Successfully reported this slideshow.

Makarajyothi 2016

0

Share

Upcoming SlideShare
Makarajyothi 2011  page 1-50
Makarajyothi 2011 page 1-50
Loading in …3
×
1 of 160
1 of 160

Makarajyothi 2016

0

Share

Download to read offline

Tripunithura Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple Makaravilakku Celebration, Theme based Souvenir, Makarajyothi 2016. The theme for the year is "Various Indian Dance Forms". This is the 14th edition of the souvenir.

Tripunithura Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple Makaravilakku Celebration, Theme based Souvenir, Makarajyothi 2016. The theme for the year is "Various Indian Dance Forms". This is the 14th edition of the souvenir.

More Related Content

Makarajyothi 2016

 1. 1. heaÍõM bXMlfnkX akjaä akäf bfùiuX EqèùleChjX aobX Mem£ejX ùhCcecõuX hájÔeKõaclox aãe vflõX Mgíû haæÿjû lmõ ùhmaÿe Yibez Mem£e bmlf cevam YtlveL moevÌe mqbª Ytloãehje jìjìcue yeaue Meam£ lgYõX vace vcû ãmõ OvVéjfq cele hfle jgaùoeYfó©cû lX Mem£ejX DuX baÌ cuessboõX oãevfOfX Dvõoe MjCX vem£f lVacb MjCX cc lmxceox kejgCõ Yeabv jì jì cueùhaYe! anekbrjõX cuehtpõX mqbª jìekjX bfYgX heqbªlr uôoãevÌX Mem£ejX ùhCcecõuX bfùh htpõX bfMV bÌõX bfóÛg MXaYeû ùhfãX mglX ìfùh ùhmeovfjlX Mem£ejX ùhCcecõuX cècelXi icvX kejgCõecôl htjflX mqbª bfIxv ujX aobX Mem£ejX ùhCcecõuX DmxclxkganMVjX aobX Dmxclxßùlg bfveMvX DmxcofóØ ùhoelejX Mem£ejX ùhCcecõuX becX heoX ùhmejõ ùMflogjfl ujX oìfCX kgÂxpãflVe pevgvõeOeã beacljcfljYgpX aMóaYesi vfOeã hËelx heCfoVaãv ùhlfYëMcav MXKòaùk oOevû aoabe YtóeOfãg©û ùlfoMhlfvglû helghtqCÛùlãrMû -Xm-a-cw-Ip-f-ßc {io [¿Ω-imkvXm icWw... ]mXp ]q¿Æ-{X-boix {io ltc ax 3 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 2. 2. t£{XKcnbmb Xr∏qWnØpdbn¬ {io [¿ΩimkvXmhv {][m {]XnjvTbmb t£{XamWv XmacwIpfßc {io [¿ΩimkvXm t£{Xw. Ipd®v q‰m≠pIƒ°v ap≥]v GXp ImeØpw hncn™v hnIkn®v n¬°p∂ Xmac∏q°sfs°m≠v nd™ncp∂ AXnatmlcamb Hcp Pemibw ChnsS D≠mbncp∂p. Cu Pemibw ÿnXn sNbvXncp∂ hf∏ns‚ DSaÿmbncp∂ samc°me abnse DÆn ºqXncn Xncpmhmb t£{XØnp kao]w HmØv ]Tn°p∂Xnmbn t]mhpIbp- ≠mbn. AhnsS HmØv ]Tn°p∂ ImeØv kao]Øv Xs∂ ÿnXn sNøp∂ N{ah´w {io [¿ΩimkvXm t£{XØn¬ N{ah´Ø∏s `Pn®pw tkhn®pw Pohn®p. Imew sN∂tXmSp IqSn At±lw hm¿≤IyklPamb Zo߃°v ASns∏SpIbpw Xncn®p kz¥w C√tØ°v aSßp∂Xns°pdn®v Nn¥n°mpw XpSßn. F∂m¬ N{ah´Ø∏tmSp≈ AXnc‰ `‡n nanØw `Khms Hcp tcw Z¿in°mXncn°pI km[yamb Imcya√t√m F∂ Nn¥bm¬ BIpeNnØmbn Ign™p hcsh Hcp Znhkw At±lw n{Zbnem≠t∏mƒ, kz]vØn¬ Z¿iap≠mbn. ""`´Xncn C√tØ°v aSßns°mƒI, AßbpsS IqsS Rm≥ F∂pw D≠mIpw. C√sØØn Akm[mcWabn Fs¥¶nepw Ap`hs∏SpIbmsW¶n¬ Fs‚ km∂n[yw AhnsS Ds≠∂v hnizkn®v Bcm[n®vsImƒI''. s]mSp∂s n{Z hn´v Fgpt∂‰ ºqXncn°v sX√pw kwibw D≠mbn√. N{ah´Ø∏s‚ `‡n hm’eyØn¬ Ba·mb hn{]t{ijvT≥ C√tØ°v aS°bm{X Bcw`n®p. C√sØØn, ta¬ {]Xn]mZn® Xmac°pfØn¬ Ipfn°p∂Xnmbn, Iønep≠mbncp∂ Hme°pS Icbn¬ h®v IpfØnte°ndßn. Ipfn Ign™v Icbv°v Ibdnb {_m“W≥ IpS FSp°phmmbn {ian®t∏mƒ, AXv AhnsS Dd®ncn°p∂Xmbn Ap`hs∏´p. `‡intcmaWn°v N{ah´Ø∏s‚ km∂n[yw AhnsS Z¿in°phm≥ km[n®p. H´pw sshImsX Xs∂ Ipf°cbn¬ Hcp XdsI´n, `Khms AhnsS {]XnjvTn®p. Hmeta™ Hcp {iotImhn¬ n¿Ωn°pIbpw ssZwZn ]qPmImcy߃ Bcw`n°pIbpw sNbvXp. At±lØns‚ Imetijw C√sØ A¥¿PßfmWv nthZyw A¿∏n®ncp∂Xv. Ime{ItaW ]qPmImcy߃ SØphm≥ C√sØ ImcWh¿°v km[n°mØXnm¬, Hcp Znhkw D®]qP°v tijw At±lw t£{XØns‚ Xmt°m¬ sNmΔc Xos∏´ almcmPmhns Gev∏n®p. [m¿ΩnI N{Ih¿Øn F∂dnbs∏´ncp∂ almcmPmhv `‡n]q¿Δw t£{Xw Gs‰Sp°pIbpw, ]pcp≤mcWØns‚ NpaXe F°metØbpw {]K¤mb X®pimkv{X⁄≥ Cu®chmcysc Gev∏n°pIbpw sNbvXp. sIm®n almcmPmhns‚ tcn´p≈ `cWØn≥ Iogn¬ Span‰w tZhkzw Bbn ssZwZn Imcy߃ SØnbncp∂Xv. F∂m¬ tIcfkwÿmw cq]nIrXambtXmSpIqSn, tZhkzØnp≈ hcpamw ]cnanXamhpIbpw, t£{XØnse ]qPmImcy߃°v ho≠pw {i≤IpdbpIbpw sNbvXp. ]flktcmhcXochnlmcn... XmacwIpfßc {io [¿ΩimkvXm t£{Xw 5 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 3. 3. Cu ImeL´ØnemWv t £ { X ] c n k c h m k n I ƒ t£{XØns‚ D∂aw mSns‚ sFizcyw BsW∂v a nem°n, t£{XSØn∏nmbn XmacwIpfßc Aø∏ tkhm kanXn F∂ t]cn¬ Hcp kwLS cq]oIcn®Xv. tIcf Ducm◊ tZhkzØns‚ Iognep≈ Cu t£{XØnse SØn∏v NpaXe Aø∏ tkhm kanXnbn¬ n£n]vXamWv. Ign™ Acq‰m≠ntesd-bmbn {]h¿Øn®p hcp∂ Aø∏ tkhm kanXn nch[n {]h¿Ø߃ t£{XØn¬ SØn hcp∂p. [zP{]XnjvT, S∏pc n¿ΩmWw, {iotImhnepw Np‰ºehpw sNtºme tabpI, Du´p]pc n¿ΩWw XpSßnb ]e _rlZv ]≤XnIfpw `Khms‚ Ap{KlØmepw `‡PßfpsS n¿tem`amb klIcWØmepw ]q¿ØoIcn°phm≥ km[n®p. Xma-cw-Ip-f-ßc t£{X-Ønse apJy-{]-XnjvT {io [¿Ω-im-kvXm-hn-t‚-Xm-Wv. Chn-SpsØ tZhsN{a-h-´-Ø-∏-mbpw `‡-P--߃ Bcm-[n-®p-h-cp-∂p. he-Xp- I-c-Øn¬ Aar-X-I-e-i-hp-ambn IpSn-sIm-f-fp∂ {io[¿Ω-im-kvXmhv Xs‚ `‡-cpsS GX-`n-em-jhpw km[n-®p-sIm-Sp-°p-hm≥ Xøm-dmbn Ccn-°p-I-bm-Wv. I∂n-aq-e-bn¬ KW-]Xn `K-hmpw sXs° Xncp-ap-‰Øp≈ t£{X-Øn¬ `{Z-Imfn tZhnbpw `‡-P--߃°v Ap-{K-l-߃ ¬Ip-hm-mbn hmW-cp-fp-∂p. IqSmsX mK-cm-Pm-hv, {_“-c-£kv F∂o D]-tZ-h-∑m-tcbpw ChnsS {]Xn-jvTn-°-s∏´n´p≠v. tIcfØnse {]ikvXamb ]qtcm’hßfn¬ XmacwIpfßc aIchnf°p’hØnv {]tXyI ÿmap≠v. {io ]q¿Æ{Xbois‚ {]PIƒ°v tafkwkv°mcw c‡Øn¬ Aen™p tN¿∂n´p≈XmWv. hr›ntIm’hhpw AXntmSp_‘n®p≈ AXn{]ikvXamb Fgp∂≈n∏pIfpw tafßfpw BkzZn°phm≥ mSns‚ mm`mKØv n∂pw BkzmZI¿ {io ]q¿Æ{Xboi k∂n[nbn¬ FØnt®cp∂p. Cu D’hkwkv°mcw NphSp]nSn®mWv XmacwIpfßc t£{XØnse B≠ptXmdpap≈ aIchnf°p’hhpw Nn´s∏SpØnbncn°p∂Xv. F√m h¿jhpw aIcw H∂nv XmacwIpfßc t£{XØn¬ Actßdp∂ taf{Xbw Npcpßnb Imeßfn¬ Xs∂ {]ikvXnbm¿÷n®Xn¬ kanXn°v NmcnXm¿∞yap≠v. `Khms‚ Fgp∂≈n∏pIƒ cmPIobamhWw F∂p≈t∏mƒ AIºSnbmIp∂ hmZytaf߃°v Xnabpw imkv{XobXbpw ]q¿Æambpw D≠mIWw. Cu e£yamWv `Khm≥ {io ]q¿Æ{Xbois‚bpw {io [¿ΩimkvXmhns‚bpw Ap{KlØm¬ XmacwIpfßcbn¬ Actßdp∂Xv. D’htØmSp_‘n®v Hcp {]tXyI hnjbw am{Xw ssIImcyw sNbvXv {]kn≤oIcn°mdp≈ F∂ kvacWnIbpw BkzmZIhrμØns‚ {]iwk ]nSn®p]‰p∂p. “£bØn¬ n∂pw {XmWw sNøp∂Xv” (miØn¬ n∂pw c£n°p∂Xv) t£{Xw F∂ A¿∞amWv {ioi¶cmNmcy¿ `KhXv KoX°v cNn® `mjyØn¬ ¬Inbn´p≈Xv. XmacwIpfßc {io [¿ΩimkvXm t£{Xw Cu A¿∞sØ ]q¿Æam°p∂p. Cu t£{XØnse tZhs Adn™v Bcm[n°p∂h¿°v k¿Δ sFizcyßfpw {IaØn¬ h∂ptNcp∂p. ap∂qdp sIm√Øntesd ]g°ap≈Xpw `‡intcmaWnbpw Nn{XIemn]pWpamb tamc°me `´Xncn Bcm[n®pt]m∂Xpamb XmacwIpfßc {io [¿ΩimkvXmhns‚ ssNXyw mƒ°pmƒ Cu tZisaßpw hym]n®psImt≠bncn°p∂p. inhXØzhpw hnjvWpXØzhpw HØptNcp∂ H∂mWv lcnlc]p{Xs∂ k¶ev]w. Cu tZiØv F√m IpSpw_ßfnepw sFizcyhpw kº¬kar≤nbpw nd®psIm≠v B{inXh’emb `Khm≥ {io [¿ΩimkvXmhv hncmPn°p∂p. F√mw `Khm≥ {io [¿ΩimkvXmhns‚bpw {io ]q¿Æ{Xbois‚bpw Xr∏mZ]flßfn¬ ka¿∏n®v sIm≠v AyYm icWw mkvXn Xztah icWw aa ! XkvamXv ImcpWy `mth c£ c£ alm{]t`m!! 7 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 4. 4. 9 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016 X{¥n iin--ºq-Xn-cn-∏mSv ]pen-b-∂q¿ a P.O. Fcq¿ - 682306, Xr∏q-Wn-Øpd Phone: 2776481 Xr∏qWnØpd XmacwIpfßc {io [¿ΩimkvXm t£{XØnse 1191˛mw am≠v aI-c-hn-f°v atlm’htØmSv Ap_‘n®v S--I-e-Isf {]Xn-]m-Zn-®p-sIm≠v {]kn-≤o-I-cn-°p∂ “aI-c-tPymXn” F∂ kvac-WnIbv°v F√m BiwkIfpw tcp∂tXmsSm∏w `Khms‚ D’hw `wKnbmbn S°p∂Xnpw {io [¿Ω-im-kvXm-hn-t‚-bpw, {io ]q¿Æ-{X-bo-i-t‚bpw Ap-{Klw D≠m-Is´ F∂v {]m¿∞n-°p-∂p. F∂v X{¥n iin--ºq-Xn-cn-∏mSv 18-12-2015
 5. 5. Xma-cw-Ip-f-ßc Aø∏ tkhm kanXn F∂ Xt±-i-hm-kn-I-fpsS Iq´mbva cq]-sa-Sp-°p-∂Xv Aº-Xm-≠p-Iƒ°-∏p-d-Øm-Wv. Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Øns‚ kwc-£-W-Ønpw ho-I-c-W-Ønpw XZzmcm Hcp kwkvIm-c-Øns‚ Xs∂bpw hnIm-k-Øn-p-am-bn, kan-Xn, `‡-P--ß-fpsS kl-I-c-W-tØmsS bXvn- ®p-h-cp-∂p. L´w-L-´-ß-fmbn t£{X-Øn¬ SØn-h-cp∂ kwc£W˛-n¿Ωm-W- ˛--ho-I-cW {]h¿Ø--߃ kan-Xn°v ]q¿Øo-I-cn-°m-m-Ip-∂Xv `‡-P--ß-fpsS ]q¿Æ-]n-¥p-W-bmepw k¿tΔm-]cn Xma-cw-Ip-fßc {io[¿Ω imkvXm-hns‚ Ap- {K-l-Ømepw am{X-am-Wv. I¿°n-SI amkw apgp-h≥ S-Øn-h-cp∂ B≤ym-flnI {]`m-jW b⁄w-t]msebp≈ {]h¿Ø--߃, Ime-{I-taW CXc t£{X-ßfpw amXr-I-bm-°n-s°m-≠n-cn-°p∂p F∂p-≈Xv kan-Xn°v Nmcn-Xm¿∞yw ¬Ip∂ hkvXp-X-bm-Wv. CØcw kmwkvIm-cnI {]h¿Ø--ß-tfm-sSm∏w kanXn c‡- Zm Iymºp-Iƒ, t{X-kw-c-£W Iymºp-Iƒ F∂n-hbpw S-Øn-h-cp-∂p-≠v. amh tkh Xs∂-bm-Wt√m am[h tkh. aIc kw{Ia k‘y-bn¬ s]m∂-º-e-ta-´n¬ Pzen-®p-b-cp∂ aI-c-tPymXn e£-°-W-°nv Aø∏ `‡¿°v B-μ-Zm-b-I-am-Wv. Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω imkvXm t£{X-Ønse aI-c-hn-f°v atlm-’hw h¿jm-h¿jw Ahn-kva-c-Wo-b- am-Ip-∂p, kanXn ]¥o-cm≠n-te-sd-bmbn {]kn-≤o-I-cn-®p-h-cp∂ aI-c-tPymXn F∂ kvac-Wn-I. tIc-fob t£t{Xm-’-h-ß-fpsS kam--X-I-fn-√mØ BNm-cm-p-jvTm- -߃, D’-h-ßsf Zriy-˛-{i-hym-p-`q-Xn-bm¬ h¿Æm-`-am-°p∂ tafw, B, IY-Ifn XpS-ßn-b-hsb ap≥h¿j-ß-fn¬ hnj-b-am-°n-bn-cp-∂p. ae-bm-fn-bpsS kXzsØbpw Krlm-Xp-c-Xz-sØbpw sXm´p-W¿Ønb aI-c-tPymXn Cu h¿jw mSy-Øns‚ A-¥-km-[y-X-Isf hni-I-ew sNøp-∂p. t£{X-I-tem-]m-k-I-cmb kpa-- p-I-fpsS {]Xo-£-s°m-Øp-b-cm≥ CØ- h-Wbpw Xma-cw-Ip-f-ßc Aø∏ tkhm kan-Xn°v km[n-®n-´p-s≠∂p Icp-Xp-∂p. kma-Km--tem-e-mb Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω imkvXm-hns‚ ]mZm-c-hn-μ- ß-fn¬, khn--bw, aI-c-tPymXn ka¿∏n-®p-sIm-≈p-∂p. AUz. B¿. APnXv Ipam¿ h¿Ω {]kn-U≠v Xma-cw-Ip-f-ßc Aø∏ tkhm kaXn BapJw 10 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016 XmacwIpfßc Aø∏ tkhmkanXn Xma-cw-Ip-f-ßc, Xr∏q-Wn-Øp-d-˛682301
 6. 6. bn-eq-sS... kzmantb icWaø∏m... ka¿∏Ww Hcphs‚ Al¥mPUneamb a ns‚ hnaeoIcWamWv. t£{Xk∂n[nbnse Bflka¿∏Ww kIe]m]ßsfbpw sISpØn a n¬ ≥abpsS tPymXn sXfnbn°p∂p. AXv PohnXØnepSofw B hy‡nsb bn®psIm≈pw. Cu hnizmkw N{ah´Ø∏s‚ Bhmkÿmamb XmacwIpfßcbnse `‡P߃°p≠v. ]t©{μnbßfpw Ah¿ [¿ΩimkvXmhnpka¿∏n®v kmbqPyaSbp∂p. Cu D¬kh°mew sΩ Hm¿Ωn∏n°p∂Xpw as‰m∂√. Iebpw IhnXbpw Xmftafßfpw sImcp°p∂ An¿Δ-N-o-b-amb Ap-`q-Xn-Iƒ [¿ΩimkvXmhns‚ ]mZmchnμßfn¬ ]q°fpXn¿°ptºmƒ `‡cpsS a pw `Khms‚ ImcpWyhpw Hscm‰_nμphntes°Øp∂p. mw Hcpt]mse DcphnSp∂p:˛ ‘ChnSamWoizck∂n[mw CSdp∂ a pIƒ°`bÿmw’ AtX Cu k∂n[nbmWv tam£am¿Kw... XmacwIpfßc Aø∏tkhmkanXnbpsS B`napJyØn¬ {]kn≤oIcn®phcp∂ aIctPymXn, Hcp hymgh´°mew ]q¿Ønbm°ns°m≠v AXns‚ {]bmWw ApkyqXw XpS-cp∂p. F°mesØbpw t]mse CXv ]gabpw ]pXpabpw nd™ Dƒ°mºpsIm≠p kºp„amWv. I≠pw tI´pw Adn™ t£{XIemcq]ßfpsSbpw XXpIeIfpsSbpw Xpd∂hmbbpsS CSamWv 2016 se aIctPymXn. ]pXnbImeØv Iebpw IemkzmZIcpw am‰Øns‚ XpSn∏pIƒ Dƒs°m≠v NphSpshbv°p∂ps≠¶nepw BNmcmpjvTm߃ amdmsX nen¿Øp∂paq≠v. AØcØnep≈ Iemcq]ßfpsS AI°mºpw ]p¿hnykßfpw Cu h¿jsØ aIctPymXn ImgvNshbv°p∂p. sXøßfpw ]qc°fnbpw b£Kmhpw nch[n emkySßfpw AΩssZhßfpw IqØpw IqSnbm´hpw Xp≈epw IYIfnbpw XncphmXncbpw H∂nsm∂p anIthmsS CXn¬ CSw ]nSn°p∂p. mSyimkv{Xhpw thZkq{Xßfpw `uXnIimkv{Xhpw tNcp∂ Xeßfpw CXn¬ ]cma¿in°s∏Sp∂p. H∏w h¿Æm`amb Nn{Xßfn¬ tZißfpsS kwkvImcØna angnth¥nn¬°p∂p. F¥n[nIw, CXv Ht∂msS Aø∏]mZßfn¬ akvImcap{Z tXSp∂p. Cu Xncphp¬khØns‚ SØn∏npth≠ klmbklIcW߃ ¬Inhcp∂ √hcmb `‡P߃°pw Cu kwcw`Ønte°v ]ckyØneqsS klIcn® alXv hy‡nIƒ°pw k¿tΔm]cn XmacwIpfßcnhmknIƒ°pw `KhXv ISm£w ta¬°pta¬ D≠mIs´ F∂p {]m¿Yn®psIm≠v, ic-W-tLm-j-tØm-sS, Xma-cw-Ip-f-ßc Aø∏ tkhm kanXn {]h¿Ø-I¿°p-th≠n lcn Fkv. sk{I-´-dn XmacwIpfßc Aø∏ tkhmkanXn Xma-cw-Ip-f-ßc, Xr∏q-Wn-Øp-d-˛682301 11 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 7. 