿®m-hn-j-b-am-bn. lo{_p kwKo-        NXp¿∞w jUvP CXymlp:
Xhpw kma-kw-Ko-Xhpw XΩn-ep≈ KmV-amb            ]©tam ss[htXm `th¬
kmZr-iy-sØ-°p-dn®v Bdv Zim-_vZ߃°p ap≥]p-
                   -          jjvtTm njmtZm hnt⁄b:
X-s∂, aZn-cm-in-bnse tUm. hn. cmL-h≥ ]Tw         k]vXaw ]©a: kvarX:''

                           - 12 -
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
(a-K-cn-k-[-n] F∂v {Iaw)                 {_m“W {KŸ-ß-fnepw hmZy-߃ hmbn-°p-hm≥
    GXmpw h¿j-߃°p ap≥]v I¿Æm-S-I-          hn[n-bp-≠v. a‰n-S-ß-fn¬ Ct∏mgpw AXmXv ka-b-
Ønse {io cma-N-{μm-]pcw aTØn¬ h®v S∂           ß-fn¬ hmZyw apg-°m-dp-≠v.
A¥m-cmjv{S kma-thZ ktΩ-f--Øn¬ ]s¶-S-              1980 Ifn-em-sW∂p tXm∂p-∂p, _m-dkv
°p-∂-Xnpw Hcp {]_‘w Ah-X-cn-∏n-°p-∂-           lμp- b q- W n- t h- g v k n- ‰ n- b nse kwKo- X - i mkv { X
Xnpw Ah-kcw e`n-°p-I-bp-≠m-bn. XZ-h-k-c-         hn`mKw tae-[n-Im-cn-bm-bn-cp∂ {ioaXn cMvK-m-
Øn¬ km£m¬ tbip-Zmkpw a‰v {]K-¤cpw k`m-          bIn Aø-¶m-cpsS D’m-l-Øn¬ kma-th-Z-˛-kw-
]- X n- I - f mbn D≠m- b n- c p- ∂ p. {]_- ‘ m- h - X -  KoX kw_-‘n-bmbn Hcp skan-m¿ S-°p-I-bp-
cWØnn- S - b n¬Øs∂ kPo- h - a m- b pw, hfsc       ≠m-bn. kma-th-Zm-em-]Ønv AI-º-Sn-bmbn
Ap-Iq-e-ambpw k¿Δ{io tbip-Zmkv CS-s]-Sp-         GXv ]°- h m- Z y- a mWv IqSpX¬ Ap- t bmPyw
Ibpw ssPan-ob kma-Km-Øns‚ hnti-jXIƒ
                -      - -     F∂pw a‰pw {]mtbm-Kn-I-am-bn-Øs∂ hne-bn-cp-
FSp-Øp-]-d-bp-I-bp-ap-≠m-bn. Jc-l-c-{]nb cmK-       Ø-s∏-Sp-I-bp-≠m-bn. X’-a-bØv kma-th-Zhpw
tØmSv tN¿Øphbv°m-hp-∂-tXm, kmZr-iy-ap-≈-         kwKo-Xhpw XΩnep≈ _‘hpw Gsd N¿® sNø-
tXm, Bbn-´mWv kma-Km-sØ At±lw ncq-]n-          s∏-´p.
®-Xv. CXn--Sn-ÿmw ta¬∏-d™ mc-Zob in£-
                                tZi-Ime h¿§-h¿Æ hyXym-k-߃°v D]-
bnse {]kvXm-h-am-sW∂pw Icp-Xmw. At±lw
                             cn-bmWv ip≤ kwKo-X-sa∂v ÿnc-s∏-Sp-Øp∂
FSp-Øp-]-d™ as‰mcp Imcyw a‰v tZiob k{º-
                             Hcp Ap-`hw IqSn ChnsS ]¶p-h-bv°-s´. DtZymK
Zm-b-ß-fn¬ n∂v hyXy-kvX-am-bn, ºq-Xn-cn-am-
                             kw_-‘-ambn Ad_n cmPy hmk-Øn-n-S-bn¬,
cpsS HmØp-sNm-√-en¬ {ipXn-bpsS A`m-h-hpw,
                             jnb, kp∂n hn`m-K-ß-fn¬s∏´ ap…nw ]ptcm-ln-
X¬^-e-am-bp≈ A`w-Knbpw apg®p n¬°p-∂-
                             X-cpsS {]m¿∞ (hm-¶p-hn-fn) ÿnc-ambn {i≤n-
Xmbn Ap-`-h-s∏-Sp∂p F∂-Xm-Wv. Xan-gvm-´nse
                             °m-dp-≠m-bn-cp-∂p. A¤p-X-I-c-sa∂p ]d-b-s´,
IuYp-a-imJm k{º-Zm-b-amWv Jc-l-c-{]n-b-tbmSv
                             thZm-em-]--hp-ambn AXy¥w kmZriyw D≈-Xm-
Ap-Kp-W-am-bn-cn-°p-∂-sX∂pw {i≤m¿l-am-Wv.
                             bn-´mWv tXm∂n-b-Xv. (tI-c-f-Ønse hm¶p-hn-fn°v
    bmKmZn I¿Ω- ß - f n- e pw, t£{X- ß - f nse     C{Xbpw kmZriyw tXm∂m-dn-√.)
{]Xn-jvTm-Zn-ip` I¿Ω-ß-fnepw a‰pw kma-Kmw
                                ]uc-kvXy-am-I-s´, ]m›m-Xy-am-I-s´, ]ucm-
n¿∫-‘-am-W-t√m. It®cnIfnepw a‰pw D≈-Xp-
                             Wn-I-amb kwKoX[mc-Iƒ F√mw Hcp Nc-Sn¬
t]me ]°-tafw thZm-em-] ka-bØv C∂v S-
                             tIm¿Ø aWn-I-fm-sW∂v CXn¬ n∂v hy‡-am-
∏n-en√. F∂m¬, tkma-bm-K-Ønse AXn-hn-in-
                             W-t√m. as‰√m kwkv°m-c-ß-tf-°mfpw ]pcm-X-
jvS-amb cY-¥-c-kmaw (`-Imc cY-¥cw ˛ aqe-a-
                             hpw DØ- t am- Ø - a - h p- a mb ΩpsS km- X 
{¥-Ønse A£-c-߃°p ]Icw ` Im-c-amWv
                             kwkv°m-c-Øns‚ aln-abpw Kcn-abpw DØ-tcm-
sNm√p-∂-Xv. kzc-Ønpw A®npw hyXym-k-an-√.
                             Øcw sΩ A¤pX ]c-X-{¥-cm-°p-Ibpw sNøp-
DZm-l-c-W-Ønv ""AZvKv[m-Ch'' F∂-Xnv "" ``q-
                             ∂p.
`m-`n-t`....'' F∂v kzcn®v sNm√p-∂p.) sNm√p∂
ka-bØv GsX-¶nepw hn[-Øn¬ D®-Øn-ep≈              kam- i zmk NnIn- ’ - b nepw ( Palliative ),
sIm´¬ C∂pw Ap-jvTn®p hcp-∂p-≠v. sNºntem         kwKoX NnIn-’-bnepw (Music Therapy) kma-th-Z-
IpS-Øntem ]m´bntem BWv I≠p-h-cp-∂-Xv.           Ønv AXn-{]-[m--amb ]¶p-h-ln-°p-hm≥ Ign-bp-
CXnv Dt]m-Zv_-e-I-ambn {iuX-{K-Ÿ-ß-fnepw         sa-∂mWv Cu teJ-Is‚ A`n-{]m-bw. AXmXv


                           - 13 -
- 14 -
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  bqóèfsnejg ùhebMõX ceùlX kfögÿ DbmjceCflx.
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  kQkgäfqsT oqMfòªx keCfTãqh¥fòªx mdYeiõX avëgbez Y©pv~WTx
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  mdkjõX GçeãfjfTgÿleCx. mqbªenRejYtóflveãf SBgÿúgÿ Yibesv
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  aìùlèfvkèx ùhabMfTgaêeW Y©pv~WTx keCfTãqh¥fTgbevgú
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  keCfTãqh¥ f Tgÿlx GÑfóx ë kejõmeíõèfvx Gèccsùl. SBgÿúfh¥ x
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  ipbrjszÜ cgkäfw beoõaIeó~ägsë Dkêëfaãesë SBgÿgúgÿ Yibevx
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  jeùlfãfw aìùlèfvg hgJaèsTBgÿgúfTgÿlx. DnRejYtóflveã
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  SnâebqóbgX ckjbfäTgofbmX ceùlceCx lecjXkgä~j ùMrOqîMem£ebfsv
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
            ImWn°bnS¬ {][mw
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
    mqbªcXiä oeãkav MjCcÖh¥!
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
   ]d-bp-∂p.
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
   tebpw ]m]w C√m-Xm-Ip-sa∂v sshjvWh kwln-X-Iƒ
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
   bm¬ Ign™ Ggv P∑-ß-fn-tebpw hcp∂ Ggp-P-∑-ß-fn-
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
   t£{X n¿ΩmW {]h¿Ø--ß-fn¬ [-k-a¿∏Ww S-Øn-
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
   t£{X ho-I-cW b⁄ ]¶m-fnØ ^e-{ipXn
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  Ipdn-®n-Ømw {io[cn Bbp¿tΔ-ZnIv sk‚dnse No^v ^nkn-jy≥.
  ºq-Xn-cn-tbm-Sp-IqsS Xma-cw-Ip-f-ß-c-bn¬ kma-th-Zm¿® S-Øn-bn-´p-≠v.
  tUm. tXm´w inh-I-c≥ ºqXncn : kma-thZn, tPjvT≥ {io tXm´w IrjvW≥
          am I›n¬ Zp:J-`m-Iv`-th¬   - ß ƒ S- Ø p- h m≥ imkv{X- ⁄ m- n- I ƒ
          k¿tΔ `{ZmWn ]iy¥p      sØ D]-tbm-Kn-°p-hm≥ th≠ Kth-jW ]T-
          k¿tΔ -k¥p ncm-abm:     X¬ D]-Imc-{]-Z-am-Ip∂ coXn-bn¬ thZm-em-]-
          k¿tΔ `h¥p kpJn:      C∂sØ B[p-nI temI-Ønv IqSp-X¬ IqSp-
kvXm-h¬''.                   c-hm-Zy-tam, Ah--≤-hm-Zytam D]-tbm-K-s∏-SpØn
apt∂m-´p-h-cs´ F∂p {]m¿∞n-®p-sIm≠v ""hncm-a-  kma-Km--Ønv tbmPn® X{¥n-hm-Zy-tam, kpjn-
     Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012


   `mcX kwKoXw Ncn-{X-Øn-eqsS
                 tUm. F. PeP h¿Ω
   kwKo-X-Øns‚ D¤hw {]Ir-Xn-bn¬ n∂p     bsØ "tZio' kwKoXw F∂pw hnfn-®p-t]m-∂p.
Xs∂-bm-Wv. lrZ-b-Øn-s‚bpw izmk-tIm-i-Øn-      "tZio' kwKo-X-Ønp DZm-l-c-W-ß-f-s{X.
s‚bpw {Iaw-sX-‰m-sX-bp≈ New ap-jyv Xmf-   t]¿jy≥ kzm[o- - Ø m¬ DØ- t c- ¥ y- b n¬
t_m[w ¬In-sb-¶n¬, Infn-I-fpsS If-Iq-P--    hym]n® kwKoX k{º-Zm-bhpw Z£n-tW-¥y-
ßfpw, Zn-IfpsS If-Ifm-chhpw, h≠p-IfpsS aqf-
      -     - -      -      bnse kwKoX k{º-Zm-b-hpw.
epw, Im‰n≥ a¿Ω-c-hpw, Pohn-I-fpsS hnhn[ Xc-
Øn-ep≈ i_vZhpw tI´v Bkz-Zn®v ap-jyv         ]pcm- X `mc- X ob kwKo- X sØ Bdv
                        kwKoX ]≤Xn (kv°qƒ) Ifmbn Xcw Xncn-bv°-
kwKo-Xm-kzm-Z--tijn e`n-®n-cn-°pw.
                        s∏-´n-´p-≠v. {_“aXw, inhaXw, mcZaXw, lp-
   ]pcm-X ap-jy¿ tZh {]oXn-°p-th≠n S-   aZvaXw, `cXaXw, I√n-mYaXw F∂n-ß-s.
Øn-h∂ ]qPmZn I¿Ω-ßfpsS ]›m-ØeØn-em-
           -      - -
                           F.-Un. 1˛4 q‰m-≠n-∂n-S-bn¬ hnc-Nn-X-ambn
Wv {]mIrX kwKoXw `mc-XØn¬ DSseSpØ-Xv.
            -
                        F∂p Icp-X-s∏-Sp∂ `cXapn-bpsS mSy-im-
   hyh-ÿm-]n-Xamb `mc-Xob kwKo-XØns‚
          -         -     kv{XsØ A[n-I-cn®v hf¿∂p hnI-kn® ]≤-Xn-
D¤hw IrXy-ambn n¿W-bn-°m≥ km[y-a-s√-      bs{X B[p-nI kwKo-X˛rØ k{º-Zm-bw. `cX
                                     --
¶nepw kwKo-X-sØ-°p-dn-®p≈ BZy {]Xn-]m-Zw    apn-bv°p-tijw 4˛7 q‰m-≠n-∂n-Sbn¬ Fgp-Xs∏´
                                         -      -
thZ-ß-fn-em-Wv. ]mZ-ßsf kwKo-Xm-fl-I-ambn    aXw-K-ap-n-bpsS "_rl-±-in, 7˛11 q‰m-≠n-∂n-S-bn¬
{]tbm-Kn-®Xv EIv, kmaw F∂o thZ-ß-fn-em-Wv.   cNn® mc-Zap-n-bpsS "kwKoX aI-cμw' 11-˛14 ∂nS-
                               -
EtKzZ Ime-L´Øn¬ BZn kwKoXw "n' ˛ Ap-
       - -                bn¬ kmcß tZhs‚ kwKoX cXvm-I-c-Ønv
Zm-Øw, "k' ˛ kzcn-Xw, "cn' ˛ DZmØw F∂n-     I√o-m-Y≥ ¬Inb hymJym-w, F∂o {KŸ-߃
ßs 3 kzc-ß-sf-bmWv Dƒs∏-Sp-Øn-bn-cp-∂-Xv.   `mc-Xob kwKo-X-Øns‚ hf¿®-bn¬ kp{]-[m
Ime-{I-taW CXp hnI-kn®v "K' "[' kzc-߃     ]¶p-h-ln-bv°p-∂p.
IqSn k∂n-th-in-∏n®v ˛ K cn k n k ˛ F∂n-       Ncn-{X-Im-c-∑m¿°nS-bn¬ GIm-`n-{]m-b-an-s√-
ßs 5 kzc-ß-fmbn Xo¿∂p. kma-Km Ime-L-     ¶nepw a[y-G-jy-bn¬ n∂p≈ Bcy-∑m-cpsS
´-Øn¬ n∂p XpS-ßnb Cu {]{Inb hnI-kn®v      A[n-n-th-i-Ønp apºv `mc-X-Øn¬ hyh-ÿm-
D]-n-jZv Ime-L-´-am-b-t∏m-tgbv°pw ]q¿Æ-ambn  ]n-X-amb Hcp kwKo-X-˛-rØ kwhn-[mw ne-
7 kzc-߃ "aK-cn-k-n-[]' ˛ F∂n-ßs Ah-     n-∂n-cp∂p F∂-Xnv [mcmfw sXfn-hp-Ifp-≠v. `mc-
                                           -
tcm-lW {Ia-Øn¬ {]tbmKn-°-s∏-´p.         X-Øn¬ ne-n-∂p-t]m-∂n-cp∂ AXn-{]m-No--Iem
   ]ucm-WnI Imew apX¬°p≈ Cu kwKoX       kwkvIm-csØ kzmwio-I-cn-bv°m≥ Bcy-∑m¿
]mc-º-cysØ am¿Kn kwKoXw F∂pw, Ime-       Xøm-dmbn. Aßns `mc-X-Øn-ep-S-ofw `cXapn-
Ønpw tZi-Ønpw Ap-k-cn-®v, `mc-X-Øns‚     bpsS mSy- i m- k v { Xw, aXw- K s‚ _rl- t ±- i o,
hnhn[ {]tZ- i - ß fn¬ hyXykv X coXn- b n¬    kmcß tZhs‚ kwKoX cXvm-Icw apX-emb
AXmXv kwkvImcw Dƒs°m-≠v, Xn-a-tbm-sS,     {KŸ- ß sf ASn- ÿ m- - a m°n kwKo- X hpw
DƒXn-cn-™p-h∂ {]mtZ-inI kwKoX k{º-Zm-      rØhpw Htc kc-Wn-bn¬ hf¿∂p hnI-kn-®p.

                      - 15 -
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012

   ]n¬°m-eØv apKƒ cmPm-°-∑m-cpsS B{I-
a-W-hpw, t]¿jy, CuPn-]vXv, Atd_y XpS-ßnb
tZi-ß-fp-am-bp≈ kº¿°hpw nanØw hntZi
kwKo-X-Øns‚ kzm[o--Øm¬ DØ-tc-¥y-bn¬
Hcp {]tXyI kwKoX kcWn DS-se-Sp-Øp. XXv^-
e-ambn GI-tZiw 14-˛mw q‰m-t≠msS `mc-Xob
kwKoXw lnμp-ÿmo kwKo-X-sa∂pw I¿Wm-
SI kwKo-X-sa∂pw c≠p imJ-I-fmbn ]ncn-™p.
                            ]me-°m´v cma `mK-h-X¿ ˛ I¬∏mØn Ipw`m-`n-tjIw 1957
DØ-tc-¥y≥ kwKoXw ˛ F.-Un.
                          kwKo-XsØ hnap-‡-am-°n, AXnv Hcp P-Iob
    ]›n-ta-jy-bn¬ n∂pw hnhn[ Ime-ß-fn-     kz`mhw ]I¿∂p.
ep-≠mb sshtZ-inI B{I-a-W-Øn≥ ^e-ambn
                             10 Ym´p-Ifpw Ah-bpsS D]-hn-`m-K-ß-fmb
DØc `mc-XØn¬ cq]w {]m]n® Iem kmwkv°m-
       -
                          cmK-ßfp-amWv Cu kwKoX k{º-Zm-bØnv B[m-
                              -             -
cnI kwtbm-Pw Fusion A.D 12-˛mw q‰m-t≠msS
                          cw. Imew, kabw F∂n-hsb _‘-s∏-Sp-Øn-bp≈
A∂p ne-hn-en-cp∂ `mc-Xob kwKoX kwkv°m-
                          cmK-ß-fpsS {]tbmKw lnμp-ÿmn kwKoX
c-Øn¬ n∂pw hn`n-∂-am-bn, Gsd khn-ti-j-X-
                          k{º-Zm-b-Øns‚ Hcp khn-ti-j-X-bm-Wv. {Zp]Zv
I-tfmsSbp≈ Hcp kwKoX kwkv°mcambn amdn.
                          Jym¬, Tpavcn F∂nh ]c-º-cm-K-X-ambn ]mSn-h-
EIv, kmaw F∂o thZ-ß-fnse {ipXn-n-_-≤-amb
                          cp∂ kwKoX cq]-ß-fm-Wv. I¿°-i-amb nb-a-
at{¥m-®m-c-W-ß-fn¬ n∂pw ]cn-W-an® `mc-Xob
                          ß-fn¬ A[n-jvTn-X-amb {Zp]Zv kwKoXw 15-˛mw
kwKo-Xw, t]¿jy≥ kwKo-X-Øn-s‚-bpw, Aao¿
                          q‰m-≠n¬ Kzmfn-tbm¿ `cn-®n-cp∂ am≥knßv
Ip{kp XpS-ßnb kq^n kwKo-X-⁄-cp-tS-bpw,
                          tXma¿ alm-cm-Pm-hns‚ ImeØv Bhn¿`-hn-®-Xm-
apKƒ N{I-h¿Øn-am-cpsS kwKoX kZ- nse
                          sW∂v hniz-kn-°-s∏-Sp-∂p. Aao¿ Ip{ºp-hns‚
Sm≥k≥ apX- e mb kwKo- X - ⁄ - c p- t Sbpw     Ime-ØmWv "Jym¬' kwKoXw Bcw-`n-®Xv. {]tbm-
                                            -
sshjvWh kym-kn-am-cpsS Io¿Ø-ßfp-tSbpw
                  - -      K-Øns‚ hyXymkw Ap-k-cn®v tOm´m Jym¬,
kzm[o- - Ø m¬ cmK- ˛ - X mf n_- ≤ - a mb Hcp  _Sm-Jym¬ F∂n-ßs c≠v D]-hn-`m-K-ß-fp-≠v.
hyXykvX kwKoX ka-z-b-ambn amdn. XpS¿∂v      GXm≠v 160 sIm√-߃°p apºmWv eIvu-hn¬
DS-se-SpØ kwKoX k{º-Zm-b-amWv C∂sØ         "Tpadn'bpsS D¤- h w. Jam- P v , ss`chn ]oep,
lnμp-ÿmn kwKo-Xw. 1900-˛mw am≠n¬ hnjvWp      _nwπmkn F∂o cmK-ß-fn¬ A[n-Ihpw Ah-X-
mcm-b-W≥ `mSv Jt≠ lnμp-ÿmn kwKo-X-        cn-∏n-bv°-s∏-Sp∂ irwKm-c-ck {][m--amb Tpa-
Øns‚ cmK k{º-Zm-bsØ hnhn[ Ym´p-I-fm°n       dnbv°v _m-d-kv, ]©m-_v, eIvu F∂o 3
({I-am-p-k-c-W-ambn hcp∂ kzc-k-aq-lw) Nn´-s∏-   ssien (L-cm-) Ifp-≠v. ]©m-_n, lnμn F∂o
Sp-Øn. AXnp ap≥]v cmK-˛-cm-KnWn hyhÿ-bm-     `mj- I ƒ Ie¿∂ mS≥ ssien- b n¬ 18- ˛ mw
bn-cp∂p D≠m-bn-cp-∂-Xv. `m´v Jt≠-bpsS ka-Im-    q‰m≠p apX¬ t{]a KoX-߃ ]mSn t]mcp∂
en-Ipw A‘-p-amb hnjvWp- Zn-K-º¿ ]ep-       coXn-bmWv T∏. (DZm: loc-cm-©) Tpavdn t]mep≈
kv I m¿, Xm≥ emtlm- d n¬ 1901- ˛ ¬ ÿm]n®      as‰mcp kwKoX cq]-amWv Zm{Z. Xmf-s®m-√p-Isf
Km‘¿h alm-hn-Zym-eb kwKoX ]mT-im-e-bn-eq-     Dƒs∏-SpØn Jym¬ kwKo-X-Øn¬ n∂v DƒØn-
sS, cmP-Iob sIm´m-cßfn¬ am{Xw HXpßn n∂n-
           - -              cn™v 14-˛mw q‰m-≠n¬ cq]m-¥-c-s∏´ as‰mcp
cp∂ hnhn[ "Lcm-I-fn¬ n∂v DØ-tc-¥y≥        kwKo-X-cq-]-as{X "Xcm'.

