Makarajyothi 2019

Krishnanath Venkataraman
Krishnanath VenkataramanChief Operating Officer

Theme based Souvenir by Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy published in connection with Annual Makaravilakku Festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura. 2019 theme was Sacred Groves.

Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
hmaw ]mZw {]kmcy {inXZpcnX lcw
Z£ nWw IpRvPbnXzm
Pmpym[mb hmtaXcanXc`pPw
tijt`mtK n[mb
]ÝmXv ]mWnZztb {]Xn`Siat
iwJNt{I Z[mx
tZthm `qjmZnbpàx {XnZi]XnpXx
]mXp]qÀ®{Xboix
temIhocyw alm]qPyw
kÀÆ c£ mIcw hn`pw
]mÀÆXo lrZbmµw
imkvXmcw {]Wamaylw
hn{] ]qPyw hniz hµyw
hnjvWp iwt`mx {]nbw kpXw
£ n{] {]kmZncXw
imkvXmcw {]Wamaylw
a¯amXwK Kaw
ImcpWymarX ]qcnXw
kÀÆ hnLv lcw tZhw
imkvXmcw {]Wamaylw
AkvaXvIpteizcw tZhw
AkvaXvi{Xp hnmiw
AkvaZnjvS {]ZmXmcw
imkvXmcw {]Wamaylw
]mtÞyi hwiXneIw
tIctf tIfn hn{Klw
BÀ¯{XmW]cw tZhw
imkvXmcw {]Wamaylw
]© cXvmJytaXZv tbm
nXyw ip²x ]tT¶cx
Xky {]kt¶m `Khm³
imkvXm hkXn amtk
`qXmY kZmµm
kÀÆ `qXZbm]cm
c£ c£ alm _mtlm
imkvt{X Xp`yw tam ax
bky [z´cnÀ amXm
]nXm cpt{Zm`njàax
Xw imkvXmcalw htµ
almsshZyw Zbmn[nw
AyYm icWw mkvXn
Xztah icWw aa
XkvamZv ImcpWy `mth
c£ c£ alm{]t`m
{io ltc ax{io ltc ax
]mXp ]qÀ®{Xboix
XmacwIpf§ c {io [À½imkvXm icWw...
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 05
]ßktcmhcXochnlmcn...
XmacwIpf§ c {io [À½imkvXm t£ {Xw
t£ {XKcnbmb Xr¸qWn¯pdbn {io [À½imkvXmhv {][m {]XnjvTbmb t£ {XamWv
XmacwIpf§ c {io [À½imkvXm t£ {Xw. Ipd¨v qäm­pIÄ¡ v ap³]v GXp Ime¯pw hncnª v
hnIkn¨v n¡ p¶ Xmac¸q¡ sfs¡ m­v ndª ncp¶ AXnatmlcamb Hcp Pemibw ChnsS
D­mbncp¶p. Cu Pemibw ØnXn sNbvXncp¶ hf¸nsâ DSaØmbncp¶ samc¡ me abnse
D®n ¼qXncn Xncpmhmb t£ {X¯np kao]w Hm¯v ]Tn¡ p¶Xnmbn t]mhpIbp­mbn. AhnsS
Hm¯v ]Tn¡ p¶ Ime¯v kao]¯v Xs¶ ØnXn sN¿p¶ N{ah«w {io [À½imkvXm t£ {X¯nÂ
N{ah«¯¸s `Pn¨pw tkhn¨pw Pohn¨p. Imew sN¶tXmSp IqSn At±lw hmÀ²IyklPamb
Zo§ Ä¡ v ASns¸SpIbpw Xncn¨p kz´w CÃt¯¡ v aS§ p¶Xns¡ pdn¨v Nn´n¡ mpw XpS§ n.
F¶m N{ah«¯¸tmSpÅ AXncä `àn nan¯w `Khms Hcp tcw ZÀin¡ mXncn¡ pI
km[yamb ImcyaÃtÃm F¶ Nn´bm BIpeNn¯mbn Ignª p hcsh Hcp Znhkw At±lw
n{Zbnem­t¸mÄ, kz]v¯n ZÀiap­mbn.
""`«Xncn CÃt¯¡ v aS§ ns¡ mÄI, A§ bpsS IqsS Rm³ F¶pw D­mIpw. CÃs¯¯n
Akm[mcWambn Fs´¦nepw Ap`hs¸SpIbmsW¦n Fsâ km¶n[yw AhnsS Ds­¶v
hnizkn¨v Bcm[n¨vsImÄI''. s]mSp¶s n{Z hn«v Fgpt¶ä ¼qXncn¡ v sXÃpw kwibw
D­mbnÃ. N{ah«¯¸sâ `àn hmÕey¯n Baámb hn{]t{ijvT³ CÃt¯¡ v aS¡ bm{X
Bcw`n¨p. CÃs¯¯n, ta {]Xn]mZn¨ Xmac¡ pf¯n Ipfn¡ p¶Xnmbn, I¿nep­mbncp¶
Hme¡ pS Icbn h¨v Ipf¯nte¡ nd§ n. Ipfn Ignª v Icbv¡ v Ibdnb {_mÒW³ IpS
FSp¡ phmmbn {ian¨t¸mÄ, AXv AhnsS Dd¨ncn¡ p¶Xmbn Ap`hs¸«p. `àintcmaWn¡ v
N{ah«¯¸sâ km¶n[yw AhnsS ZÀin¡ phm³ km[n¨p. H«pw sshImsX Xs¶ Ipf¡ cbn Hcp
XdsI«n, `Khms AhnsS {]XnjvTn¨p. Hmetaª Hcp {iotImhn nÀ½n¡ pIbpw ssZwZn
]qPmImcy§ Ä Bcw`n¡ pIbpw sNbvXp. At±l¯nsâ Imetijw CÃs¯ A´ÀP§ fmWv
nthZyw AÀ¸n¨ncp¶Xv.
Ime{ItaW ]qPmImcy§ Ä S¯phm³ CÃs¯ ImcWhÀ¡ v km[n¡ m¯XnmÂ, Hcp
Znhkw D¨]qP¡ v tijw At±lw t£ {X¯nsâ Xmt¡ m sNmÆc Xos¸« almcmPmhns
Gev¸n¨p. [mÀ½nI N{IhÀ¯n F¶dnbs¸«ncp¶ almcmPmhv `àn]qÀÆw t£ {Xw GsäSp¡ pIbpw,
]pcp²mcW¯nsâ NpaXe F¡ met¯bpw {]KÛmb X¨pimkv{XÚ³ Cu¨chmcysc
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 07
Gev¸n¡ pIbpw sNbvXp. sIm¨n almcmPmhnsâ tcn«pÅ `cW¯n³ Iogn Spanäw tZhkzw
Bbn ssZwZn Imcy§ Ä S¯nbncp¶Xv. F¶m tIcfkwØmw cq]nIrXambtXmSpIqSn,
tZhkz¯npÅ hcpamw ]cnanXamhpIbpw, t£ {X¯nse ]qPmImcy§ Ä¡ v ho­pw {i²
IpdbpIbpw sNbvXp.
Cu ImeL«¯nemWv t£ {X]cnkchmknIÄ t£ {X¯nsâ D¶aw mSnsâ sFizcyw
BsW¶v aÊnem¡ n, t£ {XS¯n¸nmbn XmacwIpf§ c A¿¸ tkhm kanXn F¶ t]cn Hcp
kwLS cq]oIcn¨Xv. tIcf Ducm× tZhkz¯nsâ IognepÅ Cu t£ {X¯nse S¯n¸v NpaXe
A¿¸ tkhm kanXnbn n£ n]vXamWv. Ignª Acqäm­ntesd-bmbn {]hÀ¯n¨p hcp¶
A¿¸ tkhm kanXn nch[n {]hÀ¯§ Ä t£ {X¯n S¯n hcp¶p. [zP{]XnjvT, S¸pc
nÀ½mWw, {iotImhnepw Npä¼ehpw sNt¼me tabpI, Du«p]pc nÀ½Ww XpS§ nb ]e _rlZv
]²XnIfpw `Khmsâ Ap{Kl¯mepw `àP§ fpsS nÀtem`amb klIcW¯mepw
]qÀ¯oIcn¡ phm³ km[n¨p.
Xma-cw-Ip-f-§ c t£ {X-¯nse apJy-{]-XnjvT {io [À½-im-kvXm-hn-tâ-Xm-Wv. Chn-Sps¯ tZhs
N{a-h-«-¯-¸-mbpw `à-P--§ Ä Bcm-[n-¨p-h-cp-¶p. he-Xp- I-c-¯n Aar-X-I-e-i-hp-ambn IpSn-sIm-f-
fp¶ {io[À½-im-kvXmhv Xsâ `à-cpsS GX-`n-em-jhpw km[n-¨p-sIm-Sp-¡ p-hm³ X¿m-dmbn Ccn-¡ p-I-
bm-Wv. I¶n-aq-e-bn KW-]Xn `K-hmpw sXs¡ Xncp-ap-ä¯pÅ t£ {X-¯n `{Z-Imfn tZhnbpw `à-
P--§ Ä¡ v Ap-{K-l-§ Ä ÂIp-hm-mbn hmW-cp-fp-¶p. IqSmsX mK-cm-Pm-hv, {_Ò-c-£ kv F¶o
D]-tZ-h-·m-tcbpw ChnsS {]Xn-jvTn-¡ -s¸«n«p­v.
tIcf¯nse {]ikvXamb ]qtcmÕh§ fn XmacwIpf§ c aIchnf¡ pÕh¯nv {]tXyI
Ømap­v. {io ]qÀ®{Xboisâ {]PIÄ¡ v tafkwkv¡ mcw cà¯n Aenª p
tNÀ¶n«pÅXmWv. hrÝntImÕhhpw AXntmSp_Ôn¨pÅ AXn{]ikvXamb Fgp¶Ån¸pIfpw
taf§ fpw BkzZn¡ phm³ mSnsâ mm`mK¯v n¶pw BkzmZIÀ {io ]qÀ®{Xboi k¶n[nbnÂ
F¯nt¨cp¶p. Cu DÕhkwkv¡ mcw NphSp]nSn¨mWv XmacwIpf§ c t£ {X¯nse B­p
tXmdpapÅ aIchnf¡ pÕhhpw Nn«s¸Sp¯nbncn¡ p¶Xv. FÃm hÀjhpw aIcw H¶nv Xmacw
Ipf§ c t£ {X¯n Act§ dp¶ taf{Xbw Npcp§ nb Ime§ fn Xs¶ {]ikvXnbmÀÖn¨XnÂ
kanXn¡ v NmcnXmÀ°yap­v. `Khmsâ Fgp¶Ån¸pIÄ cmPIobamhWw F¶pÅt¸mÄ
AI¼SnbmIp¶ hmZytaf§ Ä¡ v Xnabpw imkv{XobXbpw ]qÀ®ambpw D­mIWw. Cu
e£ yamWv `Khm³ {io ]qÀ®{Xboisâbpw {io [À½imkvXmhnsâbpw Ap{Kl¯mÂ
XmacwIpf§ cbn Act§ dp¶Xv. DÕht¯mSp_Ôn¨v Hcp {]tXyI hnjbw am{Xw ssIImcyw
sNbvXv {]kn²oIcn¡ mdpÅ F¶ kvacWnIbpw BkzmZIhrµ¯nsâ {]iwk
]nSn¨p]äp¶p.
“£ b¯n n¶pw {XmWw sN¿p¶Xv” (mi¯n n¶pw c£ n¡ p¶Xv) t£ {Xw F¶
AÀ°amWv {ioi¦cmNmcyÀ `KhXv KoX¡ v cNn¨ `mjy¯n ÂInbn«pÅXv. XmacwIpf§ c {io
[À½imkvXm t£ {Xw Cu AÀ°s¯ ]qÀ®am¡ p¶p. Cu t£ {X¯nse tZhs Adnª v
Bcm[n¡ p¶hÀ¡ v kÀÆ sFizcy§ fpw {Ia¯n h¶ptNcp¶p. ap¶qdp sImïntesd ]g¡
apÅXpw `àintcmaWnbpw Nn{XIemn]pWpamb tamc¡ me `«Xncn Bcm[n¨pt]m¶Xpamb
XmacwIpf§ c {io [À½imkvXmhnsâ ssNXyw mÄ¡ pmÄ Cu tZisa§ pw hym]n¨p
sImt­bncn¡ p¶p. inhX¯zhpw hnjvWpX¯zhpw H¯ptNcp¶ H¶mWv lcnlc]p{Xs¶
k¦ev]w. Cu tZi¯v FÃm IpSpw_§ fnepw sFizcyhpw k¼Âkar²nbpw nd¨psIm­v
B{inXhÕemb `Khm³ {io [À½imkvXmhv hncmPn¡ p¶p.
FÃmw `Khm³ {io [À½imkvXmhnsâbpw {io ]qÀ®{Xboisâbpw Xr¸mZ]ߧ fnÂ
kaÀ¸n¨v sIm­v
AyYm icWw mkvXn Xztah icWw aa !
XkvamXv ImcpWy `mth c£ c£ alm{]t`m!!
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 09
X{´n kp{_ÒWy³ ¼qXncn¸mSv
{io]qÀ®{Xboipw
XmacwIpf§ c {io[À½ imkvXmhpw
klmbw
IenbpKhcZmb XmacwIpf§ c {io [À½imkvXmhnsâ Cu
hÀjs¯ (1194) aIchnf¡ v BtLmjambn«pÅ DÕht¯mSp
_Ôn¨v {]kn²oIcn¡ p¶ ""aIctPymXn'' F¶ t]cnepÅ
kvacWnIbv¡ v Fsâ FÃm `mhpI§ fpw tcp¶p. {io[À½-
im-kvXmhv FÃmhtcbpw AIagnª v Ap{Kln¡ -s« F¶v
{]mÀ°n¡ p¶p.
kzman icWw
]penb¶qÀ kp{_ÒWy³ ¼qXncn
]penb¶qÀ a (ku]À®nI)
FcqÀ, Xr¸qWn¯pd þ 682 306
t^m¬ : 2776423, samss_Â : 8547804232
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 11
Ienbp-K-h-c-Zpw kÀÆm-`o-ã-h-c-{]-Zm-b-I-p-amb `K-hm³ Xma-cw-Ip-f-§ c {io[-À½-im-kvXm-hnsâ
Xncp-hp-Õhw kam-K-X-am-hp-I-bm-Wv. ½psS mSn-sâbpw m«p-Im-cp-sSbpw `à-P--§ -fp-sSbpw
Hs¯m-cp-abpw kl-hÀ¯n-Xzhpw Du«n Dd-¸n-¡ p-¶-Xn-v th-­nbn«p-Å-XmWv DÕ-h-§ Ä. AXv `àn-
c-k-{]-Zm--am-Ip-t¼mÄ {ioXzw hÀ²n-¡ p-¶p. t£ {X-§ Ä Hcp Iq«m-bva-bpsS thZnbmWv. A§ n-s-
bpÅ t£ {X-§ Ä ne-n¡ p-¶Xv `K-hXv ssNX-y-¯n-eq-sS-bm-Wv. ssNX-y-h-¯mb t£ {X-§ Ä
Cu Ie-bp-K-¯n Ahn-`m-Py-L-S-I-am-Wv. hnin-jy, lnµp kaqlw nc-h[n shÃp-hn-fn-IÄ tcn-Sp¶
Cu Ime-L-«-¯nÂ.
BNmc§ Ä Am-Nm-c-§ -fm-Ip-t¼mÄ lnµp-k-aq-l-¯nse ss[j-Wn-I-cpw, Kpcp-m-Y-·m-cpw,
kym-kn-t{i-jvT-cpw, X{´n-amcpw DÄs¸-sS-bpÅ alZv hyàn-IÄ Xncp-¯Âi-àn-bmbn
{]hÀ¯n¨v AXns tsc-bm-¡ n-bn-«p-­v. AXv ½psS Ncn-{X-am-Wv. atX-X-cXzw F¶m lnµp-k-aq-
ls¯ Xmd-Sn¨p ImWn-¡ pI F¶ ne-bn-te¡ v ½psS Npäp-ap-Å-hÀ Xcw-Xm-gv¶n-cn-¡ p-¶p. lnµp-
kw-kvIm-chpw sslµ-h-aq-ey-§ fpw Hcp Xe-ap-d-bn-te¡ v tcmb coXn-bn ]IÀ¶p ÂIm-¯-Xnsâ
]cn-Wn-X-^ew am{X-am-Wv. Cnbpw mw sshIn-¡ q-Sm. ½psS kwkvIm-chpw aqeyhpw ½psS CS-bn-
ep-Å-hÀ¡ pw ASp¯ Xe-ap-dbv¡ pw icn-bmb coXn-bn ]IÀ¶p ÂtI­ D¯-c-hm-ZnXzw FÃm
t£ {X-t£ a/D]-tZ-iI kan-Xn-IÄ¡ p-ap-­v. CXv kss[cyw Gsä-Sp-¯p-sIm-­mWv Xma-cw-Ip-f-§ c
A¿¸ tkhm kanXn {]hÀ¯n¨p hcp-¶-Xv.
94 hÀj-§ Ä¡ p-tijw tIc-fs¯ ho­pw {]fbw _m[n-¨p. {]f-b-Zp-cn-Xm-izmk {]hÀ¯--§ -
fn kanXn {]hÀ¯-Icpw IpSpw-_mw-K-§ fpw Xma-cw-Ip-f-§ c ]cn-k-c-hm-kn-Ifpw Htc a-tÊmsS
GÀs¸-«-t¸mÄ sslµ-h-kw-kvIm-c-amb "am-h-tkh Gh am[-h-tkh' F¶ B]vX-hmIyw A£ -cw-
{]Xn ]men-¡ p-¶-Xm-bn-cp-¶p. ½-sfbpw ½psS ]cn-k-c-s¯bpw {]fbw _m[n-¡ msX ½psS `K-
hm³ c£ n-¨Xv Hcp-]t£ Zpcn-Xm-izm-k-{]-hÀ¯--§ -fn D¯-c-hm-ZnXzw G¡ p-hm-m-bn-cn¡ pw
F¶mWv hniz-kn-¡ p-¶-Xv. ½psS ISa ½Ä nd-thän F¶-Xn ap¡ v A`n-am-n-¡ mw. Cu
{]hÀ¯--§ Ä¡ v Nn«-bmbpw kuay-ambpw tXrXzw ÂInb {ioaXn. Dj hn-b-Ip-am-dns ÇmLn-
¡ m-sX-bn-cn-¡ p-hm³ Ign-bp-I-bn-Ã. IqsS {]hÀ¯n¨ hnXm AwK-§ Ä¡ pw, IpSpw-_mw-K-§ Ä¡ pw,
`à-P--§ Ä¡ pw, ]cn-k-c-hm-kn-IÄ¡ pw, PmXn-þ-a-X-þ-cm-{ão-b-t`-Z-aty kl-I-cn¨ FÃm kpa--Êp-
IÄ¡ pw {io ]qÀ®-{X-bo-ipw Xma-cw-Ip-f§ c {io[À½-im-kvXmhpw kÀssÆ-iz-cy-§ fpw ÂIn
Ap-{K-ln-¡ s«F¶v {]mÀ°n-¡ p-¶p.
kan-Xn-bpsS {]hÀ¯--§ Ä¡ v iàn-]-I-cp-¶Xv Xþaþ[-t¯msS `K-hXv Zmk-cmbn
{]hÀ¯n-¡ p¶ kanXn {]hÀ¯-I-cpw, `à-P--§ -fp-am-Wv.
FÃm-hÀ¡ pw `K-hm³ {io]qÀ®-{X-bo-ipw Xma-cw-Ip-f-§ c {io[À½-im-kvXmhpw Bbp-cm-tcm-
Ky-ku-Jy-§ Ä ÂIn Ap-{K-ln-¡ s«F¶v {]mÀ°n-¡ p-¶p.
ic-W-tLm-j-t¯msS,
hn. cma-kzman
{]kn-Uâ v
Xma-cw-Ip-f-§ c A¿¸ tkhm-k-anXn
XmacwIpf§ c A¿¸ tkhmkanXn
XmacwIpf§ c, Xr¸qWn¯pd þ 682 301
BapJw
Caparizon Software Pvt. Ltd.
info@caparizon.com | www.caparizon.com
With Pranams to
Lord Sree Poornathrayeesan
and
Lord Thamaramkulangara
Sree Dharma Sastha
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 13
Hmtcm t£ {Xhpw AXmXv tZh-sâtbm tZhn-bp-sStbm BWv. B tZh-sâtbm
tZhn-bp-sStbm lnX-amWv t£ {X-¯n S-t¡ -­-Xv. AXv hn[n-h-¯mbn sN¿p-hm-
pÅ D¯-c-hm-Zn-Xzhpw Ah-Im-ihpw t£ {Xw X{´n-amÀ DÄs¸-sS-bpÅ sslµh
BNm-cy-k-aq-l-¯n-m-Wv. tZhkzw t_mÀUp-IÄ¡ v Hcp {SÌn-bpsS D¯-c-hm-ZnXzw
am{X-ta-bp-Åq.
atXXc-aq-ey-§ fpw thm-°m--aq-ey-§ fpw cm{ão-b-em-t¡ msS ZpÀhym-Jymw
sNbvXv sslµ-h-kw-kvIm-c-s¯bpw BNm-cm-p-jvTm--§ -sfbpw D·q-ew sN¿p-hm-
pÅ On{Z-i-àn-Isf A¿-¸-hn-izm-kn-I-fmb mw Hmtcm-cp-¯cpw Xncn-¨-dn-b-Ww.
i_-cn-a-e-bnse bphXo{]th-i hnj-b-¯n hnizmk kaq-l-¯n-sm-¸-amWv
Xma-cw-Ip-f-§ c A¿¸ tkhm kanXn ne-sIm-Åp-¶-Xv.
"kwtL iàn Ien-bptK' F¶m-WtÃm {]am-Ww. Ie-bp-K-¯n hyàn-¡ p-]-cn-
bmbn Hcp Iq«w P-§ -fpsS _p²nbpw iànbpw am-h-cm-in¡ v KpW-taIpw
F¶mWv CXnsâ AÀ°w. ap¡ v Hcp-an¨v t]mcm-Smw, nb-a-]-c-am-bn, kam-[m--]-c-
am-bn, ic-W-tLm-j-t¯m-sS, ½psS BNm-c-kw-c-£ -W-¯n-m-bn.
ic-W-tLm-j-t¯m-sS,
Xma-cw-Ip-f-§ c A¿¸ tkhm-k-anXn
kzmantb ic-W-a-¿¸m
Opposite Sanskrit College,
Sanskrit College Road - Tripunithura
Ph: +91 9496665432, +91 484 2774244, 2970890
info@allforkidsindia.com
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 15
kzman icWw
Xma-cw-Ip-f-§ c {io[À½-imkvXm icWw
{io ltc ax
Xma-cw-Ip-f-§ c {io[À½-imkvXm t£ {X-¯nse DÕ-h-¯nv 2019 Pp-hcn 11v sImSn-tb-dp-I-bm-Wv. t£ {X-
I-e-IÄ¡ pw t£ {X-B-Nm-c-§ -Ä¡ pw {]mapJyw ÂIn-s¡ m­v Nn«-bmb coXn-bn-emWv DÕhw S¯n hcp-¶-Xv.
Pp-hcn 11v sImSn-tbdn Pp-hcn 16v Bdm-t«m-Sp-IqSn 6 Znh-k-am-bn-«mWv DÕhw S-¯s¸-Sp-¶-Xv. Pp-hcn 10v
ip²n-Ie-it¯msS DÕ-h XpS-¡ w-Ip-dn¡ pw. At¶-Zn-hkw t£ {X-I-e-bmb § ymÀIq¯v `àP-§ Ä¡ mbn
Ah-X-cn-¸n-¡ pw. imkv{Xob r¯w, Xmb-¼I, hb-en³ It¨-cn, ma-k-¦oÀ¯-w, F¶nh DÕh Znh-k-§ -fnÂ
`àÀ¡ mbn Hcp-¡ n-bn-«p-­v. aI-c-hn-f-¡ p-mÄ S¡ p¶ Xma-cw-Ip-f-§ c taf-{X-b-amWv DÕ-h-¯nsâ {][m
BIÀj-Wo-b-X. BNm-cm-p-jvTm--§ -fpsS `mK-ambn DÕh _enbpw `K-hXv {]oXn-bv¡ mbn S-¯p-¶-Xm-Wv. Hcp-
t£ -{X-¯n {]XnjvT S-¯p-t¼mÄ {]Xn-jvTm-k-¦Â¸-¯nv Ap-kr-X-am-bmWv B t£ {X-¯n-p-th­n BNm-cm-
p-jvTm--§ Ä X{´n-ap-Jy³ Nn«-s¸-Sp-¯p-I. AXp-X-s¶-bmWv B t£ {X-¯n ]men-¡ -s¸-tS-­-Xpw. AXnÂ
amäw hcp-¯p-¶-XnpÅ A[n-Imcw X{´n DÄs¸-sS-bpÅ BNm-cy-k-aq-l-¯n-m-Wv. DZm-l-c-W-¯nv I®qÀ XrÑw-
_-c¯pw Kpcp-hm-bqcpw {ioIr-jvW-s-bmWv Bcm-[n-¨p-h-cp-¶Xv. B-bn-ÃmsX Hcp NS§ pw S-¡ m¯ Kpcp-hm-
bqcpw B t£ {X--S-bn IqsS t]mIm³ IqSn ]mSn-Ãm¯ XrÑw-_-chpw CtX tIc-f-¯n ne-n¡ p-¶Xv
AXmXv {]Xn-jvTm-k-¦Â¸-¯n Bcm-[n-¡ p-¶-Xp sIm­m-Wv. t£ {X-§ Ä D­m-Ip-¶-Xnv hfsc ap³]v Xs¶
{]Ir-Xn-sbm-cp-¡ nb Iem-kr-jvSn-bmb Imhp-I-fnepw nc-h[n hyXy-kvX-§ -fmb Bcm-[-m-k-{¼-Zm-b-§ Ä D­v.
kÀ¸-¯npw amSpw ZpÀ¤bv¡ pw imkvXm-hnpw `{Z-Im-fn¡ pw inhpw Hs¡ {]tXyIw Imhp-I-fp­v. {]Ir-Xnsb
NqjWw sN¿p-¶Xv nb-{´n-¡ m³ Bbn-cn¡ mw Imhv kwc-£ n-t¡ ­Xns Ipdn¨v `b-`-àn-ck{]Zm coXn-bnÂ
ap³ Xe-ap-d-¡ mÀ Adnhv ]IÀ¶v ÂIn-b-Xv. Cu hnh-c-ssh-hn-[y-§ Ä km[m-c-W-¡ m-cmb `à-sc Adn-bn-¡ p-hm-
mWv Cu hÀjw aI-c-tPymXn kvac-Wn-I-bpsS hnjbw Imhp-IÄ Bb-Xv.
D¯-c-a-e-_m-dnse Imhp-I-fpsS hnkvXrXn Xs¶ B-µ-ap-f-hm-¡ p-¶-Xm-Wv. ]g-b-Ime BNm-c-§ Ä C¶pw
AtX-t]mse XpS-cp¶ Imhp-I-fp­v. kky-im-en-n-bmb `qao-tZ-hnsb Imhp-I-fn-eqsS kwc-£ n-¡ p-hmpw XZzmcm
{]Ir-Xnsb Xs¶ Bcm-[n-¡ p-hmpw ]cn-ØnXn kwc-£ n-¡ p-hmpw Cu Ime-L-«-¯n mw Hmtcm-cp-¯À¡ pw
[mÀ½n-I-Xbpw D¯-c-hm-Zn-Xzhpw D­v. Imhp-I-sf-Ip-dn¨v IqSp-X a-Ên-em-¡ p-hm³ Cu kvac-WnI D]-I-cn¡ pw
F¶Xv kan-Xn¡ v nkvXÀ¡ -am-Wv.
teJ--§ Ä ÂIn Cu kvac-Wn-Isb A-iz-c-am-¡ nb alZv hyàn-I-tfmSpw ]ckyw ÂIn kl-I-cn¨ FÃm
amy-hy-àn-I-tfmSpw Øm]--§ -tfm-Sp-apÅ IrX-ÚX tcJ-s¸-Sp-¯p-¶p. aI-c-tPym-Xn-bnse cN--IÄ AXmXv
teJ-I-cpsS A`n-{]m-b-§ -fm-Wv. Xma-cw-Ip-f-§ c A¿-¸-tk-hm-k-an-Xn-bp-tStbm teJ-I-cp-tStbm tcJm-aq-e-amb
Ap-a-Xn-bn-ÃmsX CXn DÄs¡ m-Ån-¨n-cn-¡ p¶ teJ--§ Ä ]px{]kn-²o-I-cn-¡ p-hm³ ]mSn-Ãm-¯-Xm-Ip-¶p.
Cu aI-c-tPymXn `àÀ¡ v Adn-hp-]-I-cp-¶-Xn-mbn Ien-bp-K-h-c-Z-mb Xma-cw-Ip-f-§ c {io[À½-im-kvXm-hnsâ
]mZm-c-hn-µ-§ -fn kaÀ¸n-¡ p-¶p.
ic-WtLm-j-t¯msS,
Xma-cw-Ip-f-§ c A¿-¸-tk-hm-k-an-Xn-¡ p-th­n,
Acp¬.-F-kv.
sk{I-«dn
TASS TASS
]Xntgmw ]Xn¸v
XmacwIpf§ c aIchnf¡ mtLmj kvacWnI 2019
XmacwIpf§ c A¿¸ tkhm kanXn, Xr¸qWn¯pd
Published by : Arun S., Secretary, on behalf of Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy - 2019
Printed at Sterling Print House Pvt. Ltd., Cheranelloor. Page Layout & Design : Creative Graphics, Petta Jn., Poonithura
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 17
DÅS¡ w
1. Imhp-IÄ ÂIp¶ ZÀiw 19
tUm. F³.-kn. Cµp-Nq-V³
2. Imhp-I-fpsS ]mcn-Øn-Xn-I-aqeyw 27
tUm. C. D®n-Ir-jvW³
3. {]Ir-Xn-hn-`-h-kw-c-£ Ww 35
tUm. Pb{io sshZy-m-Y³
4. {]Ir-Xn-bnse tImhn-ep-IÄ 45
kzman Úmm-ar-Xm--µ-]pcn
5. D¯-c-a-e-_m-dnse imtàb Imhp-IÄ 51
Fw.BÀ.Fkv. tatm³
6. Imhp-Ifpw sX¿-§ fpw 61
`mkv¡ -c³ shÅqÀ
7. I½m-S-¯p-Imhv 65
tUm. C. D®n-Ir-jvW³
8. kÀ¸-¡ mhv 69
sImSp-§ qÀ Zneo]v
9. BZn-aq-ew sh«n-t¡ mSv 77
hn. hn-b-Ip-amÀ
10. a®nse hn®mIpw a®m-d-im-e-¡ mhv 85
mK-Zmkv kp{_-Ò-Wy³ ¼q-Xncn
11. Ccn-t§ mÄ¡ mhv 99
{ioIm´v tImhn-e-I¯v
12. hÅn-¡ m«v Imhv 105
1. SMT. REMYA KRISHNAN BRANCH MANAGER 94477 88789
2. SMT. SHEFALY PANICKER RELATIONSHIP MANAGER 9446380808
3. SMT. HYMAVATHI S. HOME LOAN COUNSELOR 9745072185
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 19
ImhpIfpw Ipf-§ fpw tIc-f-¯-n-a-bpsS {]Xo-I-§ -fm-Wv. Xm{´nI hn[n-
{]-Im-c-apÅ Bcm-[-m-k-{¼-Zm-b-§ -fpsS D¸-¯n-bnepw hnIm-k-
¯nepw Imhp-IÄ AZzn-Xo-bamb ]¦p-h-ln-¨n-«p-­v.
`mc-X-¯nsâ sam¯w `qhn-kvXr-Xn-bpsS Hcp iX-amw am{Xw-h-cp¶
tIc-f-¯n cmPys¯ P-kw-Jy-bpsS aq¶p-i-X-am--t¯mfw P-§ Ä
A[n-h-kn-¡ p-¶p. A{X-b-[nIw `q£ maw Ap-`-h-s¸-Sp¶ tIc-f-¯nÂ
c­m-bn-c-t¯mfw Imhp-IÄ Ct¸mgpw kPo-h-am-Wv. FÃm Xn-abpw ne-
nÀ¯n-s¡ m­v hn[n-{]-Imcw D]m-k S-¡ p¶ Ahn-S-§ -fnse tZh-X-
IÄ hnfn-¨m hnfn-¸p-d-¯m-sW¶v hnizm-kn-IÄ Icp-Xp-¶p. Ah-cpsS
Ap-`-h-§ Ä Cu hnizm-k-§ sf mÄ¡ p-mÄ _e-s¸-Sp-Ibpw sN¿p-
¶p-­v. Cu hnizm-k-¯nsâ iànbpw BN-c-W-§ -fpsS ]hn-{X-X-bpw-
sIm­mWv Imhp-I-fpw ]cn-k-c-{]-tZ-i-§ fpw kwc-£ n-¡ -s¸-Sp-¶-Xv.
C¯cw Imhp-IÄ¡ v Ap-_-Ô-am-bpÅ h-{]-tZ-i-§ Ä ]c-t{]-c-W-bn-
ÃmsX kwc-£ n-¡ -s¸-Sp-¶-Xnp ]n¶n-epÅ hnIm-chpw CXp-X-s¶-bm-Wv.
tIc-f-¯nse aäp `qhn-ym-k-¯n-epÅ h-§ -fn an¡ Xpw Irjn¡ pw
aäm-h-iy-§ Ä¡ p-ambn sh«n-am-än-b-t¸mÄ Imhp-Ifpw ]cn-k-c-{]-tZ-i-
§ fpw kwc-£ n-¡ -s¸-«p. a®nsâ Xn-abpw kky-P-´p-Pm-e-§ -fpsS
kzm`m-hnI hmk-Øm--§ fpw Chn-S-§ -fn ne-nÀ¯-s¸-Sp-¶p.
`mc-X-¯n-se-¼m-Sp-apÅ h-{]-tZ-i-§ -fnepw kam-mb A´-co-£ -am-
Wp-Å-Xv. h-t¯mSv Npän-¸-än-n¡ p¶ Imhp-IÄ¡ v kam--amb t£ {X-
§ Ä hnhn[ t]cp-I-fn-emWv Adn-b-s¸-Sp-¶-Xv. Imhp-I-sft¸mse-Xs¶
Chbpw Pn-XI Ie-hd Xs¶-bm-Wv. hwi-miw kw`-hn-¨p-sIm-­n-cn-¡ p-
¶Xpw F®-¯n Ipd-ª -Xp-amb H«-tIw sNdp-Po-hn-Ifpw kky-hÀ¤-
§ fpw Cu Bhm-k-hy-h-Ø-bn-ep-­v. Ah apgp-hpw kwc-£ n-¡ -s¸-Sp-
¶Xpw h-t£ -{X-§ -fpsS ]Ým-¯-e-¯n h-tZ-h-X-I-fpsS B{K-l
tUm. F³.-kn. Cµp-Nq-V³
tIcf hw-h-Ip-¸n kl
h-kw-c-£ -I-mbn DtZymKw
sNbvXn-«p-­v.
imkv{X-Ú³, ]cn-Øn-Xn-hmZn
F¶o-n-e-I-fn IÀ½
-t{i-jvT-m-Wv. Green Doctors
Movement F¶ kwL-S-bpsS
sNbÀam³ Bbncp¶p.
tIc-f-¯nse hnip²
h-§ sf Ipdn¨v Kth-jWw
S-¯n-bn-«p-­v.
Imhp-IÄ ÂIp-¶ ZÀiw
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 21
-{]-Im-c-am-sW¶v ImWmw. ]e `mK-§ -fnepw ]e sf-¡ p-dn¨v ]Tn-¡ mpw {]N-cn-¸n-¡ m-p-amWv ]eÀ
t]cp-I-fn hnfn-¡ -s¸-Sp-¶p-sh-¶p-am-{Xw. ]s£ , ¡ pw Xmev]-cyw. Cu Xe-¯nÂn¶pw DbÀ¶p-
Ah-bp-sS-sbÃmw Zrãnbpw ZÀi-hpw GIm- sIm­v AXnsâ B[ym-ßn-Ihpw ss[j-Wn-I-hp-
ßhpw `mc-Xo-b-hp-am-Wv. amb hi-§ sf ]ecpw IW-¡ n-se-Sp-¡ p-¶n-Ã. Cu
hi-§ -sf-¡ p-dn-¨p-IqSn IW-¡ n-se-Sp¯v S-cmPØm-n Ahsb "Hmd³' h-tZ-h-X-IÄ
¯p¶ ]T--§ Ä¡ mWv ka-{Khpw B[n-Im-cn-(Orans) F¶p-hn-fn-¡ p-¶p. Imh n¡ p-¶-Xnv
Ihpw ZoÀL-Im-em-Sn-Øm--¯n-ep-Å-Xp-ambImhp F¶p hnfn-¡ p-¶-Xp-t]mse I¶p-Im-en-Isf
kw`m-h--IÄ ÂIm-m-hp-I. hyàn-bp-sSbpw]cn-c-£ n-¡ p-¶Xv F¶m-WÀ°w. alm-cm-{ã-bnÂ
kaq-l-¯n-sâbpw B[ym-ßnI ]ptcm-K-Xn¡ vChsb "tZh-dmbn' F¶pw taLm-e-b-¯nÂ
CXm-Wp-¯-aw. {]Ir-Xn-bp-ambn CW§ n Pohn-¡ p-"am^vem§ v' (MaphLaung) F¶pw IÀ®m-S-I-¯nÂ
¶-Xn-eqsS am{Xsa Bßob D¶-Xn-bn-te¡ p bn-"tZhÀImSv' (]hn-{X-_-) F¶pw hnfn-¡ p-¶p. `mc-
¡ p¶ ]tcm-]-Im-c-Xz-c, DZm-c-X, `qX-Zb apX-embX-¯n-se§ pw ]cn-ØnXn ZÀi--§ Ä H¶m-sW-¶-
hnIm-c-§ Ä ap-jy-n DW-cq. {]IrXn kulr-Z-Xnsâ {]Xn-^-e--am-Wn-h. Cu ZÀi--amWv
Po-hnXw apjysâ aÊns kzm[o-n-¡ p¶BtKmf ]mcn-Øn-XnI {]Xn-k-Ôn-IÄ¡ pÅ
Ap-`qXn ÂIm-p-X-Ip-¶-Xm-Wv. Cu Ap-`q-Xn-{]Xn-hn-[n-IÄ.
bmWv kaq-l-¯nsâ B[ym-ßnI ]ptcm-K-Xn-
1980 apXÂ `mc-X-¯nse Imhp-I-sf-¡ p-dn¨v ]T- bpsS ASn-¯-d. {]Ir-Xn-tbm-SpÅ GIm-ß-`m-h-ap-
-§ Ä S-¶n-«p-s­-¦nepw `mc-Xo-b-amb ZÀi-- ­m-Ip-¶ Cu Ap-`q-Xn-bn-eq-sS-bmWv Poh³ap-
¯n-te¡ v hncÂNq-­p¶ Kl-hpw ka-{K-hp- àn-sb-¡ p-dn-¨pÅ Nn´-IÄt]mepw DW-cp-¶-Xv.
amb ]T--§ Ä S-¶n-«n-Ã. Hcp ]cn[n hsc hnJym- Imhnse ]qPm-]-²-Xn-Ifpw hnf-¡ p-sIm-fp-¯-ep-
X-cmb Nne ]cn-ØnXn {]hÀ¯-I-·mcpw Ncn-{X- sams¡ CXnsâ lcnx{io Ipdn-¡ -em-Wv. Cu XXz-
Im-c-·m-cp-t]mepw CXns AXy-´m-t]-£ n-X-amb § Ä efn-X-amb BNm-c-§ -fn-eqsS Ap-hÀ¯n-
Hcp ]cn-ØnXn kwc-£ -W-ambn ImWmsX Bh- ¡ -s¸-Sp-¶p-sh-¶p-am-{Xw.
iy-amb Am-Nm-c-§ Ä (Necessary Evil) F¶p
tIc-f-¯nse Imhp-I-fn kwc-£ n-¡ -s¸-Sp¶]dª p eLq-I-cn-¡ p-¶p-ap-­v. AXnsâ `uXn-I-
722 kky-kv]o-jn-kp-I-fn 453 F®w Huj-[-k-am-bXpw tIhe hymh-lm-cn-I-am-b-Xp-amb hi-§ -
SreeVilasamPalace,KottappuramRoad,WestNada,Tripunithura682301
Phone:9847141980Email:admin@srvayurveda.com
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 23
ky-§ -fm-Wv. 252 F®w hr£ -§ -fm-Wv. 154 F®w cWw D­m-hpw. BßmÀ°-amb Cu DZyaw Imhp-
]Ýn-a-L« ]ÀÆ-X-n-c-I-fnÂam{Xw ImWp¶ Isf kpc-£ n-X-am¡ n nÀ¯p-¶-Xn ]c-a-{]-[m--
hntij kky-§ -fmWv 12 F®w `£ -W-¯n-mbn am-Wv. shfn-¨-¸m-Snsâ Nne-s¼m-en-t]mepw Imhp-
h³tXm-Xn Irjn-sN-¿-s¸-Sp¶ tN, tN¼v, I-fpsS im´-Xsb `RvPn-¡ -s¸-Sm¯ {]tZ-i-
aª Ä XpS-§ nb kky-§ -fpsS Im«p-hÀK-am-Wv. § Ä tIc-f-¯n-ep-­v. Imhp-I-fnse kky-§ fpw
AtXm-sSm-¸w-Xs¶ {]Xy£ hfÀ¨-bpsS ]mc- P´p-¡ -fp-saÃmw X§ -fpsS Bcm-[-m-aqÀ¯n-
ayX {]m]n¨ A]qÀÆ hr£ -§ Ä Hcp-]m-Sp-­v. bpsS `qX-K-W-§ tfm ssNX-ytam BsW-¶mWv
h³a-c-§ -fn Xma-k-am-¡ n-bn-«pÅ ]cp-´v, aq§ , hnizm-kw.
Igp-I³ XpS-§ nb ]£ n-I-fpsS km¶n[yw {it²- Al-am-ßm- Kp-Um-tIi
b-am-Wv. AXp-Im-cWw Npäp-]m-Sp-apÅ Irjn-`q-an- kÀÆ-`q-Xm-i-b-ØnXx
bn ssPh-]-c-amb k´p-ew Im¯p kq£ n-¡ - Al-am-Zn-Ý- a[yw N
s¸-Sp-¶p. Imhp-I-fnepw Ipf-§ -fn-ep-ambn `qan-bn- `qXm-m-a´ Gh N
te¡ v DuÀ¶n-d-§ p¶ Pew {]tZ-is¯ Pe-hn-
(AÀÖpm! Rm³ kÀÆ-`q-X-§ -fp-tSbpwXmw ne-nÀ¯p-¶p. ip²Pe km¶n[yw Pe-
A´-cw-K-¯n ØnXn-sN-¿p¶ ]c-am-ßm-hm-Wv.t{km-X-Êp-I-fpsS amen-y-h¡ -cWw XS-bp-
kÀÆ-N-cm-Nc§ fp-sSbpw BZnbpw a²yhpwIbpw KpW-n-e-hmcw ne-nÀ¯p-Ibpw sN¿p-
A´hpw Rmm-Wv. {ioaZv `K-h-ZvKoX, 11-þ20) F¶¶p. tZi-hm-kn-I-fpsS Btcm-Ky-n-e-hm-c-¯nÂ
KoXm-h-N--¯nsâ efn-X-amb {]mtbm-Kn-I-hy-h-apJy ]¦p-h-ln-¡ p-¶Xv ip²-P-e-e-`y-X-bm-W-tÃm.
lm-c-amWv Cu k¦-ev]w. GsX-¦n-epw Pohn-I-fpsSImhp-I-fn Xe-bp-bÀ¯n-n¡ p¶ ac-§ Ä
s]cp-am-ätam {]hÀ¯-tam nco-£ n-¡ p-t¼mÄAd-_n-¡ -S-e-enÂn¶p hoip¶ ImÀjn-I-hn-f-I-
C¡ mcyw hyà-am-hpw. Hcp Cuiz-cob amÀ¤-ZÀi-fpsS Xe-I-cn-¨p-I-f-bp¶ Imäns KXn-am-ä-nhn-Sp-
-¯nsâ ASn-Ømw CXn-ep-s­-¶p-ÅXv Bhm-¶p. CXv ImÀjn-I-hn-f-I-fpsS Dbcw Bh-iy-¯n-
k -hy-h-Ø-bnse Ah-bpsS AXn-Po-h--§ Äp-­m-hp-Ibpw AXn-m-p-]m-Xn-I-amb D¸m-Zw
nco-£ n-¨m a-Ên-em-hpw. "Cuim-hmkyw CZwhÀ²n-¡ p-Ibpw sN¿p-¶p. A´-co-£ -¯nsâ
kÀÆw' F¶ D]-n-jZv hN--XXzw ChnsSXm]-nem k´p-e--¯n hr£ -§ Ä¡ pÅ ]¦v
{]mhÀ¯n-I-am-¡ -s¸-Sp-I-bm-Wv.nkvXÀ¡ -am-W-tÃm. a®nsâ kz`m-h-¯n--p-k-
Clw N temIw ]cw N temIwcn¨v GXp-Xcw hr£ -§ -fmWv AXn--p-tbm-Py-sa-
¶-Xnsâ kqNn-I-Iq-Sn-bmWv Imhp-IÄ. Cl-¯nepw ]c-¯n-ep-apÅ kÀÆ-Po-h-Pm-e-
§ Ä¡ pw amÀ¤-ZÀiw ÂIp-¶Xv Rmm-sW¶vhnizm-k-¯nsâ ]n³_-e-ap-Å-Xp-sIm­v
apWvU-tIm-]-n-j¯v ]d-bp-¶p. GtIm-hinkÀ¡ mÀ h-§ Ät¡ m hy-Po-h-k-t¦-X-
kÀÆ-`p-tXjpKqVm F¶mWv mcm-b-tWm-]-n-§ Ät¡ m e`n-¡ p-¶-Xn-tesd s]mXp-P--k-l-I-
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 25
j¯pw ]d-bp-¶-Xv. á-t-{X-§ ÄsIm­v
tm¡ p-¶-Xn-p-]-Icw Hcp Bä-anIv ssat{Im-
kvtIm¸v D]-tbm-Kn¨v Poh-Pm-e-§ sf nco-£ n-
¨m Ah-bpsS nÀ½mW LS-I-§ Ä (constituent
parts) H¶m-sW¶p a-Ên-em-hpw. {]]-t© m¸-
¯n-sb-¡ p-dn¨v EtKz-Z-¯n {]Xn-]m-Zn-¡ p-¶Xv
Xs¶ krãn¨ Cuiz-c³ Xs¶-bmWv Npäp-apÅ
Poh-Pm-e-§ -sfbpw krãn-¨-sX-¶pÅ Xncn-¨-dnhv
Ap-`-h-ambn amdp-t¼mÄ Ah-bpsS thZ
½psS thZ-bpw Ah-bpsS kt´mjw ½psS
kt´m-j-hp-ambn amdpw. Poh-Pm-e-§ Ä X½n-
epÅ Cuiz-cob _Ôw Øm]n-s¨-Sp-¡ m³
km[n-¨m Bi-b-hn-n-a-bw-hsc km[y-am-Ip-
sa¶ hnizmkw ne-hn-ep-­v. B Ah-Ø-bnÂ
Poh-Pm-e-§ Ä X½n-epÅ A`u-a-amb _Ôw
Ap-`-hn-¡ p-¶tXmsS ssZhn-I-h-e-b-¯n (Divine
Network) CSw tSmpw ap-jy-a--Ênp km[y-am-
Ipw. ap-jy³ aäp ]£ n-ar-Km-Zn-Isf NqjWw
sN¿p¶ Xc-¯n-epÅ ssPhnI {]Xn-kÔn
XcWw sN¿m-dpÅ Ã- amÀ¤w CXp-am-{X-am-Wv.
]g-b-Im-e¯v C¶p-Å-Xn-e-[nIw arK-§ Ä D­m-
bn-cp-¶n«pw C¯cw {]Xn-k-Ôn-IÄ XcWw
sN¿m-pÅ ImcWw Cu s]m¡ nÄsImSn _Ô-
am-Wv. AXn-m {]Ir-Xn-hn-`-h-§ sf NqjWw
sN¿msX Ah--hv Bh-iy-ap-Å-Xp-am{Xw
FSp¯v AXns ]cn-t]m-jn-¸n-¡ p-¶-hn[w ¯nÂn-¶p-­m-Ip¶p ({io-aZv `K-h-ZvKoX 3þ14).
Pohn¡ p-t¼mÄ am{Xta imiz-X-amb im´nbpw {]Ir-Xnsb ]cn-t]m-jn-¸n-¡ m-pÅ IÀ¯hyw
kam-[m-hpw D­m-hp-I-bp-Åq. ap-¡ p-s­-¶p-Å-XmWv Cu tÇmI-¯n-sâbpw
A¶mZv `h´n `qXmn XXzw. CXp a-Ên-em¡ n kXvIÀ½-n-jvT-amb al-
]ÀP-ym-Z¶ kw`hx Xz-ta-dnb Hcp [mÀ½nI Pohn-X-¯n-te¡ v s½
bÚmZv `hXn ]ÀPtym bn-¡ p¶ sIm¨phnf-¡ p-I-fmWv Imhp-I-fnÂ
bÚx IÀakap-Zv`hx sXfn-ª p-I-¯p-¶-Xv. Cu Xncn-¨-dn-hn-se-¯p-t¼m-
fmWv ap-jy-aÊpI-fpsS bYmÀ° kw{I-aWwA¶-¯nÂn¶p `qX-§ -fp-­m-Ip-¶p. ag-
kwPm-X-am-hp-¶-Xv.bnÂn¶p A¶hpw DZv`-hn-¡ p-¶p. bÚ-
¯nÂn¶p ag-bp-­m-Ip-¶p. bÚw IÀ½-
imkvXmth icWw
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 27
{]Ir-Xn-m-ihpw ]mcn-ØnXnI Zpc-´-§ -fpw- sIm­v A`n-i-]vX-am-bn-cn-
¡ p¶ C¡ m-e¯pw hnizm-k-]qÀÆw kwc-£ n-¡ -s¸-«n-cn-¡ p¶ Xp­p-h--
§ -fmWv Imhp-IÄ. C¯cw hnip-²-h--§ Ä temI-¯nsâ ]e `mK-§ -fn-
ep-ap-­v. Lm, kndn-b, ssPo-cnb, XpÀ¡ n XpS-§ nb Bt{^m-þ-G-jy³
cmPy-§ -fnepw C´y-bn-se-Xs¶ hnhn[ kwØm--§ -fnepw Imhp-I-fp-
­v. IÀWm-S-I-¯n kn²Àh-w, tZh³ImSv F¶o t]cp-I-fnepw alm-cm-
{ã-bn tZhvcmbv F¶pw cmP-Øm-n Hmdm³kv F¶p-amWv Imhp-I-f-
dn-b-s¸-Sp-¶-Xv. {]mNo--Im-ew-sXms« C¯cw hnip-²-h--§ Ä `mc-X-
¯n ]cn-]m-en-¡ -s¸-«n-cn-¡ p-¶p-sh-¶-Xnv ]pcm-W-§ fpw {]mNo--Im-hy-
§ fpw sXfn-hm-Wv. ]mÀh-Xo-im-]-¯m ap-jyÀ¡ v {]th-iw njn-²-
amb Ipam-c-h--¯n Adn-bmsX sN¶ kpZyp-av³ "Cf'bmbn amdn-b-
Xmbn `mK-h-X-¯n-semcp IY-bp-­v. hn{I-tamÀh-io-b-¯n DÀhin hne-
¡ p-ew-Ln¨v Ipam-c-h-¯n IS-¶-Xn-m Hcp hÅn-s¨-Sn-bmbn amdn-
t¸m-Ip-¶p. nc-¦piw S-¡ p¶ {]Ir-Xn-[zw-k-s¯ Ipd-s¨-¦nepw AXn-
Po-hn¨v Imhp-IÄ ne-n-¶p-t]m-¶Xv C¯cw hnizm-k-§ -fp-sSbpw hne-
¡ p-I-fp-sSbpw am{Xw _e-¯n-em-bn-cp-¶p. Hcp P-X-bpsS hnizm-k-
¯nsâ aXn-ep-d-¸p-X-s¶-bmWv C¶pw Imhp-I-sf¶ Pn-X-I-¡ -e-h-dsb
Im¯p-c-£ n-¨p-t]m-cp-¶-Xv.
kkyn_n-U-amb Hmtcm Imhpw Hcp-Im-e¯v AXn-hn-im-e-ambn ]c-
¶p-In-S-¶n-cp¶ nXy-l-cn-X-h--¯nsâ `mK-am-bn-cp-¶p. H«--h[n Bhm-k-
Øm--§ Ä tNÀ¶-XmWv Hcp lcn-X-h-w. h-s¯-t¸mse Xs¶ nc-
h[n Bhm-k-Øm--§ Ä Imhp-I-fn-ep-ap-­v. kao-]-h--§ -sfÃmw in-¸n-
tUm. C. D®n-Ir-jvW³
ImÂq-äm-­mbn ]cn-ØnXn hnZym-`ym-k-
cw-K¯v {]hÀ¯n-¨p-h-cp-¶p.
m«p-ssh-Zys¯¡ pdn¨pÅ ]T--¯nv
tImgn-t¡ mSv kÀÆ-I-em-im-e-bnÂ
n¶pw tUmIvS-tdäv tSn. D¯-c-tI-c-f-
¯nse hnip² h-§ Ä F¶
BZy {KÙ-¯nv tIcf kmlnXy
A¡ m-Zan ]pc-kvImcw e`n-¨p.