7. Ap-jvTm--I-e-I-fpsS A¥- Ø tUm. sI.- Pn. ]utemkv 15 rØ-r-Xy-m-Sy-߃ ˛ sshZoI Imew apX¬ tUm. kn. thWp-tKm-]m¬ 23 apSntb‰v tUm. emen-tamƒ.Fkv 35 `c-X-ap-n-bpsS mSy-imkv{X Z¿i--Øns‚ Bp-Im-enI {]k‡n `uXnI imkv{X ZrjvSn-bn-eqsS tUm. kn.-]n. DÆn-Ir-jvW≥ 45 mSy-Øns‚ KpWw Iem hnP-b≥ 53 ßym-c-Ω-°qØv ˛ `mhm-`n--b-Øns‚ al-Ømb km£m-XvImcw sI.-]n. A®yp-X≥ 65 sXøw ˛ D¬]-Ønbpw ]cn-Wm-ahpw ]n. IrjvW≥ amÿ 71 tZhs ]cn-W-bn® ¿Ø-In-Iƒ tUm. taXn¬ tZhnI 87 ]qc-°-fnbpw adp-Øp-I-fnbpw tUm. C. {io[-c≥ 93 XncphmXnc ameXn Pn. tatm≥ 101 kpIp-amc Ie-Iƒ ˛ Hch-tem-Iw Bim apc-fo-[-c≥ 107 mSyw ˛ Ip®n--∏p-Sn-bn¬ kuay _me-tKm-]m¬ 111 tamln-n-bm-´w ˛ Hcp Znhym-p-`qXn kpNn{X hntiz-iz-c≥ 117 Aø∏kp{]-`mXw inh≥, CuUq∏v ]mekv 122 A`n-bw ˛ IY-I-fn-bn-eqsS lcn-{]nb ºq-Xncn 123 "NXp¿hn[ A`nbw' ˛ Xp≈-en¬ Iem-a-WvUew {]`m-I-c≥ 125 b£-Kmw Cu aÆns‚ Ie tUm. cXvm-Ic a√-aqe 129 hnZq-j-Is‚ {]m[myw ˛ IqSn-bm-´-Ønepw NmIym¿Iq-Ønepw AΩ-∂q¿ cP-ojv NmIym¿ 133 D≈-S°w 13 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 8. 8. tUm. sI.- Pn. ]utemkv tIm´°-¬ BcysshZy-im-e-bpsS {]kn-≤o-I-cW Ub-d-IvS¿. ImeSn kwkvIrX k¿Δ-I-em-im-e-bpsS ap≥ cPn-kv{Sm¿, Iem-a-WvUew I¬∏nX k¿Δ-I-em-im-e-bpsS BZy sshkv Nm≥k-e¿, IqSmsX C‚¿m-j-W¬ IqSn- bm´w sk‚-dns‚ Ub-d-IvS¿. t^m¨: 98460 41205 Ap-jvTm--I-e-I-fpsS A¥- Ø "Ie' F∂ Gh¿°pw kp]-cn-Nn-X-amb kwkvIr-X-]-Z-Øns‚ A¿∞w Awiw, `mKw Fs∂m-s°-bm-Wv. N{μs‚ Ie F∂n-SØv IrXy-ambn Cu A¿∞w {Kln-°mw. N{μ-I-ebv°v Hcp {]tXy-I-X-bp-≠v. C∂Xv Hcp Ie- bm-sW-¶n¬ msf c≠w-iw, a‰-∂mƒ aq∂wiw F∂o ne-bn¬ hf¿∂v ]q¿Æ-cq-]-Øn-se-Øp-∂p. Awi-am-bn-cn-°p-tºmƒXs∂ ]q¿Æ-X-bn-te-°p≈ {]bmWw F∂ Bi-bw-IqSn Ie F∂ ]Zw Dƒs°m-≈p-∂p. h¿Øp-f- amWv `mc-Xo-b-k-¶¬]-Øn¬ ]q¿Æ-X. AXp-sIm-≠mWv ImesØ mw N{I-ambn IW-°m-°p-∂-Xv. Ime-N{Iw Xncn-bp∂p. t¿tcJbne√ Imew IS-∂p-t]m-Ip-∂-Xv. t¢m°n¬ ImesØ Af-°m≥ ann-‰npw aWn-°q-dn-p- sams° kqNn-I-fp-≠v. Ah Ime-a-√, Ime-kq-N-I-ß-fmWv, alm-Im-e-Øns‚ sNdnb sNdnb Awi-߃. ]q¿Æ-Xsb N{Icq-]-Øn-emWv k¶-ev]n-®-Xv. ]q¿Æ-aZx ]q¿Æ-an-Zw, ]q¿ÆmXv ]p¿Æ-ap-Z-NytX ]q¿Æky ]q¿Æ-am-Zmb ]q¿Æ-ta-hm-h-in-jy-tX. ]q¿Æ-X-bn-te-bv°p≈ {]bm-W-amWv Ie; mw A]q¿Æ-cm-sW∂v ap- °-dn-bmw. Asß-hn-sStbm ]q¿Æ-X-bp-s≠∂v mw k¶-ev]n-°p-∂p. AXn- te-bvs°-Øm-p≈ am-h-tN-X--bpsS shº-ep-I-fmWv hnhn[ Iem-cq-]- ߃ {]-I-Sn-∏n-°p-∂-Xv. Ap-jvTm--sa-∂-Xnv BNm-c-sa-∂m-W¿∞w. ]c-º-c-bmbn BN-cn-®p- h-cp∂hbm-W-h. Ah-bpsS A¿∞-sa-¥m-sW∂v Adn-b-W-sa-∂n-√. "F¥p- sIm≠v', "F¥nv' Fs∂ms° tNmZn-®m¬ "Aß-s-bmWv ]Xnhv' F∂p am{Xta apXn¿∂-h¿ ]dbq. tZhm-e-b-ß-fn¬ Imem-Im-e-ß-fmbn BN-cn- 15 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 9. 9. ®p-t]m-cp∂ Iem-cq-t]-W-bp≈ Ap-jvTm--ß-sf-bmWv Ap-jvTm--I-e-Iƒ F∂v mw hnfn-°p-∂-Xv. cq]- Ønepw `mh-Ønepw e£y-Ønepw kpIp-am-c-I-e-I-fn¬ n∂p Chbv°v hyXym-k-ap-≠v. am-h-tN-X--bpsS {]m‡-kvar-Xn-I-fn¬ nd-™p-n¬°p-∂Xv AΩ-bm- Wv. Ip™v n -lm-b-m-Wv. AΩ-bmWv Ahv/ Ahƒ°v F√mw. hni-°p-tºmƒ hnfn- °p-∂Xv AΩ-sb-bm- Wv, t]Sn-°p-tºmƒ Npcp-≠p-Iq-Sp-∂Xv AΩ-bpsS aSn-bn- emWv; tcmKw-h-∂m¬ ip{iq-jn-°p-∂-X-Ω- bm-Wv. I¨Xp-d∂v BZy-c-ivan-I-tfm- sSm∏w Ip™p-Im-Wp- ∂Xpw D≈n-te-bv°m- hm-ln-°p-∂Xpw AΩ- bpsS cq]-am-Wv. AXp- sIm≠v F{X hen-b-h- t‚bpw kvac-W-I-fn¬ a[p-cw-]p-c-´p-∂Xv AΩ- bm-Wv. i¶-cm-Nm-cy- cpsS G‰hpw hnin-„- IrXn, hne-s∏´ `mjy- ߃°v apI-fn¬ shbv°m-hp-∂-Xv, "BkvXmw Xmh-Znbw {]kp-Xn-k-atb' F∂ amXr-kvXp-Xn-bm-Wv. hy‡n°v AΩ F∂ k¶-ev]sØ { K m a - Ø n - s e - √ m - h¿°pw HcΩ F∂v hnI-kn-∏n-°p-tºm- gmWv AΩ-ssZ-h-߃ D≠m-Ip-∂-Xv. Hmtcm {Kma- sØbpw c£n-°m≥ Hmtcm AΩ-am¿ ap-°p-≠m-bn-cp- ∂p. Imhn-e-Ω-sb-t∂m, `K-h-Xn-sb-t∂m, Imfn-sbt∂m Hs° ma-hsc hnfn-®n-cp-∂p. agIn-´msX Irjn--in- °p-tºmƒ-˛˛ _m[-I-fp-≠m-Ip-tºmƒ ]cn-lm-c-Ønv {Kmao-W¿ AΩsb A`bw {]m]n-®n-cp-∂p. aIƒ BZy- ambn K¿`w [cn-°p-tºmgpw, Ip™nv ]n hcp-tºm- gpsams° B{ibw AΩ-bm-bn-cp-∂p. AΩ Ahsc Ap{K-ln-®n-cp∂p; {]iv-߃ ]cn-l-cn-®n-cp-∂p. kvtl-kz-cq-]nWn Bbn-cp-s∂-¶nepw Nne-t∏mƒ AΩ D{K-tIm-]nWn BIm-dp-≠v. a‰p-≈-h¿ {Kma-Øns‚ kz—- Xsb in-∏n-°p-sºm-tgm, a°ƒ Xs∂ hgn-sX-‰p- sºmtgm Bbn-cp∂p Cu `mh-am-‰w. At∏m-sgms° a°ƒ Ip‰-t_m-[-tØmsS AΩ-bpsS ASp-sØØn sX‰v G‰p-]-d™v ]›m-Ø-]n-®n-cp-∂p. AZr-iy-bmb AΩ Xs‚ C—-Iƒ a°sf Adn-bn-®n-cp- ∂Xv shfn-]m-Sp-I-fn-eq- sS-bm-bn-cp-∂p. AXnv nbp-‡-mbhmWv shfn-®-∏m-Sv. {Kma- Øns‚ I¨I≠ ssZhw shfn-®-∏m-Sm- bn-cp∂p; At±-l- Øns‚ shfn-s∏-Sp-Ø- ep-Iƒ BZysØ Iem-{]-I-S--ß-fpw. CXns‚ XpS¿®-bmWv ]e-hn-[-Øn-ep≈ AtIw tXm‰-߃. tIc-f-Øns‚ G‰hpw {]mNo--amb Ap-jvTm--I-em-cq]w a p S n - t b - ‰ m - W v . bpskvtIm Ct∏m-g- Xns A-iz-c-ss]-Xr- I-ambn AwKo-I-cn-®n- ´p≠v; bpskvtIm AwKo-I-cn® a‰p-c≠v cq]-߃ IqSn-bm- ´hpw thtZm-®m-c-W- hp-amWv; Ap-jvTm--{]-[m--ß-fmWv Ch aq∂pw. apSn- tb-‰n¬ (A-Ω, Im-fn) cu{Z-cq-]n-Wn-bmWv; Imfn-bpsS as‰mcp cq]-amWv Iqfn. Nncnbpw Ifnbpw Xmtem-en-°- ep-sams° Iqfn°v hn´n-cn-°p-∂p. mSn-∂m-]-Øp-h-cp- Øp∂ Zmcn-Is n{K-ln®v m´n¬ im¥n ne-n¿Øp- I-bmWv Imfn-bpsS e£yw. ]S-b-Wn-bnepw a‰-tIw cq]-ß-fnepw {]I-S-am-Ip-∂Xv amXr-Xz-Øns‚ ap≥I-cp- Xep-I-fm-Wv. 17 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 10. 10. {Kma-߃ hn´v cmPyw apgp-h≥ AΩ-bpsS IsÆ- Øp-∂p-≠v IÆ-In-I-Y-bn¬. hn‘yv sX°p-ap-gp-h≥ ]gb Xan-g-I-am-bn-cp-∂p. tImhn-e≥IY Chn-S-amsI hym]n-®n-cn-°p-∂p. Imth-cn-∏q-º-´Ww (B-{‘), a[pc (X-an-gvm-Sv), sImSp-ß-√q¿ (tI-cfw) F∂o aq∂p K-c- ß-fn-emWv IY S-°p-∂-Xv. Xs‚ `¿Øm-hns h[n® A[n-Im-c-sØ-bmWv IÆIn IØn®p `kva-am-°p∂-Xv. ape-]-dn-s®-dn-bp∂ tcmjm·n, amXr-Xz-Øn-t‚-Xm-Wv. ape- bq´n hf¿Øn hep-Xm-°n-b-h-mWv A[¿Ωw sNbvXXv. sImSp-ß-√q-c-Ω-bpsS tIm]w kv{XoXz-Øn-t‚Xv am{X-a- √, amXr-Xz-Øn-t‚-Xp-am-Wv. sXø-ßfpw C°q-´-Øn¬Xs∂ s]Sp-∂p. ssZh- amWv sXø-am-b-Xv. ]tc-Xm-fl-°-fmWv sXø-ß-fmbn amdp- ∂-Xv, ]e-t∏m-gpw. Nne-t∏mƒ CXn¬ ]nXr-kva-c-W-I-fp- ≠m-Imw. F¶nepw A[nIw IÆ-In-tb-t∏mse ]oU-- ta¬t°-≠n-h-∂-h-cm-Wv, njvI-f-¶-Iƒ, nc-]-cm-[n-Iƒ. P∑n-bpsS Imen-Isf tabv®n-cp∂ _me-mWv hnjvWp- aq¿Øn-sØ-ø-ambn amdn-b-Xv. s]cn-©-√q¿ {Kma-Ønse njvI-f-¶-bm-sbmcp {_m“-W-I-y-I-bmWv ap®n-tem´v `K-hXn Bb-Xv. I´m-t¶m´v am°w ]Øm-ß-f-am-cpsS Hma- -s]-ß-fm-bn-cp-∂p. tXm‰-ß-fnse IY-I-sf-¥m-bmepw sXø-ß-fn-∂v, AΩ ssZh-ß-sf-t∏mse m´mcpsS thZ- -Iƒ ian-∏n®v Ahnepw aecpw ¬In Ahsc Ap-{K-ln-°p-∂p. AΩ-bv°p-ap≠v n -lm-b- X. ]pcp-js‚ A[o-iXzw a°- fn¬ n∂-hsc AI-‰n. hmbp-s≠- ¶n¬ Ah¿ hf¿∂p-sIm-≈p-sa- ∂m-bn-cp∂p ]pcp-j-o-Xn. hm’- ey-Øns‚ ape-Np-c-ØmsX ]{¥- ≠p-a-°-sfbpw hgn-bn¬ If-tb- ≠n-h∂ AΩ-bpsS n -lm-b-X- bmWv ]d-bn-s]‰ ]¥n-cp-Ip-e- Øns‚ IY tΩmSv ]d-bp-∂-Xv. ape-∏m¬ In´n-bn-s√-¶nepw a°ƒ hf¿∂p. ]e tPmen-Iƒ sNbvXp. Ah-cn¬ A·n-tlm-{Xn-bp-≠m-bn- cp-∂p, Ae-°p-Im-c-p-≠m-bn-cp∂p (c-P-I≥), Bim-cn-bp-≠m-bn-cp∂p (s]-cp-¥-®≥), ]m´p-Im-c-p-≠m-bn- cp∂p (]m-W-m¿), alm-_p-≤n-am- mb {`m¥-p-≠m-bn-cp∂p (m-dm- WØv {`m¥≥), Hcp-a-I-fp-ap-≠m- bn-cp-∂p (Im-c-bv°-e-Ω). ta¬Io- gv`m-K-߃ ad∂v sIm√-Øn-sem-cn-°¬ Ch-sc√mw H∂n- ®p-IqSn Hc-Ω-bpsS a°-fm-sW∂v Hm¿Øv Blvfm-Zn-°p- ∂p. B[p-n-I-tI-c-f-Øns‚ sshhn-[y-ß-tfbpw sshcp-≤y-ß-tfbpw tIm¿Øn-W-°p∂ kz¿Æq-emWv Cu Nnc-¥--kvar-Xn. Imhp-I-fn¬n∂v m´n-tebv°pw K-c-ß-fn-tebv°pw ]S¿∂p-I-b-dnb amXr-kvar-Xn-I-fm- Wv, Hc¿∞-Øn¬, ΩpsS Ap-jvTm--I-e-I-fpsS A¥- -Ø. ]e-X-c-Øn-ep≈ Ah-bpsS Bhn-jvI-c-W- ߃ Cu BNm-c-ß-fn¬ Hfn-™p-In-S-°p-∂p. Zriy-cq-]-ßsf am{X-a-√, tZhm-b--߃ hf¿Øn- b-Xv. InS-b‰ mZ-{]-]-©-sam-cp-°p∂ hmZy-ta-f-߃, Xmf-e-b-ÿn-Xn-I-fn¬ F√m-cq-]-߃°pw A¥x-ÿm-bn- bmbn h¿Øn-°p∂ kwKoXw ˛ Ch-sb√mw Ap-jvTm- -cq-]-߃X-s∂-bm-Wv. ]q¿Æ-X-bn-te-bv°p≈ {]bm-W-sa∂v Iesb BZyta n¿h-Nn-®-t√m. c≠p-X-c-Øn-emWv Ap-jvTm- -I-e-Iƒ Cu IrXyw n¿h-ln-°p-∂-Xv. H∂v, `‡n, as‰m∂p ka¿∏-Ww. Ch ]c-kv]cw _‘-s∏-´p-In-S-°p- ∂p. m´n¬ {]`q-hmbn, ka-kvXhpw Xs‚ Im¬°ognse∂v [cn®v Xe-sh-´n®v S-°p-∂-h≥ Bcm- [--bvs°-Øp-tºm-gmWv alm-Im-e-{]-]-©-Øn¬ 19 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 11. 11. Xmsmcp AWp-t]m-ep-a-s√∂v Xncn-®-dn-bp-∂-Xv. Alw- Ir-Xn-bpsS ncm-k-amWv `‡n. AXmWv ka¿∏-W-Øn- tebv°v bn-°p-∂Xv. IY-Ifn hnZym¿∞nsb If-cn-bn¬ BZyw ]Tn-∏n-°p-∂-Xv "XmWp-n¬°m'-m-Wv. `‡n, {]mY-an-I-X-e-Øn¬, hntam-N-I-am-Wv. Gg-I-fmb _lp- iXw hcp∂ kaq-l-Ønse A[x-Ir-X¿°v Xßfpw ap- jy-cm-sW∂ t_m[-ap-≠m-°n-bXv `‡n-{]-ÿm--am-Wv. Fgp-Ø-—pw I_odpw kq¿Zm-kp-sams° Iogm-f-h¿§- Øn¬s]´-h-cm-bn-cp-∂p. Cuiz-c≥ Xß-fp-tS-Xp-Iq-Sn-bm- sW∂v ÿm]n-°p-I-bmWv kz¥w IrXn-I-fn-eqsS Ah¿ sNbvX-Xv. AXp-sIm-≠mWv tIc-f-Øn¬ t£{X-{]-th- iw thm-∞m--Øns‚ `mK-am-b-Xv. a‰p-I-em-cq-]-ß- fn¬n∂v Ap-jvTm--I-e-Isf hyXn-cn-‡-am-Ip∂ [¿Ω- an-XmWv ˛ ImgvN-I-fmWv CX-c-I-e-Iƒ; ImWn-°-bmWv Ap-jvTm--I-e-Iƒ. tZh-p≈ nth-Zy-am-W-Xv. AhnsS t{]£-I-cn-√, {]Xn-jvT-am{Xw; AIØpw ]pd-Øpw. Ap-jvTm--I-e-Iƒ B[p-n-I-Im-eØv ImgvN-I- fmbn amdp-∂p-≠v. AXp--√-XmWv. tkm]m--Øn¬ sIm´n- ∏m-Sp-∂Xv tXh¿ tIƒ°m-mWv; F∂m¬ a‰p-Nn-e¿ AXp tIƒ°p-Ibpw A`n--μn-°p-Ibpw sNøp-tºmƒ Iem-Im-c≥ IqSp-X¬ IrX-Ir-Xy-m-Ipw. ]pXnb tIƒhn-°m¿°p-th≠n ]pd-Øp-sh®v ]mSm≥ XpS-ßpw. tkm]m--kw-Ko-X-Ønv sIm´n-∏m-S-en--∏p-d-samcp CSw kaq-l-Øn¬ e`n-°pw. hmZy-ta-f-ß-fn-se√mw CØcw KpW-]-c-am-sbmcp Xdam‰w h∂p-sIm-≠n-cn-°p∂p; AXv Bim-ky-hp-am-Wv, aqew ad-°m-Xn-cn-°p∂ Ime-tØm-fw. ßym¿Iq-ØmWv as‰m-cp-Zm-l-c-Ww. ASp-Ø-Im- e-Øp-hsc tIh-e-a-Sn-b-¥n-c-am-bn-´mWv ßym¿Iq-Ø- h-X-cn-∏n-®n-cp-∂-Xv. Ct∏mƒ s]mXp-th-Zn-bn¬ BI¿j- I-amb coXn-bn¬ AX-h-X-cn-∏n-®p-h-cp-∂p. apSn-tb‰v as‰m- cp-Zm-l-c-Ww. bps-kvtIm-bpsS AwKo-Im-c-Ønv tijw ]e-t∏mgpw s]mXp-th-Zn-I-fn¬ apSn-tb‰v Ah-X- cn-∏n-°m-dp-≠v. CØ-c-Øn¬ Ap-jvTm--I-e-Iƒ°v kaq- l-Øn¬ IqSp-X¬ AwKo-Im-chpw kzoIm-cy-Xbpw Ct∏mƒ e`n-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. H¿t°≠ Hcp-Im-cyw, CØcw Ic-em-f--ß- tf¬°m≥ `mKyw e`n-°mØ Ht´sd Ap-jvTm--cq-]- ߃ D≠v. k¿∏-∏m-´v, aÆm≥∏m-´v, ßym¿I-fn XpSßn AtIw Ap-jvTm--cq-]-߃ C∂v mi-Øns‚ h°n- se-Øn-bn-cn-°p-∂p. Iem-Im-c-∑m-cpsS A¿∏-W-t_m[w H∂p-sIm-≠p-am-{X-am-Wv, Ah ]q¿Æ-ambpw in-°m-Xn- cn-°p-∂Xv. Ap-jvTm--I-e-Isf Hm¿°p-tºmƒ, q‰m- ≠p-I-fmbn I„-s∏´v Ah ne-n¿Ønb Ap-jvTm 21 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016 Iem-Im-c-∑m-sc-bmWv BZyw hW-tß-≠-Xv. amdnb kml- N-cy-Øn¬ Iem-Im-c-∑m¿°pw Ah¿°p e`n-°p∂ in£-W-Ønpw am‰w h∂n-´p-≠v. Ap-jvTm--I-e-Iƒ°v ImgvN-°-e-Iƒ IqSn-bmbn amdm≥ Ign-™mte B[p- n-I-Im-eØv ne-n¬°m≥ Ign-bq. CØ-c-samcp am‰w an°-cq-]-ß-fnepw kw`-hn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. Cu cq]- ]-cn-Wm-a-Øn-n-S-bn¬ Ah-bpsS Xna ne-n¿Øm≥ {ian-t°-≠Xv AXXv cq]-߃ ssIImcyw sNøp∂ Iem-Im-c-∑m-cm-Wv. Ime-Øn-smØv tImew-sI-´p-tºmƒ tImew sISmsX tmt°-≠Xv Iem-Im-c-∑m-cm-Wv. {i≤m- ]q¿hw AXv sNbvXm¬ Ap-jvTm--cq-]-߃ BI¿j- I-ambn ne-n¬°pw. Ap-jvTm--I-e-Ifpw kpIp-am-c-I-e-Ifpw XΩn- ep≈ t`Z-an-XmWv : BZy-tØXv aq¿Øn-°p≈ `‡s‚ D]m-k--bm-Wv, c≠m-a-tØXv kZ- nv th≠n Iem-Im- cs‚ Bhn-jvIm-c-am-Wv. Ap-jvTm--I-e-Iƒ Ime-K-Xn- s°mØv kpIp-am-c-I-e-I-fmbn amdn-s°m-≠n-cn-°p-∂p. Ah Nne-t∏mƒ Ap-jvTm--kz-`mhw ne-n¿Øn-sb- ∂p-h-cmw, tkm]m--kw-Ko-Xw-t]mse; Nneh kuμ- cymwiw am{Xw ne-n¿Ømw. ßym¿Iq-ØmWv Ah- km--tØ-Xnv ]‰nb DZm-l-c-Ww.