                       - 16 -
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
Xangv kwKoX ]mc-ºcyw                   X-Øns "]ssd' F∂pw am-knI D√m-k-Øn-
    {]mNo Imew apX¬°p Xs∂ Xangv           mbn D]-tbm-Kn-°s∏-Sp-∂Xns "bmgv' As√-¶n¬
                                     -   -
m´n¬ hfsc hnImkw {]m]n® Hcp kwKoX            "]¨' F∂n-ß-s-bm-Wv hn`-Pn-bv°-s∏-´n-cn-°p-∂-
]≤Xn ne-hn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xm-bn, {InkvXp-h¿jw      Xv.
2˛mw q‰m-≠n-ep≠mbXv F∂p Icp-X-s∏-Sp∂               7,8,9 F∂o q‰m-≠p-Isf tXhm-cw, Znhy-{]-
""Nne-∏-Xn-Imcw'' F∂ Xangv Imhy-Øn¬ n∂pw        _‘w F∂o Znhy kvtXm{X-ß-fpsS Ime-L-´-
a- n-em-°m≥ km[n-°pw. Cu ]≤-Xn°v `c-Xs‚         ambn Icp-Xmw. Xncp-m-h-°-c-i¿, Xncp-⁄m
mSy-imkv{Xw XpS-ßnb kwkvIrX {KŸ-ß-fn¬          kw_-v[¿, kpμ-c-aq¿Øn mb-m¿ ˛ mb≥am¿
ImWp∂ `mc-Xob kwKo-X-hp-ambn ASn-ÿm           F∂o 3 ssih aX kymknamcmWv tXhmc
XØz-ß-fn¬ kmZr-iy-ap-s≠-¶nepw kmt¶-XnI          kvtXm{X-߃ cNn-®-Xv. 24 hnhn[ "]¨' Ifn-em-
ma-IcWßfnepw coXn-Ifnepw hyXymkw ImWp-
    - - - -     -                bmWv Ch-bpsS kwKoXw. AXn-{]m-No cmK-ß-
∂p. BZyw ]¥o-cm-bncw cmK-߃ D≠m-bn-cp-∂-         fn¬ H∂mb taml--cm-K-Øns‚ {]tbmKw I≠p-
Xmbpw ]n¬°m-eØv Ah Npcpßn 103 ]¨Iƒ            h- c p- ∂ Xv CtX ImeL´- Ø n¬ Xs∂ cNn®
(ap-Jy-cmK-߃) Bb-Xmbpw ImWp-∂p. ]nwKf          as‰mcp ssih-aX kym-kn-bmb amWn°yhmNn-
nL-≠p....-t]m-ep≈ {]mNo {KŸ-ß-fn¬ hnh-         I¿ cNn® "Xncp-hm-NIw' F∂ kvtXm{X-ß-fn-em-
cn-®p-Im-Wp∂ ]¨I-fn¬ A¥m-fn, hcm-Sn, ]©-         Wv . GXm≠v CtX Ime- L - ´ - Ø n- e mWv 12
aw, [m-{in, C¥-fw, Km‘m-cw, Iuin-Iw, {ioIm-       sshjvWh kym-kn-am¿ (Bgvhm¿) mem-bncw
a-cw apX-emb {]mNo cmK-߃ A¤p-X-sa∂p          Znhy-{]-_‘w F∂ sshjvWh kvtXm{X-߃
]d-bs´ tIc-f-Øns‚ X-Xmb IqSn-bm-´-Ønepw         cNn®Xv. am¿Kgn amk-ß-fn¬, Xangv m´n¬ {]`m-
IY-I-fn-bnepw {]tbm-K-Øn-ep-≠v.             X-Øn¬ ]mSn hcp∂ Cu KmßfpsS tiJ-csØ
   {]mNo Xangv kwKoX ]≤Xn "h´-∏msse'         "Xncp-∏mssh' F∂p hnfn-bv°p-∂p. `mc-X-Ønse
F∂mWv Adn-b-s∏-´n-cp-∂-Xv. Cu k{º-Zm-b-Øn¬        hmt§b Imc-∑m¿°n-S-bnse BZy hnX F∂
12 kzc-ßsf 12 {Kl-ß-fp-ambn kwtbm-Pn-∏n-®n-cn-      ]Zhn e`n® B≠mƒ Cu sshjvW kym-kn-
bv°p-∂Xmbn ImWp-∂p. k]vXkz-c߃ jUvPw,
     -          -  -            am-cn¬ Dƒs∏-Sp-∂p. F.-Un. 15˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-
cnj-`w, Km‘m-cw, a≤y-aw, ]©-aw, ss[h-Xw,         ®n-cp∂ {]kn≤ hmt§b Imc-mWv AcpW Kncn-
njm[w ˛ kcn-K-a-]-[-n˛ {]mNo Xangv kwKoX       m-Y≥; hnhn[ Xmf k{º-Zm-b-ßsf Dƒs°m-
]≤- X n- b n¬ Ggp kzc- ß ƒ°v Ipd¬, Xp{Sw,        ≈n®v apcp-Is {]Io¿Øn®v At±lw cNn® Km-
ssI°n-ssf, Dssg, Xpfn, hnem-cn, Xmcw F∂o         k-ap-®-b-amWv Xncp-∏p-Iƒ. 15˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-
t]cp-Ifn-emWv Adn-bs∏-´n-cp-∂Xv F∂v 8˛mw q‰m-
    -      -     -             ®n-cp∂ Acp-Wm-Ne Ihncmb¿, apØp-Xm-WvU-
≠n¬ cNn® "Xnhm-Icw' F∂ Xangv nL-≠p-           h¿, amcn-ap-Øp-∏nss≈ F∂o Xangv aq¿Øn-IfmWv-
hn¬ ImWp-∂p. C∂p ne-hn-ep≈ ma-I-cW           Xangv kwKo-X-Øns‚ a‰p D]-⁄m-Xm-°ƒ.
]≤-Xnbv°v 800 sIm√sØ ]g-°-ta-bp-≈p.           tIcf kwKoXw
   ]gb Xangv kwKoX kwkv°m-c-Øn¬ ne-            tIc-f-Ønp X-Xmb Hcp kwKoX ]mc-º-
n-∂n-cp∂ hnhn[ kwKoX ]≤-Xn-I-sf-°p-dn®v         cy-apt≠m F∂ tNmZyw ]WvUn-X¿ nc-h[n
{]Xn- ] m- Z n- b v ° p∂ `mjm imkv { X- { K- Ÿ - a mWv  XhW Db¿Øn-bn-´p-≠v. kzmXn-Xn-cp-mƒ alm-
kwL-Ime L´-Ønse "sXm¬°m-∏nbw'. CXn¬           cm-Pm-hns‚ kwKoX cN--Iƒ°p apºv tIc-f-
sXmgn¬]-c-ambn {]tbm-Kn-°-s∏-Sp∂ hmZy-kw-Ko-       Øn¬ imkv{Xob kwKoXØnv bmsXmcp ASn-

                          - 17 -
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012

Ø-dbpw D≠m-bn-cp-∂ney Fs∂mcp sX‰n-≤m-c-        ]m´p ne-n-∂n-cp-∂p. `{Z-Im-fn-∏m´v, k¿∏w ]m´v,
W-t]mepw ae-bm-fn-Iƒ°n-S-bn¬ ne-n¬°p-∂p       K‘¿h≥ ]m´v F∂nh Nne DZm-l-cWw am{Xw.
F∂Xv XnI®pw tJZ-I-c-am-Wv. hmkvX-h-Øn¬        _p≤-aX ssP-aX {]`m-h-ß-fm¬ F.-Un. 4˛mw
I¿Æm- S I kwKo- X - Ø ns‚ B- h n¿`m- h - Ø np    q‰m-≠n-p-tijw t£{X-ß-fn¬ D’-hm-tLmj
ap≥]p-Xs∂ ChnsS (tI-c-f-Øn¬) hyh-ÿm-]n-        thf-bn¬ kwKo-X-Ønpw rØ-Ønpw IqSp-X¬
X-amb Hcp kwKo-X-]m-c-ºcyw ne-n-∂n-cp-∂p.      {]m[myw ssIh-∂p. ]n∂oSv `‡n {]ÿm--
tIc-f-Ønse t£{X-ß-fn¬ XnI®pw tIc-fo-b-        Øns‚ Bcw-`-tØmsS ssih sshjvWh kym-
amb hmZy-hr-μ-ß-fpsS AI-º-Sn-tbmsS ]mSp∂       kn- a m¿ tIc- f - Ø nse {][m t£{X- ß ƒ
""sIm´n-∏m-Sn-tkh'' apX-emb kwKoX coXn-Iƒ       kμ¿in-°p-Ibpw kvXpXn-Ko-X-߃ (tX-hm-cw,
[mcm- f - a mbn D≠m- b n- c p- ∂ p. t£{X- ß - f n¬  Xncp- h m- b v s am- g n) cNn- b v ° p- I bpw ]mSpIbpw
kwkvIrX mS-I-ßsf CXn hrØ-am°n Ah-X-         sNbvXp. F.-Un. 12˛mw q‰m≠p apX¬ Pb-tZ-h-
cn-∏n-bv°p∂ IqSn-bm-´-Øn¬ "aqV≥ {ioI-WvTn,      cpsS KoXm-tKm-hnμw hnhn[ tZi-ß-fn¬ {]mtZ-
sXm≠m¿, C¥-fw, thfm-[pfn apX-emb Ccp-]-        inI kwKo-X-cq-]-ambn ]cn-W-an-®p.
tXmfw ]pcm-X {ZmhnU cmK-߃ D]-tbm-Kn-®n-
                              Npcp- ° - Ø n¬ Xan- g n¬ "HmSp- h m- ° ƒ',
cp- ∂ p. ]qPm ka- b - ß - f n¬ tZho tZh- ∑ msc
                           "tImhn¬ ]m´v' F∂ t]cn-e-dn-b-s∏-´n-cp∂ t£{X-
{]Io¿Øn®v ]mSp∂ sIm´n- ∏ mSn tkh- b n¬
                           ß-fn¬ ]mSn-bn-cp∂ tXhm-chpw, Bgvhm¿am¿ ]mSn-
                                        -
tNßn-e, Ce-Øm-fw, CSbv° F∂n-ß-s-bp≈
                           bn-cp∂ "Xncp-hm--bvsam-gnbpw'kwkvIrX t«mIw
XXp hmZy-ß-fp-≠m-bn-cp-∂p. Btcm-l-Wm-h-tcm-
                           ]mS¬ XymWn F∂n-h-bn-eqsS IS∂v Pb-tZ-h-
l-W-{I-a-Øn-ep≈ iwJp-hnfn H´pan° t£{X-ß-
                           cpsS AjvS-]-Znbpw Dƒs°m≠v tIc-f-Ønse
fnepw ]qPmZn I¿Ω-ß-fpsS Ahn-`mPy LS-I-am-
                           t£{X-ß-fn¬ amcm-∑m¿ CS-bv°-bpsS AI-º-Sn-
Wv. {iotIm-hn-ens‚ S-bSbv°p∂ ka-bØv Xr∏-
             - -
                           tbmsS sNm√p∂ sIm´n- ∏ mSn tkh AYhm
Sn-bpsS (tkm-]m-w) hiw tN¿∂v hS-t°m´p
                           tkm]m kwKo-X-ambn hf¿∂p.
Xncn™p n∂v CSbv° sIm´n amcm¿ BZyw
{Xnÿm kzc-ßfpw (k,-],k) XpS¿∂v KW-]Xn           XymWn, tXhm-cw, Xncp-hmbvsamgn F∂o
ssIbpw ]mSn-b-Xn-p-tijw {]tXyI cmK-Øn¬        imJ-I-fn¬ ImW-s∏-Sp∂ {]mNo Xangv cmK-ß-
{][m aq¿Ønsb {]Io¿Øn®v "XymWn' ]mSp-         fmb tIZmcKuU, ]¥phcm-Sn, mY-m-a-{In,
∂p. ka-b-t`Zap-k-cn®v sNmt√≠ cmK-ß-fpsS       Imtam-Z-cn, Fcn-°ne Imtam-Z-cn XpS-ßnb cmK-
]´n-I-X-s∂-bp-≠v.                   ßfpw Pb-tZ-h-cpsS AjvS-]-Zn-bn¬ I≠p-h-cp∂
                           DØ-tc-¥y≥ cmK-ß-fmb ss`c-hn, kucmjv{Sw
Dj ]qPbv°v ˛ tZim-£n, {ioIWvTn
                           F∂n-hbpw tIm´bw Xºp-cms‚ cma-m-´-Øn¬
]¥o-cSn ]qPbv°v ˛ ae-lcn
                           ka-÷-k-ambn ktΩ-fn-®n-cn-bv°p-∂Xp ImWmw.
D® ]qPbv°v ˛ Bln-cn, `q]mfw              IqSmsX GIw, Nº, sNº-S, {Xn]p-S, AS-¥, apdn-
Zo]m-cm-[-bv°v ˛ kma¥ ae-lcn             b-S¥ apX-emb Xmf-ß-fpsS {]tbm-Khpw ImW-
AØmg ]qPbv°v                     s∏-Sp-∂p.
{]tZmj k‘ym-]q-Pbv°v ˛ A¥mfo F∂n-ß-            cma-m-´-Øn¬ n∂v DƒØn-cn-™p-h∂ IY-
s.                          Ifn kwKo-X-Øn-se-Øp-tºmƒ `‡n-`m-h-Ønp
  Bcy≥am-cpsS A[n-n-th-i-Ønp apºp-         ]pdsa a‰p ]e ck- ß ƒ D±o- ] n- ∏ n- b v ° m≥
Xs∂ tIc-fØnse Imhp-Ifnepw XdI-fnepw Ifw-
     -     -                 kμ¿t`m-Nn-X-ambn cmK-ßsf k∂n-th-in-∏n-®n-cn-

                         - 18 -
- 19 -
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
   Sÿfb kdçJfw vfÿgX nYfTgÿleCx.
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
     iChlfTx vfabofòª aceokX
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
      vfabofòª Dh¥X, DjbC,
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
    ckjbfäTx ofbmX ùMrOqîMem£ebfvx
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
       Dqh¥fTebgÿleCx.
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  FlfvebMõceã svÖx Y©pv~WTx bBfheëeãf
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
   svÖxbfäTgkW ceùlceCx släfãfTgÿlx.
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
   D’h Znhkßfn¬ ùMrakebfnfvgúf¬
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
                mVecf MjCX
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
      ta[m-hn.
      tUm. F. PeP h¿Ω : Imen-°‰v k¿Δ-I-em-im-e-bnse kwKoX hn`mKw
AXo-X-am-Wv.                     bn-cp-∂p.
bp- ∂ - X mhpw icn. AXv Ime tZim- Z n- I ƒ°v     Hcp kwKoX ]mc-ºcyw tIc-f-Øn¬ kº-∂-am-
mZ-Øn¬ n∂v kwKo-Xhpw ]nd-∂p F∂p ]d-        Dcp- Ø n- c n™p h∂ khn- t i- j - X - b m¿∂
Zn- b m- W v . {]]©w D¤- h n- ® - t ∏mƒ mZhpw    kwKoX kwkv°mcßfpsS Iq´m-bva-bn¬ n∂pw
]m›m-Xy-am-I-s´, efn-X-am-I-s´, kwKoXw Am-     F∂n- ß - s . CØ- c - Ø n¬ {]mtZ- i n- I - a mb
Xhpw I¿Wm-S-I-am-Is´, lnμp-ÿm-n-bm-I-s´,      F∂nh timI-Ønv, hm’-ey-Ønv oemw-_cn
{X-Ønp ]¶p-s≠∂p ImWmw. GsXmcp kwKo-         hoc-Ønv Imtam-Z-cn, apJm-cn, ]p∂m-K-h-cmSn
tc-¥y-bn-em-Is´ kwKo-X-Øns‚ D¤-h-Øn¬ Ncn-      i¶-cm-`-cWw, I√ymWn F∂nh irwKm-c-Øn-v,
     tIc-f-Øn-em-I-s´, Xangv m´n-em-I-s´, DØ-  °p- ∂ - X mbn ImWmw. DZm- l - c - W - Ø nv
     Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012


kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS ap≥Km-an-Iƒ
                    tUm. `ph-t-izcn Pn.
   ]e q‰m-≠p-I-fn-em-bn, ]c-º-cm-K-X-ambn    n¬°p∂ {ioIrjvW `K-hms {]Io¿Øn-°p∂
BN-cn®p hcp∂ Hcp kwKoX k{º-Zm-b-am-Wv        "{ioIrjvW kvXpXn-Iƒ' XpS-ßnbh {Xnaq¿Øn-
""I¿Æm-SI kwKoXw''. Cßs BN-cn-®p-h∂        I-fpsS ap≥Im-e-L-´-Ønse mgnI I√m-Wv.
kwKoX k{º-Zm-b-Øns‚ ]cn-Wm-a-amWv 18-˛mw
                             kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS ap≥]v Pohn-®n-cp-
q‰m-≠n¬ kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fmb XymK-cm-P-
                          ∂-Xpw, kwKoX imJbv°v Aaqey kw`m-h--Iƒ
kzm-an, apØp-kzman Zo£n-X¿, iyma-imkv{Xn
                          ¬In-bn-´p-≈-h-cp-amb hmt§-b-Im-c-∑m-tcbpw, cN-
F∂n-h-cpsS BK-a-w. Cu Ime-L-´-sØ-bmWv
                          bn-Xm-°-tfbpw ChnsS hni-I-ew sNømw.
I¿Æm-SI kwKo-X-Øns‚ ""kph¿Æ Ime-L´w''
F∂v hnti-jn-∏n-®n-cp-∂-Xv. "I¿Æm-SI kwKoXw'       12-˛mw q‰m≠p apX¬ 17-˛mw q‰m≠p hsc-
AXns‚ AXyp-∂-X-bn-te°v FØn-t®¿∂Xpw         bmWv Z£n-tW-¥y-bn¬ `‡n-{]-ÿmw {]Nm-c-
Cu ka-b-Øm-Wv.                   Øn-en-cp-∂Xv. Ime-{I-a-Øn¬ C¥ybne-tßmf-an-

   kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS Ime-L-´-Ønp
ap≥]p-Xs∂ {]kn-≤-cmb ]e hmt§-b-Im-c-∑m-
cpw, cN-bn-Xm-°fpw D≠m-bn-cp-∂p. Ch-cn¬ ]ecpw
Ah-cpsS hnhn[ kwKoX cq]-ß-fn¬°qSn CjvS-
tZ-h-X-Isf {]Io¿Øn-°p-I-bpw, AXn-eqsS Ah-
cpsS D≈n¬ nd- ™ n- c p∂ `‡n˛ AXm- b Xv
Pohmflm ˛ ]c-amfl _‘sØ {]Im-in-∏n-°p-
Ibpw sNbvXn-cp-∂p.
   "a[p--c`‡n'bn¬ ebn-°p∂ kwkvIrX `mj-
        -
bnse alm- I m- h y- a mb Pb- t Z- h - c psS "KoXm
tKmhnμ-w', teme a[p-c-amb sXep¶p `mj-bn¬
cNn-®n-´p≈ Xmf-∏m°w A∂-am-Nm-cy-cpsS IrXn-
Iƒ ]pc-μcZm-k-cpsS "tZh¿m-a-߃' Acp-Wm-
Ne Ihn-bp-sS "cma-m-SIw' F∂ kwKo-X-Øn¬
tIm¿Øn-W-°nb IY "cma-m-SI Io¿Ø--߃',
`{Zm-New cma-Zm-k-cpsS `‡n n¿`-c-amb Io¿Ø-
-߃, mcm-bW Xo¿∞-cpsS kwkvIrX `mj-
bn-ep≈ IrjvW-eoem Xcw-KnWn F∂ kwKoX
mS-Iw, irwKm-c-ck {][m--amb `‡n-tbm-Sp-Iq-
Sn-bp≈ t£{X-PvRcpsS sXep¶p ]Z-߃, apØp-
            -
Xm- W v U - h - c psS Xangv ]Z- ß ƒ, DuØp- ° mSv
sh¶nS kp∫- ø - c psS ¿Ø cq]- Ø n¬

                        - 20 -
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012

tßmfw `‡n-bpsS ckw ]c-Øp-hm≥ `‡n-{]-          k-‘-X-t]m-ep≈ aqey-߃. Chsb Db¿Øn-°m-
ÿmw apJy-]-¶p-h-ln-®p.                Wn-°p-∂-h-bmWv "Xncp-∏p-Igv t«mI-ß-fpsS' D≈-
    12-˛mw q‰m-≠n¬ Hdo -bnse "Inμp-_n¬hw'     S-°w.
F∂ {Kma-Øn-emWv Pb-tZ-h¿ Pn-®-Xv. Ct±-l-          15˛mw q‰m-≠n-emWv Xmf-∏m°w A∂-am-
Øns‚ kwKoX temI-tØ-°p≈ A-iz-c-amb           Nmcy Xncp-∏-Xn-bn¬ Pn-®-Xv. BZn i¶-c-cpsS
kw`m-h--bmWv "KoXm-tKm-hnμw' F∂ kwKoX         AssZzX kn≤m-¥-ßsf ]n≥Xp-S¿∂ Hcp IpSpw-
rØ-m-S-Iw. Cu Imhyw 12 k¿§-ß-fn-embn hn`-      _-Øn-emWv At±lw Pn-®-Xv. `P ]≤-Xn-bpsS
Pn-®n-cn-°p-∂p. DØa kwkvIrX `mj-bnepw Ae-       ]mc-º-cy-Ønv XpS-°-an-´Xv A∂-am-Nm-cy-cpsS
¶m-c-ß-tfm-Sp-Iq-Sn-bp-amWv Nn´-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-  IrXn- I - f m- W v . Pb- t Z- h - c psS Ajv S - ] - Z n- b n¬
Xv. Chsb "AjvS-]Zn' F∂-dn-b-s∏-Sp-∂p. CXnse      ImWp∂ coXn-bn-ep≈ Bcm-[ ˛ Pohmfl ˛
Hmtcm Km-߃°pw 8 Nc-W-߃ D≠v. IqSmsX         ]c-amflm `‡n-bmWv A∂-am-Nm-cy-cpsS IrXn-I-
"Pb-tZh' F∂ Ihn-ap-{Zbpw D≠v. a[p-c`‡n-bmWv
                    - -       fpsS D≈-S-°w. Ct±-l-Øns‚ kw`m-h--Iƒ
(Po-hm-fl-˛-]-c-amfl _‘w) AjvS-]-Zn-I-fn¬ IqSn      F√mw-Xs∂ hnjvWp `K-hms {]Io¿Øn-®p-sIm-
{]I-S-am-°p-∂-Xv.                   ≠p-≈hbm-Wv. Ct∏mƒ ne-hn-ep≈ kwKoX cq]-
                               - -
   14˛mw q‰m-≠nse Hcp henb inh-`-‡pw       ß-fnse ]√-hn, Ap-]-√-hn, NcWw F∂ hn`-
hmt§-bIm-cp-am-bn-cp∂p apØp-Xm-WvUh¿. t∂
    -  -           -          Pw A∂-am-Nm-cy-cmWv Bhn-jv°-cn-®-Xv.
sNdp-∏-Øn¬Øs∂ Ct±lw Hcp Ihn-bm-bn-cp-
∂p. Ct±lw Hcp Dƒhn-fn-bpsS {]tNm-Z--Øn¬
NnZw-_c S-cmP k∂n-[n-bn¬ sN∂p. AhnsS
sh®v BZy-IrXn ""`qtemI ssIem-k-Kncn NnZw-
_cw'' F∂ ]Zw cNn-®p. At±-l-Øns‚ hfsc
{]ikvXn tSnb as‰mcp ]Z-am-Wv ""Acp-a-cp-
s¥mcp Xn-a-cp¥v Aº-etØ It≠t''˛ (Imw-
t_mPn cmKw ˛ cq]-I-Xm-fw) F∂ IrXn. Ct±lw
Xangv ]Z-߃ cNn-°p-∂-Xn¬ A{K-K-Wymb Hcp
hmt§-b-Im-c-m-bn-cp-∂p.
   15˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ ""Xncp-∏p-Igv
kvtXm{X-߃'' cNn®v kwKoX temI-tØ°v
Aaqey kw`m-h sNbvXn-´p≈ Hcp alm ]WvUn-
X-pw, kwKoX⁄p-am-bn-cp∂p ""Acp-W-Kn-cn-m-
Y¿''. j¨ap-Js {]Io¿Øn-®p-sIm-≠p≈ Xan-
gvIr-Xn-Iƒ, Akm-[m-cW Xmf-ß-fn-emWv Nn´-s∏-
Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. hnhn[ hrØ-ß-fn¬ IrXn-
Iƒ cNn-°p-hm-p≈ ]mWvUnXyw IW-°m°n
Ct±-l-Ønv "Nμ-∏m-h-e-s]-cp-am≥' F∂ _lp-a-
Xnbpw sImSp- Ø n- ´ p- ≠ v . ssZhoI Bcm- [ -
bv°pap]-cn-bm-Wv oXn-ymb hyh-ÿ, kXy-

                         - 21 -
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
    15˛mw q‰m-≠n-emWv ]pc-μcZm-kcpsS BK-
                    -    Ign-hp-≠m-bn-cp∂p t£{X-⁄¿°v. At±lw ]Z-
a- w. Ct±lw I¿Æm- S I kwÿm- - Ø nse     ß-fn¬ D]-tbm-Kn-®n-cn-°p∂ cmK-ß-fmb ˛ ss`c-
"]μ¿]q¿' F∂ {Kma-Øn-emWv Pn-®Xv. Ct±lw
                   -     hn, I√ym-Wn, Imwt_m-Pn, tXmSn, kmth-cn, i¶-
hymk-cm-bcpsS injy-m-bn-cp-∂p. Ct±lw I∂S
       -                 cm-`-c-Ww, _nelcn F∂o {][m cmK-ß-fn-epw,
`mj-bn-epw, kwkvIr-XØnepw [mcmfw IrXn-Iƒ
            -            IqSmsX A]q¿Δ-cm-K-ß-fmb ssk‘-ho, JWvU
cNn-®n-´p-≠v. I¿Æm-SI kwKo-XØns‚ ASn-ÿm-
                -        XpS- ß n- b - h - b nepw ]Z- ß ƒ cNn- ® n- ´ p- ≠ v.
-amb kcfn hcn-»Iƒ, [m´p-hcn-»Iƒ, PWvU
           -      - -      Imwt_mPn At±-l-Øns‚ {]nb-s∏´ cmK-am-bn-
hcn-»-Iƒ XpS-ßnb ]mTy-]-≤Xn Ct±-l-amWv     cp-∂p. timIw, `‡n, irwKm-cw, B-μw, ]p—w,
Bhn-jv°cn-®Xv. AXn-m¬ Ct±lw ""I¿Æm-SI
      - -                 hntZz-jw, Akq-b apX-emb hnIm-c-ßsf Ah-
kwKoX ]nXm-al≥'' F∂ t]cn¬ Adn-bs∏-Sp∂p. -   bpsS ]mc-ay-X-bn-epw, hyXkvX coXn-bnepw ]Z-
                        ß-fn¬°qSn {]I-S-am-°n-bn-´p-≠v. t£{X-⁄-cpsS
    17˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ Hcp henb
                        ]Z-߃ rØm-`n--b-Ønv DØ-a-am-b-h-bm-Wv.
hmt§-bIm-cmWv t£{X-⁄¿. Ct±lw Bv{[m-
     -  -
                        AXn--p-tbm-Py-amb {Xn]pS Xmf-Øn-emWv an°-
{]-tZ-inse "aqh-]pcn' F∂ {Kma-Øn-emWv Pn-
                        ]-Z-ßfpw Nn´-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. Ct±lw X©m-
®-Xv. sXep¶p ]Z-Øns‚ ]nXm-a-lm-mWv t£{X-
                        hq- c nse hnP- b - c m- L - h - m- b Iv cmPm- h ns
⁄¿. a[p-c-`-‡n-bm-Wv t£{X-⁄-cpsS ]Z-ß-
                        {]Io¿Øn-®p-sIm≠v A©p ]Z-߃ cNn-®n-´p-
fpsS kmcmw-iw. efn-X-amb sXep-¶v-˛-kw-kvIrX
                        ≠v. Ahsb "hnP-b-cm-L-h-]-©-cXvw' F∂-t]-
`mj-bn¬ cNn-®hbmWv t£{X-⁄]Z߃. Pohn-
        - -       - - -
                        cn¬ Adn-b-s∏-Sp-∂p.
X-Øn¬ hcp∂ F√m kμ¿`-߃°pw Ap-tbm-
Py-amb ]Z-߃ cNn-°p-hm-p≈ Akm-am-y-amb       17˛mw q‰m-≠n¬ X©m-hq-cn¬ Pohn-®n-cp∂
                        {iom-cm-bW Xo¿∞¿ ˛ ""IrjvW eoem-X-cw-
                        KnWn'' F∂ kwKoX mS-I-Øns‚ D]-⁄m-Xm-
                        hm-Wv. hfsc sNdp-∏-Øn¬ Xs∂ kwKo-X-Øn-
                        epw, rØ-Ønepw ss]pWyw tSn-bn-cp-∂p.
                        Ct±-lsØ Pb-tZ-h-cpsS Hcp ]p¿P-∑-am-sW∂p
                        ]d-b-s∏-Sp-∂p. {ioIr-jvW-eo-em-X-cw-KnWn 12
                        k¿§-ßfmbn Xcw-Xn-cn-®n-´p-≠v. CXn¬ 147 Io¿Ø-
                             -
                        -ß-fpw, 267 t«mI-ß-fpw, 39 KZy-ßfpw AS-ßn-
                        bn-´p-≠v. {ioaXv `mK-h-XsØ kwKoX cq]-Øn¬
                        tIm¿Øn-W°n kwKoX rØ-cq-]-ambn Nn´-s∏-
                        Sp-Øn-bn-´p-≠v. CXn¬ `K-hm≥ {ioIr-jvWs‚ P-
                        w, _me-eo-e hntmZw XpSßn cp‹nWn kzbw-
                        hcw hsc o≠p-n¬°p-∂-h-bm-Wv Cu kam-lm-
                        cw. Ct±-l-Øns‚ IrXn-Iƒ Ip®n-∏pSn rØ-Øn-
                        epw, `mK-hXtaf mS-Ißfnepw D]-tbm-Kn-°p-∂p.
                              - -    - -
                            17˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ as‰mcp alm-
                        `-‡pw kwKo-X-⁄-p-amWv {io`-{Zm-New cma-
                        Zm-kv. Ct±lw B{‘m-{]-tZ-in¬ sKm¬s°m-≠-