Imhp-I-fpsS ]mcn-Øn-Xn-I-aqeyw
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 29
¡ -s¸-«-t¸mgpw hnizm-k-]qÀÆw ne-nÀ¯nb Cu bn-cp-¶p. mS³ ]«n-bpsS hep-¸-ap-­mIpw Ch-
Xp­p-h--§ -fnse DÅn-S-§ -fnse Bhm-k-Øm-- bv¡ v. 1832Â Xncn-¨-dnª v imkv{Xo-b-ambn hnh-cn-
§ Ä¡ v t]md-te-än-Ã. ssPh]cn-Wm-a-¯nsâ ¡ -s¸« Cu P´p 1918 ]cym-h-c-W-m-iw-aqew
Ap-kyqXn Ch ]n´p-S-cp-¶p. Be-¸-S-¼nse Cu `qap-J-¯p-n-¶p-Xs¶ A{]-Xy-£ -am-b-Xmbn
sXt¿m-«p-Im-hv, I½mSw `K-h-Xn-¡ m-hv, a«-¶qÀ Icp-X-s¸-Sp-¶p. CS-m-«nse Ah-ti-jn-¡ p¶
]qt§ m-«p-Imhv XpS§ n slÎ-dp-IÄ hnkr-Xn- Imhp-I-fn mbm-«p-Im-cp-sSbpw imkv{X-Ú-·m-
bpÅ Nne Imhp-IÄ ]cn-Wm-a-¯nsâ B ssc- cp-sSbpw I®nÂs¸-SmsX Hcp-]t£ ]pÅn-sh-
´cyw ne-nÀ¯n-s¡ m­v C¶pw AXn-Po-hn-¡ p- cpIv C¶pw AXn-Po-hn-¡ p-¶p-­m-Imw.
¶p. sskeâ v hmen DÄs¸-Sp¶ oe-Kncn ssPh- Huj-[-k-ky-§ -fp-sSbpw kky-im-kv{X-]-c-
kw-c-£ n-X-ta-J-e-bn Htc A´-co-£ -n-ebpw amb {]m[m-y-apÅ A]qÀh-sN-Sn-I-fp-sSbpw hnf-
Db-chpw DÅ nc-h[n {]tZ-i-§ -fn kam--X- n-e-amWv Imhp-IÄ. sIm§ n-Wn-¨m³Im-hnepw
bpÅ P´p-k-ky-Pm-Xn-IÄ ImW-s¸-Sp-¶p-­v. Icn-sh-ÅqÀ aqIm-w_n-I-¡ m-hnepw hf-cp¶ Hcp-
F¶m IS-enÂn¶pw ]¯p Inte-mao-äÀam{Xw Xcw Im«p-Rm-h-ep-­v, ""hmXw-sImÃn''sb¶mWv
AI-ehpw qd-Sn-bnepw Ipdª Db-chpw F¶ sshZy-·mÀ hnfn-¡ p-I. "knkn-Pnbw {Smh³Iq-
Ømn-I-k-hn-ti-jX sXt¿m-«v, Xhn-Sn-tÈcn XpS- dn¡ w' F¶mWv imkv{X-m-aw. XSn-bv¡ m-bpÅ
§ nb ½psS A]qÀhw Imhp-IÄ¡ p-am{Xw Ah- Aan-X-Nq-jWw ]s¯m-¼Xmw qäm-t­msS
Im-i-s¸-Sp-¶-Xm-Wv. Chn-S-§ -fn-te-Xnp kam-- Ayw nÀ¯n-sb¶v Icp-Xn-bn-cp¶ Cu acw 1981-
amb kq£ va-Im-em-h-Øbpw a®nsâ {]tXy-I- emWv ho­pw Is­-¯-s¸-Sp-¶-Xv. amSm-bn-¸m-d-
Xbpw DÅ asämcp h-`m-Khpw tIc-f-¯n bnse ]md-¯-cn-ip-I-fnÂn¶pw mep ]pXnb
thsdm-cn-S¯pw Ah-ti-jn-¡ p-¶n-Ã. AXp-sIm- sNSn-IÄ tImgn-t¡ m«p kÀh-I-em-im-e-bnse
­p-Xs¶ sskeâ vhm-en-bpsS "tImÀ Gcn- kky-im-kv{X-Ú-·mÀ Is­-¯n-bn-«p­v.
bbv¡ p' Xpey-amb Hcp-thf AXn-ep-ta-sd, A]qÀh Huj-[-k-ky-amb Hmcn-e-¯m-a-c-bpsS
{]m[myw ½psS hnip-²-h--§ Ä¡ p-­v. ImSp- c­v C-§ Ä Xr¡ -cn-¸q-cn--Sp¯v CS-bn-e-¡ m-Sp-
I-fn Ayw n¶p-t]m-b-Xmbn Icp-Xn-h-cp¶ ]e Im-hn-ep-­v. CXnÂn¶pw hyXy-kvX-amb asäm-cp-
kky-P-´p-Pm-Xn-Ifpw Cu A`-bm-c-Wy-§ -fn Xcw Hmcn-e-¯m-ac Imm-bnse ]qam-e-¡ m-hn-ep-
ho­pw I­p-ap-«m-pÅ km[y-X-IÄ XÅn-¡ -f- ­v.
bm-m-hn-Ã. DZm-l-c-W-¯nv CS-m-S³ Ip¶p-IÄ
Ba-Ifpw aÕy-§ fpw hnizm-k-]qÀÆw kwc-P-n-_n-Ua-Ãm-Xn-cp¶ ap³Im-e-§ -fn "ae-_mÀ
£ n-¡ -s¸-«n-cp¶ Nne Imhp-I-fp-­v. Fcaw apXp-]pÅn-sh-cpIv' F¶ Hcnw shcpIv km[m-c-W-am-
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 31
Im-«p-Im-hnse aª -tf-«-IÄ {]kn-²-am-Wv. aª - kwc-£ n-¡ m³ ]cym-]vX-am-Wv. AXp-hgn 20,000
tf-«bv¡ v Acn tZn-¡ p-I-bmWv Chn-Ss¯ cq]-bpsS ]pXp-aqeyw krãn-¡ -s¸-Sp-¶p. Hcp L-
{][m hgn-]m-Sv. imkvXmhv Cu kzÀWao- ao-äÀ shÅ-¯nv ImÀjn-I-ta-J-e-bn H¶c cq]-
pIfpsS apXp-In-te-dn-h-¶p-sh-¶mWv hnizm-kw. bpsS ]pXp-aqeyw krãn-¡ m³ Ign-bp-sa-¶mWv
tlmd-_m-{Knkv {_m¡ n-tkma F¶-dn-b-s¸-Sp¶ IW-¡ v. A¼-tX-¡ -dn-tesd hnkvXr-Xn-bpÅ
Ch tIc-f-¯n am{Xw ImW-s¸-Sp¶ A]qÀh sXt¿m-«p-Imhpw I½mSw Imhpw {]Xn-hÀjw
kv]ojo-kp-I-fm-Wv. ao¦pfw {ioIrjvW t£ {X shÅw kwc-£ n-¡ p-¶-Xn-eqsS am{Xw A© p-
hpw aoq-«nv {]kn-²-am-Wv. ImkÀtKmUv ASp- e£ wcq]-bpsS ]mcn-Øn-Xn-I-tk-h--amWv sN¿p-
¡ ¯v tatems¯ ]md-¡ p-f-¯n qdp-I-W-¡ nv ¶-Xv.
Ba-I-fmWv kwc-£ n-¡ -s¸-«n-cn-¡ p-¶-Xv. Ba-bq- CS-m-S³ sN¦Â¡ p-¶p-I-fn kÀh-km-[m-c-
«mWv Chn-Sps¯ hgn-]m-Sv. Ba-bq-«p--S-¯n-bm W-am-bn-cp¶ Im«p-sN-¯n-t]mepw Ip¶n-Sn-¡ epw
B-¯-g-¼p-tcmKw amdp-a-t{X. Ba-bpsS ]pdw- b{´-¡ -Ãp-sh-«epwaqew C¶v AXy-]qÀh-am-bn-cn-
sXm-enbpw B-¯-g¼pw X½n-epÅ kmay-amImw ¡ p-I-bm-Wv. C¯-cp-W¯n-emWv CS-m-S³Im-hp-
Cusbmcp ]cn-lm-c-{In-b-bn-tebv¡ v hnizm-kn- I-fn kwc-£ n-¨p-nÀ¯p¶ Huj-[-k-ky-§ -
Isf bn-¨-Xv. fpsS aqeyw shfn-hm-Ip-¶-Xv. kÀ¸-K-Ôn, Hmcn-e,
Hcp ImSv ]cn-Øn-Xn¡ v sN¿p¶ tkh--§ - aqhn-e, Cuiz-c-aq-en, GI-m-b-Iw, ]mt¨män
sfÃmw Imhpw sN¿p-¶p-­v. P-n-_n-U-amb XpS§ n Ccp-q-dn-tesd Huj-[-k-ky-§ Ä CS-m-
{]tZ-i-¯np Sp-hn-emWv Imhp-IÄ F¶-Xp-sIm- S³ Imhp-I-fn-ep-­v.
­p-Xs¶ Imhnp Ign-bm¯ tkh--§ fpw Imhp-IÄ nc-h[n ]£ n-ar-Km-Zn-IÄ¡ v A`-
Imhnp {]Xy-£ -¯nÂXs¶ sN¿m-m-Ipw. {Kma- bhpw Bcq-V-hp-am-Wv. Ac-Wbpw Hm´pw apXÂ
¯nse A´-co-£ -hm-bp-hns HmIvkn-P³ k¼p- DSp¼pw s]cp-¼m¼pw hsc-bpÅ Dc-K-Po-hn-IÄ
ã-am¡ n {Kma-P--X-bpsS BtcmKyw ne- Imhp-I-fn-ep-­v. Imhp-I-fn ]m¼p-IÄ¡ v ssZho-
nÀ¯p¶ Imhp-IÄ Hmtcm {Kma-¯n-sâbpw I-]-cn-th-j-ap-­v. Icn-m-Kw, aWn-m-Kw, ARvP--
izmk-tIm-i-§ -fm-Wv. Imhnsâ hnkvXr-X-amb a-Wn-mKw XpS-§ nb Znhy-kÀ¸-§ Ä kÀ¸-¡ m-hp-
Ce-¨mÀ¯v ag-sh-Ås¯ `qan-bn-te-bv¡ m-hm-ln- I-fnse Nn{X-¡ q-S-¡ -Ãp-I-fn-e-[n-h-kn-¡ p-¶p-sh-
s¨m-gp-¡ p-¶p. Hcp slÎÀ h-a-®nv ]Xn--© m- ¶mWv hnizm-kw. aqÀJpw AW-enbpw tNcbpw
bn-c-t¯mfw enäÀ shÅw kw`-cn-¡ m-m-Ip-sa- tImt¼-dnbpw ]¨n-e-¸m¼pw Imhp-I-fnse At´-
¶mWv IW-¡ v. CXv aq¶p slÎÀ Irjn-`q-ansb hm-kn-IÄ Xs¶. qä-¼-tXmfw Cw ]q¼m-ä-Ifpw
With best compliments from:
Exclusive Brand outlet :
T G Exports, Opp : Hotel Dwaraka, M G Road,
Ernakulam. Ph: 0484 4853340.
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 33
tZim-SIcpÄs¸sS mq-tdmfw Cw ]£ n-Ifpw I-fnse ssPhmw-i-§ Ä ag-sh-Å-¯n-eqsS Hen-¨n-
hnhn[ Imhp-I-fn-embn nco-£ n-¡ -s¸-«n-«p-­v. d§ n kao-]-h-b-ep-Isf ^e-]p-ãn-bp-Å-Xm-¡ n-
Rmh-en-sâbpw BÂa-c-§ -fp-sSbpw ]g-§ fpw ¯oÀ¡ p-¶p. Imhn-e-½sb A¶-]qÀWbpw
Ahsb D]-Po-hn-¡ p¶ {]mWn-I-fp-amWv ]£ n- imIw`cn-bp-ambn k¦Â¸n-¨n-cn-¡ p-¶Xpw
Isf BIÀjn-¡ p¶ apJyLSIw. Ayw Cusbmcp hc-Zm-w-sIm-­m-Imw.
n¡ m-dm-bn-cn-¡ p¶ Xoc-tZ-i-¸-cp-´mWv Ia-e-¸- m«p-kw-kvIm-c-¯nsâ hnf-`q-an-Iq-Sn-bmWv
cp-´v. Imm-¡ ³, aco-¯-e-¨n, ao³I®n F¶pw Imhp-IÄ. ]qc-¡ -fn, Imhp-Xo-b³]m-«v, h®m³Ip-
Chsb hnfn-¡ pw. h³a-c-§ -fnÂam{Xw IqSp-sI«n ¯v, XnS-¼p-r-¯w, sX¿w XpS§ n nc-h[n Ap-
ap«-bn-Sp¶ Ia-e-¸-£ n¡ v IqSp-sh-¡ m³ t]mcp¶ jvTm--I-e-IÄ D¯-c-tI-c-f-¯nse Imhp-IÄ hgn
ac-§ -sfm¶pw C¶v Xoc-§ -fn-Ã. DÅ-h-b-{Xbpw ]nd-¡ pIbpw hf-cp-Ibpw sNbvXn-«p-­v. Ch-
Nne Imhp-I-fn-em-Wv. AXp-sIm­v Imhp-I-fmWv sbm¶pw C¶pw a¬a-d-bmsX kq£ n-¡ p-¶-Xv
Ia-e-¸-cp-´ns ne-nÀ¯p-¶Xv F¶p]d-bmw. Imhp-IÄXs¶-bm-Wv. Hcp {]tZ-is¯ Gähpw
1995-hsc ]¿-¶qÀ {Kma-¯nse Ings¡ D¯-a- ]g-¡ -apÅ Bcm-[-m-e-b-§ -fmWv Imhp-IÄ.
´n mK-¡ m-hnse Iqä³ m«p-am-hn Ia-e-¸- Imhp-I-fp-ambn _Ô-s¸«an¯pIÄ, Ap-jvTm--
£ n-bpsS IqSp-­m-bn-cp¶p. Imc-bn¡ -­¼¯v § Ä, hnizm-k-§ Ä, Zmb-{Iaw XpS-§ n-b-h-
Xd-hm-«p-Im-hnse BIm-iw-ap-«n-n¶ Ggnew ]me- sbÃmw H«--h[n Ncn-{X-]-T--hn-kvXp-X-IÄ Â-
bn-ep-ap-­m-bn-cp¶p asämcp IqSv. c­p-a-chpw Ip-¶p. Imhp-I-fp-ambn _Ô-s¸« Hcp-tz-j-W-
sh«n-¡ -gn-ª p. ]£ n-IÄs¡ -´p-]-än-sb-¶-dn-bn-Ã. ¯nv tIc-f-¯nsâ {]tXy-In¨v AXyp¯c tIc-f-
hy-Po-hn-kw-c-£ -W-n-baw H¶mw-]-«n-I-bnÂs¸- ¯nsâ AÚm-X-N-cn-{X-§ -fn-tebv¡ v shfn¨w
Sp¯n kwc-£ n-¨n-cp-¡ p¶ Ia-e-¸-£ n-IÄ tIc-f- hoim³ km[n-¡ p-sa-¶-Xn kwi-b-an-Ã.
¯n amln-¸p-gbv¡ v hS-¡ p-am-{Xsa _m¡ n-
{]Ir-Xnbpw ap-jypw H¯n-W-§ p¶ {Zmhn-n¡ p-¶p-Åq. AXpw Adp-]-Xn¯msg F®w
U-kw-kvIm-c-¯nsâ A½-ho-Sp-I-fmWv Imhp-IÄ.am{Xw. an¡ Imhp-I-fnÂn¶pw sNdnb oÀ¨m-ep-
kÀ¸-km-¶n-[ys¯ Bhm-ln-s¨m-gn-¸n¨pw hcp-IÄ DÛ-hn-¡ p-¶p-­v. IÆm-bn-¸p-g-bpsS DÛhw
amw hÀ²n-¸n-¡ m-mbn Ieym-W-a-WvU-]-§ ÄsXt¿m-«p-Im-hnÂn-¶m-Wv. IÀj-IÀ¡ v Ipfn-
sI«mpw Imhp-sh-«p-t¼mÄ mw HmÀt¡ -­-Xp-¡ mpw -bv¡ m-p-apÅ shÅw ÂIp-¶Xv
­v. Hä-acw Imh-Ã.th-enepw häm¯ Cu ssItXm-Sp-I-fm-Wv. Imhp-
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 35
Ncn{Xm-Xo-X-Imew apX¡ v {]Ir-Xn-hn-`-h-kw-c-£ Ww hn`n-¶-§ -fmb
kwkvIr-Xn-I-fp-sS-sbÃmw Ahn-`m-Py-L-S-I-am-bn-cp-¶p. ap-jycpw {]Ir-
Xnbpw X½n-epÅ {]Xo-Im-ß-I-_-Ô-amWv ]c-¼-cm-KX Bcm-[-m-co-Xn-I-
fn-eqsS shfn-s¸-Sp-¶-Xv. ]g-a-¡ mÀ {]tXyI kky-§ -sfbpw arK-§ -
sfbpw ]pg-I-sfbpw ]ÀÆ-X-§ -sfbpw t]mepw Ah-cpsS ]qÀhn-I-cmbn
ImWp-Ibpw Bcm-[n-¡ p-Ibpw sNbvXp-t]m-¶p. A¯-c-¯n-epÅ BNm-c-
§ -fpsS `mK-amWv Imhp-IÄ. ap-jyÀ¡ v ImSp-I-fp-am-bpÅ Ncn-{X-]-chpw
kmwkvIm-cn-I-]-chpw sshIm-cn-I-hp-amb _Ô-¯nsâ kPo-h-amb {]I-
S--§ -fmWv Ah. Iym-h--§ -fpsS Xpcp-¯p-I-fmb Imhp-Isf m«p-ImÀ
GsX-¦n-ep-samcp tZh-sâtbm tZhn-bp-sStbm aäp aqÀ¯n-I-fp-sStbm
Bhm-k-Øm--ambn IW-¡ m-¡ p-Ibpw ap-jy-kv]Ài-ta¡ msX
Im¯p-kq-£ n-¡ p-I-bpw sNbvXp-t]m-¶p. kky-Pm-e-§ fpw Poh-Pm-
e§ fpw `ua khn-ti-j-X-Ifpw CW-§ n-t¨À¶ Cu `q`m-K-§ sf ap-jy-
k-aq-l-§ Ä hne¡ p I¸n¨pw kwc-£ n¨pw h¶n-cp-¶Xv ap-jypw
{]Ir-Xnbpw X½n-epÅ _Ô-¯nsâ kp{]-[m--amb Hcp {]I-S--am-WnXv
F¶ hnizm-k-¯nsâ ]pd-¯m-Wv. Imhp-I-fn hkn-¡ p¶ tZh-X-IÄ
X§ sf ]e-X-c-¯n-epÅ Zpcn-X-§ -fnÂn¶pw Im¯p-c-£ n¡ pw F¶
hnizm-kw-sIm­v khn-ti-j-§ -fmb Poh, kky-Pm-e-§ -fpsS Cu Ie-h-d-
Isf m«p-ImÀ kwc-£ n-¨n-cp-¶p. Xe-ap-d-I-fmbn ssIam-dnbpw Im¯p-kq-
£ n¨pw h¶n-«pÅ ½psS ]c¼-cm-KX hnth-I-¯n-sâbpw ap¡ v {]Ir-
Xn-tbm-SpÅ _lp-am--¯nsâbpw Cu amXr-I-IÄ¡ v ½psS kwkvIm-c-
¯n khn-tij {]m[m-y-ap-­v.
tUm. Pb{io sshZy-m-Y³
mj-WÂ C³k-än-äyq«v Hm^v
AUzm³kvUv ÌUo-kn {][m
Kth-j-I-bmbn {]hÀ¯n-¡ p-¶p.
sSIvtm-fPn C³t^mÀam-änIvkv
Unssk³ F³U-hÀ _wK-fp-cp-hnÂ
imkv{X-Ú-bmbpw
{]hÀ¯n-¨n-«p­v
{]Ir-Xn-hn-`-h-kw-c-£ Ww
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 37
temI¯n-se-Ãm-bn-S-¯p-apÅ hnhn-[- a-X-hn-izm-
k-§ -fnepw kmaq-lnI km¼-¯nI hyh-Ø-I-
fnepw Imhp-IÄ I­p-h-cp-¶p-­v. hn`n-¶-§ -fmb
kwkvIr-Xn-IÄ¡ v Ahsb kwc-£ n-¡ p-hm-mbn
hyXy-kvX-§ -fmb nb-a-§ -fp­v; Ah-tbm-
tcm¶pw Imhp-Isf hyXy-kvX-§ -fmb coXn-I-fn-
emWv AwKo-I-cn-¡ p-¶-Xpw. Hmtcm Imhnpw AXn-
tm-Sn-gp-In-t¨À¶n-«pÅ AXn-tâ-Xmb sFXnly-
§ fpw hmsamgn ]mc-¼-cy-§ fpw sI«p-I-Y-Ifpw
ImWpw. `mc-Xob kmaqlnI hyh-Ø-bn-em-Is«
AXnv {]tXy-I-amb {]m[m-y-hp-ap-­v. ChnsS
Imhp-IÄ thZ-Im-e-L-«-¯np ap³]p-Xs¶ ne-
hn-ep-­m-bncp¶ (5000 _n.-kn.) {]Ir-Xym-cm-[m D­m-bn-cp-¶-Xmbn Adn-bm³ Ign-bp-¶p-­v. A¶v
k{¼-Zm-b-¯nsâ `mK-am-Wv. cmPy-¯nsâ an¡ - 20,000 Imhp-IÄ D­m-bn-cp-¶Xv C¶v GI-tZiw
hmdpw FÃm `mK-§ -fnepw {]tXy-In¨pw hS-¡ ³ 240 Bbn Npcp-§ n-bn-cn-¡ p-¶p. km[m-c-W-bmbn
lnam-e-b¯nse Jmkn, ssP­nb ae-n-c-I-fnepw 0.004 apXÂ 1 slÎÀ hsc-bmWv Ch-bpsS hep-
]qÀh, ]ÝnaL«-§ -fnepw Xoc-{]-tZ-i-§ -fnepw ¸w. tIc-f-¯n sX¡ p-`m-K¯v sImÃw, Be-¸p-g,
a²y-`m-Ks¯ ]oT-`q-an-I-fnepw ]Sn-ª m-d³ acp-{]- ]¯-w-Xn« F¶o PnÃ-Ifpw hS¡ v I®qÀ,
tZ-i-§ -fnepw Gä-¡ p-d-¨n-ep-I-tfmsS Ch ImWm- ImkÀtKm-Uv, tImgn-t¡ mSv F¶o PnÃ-IfpamWv
hp-¶-Xm-Wv. Xt±-io-bÀ¡ n-S-bn ]e t]cp-I-fn- Imhp-I-fpsS {][m tI{µ-§ Ä F¶p Icp-X-s¸-
emWv Ch Adn-b-s¸-Sp-¶Xv: alm-cm-{ã-bn "tZh- Sp-¶p.
KpUn', cmP-Øm-n "Hdm³', IÀWm-S-I-bnÂ
tIc-f-¯n Cu Imhp-Isf s]mXp-hmbn"tZh-c-¡ mSv', Xan-gvm-«n "sImbv¡ mSv', tIc-
A½ssZh-¡ m-hp-IÄ (Im-fn, ZpÀ¤, NmapWvUnf¯n "kÀ¸-¡ mhv'.
XpS-§ n-b-h-cp-tS-Xv), ]pcp-j-ssZ-h-¡ m-hp-IÄ
tIc-f-¯n-se§ pw ]e cq]-¯nepw ]e BNm-c- (ssh-jvW-hcpw ssih-cp-amb tZh-·m-cp-tS-Xv),
§ -tfm-sSbpw hnizm-k-§ -fnepw Imhp-IÄ ImWp- arK-ssZ-h-¡ m-hp-IÄ (]p-en, kÀ¸w XpS-§ n-b-h-
¶p-­v. s]mXpsh lnµp ]mc-¼-cy-¯nsâ `mK-am- bp-tS-Xv) F¶ hn`m-K-§ -fmbn Xncn-¨n-«p-­v. {]tXy-
bn-«mWv Cu Imhp-I-fn kÀ¸-§ Ä, A¿-¸³, In¨p tZh-X-I-sfm-¶p-an-ÃmsX {]]-© -{k-ãm-hn-
b£ n, Kpfn-I³ XpS-§ -fnb tZh-X-Isf Bcm-[n- mbn kaÀ¸n-¨n-«pÅ Imhp-I-fp-ap-­v. kÀ¸m-cm-[-
¨p-t]m-cp-¶-Xv. 1827 apX tIc-f-¯n Imhp-IÄ
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 39
m-k-{- ¼-Zmbw km[m-c-W-bmbn
tKm{X-hÀ¤-¡ mÀ¡ n-S-bn-em-Wp-
ÅXv. BZn-hm-kn-Ifpw {Zmhn-Ucpw
"Imh¡ m-Sp-IÄ' F¶-dn-b-s¸-
Sp¶ h-hn-`m-K-§ -fm Npä-s¸«
Nne ac-§ Ä, IÃp-IÄ F¶n-
§ s Poh-n-Ãm¯ hkvXp-¡ sf
Bcm-[n-¡ p-¶-h-cm-Wv. `K-
hXnImhv, ZpÀ¤Imhv (h--ZpÀ¤),
A¿-¸³Im-hv, imkvXmImhv,
amS³Imhv, b£ n-¡ m-hv, kÀ¸-
¡ mhv Ch-sbms¡ Imhp-IÄ¡ v
DZm-l-c-W-§ -fm-Wv. Nne Imhp-
IÄ {Kma-§ -fp-sStbm kmaq-ln-I-
hn-`m-K-§ fpsStbm H¯p-tNÀ¶
A[o--X-b-nem-hp-t¼mÄ aäp
NneXv Häbvt¡ m Iq«mtbm DÅ
Xd-hm-Sp-I-fpsS Iogn-em-Wv. hØ F¶ ne-bv¡ v, {]Ir-Xn-hn-`-h-§ -fpsS kwc-
ssPh-ssh-hn-²y-¯n-sâbpw {]Ir-Xn- £ -W-¯nepw as®m-en¸p XS-bp-¶-Xnepw Pe-kw-
kw-c-£ -W-¯n-sâbpw kwK-a-Øm--§ Ä c-£ -W-¯nepw IqSmsX ssPh-k-¼¯v Im¯p-
kq-£ n-¡ p-¶-Xnepw Imhp-IÄ¡ v ]¦p-­v. a®v,F¶ nebv¡ v Imhp-I-fpsS {]kàn
Pew, ssPh-ssh-hn²yw F¶n-h-bpsS kwc-£ -apjy-cpsS Bhm-k-hy-h-Ø-I-tfm-Sp-tNÀ¶v
Ww, a®nse t]mj-I-§ -fpsS ]pÀ-ho-I-c-Ww,DÄ{]-tZ-i-§ -fn an¡ -hmdpw 450 aoä-dnp Xmsg
A´-co-£ -Xm-]-n-b-{´Ww XpS-§ nb hne-]n-Sn¨Db-c-apÅ {]tZ-i-§ -fn-em-bmWv Imhp-IÄ km[m-
]mcn-Øn-XnI tkh--§ Ä ÂIp¶ Btcm-Ky-k-cW I­p-h-cp-¶-Xv. ]hn-{X-X-sIm­p am{X-a-Ã,
¼-¶-amb Hcp h-`q-an-sb-bmWv hepXpw io-Ic-Ah-bn AS-§ n-bn-«pÅ Zqc-hym-]-I-amb {]m[m-
W-¯n-n-c-bm-Im-¯-Xp-amb Hcp Imhv {]Xn-n-y-apÅ aqey-§ ÄsIm-­p-Iq-Snbpw Ah {i²-
[mw sN¿p-¶-Xv. ssPh-L--¯nsâ DbÀ¶bÀln-¡ p-¶p-­v. ""ssPh-ssh-hn-²y-¯n-sâbpw
tXmXn-m Imhnsâ Hmtcm bqWnäv Afhpw]cn-c-£ -W-¯n-sâbpw kwK-a-tI-{µ-§ Ä'' BWv
Acn-In-epÅ aäp `qhn-`m-K-§ -sf-¡ mÄ DbÀ¶Ah-tbm-tcm-¶pw. Pn-XI ssPh-ssh-hn-²y-
tXmXn ImÀ_¬ ssU HmIvsskUv BKn-cWw¯nsâ Ie-h-d-I-fmbn {]hÀ¯n-¡ p¶ ka-{Khpw
sN¿p-¶p-­v. Ipanª pIqSnb N¸n-e-I-fpsS Bh-k¼-¶-hp-amb ]cn-Øn-Xn-`q-an-I-I-fmWv Imhp-
c-Whpw a®nse Xosc- sN-dnb Poh-Pm-e-§ ÄIÄ. ]e X«p-I-fmbn hf-cp¶ ac-§ fpw CS-¡ m-Sp-
nÀ½n-¡ p¶ Nmep-Ifpw tNÀ¶v a®n X§ n-Ifpw hÅn-¸-SÀ¸p-Ifpw Huj-[-k-ky-§ fpw
n¡ p¶ Pe-¯nsâ Af-hv, thcp-]-S-e-§ -fpsSFÃmw CS-I-eÀ¶v I-¯Xpw Bcpw ssII-S-¯m-
hfÀ¨, hmX-I-hn-n-a-bw, Xm]-hn-In-cWw F¶nh¯-Xp-amb kky-Pm-e-amWv Imhp-I-fn-ep-Å-Xv.
hÀ²n-¸n-¡ p-¶p. B Øes¯ khn-ti-j-amb]m¼p-IÄ, Xh-f-IÄ, ]Ãn-hÀ¤-§ Ä F¶n-h-Iq-
Imem-h-Øsb Imhp-I-fmWv nb-{´n-¡ p-¶-Xv.SmsX kµÀi-I-cmb ]£ n-hÀ¤-§ -fp-saÃmw
ap-jy-cpsS Pohn-Xhpw kwkvIm-chpw cq]-s¸-Sp-Imhp-I-fnse Poh-Pm-Xn-I-fnÂs¸-Spw. Irjn, hyh-
¯p¶ ]mcn-Øn-XnIhyh-Ø-I-fpsS Hcp {]tXy-km-bw, NnIn-Õm-cwKw F¶n-h-bv¡ m-h-iy-amb
I-Pmew Imhp-Ifpw Ipf-§ fpw Pem-i-b-§ fpw{]Ir-Xn-hn-`-h-§ -fpsS ]m­n-I-im-e-IÄIq-Sn-
IqSn-t¨À¶v nÀ½n-s¨-Sp-¡ p-¶p-­v. {]mNo--ambbmWv Ch.
ssPh-ssh-hn-²y-¯nsâ Ie-h-d-I-fmb Chsb
Bhm-k-hy-h-Øm-[À½-§ fpw Aaq-ey-amb Pn-X-I-§ -fpsS Dd-hn-S-am-bmWv IW-
tkh--§ fpw ¡ m-¡ -s¸-Sp-¶Xv. {]mY-an-I-amb aqe-[-s¯
ipjvI-am-ImsX Im¡ p-¶, ne-nÀ¯m-m-hp¶Atymyw _Ôs¸«p-In-S-¡ p¶ `qhn-`m-K-§ -
t{kmX-Êp-I-fmWv Ch-tbm-tcm-¶pw.fpsS Btcm-Ky-I-c-amb Bhm-k-hy-h-Ø-IÄ ne-
nÀ¯n-s¡ m-­p-t]m-Ip-¶-Xns tcn«p klm-bn- Pe-kw-c£ -W-¯n Imhp-IÄ¡ pÅ ]¦v
¡ p¶ ]e Bhm-k-hy-h-Øm-[À½-§ fpw tkh--
Pekw-c-£ -W-¯n Imhp-IÄ¡ v hep-Xmb Hcp§ fpw Imhp-IÄ sN¿p-¶p-­v. Hcp Bhm-k-hy-
]¦p-­v. ip²-P-e-¯nsâ nXyhpw kwc-£ n-X-hp-
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 41
amb Dd-hn-S-§ -fpsS Cuän-Ã-§ -fmWv Ah. m«p- Øew F¶-Xp-sIm­p am{X-a-Ã, CS-X-S-hn-ÃmsX
ImÀ¡ v ip²-Pew e`n-¡ p-hm-mbn Imhp-IÄ Pew e`n-¡ p-sa-¶-Xp-sIm­pw Imhp-IÄ¡ p-Npäpw
nÀ½n-¡ p-Ibpw AXp-hgn ssPh-ssh-hn-²yhpw hkn-¡ p-hm³ ap-jyÀ¡ pw t{]mÕm-l--am-bn.
Pe-t{km-X-Êp-Ifpw ]cn-c-£ n-¡ p-Ibpw sN¿p- tIc-f-¯nse ]Ýn-a-L-«-¯n-epÅ Imhp-IÄ
¶Xv hf-sc- ]-gb Hcp k{¼-Zm-b-am-Wv. sImÃw apgp-h³ AbÂk-aq-l-§ Ä¡ v Pew
imkv{Xo-b-am-bn-¸-d-ª mÂ, ]e X«p-I-fpÅ ÂIp¶ häm¯ Dd-h-I-fp-ambn _Ô-s¸-«mWv
CS-XqÀ¶ kky-Pmew ag-sh-Ås¯ kw`-cn-¡ p- InS-¡ p-¶-Xv. tIc-f-¯nse {Kma-§ -fn Pew kwc-
hmpw hnX-cWw sN¿p-hmpw klm-b-I-am-Ip- £ n-¡ p-¶-Xn-sâbpw ]¦p-sh-¡ p-¶-Xn-sâbpw
¶p. sNSn-IÄ, N¸n-e-I-fpsS I«n-bpÅ Bh-c-Ww, amXr-I-bmWv Hcp t£ {X-ap-­m-Ip-I, AXn-tm-S-
]in-a-bpÅ a®v, I¯ thcp-]-S-e-§ Ä Ch p-_-Ôn¨v Hcp Ipf-ap-­m-hp-I, ]ns¶ Hcp
Pew Dudn-h-cp-¶-Xnpw as®m-en¸p XS-bp-¶- Imhpw D­m-hpI F¶ ]c-¼-cm-K-X-co-Xn. Imhp-
Xnpw a®p-­m-Ip-¶-Xnpw AXym-h-iy-am-Wv. ag- IÄ `qan-bpsS Pe-n-c¸v DbÀ¯p¶p F¶-Xp-
¡ m-e-¯v, shÅw A[nIw Hen-¨p-t]m-Im-¯-Xp- sIm­v IqSp-XÂ Pe-tk-N--¯npw AXp-hgn
sIm­v IqSp-X hym]--ap-­m-hp-Ibpw shÅ- hÀ²n¨ hnf-sh-Sp-¸p-IÄ¡ pw hgn-sbm-cp-¡ p-¶p.
sam-en-¸nv nb-{´-W-ap-­m-hp-Ibpw sN¿p-¶-Xn- tIc-f-¯nse Nne Imhp-IÄ¡ -Sp-¯pÅ Pem-
m Xmgv¶ {]tZ-i-§ -fn s]s«¶pÅ shÅ- i-b-§ Ä Hcp-Im-e¯pw häm-¯-h-bm-Wv. I®q-
s¸m-¡ -¯nv km²yX Ipd-bp-¶p. th¡ m- cnse a§ m-«p-]-d-¼v, ]tÅmª n Kpfn-I³ tZh-
e¯v shÅw ]Xp-s¡ -¸-Xps¡ Innª nd-§ p- Øm-w, I½m-S-¦mhv, ImkÀtKms« oen-
¶p. ASp¯ {]tZ-i-§ -fn-epÅ Pem-i-b-§ sf bmÀImhv F¶nh CXn-p-Zm-l-c-W-§ -fmWv. Ah-
k¼-¶-am-¡ p-hm³ CXv Ã-Xm-Wv. sb-Ãmw-Xs¶ nXy-l-cn-X-h--§ -fpsS sNdp-am-Xr-
Xt±-io-b-amb Imem-h-Øsb nb-{´n-¡ p- I-I-fm-Wv. Acp-hn-I-fntebv¡ v Hgp-Ip-Ibpw
¶Xpw Imhp-I-fm-Wv. Ah-bpsS Npäp-apÅ Pem-i- th¡ m-e¯v Ahsb hc-­p-t]m-ImsX
b-§ Ä Imhp-I-fn CuÀ¸hpw XWp-¸p-apÅ Im¡ p-Ibpw sN¿p¶ Pe-¯nsâ Dd-hnSw F¶-
Imem-h-Ø-bp-­m-¡ p-¶p. F¶pw IpfnÀ½-bp-Å- XmWv Cu sNdp-Im-Sp-IÄ ImgvN-sh-¡ p¶ Gähpw
Xn-m {]tXy-In¨pw thÂam-k-§ -fn Ah {][m--s¸« Bhm-k-hy-h-Øm-tk-h-w. sh«p-I-
Bhn-bm-Ip-¶-Xn-eqsS ã-s¸-t«-¡ m-hp¶ CuÀ¸- Ãp-d-h-IÄ [mcm-f-am-bpÅ Cu `qan-I-I-fn `qKÀ`-
¯nsâ tXmXv Ipd-¡ p-¶p-­v. P-e-n-c¸v XmgmsX Im¡ p-I, Hen-¨- p-t]m-IÂ XS-
bpI F¶n-hbv¡ v Imhp-IÄ klm-b-I-am-hp-¶p.Pe-¯nsâ e`yX tcn«v bn-¡ p-¶Xv Pe-
sh«p-IÂ{]-tZ-i-§ -fn shÅw tNmÀ¶p-t]m-Ip-¯nse kky-Po-h-Pm-e-§ -fpsS kwc-£ -W-¯n-te-
Ibpw a®nsâ D]-cn-X-e-¯n--Sn-bn-eqsS Hen-¨p-¡ m-Wv. ]e arK-§ fpw ]£ n-Ifpw Pe-¯n-mbn
t]m-hp-Ibpw sN¿p-I-hgn Pem-i-b-§ -fnse Pekao-]n-¡ p-¶Xv Imhp-I-sf-bm-Wv. Bcm-[-m-
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 43
-n-c¸v Xmgv¶p-t]m-Im-dp­v F¶ {]{In-bbv¡ v tIc-f-¯nse Imhp-IfpsS ]p-cp-Öo-hw
hncp-²-am-Wn-Xv. temIs¯-¼mSpw Imhp-IÄ C¶v `oj-Wn-bpsS
ASp-¡ ¯v `K-h-Xn-¡ mhv þ Hcp ]Tw ng-en-em-Wv. {]tXy-In¨pw tIc-f-¯nse Imhp-
IÄ. ]cn-Øn-Xn-kw-c-£ -W-¯ntmSv ap-jy³ASp¡ ¯v tafw t£ {Xw F¶ t]cnepw Adn-b-
kzoI-cn-¡ p¶ ne-]m-Sp-IÄ¡ pw {]Ir-Xn-hn-`-h-§ -s¸-Sp¶ ASp-¡ ¯v `K-h-Xn-¡ mhv ImkÀtKmUv
fpsS hnm-i-I-c-a-Ãm¯ D]-tbm-K-¯npw nÀ®m-PnÃ-bnse s_Uvemw {Kma-¯n-emWv ØnXn-sN-¿p-
b-I-am-bn-cp-¶Xv {]Ir-Xym-cm-[--bm-bn-cp-¶p.¶-Xv. {][m--tZ-hX `K-h-Xn-bmb ""Imhp-ImSv''
F¶mÂ, aX-]-c-amb hnizm-k-§ -fnepw kmaq-lnIF¶ k¦Â¸-¯nsâ D¯-tam-Zm-l-c-W-amWv
km¼-¯nI cwK-§ -fnepw h¶ amä-§ Ä, P-kw-CXv. kap-{Z-n-c-¸n-p-aosX 9.05 aoä-dmWv CXnsâ
Jy-bn-ep-­mb hÀ²--hv, nb-{´-an-Ãm-XpÅDb-cw.
kµÀi--§ Ä, a®p-Ip-gn-¨pÅ {]hÀ¯--§ Ä,
t£ {X-¯nse {][m--tZ-hX aln-jm-kp-c-aÀ±n- aäp hnI-k--]-c-amb k½À±§ Ä Ch-sbÃmw
n-bm-Wv. kc-kz-Xn-bmWv D]-tZ-h-X. IÃp-sh-«n-bp- tNÀ¶v ASp-¯-Im-e-¯mbn ]e Imhp-I-fp-sSbpw
­m-¡ n-bXpw Ba-I-sf-s¡ m­p nd-ª -Xp-amb mi-¯nv Imc-W-am-bn-«p-­v. Imhp-I-sf¨p-än-
Chn-Sps¯ henb Ba-¡ pfw {]i-kvX-am-Wv. bpÅ sI«p-I-Y-Ifpw hnizm-k-§ fpw Xpcp-s¼-Sp-
CuÀ¸-apÅ DjvW-ta-J-em-{]-tZ-i-¯mWv ¡ p-I-bmWv. ]­p-Im-e-¯p-­m-bn-cp¶ ]Z-hn-I-
t£ {Xw n¡ p-¶-Xv. sImÃw apgp-hpw ChnsS sfm¶pw C¶v Imhp-IÄ¡ n-Ã. Ch A{]-Xy-£ -am-
ISÂXo-c-Im-em-hØ Ap-`-h-s¸-Sp-¶p. th b-tXmsS kar-²-amb kky, Poh-Pm-Xn-IÄ ImgvN-
¡ m-e-§ -fn NqSpw hcĨ-bp-ap-­mhpw; h-kvXp-¡ -fm-hp-Ibpw sNbvXp. kmaq-ln-Ihpw
ssiXyw ITn--a-Ã. {]Xn-hÀjw 3600 anÃn-en-äÀ ag- km¼-¯n-I-hp-amb shÃp-hn-fn-I-fmWv Cu Imhp-
bp-­m-Im-dp-­v. I-fp-sSbpw ]hn-{X-Ø-en-I-fp-sSbpw ]c-¼-cm-K-X,
Xt±-iob coXn-bn-epÅ kwc-£ -W-¨p-a-Xe tcn-Sp-Cu t£ {X-t¯m-S-p-_-Ôn¨v 1.5 G¡ À Npä-f-
¶-Xv. DS-Sn {]hÀ¯n-¡ p-I-bmWv th­-Xv.hpÅ Hcp Imhp-ap-­v. ]e-X-c-¯n-epÅ kky-Pm-
e-§ -fpsS hmk-Ø-e-am-Wn-Xv. ]SÀ¶p-I-b-dp¶ ImSp-IÄ, BNm-c-§ Ä, hne-¡ p-IÄ F¶n-h-bp-
sNSn-IÄ IqSmsX Non, Aar-Xv, I¼Iw XpS- ambn _Ô-s¸-«n-cn-¡ p¶ sshhn-[y-]qÀ®-amb
§ nb nXy-l-cnX h-k-ky-§ Ä ChnsS [mcm-f- ]c-¼-cm-K-X, kmwkvIm-cnI aqey-§ -fp-ambn Imhp-
ambn I­p-h-cp-¶p. IÄ Cgp-I-t¨À¶n-cn-¡ p-¶-Xn-m Ah-bpsS
Im¯p-sh-¡ epw kwc-£ -Whpw ]e {]tZ-i-§ -ASp-¡ -¯p-Im-hnse kky-Pm-e-am-XrI
fnepw P-hn-`m-K-§ -fnepw ]e-Xm-Wv. K-c-kw-
Imemh-Øbnse hyXnbm--§ ÄsIm­pw IqSn-
kvIm-c-¯n-sâbpw kZm hnI-kn-¨p-sIm-­n-cn-
h-cp¶ P-kw-Jy-sIm­pw K-c-h-XvI-c-Ww-
¡ p¶ It¼m-f-k-¼Xvhyh-Ø-bp-sSbpw hÀ²n-¨p-
sIm­pw B `mK-¯m-sI-bpÅ Pe-t{km-X-Êp-I-
h-cp¶ km¶n-²yw-aqew ]c-¼-cm-KX hnth-I-
fn Ipd-hp-­m-hp-Ibpw ag amdp-¶-tXmsS IqSp-
¯np ãw kw`-hn-¡ p-¶-XmWv asämcp {][m
XÂ IqSp-XÂ InW-dp-Ifpw aäp Pem-i-b-§ fpw
Bi-¦. AXn-mÂ, Imhp-IÄ ne-n-¶p-t]m-Ip-¶-
hän-t¸m-hp-Ibpw sN¿p-¶p-­v. D]-cn-X-e-P-e-¯nÂ
Xnpw IqSp-XÂ miw ssPh-ssh-hn-²y-¯n-
Ipd-hp-­m-b-tXmsS ASp-¯-Im-e-¯mbn m«p-
sâbpw {]Ir-Xn-hn-`-h-§ -fp-sSbpw Aaq-ey-amb
ImÀ Ipg¡ n-W-dp-Isf B{i-bn-¡ m³ XpS-§ n-
Cu t{kmX-Êp-IÄ¡ v D­m-Im-Xn-cn-¡ p-¶-Xnpw
bn-«p-­v. "Ba-¡ pfw' F¶-dn-b-s¸-Sp¶ Ipf-¯n--
Ch kaq-l-¯np ÂIp¶ ]mcn-Øn-XnI tkh-
cn-In ØnXn-sN-¿p¶ Cu t£ {Xhpw AXn-
-§ sf DbÀ¯n-¡ m-t«-­-Xp-­v. AXv, ssPh-
tmSp tNÀ¶pÅ Imhpw CXn-smcp A]-hm-Z-am-
ssh-hn-²yhpw hn`-h-kw-c-£ -W-¯npw am{X-aÃ
Wv. khn-ti-j-amb kky-Pm-ehpw `q{]-Ir-Xnbpw
klm-b-I-am-hpI; `mhn-bn D­m-tb-¡ m-hp¶
¶mbn ag-shÅw tiJ-cn-¡ p-Ibpw sImÃw apgp-
Imem-hØm `oj-Wn-Isf ssIImcyw sN¿p-
hpw `qKÀ`-P-e-¯nsâ Afhv Htc-a-«n kq£ n-
hmpw C¶s¯ Imem-h-Ø-bn-epÅ An-Ýn-X-
¡ p-Ibpw sN¿p-¶p. ISp¯ th-enÂt¸mepw
Xzs¯ tcn-Sp-hmpw P-hn-`m-K-§ sf {]m]vX-cm-
t£ {X-¡ p-fhpw Pem-i-b-§ fpw häm-dn-Ã.
¡ p-Ibpw sN¿pw.
Contact : 9349182846, 9048672473
Silpi Vrindavan
...With best compliments from...
Near Sree Poornathrayesa Temple, Tripunithura
2 & 3 BED ROOM APARTMENTS
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 45
krãnbpw {kãmhpw c­Ã H¶p-Xs¶ F¶p temI-t¯mSp hnfw-_cw
sNbvX kwkvIr-Xn-bmWp km-X--[À½w. lnµp-aXw F¶v AXv Adn-b-
s¸-Sp-¶p-sh-¦nepw H¶p ½Ä a-Ên-em-¡ -Ww, aäp aX-§ Ät]mse
GsX-¦nepw Hcp {]hm-N-I-sâtbm alm-ßm-hn-sâtbm ma-¯n cq]w-
sIm­ Hcp aX-aà lnµp-a-Xw. km-X--[À½w cq]w-sIm­ Imew Atz-
jn¨p sNÃp-t¼mÄ AXnp ap-jy-kw-kvIm-c-t¯mfw ]g¡ w DÅ-Xmbn
ImWp-hm³ Ign-bpw. X]-Ên-eqsS {]]-© -kXyw Atz-jn¨ Ejo-iz-c-·m-
cpsS Ap-`-h-§ -fpsS BsI-¯p-I-bmWp km-X--[À½w, sshZn-I-
[À½w, lnµp-a-Xw.
Cuiz-cm-tz-jWw S-¯nb AhÀ¡ p kzÀ¤-¯n Ccn-¡ p¶ Hco-iz-
cs ImWp-hm³ km[n-¨n-Ã. F¶m Cuiz-c--ÃmsX asäm¶pw {]]-© -
¯n ZÀin-¡ p-hmpw AhÀ¡ p Ign-ª n-Ã. Xsâ DÅn XpSn-¡ p¶
AtX ssNX-yw-Xs¶ AhÀ Xn¡ p Npäp-apÅ kÀÆ-Xnepw ZÀin-¨p.
AhÀ ImWp-I-bm-bn-cp-¶n-Ã, Ap-`-hn-¡ p-I-bm-bn-cp-¶p. hm¡ p-
IÄsIm­p hnh-cn-¡ m-m-hm¯ AssZ-zXm-p-`-hw. B B-µm-p-`hw
{]]-© -¯nse Hcp kpJ-t`m-K-¯nÂn¶pw e`n-¡ p-¶-Xm-bn-cp-¶n-Ã.
X§ Ä Ap`hn¨ B-µm-`q-Xn-bn-te-bv¡ v, GI-Xzm-p-`-h-¯n-te¡ p
Npäp-apÅ P-§ sf ssI]n-Sn¨p bn-¡ p-¶-Xn-mbn Ejo-iz-c-·mÀ
AtIw BNm-cm-p-jvTm--]-²-Xn-IÄ kaq-l-¯np ÂIn. Hmtcm
hyàn-bp-sSbpw atm-L-S--bv¡ -p-k-cn-¨v, kwkvIm-c-¯n--p-k-cn¨v
Ap-jvTn-¡ p-¶-Xn-p-th-­n-bmWv hnhn[ hgn-IÄ AhÀ Im«n-¯-¶-Xv.
amXm Aar-Xm--µ-a-bo-tZhn ]d-bp-¶p, ""sNcp-¸n--p-k-cn¨p Imensâ
Afhp Iq«p-Itbm Ipd-bv¡ p-Itbm sN¿m-m-hnÃ; sNcp-¸nsâ Af-
kzman Úmm-ar-Xm--µ-]pcn
amXm Aar-Xm--µ-abo
tZhn-bpsS BZy-Ime
kymkninjy-·m-cn HcmÄ.
B{ia¯nsâ hnhn[ tkh-
{]hÀ¯--§ Ä¡ v tXrXzw
ÂIp-¶p. {]Ir-Xn-kw-c-£ -W
-{]-hÀ¯--§ -fn kPohw
{]Ir-Xn-bnse tImhn-ep-IÄ
st
H.O :1 Floor | Airlinks Hse| Venkitaraman Rd |
Willingdon Island|Cochin 682003| India
TEL: +91 484 2666831 / 832
Br: Old No: 10 & 42, New NO; 10A|2nd Floor|
NORTH RAJA STREET|ALANDUR|CHENNAI 600016|I N D I A.
TEL: +91 44 43594333 / 40333
Br: ROOM No. 8 | 2nd FLOOR |MAPLA HOUSE |
133/137 PERIN NARIMAN STREET [BAZARGATE] |
FORT |MUMBAI 400001| INDIA
TEL: +91 22 40025401 / 402
EMAIL : info@greenwichlogistics.com
URL : www.greenwichlogistics.com
GREENWICH LOGISTICS
all the right moves
Licensed Customs Brokers
&
International Freight Forwarders
DÕhmiwkIÄ
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 47
hmWp amtä-­-Xv. AXp-
t]mse Hmtcm-cp-¯-cp-
sSbpw kwkvImcw Ap-k-
cn¨v BN-cn-¡ p-hm-pÅ
hnhn[ km[-m-]-²-XnIÄ
km-X--[À½-¯n ImWp-
hm³ Ign-bpw.'' F¶mÂ
Ch-bpsS FÃmw e£ yw
H¶p-Xs¶ þ Xsâ DÅnÂ
XpSn-¡ p¶ ssNX-yhpw
{]]-© -¯nse A-´-tIm-
Sn-Po-hn-I-fn XpSn-¡ p¶
ssNX-yhpw H¶p-Xs¶
F¶-dn-bp-I. F¶nÂn¶pw
`n¶-ambn bmsXm¶pw Cu
{]]-© -¯n-en-Ã. AXn-mÂ
Rm³ sNt¿-­Xv Fn¡ p
Npäp-apÅ kÀÆPohcmin-I-
sfbpw kvtln-¡ p-Ibpw
tkhn-¡ p-Ibpw sN¿pI eqsS Hcp-h³ F¯n-t¨-cp-¶Xp ]c-a-amb im´n-
F¶Xp am{X-am-Wv. Cu ]c-a-amb [À½ nd-th-äp- bn-te-bv¡ p-X-s¶-bm-Wv. Imhp-Isf kvtln-¡ p-
¶-Xn-eqsS Fn¡ p kÀÆ-Zpx-J-§ -fn¶pw BXy- ¶-Xn-eq-sSbpw Bcm-[n-¡ p-¶-Xn-eq-sSbpw Hcp-h³
´n-I-tam-Nw tSp-hm-m-Ipw. PohnXw Bµw X¶nse Cuiz-c-ssN-X-y-s¯, kvtl-s¯,
nd-ª -Xm-Ipw. CXv hniz-kn-¡ p-hm-pÅ shdpw Imcp-Wys¯ DWÀ¯p-I-bmWp sN¿p-¶-Xv.