 12. 12. tUm. kn. thWp-tKm-]m¬ `c-X-m-Sy-Øn¬ RLV tImtf-Pn¬ n∂pw Untπm-a, t]mÃv Untπm-a, _ncp-Zm--¥c _ncp-Zw. Iem-a-WvUew Ieym-Wn-°p-´n-b-Ω-, Iem-a-WvUew kXy-`ma So®¿ F∂n-h-cpsS Iogn¬ tamln-n- bm´w A`y-kn-®n-´p-≠v. Ct∏mƒ kwkvIrX k¿hΔI-em-im-e-bn¬ rØ hn`m-K-Øns‚ Xe-h-mbn tPmen sNøp-∂p. IqSmsX NnZw-_cw kvIqƒ Hm^v ¢mkn°¬ Um≥kv F∂ ÿm]w S-Øp-∂p. mSy-im-kv{X-Ønse Ic-W-ßsf Bkv]-Z-am-°n-s°m≠v `cXmSy ap{Z-Isf°pdn-®p≈ Kth-j-W-Ønv tUmIvS-td-‰v. t^m¨: 98 955 97419 rØ-r-Xy-m-Sy-߃ ˛ sshZnI Imew apX¬ ap-jy≥ Ahs‚ D¬]-Øn-Imew apX¬ C∂p-hsc {]Ir-Xn-bn¬ am‰w hcp-Øn-sIm≠v hf¿Øn-sb-Sp-Øn-´p≈ kº-Øp-I-fn¬ H∂mWv Ie. Imbn-I-amb kpJ-Ønpw kwXr-]vXn°pw th≠n {ian® ap-jy≥ AtXm- sSm-∂n®p Xs∂, Bflm-hn-jvI-c-W-Ønpw am-kn-I-amb B-μm-p-`q- Xn°pw IqSn B{K-ln-®p. Cu B{K-l-amWv rØapƒs∏-sS-bp≈ Ie-I- fpsS D¬∏-Øn°p Imc-Ww. B-μm-`qXn Df-hm°n AXn-eqsS Btflm- I¿jw ssIh-cp-Øp∂ {Inbm-hn-tijw IqSn-bmWv Ie. `mc-Xo-bm-Nm-cy- ∑m¿ hnhn[ Ie-Isf Adp-]-Øn-m-embn Xcw Xncn-®n-cn-°p-∂p. {]mtbm-KnI Ie-sb∂pw efn-X-I-se-b-∂p-ap≈ c≠p hn`m-K-ß-fn¬ Ch Dƒs∏-Sp-∂p. 23 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 13. 13. ap-jyv Poh-k-‘m-I-c-W-Ønv DX-Ip-∂Xv {]mtbm-KnI Iebpw am-tkm-√m-k-Øn-p-≈Xv efn-X- I-ebpw BIp-∂p. hmkvXp-in-ev]w, hkv{X n¿Ωm-Ww, ]mNIw XpS-ßn-bh {]mtbm-KnI Iem hn`m-K-Ønepw mSyw, kwKo-Xw, Nn{X-sa-gp-Øv, inev] n¿ΩmWw XpS- ßn-bh efnX Iem-hn-`m-K-Ønepw Dƒs∏-Sp-∂p. Cu efn- X-I-e-Isf Zriy-sa∂pw {imhy-sa∂pw c≠n--ambn Xcw- Xn-cn-®n-´p-≠v. t{X-Zzmcm a- nv Bμw ]I-cp-∂-XmWv Zriy- sa-∂pw, t{imX-am-¿tKW a- ns BÀm-Zn-∏n-°p-∂Xp {ihy-sa∂pw ]d-bmw. S--Ie Zriy hn`m-K-Øn¬s∏- Sp-∂p. `mc-X-Øn¬ Cu Ie mm-ap-J-amb hnImkw tSn-bn-´p-≠v. Ct∏mgpw kº-∂-amb `mc-Xob rØ- rXy S--I-ebv°v hfsc ]pcm-X--amb Hcp ]mc-ºcyw Xs∂ Ah-Im-i-s∏-Sm-hp-∂-Xm-Wv. thZ-ßfpw rØ-cq-]-ßfpw `mc-Xob S--Ie F∂v, Fßn-s, Fhn-sS, D¤- hn-®p-sh∂v Adn-bp-hm≥ sXfn-hp-Iƒ H∂pw Ah-ti- jn-®n-´n-s√-¶nepw AXns‚ Ncn-{X-Ønse {]m[ L´- ßsf th¿Xn-cn-°p-hm-pw, AXn-cp-Isf n¿Æ-bn-°p- hmpw ap°v km[n-°p-∂Xv thZ-ß-fn¬ n∂m-Wv. ]pcm-W-ßfpw CXn-lm-k-ßfpw CXn-sm∏w klm-b- I-am-bn-´p-≠v. A¿∞-c-ln-X-amb tIhe rØ-am-bn-cp- ∂p, as‰-hn-sS-bp-sa-∂-t]mse `mc-Ønse S--I-e-bpsS BZn-a-cq-]w. icoc Ne--Øns‚ `mj-am-{X-amb tIh-e- r-Ø-cq-]-Øn¬ n∂v apjy atm-K-X-Øns‚ aqI- `m-j-bmb rØw Pn-®p. AXp-sIm≠pw aXn-h-cmØ ap-jys‚ nc-¥-cm-tz-j-W-Øns‚ ^e-ambn hyXykvX {]Ir-Xn-I-tfmSp IqSnb rØ-r-Xy, mSy- ߃ D≠m-bn. thZ-ß-fn-eqsS S--I-e-bv°v Poh≥ ¬In. hne-a-Xn-°m-m-hm-Ø-h-bmWv thZ-߃, rØsØ kw_-‘n-®n-S-tØmfw rØ-Øn-pw, thZ- Ønpw hfsc KmVhpw ]hn-{X-hp-amb _‘-am-Wp- ≈-Xv. BZna nhm-kn-Iƒ, Ah¿ GXp-{]-tZ-i-Øp-≈- h-cp-ambns°m≈s´ Blm-cmZn Bh-iy-߃ Ign- ™m¬ ]ns∂ {][m--ambn Icp-Xn-h-∂Xp hntm-Z-am- bn-cp-∂p. AZ-ay-amb HmP- ns‚ ss ¿Ko-I-tNm-Z-- bm¬ a‰p {]h¿Ø--߃ H∂pw C√mØ ka-b-ß- fn¬, Ah¿ GsX-¶nepw hnIm-c-Ønv hiw-h-Z-cm-Ip- tºm-sg√mw rØw sh®n-cp-∂p. kt¥m-j-hpw, k¥m- ]-hpw, hntZz-j-hp-sa√mw AXnv t{]c-I-am-bn. Ifn-Ø- ´n-epw, hnhml aWvU-]-Ønepw F∂p-th≠ ivaim `qan-bn¬t∏mepw rØw shbv°p-am-bn-cp-∂p. sh≈- Ønse Hmf-ß-fpw, Im‰n¬ Nen-°p∂ hr£-e-Xm-Zn-I- fpw, ]¿Δ-X-ß-fn¬ n∂v Dd-sh-SpØv ]dm-I-fn¬ X´n Xmtgm-s´m-gp-Ip∂ Acp-hn-Ifpw ]£n-I-fpsS If-Iq-P- -ß-fpw, apf-¶m-Sp-I-fn¬ apfw-X-≠p-I-fn-ep≈ kpjn-c- ß-fn¬ Im‰p-I-S-∂p-≠m-Ip∂ a[p-c-m-Z-hpw, kqcy-N-{μ- ∑m-cpsS KXnbpw Ah-cpsS rØ-߃°v {]tNm-Z--am- bn. Ah-sb√mw hyXykvX am{X-n-b-a-ß-sf-bpw, Xmf- hn-[m--ß-sfbpw eb-t`-Z-ß-tfbpw Ap-k-cn-°p-∂p- s≠-∂v, AXm-bXv D¬∏m-Zn-∏n-°p-∂p-s≠∂v Ah¿ a-  n-em-°n. GX-p-`hw lrZ-bsØ hnIm-c-X-c-f-am-°p- tºmgpw {]mNo ap-jy¿ {]Ir-Xn-bnse {]Xn-`m-k- ßsf Ap-I-cn®v i_vZw ]pd-s∏-Sp-hn®v rØw sNbvXp. Cß-s-bp≈ hnImcmhnjv°-c-W-Øns‚ ss ¿Kn-Ihpw {]mY-an-I-hp-amb cq]-sa∂ ne-bn¬ Ie-I-fpsS amXm-hmbn KWn-®p-h-cp∂ rØsØ thZ- ß-fpsS klm-b-Øm¬ am{XamWv imkv{Xo-I-cn-®-Xv. rØw Ne-m-fl-I-am-Wv. {]]-©m-kvXn-Xz-Ønv nZm--amb Ne--X-Xz-amWv AXns‚ A¥-k-Ø. AXns‚ `mjbpw Ne--am-Wv. ap-jys‚ `mthm-±o-]- 25 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 14. 14. I-amb AwK-N-e--߃ t{]£-I-cpsS a- n¬ Bμw Pn-∏n-°p-Ibpw `mh-߃ D±o-]n-∏n-°p-Ibpw sNøp-∂- Xn-p-Im-cWw mep-th-Z-ß-fn¬ n∂p≈ rØ-Øns‚ Cu Ne kzcq-]-am-Wv. EKvthZhpw rØhpw EKvthZ-Ønv aX-Øn-epw, thZ-Øn-epw, Imhy- Ønepw ]c-º-cm-KX hnizm-k-ß-fnepw hf-sc-tbsd {]m[m-y-ap-≠v. {]Ir-Xn-bn¬ ImW-s∏-Sp∂ nXy-n-Zm- -߃°v Poh≥ ¬In tZh-∑m¿°v cq]w ¬In-bn- cn-°p-∂p. Ahsc hoc-X-bp-sSbpw Aam-p-jn-I-X-bp- sSbpw {]Xo-I-ß-fm°n ssZhn-I-cq-]hpw `mK-hhpw ¬In-bn-cn-°p-∂p. [mcmfw tZh-∑m¿ Cu hn`m-K- Øn¬s∏-Sp-∂p. Ah¿°v tZh-tem-IØv Kmb-I-cmbpw krjvSm-hmbpw Hs° ÿmw ¬In-bn-´p-≠v. tZh-∑m-cn¬ G‰hpw t{ijvT≥ C{μ-m-Wv. Aºpw hn√pw G¥n n¬°p-∂-Xpw, kz¿Æ-c-Y-Øn¬ k©-cn- °p-∂Xpw F√mw ¿Ø-I-cpsSbpw A[n-]-mb bp≤- Øn-s‚bpw CSn-an-∂-en-s‚bpw tZh-mb C{μs‚ atm- lc cq]-ß-fm-Wv. rØ-cq-]-Øns‚ kam--]-Z-ambn C{μs IW-°m-°-s∏-Sp-∂p. rØ-Øn¬ C{μ-tmSv kam--X-bp-≈Xv amcp- Xpw Aizn tZh-∑m¿°p-am-Wv. rØhpw kwKo-Xhpw Aizn tZh-∑m-cpsS kº-Ømbn IW-°m-°-s∏-Sp-∂p. amcp-Xpw Aizn tZh-∑mcpw rXp F∂pw Adn-b- s∏-Sp-∂p. EKvthZ-Øn¬ C{μ-tmSpw Aiznn tZh-∑m- tcmSpw amcp-X-tmSpw ASpØv ÿm-ap-≈-h-cmWv A]vk-c- p-Iƒ. AXoh kpμ-cn-I-fmb Ch¿ tZh-tem- IsØ ¿Ø-I-cm-Wv. A]vk-c- p-Iƒ°v IqSp-X¬ {]m[myw AY¿Δ thZ-ØnemWv ¬In-bn-´p-≈-Xv. AY¿Δ thZ-Øn¬ tZh-temI ¿Øn-I-am-cmb Ah¿ BtLm-j-ß-fp-sSbpw kt¥m-j-Øn-s‚bpw {]Xo-I-ß- fm-Wv. kz¿§-Ønepw `qan-bnepw sskzc-hn-lmcw S- Øp∂ Ch¿ al¿jnam-cpsS X]- n-f-°p-Ibpw Ahsc ]co-£n-°p-Ibpw sNøm-dp-≠v. A]vk-c- p-I-fn¬ G‰hpw t]cp-tI-´-hƒ D¿Δ-in-bm-Wv. Ime-{I-taW rØw sNbvXn-cp∂ ssZhnI IYm- ]m-{X-ß-fpsS ÿmw {]IrXn G‰p-hm-ßn-b-Xns‚ G‰hpw s√mcp DZm-l-c-W-amWv Dj- v. Dj- n-v, cm{Xn- bpsS ktlm-Z-cn-bmbpw F√m-h-scbpw ]pXp-a-bn-te°v DW¿Øp∂ kpμ-cn-bmb bph-Xn-bmbn temIsØ ]p¿kr-jvSn-°p-∂-h-fmbpw B`-c-W-ß-f-Wn™ kzbw Ae-¶r-X-bmb hniz-kp-μ-cn-bmbpw ¿Ø-In-bmbpw A‘-Im-c-Øn-te°v {]Imiw sIm≠p-h-cp-∂-h-fmbpw cq]w ¬In-bn-cn-°p-∂p. Cu h¿Æ--I-fn-eqsS ap- jy¿ hfsc atm-l-c-amb Imhy-߃°v cq]w ¬In- sb∂v IW-°m-°-s∏-Sp-∂p. EKvthZ-Øn¬ DS-ofw BwKnI Ne--ß-sf-∏‰n h¿Æn-°p-∂p-s≠-¶nepw A`n- -b-Ønv EKvthZ-Øn¬ anI® ÿmw D≠m-bn-cp-∂n- √. ]s£ BwKn-Im-`n--b-Øn-te-°p≈ hgn sXfn-bn- ®Xv EKvthZ-Ønse ]mTy-am-sW∂v Icp-X-s∏-Sp-∂p. a‰p aq∂p thZ-ß-fnepw Ah-bpsS kwln-X-ß- fnepw EKvthZ-Øn-se-∂-t]mse Xs∂ rØsØ∏‰n kqNn-∏n-®n-´p-≠v. ]c-º-cm-KX hnizm-k-ß-fnepw aX-]-c-amb NS-ßp-I-fnepw a‰pw rØ-Øns‚ ÿmhpw {]m[m- yhpw Fs¥∂pw EKvthZ-Øn¬ n∂mWv BwKn-Im-`n-- b-Øns‚ XpS-°-sa∂pw CXn¬n∂v hy‡-am-Ip-∂p. kma-th-Zhpw rØhpw kma-th-Z-Øn¬ EKvthZ-Øn¬ n∂pw henb am‰- 27 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 15. 15. ß-fp-≠m-bn-´n-s√-¶nepw am¿Knbpw tZinbpwt]mep≈ Iem-cq-]-ßfn¬ n∂v rØ-Øn-te°v AtIw cq]- I-ev]--Iƒ Nph-sS-Sp-Ø-Xmbn ]d-b-s∏-Sp-∂p. imkv{Xo- b-amb ]T--Øn-te-bv°p≈ Du∂p-sh-bv∏mbpw kma- th-ZsØ ]cn-K-Wn-°p-∂p. kma-th-Z-Øn¬ n∂v D¤-hn-®-XmWv `mc-Xob kwKo-Xw. AtIw q‰m-≠p-Iƒ°n-S-bn¬ thZ-a-{¥-ß- fpsS D®m-cW coXn-bn¬ n∂pw {ItaW cq]w-sIm≠ k]vX-kz-c-ß-fmWv ΩpsS kwKo-X-Øn-m-kv]-Zw. thZ hymk-a-l¿jn Km-cq-]-Øn-ep≈ a{¥-ßsf kam-l- cn-®p-≠m-°n-b-XmWv kma-th-Zw. temI-Øn¬ BZy-am- bp-≠mb Km kam-lm-c-amWv kma-th-Zw. kwKo-X-c-Xvm- I-c-Øn¬ im¿MvKtZ-h≥ ]d-bp-∂Xv kma-th-Zm-ZnZw KoXw kwP-{Kml ]nXm-al: AXm-bXv {_“mhv kma-th-Z-Øn¬ n∂q-‰n-sb- Sp-Øp-≠m-°n-b-XmWv kwKoXw F∂pw XymK-cmP kzman- Iƒ, thZ-]-WvUn-X-∑msc kma-n-KP kp[m-ab Km- hn-N-£-W≥ F∂pw thZ-in-tcm-am-XrP k]vX-kz-c-m- Zm-N-e-Zo]w F∂pw hnti-jn-∏n-°p-∂p. bPp¿th-Zhpw rØhpw bPp¿th-Z-Ønse XXz-߃ EKv thZ-Øn¬ n∂p-≈-Xns‚ XpS¿®-bm-sW-¶nepw bPp¿th-Z-Øn¬ tZh-∑m¿°v IqSp-X¬ t{ijvT-am-bn-´p≈ ÿm-am-- ߃ e`n-®n-´p-≠v. bPp¿th-Z-Øn¬ ap-jy¿ Xs‚ Bflmhpw ico-chpw apgp-h-mbn Cuiz-c-n¬ ka¿∏n- ®-Xmbn ]d-b-s∏-Sp-∂p. bPp¿th-Z-Øn¬ AwK-N--ßfpw A`n--bhpw Ds≠-¶nepw A`n-bw {][m-tam A¿∞- htØm A√. C{μpw Aizno tZh-∑m¿°pw A]vk- c- p-Iƒ°p-sa√mw {]m[m-y-ap-s≠-¶nepw Ah-cpsS rØ-Ønv {]m[myw ¬In-bn-´n-√. C{μv tZh-∑m- cpsS cmPm-hm-sW∂ ÿmhpw AXn-i-‡-s∂ h¿Æ- -bp-amWv ¬In-bn-´p-≈-Xv. Aizn tZh-∑msc kt¥m- j-Øns‚ {]Xo-I-ambn IW-°m-°n-bn-cn-°p-∂p. tZh- temI ¿Ø-In-am-cm-sW-¶nepw A]vk-c- p-I-fpsS kuμ-cy-Ønpw thK-Xbv°pw ¿Ø-In-am-cpsS tbmKy- X-Iƒ bPp¿th-Z-Øn-eqsS h¿Æn-®n-´p-≠v. F∂m¬ Ah-cpsS rØ-sØ-∏‰n h¿Æn®n-´n-√. hmP-k-tbn kwln-X-bn¬ hnhn[ `mc-Xob sslμ-hm-p-jvTm--ß-fn¬ AwK-N-e--ß-fpsS {]m[m- yhpw Aiz-ta-[-bm-K-ß-fpsS ka-bØv b⁄ I¿Ω- Øn-ep≈ thj-hn-[m--ßfpw ssI ap{Z-Ifpw ]n¬°m- eØv mSyw ssIImcyw sNøp-∂-h¿ rØ-Øn¬ A`n- -b-Ønv Hcp apX¬°q-´mbn hni-Zo-I-cn-®n-cn-°p-∂p. AY¿Δ-th-Zhpw rØhpw AY¿th-Z-Øn¬ EIv thZ-Øns‚ bmYm¿Yy- Xbpw Am-bm-k-Xbpw ¬I-s∏-´-Xmbn ImW-s∏-Sp-∂p. A°m-eØv ap-jy-cpsS a- n¬ `oXnbpw A‘-hn- izm-k-ßfpw nd-™n-cp-∂p. A]vk-c- p-Iƒ K‘¿Δ ]Xvn-am-cm-sW∂pw Ah¿ K‘¿Δ-am-tcm-sSmØv rØw sNøp-∂p-sh∂pw AY¿th-Z-Øn¬ {]kvXm-hn- ®n-cn-°p-∂p. ]rYzn kq{X-Øn¬ am-h¿ `qan-bn¬ Btam- Z-tØmsS rØw sNbvXn-cp-∂-Xmbpw AY¿th-Z-Ønse ap-jy¿ kt¥m-j-Ønepw ZpxJ-Ønepw ]mSn rØw sNbvXn-cp-∂-Xn¬ n∂pw ck-ß-fp-≠mbn F∂pw hni- Zo-I-cn-®n-cn-°p-∂p. ]©-a-thZw AYhm mSy-thZw ]c-º-cm-K-X-amb `mc-Xob hnizm-k-{]-Imcw mSyw ]©-a-th-Z-am-Wv. [¿Ω {][m-hpw kpJ-a-b-hp-am-bn- cp∂ IrX-bpKw Ign™v Ima-tem-ep-]-hpw, ]c-X-{¥hpw kpJ-ZpxJ kΩn-{i-hp-amb t{X{Xm-bpKw Bcw-`n-®-t∏mƒ temIw kz[¿Ωw hn´v {Kmay-[¿Ω-ß-fn¬ {]th-in®p XpS-ßn. C{μmZn ZnIv]m-e-I-∑m-cpsS kwc-£-W-bn¬ Dd- ®p-n∂ Pw_p-Zzo-]ns‚ Hcp`mK-amb `mc-X-J-WvU-Øn¬ tZh-∑m-cpw, Akp-c-∑m-cpw, K‘¿Δ-∑m-cpw, b£≥am- cpw, cm£-k-∑m-cpw, alm-m-K-ßfpw a‰pw IS-∂m-{I-an- °p-hm≥ XpS-ßn. Cu kμ¿`-Øn¬ mep-th-Z-ß-fp- sSbpw {kjvSm-hmb {_“m-hn-m¬ C{μm-Zn-I-fpsS A`y¿∞ {]Imcw thZw hn[n-®n-´n-√mØ ip{Z-Pm-Xn- Iƒ°v {]tbm-P--s∏-Sp-amdv Ah¿°pw [¿Ω-t_m[w D≠m-Ip-∂-Xn-p-th-≠n, D]-tZ-in-®-XmWv ]©-a-th-Zw. KoXw, rØw, kwKo-Xw, kmln-Xyw, A`n-bw XpS-ßnb kIe imkv{X hnj-b-ßfpw tN¿∂Xpw Nn{Xw, sImØp-]Wn apX-emb kpIp-amc Ie-Iƒ°v t{]m’m-lw ¬Ip-∂Xpw CXn-hr-Ø-hn-ti-j-ßsf Ah-ew-_n-°p-∂-Xp-ambn EIv, bPq-kv, kmaw, AY¿hw F∂o mev thZ-ß-fnepw n∂v bYm-{Iaw hmIyw, KoXw, A`n--bw, ckw XpS-ßn-bh FSpØv k©-bn®v {_“mhv n¿Ωn-®-XmWv mSy-th-Zw. [¿Ωm¿∞ kpJ km[--ambn Bfl-ssI-h-ey-tl-Xp--hmbn k¬Io¿Øn- Zm-b-I-ambn temI kw`-h-߃ hgn D]-tZiw ¬Ip- ∂Xpw ]pcm-W-I-Y-Isf kv]¿in-°p-∂-Xp-amb mSy-th- ZsØ {_“mhv `c-X-ap-n°v D]-tZ-in-®p-sIm-Sp-Øp F∂- 29 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 16. 