                      - 22 -
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
                           kwkvIr-X-Ønepw sXep-¶nepw ]Z-߃ cNn-®n-
                           ´p-≠v. Ct±lw qdn¬]cw ]Z-߃ cNn-®n-´p-≠v.
                           {ioIr-jvW-`-K-hms {]Io¿Øn-°p-∂-h-bmWv
                           an°-]-Z-ß-fpw.
                              18˛mw q‰m-≠n¬, {Xnaq¿Øn-Iƒ°p ap≥]v
                           Pohn-®n-cp∂ Hcp Xangv cN-bn-Xm-hm-bn-cp∂p {ioam-
                           cn-apØp]nss≈. NnZw-_cØn-SpØv "Xnss√-hn-
                           SwKw' F∂ {Kma-Øn-emWv Pn-®-Xv. Ct±lw Hcp
                           ssih-`-‡-m-bn-cp-∂p. t∂ sNdp-∏-Øn¬ Xs∂
                           Io¿Ø--߃ cNn-°p-hm-p≈ Ignhv In´n-bn-cp-
                           ∂p. Ct±-l-Øns‚ kw`m-h--I-fn¬ "]p-en-bq¿
                           shº' F∂ {]_‘w Xangv m´n¬ {]kn-≤n-
                           bm¿÷n® H∂mWv.
                             18˛mw q‰m-≠n¬ "Acp-Wm-Ne Ihn-cm-b¿'
                           X©m-hq¿ Pn√-bnse "Xnss√-bSn' F∂ {Kma-
                           Øn¬ Pn-®p. Ct±lw Xangv Ihn-bmb Iº-cpsS
                           Iº-cm-am-b-W-Øn¬ {]mhoWyw tSn-bn-cp-∂p.
                           Iº-cm-am-b-W-Øns‚ s]mcpƒ Dƒs°m-≈n-®p-
                           sIm≠v cNn®XmWv "cma-m-SI Io¿Ø--߃'.
                           taml cmK-Øn-ep≈ G≥ ]≈n sIm≠o-cø
                           F∂ IrXn hfsc {]kn-≤-amb H∂mWv. Ct±-l-
bn- e mWv Pn- ® - X v . Ct±lw I_o¿Zm- k ns‚
                           Ønv kzX-kn-≤-amb Ihn-Xm-hm-k--bp-≠m-bn-cp-
{][m injy-pw, kwKo-XØns‚ imkv{Xob hi-
              -
                           ∂p. "cma-m-SIw' IqSmsX io¿lmgn tImssh,
߃ a- n-em-°n-b-Xv, I_o¿ Zmk-cpsS ]°¬
                           io¿lm-gn-ÿe ]pcm-Ww, lp-am¿]nss≈ XpS-
n∂p-amWv F∂mWv ]d-b-s∏-Sp-∂p. Ct±lw Hcp
                           ßnbh a‰p kw`m-h--I-fm-Wv. "cma-m-SIw' km[m-
XnI™ {iocm-a-`-‡-m-bn-cp-∂p. XmcI at{¥m-
]-tZiw I_o¿ Zmkv ¬In-bn-´p-≠v F∂pw Icp-       cW°m¿°v a- n-em-°m≥ DX-Ip∂ coXn-bn¬
X-s∏-Sp-∂p. Ct±lw sXep-¶n¬ [mcmfw IrXn-       hfsc efn-X-amb Xangv `mj-bn¬ cNn-®n-´p-≈-Xp-
Iƒ cNn-®n-´p-≠v. Ct±-l-Øns‚ {]kn≤ IrXn-I-      sIm≠v hfsc {]Nmcw tSn.
fmWv "F∂-Km-p-cm-a-`-P' ]¥p-h-cm-fn-cm-Kw-˛-cq-     18˛mw q‰m-≠n¬ X©m-hq-cn¬ Pohn-®n-cp∂
]-IXm-fw, ]ep-t°-_w-Kmc ˛ B-μss`-chn cmKw,
  -              -          kwKo-X-⁄-pw, hmt§-b-Im-cpw Hcp sshWnI
BZn Xmfw, Ga-ø-cma ˛ Imwt_mPn cmKw ˛         hnZzm-p-am-bn-cp∂p {io ]®n-an-cnbw BZn-b-∏-ø.
JWvU-Nm∏p Xmfw XpS-ßn-b-h.              kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fn¬ iymam imkv{Xn-bpsS
   apØp- X m- W v U - h - t c- t ∏mse ]Zw F∂   Kpcp-hp-am-bn-cp-∂p. kp{]-kn-≤-amb "hncn-t_mWn'
kwKoX cq]-Øn¬ {]mhoWyw tSn-bn-cp∂ 17˛mw       ˛ ss`chn AS-Xmf h¿Æ-Øns‚ D]-⁄m-Xm-
q‰m-≠n¬ B{‘m-tZ-iØv Pohn-®n-cp∂ Hcp cN-       hmWv. Ct±-l-Ønv Xmm-h¿Æ-am¿§-Z¿in F∂
bn-Xm-hm-bn-cp∂p {io kmcw-K-]m-Wn. Ct±lw       _lp-a-Xnbpw In´n-bn-´p-≠v.

                        - 23 -
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
    Xangv m´nse Xncp-hnssi s√q-cn¬ 18˛mw    cpsS ]nXm-hm-Wv. Xan-gvm-´nse Im©o-]p-c-Øn--
q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ Hcp kym-knbpw Ihn-      Sp- Ø p≈ hncn- © n- ] pcw F∂ {Kma- Ø n- e mWv
bp-am-bn-cp∂p {io kZm-inh {_t“-μ¿ kwkvIrX      Ct±lw Pn-®-Xv. {iocm-a-kzman Zo£n-X-cpsS
`mj-bn¬ [mcmfw Io¿Ø--߃ cNn-®n-´p-≠v.       kwKoX temI-tØ-°p≈ hne-a-Xn-bv°m-m-hmØ
Ah-bn¬ "amk k©-ctc' ˛ iyma-cm-Kw, "]n_-      kw`m-h--bmWv 108 "cmK-Xmf amenI' (A-jvtSm-
tc-cm-a-ckw' ˛ Bln¿ ss`c-hn, k¿Δw {_“-       Øc iX- c m- K - a m- e nI) lwk- ≤ zn cmKtØ
abw ˛ a[p-h-¥n, `Ptc tKm]mew ˛ lntμmfw       kwKoX temI-tØbv°v ]cn-N-b-s∏-Sp-Øn-bXp
F∂o Io¿Ø--߃ {]kn≤n tSn-b-h-bm-Wv.        Ct±-l-am-Wv.
Ct±lw IrXn-I-fn-eqsS thZm-¥w, XtØzm-]-tZiw        cma-kzman Zo£n-X-cpsS ka-Im-en-I-m-bn-
F∂n-hbv°v {]m[myw ¬In-bn-´p-≠v.          cp∂p {io s]±e Kpcp-aq¿Øn imkv{Xn. Ct±lw
   XymK-cm-P-kzm-an, kzmXn-Xn-cp-mƒ alm-cm-   Xan-gvm-´n¬ Xncp-∂¬th-en-bn¬ Pn-®p. Ct±lw
Pmhv XpS-ßn-bhtc Xs‚ IrXn-IƒsIm≠v kzm[o-
       -                   KoXw F∂ kwKoX cq]-Øns‚ ]nXm-al≥ F∂p-
n® Hcp cN-bn-Xm-hm-bn-cp∂p am¿§-Z¿in tij-     ]d-b-s∏-Sp-∂p. 1000 KoX-߃ cNn-®n-´p≈ s]±e
ø-¶m¿. Ct±-l-Øns‚ kwkvIrX `mj-bn-ep≈        Kpcp-aq¿Øn imkv{Xnbv°v "shbn-KoX' s]±e Kpcp
]mWvUnXyw ]n≥ImeL´-Øn¬ h∂ ]e-tcbpw         aq¿Øn-imkv{Xn F∂ _lp-aXn ¬In-bn-´p-≠v.
BI¿jn-®n-´p-≠v.                      kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS Ime-L-´-Ønp
   DuØp-°mSv sh¶nS kp∫-b¿ X©m-hq¿        ap≥]p≈ kwKo-XsØ hne-bn-cp-Øm-pw, Xmc-X-
Pn√-bn¬ 18˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp-∂p. At±lw     ay- s ∏- S p- Ø p- h mpw {]bm- k - a mWv . Imc- W w,
{ioIrjvW `K-hms‚ XnI™ `‡-m-bn-cp-∂p.        A∂sØ kml-N-cy-Øn¬, bYm¿-∞-Øn¬ cNn-
GI- t Ziw 400 Io¿Ø- - ß - f pw, 9 hm- h - c W  ®n- c p∂ kwKoX]mTw, kzc- s ∏- S p- Ø n- t bm,
Io¿Ø--ßfpw Ct±lw cNn-®n-´p-≠v. lnμp-a-X-      kq£nt®m sh®n-cp-∂n√m. IqSmsX A∂sØ
Ønse H´pan° tZho tZh-∑m-sc-°p-dn®p IrXn-      kwKo-X-]-Tw I¿Æ ]c-ºc- hgn-bm-bn-cp-∂p.
Iƒ cNn-®n-´p-≠v. "¿Ø--cq-]-Øn¬' n¬°p∂      kwKoX kwkv°m-c-tØ-bpw, aqey-tØbpw ne-
{ioIrjvW `K-hm-s-°p-dn-®p≈ IrXn-IfmWv `qcn-
                   -       n¿Øn-bn-cp-∂-Xp-Xs∂ C{Xbpw _e-amb I¿Æ
`mKhpw. Cu Io¿Ø--ß-fn¬ an°-Xnepw PXn-˛-      ]c-º-c-bp-≈Xp sIm≠p-X-s∂-bmWv F∂-Xn¬
sim¬s°´v F∂nh ImWm-hp-∂Xm-Wv. rØ-Øn-
                -          bmsXmcp kwi-b-a-hp-an-√.
-p-tbm-Py-amb hn[-Øn-emWv DuØp-°m-Sns‚         CXp-hsc hni-I-ew sNbvX-Xn¬ n∂pw
IrXn-I¬ `qcn-`m-K-hpw.               {Xnaq¿Øn-I-fpsS ap≥Im-e-L-´-Ønse kw`m-h--
   18˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ Hcp alm-kw-     Iƒ I¿Æm-SI kwKo-X-Øns‚ ASn-Ød ]mIp-
Ko-X-⁄-pw, hmt§-b-Im-c-p-am-bn-cp∂p {iocm-a-   hm≥ n¿Æm-bI ]¶p-h-ln-®n-´p-≠v F∂v a- n-
kzman Zo£n-X¿. Ct±lw apØp-kzman Zo£n-X-       em-°mw.         tUm. Pn. `ph-t-izcn : Fd-Wm-Ipfw alm-cm-Pmkv tImtfPnse kwKoX hn`mKw
         ta[m-hn. kwKo-X-⁄.
                        - 24 -
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012


  kwKo-X-˛-km-ln-Xy-`mhw Xpfpºn
n¬°p∂ t£{X ]©-c-Xv-Ir-Xn-Iƒ
             tUm. Fkv. `mKy-e£van Fw.-F. ]n.-F-®v.-Un.
    `mc-Xob kwKo-X-Øn¬ kmln-Xy-k-_p-jvS-    cn°pw. Htc Bi- b - t Øtbm, tZh- X - t b- t bm,
X, kwKo-X-ta∑, sshhn-[y-X, hyXy-kvXX `‡n-     t£{X-sØ-tbm, ÿe-sØtbm Bkv]-Z-am°n
k-º-∂X F∂n khn-tij KpW-ß-fm¬ thdn´p        cNn-®n-´p≈ IrXn ]c-º-c-I-fmWv IrXn-k-ap-®-bw,
n¬°p∂ cN--I-fmWv                           IrXn kam-lm-cw, kap-
XymK- c mP IrXn- I ƒ.                         Zmb IrXn- I ƒ F∂n
km[m-c-W-°m¿°v {Kln-                          t]cp-I-fn¬ Adn-b-s∏-Sp-
°mpw Bkz- Z n- ° mpw                         ∂-Xv. Chsb ]©-c-Xvw,
X° coXn-bn¬ efn-X-ß-                          ]©- e nwK ÿe IrXn-
fm- b n- ´ p≈ XymK- c mP                        Iƒ, h-{Kl IrXn-Iƒ,
IrXn- I ƒ A- i z- c - ß -                       h-cm{Xn Io¿Ø--߃,
fmbn {]tim- ` n- ° p∂                         hm- h - c W Io¿Ø- -
cXv-ß-fmWv! njv°m-a-                         ߃, h- h n[ `‡n
`-‡n°v DØ-tam-Zm-lcW- - -                       Io¿Ø-߃, tjmU-i-K-
ß- f mWv Ct±- l - Ø ns‚                        W-]-Xn-Ir-Xn-Iƒ, D’-h-
H´pan° cN- - I - f pw.                        k-{º-Zmb Io¿Ø--߃,
"kwKo- X - Ø n- e qsS `K-                       D’- h - { ]- _ ‘w F∂n-
hZvkm£m-Xv°mcw' F∂                           ßs hn`-Pn-I-cn-®n-´p-≠v.
Bibw ^e- h - Ø m- I pw-                        t£{X- I r- X n- I ƒ F∂v
hn[w t{ijv T - ß - f mWv                        hnti-jn-∏n-°-s∏´ IrXn
mtZm-]m-k-I-pw, BNm-                         ]c-º-c-bn¬ A©p IrXn-
cy-p-amb XymK-cm-P-kzm-an-                      Iƒ hoXw Dƒs∏- S p∂
Iƒ cNn® kwKoX IrXn-                          ]©-cXv IrXn-I-fmWv
Iƒ.                                  Gsd {]i- k v X - a m- b - X v .
   "IrXn-kap-®b߃'
        - - -                         XymK-cmP kzman-Iƒ cNn-
F∂ Bibw {]mh¿Øn-                            ®n- ´ p≈ L- c mK ]©-
I-am-Ip-∂-Xv kwKo-X-{Xn-                        cXv IrXn- I ƒ m´,
aq¿Øn-I-fpsS BK-a--tØm-sS-bm-Wv. IrXn-]-c-º-   Kuf, Bc- ` n, hcmfn {io F∂o cmK- ß - f n-
c, IrXn-irw-Je, Io¿Ø ]c-º-c, t£{X-Ir-Xn-     ep≈hbm-Wv. IqSmsX Xncp-shm-‰n-bq¿ tKmhq¿,
Iƒ F∂n-ßs hyXy-kvX- m-a-ß-fn¬ cNn-°-      em¬Kp-Un, {iocwKw Xncp-h-øm¿, F∂n-hn-S-ß-
s∏-´n-´p≈ IrXn-k-ap-®-b-߃ ]c-º-c-bm-bpw,     fnse t£{Xw tZh-X-Isf {]Io¿Øn®v A©p
hyXykvX IrXn-I-fmbpw It®-cn-I-fn¬ ÿmw      IrXn-Iƒ Dƒs∏´ ]©-cXv IrXn ]c-º-c-Ifpw
]nSn-®n-´p-≠v. IrXn-I-fpsS Iq´w, kaq-lw, Nß-e,  D≠v.
kap-®bw Fs∂√mw hnti-jn-∏n-°m-hp∂ cN--         `mc- X ob XXz- i m- k v { Xhpw, ]pcm- t W- X n-
I-fpsS FÆw 5,7,9,11,13,16 F∂ {Ia-Øn-em-bn-    lm- k - ß - f pw, kwJym- i m- k v { X- h p- a - p- k - c n®v

                       - 25 -
Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012

3,5,7,9,11,13,15,16 F∂n-h-bvs°√mw Gsd {]m[m-y-    "]©-Kayw' F∂t{X t]cv. ]m¬, ssXcv, søv,
ap-≠v. kwkvIr-X-Øn¬ "A©v' F∂ kwJybv°v         tKmaq-{Xw, tKmabw F∂nh Dƒs∏-´-Xm-Wv.
]©w, ]©Iw F∂v kw⁄ ¬In-bn-cn-°p-∂p.
                              Ch IqSmsX ]©-]-{Xw, ]©-]-£n, ]©-
ss^hv, ]m©v, A©v, AbvZp F∂n-ßs hnhn[
                            `-£yw, ]©-enw-K-߃, ]©-a-lm-i-_vZ-߃,
`mj-I-fn¬ Adn-b-s∏-Sp-∂p. `mc-Xob BNm-c-ß-
                            F∂n-ßs "A©v' F∂ kwJy-ambn _‘-s∏´v
fnepw aX-]-c-amb NS-ßp-I-fnepw "A©v' F∂
                            [mcmfw hkvXp-°ƒ D≠v.
kwJybv°v kap-∂-X-ÿmw ¬In ImWp-∂p.
                               kwKo-X-Øn-em-Is´ A©p-Xcw Xmf-s®m-√p-
  "]©-IrXy' F∂-dn-b-s∏-Sp∂ A©v LS-I-
                            Isf mK-_‘w, kzXn-Iw, Ae-·w, ip≤w, ka-
߃ Dƒs∏-´-XmWv ΩpsS `qa-WvU-ew. krjvSn,
                            Im- e nIw F∂n- ß s Xncn- ® n- c n- ° p- ∂ p. Ch
ÿnXn, ebw, Xntcm-`-hw, Ap-{Klw F∂nh
                            A©pw ]c-a-in-hs‚ A©p apJ-߃ ˛ ktZym-
Dƒs∏´ "]©-IrX-Xy-ßsf A©v ssII-fn-embn
Dƒs°m-≈n-®n-´p≈ `K-hm≥ hnm-b-I≥ "sF¶-         Pm- X w, hma- t Zhw, AtLm- c w, XXv ] p- c p- j w,
c≥' F∂-dn-b-s∏-Sp-∂Xpw CXp-sIm-≠m-W-t{X.        Cuimw F∂n- h - b n¬ n∂v DS- s e- S p- Ø - X m-
                            sW∂v hniz- k n- ° - s ∏- S p- ∂ p. ]©- h m- Z y- Ø n¬
   ap- j ys‚ {][m icn- c m- h - b - h - ß - f n¬  iwJv, sImºv, Xnan-e, a±-fw, CSbv° XpS-ßnb
{][m--s∏´ ]t©-{μn-b-߃ IÆv, ImXv, aq°v,        A©p-hm-Zy-߃ tN¿∂-Xm-Wv. t£{X-hm-Zy-ß-
m°v, Xz°v F∂n-h-bm-Wv. Z¿i-w, {ih-Ww,        fn¬ {][m XX-hm-Zy-at{X ]©-ap-J-hm-Zyw. C{]-
{LmWw, cpNn- ° ¬, kv ] ¿iw XpS- ß nb         Imcw `mc-Xob kwKoX imkv{X-{]-Imcw "A©v'
{]h¿Ø--ß-fp-ambn _‘-s∏-´n-´p-≈-h-bm-Wv.        F∂ kwJym-kw-⁄°v Gsd {]m[m-y-ap-≈-
⁄mt-{μn-b-߃ F∂pw Adn-b-s∏-Sp-∂p.           Xmbn ImWmw. ]©-K-Xn, ]©-Pm-Xn, ]©-a-kz-
   temI-X-Xzhpw ap-jy-X-Xzhpw ]©-`q-X-ß-      cw, HuU-h-cm-K-߃ F∂n-h-bn-se√mw A©ns‚
fn-e-[n-jvTn-X-am-bn-´mWv I≠p-h-cp-∂-Xv. ]rYzn,    {]m[myw {]I-S-am-Wv. t£{X-IrXn F∂ Bi-
A]p, tXbp, hmbp, BImiw F∂n-ßs A©p-          b-Ønv cq]w ¬In-bXv jmPn alm-cmPmhmsW-
`q-Xßfn-e[n-jvTn-Xam-bn-´mWv kI-eNcm-Ncßfpw
  - - -      -      - -  - -      ¶nepw t£{X-IrXn kap®b cN-bn-Xm-°fn¬ kap- -
ne-sIm-≈p-∂-Xv.                    ∂-X-am-bn-´p-≈Xv XymK-cm-P-kzm-an-Ifpw, apØp-kzm-
  a{¥-im-kv{X-Ønv B[m-c-am-bn-´p≈ _nPm-       an-Zo-£n-Xcpw BWv. XymK-cm-Pkzm-an-Iƒ Xncp-shm-
                                             -
£-c-߃ Hmw, sFw, {low, ¢nw, kuw F∂n-          ´n-bq¿, tImhq¿, {iocwKw em¬Kp-Un, Xncp-h-øm¿
ßs A©m- W v . tZh- X - I sf {]Io¿Øn- ° p-       F∂n-hn-S-ß-fnse t£{X-߃ kμ¿in-®-t∏mƒ
tºmƒ _oPm-£-c-ß-fpsS {]tbmKw {][m--am-        Ahn- S psØ tZh- X - I - s fbpw t£{X- t Øbpw
Wv.                          {]Io¿Øn®v IrXn-]-c-º-c-Iƒ cNn-°p-I-bp-≠m-bn.
                            Ch-bmWv t£{X-]-©-cXv IrXn-I-fmbn {]Npc
    Ima-tZ-hs‚ hn√n¬ A©p-_m-W-ß-fmWv
                            {]Nmcw tSn-b-Xv.
sXmSpØp hnSm-dp-≈X.v Aw_nIm `K-hXnsb ]©-
          -       -
_m-tW-izcn F∂t{X hnti-jn-∏n-°m-dp-≈Xv. Ac-
                   -         Xncp-høm¿ ]©-cXvw
                               -
hn-μw, Atim-Iw, NpXw, h-a√n-I, otem-Xv]ew
             -                  X©m- h q- c npw, Xncp- h - ø m- d npw at≤y
F∂n-ßs A©p-Xcw ]pjv]ßfmWv ]©_m-
              - -            ÿnXn-sN-øp∂ A©v Bdp-Iƒ (-Zn-Iƒ) Imth-
W-ßfmbn Ima-tZ-h≥ sXmSp-Øp-hn-Sp-∂Xv.
   -              -          cn, Ac-i-em¿, shÆm¿, hS-bm¿, IpS-ap-cp´n F∂o
   ]©-bm-X ]qP-bn¬ inh≥, hnjvWp,          A©p Bdp-Iƒ°v a[y-Øn-embn ÿnXn sNøp∂
kqcy≥, KW-]-Xn, tZhn XpSßn A©p-tZ-h-X-I-        "Xncp-hbm¿' XymK-cmP kzman-IfpsS kam[n ÿe-
                               -            -
sf-bmWv ]qPn-°p-∂-Xv. ]qP-Iƒ°pw A`n-tj-I-       ambn {]kn-≤n-bm¿÷n-®n-´p-≠v. ]©--Zo-iz-c≥,
Ønpw D]-tbm-Kn-°p∂ A©p hkvXp-°ƒ°v           {]W-Xm¿Yn-l-c≥ F∂nßs Adn-b-s∏-Sp∂

                         - 26 -
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012

Recommended

Makarajyothi 2010. by
Makarajyothi 2010.Makarajyothi 2010.
Makarajyothi 2010.Krishnanath Venkataraman
1.6K views83 slides
Makarajyothi 2019 by
Makarajyothi 2019Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019Krishnanath Venkataraman
252 views152 slides
Makarjyothi 2018 by
Makarjyothi 2018Makarjyothi 2018
Makarjyothi 2018Krishnanath Venkataraman
739 views180 slides
Makarajyothi 2016 by
Makarajyothi 2016Makarajyothi 2016
Makarajyothi 2016Krishnanath Venkataraman
745 views160 slides
Makarajyothi 2011 page 1-50 by
Makarajyothi 2011  page 1-50Makarajyothi 2011  page 1-50
Makarajyothi 2011 page 1-50Krishnanath Venkataraman
1.1K views28 slides
Makarajyothi 2011 page 201-250 by
Makarajyothi 2011 page 201-250Makarajyothi 2011 page 201-250
Makarajyothi 2011 page 201-250Krishnanath Venkataraman
604 views30 slides