X¯z-im-kv{X-a-Ã; Ap-`-h-amWv F¶v Cu `mc-X-a-
B²ym-ßnIkm[--bpsS al-¯mb ]mT-®n Pohn-¨, Pohn-¡ p¶ alm-ßm-¡ -fn-eq-sS,
amWp ½psS ]qÀÆn-IÀ Imhp-Isf Bcm-[n-¡ p-Ah-cpsS Pohn-Xm-p-`-h-§ -fnÂ-n¶p shfn-hm-Ip-
¶-Xn-eqsS ap¡ p ImWn-¨p-X-¶n-«p-Å-Xv. Krl-¶p.
Ø ³ Z n h p w B N - c n - t ¡ ­ A © p
kÀÆ-Xnepw nd-ª p-n¡ p¶ Cuiz-cs bÚ§ fWv ]© -a-lm-b-Ú-§ Ä þ tZh-b-
Ap-`-hn-¡ p-hm³ ]t© -{µn-b-§ -fpsS ]cn-an-Xn- Úw, ]nXr-b-Úw, ap-jy-b-Úw, `qX-b-Úw,
bn Ign-bp¶ ap-jys {]m]vX-m-¡ p-hm-p-Å- Ejn-b-Úw. ]© -a-lm-b-Ú-§ -fn-epÄs¸-Sp¶
XmWp km-X--[À½-¯nse Hmtcm Ap-jvTm-- `qX-b-Ú-amWp Imhp-Isf Bcm-[n-¡ p-¶-Xn-
hpw. AXn H¶mWp Imhp-Isf Cuiz-c-Xp-ey- eqsS nÀÆ-ln-¡ -s¸-Sp-¶-Xv. AXp-sIm-­p-Xs¶
ambn I­v Bcm-[n-¡ p¶ k{¼-Zm-bw. km-X-- Imhp-Isf Bcm-[n-¡ pI F¶Xp ½psS Zn-N-cy-
[À½-¯n Cuiz-cs ZÀin-¡ p-¶Xp hn{K-l-§ - bpsS `mK-ambn amd-Ww.
fn F¶-Xn-s-¡ mÄ A[nIw {]]-© -¯nse
Imhp-Isf Bcm[n¡ pI F¶m AhnsSHmtcm Pohn-bn-ep-am-Wv. Ah-bn ]£ n-ar-Km-Zn-
Zo]w sXfn-¡ p-¶Xpw Imhnp he-¯n-Sp-¶XpwIÄ am{X-aà kÀÆ-N-cm-N-c-§ fpw DÄs¸-Spw.
am{X-ambn Npcp-§ -cp-Xv. AXnepw {][mw Ahn-h³ac-§ fpw hÅn-Ifpw Ipän-s¨-Sn-Ifpw P´p-
Ss¯ kky-P-´p-Pm-e-§ sf kwc-£ n-¡ pI F¶-¡ fpw Cg-P-´p-¡ fpw ]d-h-Ifpw ie-`-§ fpw
Xm-Wv. Imhnse hr£ -§ -fp-sSbpw ]£ n-I-fp-FÃmw H¯p-tN-cp¶ Hcp Imhv, Cuiz-c-ssN-Xyw
sSbpw P´p-¡ -fp-sSbpw kwc-£ -W-¯n-eq-sSbpwXpSn-¡ p¶ tI{µ-am-Wv. Imc-Ww, Imsh¶ {]Xn-
hÀ²--hn-eq-sSbpw thWw Imhp-I-tfm-SpÅjvT-bn {]mWs {]Xn-jvTn-¨Xp kÀÆ-hym-]n-
½psS kvtlw {]I-S-am-t¡ -­-Xv. ]qÀ®-ambbmb Cuiz-c³X-s¶-bm-Wv.
Hcp Bhm-k-hy-h-Ø-bmWp kao-]¯p Ipfw-Iq-
`K-hm³ {ioIr-jvW³ Xsâ hniz-cq]w Sn-bpÅ Hcp Imhv. AXnsâ kao-]¯p I®p-I-f-
AÀÖp-p Im«n-sIm-Sp-¡ p¶ hnh-cWw `K-h- S¨p nÈ-_vZ-ambn Aev]-tcw Ccp-¶m am{X-wa-
ZvKo-X-bn-ep-­v. Imhp-Isf B hncmSvcq]-¯n-sâ Xn, AhnsS nd-ª p-Xp-fp-¼p¶ Cuiz-c-ssN-
eLp-cq-]-ambn a-Ên-em-¡ mw. AXp-sIm-­p-Xs¶ Xyw ½psS DÅn nd-bpw. aÊv im´-am-Ipw.
t£ {X-{io-tIm-hn-enp ap¶n¶v Cuiz-c-ZÀiw Imhp-I-fnse hr£ -Ñm-b-IÄ ]I-cp¶ IpfnÀ½,
S-¯p¶ `àn-`m-h-t¯m-Sp-IqSn am{Xta Imhn- Infn-IÄ ao«p¶ hnhn[ {ipXn-cm-K-§ Ä Ah NnÃ-
sbpw AXnse Hmtcm Pohn-hÀ¤-s¯bpw IÄtXmdpw ]d-¡ p-t¼mÄ Nnd-I-Sn-bn-ep-b-cp¶
AXnse Hmtcm aW¯cn-sbbpw ImWp-hmpw i_vZ-§ Ä, tZls¯ sXm«p-cp½n AI-ep¶ Cfw-
kv]Àin-¡ p-hmpw ]mSp-Åq. CXp km[n-¨m sX-¶Â CsXms¡ Imhp-IÄ ap¡ p ÂIp¶
½Ä Cuiz-cm-p-`q-Xn-bn-te¡ p ASp-¡ p-I-bmWv Cuiz-c-km-¶n-²y-am-Wv, Cuiz-cm-p-`-h-am-Wv.
sN¿p-¶-Xv. Imhp-Isf kwc-£ n-¡ p-¶-Xn-eq-sS,
XymKnIÄ X]-Ên-mbn h-¯n-tebv¡ p]cn-t]m-jn-¸n-¡ p-¶-Xn-eq-sS, Bcm-[n-¡ p-¶-Xn-
SREEDHAREEYAM AYURVEDIC EYE
HOSPITAL AND RESEARCH
CENTRE PVT LTD.
PIONEERS
IN TRADITIONAL
AYURVEDIC EYE TREATMENT
Nelliakattu Mana,
Kizhakombu, Koothattukulam
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 49
t]mbn-cp-s¶-¦n Krl-Øp X]-Ên-mbn hoSp- Xm-sW-¦nepw B hnizm-k-¯n--p-k-cn¨p
hn«p h-¯n-te¡ p bm{Xt]mtI-­-Xn-Ã. ho«p-]-d- {]hÀ¯n-¡ p-hm³ kzmÀ°-a-Xn-bmb B[p-n-I-a-
¼n Hcp Imhp kwc-£ n-¨m aXn-bm-Ipw. p-jysâ aÊv X¿m-dm-Ip-¶n-Ã.
AXnsâ km¶n²yw ½-fn Cuiz-c-kva-c-W-bp- Chn-sS-bmWv {]Ir-Xn-sb-Xs¶ Cuiz-c-mbn
WÀ¯pw. AXn-m Hmtcm {]tZ-i¯pw Hmtcm Bcm-[n-¡ p¶ `mc-Xob ss]XrIw DÄs¡ m-tÅ-
Imhp ne-nÀ¯p-hm³ ap¡ p Ign-b-Ww. Hcp ­-Xnsâ {]k-àn. ½psS ]qÀÆn-I-cpsS amXrI
Imhn-pÅ Øe-an-sÃ-¦n A© p-a-c-§ Ä ]n´pStc­-Xnsâ {]m[m-yw. ""½psS ]qÀÆn-I-
F¦nepw «p-h-fÀ¯n Hcp ]© -h-Sn-sb-¦nepw cp-tSXv AÔhnizm-k-am-bn-cp-¶n-Ã. ap-jy-a--
krãn-¡ p-hm³ ap¡ p km[n-¡ -Ww. a-Ênse Ênse AÔX XoÀ¡ p-hm-pÅ hnizm-k-§ fpw
kwLÀjw Hgn-hm-¡ m³ Gähpw ]änb CSw BNm-c-§ -fp-amWp ]qÀÆn-IÀ ap¡ p ]IÀ¶p-X-
AXnsâ XW-em-bn-cn¡ pw F¶-Xn kwi-bw-th- ¶-Xv.'' amXm Aar-Xm--µ-a-bo-tZ-hn-bpsS hm¡ p-I-
­. fm-Wn-Xv. Cu kXyw Cn-sb-¦nepw ½Ä a-Ên-
Cu ASp¯ Imew-hsc Hmtcm IpSpw-_- em-¡ n, sXäp Xncp-¯p-hm³ X¿m-dm-I-Ww. AsÃ-
¯nepw Hmtcm Imhpw Ipfhpw D­m-bn-cp-¶p. ¦n AXnsâ IãX C¶-t¯-Xnepw ]Xn-·-S-
AÔ-hn-izm-k-sa¶p ]dª v Ah-sbÃmw ½Ä § mbn Ap-`-hn-¡ p-¶Xp hcpw-X-e-ap-d-bm-bn-cn-
sh«n-sh-fp-¸n¨p Irjn-`q-an-bm-¡ n. Ipf-§ Ä ¡ pw. hoSp ]pXp-¡ n-¸-Wn-bp-hm³ Øe-an-sÃ-
nI¯n hoSp-h-¨p. h-§ -fpsS hnkvXrXn Ipd- ¦nepw ]d-¼nse Imhp sh«n in-¸n-¡ p-hm³ X¿m-
ª p. C¶v BtKm-f-Xm-]-w, Imem-h-Øm-hy-Xn- dm-Im-Xn-cp¶ ½psS ]qÀÆn-I-cpsS ]mZ-§ -fnÂ
bmw XpS-§ n-b-h-bpsS t]cn ]e ]cn-]m-Sn- a-Êp-sIm­p ap¡ p {]Wm-a-aÀ¸n-¡ mw. Ah-cp-
Ifpw kwL-Sn-¸n-¡ p-¶p. Ahbv¡ p ]cn-lmcw tSXv AÔ-hn-izm-k-am-sW¶p tXm¶p-¶p-sh-¦nÂ
hr£ -§ Ä h¨p-]n-Sn-¸n-¡ -em-sW-¶p-]-dª v C¶s¯ A`y-kvX-hn-Zy-cpsS bpàn-`-{Z-amb
AXnsâ Bh-iy-IX imkv{Xo-b-ambn t_m²y-s¸- hnizm-k-t¯-¡ mÄ {]]-© -¯nsâ ne-n-¸nv
Sp-¯p-¶p. AXn-p-th­n skan-m-dp-IÄ kwL-Sn- Bhiyw Ah-cpsS AÔ-hn-izm-kw-Xs¶ F¶p
¸n-¡ p-¶p. Hmtcm ]cn-ØnXn Zn-¯nepw e£ -¡ - ]d-tb-­n-h-cpw. Imc-Ww, Ah-cpsS Ime¯p
W-¡ np hr£ -ss¯-IÄ hnX-cWw sN¿p-¶p. {]IrXn C{X-am{Xw NqjWw sN¿-s¸-«n-cp-¶n-Ã.
tImSn-IÄ sNe-h-gn-¡ p-¶p. F¶n«pw Hmtcm hcp¶ Xe-apd ½sf kzmÀ°-sc¶p ap{Z
Znhkw Ign-bpw-tXmdpw NqSp IqSp-¶-X-ÃmsX Ipd- Ip¯m-Xn-cn-¡ p-hm³, AhÀ¡ p Pohn-¡ p-hm³ Ã
bp-¶n-Ã. imkv{Xo-b-ambn sXfn-hp-IÄ ÂIn Hcp A´-co£ w ÂIp-hm³, ap¡ p Imhp-IÄ
t_m²y-s¸-Sp-¯n-bn«pw C¶v F{X-t]À hr£ - ]px-kr-ãn-¡ mw. DÅ-hsb kwc-£ n-¡ mw.
§ Ä «p-h-fÀ¯p-hm³ X¿m-dm-Ip-¶p­v? DÅ- ½psS ]qÀÆn-IÀ ]IÀ¶p ÂInb à ]mT-
hsb kwc-£ n-¡ p-hm³ F{X-t]-cp­v? hr£ -§ - § Ä DÄs¡ m­p Pohn-¡ mw. Ah ã-am-¡ msX
fpsS Bh-iy-IX imkv{Xo-b-ambn t_m²y-s¸-«- hcpw-X-e-ap-dbv¡ p ssIam-dm³ {ian-¡ mw.
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 51
tIcfo-b-amb Bcm-[m k{¼-Zm-b-¯nsâ Gähpw {]mNo--amb cq]-
amWv Imhp-IÄ. Bcm-[--bpsS BZn-cq-]-§ -fmb `{Z-Im-fn, mKw,
imkvXm-hv, th«s¡ mcp aI³ F¶o tZhXm k¦Â¸-§ -sf-bmWv Imhp-
I-fn Bcm-[n-¨n-cp-¶-Xv. {]mNo tIc-f -kw-kvIr-Xn-bpsS AS-bm-f-amWv
Imhp-IÄ. ImSnsâ Hcp sNdnb ]Xn-¸mWv Imhv. hnhn[ hr£ -e-Xm-Zn-
Ifpw ]£ n-ar-Km-Zn-Ifpw kwc-£ n-¡ -s¸-Sp¶ Hcp ssPh kwhn-[m--amWv
Imhp-IÄ.
Imhpw- Im-hnse `K-h-Xn-bmWv Hmtcm {Kma-¯n-sâbpw kwc-£ -I.
{][m--s¸«IpSpw-_-§ -fn-seÃmw kÀ¸-¡ m-hp-IÄ kwc-£ n-¡ -s¸-«p-h-¶n-
cp-¶p. H¼Xmw qäm-t­m-sS-bmWv tIc-f-¯n C¶v ImWp¶ coXn-bn-
epÅ t£ {Xm-cm-[ Bcw-`n-¨-Xv. {Kma-¯nse Imhpw- Im-hnse A½-bm-
bn-cp¶p tIc-fob Pohn-X-¯nsâ ASn-¯-d. Imhp-I-fnse ]qP, mb-tcm,
Xn¿tm, ap¡ p-htm Hs¡ BWv nÀÆ-ln-¨n-cp-¶-Xv. ]n¶oSv D­mb
t£ {X-§ -fpsS A[n-Imcw cmPm-hntm mSp-hm-gnt¡ m Bbn-cp-s¶-¦nÂ
Imhp-IÄ P-Iob ASn-¯-d-bn-emWv nb-{´n-¡ -s¸-«n-cp-¶-Xv. C¶v
ImWp¶ {]No tZho-t£ -{X-§ -sfÃmw Imhp-IÄ ]cn-W-an-¨p-­m-b-Xm-
Wv. ]pXn-b-Im-hv, S-¡ m-hv, tXh-c-¡ m-hv, ]Ån-¸-d-¼p-Im-hv, BZw-]n-Ån-
¡ m-hv, ]njm-cn-Im-hv, Xd-ta-¡ mhv XpS§ n F{Xtbm Imhp-IÄ t£ {X-
§ fmbn amdn-bXv ap¡ v ]cn-Nn-X-am-Wv. tNmäm-n-¡ -cbpw (ta¡ m-hv,
Iogv¡ mhv) Xncp-am-Ômw-Ip¶pw Hs¡ Hcp Ime¯v Imhp-IÄ Xs¶
Bbn-cp-¶p. Im«n Hcp hr£ -tam, Hcp hmtfm, ine-tbm, ]oTtam Bbn-
Fw.BÀ.Fkv. tatm³
Xr¸q-Wn-¯p-d-bnse
Iem-kmw-kvIm-cnI
kmaq-ly-B-²ym-ß-
ta-J-e-I-fnse
kPo-h-km-¶n²yw
D¯-c-a-e-_m-dnse
imtàb Imhp-IÄ
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 53
cp¶p tZhn-bpsS BØm-w. tIc-
f-¯nse sshhn-²y-amÀ¶ Ap-
jvTm--I-em-cq-]-§ Ä Hs¡ `{Z-
Imfn Bcm-[--bp-ambn _Ô-s¸-«-
h-bm-bn-cp-¶p. sX¿w, Xnd, ]qc-¡ -
fn, IWymÀI-fn, tXm¸m-h-Iq-
¯v, Xn¿m-«v, apSn-tb-äv, If-sa-gp-
¯p-]m-«v, ]c-tW-äv, apSn-sb-Sp-¸v,
]S-b-Wn, Ip¯n-tbm«w XpS-§ n-b-
h-sbms¡ `{Z-Imfn Bcm-[-bpw
Imhp-I-fp-ambn _Ô-s¸-«-Xm-Wv.
Cu Imhp-I-fmWv {_mÒ-W-]q-
P-bpÅ t£ {X-§ -fmbn amdn-b-Xv.
Xpd¶ Øe¯v A½sb {iotIm-
hn-en IpSn-bn-cp¯n. F¦nepw
]e t£ {X-§ -fnepw Imfn-bpsS
BZn-cq]w ZÀin¨ CSw thsd-
Xs¶ kwc-£ n-¨n-«p-­v. tNmäm-n-
¡ -c-t£ -{X-¯n sX¡ p-h-i-¯m- Ahn-Ss¯ Xpd¶ {iotIm-hnepw, FS-bn-g-¯p-
bpÅ Xpd¶ ]hn-g-a-Ãn-¯d tZhn-bpsS aqe-Øm-- Imhv Xme-s¸m-en¡ p Fgp-¶-Ån-¡ m³ ]qP-IÄ
ambn Icp-X-s¸-Sp¶p. XncpamÔmwIp-¶n k]vX- nÀ¯n Kpcp-hm-bqÀ t£ {X-a-Xn¡ Iw Hgn-ª p-
am-Xr-¡ sf IpSn-h-¨n-«pÅ {iotIm-hn-enp sX¡ p- sIm-Sp-¡ p-¶Xpw Imhnsâ {]mNo--Xzs¯ ImWn-
]-Sn-ª mdp `mK-¯m-bmWv {ioaq-e-Øm-w. Hcp ¡ p-¶p. Xr¸q-Wn-¯pd t£ {X-¯nsâ tKm]p-c-
Ipgn-bmWv Ahn-sS-bp-Å-Xv. sImSp-§ -ÃqÀ¡ m- ¯nsâ hS-¡ p-h-i-apÅ tZho-km-¶n-²yhpw
hn hS-t¡ m«v A`n-ap-J-amb tZhn-bpsS he-Xp-`m- AhnsS S-¡ p¶ Xn¿m«pw ]­v ChnsS Hcp
K¯v ]«p-sIm­v aqSn-bXpw I-I-¨-«-bp-Å-Xp- Imhnsâ km¶n-²y-¯nsâ nÀÆ-N--§ -fm-Imw.
amb Øm-¯m-Ws{X A½ BZyw IpSn-sIm-­n- ssh¡ w t£ {X-a-Xn¡ -I-¯pÅ tZhn-bpsS
cp-¶-Xv. tNÀ¯-e-¡ m-hnsâ aXn-e-I-¯mbn {ioaq-e-Øm-hpw tZhn-bpsS 69 ssIIÄ hsc-
sX¡ p-h-i-¯mbn Hcp ac-¯nsâ Ah-in-ã-ap-­v. bpÅ If-§ Ä hc¨v S-¯p¶ hS-¡ p-]p-d¯p
tZhnsb I­Xv Ahn-sS-bm-W-s{X. Imhp-I- ]m«pw Hcp ]qÀÆ-_-Ôs¯ ImWn-¡ p-¶p.
fnÂn¶v t£ {X-§ -fn-te-bv¡ pÅ ]cn-Wmaw ap-
tIc-f-¯nse Imhp-I-fn aZyhpw amwkhpw¡ n-hnsS ImWmw.
aÕyhpw tNÀ¶ ]qP-I-fmWv S-¶n-cp-¶-Xv.
]qÀÆ Iuf-sa¶pw D¯c Iuf-sa¶pw c­p-X- Alnw-km-kn-²m´w lnµp-a-X-¯n kzm[ow
c-¯n-epÅ D]m-k- -amÀ¤§ -fmWv tZho D]m-k- sNep-¯n-bXv _p²-a-X-¯nsâ BK-a--¯nv
¡ v ne-n-¶-Xv. km[--I-fn-eqsS, D]m-k--I-fn- tij-am-sW¶v Icp-Xp-¶p. C¶pw C´y-bn-se-
eqsS Xsâ DÅn Dd-§ p¶ A-´-km-[y-X-Isf Xs¶ {]kn² Imfn D]m-k--tI-{µ-amb Imam-Jy-
DWÀ¯m-sa¶v ]qÀÆ-Iufw ]Tn-¸n-¨-t¸mÄ D¯-c- bn (A-kw) ntXy ap«-m-Sp-I-tfbpw
Iufw aIm-c-]-© -I-]qP (a-Zyw, aÕyw, amwkw, hntijZnh-k-§ -fn t]m¯n-sbpw _en-sIm-Sp-
ap{Z, ssaYp-w) t]me-s¯ _mly ]qP-IÄ¡ v ¡ p-¶p-­v. I¡ « Imfn-L-«nse Imfn-t£ -{X-
{]m[myw ÂIn. ""Iuf-amÀ¤-XÂ]-c-tk-hnXm'' ¯nepw nXyhpw BSns Adp¯v _en- ÂIn-h-
F¶v efn-Xm-k-l-{kmaw hnh-cn-¡ p¶ Iuf- cp-¶p-­v. tIc-f-¯nse Imhp-I-fn (tZ-ho-t£ -{X-
amÀ¤w ]qÀÆ-Iufw BsW-¶mWv Nne-cpsS A`n- § -fnÂ) {][m--amb KpcpXn XÀ¸Ww ap¼v
{]m-bw. F¶m aIm-c-]-© -I-¯nteXv bYmÀ°- ChnsS S-¶n-cp¶ arK-_-en-bpsS XpSÀ¨-X-s¶-
¯n-ep-Å-XÃ {]Xo-Im-ß-I-am-sW¶v X{´-im-kv{X- bm-Wv. arK-_en ntcm-[n-¨-t¸m-gm-WtÃm Kpcp-
]-WvUn-X-mb kÀ tPm¬ hpUvtdm^v A`n-{]m-b- Xn¡ v Ip¼-f§ apdn-¡ p¶ NS-§ p-IÄ Bcw-`n-¨-
s¸-Sp-¶p. Xp-X-s¶. Icn-¡ v, tX³ XpS-§ n-bh aZy-¯np ]I-
C¶v ImWp¶ ]e alm-t£ -{X-§ -fp-sSbpw c-am-Wv. C¶v ]e t£ {X-§ -fnepw nth-Zy-amb
nÀ½m-W-¯n-p-ap¼v AhnsS Imhn-sâbpw tZhn- ]nSn-b³ tImgn-¸n-Sn-bsâ ]cn-Wn-X-cq-]-amWv. C¶v
bp-sSbpw km¶n²yw ImWmw. Kpcp-hm-bqÀ Acn-amhv BWv ]nSn-bv D]-tbm-Kn-¡ p-¶-Xv (DZm.
t£ {X-t¯mSv tNÀ¶pÅ FS-b-g-¯p-Imhpw ap¡ q-«n t£ {Xw). sImSp-§ -ÃqÀ t£ {X-¯nse
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 55
`c-Wn-m-fnse tImgn-¡ Ãv aqSepw tImgnsb ]d-¸n- Cu imtàb ]qP¡ v bmsXmcp ]Xn-Xzhpw
¡ epw Cu arK-_-en-bpsS HmÀ½ ne-nÀ¯p¶ I¸n-¨n-«n-Ã. amSm-bn-¡ m-hnepw a¶w-]p-d-¯p-Im-
NS-§ p-I-fm-Wv. hnepw If-cn-hm-Xn¡ epw Ie-i-t¯m-Sp-Iq-Snb
sX¿-§ -fp-­v. Ieiw aZy-am-Wv. D¯-c- a-e-_m-C¯cw imtàb ]qP C¶pw D¯-c- a-e-_m-
dnse imtàb Imhp-I-fn {]mNo--§ -fmbdnse imtà-b-Im-hp-I-fn S-¶p-h-cp-¶p-­v.
Imhp-I-fpsS A´-co£ w ne-nÀ¯n-t¸m-cp¶t£ {X-§ -fmbn amdn-sb-¦nepw Imhp-I-fpsS cq]w
c­p Imhp-I-fmWv amSm-bn-¡ mhpw a¶-w]p-d-¯p-ã-s¸-Sm¯ nc-h[n Bcm-[-m-e-b-§ Ä C¶pw
Im-hpw.D¯c ae-_m-dn Ah-ti-jn-¡ p-¶p-­v. aÕy-amw-
km-Zn-Ifpw aZyhpw {iotIm-hn-en nth-Zn-¡ p¶ amSm-bn-¡ mhv
Gähpw {]kn-²-amb amSm-bn-bnse Xncp-h- D¯-c- a-e-_m-dnse Gähpw {]kn-²-amb `{Z-
«mÀImhpw hf-]-«-Ws¯ If-cn-hm-Xp-¡ epw Imfn t£ {X-amWv amSm-bn-¡ m-hv. Zmcn-I-n-{K-l-
tIme-¯ncn cmPm-hn-sâbpw ote-iz-cs¯ ¯n-mbn inhsâ I®nÂn¶v Pn¨ `{Z-Im-fn-
a¶w]pd-¯p-Imhv AÅS kzcq-]-¯nsâbpw Ccn- bmWv tIme-¯ncn cmP-hw-i-¯nsâ ]c-tZ-h-X-
¡ q-dn--Sp¯ amam--¯p-Imhv {]`p-Ip-Spw-_-amb bmbn amSm-bn-¡ m-hn-e-½. tIme-¯pw-m-«n Xmbv
IÃym«v mb-m-cp-sSbpw (F-P-am-³ F¶mWv ]c-tZ-h-X, kÀtÆ-iz-cn, hÃmÀIp-f-§ c `K-h-Xn,
kwt_m-[ sN¿p-I). Iq¯p-]-d-¼n--Sp¯ Xn¿- henb X¼p-cm«n XpS§ n ]e t]cp-I-fn tImew-
t© -cn-¡ mhv tIm«-b¯p X¼p-cm-sâbpw, sImbn- sI«n Bcm-[n-¡ p-¶Xv Xncp-h-«mÀIm-hn-e½ F¶
em-­n-¡ -Sp¯ hS-¡ ³ sImÃw-]n-jm-cn-Imhv amSm-bn-¡ m-hnse `{Z-Im-fn-sb-¯-s¶-bm-Wv.
BZyw tIm-e-¯n-cn-bp-sSbpw ]n¶oSv kmaq-Xn-cn-bp-
aÕyhpw amwk-hpw aZyhpw (sN-¯n-sb-Sp¯sSbpw, hS-I-c-¡ -Sp¯ Ifn-bm-¼nÅn IS-¯-m«v
IÅv) ChnsS nXyhpw aq¶p ]pP¡ pw nth-Zn-cmPmhnsâbpw, tImgn-t¡ mSv Xncp-h-f-b-m-SvImhv
¡ p-¶p. nthZyw S-¡ p-t¼mÄ Bscbpwkmaq-Xn-cn-bp-sSbpw A[n-Im-c-]-cn-[n-bnÂs¸-«-h-
AI¯v {]th-in-¸n-¡ m-dn-Ã. t£ {X-¯nsâbm-Wv.
ZÀiw Ing-t¡ m-«m-Wv. tsc Ib-dn-s¨-Ãp-¶Xv
tIme-¯ncn cmPmhv tIc-f-¯nse {_mÒ-WÀ aq¶v shÅn-¡ -®p-Ifpw N{µ-¡ -e-bp-apÅ inh-
aZyw aÕyw amwkw F¶n-h-tbm-Sp-Iq-Snb imtà- enw-K-{]-Xn-jvT-bpÅ {iotIm-hn-ensâ ap¶n-em-Wv.
b-]qP sN¿m³ X¿m-dm-Im-Xn-cp-¶-t¸mÄ _wKm- apJy {]XnjvT inh-m-sW-¶À°w. inhsâ
fnÂn¶v sIm­p-h-¶p-sh¶v Icp-Xp¶ {_mÒ-W- {iotIm-hn-ensâ sX¡ p-h-i-¯mbn ]Sn-ª m«v
cpsS ]n´p-SÀ¨-¡ m-cmb ]nSm-SÀ F¶ kap-Zm-b- ZÀi--am-bmWv A© Sn Db-c-¯n ISp-iÀ¡ m-c-
¡ m-cmWv Cu Imhp-I-fnse ]qPm-cn-amÀ. Imhn tbm-K-¯n-epÅ `{Z-Imfn {]Xn-jvT. Znhym-bp-[-
aqÊXv F¶pw ChÀ Adn-b-s¸-Sp¶p. oteizcw, § Ä [cn¨ mep Xrss¡ -I-fp-ambn hfª Inco-
]g-b-§ m-Sn, hS-¡ ³ tIm«-bw, Ccn-¡ qÀ, hS-I-c, Shpw kzÀ®m-`-c-W-§ fpw NmÀ¯n Nph¸v ]«-
hS-¡ ³ sImÃw (sIm-bn-em-­n) F¶o {]tZ-i-§ - Wnª v DÖz-en-¡ p¶ tim`-tbmsS GsXmcp
fnse ]nSm-SÀam-cpsS CÃ-§ Ä. X{´w ¼q-Xncn `à-sâbpw a-Ên Hä-tm-«-¯nÂXs¶ `àn-
CÃ-§ Ä¡ p-X-s¶. Cu Imhp-IÄ AXXp cmPm-¡ - `mhw nd-¡ p-¶-Xm-Wv `{Z-Imfn {]XnjvT. I¶n-am-
·m-cpsS Bcm-[-m-aqÀ¯n-IÄ IqSn-bm-b-Xn-m k-¯nse Iq¯v, Xpem-¯nepw aI-c-¯nepw ]m«v,
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 57
hrÝn-I-¯n aWvU-e-]q-P, Ipw`-¯n inh-cm- ote-iz-c-¯nsâ A[n-]Xn "a¶³' F¶ m«p-{]-
{Xn, ao-¯n ]qcw, CS-h-¯n Ieiw F¶n-h- am-Wnbm-bn-cp-¶p. Abm-fpsS D]-{Z-hw-sIm­p
bmWv Chn-Ss¯ {][m DÕ-h-§ Ä. s]mdp-Xn-ap-«nb P-§ Ä Ic-{]-am-Wn-bm-bn-cp¶
AtÅms kao-]n-¨p. a¶-p-ambn Gäp-ap-«m-pÅao-¯n ImÀ¯nI apX ]qcw-h-sc-bpÅ
iàn AtÅm-n-Ãm-bn-cp-¶p. AtÅm³ amSm-bn-]qtcm-Õhw D¯c ae-_m-dnsâ tZio-tbm-Õ-h-
¡ m-hn-e-½-bpsS ap¶n `P--ancp¶p {]mÀ°n-¨p.am-Wv. hoSp-I-fn ]q¡ -fw-sIm­v Ima-msc Ae-
tZhn-bpsS iàn-bm a¶s nÀho-cy-m-¡ n- m-¦-cn-¡ p-Ibpw nth-Zy-§ Ä ÂIn {]km-Zn-¸n-¨-
«nÂn¶v ]pd-¯m-¡ m-m-bn-cp¶p tZhn-bpsStijw ]qcw-mÄ bm{X-b-b-¡ p-I-bp-amWv ]Xn-hv.
nÀt±-iw. F¶m Abm-fpsS bmN-m-`m-h-¯n-Imhp-I-fn Cu Znh-k-§ -fn D¯c ae-_m-
epÅ A`yÀ°--am-n¨v Xs¶ tkhn-¨p-sIm­pdnsâ khn-tij Iem-cq-]-amb ]qc-¡ -fnbpw
B m«n XpS-cm³ Ap-h-Zn-¨p. A¡ me¯vD­m-Ipw. amSm-bn-¡ m-hnepw ]qtcm-Õhw Gähpw
ote-izcw Xfn-bn inh-t£ -{X-¯n--Sp-¯mbnhenb BtLm-j-am-Wv. amSm-bn-¡ m-hnsâ Ipd¨p
h³a-c-§ fpw Im«p-h-Ån-Ifpw ndª Hcp h-{]-]pd-In-em-bpÅ hSp-¡ p¶p inh-t£ -{X-¯nse
tZ-i-ap-­m-bn-cp-¶p. mSns c£ n¨v tZhn-bpsS]qc-¡ -pfnbpw {][m--s¸« Hcm-tLm-j-am-Wv. FS-
ssNX-ys¯ AhnsS {]Xn-jvTn-¨p. aXnÂs¡ -h-¯n-emWv Ie-ihpw sX¿-hpw. Ieiw F¶mÂ
«nv ]pd-¯mWv a¶sâ Ømw. Xte¶v tZhn¡ vFhn-sSbpw aZyw Xs¶. Ie-i-¯nsâ Ah-Imiw
NmÀ¯nb ame AhnsS a¶v NmÀ¯m-dp-­v.Xn¿-·mÀ¡ p-X-s¶. F«v sX¿-§ fmWv ChnsS
a¶³]pd-¯p-Imhv F¶ t]cv A§ ns h¶p-sI«n-bm-Sp-¶-Xv. {][mw Xncp-hÀImSv `K-h-Xn-bp-
tNÀ¶p.tS-Xp-X-s¶. ]qchpw Ie-ihpw henb P-]-¦m-fn-
¯-t¯msS S-¯p¶ D¯c ae-_m-dnsâ tZio- Zmcn-I-h-[-¯nv X¿m-dm-Ip¶ `mh-¯n ]Sn-
tbm-Õ-h-§ -fm-Wv. GXm­v 600 G¡ -tdmfw ª mdv `mK-t¯bv¡ mWv t£ {X-¯nsâ ZÀi-w.
Øew Imhn-sâ-Xmbn D­m-bn-cp-¶p. C¶v Ah- ]n¡ m-e¯v amSm-bn-¡ mhv t]mse-Xs¶ a¶w-]p-
ti-jn-¨n-cn-¡ p-¶Xv aq¶q-td-¡ -dm-Wv. IqSp-Xepw d-¯p-Imhpw {]kn-²-am-bn-¯oÀ¶p. sNmÆ,
]md-bm-Wv. t£ {X-t¯m-S-p-_-Ôn-¨pÅ Øe¯v shÅn Znh-k-§ -fn h³ `à-P--¯n-c-¡ mWv
[mcmfw ac-§ Ä DÅ-Xn-m Hcp ]gb Imhnsâ ChnsS Ap-`-h-s¸-Sp-¶-Xv. Zpjv{]-N-c-W-¯mÂ
A´-co£ w C¶pw kwc-£ n-¡ -s¸-Sp-¶p-­v. a{´- am-lo-cm-hp-¶-h-cpsS Ipcp-ap-fIv nthZyw Chn-
hm-Z-¯nv {]kn-²-amb Im«p-amSw BWv X{´w. Sps¯ hntij hgn-]m-Sm-Wv. t£ {X-¯nsâ Xncp-
ap-ä-¯mbn kXy-¡ Â F¶ Ømw ]­v tImS-a¶w-]p-d-¯p-Imhv
Xnbpw t]meo-kv tÌ-j-p-Ifpw CÃm-Xn-cp¶
hnkr-X-amb Imhv. amw- ap-«n-n¡ p¶ h³a- Ime¯v tIkp-IÄ sXfn-bn-¡ m-pÅ kt¦-X-am-
c-§ Ä, Ahsb ]c-kv]cw _Ôn-¸n-¡ p¶ hÅn- bn-cp-¶p. t£ {X-¯n Ipfn¨v Cud-mbn IÃnÂ
IÄ Bcp-sSbpw a-Ên `bw D­m-¡ p¶ Ib-dn-n¶v tZhnsb sXmgp-Xp-sIm­v kXyw
H¶mWv ote-iz-cs¯ a¶w-]p-d-¯p-Im-hv. ]­v
For children below 16 years
ORTHOPEDIC REHABILITATION
SWARNAMRUTHAPRASANAM
PRE NATAL and POST NATAL CARE PACKAGES
AYURVEDA CHIKITSALAYAM
Dr. Nandini Varma BAMS, PGDOR
Dr. Sarath V.B B.A, BAMS
Dr. Jyothi. K.J. BAMS
Dr. Sreelekshmi. M.A. BAMS
OUR SPECIALITIES
(KÀ`c£ m, {]khc£ m ]mt¡ PpIÄ)
North Fort Gate, Tripunithura - 682 301
Ph: 9446930513, 9847408408, 9946170732
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 59
sNbvXm kaqlw AXw-Ko-I-cn-¨n-cp-¶p. AhnsS
AkXyw ]d-ª m Xocm-Zp-cn-X-§ ÄsIm­v
PohnXw Zpxk-l-am-bn-¯o-cp-sa-¶-Xn-m Bcpw
AXnv apXn-cm-dn-Ã. amSm-bn-¡ m-hn-te-Xp-t]mse
hrÝnI¸m«v, aI-c-¸m-«v, ]qcw, Ieiw F¶n-h-
bmWv Chn-Sps¯ BtLm-j-§ Ä. If-sa-gp¯p
]m«v S-¯p-¶Xv sX¿-¼mSn ¼ym-cm-Wv. ]qcw
mfn tZhnsb ]pd-t¯-bvs¡ -gp-¶-Ån-¡ p-¶p.
henb ]nSm-S-cpsS inc-Ên-emWv tZhnsb Fgp-¶-
Ån-¡ p-¶-Xv. Be-h-«w, sh© m-acw ]«p-Ip-Sbpw
ssIhn-f-¡ p-Ifpw ]´-§ -fp-ambn hmZy-tLm-j-§ -
tfmsS tZhn-bpsS Fgp-¶-ův atm-l-c-amb
Hcp Zriy-am-Wv. AI-¼-Sn-bmbn mµIw hmfpw
D­m-Ipw. H¼Xp XhW {]Z-£ nWw ]qÀ¯n-
bm¡ n sIm«pw-]pdw F¶ Øe¯v tZhnsb Fgp- dnse aäp Imhp-IÄ. ]s£ , amSm-bn-¡ mhpw a¶w-
¶-Ån-¨n-cp-¯p-t¼mÄ hnhn[ Øe-§ -fnÂn¶v ]p-d-¯p-Imhpw am{X-amWv t£ {X-ambn amdn-sb-
shfn-¨-¸m-Sp-IÄ F¯n-t¨-cpw. ]qcw mfn Fgp- ¦nepw Imhm-bn-¯s¶ ne-n¡ p-¶-Xv. tIc-f-
¶-Ån¨v Xfn-bn inh-t£ -{X-¯n-se¯n Xfn-bn-e- ¯nse ]Xn-aq¶v imtà-b-¡ m-hp-I-fn am¶mÀ
¸s I­-tijw Bdm«p Ignª v Xncn-s¨-¯pw. ]-b-¶mÀIm-hv, Xncp-hà ap¯qÀ¡ m-hv, Xncp-a-
mÔmw-Ip-¶v, sImSp-§ -ÃqÀImhv, sImSn-¡ p-¶-¯p-CS-h-am-k-¯n-emWv Ie-iw. sXt¡ Ifcn,
Imhv ]«m¼n F¶n-h-IqSn DÄs¸-Sp-s¶-¦nepwhSs¡ Ifcn F¶o tZh-Øm--§ -fnÂn¶v Xn¿
D¯-c-a-e-_m-dn am{X-amWv ]qÀ®-ambpw ]mc-¼-kap-Zm-b-¯nÂs¸-«-h-cmWv Ieiw Fgp-¶-Ån-¡ p-
cy- co-Xn-bn-epÅ imtà-b-]qPbmWv ]n´p-S-cp-¶-¶-Xv. AS-¡ m-ac]q¡ p-e-bpw, sN¯n-¸qhv apX-
Xv. sImSp-§ -ÃqÀ C¶pw nKq-U-§ -fmb NS-§ p-emb ]pjv]-§ fpw Ipcp-t¯m-ebpw sIm­v
Ifpw BNm-c-§ fpw kwc-£ n-¡ p¶ Hcp kt¦-X-Ieiw Ae-¦-cn-¨n-cn-¡ pw. aZy-a- mWv Ie-i-¡ p-S-§ -
am-Wv. ChnsS ]qPn-¡ p¶ imtàb D]m-k-I-cmbfn nd-¡ p-¶-Xv. Ieiw F¯pt¼m-tg¡ v ""sX¿-
ASn-IÄ F¶ kap-Zm-b-¯nÂs¸-«-h-cm-Wv. D¯ct¡ m-e-§ Ä X¿m-dm-bn-¡ m-Wpw. S-bn `Kh-Xn,
ae-_m-dnse imtà-b-¡ m-hp-I-fn-te-Xp-t]mse]Sn-ª msd `K-h-Xn, ssIt¡ m-f³, t£ {X-]m-e-
hnhn[ kap-Zm-b-§ -fpsS ]mc-kv]cyw Chn-sSbpwI³, Imf-cm{Xn F¶o sX¿-t¡ m-e-§ -fmWv sI«n-
ImWmw.bm-Sp-¶-Xv. t£ {X-]m-e³, `K-hXn F¶n-h-cpsS
apSn-IÄ DbÀ¶-tijw sX¡ pw hS¡ pw If-cn-I- C¶v {]mNo--amb BNm-c-§ Ä ]n´p-S-cp-¶Xv
fpsS Ie-i-Ipw-`-§ Ä X­n-teän sX¿-t¡ m-e-§ - D¯c ae-_m-dnse imtà-b-Im-hp-IÄ am{X-am-
tfm-sSm¸w {]Z-£ nWw sh¡ pw. At¸m-tg¡ pw Wv. aäv khÀ® t£ {X-§ -fnÂn¶v hyXy-kvX-
ap¡ ph kap-Zm-b-¡ mÀ At¸mÄ ]nSn¨ `oa³ ambn D¯c ae-_m-dnse kap-Zmb LS--bnse
aÕy-§ Ä ImgvN-bmbn X­n tImÀ¯p sI«n Xn¿³, aeb³, the³, h®m³, ap¡ p-h³ XpS-
X­v tXmfn-teän tZhn¡ v kaÀ¸n-¡ m-s-¯pw. § nb kap-Zm-b-§ fpw ]nSm-SÀ, sX¿-¼mSn
D¯c ae-_m-dnse Ah-km-s¯ Ie-ihpw ¼ymÀ, mbÀ, amcmÀ XpS-§ n-b-hcpw tNÀ¶mte
sX¿hpw Bb-Xn-m h³ P-{]-hm-l-amWv NS-§ p-IÄ S-¯m-sm-¡ q. tZhn-bpsS tImew -
Chn-sS-sb-¯n-t¨-cp-I. the³, h®m³, ae-b³ sI-«p¶ h®m-sâbpw Aª q-äm-sâbpw ap¶nÂ
F¶o hn`m-K-§ -fnÂs¸«-h-cmWv ChnsS sX¿w khÀ® kap-Zm-bmw-K-§ Ä `àn-tbmsS X§ -
sI«p-¶-Xv. t£ {Xw X{´n a¿n hmgp-¶hcmWv. fpsS ZpxJ-§ fpw {]bm-k-§ fpw ]d-bp¶ ImgvN
D¯c ae-_m-dn C¶pw ne-n¡ p¶p. FÃmIq¯p-]-d-¼n--Sp¯v Xncp-h-t© -cn-¡ m-hv, hS-
PmXn-¡ mcpw tNÀ¶v amXr-Im-]-c-amb Hcp L-SIc Ifn-bm-wh-Ån-¡ m-hv, sImbn-em-­n-¡ -Sp¯
Ahn-Ss¯ t£ {X-§ -fn am{Xta ImWm³ Ign-sImÃw ]njm-cn-Im-hv, I®qÀ hf-]-«-Ww If-cn-hm-
bq. Cu Bcm-[-bpw ]qPbpw ½psS ]mc-¼-cy-Xp-¡ Â, Ccn-¡ qÀ amam--¯p-Im-hv, tImgn-t¡ mSv
¯nsâ Xs¶ `mK-sa¶p IcpXn AXns AwKo-I-hf-b-mÀImhv F¶n-h-bmWv amSm-bn-¡ m-hn-
cn-¡ m³ mw X¿m-dm-I-Ww. Cu sshhn-²y-amWvtebpw a¶w-]p-d-¯p-Im-hn-tebpw t]mse ]nSm-
½psS kwkvIm-c-¯nsâ ASn-¯-d.SÀamÀ imtà-b-]qP S-¯p¶ D¯-c- a-e-_m-
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 61
Imheme-b-§ -fmWv Imhp-IÄ. mSnsâ ssPh-kq-£ n¸v tI{µ-§ -fm-W-
h. mtSm-Sn-I-fmbn Ae-ª p-S¶ ap-jy-¡ q-«-§ Ä Bcq-V-ap-d-¸n-¨-Xn-
p- ti-j-apÅ Irjn-bm-cw-`-Im-ew. ]pw Irjn-bnÂn¶pw hb-ensâ
Ømbn-bmb cq]-`m-h-¯n-te-¡ pÅ ]cnWm-a-Z-i. ]s£ AXv sh«n-
¸nSn¡ epI-fp-sSbpw kz´-am-¡ -en-sâbpw XpS-¡ -Im-e-am-bn-cp-¶p, aÕ-c-
¯n-sâ-bpw. ]s£ , kl-Pohn t_m[¯nsâ Dd-h-IÄ hämsX Ah-cnÂ
_m¡ n-bp-­m-bn-cp-¶p. n_n-V-amb Xoc-tZi CS-m-S³ ]¨-¸p-IÄ hb-
ep-IÄ¡ p hgn-am-dn. Ipdn-© nbpw apssÃbpw acp-Xhpw ssXepw Iodn hc-
¼n-«p. Pohsâ IpSn-bn-cn¸v kzcq-]-§ -fmb ImSv hnt«m-tS­n h¶
]¶n¡ pw ]m¼npw ]£ n¡ pw ]pen-IÄ¡ pw sh«msX o¡ n-h¨ A`-bm-
c-Wy-§ Ä Imhp-I-fm-bn. hnf-hp-Xn¶ Pohn-I-fpsS s]cp¸w nb-{´n¨v
Xsâ tNmdv Im¯-hÀ¡ v AXv Imh-em-e-b-§ -fmbn. ]Xps¡ AhÀ Bcm-
[-m-]m-{X-§ -fm-bn, ssZh-§ -fm-bn. ]m¼npw ]¶n¡ pw ae-ampw
]pen¡ pw hn{K-l-§ Ä {]Xn-jvTn-¡ -s¸-«p. iqehpw hnf¡ pw Xd-Ifpw
Øm]n-¡ -s¸-«p. ]pen-¡ -®pw mK-cm-Ppw mK-I-ybpw Ipfn-bpw
s]m«pw Fen-ap-Jhpw ]¶n-ap-Jhpw Imf-ap-J-hp-apÅ Nmap-WvUn-Ifpw
Im«p-aqÀ¯n-Ifpw tIme-kz-cq-]-§ -fmbn Imhp-I-fn sI«n-bm-S-s¸-«p.
Imhp-I-fn Imen-¨m³ sX¿w sI«p-¶Xv ]pe-b-cpsS Ah-Im-i-am-Wv.
km[m-cW Xpemw 10-þpw taS-am-k-¯n-ep-amWo sX¿w sI«n-bm-Sp-¶-Xv.
Imen-¨m³ sX¿-¯nsâ sFXnlyw
ssihmwihpw IrjvWmw-i-hp-ambn Imen-¨ms IW-¡ m-¡ -s¸-Sp-¶p. hS-
¡ ³ tIc-f-¯n ]­v hoSp-I-fnÂn¶pw Imen-Isf sXfn¨v ]md-¸-c-¸p-I-
`mkv¡ -c³ shÅqÀ
]¿-¶qÀ kztZ-in.
]cn-ØnXn kanXn sNbÀam³.
kvIqÄ hnZymÀ°n-IÄ¡ v
]cn-ØnXn ]T--¢m-Êp-IÄ
S-¯n-h-cp¶p
Imhp-Ifpw sX¿-§ fpw
From Anywhere to Everywhere!!
Air tickets,Tours,Excursions
PH: 91 93492 68939.
EMAIL: vkmenon1@gmail.com, travelmallcok@gmail.com
Swami Saranam
TRAVEL
M A L L
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 63
fnepw Ip¶n³sN-cp-hp-I-fnepw sIm­p-t]mbn
tabv¡ p¶ Hcm-fp-­m-bn-cp-¶p. nc-h[n hoSp-I-
fnÂn¶pw ]ip-¡ Ä¡ v {]tXyIw t]cn«v hnfn-¨p-
Iq«n Ime¯v tabv¡ m³ sIm­p-t]m-hp-Ibpw
sshIp-t¶cw XncnsI sIm­v Iq«p-Ibpw
sN¿p¶ Hcm-fp-­m-Ipw. Cbmsf Imen-bm³,
Imen-s¨-¡ ³, Imen-t¨-tIm³, Imen-¨m³
Fs¶ms¡ hnfn-¡ pw. Imen-I-fpsS ]cn-]m-e-Ipw
ip{iq-j-Ipw Hs¡ Cbm-fm-Ipw. ]ip-]m-e-I-
mb IrjvW k¦Â¸-am-Wn-Xv. ]ip-¡ Ä taª v
D¨-t-c-§ -fn ]md-I-fn hn{i-an-¡ p-t¼mÄ ]md
amf-§ -fnÂn¶pw ]pen-IÄ h¶v ]ip-hns ]nSn-
¨p-sIm­p t]mIpw. CXnÂn¶p c£ -t-Sm³
Imen-t¨-tIm³ {]mÀ° S-¯pw. ""Fsâ ]ip-
¡ sf ]pen-]n-Sn¡ msX Im¯m Rm³ Xpemw
]¯nv Imª n-c-a-c-tNm-«nse Imen-¨m³
Øm¯v ]mÂ]m-bkw sh¨v nth-Zn¡ mw.''
CXnv "Imen-¨m-q-«Â' F¶p-]-d-bpw. Imen-ta-
bv¡ epw ]mdbpw tNtImpw mSp-o-§ n-sb-
¦nepw C¶pw Cu NS§ v sXämsX S-¡ p-¶p-­v.
Imen¨mpw Imª n-c-a-chpw
Imk-d-tImSpw
tIcf-¯n ac-¯nsâ t]cn Adn-b-s¸-Sp¶
GI Pnà Imk-d-tIm-Sm-Wv. Imkd F¶m Xpfp-
`m-j-bnepw Imk-d¡ F¶m I¶-S-bnepw ]c¶ hn¯p-IÄ. hmh-ep-IÄ Cu ]gw ISn¨v
Imª n-c-am-Wv. Imk-d-tImSv F¶m Imª n-c- Zqsc ]d¶v sP Ign¨v hn¯v Xmsg-bnSpw B
¯nsâ mSv F¶m-Wv. Imk-d-tKmUv F¶pw ]d- hn¯mWv apf¨v ]pXnb Imª n-c-am-Ip-¶-Xv.
bm-dp­v. CXv Imª n-c-¯nsâ ssZho-I-`mhw a- Imª ncw a®pw shÅhpw ip²o-I-cn-¡ p-¶p.
Ên-em¡ n kmbn¸v hnfn¨ t]cm-Imw. Imª n-c-a-c- Imª ncw hnj-am-Ip-¶Xv a®nse hnj aqe-I-§ -
t¨m-«n Imen-¨m³ sX¿-k-¦Â¸-ap-Å-Xp-sIm- fmb ImUvanbw, n¡ Â, t{Iman-bw, eUv F¶nh
­p-Xs¶ B ac-¯nv ChnsS nc-h[n Øe-t]- a®nÂn¶pw shÅ-¯nÂn¶pw hen-s¨-Sp¯v
cp-I-fp-­v. Imen-¨m--Sp-¡ w, Imª n-c-S-¡ w, Imen- kz´w ico-c-¯nepw hn¯nepw kq£ n¨v kzbw
¨m s]mXn, Imª n-c-§ mSv Fs¶m-s¡ . oe-I-WvT-mbn (in-h³) aäp-Å-hÀ¡ v ip²-Pew
{]Zmw sN¿p-¶p. Cu acw Imk-d-tKm-UnsâImen-¨m³ sX¿hpw Imª n-c-a-chpw
BtcmKyw Im¡ p-¶p. Imª n-cs¯ Im¡ p-¶Xvssih k¦Â¸-amb hb-m«p Ipe-hsâ cq]-
hmh-ep-I-fpw.km-Zr-iy-amWv Imen-¨m³ sX¿-tIm-e-¯n-v.