16. XmWv hnizm-kw. t{XXmZn bpK-ß-fnse kz[¿Ω-hn-ap- J-cpw, kpJZpxJn-X-cp-amb P-߃°v [¿Ω-t_m-[hpw kpJ-hpw, hf¿Øp-hm≥ th≠n-bmWv mSy-thZw D≠m- °n-b-Xv. ]mTyw, KoXw, A`n--bw, ckw, CXym-Zn-Iƒ Xs∂bmWv mSymw-K-߃. _p≤n, kma¿∞yw, hnth- Iw, ss[cyw, BtcmKyw F∂o KpW-߃ XnI-™n-´p- ≈-h¿°p-am-{Xsa Cu Ie A`y-kn-°p-hm≥ km[y-am- Iq. mep thZ-ß-fn¬ n∂pw Xs∂-bmWv `mc-Xob mSy-m-S-I-߃ D¤-hn-®-sX∂v `c-X≥ Icp-Xp-∂p-≠m- Imw. CXp ntj-[n-°mpw nμn-°mpw C∂sØ mSy- P--X-bv°m-hn-√. ssZho-I-amb Imcy-Øn¬ n∂p-amWv CXp-≠m-b-sX-¶nepw kmln-Xy-]-chpw aX-]-c-hp-a-√mØ Ah-X-cW {Ia-Ønepw kuμcy imkv{X-Ønepw BWv Nn´. Cu Imcy-ßsf B[n-Im-cn-I-ambn hniz-kn-®p- sIm≠v C∂p ImWp∂ rØ-cq-]-߃ cwKØv Ah- X-cn-∏n-°-Ww. kmln-Xy-]-c-ambn a‰p hnj-b-ß-fn¬ ImWp-∂-Xp-t]mse Aan-X-ambn rØ-Øn¬ kmlnXyw IqSp-X¬ Ie¿Øm≥ sshZn-I-]-c-ambn Ap-im-kn-°p- ∂n-√. en]n I≠p-]n-Sn-°p-∂-Xnp aptº thZ-߃ cNn- °-s∏-´n-´p-≠v. At-Im-bncw h¿j-߃ a- n-ep-d-∏n®v ASpØ Xe-ap-dbv°v ]I¿∂v sImSp-Øp-sIm-≠mWv Ahsb ne-n¿Øn-b-Xv. A∂sØ ap-jys‚ Pohn- X-N-cy-Ifpw Bcm-[ k{º-Zm-b-ßfpw hnizm-k-ßfpw ]qPm-hn-[n-Ifpw a{¥-ßfpw F√mw Ah-bn¬ {]Xn-]m- Zn-®n-cn-°p-∂p. BZyw cNn-°-s∏´ EKvthZ-Øn¬ {]IrXn ap- jyp ¬Inb G‰hpw kpμ-c-amb ImgvN kqtcym-Z- b-am-sW-∂pw, Hcp kv{Xo rØw sNbvXp-h-cp-∂-t]m- se-bm-W-sX-∂pw h¿Æn-®n-´p-≠v. rØw A{Xbpw atm- l-c-amb Hcp Ie-bmbn B Ime-L-´-Øn¬ hf¿∂n-cp- s∂∂m-Wt√m mw a- n-em-t°-≠-Xv. thZ-߃ {]mIr- X-cmb Hcp Iq´w ap-jy-cpsS shdpw hm°p-I-fm-sW∂v ]m›mXy Nn¥-I-∑m¿ hn[n-®n-cp-∂p. F∂m¬ ]n∂oSv amIvkvap-≈¿ t]msebp≈ ]WvUn-X-∑m¿, thZ-߃ cNn-®Xv Db¿∂ kmwkvIm-cnI ne-hm-c-ap≈ P-X-bn¬ n∂mWv F∂v {]kvXm-hn-°p-I-bp-≠m-bn. thZ-ß-fpsS kmcmw-i-ßsf Dƒs°m≠v ]n∂oSv cNn-®-h-bmWv kwKo- Xw, rØw, rXyw, mSyw F∂o Ie-Iƒ°v apJy- ÿmw sImSp-Øn-´p≈ D]-n-j-Øp-Iƒ, {_m“-W- ߃, CXn-lm-k-߃, ]pcm-W-߃, kq{X-߃ XpS- ßn-b-h. CXn¬ Imhy-ß-fpsS `mh-Km--ßfpw IYsb Bkv]-Z-am-°n-bp≈ Imhy-ßfpw mSy-Ønv Ap-tbm- 31 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016 Py-am-bh F∂p-Xs∂ thZ-߃ ]n¬°m-eØv sXfn- bn-®p. imkv{Xob rØ-cq-]-߃s°√mw thZ-߃ Hcpt]mse Xs∂-bmWv kw`m-h--Iƒ ¬In-bn-cn-°p- ∂-Xv. tIc-f-Ønse XXp Ie-I-fmb IY-I-fn, IqSn- bm-´w, tamln-n-bm-´w, Xan-gvm-´nse `c-X-m-Syw, B{‘m- {]-tZ-inse Ip®n-∏p-Sn, I¿Æm-S-I-bnse b£-Km-w, aWn- ∏q-cnse aWn-∏q-cn, Hdo -bnse HUo n, DØ¿{]-tZ- inse IYIv Ch-bn-se√mw AXm-Xp rØ-cq-]-߃ GXp aqe-{K-Ÿ-amtWm ]n≥Xp-S-cp-∂-sX-∂-t]mse thZ- ß-fpsS kw`m-h Hcp s]mXp-n-abw t]mse AXmXp rØm-Nm-cy-∑m¿ ASpØ P-X°v ]I¿∂p-sIm-Sp-°p- ∂p. thZ-ßfpw ssIap-{Z-Ifpw bmKw F∂Xv Cuiz-cs‚ Xr]vXn-bv°p-th≠n sNbvXp-h-∂n-cp∂ Hcp Bcm-[ coXn-bm-Wv. CXn¬ thZ- ß-fnse a{¥-߃ sNm√n Cuizcs tlma-Ip-WvT-Øn- tebv°v B-bn-°p∂p F∂mWv hnizm-kw. ChnsS bPq¿th-Z-Øn¬ n∂p D¤-hn® ap{Z-Iƒ kma-th-Z- Øn¬ n∂p D¤-hn® kwKo-X-Øn-eqsS {]tbm-Kn-°p- ∂p. Cu a{¥-߃ {]tbm-Kn-°p-tºmƒ Hcp {]tXyI kwKo-X-ap-≠v. Bhm-ln-°p-∂-Xnv ap{Z {]tbm-K-ß-fp- ≠v. Hmtcm tZh-Xbv°pw {]tXy-I-ambn ap{Z-Iƒ thZ- ß-fn¬ n›-bn-®n-´p-≠v. Cu ap{Z-I-fmWv mSy-Ønpw rØ-Ønpw D]-tbm-Kn-°p-∂-sX-¶nepw {]tbm-K-Øn¬
 17. 17. bmsXmcp kmay-hp-an-√. thZ-Øn-ep≈ ap{Z-Isf Ipdn®p ]d-bp-tºmƒ sshZn-I-Øn-ep≈ ap{Z-Iƒ A[n-Ihpw D]- tbm-Kn-°p-∂Xv tIc-fo-b¿ am{Xw. AXnepw EtKz-Zn-Iƒ am{Xw. thZ-hn-Ir-Xn-Iƒ A[nIw sNøp-∂Xpw EtKz-Zn- Iƒ BWv. ASn-ÿm--]-c-amb ap{Z-t«m-I-߃ CXn-en- √. (a‰p e£W {KŸ-ß-fn-ep-≈-Xp-t]m-se.) h¿tÆm-tZym-K-ßsf kqNn-∏n-°p-∂-XmWv sshZnI ap{Z-Iƒ. A¿∞sØ kqNn-∏n-°p-∂-XmWv e£W {KŸ-ß-fnse ap{Z-Iƒ sshZnI ap{Z-Ifpw t]cpw XΩn¬ bmsXmcp _‘-hp-an-√. DZm: cmaxlw- kmkyw sIm≠p-Im-Wn-°p-∂p. ÿm-hy-Xym-k-Øn¬ C{μ-pw, A·nbpw lwkmkyw sIm≠p-Xs∂ ImWn- °p-∂p. sshIp-t∂cw Aº-e-ß-fn¬ Zo]m-cm-[ Ign™v hmcw Ccn-°p∂ kμ¿`-ß-fn-emWv ap{Z-I-fpsS {]tbmKw hcp-∂-Xv. thZw sIm≠p-]-tZ-in-°p-∂-Xn¬ G‰hpw t{ijvT-amWv hmcw. Bh¿Øn-®p≈ ]Øp a{¥-ßsf Hcp {]tXyI coXn-bn¬ sNøp∂ {]{In-b- bmWv hmcw. sshZnI ap{Z-I-fn¬ rØ-Øn-p-]-tbm- Kn-°p∂ ap{Z-I-fnset]mse t«mI-߃ ImWp-∂n-√. sshZnI i_vZ-ß-fpsS Ah-km-sØ h¿Æ-ß-sfbpw hnk¿§-ß-sfbpw, Ap-km-c-ß-sfbpw kqNn-∏n-°p-∂- XmWv sshZnI ap{Z-Iƒ. DZm-l-cWw lkvX-e-£W Zo]n- I-bnse ]XmI F∂ ap{Z sshZn-I-Øn¬ "B' F∂p- Im-Wn-°p-∂p. ]qPm hn[n-Iƒ°pw sshZnI ap{Z-Iƒ FSp-°m-dn-√. EIvthZ kwlnX ]Z-]mTw Dd-∏n-°p-∂-Xn- p-th-≠n-bp≈ sshZnI ap{Z-Iƒ°v Xm{¥oI ap{Z- tbmsS rØ-rXy mSy-ß-fn¬ D]-tbm-Kn-°p∂ ap{Z- bp-ambn bmsXmcp _‘-hp-an-√. rØ-Øns‚ F√m ]mTy-h-i-ßfpw EIvthZ- Øn¬ ImWmw. Cu kvXpXn-I-fn¬ n∂p-b-cp∂ kt¥m- jhpw emfn-Xyhpw kvXpXy¿ly-am-Wv. Ωƒ {]Ir-Xn- bn¬ ImWp∂ rØ-cq]w Ah-X-cn-∏n-°p-∂-t]mse tZh-tem-IØpw C{μs‚ k`-bn¬ kwKo-Xhpw rØhpw D≈-Xmbn EIvthZ-Øn¬ {]Xn-]m-Zn-®n-´p-≠v. thZhpw rØhpw ˛ kmay-X-Iƒ thZw F∂Xv Kpcp-hn¬ n∂v injy-n-te°v ]I- cp-∂-Xm-Wv. mSyhpw kam--n-e-bn¬ ssIam-dp-∂p. thZ- hp-ambn _‘-s∏-´mWv b⁄w D≈-Xv. b⁄-Ønv thZn Bh-iy-am-Wv. mSy-Ønpw kam--n-e-bn¬ thZn D≠v. b⁄-Øn¬ tZh-X-Isf {]m¿∞-m-]q¿Δw £Wn®v bYm-ÿmw Ccn-∏nSw ¬In {]oXn-s∏-Sp-Øp- ∂p. mSy-Ønepw tZh-X-Isf Ccn-∏nSw ¬In {]oXn- s∏-Sp-Øp-∂p. b⁄-Øn¬ thZ-kq‡w Nt{μm-_-≤- ambn D®-cn-°-s∏-Sp-∂p. mSy-Øns‚ imkv{X-`mKw Nt{μm-_-≤-n-e-bn-em-Wp-≈-Xv. b⁄-Øn¬ krjvSn, ÿnXn, kwlm-cw, Ap-{K-lw, Xntcm-`mhw F∂o ]©- [¿Ω-߃ Ap-jvTn-°-s∏-Sp-∂p. mSy-Ønepw CtX ]©-`m-h-߃ D≠v. b⁄-Øn¬ A[n-Im-c-ÿmw D≈- Xp-t]mse mSy-Ønv A[n-Im-c-ÿm--ap-≠v. b⁄- Ønse BNm-cyp kam--ambn mSy-Ønv BNm-cy- p-≠v. b⁄-Øns‚ F∂-Xp-t]mse mSy-Øns‚ e£yhpw temIm-k-akvXm kpJtm `hμp F∂ km- X [¿Ω-am-sW∂v `c-X-ap-n-bpsS mSy-im-kv{X-Ønse mtSym¬∏-Øn-bn¬ hni-Zo-I-cn-°p-∂p. thZ-߃ {]Ir- Xnsb Dƒs°m-≈p-Ibpw D]m-kn-°p-Ibpw sNbvX ap- jy-cpsS DZvKm--ß-fm-Wv. 33 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 18. 18. tUm. emen-tamƒ.Fkv Xe-tbm-e-∏-dºv tZhkzw t_m¿Uv tImtf-Pn¬ ae-bm-f-hn-`mKw Atkm- n-tb‰v s{]m^- ¿. apSn-tb‰v F∂ Ap-jvTm Ie-bn¬ tUmIvS-td-‰v. Xr∏q-Wn-Øpd kztZ-in. t^m¨: 94475 09430 apSntb‰v {KmaoWPXbpsS kzXzt_m[Øns‚bpw ∑bpsSbpw kzm{ibt_m[Øn¬n∂pw cq]wsIm≠ mS≥IeIƒ°v Ahs‚ B{ibt_m[hpw {]IrXnbpw tN¿s∂mcp°nb Zriycq]amWv ΩpsS mS≥IeIƒ. B´hpw ]m´pw sIm´pambn {KmaoWPX hf¿Øn hepXm°nb Cu kwkvIrXnbmWv ΩpsS IeIfpsSbpw PohnXØns‚bpw _oPhmlI¿. Ch ΩpsS kwkvImcØns‚ Nn”ßfmWv. Im¿jnIkwkvImcØns‚ XpSn∏pIƒt]dp∂ ΩpsS ZriyIeIfn¬ G‰hpw ap≥]nemWv ApjvTmmSIamb apSntb‰v. {]m‡kaqlØns‚ a pIfn¬ ImØpkq£n® AΩssZhØns‚ hotcXnlmkhpw, Zp„XbpsStaep≈ ∑bpsS hnPbhpw mSI cq]ØnehXcn∏n°pIbmWv apSntb‰neqsS. ChnsS {]IrXnbpw apjypw H∂mbnt®¿∂v Zp„n{Klw SØpIbmWv. tIcfØnse `{ZImfot£{Xßfn¬ SØs∏Sp∂ ApjvTm AhXcWamWv apSntb‰v. `{ZImfnbpsS apSn(IncoSw) inc nte‰n SØp∂ AhXcWcq]ambXnmemWv CXnv apSntb‰v F∂p ]dbp∂Xv. apSn 35 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 19. 19. i‡nbpsS, {]tXyIn®pw kv{Xoi‡nbpsS {]XoIamWv. XnI™ `‡ntbmSpw {hXmpjvTm tØmSpwIqSn SØp∂ ]mcºcympjvTm amWnXv. a[ytIcfØnse `{ZImfo{]XnjvTbp≈ t£{Xßfnepw ImhpIfnepamWv apSntb‰v SØp∂Xv. aIcw, Ipw`w, aow, taSw amkßfnemWv apSntb‰pt]mep≈ ApjvTmIeIƒ AhXcn∏n °p∂Xv. Np´ps]m≈p∂ Imemhÿbp≈ (th¬°mew) Cu kabamWv hkqcn, Nn°≥t]mIvkv, sN¶Æv XpSßnb ]I¿®hym[nIƒ m´n¬ ]S¿∂p]nSn°p∂Xv. CØcØnep≈ ]I¿®hym[nIfn¬n∂pw c£tSp∂Xnv apSntb‰p t]mep≈ ApjvTmcwKmhXcW߃ SØn tZhnsb {]oXns∏SpØnbm¬ aXnsb∂mWv `‡PßfpsS hnizmkw. hnhn[ apSntb‰pkwL ߃ Ccp∂qdnpta¬ t£{Xßfn¬ C∂v apSntb‰v AhXcn∏n®phcp∂p. BZyImeØv cm{XnbpsS sshInb bmaßfn¬ AhXcn∏n®ncp∂ apSntb‰v C∂v mw B{Kln°p∂ kabØv B{Kln°p∂ ÿeØv AhXcn∏n°p tºmgpw AXns‚ kmwkvImcnIhpw kmaqlnIhpamb [¿aØnv NypXnhcmXncn°m≥ IemImc∑m¿ {i≤n bv°p∂p≠vv. HcpIq´mbvasb apgph≥ ImfnbpsS kXyØns‚bpw i‡nbpsSbpw ]£Øv n¿Øn s°m≠v Zp„XbpsStsc hnc¬Nq≠mpw in∏n °mpw AXphgn Iq´mbvaIfpsS ∑Xn∑Isf Xncn®dnbmpw klmbn°p∂p. ChnsS hy‡nItf°mƒ Iq´mbva°mWv {]m[myw. Cu ApjvTmIebpsS ka¿]Wwhgn HcptZiØnmsI sFizcyhpw kar≤nbpw ssI hcp∂p. aÆns‚aWap≈ CØcw IeIfpsS BkzmZØneqsStb Iq´mbvabpsS i‡nbpw kuμcyhpw Z¿in°m≥ Ignbq. CXphgn mw XXp mSIØns‚ AhXcWckX{¥w Ap`hn°pI bmWv. hfscthKw BkzZn°pIbpw AXnt°mƒ thKØn¬ hnkvarXnbntebv°v hogpIbpw sNøp∂p B[pnIIeIƒ. F∂m¬ apSntb‰pt]mep≈ IeIƒ BkzZn°pIhgn AXv a ns‚ Bgßfn¬IS∂v akvXnjvIØneqsS {]thin®v ∑bpsS {]hrØn ]YØntebv°v Bkzm-ZIsc bn°p∂p. CXv tIhew Hcp hgn]mSv am{Xa√. apjykaqlØns‚ ne n¬]npw sFizcyØnpw Ch AXy¥mt]£nXam sW∂pap≈ Xncn®dnhmWv CØcw IeIfpsS nen¬∏v. apSntb‰pt]mep≈ ApjvTmIeIƒ Actßdp∂ Imhpw ]cnkchpw AXnse ]¶mfn Ifpsa√mw Htct]mse ip≤oIcn°s∏SpIbmWv sNøp∂Xv. a[ytIcfØn¬ {]tXyIn®v Xriq¿, FdWmIpfw, tIm´bw, Be∏pg F∂o Pn√IfnemWv apSntb‰nv IqSpX¬ {]Nmcw. `{ZImfo {]m[myap≈ t£{Xßfnepw ImhpIfnepw SØp∂ ApjvTm IeIfn¬ G‰hpw ap≥]¥nbn¬ n¬°p∂XmWv apSntb‰v. sFXnly{]Imcw q‰nsb´v Zp¿Kmt£{X ßfpw q‰nsb´v inhmebßfpw ]cipcma≥ ÿm]n°pIbp≠mbn. XpS¿∂v Xm{¥nIImcy߃ °mbn Xmga¨, XcW√q¿ F∂o IpSpw_°mscbpw apSntb‰v, IfsagpØv F∂nhbv°mbn c≠v Ipdp∏∑m scbpw ntbmKn®p. AXmWv hmcWm´vIpdp∏pw I√m‰Ipdp∏pw. Ipdp-∏-∑m¿-°p ]pdsa apSntb‰pw IfsagpØpw amcm∑mcpw SØnhcp∂p. Ct∏mƒ CXckapZmb°mcpw CXntebv°v IS∂ph∂n´p≠v. I√m‰Ipdp∏∑m¿ AhXcn∏n°p∂Xv X´nt∑¬ apSntb‰mWv. tIcfØn¬ C∂v ]cºcmKXambcoXn bn¬ apSntb‰v AhXcn∏n°p∂Xv mev IpSpw_ßfn embn HºXv kwLßfmWv. Chbn¬ {][ms∏´h (1) hmcWm´v (2) ]mgq¿ (3) Iogn√w (4) Ip∂bv°m¬ F∂nhbmWv. a‰p≈kwL߃ Cu kwLßfn¬ n∂pw amdn kzX{¥ambn cq]oIcn®XmWv. apSntb‰n¬am{XamWv Imfn˛ZmcnI]pcmhrØw ]q¿Wambn BhnjvIcn®ncn°p∂Xv. inh˛mcZ kwhmZØn¬XpSßn Imfn˛ZmcnI∑mcpsS t]mcnp 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 20. 