More Related Content

What's hot

Makarajyothi 2011 page 157-200 by
Makarajyothi 2011 page 157-200Makarajyothi 2011 page 157-200
Makarajyothi 2011 page 157-200Krishnanath Venkataraman
712 views27 slides
Makarajyothi 2005 by
Makarajyothi 2005Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005Krishnanath Venkataraman
1.1K views81 slides
Makarajyothi 2011 page 101-156 by
Makarajyothi 2011 page 101-156Makarajyothi 2011 page 101-156
Makarajyothi 2011 page 101-156Krishnanath Venkataraman
884 views32 slides
Makarajyothi 2011 page 251-292 by
Makarajyothi 2011 page 251-292Makarajyothi 2011 page 251-292
Makarajyothi 2011 page 251-292Krishnanath Venkataraman
562 views22 slides
Makarajyothi 2011 page 51-100 by
Makarajyothi 2011  page 51-100Makarajyothi 2011  page 51-100
Makarajyothi 2011 page 51-100Krishnanath Venkataraman
661 views17 slides
Smart web by
Smart webSmart web
Smart webLino Tharakan
36 views117 slides

What's hot(19)

enioyenthu lavalin by kgbiju
enioyenthu lavalinenioyenthu lavalin
enioyenthu lavalin
kgbiju568 views
Islam For the beginners by shabeel pn
Islam For the beginnersIslam For the beginners
Islam For the beginners
shabeel pn951 views
BHADRATHA public distribution system of Government of Kerala. pdf uploaded by... by James Joseph Adhikaram
BHADRATHA public distribution system of Government of Kerala. pdf uploaded by...BHADRATHA public distribution system of Government of Kerala. pdf uploaded by...
BHADRATHA public distribution system of Government of Kerala. pdf uploaded by...
Ee rashtreeya kulimuriyil_ellavarum_nagnaraanu by Kunji Mon
Ee rashtreeya kulimuriyil_ellavarum_nagnaraanuEe rashtreeya kulimuriyil_ellavarum_nagnaraanu
Ee rashtreeya kulimuriyil_ellavarum_nagnaraanu
Kunji Mon237 views

Similar to Makarajyothi 2012

Thirikae samudayathilekko vol_1 by
Thirikae samudayathilekko vol_1Thirikae samudayathilekko vol_1
Thirikae samudayathilekko vol_1brethrenkumbanad
1.7K views60 slides
Thirikae samudayathilekko_vol_1 by
 Thirikae samudayathilekko_vol_1 Thirikae samudayathilekko_vol_1
Thirikae samudayathilekko_vol_1brethrenkumbanad
690 views60 slides
Velam by
VelamVelam
VelamHaris Padinharethil
283 views7 slides
Mandar by
MandarMandar
MandarHaris Padinharethil
270 views5 slides
Ganooshi (1) by
Ganooshi (1)Ganooshi (1)
Ganooshi (1)Haris Padinharethil
540 views13 slides
Vachanadwani 12-2010 by
Vachanadwani 12-2010Vachanadwani 12-2010
Vachanadwani 12-2010believerforum
731 views25 slides

Similar to Makarajyothi 2012(20)

Suppliment 10 bretheren_e-mail by believerforum
Suppliment 10 bretheren_e-mailSuppliment 10 bretheren_e-mail
Suppliment 10 bretheren_e-mail
believerforum345 views
dr.biju v/s adoor by premchand p
dr.biju v/s adoordr.biju v/s adoor
dr.biju v/s adoor
premchand p152 views
director bharathan by premchand p
director bharathandirector bharathan
director bharathan
premchand p214 views
Sree pushpaka sevasangam dtp 29 12-2012 by Vipin Vasudevan
Sree pushpaka sevasangam dtp 29 12-2012Sree pushpaka sevasangam dtp 29 12-2012
Sree pushpaka sevasangam dtp 29 12-2012
Vipin Vasudevan236 views
ഹ്രസ്വമായ ലേഖനങ്ങൾ. Malayāḷam by HarunyahyaMalayalam
ഹ്രസ്വമായ ലേഖനങ്ങൾ. Malayāḷamഹ്രസ്വമായ ലേഖനങ്ങൾ. Malayāḷam
ഹ്രസ്വമായ ലേഖനങ്ങൾ. Malayāḷam

Recently uploaded

Gita in English rhyme.pdf by
Gita in English rhyme.pdfGita in English rhyme.pdf
Gita in English rhyme.pdfMunindra Misra
12 views23 slides
December 2023 Calendar of Events by
December 2023 Calendar of EventsDecember 2023 Calendar of Events
December 2023 Calendar of EventsFloodwoodvern
8 views1 slide
Christ the King Sunday by
Christ the King SundayChrist the King Sunday
Christ the King SundayVintage Church
8 views26 slides
Bulletin Final.pdf by
Bulletin Final.pdfBulletin Final.pdf
Bulletin Final.pdfbusiness86
32 views4 slides
Matthew 5:9 Not Your Business.pptx by
Matthew 5:9 Not Your Business.pptxMatthew 5:9 Not Your Business.pptx
Matthew 5:9 Not Your Business.pptxMarvin McKenzie
36 views4 slides
Homily: Christ The King 2023.docx by
Homily: Christ The King 2023.docxHomily: Christ The King 2023.docx
Homily: Christ The King 2023.docxJames Knipper
30 views2 slides

Recently uploaded(15)

December 2023 Calendar of Events by Floodwoodvern
December 2023 Calendar of EventsDecember 2023 Calendar of Events
December 2023 Calendar of Events
Floodwoodvern8 views
Bulletin Final.pdf by business86
Bulletin Final.pdfBulletin Final.pdf
Bulletin Final.pdf
business8632 views
Homily: Christ The King 2023.docx by James Knipper
Homily: Christ The King 2023.docxHomily: Christ The King 2023.docx
Homily: Christ The King 2023.docx
James Knipper30 views
A331 Don’t you know that you are the temple of God? God's temple, destroy Go... by franktsao4
A331 Don’t you know that you are the temple of God? God's temple, destroy Go...A331 Don’t you know that you are the temple of God? God's temple, destroy Go...
A331 Don’t you know that you are the temple of God? God's temple, destroy Go...
franktsao49 views
Formed: Finding the Truth About Who You Are by Cole Hartman
Formed: Finding the Truth About Who You AreFormed: Finding the Truth About Who You Are
Formed: Finding the Truth About Who You Are
Cole Hartman22 views
10 LIFE LESSONS ~ The Art of Happiness from the Dalai Lama (Eng & Chi).pptx by OH TEIK BIN
10 LIFE LESSONS ~ The Art of Happiness from the Dalai Lama (Eng & Chi).pptx10 LIFE LESSONS ~ The Art of Happiness from the Dalai Lama (Eng & Chi).pptx
10 LIFE LESSONS ~ The Art of Happiness from the Dalai Lama (Eng & Chi).pptx
OH TEIK BIN23 views
KingsandProphets2.pptx by Vaughndj
KingsandProphets2.pptxKingsandProphets2.pptx
KingsandProphets2.pptx
Vaughndj11 views