{]tXyI "Ad'Ifn-Ã. Imhnse Hgnª `mK¯v Imhp-Ifpw PmXn-_-Ô-§ fpw
Imª n-c-a-c-¯n hnf¡ p Øm]n-¨-XmWv ImhpIf- nse (Ad- I- f- nt- eb- pw) sXt¿mÕ- h- -
Ømw. sX¿w Ducp-Npän F¯n-bm Cu § tfm (]m«- pÕ- h- w) Ifnb- m«- §- tfm GXpa- mI- s«
hnf¡ v Øm-¯np-ap-¶n ]oT-¯n Ibdn AXv kakvX PmXnI- f- ps- Sbpw IqSnt- ¨c-  Øe-
Imª n-c-a-c-hp-ambn kwhmZw S-¯pw. ""obn-sÃ- § f- mW- v. Hmtcm PmXn¡ pw Imhn {]tXyI Ah-
¦n Rmn-Ã, Rmn-sÃ-¦n obn-Ã, Rmp-Ån- Imi- a- p­- v. ¼qX- nc- nb- ps- Sbpw ]peb- s- âbpw Ah-
S¯v obpw obp-Ån-S¯v Rmp-ap-­mIpw'' Imi- §- Ä Xpeya- mW- v. IÀ½§- Ä¡ v XpS¡- a- nS- p-
F¶mWv tXmä-¯nsâ s]mcpÄ. ¶Xv {_mÒW- c- mW- v. mbÀ {]tXyI tImbva¡- m-
Imª n-c-acw (hn-j-{Zp) kv{SnIvävkv Ikv cmW- v. hmWnb- ³ (hmW- n`- ³) F®b- pw, Xn¿À Ie-
shman-¡ . (im.-m) kwkvIr-X-¯nse t]cp- ih- pw, ]peb- À ]mbbpw theÀ Ip«b- pw, imenb- À
t]mse kÀÆmwKw hnj-amWv Imª n-c-¯n-v. XpWnb- pw, h®m¯- m³ amäpw (Ae- ¡- nb XpWn-
Imª n-c-]gw Hcp {In¡ äv ]´v t]mse-bm-Wv. bpw), Ipih- À Iehpw sIm­ph- c- W- w. IWnbmÀ
AXn--I¯v Hcp-Xcw shfp¯ sPÂ cq]-¯n- ]m«p ]mSW- w. aeb- mpw h®mpw sX¿w sI«n-
epÅ ]ZmÀ°-ap­v. AXpw hnjmw-i-ap-Å-Xm-Wv. bmS- W- w. CXnsemcmÄ h¶nsæn Imhn ]m«v
hmh-ep-IÄ¡ v Cu hnjw _m[-I-a-Ã. CXn--I- S¡- nÃ- . ImhpI- Ä sslµh PmXnI- sf hnf¡- n-
¯mWv Hcp cq] mW-b-¯nsâ hep-¸-apÅ tNÀ¡ p¶ aqiI- f- mW- v.
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 65
ImkÀtKmUv PnÃ-bn shÌv Ftfcn ]© m-b-¯nse `oa--Sn-sb¶ ae-
tbm-c-{Km-a-¯n-emWv I½m-S-¯p-Imhv ØnXn-sN-¿p-¶-Xv. 55 G¡ -tdmfw
hnkvXr-Xn-bpÅ Cu ImhmWv tIc-f-¯nse Gähpw hen-b-Xmbn IW-
¡ m-¡ -s¸-Sp-¶-Xv.
ote-iz-c-¯np Ing-¡ pÅ {]tZ-i-§ -sfÃmw HcpIme¯v ote-izcw
cmP-hw-i-¯n (A-Å-S¯p kzcq-]w) Iogn-em-bn-cp-¶p. "]Xn-s«p tNcn-
¡ -Ãn A¨n' F¶p hnti-jn-¸n-¡ -s¸-Sp¶ I½m-S¯p `K-h-Xn-bpsS
t£ {Xhpw H«--h[n tZhkzw kz¯p-¡ fpw "a[p-c-ss¦-]-¯nÃw
X{´n'amsc¶ {_mÒ-W-k-aq-l-¯nv ote-izcw cmPmhv Zmw ÂIn-b-
Xm-W-s{X. tZhnsb BZy-ambn ZÀin-¨Xpw ssNX-ys¯ Bhm-ln¨v
{]XnjvT S-¯n-bXpw I½m-S-¯n-Ãs¯ ¼q-Xn-cn-bm-bn-cp-¶p. AXp-sIm-
­mWv Imhnv "I½m-S-¯p-Imhv' F¶p t]cp-­m-b-Xv. I½m-S¯p `K-hXn
"Xmbn-]-c-tZ-hX'bmb Zmcn-Im-´-In-bm-Wv.
AXy-]qÀÆ-am-sbmcp h-L-S--bmWv Cu Imhn-tâ-Xv. AÀ² -l-
cnXh-¯nsâ em£ -WnI {]tXy-I-X-IÄ {]ZÀin-¸n-¡ p¶ Cu ImhnÂ
Ccp-ap-Åv, Cu«n, sshm-hv, sht­¡ v XpS-§ nb L-a-c-§ Ä hf-cp-¶p-
­v. sXmen sN¯n-sb-Sp¯ Hcp Iqä³ ac-hp-cn-acw (A-c-bm-ª n-en) Imhn-
p-Ån ImWmw. Imhn-p-ÅnÂn¶pw At© mfw sIm¨-cp-hn-IÄ DÛ-
hn-¡ p-¶p-­v. Ch H¯p-tNÀ¶v hen-sbmcp tXmSmbn ]pd-t¯-s¡ m-gp-Ip-
¶p. me© p Intem-ao-äÀ HgpIn Imcn-b-t¦m«p ]pg-bn tNcp¶ Cu
tXmSv th-enepw häm-dn-Ã. ]pg-¡ -c-bn tNmc-¸m-en, sh¬sIm«F¶o
ac-§ -fp-­v. Imhn-p-Ån Cuä-¡ m-Sp-Ifpw kar-²-am-Wv. ae-b-®m³,
thgm-¼Â F¶o A]qÀÆ P´p-¡ -tfbpw ImWmw. "{Sonw^v' F¶
I½mS-¯p-Imhv
tUm. C. D®n-Ir-jvW³
ImÂq-äm-­mbn ]cn-ØnXn hnZym-`ym-k-
cw-K¯v {]hÀ¯n-¨p-h-cp-¶p.
m«p-ssh-Zys¯¡ pdn¨pÅ ]T--¯nv
tImgn-t¡ mSv kÀÆ-I-em-im-e-bnÂ
n¶pw tUmIvS-tdäv tSn. D¯-c-tI-c-f-
¯nse hnip² h-§ Ä F¶
BZy {KÙ-¯nv tIcf kmlnXy
A¡ m-Zan ]pc-kvImcw e`n-¨p.
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 67
A]qÀÆ-bnw Nn{X-i-e-`-t¯bpw ImWp-hm³
km[n-¡ pw. tXm«-¸pgp (A-«)-IÄ Imhn [mcm-f-
ap-­v. c­p-aq¶p ]Xn-äm-­p-IÄ¡ p-ap¼v At-I-
ta-¡ -dp-IÄ hnkr-Xn-bp-­m-bn-cp¶ Imhnsâ
`cWw BZy-Im-e¯v I½m-S¯p IpSpw-_-¡ m-
cmWp S-¯n-bn-cp-¶-Xv. {_mÒW kaq-l-¯nv
t£ {X-`-cWw hnj-a-ambn tXm¶nb Ime¯v
t£ {X--S-¯n¸v apàymÀ aptJ Hcp m«p-{]-am-
Wnsb G¸n-¨p. Cu Ime¯v t£ {X-kz-¯p-
¡ Ä Gsd tNmÀ¶p-t]m-bn. nXy-n-Zm Imcy-
§ Ät]mepw ]cp-§ -en-em-b-t¸m-gmWv Imhnsâ
`cWw lnµp- [À½ Øm] hIp¸v (F-¨v.-BÀ.
Bâ v kn.-C) GsäSp-¡ p-¶-Xv. XpSÀ¶v ]e Ime-
¯mbn nb-an-X-cmb FIvkn-Iyq-«ohv Hm^o-kÀam-
cpsS Ime¯v `qkz-¯p-¡ Ä Gsd-¡ psd Aym-
[o--s¸-«p. t£ {X-hp-ambn _Ô-s¸«aq¶p sNdp-
Im-hp-Ifpw CXnÂs¸-Spw. t£ {X-¯nse ]m{X-
§ fpw ]© -tem-l-hn-{K-l-§ fpw tamjWw
t]mbn. Imhnsâ `qan nIpXn IW-¡ m¡ nb
]mgv`qan (A-kkvUv thÌv em³Uv) F¶ hn`m-K-
¯n s]Sp-¯n-bn-cn-¡ p-¶-Xv. Imhnsâ Hcp `mKw
hbepw aq¶p-`mKw dº-dn-sâbpw sX§ n-sâbpw
tXm¸p-I-fm-Wv. tXm«-§ Ä Hmtcm hÀjhpw Imhn-
p-Ån-te¡ v hf-cp-¶p-­v.
1. ip²nbmWv t£ {X¯nsâ ssNXy¯npw DbÀ¨bv¡ pw B[mcw. AXnm `àntbmSpIqSn am{Xw
t£ {X¯n {]thin¡ pI. icocip²n, axip²n, hnNmcþhnImcþ`mjWip²nIÄ F¶nh nenÀ¯pI.
]peþhmembva DÅhcpw, amkapd Bbn«pÅhcpw t£ {XaXnÂsI«nI¯v {]thin¡ phm³
]mSnÃm¯XmIp¶p.
2. t£ {XZÀi¯nnd§ nbm ZÀiw Ignª v ]pd¯nd§ p¶Xphsc auw Zo£ n¡ pIbpw `KhZv kvacW
nenÀ¯pIbpw thWw. i_vZw maP]w, icWtLmjw F¶nhbv¡ p am{Xw D]tbmKn¡ pI.
t£ {X¯nsâNpä¼e¯npÅnÂsamss_Ât^m¬D]tbmKn¡ phm³]mSpÅXÃ.
3. t£ {XaXn¡ I¯v thjw efnXhpw, ]cnip²hpw, ipNnXzapÅXpw Bbncn¡ Ww. Npä¼e¯nI¯v
jÀ«v, ep¦n, _nb³ F¶nh [cn¨v {]thin¡ phm³ ]mSpÅXÃ. _en¡  ]pcbv¡ ¸pdw jÀ«v
]qÀ®ambpwDucnbXnptijwam{Xta{]thin¡ m³]mSpÅq.
3. t£ {XaXn¡ Iw apgph³ tZhssNXyw hym]n¨ncn¡ p¶Xnm Aip² hkv{X§ Ä [cn¨v
{]thin¡ pItbm, aen]ZmÀ°§ Ä CSpItbm AcpXv. t£ {XaXnÂs¡ «nI¯v ]pIhen¡ mtm,
aZyw/elcn ]ZmÀ°§ Ä F¶nh D]tbmKn¨p {]thin¡ mtm, ]mZc£ IÄ D]tbmKn¡ mtm
AphZn¡ p¶XÃ.
5. t£ {X¡ pf¯nsâ ]cn]mhX Im¯pkq£ n¡ pI. t£ {X¡ pf¯n Agp¡ v hkv{X§ Ä
Ae¡ pItbm, IShn aeaq{XhnkÀÖmZnIÄ S¯pItbm aäv hn[¯n aens¸Sp¯pItbm
sN¿cpXv.
6. t£ {XZÀi¯nv sNdnb Ip«nIfpambn hcp¶ `àP§ Ä t£ {Xip²n ]cnKWn¨v Ip«nIsf
A[nIkabwNpä¼e¯npÅnÂnÀ¯phm³]mSpÅXÃ.
t£ {XZÀiacymZIÄ
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 69
tIc-f-¯n kÀ¸-¡ mhv CÃm¯ lnµp IpSpw-_-§ -Ä CÃm-bn-cp¶p
F¶p-Xs¶ ]d-bmw.
F´mWv kÀ¸-¡ m-hv, F§ ns D­mbn?
G¡ À IW-¡ nv `qan Hmtcm IpSpw-_-¯npw kz´-ambn D­m-bn-cp-¶p.
ImSp-]n-Sn¨p InS-¶n-cp¶ {]tZ-i-§ Ä Irjn-sN-¿p-¶-Xn-mbn sh«n-s¯-fn-
¡ m³ ]qÀhn-IÀ Im«n-p-Ån Ib-dp-t¼mÄ ]m¼p-IÄ kam[n Ccp-¶Xv
ImWp-Ibpw ]m¼nsâ kam-[n-{]-tZiw ]pWy-Ø-e-ambn IcpXn kÀ¸-
§ Ä¡ mbn o¡ n-bn-«p.
_m¡ n {]tZ-i-§ -fn Irjn-sN-bvXp. Poh-pÅ ]m¼p-IÄ Npän
Ccp¶p Xe-am{Xw DbÀ¯n-¸n-Sn¨v Bbpkv Xocpw-hsc Ccp¶p Poh³
shSn-bp-¶-XmWv ""kÀ¸-k-am[n'' AYhm ""mK-k-am[n''.
A§ ns kÀ¸-§ Ä Poh-k-am[n BIp-Ipbpw {ItaW ]päv hfÀ¶p
`qan-bn ebn-¡ p-Ibpw sN¿pw. ""kÀ¸-]päv'' DÅtXm kÀ¸-§ Ä Poh-k-
am[n Ccn-¡ p-¶Xv I­tXm Bb Øe-§ -fn kÀ¸-hn-{K-l-§ Ä {]Xn-
jvTn-¨v hnf¡ psh¨v Bcm-[n-¨n-cp¶ Øe-§ -fmWv ]n¶oSv kÀ¸-¡ m-hp-
IÄ F¶-dn-b-s¸-Sp-¶-Xv.
Xo­epw sXmSoepw D­m-bn-cp¶ Ime-am-bn-cp-¶-Xn-mÂ, Hmtcm
IpSpw-_-§ -fn-sebpw Imc-W-h-·mÀ {]Xn-jvTbpw ]qPbpw {hX-n-jvT-
tbmsS sNbvXp-h-¶n-cp-¶p. A§ ns {]Xr-Xn-Z-¯-ambn D­m-bXp Ap-
jvTm NS-§ p-I-tfmsS kwc-£ n-¡ pI am{X-amWv sNbvX-Xv.
sImSp-§ qÀ Zneo]v
tIcf kÀ¸-¡ mhv
kwc-£ -W-k-anXn Øm]-Ipw
kwØm {]kn-Uâp-am-Wv. tIm«bw
A-´³Im-hv mK-e£ van
t£ {Xw amt-PnwKv {SÌn.
2008-þÂ tIc-f-¯nÂ
kÀ¸-¡ m-hpIÄ kwc-£ n-¡ p-hm³
kanXn Øm]n-¨p. {]`m-j-Ipw
tPymÕy-p-ambn {]hÀ¯n-¡ p-¶p.
kÀ¸-¡ mhv
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 71
kÀ¸-{]o-Xn-¡ mbn a¬Ip-Sw-sIm­p Xmfw-]n-Sn-
¨p, mcZ hoW hmbn¨p ]m«p-IÄ ]mSp-hm³
""]pÅp-h³'' F¶ Hcp PmXn-Xs¶ cq]w-sIm-­p.
kÀ¸-¡ m-hp-IÄ tI{µ-ambn Hcp kwkvImcw
Xs¶ D­m-bn. IpSpw-_-§ ÄtXmdpw kÀ¸w-Xp-
Åepw If-sa-gp¯pw ]m«pw S¯n mK-cm-Pm-
hnsâ ma-¯n {Kma-§ Ä DWÀ¶p.
kÀ¸-§ Ä Poh-k-am[n Ccp¶ Øe-§ Ä
AsÃ-¦n kÀ¸-]päv I­ Øe-§ Ä mKm-cm-[-
bv¡ pth­n amän-bn-«p, AXmWv kÀ¸-¡ m-hp-
IÄ.
qdp-I-W-¡ nv hÀj-§ Ä IS-¶p-t]mbn. Ccp-
]Xmw qäm-­n F¯n-b-t¸m-tgbv¡ pw Hmtcm
{]tZ-ihpw P-n-_n-U-am-bn. Xv, A§ ns tZh-{]-ivw-sh¨v tZhpw Imhv amäp-
¶Xv Cã-am-sW¶p ]d-ª mWv kÀ¸-¡ m-hp-IÄIq«p-Ip-Spw-_-§ Ä CÃm-Xm-bn. Øe-§ Ä
aäp mK-t£ -{X-§ -fn-tebv¡ p amäp-¶-Xv.hoXw-sh-¨p. ]pXnb Xe-ap-dbv¡ v kÀ¸-¡ m-hp-IÄ
A[n-I-¸-äm-bn. AXv o¡ w sN¿p-¶-Xnv kÀ¸-hn- Cu B[ym-ßnI X«n-¸p-IÄ Bcw-`n-¨tXmsS
{K-l-§ Ä XS-Êam-bn. IpSpw-_-¯n Bcpw kÀ¸-¡ m-hp-I-fpsS ac-W-aWn apg-§ m³ XpS-§ n.
kÀ¸-¡ m-hn ]qPbpw hnf¡ pw shbv¡ m³ ]Xnsb kÀ¸-¡ m-hnsâ Øew ssIb-S-¡ mpw
CÃm-sX-bm-bn. qäm-­p-IÄ ]g-¡ -apÅ hr£ -§ Ä sh«n FSp-
¡ mpw ""Imhp-am-äÂ'' F¶ NS-§ p-Xs¶ cq]w-`qan-bp-sSbpw ac-¯n-sâbpw hne-hÀ²-hpw
sIm-­p. kÀ¸-¡ mhv aäp mK-t£ -{X-¯n-tebv¡ vkÀ¸-¡ m-hp-I-fpsS mi-¯np Imc-W-am-bn.
amäp-t¼mÄ, ]qP S¯n hn{K-l-§ Ä am{XsaIpSpw-_-¯nse {]mb-ap-Å-hÀ Imhp-IÄ amäm³
amäp-¶p-Åp. `qanbpw hr£ -§ fpw ]m¼p-Ifpwk½n-Xn-¡ nà F¶v a-Ên-em-¡ n-b-hÀ I­p-]n-Sn¨
kwkvIm-chpw ChnsS in-¸n-¡ -s¸-Sp-¶p. DZm-l-c-X{´-am-Wv, tPymÕy-·msc Iq«p-]n-Sn-¡ pI F¶-
DÕ-hmiw-k-I-tfm-sS...
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 73
W-¯nv 5 skâ v `qan-bn-epÅ Hcp Imhv amäp-
t¼mÄ, amäp-¶Xv Fhn-tS-bv¡ mtWm AhnsS 5
skâp `qan hm§ n-s¡ m-Sp-¡ p-¶n-Ã. AhnsS
asämcp kÀ¸-¡ mhv D­m-Ip-¶n-Ã. hn{Klw am{Xw
amän-bn«p _m¡ n FÃmw IpSpw-_-¡ mcpw tPymÕy-
·mcpw BNm-cy-·mcpw ]¦n-s«-Sp-¡ p-¶p.
]qÀhn-IÀ kwc-£ n¨p ]cn-]m-en¨p h¶n-cp¶
kÀ¸-¡ m-hp-IÄ amäp-¶-Xnv A[n-Imcw DÅ-hÀ
F¶v Ah-Im-i-s¸«v BNm-cy-·mÀ Xs¶ cwK-¯p-
h-¶p. A§ ns ½psS ss]XrI k¼-¯mb
kÀ¸-¡ mhp-IÄ Ipd-ª p-h-¶p.
kÀ¸-hn-{K-l-§ Ä FSp-¯p-sIm-­p-t]m-Ip-¶-
Xnv ^okpw CuSm-¡ n. ""n§ Ä Bcm-[n-¨mÂ
kÀ¸-tZmjw D­mIpw. AXp-sIm­v R§ Ä
sIm­p-s]m-bvt¡ m-fmw'' F¶p sXän-²-cn-¸n-¨p-
sIm­v kÀ¸-¡ m-hp-IÄ in-¸n-¨p. kÀ¸-¡ m-hp-
IÄ sh«n-s¯fn-¨p. kÀ¸-¡ m-hnse ac-§ Ä sh«n
hnä ]Ww tPymÕy-·mcpw BNm-cy-·mcpw ]¦p-
sh-¨p. Npcp-¡ n-¸-d-ª mÂ, kÀ¸-¡ m-hnsâ
`qan¡ pw hr£ -§ Ä¡ pw th­n-bmWv Imhp-am-
äÂ.
A§ s B[ym-ßn-I-X-bn-eqsS ]qÀhn-IÀ
kwc-£ n-¨p-h-¶n-cp¶ kÀ¸-¡ m-hp-IÄ, B[ym-ßn-
I-X-bn-eqsS Xs¶ in-¸n-¡ -s¸-«p. GXmWv icn,
GXmWv sXäv F¶v ]pXnb Xe-ap-dbv¡ pw kwi-b-
am-bn.
{]Ir-Xn-bpsS hnIrXnþkÀ¸-¡ m-hp-IÄ amänb
IpSpw-_-§ Ä in-¨p-Xp-S-§ n. kÀ¸-hn-{K-l-§ Ä
FSp-¯p-sIm­p t]mb-hÀ B[ym-ßn-I-ambpw
km¼-¯n-I-ambpw kmwkvIm-cn-I-ambpw DbÀ¶p.
""kÀ¸-tZmjw'' sI«p-I-Y-bà F¶v ]pXnb Xe-ap-
dbv¡ v t_m[y-s¸-«p-h-¶-t¸m-tgbv¡ pw Gsd hIp-¸nsâ Article A - Red list  s]Sp-¯n-bn-cn-¡ p¶
sshIn. IpSpw-_-§ Ä ASn-¯d hsc am´n, ]m¼p-IÄt]mepw DÅ kÀ¸-¡ m-hp-IÄ D­v.
IpSpw-_-I-elw ]Xn-hm-bn. a¡ -fn-Ãm¯ Z¼-Xn- AXp-sIm­v hy-arK kwc-£ -W-h-Ip-¸npw
IÄ kÀ¸-tZmj ]cn-lmcw sNbvXp Ipª p-§ Ä kÀ¸-¡ m-hn ]¦p-­v.
D­m-Im³ XpS-§ n. At¸m-gmWv ]g-a-¡ mÀ ]d- kÀ¸-¡ m-hp-I-fn Ccn-¡ p¶ hn{K-l-§ Ä ]pcm-
ª Xv HmÀa h¶-Xv. h-kvXp-¡ -fm-Wv. (C-t¸mÄ D­m-¡ p¶ Imhp-I-
""k´m--¯npw k¼-¯npw kÀ¸-§ Ä, fpsS Imcy-a-à ]c-¼-cm-K-X-am-bpÅ Imhp-IÄ)
]pcm-hkvXp hIp-¸npw kÀ¸-¡ m-hp-IÄ kwc-kXy-apÅ ssZhw mK-cm-Pm-hv.
£ n-¡ m³ _m[yX D­v.
kÀ¸-¡ m-hp-IÄ kwc-£ n-t¡ -­Xv
kÀ¸-¡ m-hp-IÄ tI{µ-ambn Hcp kwkvIm-cw-
F§ ns? Xs¶ cq]w-sIm-­n-«p-­v. ]pÅp-h³]m-«v, kÀ¸w
kÀ¸-¡ m-hnp kz´-am-bn«p `qan-bp-­m-Ipw. AXp- XpÅÂ, kÀ¸-I-f-sa-gp¯v apX-emb Ap-jvTm
sIm-­p-Xs¶ dh-yq-h-Ip-¸nv CXn Hcp ]¦m- Ie-IÄ. AXp-sIm-­p-Xs¶ kmwkvIm-cnI hIp-
fn¯w D­v. kÀ¸-¡ m-hn hr£ -§ fpw Huj-[- ¸npw kÀ¸-¡ mhv ne-nÀ¯m-pÅ D¯-c-hm-
k-ky-§ fpw D­v. hw, ]cn-Øn-Xn-h-Ip-¸nv ZnXzw D­v.
kÀ¸-¡ m-hp-ambn _Ôw D­m-Ip-¶p. mam-h-ti- C{Xbpw Kh-s×â v Un¸mÀ«p-saâp-I-fpsS klm-
j-am-bn-s¡ m-­n-cn-¡ p¶ ]e ]m¼p-Ifpw Nne b-t¯msS am{Xsa ]c-¼-cm-KX kÀ¸-¡ m-hp-IÄ
kÀ¸-¡ m-hp-I-fn D­v. hy-ar-K- kw-c-£ W ne-nÀ¯m³ km[n-¡ p-I-bp-Åp.
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 75
]cn-ØnXn F¶ hm¡ p-t]mepw D]-tbm-Kn- Wv. IpSpw-_-¯n DÅ-hÀ FÃm-hcpw H¯p-
¡ m³ XpS-§ n-bn«v A[nIw Ime-am-bn-Ã, AXnpw tNÀ¶p kwc-£ n-t¡ -­-XmWv kÀ¸-¡ m-hp-IÄ.
Bbn-c-¡ -W-¡ nv hÀj-§ Ä ap³]p-Xs¶ ½psS ]qÀhn-IÀ ap¡ pw ½psS Xe-ap-dbv¡ pw
½psS ]qÀhn-IÀ, {]Ir-Xnsb B[ym-ßn-I-ambn th­n kwc-£ n-¨-XmWv C¶p-Im-Wp¶ kÀ¸-¡ m-
Xs¶ kwc-£ n-¨n-cp-¶p. CXp kwc-£ n-t¡ -­- hp-IÄ.
XmWv F¶v FÃm-hÀ¡ pw Adn-bmw. F¶m-enhÀ, HmÀ½n-¡ p-I, Kh-s×ânÂn¶pw klmbw
kÀ¸-¡ m-hp-IÄ kwc-£ n-¡ -W-sa¶v {]kwKw In«n-bn-«-Ã, ½psS ]qÀhn-IÀ kÀ¸-¡ m-hp-IÄ
am{Xw, Cu Un¸mÀ«p-saâp-IÄ FÃmw I®-S-¨n-cn- kwc-£ n-¨-Xpw, hÀjw-tXmdpw ]pÅp-h³]m«pw
¡ p-I-bm-Wv. kÀ¸ If-sa-gp-¯pw, kÀ¸w-Xp-Åpw, kÀ¸-¯nv
2008Â {io _ntmbv hnizw hw-h-Ip¸v a{´n- qdpw ]mepw S-¯n-b-Xpw.
bm-bn-cp¶ Ime¯v "tIcf kÀ¸-¡ mhv kwc- IpSpw-_-¯n-epÅ a¡ fpw sIm¨p-a-¡ fpw
£ W kanXn' Hcp sat½m-dm­w sImSp-¯p. FÃmw ss]k sIm­p-h¶p Imhn-tmSv tNÀ¶p
A§ s hw-h-Ip¸v Imhp-IÄ kwc-£ n-¡ m³ Xma-kn-¡ p¶ ImÀt¶m-c-·msc Gev]n¨p Ahsc
^­v GÀs¸-Sp-¯n. ap³nÀ¯n Bbn-cp¶p FÃmw S-¯n-b-Xv. hÀj-
kÀ¸-¡ m-hnse ]pcm-h-kvXp-¡ -fmb hn{K-l- ¯n Hcn-¡  kÀ¸-§ Ä¡ p qdpw ]mepw
§ Ä amäp-¶-Xnv ]pcm-h-kvXp-h-Ip-¸nsâ Ap- sImSp-¡ p¶ NS-§ p-IÄ B IpSpw-_-¯n Hcp-
aXn thWw. AXnp nbaw D­m-bm am{Xsa DÕhw Bbn-cp-¶p.
""Imhv amäÂ'' F¶ B[ym-ßnI X«n¸v nÀ¯m³ ap¡ v Pohn-X-¯nse FÃm Xnc¡ pw amän-sh¨v
km[n-¡ q. AXp-t]mse kÀ¸-¡ m-hn-cn-¡ p¶ `qan- ½psS IpSpw-_-kÀ¸-¡ m-hn-tebv¡ p t]mImw.
bpsS Icw Hgn-hm-¡ n-¯-¶mse AXv F¶pw AhnsS F¶pw hnf-¡ p-sh-bv¡ p¶ {]mbw-sN-¶-
s]mXp-kz-¯mbn ne-nÀ¯m³ km[n-¡ q. kÀ¸- hsc _lp-am-n-¡ mw. Ah-cpsS ssIbnÂ
¡ m-hn FÃm hn[-¯n-ep-apÅ Bcm-[m ASp¯ amk-t¯bv¡ v hnf-¡ p-sh-¡ p-hm³
kzmX{´yw ne-nÀ¯n-s¡ m­v Imhv kwc-£ n- ½psS hoXw Hcp Aª qdv cq] F¦nepw Gev]n-
¡ m-³ km[n-¡ pw. ¡ p-I. Cn A`n-am--t¯msS ]d-bp-I. ""R§ -
tIc-f-¯n s]«n-¡ -S-IÄ¡ p-t]mepw ¼À fpsS IpSp-_-¯n kÀ¸-¡ m-hp­v''.
ASn-¡ pw. F¶m Hcp ]© m-b-¯nepw/hntÃ- mK-§ sf Bcm-[n-¡ m³ XpS-§ p-t¼mÄ mK-
Pnepw kÀ¸-¡ m-hp-I-fpsS IW-¡ nà F¶-XmWv tem-I-¯nsâ sFiz-cy-tZ-h-X, kÀ¸-§ sf Bcm-
hkvXp-X. e£ -§ Ä apS¡ n skan-mÀ S-¯n-bm- [n-¡ p-¶-hÀ¡ p k¼-¯p-ÂIn Ap-{K-ln-¡ p¶
tem, aoänwKv S-¯n-bmtem kÀ¸-¡ mhv kwc-£ n- mK-e-£ vao-tZhn n§ -fpsS ]SntIdn -h-cpw. FÃm-
¡ m³ km[y-a-Ã. AXp-sIm­v ½psS ss]XrI hÀ¡ pw kXy-apÅ kÀ¸-§ -fpsS Ap-{Klw
k¼-¯mb kÀ¸-¡ m-hp-IÄ kwc-£ n-¡ m³ Kh- D­m-Is«.
s×â v ASn-b-´c S-]Sn ssIs¡ m-Å-Ww.
kÀ¸-¡ m-hp-IÄ ½psS ss]XrI k¼-¯m-
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 77
Iiy]-{]-Pm-]-Xn¡ v I{Zp F¶ ]Xvn-bn Pn¨ ]p{X-cmb F«p mK-cm-
Pm-¡ -fn tPyjvTpw t{ijvT-p-amb A´`K-hms X-Xmb cq]-
¯n {]Xn-jvTn-¨m-cm-[n-¡ p¶ BZys¯ mKm-cm-[-m-tI-{µ-amWv BZn-
aqew sh«n-t¡ mSv {iom-K-cm-P-kzman t£ {Xw. hnjvWp-hnsâ Ah-Xm-c-
aqÀ¯n-bmb {io]-c-ip-cm-a³ Iiy-]sâ BÚ-bm agp-sh-dnª v IS-
ens AIän tIc-f-¡ c krãn-¨p-sh¶pw DbÀ¶p-h¶ `qan-bn IS-
temcpw eh-Wmw-ihpw kÀ¸-§ -fpsS B[n-IyhpwsIm­v nd-ª -Xn-
m ChnsS ap-jy-hm-k-tbm-Ky-a-Ãm-Xm-bn-¯oÀ¶p. CXn aw-sm´
]c-ip-cm-a³ ]c-a-in-hs icWw {]m]n-¨p. ]cn-lm-cmÀ°-ambn ]c-a-in-
h³ ]c-ip-cm-a-tmSv C§ s Iev]n-¨p. CXnsâ ]cn-lmcw Is­-¯p-
hm³ km£ m A-´-`-K-hmv am{Xsa Ign-bq. Bb-Xn-m X]-Êp-
sNbvXv A-´-`-K-hms {]Xy-£ -s¸-Sp-¯p-I. AXn³{]-Imcw ]c-ip-cm-
a³ KÔ-am-Z]ÀÆ-X-¯nÂt]mbn X]-Ê-p-jvTn-¨p. X]-Ên-sm-Sp-hnÂ
A-´-`-K-hm³ {]Xy-£ -s¸«v Xsâ ]cn-hm-c-§ -fmb mK-§ sf Ab¨v
Ah-bpsS DÑzm-k-hm-bp-hn-eqsS IS-temcpw eh-Whpw hen-s¨-Sp¯v
ip²-P-ehpw Irjn-tbm-Ky-hp-am-¡ n-¯oÀ¯p.
AXn k´p-jvT-mb ]c-ip-cm-a³ tIc-f-`q-an-bn mK-{]-XnjvT S-
¯p-hm³ Xocp-am-n-¨p. CXn-mbn ]c-tZ-i-¯p-n¶pw {_mÒ-W-t{i-
jvTsc Chn-sS-s¡ m-­p-h¶v BNm-c-§ fpw {Inbm-hn-[n-Ifpw AhÀ¡ v a-
Ên-em-¡ n-s¡ m-Sp-¡ p-Ibpw sNbvXp. `qan ap-jy-tbm-Ky-am-¡ n-b-Xnsâ
kvac-WmÀ°w mK-§ -fpsS cmPmhpw Aã-m-K-§ -fn A{K-P-p-amb
A-´-`-K-hmsâ Hcp hn{Klw Akp-c-in-ev]n-bmb ab-s-s¡ m­v cq]-I-
ev] sNbvXv Xsâ Bbp-[-amb ]cip (a-gp) D]-tbm-Kn¨v a®v sh«n-¡ q«n
AXn-t·Â Cu A-´-`-K-hms {]XnjvT S-¯n-b-Xn-m ChnsS BZn-
aqew sh«n-t¡ mSv F¶v maw kn²n-¨p.
mK-§ -fn cmPm-htÃm mK-cm-Pmhv
mK-¯n³ b£ n-btÃm mK-b-£ n-b½
BZn-bm hmgp-¶Xv sh«n-t¡ m-«m-Wn-sX.
C¶pw ]c-ip-cm-a³ ]c-tZ-i-¯p-n¶pw sIm­p-h¶ {_mÒ-W-cpsS
hn. hn-b-Ip-amÀ
BZn-aqew sh«n-t¡ mSv
mK-cm-P-kzman t£ {Xw
amt-P-cmbn tPmen tm¡ p-¶p.
tPymÕy³, A²ym-]-I³ F¶o
ne-I-fn {]hÀ¯n-¡ p-¶p.
2017-þÂ tPymXn-`q-jWw,
2018-þÂ tPymXn-j-hm-N-kv]Xn
F¶o ]pc-kvIm-c-§ Ä
e`n-¨n-«p-­v.
BZnaqew sh«n-t¡ mSv
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 79
]n³X-e-ap-d-¡ m-cmb {_mÒ-W-cmWv ta¸Ån CÃ- bXv. Bbn-ey-a-tlm-Õ-h-¯nsâ Hcp-¡ -§ Ä
¡ mÀ. Chn-Sps¯ BNm-cm-p-jvTm--§ Ä¡ v hfsc Znhk- §- Ä¡ v ap¼pX- s¶ Bcw`- n¡- p¶- p.
AWp-hnS hyXymkw hcmsX ChÀ Ct¸mgpw Bbney Znt- ¯mS- - p_- Ô- n¨v ssZhoI ssNX- y-
XpSÀ¶p- t]m-cp-¶p. CXp-sIm-­p-Xs¶ BZys¯ hÀ²- h- n- mbn hntij ]qPmt- lma- m`- nt- jI- mZn
mK-{]-XnjvT sh«n-t¡ m-«m-sW¶v ]d-bs¸Sp¶p. IÀ½§- Ä t£ {X¯- n Bcw`- n¡- p¶- p. tIcf- ob
IeI- f- psS Ieh- d- b- mb a[yX- nc- ph- nX- mw- Iqd- nseA-´-`-K-hm³
Gähpw henb DÕh- a- mbn CXns IW¡- m¡
Hmw¦m-c-s¸m-cpfpw kÀÆ-tem-tI-i-p-amb
s¸Sp¶- p. ]pWÀXw, ]qbw, Bbneyw F¶o Znhk- -
hnjvWp-`-K-hm³ Xsâ ]qÀ®-cq-]-¯n ]mem-gn-
§ f- mWv Bbney atlmÕ- h- ¯- n Gähpw {][m-
bn ]Ån-sIm-Åp-¶p. A-´-im-bn-bmb
s- ¸« Znhk- §- Ä. ]qbw mfnse Djx]- qP- , D¨-
km£ m A-´-aqÀ¯n Ahn-Sps¯ Ahn`mPy
]qP F¶nh- b- v¡ pt- ijw ]© h- mZyw Ignb- p-
L-S-I-am-Wv. ap-jyv InS-¡ -sb¶ t]mse-bÃ
¶tXmsS Bcw`- n¡- p¶ mKk- zc tkht- bmsS
`K-hmv A-´³. AXp-sIm-­mhmw hnjvWp-`-K-
{]kn²- a- mb ]qbw Zo]mc- m[- NS§ pI- Ä¡ v XpS-
hm³ Xs¶-bmWv A-´-s¶v ]pcm-Wm-Zn-IÄ
¡ a- nS- p¶- p. I¶n, Xpema- mk- ¯- nse ]qbw- mf- nÂ
]d-b-s¸-Sp-¶-Xv. ]qÀÆ-Im-e-§ -fn tZh-X-I-sfm-
am{Xsa t£ {X¯- n Zo]mc- m[- S¯- pI- b- pÅ- p.
s¡ bpw apjyv (`-à³) ZÀiw ÂIn-bn-cp-
]qbw- mf- n sshIn kÀÆmU- w_- c hn`qj- nX- -
¶p-sh¶v CXn-lm-k-§ Ä ]d-bp-¶p. F¶m Ien-
mb mKc- mP- mh- ns- âbpw mKb- £- nb- ps- Sbpw
bpKap-jyv mK-tZ-h-Xsb am{Xsa km£ m-XvI-
Zo]mc- m[- ZÀin¡- p¶- Xv Hcp Akpe- ` `mKya- mW- v.
cn-¡ m-m-Iq. Ien-bp-K-¯nse ImW-s¸« ssZh-
Bbne- yZ- n NS§- pI- Ä¡ mbn shfp¸- nv aq¶p-amWv mK-cm-Pm-hv.
a-Wn¡ v t£ {Xw S-Xp-d-¡ p-¶p. Xpd-¶p-I-gn-
sh«n-t¡ m-«m-bneyw ª m BZyN- S- §- mb nÀ½me- yZ- Àiw Bcw`- n-
I¶na- mk- ¯- nse Bbneyw mfmWv sh«nt- ¡ m«- m- ¡ p¶- p. Cu NS§ v GIt- Ziw 15 annt- ämfw o­p-
bneyw F¶t]cn {]kn²- nb- mÀÖn¨- n«- pÅ- X- v. n¡ p¶- p. Cu A]qÀÆZ- Àiw kn²n¡- p¶- X- n-
Cu Znhkw tZhsâ Xncp- mf- pI- qS- nb- mb- X- n- m mbn [mcmfw `àP- - §- Ä XteZ- nh- k- wX- s¶
A¶v ChnsS hfsc BtLmj- ]- qÀÆw- DÕh t£ {X¯n F¯nt¨c- p¶- p. tijw t£ {XmN- mc- -
ambn sIm­mS- p¶- p. A´- sâ Pw I¶na- mk- - NS- §- pI- Ä Bcw`- n¡- p¶- p. D¨bv¡ v aq¶pa- W- n-
¯nse Bbneyw mfn BWv. BbX- n- m Cu hsc `àÀ¡ v ZÀi- m- p{- Kl kab- a- mI- p¶- p.
Znhk- a- mWv ]ci- pc- ma- ³ ChnsS {]XnjvT S¯- n- aq¶p-a-Wn¡ v kÀÆm-e-¦m-c-hn-`q-jn-X-mb
Makarajyothi 2019
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 81
mKc- mP- mh- nsâ {]uVK- w`- oc- a- mb Fgps- ¶Å- ¯v {]Xn-jvTm-IÀ½w nÀÆ-ln-¨-tijw ]c-tZ-i-¯p-
Bcw`- n¡- pI- b- mb- n. kÀÆmU- w_- c- t- ¯msS kÀÆm- n¶pw F¯nb {_mÒ-Wsc Xma-kn-¸n-¡ p-¶-Xn-
e¦mc- `- qj- nX- - mb mKc- mP- mh- nv `àk- l- {- k§- - p-th­n t£ {X-¯nsâ hmbp-tIm-Wn Hcp -]-Xn-
fpsS AI¼- S- nt- bmsS t£ {X¯nv hews- h¨v CÃ- m-dp-sI«v nÀ½n-¨p-ÂIp-Ibpw sNbvXp. ]Xn-m-
t¯bv¡ v Fgps- ¶Å- n¡- p¶- p. `ànb- psS ndh- n dp-sI-«nsâ `mK-amWv C¶p-Im-Wp¶ tXhm-c-¸p-
CÃ-t¯bv¡ v F¯n-t¨-cp¶ mK-cm-Pm-hns cbpw ne-h-d-bpw. ]n¡ m-e¯v Cu {]tZiw
meps- I«- nse sXt¡ sI«nS- ¯- nt- ebv¡ v Bb- n- Imbw-Ipfw cmPm-hnsâ A[o--X-bn-em-bn-cp-¶p.
¡ p¶- p. A´- cw AI¯- p- S- ¡- p¶ ]qPI- Ä Xncp-hn-Xmw-IqÀ cmPm-hmb amÀ¯m-WvU-hÀ½
]qÀ¯nb- m¡ n `àÀ¡ v {]kmZ- h- nX- c- W- hpw S- alm-cm-Pmhv Imbw-Ipfw cmPm-hn-tmSv bp²w
¯nb- t- ijw tZhs XncnsI t£ {X¯- nt- ebv¡ v sN¿p-I-bp-­mbn. Cu bp²-¯n Imbw-Ipfw
Fgp¶- Å- n¡- p¶- p. t£ {X¯- ns- e¯n mKc- mP- m- cmPm-hns tXmev]n-¡ p-Ibpw At±-l-¯nsâ
hnsâ S-bv¡ Â Ing-t¡ m«v Xncn-ª p-n¶v Øe-§ -sfÃmw ]nSn-s¨-Sp-¡ p-Ibpw sNbvXp.
tZhs IpShpw hoWbpw tNÀ¯pÅ ]pÅph CXn ]Xn-m-dp-sI-«npw mi--ã-§ Ä hcp-
kvXpXnI- Ä tIĸn¡- p¶- p. AXn- pt- ijw A© p Ibpw sNbvXp. ]n¶oSv amÀ¯m-WvU-hÀ½ alm-
{]Z£- nWw ]© h- mZ- y¯- ns- âbpw mKk- zc- ¯- n- cm-Pm-hnv ZpÀn-an¯w h¶p-Xp-S-§ n-b-t¸mÄ Cu
sâbpw AI¼- S- nt- bmsS ]qÀ¯nb- m¡ n tZhs ]Xn-mdpsI«nsâ mi-am-sW¶p a-Ên-em-¡ n.
AIt- ¯bv¡ v Fgps- ¶Å- n¡- p¶- p. Cu Fgps- ¶- CXnsâ {]mb-Ýn-¯-ambn AXnp Ing-¡ p-hiw
ů- pI- ­v ZÀi- k- mb- qP- ya- S- b- p¶- h- À¡ v, mK- Hcp mep-sI«v nÀ½n¨p ÂIn. Ct¸mgpw B
§ f- psS cmPmh- mb tZhsâ Ap{- Kl- ¯- m Hcp tXhm-c-¸p-cbpw ne-h-dbpw ]Xn-m-dp-sI«v n¶n-
hÀjt- ¯bv¡ v mK§- f- nÂn¶v hnj`- bw D­m- cp¶ Øm¯v Ah-ti-jn-¡ p-¶p. AXnsâ ]g-b-
Ins- ö- mWv hnizmk- w. In-WÀ C¶pw ImWmw.
Bdp-a-Wn-tbm-Sp-IqSn Bcw-`n-¡ p¶ kÀ¸-_en - ne-hd
I-gn-bp-¶-tXmsS ]¯p-a-Wn-tbm-Sp-IqSn S-b-S-¡ p- tXhm-c-¸p-c-bpsS ASn-bn-embn ]Sn-ª m-tdm«v
¶p. ]ntä-Zn-hkw aI-¯nsâ mfn shfp-¸nv ZÀi--am-bmWv Chn-Sps¯ ne-hd ØnXn-sN-¿p-
S-Xp-d¶v ]pWym-l-ip-²n- {In-b-I-tfmsS NS-§ p- ¶-Xv. CXnv t£ {X-t¯mfw ]g-¡ -ap-s­-¶mWv
IÄ Bcw-`n-¡ p-¶p. Cf-o-c-`n-tj-I-¯- np tijw sFXn-lyw. B­n-sem-cn-¡ Â ne-hd Xpd¶v
D¨-]q-PtbmsS I¶n-am-k-¯nse Bbn-ey-¯nsâ ChnsS qdpw ]mepw S-¯p-¶p. qdpw ]mepw S-
NS-§ p-IÄ kam-]n-¡ p-¶p. ¶Xn-p-tijw ndsb ss¿m-gn¨v ne-hn-f¡ v
tXhm-c-¸pc sImfp-¯n-sh-¨-ti-j-amWv ne-hd AS-bv¡ p-¶-
Xv. ASp¯ Xpem-am-k-¯nse aIw mfp-h-sc-]c-ip-cm-a³ ChnsS t£ {X-¯n A-´sâ
KpW
ta·bpÅ
D¸¶§ Ä
Xr¸qWn¯pdbpsS kz´w
kq¸ÀamÀ¡ äv
83 01 01 45 50
Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 83
bpÅ Hcp hÀjs¯ k¦-ev]-¯n-emWv ne-hd
AS-bv¡ p-¶-Xv.
BKa kÀ¸-¡ mhv
hn[n-{]-Im-c-apÅ Imhp-am-ä-¯n-eqsS Bhm-
ln¨v sIm­p-h-cp¶ AJn-e-am-bn-cn-¡ p¶ kÀ¸-
ssN-X-y-§ Ä¡ v BKa kÀ¸-¡ m-hn-emWv
Ømw Iev]n-¨n-cn-¡ p-¶-Xv. AXmWv CXnv
BKa kÀ¸-¡ mhv F¶p-hn-fn-¡ p-¶-Xv.
{][m hgn-]m-Sp-IÄ
kÀ¸-_en
kÀ¸-im-]hpw kÀ¸-tIm-]hpw nan¯w D­m-
Ip¶ FÃm tcmKmZn Acn-jvS-X-IÄ¡ pw k´m--
an-Ãm-bva-¡ pw, IpSpw-_-¯nv sFizcykar²n
CÃmsX hcp-t¼mgpw kÀ¸-{]o-Xn-¡ p-th­n hn[n-
¨n-cn-¡ p¶ Gähpw t{ijvT-amb hgn-]m-SmWv {]tXyI Øe-¯n-cp¯n Cu Pew Hgn-¡ p-¶p.
kÀ¸-_-en. BNm-c-§ fpw Bcm-[-m-{I-ahpw
Aã-m-K-]qP Cu t£ {X-¯nse BNm-cm-p-jvTm--§ Ä aäp
Iiy-]-Ip-em-Zn-I-fmb Aã-m-K-§ Ä A-´³, t£ {X-§ -fn-te-XnÂn¶pw an¡ -hmdpw hyXy-kvX-
Kpfn-I³, hmkp-In, iwJ-]m-e-I³, X£ -I³, am-Wv. FÃm Znh-khpw AXn-cm-hnse bYm-{Iaw
alm-]-ß³, ]ß³, ImÀt¡ m-S-I³ F¶o {Ia- A`n-tj-Iw, nth-Zy-k-aÀ¸-Ww, ]qP Ch S-¡ p-
¯n alm-tZ-h-k-taXw {]Xn-jvTn-¨n-«pÅ GI ¶p. {_mÒ-ap-lqÀ¯-¯n¯s {]`m-X-]q-P-
Aã-m-K-k-t¦Xw Chn-Sps¯ {]tXy-I-X-bmbn IÄ Ign-ª n-cn-¡ -W-sa¶v nb-a-ap-­v. XpSÀ¶v
Icp-X-s¸-Sp-¶p. A`o-ã-kn-²n¡ pw mK-{]o-Xn¡ pw a²ym-Ó-¯nv ap¼mbn D¨-]q-Pbpw S-¡ p-¶p.
tZmj-]-cn-lm-c-¯npambn ChnsS Aã-m-K-]q- FÃm Znh-k-§ -fnepw km[m-c-W-bmbn sshIo«v
Pbpw Aã-m-K-§ Ä¡ v A`n-tj-Ihpw S-¯p- hnf-¡ p-shbv]v am{X-sa-bp-Åp. CS-h-am-k-¯nse
¶p. Bbneyw apXÂ I¶n-am-k-¯nse Bbn-eyw-hsc
qdpw ]mepw kÀ¸-§ Ä¡ v ]pä-Shv Ime-am-b-Xn-m Cu Ime-
b-f-hn kÀ¸-_en S-¯m-dn-Ã. qdpw ]mepwkÀ¸-{]o-Xn-¡ p-th-­nbpw k´m--`m-Ky-
Bbn-ey-Zn-h-k-§ -fnÂam{Xw S-¯p-¶p. aäp¯npw IpSpw_ sFiz-cy-¯n-p-th-­nbpw S-
t£ {X-§ -fn-se-t¸mse Zo]m-cm-[-, A¯mg]qP¯p¶ hgn-]m-Sv. ]m¸m-b-k-tlm-aw, arXyp-RvP-
F¶nh ChnsS F¶pw S-¯m-dn-Ã. hÀj-¯nseb-tlm-aw, Aã-{Z-hy-K-W-]-Xn-tlm-aw, [mc, ]mÂ
I¶n-am-k-¯n-tebpw Xpem-am-k-¯n-tebpw ]qbw,¸m-b-kw, KW-]-Xn-tlm-aw, kÀ¸-kqà ]pjv]m-
Bbneyw Znh-k-§ -fn am{Xsa Cu NS-§ p-IÄRvP-en, Cf-oÀ A`n-tj-Iw, Dcpfn Iagv¯v F¶n-
S-¯m-dp-Åp. ]pä-Shv Ign-ª m GIm-Zin Hgn-hbpw {][m hgn-]m-Sp-I-fm-Wv.
sI-bpÅ Znh-k-§ -fn sshIo«v kÀ¸-_en S-Dcp-fn-I-agv¯v
¯m-dp-­v.
kÀ¸-tIm]w nan¯w k´m--ku`m-Ky-¯nv
t£ {X-¯n-se-¯m³XSÊw tcn-Sp-t¼mÄ Z¼-Xn-IÄ tcn«v t£ {X-
¯n-se¯n S-¯p¶ hgn-]mSv IÀ½-amWv Dcp-fn-I- Imbw-Ip-fw-þ-]p--eqÀ tdmUn Imbw-Ip-f-¯p-
a-gv¯v. k´m--e-_v[n-¡ p-tijw Ip«n-bp-ambn n¶pw 10 In.-ao. Ing-¡ p-am-dnbpw ASqÀn¶pw 18
h¶v Dcpfn nhÀ¯p-Ibpw thWw. In.-ao. ]Sn-ª mdp amdnbpw sh«n-t¡ mSv PwKvj-
nÂn¶pw GI-tZiw Ac In.-ao. sX¡ p-`m-K-BSnb F®
¯mbn t£ {Xw ØnXn-sN-¿p-¶p. Imbw-Ip-fw,kÀ¸-tZm-j-¯m D­m-Ip¶ XzIvtcmK-
ASqÀ, sN§ -¶qÀ sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. Ìmâp-I-§ Ä¡ v CXp Hcp Huj-[-ambn ImWp-¶p.
fnÂn¶pw sh«n-t¡ m-t«bv¡ v kÀÆo-kp-­v.
[mc Hgn-¡  s{Sbn³amÀ¤w F¯p-¶-hÀ¡ v Imbw-Ip-fw, amth-
kÀ¸-kw-_-Ô-ambn D­m-Ip¶ XzIvtcmK- en-¡ -c, sN§ -¶qÀ tÌj-n-en-d§ n _kvamÀ¤w
§ Ä¡ v {]`m-X-¯n `K-hms A`n-tjIw S- t£ {X-¯n-se-¯mw.
¯nb Pew t£ {X-¯nsâ Ing-¡ p-h-i¯v
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019

More Related Content

What's hot(19)

Makarajyothi 2011 page 157-200Makarajyothi 2011 page 157-200
Makarajyothi 2011 page 157-200
Krishnanath Venkataraman712 views
Makarajyothi 2005Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Krishnanath Venkataraman1.1K views
Makarajyothi 2011 page 101-156Makarajyothi 2011 page 101-156
Makarajyothi 2011 page 101-156
Krishnanath Venkataraman884 views
Makarajyothi 2011 page 251-292Makarajyothi 2011 page 251-292
Makarajyothi 2011 page 251-292
Krishnanath Venkataraman562 views
Makarajyothi 2011  page 51-100Makarajyothi 2011  page 51-100
Makarajyothi 2011 page 51-100
Krishnanath Venkataraman661 views
Smart webSmart web
Smart web
Lino Tharakan36 views
T.damodaranT.damodaran
T.damodaran
premchand p829 views
QurdawiQurdawi
Qurdawi
Haris Padinharethil1.3K views
SmkSmk
Smk
Haris Padinharethil313 views
ONLINE ASSIGNMENT ONLINE ASSIGNMENT
ONLINE ASSIGNMENT
Rejith Raghavan415 views
A3A3
A3
Viswanathan Odatt281 views
Islam For the beginnersIslam For the beginners
Islam For the beginners
shabeel pn950 views
enioyenthu lavalinenioyenthu lavalin
enioyenthu lavalin
kgbiju568 views
VelamVelam
Velam
Haris Padinharethil342 views
Online assignmentOnline assignment
Online assignment
Saranya S Varadarajan172 views
HAVIS FEBRYARY 2015HAVIS FEBRYARY 2015
HAVIS FEBRYARY 2015
havissmonthly319 views
April 2015April 2015
April 2015
തോംസണ്‍216 views

Similar to Makarajyothi 2019(20)

Vivaravakasa niyamam oru padanamVivaravakasa niyamam oru padanam
Vivaravakasa niyamam oru padanam
Lalith Babu48.5K views
eSalsabeel-Muharram-1434eSalsabeel-Muharram-1434
eSalsabeel-Muharram-1434
EMagazine ESalsabeel1.6K views
10 physics short notes mm10 physics short notes mm
10 physics short notes mm
Dheera Sakhavu341 views
Letter handed over to chief ministerLetter handed over to chief minister
Letter handed over to chief minister
keralawatchnews260 views
Language studyLanguage study
Language study
Donees265 views
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploade...REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploade...