20. hnfnbneqsS bp≤ØnseØn ZmcnIs‚ apSnsbSp °p∂Xphscbp≈ cwK߃ Ap{Iaambn hnIkn °p∂ BhnjvIcWcoXnbmWv apSntb‰n¬ D≈Xv. ]p-cm-hr-Øw {_-“-tZh-s‚ h-c-_-e-Øm¬ D-∑-Øcm-b Zm-cn-I- Zm--th-{μ-∑m-cp-sS ]-cm-{I-a-߃ k¿-Δ-tem-I-hm-kn-I-fp- sSbpw sskz-c-Po-hn-Xw X-I¿Øp. Cu hn-h-cw m-cZ≥ in-h-k-∂n-[nbn¬ D-W¿-Øn-°p∂p. C-Xn-p ]-cn-lm-c-am- bn in-h≥ X-s‚ Xr-°-Æn¬ n-∂pw `{Z-Im-fn-sb kr- „n-°p∂p. `-{Z-Im-fn Zm-cn-I-p-am-bn G-‰p-ap-´n Zm-cn-I-n- {K-lw S-Øn Zmcn-I inc- v in-h-k-∂n-[n-bn¬ k-a¿-∏n- °p∂p. Zm-cn-Ih-[w I-gn-™n´pw I-en A-S-ßm-Ø `-{Z- Im-fn-bp-sS I-en i-an-∏n-°p-∂-Xn-m-bn inh-s‚ n¿-t±-i- {]-Im-cw kp-{_-“-Wypw K-W-]-Xnbpw _m-e-cq-]w ]q- ≠v Im-fn-bp-sS am¿-§-a-[y-Øn¬ In-S-°p∂p. _m-e-cq-]- Øn¬ I-≠ kp-{_-“-W-sbpw K-W-]-Xn-sbbpw I-≠ Im-fn-bp-sS I-en-b-S-ßp-Ibpw am-Xr`m-hw D-W¿-∂v _m- e-∑m-sc hm-cn-sb-Sp-°p-Ibpw sN-øp∂p. A-p-jvTm--{Iaw I-f-sa-gpØpw ]m-´npw ti-j-am-Wv ap-Sn-tb-‰v A- c-tß-dp-I. {]-Ir-Xn-Z-Øam-b ]-©-h¿-Æ-s∏m-Sn sIm-≠v `-{Z-Im-fn-bp-sS cq-]w F-gp-Xp∂p. m-ep-ap-X¬ ]-Xn-m- dph-sc ssI-I-tfm-Sp-IqSn-b Im-fo-cq-]-ß-fm-Wv F-gp-Xp- I. I-f-sa-gp-Øn-p-ti-jw I-fw F-Xn-tc--ev°¬v I-fw ]q- P, I-fw G-‰p-hm߬, Xn-cn-bp-gn-®n¬, I-fw-]m´v, I-fw am-bv-°¬ F-∂o N-S-ßp-I-tfm-sS I-f-sa-gpØpw ]m´pw A-h-km-n-°p-∂p. A-c-ßp-tIfn (k‘y-sIm´v) ap-Sn-tb-‰n-m-bn X-øm-dm-°n-bn-´p- ≈ ÿe-Øv I-c-{]-am-Wn B-´-hnf-°v sX-fn-°p-∂-tXm-sS ap-Sn-tb-‰v F-∂ A- p-jvTm--mS-Iw B-cw`n-°p∂p. Xp-S¿- ∂v ap-Sn-tb-‰v Xp-S-ßm-dm-bn F-∂v I-c-°m- sc sIm-´n A-dn-bn-°p∂p. C-Xm-Wv A- c-ßp-tIfn. C-Xn¬ A-©p -ap-X¬ H≥]- Xv I-em-Im-c≥-am¿ h-sc ]-s¶-Sp-°p∂p. sN-≠, ho-°≥ sN-≠, tN¶n-e F-∂o hm-tZym-]-I-c-W-ß-fm-Wv km-[m-c-W-bm- bn C-Xn-v D-]-tbm-Kn-°p-∂Xv. ap-Sn-tb- ‰n-se Ac-ßp hm-gv-ج I-Y-I-fn-bn-se tIfn-sIm-´n-s‚ ]q¿-Δ cq-]-am-sW-∂p ]-d-bmw. A-c-ßp-hm-gvج kw-kv-Ir-X-m-S-I-Øn-se m-μnbpw I-Y-I-fn-bn-se tXm-S-b-sØbpw Hm¿-Ωn-∏n-°p-∂-Xm-Wv ap-Sn-tb-‰n-se A- c-ßp-hm-gvج. C-„-tZh-Xm kv-Xp-Xn-bm-WnXv. I-fn-hn-f- °n-p ]n-∂n¬ ]n-Sn-® Xn-c-»o-e-bp-sS ]p-d-In¬h-∂v in- h-s‚bpw m-c-Z-s‚bpw th-j-an-´-h-cm-Wv ta-f-Øn-s‚ A- I-ºSn-tbm-sS A-c-ßp-hm-gv-Øp-∂Xv. in-h-m-c-Z-kw-hmZw H-∂mw- cw-K-am-Wv in-h-m-c-Z-kw-hmZw. in-hpw m- c-Zpw Xn-c-»o-e-bp-sS ap≥-]n-eq-sS h-∂v in-h≥ Xn-cn-®v Xn-c-»oe-°p ]n-∂n¬ C-´n-cn-°p-∂ ]oT-Øn¬ Ib-dn n- ev-°p∂p. ap≥-]n¬ n∂p-tm-°n-bm¬ inh≥ Im-f-∏p- d-Øn-cn-°p-∂-Xm-bn tXm-∂-Ø-°-hn-[w H-cp-Imf-Ø-e Xn- c-»oe-°p ap-I-fn-em-bn ]n-Sn-°p∂p. ssI-em-k-Øn-en-cn- °p-∂ in-h-sbpw ap-∂n¬ n¬-°p-∂ m-c-Z-s-bp-am- Wv mw C-t∏mƒ Im-Wp-I. m-c-Z-s‚ I-øn¬ H-cp F-gp- tØm-e-bp-≠v. inh-s‚ I-øn¬ iq-ew, I-Spw-Xp-Sn F-∂n- h-bp≠v. Zm-cnI-Zmth-{μ-∑m-cp-sS sN-bv-Xn-Iƒ aq-ew tem- I-hm-kn-Iƒ-°p-≠m-Ip-∂ I-„-∏m-SpI-sf {]-Xn-]m-Zn-°p- ∂ ]m-´m-Wv ]m-´p-Im¿ ]m-Sp-∂Xv. inh-s‚ tNm-Zy-߃°v F-gp-tØm-e-bn¬ tm-°n a-dp]-Sn ]-d-bp∂ co-Xn-bn¬ m-c-Z≥ A`n--bn-°p∂p. Zm-cnI-s‚ ]p-d-∏mSv c≠mw cw-Kw Zm-cnI-s‚ ]p-d-∏m-SmWv. H-cp cm-Pm- hn-s‚ F√m {]uUn-tbmSpw A-Xn-te-sd A-l-¶m-c- tØmSpw Iq-Sn h-cp-∂ Zm-cn-I≥ BZyw Xn-c-»o-e-°p- ]n- 39 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 21. 21. ∂n¬h-∂v hn-f-°n-sbpw Xp-S¿-∂v hm-Zy-°m-scbpw h- μn-°p∂p. Xp-S¿-∂v Xn-c-tm´w. A-Xn-p-tijw Zm-cnI- s‚ Ip-fnbpw tX-hm-c-hp-sa√mw ta-f-Øn-s‚ A-I-ºSn- tbm-sS hn-kv-X-cn-®`n--bn-°p∂p. Iq-Sm-sX hn-f-°np Np- ‰pw ]-Xn-cn Xn-cn-bp-∂p. Xp-S¿-∂v ]oT-Øn¬ Ib-dn n-∂v F√m Zn-°p-I-fn-te°pw tm-°n [m¿-„y-tØm-sS t]m-cn- p hn-fn-°p∂p. A-Xn-p-ti-jw Zm-cn-I≥ ]oT-Øn-en-cn- °p∂p. C-t∏mƒ C-hn-Sw Zm-cnI-s‚ tIm-´-bmWv. Im-fn-]p-d-∏mSv A-Sp-Ø-cw-Kw `-‡n-km-{μ-am-b Im-fn-]p-d-∏m-SmWv. Zm-cn-I-n-{K-l-Øn-m-bn in-h-n¬ n∂pw A-p-hm-Zhpw hm-ßn ssI-em-k-Øn¬ n∂pw A-´-l-kn®p-sIm≠v h- cp-∂ D-{K-cq-]n-Wnbm-b Im-fn. ap-Sn-sh-bv-°m-Ø Im-fn- th-j-°m-c≥ t£-{X--S-bn¬ sN-∂v -K-h-Xn-sb hW-ßn X-{¥n-bn¬ n∂pw hmfpw am-ebpw hm-ßn St-sc n- ∂v ap-Sn-tb-‰n ]p-d-s∏-Sp∂p. I-c-°mcpsS B¿-∏p-hnfn, Ipc-h, I-cn-a-cp∂v, ]¥w sX≈n Xp-S-ßn-b-h-bp-sS A- I-ºSn-tbm-sS Im-hn-p h-ew-sh-®v ap-Sn-tb-‰p I-f-Øn¬ {]-th-in-°p∂p. Xp-S¿-∂v Im-fn-bp-sS i-‡nbpw ]-cm-{I- a-ßfpw {]-I-Sn-∏n-°p∂p. Xn-c-»o-e-bp-sS ]n-∂n-seØn- b Im-fn Xn-c-»o-e-bp-sS ap-∂n-ep-≈ Zm-cnI-s‚ t]m-cn-p- hn-fn°v a-dp]-Sn ]-d-bp∂p. Xp-S¿-∂v Xn-c»o-e Xm-gv-Øn Im-fn-bpw Zm-cn-Ipw ]-c-kv]-cw Im-Wp-I-bpw G-‰p-ap-´p- Ibpw sN-øp∂p. Zm--th-{μ-sbpw ssk-y-tØbpw Iq- ´n-s°m-≠p-h-cp-∂-Xn-m-bn Zm-cn-I≥ A-c-ßn¬ n∂pw t]m-Ip∂p. Xp-S¿-∂v I-en-aq-Ø Imfn ]oT-Øn¬ I-b-dn- n-∂v hn-tÆm¿ i-cw sIm-≠phm-tbm...... hn-tÆm¿ ssh- cn-I-tf...... F-∂v Zm-cnI-s t]m-cn-p hn-fn-°p∂p. Xp- S¿-∂v Im-fn ]oT-Øn-en-cn-°p∂p. Cu ka-bw tIm-bn-º- S-m-b¿ {]-th-in-°p∂p. tIm-bn-º-S-m-b-cp-sS cw-K-{]-thiw ]oT-Øn-en-cn-°p-∂ Im-fn-bp-sS ap≥-]n¬ h-∂v tIm- bn-º-S-mb¿ X-s‚ I-øn-en-cn-°p-∂ hmfpw ]-cn-Nbpw Iq- ´n-]n-Sn-®v -a-kv-I-cn-°p∂p. kw-kvIr-X m-S-Im-cw`Øn¬ {]-th-in-°p-∂ kq-{X-[m-cs-t]m-se-bm-Wv ap-Sn-tb-‰n-se memw cw-K-Øn-s‚ A-h-km--Øn¬ {]-th-in-°p∂ tIm- bn-º-S-mb¿. tIm-bn-º-Sm¿, tImbv-a F-∂o Np-cp-° t]- cn¬ A-dn-b-s∏-Sp-∂ C-t±-l-Øn-v m-b¿ ]-S-m-bI-s‚ th-j-amWv. ¿-Ωc-kw I-e¿-Øn-bp≈ tIm-bn-º-Sm-cp- sS kw`m-j-W-߃ kw-L¿-j-Øn-s‚ ]n-cn-ap-dp-°-Øn- v Ab-hp h-cp-Øp∂p. in-h-k-∂n-[n-bn¬ n∂pw -μn- tI-i≥ Im-fn-sb bp-≤-Øn¬ k-lm-bn-°p-∂-Xn-v th- jw am-dn h-cp-∂-Xm-sW-∂ hn-izm-k-hp-w C-Xn-s‚ ]n-∂n- ep≠v. ssI-em-k-Øn¬ n∂pw B-cw`n-® bm-{X k-Ie tem-I-ßfnepw Np-‰n- I-d-ßn-bm-Wv Im-fo-k-∂n-[n-bn-se- Øn-t®-cp-∂Xv. am¿-§-at≤y I-≠Xpw tI-´-Xpam-b F√m hn-h-c-ßfpw A-dn-bn-°p∂p. I-≠-Im-cy-߃ kz-bw ]d™psIm-≠v {]-th-in-°p-tºmƒ Im-fn F¥m-sSm...... CXv? F∂p -tNm-Zn-°p-∂p. tIm-bn-º-Sm-cpw ta-f-°mcpw X-Ωn-em-Wv kw`m-jWw. A-hy-‡hpw A-kw-_-‘-hpam- b kw`m-j-W-Øn-eq-sS km-aq-ly-hn-a¿-i--am-Wv tIm-bn- º-Sm¿ -S-Øp-∂Xv. kw-`m-j-W k-ab-Øv ta-f-°m¿ H- cp {]-tXy-I-co-Xn-bn-em-Wv Xm-f-an-Sp-∂Xv. Xp-S¿-∂v K-W-]- Xn-kv-Xp-Xnbpw `-{Z-Im-fn kv-Xp-Xnbpw I-gn-™v tIm-bn-º- S-m¿ cw-Kw hn-Sp∂p. Cu ka-bw ta-f-°m¿ I-em-iw sIm- ´p-∂-tXm-sS A©mw cw-Kw A-h-km-n-°p∂p. Iq-fn-]p-d-∏mSv m-tSm-Sn m-S-I-Øn-s‚ X-n-a ap-gp-h≥ n-d-™p- n¬-°p-∂ cw-K-am-Wv Iq-fn-]p-d-∏mSv. I-c-°mcpw ta-f- °mcpw H-cp-an-®v Iq-fn-sb B--bn-°p∂p. A-p-jvTm-- I-e-I-fn-se s]m-dm-´n-s‚ [¿-Ωhpw Iq-fn n¿-Δ-ln-°p- ∂p. cw-Km-h-X-c-Ww Iq-Sp-X¬ k-Po-h-am-Ip-∂ H-cp cw-K- am-WnXv. kzm-an-Xn-¥-I-tØmw A-ø-∏-Xn-¥-I-tØmw F- ∂ Xm-f-Øn-em-Wv Iq-fn-bp-sS ]p-d-∏mSv. Iq-fn-sb B-- bn®p- sIm-≠p -h-cp-∂ I-c-°m¿ C-t∏mƒ Iq-fn-bp-sS H- ∏w F-Øp-∂ in-h-`q-X-K-W-ß-fmWv. bp-≤-Øn¬ Im-fn- sb k-lm-bn-°p-∂-Xn-p th-≠n-bm-Wv Iq-fn-bpsS h-chv. a-‰p I-Ym-]m-{X-ß-fn¬ n∂pw th-j-Ønepw `m-h-Ønepw s]-cp-am-‰-Ønepw h-f-sc-tb-sd hy-Xy-kv-X-X ]p-e¿-Øp- ∂ I-Ym-]m-{X-am-Wv Iqfn. k-Z-ky-cp-sS B-{K-l-{]-Im- cw Iq-fn ap-‰-aSn, Xp-Wn-be-°v Xp-Sßn-b euIn-I Im-cy- ߃ X-t‚-Xmb ssi-en-bn¬ n¿-Δ-ln-°p-tºmƒ C-Xv k-Z-ky-cn¬ Nn-cn-bp-sS A-e-Iƒ kr-„n-°p∂p. Iq-Sm-sX D-d-ßp-I-tbm A-e-k-am-bn-´v C-cn-°p-Itbm sN-ø-∂h-sc F-SpØp-sIm-≠p h-∂v ap-e-bq-´p-Ibpw hn-f-°n¬ n-∂v F-Æbpw I-cn-bp-sa-Sp-Øv s-‰n-bn¬ sXm-So-®v a°-sf A-p-{K-ln-°p∂p. Ku-c-h-]q¿-Æam-b A-¥-co-£-Øn-v A-b-hp-h-cp-Øm≥ Iq-fn-bp-sS cw-K-{]-th-i-Øn-p I-gn- bp∂p. Cu ka-bw `-‡cm-b I-c-°m¿ X-ß-fp-sS sIm- ®p-Ip-´nI-sf Im-fn-bp-sS A-p-{K-l-Øn-m-bn Im-fn-bp- sS I-øn¬ sIm-Sp-°p-∂p. Im-fn-sb bp-≤-Øn-p k-lm- bn-°p-∂-Xn-m-bn FØn-b Iq-fn X-s‚ A-Ωbm-b Im-fn- sb Im-Wp-∂-tXm-sS Bdmw cw-Kw A-h-km-n-°p∂p. H- ∏w Xm-fw ap-dp-Ip∂p. Cu ka-bw Zm-cn-I≥ Zm--th{μ- tm-sSm-∏w A-c-ßn-se-Øp∂p. Xp-S¿-∂v Iq-Sn-bm´w. 41 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 22. 22. Iq-Sn-bm´w Im-fnZm-cn-I-Zm--th{μ∑m-cp-ambn tLm-cam-b bp- ≤w -S-°p∂p. c-≠p Iq-´cpw X-ß-fp-sS ]-e X-c-Øn-ep- ≈ A-`ym-k-ap-d-Iƒ {]-Z¿-in-∏n-°p∂p. Cu A-h-k-c- Øn¬ Iq-fn Im-fn-sb k-lm-bn-°p-∂p-s≠-¶nepw Iq-fn- bp-sS F√m {]-hr-Øn-Ifpw lm-kym-fl-I-amWv. Im-fn- bp-am-bp-≈ G-‰p-ap-´-¬ t-cn-Sm-m-hm-sX Zmcn-I Z--th- {μ-∑m¿ ]m-Xm-fØn-sem-fn-°p∂p. I-en-I-bdn-b Im-fn-bp- sS I-en A-S-°p-∂-Xn-m-bn ssI-bn-se hmƒ n-e-Øp - Ip-Øn°p-Ibpw ap-Sn ne-Øp Ip-Øn-°p-Ibpw sN- øp∂p. F-∂n´pw I-en A-S-ßm-Ø Im-fn-bp-sS ap-Sn ]n-Sn- s®-Sp-°p-∂-tXm-sS Im-fn-bp-sS I-en A-ev-]w i-an-°p∂p. G-‰hpw ssZ¿-Ly-tadn-b cw-K-am-Wv G-gmw-cwKw. C-Xn¬ A-c-ßØpw hn-f-°Øpw ]-Xncn, {]-Z-£nWw, sh´pw X-S-bpw, sh-´n-Øn-cn°¬, Im-fnbpw Iq-fnbpw tN¿-∂p- ≈ ¿-Ω {]-[m-am-b {]-hr-ØnIƒ, ap-Sn ]-dn-°¬ C- h-sb√mw tN¿-∂-Xm-Wv Iq-Sn-bm´w. t]i¬ t]m¿°-en A-S-ßm-Ø Im-fn Zm-cn-I-∑m¿ X-Ωn¬ ho≠pw tLm-cam-b bp-≤w -S-°p∂p. ho≠pw Zm-cn-I˛ Zm--th-{μ-∑m¿ Im-fn-sb t-cn-Sm-m-ImsX HmSn-sbm-fn- °p∂p. Xp-S-¿-∂v ]m-Xm-fØn-sem-fn-® Zm-cn-I˛Zm--th-{μ- ∑m-sc Iq-fn I-≠p-]n-Sn-®v Im-fn-°v sIm-Sp-°p∂p. C-h¿ X-Ωn¬ X-Ωn¬ hn-f-°n-p Np-‰p-am-bn S-∂v -S-Øp-∂ hm-°p-X¿-°-am-Wv t]i¬. Cu ka-bw Zm-cn-Im¿ X-s‚ sX-‰p-I-sf√mw £-an-®v tam-£w X-c-W-sa-∂v Imfn-tbm- Sp {]m¿-∞n-°p∂p. Zm-cn-Ih[w hm-°p-X¿-°n-Ø-n-h-kmw (t]i¬) A-g-sIm- Sp `-K-h-Xn-b-Ω I-øm¬ h-[n-°p-t∂≥ F-∂p ]d-™v Zm-cnI-s‚ in-c- -d-°p∂p. H-cp ssI-sIm-≠v Zm-cnI-s‚ ap-Sn ]n-Sn-®v adp-ssI-bn-se hmƒ-sIm-≠v X-e A-d-°p-∂ co-Xn-bn¬ A-`n--bn-®m-Wv ap-Sn-sb-Sp-°p-∂Xv. Xp-S¿∂v Zm- -th-{μ≥ ap-Sn ssi-eo-Ir-Xm-`n--bco-Xn-bn¬ X-s‚ ap-Sn sIm-Sp-Øv A-c-ßn¬ n∂pw t]m-Ip∂p. Ip-´nI-sf F-Sp°¬ _m-e-]oU-Iƒ, ]-I¿-®-hym-[nIƒ, `q-X-t{]-X-]n- im-Np-I-fn¬n-∂p-≈ D-]-{Z-hw, A-]-kv-amcw XpS-ßn Nn- In-’-sIm-≠v t`Z-am-°m≥ I-gn-bn-s√-∂v hn-iz-kn-°p-∂h- sb√mw Im-fn-°v am-‰m≥ I-gn-bp-sa-∂m-Wv hn-izmkw. Zm- 43 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016 cn-I-h-[-Øn-p ti-jw am-Xm-]n-Xm-°-fp-sS B-{K-l-{]-Im- cw Ip-´nI-sf F-Sp-Øv hn-f-°n-p Np‰pw h-ewh-®v hn-f- °n¬ n∂pw F-Æ F-Sp-Øv s-‰n-bnepw s-dp-I-bnepw h-®v Im-fn A-p-{K-ln-°p∂p. I-en-bS-°n am-Xr`m-hw D- W¿Øn-b ]p-cm-hr-Ø `m-K-am-Wv Ip-´n-I-sf-sb-Sp-°¬ F-∂ N-S-ßns‚ ]n-∂n-ep-≈-Xv. t£-{X-Øn-s‚bpw tZ-i-Øn-s‚bpw sF-iz-cy-Øn- m-bn Xp-S¿-∂v Kp-cpXn, ]q-P, ]-¥-ap-gn-®n¬, ap-Sn-bp-gn- ®n¬, ap-Sn-∏pd-Øp Z£n-W F-∂nß-s-bp≈ A-p- jvTm-ß-tfm-sS ap-Sn-tb-‰v A-p-jvTm- mS-Iw ]q¿-Æ- am-Ip∂p. a-ebm-fn-bp-sS kz-Xz-cq-]o-I-c-W-Øn¬ Im-hp- Iƒ°pw A-Ω-ssZ-h-߃°pw hen-b ÿm--ap≠v. {Km- a-Øn-s‚ A-Ωbm-b Im-hn-e-Ω-bp-sS ap≥-]n¬ A-h-X-cn- ∏n°p-∂ A-p-jvTm--I-e-bm-Wv ap-Sn-tb-‰v. 2000 h¿-j- Øn-p-ta¬ ]-g-°-ap-≈ Cu I-em-cq]sØ 2010˛¬ bp- skvtIm am--h-ss]Xr-I kv-am-c-I-am-bn {]-Jym-]n®-Xv ap-Sntb-‰n-s‚ {]m-[m-y-sØ F-Sp-Øp-Im-´p∂p. Hmtcm ap-Sn-tb-‰p kw-L-Øn-s‚bpw A-h-X-c-W-Ønpw ]mT- Ønpw hy-Xym-k-߃ D≠v. C-cp-]Øn-sbm∂mw q-‰m-≠n-s‚ D-Ø-cm¿-≤-Øn¬ C-Ø-c-Øn-ep-≈ A-p-jvTm--I-e-Iƒ-°v {]-Nm-c-ta-dm≥ Im-cWw, a-p-jy-s-s°m-≠v km-[n-°m-Ø Im-cy-߃ ssZ-h-Øn-p I-gn-bp-sa-∂ hn-izm-k-amWv. C∂pw tcm-K- i-a--Øn-pw A-`o-„-Im-cy-kn-≤n-°p-am-bn ap-Sn-tb-‰v t]m- ep-≈ h-gn-]m-Sp-Iƒ -S-Øn-h-cp-∂p F-∂-Xn-p sX-fn-hm- Wv tIm-´bpw Pn√-bn¬ Ip-dp-∏-¥d-°p k-ao-]-ap-≈ aq- gn-°pf-ß-c -K-h-Xn-t£-{Xw. C-hn-sS Xp-S¿-®-bm-bn 30 apX¬ 45 Znh-kwh-sc h-gn-]m-Sm-bn ap-Sn-tb-‰v -S-Øp- ∂p. `-{Z-Im-fo {]o-Xn-°m-bn ap-Sn-tb-‰pt]m-se ^-e-hØm- b a-s‰m-cp h-gn-]m-Sn√ F-∂ Xn-cn-®-dn-hm-Wv C-∂ ap-Sn-tb- ‰n-v C-{X-tb-sd {]m-[myw h-cm≥ Im-cWw. kzm¿-∞-X a-p-jy-s‚ Iq-S-∏n-d-∏m-sW-¶nepw ap-Sn-tb-‰v F-∂ A-p- jvTm-I-e A-c-tß-d-W-sa-¶n¬ Iq-´m-bv-a-bn-eq-sS am-{X- ta -S°q. A-Wp-Ip-Spw-_-Øn-v {]-k-‡n-tb-dp-∂ Cu Im-e-L-´-Øn¬ B-[pn-I X-e-apd-°v Iq-´m-bv-a-bp-sS a- lXzw Xn-cn-®-dn-bmpw Ah-sb n-e-n¿-Ømpw C-Ø-c- Øn-ep-≈ A-h-X-c-W-߃ k-lm-bn-°p∂p. hnhn-[ t`- Z-߃ ad-∂v H-cp N-´-°q-Sn-I-Øv H-cp Iq-´m-bv-a-bp-sS A-p`-hw kr-„n-°p-∂ Im-gv-N-bm-Wv ap-Sn-tb‰p-t]m-ep- ≈ A-p-jvTm--ß-fn¬ Im-Wp-∂Xv.
 23. 23. tUm. kn.-]n. DÆn-Ir-jvW≥ IY-I-fn-bnse icoc Ne--im-kv{X-Ønepw apjy icoc {]h¿Ø imkv{X-Ønepw Kth-jWw SØn c≠v tUmIvS-td‰pIƒ e`n-®n-´p-≠v. IY-Ifn Iem-Im-cpw Iem ncq-]-I-p-am-Wv. nc-h[n rØ mS-I-߃ Bhn-jvI-cn-®n-´p-≠v. HutZym-KnI Pohn-X-Øn¬ Poh-imkv{X A≤ym-]-I-m-bn-cp-∂p. t^m¨: 9946553014 `c-X-ap-n-bpsS mSy-imkv{X Z¿i--Øns‚ Bp-Im-enI {]k‡n `uXnI imkv{X ZrjvSn-bn-eqsS NXp¿tΔ-Z-߃ th≠-hn[w a- n-em°n AXv kz[¿Ω-a-p-k-cn®v Ah-c-h-cpsS Pohn-X-Øn¬ {]tbm-Kn-°p-hm-p≈ tijn jvS-s∏´ ImeØv C{μmZn ZnIv]m-e-I-∑m-cpsS At]-£-b-p-k-cn®v {_“mhv krjvSn® A©m- asØ thZ-as{X (]-©-a-th-Zw) "mSy-thZw' D]-th-Z-ß-fmb "Bbq¿tΔ- Zhpw, [p¿tΔ-Zhpw' Iq´n-t®¿Øp. `c-X≥ F∂ apn-t{i-jvT≥ {]kvXpX thZsØ {]mh¿Øn-I-am-°p-hm-p≈ ]≤-Xn-Iƒ Xøm-dm-°n. Aßns mSy-thZw mSy-im-kv{X-ambn; `mc-X-Ønv kz¥-am-sbmcp kuμcy imkv{X- hpw, A`n--b- im-kv{Xhpw, S imkv{X-hpw, mSI imkv{Xhpw D≠m- bn. `mc-Xo-b-amb kwkvIm-c-Øns‚ imkv{Xw F∂p-IqSn {]kvXpX {KŸsØ hnti-jn-∏n-°p-∂-Xn¬ sX‰n-√. CXn¬ rØ, rXy, mS-Im-Zn-I- 45 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 24. 24. sf-°p-dn®p am{X-a√ hni-Zo-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. ax-im-kv{X- hpw, kz`mh ]T--hpw, hy‡nXz hnI-k--hpw, icocNe imkv{X-hpw, X®p-im-kv{X-hpw, Btbm-[-- hpw, `mjm-im-kv{X-hpw, Km-hpw, hmZy n¿Ωm-Whpw {]tbm-K-hpw, sshinI-X-{¥-hpw, a‰-p-_‘ hnj-b- ßfpw kqN-m-cq-]-Øn-se-¶nepw mSy-im-kv{X-Øn¬ Is≠-Øm-hp-∂-Xm-Wv. thZ-a-{¥mZn {]tbm-K-߃sIm≠v kn≤n-t°≠ ^e-sa-¥mtWm AsX-√mw mSy-{]-tbmKw sIm≠v km[y-amhpw F∂mWv mSy-imkv{Xw ]e L´-ß-fn- embn ka¿∞n-°p-∂-Xv. temI-hr-Øm-¥-p-I-c-W-amWv mSy-sa-∂pw, tZi-Im-e-am-‰-߃°-p-k-cn®v kaql ∑- bv°mbn {]h¿Øn-°p∂ ]WvUn-X-∑m-cpsS n¿t±-i- ߃°-p-k-cn®v mSy-X-Xz-ßsf Bh-iy-amb am‰-ß- tfmsS {]tbm-Kn-®p-sIm-≠n-cn-°-W-sa∂pw mSy- imkv{Xw Ap-im-kn-°p-∂p. mSy-Øns‚ Dt±-iy-ß- sf-°p-dn®v {]kvXpX {KŸ-Øn¬ ]d-™n-cn-°p-∂-h-bn¬ {][m--am-bh Xmsg tN¿°p-∂p. 1. hntmZ cq]-Øn¬ I≠pw tI´pw GsXmcp hy‡n°pw {]m]y-amb hn[-Øn¬ NXp¿th-Z-X- Xz-ßsf a- n-em-°p-hm-mWv mSy-ap-≠m-b-Xv. (hn-Zym-`ymk hnN-£-W¿ Xmc-X-tay B[p-nI Ime-L-´-Øn¬ Is≠-Øn-b-XmWv hnZym-`ymkw hntmZ cq]-Øn¬, I≠pw tI´pw ]Tn-°p-hm≥ ]‰p-∂-hn-[-Øn¬, F√m-h¿°pw {]m]y-am-bn-cn-°- Ww F∂Xv ˛ Learn while one plays, Learning must be an audio-visual experience, Education must be accessible to all.) (m.im; A:1: t«m: 7) 2. imco-cn-Ihpw, am-kn-I-hp-ambn hnj-an-°p∂ B¿°pw Imem-p-k-cWw Bh-iy-amb im¥n ¬Ip-hm-mWv mSyw krjvSn-°-s∏-´-Xv. (m.im; A: 1; t«m: 86.3) 3. "mSyw' F∂ alXv k¶-ev]-Øn¬ Dƒs∏- SmØXmbn temI-Øn¬ H∂pw Xs∂-bn-√. AXp- sIm-≠p-Xs∂, NXp¿]p-cp-jm¿∞-ß-fpw, h¿Æm- {ia [¿Ω-ß-fpw, [-hpw, bi- pw, _p≤nbpw h¿≤n-°p-hm-p≈ kZvhrØn-Ifpw, k¿Δ-im-kv{X- ß-fpw, inev] {]h¿Ø--ßfpw AS-ßp-∂-XmWv mSy-imkv{Xw. (m.im; A: 1: t«m: 86.4; 87; 88) 4. [¿Ωm-p-k-c-W-ap≈ ]mT-]-T-w, rØ-˛-r-Øy- ˛-m-S-ImZn {]tbm-K-߃, Kmm-em-]-w, Nn{X-c- N-, hmZy-hm-Zw F∂n-h-sIm≠v thZ-a-{¥- ߃sIm≠v e`y-am-Ip-∂-Xn-p-k-a-amb ^ew e`n- °pw. (m.im: A: 36; t«m: 19) 5. nkzm¿∞-X-tbm-Spw, BZ-c-thmSpw mSyw {]tbm- Kn-°p-I-bm-sW-¶n¬ `qan lcn-X-ssPh kº-Øp- sIm≠v tXP-kzn-bmbn amdpw. Zmcn-{Z-yhpw, tcmKmZn ]oU-Ifpw C√m-Xm-bn-Øo-cpw. arK-߃°pw kZvhrØ-cmb ap-jy¿°pw im¥n-e-`n-°pw. `qansb `cn-°p-hm≥ {]m]vX-m-b, bYm¿∞ cmPmhv (`-c-Wm-[n-]≥) D≠m-hpw. (m.im; A: 1; t«m: 70) {]kvXpX mtSym-t±-iy-ßsf ncm-I-cn-°m-sX, {]tbmK ]≤-Xn-I-fn¬ Imtem-Nn-X-amb am‰-߃ ]WvUn- X-a-Xm-p-k-cWw kzoI-cn-t°-≠-Xm-sW∂v n¿t±-in- °p∂ `c-X-ap-n-bpsS Zo¿L-ho-£-WsØ Dƒs°m≠v {]mh¿Øn-I-am-t°-≠Xv GsXmcp `mc-Xo-b-s‚bpw [¿Ω-am-Wv. AXp-sIm-≠p-Xs∂ ¿Ø-I¿°pw, A`n- t-Xm-°ƒ°pw, Kmb-I¿°pw a‰p Iem-Im-c-∑m¿°pw th≠n-am-{X-a√ mSy-imkv{Xw cNn-°-s∏-´Xv F∂p-Xs∂ Icp-X-c-Ww. F∂m¬, Ie-Iƒ kaql ∑-bv°p≈ AYhm temI--∑-bv°p≈ i‡-amb D]m-[n-I-fm-sW- ∂pw, Iem-Im-c-∑m¿ / Iem-Im-cn-Iƒ (m-Sy-{]-tbm-‡m- °ƒ) {]kvXpX D]m-[n-{]-tbm-K-Øn-p≈ i‡-amb am[y-a-ß-fm-sW∂pw mSy-im-kv{Xw, bp‡n-bp-‡w sXfn-bn-°p-∂p-s≠∂ hkvXpX {it≤-b-am-Wv. Kmm-em-]-w-sIm≠v A·nbpw t]am-cnbpw D≠mb IY-Iƒ Ωƒ tI´n-´p-≠v. Ie-IƒsIm-≠v, kz`m- h-cq-]o-I-c-W-hpw, ]T--]p-tcm-K-Xnbpw XpSßn tcmK-im- ¥n-hsc km[y-am-sW∂v Hcp ]cn-[n-hsc `uXn-I-im- kv{Xhpw kΩ-Xn-°p-∂p. ]co-£-W-߃ XpS-cp-∂p. A[n-Ihpw a‰p cmPy-ß-fn-em-sW-∂p-am-{Xw. k¿Δ-Po- h-Pm-e-ß-fpsSbpw ∑bv°pw kaql ∑-bv°pw, temI ∑bv°pw th≠n kpL-Sn-X-am-bn, imkv{Xo-b- 47 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 25. 25. ambn F{Xtbm Imew ap≥]v Xøm-dm-°nb Hcaqey ]≤Xn Kuc-h-]q¿Δw ]Tn-°-W-sa-∂pw, ]co-£-W-߃ S-Ø-W-sa∂pw ]e `mc-tX-Xc kwkvIm-c-ßfpw Ah- cpsS Ap-`-h-ß-fn-eqsS ap°v hy‡-am-°n-Ø-∂p-sIm- ≠n-cn-°p∂p- mSy-{]-tbm-K-ß-fpsS Ah-X-c-Whpw a’- c-hp-a-S-ßp∂ D]-cn-π-h-amb km[y-X-Isf mw i‡- ambn {]tbm-Kn-°p-∂p-ap-≠v. F∂m¬ ta¬∏-d™ "mSy- Øns‚' An-tj-[y-amb D∂-ß-fn-te-°p≈ {]bm-W- amtWm F∂p-IqSn Bflm¿∞-ambn hne-bn-cp-Øn, Bh- iy-amb ]T--˛-]-co-£-W-˛-{]-tbm-K-ß-fn-eqsS mSy-{]-tbm- K-Øns‚ km[y-X-Iƒ Imem-p-k-c-Ww, D∂-߃ sX‰msX {]tbm-Kn-®m¬ kwkvIm-c-Øn-p-Xs∂ ip`-kq- N-I-ß-fmb am‰-߃ kw`-hn-°mw. 36 A≤ym-b-ß-fn¬ (37 F∂pw ]mT-t`Zw ImWm- dp-≠v) Bdm-bn-c-Øn-tesd t«mI-ß-fmbn C∂p ap°v ]cn-Nn-X-amb mSy-imkv{Xw A`n-h Kp]vX≥ F∂ Imivaocn ]WvUn-X≥ (Im-e-L´w Dt±iw 950-˛1020 F.- Un.) Xøm-dm-°nb kwkvIrX `mj-bn-ep≈ hymJym cq]-Øn-em-Wv. tIc-fobmb {io. sI.-]n. mcm-bW ]jm-scmSn AXns‚ ae-bm-f-Øn-ep≈ hnh¿Øw Xøm-dm-°n-bn-´p-≠v F∂Xv ap-°-`n-am-n-°m-hp∂ hkvXp-X-bm-Wv. tUm. a≥tam-l≥ tLmjv, tUm. F≥.- ]n. DÆn F∂n-h¿ Cw•ojv `mj-bn-te°pw hnh¿Øw sNbvXn-´p-≠v. mSy-im-kv{X-Øn¬ ]cm-a¿in-®n-´p≈ ]e Imcy-ßfpw C∂v ap°v ImWp-hmtm tIƒ°p-hmtm km[n-s®-∂p-h-cn-√. `c-X≥ ]d-™-Xp-t]mse tZi-Im-e- am-‰-߃ BZy-Ime kn≤m¥ßsf am‰n Fgp-Xn-bn-´p- ≠m-h-Ww. mSy-Øns‚ Dt±-iy-߃ F°m-eØpw {]k- ‡-am-sW∂v kmamy bp‡n-sIm-≠p-Xs∂ a- n-em- °mw. AXp-sIm-≠p-X-s∂, Ahbv°v am‰w kw`-hn-°p- ∂Xv A`n-e-j-Wo-b-a-√. {]tbmKw Dt±-in® ^ew ¬Ip- ∂n-s√-¶n¬, {]kvXpX am‰-߃ sX‰m-sW-∂p-Xs∂ ka¿∞n-t°-≠n-h-cpw. mSy-{]-tbm-‡m-°-f-√m-Ø-h¿, {]tbm-K-Øn-m-h- iy-amb kmt¶-XnI `mK-ßsf am‰n-n¿Øn, {][m A≤ym-b-ß-fnse aqey-ßsf Adn-bp-hm≥ {ian-°p-∂- Xp-X-s∂, {]kvXpX {KŸw ]cn-N-b-an-√m-Ø-h¿°p- t]mepw Ah-c-h-cpsS Ap-`h kº-Ø-p-k-cn®v kaq- l--∑-°mbn ]eXpw kw`m-h sNøp-hm-p≈ t{]cW ¬Ip-hm≥ ]cym-]vX-am-Ip-sa∂v hniz-kn-°p-∂p. mSy-Z¿i--ß-fnse "Ie-Iƒ' F∂ {]tbm-KnI hn`mKw am{Xw ]cn-tim-[n°mw Ie-Iƒ A`y-kn-°p-∂-Xp-sIm≠v Hu]-Nm-cnI hnj-b-߃ ]Tn-°p-hm≥ IqSp-X¬ Ignhp In´p-∂p. IqSmsX hy‡nXz hnIm-khpw km[y-am-Ip-∂p. Ah- bn¬ {][m--amb 10 Ign-hp-Iƒ `uXnI imkv{X-߃ kΩ-Xn-°p∂ ]≤-Xn-I-fn-eqsS IrXy-ambn n¿Æ-bn-°- s∏-´n-´p-≠v. AXn¬n∂v a‰v Ign-hp-Ifpw hnI-kn-°p∂p F∂pw Is≠-Øn-bn-´p-≠v. {][m--amb 10 Ign-hp-Iƒ ˛ 1. k¿§-i-‡n, 2. Bfl-hn-izm-kw, 3. {]iv ]cn-lm-c- ti-jn, 4. ÿntcm-’m-lw, 5. hy‡X/IrXy-amb {i≤, 6. ni_vZ Bibhnn-a-bw, 7. {Inbm-fl-I-amb {]Xn- I-cWw kzoI-cn-°¬, 8. kl-{]-h¿Ø-w, 9. A¿∏-Ww, 10. sNøp∂ {]h¿Øn-bpsS ^ew IrXy-ambn t_m[n- ∏n-°p-hm≥ km[n-°p-I. Zriy-I-e-Isf Bkv]-Z-am°n am{X-ap≈ ]T-- ߃ ¬Ip∂ Adn-hp-Iƒ `mc-Xo-b-cpw, hntZ-in-b-cp- amb Iem-cw-KsØ ]WvUn-X¿ ]d-™n-cp∂ hkvXp-X- Iƒ `uXnI imkv{X-Øns‚ ]≤-Xn-I-fn-eqsS sXfn-bn- °-s∏-Sp∂p F∂v ImWmw.  ""nXy-Po-hn-X-Øn¬ h∂p-tN-cp∂ s]mSn-]-S-e- ßsf Bflm-hn¬n∂v o°w sNøp∂p''. ˛ ]mtªm ]n°m-tkm.  ""Zriy-I-e-Iƒ akvXn-jvI-Øns‚ hyXykvX `mK- ߃ XΩn-ep≈ hnn-a-b-sØbpw Ah-bpsS GtIm-]--sØbpw IrXy-ambpw i‡-hp-ambn ]ptcm-K-an-°p-hm≥ klm--bn-°p-∂p.'' ˛ New Cog- nitive Research Out of Germany  `uXnI Xe-Øn¬ / ImWm-hp∂ icoc `mKsØ Bkv]-Z-am°n A]-{K-Yn-®m¬, ""Zriy-I-e-Iƒ'' akvXn-jvI-sØ-bmWv ip≤o-I-cn-°p-∂Xv F∂p- ]-d-bmw. B[pnI Kth-jWw {i≤ tI{μo-I-cn-°p-∂Xv ˛ ax-imkv{Xw (Psychology) icoc {]h¿Ø imkv{Xw (Physiology), hnZym-`ymk imkv{Xw (Peda- gogy) F∂o hnj-b-ß-fn-em-Wv. B cwKsØ ]T--߃ 49 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 26. 26. sXfn-bn-°p-∂Xv, Zriy-I-e-Iƒ, hy‡n-bpsS BsI- bp≈ k¥p-en-Xm-h-ÿsb ne-n¿Øp-hm≥ klm-bn- °p∂p F∂m-Wv. AXv km[y-am-Ip-∂-Xn-p≈ {][m Imc-W-߃ Fs¥-√m-am-sW∂v tm°mw:˛ ZpxJw, thZ XpS-ßnb Akz-ÿ-X-Isf Ipd- bv°p-∂p. kzbw {]Xn-^-e--hpw, Xs∂-°p-dn-®p≈ Adnhpw h¿≤n-∏n-°p-∂p. hy‡n-bpsS Btcm-Ky-Ønv {]Xn-Iq-e-amb kz`m-h-sØ-bpw, Nn¥-bpsS LS--I- sfbpw am‰p-∂p. lrZ-b-an-Sn∏pw c‡-k-Ω¿±hpw km[m- cW ne-bn¬ ne-n¿Øp-∂p. akvXn-jv-I-hp-ambn _‘- s∏´v, ico-c-Øns‚ nc-h[n {]h¿Ø--ßsf nb-{¥n- °p-∂-Xn¬ {][m ]¶p-h-ln-°p∂ "tIm¿´n-tkmƒ' F∂ cmk-h-kvXp-hns‚ Afhv {Iao-I-cn-°p-∂p. {]mbw IqSn-h-cp-tºmƒ D≠m-Im-hp∂ Hm¿Ω-°p-d-hv, ]e-Xcw imco-cnI Akzm-ÿy-߃, hn´p-am-dmØ tcmK-ß-fpsS `mcw F∂n-hsb KWy-ambn Ipd-bv°p-∂p. bmYm¿∞y- ß-fp-ambn s]mcp-Ø-s∏-Sp-hm-pw, hnIm-c-n-b-{¥-W-Øn- pw, kl--i‡n h¿≤n-∏n-°p-hmpw km[y-am-Ip-∂p. £oWw kw`-hn® Ah-b-h-ßtfbpw {]h¿Ø--ß- sfbpw s√mcp ]cn-[n-hsc ]q¿Δm-h-ÿ-bn-te°v Xncn- ®p-sIm-≠p-h-cp-hm≥ klm-bn-°p-∂p. Iem-]-Tw ]mtTy-X-c-hn-j-b-ambn ImWp-∂Xv icn-b-s√∂v sXfn-bn-®n-´p≈ ]T--߃ nc-h-[n-bm-Wv. C‚¿s‰v k¿®v F≥Pn-n¬ "role of arts in education' F∂p sImSp-Øm¬Ø-s∂, sNdpXpw hep-Xp-amb FÆ- a‰ Ipdn-∏p-Ifpw teJ--ßfpw ImWmw. Kth-jW {]_- ‘-ßfpw teJ--ßfpw sse{_dnIfnepw e`y-am-Wv. Iem-]-Tw ap-jy-i-co-c-Ønepw a- nepw hcp-Øp∂ am‰-߃ nco-£n-°p-∂-Xv, `uXnI imkv{X imJ-I-fn¬ D]-tbm-Kn-°p∂ FMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging), NII (Near-Infrared Imaging), TMS (Trascranial Magnetic Stimulation), Stereophotogrammetry, LMA (Laban Movement Analysis) apX-emb B[p-nI kt¶-X-߃ D]- tbm-Kn®p sIm≠p-X-s∂-bm-Wv. akvXn-jvI-Øn¬ hcp∂ LS-m-]-c-hpw, {]h¿Ø kw_-‘n-I-fp-amb am‰-ßsf Ch-bn-eqsS IrXyambn hne-bn-cp-Øp-hm≥ km[y-am-Wv. Iem-]-T kw_-‘n-I-fmb {]kvXpX hnj-b- ߃ Bg-Øn¬ ]Tn® ]WvUn-X¿ ncm-I-cn-°m-m- hmØ, hkvXp-n-jvT-amb C{Xbpw Adn-hp-Iƒ ap°v ¬Ip-∂-Xn-eqsS ]pcm-X `mc-Xob "mSy Z¿i--߃' tIhew "Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ°p-th≠ am¿§-tc-J-Iƒ' am{X-am-sW∂ atm-`mhw amtd≠ kabw AXn-{I-an- ®n-cn-°p∂p F∂p-IqSn a- n-em-t°-≠-Xp-≠v. ico-c-hpw, 51 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016 a pw hf¿∂p-sIm-≠n-cn-°p∂ {]mb-Øn-emWv Ie- Iƒ A`y-kn-t°-≠-Xv. Hcp Iebpw "D≈n-se- ¶nepw' C√mØ Hcp hy‡n D≠m-hp-I-bn-√m. ]uc- kvXyhpw ]m›m-Xy-hp-amb Iem-cq-]-ß-fpsS Zm¿i-n- I-hpw, temI-Ønp kw`m-h sNbvX hnJym-X-mb ]WvUn-X-mWv {ioe-¶≥ ]uc-m-bn-cp∂ Bμ sI‚njv Ipac kzman. At±-l-Øns‚ G‰hpw i‡hpw kXy-hp-amb Hcp ho£Ww Cu Ah-k-c-Øn¬ Hm¿°p- ∂Xv {]k-‡-am-bn-cn-°pw. "Iem-Im-c≥ Hcp {]tXy-I- Xcw hy‡n-b-√. F∂m¬, Hmtcm hy‡n-bnepw Hcp {]tXy-I-Xcw Iem-Im-c-p-≠m-bn-cn-°pw.' ΩpsS hnZym-e-b-ß-fn¬ F{X-am{Xw Kuc-h- tØm-sS-bmWv Iem-]-Tw ssIImcyw sNøp-∂Xv F∂v hkvXp-n-jvT-ambn A]-{K-Yn®v hne-bn-cp-tØ-≠n-bn-cn-°p- ∂p. AXn¬ hcp∂ ndhpw Ipd-hpw, hcpw Xe-ap-d-I- fpsS ico-c-sØ-bpw, a- n-sbpw AXp-hgn kaq-l- Øns‚ LS--sbbpw kwkvIm-c-sØ-bp-amWv kzm[o- n-°pI F∂ kXyw nc-kn-°m-Xn-cn-°p-hm≥ ap-s°- √m-h¿°pw Cuiz-cm-p-{K-l-ap-≠m-I-s´.
 27. 27. Iem hnP-b≥ rØw {]mW-hm-bp-hmbn Icp-Xp∂ Iem-Im-cn. Ggp ]Xn-‰m≠v ImesØ Ap-`h kº-Øv. “tamln-n-bm´w˛Adn-tb-≠-sX√mw” F∂ _p°ns‚ {KŸ I¿Ømhv. {]i-kvX-cmb Iem-a-WvUew IrjvW≥ mbcptSbpw Iem-a-WvUew I√ym-Wn-°p-´n-b-ΩbpsSbpw aIƒ. t^m¨: 99474 80119 mSy-Øns‚ KpWw mZm-fl-I-mb {io]-c-ta-iz-cpw mZ-kz-cq-]n-Wn-bmb ]cm-i-‡n-bp- amWv mSy-I-e-bpsS A[n-jvTm tZh-X-Iƒ. Ch-cpsS XmWvU-h-em-ky- rØw {]]-©-Ønse k¿hNcm-N-c-ß-fnepw nd-™p-n¬°p-∂p. `K-hms‚ S-cm-P-in¬] cq]w hfsc {]kn-≤-am-Wv. B cq]-Ønv sshin-jvSy-am¿∂ k¶¬∏-am-Wp-≈-Xv. NXp¿`pP cq]-Øn-ep≈ `K-hms‚ apI-fnse heXp Iøn¬ ]nSn-®n-cn-°p∂ Uacp, {]]-©-Ønse BZy mZ- sØ-bmWv kqNn-∏n-°p-∂-Xv. CXv krjvSn-bpsS {]Xo-I-am-Wv. apI-fn¬ CSXp Iønse A·n-bm-Is´ kwlm-c-Øns‚ {]Xo-I-am-Wv. amb, hn{`m-¥n, A⁄m- w, adhn XpS-ßnb Xtam-Kp-W-ßsf {]Xn-n-[mw sNbvXn-cn-°p∂ _o`- ’-cq-]n-bmb A]-kvam-csØ heXp Im¬sIm≠v Nhp-´n-]n-Sn-®n-cn-°p-∂p. CSXp ]mZ-ap-b¿Øn AXv B{ibÿm-am-sW∂v CSXp Iøm¬ ZWvU- 53 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016 {]i-kvX-cmb Iem-a-WvUew IrjvW≥ mbcpw ]Xvn Iem-a-WvUew I√ym-Wn-°p-´n-b-Ωbpw
 28. 28. lkvX ap{Z-sIm≠v kqNn-∏n-°p- ∂p. Xmsg heXp Iøn¬ B{in- X¿°v A`bw ¬Ip-∂-Xmbn A`- b-ap{Z ]nSn-®n-cn-°p-∂p. `K-hms‚ Imen¬ q]p-chpw amdn¬ ]qWp- q-ep-ap-≠v. rØw sNøp-tºmƒ Ccp-h-i-ß-fn-te°pw PS NnXdn n¬°p-∂p. Xe-bnse PS-s°-´n¬ N{μ-°-ebpw KwKm--Znbpw [cn-®n- cn-°p-∂p. KwK Poh-m-h-iy-amb Pe-Øns‚ {]Xo-I-am-Wv. heXp ImXn¬ apX-ebpw CS-Xn¬ PnwKnbpw [cn-®n-cn-°p-∂p. Igp- Øn¬ cp{Zm-£-am-e-Ifpw k¿∏- ßfpap≠v. aq∂mw Xr°-Æmb ⁄m-ZrjvSn A⁄m-sØ in- ∏n-°p-∂p. hn{K-l-Øns‚ ]pd- Inse {]`°v Pohm-flm-°sf ]c- am-flm-hn-te°v tbmPn-∏n-°p∂ k¶-ev]-am-Wp-≈-Xv. {]]-©-Ønse k¿h-N-e--ß-fp-sSbpw Dd-hn-S-amb `K-hms‚ Xmf-e-bm-fl-IXz {][m- -amb rØ-Øns‚ {]Im-i-- amWv ]pd-In¬ hrØm-Im-c-Øn¬ ImWp∂ {]` F∂pw Icp-X-s∏-Sp-∂p. {]]-©-Øn-e-S-ßn-bn-cn- °p∂ rØ-Ønv C∂pw am‰-sam- ∂p-an-√. sImSp-¶m-‰n¬ BSn-bp-e- bp∂ hr£-ß-fpsS kwlm-c-Xm- WvU-hhpw AXnv Xmf-mZ Kmw`o- cyhpw ¬Ip∂ taL-K¿÷--hpw, aμ-am-cp-X-t-‰p-e- bp∂ hr£-e-Xm-Zn-Isf atm-l-c-ambn Ap-K-an-°p-∂, apf-¥-≠p-°-fn-eqsS HgpIn-sb-Øp∂ KoX-[z-nbpw {]Ir-Xn-bnse AN-c-ß-fpsS rØ-am-Wv. ]oen-hn-S¿Øn- bm-Sp∂ abn-ep-I-fpsS atm-lc rØhpw hb¿ ndsb ]mep-Ip-Sn®tijw arK-ß-fpsS Ip™p-߃ Xp≈n-®m-Sn-°-fn-°p∂ B-μ-Xm-WvU-hhpw ΩpsS IÆnv Ipfn¿a ¬Ip-∂p. {]IrXn AXns‚ rØw A`w-Kpcw XpS¿∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. BZna ap-jy¿ kt¥mj thf-I-fnepw `‡n n¿`-c-ambpw sNbvXp-t]m-∂n-cp∂ {]mIr-X-rØw A¬]kz¬] hyXym-k-ß-tfmsS C∂pw BZn-hm-kn- Iƒ XpS¿∂p-h-cp-∂p. ImSv mSm-hp-Ibpw `mjbpw kwkvIm-chpw hf¿∂p hnI-kn-°bpw sNbvX-tXm-sSm∏w hnhn[ Ime- cq-]-ßfpw ]nd-∂p, hf¿∂p, hnI-kn-®p. C∂v Adp-]- Øn-mep Ie-I-fp-≈-Xmbn ImW-s∏-Sp-∂p. Ah-bn¬ rØ-KoX hmZy-I-e-Iƒ°v hfsc {]m[m-y-ap-≠v. mSy-I-e-bpsS khn-ti-j-X-Isf hfsc hnkvX- cn®p {]Xn-]m-Zn-°p∂ Hcp al-Ømb imkv{X {KŸ- amWv `c-X-ap-n-bpsS mSy-im-kv{Xw. mSy-I-e-bpsS AXn-kq-£va-amb `mK-ß-sf-t∏mepw hfsc hnkvX-cn®v ap∏-Øn-bmdv A≤ym-b-ß-fn-eqsS `mc-Xo-b¿°v kΩm-n® mSy-Øns‚ hn⁄m tImi-amWv mSy-im-kv{Xw. ]ecpw mSy-im-kv{X-Ønv ]e-hn[ hymJym--ßfpw ¬In-bn-´p-≠v. {io. sI.-]n. mcm-b-W-]n-jm-cSn `c-X-ap- 55 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 29. 29. n-bpsS mSy-im-kv{XsØ ae-bm-f-Øn¬ hnh¿Øw sNbvXv tIcf kmlnXy A°m-Zan hgn {]kn-≤o-I-cn- ®n-´p-≠v. mSy-thZw tZhm-Zn-tZ-h-∑m-cpsS Bh-iy-{]-Imcw mSy-thZw krjvSn-®Xv {_“m-hm-Wv. [¿Ω {][m-hpw kpJ-a-b- hp-amb IrX-bpKw Ign™v t{XXm-bpKw XpS-ßn-b- tXmsS temI¿ thZw a- n-em-°p-hm≥ Ign-hn-√m-Ø- h-cmbn. Ima-tem-`m-Zn-Ifpw Akq-bbpw am’-cyhpw nd™ Zp¿am¿Kn-I-fm-bn-Øo¿∂ P-ßsf k∑m¿§- Øn-te°p bn-°p-hm≥ Fs¥-¶nepw sNø-W-sa∂v tZh-∑m¿ {_“m-hn-tm-S-t]-£n-®p. {_“mhv [ym-n-c- X-mbn D]mbw Btem-Nn-®p. ""[¿Ωy-a¿∞yw bi-kyw N tkm]-tZiw k kw{Klw `hn-jy-X› temIky k¿Δ I¿Ωmp Z¿iIw k¿him-kvXm¿∞ kº∂w k¿h inev] {]h¿ØIw mSymJyw ]©aw thZw tkXn-lmkw Itcm-aylw Ghw k¶ev]y `K-hm≥ k¿h-th-Zm-p-kva-c≥ mSy-thZw XX-›t{I NXp¿th-ZmwK kw`hw (m-Sy-imkv{Xw A≤ymbw ˛ 1 t«mIw 9) [¿ΩmZn ]pcp-jm¿∞-ßsf km[n-∏n-°p-∂Xpw lrZyX nanØw GXp P-߃°pw BI¿j-Wo-b- am-Ip-∂Xpw Io¿Øn-bp-≠m-°p-∂Xpw D]-tZ-i-߃ Dƒs°m-≈p-∂Xpw {]Xy-£-ambn ImWm-hp-∂-Xn-m¬ hy‡-ambn a- n-em-°m-hp-∂Xpw `mhn temI-Ønv F√m I¿Ω-ß-sfbpw XpS¿®-bmbn ImWn-®p-sIm-Sp-°p- ∂Xpw KoX-hmZy rØm-Zn-I-fmb kIe Iem-imkv{X hnj-b-ßfpw tN¿∂Xpw Nn{X-Ie in¬]-Ie XpS-ßn- bh AS-ßn-bXpw CXn-hrØ hnti-j-ßsf Ah-ew- _n-°p-∂-Xp-amb mSy-sa∂ t]cn¬ A©m-a-sXmcp thZw Rm≥ n¿Ωn-°p-∂p≠v F∂v k¶¬∏n-®-tijw {_“-tZ-h≥ mep thZ-ß-fn-tebpw kmcmwiw Dƒs°m- ≈n-®p-sIm≠v n¿Ωn® ]©-a-th-Z-amWv mSy-th-Zw. EtKz-Z-Øn¬ n∂v hmtIym-®m-c-Whpw kma-th- Z-Øn¬ n∂v KoXbpw bPp¿ thZ-Øn¬ n∂v AwKm- `n--b-ßfpw AY¿h thZ-Øn¬ n∂v ck-`m-hm-Zn-I-fp- amWv ]©-a-th-Z-Øn¬ tZh≥ Dƒs°m-≈n-®-Xv. F∂m¬ tZh-∑m-sc-°mƒ thZ-X-Xz-⁄cpw ZrV- {hXw Ap-jvTn-°p-∂-h-cp-amb al¿jn-am¿t° mSy- thZw icn-bmbn {]h¿Øn-°p-hm≥ km[n-°p-sh-∂-Xn- m¬ {_“mhv `c-X-ap-n°mWv Cu thZw D]-tZ-in-®- Xv. `c-X-apn Xs‚ qdp-]p-{X-∑m-scbpw mSyw A`y-kn- ∏n-®p. hmNnI {][m--amb `mc-Xn-hr-Ønbpw `mhm-`n-b {][m--amb kmXzXn hrØnbpw AwK-N-e {][m-- ß-fmb Bc-`-Sn-hr-Ønbpw apn-am¿ A`y-kn-®p. inh- i-‡n-am-cpsS emky-`w-Kn-bm¿∂ ssIin-In-hrØn A`y- kn-®Xv {_“mhv krjvSn® Ccp-]-Øn-mev A]vk-c- p- I-fm-Wv. mc-Z-ap-n-bpsS Kmm-em-]-tØm-sSm∏w Ghcpw S-cmP aq¿Øn°p ap∂n¬, [ztPm-’-h-Ønse Ac- tß-‰-Øn-p-ti-jw, mSy-thZw AXn-kp-μ-c-ambnØs∂ Ah-X-cn-∏n-®p. F∂m¬ rØ-Øn¬ Xs‚ AwK-lm-c- ßfpw Ic-W-ßfpw IqSn tN¿°p-hm≥ alm-tZ-h≥ XWvUp-hns ntbm-Kn-®p. Aßns XWvUp ]Tn-∏n® XmWvU-hhpw rØ-Øn¬ ebn-®p. kpIp-amc {][m-- amb emkyw mSy-Øn¬ ebn-∏n-®Xv {io]m¿h-Xn-bm-Wv. C{]-Imcw temI-kw-c-£-Wm¿∞w Zriyhpw {ihyhpw tN¿∂ mSy-thZw {_“mhv temI-Ønp ka¿∏n®p. `c-X-ap-n-bpsS ]p{X-∑m¿ mSy-thZw `qan- bn¬ {]N-cn-∏n-®p. F∂m¬ AXnp ap≥]pw mSyw `qan- bn¬ FØn-bn-cp-∂p-sh∂v mSy-im-kv{X-Ønse ap∏-Øn- bm-dm-a-≤ym-b-Øn¬Øs∂ kqNn-∏n-°p-∂p-≠v. ""]nXm-a-l-Kr-tl-kvamI˛ taXZ¥x ]ptc-Pt ]nXm-al {Inbm-bp-‡˛ ap¿Δiym k{º-h¿ØnXw'' (t«mIw 50) lp-js‚ ]nXm-a-l-mb ]pcp-cp-h v kz¿§m- [n-]-Xn-bmbn kz¿§-Øn¬ sN∂-t∏mƒ kpc-¿Ø-In- bmb D¿Δ-in-bpsS rØ-Øn¬ BIr-jvS-m-hp-Ibpw D¿Δ-insb `qan-bn-te°p sIm≠p-h∂v Xs‚ A¥:∏pc- Øn¬ hmgn-°bpw sNbvXp. D¿Δ-in-bm-Is´ A¥:∏pc kv{XoIƒ°p rØw D]-tZ-in®tijw Ipd-®p-Imew Ign™v kz¿§-Øn-te°p Xs∂ Xncn-®p-t]m-bn. CXn¬ aw-sm¥ cmPm-hnv D∑mZw _m[n-°bpw cmPm-hn-tm- sSm∏w Xs∂ A¥:∏pc kv{XoIƒ°pw miw kw`-hn- °p-Ibpw sNbvXp. ]pcmW IY-bmb alm-`m-c-X-Øn¬, ]mWvU-h-∑m-cnse A¿÷p-≥ kz¿§-Øn¬ sN∂- 57 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 30. 