Makarajyothi 2012

 • 3. ùMr uaj vcû helg htqCÛùlãrMû becX heoX ùhmejõ ùMflogjfl ujX oìfCX kgÂxpãflVe pevgvõeOeã beacljcfljYgpX aMóaYesi vfOeã hËelx heCfoVaãv ùhlfYëMcav MXKòaùk oOevû aoabe YtóeOfãg©û ùlfoMhlfvglû helghtqCÛùlãrMû lecjXkgä~j ùMr OqîMem£e MjCX anekbrjõX cuehtpõX heaÍõM bXMlfnkX mqbª jìekjX bfYgX akjaä akäf bfùiuX heqbªlr uôoãevÌX EqèùleChjX aobX Mem£ejX ùhCcecõuX Mem£ejX ùhCcecõuX hájÔeKõaclox aãe bfùh htpõX bfMV bÌõX vflõX Mgíû haæÿjû lmõ ùhmaÿe Yibez bfóÛg MXaYeû ùhfãX mglX Mem£e bmlf cevam ìfùh ùhmeovfjlX Mem£ejX ùhCcecõuX YtlveL moevÌe mqbª Ytloãehje jìjìcue yeaue cècelXi icvX Meam£ lgYõX vace vcû kejgCõecôl htjflX ãmõ OvVéjfq cele mqbª bfIxv ujX aobX hfle jgaùoeYfó©cû Mem£ejX ùhCcecõuX lX Mem£ejX DuX baÌ cuessboõX oãevfOfX DmxclxkganMVjX aobX Dvõoe MjCX vem£f Dmxclxßùlg bfveMvX lVacb MjCX cc DmxcofóØ ùhoelejX lmxceox kejgCõ Yeabv Mem£ejX ùhCcecõuX jì jì cueùhaYe!
 • 4. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 “£b-Øn¬ n∂pw {XmWw sNøp-∂Xv” (m-i-Øn¬ ߃ ]s¶-SpØv Xß-fpsS A`n-tj-I-Øn-¬ `K-hXv _nw_w n∂pw c£n-°p-∂-Xv) ‘t£{Xw’ F∂ A¿∞-amWv {io i¶-cm- Bdm-Sp-∂Xv I≠v -sXm-gpXv kmbq-Py-a-S-bp-∂p. Nm-cy¿ `K-hXv KoXbv°v cNn® `mjy-Øn¬ evIn-bn-´p-f-f-Xv. aI-c-amkw 1˛mw XobXn hen-b-hn-f°v hcpw-hn[w sImSn- Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXm-t£{Xw Cu A¿∞sØ I-bdn c≠mw-Xo-bXn Bdm-t´m-´p-IqSn kam-]n-°p∂ 6 Znh-ksØ ]q¿Æ-am-°p-∂p. Cu t£{X-Ønse tZhs Adn™v Bcm-[n- aI-c-hn-f-°m-tLm-j-amWv Cu t£{X-Ønse {][m D’-hw. °p-∂-h¿°v k¿Δ- sF-iz-cy-ßfpw {Ia-Øn¬ h∂p tNcp-∂p. CXp- I q- S msX Nnß- a m- k - Ø n¬ nd, ]pØ- c n, hnm- b - I - Xma- c w- I p- f - ß c t£{X- Ø nse apJy- { ]- X njv T N-Xp¿∞n, I∂n-am-k-Øn¬ ]qP-h-bv]v,hr›nIw, [p amk-ß- {io [¿Ω- i m- k v X m- h n- t ‚- X m- W v . Chn- S psØ tZhs fn¬ aWvU-e-°m-ew, ao-am-k-Øn¬ `K-hms‚ Xncp-m-fmb N{a-h-´-Ø-∏-mbpw `‡-P--߃ Bcm-[n-®p-h-cp-∂p. he-Xp- ss]¶pn D{Xw, taS-am-k-Øn¬ hnjp-Zn-hkw hn-ti-jm¬ AjvS- I- c - Ø n¬ Aar- X - I - e - i - h p- a mbn IpSn- s Im- f - f p∂ {Z-hy- K-W-]Xn tlmaw, I¿°n-S-I-Øn¬ cmam-b-W-am-km-N-cWw {io[¿Ω-im-kvXmhv Xs‚ `‡-cpsS GX-`n-em-jhpw km[n-®p- F∂n-hbpw t£{X-Øn¬ hn]p-e-ambn BtLm-jn-®p-h-cp-∂p. sIm-Sp-°p-hm≥ Xøm-dmbn Ccn-°p-I-bm-Wv. I∂n-aq-e-bn¬ KW-]Xn `K-hmpw sXs° Xncp-ap-‰Øp≈ t£{X-Øn¬ A©v ]Xn-‰m≠v apºv cq]o-Ir-Xamb t£{X-]cn-kchm-kn- - - - - `{Z- I mfn tZhnbpw `‡- P - - ß ƒ°v Ap- { K- l - ß ƒ I-fpsS kwL-SbmWv Xma-cw-Ip-fßc Aø-∏tk-hm-kan-Xn. Cu - - - - - ¬Ip- h m- mbn hmW- c p- f p- ∂ p. IqSmsX mK- c m- P m- h v , t£{X-Ønse ssZw-Zn--Im-cy-ß-fpw, D’-hm-tLm-j-ß-fpw, {_“-c£kv F∂o D]-tZ-h∑m-tcbpw ChnsS {]Xn-jTn-°s∏´n´p≠v. - - v - n¿Ωm-W-{]-h¿Ø--ßfpw S-Øn-h-cp-∂-Xv Aø-∏- tkhm k-an-Xn-bm-Wv. t£{X-Øns‚ D∂-aØn-m-hiy-amb ]e n¿Ωm-W - - - hnf-°p-h-bv]v, Nμw Nm¿Ø¬, ocm-RvPw, Ff-fvXn-cn, -{]-h¿Ø--ßfpw CXn-Iw sNbvXp-Xo¿°p-hm≥ kan-Xnbv°v A∏w nth- Z yw, ]mbkw nthZyw XpS- ß n- b - h - b mWv {io[¿Ω-im-kvXm-hn-p-ff apJy-h-gn-]m-Sp-Iƒ. hnti-j-Zn-h-k-ß- km[n-®n-´p-≠v. t£{X ]p-cp-≤m-cW b⁄-Ønse memw-L´- - fn¬ `K-hmv ]mev, søv F∂o {Zhy-ßsf-s°m≠v {]tXyI A`n- - ambn Xma-cw-Ip-f-ßc {io [¿ΩimkvXm-hns‚ Du´p-]p-c-bpsS tj-I-ßfpw S-Øn-h-cp-∂p. F√m-h¿jhpw aI-c-amkw 1˛mw n¿ΩmWw `K-hm≥ {io [¿Ω imkvXm-hns‚ Ap-{K-lm-»n pw XobXn (a-I-c-hn-f°v Znh-kw) cmhnse `K-hmv S-Øn-h-cp∂ `‡-P--ß-fpsS k¿Δm-fl-m-bp≈ klmb kl-I-c-W-߃ AjvSm-`n-tj-I-ß-fn¬ (F-Æ, søv, ]m¬, tX≥, ]©m-ar-Xw, sIm≠pw aI-chn-f°nv ap≥]mbn ]q¿Øo-Icn®v `K-hmv ka¿∏n- - - - Icn-°v, `kvaw, If`w F∂o -{I-a-Øn¬) qdvI-W-°nv `‡-P-- °p-hm≥ km[n®p F∂-Xn¬ kan-Xn°v Nmcn-Xm¿∞y-ap-≠v. -4-
 • 5. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 vejeãCz Dvgpz vêtlfjfh¥eëx hgnfãÿtq cv hf.Z. Sjtq, lôh¥tCfègJ SJCekgäX - 682 306 aHeQ : 0484 - 2775817 Xr∏q-Wn-Øpd 21-12-2011 Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Ønse Cu h¿jsØ aI-c-hn-f-°m-tLm-j-Øn-tm-S-p-_-‘n®v “kwKo-Xw” F∂ hnj-b-Ønv {]mapJyw sImSp-Øp-sIm≠v “a-Ic tPymXn” F∂ ma-t[-b-Øn¬ kvac-WnI {]kn-≤o-I-cn-°p∂p F∂v Adn-™-Xn¬ hf-sc-b-[nIw kt¥m-jn-°p-∂p. “a-IctPymXn” F√m hn`m-K-°m¿°pw hn⁄m{]Z-am-Is´ F∂pw {]m¿∞n-°p-∂p. {io]q¿Æ-{X-bo-i-s‚-bpw, Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im- kvXm-hn-s‚bpw Ap-{K-lm-in- p-Iƒ F√m-h¿°pw D≠m-Is´ F∂pw {]m¿∞n-°p-∂p. F∂v ]pen-b-∂q¿ Ap-P≥ mcm-b-W≥ ºq-Xn-cn-∏mSv -5-
 • 6. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 THAMARAMKULANGARA AYYAPPA SEVA SAMITHY TASS Mandir, Thamaramkulangara, Thripunithura - 682 301, Ernakulam Dt. BapJw kzmantb icWaø∏........... Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Ønse aI-c-hn-f°v D’-hm-tLmj kvac-WnI ""aI-c-tPymXn'' 10-˛masØ ]Xn- ∏n-tebv°v IS-°p-I-bm-Wv. t£{X-ß-tfm-S-p-_-‘n-®p≈ Imcy-߃am{Xw Dƒs°m-≈n®v (B-Nm-cm-p-jvTm--߃, t£{X-I-e- Iƒ, KP-ho-c-∑m¿, tafw, D’-hm-tLm-j-߃ XpS-ßn) AXm-Xns‚ ]q¿Æ-Ku-c-h-tØm-sS-Xs∂ Ign™ HºXv ]Xn-∏p-I-fpw, {io[¿Ω imkvXm-hns‚bpw {io]q¿Æ-{X-bo-is‚bpw Ap-{K-lØm-epw, `‡-PßfpsS kl-IcW߃sIm≠pw, kvXpXy¿l- - - - - - - - - amb coXn-bn¬ Ah-X-cn-∏n-°p-hm≥ kan-Xnbv°v km[n-®-Xn¬ XnI™ Nmcn-Xm¿∞y-ap-≠v. 10-˛masØ ]Xn∏v ""kwKoXw'' F∂ A]mc kmK-csØ ASp-Ø-dn-bp-hm-p≈ Ffn-b-{i-a-am-Wv. ""kwKo-X-a]n kmlnXyw kc-kzXym: kvX-Zzbw GIw B]m-Z-a-[pcw AyZv Btem-N-m-arXw'' F∂ i¶-cm-Nmcy hmIy-Øn¬ n∂pw kwKoXw F∂ alm-Xv`p-X-Øns‚ {]m[myw {Kln-°m-hp-∂-tX-bp-≈q. XymK-cm- P-kzm-an-Iƒ, apØp-kzman Zo£n-X¿, iyma-im-kv{Xn-Iƒ, jSvIm-e-tKm-hn-μ-am-cm¿, sNssº sshZy-mY `mK-h-X¿ XpS-ßnb kwKoX km{am-´p-I-fpsS ]mZ- kv]¿i-ta‰ ]pWy-`q-an-bn¬ hkn-°m≥ km[n®p F∂Xv Hmtcm `mc-Xo-b-s‚bpw ku`m-Ky-am-Wv. kwKoXwsIm≠v Ah¿ cNn® alm-Zv`p-X-ß-fpsS IY-Iƒ tI´mWv mtam-tcm-cp-Øcpw hf¿∂-Xv. AXp-sIm-≠p-Xs∂ aI-c-tPym-Xn-bn-eqsS km[m-c-W-°m-cv kwKo-XsØ ASp-Ø-dn-bp-hmp≈ Rß-fpsS {iaw Xo¿Øpw DNnXw F∂p-Xs∂ R߃ hniz-kn-°p-∂p. Iem-Im-c-m-hpI F∂Xv F√m-h-cmepw km[n-°p∂ H∂√. Hcp XnI™ Iem-Im-c-m-Im≥ P∑-kn-≤-amb hmk--Iƒ IqSntb Xocq. F∂m¬ Hcp √ Bkzm-Z-I-m-Ip-hm≥ km[n-°pI F∂Xpw Hcp Ie-bm-Wv. kwKo-X-sØ-°p-dn®v Adn-bp-hm≥ B{K-ln-°p-∂-sX√mw Adn-bp-hm-pw, kwKoXw Bkz-Zn-°p-hm-p≈ Ignhp h¿≤n-∏n-°p-hmpw CØ-h-WsØ ""aI-c-tPymXn''°v km[n°pw F∂v R߃ Dd®v hniz-kn-°p-∂p. Ign™ HºXv ]Xn-∏p- Ifpw t]mse Xs∂, Cu kvac-Wn-Ibpw Atz-jW IpXp-In-Iƒ°v Hcp ""d^-d≥kv {KŸw'' BIpw F∂-Xnv X¿°-an-√. ap≥h¿j-ß-fn-se- ]Xn-∏p- Iƒ°v `‡¿ ¬Inb kzoI-cWw Cu h¿jhpw e`n°pw F∂v hniz-kn-°-s´. F´p Znhkw o≠p-n∂ {io]q¿Æ-{X-boi t£{X-Ønse hr›n-tIm-’-h-Øn-p-tijw, Xr∏q-Wn-Øp-d-bnse `‡-P--߃ BImw-£-tbmsS ImØn-cn-°p∂ D’-h-amWv Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ aI-c-hn-f°v BtLm-j-߃. 2012˛se aI-c-hn-f°v D’hw Pp-hcn 11-˛mw XobXn sImSn-I-b-dn. 16-˛mw XobXn Bdm-t´m-Sp-IqSn kam-]n-°p-∂p. D’-h-°-º-°m¿°pw, taf-t{]-an-Iƒ°pw Cu h¿jsØ D’-hhpw Ahn-kva-c-Wo-b-amb Zriy-˛-{imhy Ap-`-h-߃ krjvSn°pw F∂-Xn¬ X¿°-an-√. Ign™ Ime-b-f-hp-I-fn¬ Xma-cw-Ip-f-ßc Aø-∏-tkhm kan-Xn-bpsS F√m {]h¿-Ø--߃°pw `‡-cpsS k¿Δm-fl-m-bp≈ kl-I-cWw R߃°p e`n-®n-´p-≠v. {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ap-{K-lw-sIm≠v Gs‰-Sp-°p∂ Hmtcm {]h¿Ø-hpw awK-f-I-c-ambn ]cy-h-km-n-∏n-°p-hm≥ C∂p- hsc kan-Xn°v km[n-®n-´p-≠v. t£{X-]p-cp-≤m-cWhpw, {iotIm-hnepw, Np‰-ºehpw sNtºme tabm≥ km[n-®Xpw t£{X-Ønp ]Sn-™mdphi-Øp≈ - - - - ÿew kz¥-am-°p-hm≥ km[n-®Xpw DZm-l-c-W-ß-fm-Wv. Aø-∏-tk-hm-k-anXn Gs‰-SpØ Hcp _rlXvkwcw-`-amWv Du´p-]pc n¿Ωm-Ww. n¿ΩmWw Bcw-`n-°p-hm-p≈ {iaw XpS-ßp-tºmƒ {io[¿Ω imkvXm-hn-s‚-bpw, {io]q¿Æ-{X-bo-is‚bpw Ap-{K-lßfpw, `‡-cpsS {]m¿∞-bpw am{X-am-bn-cp∂p kan-Xn-bpsS aqe-[w. n¿Ωm-WØns‚ {]mcw- - - - - - `-L´w apX¬ n¿ΩmW ]ptcm-KXn-bpsS Cu Ah-km-L´w hsc kmº-Øn-I˛km-t¶-Xn-Ißfmb Hcp Imcy-Øn-p-ap-∂nepw ]I®p n¬t°≠ Hchÿ - - - - - - kan-Xn°v D≠m-bn-√. {io[¿Ω imkvXm-hns‚ AZr-iy-Ic߃ X°-kabßfn¬ `‡-cpsS klm-bßfpsS cq]-Øn¬ R߃°v ]n¥p-Wbpw, ss[cyhpw - - -- - - - - - ¬In. 2011 Unkw-_¿ 31-˛mw Xo-b-Xn, ""Du´p]pc'' `K-hmp ka¿∏n-°p-I-bm-Wv. kan-Xn-bpsS {]h¿Ø-߃°v i‡n-]I¿∂v, F√m kl-IcWßfpw ¬Inb `‡¿°pw IpSpw-_mw-K߃°pw {io[¿ΩimkvXm-hns‚ Ap-{K- - - -- - - l-߃ n¿tem`w e`n-°s´ F∂v {]m¿∞n-°p-∂p. GsXmcp kvac-Wn-Ibp-sSbpw IcpØv AXns‚ D≈-S°amWv F∂v kan-Xn°v XnI™ t_m[y-ap-≠v. Cu - - - kvac-Wn-Ibv°v Bh-iy-amb teJ-ßfpw, hnh-cßfpw ¬In Ap-{K-ln® Hmtcm alXvhy‡n-tbbpw Xpey-{]m-[m-y-tØm-sS, μn-tbmsS kvacn-°p-∂tXmsSm∏w. - - - Ah¿t°-h¿°pw {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ap-{K-lØm¬ Bbq-cm-tcm-Ky-߃ e`n-°p-am-dm-Is´ F∂v Bflm¿∞-ambn {]m¿∞n-°p-∂p. - ""aI-c-tPymXn'' {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ ]mZm-c-hn-μ-ß-fn¬ `‡ym-Z-c-]q¿Δw ka¿∏n-°p-∂p...... Fkv. lcn sk{I-´-dn, Xma-cw-Ip-f-ßc Aø∏ tkhm kanXn -6-
 • 7. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 THAMARAMKULANGARA AYYAPPA SEVA SAMITHY TASS Mandir, Thamaramkulangara, Thripunithura - 682 301, Ernakulam Dt. aI-c-tPym-Xn-bn-eq-sS... A©p-]-Xn-‰m-≠p-I-fmbn Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Ønse nXy- n-Zm--ßfpw B´-hn-ti-j-ßfpw Xma-cw-Ip-f-ßc Aø-∏-tkhm kanXn F∂ `‡-P kwL-S--bpsS Npa-X-e-bn-em-Wv S-∂p-h-cp-∂-Xv. `K-hm≥ [¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ap- {K-l-Ømepw `‡-P--ß-fpsS n¿tem-`-amb klmb kl-I-c-W-ß-fmepw Cu t£{Xw nXy-]p-tcm-K-Xn-bn-em-sW∂v kk-t¥mjw Adn-bn-®p-sIm-≈-s´. F√m hnti-j-ßfpw AXn-t‚-Xmb {]m[m-y-tØm-Sp-IqSnØs∂ S-°p∂p F∂p≈ Imcyhpw F√m-h¿°pw Adn-hp-≈-Xm-W-t√m. {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ aI-c-hn-f°v atlm-’hw F√m h¿jhpw `wKn-bmbn S∂phcp-∂p. Ign™ H≥]Xp h¿j-ß-fmbn "aI-c-tPymXn' F∂ ma-t[-b-Øn¬ Hcp kvac-Wn-Ibpw {]kn-≤o-I-cn- °p-∂p. kmwkv°m-cn-Ihpw Iem-]-chpw t£{X-kw-_-‘n-bp-amb GsX-¶nepw Hcp hnj-b-Ønp {]m[myw ¬In-s°m-≠mWv F√m h¿jhpw Cu kvac-WnI `‡-P ka£w ka¿∏n-°m-dp-≈-Xv. ]Ømw hm¿jn-I-amb Cu thf-bn¬ kvac-Wn-I-bv°mbn kzoI-cn-®n-´p≈ hnjbw "kwKoXw' F∂-Xm- Wv. Ie-I-fpsS Cu‰n-√-amWv Xr∏q-Wn-Øp-d. tIc-f-Ønse G‰hpw henb Iem-t£-{X-ß-fn¬ H∂mb B¿.-F¬.-hn. tImtf-Pp-Xs∂ Xr∏q-Wn-Øp-d-bpsS A`n-am--am-Wv. kwKoX {]Xn-`-I-fm¬ C{Xbpw Ap- {K-lo-X-amb as‰mcp ÿehpw tIc-f-Øn-se-∂√ `mc-X-Øn¬ Xs∂-bp-t≠m F∂p kwi-bn-t°-≠n- bn-cn-°p-∂p. Ch-cpsS FÆw AwKp-eo-]-cn-an-X-a-√m-Ø-Xn-m¬ t]sc-SpØp ]d-bm≥ km[y-hp-a-√. Cuiz- cm-cm-[-bv°p apJy-amb LS-I-ß-fn¬ ap≥]-¥n-bn¬ n¬°p-∂Xv kwKo-X-amWv. a{¥-߃, taf- ߃, `P-, Xp≈¬, IqØv, IY-I-fn, tkm]m kwKoXw apX-emb t£{X-kw-_-‘n-bmb Ie-I- fpsSsb√mw Poh≥ kwKo-X-am-Wv. ΩpsS tZho-tZ-h-∑m-cp-tSbpw Ejn-I-fp-tSbpw Ic-ßsf Ae-¶-cn-®n- cn-°p∂XpXs∂ kwKo-tXm-]-I-c-W-ß-fm-Wv. Cu {]]©w Xs∂ kwKo-Xm-fl-I-am-Wv. {]`mX ]£n- I-fpsS If-Iq-P--߃, Zn-I-fpsS Hgp°v Ch-sb√mw kwKo-X-a-b-am-Wv. kwKo-X-Øns‚ Ap-c-W--ß- fn-s√-¶n¬ Cu {]]-©-Øn-p-t]mepw AÿnXz-an-√. inip-°ƒt]mepw Dd-ßp-∂Xv Xmcm-´ns‚ eb-am- [p-cy-Øn-emWv. kwKoX {]Xn-`-I-fp-sS, Bkzm-Z-I-cp-sS, hna¿i-I-cpsS {]uV-Kw-`o-c-amb teJ--߃ ]T--߃, hna¿i--߃ F∂n-h-bm¬ kº-∂-amb Cu kvac-WnI s]mXp-P--k-a£w `‡ym-Z-c-]q¿Δw ka¿∏n- °p-∂p. CXn-p-th≠n Atlm-cm{Xw {]b-Xvn® kanXn {]h¿Ø-I¿, t{]m’m-lw ¬Inb Kpcp- P--߃, CXn-te-bv°mbn hne-s∏´ teJ--߃ ¬Inb teJ-I¿, ]c-ky-ßfpw a‰pw-X∂v klm- bn® hym]mc, hyh-kmb, ÿm]--߃, hy‡n-Iƒ, Ia-o-b-ambn A®-Sn®v IrXy-k-a-b-Øp-Xs∂ R߃°p ¬Inb "amXm {]nt‚gvkv', AXp-t]m-se-Xs∂ CXns‚ hnP-b-Øn-mbn {]h¿Øn-®n- ´p≈ F√m k÷--ß-tfmSpw kan-Xn-bpsS μnbpw IS-∏mSpw tcJ-s∏-Sp-Øn-s°m-≈p-∂p. Cu kwcw- `-Øn-p-th≠n klm-bn-®n-´p-≈ F√m-h¿°pw tZi-m-Y-mb {io]q¿Æ-{X-bo-i-t‚-bpw, Xma-c-Ip-f-ßc {io[¿Ω imkvXm-hn-s‚bpw Ap-{K-lm-in- p-Iƒ D≠m-Is´ F∂p {]m¿∞n-®p-sIm-≈p-∂p. {ioltc ax Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXmth icWw k¿thiv i¶¿ Fkv. I¨ho-¿, aI-c-hn-f-°m-tLmjIΩn-‰n. -7-
 • 8. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 D≈-S°w kma-th-Zhpw kwKo-Xhpw ˛ tUm. tXm´w inh-I-c≥ ºq-Xncn 9 `mcX kwKoXw Ncn-{X-Øn-eqsS -˛ tUm. F. PeP h¿Ω 15 kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS ap≥Km-an-Iƒ ˛ tUm. `ph-t-izcn Pn. 20 kwKo-X-˛-km-ln-Xy-`mhw Xpfpºn n¬°p∂ t£{X ]©-c-Xv-Ir-Xn-Iƒ˛ 25 tUm. Fkv. `mKy-e£van Fw.-F. ]n.-F-®v.-Un. {io apØp-kzman Zo£n-X¿ IrXn-I-fnse Ap-]a kwKo-X-˛-km-lnXy ka-zb kuμcyw ˛ 29 tUm. {]oXn sI. mZ-cq-]n-Wnsb {]Xy-£-am-°nb iymam-im-kv{Xn-Iƒ ˛ tUm. aRvPp tKm]m¬ 33 kzmXn kvarXn-I-fn-eq-sS ... ˛ AizXn Xncp-mƒ cma-h¿Ω 36 It®cn [¿Ωw ˛ tUm. {ioh’≥ sP. tatm≥ 42 h-hn[ `‡n-bpw, kwKo-Xhpw ˛ -tUm. B¿. {ioteJ 45 t£{X-kw-KoXw ˛ HcmapJw ˛ APnXv ºq-Xncn 48 kwKoXhpw kmlnXyhpw ˛ tUm hn B¿ {]t_m[N{μ≥ mb¿ 51 tIc-f-Ønse t£{X-߃ ˛ I¿Æm-SI kwKoX Io¿Ø--ßfn¬ ˛ 56 tUm. ANyp-Xvi-¶¿ Fkv. mb¿ kwKoXw Cuiz-c≥ ˛ Sn.-F-kv. cm[m-Ir-jvWPn 60 kwKo-X- kw-kvIm-c-ß-fpsS ka-z-b-ambn lnμp-ÿmn kwKoXw ˛ tUm. A{`m-ZnX _m¿Pn 63 tkm]m kwKoXw ˛ Hcp kmam-ym-h-tem-Iw ˛ tUm. eoem HmwtNcn 67 IY-Ifn kwKo-X-Øns‚ hnImk ]cn-Wm-a-߃ ˛ cta-i≥ Xºp-cm≥ 76 a-e-bm¨a-bpsS `mh-cm-K-߃ ˛ inh-Zmkv h¿Ω 80 A`n-apJw :˛ ]{Xm-[n-]-k-anXn ˛ ""Ka-I-h-iyX''bm¿∂ IrjvW kwKo-X-Øns‚ Fgp-]-Ø©v h¿j-߃ ˛ 83 ]fl-`q-j¨ Sn.-F≥. IrjvW≥ kwKoXhpw BtcmKyhpw -˛ tUm. _n. ]pjv] IrjvW≥ 86 kwKo-X-]-cn-]m-Sn-bn¬ i_vZ-kw-hn-[m--Øn-p≈ {]m[myw ˛ {io. An¬ 88 kwKo-Xm-`ym-kw˛ C∂-se, C∂v ˛ tUm. ]fl Fkv. Xºp-cm≥ 90 P¬km L¿ - ˛ IrjvW-aq¿Øn 94 efnX kwKo-X-Øn¬ n∂pw imkv{Xob kwKo-X-Øn-tebv°v ˛ Fw.-F-kv. e£van ip` 97 -8-
 • 9. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kma-th-Zhpw kwKo-Xhpw tUm. tXm´w inh-I-c≥ ºq-Xncn {_“-ap-tJm-¤p-X-amb NXp¿tΔ-Z-߃ EIv, AXmWv tZh-X. hnizm-an-{X≥, IWz≥, hkn-jvT≥, bPp v, kmam, Y¿Δ-W-ß-fm-W-t√m. ""{_“-n- A{Xn, hma-tZ-h≥, Bt{Xbn, Aw-`r-W]p-{Xn-bmb iz-knXw thZw:'' F∂m-Wv {]am-Ww. ⁄m-`- hm°v F∂n-h¿ {]kn-≤-cmb Ejn-am-cm-Wv. Kmb- WvUm-Km-c-ß-fmb thZ-߃ Am-Znbpw A-¥- {Xn, XpjvWn-Iv, ApjvSp-∏v, _rl-Xn, {XjvSp-∏v, hp-am-sW∂v n¿Æ-bn-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. AXn-m¬- PKXn F∂nh Oμ p-I-fm-Ip-∂p. C{μ≥, A·n, Øs∂ A]u-cp-tj-b-amWv thZ-߃. ⁄mw hcp-W≥, cp{Z≥, hmbp, khn-Xmhv XpS-ßn-bh tZh- Hcp hy‡n-bm¬ cNn-bv°-s∏-Sp-hm≥ km≤y-a√ X-I-fpsS DZm-l-c-Ww. F∂-Xn-m¬ ap-jy-kr-jvS-a√ thZw F∂p ]d- thZ-߃ {]Ir-Xn-tbbpw {]]-©-tØbpw bp- ∂ - X n¬ Akmw- K Xyw H´pwX- s ∂- b n- √ . ntj-[n-°p-∂n-s√∂p am{X-a-√, AwKo-I-cn-°p- ⁄msØ ap-jy≥ Is≠-Øp-I-bmWv AYhm Ibpw {]iw-kn-°p-Ibpw sNøp-∂p-ap-≠v. Pohn- Z¿in-°p-I-bm-Wv sNøp-∂-Xv. AXn-m-emWv Ejn- XsØ bYm¿∞-ambn hnh-cn-°p-∂-Xn-m¬, thZw amsc a{¥-{Z-jvSm-°ƒ F∂v hnh-£n-°p-∂Xv. Ejn - GXp Ime-Øpw, Gh¿°pw hgn-Im-´n-bmbn h¿Øn- F∂ hm°ns‚ A¿∞w Xs∂ {Im¥- Z ¿in °p-∂p. BZn-`u-Xn-I-am-bpw, BZn-ssZ-hn-I-am-bpw, F∂m-Wv. B≤ym- fl n- I - a mbpw a‰pw hnhn[ Xe- ß - f n¬ F√m a{¥-߃°pw Ejn-—-tμm-˛-tZ-h-X-Iƒ thZsØ hymJym-n-®-h-cm-Wv ΩpsS ]q¿Δ-kq- D≠v. Ejn-am¿ Z¿in-®, km£m¬°-cn® a{¥-ß- cn-Iƒ. i_vZ-hyp¬∏-Ønsb ASn-ÿm--am°n sf-bmWv E°p-Iƒ F∂p-]dbp-∂Xv. a{¥-{Z-jvSmhv - - - sscp- ‡ w, b⁄sØ ASn- ÿ m- - a m°n Ejn-bpw, hrØw Oμ p-am-Ip-∂p. GsXmcp tZh- bm⁄n-Iw, Bfl-X-ØzsØ ASn-ÿm--am°n Xsb Dt±-in-®mtWm a{¥w {]tbm-Kn-°p-∂-Xv, B≤ym-fln-Iw, CXn-lmk kw_-‘-ambn sFXn- ]m™m¬ {Kma-Ønse kma-th-Zn-Iƒ HØpIq-Sp∂ e£van mcm-bW t£{Xw -9-