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploade...
Jamesadhikaram land matter consultancy 94474645021.4K views
SandhyaSandhya
Sandhya
pundaisunni3.1K views
eSalsabeel-Sha'ban-1433eSalsabeel-Sha'ban-1433
eSalsabeel-Sha'ban-1433
EMagazine ESalsabeel930 views
Letter to Cheif MinisterLetter to Cheif Minister
Letter to Cheif Minister
keralawatchnews340 views
Bhashapadana sameepanam highschool thalathilBhashapadana sameepanam highschool thalathil
Bhashapadana sameepanam highschool thalathil
Saranya S Varadarajan247 views
Sneholsavam 2015 day 2Sneholsavam 2015 day 2
Sneholsavam 2015 day 2
Catechism Ernakulam329 views
eSalsabeel- eMagazine Dhul Qaeda -1435eSalsabeel- eMagazine Dhul Qaeda -1435
eSalsabeel- eMagazine Dhul Qaeda -1435
EMagazine ESalsabeel1.3K views
Kerala Revenue Recovery Procedures- RR online- Procedures in Revenue Offices.Kerala Revenue Recovery Procedures- RR online- Procedures in Revenue Offices.
Kerala Revenue Recovery Procedures- RR online- Procedures in Revenue Offices.
Jamesadhikaram land matter consultancy 94474645021K views
Kerala Land Revenue department-Revenue Recovery proceduresKerala Land Revenue department-Revenue Recovery procedures
Kerala Land Revenue department-Revenue Recovery procedures
Jamesadhikaram land matter consultancy 944746450295 views
Election expenditure and MCCElection expenditure and MCC
Election expenditure and MCC
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502360 views
Need analysis2Need analysis2
Need analysis2
Viswanathan Odatt235 views

Recently uploaded(20)

The_Chronological_Life_of_Christ_Part_82_I_AmxThe_Chronological_Life_of_Christ_Part_82_I_Amx
The_Chronological_Life_of_Christ_Part_82_I_Amx
Network Bible Fellowship7 views
KingsandProphets2.pptxKingsandProphets2.pptx
KingsandProphets2.pptx
Vaughndj9 views
Bangladesh.pptxBangladesh.pptx
Bangladesh.pptx
LMAOffice26 views
Cambodia.pptxCambodia.pptx
Cambodia.pptx
LMAOffice19 views
Spiritual Journey by Gabriel LopezSpiritual Journey by Gabriel Lopez
Spiritual Journey by Gabriel Lopez
444spiritualmeaning5 views
Sri Lanka.pptxSri Lanka.pptx
Sri Lanka.pptx
LMAOffice20 views
Homily: Christ The King 2023.docxHomily: Christ The King 2023.docx
Homily: Christ The King 2023.docx
James Knipper14 views
Pakistan.pptxPakistan.pptx
Pakistan.pptx
LMAOffice19 views
Timor-Leste.pptxTimor-Leste.pptx
Timor-Leste.pptx
LMAOffice15 views
Bulletin Final.pdfBulletin Final.pdf
Bulletin Final.pdf
business8629 views
11.25-11.26.pptx11.25-11.26.pptx
11.25-11.26.pptx
Julia26532319 views
Matthew 5:9 Not Your Business.pptxMatthew 5:9 Not Your Business.pptx
Matthew 5:9 Not Your Business.pptx
Marvin McKenzie23 views
en_2023t408.pptxen_2023t408.pptx
en_2023t408.pptx
Dan Thomas15 views
you were meant to eat your velvetyou were meant to eat your velvet
you were meant to eat your velvet
scribddarkened352206 views

Makarajyothi 2019

 • 5. hmaw ]mZw {]kmcy {inXZpcnX lcw Z£ nWw IpRvPbnXzm Pmpym[mb hmtaXcanXc`pPw tijt`mtK n[mb ]ÝmXv ]mWnZztb {]Xn`Siat iwJNt{I Z[mx tZthm `qjmZnbpàx {XnZi]XnpXx ]mXp]qÀ®{Xboix temIhocyw alm]qPyw kÀÆ c£ mIcw hn`pw ]mÀÆXo lrZbmµw imkvXmcw {]Wamaylw hn{] ]qPyw hniz hµyw hnjvWp iwt`mx {]nbw kpXw £ n{] {]kmZncXw imkvXmcw {]Wamaylw a¯amXwK Kaw ImcpWymarX ]qcnXw kÀÆ hnLv lcw tZhw imkvXmcw {]Wamaylw AkvaXvIpteizcw tZhw AkvaXvi{Xp hnmiw AkvaZnjvS {]ZmXmcw imkvXmcw {]Wamaylw ]mtÞyi hwiXneIw tIctf tIfn hn{Klw BÀ¯{XmW]cw tZhw imkvXmcw {]Wamaylw ]© cXvmJytaXZv tbm nXyw ip²x ]tT¶cx Xky {]kt¶m `Khm³ imkvXm hkXn amtk `qXmY kZmµm kÀÆ `qXZbm]cm c£ c£ alm _mtlm imkvt{X Xp`yw tam ax bky [z´cnÀ amXm ]nXm cpt{Zm`njàax Xw imkvXmcalw htµ almsshZyw Zbmn[nw AyYm icWw mkvXn Xztah icWw aa XkvamZv ImcpWy `mth c£ c£ alm{]t`m {io ltc ax{io ltc ax ]mXp ]qÀ®{Xboix XmacwIpf§ c {io [À½imkvXm icWw...
 • 7. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 05 ]ßktcmhcXochnlmcn... XmacwIpf§ c {io [À½imkvXm t£ {Xw t£ {XKcnbmb Xr¸qWn¯pdbn {io [À½imkvXmhv {][m {]XnjvTbmb t£ {XamWv XmacwIpf§ c {io [À½imkvXm t£ {Xw. Ipd¨v qäm­pIÄ¡ v ap³]v GXp Ime¯pw hncnª v hnIkn¨v n¡ p¶ Xmac¸q¡ sfs¡ m­v ndª ncp¶ AXnatmlcamb Hcp Pemibw ChnsS D­mbncp¶p. Cu Pemibw ØnXn sNbvXncp¶ hf¸nsâ DSaØmbncp¶ samc¡ me abnse D®n ¼qXncn Xncpmhmb t£ {X¯np kao]w Hm¯v ]Tn¡ p¶Xnmbn t]mhpIbp­mbn. AhnsS Hm¯v ]Tn¡ p¶ Ime¯v kao]¯v Xs¶ ØnXn sN¿p¶ N{ah«w {io [À½imkvXm t£ {X¯n N{ah«¯¸s `Pn¨pw tkhn¨pw Pohn¨p. Imew sN¶tXmSp IqSn At±lw hmÀ²IyklPamb Zo§ Ä¡ v ASns¸SpIbpw Xncn¨p kz´w CÃt¯¡ v aS§ p¶Xns¡ pdn¨v Nn´n¡ mpw XpS§ n. F¶m N{ah«¯¸tmSpÅ AXncä `àn nan¯w `Khms Hcp tcw ZÀin¡ mXncn¡ pI km[yamb ImcyaÃtÃm F¶ Nn´bm BIpeNn¯mbn Ignª p hcsh Hcp Znhkw At±lw n{Zbnem­t¸mÄ, kz]v¯n ZÀiap­mbn. ""`«Xncn CÃt¯¡ v aS§ ns¡ mÄI, A§ bpsS IqsS Rm³ F¶pw D­mIpw. CÃs¯¯n Akm[mcWambn Fs´¦nepw Ap`hs¸SpIbmsW¦n Fsâ km¶n[yw AhnsS Ds­¶v hnizkn¨v Bcm[n¨vsImÄI''. s]mSp¶s n{Z hn«v Fgpt¶ä ¼qXncn¡ v sXÃpw kwibw D­mbnÃ. N{ah«¯¸sâ `àn hmÕey¯n Baámb hn{]t{ijvT³ CÃt¯¡ v aS¡ bm{X Bcw`n¨p. CÃs¯¯n, ta {]Xn]mZn¨ Xmac¡ pf¯n Ipfn¡ p¶Xnmbn, I¿nep­mbncp¶ Hme¡ pS Icbn h¨v Ipf¯nte¡ nd§ n. Ipfn Ignª v Icbv¡ v Ibdnb {_mÒW³ IpS FSp¡ phmmbn {ian¨t¸mÄ, AXv AhnsS Dd¨ncn¡ p¶Xmbn Ap`hs¸«p. `àintcmaWn¡ v N{ah«¯¸sâ km¶n[yw AhnsS ZÀin¡ phm³ km[n¨p. H«pw sshImsX Xs¶ Ipf¡ cbn Hcp XdsI«n, `Khms AhnsS {]XnjvTn¨p. Hmetaª Hcp {iotImhn nÀ½n¡ pIbpw ssZwZn ]qPmImcy§ Ä Bcw`n¡ pIbpw sNbvXp. At±l¯nsâ Imetijw CÃs¯ A´ÀP§ fmWv nthZyw AÀ¸n¨ncp¶Xv. Ime{ItaW ]qPmImcy§ Ä S¯phm³ CÃs¯ ImcWhÀ¡ v km[n¡ m¯XnmÂ, Hcp Znhkw D¨]qP¡ v tijw At±lw t£ {X¯nsâ Xmt¡ m sNmÆc Xos¸« almcmPmhns Gev¸n¨p. [mÀ½nI N{IhÀ¯n F¶dnbs¸«ncp¶ almcmPmhv `àn]qÀÆw t£ {Xw GsäSp¡ pIbpw, ]pcp²mcW¯nsâ NpaXe F¡ met¯bpw {]KÛmb X¨pimkv{XÚ³ Cu¨chmcysc
 • 9. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 07 Gev¸n¡ pIbpw sNbvXp. sIm¨n almcmPmhnsâ tcn«pÅ `cW¯n³ Iogn Spanäw tZhkzw Bbn ssZwZn Imcy§ Ä S¯nbncp¶Xv. F¶m tIcfkwØmw cq]nIrXambtXmSpIqSn, tZhkz¯npÅ hcpamw ]cnanXamhpIbpw, t£ {X¯nse ]qPmImcy§ Ä¡ v ho­pw {i² IpdbpIbpw sNbvXp. Cu ImeL«¯nemWv t£ {X]cnkchmknIÄ t£ {X¯nsâ D¶aw mSnsâ sFizcyw BsW¶v aÊnem¡ n, t£ {XS¯n¸nmbn XmacwIpf§ c A¿¸ tkhm kanXn F¶ t]cn Hcp kwLS cq]oIcn¨Xv. tIcf Ducm× tZhkz¯nsâ IognepÅ Cu t£ {X¯nse S¯n¸v NpaXe A¿¸ tkhm kanXnbn n£ n]vXamWv. Ignª Acqäm­ntesd-bmbn {]hÀ¯n¨p hcp¶ A¿¸ tkhm kanXn nch[n {]hÀ¯§ Ä t£ {X¯n S¯n hcp¶p. [zP{]XnjvT, S¸pc nÀ½mWw, {iotImhnepw Npä¼ehpw sNt¼me tabpI, Du«p]pc nÀ½Ww XpS§ nb ]e _rlZv ]²XnIfpw `Khmsâ Ap{Kl¯mepw `àP§ fpsS nÀtem`amb klIcW¯mepw ]qÀ¯oIcn¡ phm³ km[n¨p. Xma-cw-Ip-f-§ c t£ {X-¯nse apJy-{]-XnjvT {io [À½-im-kvXm-hn-tâ-Xm-Wv. Chn-Sps¯ tZhs N{a-h-«-¯-¸-mbpw `à-P--§ Ä Bcm-[n-¨p-h-cp-¶p. he-Xp- I-c-¯n Aar-X-I-e-i-hp-ambn IpSn-sIm-f- fp¶ {io[À½-im-kvXmhv Xsâ `à-cpsS GX-`n-em-jhpw km[n-¨p-sIm-Sp-¡ p-hm³ X¿m-dmbn Ccn-¡ p-I- bm-Wv. I¶n-aq-e-bn KW-]Xn `K-hmpw sXs¡ Xncp-ap-ä¯pÅ t£ {X-¯n `{Z-Imfn tZhnbpw `à- P--§ Ä¡ v Ap-{K-l-§ Ä ÂIp-hm-mbn hmW-cp-fp-¶p. IqSmsX mK-cm-Pm-hv, {_Ò-c-£ kv F¶o D]-tZ-h-·m-tcbpw ChnsS {]Xn-jvTn-¡ -s¸«n«p­v. tIcf¯nse {]ikvXamb ]qtcmÕh§ fn XmacwIpf§ c aIchnf¡ pÕh¯nv {]tXyI Ømap­v. {io ]qÀ®{Xboisâ {]PIÄ¡ v tafkwkv¡ mcw cà¯n Aenª p tNÀ¶n«pÅXmWv. hrÝntImÕhhpw AXntmSp_Ôn¨pÅ AXn{]ikvXamb Fgp¶Ån¸pIfpw taf§ fpw BkzZn¡ phm³ mSnsâ mm`mK¯v n¶pw BkzmZIÀ {io ]qÀ®{Xboi k¶n[nbn F¯nt¨cp¶p. Cu DÕhkwkv¡ mcw NphSp]nSn¨mWv XmacwIpf§ c t£ {X¯nse B­p tXmdpapÅ aIchnf¡ pÕhhpw Nn«s¸Sp¯nbncn¡ p¶Xv. FÃm hÀjhpw aIcw H¶nv Xmacw Ipf§ c t£ {X¯n Act§ dp¶ taf{Xbw Npcp§ nb Ime§ fn Xs¶ {]ikvXnbmÀÖn¨Xn kanXn¡ v NmcnXmÀ°yap­v. `Khmsâ Fgp¶Ån¸pIÄ cmPIobamhWw F¶pÅt¸mÄ AI¼SnbmIp¶ hmZytaf§ Ä¡ v Xnabpw imkv{XobXbpw ]qÀ®ambpw D­mIWw. Cu e£ yamWv `Khm³ {io ]qÀ®{Xboisâbpw {io [À½imkvXmhnsâbpw Ap{Kl¯m XmacwIpf§ cbn Act§ dp¶Xv. DÕht¯mSp_Ôn¨v Hcp {]tXyI hnjbw am{Xw ssIImcyw sNbvXv {]kn²oIcn¡ mdpÅ F¶ kvacWnIbpw BkzmZIhrµ¯nsâ {]iwk ]nSn¨p]äp¶p. “£ b¯n n¶pw {XmWw sN¿p¶Xv” (mi¯n n¶pw c£ n¡ p¶Xv) t£ {Xw F¶ AÀ°amWv {ioi¦cmNmcyÀ `KhXv KoX¡ v cNn¨ `mjy¯n ÂInbn«pÅXv. XmacwIpf§ c {io [À½imkvXm t£ {Xw Cu AÀ°s¯ ]qÀ®am¡ p¶p. Cu t£ {X¯nse tZhs Adnª v Bcm[n¡ p¶hÀ¡ v kÀÆ sFizcy§ fpw {Ia¯n h¶ptNcp¶p. ap¶qdp sImïntesd ]g¡ apÅXpw `àintcmaWnbpw Nn{XIemn]pWpamb tamc¡ me `«Xncn Bcm[n¨pt]m¶Xpamb XmacwIpf§ c {io [À½imkvXmhnsâ ssNXyw mÄ¡ pmÄ Cu tZisa§ pw hym]n¨p sImt­bncn¡ p¶p. inhX¯zhpw hnjvWpX¯zhpw H¯ptNcp¶ H¶mWv lcnlc]p{Xs¶ k¦ev]w. Cu tZi¯v FÃm IpSpw_§ fnepw sFizcyhpw k¼Âkar²nbpw nd¨psIm­v B{inXhÕemb `Khm³ {io [À½imkvXmhv hncmPn¡ p¶p. FÃmw `Khm³ {io [À½imkvXmhnsâbpw {io ]qÀ®{Xboisâbpw Xr¸mZ]ߧ fn kaÀ¸n¨v sIm­v AyYm icWw mkvXn Xztah icWw aa ! XkvamXv ImcpWy `mth c£ c£ alm{]t`m!!
 • 11. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 09 X{´n kp{_ÒWy³ ¼qXncn¸mSv {io]qÀ®{Xboipw XmacwIpf§ c {io[À½ imkvXmhpw klmbw IenbpKhcZmb XmacwIpf§ c {io [À½imkvXmhnsâ Cu hÀjs¯ (1194) aIchnf¡ v BtLmjambn«pÅ DÕht¯mSp _Ôn¨v {]kn²oIcn¡ p¶ ""aIctPymXn'' F¶ t]cnepÅ kvacWnIbv¡ v Fsâ FÃm `mhpI§ fpw tcp¶p. {io[À½- im-kvXmhv FÃmhtcbpw AIagnª v Ap{Kln¡ -s« F¶v {]mÀ°n¡ p¶p. kzman icWw ]penb¶qÀ kp{_ÒWy³ ¼qXncn ]penb¶qÀ a (ku]À®nI) FcqÀ, Xr¸qWn¯pd þ 682 306 t^m¬ : 2776423, samss_ : 8547804232
 • 13. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 11 Ienbp-K-h-c-Zpw kÀÆm-`o-ã-h-c-{]-Zm-b-I-p-amb `K-hm³ Xma-cw-Ip-f-§ c {io[-À½-im-kvXm-hnsâ Xncp-hp-Õhw kam-K-X-am-hp-I-bm-Wv. ½psS mSn-sâbpw m«p-Im-cp-sSbpw `à-P--§ -fp-sSbpw Hs¯m-cp-abpw kl-hÀ¯n-Xzhpw Du«n Dd-¸n-¡ p-¶-Xn-v th-­nbn«p-Å-XmWv DÕ-h-§ Ä. AXv `àn- c-k-{]-Zm--am-Ip-t¼mÄ {ioXzw hÀ²n-¡ p-¶p. t£ {X-§ Ä Hcp Iq«m-bva-bpsS thZnbmWv. A§ n-s- bpÅ t£ {X-§ Ä ne-n¡ p-¶Xv `K-hXv ssNX-y-¯n-eq-sS-bm-Wv. ssNX-y-h-¯mb t£ {X-§ Ä Cu Ie-bp-K-¯n Ahn-`m-Py-L-S-I-am-Wv. hnin-jy, lnµp kaqlw nc-h[n shÃp-hn-fn-IÄ tcn-Sp¶ Cu Ime-L-«-¯nÂ. BNmc§ Ä Am-Nm-c-§ -fm-Ip-t¼mÄ lnµp-k-aq-l-¯nse ss[j-Wn-I-cpw, Kpcp-m-Y-·m-cpw, kym-kn-t{i-jvT-cpw, X{´n-amcpw DÄs¸-sS-bpÅ alZv hyàn-IÄ Xncp-¯Âi-àn-bmbn {]hÀ¯n¨v AXns tsc-bm-¡ n-bn-«p-­v. AXv ½psS Ncn-{X-am-Wv. atX-X-cXzw F¶m lnµp-k-aq- ls¯ Xmd-Sn¨p ImWn-¡ pI F¶ ne-bn-te¡ v ½psS Npäp-ap-Å-hÀ Xcw-Xm-gv¶n-cn-¡ p-¶p. lnµp- kw-kvIm-chpw sslµ-h-aq-ey-§ fpw Hcp Xe-ap-d-bn-te¡ v tcmb coXn-bn ]IÀ¶p ÂIm-¯-Xnsâ ]cn-Wn-X-^ew am{X-am-Wv. Cnbpw mw sshIn-¡ q-Sm. ½psS kwkvIm-chpw aqeyhpw ½psS CS-bn- ep-Å-hÀ¡ pw ASp¯ Xe-ap-dbv¡ pw icn-bmb coXn-bn ]IÀ¶p ÂtI­ D¯-c-hm-ZnXzw FÃm t£ {X-t£ a/D]-tZ-iI kan-Xn-IÄ¡ p-ap-­v. CXv kss[cyw Gsä-Sp-¯p-sIm-­mWv Xma-cw-Ip-f-§ c A¿¸ tkhm kanXn {]hÀ¯n¨p hcp-¶-Xv. 94 hÀj-§ Ä¡ p-tijw tIc-fs¯ ho­pw {]fbw _m[n-¨p. {]f-b-Zp-cn-Xm-izmk {]hÀ¯--§ - fn kanXn {]hÀ¯-Icpw IpSpw-_mw-K-§ fpw Xma-cw-Ip-f-§ c ]cn-k-c-hm-kn-Ifpw Htc a-tÊmsS GÀs¸-«-t¸mÄ sslµ-h-kw-kvIm-c-amb "am-h-tkh Gh am[-h-tkh' F¶ B]vX-hmIyw A£ -cw- {]Xn ]men-¡ p-¶-Xm-bn-cp-¶p. ½-sfbpw ½psS ]cn-k-c-s¯bpw {]fbw _m[n-¡ msX ½psS `K- hm³ c£ n-¨Xv Hcp-]t£ Zpcn-Xm-izm-k-{]-hÀ¯--§ -fn D¯-c-hm-ZnXzw G¡ p-hm-m-bn-cn¡ pw F¶mWv hniz-kn-¡ p-¶-Xv. ½psS ISa ½Ä nd-thän F¶-Xn ap¡ v A`n-am-n-¡ mw. Cu {]hÀ¯--§ Ä¡ v Nn«-bmbpw kuay-ambpw tXrXzw ÂInb {ioaXn. Dj hn-b-Ip-am-dns ÇmLn- ¡ m-sX-bn-cn-¡ p-hm³ Ign-bp-I-bn-Ã. IqsS {]hÀ¯n¨ hnXm AwK-§ Ä¡ pw, IpSpw-_mw-K-§ Ä¡ pw, `à-P--§ Ä¡ pw, ]cn-k-c-hm-kn-IÄ¡ pw, PmXn-þ-a-X-þ-cm-{ão-b-t`-Z-aty kl-I-cn¨ FÃm kpa--Êp- IÄ¡ pw {io ]qÀ®-{X-bo-ipw Xma-cw-Ip-f§ c {io[À½-im-kvXmhpw kÀssÆ-iz-cy-§ fpw ÂIn Ap-{K-ln-¡ s«F¶v {]mÀ°n-¡ p-¶p. kan-Xn-bpsS {]hÀ¯--§ Ä¡ v iàn-]-I-cp-¶Xv Xþaþ[-t¯msS `K-hXv Zmk-cmbn {]hÀ¯n-¡ p¶ kanXn {]hÀ¯-I-cpw, `à-P--§ -fp-am-Wv. FÃm-hÀ¡ pw `K-hm³ {io]qÀ®-{X-bo-ipw Xma-cw-Ip-f-§ c {io[À½-im-kvXmhpw Bbp-cm-tcm- Ky-ku-Jy-§ Ä ÂIn Ap-{K-ln-¡ s«F¶v {]mÀ°n-¡ p-¶p. ic-W-tLm-j-t¯msS, hn. cma-kzman {]kn-Uâ v Xma-cw-Ip-f-§ c A¿¸ tkhm-k-anXn XmacwIpf§ c A¿¸ tkhmkanXn XmacwIpf§ c, Xr¸qWn¯pd þ 682 301 BapJw
 • 14. Caparizon Software Pvt. Ltd. info@caparizon.com | www.caparizon.com With Pranams to Lord Sree Poornathrayeesan and Lord Thamaramkulangara Sree Dharma Sastha
 • 15. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 13 Hmtcm t£ {Xhpw AXmXv tZh-sâtbm tZhn-bp-sStbm BWv. B tZh-sâtbm tZhn-bp-sStbm lnX-amWv t£ {X-¯n S-t¡ -­-Xv. AXv hn[n-h-¯mbn sN¿p-hm- pÅ D¯-c-hm-Zn-Xzhpw Ah-Im-ihpw t£ {Xw X{´n-amÀ DÄs¸-sS-bpÅ sslµh BNm-cy-k-aq-l-¯n-m-Wv. tZhkzw t_mÀUp-IÄ¡ v Hcp {SÌn-bpsS D¯-c-hm-ZnXzw am{X-ta-bp-Åq. atXXc-aq-ey-§ fpw thm-°m--aq-ey-§ fpw cm{ão-b-em-t¡ msS ZpÀhym-Jymw sNbvXv sslµ-h-kw-kvIm-c-s¯bpw BNm-cm-p-jvTm--§ -sfbpw D·q-ew sN¿p-hm- pÅ On{Z-i-àn-Isf A¿-¸-hn-izm-kn-I-fmb mw Hmtcm-cp-¯cpw Xncn-¨-dn-b-Ww. i_-cn-a-e-bnse bphXo{]th-i hnj-b-¯n hnizmk kaq-l-¯n-sm-¸-amWv Xma-cw-Ip-f-§ c A¿¸ tkhm kanXn ne-sIm-Åp-¶-Xv. "kwtL iàn Ien-bptK' F¶m-WtÃm {]am-Ww. Ie-bp-K-¯n hyàn-¡ p-]-cn- bmbn Hcp Iq«w P-§ -fpsS _p²nbpw iànbpw am-h-cm-in¡ v KpW-taIpw F¶mWv CXnsâ AÀ°w. ap¡ v Hcp-an¨v t]mcm-Smw, nb-a-]-c-am-bn, kam-[m--]-c- am-bn, ic-W-tLm-j-t¯m-sS, ½psS BNm-c-kw-c-£ -W-¯n-m-bn. ic-W-tLm-j-t¯m-sS, Xma-cw-Ip-f-§ c A¿¸ tkhm-k-anXn kzmantb ic-W-a-¿¸m
 • 16. Opposite Sanskrit College, Sanskrit College Road - Tripunithura Ph: +91 9496665432, +91 484 2774244, 2970890 info@allforkidsindia.com
 • 17. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 15 kzman icWw Xma-cw-Ip-f-§ c {io[À½-imkvXm icWw {io ltc ax Xma-cw-Ip-f-§ c {io[À½-imkvXm t£ {X-¯nse DÕ-h-¯nv 2019 Pp-hcn 11v sImSn-tb-dp-I-bm-Wv. t£ {X- I-e-IÄ¡ pw t£ {X-B-Nm-c-§ -Ä¡ pw {]mapJyw ÂIn-s¡ m­v Nn«-bmb coXn-bn-emWv DÕhw S¯n hcp-¶-Xv. Pp-hcn 11v sImSn-tbdn Pp-hcn 16v Bdm-t«m-Sp-IqSn 6 Znh-k-am-bn-«mWv DÕhw S-¯s¸-Sp-¶-Xv. Pp-hcn 10v ip²n-Ie-it¯msS DÕ-h XpS-¡ w-Ip-dn¡ pw. At¶-Zn-hkw t£ {X-I-e-bmb § ymÀIq¯v `àP-§ Ä¡ mbn Ah-X-cn-¸n-¡ pw. imkv{Xob r¯w, Xmb-¼I, hb-en³ It¨-cn, ma-k-¦oÀ¯-w, F¶nh DÕh Znh-k-§ -fn `àÀ¡ mbn Hcp-¡ n-bn-«p-­v. aI-c-hn-f-¡ p-mÄ S¡ p¶ Xma-cw-Ip-f-§ c taf-{X-b-amWv DÕ-h-¯nsâ {][m BIÀj-Wo-b-X. BNm-cm-p-jvTm--§ -fpsS `mK-ambn DÕh _enbpw `K-hXv {]oXn-bv¡ mbn S-¯p-¶-Xm-Wv. Hcp- t£ -{X-¯n {]XnjvT S-¯p-t¼mÄ {]Xn-jvTm-k-¦Â¸-¯nv Ap-kr-X-am-bmWv B t£ {X-¯n-p-th­n BNm-cm- p-jvTm--§ Ä X{´n-ap-Jy³ Nn«-s¸-Sp-¯p-I. AXp-X-s¶-bmWv B t£ {X-¯n ]men-¡ -s¸-tS-­-Xpw. AXn amäw hcp-¯p-¶-XnpÅ A[n-Imcw X{´n DÄs¸-sS-bpÅ BNm-cy-k-aq-l-¯n-m-Wv. DZm-l-c-W-¯nv I®qÀ XrÑw- _-c¯pw Kpcp-hm-bqcpw {ioIr-jvW-s-bmWv Bcm-[n-¨p-h-cp-¶Xv. B-bn-ÃmsX Hcp NS§ pw S-¡ m¯ Kpcp-hm- bqcpw B t£ {X--S-bn IqsS t]mIm³ IqSn ]mSn-Ãm¯ XrÑw-_-chpw CtX tIc-f-¯n ne-n¡ p-¶Xv AXmXv {]Xn-jvTm-k-¦Â¸-¯n Bcm-[n-¡ p-¶-Xp sIm­m-Wv. t£ {X-§ Ä D­m-Ip-¶-Xnv hfsc ap³]v Xs¶ {]Ir-Xn-sbm-cp-¡ nb Iem-kr-jvSn-bmb Imhp-I-fnepw nc-h[n hyXy-kvX-§ -fmb Bcm-[-m-k-{¼-Zm-b-§ Ä D­v. kÀ¸-¯npw amSpw ZpÀ¤bv¡ pw imkvXm-hnpw `{Z-Im-fn¡ pw inhpw Hs¡ {]tXyIw Imhp-I-fp­v. {]Ir-Xnsb NqjWw sN¿p-¶Xv nb-{´n-¡ m³ Bbn-cn¡ mw Imhv kwc-£ n-t¡ ­Xns Ipdn¨v `b-`-àn-ck{]Zm coXn-bn ap³ Xe-ap-d-¡ mÀ Adnhv ]IÀ¶v ÂIn-b-Xv. Cu hnh-c-ssh-hn-[y-§ Ä km[m-c-W-¡ m-cmb `à-sc Adn-bn-¡ p-hm- mWv Cu hÀjw aI-c-tPymXn kvac-Wn-I-bpsS hnjbw Imhp-IÄ Bb-Xv. D¯-c-a-e-_m-dnse Imhp-I-fpsS hnkvXrXn Xs¶ B-µ-ap-f-hm-¡ p-¶-Xm-Wv. ]g-b-Ime BNm-c-§ Ä C¶pw AtX-t]mse XpS-cp¶ Imhp-I-fp­v. kky-im-en-n-bmb `qao-tZ-hnsb Imhp-I-fn-eqsS kwc-£ n-¡ p-hmpw XZzmcm {]Ir-Xnsb Xs¶ Bcm-[n-¡ p-hmpw ]cn-ØnXn kwc-£ n-¡ p-hmpw Cu Ime-L-«-¯n mw Hmtcm-cp-¯À¡ pw [mÀ½n-I-Xbpw D¯-c-hm-Zn-Xzhpw D­v. Imhp-I-sf-Ip-dn¨v IqSp-X a-Ên-em-¡ p-hm³ Cu kvac-WnI D]-I-cn¡ pw F¶Xv kan-Xn¡ v nkvXÀ¡ -am-Wv. teJ--§ Ä ÂIn Cu kvac-Wn-Isb A-iz-c-am-¡ nb alZv hyàn-I-tfmSpw ]ckyw ÂIn kl-I-cn¨ FÃm amy-hy-àn-I-tfmSpw Øm]--§ -tfm-Sp-apÅ IrX-ÚX tcJ-s¸-Sp-¯p-¶p. aI-c-tPym-Xn-bnse cN--IÄ AXmXv teJ-I-cpsS A`n-{]m-b-§ -fm-Wv. Xma-cw-Ip-f-§ c A¿-¸-tk-hm-k-an-Xn-bp-tStbm teJ-I-cp-tStbm tcJm-aq-e-amb Ap-a-Xn-bn-ÃmsX CXn DÄs¡ m-Ån-¨n-cn-¡ p¶ teJ--§ Ä ]px{]kn-²o-I-cn-¡ p-hm³ ]mSn-Ãm-¯-Xm-Ip-¶p. Cu aI-c-tPymXn `àÀ¡ v Adn-hp-]-I-cp-¶-Xn-mbn Ien-bp-K-h-c-Z-mb Xma-cw-Ip-f-§ c {io[À½-im-kvXm-hnsâ ]mZm-c-hn-µ-§ -fn kaÀ¸n-¡ p-¶p. ic-WtLm-j-t¯msS, Xma-cw-Ip-f-§ c A¿-¸-tk-hm-k-an-Xn-¡ p-th­n, Acp¬.-F-kv. sk{I-«dn TASS TASS ]Xntgmw ]Xn¸v XmacwIpf§ c aIchnf¡ mtLmj kvacWnI 2019 XmacwIpf§ c A¿¸ tkhm kanXn, Xr¸qWn¯pd Published by : Arun S., Secretary, on behalf of Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy - 2019 Printed at Sterling Print House Pvt. Ltd., Cheranelloor. Page Layout & Design : Creative Graphics, Petta Jn., Poonithura
 • 19. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 17 DÅS¡ w 1. Imhp-IÄ ÂIp¶ ZÀiw 19 tUm. F³.-kn. Cµp-Nq-V³ 2. Imhp-I-fpsS ]mcn-Øn-Xn-I-aqeyw 27 tUm. C. D®n-Ir-jvW³ 3. {]Ir-Xn-hn-`-h-kw-c-£ Ww 35 tUm. Pb{io sshZy-m-Y³ 4. {]Ir-Xn-bnse tImhn-ep-IÄ 45 kzman Úmm-ar-Xm--µ-]pcn 5. D¯-c-a-e-_m-dnse imtàb Imhp-IÄ 51 Fw.BÀ.Fkv. tatm³ 6. Imhp-Ifpw sX¿-§ fpw 61 `mkv¡ -c³ shÅqÀ 7. I½m-S-¯p-Imhv 65 tUm. C. D®n-Ir-jvW³ 8. kÀ¸-¡ mhv 69 sImSp-§ qÀ Zneo]v 9. BZn-aq-ew sh«n-t¡ mSv 77 hn. hn-b-Ip-amÀ 10. a®nse hn®mIpw a®m-d-im-e-¡ mhv 85 mK-Zmkv kp{_-Ò-Wy³ ¼q-Xncn 11. Ccn-t§ mÄ¡ mhv 99 {ioIm´v tImhn-e-I¯v 12. hÅn-¡ m«v Imhv 105
 • 20. 1. SMT. REMYA KRISHNAN BRANCH MANAGER 94477 88789 2. SMT. SHEFALY PANICKER RELATIONSHIP MANAGER 9446380808 3. SMT. HYMAVATHI S. HOME LOAN COUNSELOR 9745072185
 • 21. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 19 ImhpIfpw Ipf-§ fpw tIc-f-¯-n-a-bpsS {]Xo-I-§ -fm-Wv. Xm{´nI hn[n- {]-Im-c-apÅ Bcm-[-m-k-{¼-Zm-b-§ -fpsS D¸-¯n-bnepw hnIm-k- ¯nepw Imhp-IÄ AZzn-Xo-bamb ]¦p-h-ln-¨n-«p-­v. `mc-X-¯nsâ sam¯w `qhn-kvXr-Xn-bpsS Hcp iX-amw am{Xw-h-cp¶ tIc-f-¯n cmPys¯ P-kw-Jy-bpsS aq¶p-i-X-am--t¯mfw P-§ Ä A[n-h-kn-¡ p-¶p. A{X-b-[nIw `q£ maw Ap-`-h-s¸-Sp¶ tIc-f-¯n c­m-bn-c-t¯mfw Imhp-IÄ Ct¸mgpw kPo-h-am-Wv. FÃm Xn-abpw ne- nÀ¯n-s¡ m­v hn[n-{]-Imcw D]m-k S-¡ p¶ Ahn-S-§ -fnse tZh-X- IÄ hnfn-¨m hnfn-¸p-d-¯m-sW¶v hnizm-kn-IÄ Icp-Xp-¶p. Ah-cpsS Ap-`-h-§ Ä Cu hnizm-k-§ sf mÄ¡ p-mÄ _e-s¸-Sp-Ibpw sN¿p- ¶p-­v. Cu hnizm-k-¯nsâ iànbpw BN-c-W-§ -fpsS ]hn-{X-X-bpw- sIm­mWv Imhp-I-fpw ]cn-k-c-{]-tZ-i-§ fpw kwc-£ n-¡ -s¸-Sp-¶-Xv. C¯cw Imhp-IÄ¡ v Ap-_-Ô-am-bpÅ h-{]-tZ-i-§ Ä ]c-t{]-c-W-bn- ÃmsX kwc-£ n-¡ -s¸-Sp-¶-Xnp ]n¶n-epÅ hnIm-chpw CXp-X-s¶-bm-Wv. tIc-f-¯nse aäp `qhn-ym-k-¯n-epÅ h-§ -fn an¡ Xpw Irjn¡ pw aäm-h-iy-§ Ä¡ p-ambn sh«n-am-än-b-t¸mÄ Imhp-Ifpw ]cn-k-c-{]-tZ-i- § fpw kwc-£ n-¡ -s¸-«p. a®nsâ Xn-abpw kky-P-´p-Pm-e-§ -fpsS kzm`m-hnI hmk-Øm--§ fpw Chn-S-§ -fn ne-nÀ¯-s¸-Sp-¶p. `mc-X-¯n-se-¼m-Sp-apÅ h-{]-tZ-i-§ -fnepw kam-mb A´-co-£ -am- Wp-Å-Xv. h-t¯mSv Npän-¸-än-n¡ p¶ Imhp-IÄ¡ v kam--amb t£ {X- § Ä hnhn[ t]cp-I-fn-emWv Adn-b-s¸-Sp-¶-Xv. Imhp-I-sft¸mse-Xs¶ Chbpw Pn-XI Ie-hd Xs¶-bm-Wv. hwi-miw kw`-hn-¨p-sIm-­n-cn-¡ p- ¶Xpw F®-¯n Ipd-ª -Xp-amb H«-tIw sNdp-Po-hn-Ifpw kky-hÀ¤- § fpw Cu Bhm-k-hy-h-Ø-bn-ep-­v. Ah apgp-hpw kwc-£ n-¡ -s¸-Sp- ¶Xpw h-t£ -{X-§ -fpsS ]Ým-¯-e-¯n h-tZ-h-X-I-fpsS B{K-l tUm. F³.-kn. Cµp-Nq-V³ tIcf hw-h-Ip-¸n kl h-kw-c-£ -I-mbn DtZymKw sNbvXn-«p-­v. imkv{X-Ú³, ]cn-Øn-Xn-hmZn F¶o-n-e-I-fn IÀ½ -t{i-jvT-m-Wv. Green Doctors Movement F¶ kwL-S-bpsS sNbÀam³ Bbncp¶p. tIc-f-¯nse hnip² h-§ sf Ipdn¨v Kth-jWw S-¯n-bn-«p-­v. Imhp-IÄ ÂIp-¶ ZÀiw
 • 23. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 21 -{]-Im-c-am-sW¶v ImWmw. ]e `mK-§ -fnepw ]e sf-¡ p-dn¨v ]Tn-¡ mpw {]N-cn-¸n-¡ m-p-amWv ]eÀ t]cp-I-fn hnfn-¡ -s¸-Sp-¶p-sh-¶p-am-{Xw. ]s£ , ¡ pw Xmev]-cyw. Cu Xe-¯nÂn¶pw DbÀ¶p- Ah-bp-sS-sbÃmw Zrãnbpw ZÀi-hpw GIm- sIm­v AXnsâ B[ym-ßn-Ihpw ss[j-Wn-I-hp- ßhpw `mc-Xo-b-hp-am-Wv. amb hi-§ sf ]ecpw IW-¡ n-se-Sp-¡ p-¶n-Ã. Cu hi-§ -sf-¡ p-dn-¨p-IqSn IW-¡ n-se-Sp¯v S-cmPØm-n Ahsb "Hmd³' h-tZ-h-X-IÄ ¯p¶ ]T--§ Ä¡ mWv ka-{Khpw B[n-Im-cn-(Orans) F¶p-hn-fn-¡ p-¶p. Imh n¡ p-¶-Xnv Ihpw ZoÀL-Im-em-Sn-Øm--¯n-ep-Å-Xp-ambImhp F¶p hnfn-¡ p-¶-Xp-t]mse I¶p-Im-en-Isf kw`m-h--IÄ ÂIm-m-hp-I. hyàn-bp-sSbpw]cn-c-£ n-¡ p-¶Xv F¶m-WÀ°w. alm-cm-{ã-bn kaq-l-¯n-sâbpw B[ym-ßnI ]ptcm-K-Xn¡ vChsb "tZh-dmbn' F¶pw taLm-e-b-¯n CXm-Wp-¯-aw. {]Ir-Xn-bp-ambn CW§ n Pohn-¡ p-"am^vem§ v' (MaphLaung) F¶pw IÀ®m-S-I-¯n ¶-Xn-eqsS am{Xsa Bßob D¶-Xn-bn-te¡ p bn-"tZhÀImSv' (]hn-{X-_-) F¶pw hnfn-¡ p-¶p. `mc- ¡ p¶ ]tcm-]-Im-c-Xz-c, DZm-c-X, `qX-Zb apX-embX-¯n-se§ pw ]cn-ØnXn ZÀi--§ Ä H¶m-sW-¶- hnIm-c-§ Ä ap-jy-n DW-cq. {]IrXn kulr-Z-Xnsâ {]Xn-^-e--am-Wn-h. Cu ZÀi--amWv Po-hnXw apjysâ aÊns kzm[o-n-¡ p¶BtKmf ]mcn-Øn-XnI {]Xn-k-Ôn-IÄ¡ pÅ Ap-`qXn ÂIm-p-X-Ip-¶-Xm-Wv. Cu Ap-`q-Xn-{]Xn-hn-[n-IÄ. bmWv kaq-l-¯nsâ B[ym-ßnI ]ptcm-K-Xn- 1980 apX `mc-X-¯nse Imhp-I-sf-¡ p-dn¨v ]T- bpsS ASn-¯-d. {]Ir-Xn-tbm-SpÅ GIm-ß-`m-h-ap- -§ Ä S-¶n-«p-s­-¦nepw `mc-Xo-b-amb ZÀi-- ­m-Ip-¶ Cu Ap-`q-Xn-bn-eq-sS-bmWv Poh³ap- ¯n-te¡ v hncÂNq-­p¶ Kl-hpw ka-{K-hp- àn-sb-¡ p-dn-¨pÅ Nn´-IÄt]mepw DW-cp-¶-Xv. amb ]T--§ Ä S-¶n-«n-Ã. Hcp ]cn[n hsc hnJym- Imhnse ]qPm-]-²-Xn-Ifpw hnf-¡ p-sIm-fp-¯-ep- X-cmb Nne ]cn-ØnXn {]hÀ¯-I-·mcpw Ncn-{X- sams¡ CXnsâ lcnx{io Ipdn-¡ -em-Wv. Cu XXz- Im-c-·m-cp-t]mepw CXns AXy-´m-t]-£ n-X-amb § Ä efn-X-amb BNm-c-§ -fn-eqsS Ap-hÀ¯n- Hcp ]cn-ØnXn kwc-£ -W-ambn ImWmsX Bh- ¡ -s¸-Sp-¶p-sh-¶p-am-{Xw. iy-amb Am-Nm-c-§ Ä (Necessary Evil) F¶p tIc-f-¯nse Imhp-I-fn kwc-£ n-¡ -s¸-Sp¶]dª p eLq-I-cn-¡ p-¶p-ap-­v. AXnsâ `uXn-I- 722 kky-kv]o-jn-kp-I-fn 453 F®w Huj-[-k-am-bXpw tIhe hymh-lm-cn-I-am-b-Xp-amb hi-§ -
 • 25. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 23 ky-§ -fm-Wv. 252 F®w hr£ -§ -fm-Wv. 154 F®w cWw D­m-hpw. BßmÀ°-amb Cu DZyaw Imhp- ]Ýn-a-L« ]ÀÆ-X-n-c-I-fnÂam{Xw ImWp¶ Isf kpc-£ n-X-am¡ n nÀ¯p-¶-Xn ]c-a-{]-[m-- hntij kky-§ -fmWv 12 F®w `£ -W-¯n-mbn am-Wv. shfn-¨-¸m-Snsâ Nne-s¼m-en-t]mepw Imhp- h³tXm-Xn Irjn-sN-¿-s¸-Sp¶ tN, tN¼v, I-fpsS im´-Xsb `RvPn-¡ -s¸-Sm¯ {]tZ-i- aª Ä XpS-§ nb kky-§ -fpsS Im«p-hÀK-am-Wv. § Ä tIc-f-¯n-ep-­v. Imhp-I-fnse kky-§ fpw AtXm-sSm-¸w-Xs¶ {]Xy£ hfÀ¨-bpsS ]mc- P´p-¡ -fp-saÃmw X§ -fpsS Bcm-[-m-aqÀ¯n- ayX {]m]n¨ A]qÀÆ hr£ -§ Ä Hcp-]m-Sp-­v. bpsS `qX-K-W-§ tfm ssNX-ytam BsW-¶mWv h³a-c-§ -fn Xma-k-am-¡ n-bn-«pÅ ]cp-´v, aq§ , hnizm-kw. Igp-I³ XpS-§ nb ]£ n-I-fpsS km¶n[yw {it²- Al-am-ßm- Kp-Um-tIi b-am-Wv. AXp-Im-cWw Npäp-]m-Sp-apÅ Irjn-`q-an- kÀÆ-`q-Xm-i-b-ØnXx bn ssPh-]-c-amb k´p-ew Im¯p kq£ n-¡ - Al-am-Zn-Ý- a[yw N s¸-Sp-¶p. Imhp-I-fnepw Ipf-§ -fn-ep-ambn `qan-bn- `qXm-m-a´ Gh N te¡ v DuÀ¶n-d-§ p¶ Pew {]tZ-is¯ Pe-hn- (AÀÖpm! Rm³ kÀÆ-`q-X-§ -fp-tSbpwXmw ne-nÀ¯p-¶p. ip²Pe km¶n[yw Pe- A´-cw-K-¯n ØnXn-sN-¿p¶ ]c-am-ßm-hm-Wv.t{km-X-Êp-I-fpsS amen-y-h¡ -cWw XS-bp- kÀÆ-N-cm-Nc§ fp-sSbpw BZnbpw a²yhpwIbpw KpW-n-e-hmcw ne-nÀ¯p-Ibpw sN¿p- A´hpw Rmm-Wv. {ioaZv `K-h-ZvKoX, 11-þ20) F¶¶p. tZi-hm-kn-I-fpsS Btcm-Ky-n-e-hm-c-¯n KoXm-h-N--¯nsâ efn-X-amb {]mtbm-Kn-I-hy-h-apJy ]¦p-h-ln-¡ p-¶Xv ip²-P-e-e-`y-X-bm-W-tÃm. lm-c-amWv Cu k¦-ev]w. GsX-¦n-epw Pohn-I-fpsSImhp-I-fn Xe-bp-bÀ¯n-n¡ p¶ ac-§ Ä s]cp-am-ätam {]hÀ¯-tam nco-£ n-¡ p-t¼mÄAd-_n-¡ -S-e-enÂn¶p hoip¶ ImÀjn-I-hn-f-I- C¡ mcyw hyà-am-hpw. Hcp Cuiz-cob amÀ¤-ZÀi-fpsS Xe-I-cn-¨p-I-f-bp¶ Imäns KXn-am-ä-nhn-Sp- -¯nsâ ASn-Ømw CXn-ep-s­-¶p-ÅXv Bhm-¶p. CXv ImÀjn-I-hn-f-I-fpsS Dbcw Bh-iy-¯n- k -hy-h-Ø-bnse Ah-bpsS AXn-Po-h--§ Äp-­m-hp-Ibpw AXn-m-p-]m-Xn-I-amb D¸m-Zw nco-£ n-¨m a-Ên-em-hpw. "Cuim-hmkyw CZwhÀ²n-¡ p-Ibpw sN¿p-¶p. A´-co-£ -¯nsâ kÀÆw' F¶ D]-n-jZv hN--XXzw ChnsSXm]-nem k´p-e--¯n hr£ -§ Ä¡ pÅ ]¦v {]mhÀ¯n-I-am-¡ -s¸-Sp-I-bm-Wv.nkvXÀ¡ -am-W-tÃm. a®nsâ kz`m-h-¯n--p-k- Clw N temIw ]cw N temIwcn¨v GXp-Xcw hr£ -§ -fmWv AXn--p-tbm-Py-sa- ¶-Xnsâ kqNn-I-Iq-Sn-bmWv Imhp-IÄ. Cl-¯nepw ]c-¯n-ep-apÅ kÀÆ-Po-h-Pm-e- § Ä¡ pw amÀ¤-ZÀiw ÂIp-¶Xv Rmm-sW¶vhnizm-k-¯nsâ ]n³_-e-ap-Å-Xp-sIm­v apWvU-tIm-]-n-j¯v ]d-bp-¶p. GtIm-hinkÀ¡ mÀ h-§ Ät¡ m hy-Po-h-k-t¦-X- kÀÆ-`p-tXjpKqVm F¶mWv mcm-b-tWm-]-n-§ Ät¡ m e`n-¡ p-¶-Xn-tesd s]mXp-P--k-l-I-
 • 27. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 25 j¯pw ]d-bp-¶-Xv. á-t-{X-§ ÄsIm­v tm¡ p-¶-Xn-p-]-Icw Hcp Bä-anIv ssat{Im- kvtIm¸v D]-tbm-Kn¨v Poh-Pm-e-§ sf nco-£ n- ¨m Ah-bpsS nÀ½mW LS-I-§ Ä (constituent parts) H¶m-sW¶p a-Ên-em-hpw. {]]-t© m¸- ¯n-sb-¡ p-dn¨v EtKz-Z-¯n {]Xn-]m-Zn-¡ p-¶Xv Xs¶ krãn¨ Cuiz-c³ Xs¶-bmWv Npäp-apÅ Poh-Pm-e-§ -sfbpw krãn-¨-sX-¶pÅ Xncn-¨-dnhv Ap-`-h-ambn amdp-t¼mÄ Ah-bpsS thZ ½psS thZ-bpw Ah-bpsS kt´mjw ½psS kt´m-j-hp-ambn amdpw. Poh-Pm-e-§ Ä X½n- epÅ Cuiz-cob _Ôw Øm]n-s¨-Sp-¡ m³ km[n-¨m Bi-b-hn-n-a-bw-hsc km[y-am-Ip- sa¶ hnizmkw ne-hn-ep-­v. B Ah-Ø-bn Poh-Pm-e-§ Ä X½n-epÅ A`u-a-amb _Ôw Ap-`-hn-¡ p-¶tXmsS ssZhn-I-h-e-b-¯n (Divine Network) CSw tSmpw ap-jy-a--Ênp km[y-am- Ipw. ap-jy³ aäp ]£ n-ar-Km-Zn-Isf NqjWw sN¿p¶ Xc-¯n-epÅ ssPhnI {]Xn-kÔn XcWw sN¿m-dpÅ Ã- amÀ¤w CXp-am-{X-am-Wv. ]g-b-Im-e¯v C¶p-Å-Xn-e-[nIw arK-§ Ä D­m- bn-cp-¶n«pw C¯cw {]Xn-k-Ôn-IÄ XcWw sN¿m-pÅ ImcWw Cu s]m¡ nÄsImSn _Ô- am-Wv. AXn-m {]Ir-Xn-hn-`-h-§ sf NqjWw sN¿msX Ah--hv Bh-iy-ap-Å-Xp-am{Xw FSp¯v AXns ]cn-t]m-jn-¸n-¡ p-¶-hn[w ¯nÂn-¶p-­m-Ip¶p ({io-aZv `K-h-ZvKoX 3þ14). Pohn¡ p-t¼mÄ am{Xta imiz-X-amb im´nbpw {]Ir-Xnsb ]cn-t]m-jn-¸n-¡ m-pÅ IÀ¯hyw kam-[m-hpw D­m-hp-I-bp-Åq. ap-¡ p-s­-¶p-Å-XmWv Cu tÇmI-¯n-sâbpw A¶mZv `h´n `qXmn XXzw. CXp a-Ên-em¡ n kXvIÀ½-n-jvT-amb al- ]ÀP-ym-Z¶ kw`hx Xz-ta-dnb Hcp [mÀ½nI Pohn-X-¯n-te¡ v s½ bÚmZv `hXn ]ÀPtym bn-¡ p¶ sIm¨phnf-¡ p-I-fmWv Imhp-I-fn bÚx IÀakap-Zv`hx sXfn-ª p-I-¯p-¶-Xv. Cu Xncn-¨-dn-hn-se-¯p-t¼m- fmWv ap-jy-aÊpI-fpsS bYmÀ° kw{I-aWwA¶-¯nÂn¶p `qX-§ -fp-­m-Ip-¶p. ag- kwPm-X-am-hp-¶-Xv.bnÂn¶p A¶hpw DZv`-hn-¡ p-¶p. bÚ- ¯nÂn¶p ag-bp-­m-Ip-¶p. bÚw IÀ½- imkvXmth icWw
 • 29. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 27 {]Ir-Xn-m-ihpw ]mcn-ØnXnI Zpc-´-§ -fpw- sIm­v A`n-i-]vX-am-bn-cn- ¡ p¶ C¡ m-e¯pw hnizm-k-]qÀÆw kwc-£ n-¡ -s¸-«n-cn-¡ p¶ Xp­p-h-- § -fmWv Imhp-IÄ. C¯cw hnip-²-h--§ Ä temI-¯nsâ ]e `mK-§ -fn- ep-ap-­v. Lm, kndn-b, ssPo-cnb, XpÀ¡ n XpS-§ nb Bt{^m-þ-G-jy³ cmPy-§ -fnepw C´y-bn-se-Xs¶ hnhn[ kwØm--§ -fnepw Imhp-I-fp- ­v. IÀWm-S-I-¯n kn²Àh-w, tZh³ImSv F¶o t]cp-I-fnepw alm-cm- {ã-bn tZhvcmbv F¶pw cmP-Øm-n Hmdm³kv F¶p-amWv Imhp-I-f- dn-b-s¸-Sp-¶-Xv. {]mNo--Im-ew-sXms« C¯cw hnip-²-h--§ Ä `mc-X- ¯n ]cn-]m-en-¡ -s¸-«n-cn-¡ p-¶p-sh-¶-Xnv ]pcm-W-§ fpw {]mNo--Im-hy- § fpw sXfn-hm-Wv. ]mÀh-Xo-im-]-¯m ap-jyÀ¡ v {]th-iw njn-²- amb Ipam-c-h--¯n Adn-bmsX sN¶ kpZyp-av³ "Cf'bmbn amdn-b- Xmbn `mK-h-X-¯n-semcp IY-bp-­v. hn{I-tamÀh-io-b-¯n DÀhin hne- ¡ p-ew-Ln¨v Ipam-c-h-¯n IS-¶-Xn-m Hcp hÅn-s¨-Sn-bmbn amdn- t¸m-Ip-¶p. nc-¦piw S-¡ p¶ {]Ir-Xn-[zw-k-s¯ Ipd-s¨-¦nepw AXn- Po-hn¨v Imhp-IÄ ne-n-¶p-t]m-¶Xv C¯cw hnizm-k-§ -fp-sSbpw hne- ¡ p-I-fp-sSbpw am{Xw _e-¯n-em-bn-cp-¶p. Hcp P-X-bpsS hnizm-k- ¯nsâ aXn-ep-d-¸p-X-s¶-bmWv C¶pw Imhp-I-sf¶ Pn-X-I-¡ -e-h-dsb Im¯p-c-£ n-¨p-t]m-cp-¶-Xv. kkyn_n-U-amb Hmtcm Imhpw Hcp-Im-e¯v AXn-hn-im-e-ambn ]c- ¶p-In-S-¶n-cp¶ nXy-l-cn-X-h--¯nsâ `mK-am-bn-cp-¶p. H«--h[n Bhm-k- Øm--§ Ä tNÀ¶-XmWv Hcp lcn-X-h-w. h-s¯-t¸mse Xs¶ nc- h[n Bhm-k-Øm--§ Ä Imhp-I-fn-ep-ap-­v. kao-]-h--§ -sfÃmw in-¸n- tUm. C. D®n-Ir-jvW³ ImÂq-äm-­mbn ]cn-ØnXn hnZym-`ym-k- cw-K¯v {]hÀ¯n-¨p-h-cp-¶p. m«p-ssh-Zys¯¡ pdn¨pÅ ]T--¯nv tImgn-t¡ mSv kÀÆ-I-em-im-e-bn n¶pw tUmIvS-tdäv tSn. D¯-c-tI-c-f- ¯nse hnip² h-§ Ä F¶ BZy {KÙ-¯nv tIcf kmlnXy A¡ m-Zan ]pc-kvImcw e`n-¨p. Imhp-I-fpsS ]mcn-Øn-Xn-I-aqeyw
 • 31. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 29 ¡ -s¸-«-t¸mgpw hnizm-k-]qÀÆw ne-nÀ¯nb Cu bn-cp-¶p. mS³ ]«n-bpsS hep-¸-ap-­mIpw Ch- Xp­p-h--§ -fnse DÅn-S-§ -fnse Bhm-k-Øm-- bv¡ v. 1832 Xncn-¨-dnª v imkv{Xo-b-ambn hnh-cn- § Ä¡ v t]md-te-än-Ã. ssPh]cn-Wm-a-¯nsâ ¡ -s¸« Cu P´p 1918 ]cym-h-c-W-m-iw-aqew Ap-kyqXn Ch ]n´p-S-cp-¶p. Be-¸-S-¼nse Cu `qap-J-¯p-n-¶p-Xs¶ A{]-Xy-£ -am-b-Xmbn sXt¿m-«p-Im-hv, I½mSw `K-h-Xn-¡ m-hv, a«-¶qÀ Icp-X-s¸-Sp-¶p. CS-m-«nse Ah-ti-jn-¡ p¶ ]qt§ m-«p-Imhv XpS§ n slÎ-dp-IÄ hnkr-Xn- Imhp-I-fn mbm-«p-Im-cp-sSbpw imkv{X-Ú-·m- bpÅ Nne Imhp-IÄ ]cn-Wm-a-¯nsâ B ssc- cp-sSbpw I®nÂs¸-SmsX Hcp-]t£ ]pÅn-sh- ´cyw ne-nÀ¯n-s¡ m­v C¶pw AXn-Po-hn-¡ p- cpIv C¶pw AXn-Po-hn-¡ p-¶p-­m-Imw. ¶p. sskeâ v hmen DÄs¸-Sp¶ oe-Kncn ssPh- Huj-[-k-ky-§ -fp-sSbpw kky-im-kv{X-]-c- kw-c-£ n-X-ta-J-e-bn Htc A´-co-£ -n-ebpw amb {]m[m-y-apÅ A]qÀh-sN-Sn-I-fp-sSbpw hnf- Db-chpw DÅ nc-h[n {]tZ-i-§ -fn kam--X- n-e-amWv Imhp-IÄ. sIm§ n-Wn-¨m³Im-hnepw bpÅ P´p-k-ky-Pm-Xn-IÄ ImW-s¸-Sp-¶p-­v. Icn-sh-ÅqÀ aqIm-w_n-I-¡ m-hnepw hf-cp¶ Hcp- F¶m IS-enÂn¶pw ]¯p Inte-mao-äÀam{Xw Xcw Im«p-Rm-h-ep-­v, ""hmXw-sImÃn''sb¶mWv AI-ehpw qd-Sn-bnepw Ipdª Db-chpw F¶ sshZy-·mÀ hnfn-¡ p-I. "knkn-Pnbw {Smh³Iq- Ømn-I-k-hn-ti-jX sXt¿m-«v, Xhn-Sn-tÈcn XpS- dn¡ w' F¶mWv imkv{X-m-aw. XSn-bv¡ m-bpÅ § nb ½psS A]qÀhw Imhp-IÄ¡ p-am{Xw Ah- Aan-X-Nq-jWw ]s¯m-¼Xmw qäm-t­msS Im-i-s¸-Sp-¶-Xm-Wv. Chn-S-§ -fn-te-Xnp kam-- Ayw nÀ¯n-sb¶v Icp-Xn-bn-cp¶ Cu acw 1981- amb kq£ va-Im-em-h-Øbpw a®nsâ {]tXy-I- emWv ho­pw Is­-¯-s¸-Sp-¶-Xv. amSm-bn-¸m-d- Xbpw DÅ asämcp h-`m-Khpw tIc-f-¯n bnse ]md-¯-cn-ip-I-fnÂn¶pw mep ]pXnb thsdm-cn-S¯pw Ah-ti-jn-¡ p-¶n-Ã. AXp-sIm- sNSn-IÄ tImgn-t¡ m«p kÀh-I-em-im-e-bnse ­p-Xs¶ sskeâ vhm-en-bpsS "tImÀ Gcn- kky-im-kv{X-Ú-·mÀ Is­-¯n-bn-«p­v. bbv¡ p' Xpey-amb Hcp-thf AXn-ep-ta-sd, A]qÀh Huj-[-k-ky-amb Hmcn-e-¯m-a-c-bpsS {]m[myw ½psS hnip-²-h--§ Ä¡ p-­v. ImSp- c­v C-§ Ä Xr¡ -cn-¸q-cn--Sp¯v CS-bn-e-¡ m-Sp- I-fn Ayw n¶p-t]m-b-Xmbn Icp-Xn-h-cp¶ ]e Im-hn-ep-­v. CXnÂn¶pw hyXy-kvX-amb asäm-cp- kky-P-´p-Pm-Xn-Ifpw Cu A`-bm-c-Wy-§ -fn Xcw Hmcn-e-¯m-ac Imm-bnse ]qam-e-¡ m-hn-ep- ho­pw I­p-ap-«m-pÅ km[y-X-IÄ XÅn-¡ -f- ­v. bm-m-hn-Ã. DZm-l-c-W-¯nv CS-m-S³ Ip¶p-IÄ Ba-Ifpw aÕy-§ fpw hnizm-k-]qÀÆw kwc-P-n-_n-Ua-Ãm-Xn-cp¶ ap³Im-e-§ -fn "ae-_mÀ £ n-¡ -s¸-«n-cp¶ Nne Imhp-I-fp-­v. Fcaw apXp-]pÅn-sh-cpIv' F¶ Hcnw shcpIv km[m-c-W-am-
 • 33. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 31 Im-«p-Im-hnse aª -tf-«-IÄ {]kn-²-am-Wv. aª - kwc-£ n-¡ m³ ]cym-]vX-am-Wv. AXp-hgn 20,000 tf-«bv¡ v Acn tZn-¡ p-I-bmWv Chn-Ss¯ cq]-bpsS ]pXp-aqeyw krãn-¡ -s¸-Sp-¶p. Hcp L- {][m hgn-]m-Sv. imkvXmhv Cu kzÀWao- ao-äÀ shÅ-¯nv ImÀjn-I-ta-J-e-bn H¶c cq]- pIfpsS apXp-In-te-dn-h-¶p-sh-¶mWv hnizm-kw. bpsS ]pXp-aqeyw krãn-¡ m³ Ign-bp-sa-¶mWv tlmd-_m-{Knkv {_m¡ n-tkma F¶-dn-b-s¸-Sp¶ IW-¡ v. A¼-tX-¡ -dn-tesd hnkvXr-Xn-bpÅ Ch tIc-f-¯n am{Xw ImW-s¸-Sp¶ A]qÀh sXt¿m-«p-Imhpw I½mSw Imhpw {]Xn-hÀjw kv]ojo-kp-I-fm-Wv. ao¦pfw {ioIrjvW t£ {X shÅw kwc-£ n-¡ p-¶-Xn-eqsS am{Xw A© p- hpw aoq-«nv {]kn-²-am-Wv. ImkÀtKmUv ASp- e£ wcq]-bpsS ]mcn-Øn-Xn-I-tk-h--amWv sN¿p- ¡ ¯v tatems¯ ]md-¡ p-f-¯n qdp-I-W-¡ nv ¶-Xv. Ba-I-fmWv kwc-£ n-¡ -s¸-«n-cn-¡ p-¶-Xv. Ba-bq- CS-m-S³ sN¦Â¡ p-¶p-I-fn kÀh-km-[m-c- «mWv Chn-Sps¯ hgn-]m-Sv. Ba-bq-«p--S-¯n-bm W-am-bn-cp¶ Im«p-sN-¯n-t]mepw Ip¶n-Sn-¡ epw B-¯-g-¼p-tcmKw amdp-a-t{X. Ba-bpsS ]pdw- b{´-¡ -Ãp-sh-«epwaqew C¶v AXy-]qÀh-am-bn-cn- sXm-enbpw B-¯-g¼pw X½n-epÅ kmay-amImw ¡ p-I-bm-Wv. C¯-cp-W¯n-emWv CS-m-S³Im-hp- Cusbmcp ]cn-lm-c-{In-b-bn-tebv¡ v hnizm-kn- I-fn kwc-£ n-¨p-nÀ¯p¶ Huj-[-k-ky-§ - Isf bn-¨-Xv. fpsS aqeyw shfn-hm-Ip-¶-Xv. kÀ¸-K-Ôn, Hmcn-e, Hcp ImSv ]cn-Øn-Xn¡ v sN¿p¶ tkh--§ - aqhn-e, Cuiz-c-aq-en, GI-m-b-Iw, ]mt¨män sfÃmw Imhpw sN¿p-¶p-­v. P-n-_n-U-amb XpS§ n Ccp-q-dn-tesd Huj-[-k-ky-§ Ä CS-m- {]tZ-i-¯np Sp-hn-emWv Imhp-IÄ F¶-Xp-sIm- S³ Imhp-I-fn-ep-­v. ­p-Xs¶ Imhnp Ign-bm¯ tkh--§ fpw Imhp-IÄ nc-h[n ]£ n-ar-Km-Zn-IÄ¡ v A`- Imhnp {]Xy-£ -¯nÂXs¶ sN¿m-m-Ipw. {Kma- bhpw Bcq-V-hp-am-Wv. Ac-Wbpw Hm´pw apX ¯nse A´-co-£ -hm-bp-hns HmIvkn-P³ k¼p- DSp¼pw s]cp-¼m¼pw hsc-bpÅ Dc-K-Po-hn-IÄ ã-am¡ n {Kma-P--X-bpsS BtcmKyw ne- Imhp-I-fn-ep-­v. Imhp-I-fn ]m¼p-IÄ¡ v ssZho- nÀ¯p¶ Imhp-IÄ Hmtcm {Kma-¯n-sâbpw I-]-cn-th-j-ap-­v. Icn-m-Kw, aWn-m-Kw, ARvP-- izmk-tIm-i-§ -fm-Wv. Imhnsâ hnkvXr-X-amb a-Wn-mKw XpS-§ nb Znhy-kÀ¸-§ Ä kÀ¸-¡ m-hp- Ce-¨mÀ¯v ag-sh-Ås¯ `qan-bn-te-bv¡ m-hm-ln- I-fnse Nn{X-¡ q-S-¡ -Ãp-I-fn-e-[n-h-kn-¡ p-¶p-sh- s¨m-gp-¡ p-¶p. Hcp slÎÀ h-a-®nv ]Xn--© m- ¶mWv hnizm-kw. aqÀJpw AW-enbpw tNcbpw bn-c-t¯mfw enäÀ shÅw kw`-cn-¡ m-m-Ip-sa- tImt¼-dnbpw ]¨n-e-¸m¼pw Imhp-I-fnse At´- ¶mWv IW-¡ v. CXv aq¶p slÎÀ Irjn-`q-ansb hm-kn-IÄ Xs¶. qä-¼-tXmfw Cw ]q¼m-ä-Ifpw
 • 34. With best compliments from: Exclusive Brand outlet : T G Exports, Opp : Hotel Dwaraka, M G Road, Ernakulam. Ph: 0484 4853340.