 • 10. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 lm-knIw F∂v mep hn[-Øn¬ A¿∞-a-dn-tb- I-fp-≈-XmWv kma-th-Zw F∂m-Wn-Xns‚ Xmev]- ≠-Xm-sW-∂m-Wv bmkv°-a-Xw. cyw. AkwJyw imJ-Iƒ D≠m-bn-cp∂p F∂p ΩpsS hnPvRm kmK-c-Øn¬, thZ-Øn¬ Icp-Xn-bmepw sX‰n-√. Hmtcmtcm Ejn-am-cpsS t]cp- n∂v DXv`qX-amb AkwJyw hn`m-K-ß-fpw, Ah I-fn¬ AXmXv imJ-Iƒ Adn-b-s∏-´p-h-cp-∂p. hnh-cn-°p∂ Bbn-c-am-bncw {KŸ-X-√-P-ßfpw thZsØ mem°n hn`-Pn® IrjvW-ssZz-]m-b ΩpsS kwkv°m-csØ kº-∂-am-°p∂p. {_m“- al¿ln Hmtcm∂pw Hmtcm injy≥am¿°p-]-tZ- W-߃, Bc-Wy-I-߃, D]-n-j-Øp-°ƒ, D]- in-®p. kma-thZw ssPan-n-°m-Wp-]tZ-in-®Xv. AXv - - th-Z-߃, thZm-MvK-߃, Z¿i--߃, {iuX-kq- injy-{]-injy ]c-º-c-bm¬ nc-h[n imJ-I-fmbn {X-߃, Krly-kq-{X-߃, kvarXn-Iƒ, CXn-lmk {]N-cn-°-s∏-´p. ]pcm-Wm-Zn-Iƒ, Imhy-m-S-Im-Zn-Iƒ XpS-ßn-b-h-bn- {]kn-≤amb Ztim-]n-jØp-Ifn¬ Omtμm- - - - - ep≈ CuSp-shbv∏v as‰mcp cmjv{S-Ønpw Ah- Kyw, tIw F∂nh kma-th-Zm-¥¿K-X-am-Ip-∂p. Im-i-s∏-Sp-hm-n-√-X-s∂. Omtμm-tKym-]n-jØnse ""XXz-akn'' BWv kma- - - kwln-X, {_m“-Ww, Bc-Wy-Iw, D]-n- th-Zo-bamb alm-Im-hyw. (O-μ ns Kmw sNøp- - - jØv F∂n-ßs Hmtcm thZhpw membn hn`- ∂- h ¿ Otμm- K ≥am¿. kma- t h- Z n- I sf Otμm- Pn-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. Hcp ap-jys‚ {_“-N-cym- K≥am¿ F∂v hyh-l-cn-°m-dp-≠v.) {i- a - Ø n¬ kwln- X - b v ° pw, Km¿l- ÿ y- Ø n¬ ta¬∏-d™ aq∂v imJ-I-fn¬ ssPan-ob {_m“-W-Øn-pw, hm-{]-ÿØn¬ Bc-Wy-I- imJ-bm-Wv tIc-fØn¬ S-∏n-ep≈Xv. I¿Æm-S- Øn-pw, kym-km-{i-a-th-f-bn¬ D]-n-j-Ønpw Iw, Xan-gvm-Sv, B{‘m-{]-tZiv F∂n-hn-S-ß-fnepw {]m[myw KWn-bv°-s∏-´n-cn-°p-∂p. ssPan-ob kma-thZw {]Nm-c-Øneps≠¶nepw, D]m- k m {][m- - a mb kma- t h- Z - Ø nv tIc-fob {_m“-W-cmb ºq-Xn-cn-am-cpsS thtZm- Fs¥-∂n-√mØ {]m[m-yw, tkma-bm-Km-Zn-{iuX ®m-cW coXn AXy¥w hyXy-kvX-am-Wv. IuYp-a- I¿Ω-ßfn¬ ¬In hcp-∂p-≠v. ""kma-bXn tZhm≥ - imJ Hdo , DØ¿{]-tZ-iv, _wKmƒ, I¿Æm-S-I, At CXn- k ma'' F∂mWv kmb- W - a - X w. Xan-gvmSv F∂o `mK-ß-fn-epw, cmWm-b-o-b-imJ tZh≥amsc can-∏n-°p-∂-XmWv kmaw F∂¿∞w. I¿Æm-S-Iw, cmP-ÿm≥, alm-cm-jv{S, KpP-dmØv, hm°n- t mSpw {]mW- t mSpw IqSn- t N¿∂Xv B{‘m-{]-tZ-iv, DØ¿{]-tZiv F∂o kwÿm-- GXmtWm AXmWv kmaw F∂v _rl-Zm-cWy ß-fn-epw, Nne-bn-S-sØ√mw ipjv°-am-sW-¶n-epw, tIm]-n-j-Ønepw ]d-bp-∂p-≠v. kam-iz-kn-∏n-°p- {]Nm-c-Øn-ep-≠v. ∂Xv (Soothing), XpjvSn-s∏-Sp-Øp-∂Xv kma-am-Ip- kma-th-Z-kw-ln-X-bnse a{¥-ß-fn¬, qdn¬ ∂p. kmaw kmXzn-Iam-Wv. (km-ath-ZØns‚ Bizm- - - - Xmsg-bp-≈h HgnsI F√mw Xs∂, EtKz-Z-Øn-ep- k-Zm-bI kz`m-hsØ°pdn®v ]n∂o-Sv {]kvXm-hn- ≈h Xs∂-bm-Wv. F∂m¬, sNm√p∂ coXn ˛ °p-∂p≠v.) kzc-hn-[mw ˛ Gsd hyXy-kvX-am-Wv. kmam-y- kma-th-Z-Ønv IuYp-aw, cmWm-b-o-bw, kz-c-Øn-ep-≈, AXm-bXv DZm-Øm-p-ZmØ kzcnX ssPao-obw F∂o aq∂p kwln-X-Ifpw (im-J), ]q¿Δ-I-amb EIv kwln-X-bpw, AtX a{¥-߃ XmWvUyw, Omtμm-Kyw, ssPan-obw AYhm Xe- Xs∂ kzcn®v Kmm-fl-I-ambn sNm√p∂ Km-kw- h-Imcw F∂v aq∂v {_m“-W-ß-fp-am-Wp-≈-Xv. ln-Xbpw tN¿∂-XmWv kma-thZ kwln-X. C-cp- ""kl-{k-h¿flm kma-thZ:'' F∂mWv ]X--RvPen ]- Ø n- b ©v A[ym- b - ß - f p≈ Bc- W y- I - K mw alm-`m-jy-Øn¬ ]d-™n-cn-°p-∂Xv. Bbncw imJ- - AYhm N{μm- k maw IqSn Dƒs∏- S p- ∂ - X mWv - 10 -
 • 11. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kwln-X; a‰v `mK-߃ ]Xn-hn-s√-¶nepw N{μm-kmaw ""EIv`n: ]mTy a`qXv KoXw kym-km-{i-an-Ifmb kzman-bm¿amcpw sNm√m-dp-≠v. - kma`y: ka-]-ZyX bPq¿t`ym-`n-Ow PmXm˛ F√m thZ-߃°pw Hmtcm D]-th-Zap-s≠∂v - ckm-›m-Y¿ΔW: karXm:'' F∂v kwKoX Z¿∏- kqNn-∏n-®p-h-t√m. Km‘¿ΔthZ-amWv km-a-th-Z- W-sa∂ {KŸ-Ønepw, Øns‚ D]-th-Zw. AXm-bXv kwKoXw kay-°mb KoXw AYhm Kmw BWv kwKoXw. {]]-©- ""kma-th-ZmZv kztcm PmX: kw-KoXw Xs∂ Nn´-s∏-Sp-Øn-b-XmWv kma-th-Zw. kztct`ym {Kma-kw-`hm:'' F∂v amXw-K≥ _rl- aq∂p kma-thZ imJ-I-fnepw h®v ssPan-ob t±in-I-bnepw kma- t h- Z - a mWv IqSp- X ¬ kwKo- X m- fl - I - s a∂v ""k]vX-kz-cmkvXp Kobt¥ kmμ¿`n-I-ambn {]kvXm-hn-®p-sIm-≈-s´. kma- kma-`n- m-a-ssK¿∫pss[:'' F∂v amWvUpIy- Øn¬ n∂v Pn-®-XmWv kwKoXw F∂-Xn-m¬ inIvjbnepw ]d-b-s∏-´n-cn-°p-∂p. kmaPw F∂ ]Zw kwKo-X-Øns‚ ]cym-b-ambn CXn¬n∂v, kwKo-X-Ønse {]amW {KŸ- D]-tbm-Kn-°p-∂p. ß-sf-√mw, kwKo-XØns‚ D¤hw kma-th-ZØn¬ - - kma-th-Z-Øn¬ n∂mWv kwKoXw D¤-hn- n∂m- s W∂pw kma- t h- Z - Ø n¬ k]v X - k z- c - { ]- ®-sX-∂-Xnv ]ucm-WnI {KŸ-ß-fn¬ nc-h[n tbmKw Ds≠∂pw AwKo-I-cn-®n-´p-s≠∂v hy‡- {]am-W-߃ ImWp-h≥ Ign-bpw. NneXp am{Xw am-W-t√m. Xmsg tN¿°p-∂p. thtZm-®m-cWw {][m--ambn aq∂p hn[-Øn- ""kma-th-Zm-ZnZw KoXw em-Wp-≈-Xv. B¿®n-Iw, KmYn-Iw, kman-Iw. EIv, kwP- { Kml ]nXmalx'' F∂v im¿Mv K - t Z- h ≥ KmY, kmaw F∂n hm°p-I-fp-ambn _‘-s∏-´mWn kwKoX cXvm-I-c-Ønepw ]Z-߃ D≠m-bn-cn-°p-∂-Xv. B¿®nIw GI kzc- ""P{Kml ]mTy-arKvthZm¬ am-Wv. ΩpsS m´nse ]e BNm-cm-p-jvTm--ß- kma-t`ym-Ko-X-tah N'' F∂v `c-X-ap-n-bpsS fnepw (A-ssh-Zn-I-hpw) B¿®nI coXn-bm-W-h-ew- mSy-im-kv{X-Ønepw _n- ° p- ∂ - X v . KmYn- I w, DZm- Ø m- p- Z m- Ø - ß ƒ tN¿∂-Xm-Wv. bPq¿tΔZ {_m“-W-߃ (Nne D]- n-j-Øp-I-fpw) Cu k{º-Zm-b-Øn¬ sNm√n hcp- ∂p. kman-Iam-Is´, DZm-Øw, Ap-Zm-Øw, kzcnXw - - F∂nh tN¿∂-Xm-Wv. EtKz-Zhpw bPq¿tΔ-Zhpw DZm- Ø m- Z n- k z- c - { X- b - k - t a- X - a mWv sNm√p- ∂ - X v . ""Dss®-cp-ZmØ:, ossN-c-p-ZmØ:......'' F∂o hn[- Øn¬ kzc-{]-b-XvsØ sshøm-I-c-W-∑m-¿ hnh- cn-®n-´p-≠v. hmt§-b-Im-c-∑m-cpsS coXn-bn¬, "n' kzcw Ap-Zm-ØØn-pw, "k' kzcw DZm-ØØnpw - - "cn' kzcw kzcn-XØnpw kam--am-Wv. ({]-N-bw, Iºw F∂o kzc-t`-Z-ßfpw hnc-f-ambn {]tbm-Kn- °-s∏-Sp-∂p-≠v.) Xma-cIp-fßcbn¬ 2010-˛¬ S∂ kma-th-Zm¿® - kzc-Øns‚ ASn-ÿm--amw am{X-bm-Wv. - 11 -
 • 12. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 am{X-bn¬ hyXymkw h∂m¬ thZw sNm√p-∂Xv S-Øp-Ibpw {]_‘w {]kn-≤o-I-cn-°p-Ibpw ]ng-®-Xmbn IW-°m-°pw. icn-bmb am{X-bn¬, sNbvXn-´p-≠v. (The Music of Hebrews - Resemblance kzc- Ø n¬, ho≠pw Bh¿Øn- ° - W w. sX‰n to Samaveda Chart) sNm√p-∂Xv ]m]-am-sW-∂m-Wv hnizm-kw. n›nX mev, A©v, Bdv, Ggv kzc-ßsf D]-tbm-K- coXn-bn¬ sNm√-W-sa∂v hn[n-bp-≠v. kzc-Øn¬ s∏-Sp-Øn-bp≈ kwKo-XsØ-°p-dn®v hni-Zamb hnh- - - ISp-InS am‰w hcp-Øp-hm≥ sNm√p-∂-hv Ah-Im- c-W-߃ imkv{X-{K-Ÿ-ß-fn¬ ImWmw. kzcm-¥- i-an-√. AXm-b-Xv, atm-[¿Ω-Ønv {]k-‡n-bn- cw, HuU-hw, jmU-hw, kºq¿Æw F∂n-ß-s- s√∂v Npcp-°w. bm-Wn-h-bpsS kmt¶-XnI ma-߃. tkma-bm-Kw, AXn-cm{Xw F∂n-h-bn¬ kma- ""B¿®n-tIm-Km-Yn-I-ss›h th-Zn-I-fmb DZvKm-Xm-°ƒ kma-Kmw S-Øp- kman-I› kzcm-¥c: tºmƒ, CXc thZn-I-fmb a‰v EXzn-°p-Iƒ (D-]- HuU-hw, jmUhw ssNh Km-Xm-°-sf-∂mWv Chsc hn-ti-jn-∏n-°p-∂-Xv) kºq¿Æ-tizXn k]vXa: ]Xn- mep am{X- b n¬ AI- º Sn ]mS- W - s a∂v GI-kz-c-{]-tbm-tKmln {iuX-{K-Ÿ-ß-fn¬ hn[n-bp-≠v. bmK-Ønv imem- B¿®nI: tkm`n-[o-btX am-{X-bn¬ sNm√pI F∂ Hcp coXn Xs∂ hnti- KmYn-tIm-Zzn-kz-tcm-t⁄b: j-am-bp-≠v. EtKz-Z-Ønse PS, cY XpS-ßnb hnIr- {Xnkz-c-ss›h kmanI: Xn-I-fn-epw, bPq¿tΔ-Z-Ønse sIm´v, tLmjw XpS- NXp-kz-c-{]-tbm-tKmln ßnb {]tbm-K-ß-fnepw, kwlnXm kzc-k-{º-Zm- IYn-XkvXp kzcm-¥c:'' b-Øn¬ n∂v hn`n-∂-am-bn-´m-Wv thZm-em-]-w. {ihW kpμ-c-amb Cu {]tbm-K-߃ tIc-f- F∂p XpS- ß nb t«mI- ß ƒ aXw- K s‚ Øns‚ am{Xw {]tXy-I-X-bm-Wv. _rl-tZ-in-I-bn¬ D≈-Xm-Wv. DZm-Øm-Zn-kz-c-߃ tem-I-Øn¬ a‰n-S-ß- kcn-Ka XpS-ßnb k]vX-kz-c-߃°v aqem- fnepw aX-]camb NS-ßp-Ifn¬ D]-tbm-Ks∏-Sp-Øn- - - - - [m-c-amb kma-th-Z-Ønse kzc-߃°v, {IpjvSw, h- c p- ∂ p- ≠ v . ASp- Ø n- s S, kpdn- b mn hn`m- K - {]Y-aw, ZznXo-bw, a[y-aw, NXp¿∞w, a{μw, AXn- Øn¬s∏-´, kwKo-X-⁄-cmb Nne {InkvXob kzmcyw F∂n-hbmWv ma-ß-sf∂v ssXØn-cob ]ptcm-ln-X-∑m-cpsS D’m-l-Øn¬, ""kocn'' F∂ {]mXn-im-Jy-Ønepw hnh-cn-°p-∂p-≠v. (Xm-c-Xayw kwL-S-bpsS Iogn¬, tIm´-bØp h®v kwKo-X- hyp¬{I-a-am-bn-´m-Wv thWp-m-Z-hp-ambn _‘-s∏- hn-j-b-I-ambn Hcp skan-m¿ S-°p-I-bp-≠m-bn. SpØn mc-Zob in£-bn¬ Cßns ]d-™n-cn- kma-th-ZsØ {]Xn-n-[o-I-cn®v Cu teJ-Ipw °p-∂p˛ ]s¶-Sp-°p-I-bp-≠mbn. ΩpsS thtZm-®m-c-W- ""b: kma-Kmmw {]Ya: Øns‚ coXnbpambn hfsc kmay-ap≈ coXn-bn- kth-tWm¿a-[ya: kzc: emWv Ah-cpsS Nne {]m¿∞--Iƒ. lo{_p, tbmZzn-Xob: k Km-‘mc: em‰n≥ `mj-I-fn-ep≈ Bem-]--ß-fp-am-bp≈ XrXo-bkvXzr j`: kvarX: kmZr-iy-ßfpw N¿®m-hn-j-b-am-bn. lo{_p kwKo- NXp¿∞w jUvP CXymlp: Xhpw kma-kw-Ko-Xhpw XΩn-ep≈ KmV-amb ]©tam ss[htXm `th¬ kmZr-iy-sØ-°p-dn®v Bdv Zim-_vZ߃°p ap≥]p- - jjvtTm njmtZm hnt⁄b: X-s∂, aZn-cm-in-bnse tUm. hn. cmL-h≥ ]Tw k]vXaw ]©a: kvarX:'' - 12 -
 • 13. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 (a-K-cn-k-[-n] F∂v {Iaw) {_m“W {KŸ-ß-fnepw hmZy-߃ hmbn-°p-hm≥ GXmpw h¿j-߃°p ap≥]v I¿Æm-S-I- hn[n-bp-≠v. a‰n-S-ß-fn¬ Ct∏mgpw AXmXv ka-b- Ønse {io cma-N-{μm-]pcw aTØn¬ h®v S∂ ß-fn¬ hmZyw apg-°m-dp-≠v. A¥m-cmjv{S kma-thZ ktΩ-f--Øn¬ ]s¶-S- 1980 Ifn-em-sW∂p tXm∂p-∂p, _m-dkv °p-∂-Xnpw Hcp {]_‘w Ah-X-cn-∏n-°p-∂- lμp- b q- W n- t h- g v k n- ‰ n- b nse kwKo- X - i mkv { X Xnpw Ah-kcw e`n-°p-I-bp-≠m-bn. XZ-h-k-c- hn`mKw tae-[n-Im-cn-bm-bn-cp∂ {ioaXn cMvK-m- Øn¬ km£m¬ tbip-Zmkpw a‰v {]K-¤cpw k`m- bIn Aø-¶m-cpsS D’m-l-Øn¬ kma-th-Z-˛-kw- ]- X n- I - f mbn D≠m- b n- c p- ∂ p. {]_- ‘ m- h - X - KoX kw_-‘n-bmbn Hcp skan-m¿ S-°p-I-bp- cWØnn- S - b n¬Øs∂ kPo- h - a m- b pw, hfsc ≠m-bn. kma-th-Zm-em-]Ønv AI-º-Sn-bmbn Ap-Iq-e-ambpw k¿Δ{io tbip-Zmkv CS-s]-Sp- GXv ]°- h m- Z y- a mWv IqSpX¬ Ap- t bmPyw Ibpw ssPan-ob kma-Km-Øns‚ hnti-jXIƒ - - - F∂pw a‰pw {]mtbm-Kn-I-am-bn-Øs∂ hne-bn-cp- FSp-Øp-]-d-bp-I-bp-ap-≠m-bn. Jc-l-c-{]nb cmK- Ø-s∏-Sp-I-bp-≠m-bn. X’-a-bØv kma-th-Zhpw tØmSv tN¿Øphbv°m-hp-∂-tXm, kmZr-iy-ap-≈- kwKo-Xhpw XΩnep≈ _‘hpw Gsd N¿® sNø- tXm, Bbn-´mWv kma-Km-sØ At±lw ncq-]n- s∏-´p. ®-Xv. CXn--Sn-ÿmw ta¬∏-d™ mc-Zob in£- tZi-Ime h¿§-h¿Æ hyXym-k-߃°v D]- bnse {]kvXm-h-am-sW∂pw Icp-Xmw. At±lw cn-bmWv ip≤ kwKo-X-sa∂v ÿnc-s∏-Sp-Øp∂ FSp-Øp-]-d™ as‰mcp Imcyw a‰v tZiob k{º- Hcp Ap-`hw IqSn ChnsS ]¶p-h-bv°-s´. DtZymK Zm-b-ß-fn¬ n∂v hyXy-kvX-am-bn, ºq-Xn-cn-am- kw_-‘-ambn Ad_n cmPy hmk-Øn-n-S-bn¬, cpsS HmØp-sNm-√-en¬ {ipXn-bpsS A`m-h-hpw, jnb, kp∂n hn`m-K-ß-fn¬s∏´ ap…nw ]ptcm-ln- X¬^-e-am-bp≈ A`w-Knbpw apg®p n¬°p-∂- X-cpsS {]m¿∞ (hm-¶p-hn-fn) ÿnc-ambn {i≤n- Xmbn Ap-`-h-s∏-Sp∂p F∂-Xm-Wv. Xan-gvm-´nse °m-dp-≠m-bn-cp-∂p. A¤p-X-I-c-sa∂p ]d-b-s´, IuYp-a-imJm k{º-Zm-b-amWv Jc-l-c-{]n-b-tbmSv thZm-em-]--hp-ambn AXy¥w kmZriyw D≈-Xm- Ap-Kp-W-am-bn-cn-°p-∂-sX∂pw {i≤m¿l-am-Wv. bn-´mWv tXm∂n-b-Xv. (tI-c-f-Ønse hm¶p-hn-fn°v bmKmZn I¿Ω- ß - f n- e pw, t£{X- ß - f nse C{Xbpw kmZriyw tXm∂m-dn-√.) {]Xn-jvTm-Zn-ip` I¿Ω-ß-fnepw a‰pw kma-Kmw ]uc-kvXy-am-I-s´, ]m›m-Xy-am-I-s´, ]ucm- n¿∫-‘-am-W-t√m. It®cnIfnepw a‰pw D≈-Xp- Wn-I-amb kwKoX[mc-Iƒ F√mw Hcp Nc-Sn¬ t]me ]°-tafw thZm-em-] ka-bØv C∂v S- tIm¿Ø aWn-I-fm-sW∂v CXn¬ n∂v hy‡-am- ∏n-en√. F∂m¬, tkma-bm-K-Ønse AXn-hn-in- W-t√m. as‰√m kwkv°m-c-ß-tf-°mfpw ]pcm-X- jvS-amb cY-¥-c-kmaw (`-Imc cY-¥cw ˛ aqe-a- hpw DØ- t am- Ø - a - h p- a mb ΩpsS km- X {¥-Ønse A£-c-߃°p ]Icw ` Im-c-amWv kwkv°m-c-Øns‚ aln-abpw Kcn-abpw DØ-tcm- sNm√p-∂-Xv. kzc-Ønpw A®npw hyXym-k-an-√. Øcw sΩ A¤pX ]c-X-{¥-cm-°p-Ibpw sNøp- DZm-l-c-W-Ønv ""AZvKv[m-Ch'' F∂-Xnv "" ``q- ∂p. `m-`n-t`....'' F∂v kzcn®v sNm√p-∂p.) sNm√p∂ ka-bØv GsX-¶nepw hn[-Øn¬ D®-Øn-ep≈ kam- i zmk NnIn- ’ - b nepw ( Palliative ), sIm´¬ C∂pw Ap-jvTn®p hcp-∂p-≠v. sNºntem kwKoX NnIn-’-bnepw (Music Therapy) kma-th-Z- IpS-Øntem ]m´bntem BWv I≠p-h-cp-∂-Xv. Ønv AXn-{]-[m--amb ]¶p-h-ln-°p-hm≥ Ign-bp- CXnv Dt]m-Zv_-e-I-ambn {iuX-{K-Ÿ-ß-fnepw sa-∂mWv Cu teJ-Is‚ A`n-{]m-bw. AXmXv - 13 -
 • 14. - 14 - 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 bqóèfsnejg ùhebMõX ceùlX kfögÿ DbmjceCflx. 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 kQkgäfqsT oqMfòªx keCfTãqh¥fòªx mdYeiõX avëgbez Y©pv~WTx 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mdkjõX GçeãfjfTgÿleCx. mqbªenRejYtóflveãf SBgÿúgÿ Yibesv 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 aìùlèfvkèx ùhabMfTgaêeW Y©pv~WTx keCfTãqh¥fTgbevgú 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 keCfTãqh¥ f Tgÿlx GÑfóx ë kejõmeíõèfvx Gèccsùl. SBgÿúfh¥ x 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ipbrjszÜ cgkäfw beoõaIeó~ägsë Dkêëfaãesë SBgÿgúgÿ Yibevx 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 jeùlfãfw aìùlèfvg hgJaèsTBgÿgúfTgÿlx. DnRejYtóflveã 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 SnâebqóbgX ckjbfäTgofbmX ceùlceCx lecjXkgä~j ùMrOqîMem£ebfsv 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ImWn°bnS¬ {][mw 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mqbªcXiä oeãkav MjCcÖh¥! 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ]d-bp-∂p. 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 tebpw ]m]w C√m-Xm-Ip-sa∂v sshjvWh kwln-X-Iƒ 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 bm¬ Ign™ Ggv P∑-ß-fn-tebpw hcp∂ Ggp-P-∑-ß-fn- 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 t£{X n¿ΩmW {]h¿Ø--ß-fn¬ [-k-a¿∏Ww S-Øn- 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 t£{X ho-I-cW b⁄ ]¶m-fnØ ^e-{ipXn 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Ipdn-®n-Ømw {io[cn Bbp¿tΔ-ZnIv sk‚dnse No^v ^nkn-jy≥. ºq-Xn-cn-tbm-Sp-IqsS Xma-cw-Ip-f-ß-c-bn¬ kma-th-Zm¿® S-Øn-bn-´p-≠v. tUm. tXm´w inh-I-c≥ ºqXncn : kma-thZn, tPjvT≥ {io tXm´w IrjvW≥ am I›n¬ Zp:J-`m-Iv`-th¬ - ß ƒ S- Ø p- h m≥ imkv{X- ⁄ m- n- I ƒ k¿tΔ `{ZmWn ]iy¥p sØ D]-tbm-Kn-°p-hm≥ th≠ Kth-jW ]T- k¿tΔ -k¥p ncm-abm: X¬ D]-Imc-{]-Z-am-Ip∂ coXn-bn¬ thZm-em-]- k¿tΔ `h¥p kpJn: C∂sØ B[p-nI temI-Ønv IqSp-X¬ IqSp- kvXm-h¬''. c-hm-Zy-tam, Ah--≤-hm-Zytam D]-tbm-K-s∏-SpØn apt∂m-´p-h-cs´ F∂p {]m¿∞n-®p-sIm≠v ""hncm-a- kma-Km--Ønv tbmPn® X{¥n-hm-Zy-tam, kpjn- Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