 • 35. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 33 tZim-SIcpÄs¸sS mq-tdmfw Cw ]£ n-Ifpw I-fnse ssPhmw-i-§ Ä ag-sh-Å-¯n-eqsS Hen-¨n- hnhn[ Imhp-I-fn-embn nco-£ n-¡ -s¸-«n-«p-­v. d§ n kao-]-h-b-ep-Isf ^e-]p-ãn-bp-Å-Xm-¡ n- Rmh-en-sâbpw BÂa-c-§ -fp-sSbpw ]g-§ fpw ¯oÀ¡ p-¶p. Imhn-e-½sb A¶-]qÀWbpw Ahsb D]-Po-hn-¡ p¶ {]mWn-I-fp-amWv ]£ n- imIw`cn-bp-ambn k¦Â¸n-¨n-cn-¡ p-¶Xpw Isf BIÀjn-¡ p¶ apJyLSIw. Ayw Cusbmcp hc-Zm-w-sIm-­m-Imw. n¡ m-dm-bn-cn-¡ p¶ Xoc-tZ-i-¸-cp-´mWv Ia-e-¸- m«p-kw-kvIm-c-¯nsâ hnf-`q-an-Iq-Sn-bmWv cp-´v. Imm-¡ ³, aco-¯-e-¨n, ao³I®n F¶pw Imhp-IÄ. ]qc-¡ -fn, Imhp-Xo-b³]m-«v, h®m³Ip- Chsb hnfn-¡ pw. h³a-c-§ -fnÂam{Xw IqSp-sI«n ¯v, XnS-¼p-r-¯w, sX¿w XpS§ n nc-h[n Ap- ap«-bn-Sp¶ Ia-e-¸-£ n¡ v IqSp-sh-¡ m³ t]mcp¶ jvTm--I-e-IÄ D¯-c-tI-c-f-¯nse Imhp-IÄ hgn ac-§ -sfm¶pw C¶v Xoc-§ -fn-Ã. DÅ-h-b-{Xbpw ]nd-¡ pIbpw hf-cp-Ibpw sNbvXn-«p-­v. Ch- Nne Imhp-I-fn-em-Wv. AXp-sIm­v Imhp-I-fmWv sbm¶pw C¶pw a¬a-d-bmsX kq£ n-¡ p-¶-Xv Ia-e-¸-cp-´ns ne-nÀ¯p-¶Xv F¶p]d-bmw. Imhp-IÄXs¶-bm-Wv. Hcp {]tZ-is¯ Gähpw 1995-hsc ]¿-¶qÀ {Kma-¯nse Ings¡ D¯-a- ]g-¡ -apÅ Bcm-[-m-e-b-§ -fmWv Imhp-IÄ. ´n mK-¡ m-hnse Iqä³ m«p-am-hn Ia-e-¸- Imhp-I-fp-ambn _Ô-s¸«an¯pIÄ, Ap-jvTm-- £ n-bpsS IqSp-­m-bn-cp¶p. Imc-bn¡ -­¼¯v § Ä, hnizm-k-§ Ä, Zmb-{Iaw XpS-§ n-b-h- Xd-hm-«p-Im-hnse BIm-iw-ap-«n-n¶ Ggnew ]me- sbÃmw H«--h[n Ncn-{X-]-T--hn-kvXp-X-IÄ Â- bn-ep-ap-­m-bn-cp¶p asämcp IqSv. c­p-a-chpw Ip-¶p. Imhp-I-fp-ambn _Ô-s¸« Hcp-tz-j-W- sh«n-¡ -gn-ª p. ]£ n-IÄs¡ -´p-]-än-sb-¶-dn-bn-Ã. ¯nv tIc-f-¯nsâ {]tXy-In¨v AXyp¯c tIc-f- hy-Po-hn-kw-c-£ -W-n-baw H¶mw-]-«n-I-bnÂs¸- ¯nsâ AÚm-X-N-cn-{X-§ -fn-tebv¡ v shfn¨w Sp¯n kwc-£ n-¨n-cp-¡ p¶ Ia-e-¸-£ n-IÄ tIc-f- hoim³ km[n-¡ p-sa-¶-Xn kwi-b-an-Ã. ¯n amln-¸p-gbv¡ v hS-¡ p-am-{Xsa _m¡ n- {]Ir-Xnbpw ap-jypw H¯n-W-§ p¶ {Zmhn-n¡ p-¶p-Åq. AXpw Adp-]-Xn¯msg F®w U-kw-kvIm-c-¯nsâ A½-ho-Sp-I-fmWv Imhp-IÄ.am{Xw. an¡ Imhp-I-fnÂn¶pw sNdnb oÀ¨m-ep- kÀ¸-km-¶n-[ys¯ Bhm-ln-s¨m-gn-¸n¨pw hcp-IÄ DÛ-hn-¡ p-¶p-­v. IÆm-bn-¸p-g-bpsS DÛhw amw hÀ²n-¸n-¡ m-mbn Ieym-W-a-WvU-]-§ ÄsXt¿m-«p-Im-hnÂn-¶m-Wv. IÀj-IÀ¡ v Ipfn- sI«mpw Imhp-sh-«p-t¼mÄ mw HmÀt¡ -­-Xp-¡ mpw -bv¡ m-p-apÅ shÅw ÂIp-¶Xv ­v. Hä-acw Imh-Ã.th-enepw häm¯ Cu ssItXm-Sp-I-fm-Wv. Imhp-
 • 37. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 35 Ncn{Xm-Xo-X-Imew apX¡ v {]Ir-Xn-hn-`-h-kw-c-£ Ww hn`n-¶-§ -fmb kwkvIr-Xn-I-fp-sS-sbÃmw Ahn-`m-Py-L-S-I-am-bn-cp-¶p. ap-jycpw {]Ir- Xnbpw X½n-epÅ {]Xo-Im-ß-I-_-Ô-amWv ]c-¼-cm-KX Bcm-[-m-co-Xn-I- fn-eqsS shfn-s¸-Sp-¶-Xv. ]g-a-¡ mÀ {]tXyI kky-§ -sfbpw arK-§ - sfbpw ]pg-I-sfbpw ]ÀÆ-X-§ -sfbpw t]mepw Ah-cpsS ]qÀhn-I-cmbn ImWp-Ibpw Bcm-[n-¡ p-Ibpw sNbvXp-t]m-¶p. A¯-c-¯n-epÅ BNm-c- § -fpsS `mK-amWv Imhp-IÄ. ap-jyÀ¡ v ImSp-I-fp-am-bpÅ Ncn-{X-]-chpw kmwkvIm-cn-I-]-chpw sshIm-cn-I-hp-amb _Ô-¯nsâ kPo-h-amb {]I- S--§ -fmWv Ah. Iym-h--§ -fpsS Xpcp-¯p-I-fmb Imhp-Isf m«p-ImÀ GsX-¦n-ep-samcp tZh-sâtbm tZhn-bp-sStbm aäp aqÀ¯n-I-fp-sStbm Bhm-k-Øm--ambn IW-¡ m-¡ p-Ibpw ap-jy-kv]Ài-ta¡ msX Im¯p-kq-£ n-¡ p-I-bpw sNbvXp-t]m-¶p. kky-Pm-e-§ fpw Poh-Pm- e§ fpw `ua khn-ti-j-X-Ifpw CW-§ n-t¨À¶ Cu `q`m-K-§ sf ap-jy- k-aq-l-§ Ä hne¡ p I¸n¨pw kwc-£ n¨pw h¶n-cp-¶Xv ap-jypw {]Ir-Xnbpw X½n-epÅ _Ô-¯nsâ kp{]-[m--amb Hcp {]I-S--am-WnXv F¶ hnizm-k-¯nsâ ]pd-¯m-Wv. Imhp-I-fn hkn-¡ p¶ tZh-X-IÄ X§ sf ]e-X-c-¯n-epÅ Zpcn-X-§ -fnÂn¶pw Im¯p-c-£ n¡ pw F¶ hnizm-kw-sIm­v khn-ti-j-§ -fmb Poh, kky-Pm-e-§ -fpsS Cu Ie-h-d- Isf m«p-ImÀ kwc-£ n-¨n-cp-¶p. Xe-ap-d-I-fmbn ssIam-dnbpw Im¯p-kq- £ n¨pw h¶n-«pÅ ½psS ]c¼-cm-KX hnth-I-¯n-sâbpw ap¡ v {]Ir- Xn-tbm-SpÅ _lp-am--¯nsâbpw Cu amXr-I-IÄ¡ v ½psS kwkvIm-c- ¯n khn-tij {]m[m-y-ap-­v. tUm. Pb{io sshZy-m-Y³ mj-W C³k-än-äyq«v Hm^v AUzm³kvUv ÌUo-kn {][m Kth-j-I-bmbn {]hÀ¯n-¡ p-¶p. sSIvtm-fPn C³t^mÀam-änIvkv Unssk³ F³U-hÀ _wK-fp-cp-hn imkv{X-Ú-bmbpw {]hÀ¯n-¨n-«p­v {]Ir-Xn-hn-`-h-kw-c-£ Ww
 • 39. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 37 temI¯n-se-Ãm-bn-S-¯p-apÅ hnhn-[- a-X-hn-izm- k-§ -fnepw kmaq-lnI km¼-¯nI hyh-Ø-I- fnepw Imhp-IÄ I­p-h-cp-¶p-­v. hn`n-¶-§ -fmb kwkvIr-Xn-IÄ¡ v Ahsb kwc-£ n-¡ p-hm-mbn hyXy-kvX-§ -fmb nb-a-§ -fp­v; Ah-tbm- tcm¶pw Imhp-Isf hyXy-kvX-§ -fmb coXn-I-fn- emWv AwKo-I-cn-¡ p-¶-Xpw. Hmtcm Imhnpw AXn- tm-Sn-gp-In-t¨À¶n-«pÅ AXn-tâ-Xmb sFXnly- § fpw hmsamgn ]mc-¼-cy-§ fpw sI«p-I-Y-Ifpw ImWpw. `mc-Xob kmaqlnI hyh-Ø-bn-em-Is« AXnv {]tXy-I-amb {]m[m-y-hp-ap-­v. ChnsS Imhp-IÄ thZ-Im-e-L-«-¯np ap³]p-Xs¶ ne- hn-ep-­m-bncp¶ (5000 _n.-kn.) {]Ir-Xym-cm-[m D­m-bn-cp-¶-Xmbn Adn-bm³ Ign-bp-¶p-­v. A¶v k{¼-Zm-b-¯nsâ `mK-am-Wv. cmPy-¯nsâ an¡ - 20,000 Imhp-IÄ D­m-bn-cp-¶Xv C¶v GI-tZiw hmdpw FÃm `mK-§ -fnepw {]tXy-In¨pw hS-¡ ³ 240 Bbn Npcp-§ n-bn-cn-¡ p-¶p. km[m-c-W-bmbn lnam-e-b¯nse Jmkn, ssP­nb ae-n-c-I-fnepw 0.004 apX 1 slÎÀ hsc-bmWv Ch-bpsS hep- ]qÀh, ]ÝnaL«-§ -fnepw Xoc-{]-tZ-i-§ -fnepw ¸w. tIc-f-¯n sX¡ p-`m-K¯v sImÃw, Be-¸p-g, a²y-`m-Ks¯ ]oT-`q-an-I-fnepw ]Sn-ª m-d³ acp-{]- ]¯-w-Xn« F¶o PnÃ-Ifpw hS¡ v I®qÀ, tZ-i-§ -fnepw Gä-¡ p-d-¨n-ep-I-tfmsS Ch ImWm- ImkÀtKm-Uv, tImgn-t¡ mSv F¶o PnÃ-IfpamWv hp-¶-Xm-Wv. Xt±-io-bÀ¡ n-S-bn ]e t]cp-I-fn- Imhp-I-fpsS {][m tI{µ-§ Ä F¶p Icp-X-s¸- emWv Ch Adn-b-s¸-Sp-¶Xv: alm-cm-{ã-bn "tZh- Sp-¶p. KpUn', cmP-Øm-n "Hdm³', IÀWm-S-I-bn tIc-f-¯n Cu Imhp-Isf s]mXp-hmbn"tZh-c-¡ mSv', Xan-gvm-«n "sImbv¡ mSv', tIc- A½ssZh-¡ m-hp-IÄ (Im-fn, ZpÀ¤, NmapWvUnf¯n "kÀ¸-¡ mhv'. XpS-§ n-b-h-cp-tS-Xv), ]pcp-j-ssZ-h-¡ m-hp-IÄ tIc-f-¯n-se§ pw ]e cq]-¯nepw ]e BNm-c- (ssh-jvW-hcpw ssih-cp-amb tZh-·m-cp-tS-Xv), § -tfm-sSbpw hnizm-k-§ -fnepw Imhp-IÄ ImWp- arK-ssZ-h-¡ m-hp-IÄ (]p-en, kÀ¸w XpS-§ n-b-h- ¶p-­v. s]mXpsh lnµp ]mc-¼-cy-¯nsâ `mK-am- bp-tS-Xv) F¶ hn`m-K-§ -fmbn Xncn-¨n-«p-­v. {]tXy- bn-«mWv Cu Imhp-I-fn kÀ¸-§ Ä, A¿-¸³, In¨p tZh-X-I-sfm-¶p-an-ÃmsX {]]-© -{k-ãm-hn- b£ n, Kpfn-I³ XpS-§ -fnb tZh-X-Isf Bcm-[n- mbn kaÀ¸n-¨n-«pÅ Imhp-I-fp-ap-­v. kÀ¸m-cm-[- ¨p-t]m-cp-¶-Xv. 1827 apX tIc-f-¯n Imhp-IÄ
 • 41. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 39 m-k-{- ¼-Zmbw km[m-c-W-bmbn tKm{X-hÀ¤-¡ mÀ¡ n-S-bn-em-Wp- ÅXv. BZn-hm-kn-Ifpw {Zmhn-Ucpw "Imh¡ m-Sp-IÄ' F¶-dn-b-s¸- Sp¶ h-hn-`m-K-§ -fm Npä-s¸« Nne ac-§ Ä, IÃp-IÄ F¶n- § s Poh-n-Ãm¯ hkvXp-¡ sf Bcm-[n-¡ p-¶-h-cm-Wv. `K- hXnImhv, ZpÀ¤Imhv (h--ZpÀ¤), A¿-¸³Im-hv, imkvXmImhv, amS³Imhv, b£ n-¡ m-hv, kÀ¸- ¡ mhv Ch-sbms¡ Imhp-IÄ¡ v DZm-l-c-W-§ -fm-Wv. Nne Imhp- IÄ {Kma-§ -fp-sStbm kmaq-ln-I- hn-`m-K-§ fpsStbm H¯p-tNÀ¶ A[o--X-b-nem-hp-t¼mÄ aäp NneXv Häbvt¡ m Iq«mtbm DÅ Xd-hm-Sp-I-fpsS Iogn-em-Wv. hØ F¶ ne-bv¡ v, {]Ir-Xn-hn-`-h-§ -fpsS kwc- ssPh-ssh-hn-²y-¯n-sâbpw {]Ir-Xn- £ -W-¯nepw as®m-en¸p XS-bp-¶-Xnepw Pe-kw- kw-c-£ -W-¯n-sâbpw kwK-a-Øm--§ Ä c-£ -W-¯nepw IqSmsX ssPh-k-¼¯v Im¯p- kq-£ n-¡ p-¶-Xnepw Imhp-IÄ¡ v ]¦p-­v. a®v,F¶ nebv¡ v Imhp-I-fpsS {]kàn Pew, ssPh-ssh-hn²yw F¶n-h-bpsS kwc-£ -apjy-cpsS Bhm-k-hy-h-Ø-I-tfm-Sp-tNÀ¶v Ww, a®nse t]mj-I-§ -fpsS ]pÀ-ho-I-c-Ww,DÄ{]-tZ-i-§ -fn an¡ -hmdpw 450 aoä-dnp Xmsg A´-co-£ -Xm-]-n-b-{´Ww XpS-§ nb hne-]n-Sn¨Db-c-apÅ {]tZ-i-§ -fn-em-bmWv Imhp-IÄ km[m- ]mcn-Øn-XnI tkh--§ Ä ÂIp¶ Btcm-Ky-k-cW I­p-h-cp-¶-Xv. ]hn-{X-X-sIm­p am{X-a-Ã, ¼-¶-amb Hcp h-`q-an-sb-bmWv hepXpw io-Ic-Ah-bn AS-§ n-bn-«pÅ Zqc-hym-]-I-amb {]m[m- W-¯n-n-c-bm-Im-¯-Xp-amb Hcp Imhv {]Xn-n-y-apÅ aqey-§ ÄsIm-­p-Iq-Snbpw Ah {i²- [mw sN¿p-¶-Xv. ssPh-L--¯nsâ DbÀ¶bÀln-¡ p-¶p-­v. ""ssPh-ssh-hn-²y-¯n-sâbpw tXmXn-m Imhnsâ Hmtcm bqWnäv Afhpw]cn-c-£ -W-¯n-sâbpw kwK-a-tI-{µ-§ Ä'' BWv Acn-In-epÅ aäp `qhn-`m-K-§ -sf-¡ mÄ DbÀ¶Ah-tbm-tcm-¶pw. Pn-XI ssPh-ssh-hn-²y- tXmXn ImÀ_¬ ssU HmIvsskUv BKn-cWw¯nsâ Ie-h-d-I-fmbn {]hÀ¯n-¡ p¶ ka-{Khpw sN¿p-¶p-­v. Ipanª pIqSnb N¸n-e-I-fpsS Bh-k¼-¶-hp-amb ]cn-Øn-Xn-`q-an-I-I-fmWv Imhp- c-Whpw a®nse Xosc- sN-dnb Poh-Pm-e-§ ÄIÄ. ]e X«p-I-fmbn hf-cp¶ ac-§ fpw CS-¡ m-Sp- nÀ½n-¡ p¶ Nmep-Ifpw tNÀ¶v a®n X§ n-Ifpw hÅn-¸-SÀ¸p-Ifpw Huj-[-k-ky-§ fpw n¡ p¶ Pe-¯nsâ Af-hv, thcp-]-S-e-§ -fpsSFÃmw CS-I-eÀ¶v I-¯Xpw Bcpw ssII-S-¯m- hfÀ¨, hmX-I-hn-n-a-bw, Xm]-hn-In-cWw F¶nh¯-Xp-amb kky-Pm-e-amWv Imhp-I-fn-ep-Å-Xv. hÀ²n-¸n-¡ p-¶p. B Øes¯ khn-ti-j-amb]m¼p-IÄ, Xh-f-IÄ, ]Ãn-hÀ¤-§ Ä F¶n-h-Iq- Imem-h-Øsb Imhp-I-fmWv nb-{´n-¡ p-¶-Xv.SmsX kµÀi-I-cmb ]£ n-hÀ¤-§ -fp-saÃmw ap-jy-cpsS Pohn-Xhpw kwkvIm-chpw cq]-s¸-Sp-Imhp-I-fnse Poh-Pm-Xn-I-fnÂs¸-Spw. Irjn, hyh- ¯p¶ ]mcn-Øn-XnIhyh-Ø-I-fpsS Hcp {]tXy-km-bw, NnIn-Õm-cwKw F¶n-h-bv¡ m-h-iy-amb I-Pmew Imhp-Ifpw Ipf-§ fpw Pem-i-b-§ fpw{]Ir-Xn-hn-`-h-§ -fpsS ]m­n-I-im-e-IÄIq-Sn- IqSn-t¨À¶v nÀ½n-s¨-Sp-¡ p-¶p-­v. {]mNo--ambbmWv Ch. ssPh-ssh-hn-²y-¯nsâ Ie-h-d-I-fmb Chsb Bhm-k-hy-h-Øm-[À½-§ fpw Aaq-ey-amb Pn-X-I-§ -fpsS Dd-hn-S-am-bmWv IW- tkh--§ fpw ¡ m-¡ -s¸-Sp-¶Xv. {]mY-an-I-amb aqe-[-s¯ ipjvI-am-ImsX Im¡ p-¶, ne-nÀ¯m-m-hp¶Atymyw _Ôs¸«p-In-S-¡ p¶ `qhn-`m-K-§ - t{kmX-Êp-I-fmWv Ch-tbm-tcm-¶pw.fpsS Btcm-Ky-I-c-amb Bhm-k-hy-h-Ø-IÄ ne- nÀ¯n-s¡ m-­p-t]m-Ip-¶-Xns tcn«p klm-bn- Pe-kw-c£ -W-¯n Imhp-IÄ¡ pÅ ]¦v ¡ p¶ ]e Bhm-k-hy-h-Øm-[À½-§ fpw tkh-- Pekw-c-£ -W-¯n Imhp-IÄ¡ v hep-Xmb Hcp§ fpw Imhp-IÄ sN¿p-¶p-­v. Hcp Bhm-k-hy- ]¦p-­v. ip²-P-e-¯nsâ nXyhpw kwc-£ n-X-hp-
 • 43. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 41 amb Dd-hn-S-§ -fpsS Cuän-Ã-§ -fmWv Ah. m«p- Øew F¶-Xp-sIm­p am{X-a-Ã, CS-X-S-hn-ÃmsX ImÀ¡ v ip²-Pew e`n-¡ p-hm-mbn Imhp-IÄ Pew e`n-¡ p-sa-¶-Xp-sIm­pw Imhp-IÄ¡ p-Npäpw nÀ½n-¡ p-Ibpw AXp-hgn ssPh-ssh-hn-²yhpw hkn-¡ p-hm³ ap-jyÀ¡ pw t{]mÕm-l--am-bn. Pe-t{km-X-Êp-Ifpw ]cn-c-£ n-¡ p-Ibpw sN¿p- tIc-f-¯nse ]Ýn-a-L-«-¯n-epÅ Imhp-IÄ ¶Xv hf-sc- ]-gb Hcp k{¼-Zm-b-am-Wv. sImÃw apgp-h³ AbÂk-aq-l-§ Ä¡ v Pew imkv{Xo-b-am-bn-¸-d-ª mÂ, ]e X«p-I-fpÅ ÂIp¶ häm¯ Dd-h-I-fp-ambn _Ô-s¸-«mWv CS-XqÀ¶ kky-Pmew ag-sh-Ås¯ kw`-cn-¡ p- InS-¡ p-¶-Xv. tIc-f-¯nse {Kma-§ -fn Pew kwc- hmpw hnX-cWw sN¿p-hmpw klm-b-I-am-Ip- £ n-¡ p-¶-Xn-sâbpw ]¦p-sh-¡ p-¶-Xn-sâbpw ¶p. sNSn-IÄ, N¸n-e-I-fpsS I«n-bpÅ Bh-c-Ww, amXr-I-bmWv Hcp t£ {X-ap-­m-Ip-I, AXn-tm-S- ]in-a-bpÅ a®v, I¯ thcp-]-S-e-§ Ä Ch p-_-Ôn¨v Hcp Ipf-ap-­m-hp-I, ]ns¶ Hcp Pew Dudn-h-cp-¶-Xnpw as®m-en¸p XS-bp-¶- Imhpw D­m-hpI F¶ ]c-¼-cm-K-X-co-Xn. Imhp- Xnpw a®p-­m-Ip-¶-Xnpw AXym-h-iy-am-Wv. ag- IÄ `qan-bpsS Pe-n-c¸v DbÀ¯p¶p F¶-Xp- ¡ m-e-¯v, shÅw A[nIw Hen-¨p-t]m-Im-¯-Xp- sIm­v IqSp-X Pe-tk-N--¯npw AXp-hgn sIm­v IqSp-X hym]--ap-­m-hp-Ibpw shÅ- hÀ²n¨ hnf-sh-Sp-¸p-IÄ¡ pw hgn-sbm-cp-¡ p-¶p. sam-en-¸nv nb-{´-W-ap-­m-hp-Ibpw sN¿p-¶-Xn- tIc-f-¯nse Nne Imhp-IÄ¡ -Sp-¯pÅ Pem- m Xmgv¶ {]tZ-i-§ -fn s]s«¶pÅ shÅ- i-b-§ Ä Hcp-Im-e¯pw häm-¯-h-bm-Wv. I®q- s¸m-¡ -¯nv km²yX Ipd-bp-¶p. th¡ m- cnse a§ m-«p-]-d-¼v, ]tÅmª n Kpfn-I³ tZh- e¯v shÅw ]Xp-s¡ -¸-Xps¡ Innª nd-§ p- Øm-w, I½m-S-¦mhv, ImkÀtKms« oen- ¶p. ASp¯ {]tZ-i-§ -fn-epÅ Pem-i-b-§ sf bmÀImhv F¶nh CXn-p-Zm-l-c-W-§ -fmWv. Ah- k¼-¶-am-¡ p-hm³ CXv Ã-Xm-Wv. sb-Ãmw-Xs¶ nXy-l-cn-X-h--§ -fpsS sNdp-am-Xr- Xt±-io-b-amb Imem-h-Øsb nb-{´n-¡ p- I-I-fm-Wv. Acp-hn-I-fntebv¡ v Hgp-Ip-Ibpw ¶Xpw Imhp-I-fm-Wv. Ah-bpsS Npäp-apÅ Pem-i- th¡ m-e¯v Ahsb hc-­p-t]m-ImsX b-§ Ä Imhp-I-fn CuÀ¸hpw XWp-¸p-apÅ Im¡ p-Ibpw sN¿p¶ Pe-¯nsâ Dd-hnSw F¶- Imem-h-Ø-bp-­m-¡ p-¶p. F¶pw IpfnÀ½-bp-Å- XmWv Cu sNdp-Im-Sp-IÄ ImgvN-sh-¡ p¶ Gähpw Xn-m {]tXy-In¨pw thÂam-k-§ -fn Ah {][m--s¸« Bhm-k-hy-h-Øm-tk-h-w. sh«p-I- Bhn-bm-Ip-¶-Xn-eqsS ã-s¸-t«-¡ m-hp¶ CuÀ¸- Ãp-d-h-IÄ [mcm-f-am-bpÅ Cu `qan-I-I-fn `qKÀ`- ¯nsâ tXmXv Ipd-¡ p-¶p-­v. P-e-n-c¸v XmgmsX Im¡ p-I, Hen-¨- p-t]m-I XS- bpI F¶n-hbv¡ v Imhp-IÄ klm-b-I-am-hp-¶p.Pe-¯nsâ e`yX tcn«v bn-¡ p-¶Xv Pe- sh«p-IÂ{]-tZ-i-§ -fn shÅw tNmÀ¶p-t]m-Ip-¯nse kky-Po-h-Pm-e-§ -fpsS kwc-£ -W-¯n-te- Ibpw a®nsâ D]-cn-X-e-¯n--Sn-bn-eqsS Hen-¨p-¡ m-Wv. ]e arK-§ fpw ]£ n-Ifpw Pe-¯n-mbn t]m-hp-Ibpw sN¿p-I-hgn Pem-i-b-§ -fnse Pekao-]n-¡ p-¶Xv Imhp-I-sf-bm-Wv. Bcm-[-m-
 • 45. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 43 -n-c¸v Xmgv¶p-t]m-Im-dp­v F¶ {]{In-bbv¡ v tIc-f-¯nse Imhp-IfpsS ]p-cp-Öo-hw hncp-²-am-Wn-Xv. temIs¯-¼mSpw Imhp-IÄ C¶v `oj-Wn-bpsS ASp-¡ ¯v `K-h-Xn-¡ mhv þ Hcp ]Tw ng-en-em-Wv. {]tXy-In¨pw tIc-f-¯nse Imhp- IÄ. ]cn-Øn-Xn-kw-c-£ -W-¯ntmSv ap-jy³ASp¡ ¯v tafw t£ {Xw F¶ t]cnepw Adn-b- kzoI-cn-¡ p¶ ne-]m-Sp-IÄ¡ pw {]Ir-Xn-hn-`-h-§ -s¸-Sp¶ ASp-¡ ¯v `K-h-Xn-¡ mhv ImkÀtKmUv fpsS hnm-i-I-c-a-Ãm¯ D]-tbm-K-¯npw nÀ®m-PnÃ-bnse s_Uvemw {Kma-¯n-emWv ØnXn-sN-¿p- b-I-am-bn-cp-¶Xv {]Ir-Xym-cm-[--bm-bn-cp-¶p.¶-Xv. {][m--tZ-hX `K-h-Xn-bmb ""Imhp-ImSv'' F¶mÂ, aX-]-c-amb hnizm-k-§ -fnepw kmaq-lnIF¶ k¦Â¸-¯nsâ D¯-tam-Zm-l-c-W-amWv km¼-¯nI cwK-§ -fnepw h¶ amä-§ Ä, P-kw-CXv. kap-{Z-n-c-¸n-p-aosX 9.05 aoä-dmWv CXnsâ Jy-bn-ep-­mb hÀ²--hv, nb-{´-an-Ãm-XpÅDb-cw. kµÀi--§ Ä, a®p-Ip-gn-¨pÅ {]hÀ¯--§ Ä, t£ {X-¯nse {][m--tZ-hX aln-jm-kp-c-aÀ±n- aäp hnI-k--]-c-amb k½À±§ Ä Ch-sbÃmw n-bm-Wv. kc-kz-Xn-bmWv D]-tZ-h-X. IÃp-sh-«n-bp- tNÀ¶v ASp-¯-Im-e-¯mbn ]e Imhp-I-fp-sSbpw ­m-¡ n-bXpw Ba-I-sf-s¡ m­p nd-ª -Xp-amb mi-¯nv Imc-W-am-bn-«p-­v. Imhp-I-sf¨p-än- Chn-Sps¯ henb Ba-¡ pfw {]i-kvX-am-Wv. bpÅ sI«p-I-Y-Ifpw hnizm-k-§ fpw Xpcp-s¼-Sp- CuÀ¸-apÅ DjvW-ta-J-em-{]-tZ-i-¯mWv ¡ p-I-bmWv. ]­p-Im-e-¯p-­m-bn-cp¶ ]Z-hn-I- t£ {Xw n¡ p-¶-Xv. sImÃw apgp-hpw ChnsS sfm¶pw C¶v Imhp-IÄ¡ n-Ã. Ch A{]-Xy-£ -am- ISÂXo-c-Im-em-hØ Ap-`-h-s¸-Sp-¶p. th b-tXmsS kar-²-amb kky, Poh-Pm-Xn-IÄ ImgvN- ¡ m-e-§ -fn NqSpw hcĨ-bp-ap-­mhpw; h-kvXp-¡ -fm-hp-Ibpw sNbvXp. kmaq-ln-Ihpw ssiXyw ITn--a-Ã. {]Xn-hÀjw 3600 anÃn-en-äÀ ag- km¼-¯n-I-hp-amb shÃp-hn-fn-I-fmWv Cu Imhp- bp-­m-Im-dp-­v. I-fp-sSbpw ]hn-{X-Ø-en-I-fp-sSbpw ]c-¼-cm-K-X, Xt±-iob coXn-bn-epÅ kwc-£ -W-¨p-a-Xe tcn-Sp-Cu t£ {X-t¯m-S-p-_-Ôn¨v 1.5 G¡ À Npä-f- ¶-Xv. DS-Sn {]hÀ¯n-¡ p-I-bmWv th­-Xv.hpÅ Hcp Imhp-ap-­v. ]e-X-c-¯n-epÅ kky-Pm- e-§ -fpsS hmk-Ø-e-am-Wn-Xv. ]SÀ¶p-I-b-dp¶ ImSp-IÄ, BNm-c-§ Ä, hne-¡ p-IÄ F¶n-h-bp- sNSn-IÄ IqSmsX Non, Aar-Xv, I¼Iw XpS- ambn _Ô-s¸-«n-cn-¡ p¶ sshhn-[y-]qÀ®-amb § nb nXy-l-cnX h-k-ky-§ Ä ChnsS [mcm-f- ]c-¼-cm-K-X, kmwkvIm-cnI aqey-§ -fp-ambn Imhp- ambn I­p-h-cp-¶p. IÄ Cgp-I-t¨À¶n-cn-¡ p-¶-Xn-m Ah-bpsS Im¯p-sh-¡ epw kwc-£ -Whpw ]e {]tZ-i-§ -ASp-¡ -¯p-Im-hnse kky-Pm-e-am-XrI fnepw P-hn-`m-K-§ -fnepw ]e-Xm-Wv. K-c-kw- Imemh-Øbnse hyXnbm--§ ÄsIm­pw IqSn- kvIm-c-¯n-sâbpw kZm hnI-kn-¨p-sIm-­n-cn- h-cp¶ P-kw-Jy-sIm­pw K-c-h-XvI-c-Ww- ¡ p¶ It¼m-f-k-¼Xvhyh-Ø-bp-sSbpw hÀ²n-¨p- sIm­pw B `mK-¯m-sI-bpÅ Pe-t{km-X-Êp-I- h-cp¶ km¶n-²yw-aqew ]c-¼-cm-KX hnth-I- fn Ipd-hp-­m-hp-Ibpw ag amdp-¶-tXmsS IqSp- ¯np ãw kw`-hn-¡ p-¶-XmWv asämcp {][m X IqSp-X InW-dp-Ifpw aäp Pem-i-b-§ fpw Bi-¦. AXn-mÂ, Imhp-IÄ ne-n-¶p-t]m-Ip-¶- hän-t¸m-hp-Ibpw sN¿p-¶p-­v. D]-cn-X-e-P-e-¯n Xnpw IqSp-X miw ssPh-ssh-hn-²y-¯n- Ipd-hp-­m-b-tXmsS ASp-¯-Im-e-¯mbn m«p- sâbpw {]Ir-Xn-hn-`-h-§ -fp-sSbpw Aaq-ey-amb ImÀ Ipg¡ n-W-dp-Isf B{i-bn-¡ m³ XpS-§ n- Cu t{kmX-Êp-IÄ¡ v D­m-Im-Xn-cn-¡ p-¶-Xnpw bn-«p-­v. "Ba-¡ pfw' F¶-dn-b-s¸-Sp¶ Ipf-¯n-- Ch kaq-l-¯np ÂIp¶ ]mcn-Øn-XnI tkh- cn-In ØnXn-sN-¿p¶ Cu t£ {Xhpw AXn- -§ sf DbÀ¯n-¡ m-t«-­-Xp-­v. AXv, ssPh- tmSp tNÀ¶pÅ Imhpw CXn-smcp A]-hm-Z-am- ssh-hn-²yhpw hn`-h-kw-c-£ -W-¯npw am{X-aà Wv. khn-ti-j-amb kky-Pm-ehpw `q{]-Ir-Xnbpw klm-b-I-am-hpI; `mhn-bn D­m-tb-¡ m-hp¶ ¶mbn ag-shÅw tiJ-cn-¡ p-Ibpw sImÃw apgp- Imem-hØm `oj-Wn-Isf ssIImcyw sN¿p- hpw `qKÀ`-P-e-¯nsâ Afhv Htc-a-«n kq£ n- hmpw C¶s¯ Imem-h-Ø-bn-epÅ An-Ýn-X- ¡ p-Ibpw sN¿p-¶p. ISp¯ th-enÂt¸mepw Xzs¯ tcn-Sp-hmpw P-hn-`m-K-§ sf {]m]vX-cm- t£ {X-¡ p-fhpw Pem-i-b-§ fpw häm-dn-Ã. ¡ p-Ibpw sN¿pw.
 • 46. Contact : 9349182846, 9048672473 Silpi Vrindavan ...With best compliments from... Near Sree Poornathrayesa Temple, Tripunithura 2 & 3 BED ROOM APARTMENTS
 • 47. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 45 krãnbpw {kãmhpw c­Ã H¶p-Xs¶ F¶p temI-t¯mSp hnfw-_cw sNbvX kwkvIr-Xn-bmWp km-X--[À½w. lnµp-aXw F¶v AXv Adn-b- s¸-Sp-¶p-sh-¦nepw H¶p ½Ä a-Ên-em-¡ -Ww, aäp aX-§ Ät]mse GsX-¦nepw Hcp {]hm-N-I-sâtbm alm-ßm-hn-sâtbm ma-¯n cq]w- sIm­ Hcp aX-aà lnµp-a-Xw. km-X--[À½w cq]w-sIm­ Imew Atz- jn¨p sNÃp-t¼mÄ AXnp ap-jy-kw-kvIm-c-t¯mfw ]g¡ w DÅ-Xmbn ImWp-hm³ Ign-bpw. X]-Ên-eqsS {]]-© -kXyw Atz-jn¨ Ejo-iz-c-·m- cpsS Ap-`-h-§ -fpsS BsI-¯p-I-bmWp km-X--[À½w, sshZn-I- [À½w, lnµp-a-Xw. Cuiz-cm-tz-jWw S-¯nb AhÀ¡ p kzÀ¤-¯n Ccn-¡ p¶ Hco-iz- cs ImWp-hm³ km[n-¨n-Ã. F¶m Cuiz-c--ÃmsX asäm¶pw {]]-© - ¯n ZÀin-¡ p-hmpw AhÀ¡ p Ign-ª n-Ã. Xsâ DÅn XpSn-¡ p¶ AtX ssNX-yw-Xs¶ AhÀ Xn¡ p Npäp-apÅ kÀÆ-Xnepw ZÀin-¨p. AhÀ ImWp-I-bm-bn-cp-¶n-Ã, Ap-`-hn-¡ p-I-bm-bn-cp-¶p. hm¡ p- IÄsIm­p hnh-cn-¡ m-m-hm¯ AssZ-zXm-p-`-hw. B B-µm-p-`hw {]]-© -¯nse Hcp kpJ-t`m-K-¯nÂn¶pw e`n-¡ p-¶-Xm-bn-cp-¶n-Ã. X§ Ä Ap`hn¨ B-µm-`q-Xn-bn-te-bv¡ v, GI-Xzm-p-`-h-¯n-te¡ p Npäp-apÅ P-§ sf ssI]n-Sn¨p bn-¡ p-¶-Xn-mbn Ejo-iz-c-·mÀ AtIw BNm-cm-p-jvTm--]-²-Xn-IÄ kaq-l-¯np ÂIn. Hmtcm hyàn-bp-sSbpw atm-L-S--bv¡ -p-k-cn-¨v, kwkvIm-c-¯n--p-k-cn¨v Ap-jvTn-¡ p-¶-Xn-p-th-­n-bmWv hnhn[ hgn-IÄ AhÀ Im«n-¯-¶-Xv. amXm Aar-Xm--µ-a-bo-tZhn ]d-bp-¶p, ""sNcp-¸n--p-k-cn¨p Imensâ Afhp Iq«p-Itbm Ipd-bv¡ p-Itbm sN¿m-m-hnÃ; sNcp-¸nsâ Af- kzman Úmm-ar-Xm--µ-]pcn amXm Aar-Xm--µ-abo tZhn-bpsS BZy-Ime kymkninjy-·m-cn HcmÄ. B{ia¯nsâ hnhn[ tkh- {]hÀ¯--§ Ä¡ v tXrXzw ÂIp-¶p. {]Ir-Xn-kw-c-£ -W -{]-hÀ¯--§ -fn kPohw {]Ir-Xn-bnse tImhn-ep-IÄ
 • 48. st H.O :1 Floor | Airlinks Hse| Venkitaraman Rd | Willingdon Island|Cochin 682003| India TEL: +91 484 2666831 / 832 Br: Old No: 10 & 42, New NO; 10A|2nd Floor| NORTH RAJA STREET|ALANDUR|CHENNAI 600016|I N D I A. TEL: +91 44 43594333 / 40333 Br: ROOM No. 8 | 2nd FLOOR |MAPLA HOUSE | 133/137 PERIN NARIMAN STREET [BAZARGATE] | FORT |MUMBAI 400001| INDIA TEL: +91 22 40025401 / 402 EMAIL : info@greenwichlogistics.com URL : www.greenwichlogistics.com GREENWICH LOGISTICS all the right moves Licensed Customs Brokers & International Freight Forwarders DÕhmiwkIÄ
 • 49. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 47 hmWp amtä-­-Xv. AXp- t]mse Hmtcm-cp-¯-cp- sSbpw kwkvImcw Ap-k- cn¨v BN-cn-¡ p-hm-pÅ hnhn[ km[-m-]-²-XnIÄ km-X--[À½-¯n ImWp- hm³ Ign-bpw.'' F¶m Ch-bpsS FÃmw e£ yw H¶p-Xs¶ þ Xsâ DÅn XpSn-¡ p¶ ssNX-yhpw {]]-© -¯nse A-´-tIm- Sn-Po-hn-I-fn XpSn-¡ p¶ ssNX-yhpw H¶p-Xs¶ F¶-dn-bp-I. F¶nÂn¶pw `n¶-ambn bmsXm¶pw Cu {]]-© -¯n-en-Ã. AXn-m Rm³ sNt¿-­Xv Fn¡ p Npäp-apÅ kÀÆPohcmin-I- sfbpw kvtln-¡ p-Ibpw tkhn-¡ p-Ibpw sN¿pI eqsS Hcp-h³ F¯n-t¨-cp-¶Xp ]c-a-amb im´n- F¶Xp am{X-am-Wv. Cu ]c-a-amb [À½ nd-th-äp- bn-te-bv¡ p-X-s¶-bm-Wv. Imhp-Isf kvtln-¡ p- ¶-Xn-eqsS Fn¡ p kÀÆ-Zpx-J-§ -fn¶pw BXy- ¶-Xn-eq-sSbpw Bcm-[n-¡ p-¶-Xn-eq-sSbpw Hcp-h³ ´n-I-tam-Nw tSp-hm-m-Ipw. PohnXw Bµw X¶nse Cuiz-c-ssN-X-y-s¯, kvtl-s¯, nd-ª -Xm-Ipw. CXv hniz-kn-¡ p-hm-pÅ shdpw Imcp-Wys¯ DWÀ¯p-I-bmWp sN¿p-¶-Xv. X¯z-im-kv{X-a-Ã; Ap-`-h-amWv F¶v Cu `mc-X-a- B²ym-ßnIkm[--bpsS al-¯mb ]mT-®n Pohn-¨, Pohn-¡ p¶ alm-ßm-¡ -fn-eq-sS, amWp ½psS ]qÀÆn-IÀ Imhp-Isf Bcm-[n-¡ p-Ah-cpsS Pohn-Xm-p-`-h-§ -fnÂ-n¶p shfn-hm-Ip- ¶-Xn-eqsS ap¡ p ImWn-¨p-X-¶n-«p-Å-Xv. Krl-¶p. Ø ³ Z n h p w B N - c n - t ¡ ­ A © p kÀÆ-Xnepw nd-ª p-n¡ p¶ Cuiz-cs bÚ§ fWv ]© -a-lm-b-Ú-§ Ä þ tZh-b- Ap-`-hn-¡ p-hm³ ]t© -{µn-b-§ -fpsS ]cn-an-Xn- Úw, ]nXr-b-Úw, ap-jy-b-Úw, `qX-b-Úw, bn Ign-bp¶ ap-jys {]m]vX-m-¡ p-hm-p-Å- Ejn-b-Úw. ]© -a-lm-b-Ú-§ -fn-epÄs¸-Sp¶ XmWp km-X--[À½-¯nse Hmtcm Ap-jvTm-- `qX-b-Ú-amWp Imhp-Isf Bcm-[n-¡ p-¶-Xn- hpw. AXn H¶mWp Imhp-Isf Cuiz-c-Xp-ey- eqsS nÀÆ-ln-¡ -s¸-Sp-¶-Xv. AXp-sIm-­p-Xs¶ ambn I­v Bcm-[n-¡ p¶ k{¼-Zm-bw. km-X-- Imhp-Isf Bcm-[n-¡ pI F¶Xp ½psS Zn-N-cy- [À½-¯n Cuiz-cs ZÀin-¡ p-¶Xp hn{K-l-§ - bpsS `mK-ambn amd-Ww. fn F¶-Xn-s-¡ mÄ A[nIw {]]-© -¯nse Imhp-Isf Bcm[n¡ pI F¶m AhnsSHmtcm Pohn-bn-ep-am-Wv. Ah-bn ]£ n-ar-Km-Zn- Zo]w sXfn-¡ p-¶Xpw Imhnp he-¯n-Sp-¶XpwIÄ am{X-aà kÀÆ-N-cm-N-c-§ fpw DÄs¸-Spw. am{X-ambn Npcp-§ -cp-Xv. AXnepw {][mw Ahn-h³ac-§ fpw hÅn-Ifpw Ipän-s¨-Sn-Ifpw P´p- Ss¯ kky-P-´p-Pm-e-§ sf kwc-£ n-¡ pI F¶-¡ fpw Cg-P-´p-¡ fpw ]d-h-Ifpw ie-`-§ fpw Xm-Wv. Imhnse hr£ -§ -fp-sSbpw ]£ n-I-fp-FÃmw H¯p-tN-cp¶ Hcp Imhv, Cuiz-c-ssN-Xyw sSbpw P´p-¡ -fp-sSbpw kwc-£ -W-¯n-eq-sSbpwXpSn-¡ p¶ tI{µ-am-Wv. Imc-Ww, Imsh¶ {]Xn- hÀ²--hn-eq-sSbpw thWw Imhp-I-tfm-SpÅjvT-bn {]mWs {]Xn-jvTn-¨Xp kÀÆ-hym-]n- ½psS kvtlw {]I-S-am-t¡ -­-Xv. ]qÀ®-ambbmb Cuiz-c³X-s¶-bm-Wv. Hcp Bhm-k-hy-h-Ø-bmWp kao-]¯p Ipfw-Iq- `K-hm³ {ioIr-jvW³ Xsâ hniz-cq]w Sn-bpÅ Hcp Imhv. AXnsâ kao-]¯p I®p-I-f- AÀÖp-p Im«n-sIm-Sp-¡ p¶ hnh-cWw `K-h- S¨p nÈ-_vZ-ambn Aev]-tcw Ccp-¶m am{X-wa- ZvKo-X-bn-ep-­v. Imhp-Isf B hncmSvcq]-¯n-sâ Xn, AhnsS nd-ª p-Xp-fp-¼p¶ Cuiz-c-ssN- eLp-cq-]-ambn a-Ên-em-¡ mw. AXp-sIm-­p-Xs¶ Xyw ½psS DÅn nd-bpw. aÊv im´-am-Ipw. t£ {X-{io-tIm-hn-enp ap¶n¶v Cuiz-c-ZÀiw Imhp-I-fnse hr£ -Ñm-b-IÄ ]I-cp¶ IpfnÀ½, S-¯p¶ `àn-`m-h-t¯m-Sp-IqSn am{Xta Imhn- Infn-IÄ ao«p¶ hnhn[ {ipXn-cm-K-§ Ä Ah NnÃ- sbpw AXnse Hmtcm Pohn-hÀ¤-s¯bpw IÄtXmdpw ]d-¡ p-t¼mÄ Nnd-I-Sn-bn-ep-b-cp¶ AXnse Hmtcm aW¯cn-sbbpw ImWp-hmpw i_vZ-§ Ä, tZls¯ sXm«p-cp½n AI-ep¶ Cfw- kv]Àin-¡ p-hmpw ]mSp-Åq. CXp km[n-¨m sX-¶Â CsXms¡ Imhp-IÄ ap¡ p ÂIp¶ ½Ä Cuiz-cm-p-`q-Xn-bn-te¡ p ASp-¡ p-I-bmWv Cuiz-c-km-¶n-²y-am-Wv, Cuiz-cm-p-`-h-am-Wv. sN¿p-¶-Xv. Imhp-Isf kwc-£ n-¡ p-¶-Xn-eq-sS, XymKnIÄ X]-Ên-mbn h-¯n-tebv¡ p]cn-t]m-jn-¸n-¡ p-¶-Xn-eq-sS, Bcm-[n-¡ p-¶-Xn-
 • 50. SREEDHAREEYAM AYURVEDIC EYE HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT LTD. PIONEERS IN TRADITIONAL AYURVEDIC EYE TREATMENT Nelliakattu Mana, Kizhakombu, Koothattukulam
 • 51. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 49 t]mbn-cp-s¶-¦n Krl-Øp X]-Ên-mbn hoSp- Xm-sW-¦nepw B hnizm-k-¯n--p-k-cn¨p hn«p h-¯n-te¡ p bm{Xt]mtI-­-Xn-Ã. ho«p-]-d- {]hÀ¯n-¡ p-hm³ kzmÀ°-a-Xn-bmb B[p-n-I-a- ¼n Hcp Imhp kwc-£ n-¨m aXn-bm-Ipw. p-jysâ aÊv X¿m-dm-Ip-¶n-Ã. AXnsâ km¶n²yw ½-fn Cuiz-c-kva-c-W-bp- Chn-sS-bmWv {]Ir-Xn-sb-Xs¶ Cuiz-c-mbn WÀ¯pw. AXn-m Hmtcm {]tZ-i¯pw Hmtcm Bcm-[n-¡ p¶ `mc-Xob ss]XrIw DÄs¡ m-tÅ- Imhp ne-nÀ¯p-hm³ ap¡ p Ign-b-Ww. Hcp ­-Xnsâ {]k-àn. ½psS ]qÀÆn-I-cpsS amXrI Imhn-pÅ Øe-an-sÃ-¦n A© p-a-c-§ Ä ]n´pStc­-Xnsâ {]m[m-yw. ""½psS ]qÀÆn-I- F¦nepw «p-h-fÀ¯n Hcp ]© -h-Sn-sb-¦nepw cp-tSXv AÔhnizm-k-am-bn-cp-¶n-Ã. ap-jy-a-- krãn-¡ p-hm³ ap¡ p km[n-¡ -Ww. a-Ênse Ênse AÔX XoÀ¡ p-hm-pÅ hnizm-k-§ fpw kwLÀjw Hgn-hm-¡ m³ Gähpw ]änb CSw BNm-c-§ -fp-amWp ]qÀÆn-IÀ ap¡ p ]IÀ¶p-X- AXnsâ XW-em-bn-cn¡ pw F¶-Xn kwi-bw-th- ¶-Xv.'' amXm Aar-Xm--µ-a-bo-tZ-hn-bpsS hm¡ p-I- ­. fm-Wn-Xv. Cu kXyw Cn-sb-¦nepw ½Ä a-Ên- Cu ASp¯ Imew-hsc Hmtcm IpSpw-_- em-¡ n, sXäp Xncp-¯p-hm³ X¿m-dm-I-Ww. AsÃ- ¯nepw Hmtcm Imhpw Ipfhpw D­m-bn-cp-¶p. ¦n AXnsâ IãX C¶-t¯-Xnepw ]Xn-·-S- AÔ-hn-izm-k-sa¶p ]dª v Ah-sbÃmw ½Ä § mbn Ap-`-hn-¡ p-¶Xp hcpw-X-e-ap-d-bm-bn-cn- sh«n-sh-fp-¸n¨p Irjn-`q-an-bm-¡ n. Ipf-§ Ä ¡ pw. hoSp ]pXp-¡ n-¸-Wn-bp-hm³ Øe-an-sÃ- nI¯n hoSp-h-¨p. h-§ -fpsS hnkvXrXn Ipd- ¦nepw ]d-¼nse Imhp sh«n in-¸n-¡ p-hm³ X¿m- ª p. C¶v BtKm-f-Xm-]-w, Imem-h-Øm-hy-Xn- dm-Im-Xn-cp¶ ½psS ]qÀÆn-I-cpsS ]mZ-§ -fn bmw XpS-§ n-b-h-bpsS t]cn ]e ]cn-]m-Sn- a-Êp-sIm­p ap¡ p {]Wm-a-aÀ¸n-¡ mw. Ah-cp- Ifpw kwL-Sn-¸n-¡ p-¶p. Ahbv¡ p ]cn-lmcw tSXv AÔ-hn-izm-k-am-sW¶p tXm¶p-¶p-sh-¦n hr£ -§ Ä h¨p-]n-Sn-¸n-¡ -em-sW-¶p-]-dª v C¶s¯ A`y-kvX-hn-Zy-cpsS bpàn-`-{Z-amb AXnsâ Bh-iy-IX imkv{Xo-b-ambn t_m²y-s¸- hnizm-k-t¯-¡ mÄ {]]-© -¯nsâ ne-n-¸nv Sp-¯p-¶p. AXn-p-th­n skan-m-dp-IÄ kwL-Sn- Bhiyw Ah-cpsS AÔ-hn-izm-kw-Xs¶ F¶p ¸n-¡ p-¶p. Hmtcm ]cn-ØnXn Zn-¯nepw e£ -¡ - ]d-tb-­n-h-cpw. Imc-Ww, Ah-cpsS Ime¯p W-¡ np hr£ -ss¯-IÄ hnX-cWw sN¿p-¶p. {]IrXn C{X-am{Xw NqjWw sN¿-s¸-«n-cp-¶n-Ã. tImSn-IÄ sNe-h-gn-¡ p-¶p. F¶n«pw Hmtcm hcp¶ Xe-apd ½sf kzmÀ°-sc¶p ap{Z Znhkw Ign-bpw-tXmdpw NqSp IqSp-¶-X-ÃmsX Ipd- Ip¯m-Xn-cn-¡ p-hm³, AhÀ¡ p Pohn-¡ p-hm³ à bp-¶n-Ã. imkv{Xo-b-ambn sXfn-hp-IÄ ÂIn Hcp A´-co£ w ÂIp-hm³, ap¡ p Imhp-IÄ t_m²y-s¸-Sp-¯n-bn«pw C¶v F{X-t]À hr£ - ]px-kr-ãn-¡ mw. DÅ-hsb kwc-£ n-¡ mw. § Ä «p-h-fÀ¯p-hm³ X¿m-dm-Ip-¶p­v? DÅ- ½psS ]qÀÆn-IÀ ]IÀ¶p ÂInb à ]mT- hsb kwc-£ n-¡ p-hm³ F{X-t]-cp­v? hr£ -§ - § Ä DÄs¡ m­p Pohn-¡ mw. Ah ã-am-¡ msX fpsS Bh-iy-IX imkv{Xo-b-ambn t_m²y-s¸-«- hcpw-X-e-ap-dbv¡ p ssIam-dm³ {ian-¡ mw.
 • 53. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 51 tIcfo-b-amb Bcm-[m k{¼-Zm-b-¯nsâ Gähpw {]mNo--amb cq]- amWv Imhp-IÄ. Bcm-[--bpsS BZn-cq-]-§ -fmb `{Z-Im-fn, mKw, imkvXm-hv, th«s¡ mcp aI³ F¶o tZhXm k¦Â¸-§ -sf-bmWv Imhp- I-fn Bcm-[n-¨n-cp-¶-Xv. {]mNo tIc-f -kw-kvIr-Xn-bpsS AS-bm-f-amWv Imhp-IÄ. ImSnsâ Hcp sNdnb ]Xn-¸mWv Imhv. hnhn[ hr£ -e-Xm-Zn- Ifpw ]£ n-ar-Km-Zn-Ifpw kwc-£ n-¡ -s¸-Sp¶ Hcp ssPh kwhn-[m--amWv Imhp-IÄ. Imhpw- Im-hnse `K-h-Xn-bmWv Hmtcm {Kma-¯n-sâbpw kwc-£ -I. {][m--s¸«IpSpw-_-§ -fn-seÃmw kÀ¸-¡ m-hp-IÄ kwc-£ n-¡ -s¸-«p-h-¶n- cp-¶p. H¼Xmw qäm-t­m-sS-bmWv tIc-f-¯n C¶v ImWp¶ coXn-bn- epÅ t£ {Xm-cm-[ Bcw-`n-¨-Xv. {Kma-¯nse Imhpw- Im-hnse A½-bm- bn-cp¶p tIc-fob Pohn-X-¯nsâ ASn-¯-d. Imhp-I-fnse ]qP, mb-tcm, Xn¿tm, ap¡ p-htm Hs¡ BWv nÀÆ-ln-¨n-cp-¶-Xv. ]n¶oSv D­mb t£ {X-§ -fpsS A[n-Imcw cmPm-hntm mSp-hm-gnt¡ m Bbn-cp-s¶-¦n Imhp-IÄ P-Iob ASn-¯-d-bn-emWv nb-{´n-¡ -s¸-«n-cp-¶-Xv. C¶v ImWp¶ {]No tZho-t£ -{X-§ -sfÃmw Imhp-IÄ ]cn-W-an-¨p-­m-b-Xm- Wv. ]pXn-b-Im-hv, S-¡ m-hv, tXh-c-¡ m-hv, ]Ån-¸-d-¼p-Im-hv, BZw-]n-Ån- ¡ m-hv, ]njm-cn-Im-hv, Xd-ta-¡ mhv XpS§ n F{Xtbm Imhp-IÄ t£ {X- § fmbn amdn-bXv ap¡ v ]cn-Nn-X-am-Wv. tNmäm-n-¡ -cbpw (ta¡ m-hv, Iogv¡ mhv) Xncp-am-Ômw-Ip¶pw Hs¡ Hcp Ime¯v Imhp-IÄ Xs¶ Bbn-cp-¶p. Im«n Hcp hr£ -tam, Hcp hmtfm, ine-tbm, ]oTtam Bbn- Fw.BÀ.Fkv. tatm³ Xr¸q-Wn-¯p-d-bnse Iem-kmw-kvIm-cnI kmaq-ly-B-²ym-ß- ta-J-e-I-fnse kPo-h-km-¶n²yw D¯-c-a-e-_m-dnse imtàb Imhp-IÄ
 • 55. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 53 cp¶p tZhn-bpsS BØm-w. tIc- f-¯nse sshhn-²y-amÀ¶ Ap- jvTm--I-em-cq-]-§ Ä Hs¡ `{Z- Imfn Bcm-[--bp-ambn _Ô-s¸-«- h-bm-bn-cp-¶p. sX¿w, Xnd, ]qc-¡ - fn, IWymÀI-fn, tXm¸m-h-Iq- ¯v, Xn¿m-«v, apSn-tb-äv, If-sa-gp- ¯p-]m-«v, ]c-tW-äv, apSn-sb-Sp-¸v, ]S-b-Wn, Ip¯n-tbm«w XpS-§ n-b- h-sbms¡ `{Z-Imfn Bcm-[-bpw Imhp-I-fp-ambn _Ô-s¸-«-Xm-Wv. Cu Imhp-I-fmWv {_mÒ-W-]q- P-bpÅ t£ {X-§ -fmbn amdn-b-Xv. Xpd¶ Øe¯v A½sb {iotIm- hn-en IpSn-bn-cp¯n. F¦nepw ]e t£ {X-§ -fnepw Imfn-bpsS BZn-cq]w ZÀin¨ CSw thsd- Xs¶ kwc-£ n-¨n-«p-­v. tNmäm-n- ¡ -c-t£ -{X-¯n sX¡ p-h-i-¯m- Ahn-Ss¯ Xpd¶ {iotIm-hnepw, FS-bn-g-¯p- bpÅ Xpd¶ ]hn-g-a-Ãn-¯d tZhn-bpsS aqe-Øm-- Imhv Xme-s¸m-en¡ p Fgp-¶-Ån-¡ m³ ]qP-IÄ ambn Icp-X-s¸-Sp¶p. XncpamÔmwIp-¶n k]vX- nÀ¯n Kpcp-hm-bqÀ t£ {X-a-Xn¡ Iw Hgn-ª p- am-Xr-¡ sf IpSn-h-¨n-«pÅ {iotIm-hn-enp sX¡ p- sIm-Sp-¡ p-¶Xpw Imhnsâ {]mNo--Xzs¯ ImWn- ]-Sn-ª mdp `mK-¯m-bmWv {ioaq-e-Øm-w. Hcp ¡ p-¶p. Xr¸q-Wn-¯pd t£ {X-¯nsâ tKm]p-c- Ipgn-bmWv Ahn-sS-bp-Å-Xv. sImSp-§ -ÃqÀ¡ m- ¯nsâ hS-¡ p-h-i-apÅ tZho-km-¶n-²yhpw hn hS-t¡ m«v A`n-ap-J-amb tZhn-bpsS he-Xp-`m- AhnsS S-¡ p¶ Xn¿m«pw ]­v ChnsS Hcp K¯v ]«p-sIm­v aqSn-bXpw I-I-¨-«-bp-Å-Xp- Imhnsâ km¶n-²y-¯nsâ nÀÆ-N--§ -fm-Imw. amb Øm-¯m-Ws{X A½ BZyw IpSn-sIm-­n- ssh¡ w t£ {X-a-Xn¡ -I-¯pÅ tZhn-bpsS cp-¶-Xv. tNÀ¯-e-¡ m-hnsâ aXn-e-I-¯mbn {ioaq-e-Øm-hpw tZhn-bpsS 69 ssIIÄ hsc- sX¡ p-h-i-¯mbn Hcp ac-¯nsâ Ah-in-ã-ap-­v. bpÅ If-§ Ä hc¨v S-¯p¶ hS-¡ p-]p-d¯p tZhnsb I­Xv Ahn-sS-bm-W-s{X. Imhp-I- ]m«pw Hcp ]qÀÆ-_-Ôs¯ ImWn-¡ p-¶p. fnÂn¶v t£ {X-§ -fn-te-bv¡ pÅ ]cn-Wmaw ap- tIc-f-¯nse Imhp-I-fn aZyhpw amwkhpw¡ n-hnsS ImWmw. aÕyhpw tNÀ¶ ]qP-I-fmWv S-¶n-cp-¶-Xv. ]qÀÆ Iuf-sa¶pw D¯c Iuf-sa¶pw c­p-X- Alnw-km-kn-²m´w lnµp-a-X-¯n kzm[ow c-¯n-epÅ D]m-k- -amÀ¤§ -fmWv tZho D]m-k- sNep-¯n-bXv _p²-a-X-¯nsâ BK-a--¯nv ¡ v ne-n-¶-Xv. km[--I-fn-eqsS, D]m-k--I-fn- tij-am-sW¶v Icp-Xp-¶p. C¶pw C´y-bn-se- eqsS Xsâ DÅn Dd-§ p¶ A-´-km-[y-X-Isf Xs¶ {]kn² Imfn D]m-k--tI-{µ-amb Imam-Jy- DWÀ¯m-sa¶v ]qÀÆ-Iufw ]Tn-¸n-¨-t¸mÄ D¯-c- bn (A-kw) ntXy ap«-m-Sp-I-tfbpw Iufw aIm-c-]-© -I-]qP (a-Zyw, aÕyw, amwkw, hntijZnh-k-§ -fn t]m¯n-sbpw _en-sIm-Sp- ap{Z, ssaYp-w) t]me-s¯ _mly ]qP-IÄ¡ v ¡ p-¶p-­v. I¡ « Imfn-L-«nse Imfn-t£ -{X- {]m[myw ÂIn. ""Iuf-amÀ¤-XÂ]-c-tk-hnXm'' ¯nepw nXyhpw BSns Adp¯v _en- ÂIn-h- F¶v efn-Xm-k-l-{kmaw hnh-cn-¡ p¶ Iuf- cp-¶p-­v. tIc-f-¯nse Imhp-I-fn (tZ-ho-t£ -{X- amÀ¤w ]qÀÆ-Iufw BsW-¶mWv Nne-cpsS A`n- § -fnÂ) {][m--amb KpcpXn XÀ¸Ww ap¼v {]m-bw. F¶m aIm-c-]-© -I-¯nteXv bYmÀ°- ChnsS S-¶n-cp¶ arK-_-en-bpsS XpSÀ¨-X-s¶- ¯n-ep-Å-Xà {]Xo-Im-ß-I-am-sW¶v X{´-im-kv{X- bm-Wv. arK-_en ntcm-[n-¨-t¸m-gm-WtÃm Kpcp- ]-WvUn-X-mb kÀ tPm¬ hpUvtdm^v A`n-{]m-b- Xn¡ v Ip¼-f§ apdn-¡ p¶ NS-§ p-IÄ Bcw-`n-¨- s¸-Sp-¶p. Xp-X-s¶. Icn-¡ v, tX³ XpS-§ n-bh aZy-¯np ]I- C¶v ImWp¶ ]e alm-t£ -{X-§ -fp-sSbpw c-am-Wv. C¶v ]e t£ {X-§ -fnepw nth-Zy-amb nÀ½m-W-¯n-p-ap¼v AhnsS Imhn-sâbpw tZhn- ]nSn-b³ tImgn-¸n-Sn-bsâ ]cn-Wn-X-cq-]-amWv. C¶v bp-sSbpw km¶n²yw ImWmw. Kpcp-hm-bqÀ Acn-amhv BWv ]nSn-bv D]-tbm-Kn-¡ p-¶-Xv (DZm. t£ {X-t¯mSv tNÀ¶pÅ FS-b-g-¯p-Imhpw ap¡ q-«n t£ {Xw). sImSp-§ -ÃqÀ t£ {X-¯nse
 • 57. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 55 `c-Wn-m-fnse tImgn-¡ Ãv aqSepw tImgnsb ]d-¸n- Cu imtàb ]qP¡ v bmsXmcp ]Xn-Xzhpw ¡ epw Cu arK-_-en-bpsS HmÀ½ ne-nÀ¯p¶ I¸n-¨n-«n-Ã. amSm-bn-¡ m-hnepw a¶w-]p-d-¯p-Im- NS-§ p-I-fm-Wv. hnepw If-cn-hm-Xn¡ epw Ie-i-t¯m-Sp-Iq-Snb sX¿-§ -fp-­v. Ieiw aZy-am-Wv. D¯-c- a-e-_m-C¯cw imtàb ]qP C¶pw D¯-c- a-e-_m- dnse imtàb Imhp-I-fn {]mNo--§ -fmbdnse imtà-b-Im-hp-I-fn S-¶p-h-cp-¶p-­v. Imhp-I-fpsS A´-co£ w ne-nÀ¯n-t¸m-cp¶t£ {X-§ -fmbn amdn-sb-¦nepw Imhp-I-fpsS cq]w c­p Imhp-I-fmWv amSm-bn-¡ mhpw a¶-w]p-d-¯p-ã-s¸-Sm¯ nc-h[n Bcm-[-m-e-b-§ Ä C¶pw Im-hpw.D¯c ae-_m-dn Ah-ti-jn-¡ p-¶p-­v. aÕy-amw- km-Zn-Ifpw aZyhpw {iotIm-hn-en nth-Zn-¡ p¶ amSm-bn-¡ mhv Gähpw {]kn-²-amb amSm-bn-bnse Xncp-h- D¯-c- a-e-_m-dnse Gähpw {]kn-²-amb `{Z- «mÀImhpw hf-]-«-Ws¯ If-cn-hm-Xp-¡ epw Imfn t£ {X-amWv amSm-bn-¡ m-hv. Zmcn-I-n-{K-l- tIme-¯ncn cmPm-hn-sâbpw ote-iz-cs¯ ¯n-mbn inhsâ I®nÂn¶v Pn¨ `{Z-Im-fn- a¶w]pd-¯p-Imhv AÅS kzcq-]-¯nsâbpw Ccn- bmWv tIme-¯ncn cmP-hw-i-¯nsâ ]c-tZ-h-X- ¡ q-dn--Sp¯ amam--¯p-Imhv {]`p-Ip-Spw-_-amb bmbn amSm-bn-¡ m-hn-e-½. tIme-¯pw-m-«n Xmbv IÃym«v mb-m-cp-sSbpw (F-P-am-³ F¶mWv ]c-tZ-h-X, kÀtÆ-iz-cn, hÃmÀIp-f-§ c `K-h-Xn, kwt_m-[ sN¿p-I). Iq¯p-]-d-¼n--Sp¯ Xn¿- henb X¼p-cm«n XpS§ n ]e t]cp-I-fn tImew- t© -cn-¡ mhv tIm«-b¯p X¼p-cm-sâbpw, sImbn- sI«n Bcm-[n-¡ p-¶Xv Xncp-h-«mÀIm-hn-e½ F¶ em-­n-¡ -Sp¯ hS-¡ ³ sImÃw-]n-jm-cn-Imhv amSm-bn-¡ m-hnse `{Z-Im-fn-sb-¯-s¶-bm-Wv. BZyw tIm-e-¯n-cn-bp-sSbpw ]n¶oSv kmaq-Xn-cn-bp- aÕyhpw amwk-hpw aZyhpw (sN-¯n-sb-Sp¯sSbpw, hS-I-c-¡ -Sp¯ Ifn-bm-¼nÅn IS-¯-m«v IÅv) ChnsS nXyhpw aq¶p ]pP¡ pw nth-Zn-cmPmhnsâbpw, tImgn-t¡ mSv Xncp-h-f-b-m-SvImhv ¡ p-¶p. nthZyw S-¡ p-t¼mÄ Bscbpwkmaq-Xn-cn-bp-sSbpw A[n-Im-c-]-cn-[n-bnÂs¸-«-h- AI¯v {]th-in-¸n-¡ m-dn-Ã. t£ {X-¯nsâbm-Wv. ZÀiw Ing-t¡ m-«m-Wv. tsc Ib-dn-s¨-Ãp-¶Xv tIme-¯ncn cmPmhv tIc-f-¯nse {_mÒ-WÀ aq¶v shÅn-¡ -®p-Ifpw N{µ-¡ -e-bp-apÅ inh- aZyw aÕyw amwkw F¶n-h-tbm-Sp-Iq-Snb imtà- enw-K-{]-Xn-jvT-bpÅ {iotIm-hn-ensâ ap¶n-em-Wv. b-]qP sN¿m³ X¿m-dm-Im-Xn-cp-¶-t¸mÄ _wKm- apJy {]XnjvT inh-m-sW-¶À°w. inhsâ fnÂn¶v sIm­p-h-¶p-sh¶v Icp-Xp¶ {_mÒ-W- {iotIm-hn-ensâ sX¡ p-h-i-¯mbn ]Sn-ª m«v cpsS ]n´p-SÀ¨-¡ m-cmb ]nSm-SÀ F¶ kap-Zm-b- ZÀi--am-bmWv A© Sn Db-c-¯n ISp-iÀ¡ m-c- ¡ m-cmWv Cu Imhp-I-fnse ]qPm-cn-amÀ. Imhn tbm-K-¯n-epÅ `{Z-Imfn {]Xn-jvT. Znhym-bp-[- aqÊXv F¶pw ChÀ Adn-b-s¸-Sp¶p. oteizcw, § Ä [cn¨ mep Xrss¡ -I-fp-ambn hfª Inco- ]g-b-§ m-Sn, hS-¡ ³ tIm«-bw, Ccn-¡ qÀ, hS-I-c, Shpw kzÀ®m-`-c-W-§ fpw NmÀ¯n Nph¸v ]«- hS-¡ ³ sImÃw (sIm-bn-em-­n) F¶o {]tZ-i-§ - Wnª v DÖz-en-¡ p¶ tim`-tbmsS GsXmcp fnse ]nSm-SÀam-cpsS CÃ-§ Ä. X{´w ¼q-Xncn `à-sâbpw a-Ên Hä-tm-«-¯nÂXs¶ `àn- CÃ-§ Ä¡ p-X-s¶. Cu Imhp-IÄ AXXp cmPm-¡ - `mhw nd-¡ p-¶-Xm-Wv `{Z-Imfn {]XnjvT. I¶n-am- ·m-cpsS Bcm-[-m-aqÀ¯n-IÄ IqSn-bm-b-Xn-m k-¯nse Iq¯v, Xpem-¯nepw aI-c-¯nepw ]m«v,
 • 59. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 57 hrÝn-I-¯n aWvU-e-]q-P, Ipw`-¯n inh-cm- ote-iz-c-¯nsâ A[n-]Xn "a¶³' F¶ m«p-{]- {Xn, ao-¯n ]qcw, CS-h-¯n Ieiw F¶n-h- am-Wnbm-bn-cp-¶p. Abm-fpsS D]-{Z-hw-sIm­p bmWv Chn-Ss¯ {][m DÕ-h-§ Ä. s]mdp-Xn-ap-«nb P-§ Ä Ic-{]-am-Wn-bm-bn-cp¶ AtÅms kao-]n-¨p. a¶-p-ambn Gäp-ap-«m-pÅao-¯n ImÀ¯nI apX ]qcw-h-sc-bpÅ iàn AtÅm-n-Ãm-bn-cp-¶p. AtÅm³ amSm-bn-]qtcm-Õhw D¯c ae-_m-dnsâ tZio-tbm-Õ-h- ¡ m-hn-e-½-bpsS ap¶n `P--ancp¶p {]mÀ°n-¨p.am-Wv. hoSp-I-fn ]q¡ -fw-sIm­v Ima-msc Ae- tZhn-bpsS iàn-bm a¶s nÀho-cy-m-¡ n- m-¦-cn-¡ p-Ibpw nth-Zy-§ Ä ÂIn {]km-Zn-¸n-¨- «nÂn¶v ]pd-¯m-¡ m-m-bn-cp¶p tZhn-bpsStijw ]qcw-mÄ bm{X-b-b-¡ p-I-bp-amWv ]Xn-hv. nÀt±-iw. F¶m Abm-fpsS bmN-m-`m-h-¯n-Imhp-I-fn Cu Znh-k-§ -fn D¯c ae-_m- epÅ A`yÀ°--am-n¨v Xs¶ tkhn-¨p-sIm­pdnsâ khn-tij Iem-cq-]-amb ]qc-¡ -fnbpw B m«n XpS-cm³ Ap-h-Zn-¨p. A¡ me¯vD­m-Ipw. amSm-bn-¡ m-hnepw ]qtcm-Õhw Gähpw ote-izcw Xfn-bn inh-t£ -{X-¯n--Sp-¯mbnhenb BtLm-j-am-Wv. amSm-bn-¡ m-hnsâ Ipd¨p h³a-c-§ fpw Im«p-h-Ån-Ifpw ndª Hcp h-{]-]pd-In-em-bpÅ hSp-¡ p¶p inh-t£ -{X-¯nse tZ-i-ap-­m-bn-cp-¶p. mSns c£ n¨v tZhn-bpsS]qc-¡ -pfnbpw {][m--s¸« Hcm-tLm-j-am-Wv. FS- ssNX-ys¯ AhnsS {]Xn-jvTn-¨p. aXnÂs¡ -h-¯n-emWv Ie-ihpw sX¿-hpw. Ieiw F¶m «nv ]pd-¯mWv a¶sâ Ømw. Xte¶v tZhn¡ vFhn-sSbpw aZyw Xs¶. Ie-i-¯nsâ Ah-Imiw NmÀ¯nb ame AhnsS a¶v NmÀ¯m-dp-­v.Xn¿-·mÀ¡ p-X-s¶. F«v sX¿-§ fmWv ChnsS a¶³]pd-¯p-Imhv F¶ t]cv A§ ns h¶p-sI«n-bm-Sp-¶-Xv. {][mw Xncp-hÀImSv `K-h-Xn-bp- tNÀ¶p.tS-Xp-X-s¶. ]qchpw Ie-ihpw henb P-]-¦m-fn- ¯-t¯msS S-¯p¶ D¯c ae-_m-dnsâ tZio- Zmcn-I-h-[-¯nv X¿m-dm-Ip¶ `mh-¯n ]Sn- tbm-Õ-h-§ -fm-Wv. GXm­v 600 G¡ -tdmfw ª mdv `mK-t¯bv¡ mWv t£ {X-¯nsâ ZÀi-w. Øew Imhn-sâ-Xmbn D­m-bn-cp-¶p. C¶v Ah- ]n¡ m-e¯v amSm-bn-¡ mhv t]mse-Xs¶ a¶w-]p- ti-jn-¨n-cn-¡ p-¶Xv aq¶q-td-¡ -dm-Wv. IqSp-Xepw d-¯p-Imhpw {]kn-²-am-bn-¯oÀ¶p. sNmÆ, ]md-bm-Wv. t£ {X-t¯m-S-p-_-Ôn-¨pÅ Øe¯v shÅn Znh-k-§ -fn h³ `à-P--¯n-c-¡ mWv [mcmfw ac-§ Ä DÅ-Xn-m Hcp ]gb Imhnsâ ChnsS Ap-`-h-s¸-Sp-¶-Xv. Zpjv{]-N-c-W-¯m A´-co£ w C¶pw kwc-£ n-¡ -s¸-Sp-¶p-­v. a{´- am-lo-cm-hp-¶-h-cpsS Ipcp-ap-fIv nthZyw Chn- hm-Z-¯nv {]kn-²-amb Im«p-amSw BWv X{´w. Sps¯ hntij hgn-]m-Sm-Wv. t£ {X-¯nsâ Xncp- ap-ä-¯mbn kXy-¡  F¶ Ømw ]­v tImS-a¶w-]p-d-¯p-Imhv Xnbpw t]meo-kv tÌ-j-p-Ifpw CÃm-Xn-cp¶ hnkr-X-amb Imhv. amw- ap-«n-n¡ p¶ h³a- Ime¯v tIkp-IÄ sXfn-bn-¡ m-pÅ kt¦-X-am- c-§ Ä, Ahsb ]c-kv]cw _Ôn-¸n-¡ p¶ hÅn- bn-cp-¶p. t£ {X-¯n Ipfn¨v Cud-mbn IÃn IÄ Bcp-sSbpw a-Ên `bw D­m-¡ p¶ Ib-dn-n¶v tZhnsb sXmgp-Xp-sIm­v kXyw H¶mWv ote-iz-cs¯ a¶w-]p-d-¯p-Im-hv. ]­v
 • 60. For children below 16 years ORTHOPEDIC REHABILITATION SWARNAMRUTHAPRASANAM PRE NATAL and POST NATAL CARE PACKAGES AYURVEDA CHIKITSALAYAM Dr. Nandini Varma BAMS, PGDOR Dr. Sarath V.B B.A, BAMS Dr. Jyothi. K.J. BAMS Dr. Sreelekshmi. M.A. BAMS OUR SPECIALITIES (KÀ`c£ m, {]khc£ m ]mt¡ PpIÄ) North Fort Gate, Tripunithura - 682 301 Ph: 9446930513, 9847408408, 9946170732
 • 61. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 59 sNbvXm kaqlw AXw-Ko-I-cn-¨n-cp-¶p. AhnsS AkXyw ]d-ª m Xocm-Zp-cn-X-§ ÄsIm­v PohnXw Zpxk-l-am-bn-¯o-cp-sa-¶-Xn-m Bcpw AXnv apXn-cm-dn-Ã. amSm-bn-¡ m-hn-te-Xp-t]mse hrÝnI¸m«v, aI-c-¸m-«v, ]qcw, Ieiw F¶n-h- bmWv Chn-Sps¯ BtLm-j-§ Ä. If-sa-gp¯p ]m«v S-¯p-¶Xv sX¿-¼mSn ¼ym-cm-Wv. ]qcw mfn tZhnsb ]pd-t¯-bvs¡ -gp-¶-Ån-¡ p-¶p. henb ]nSm-S-cpsS inc-Ên-emWv tZhnsb Fgp-¶- Ån-¡ p-¶-Xv. Be-h-«w, sh© m-acw ]«p-Ip-Sbpw ssIhn-f-¡ p-Ifpw ]´-§ -fp-ambn hmZy-tLm-j-§ - tfmsS tZhn-bpsS Fgp-¶-ův atm-l-c-amb Hcp Zriy-am-Wv. AI-¼-Sn-bmbn mµIw hmfpw D­m-Ipw. H¼Xp XhW {]Z-£ nWw ]qÀ¯n- bm¡ n sIm«pw-]pdw F¶ Øe¯v tZhnsb Fgp- dnse aäp Imhp-IÄ. ]s£ , amSm-bn-¡ mhpw a¶w- ¶-Ån-¨n-cp-¯p-t¼mÄ hnhn[ Øe-§ -fnÂn¶v ]p-d-¯p-Imhpw am{X-amWv t£ {X-ambn amdn-sb- shfn-¨-¸m-Sp-IÄ F¯n-t¨-cpw. ]qcw mfn Fgp- ¦nepw Imhm-bn-¯s¶ ne-n¡ p-¶-Xv. tIc-f- ¶-Ån¨v Xfn-bn inh-t£ -{X-¯n-se¯n Xfn-bn-e- ¯nse ]Xn-aq¶v imtà-b-¡ m-hp-I-fn am¶mÀ ¸s I­-tijw Bdm«p Ignª v Xncn-s¨-¯pw. ]-b-¶mÀIm-hv, Xncp-hà ap¯qÀ¡ m-hv, Xncp-a- mÔmw-Ip-¶v, sImSp-§ -ÃqÀImhv, sImSn-¡ p-¶-¯p-CS-h-am-k-¯n-emWv Ie-iw. sXt¡ Ifcn, Imhv ]«m¼n F¶n-h-IqSn DÄs¸-Sp-s¶-¦nepwhSs¡ Ifcn F¶o tZh-Øm--§ -fnÂn¶v Xn¿ D¯-c-a-e-_m-dn am{X-amWv ]qÀ®-ambpw ]mc-¼-kap-Zm-b-¯nÂs¸-«-h-cmWv Ieiw Fgp-¶-Ån-¡ p- cy- co-Xn-bn-epÅ imtà-b-]qPbmWv ]n´p-S-cp-¶-¶-Xv. AS-¡ m-ac]q¡ p-e-bpw, sN¯n-¸qhv apX- Xv. sImSp-§ -ÃqÀ C¶pw nKq-U-§ -fmb NS-§ p-emb ]pjv]-§ fpw Ipcp-t¯m-ebpw sIm­v Ifpw BNm-c-§ fpw kwc-£ n-¡ p¶ Hcp kt¦-X-Ieiw Ae-¦-cn-¨n-cn-¡ pw. aZy-a- mWv Ie-i-¡ p-S-§ - am-Wv. ChnsS ]qPn-¡ p¶ imtàb D]m-k-I-cmbfn nd-¡ p-¶-Xv. Ieiw F¯pt¼m-tg¡ v ""sX¿- ASn-IÄ F¶ kap-Zm-b-¯nÂs¸-«-h-cm-Wv. D¯ct¡ m-e-§ Ä X¿m-dm-bn-¡ m-Wpw. S-bn `Kh-Xn, ae-_m-dnse imtà-b-¡ m-hp-I-fn-te-Xp-t]mse]Sn-ª msd `K-h-Xn, ssIt¡ m-f³, t£ {X-]m-e- hnhn[ kap-Zm-b-§ -fpsS ]mc-kv]cyw Chn-sSbpwI³, Imf-cm{Xn F¶o sX¿-t¡ m-e-§ -fmWv sI«n- ImWmw.bm-Sp-¶-Xv. t£ {X-]m-e³, `K-hXn F¶n-h-cpsS apSn-IÄ DbÀ¶-tijw sX¡ pw hS¡ pw If-cn-I- C¶v {]mNo--amb BNm-c-§ Ä ]n´p-S-cp-¶Xv fpsS Ie-i-Ipw-`-§ Ä X­n-teän sX¿-t¡ m-e-§ - D¯c ae-_m-dnse imtà-b-Im-hp-IÄ am{X-am- tfm-sSm¸w {]Z-£ nWw sh¡ pw. At¸m-tg¡ pw Wv. aäv khÀ® t£ {X-§ -fnÂn¶v hyXy-kvX- ap¡ ph kap-Zm-b-¡ mÀ At¸mÄ ]nSn¨ `oa³ ambn D¯c ae-_m-dnse kap-Zmb LS--bnse aÕy-§ Ä ImgvN-bmbn X­n tImÀ¯p sI«n Xn¿³, aeb³, the³, h®m³, ap¡ p-h³ XpS- X­v tXmfn-teän tZhn¡ v kaÀ¸n-¡ m-s-¯pw. § nb kap-Zm-b-§ fpw ]nSm-SÀ, sX¿-¼mSn D¯c ae-_m-dnse Ah-km-s¯ Ie-ihpw ¼ymÀ, mbÀ, amcmÀ XpS-§ n-b-hcpw tNÀ¶mte sX¿hpw Bb-Xn-m h³ P-{]-hm-l-amWv NS-§ p-IÄ S-¯m-sm-¡ q. tZhn-bpsS tImew - Chn-sS-sb-¯n-t¨-cp-I. the³, h®m³, ae-b³ sI-«p¶ h®m-sâbpw Aª q-äm-sâbpw ap¶n F¶o hn`m-K-§ -fnÂs¸«-h-cmWv ChnsS sX¿w khÀ® kap-Zm-bmw-K-§ Ä `àn-tbmsS X§ - sI«p-¶-Xv. t£ {Xw X{´n a¿n hmgp-¶hcmWv. fpsS ZpxJ-§ fpw {]bm-k-§ fpw ]d-bp¶ ImgvN D¯c ae-_m-dn C¶pw ne-n¡ p¶p. FÃmIq¯p-]-d-¼n--Sp¯v Xncp-h-t© -cn-¡ m-hv, hS- PmXn-¡ mcpw tNÀ¶v amXr-Im-]-c-amb Hcp L-SIc Ifn-bm-wh-Ån-¡ m-hv, sImbn-em-­n-¡ -Sp¯ Ahn-Ss¯ t£ {X-§ -fn am{Xta ImWm³ Ign-sImÃw ]njm-cn-Im-hv, I®qÀ hf-]-«-Ww If-cn-hm- bq. Cu Bcm-[-bpw ]qPbpw ½psS ]mc-¼-cy-Xp-¡ Â, Ccn-¡ qÀ amam--¯p-Im-hv, tImgn-t¡ mSv ¯nsâ Xs¶ `mK-sa¶p IcpXn AXns AwKo-I-hf-b-mÀImhv F¶n-h-bmWv amSm-bn-¡ m-hn- cn-¡ m³ mw X¿m-dm-I-Ww. Cu sshhn-²y-amWvtebpw a¶w-]p-d-¯p-Im-hn-tebpw t]mse ]nSm- ½psS kwkvIm-c-¯nsâ ASn-¯-d.SÀamÀ imtà-b-]qP S-¯p¶ D¯-c- a-e-_m-
 • 63. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 61 Imheme-b-§ -fmWv Imhp-IÄ. mSnsâ ssPh-kq-£ n¸v tI{µ-§ -fm-W- h. mtSm-Sn-I-fmbn Ae-ª p-S¶ ap-jy-¡ q-«-§ Ä Bcq-V-ap-d-¸n-¨-Xn- p- ti-j-apÅ Irjn-bm-cw-`-Im-ew. ]pw Irjn-bnÂn¶pw hb-ensâ Ømbn-bmb cq]-`m-h-¯n-te-¡ pÅ ]cnWm-a-Z-i. ]s£ AXv sh«n- ¸nSn¡ epI-fp-sSbpw kz´-am-¡ -en-sâbpw XpS-¡ -Im-e-am-bn-cp-¶p, aÕ-c- ¯n-sâ-bpw. ]s£ , kl-Pohn t_m[¯nsâ Dd-h-IÄ hämsX Ah-cn _m¡ n-bp-­m-bn-cp-¶p. n_n-V-amb Xoc-tZi CS-m-S³ ]¨-¸p-IÄ hb- ep-IÄ¡ p hgn-am-dn. Ipdn-© nbpw apssÃbpw acp-Xhpw ssXepw Iodn hc- ¼n-«p. Pohsâ IpSn-bn-cn¸v kzcq-]-§ -fmb ImSv hnt«m-tS­n h¶ ]¶n¡ pw ]m¼npw ]£ n¡ pw ]pen-IÄ¡ pw sh«msX o¡ n-h¨ A`-bm- c-Wy-§ Ä Imhp-I-fm-bn. hnf-hp-Xn¶ Pohn-I-fpsS s]cp¸w nb-{´n¨v Xsâ tNmdv Im¯-hÀ¡ v AXv Imh-em-e-b-§ -fmbn. ]Xps¡ AhÀ Bcm- [-m-]m-{X-§ -fm-bn, ssZh-§ -fm-bn. ]m¼npw ]¶n¡ pw ae-ampw ]pen¡ pw hn{K-l-§ Ä {]Xn-jvTn-¡ -s¸-«p. iqehpw hnf¡ pw Xd-Ifpw Øm]n-¡ -s¸-«p. ]pen-¡ -®pw mK-cm-Ppw mK-I-ybpw Ipfn-bpw s]m«pw Fen-ap-Jhpw ]¶n-ap-Jhpw Imf-ap-J-hp-apÅ Nmap-WvUn-Ifpw Im«p-aqÀ¯n-Ifpw tIme-kz-cq-]-§ -fmbn Imhp-I-fn sI«n-bm-S-s¸-«p. Imhp-I-fn Imen-¨m³ sX¿w sI«p-¶Xv ]pe-b-cpsS Ah-Im-i-am-Wv. km[m-cW Xpemw 10-þpw taS-am-k-¯n-ep-amWo sX¿w sI«n-bm-Sp-¶-Xv. Imen-¨m³ sX¿-¯nsâ sFXnlyw ssihmwihpw IrjvWmw-i-hp-ambn Imen-¨ms IW-¡ m-¡ -s¸-Sp-¶p. hS- ¡ ³ tIc-f-¯n ]­v hoSp-I-fnÂn¶pw Imen-Isf sXfn¨v ]md-¸-c-¸p-I- `mkv¡ -c³ shÅqÀ ]¿-¶qÀ kztZ-in. ]cn-ØnXn kanXn sNbÀam³. kvIqÄ hnZymÀ°n-IÄ¡ v ]cn-ØnXn ]T--¢m-Êp-IÄ S-¯n-h-cp¶p Imhp-Ifpw sX¿-§ fpw
 • 64. From Anywhere to Everywhere!! Air tickets,Tours,Excursions PH: 91 93492 68939. EMAIL: vkmenon1@gmail.com, travelmallcok@gmail.com Swami Saranam TRAVEL M A L L
 • 65. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 63 fnepw Ip¶n³sN-cp-hp-I-fnepw sIm­p-t]mbn tabv¡ p¶ Hcm-fp-­m-bn-cp-¶p. nc-h[n hoSp-I- fnÂn¶pw ]ip-¡ Ä¡ v {]tXyIw t]cn«v hnfn-¨p- Iq«n Ime¯v tabv¡ m³ sIm­p-t]m-hp-Ibpw sshIp-t¶cw XncnsI sIm­v Iq«p-Ibpw sN¿p¶ Hcm-fp-­m-Ipw. Cbmsf Imen-bm³, Imen-s¨-¡ ³, Imen-t¨-tIm³, Imen-¨m³ Fs¶ms¡ hnfn-¡ pw. Imen-I-fpsS ]cn-]m-e-Ipw ip{iq-j-Ipw Hs¡ Cbm-fm-Ipw. ]ip-]m-e-I- mb IrjvW k¦Â¸-am-Wn-Xv. ]ip-¡ Ä taª v D¨-t-c-§ -fn ]md-I-fn hn{i-an-¡ p-t¼mÄ ]md amf-§ -fnÂn¶pw ]pen-IÄ h¶v ]ip-hns ]nSn- ¨p-sIm­p t]mIpw. CXnÂn¶p c£ -t-Sm³ Imen-t¨-tIm³ {]mÀ° S-¯pw. ""Fsâ ]ip- ¡ sf ]pen-]n-Sn¡ msX Im¯m Rm³ Xpemw ]¯nv Imª n-c-a-c-tNm-«nse Imen-¨m³ Øm¯v ]mÂ]m-bkw sh¨v nth-Zn¡ mw.'' CXnv "Imen-¨m-q-«Â' F¶p-]-d-bpw. Imen-ta- bv¡ epw ]mdbpw tNtImpw mSp-o-§ n-sb- ¦nepw C¶pw Cu NS§ v sXämsX S-¡ p-¶p-­v. Imen¨mpw Imª n-c-a-chpw Imk-d-tImSpw tIcf-¯n ac-¯nsâ t]cn Adn-b-s¸-Sp¶ GI Pnà Imk-d-tIm-Sm-Wv. Imkd F¶m Xpfp- `m-j-bnepw Imk-d¡ F¶m I¶-S-bnepw ]c¶ hn¯p-IÄ. hmh-ep-IÄ Cu ]gw ISn¨v Imª n-c-am-Wv. Imk-d-tImSv F¶m Imª n-c- Zqsc ]d¶v sP Ign¨v hn¯v Xmsg-bnSpw B ¯nsâ mSv F¶m-Wv. Imk-d-tKmUv F¶pw ]d- hn¯mWv apf¨v ]pXnb Imª n-c-am-Ip-¶-Xv. bm-dp­v. CXv Imª n-c-¯nsâ ssZho-I-`mhw a- Imª ncw a®pw shÅhpw ip²o-I-cn-¡ p-¶p. Ên-em¡ n kmbn¸v hnfn¨ t]cm-Imw. Imª n-c-a-c- Imª ncw hnj-am-Ip-¶Xv a®nse hnj aqe-I-§ - t¨m-«n Imen-¨m³ sX¿-k-¦Â¸-ap-Å-Xp-sIm- fmb ImUvanbw, n¡ Â, t{Iman-bw, eUv F¶nh ­p-Xs¶ B ac-¯nv ChnsS nc-h[n Øe-t]- a®nÂn¶pw shÅ-¯nÂn¶pw hen-s¨-Sp¯v cp-I-fp-­v. Imen-¨m--Sp-¡ w, Imª n-c-S-¡ w, Imen- kz´w ico-c-¯nepw hn¯nepw kq£ n¨v kzbw ¨m s]mXn, Imª n-c-§ mSv Fs¶m-s¡ . oe-I-WvT-mbn (in-h³) aäp-Å-hÀ¡ v ip²-Pew {]Zmw sN¿p-¶p. Cu acw Imk-d-tKm-UnsâImen-¨m³ sX¿hpw Imª n-c-a-chpw BtcmKyw Im¡ p-¶p. Imª n-cs¯ Im¡ p-¶Xvssih k¦Â¸-amb hb-m«p Ipe-hsâ cq]- hmh-ep-I-fpw.km-Zr-iy-amWv Imen-¨m³ sX¿-tIm-e-¯n-v. {]tXyI "Ad'Ifn-Ã. Imhnse Hgnª `mK¯v Imhp-Ifpw PmXn-_-Ô-§ fpw Imª n-c-a-c-¯n hnf¡ p Øm]n-¨-XmWv ImhpIf- nse (Ad- I- f- nt- eb- pw) sXt¿mÕ- h- - Ømw. sX¿w Ducp-Npän F¯n-bm Cu § tfm (]m«- pÕ- h- w) Ifnb- m«- §- tfm GXpa- mI- s« hnf¡ v Øm-¯np-ap-¶n ]oT-¯n Ibdn AXv kakvX PmXnI- f- ps- Sbpw IqSnt- ¨c-  Øe- Imª n-c-a-c-hp-ambn kwhmZw S-¯pw. ""obn-sÃ- § f- mW- v. Hmtcm PmXn¡ pw Imhn {]tXyI Ah- ¦n Rmn-Ã, Rmn-sÃ-¦n obn-Ã, Rmp-Ån- Imi- a- p­- v. ¼qX- nc- nb- ps- Sbpw ]peb- s- âbpw Ah- S¯v obpw obp-Ån-S¯v Rmp-ap-­mIpw'' Imi- §- Ä Xpeya- mW- v. IÀ½§- Ä¡ v XpS¡- a- nS- p- F¶mWv tXmä-¯nsâ s]mcpÄ. ¶Xv {_mÒW- c- mW- v. mbÀ {]tXyI tImbva¡- m- Imª n-c-acw (hn-j-{Zp) kv{SnIvävkv Ikv cmW- v. hmWnb- ³ (hmW- n`- ³) F®b- pw, Xn¿À Ie- shman-¡ . (im.-m) kwkvIr-X-¯nse t]cp- ih- pw, ]peb- À ]mbbpw theÀ Ip«b- pw, imenb- À t]mse kÀÆmwKw hnj-amWv Imª n-c-¯n-v. XpWnb- pw, h®m¯- m³ amäpw (Ae- ¡- nb XpWn- Imª n-c-]gw Hcp {In¡ äv ]´v t]mse-bm-Wv. bpw), Ipih- À Iehpw sIm­ph- c- W- w. IWnbmÀ AXn--I¯v Hcp-Xcw shfp¯ sP cq]-¯n- ]m«p ]mSW- w. aeb- mpw h®mpw sX¿w sI«n- epÅ ]ZmÀ°-ap­v. AXpw hnjmw-i-ap-Å-Xm-Wv. bmS- W- w. CXnsemcmÄ h¶nsæn Imhn ]m«v hmh-ep-IÄ¡ v Cu hnjw _m[-I-a-Ã. CXn--I- S¡- nÃ- . ImhpI- Ä sslµh PmXnI- sf hnf¡- n- ¯mWv Hcp cq] mW-b-¯nsâ hep-¸-apÅ tNÀ¡ p¶ aqiI- f- mW- v.