 • 15. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 `mcX kwKoXw Ncn-{X-Øn-eqsS tUm. F. PeP h¿Ω kwKo-X-Øns‚ D¤hw {]Ir-Xn-bn¬ n∂p bsØ "tZio' kwKoXw F∂pw hnfn-®p-t]m-∂p. Xs∂-bm-Wv. lrZ-b-Øn-s‚bpw izmk-tIm-i-Øn- "tZio' kwKo-X-Ønp DZm-l-c-W-ß-f-s{X. s‚bpw {Iaw-sX-‰m-sX-bp≈ New ap-jyv Xmf- t]¿jy≥ kzm[o- - Ø m¬ DØ- t c- ¥ y- b n¬ t_m[w ¬In-sb-¶n¬, Infn-I-fpsS If-Iq-P-- hym]n® kwKoX k{º-Zm-bhpw Z£n-tW-¥y- ßfpw, Zn-IfpsS If-Ifm-chhpw, h≠p-IfpsS aqf- - - - - bnse kwKoX k{º-Zm-b-hpw. epw, Im‰n≥ a¿Ω-c-hpw, Pohn-I-fpsS hnhn[ Xc- Øn-ep≈ i_vZhpw tI´v Bkz-Zn®v ap-jyv ]pcm- X `mc- X ob kwKo- X sØ Bdv kwKoX ]≤Xn (kv°qƒ) Ifmbn Xcw Xncn-bv°- kwKo-Xm-kzm-Z--tijn e`n-®n-cn-°pw. s∏-´n-´p-≠v. {_“aXw, inhaXw, mcZaXw, lp- ]pcm-X ap-jy¿ tZh {]oXn-°p-th≠n S- aZvaXw, `cXaXw, I√n-mYaXw F∂n-ß-s. Øn-h∂ ]qPmZn I¿Ω-ßfpsS ]›m-ØeØn-em- - - - F.-Un. 1˛4 q‰m-≠n-∂n-S-bn¬ hnc-Nn-X-ambn Wv {]mIrX kwKoXw `mc-XØn¬ DSseSpØ-Xv. - F∂p Icp-X-s∏-Sp∂ `cXapn-bpsS mSy-im- hyh-ÿm-]n-Xamb `mc-Xob kwKo-XØns‚ - - kv{XsØ A[n-I-cn®v hf¿∂p hnI-kn® ]≤-Xn- D¤hw IrXy-ambn n¿W-bn-°m≥ km[y-a-s√- bs{X B[p-nI kwKo-X˛rØ k{º-Zm-bw. `cX -- ¶nepw kwKo-X-sØ-°p-dn-®p≈ BZy {]Xn-]m-Zw apn-bv°p-tijw 4˛7 q‰m-≠n-∂n-Sbn¬ Fgp-Xs∏´ - - thZ-ß-fn-em-Wv. ]mZ-ßsf kwKo-Xm-fl-I-ambn aXw-K-ap-n-bpsS "_rl-±-in, 7˛11 q‰m-≠n-∂n-S-bn¬ {]tbm-Kn-®Xv EIv, kmaw F∂o thZ-ß-fn-em-Wv. cNn® mc-Zap-n-bpsS "kwKoX aI-cμw' 11-˛14 ∂nS- - EtKzZ Ime-L´Øn¬ BZn kwKoXw "n' ˛ Ap- - - bn¬ kmcß tZhs‚ kwKoX cXvm-I-c-Ønv Zm-Øw, "k' ˛ kzcn-Xw, "cn' ˛ DZmØw F∂n- I√o-m-Y≥ ¬Inb hymJym-w, F∂o {KŸ-߃ ßs 3 kzc-ß-sf-bmWv Dƒs∏-Sp-Øn-bn-cp-∂-Xv. `mc-Xob kwKo-X-Øns‚ hf¿®-bn¬ kp{]-[m Ime-{I-taW CXp hnI-kn®v "K' "[' kzc-߃ ]¶p-h-ln-bv°p-∂p. IqSn k∂n-th-in-∏n®v ˛ K cn k n k ˛ F∂n- Ncn-{X-Im-c-∑m¿°nS-bn¬ GIm-`n-{]m-b-an-s√- ßs 5 kzc-ß-fmbn Xo¿∂p. kma-Km Ime-L- ¶nepw a[y-G-jy-bn¬ n∂p≈ Bcy-∑m-cpsS ´-Øn¬ n∂p XpS-ßnb Cu {]{Inb hnI-kn®v A[n-n-th-i-Ønp apºv `mc-X-Øn¬ hyh-ÿm- D]-n-jZv Ime-L-´-am-b-t∏m-tgbv°pw ]q¿Æ-ambn ]n-X-amb Hcp kwKo-X-˛-rØ kwhn-[mw ne- 7 kzc-߃ "aK-cn-k-n-[]' ˛ F∂n-ßs Ah- n-∂n-cp∂p F∂-Xnv [mcmfw sXfn-hp-Ifp-≠v. `mc- - tcm-lW {Ia-Øn¬ {]tbmKn-°-s∏-´p. X-Øn¬ ne-n-∂p-t]m-∂n-cp∂ AXn-{]m-No--Iem ]ucm-WnI Imew apX¬°p≈ Cu kwKoX kwkvIm-csØ kzmwio-I-cn-bv°m≥ Bcy-∑m¿ ]mc-º-cysØ am¿Kn kwKoXw F∂pw, Ime- Xøm-dmbn. Aßns `mc-X-Øn-ep-S-ofw `cXapn- Ønpw tZi-Ønpw Ap-k-cn-®v, `mc-X-Øns‚ bpsS mSy- i m- k v { Xw, aXw- K s‚ _rl- t ±- i o, hnhn[ {]tZ- i - ß fn¬ hyXykv X coXn- b n¬ kmcß tZhs‚ kwKoX cXvm-Icw apX-emb AXmXv kwkvImcw Dƒs°m-≠v, Xn-a-tbm-sS, {KŸ- ß sf ASn- ÿ m- - a m°n kwKo- X hpw DƒXn-cn-™p-h∂ {]mtZ-inI kwKoX k{º-Zm- rØhpw Htc kc-Wn-bn¬ hf¿∂p hnI-kn-®p. - 15 -
 • 16. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 ]n¬°m-eØv apKƒ cmPm-°-∑m-cpsS B{I- a-W-hpw, t]¿jy, CuPn-]vXv, Atd_y XpS-ßnb tZi-ß-fp-am-bp≈ kº¿°hpw nanØw hntZi kwKo-X-Øns‚ kzm[o--Øm¬ DØ-tc-¥y-bn¬ Hcp {]tXyI kwKoX kcWn DS-se-Sp-Øp. XXv^- e-ambn GI-tZiw 14-˛mw q‰m-t≠msS `mc-Xob kwKoXw lnμp-ÿmo kwKo-X-sa∂pw I¿Wm- SI kwKo-X-sa∂pw c≠p imJ-I-fmbn ]ncn-™p. ]me-°m´v cma `mK-h-X¿ ˛ I¬∏mØn Ipw`m-`n-tjIw 1957 DØ-tc-¥y≥ kwKoXw ˛ F.-Un. kwKo-XsØ hnap-‡-am-°n, AXnv Hcp P-Iob ]›n-ta-jy-bn¬ n∂pw hnhn[ Ime-ß-fn- kz`mhw ]I¿∂p. ep-≠mb sshtZ-inI B{I-a-W-Øn≥ ^e-ambn 10 Ym´p-Ifpw Ah-bpsS D]-hn-`m-K-ß-fmb DØc `mc-XØn¬ cq]w {]m]n® Iem kmwkv°m- - cmK-ßfp-amWv Cu kwKoX k{º-Zm-bØnv B[m- - - cnI kwtbm-Pw Fusion A.D 12-˛mw q‰m-t≠msS cw. Imew, kabw F∂n-hsb _‘-s∏-Sp-Øn-bp≈ A∂p ne-hn-en-cp∂ `mc-Xob kwKoX kwkv°m- cmK-ß-fpsS {]tbmKw lnμp-ÿmn kwKoX c-Øn¬ n∂pw hn`n-∂-am-bn, Gsd khn-ti-j-X- k{º-Zm-b-Øns‚ Hcp khn-ti-j-X-bm-Wv. {Zp]Zv I-tfmsSbp≈ Hcp kwKoX kwkv°mcambn amdn. Jym¬, Tpavcn F∂nh ]c-º-cm-K-X-ambn ]mSn-h- EIv, kmaw F∂o thZ-ß-fnse {ipXn-n-_-≤-amb cp∂ kwKoX cq]-ß-fm-Wv. I¿°-i-amb nb-a- at{¥m-®m-c-W-ß-fn¬ n∂pw ]cn-W-an® `mc-Xob ß-fn¬ A[n-jvTn-X-amb {Zp]Zv kwKoXw 15-˛mw kwKo-Xw, t]¿jy≥ kwKo-X-Øn-s‚-bpw, Aao¿ q‰m-≠n¬ Kzmfn-tbm¿ `cn-®n-cp∂ am≥knßv Ip{kp XpS-ßnb kq^n kwKo-X-⁄-cp-tS-bpw, tXma¿ alm-cm-Pm-hns‚ ImeØv Bhn¿`-hn-®-Xm- apKƒ N{I-h¿Øn-am-cpsS kwKoX kZ- nse sW∂v hniz-kn-°-s∏-Sp-∂p. Aao¿ Ip{ºp-hns‚ Sm≥k≥ apX- e mb kwKo- X - ⁄ - c p- t Sbpw Ime-ØmWv "Jym¬' kwKoXw Bcw-`n-®Xv. {]tbm- - sshjvWh kym-kn-am-cpsS Io¿Ø-ßfp-tSbpw - - K-Øns‚ hyXymkw Ap-k-cn®v tOm´m Jym¬, kzm[o- - Ø m¬ cmK- ˛ - X mf n_- ≤ - a mb Hcp _Sm-Jym¬ F∂n-ßs c≠v D]-hn-`m-K-ß-fp-≠v. hyXykvX kwKoX ka-z-b-ambn amdn. XpS¿∂v GXm≠v 160 sIm√-߃°p apºmWv eIvu-hn¬ DS-se-SpØ kwKoX k{º-Zm-b-amWv C∂sØ "Tpadn'bpsS D¤- h w. Jam- P v , ss`chn ]oep, lnμp-ÿmn kwKo-Xw. 1900-˛mw am≠n¬ hnjvWp _nwπmkn F∂o cmK-ß-fn¬ A[n-Ihpw Ah-X- mcm-b-W≥ `mSv Jt≠ lnμp-ÿmn kwKo-X- cn-∏n-bv°-s∏-Sp∂ irwKm-c-ck {][m--amb Tpa- Øns‚ cmK k{º-Zm-bsØ hnhn[ Ym´p-I-fm°n dnbv°v _m-d-kv, ]©m-_v, eIvu F∂o 3 ({I-am-p-k-c-W-ambn hcp∂ kzc-k-aq-lw) Nn´-s∏- ssien (L-cm-) Ifp-≠v. ]©m-_n, lnμn F∂o Sp-Øn. AXnp ap≥]v cmK-˛-cm-KnWn hyhÿ-bm- `mj- I ƒ Ie¿∂ mS≥ ssien- b n¬ 18- ˛ mw bn-cp∂p D≠m-bn-cp-∂-Xv. `m´v Jt≠-bpsS ka-Im- q‰m≠p apX¬ t{]a KoX-߃ ]mSn t]mcp∂ en-Ipw A‘-p-amb hnjvWp- Zn-K-º¿ ]ep- coXn-bmWv T∏. (DZm: loc-cm-©) Tpavdn t]mep≈ kv I m¿, Xm≥ emtlm- d n¬ 1901- ˛ ¬ ÿm]n® as‰mcp kwKoX cq]-amWv Zm{Z. Xmf-s®m-√p-Isf Km‘¿h alm-hn-Zym-eb kwKoX ]mT-im-e-bn-eq- Dƒs∏-SpØn Jym¬ kwKo-X-Øn¬ n∂v DƒØn- sS, cmP-Iob sIm´m-cßfn¬ am{Xw HXpßn n∂n- - - cn™v 14-˛mw q‰m-≠n¬ cq]m-¥-c-s∏´ as‰mcp cp∂ hnhn[ "Lcm-I-fn¬ n∂v DØ-tc-¥y≥ kwKo-X-cq-]-as{X "Xcm'. - 16 -
 • 17. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 Xangv kwKoX ]mc-ºcyw X-Øns "]ssd' F∂pw am-knI D√m-k-Øn- {]mNo Imew apX¬°p Xs∂ Xangv mbn D]-tbm-Kn-°s∏-Sp-∂Xns "bmgv' As√-¶n¬ - - m´n¬ hfsc hnImkw {]m]n® Hcp kwKoX "]¨' F∂n-ß-s-bm-Wv hn`-Pn-bv°-s∏-´n-cn-°p-∂- ]≤Xn ne-hn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xm-bn, {InkvXp-h¿jw Xv. 2˛mw q‰m-≠n-ep≠mbXv F∂p Icp-X-s∏-Sp∂ 7,8,9 F∂o q‰m-≠p-Isf tXhm-cw, Znhy-{]- ""Nne-∏-Xn-Imcw'' F∂ Xangv Imhy-Øn¬ n∂pw _‘w F∂o Znhy kvtXm{X-ß-fpsS Ime-L-´- a- n-em-°m≥ km[n-°pw. Cu ]≤-Xn°v `c-Xs‚ ambn Icp-Xmw. Xncp-m-h-°-c-i¿, Xncp-⁄m mSy-imkv{Xw XpS-ßnb kwkvIrX {KŸ-ß-fn¬ kw_-v[¿, kpμ-c-aq¿Øn mb-m¿ ˛ mb≥am¿ ImWp∂ `mc-Xob kwKo-X-hp-ambn ASn-ÿm F∂o 3 ssih aX kymknamcmWv tXhmc XØz-ß-fn¬ kmZr-iy-ap-s≠-¶nepw kmt¶-XnI kvtXm{X-߃ cNn-®-Xv. 24 hnhn[ "]¨' Ifn-em- ma-IcWßfnepw coXn-Ifnepw hyXymkw ImWp- - - - - - bmWv Ch-bpsS kwKoXw. AXn-{]m-No cmK-ß- ∂p. BZyw ]¥o-cm-bncw cmK-߃ D≠m-bn-cp-∂- fn¬ H∂mb taml--cm-K-Øns‚ {]tbmKw I≠p- Xmbpw ]n¬°m-eØv Ah Npcpßn 103 ]¨Iƒ h- c p- ∂ Xv CtX ImeL´- Ø n¬ Xs∂ cNn® (ap-Jy-cmK-߃) Bb-Xmbpw ImWp-∂p. ]nwKf as‰mcp ssih-aX kym-kn-bmb amWn°yhmNn- nL-≠p....-t]m-ep≈ {]mNo {KŸ-ß-fn¬ hnh- I¿ cNn® "Xncp-hm-NIw' F∂ kvtXm{X-ß-fn-em- cn-®p-Im-Wp∂ ]¨I-fn¬ A¥m-fn, hcm-Sn, ]©- Wv . GXm≠v CtX Ime- L - ´ - Ø n- e mWv 12 aw, [m-{in, C¥-fw, Km‘m-cw, Iuin-Iw, {ioIm- sshjvWh kym-kn-am¿ (Bgvhm¿) mem-bncw a-cw apX-emb {]mNo cmK-߃ A¤p-X-sa∂p Znhy-{]-_‘w F∂ sshjvWh kvtXm{X-߃ ]d-bs´ tIc-f-Øns‚ X-Xmb IqSn-bm-´-Ønepw cNn®Xv. am¿Kgn amk-ß-fn¬, Xangv m´n¬ {]`m- IY-I-fn-bnepw {]tbm-K-Øn-ep-≠v. X-Øn¬ ]mSn hcp∂ Cu KmßfpsS tiJ-csØ {]mNo Xangv kwKoX ]≤Xn "h´-∏msse' "Xncp-∏mssh' F∂p hnfn-bv°p-∂p. `mc-X-Ønse F∂mWv Adn-b-s∏-´n-cp-∂-Xv. Cu k{º-Zm-b-Øn¬ hmt§b Imc-∑m¿°n-S-bnse BZy hnX F∂ 12 kzc-ßsf 12 {Kl-ß-fp-ambn kwtbm-Pn-∏n-®n-cn- ]Zhn e`n® B≠mƒ Cu sshjvW kym-kn- bv°p-∂Xmbn ImWp-∂p. k]vXkz-c߃ jUvPw, - - - am-cn¬ Dƒs∏-Sp-∂p. F.-Un. 15˛mw q‰m-≠n¬ Pohn- cnj-`w, Km‘m-cw, a≤y-aw, ]©-aw, ss[h-Xw, ®n-cp∂ {]kn≤ hmt§b Imc-mWv AcpW Kncn- njm[w ˛ kcn-K-a-]-[-n˛ {]mNo Xangv kwKoX m-Y≥; hnhn[ Xmf k{º-Zm-b-ßsf Dƒs°m- ]≤- X n- b n¬ Ggp kzc- ß ƒ°v Ipd¬, Xp{Sw, ≈n®v apcp-Is {]Io¿Øn®v At±lw cNn® Km- ssI°n-ssf, Dssg, Xpfn, hnem-cn, Xmcw F∂o k-ap-®-b-amWv Xncp-∏p-Iƒ. 15˛mw q‰m-≠n¬ Pohn- t]cp-Ifn-emWv Adn-bs∏-´n-cp-∂Xv F∂v 8˛mw q‰m- - - - ®n-cp∂ Acp-Wm-Ne Ihncmb¿, apØp-Xm-WvU- ≠n¬ cNn® "Xnhm-Icw' F∂ Xangv nL-≠p- h¿, amcn-ap-Øp-∏nss≈ F∂o Xangv aq¿Øn-IfmWv- hn¬ ImWp-∂p. C∂p ne-hn-ep≈ ma-I-cW Xangv kwKo-X-Øns‚ a‰p D]-⁄m-Xm-°ƒ. ]≤-Xnbv°v 800 sIm√sØ ]g-°-ta-bp-≈p. tIcf kwKoXw ]gb Xangv kwKoX kwkv°m-c-Øn¬ ne- tIc-f-Ønp X-Xmb Hcp kwKoX ]mc-º- n-∂n-cp∂ hnhn[ kwKoX ]≤-Xn-I-sf-°p-dn®v cy-apt≠m F∂ tNmZyw ]WvUn-X¿ nc-h[n {]Xn- ] m- Z n- b v ° p∂ `mjm imkv { X- { K- Ÿ - a mWv XhW Db¿Øn-bn-´p-≠v. kzmXn-Xn-cp-mƒ alm- kwL-Ime L´-Ønse "sXm¬°m-∏nbw'. CXn¬ cm-Pm-hns‚ kwKoX cN--Iƒ°p apºv tIc-f- sXmgn¬]-c-ambn {]tbm-Kn-°-s∏-Sp∂ hmZy-kw-Ko- Øn¬ imkv{Xob kwKoXØnv bmsXmcp ASn- - 17 -
 • 18. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 Ø-dbpw D≠m-bn-cp-∂ney Fs∂mcp sX‰n-≤m-c- ]m´p ne-n-∂n-cp-∂p. `{Z-Im-fn-∏m´v, k¿∏w ]m´v, W-t]mepw ae-bm-fn-Iƒ°n-S-bn¬ ne-n¬°p-∂p K‘¿h≥ ]m´v F∂nh Nne DZm-l-cWw am{Xw. F∂Xv XnI®pw tJZ-I-c-am-Wv. hmkvX-h-Øn¬ _p≤-aX ssP-aX {]`m-h-ß-fm¬ F.-Un. 4˛mw I¿Æm- S I kwKo- X - Ø ns‚ B- h n¿`m- h - Ø np q‰m-≠n-p-tijw t£{X-ß-fn¬ D’-hm-tLmj ap≥]p-Xs∂ ChnsS (tI-c-f-Øn¬) hyh-ÿm-]n- thf-bn¬ kwKo-X-Ønpw rØ-Ønpw IqSp-X¬ X-amb Hcp kwKo-X-]m-c-ºcyw ne-n-∂n-cp-∂p. {]m[myw ssIh-∂p. ]n∂oSv `‡n {]ÿm-- tIc-f-Ønse t£{X-ß-fn¬ XnI®pw tIc-fo-b- Øns‚ Bcw-`-tØmsS ssih sshjvWh kym- amb hmZy-hr-μ-ß-fpsS AI-º-Sn-tbmsS ]mSp∂ kn- a m¿ tIc- f - Ø nse {][m t£{X- ß ƒ ""sIm´n-∏m-Sn-tkh'' apX-emb kwKoX coXn-Iƒ kμ¿in-°p-Ibpw kvXpXn-Ko-X-߃ (tX-hm-cw, [mcm- f - a mbn D≠m- b n- c p- ∂ p. t£{X- ß - f n¬ Xncp- h m- b v s am- g n) cNn- b v ° p- I bpw ]mSpIbpw kwkvIrX mS-I-ßsf CXn hrØ-am°n Ah-X- sNbvXp. F.-Un. 12˛mw q‰m≠p apX¬ Pb-tZ-h- cn-∏n-bv°p∂ IqSn-bm-´-Øn¬ "aqV≥ {ioI-WvTn, cpsS KoXm-tKm-hnμw hnhn[ tZi-ß-fn¬ {]mtZ- sXm≠m¿, C¥-fw, thfm-[pfn apX-emb Ccp-]- inI kwKo-X-cq-]-ambn ]cn-W-an-®p. tXmfw ]pcm-X {ZmhnU cmK-߃ D]-tbm-Kn-®n- Npcp- ° - Ø n¬ Xan- g n¬ "HmSp- h m- ° ƒ', cp- ∂ p. ]qPm ka- b - ß - f n¬ tZho tZh- ∑ msc "tImhn¬ ]m´v' F∂ t]cn-e-dn-b-s∏-´n-cp∂ t£{X- {]Io¿Øn®v ]mSp∂ sIm´n- ∏ mSn tkh- b n¬ ß-fn¬ ]mSn-bn-cp∂ tXhm-chpw, Bgvhm¿am¿ ]mSn- - tNßn-e, Ce-Øm-fw, CSbv° F∂n-ß-s-bp≈ bn-cp∂ "Xncp-hm--bvsam-gnbpw'kwkvIrX t«mIw XXp hmZy-ß-fp-≠m-bn-cp-∂p. Btcm-l-Wm-h-tcm- ]mS¬ XymWn F∂n-h-bn-eqsS IS∂v Pb-tZ-h- l-W-{I-a-Øn-ep≈ iwJp-hnfn H´pan° t£{X-ß- cpsS AjvS-]-Znbpw Dƒs°m≠v tIc-f-Ønse fnepw ]qPmZn I¿Ω-ß-fpsS Ahn-`mPy LS-I-am- t£{X-ß-fn¬ amcm-∑m¿ CS-bv°-bpsS AI-º-Sn- Wv. {iotIm-hn-ens‚ S-bSbv°p∂ ka-bØv Xr∏- - - tbmsS sNm√p∂ sIm´n- ∏ mSn tkh AYhm Sn-bpsS (tkm-]m-w) hiw tN¿∂v hS-t°m´p tkm]m kwKo-X-ambn hf¿∂p. Xncn™p n∂v CSbv° sIm´n amcm¿ BZyw {Xnÿm kzc-ßfpw (k,-],k) XpS¿∂v KW-]Xn XymWn, tXhm-cw, Xncp-hmbvsamgn F∂o ssIbpw ]mSn-b-Xn-p-tijw {]tXyI cmK-Øn¬ imJ-I-fn¬ ImW-s∏-Sp∂ {]mNo Xangv cmK-ß- {][m aq¿Ønsb {]Io¿Øn®v "XymWn' ]mSp- fmb tIZmcKuU, ]¥phcm-Sn, mY-m-a-{In, ∂p. ka-b-t`Zap-k-cn®v sNmt√≠ cmK-ß-fpsS Imtam-Z-cn, Fcn-°ne Imtam-Z-cn XpS-ßnb cmK- ]´n-I-X-s∂-bp-≠v. ßfpw Pb-tZ-h-cpsS AjvS-]-Zn-bn¬ I≠p-h-cp∂ DØ-tc-¥y≥ cmK-ß-fmb ss`c-hn, kucmjv{Sw Dj ]qPbv°v ˛ tZim-£n, {ioIWvTn F∂n-hbpw tIm´bw Xºp-cms‚ cma-m-´-Øn¬ ]¥o-cSn ]qPbv°v ˛ ae-lcn ka-÷-k-ambn ktΩ-fn-®n-cn-bv°p-∂Xp ImWmw. D® ]qPbv°v ˛ Bln-cn, `q]mfw IqSmsX GIw, Nº, sNº-S, {Xn]p-S, AS-¥, apdn- Zo]m-cm-[-bv°v ˛ kma¥ ae-lcn b-S¥ apX-emb Xmf-ß-fpsS {]tbm-Khpw ImW- AØmg ]qPbv°v s∏-Sp-∂p. {]tZmj k‘ym-]q-Pbv°v ˛ A¥mfo F∂n-ß- cma-m-´-Øn¬ n∂v DƒØn-cn-™p-h∂ IY- s. Ifn kwKo-X-Øn-se-Øp-tºmƒ `‡n-`m-h-Ønp Bcy≥am-cpsS A[n-n-th-i-Ønp apºp- ]pdsa a‰p ]e ck- ß ƒ D±o- ] n- ∏ n- b v ° m≥ Xs∂ tIc-fØnse Imhp-Ifnepw XdI-fnepw Ifw- - - kμ¿t`m-Nn-X-ambn cmK-ßsf k∂n-th-in-∏n-®n-cn- - 18 -
 • 19. - 19 - 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Sÿfb kdçJfw vfÿgX nYfTgÿleCx. 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 iChlfTx vfabofòª aceokX 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 vfabofòª Dh¥X, DjbC, 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ckjbfäTx ofbmX ùMrOqîMem£ebfvx 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Dqh¥fTebgÿleCx. 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 FlfvebMõceã svÖx Y©pv~WTx bBfheëeãf 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 svÖxbfäTgkW ceùlceCx släfãfTgÿlx. 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 D’h Znhkßfn¬ ùMrakebfnfvgúf¬ 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mVecf MjCX 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ta[m-hn. tUm. F. PeP h¿Ω : Imen-°‰v k¿Δ-I-em-im-e-bnse kwKoX hn`mKw AXo-X-am-Wv. bn-cp-∂p. bp- ∂ - X mhpw icn. AXv Ime tZim- Z n- I ƒ°v Hcp kwKoX ]mc-ºcyw tIc-f-Øn¬ kº-∂-am- mZ-Øn¬ n∂v kwKo-Xhpw ]nd-∂p F∂p ]d- Dcp- Ø n- c n™p h∂ khn- t i- j - X - b m¿∂ Zn- b m- W v . {]]©w D¤- h n- ® - t ∏mƒ mZhpw kwKoX kwkv°mcßfpsS Iq´m-bva-bn¬ n∂pw ]m›m-Xy-am-I-s´, efn-X-am-I-s´, kwKoXw Am- F∂n- ß - s . CØ- c - Ø n¬ {]mtZ- i n- I - a mb Xhpw I¿Wm-S-I-am-Is´, lnμp-ÿm-n-bm-I-s´, F∂nh timI-Ønv, hm’-ey-Ønv oemw-_cn {X-Ønp ]¶p-s≠∂p ImWmw. GsXmcp kwKo- hoc-Ønv Imtam-Z-cn, apJm-cn, ]p∂m-K-h-cmSn tc-¥y-bn-em-Is´ kwKo-X-Øns‚ D¤-h-Øn¬ Ncn- i¶-cm-`-cWw, I√ymWn F∂nh irwKm-c-Øn-v, tIc-f-Øn-em-I-s´, Xangv m´n-em-I-s´, DØ- °p- ∂ - X mbn ImWmw. DZm- l - c - W - Ø nv Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012
 • 20. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS ap≥Km-an-Iƒ tUm. `ph-t-izcn Pn. ]e q‰m-≠p-I-fn-em-bn, ]c-º-cm-K-X-ambn n¬°p∂ {ioIrjvW `K-hms {]Io¿Øn-°p∂ BN-cn®p hcp∂ Hcp kwKoX k{º-Zm-b-am-Wv "{ioIrjvW kvXpXn-Iƒ' XpS-ßnbh {Xnaq¿Øn- ""I¿Æm-SI kwKoXw''. Cßs BN-cn-®p-h∂ I-fpsS ap≥Im-e-L-´-Ønse mgnI I√m-Wv. kwKoX k{º-Zm-b-Øns‚ ]cn-Wm-a-amWv 18-˛mw kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS ap≥]v Pohn-®n-cp- q‰m-≠n¬ kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fmb XymK-cm-P- ∂-Xpw, kwKoX imJbv°v Aaqey kw`m-h--Iƒ kzm-an, apØp-kzman Zo£n-X¿, iyma-imkv{Xn ¬In-bn-´p-≈-h-cp-amb hmt§-b-Im-c-∑m-tcbpw, cN- F∂n-h-cpsS BK-a-w. Cu Ime-L-´-sØ-bmWv bn-Xm-°-tfbpw ChnsS hni-I-ew sNømw. I¿Æm-SI kwKo-X-Øns‚ ""kph¿Æ Ime-L´w'' F∂v hnti-jn-∏n-®n-cp-∂-Xv. "I¿Æm-SI kwKoXw' 12-˛mw q‰m≠p apX¬ 17-˛mw q‰m≠p hsc- AXns‚ AXyp-∂-X-bn-te°v FØn-t®¿∂Xpw bmWv Z£n-tW-¥y-bn¬ `‡n-{]-ÿmw {]Nm-c- Cu ka-b-Øm-Wv. Øn-en-cp-∂Xv. Ime-{I-a-Øn¬ C¥ybne-tßmf-an- kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS Ime-L-´-Ønp ap≥]p-Xs∂ {]kn-≤-cmb ]e hmt§-b-Im-c-∑m- cpw, cN-bn-Xm-°fpw D≠m-bn-cp-∂p. Ch-cn¬ ]ecpw Ah-cpsS hnhn[ kwKoX cq]-ß-fn¬°qSn CjvS- tZ-h-X-Isf {]Io¿Øn-°p-I-bpw, AXn-eqsS Ah- cpsS D≈n¬ nd- ™ n- c p∂ `‡n˛ AXm- b Xv Pohmflm ˛ ]c-amfl _‘sØ {]Im-in-∏n-°p- Ibpw sNbvXn-cp-∂p. "a[p--c`‡n'bn¬ ebn-°p∂ kwkvIrX `mj- - bnse alm- I m- h y- a mb Pb- t Z- h - c psS "KoXm tKmhnμ-w', teme a[p-c-amb sXep¶p `mj-bn¬ cNn-®n-´p≈ Xmf-∏m°w A∂-am-Nm-cy-cpsS IrXn- Iƒ ]pc-μcZm-k-cpsS "tZh¿m-a-߃' Acp-Wm- Ne Ihn-bp-sS "cma-m-SIw' F∂ kwKo-X-Øn¬ tIm¿Øn-W-°nb IY "cma-m-SI Io¿Ø--߃', `{Zm-New cma-Zm-k-cpsS `‡n n¿`-c-amb Io¿Ø- -߃, mcm-bW Xo¿∞-cpsS kwkvIrX `mj- bn-ep≈ IrjvW-eoem Xcw-KnWn F∂ kwKoX mS-Iw, irwKm-c-ck {][m--amb `‡n-tbm-Sp-Iq- Sn-bp≈ t£{X-PvRcpsS sXep¶p ]Z-߃, apØp- - Xm- W v U - h - c psS Xangv ]Z- ß ƒ, DuØp- ° mSv sh¶nS kp∫- ø - c psS ¿Ø cq]- Ø n¬ - 20 -