 • 67. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 65 ImkÀtKmUv PnÃ-bn shÌv Ftfcn ]© m-b-¯nse `oa--Sn-sb¶ ae- tbm-c-{Km-a-¯n-emWv I½m-S-¯p-Imhv ØnXn-sN-¿p-¶-Xv. 55 G¡ -tdmfw hnkvXr-Xn-bpÅ Cu ImhmWv tIc-f-¯nse Gähpw hen-b-Xmbn IW- ¡ m-¡ -s¸-Sp-¶-Xv. ote-iz-c-¯np Ing-¡ pÅ {]tZ-i-§ -sfÃmw HcpIme¯v ote-izcw cmP-hw-i-¯n (A-Å-S¯p kzcq-]w) Iogn-em-bn-cp-¶p. "]Xn-s«p tNcn- ¡ -Ãn A¨n' F¶p hnti-jn-¸n-¡ -s¸-Sp¶ I½m-S¯p `K-h-Xn-bpsS t£ {Xhpw H«--h[n tZhkzw kz¯p-¡ fpw "a[p-c-ss¦-]-¯nÃw X{´n'amsc¶ {_mÒ-W-k-aq-l-¯nv ote-izcw cmPmhv Zmw ÂIn-b- Xm-W-s{X. tZhnsb BZy-ambn ZÀin-¨Xpw ssNX-ys¯ Bhm-ln¨v {]XnjvT S-¯n-bXpw I½m-S-¯n-Ãs¯ ¼q-Xn-cn-bm-bn-cp-¶p. AXp-sIm- ­mWv Imhnv "I½m-S-¯p-Imhv' F¶p t]cp-­m-b-Xv. I½m-S¯p `K-hXn "Xmbn-]-c-tZ-hX'bmb Zmcn-Im-´-In-bm-Wv. AXy-]qÀÆ-am-sbmcp h-L-S--bmWv Cu Imhn-tâ-Xv. AÀ² -l- cnXh-¯nsâ em£ -WnI {]tXy-I-X-IÄ {]ZÀin-¸n-¡ p¶ Cu Imhn Ccp-ap-Åv, Cu«n, sshm-hv, sht­¡ v XpS-§ nb L-a-c-§ Ä hf-cp-¶p- ­v. sXmen sN¯n-sb-Sp¯ Hcp Iqä³ ac-hp-cn-acw (A-c-bm-ª n-en) Imhn- p-Ån ImWmw. Imhn-p-ÅnÂn¶pw At© mfw sIm¨-cp-hn-IÄ DÛ- hn-¡ p-¶p-­v. Ch H¯p-tNÀ¶v hen-sbmcp tXmSmbn ]pd-t¯-s¡ m-gp-Ip- ¶p. me© p Intem-ao-äÀ HgpIn Imcn-b-t¦m«p ]pg-bn tNcp¶ Cu tXmSv th-enepw häm-dn-Ã. ]pg-¡ -c-bn tNmc-¸m-en, sh¬sIm«F¶o ac-§ -fp-­v. Imhn-p-Ån Cuä-¡ m-Sp-Ifpw kar-²-am-Wv. ae-b-®m³, thgm-¼Â F¶o A]qÀÆ P´p-¡ -tfbpw ImWmw. "{Sonw^v' F¶ I½mS-¯p-Imhv tUm. C. D®n-Ir-jvW³ ImÂq-äm-­mbn ]cn-ØnXn hnZym-`ym-k- cw-K¯v {]hÀ¯n-¨p-h-cp-¶p. m«p-ssh-Zys¯¡ pdn¨pÅ ]T--¯nv tImgn-t¡ mSv kÀÆ-I-em-im-e-bn n¶pw tUmIvS-tdäv tSn. D¯-c-tI-c-f- ¯nse hnip² h-§ Ä F¶ BZy {KÙ-¯nv tIcf kmlnXy A¡ m-Zan ]pc-kvImcw e`n-¨p.
 • 69. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 67 A]qÀÆ-bnw Nn{X-i-e-`-t¯bpw ImWp-hm³ km[n-¡ pw. tXm«-¸pgp (A-«)-IÄ Imhn [mcm-f- ap-­v. c­p-aq¶p ]Xn-äm-­p-IÄ¡ p-ap¼v At-I- ta-¡ -dp-IÄ hnkr-Xn-bp-­m-bn-cp¶ Imhnsâ `cWw BZy-Im-e¯v I½m-S¯p IpSpw-_-¡ m- cmWp S-¯n-bn-cp-¶-Xv. {_mÒW kaq-l-¯nv t£ {X-`-cWw hnj-a-ambn tXm¶nb Ime¯v t£ {X--S-¯n¸v apàymÀ aptJ Hcp m«p-{]-am- Wnsb G¸n-¨p. Cu Ime¯v t£ {X-kz-¯p- ¡ Ä Gsd tNmÀ¶p-t]m-bn. nXy-n-Zm Imcy- § Ät]mepw ]cp-§ -en-em-b-t¸m-gmWv Imhnsâ `cWw lnµp- [À½ Øm] hIp¸v (F-¨v.-BÀ. Bâ v kn.-C) GsäSp-¡ p-¶-Xv. XpSÀ¶v ]e Ime- ¯mbn nb-an-X-cmb FIvkn-Iyq-«ohv Hm^o-kÀam- cpsS Ime¯v `qkz-¯p-¡ Ä Gsd-¡ psd Aym- [o--s¸-«p. t£ {X-hp-ambn _Ô-s¸«aq¶p sNdp- Im-hp-Ifpw CXnÂs¸-Spw. t£ {X-¯nse ]m{X- § fpw ]© -tem-l-hn-{K-l-§ fpw tamjWw t]mbn. Imhnsâ `qan nIpXn IW-¡ m¡ nb ]mgv`qan (A-kkvUv thÌv em³Uv) F¶ hn`m-K- ¯n s]Sp-¯n-bn-cn-¡ p-¶-Xv. Imhnsâ Hcp `mKw hbepw aq¶p-`mKw dº-dn-sâbpw sX§ n-sâbpw tXm¸p-I-fm-Wv. tXm«-§ Ä Hmtcm hÀjhpw Imhn- p-Ån-te¡ v hf-cp-¶p-­v. 1. ip²nbmWv t£ {X¯nsâ ssNXy¯npw DbÀ¨bv¡ pw B[mcw. AXnm `àntbmSpIqSn am{Xw t£ {X¯n {]thin¡ pI. icocip²n, axip²n, hnNmcþhnImcþ`mjWip²nIÄ F¶nh nenÀ¯pI. ]peþhmembva DÅhcpw, amkapd Bbn«pÅhcpw t£ {XaXnÂsI«nI¯v {]thin¡ phm³ ]mSnÃm¯XmIp¶p. 2. t£ {XZÀi¯nnd§ nbm ZÀiw Ignª v ]pd¯nd§ p¶Xphsc auw Zo£ n¡ pIbpw `KhZv kvacW nenÀ¯pIbpw thWw. i_vZw maP]w, icWtLmjw F¶nhbv¡ p am{Xw D]tbmKn¡ pI. t£ {X¯nsâNpä¼e¯npÅnÂsamss_Ât^m¬D]tbmKn¡ phm³]mSpÅXÃ. 3. t£ {XaXn¡ I¯v thjw efnXhpw, ]cnip²hpw, ipNnXzapÅXpw Bbncn¡ Ww. Npä¼e¯nI¯v jÀ«v, ep¦n, _nb³ F¶nh [cn¨v {]thin¡ phm³ ]mSpÅXÃ. _en¡  ]pcbv¡ ¸pdw jÀ«v ]qÀ®ambpwDucnbXnptijwam{Xta{]thin¡ m³]mSpÅq. 3. t£ {XaXn¡ Iw apgph³ tZhssNXyw hym]n¨ncn¡ p¶Xnm Aip² hkv{X§ Ä [cn¨v {]thin¡ pItbm, aen]ZmÀ°§ Ä CSpItbm AcpXv. t£ {XaXnÂs¡ «nI¯v ]pIhen¡ mtm, aZyw/elcn ]ZmÀ°§ Ä F¶nh D]tbmKn¨p {]thin¡ mtm, ]mZc£ IÄ D]tbmKn¡ mtm AphZn¡ p¶XÃ. 5. t£ {X¡ pf¯nsâ ]cn]mhX Im¯pkq£ n¡ pI. t£ {X¡ pf¯n Agp¡ v hkv{X§ Ä Ae¡ pItbm, IShn aeaq{XhnkÀÖmZnIÄ S¯pItbm aäv hn[¯n aens¸Sp¯pItbm sN¿cpXv. 6. t£ {XZÀi¯nv sNdnb Ip«nIfpambn hcp¶ `àP§ Ä t£ {Xip²n ]cnKWn¨v Ip«nIsf A[nIkabwNpä¼e¯npÅnÂnÀ¯phm³]mSpÅXÃ. t£ {XZÀiacymZIÄ
 • 71. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 69 tIc-f-¯n kÀ¸-¡ mhv CÃm¯ lnµp IpSpw-_-§ -Ä CÃm-bn-cp¶p F¶p-Xs¶ ]d-bmw. F´mWv kÀ¸-¡ m-hv, F§ ns D­mbn? G¡ À IW-¡ nv `qan Hmtcm IpSpw-_-¯npw kz´-ambn D­m-bn-cp-¶p. ImSp-]n-Sn¨p InS-¶n-cp¶ {]tZ-i-§ Ä Irjn-sN-¿p-¶-Xn-mbn sh«n-s¯-fn- ¡ m³ ]qÀhn-IÀ Im«n-p-Ån Ib-dp-t¼mÄ ]m¼p-IÄ kam[n Ccp-¶Xv ImWp-Ibpw ]m¼nsâ kam-[n-{]-tZiw ]pWy-Ø-e-ambn IcpXn kÀ¸- § Ä¡ mbn o¡ n-bn-«p. _m¡ n {]tZ-i-§ -fn Irjn-sN-bvXp. Poh-pÅ ]m¼p-IÄ Npän Ccp¶p Xe-am{Xw DbÀ¯n-¸n-Sn¨v Bbpkv Xocpw-hsc Ccp¶p Poh³ shSn-bp-¶-XmWv ""kÀ¸-k-am[n'' AYhm ""mK-k-am[n''. A§ ns kÀ¸-§ Ä Poh-k-am[n BIp-Ipbpw {ItaW ]päv hfÀ¶p `qan-bn ebn-¡ p-Ibpw sN¿pw. ""kÀ¸-]päv'' DÅtXm kÀ¸-§ Ä Poh-k- am[n Ccn-¡ p-¶Xv I­tXm Bb Øe-§ -fn kÀ¸-hn-{K-l-§ Ä {]Xn- jvTn-¨v hnf¡ psh¨v Bcm-[n-¨n-cp¶ Øe-§ -fmWv ]n¶oSv kÀ¸-¡ m-hp- IÄ F¶-dn-b-s¸-Sp-¶-Xv. Xo­epw sXmSoepw D­m-bn-cp¶ Ime-am-bn-cp-¶-Xn-mÂ, Hmtcm IpSpw-_-§ -fn-sebpw Imc-W-h-·mÀ {]Xn-jvTbpw ]qPbpw {hX-n-jvT- tbmsS sNbvXp-h-¶n-cp-¶p. A§ ns {]Xr-Xn-Z-¯-ambn D­m-bXp Ap- jvTm NS-§ p-I-tfmsS kwc-£ n-¡ pI am{X-amWv sNbvX-Xv. sImSp-§ qÀ Zneo]v tIcf kÀ¸-¡ mhv kwc-£ -W-k-anXn Øm]-Ipw kwØm {]kn-Uâp-am-Wv. tIm«bw A-´³Im-hv mK-e£ van t£ {Xw amt-PnwKv {SÌn. 2008-þ tIc-f-¯n kÀ¸-¡ m-hpIÄ kwc-£ n-¡ p-hm³ kanXn Øm]n-¨p. {]`m-j-Ipw tPymÕy-p-ambn {]hÀ¯n-¡ p-¶p. kÀ¸-¡ mhv
 • 73. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 71 kÀ¸-{]o-Xn-¡ mbn a¬Ip-Sw-sIm­p Xmfw-]n-Sn- ¨p, mcZ hoW hmbn¨p ]m«p-IÄ ]mSp-hm³ ""]pÅp-h³'' F¶ Hcp PmXn-Xs¶ cq]w-sIm-­p. kÀ¸-¡ m-hp-IÄ tI{µ-ambn Hcp kwkvImcw Xs¶ D­m-bn. IpSpw-_-§ ÄtXmdpw kÀ¸w-Xp- Åepw If-sa-gp¯pw ]m«pw S¯n mK-cm-Pm- hnsâ ma-¯n {Kma-§ Ä DWÀ¶p. kÀ¸-§ Ä Poh-k-am[n Ccp¶ Øe-§ Ä AsÃ-¦n kÀ¸-]päv I­ Øe-§ Ä mKm-cm-[- bv¡ pth­n amän-bn-«p, AXmWv kÀ¸-¡ m-hp- IÄ. qdp-I-W-¡ nv hÀj-§ Ä IS-¶p-t]mbn. Ccp- ]Xmw qäm-­n F¯n-b-t¸m-tgbv¡ pw Hmtcm {]tZ-ihpw P-n-_n-U-am-bn. Xv, A§ ns tZh-{]-ivw-sh¨v tZhpw Imhv amäp- ¶Xv Cã-am-sW¶p ]d-ª mWv kÀ¸-¡ m-hp-IÄIq«p-Ip-Spw-_-§ Ä CÃm-Xm-bn. Øe-§ Ä aäp mK-t£ -{X-§ -fn-tebv¡ p amäp-¶-Xv.hoXw-sh-¨p. ]pXnb Xe-ap-dbv¡ v kÀ¸-¡ m-hp-IÄ A[n-I-¸-äm-bn. AXv o¡ w sN¿p-¶-Xnv kÀ¸-hn- Cu B[ym-ßnI X«n-¸p-IÄ Bcw-`n-¨tXmsS {K-l-§ Ä XS-Êam-bn. IpSpw-_-¯n Bcpw kÀ¸-¡ m-hp-I-fpsS ac-W-aWn apg-§ m³ XpS-§ n. kÀ¸-¡ m-hn ]qPbpw hnf¡ pw shbv¡ m³ ]Xnsb kÀ¸-¡ m-hnsâ Øew ssIb-S-¡ mpw CÃm-sX-bm-bn. qäm-­p-IÄ ]g-¡ -apÅ hr£ -§ Ä sh«n FSp- ¡ mpw ""Imhp-am-äÂ'' F¶ NS-§ p-Xs¶ cq]w-`qan-bp-sSbpw ac-¯n-sâbpw hne-hÀ²-hpw sIm-­p. kÀ¸-¡ mhv aäp mK-t£ -{X-¯n-tebv¡ vkÀ¸-¡ m-hp-I-fpsS mi-¯np Imc-W-am-bn. amäp-t¼mÄ, ]qP S¯n hn{K-l-§ Ä am{XsaIpSpw-_-¯nse {]mb-ap-Å-hÀ Imhp-IÄ amäm³ amäp-¶p-Åp. `qanbpw hr£ -§ fpw ]m¼p-Ifpwk½n-Xn-¡ nà F¶v a-Ên-em-¡ n-b-hÀ I­p-]n-Sn¨ kwkvIm-chpw ChnsS in-¸n-¡ -s¸-Sp-¶p. DZm-l-c-X{´-am-Wv, tPymÕy-·msc Iq«p-]n-Sn-¡ pI F¶-
 • 75. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 73 W-¯nv 5 skâ v `qan-bn-epÅ Hcp Imhv amäp- t¼mÄ, amäp-¶Xv Fhn-tS-bv¡ mtWm AhnsS 5 skâp `qan hm§ n-s¡ m-Sp-¡ p-¶n-Ã. AhnsS asämcp kÀ¸-¡ mhv D­m-Ip-¶n-Ã. hn{Klw am{Xw amän-bn«p _m¡ n FÃmw IpSpw-_-¡ mcpw tPymÕy- ·mcpw BNm-cy-·mcpw ]¦n-s«-Sp-¡ p-¶p. ]qÀhn-IÀ kwc-£ n¨p ]cn-]m-en¨p h¶n-cp¶ kÀ¸-¡ m-hp-IÄ amäp-¶-Xnv A[n-Imcw DÅ-hÀ F¶v Ah-Im-i-s¸«v BNm-cy-·mÀ Xs¶ cwK-¯p- h-¶p. A§ ns ½psS ss]XrI k¼-¯mb kÀ¸-¡ mhp-IÄ Ipd-ª p-h-¶p. kÀ¸-hn-{K-l-§ Ä FSp-¯p-sIm-­p-t]m-Ip-¶- Xnv ^okpw CuSm-¡ n. ""n§ Ä Bcm-[n-¨m kÀ¸-tZmjw D­mIpw. AXp-sIm­v R§ Ä sIm­p-s]m-bvt¡ m-fmw'' F¶p sXän-²-cn-¸n-¨p- sIm­v kÀ¸-¡ m-hp-IÄ in-¸n-¨p. kÀ¸-¡ m-hp- IÄ sh«n-s¯fn-¨p. kÀ¸-¡ m-hnse ac-§ Ä sh«n hnä ]Ww tPymÕy-·mcpw BNm-cy-·mcpw ]¦p- sh-¨p. Npcp-¡ n-¸-d-ª mÂ, kÀ¸-¡ m-hnsâ `qan¡ pw hr£ -§ Ä¡ pw th­n-bmWv Imhp-am- äÂ. A§ s B[ym-ßn-I-X-bn-eqsS ]qÀhn-IÀ kwc-£ n-¨p-h-¶n-cp¶ kÀ¸-¡ m-hp-IÄ, B[ym-ßn- I-X-bn-eqsS Xs¶ in-¸n-¡ -s¸-«p. GXmWv icn, GXmWv sXäv F¶v ]pXnb Xe-ap-dbv¡ pw kwi-b- am-bn. {]Ir-Xn-bpsS hnIrXnþkÀ¸-¡ m-hp-IÄ amänb IpSpw-_-§ Ä in-¨p-Xp-S-§ n. kÀ¸-hn-{K-l-§ Ä FSp-¯p-sIm­p t]mb-hÀ B[ym-ßn-I-ambpw km¼-¯n-I-ambpw kmwkvIm-cn-I-ambpw DbÀ¶p. ""kÀ¸-tZmjw'' sI«p-I-Y-bà F¶v ]pXnb Xe-ap- dbv¡ v t_m[y-s¸-«p-h-¶-t¸m-tgbv¡ pw Gsd hIp-¸nsâ Article A - Red list  s]Sp-¯n-bn-cn-¡ p¶ sshIn. IpSpw-_-§ Ä ASn-¯d hsc am´n, ]m¼p-IÄt]mepw DÅ kÀ¸-¡ m-hp-IÄ D­v. IpSpw-_-I-elw ]Xn-hm-bn. a¡ -fn-Ãm¯ Z¼-Xn- AXp-sIm­v hy-arK kwc-£ -W-h-Ip-¸npw IÄ kÀ¸-tZmj ]cn-lmcw sNbvXp Ipª p-§ Ä kÀ¸-¡ m-hn ]¦p-­v. D­m-Im³ XpS-§ n. At¸m-gmWv ]g-a-¡ mÀ ]d- kÀ¸-¡ m-hp-I-fn Ccn-¡ p¶ hn{K-l-§ Ä ]pcm- ª Xv HmÀa h¶-Xv. h-kvXp-¡ -fm-Wv. (C-t¸mÄ D­m-¡ p¶ Imhp-I- ""k´m--¯npw k¼-¯npw kÀ¸-§ Ä, fpsS Imcy-a-à ]c-¼-cm-K-X-am-bpÅ Imhp-IÄ) ]pcm-hkvXp hIp-¸npw kÀ¸-¡ m-hp-IÄ kwc-kXy-apÅ ssZhw mK-cm-Pm-hv. £ n-¡ m³ _m[yX D­v. kÀ¸-¡ m-hp-IÄ kwc-£ n-t¡ -­Xv kÀ¸-¡ m-hp-IÄ tI{µ-ambn Hcp kwkvIm-cw- F§ ns? Xs¶ cq]w-sIm-­n-«p-­v. ]pÅp-h³]m-«v, kÀ¸w kÀ¸-¡ m-hnp kz´-am-bn«p `qan-bp-­m-Ipw. AXp- XpÅÂ, kÀ¸-I-f-sa-gp¯v apX-emb Ap-jvTm sIm-­p-Xs¶ dh-yq-h-Ip-¸nv CXn Hcp ]¦m- Ie-IÄ. AXp-sIm-­p-Xs¶ kmwkvIm-cnI hIp- fn¯w D­v. kÀ¸-¡ m-hn hr£ -§ fpw Huj-[- ¸npw kÀ¸-¡ mhv ne-nÀ¯m-pÅ D¯-c-hm- k-ky-§ fpw D­v. hw, ]cn-Øn-Xn-h-Ip-¸nv ZnXzw D­v. kÀ¸-¡ m-hp-ambn _Ôw D­m-Ip-¶p. mam-h-ti- C{Xbpw Kh-s×â v Un¸mÀ«p-saâp-I-fpsS klm- j-am-bn-s¡ m-­n-cn-¡ p¶ ]e ]m¼p-Ifpw Nne b-t¯msS am{Xsa ]c-¼-cm-KX kÀ¸-¡ m-hp-IÄ kÀ¸-¡ m-hp-I-fn D­v. hy-ar-K- kw-c-£ W ne-nÀ¯m³ km[n-¡ p-I-bp-Åp.
 • 77. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 75 ]cn-ØnXn F¶ hm¡ p-t]mepw D]-tbm-Kn- Wv. IpSpw-_-¯n DÅ-hÀ FÃm-hcpw H¯p- ¡ m³ XpS-§ n-bn«v A[nIw Ime-am-bn-Ã, AXnpw tNÀ¶p kwc-£ n-t¡ -­-XmWv kÀ¸-¡ m-hp-IÄ. Bbn-c-¡ -W-¡ nv hÀj-§ Ä ap³]p-Xs¶ ½psS ]qÀhn-IÀ ap¡ pw ½psS Xe-ap-dbv¡ pw ½psS ]qÀhn-IÀ, {]Ir-Xnsb B[ym-ßn-I-ambn th­n kwc-£ n-¨-XmWv C¶p-Im-Wp¶ kÀ¸-¡ m- Xs¶ kwc-£ n-¨n-cp-¶p. CXp kwc-£ n-t¡ -­- hp-IÄ. XmWv F¶v FÃm-hÀ¡ pw Adn-bmw. F¶m-enhÀ, HmÀ½n-¡ p-I, Kh-s×ânÂn¶pw klmbw kÀ¸-¡ m-hp-IÄ kwc-£ n-¡ -W-sa¶v {]kwKw In«n-bn-«-Ã, ½psS ]qÀhn-IÀ kÀ¸-¡ m-hp-IÄ am{Xw, Cu Un¸mÀ«p-saâp-IÄ FÃmw I®-S-¨n-cn- kwc-£ n-¨-Xpw, hÀjw-tXmdpw ]pÅp-h³]m«pw ¡ p-I-bm-Wv. kÀ¸ If-sa-gp-¯pw, kÀ¸w-Xp-Åpw, kÀ¸-¯nv 2008 {io _ntmbv hnizw hw-h-Ip¸v a{´n- qdpw ]mepw S-¯n-b-Xpw. bm-bn-cp¶ Ime¯v "tIcf kÀ¸-¡ mhv kwc- IpSpw-_-¯n-epÅ a¡ fpw sIm¨p-a-¡ fpw £ W kanXn' Hcp sat½m-dm­w sImSp-¯p. FÃmw ss]k sIm­p-h¶p Imhn-tmSv tNÀ¶p A§ s hw-h-Ip¸v Imhp-IÄ kwc-£ n-¡ m³ Xma-kn-¡ p¶ ImÀt¶m-c-·msc Gev]n¨p Ahsc ^­v GÀs¸-Sp-¯n. ap³nÀ¯n Bbn-cp¶p FÃmw S-¯n-b-Xv. hÀj- kÀ¸-¡ m-hnse ]pcm-h-kvXp-¡ -fmb hn{K-l- ¯n Hcn-¡  kÀ¸-§ Ä¡ p qdpw ]mepw § Ä amäp-¶-Xnv ]pcm-h-kvXp-h-Ip-¸nsâ Ap- sImSp-¡ p¶ NS-§ p-IÄ B IpSpw-_-¯n Hcp- aXn thWw. AXnp nbaw D­m-bm am{Xsa DÕhw Bbn-cp-¶p. ""Imhv amäÂ'' F¶ B[ym-ßnI X«n¸v nÀ¯m³ ap¡ v Pohn-X-¯nse FÃm Xnc¡ pw amän-sh¨v km[n-¡ q. AXp-t]mse kÀ¸-¡ m-hn-cn-¡ p¶ `qan- ½psS IpSpw-_-kÀ¸-¡ m-hn-tebv¡ p t]mImw. bpsS Icw Hgn-hm-¡ n-¯-¶mse AXv F¶pw AhnsS F¶pw hnf-¡ p-sh-bv¡ p¶ {]mbw-sN-¶- s]mXp-kz-¯mbn ne-nÀ¯m³ km[n-¡ q. kÀ¸- hsc _lp-am-n-¡ mw. Ah-cpsS ssIbn ¡ m-hn FÃm hn[-¯n-ep-apÅ Bcm-[m ASp¯ amk-t¯bv¡ v hnf-¡ p-sh-¡ p-hm³ kzmX{´yw ne-nÀ¯n-s¡ m­v Imhv kwc-£ n- ½psS hoXw Hcp Aª qdv cq] F¦nepw Gev]n- ¡ m-³ km[n-¡ pw. ¡ p-I. Cn A`n-am--t¯msS ]d-bp-I. ""R§ - tIc-f-¯n s]«n-¡ -S-IÄ¡ p-t]mepw ¼À fpsS IpSp-_-¯n kÀ¸-¡ m-hp­v''. ASn-¡ pw. F¶m Hcp ]© m-b-¯nepw/hntÃ- mK-§ sf Bcm-[n-¡ m³ XpS-§ p-t¼mÄ mK- Pnepw kÀ¸-¡ m-hp-I-fpsS IW-¡ nà F¶-XmWv tem-I-¯nsâ sFiz-cy-tZ-h-X, kÀ¸-§ sf Bcm- hkvXp-X. e£ -§ Ä apS¡ n skan-mÀ S-¯n-bm- [n-¡ p-¶-hÀ¡ p k¼-¯p-ÂIn Ap-{K-ln-¡ p¶ tem, aoänwKv S-¯n-bmtem kÀ¸-¡ mhv kwc-£ n- mK-e-£ vao-tZhn n§ -fpsS ]SntIdn -h-cpw. FÃm- ¡ m³ km[y-a-Ã. AXp-sIm­v ½psS ss]XrI hÀ¡ pw kXy-apÅ kÀ¸-§ -fpsS Ap-{Klw k¼-¯mb kÀ¸-¡ m-hp-IÄ kwc-£ n-¡ m³ Kh- D­m-Is«. s×â v ASn-b-´c S-]Sn ssIs¡ m-Å-Ww. kÀ¸-¡ m-hp-IÄ ½psS ss]XrI k¼-¯m-
 • 79. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 77 Iiy]-{]-Pm-]-Xn¡ v I{Zp F¶ ]Xvn-bn Pn¨ ]p{X-cmb F«p mK-cm- Pm-¡ -fn tPyjvTpw t{ijvT-p-amb A´`K-hms X-Xmb cq]- ¯n {]Xn-jvTn-¨m-cm-[n-¡ p¶ BZys¯ mKm-cm-[-m-tI-{µ-amWv BZn- aqew sh«n-t¡ mSv {iom-K-cm-P-kzman t£ {Xw. hnjvWp-hnsâ Ah-Xm-c- aqÀ¯n-bmb {io]-c-ip-cm-a³ Iiy-]sâ BÚ-bm agp-sh-dnª v IS- ens AIän tIc-f-¡ c krãn-¨p-sh¶pw DbÀ¶p-h¶ `qan-bn IS- temcpw eh-Wmw-ihpw kÀ¸-§ -fpsS B[n-IyhpwsIm­v nd-ª -Xn- m ChnsS ap-jy-hm-k-tbm-Ky-a-Ãm-Xm-bn-¯oÀ¶p. CXn aw-sm´ ]c-ip-cm-a³ ]c-a-in-hs icWw {]m]n-¨p. ]cn-lm-cmÀ°-ambn ]c-a-in- h³ ]c-ip-cm-a-tmSv C§ s Iev]n-¨p. CXnsâ ]cn-lmcw Is­-¯p- hm³ km£ m A-´-`-K-hmv am{Xsa Ign-bq. Bb-Xn-m X]-Êp- sNbvXv A-´-`-K-hms {]Xy-£ -s¸-Sp-¯p-I. AXn³{]-Imcw ]c-ip-cm- a³ KÔ-am-Z]ÀÆ-X-¯nÂt]mbn X]-Ê-p-jvTn-¨p. X]-Ên-sm-Sp-hn A-´-`-K-hm³ {]Xy-£ -s¸«v Xsâ ]cn-hm-c-§ -fmb mK-§ sf Ab¨v Ah-bpsS DÑzm-k-hm-bp-hn-eqsS IS-temcpw eh-Whpw hen-s¨-Sp¯v ip²-P-ehpw Irjn-tbm-Ky-hp-am-¡ n-¯oÀ¯p. AXn k´p-jvT-mb ]c-ip-cm-a³ tIc-f-`q-an-bn mK-{]-XnjvT S- ¯p-hm³ Xocp-am-n-¨p. CXn-mbn ]c-tZ-i-¯p-n¶pw {_mÒ-W-t{i- jvTsc Chn-sS-s¡ m-­p-h¶v BNm-c-§ fpw {Inbm-hn-[n-Ifpw AhÀ¡ v a- Ên-em-¡ n-s¡ m-Sp-¡ p-Ibpw sNbvXp. `qan ap-jy-tbm-Ky-am-¡ n-b-Xnsâ kvac-WmÀ°w mK-§ -fpsS cmPmhpw Aã-m-K-§ -fn A{K-P-p-amb A-´-`-K-hmsâ Hcp hn{Klw Akp-c-in-ev]n-bmb ab-s-s¡ m­v cq]-I- ev] sNbvXv Xsâ Bbp-[-amb ]cip (a-gp) D]-tbm-Kn¨v a®v sh«n-¡ q«n AXn-t·Â Cu A-´-`-K-hms {]XnjvT S-¯n-b-Xn-m ChnsS BZn- aqew sh«n-t¡ mSv F¶v maw kn²n-¨p. mK-§ -fn cmPm-htÃm mK-cm-Pmhv mK-¯n³ b£ n-btÃm mK-b-£ n-b½ BZn-bm hmgp-¶Xv sh«n-t¡ m-«m-Wn-sX. C¶pw ]c-ip-cm-a³ ]c-tZ-i-¯p-n¶pw sIm­p-h¶ {_mÒ-W-cpsS hn. hn-b-Ip-amÀ BZn-aqew sh«n-t¡ mSv mK-cm-P-kzman t£ {Xw amt-P-cmbn tPmen tm¡ p-¶p. tPymÕy³, A²ym-]-I³ F¶o ne-I-fn {]hÀ¯n-¡ p-¶p. 2017-þ tPymXn-`q-jWw, 2018-þ tPymXn-j-hm-N-kv]Xn F¶o ]pc-kvIm-c-§ Ä e`n-¨n-«p-­v. BZnaqew sh«n-t¡ mSv
 • 81. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 79 ]n³X-e-ap-d-¡ m-cmb {_mÒ-W-cmWv ta¸Ån CÃ- bXv. Bbn-ey-a-tlm-Õ-h-¯nsâ Hcp-¡ -§ Ä ¡ mÀ. Chn-Sps¯ BNm-cm-p-jvTm--§ Ä¡ v hfsc Znhk- §- Ä¡ v ap¼pX- s¶ Bcw`- n¡- p¶- p. AWp-hnS hyXymkw hcmsX ChÀ Ct¸mgpw Bbney Znt- ¯mS- - p_- Ô- n¨v ssZhoI ssNX- y- XpSÀ¶p- t]m-cp-¶p. CXp-sIm-­p-Xs¶ BZys¯ hÀ²- h- n- mbn hntij ]qPmt- lma- m`- nt- jI- mZn mK-{]-XnjvT sh«n-t¡ m-«m-sW¶v ]d-bs¸Sp¶p. IÀ½§- Ä t£ {X¯- n Bcw`- n¡- p¶- p. tIcf- ob IeI- f- psS Ieh- d- b- mb a[yX- nc- ph- nX- mw- Iqd- nseA-´-`-K-hm³ Gähpw henb DÕh- a- mbn CXns IW¡- m¡ Hmw¦m-c-s¸m-cpfpw kÀÆ-tem-tI-i-p-amb s¸Sp¶- p. ]pWÀXw, ]qbw, Bbneyw F¶o Znhk- - hnjvWp-`-K-hm³ Xsâ ]qÀ®-cq-]-¯n ]mem-gn- § f- mWv Bbney atlmÕ- h- ¯- n Gähpw {][m- bn ]Ån-sIm-Åp-¶p. A-´-im-bn-bmb s- ¸« Znhk- §- Ä. ]qbw mfnse Djx]- qP- , D¨- km£ m A-´-aqÀ¯n Ahn-Sps¯ Ahn`mPy ]qP F¶nh- b- v¡ pt- ijw ]© h- mZyw Ignb- p- L-S-I-am-Wv. ap-jyv InS-¡ -sb¶ t]mse-bà ¶tXmsS Bcw`- n¡- p¶ mKk- zc tkht- bmsS `K-hmv A-´³. AXp-sIm-­mhmw hnjvWp-`-K- {]kn²- a- mb ]qbw Zo]mc- m[- NS§ pI- Ä¡ v XpS- hm³ Xs¶-bmWv A-´-s¶v ]pcm-Wm-Zn-IÄ ¡ a- nS- p¶- p. I¶n, Xpema- mk- ¯- nse ]qbw- mf- n ]d-b-s¸-Sp-¶-Xv. ]qÀÆ-Im-e-§ -fn tZh-X-I-sfm- am{Xsa t£ {X¯- n Zo]mc- m[- S¯- pI- b- pÅ- p. s¡ bpw apjyv (`-à³) ZÀiw ÂIn-bn-cp- ]qbw- mf- n sshIn kÀÆmU- w_- c hn`qj- nX- - ¶p-sh¶v CXn-lm-k-§ Ä ]d-bp-¶p. F¶m Ien- mb mKc- mP- mh- ns- âbpw mKb- £- nb- ps- Sbpw bpKap-jyv mK-tZ-h-Xsb am{Xsa km£ m-XvI- Zo]mc- m[- ZÀin¡- p¶- Xv Hcp Akpe- ` `mKya- mW- v. cn-¡ m-m-Iq. Ien-bp-K-¯nse ImW-s¸« ssZh- Bbne- yZ- n NS§- pI- Ä¡ mbn shfp¸- nv aq¶p-amWv mK-cm-Pm-hv. a-Wn¡ v t£ {Xw S-Xp-d-¡ p-¶p. Xpd-¶p-I-gn- sh«n-t¡ m-«m-bneyw ª m BZyN- S- §- mb nÀ½me- yZ- Àiw Bcw`- n- I¶na- mk- ¯- nse Bbneyw mfmWv sh«nt- ¡ m«- m- ¡ p¶- p. Cu NS§ v GIt- Ziw 15 annt- ämfw o­p- bneyw F¶t]cn {]kn²- nb- mÀÖn¨- n«- pÅ- X- v. n¡ p¶- p. Cu A]qÀÆZ- Àiw kn²n¡- p¶- X- n- Cu Znhkw tZhsâ Xncp- mf- pI- qS- nb- mb- X- n- m mbn [mcmfw `àP- - §- Ä XteZ- nh- k- wX- s¶ A¶v ChnsS hfsc BtLmj- ]- qÀÆw- DÕh t£ {X¯n F¯nt¨c- p¶- p. tijw t£ {XmN- mc- - ambn sIm­mS- p¶- p. A´- sâ Pw I¶na- mk- - NS- §- pI- Ä Bcw`- n¡- p¶- p. D¨bv¡ v aq¶pa- W- n- ¯nse Bbneyw mfn BWv. BbX- n- m Cu hsc `àÀ¡ v ZÀi- m- p{- Kl kab- a- mI- p¶- p. Znhk- a- mWv ]ci- pc- ma- ³ ChnsS {]XnjvT S¯- n- aq¶p-a-Wn¡ v kÀÆm-e-¦m-c-hn-`q-jn-X-mb
 • 83. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 81 mKc- mP- mh- nsâ {]uVK- w`- oc- a- mb Fgps- ¶Å- ¯v {]Xn-jvTm-IÀ½w nÀÆ-ln-¨-tijw ]c-tZ-i-¯p- Bcw`- n¡- pI- b- mb- n. kÀÆmU- w_- c- t- ¯msS kÀÆm- n¶pw F¯nb {_mÒ-Wsc Xma-kn-¸n-¡ p-¶-Xn- e¦mc- `- qj- nX- - mb mKc- mP- mh- nv `àk- l- {- k§- - p-th­n t£ {X-¯nsâ hmbp-tIm-Wn Hcp -]-Xn- fpsS AI¼- S- nt- bmsS t£ {X¯nv hews- h¨v CÃ- m-dp-sI«v nÀ½n-¨p-ÂIp-Ibpw sNbvXp. ]Xn-m- t¯bv¡ v Fgps- ¶Å- n¡- p¶- p. `ànb- psS ndh- n dp-sI-«nsâ `mK-amWv C¶p-Im-Wp¶ tXhm-c-¸p- CÃ-t¯bv¡ v F¯n-t¨-cp¶ mK-cm-Pm-hns cbpw ne-h-d-bpw. ]n¡ m-e¯v Cu {]tZiw meps- I«- nse sXt¡ sI«nS- ¯- nt- ebv¡ v Bb- n- Imbw-Ipfw cmPm-hnsâ A[o--X-bn-em-bn-cp-¶p. ¡ p¶- p. A´- cw AI¯- p- S- ¡- p¶ ]qPI- Ä Xncp-hn-Xmw-IqÀ cmPm-hmb amÀ¯m-WvU-hÀ½ ]qÀ¯nb- m¡ n `àÀ¡ v {]kmZ- h- nX- c- W- hpw S- alm-cm-Pmhv Imbw-Ipfw cmPm-hn-tmSv bp²w ¯nb- t- ijw tZhs XncnsI t£ {X¯- nt- ebv¡ v sN¿p-I-bp-­mbn. Cu bp²-¯n Imbw-Ipfw Fgp¶- Å- n¡- p¶- p. t£ {X¯- ns- e¯n mKc- mP- m- cmPm-hns tXmev]n-¡ p-Ibpw At±-l-¯nsâ hnsâ S-bv¡  Ing-t¡ m«v Xncn-ª p-n¶v Øe-§ -sfÃmw ]nSn-s¨-Sp-¡ p-Ibpw sNbvXp. tZhs IpShpw hoWbpw tNÀ¯pÅ ]pÅph CXn ]Xn-m-dp-sI-«npw mi--ã-§ Ä hcp- kvXpXnI- Ä tIĸn¡- p¶- p. AXn- pt- ijw A© p Ibpw sNbvXp. ]n¶oSv amÀ¯m-WvU-hÀ½ alm- {]Z£- nWw ]© h- mZ- y¯- ns- âbpw mKk- zc- ¯- n- cm-Pm-hnv ZpÀn-an¯w h¶p-Xp-S-§ n-b-t¸mÄ Cu sâbpw AI¼- S- nt- bmsS ]qÀ¯nb- m¡ n tZhs ]Xn-mdpsI«nsâ mi-am-sW¶p a-Ên-em-¡ n. AIt- ¯bv¡ v Fgps- ¶Å- n¡- p¶- p. Cu Fgps- ¶- CXnsâ {]mb-Ýn-¯-ambn AXnp Ing-¡ p-hiw ů- pI- ­v ZÀi- k- mb- qP- ya- S- b- p¶- h- À¡ v, mK- Hcp mep-sI«v nÀ½n¨p ÂIn. Ct¸mgpw B § f- psS cmPmh- mb tZhsâ Ap{- Kl- ¯- m Hcp tXhm-c-¸p-cbpw ne-h-dbpw ]Xn-m-dp-sI«v n¶n- hÀjt- ¯bv¡ v mK§- f- nÂn¶v hnj`- bw D­m- cp¶ Øm¯v Ah-ti-jn-¡ p-¶p. AXnsâ ]g-b- Ins- ö- mWv hnizmk- w. In-WÀ C¶pw ImWmw. Bdp-a-Wn-tbm-Sp-IqSn Bcw-`n-¡ p¶ kÀ¸-_en - ne-hd I-gn-bp-¶-tXmsS ]¯p-a-Wn-tbm-Sp-IqSn S-b-S-¡ p- tXhm-c-¸p-c-bpsS ASn-bn-embn ]Sn-ª m-tdm«v ¶p. ]ntä-Zn-hkw aI-¯nsâ mfn shfp-¸nv ZÀi--am-bmWv Chn-Sps¯ ne-hd ØnXn-sN-¿p- S-Xp-d¶v ]pWym-l-ip-²n- {In-b-I-tfmsS NS-§ p- ¶-Xv. CXnv t£ {X-t¯mfw ]g-¡ -ap-s­-¶mWv IÄ Bcw-`n-¡ p-¶p. Cf-o-c-`n-tj-I-¯- np tijw sFXn-lyw. B­n-sem-cn-¡  ne-hd Xpd¶v D¨-]q-PtbmsS I¶n-am-k-¯nse Bbn-ey-¯nsâ ChnsS qdpw ]mepw S-¯p-¶p. qdpw ]mepw S- NS-§ p-IÄ kam-]n-¡ p-¶p. ¶Xn-p-tijw ndsb ss¿m-gn¨v ne-hn-f¡ v tXhm-c-¸pc sImfp-¯n-sh-¨-ti-j-amWv ne-hd AS-bv¡ p-¶- Xv. ASp¯ Xpem-am-k-¯nse aIw mfp-h-sc-]c-ip-cm-a³ ChnsS t£ {X-¯n A-´sâ
 • 85. Xma-cw-Ip-f-§ c aI-c-hn-f-¡ m-tLmj kvac-WnI 2019 83 bpÅ Hcp hÀjs¯ k¦-ev]-¯n-emWv ne-hd AS-bv¡ p-¶-Xv. BKa kÀ¸-¡ mhv hn[n-{]-Im-c-apÅ Imhp-am-ä-¯n-eqsS Bhm- ln¨v sIm­p-h-cp¶ AJn-e-am-bn-cn-¡ p¶ kÀ¸- ssN-X-y-§ Ä¡ v BKa kÀ¸-¡ m-hn-emWv Ømw Iev]n-¨n-cn-¡ p-¶-Xv. AXmWv CXnv BKa kÀ¸-¡ mhv F¶p-hn-fn-¡ p-¶-Xv. {][m hgn-]m-Sp-IÄ kÀ¸-_en kÀ¸-im-]hpw kÀ¸-tIm-]hpw nan¯w D­m- Ip¶ FÃm tcmKmZn Acn-jvS-X-IÄ¡ pw k´m-- an-Ãm-bva-¡ pw, IpSpw-_-¯nv sFizcykar²n CÃmsX hcp-t¼mgpw kÀ¸-{]o-Xn-¡ p-th­n hn[n- ¨n-cn-¡ p¶ Gähpw t{ijvT-amb hgn-]m-SmWv {]tXyI Øe-¯n-cp¯n Cu Pew Hgn-¡ p-¶p. kÀ¸-_-en. BNm-c-§ fpw Bcm-[-m-{I-ahpw Aã-m-K-]qP Cu t£ {X-¯nse BNm-cm-p-jvTm--§ Ä aäp Iiy-]-Ip-em-Zn-I-fmb Aã-m-K-§ Ä A-´³, t£ {X-§ -fn-te-XnÂn¶pw an¡ -hmdpw hyXy-kvX- Kpfn-I³, hmkp-In, iwJ-]m-e-I³, X£ -I³, am-Wv. FÃm Znh-khpw AXn-cm-hnse bYm-{Iaw alm-]-ß³, ]ß³, ImÀt¡ m-S-I³ F¶o {Ia- A`n-tj-Iw, nth-Zy-k-aÀ¸-Ww, ]qP Ch S-¡ p- ¯n alm-tZ-h-k-taXw {]Xn-jvTn-¨n-«pÅ GI ¶p. {_mÒ-ap-lqÀ¯-¯n¯s {]`m-X-]q-P- Aã-m-K-k-t¦Xw Chn-Sps¯ {]tXy-I-X-bmbn IÄ Ign-ª n-cn-¡ -W-sa¶v nb-a-ap-­v. XpSÀ¶v Icp-X-s¸-Sp-¶p. A`o-ã-kn-²n¡ pw mK-{]o-Xn¡ pw a²ym-Ó-¯nv ap¼mbn D¨-]q-Pbpw S-¡ p-¶p. tZmj-]-cn-lm-c-¯npambn ChnsS Aã-m-K-]q- FÃm Znh-k-§ -fnepw km[m-c-W-bmbn sshIo«v Pbpw Aã-m-K-§ Ä¡ v A`n-tj-Ihpw S-¯p- hnf-¡ p-shbv]v am{X-sa-bp-Åp. CS-h-am-k-¯nse ¶p. Bbneyw apX I¶n-am-k-¯nse Bbn-eyw-hsc qdpw ]mepw kÀ¸-§ Ä¡ v ]pä-Shv Ime-am-b-Xn-m Cu Ime- b-f-hn kÀ¸-_en S-¯m-dn-Ã. qdpw ]mepwkÀ¸-{]o-Xn-¡ p-th-­nbpw k´m--`m-Ky- Bbn-ey-Zn-h-k-§ -fnÂam{Xw S-¯p-¶p. aäp¯npw IpSpw_ sFiz-cy-¯n-p-th-­nbpw S- t£ {X-§ -fn-se-t¸mse Zo]m-cm-[-, A¯mg]qP¯p¶ hgn-]m-Sv. ]m¸m-b-k-tlm-aw, arXyp-RvP- F¶nh ChnsS F¶pw S-¯m-dn-Ã. hÀj-¯nseb-tlm-aw, Aã-{Z-hy-K-W-]-Xn-tlm-aw, [mc, ]m I¶n-am-k-¯n-tebpw Xpem-am-k-¯n-tebpw ]qbw,¸m-b-kw, KW-]-Xn-tlm-aw, kÀ¸-kqà ]pjv]m- Bbneyw Znh-k-§ -fn am{Xsa Cu NS-§ p-IÄRvP-en, Cf-oÀ A`n-tj-Iw, Dcpfn Iagv¯v F¶n- S-¯m-dp-Åp. ]pä-Shv Ign-ª m GIm-Zin Hgn-hbpw {][m hgn-]m-Sp-I-fm-Wv. sI-bpÅ Znh-k-§ -fn sshIo«v kÀ¸-_en S-Dcp-fn-I-agv¯v ¯m-dp-­v. kÀ¸-tIm]w nan¯w k´m--ku`m-Ky-¯nv t£ {X-¯n-se-¯m³XSÊw tcn-Sp-t¼mÄ Z¼-Xn-IÄ tcn«v t£ {X- ¯n-se¯n S-¯p¶ hgn-]mSv IÀ½-amWv Dcp-fn-I- Imbw-Ip-fw-þ-]p--eqÀ tdmUn Imbw-Ip-f-¯p- a-gv¯v. k´m--e-_v[n-¡ p-tijw Ip«n-bp-ambn n¶pw 10 In.-ao. Ing-¡ p-am-dnbpw ASqÀn¶pw 18 h¶v Dcpfn nhÀ¯p-Ibpw thWw. In.-ao. ]Sn-ª mdp amdnbpw sh«n-t¡ mSv PwKvj- nÂn¶pw GI-tZiw Ac In.-ao. sX¡ p-`m-K-BSnb F® ¯mbn t£ {Xw ØnXn-sN-¿p-¶p. Imbw-Ip-fw,kÀ¸-tZm-j-¯m D­m-Ip¶ XzIvtcmK- ASqÀ, sN§ -¶qÀ sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. Ìmâp-I-§ Ä¡ v CXp Hcp Huj-[-ambn ImWp-¶p. fnÂn¶pw sh«n-t¡ m-t«bv¡ v kÀÆo-kp-­v. [mc Hgn-¡  s{Sbn³amÀ¤w F¯p-¶-hÀ¡ v Imbw-Ip-fw, amth- kÀ¸-kw-_-Ô-ambn D­m-Ip¶ XzIvtcmK- en-¡ -c, sN§ -¶qÀ tÌj-n-en-d§ n _kvamÀ¤w § Ä¡ v {]`m-X-¯n `K-hms A`n-tjIw S- t£ {X-¯n-se-¯mw. ¯nb Pew t£ {X-¯nsâ Ing-¡ p-h-i¯v