 • 21. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 tßmfw `‡n-bpsS ckw ]c-Øp-hm≥ `‡n-{]- k-‘-X-t]m-ep≈ aqey-߃. Chsb Db¿Øn-°m- ÿmw apJy-]-¶p-h-ln-®p. Wn-°p-∂-h-bmWv "Xncp-∏p-Igv t«mI-ß-fpsS' D≈- 12-˛mw q‰m-≠n¬ Hdo -bnse "Inμp-_n¬hw' S-°w. F∂ {Kma-Øn-emWv Pb-tZ-h¿ Pn-®-Xv. Ct±-l- 15˛mw q‰m-≠n-emWv Xmf-∏m°w A∂-am- Øns‚ kwKoX temI-tØ-°p≈ A-iz-c-amb Nmcy Xncp-∏-Xn-bn¬ Pn-®-Xv. BZn i¶-c-cpsS kw`m-h--bmWv "KoXm-tKm-hnμw' F∂ kwKoX AssZzX kn≤m-¥-ßsf ]n≥Xp-S¿∂ Hcp IpSpw- rØ-m-S-Iw. Cu Imhyw 12 k¿§-ß-fn-embn hn`- _-Øn-emWv At±lw Pn-®-Xv. `P ]≤-Xn-bpsS Pn-®n-cn-°p-∂p. DØa kwkvIrX `mj-bnepw Ae- ]mc-º-cy-Ønv XpS-°-an-´Xv A∂-am-Nm-cy-cpsS ¶m-c-ß-tfm-Sp-Iq-Sn-bp-amWv Nn´-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂- IrXn- I - f m- W v . Pb- t Z- h - c psS Ajv S - ] - Z n- b n¬ Xv. Chsb "AjvS-]Zn' F∂-dn-b-s∏-Sp-∂p. CXnse ImWp∂ coXn-bn-ep≈ Bcm-[ ˛ Pohmfl ˛ Hmtcm Km-߃°pw 8 Nc-W-߃ D≠v. IqSmsX ]c-amflm `‡n-bmWv A∂-am-Nm-cy-cpsS IrXn-I- "Pb-tZh' F∂ Ihn-ap-{Zbpw D≠v. a[p-c`‡n-bmWv - - fpsS D≈-S-°w. Ct±-l-Øns‚ kw`m-h--Iƒ (Po-hm-fl-˛-]-c-amfl _‘w) AjvS-]-Zn-I-fn¬ IqSn F√mw-Xs∂ hnjvWp `K-hms {]Io¿Øn-®p-sIm- {]I-S-am-°p-∂-Xv. ≠p-≈hbm-Wv. Ct∏mƒ ne-hn-ep≈ kwKoX cq]- - - 14˛mw q‰m-≠nse Hcp henb inh-`-‡pw ß-fnse ]√-hn, Ap-]-√-hn, NcWw F∂ hn`- hmt§-bIm-cp-am-bn-cp∂p apØp-Xm-WvUh¿. t∂ - - - Pw A∂-am-Nm-cy-cmWv Bhn-jv°-cn-®-Xv. sNdp-∏-Øn¬Øs∂ Ct±lw Hcp Ihn-bm-bn-cp- ∂p. Ct±lw Hcp Dƒhn-fn-bpsS {]tNm-Z--Øn¬ NnZw-_c S-cmP k∂n-[n-bn¬ sN∂p. AhnsS sh®v BZy-IrXn ""`qtemI ssIem-k-Kncn NnZw- _cw'' F∂ ]Zw cNn-®p. At±-l-Øns‚ hfsc {]ikvXn tSnb as‰mcp ]Z-am-Wv ""Acp-a-cp- s¥mcp Xn-a-cp¥v Aº-etØ It≠t''˛ (Imw- t_mPn cmKw ˛ cq]-I-Xm-fw) F∂ IrXn. Ct±lw Xangv ]Z-߃ cNn-°p-∂-Xn¬ A{K-K-Wymb Hcp hmt§-b-Im-c-m-bn-cp-∂p. 15˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ ""Xncp-∏p-Igv kvtXm{X-߃'' cNn®v kwKoX temI-tØ°v Aaqey kw`m-h sNbvXn-´p≈ Hcp alm ]WvUn- X-pw, kwKoX⁄p-am-bn-cp∂p ""Acp-W-Kn-cn-m- Y¿''. j¨ap-Js {]Io¿Øn-®p-sIm-≠p≈ Xan- gvIr-Xn-Iƒ, Akm-[m-cW Xmf-ß-fn-emWv Nn´-s∏- Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. hnhn[ hrØ-ß-fn¬ IrXn- Iƒ cNn-°p-hm-p≈ ]mWvUnXyw IW-°m°n Ct±-l-Ønv "Nμ-∏m-h-e-s]-cp-am≥' F∂ _lp-a- Xnbpw sImSp- Ø n- ´ p- ≠ v . ssZhoI Bcm- [ - bv°pap]-cn-bm-Wv oXn-ymb hyh-ÿ, kXy- - 21 -
 • 22. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 15˛mw q‰m-≠n-emWv ]pc-μcZm-kcpsS BK- - Ign-hp-≠m-bn-cp∂p t£{X-⁄¿°v. At±lw ]Z- a- w. Ct±lw I¿Æm- S I kwÿm- - Ø nse ß-fn¬ D]-tbm-Kn-®n-cn-°p∂ cmK-ß-fmb ˛ ss`c- "]μ¿]q¿' F∂ {Kma-Øn-emWv Pn-®Xv. Ct±lw - hn, I√ym-Wn, Imwt_m-Pn, tXmSn, kmth-cn, i¶- hymk-cm-bcpsS injy-m-bn-cp-∂p. Ct±lw I∂S - cm-`-c-Ww, _nelcn F∂o {][m cmK-ß-fn-epw, `mj-bn-epw, kwkvIr-XØnepw [mcmfw IrXn-Iƒ - IqSmsX A]q¿Δ-cm-K-ß-fmb ssk‘-ho, JWvU cNn-®n-´p-≠v. I¿Æm-SI kwKo-XØns‚ ASn-ÿm- - XpS- ß n- b - h - b nepw ]Z- ß ƒ cNn- ® n- ´ p- ≠ v. -amb kcfn hcn-»Iƒ, [m´p-hcn-»Iƒ, PWvU - - - Imwt_mPn At±-l-Øns‚ {]nb-s∏´ cmK-am-bn- hcn-»-Iƒ XpS-ßnb ]mTy-]-≤Xn Ct±-l-amWv cp-∂p. timIw, `‡n, irwKm-cw, B-μw, ]p—w, Bhn-jv°cn-®Xv. AXn-m¬ Ct±lw ""I¿Æm-SI - - hntZz-jw, Akq-b apX-emb hnIm-c-ßsf Ah- kwKoX ]nXm-al≥'' F∂ t]cn¬ Adn-bs∏-Sp∂p. - bpsS ]mc-ay-X-bn-epw, hyXkvX coXn-bnepw ]Z- ß-fn¬°qSn {]I-S-am-°n-bn-´p-≠v. t£{X-⁄-cpsS 17˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ Hcp henb ]Z-߃ rØm-`n--b-Ønv DØ-a-am-b-h-bm-Wv. hmt§-bIm-cmWv t£{X-⁄¿. Ct±lw Bv{[m- - - AXn--p-tbm-Py-amb {Xn]pS Xmf-Øn-emWv an°- {]-tZ-inse "aqh-]pcn' F∂ {Kma-Øn-emWv Pn- ]-Z-ßfpw Nn´-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. Ct±lw X©m- ®-Xv. sXep¶p ]Z-Øns‚ ]nXm-a-lm-mWv t£{X- hq- c nse hnP- b - c m- L - h - m- b Iv cmPm- h ns ⁄¿. a[p-c-`-‡n-bm-Wv t£{X-⁄-cpsS ]Z-ß- {]Io¿Øn-®p-sIm≠v A©p ]Z-߃ cNn-®n-´p- fpsS kmcmw-iw. efn-X-amb sXep-¶v-˛-kw-kvIrX ≠v. Ahsb "hnP-b-cm-L-h-]-©-cXvw' F∂-t]- `mj-bn¬ cNn-®hbmWv t£{X-⁄]Z߃. Pohn- - - - - - cn¬ Adn-b-s∏-Sp-∂p. X-Øn¬ hcp∂ F√m kμ¿`-߃°pw Ap-tbm- Py-amb ]Z-߃ cNn-°p-hm-p≈ Akm-am-y-amb 17˛mw q‰m-≠n¬ X©m-hq-cn¬ Pohn-®n-cp∂ {iom-cm-bW Xo¿∞¿ ˛ ""IrjvW eoem-X-cw- KnWn'' F∂ kwKoX mS-I-Øns‚ D]-⁄m-Xm- hm-Wv. hfsc sNdp-∏-Øn¬ Xs∂ kwKo-X-Øn- epw, rØ-Ønepw ss]pWyw tSn-bn-cp-∂p. Ct±-lsØ Pb-tZ-h-cpsS Hcp ]p¿P-∑-am-sW∂p ]d-b-s∏-Sp-∂p. {ioIr-jvW-eo-em-X-cw-KnWn 12 k¿§-ßfmbn Xcw-Xn-cn-®n-´p-≠v. CXn¬ 147 Io¿Ø- - -ß-fpw, 267 t«mI-ß-fpw, 39 KZy-ßfpw AS-ßn- bn-´p-≠v. {ioaXv `mK-h-XsØ kwKoX cq]-Øn¬ tIm¿Øn-W°n kwKoX rØ-cq-]-ambn Nn´-s∏- Sp-Øn-bn-´p-≠v. CXn¬ `K-hm≥ {ioIr-jvWs‚ P- w, _me-eo-e hntmZw XpSßn cp‹nWn kzbw- hcw hsc o≠p-n¬°p-∂-h-bm-Wv Cu kam-lm- cw. Ct±-l-Øns‚ IrXn-Iƒ Ip®n-∏pSn rØ-Øn- epw, `mK-hXtaf mS-Ißfnepw D]-tbm-Kn-°p-∂p. - - - - 17˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ as‰mcp alm- `-‡pw kwKo-X-⁄-p-amWv {io`-{Zm-New cma- Zm-kv. Ct±lw B{‘m-{]-tZ-in¬ sKm¬s°m-≠- - 22 -
 • 23. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kwkvIr-X-Ønepw sXep-¶nepw ]Z-߃ cNn-®n- ´p-≠v. Ct±lw qdn¬]cw ]Z-߃ cNn-®n-´p-≠v. {ioIr-jvW-`-K-hms {]Io¿Øn-°p-∂-h-bmWv an°-]-Z-ß-fpw. 18˛mw q‰m-≠n¬, {Xnaq¿Øn-Iƒ°p ap≥]v Pohn-®n-cp∂ Hcp Xangv cN-bn-Xm-hm-bn-cp∂p {ioam- cn-apØp]nss≈. NnZw-_cØn-SpØv "Xnss√-hn- SwKw' F∂ {Kma-Øn-emWv Pn-®-Xv. Ct±lw Hcp ssih-`-‡-m-bn-cp-∂p. t∂ sNdp-∏-Øn¬ Xs∂ Io¿Ø--߃ cNn-°p-hm-p≈ Ignhv In´n-bn-cp- ∂p. Ct±-l-Øns‚ kw`m-h--I-fn¬ "]p-en-bq¿ shº' F∂ {]_‘w Xangv m´n¬ {]kn-≤n- bm¿÷n® H∂mWv. 18˛mw q‰m-≠n¬ "Acp-Wm-Ne Ihn-cm-b¿' X©m-hq¿ Pn√-bnse "Xnss√-bSn' F∂ {Kma- Øn¬ Pn-®p. Ct±lw Xangv Ihn-bmb Iº-cpsS Iº-cm-am-b-W-Øn¬ {]mhoWyw tSn-bn-cp-∂p. Iº-cm-am-b-W-Øns‚ s]mcpƒ Dƒs°m-≈n-®p- sIm≠v cNn®XmWv "cma-m-SI Io¿Ø--߃'. taml cmK-Øn-ep≈ G≥ ]≈n sIm≠o-cø F∂ IrXn hfsc {]kn-≤-amb H∂mWv. Ct±-l- bn- e mWv Pn- ® - X v . Ct±lw I_o¿Zm- k ns‚ Ønv kzX-kn-≤-amb Ihn-Xm-hm-k--bp-≠m-bn-cp- {][m injy-pw, kwKo-XØns‚ imkv{Xob hi- - ∂p. "cma-m-SIw' IqSmsX io¿lmgn tImssh, ߃ a- n-em-°n-b-Xv, I_o¿ Zmk-cpsS ]°¬ io¿lm-gn-ÿe ]pcm-Ww, lp-am¿]nss≈ XpS- n∂p-amWv F∂mWv ]d-b-s∏-Sp-∂p. Ct±lw Hcp ßnbh a‰p kw`m-h--I-fm-Wv. "cma-m-SIw' km[m- XnI™ {iocm-a-`-‡-m-bn-cp-∂p. XmcI at{¥m- ]-tZiw I_o¿ Zmkv ¬In-bn-´p-≠v F∂pw Icp- cW°m¿°v a- n-em-°m≥ DX-Ip∂ coXn-bn¬ X-s∏-Sp-∂p. Ct±lw sXep-¶n¬ [mcmfw IrXn- hfsc efn-X-amb Xangv `mj-bn¬ cNn-®n-´p-≈-Xp- Iƒ cNn-®n-´p-≠v. Ct±-l-Øns‚ {]kn≤ IrXn-I- sIm≠v hfsc {]Nmcw tSn. fmWv "F∂-Km-p-cm-a-`-P' ]¥p-h-cm-fn-cm-Kw-˛-cq- 18˛mw q‰m-≠n¬ X©m-hq-cn¬ Pohn-®n-cp∂ ]-IXm-fw, ]ep-t°-_w-Kmc ˛ B-μss`-chn cmKw, - - kwKo-X-⁄-pw, hmt§-b-Im-cpw Hcp sshWnI BZn Xmfw, Ga-ø-cma ˛ Imwt_mPn cmKw ˛ hnZzm-p-am-bn-cp∂p {io ]®n-an-cnbw BZn-b-∏-ø. JWvU-Nm∏p Xmfw XpS-ßn-b-h. kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fn¬ iymam imkv{Xn-bpsS apØp- X m- W v U - h - t c- t ∏mse ]Zw F∂ Kpcp-hp-am-bn-cp-∂p. kp{]-kn-≤-amb "hncn-t_mWn' kwKoX cq]-Øn¬ {]mhoWyw tSn-bn-cp∂ 17˛mw ˛ ss`chn AS-Xmf h¿Æ-Øns‚ D]-⁄m-Xm- q‰m-≠n¬ B{‘m-tZ-iØv Pohn-®n-cp∂ Hcp cN- hmWv. Ct±-l-Ønv Xmm-h¿Æ-am¿§-Z¿in F∂ bn-Xm-hm-bn-cp∂p {io kmcw-K-]m-Wn. Ct±lw _lp-a-Xnbpw In´n-bn-´p-≠v. - 23 -
 • 24. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 Xangv m´nse Xncp-hnssi s√q-cn¬ 18˛mw cpsS ]nXm-hm-Wv. Xan-gvm-´nse Im©o-]p-c-Øn-- q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ Hcp kym-knbpw Ihn- Sp- Ø p≈ hncn- © n- ] pcw F∂ {Kma- Ø n- e mWv bp-am-bn-cp∂p {io kZm-inh {_t“-μ¿ kwkvIrX Ct±lw Pn-®-Xv. {iocm-a-kzman Zo£n-X-cpsS `mj-bn¬ [mcmfw Io¿Ø--߃ cNn-®n-´p-≠v. kwKoX temI-tØ-°p≈ hne-a-Xn-bv°m-m-hmØ Ah-bn¬ "amk k©-ctc' ˛ iyma-cm-Kw, "]n_- kw`m-h--bmWv 108 "cmK-Xmf amenI' (A-jvtSm- tc-cm-a-ckw' ˛ Bln¿ ss`c-hn, k¿Δw {_“- Øc iX- c m- K - a m- e nI) lwk- ≤ zn cmKtØ abw ˛ a[p-h-¥n, `Ptc tKm]mew ˛ lntμmfw kwKoX temI-tØbv°v ]cn-N-b-s∏-Sp-Øn-bXp F∂o Io¿Ø--߃ {]kn≤n tSn-b-h-bm-Wv. Ct±-l-am-Wv. Ct±lw IrXn-I-fn-eqsS thZm-¥w, XtØzm-]-tZiw cma-kzman Zo£n-X-cpsS ka-Im-en-I-m-bn- F∂n-hbv°v {]m[myw ¬In-bn-´p-≠v. cp∂p {io s]±e Kpcp-aq¿Øn imkv{Xn. Ct±lw XymK-cm-P-kzm-an, kzmXn-Xn-cp-mƒ alm-cm- Xan-gvm-´n¬ Xncp-∂¬th-en-bn¬ Pn-®p. Ct±lw Pmhv XpS-ßn-bhtc Xs‚ IrXn-IƒsIm≠v kzm[o- - KoXw F∂ kwKoX cq]-Øns‚ ]nXm-al≥ F∂p- n® Hcp cN-bn-Xm-hm-bn-cp∂p am¿§-Z¿in tij- ]d-b-s∏-Sp-∂p. 1000 KoX-߃ cNn-®n-´p≈ s]±e ø-¶m¿. Ct±-l-Øns‚ kwkvIrX `mj-bn-ep≈ Kpcp-aq¿Øn imkv{Xnbv°v "shbn-KoX' s]±e Kpcp ]mWvUnXyw ]n≥ImeL´-Øn¬ h∂ ]e-tcbpw aq¿Øn-imkv{Xn F∂ _lp-aXn ¬In-bn-´p-≠v. BI¿jn-®n-´p-≠v. kwKoX {Xnaq¿Øn-I-fpsS Ime-L-´-Ønp DuØp-°mSv sh¶nS kp∫-b¿ X©m-hq¿ ap≥]p≈ kwKo-XsØ hne-bn-cp-Øm-pw, Xmc-X- Pn√-bn¬ 18˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp-∂p. At±lw ay- s ∏- S p- Ø p- h mpw {]bm- k - a mWv . Imc- W w, {ioIrjvW `K-hms‚ XnI™ `‡-m-bn-cp-∂p. A∂sØ kml-N-cy-Øn¬, bYm¿-∞-Øn¬ cNn- GI- t Ziw 400 Io¿Ø- - ß - f pw, 9 hm- h - c W ®n- c p∂ kwKoX]mTw, kzc- s ∏- S p- Ø n- t bm, Io¿Ø--ßfpw Ct±lw cNn-®n-´p-≠v. lnμp-a-X- kq£nt®m sh®n-cp-∂n√m. IqSmsX A∂sØ Ønse H´pan° tZho tZh-∑m-sc-°p-dn®p IrXn- kwKo-X-]-Tw I¿Æ ]c-ºc- hgn-bm-bn-cp-∂p. Iƒ cNn-®n-´p-≠v. "¿Ø--cq-]-Øn¬' n¬°p∂ kwKoX kwkv°m-c-tØ-bpw, aqey-tØbpw ne- {ioIrjvW `K-hm-s-°p-dn-®p≈ IrXn-IfmWv `qcn- - n¿Øn-bn-cp-∂-Xp-Xs∂ C{Xbpw _e-amb I¿Æ `mKhpw. Cu Io¿Ø--ß-fn¬ an°-Xnepw PXn-˛- ]c-º-c-bp-≈Xp sIm≠p-X-s∂-bmWv F∂-Xn¬ sim¬s°´v F∂nh ImWm-hp-∂Xm-Wv. rØ-Øn- - bmsXmcp kwi-b-a-hp-an-√. -p-tbm-Py-amb hn[-Øn-emWv DuØp-°m-Sns‚ CXp-hsc hni-I-ew sNbvX-Xn¬ n∂pw IrXn-I¬ `qcn-`m-K-hpw. {Xnaq¿Øn-I-fpsS ap≥Im-e-L-´-Ønse kw`m-h-- 18˛mw q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ Hcp alm-kw- Iƒ I¿Æm-SI kwKo-X-Øns‚ ASn-Ød ]mIp- Ko-X-⁄-pw, hmt§-b-Im-c-p-am-bn-cp∂p {iocm-a- hm≥ n¿Æm-bI ]¶p-h-ln-®n-´p-≠v F∂v a- n- kzman Zo£n-X¿. Ct±lw apØp-kzman Zo£n-X- em-°mw. tUm. Pn. `ph-t-izcn : Fd-Wm-Ipfw alm-cm-Pmkv tImtfPnse kwKoX hn`mKw ta[m-hn. kwKo-X-⁄. - 24 -
 • 25. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 kwKo-X-˛-km-ln-Xy-`mhw Xpfpºn n¬°p∂ t£{X ]©-c-Xv-Ir-Xn-Iƒ tUm. Fkv. `mKy-e£van Fw.-F. ]n.-F-®v.-Un. `mc-Xob kwKo-X-Øn¬ kmln-Xy-k-_p-jvS- cn°pw. Htc Bi- b - t Øtbm, tZh- X - t b- t bm, X, kwKo-X-ta∑, sshhn-[y-X, hyXy-kvXX `‡n- t£{X-sØ-tbm, ÿe-sØtbm Bkv]-Z-am°n k-º-∂X F∂n khn-tij KpW-ß-fm¬ thdn´p cNn-®n-´p≈ IrXn ]c-º-c-I-fmWv IrXn-k-ap-®-bw, n¬°p∂ cN--I-fmWv IrXn kam-lm-cw, kap- XymK- c mP IrXn- I ƒ. Zmb IrXn- I ƒ F∂n km[m-c-W-°m¿°v {Kln- t]cp-I-fn¬ Adn-b-s∏-Sp- °mpw Bkz- Z n- ° mpw ∂-Xv. Chsb ]©-c-Xvw, X° coXn-bn¬ efn-X-ß- ]©- e nwK ÿe IrXn- fm- b n- ´ p≈ XymK- c mP Iƒ, h-{Kl IrXn-Iƒ, IrXn- I ƒ A- i z- c - ß - h-cm{Xn Io¿Ø--߃, fmbn {]tim- ` n- ° p∂ hm- h - c W Io¿Ø- - cXv-ß-fmWv! njv°m-a- ߃, h- h n[ `‡n `-‡n°v DØ-tam-Zm-lcW- - - Io¿Ø-߃, tjmU-i-K- ß- f mWv Ct±- l - Ø ns‚ W-]-Xn-Ir-Xn-Iƒ, D’-h- H´pan° cN- - I - f pw. k-{º-Zmb Io¿Ø--߃, "kwKo- X - Ø n- e qsS `K- D’- h - { ]- _ ‘w F∂n- hZvkm£m-Xv°mcw' F∂ ßs hn`-Pn-I-cn-®n-´p-≠v. Bibw ^e- h - Ø m- I pw- t£{X- I r- X n- I ƒ F∂v hn[w t{ijv T - ß - f mWv hnti-jn-∏n-°-s∏´ IrXn mtZm-]m-k-I-pw, BNm- ]c-º-c-bn¬ A©p IrXn- cy-p-amb XymK-cm-P-kzm-an- Iƒ hoXw Dƒs∏- S p∂ Iƒ cNn® kwKoX IrXn- ]©-cXv IrXn-I-fmWv Iƒ. Gsd {]i- k v X - a m- b - X v . "IrXn-kap-®b߃' - - - XymK-cmP kzman-Iƒ cNn- F∂ Bibw {]mh¿Øn- ®n- ´ p≈ L- c mK ]©- I-am-Ip-∂-Xv kwKo-X-{Xn- cXv IrXn- I ƒ m´, aq¿Øn-I-fpsS BK-a--tØm-sS-bm-Wv. IrXn-]-c-º- Kuf, Bc- ` n, hcmfn {io F∂o cmK- ß - f n- c, IrXn-irw-Je, Io¿Ø ]c-º-c, t£{X-Ir-Xn- ep≈hbm-Wv. IqSmsX Xncp-shm-‰n-bq¿ tKmhq¿, Iƒ F∂n-ßs hyXy-kvX- m-a-ß-fn¬ cNn-°- em¬Kp-Un, {iocwKw Xncp-h-øm¿, F∂n-hn-S-ß- s∏-´n-´p≈ IrXn-k-ap-®-b-߃ ]c-º-c-bm-bpw, fnse t£{Xw tZh-X-Isf {]Io¿Øn®v A©p hyXykvX IrXn-I-fmbpw It®-cn-I-fn¬ ÿmw IrXn-Iƒ Dƒs∏´ ]©-cXv IrXn ]c-º-c-Ifpw ]nSn-®n-´p-≠v. IrXn-I-fpsS Iq´w, kaq-lw, Nß-e, D≠v. kap-®bw Fs∂√mw hnti-jn-∏n-°m-hp∂ cN-- `mc- X ob XXz- i m- k v { Xhpw, ]pcm- t W- X n- I-fpsS FÆw 5,7,9,11,13,16 F∂ {Ia-Øn-em-bn- lm- k - ß - f pw, kwJym- i m- k v { X- h p- a - p- k - c n®v - 25 -
 • 26. Xma- c w- I p- f - ß c aI- c - h n- f - ° m- t Lmj kv a c- W nI 2012 3,5,7,9,11,13,15,16 F∂n-h-bvs°√mw Gsd {]m[m-y- "]©-Kayw' F∂t{X t]cv. ]m¬, ssXcv, søv, ap-≠v. kwkvIr-X-Øn¬ "A©v' F∂ kwJybv°v tKmaq-{Xw, tKmabw F∂nh Dƒs∏-´-Xm-Wv. ]©w, ]©Iw F∂v kw⁄ ¬In-bn-cn-°p-∂p. Ch IqSmsX ]©-]-{Xw, ]©-]-£n, ]©- ss^hv, ]m©v, A©v, AbvZp F∂n-ßs hnhn[ `-£yw, ]©-enw-K-߃, ]©-a-lm-i-_vZ-߃, `mj-I-fn¬ Adn-b-s∏-Sp-∂p. `mc-Xob BNm-c-ß- F∂n-ßs "A©v' F∂ kwJy-ambn _‘-s∏´v fnepw aX-]-c-amb NS-ßp-I-fnepw "A©v' F∂ [mcmfw hkvXp-°ƒ D≠v. kwJybv°v kap-∂-X-ÿmw ¬In ImWp-∂p. kwKo-X-Øn-em-Is´ A©p-Xcw Xmf-s®m-√p- "]©-IrXy' F∂-dn-b-s∏-Sp∂ A©v LS-I- Isf mK-_‘w, kzXn-Iw, Ae-·w, ip≤w, ka- ߃ Dƒs∏-´-XmWv ΩpsS `qa-WvU-ew. krjvSn, Im- e nIw F∂n- ß s Xncn- ® n- c n- ° p- ∂ p. Ch ÿnXn, ebw, Xntcm-`-hw, Ap-{Klw F∂nh A©pw ]c-a-in-hs‚ A©p apJ-߃ ˛ ktZym- Dƒs∏´ "]©-IrX-Xy-ßsf A©v ssII-fn-embn Dƒs°m-≈n-®n-´p≈ `K-hm≥ hnm-b-I≥ "sF¶- Pm- X w, hma- t Zhw, AtLm- c w, XXv ] p- c p- j w, c≥' F∂-dn-b-s∏-Sp-∂Xpw CXp-sIm-≠m-W-t{X. Cuimw F∂n- h - b n¬ n∂v DS- s e- S p- Ø - X m- sW∂v hniz- k n- ° - s ∏- S p- ∂ p. ]©- h m- Z y- Ø n¬ ap- j ys‚ {][m icn- c m- h - b - h - ß - f n¬ iwJv, sImºv, Xnan-e, a±-fw, CSbv° XpS-ßnb {][m--s∏´ ]t©-{μn-b-߃ IÆv, ImXv, aq°v, A©p-hm-Zy-߃ tN¿∂-Xm-Wv. t£{X-hm-Zy-ß- m°v, Xz°v F∂n-h-bm-Wv. Z¿i-w, {ih-Ww, fn¬ {][m XX-hm-Zy-at{X ]©-ap-J-hm-Zyw. C{]- {LmWw, cpNn- ° ¬, kv ] ¿iw XpS- ß nb Imcw `mc-Xob kwKoX imkv{X-{]-Imcw "A©v' {]h¿Ø--ß-fp-ambn _‘-s∏-´n-´p-≈-h-bm-Wv. F∂ kwJym-kw-⁄°v Gsd {]m[m-y-ap-≈- ⁄mt-{μn-b-߃ F∂pw Adn-b-s∏-Sp-∂p. Xmbn ImWmw. ]©-K-Xn, ]©-Pm-Xn, ]©-a-kz- temI-X-Xzhpw ap-jy-X-Xzhpw ]©-`q-X-ß- cw, HuU-h-cm-K-߃ F∂n-h-bn-se√mw A©ns‚ fn-e-[n-jvTn-X-am-bn-´mWv I≠p-h-cp-∂-Xv. ]rYzn, {]m[myw {]I-S-am-Wv. t£{X-IrXn F∂ Bi- A]p, tXbp, hmbp, BImiw F∂n-ßs A©p- b-Ønv cq]w ¬In-bXv jmPn alm-cmPmhmsW- `q-Xßfn-e[n-jvTn-Xam-bn-´mWv kI-eNcm-Ncßfpw - - - - - - - - ¶nepw t£{X-IrXn kap®b cN-bn-Xm-°fn¬ kap- - ne-sIm-≈p-∂-Xv. ∂-X-am-bn-´p-≈Xv XymK-cm-P-kzm-an-Ifpw, apØp-kzm- a{¥-im-kv{X-Ønv B[m-c-am-bn-´p≈ _nPm- an-Zo-£n-Xcpw BWv. XymK-cm-Pkzm-an-Iƒ Xncp-shm- - £-c-߃ Hmw, sFw, {low, ¢nw, kuw F∂n- ´n-bq¿, tImhq¿, {iocwKw em¬Kp-Un, Xncp-h-øm¿ ßs A©m- W v . tZh- X - I sf {]Io¿Øn- ° p- F∂n-hn-S-ß-fnse t£{X-߃ kμ¿in-®-t∏mƒ tºmƒ _oPm-£-c-ß-fpsS {]tbmKw {][m--am- Ahn- S psØ tZh- X - I - s fbpw t£{X- t Øbpw Wv. {]Io¿Øn®v IrXn-]-c-º-c-Iƒ cNn-°p-I-bp-≠m-bn. Ch-bmWv t£{X-]-©-cXv IrXn-I-fmbn {]Npc Ima-tZ-hs‚ hn√n¬ A©p-_m-W-ß-fmWv {]Nmcw tSn-b-Xv. sXmSpØp hnSm-dp-≈X.v Aw_nIm `K-hXnsb ]©- - - _m-tW-izcn F∂t{X hnti-jn-∏n-°m-dp-≈Xv. Ac- - Xncp-høm¿ ]©-cXvw - hn-μw, Atim-Iw, NpXw, h-a√n-I, otem-Xv]ew - X©m- h q- c npw, Xncp- h - ø m- d npw at≤y F∂n-ßs A©p-Xcw ]pjv]ßfmWv ]©_m- - - ÿnXn-sN-øp∂ A©v Bdp-Iƒ (-Zn-Iƒ) Imth- W-ßfmbn Ima-tZ-h≥ sXmSp-Øp-hn-Sp-∂Xv. - - cn, Ac-i-em¿, shÆm¿, hS-bm¿, IpS-ap-cp´n F∂o ]©-bm-X ]qP-bn¬ inh≥, hnjvWp, A©p Bdp-Iƒ°v a[y-Øn-embn ÿnXn sNøp∂ kqcy≥, KW-]-Xn, tZhn XpSßn A©p-tZ-h-X-I- "Xncp-hbm¿' XymK-cmP kzman-IfpsS kam[n ÿe- - - sf-bmWv ]qPn-°p-∂-Xv. ]qP-Iƒ°pw A`n-tj-I- ambn {]kn-≤n-bm¿÷n-®n-´p-≠v. ]©--Zo-iz-c≥, Ønpw D]-tbm-Kn-°p∂ A©p hkvXp-°ƒ°v {]W-Xm¿Yn-l-c≥ F∂nßs Adn-b-s∏-Sp∂ - 26 -