30. t∏mƒ rØw A`y-kn-®p-sh∂pw A⁄mX hmk-°m- eØv hncmS cmPs‚ cmP-[m-n-bn¬ Xma-kn-®p-sIm≠v cmPm-hns‚ aIƒ DØ-csb rØw A`y-kn-∏n-®-Xmbpw ImWp-∂p. C{]-Imcw ]e L´-ß-fn-embn `qan-bn¬ ]ecpw mSyw {]N-cn-∏n-®n-´p-≠v. Ah aßnbpw ad™pw ho≠pw ]p-cp-≤-cn-°-s∏´pw ne-n-∂p-t]m-cn-I-bm-Wv. C∂v temI-sa-ºmSpw Hcp Xc-Øn-e-s√-¶n¬ as‰m- cp-X-c-Øn¬ mSy-I-e°p {]Nm-c-ap-≠v. `mc-X-Øn¬ A- h[n rØ-I-em-cq-]-߃ ne-hn-ep-≠v. mSy-im-kv{X- Øn¬ hnh-cn-®-Xp-t]mse NXp¿hn-[m-`n--b-ß-tfmsS imkv{Xob coXn-bn¬ rØ-I-e-Iƒ Z£nW `mc-X-Øn- emWv I≠p-h-cp-∂-Xv. C{X-b-[nIw rØ Iem-cq-]-߃ Z£nW `mc-X-Øn-ep-≠m-Im≥ F¥mImw ImcWw! ChnsS Rm≥tI´ Hcp ]pcm-W-IY hnh-cn-°mw. lna-h¬ ]p{Xnbpw Ap-]a kpμ-cn-bp-amb {io]m¿ΔXo tZhnsb `K-hm≥ ]c-a-in-h≥ hnhmlw Ign°p-∂-XmWv kμ¿`w. tZh-∑mcpw `qX-K-W-ßfpw A]vk-c- p-Ifpw b£-K-‘¿h-∑mcpw Ejn-I-fp-sa√mw lnam-e-b-Øn¬ HØpIq-Sn-bn-cn-°p-∂p. `qan ]Xps° DØ-c-Zn-i-bn-te°p sNcn-bp-hm≥ XpS-ßn. `qan-bpsS k¥p-e-m-hkvY sX‰p-∂-Xp-I≠ `K-hm≥ ]c-a-in-h≥ AK-kvXy-ap-n-tbmSv sX°p-Zn-i-tm°n t]mIp-hm-p-]- tZ-in-®p. AK-kvXy-apn Z£nW `mc-X-Øn-te°p bm{X- bm-bn. hn‘ym-]¿hXw Xm≠n Chn-sS-sb-Ønb apn- h-cy≥ ChnsS A-h[n B{i-a-߃ ÿm]n-®p. sshZy- im-kv{Xw, tPmXn-im-kv{Xw, KWn-X-imkv{Xw XpS-ßnb imkv{X-ßfpw `mjbpw kwkvIm-c-hp-sa√mw kº-∂- am-bn-Øo¿∂Xv Cu B{i-a-ß-fn-eq-sS-bm-W-s{X. Hcp ]s£ `c-X-]p-{X-∑mcpw Z£nW `mc-X-Øn¬ hkn-®p-sIm≠v Chn-sS-bp-≈-h¿°v mSy-thZw D]-tZ- in-®p-sIm-Sp-Øn-cn-°mw. F∂m¬ Ejnhcy-∑m-cmb `c- X-]p-{X-∑m¿ {]tbm-Kn-®n-cp-∂-Xp-t]mse mSy-thZw AtX- ]Sn Ap-I-cn-°p-hm≥ km[m-cW ap-jy-cm¬ km≤y- a-√. AXp-sIm-≠m-bn-cn°mw Cu mSy-Ie ]e Awi- ß-fmbn th¿s]´v Hmtcm mSns‚ kwkvIm-c-Øn--p- k-cn®v hyXykvX cq]-Øn¬ hf¿∂p hnI-kn®v h∂- Xv. tamln-n-bm-´-Øns‚ D≤m-c-I-bmb {ioaXn Iem-a- WvUew I√ym-Wn-°p-´n-bΩ CXns C{]-Imcw hnh-£n- °p-∂p. ""Hcp ae-bn¬ n∂p-¤-hn® Zn ]e-ssI-h-gn- I-fmbv ]ncn™v mm-`m-K-tØbv°v HgpIp-tºmƒ AXmXv tZi-ß-fnse `qÿn-Xnbpw ÿe-Im-e-t`-Z-ßfpw Ap-k-cn®v hnhn[ cq]-߃ ssIs°m-≈p-∂-Xp- t]msebmWv `mc-X-Øn¬ rØ-Ie, tamln-n-bm-´w, IY-Ifn, `c-X-m-Syw, Ip®n-∏p-Un, HUnkn, aWn-∏q-cn, IYIv XpS-ßnb hnhn[ cq]-ß-fmbn ]cn-W-an-®n-cn-°p-∂-Xv. kw`m-j-W-ß-fn-eq-sSbpw AwK-hn-t£-]-ß-fn-eq- sSbpw A`n-bw ImgvN-h-bv°p-∂ knn-a, mSIw XpS- ßnb Iem-cq-]-ßfpw mSy-th-Z-Øns‚ Xs∂ `mK-ß- fmWv. ]WvUn-Xcpw ]maccpamb GXp-P--߃°pw ckn-°m≥ km[n-°p∂ Cu hn`m-K-ß-sf-∏-‰nbpw mSy- im-kv{X-Øn¬ hnkvX-cn-°p-∂p-≠v. kw`m-j-Whpw, kwKo-Xhpw, AwtKm-]mw-K-{]-Xyw-K-ß-fpsS Xmfm-fl-I- amb Ne--ßfpw tN¿∂ A`n--b-amWv imkv{Xob Ie- 59 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 31. 31. bmb IqSn-bm-´w, Hm´≥ Xp≈≥ XpS-ßnb Ie-Ifpw ImgvN-sh-bv°p-∂-Xv. F∂m¬ kw`m-j-W-an-√msX KoX- hm-Zy-ß-fpsS klm-b-tØm-sS-bp≈ A`n-bw sshhn- [y-am¿∂ AwK-N-e--ß-tfmsS {]tbm-Kn-°p∂ Ie-I- fmWv IY-I-fn, tamln-n-bm-´w, `c-X-m-Syw XpS-ßnb a‰v rØIem-cq-]-߃. P-ßsf k∑m¿§-Øn-te°v bn- °p-I-sb-∂-Xm-Wt√m mSy-I-e-bpsS Dt±-iyw. mSy-im- kv{X-Øns‚ Awi-ßfmb Cu Iem-cq-]-ßsf√mw ]pcm- W-I-Y-I-fnse `‡n-{]-[m--amb `mK-ßsf P-߃°v a-kn-em-Ipw-hn[w {]Z¿in∏n-°p-∂p-≠v. AXp-am-{X-a√ km[m-cW I≠p-h-cp∂ Pohn-X-Ønse icn-tbbpw sX‰n-tbpw hna¿in®psIm≠p≈ cwK-ßfpw Cu Iem- cq-]-߃ {]Z¿in-∏n-°p-∂p. rXy-I-e-Iƒ, kmln-Xy-`m-KsØ Km-ambn Be- ]n-°p-tºmƒ AXn-smØ ap{Z-{]-tbm-K-ß-tfm-sSbpw Ah-bvs°mØ AwK-N-e--ß-tfm-sSbpw A`n--b-{]-Im- i--tØm-sSbpw t{]£I lrZ-b-ß-fn-tebv°v IS-∂p- sN-√p∂ rØ-Ønv KoX-sØ-t∏m-se-Xs∂ hmZyhpw Hcp i_vZ-k-lm-bn-bmbn n¬°p-∂p. C{]-Imcw KoX- hm-Zy-r-Ø-ß-fmb "Xucy-{XnIw' mSy-th-Z-Øns‚ Dt±- i-ip-≤nsb km[y-am-°p-∂p. rØ-Øn-eqsS e`n-°p∂ ktμiw t{]£-I¿ kt¥m-j-tØmsS kzoI-cn-°p-∂p. rØw sNøp∂ ¿Ø-I-m-Is´ rØ-{]-tbmKw imco-cn-I-hpw, Bflo- b-hp-amb KpW-ßsf {]Zmw sNøp-∂p.- ]p-cm-W `‡n- {]-[m--ß-fmb IY-Iƒ°v DNn-X-amb kmlnXy krjvSn°v Ap-k-cn®v KoX-hm-Zy-ßfpsS klm-b- tØmsS rØw Ah-X-cn-∏n-°p∂ ¿Ø-Iv ]pcm-W- Øn¬ ]cn-⁄mw AXym-h-iy-am-Wv. Nne IY-I-fnse kmln-Xy-Øn¬ Nne-{]-tXyI IY-I-fpsS kqN D≠m- bn-cn-°pw. DZm-l-c-W-Ønv XymK-cmP kzman-I-fpsS hfsc {]i-kvX-amb sXep¶v Io¿Ø--sa-Sp-°mw. AXn¬ ""hmc-W-cm-Ppp t{_mhp thKth'' F∂ `mKw KtP-{μ-tam£w IY-sb-bmWv kqNn-∏n-°p-∂-Xv. "mco--aWn' F∂p-Xp-S-ßp∂ hcn-I-fn¬ ]m©m-en-bpsS hkv{Xm-t£] cwKhpw XpS¿∂v `K-hm≥ hkv{Xw ¬In Ap-{K-ln-°p∂ `mK-ßfpw A`n--bn-°-Ww. "ocm-Pm£n' F∂p XpS-ßp∂ hcn-bn¬ tkXp-_-‘- hpw cma-cm-hW bp≤hpw koXm kzoI-c-W-hp-amWv Dt±-in-°p-∂-Xv. C{]-Imcw kmln-Xy-Ønse kqN-- Iƒ°-p-k-cn-®p≈ IY-Iƒ S≥ t{]£-Ip a- n- em-Ipw-hn[w kwhn-[mw sNbvXv Ah-X-cn-∏n-°-Ww. F∂m¬ "IcpWsNbvhms¥p Xmakw IrjvW' F∂ Io¿Ø--Øn¬ ""ic-Wm-K-X-∑m¿°n-jvS-h-c-Zmw 61 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016 sNbvXp'' F∂ hcn-bn¬ Hcp {]tXyI IYsb kqNn- ∏n-°p-∂n-√. Cßn-s-bp≈ Ah-k-c-ß-fn¬ `‡-{]n-b- mb IrjvW `K-hms‚ `‡-hm-’-eysØ {]Im-in-∏n- °p∂ GXp IY-th-W-sa-¶nepw Sn-°mw. IptN-e≥, Ipdq-c-Ω, hnez-aw-K-ew, ]q¥mw XpS-ßnb `‡-in-tcm- a-Wn-I-fpsS B{Kl nhrØn S-Ønb `K-hms‚ Imcp- WysØ tZymXn-∏n-°p∂ GXp IYbpw Cu Io¿Ø `mKØv Ah-k-tcm-Nn-X-ambn Sn-°mw. rØw sNøp- hm-m-h-iy-amb ]pcm-W-⁄mw Sp e`n-°p∂ Bflo-b-amb Btcm-Ky-am-Wv. a- np th≠{X GIm-{KX e`n-°p-hm≥ rØ- {]-tbmKw ∂m-Wv. Xe-bn¬ Hcp Pe-Ipw`w sh®v,
 32. 32. ssII-fn¬ Xmew ]nSn-®v, KoX-hm-Zy-ß-fpsS {]tbm-K- ß-tfm-sSmØv apJsØ D]mw-K-߃ atm-l-c-ambn Nen- ∏n-®v, Imep-IƒsIm≠v rØ-®p-h-Sp-Iƒ sh°p∂ ¿Ø-Iv a- ns ]q¿Æ-ambpw GIm-{K-X-bn¬ sIm≠p-h-cp-hm≥ km[n-°p-∂p. "kØv' F∂m¬ a v F∂m-W¿∞w. Hcp IY Ah-X-cn-∏n-°p-tºmƒ AXnse Hmtcm IYm-]m-{X-Øn- s‚bpw hyXykvX kz`m-h-ßsf Dƒs°m≠v X∑-b-Xz- tØmsS AXmXp IYm-]m-{X-ßsf A`n--b-Øn-eqsS Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xn-s-bmWv kmXzn-Im-`n-bw F∂p-]- d-bp-∂-Xv. Xn∑-bpsS ta¬ ∑-bpsS Pb-am-Wt√m F√m ]pcmW IY-I-fn-tebpw {]ta-bw. cmam-bWw IY-bnse cmas‚ ∑-tbbpw cmh-Ws‚ Xn∑-tbbpw amdn amdn Sn-°p∂ S≥ kmXzn-Im-`n--b-Øn-eqsS Abm-f-dn-bm- sX-Xs∂ Abm-fpsS a- ns ip≤o-I-cn-s®-Sp-°p-∂p. rØ-Ie "tbmK'°p Xpey-am-Wv. ]flm-k-w, ie-`m-k-w, ihm-k-w, lwkm-kw XpSßn nc-h[n Bk--߃ tbmK-bn-ep-≠v. Ch-bn¬ ]eXpw rØw sNøp-tºmƒ AwK-N-e--ß-fn-eqsS h∂pwt]mbp-an-cn- °p-∂p. GsX-¶nepw Hcmk--Øn-en-cp∂v tbmKn sNøp∂ {]mWm-bmaw izmtkm-Ozm-k-Øns‚ IW-°n- e-[n-jvTn-X-am-W-t√m. rØw sNøp-tºmƒ KoX hmZy- ߃s°m-cp-an®v Nu°-a-≤ya {ZpX-Xm-f-ß-fn-eqsS AwtKm-]mwK {]Xyw-K-߃ {]h¿Øn-°p-tºmƒ, Hcp {]tXyI IW-°-p-k-cn®v izmtkm-—z-k-Øn¬ hcp∂ {Iaw {]mWm-bm-a-Ønp Xpey-amWv. ico-c-Øns‚ inc p apX¬ ]mZw-h-sc-bp≈ Hmtcm `mK-Ønpw {]tXyIw {]tXyIw hymbm-a-ß-fp-≠v. ip≤-P-ew, ip≤- hm-bp, √ `£Ww F∂nh F{]-Imcw Btcm-Ky-Øn- m-h-iy-amtWm A{X-Xs∂ {]m[m-y-ap-≈-XmWv imco- cnI hymbm-a-hpw, apJsØ D]mw-K-߃, Igp-Øv, tXmƒ, ssIIƒ, ssII-fpsS aWn-_-‘w, Ac-s°-´v, Im¬ap-´v, ]mZ-߃, hnc-ep-Iƒ, hnc-ep-I-fpsS k‘n- Iƒ F∂n-h-s°√mw {]tXyIw {]tXyIw hymbm-a-ß- fp-s≠-∂Xv rØ-Øns‚ {]tXy-I-X-bm-Wv. izmtkm-—zm- kw, c‡-Nw-{I-aWw F∂nh kpK-a-ambn S-°p-hm-pw, DZ-c-tcm-Kw, izmk-tIm-i-tcm-Kw, k‘n-tcmKw XpS-ßn-bh C√m-Xm-°mpw Hcp]-cn-[n-hsc Cu hymbm-aw-sIm≠v km[n-°p-∂p-≠v. C{]-Imcw imco-cn-I-hpw, Bflo-bhpw hn⁄m- -{]-Z-hp-amb KpW-߃ ¬Ip∂ mSy-th-Z-amWv {_“mhv krjvSn-®-Xv. S-cm-P-aq¿Øn-bmb `K-hm-s‚bpw emky-tZ-h-X-bmb {io]m¿h-Xn-bp-sSbpw rØ-ßsf ka-z-bn-∏n-®p-sIm≠v {_“mhv krjvSn® mSy-thZw `c- X-apn mSy-im-kv{X-ambn temI¿°p ¬In. mSy-Øns‚ KpWw {]Io¿Øn-°p∂ [mcmfw t«mI-߃ mSy-im-kv{X-Øn-ep-≠v. Ah-bn¬ NneXv Xmsg tN¿°p-∂p. ""atl-iz-c-ky -N-cnXw b CZw kw{]-tbmPtbXv k¿h]m]hnip-≤mflm inh-temIw kK-—Xn'' (m-em-a-≤ymbw t«mIw ˛ 244) ]c-ta-izc IrX-amb rØw Cu hn[w Bcp {]tbm-Kn-°p-∂thm Abmƒ F√m ]m]hpw Xo¿Øv Bfl-ip-≤n-h∂v inh-temIw {]m]n-°pw. ""Km‘¿hw tNl -m-Syw N b: kayIv ]cn-]m-e-tbXv e`tX kZvKXnw- ]pWymw kaw {_“¿jn-`n¿∂c:'' (36-˛mw A≤ymbw t«mIw ˛ 69) kwKo-X-tØbpw mSy-tØbpw BcmtWm th≠- Xp-t]mse ]cn-]m-en-°p-∂Xv B Bƒ°v {_“¿jn-I- sf-t∏mse ]pWy-amb kZvKXn e`n-°pw. ""X XYm K‘-am-tey tZhmkvXp-jy¥n ]qPnXm: bYm -m-Sy-{]-tbm-K-kvssX¿˛ nXyw Xpjy-¥n- aw-Ksse:'' (36-˛mw A≤ymbw t«mIw ˛ 68) N{μ-mZn K‘-{Z-hy-߃ sIm≠pw ame- IƒsIm≠pw (]p-jv]w) ]qPn-®m¬ kt¥m-jn-°p-∂-Xn- ep-a-[nIw mSy-{]-tbm-K-Ønse awKfZriy-߃sIm≠v tZh-∑m¿ kt¥m-jn-°p-∂p. mSy-Ie aßnbpw ad™pw ho≠pw sXfn™pw ne-n-∂p-t]m-cp-∂-Xmbn Rm≥ Cu teJ--Øn¬ kqNn- ∏n-®n-´p-≠v. h¿j-߃°v ap≥]v mSy-I-e-bpsS ta∑ a-  n-em-°msX P-߃ AXns ]p—n-®n-cp-∂p-h-s{X. F∂m- en∂v mSy-Kp-W-߃ a- n-em°n AXv A`y-kn-°p-hm≥ P-߃ apt∂m´v h∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. ayqkn°v sXdm∏n sIms≠-∂-t]mse Um≥kv sXdm-∏n-sIm≠pw tcmK-im¥n e`n-°p-hm-mbn {ian-°p∂ Hcp kwL--S- bpsS ta[m-hn-bmWv Fs‚ injy tim`m ºq-Xn-cn. temI--∑-°mbn tZh-∑m¿ ¬Inb mSy-Øns‚ KpWw CXn¬ ns∂√mw ap°v a- n-em-°m-a-t√m. 63 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016
 33. 33. ßym-c-Ω-°qØv ˛ `mhm-`n--b-Øns‚ al-Ømb km£m-XvImcw kwkvIrX mS-I-Øns‚ cwKm-h-X-c-W-amWv IqSn-bm-´w. GXm≠v c≠m- bncw h¿jsØ ]g-°-ap≈ kwkvIrX mS-I-thZn Ggmw iXIw apX¬ `mc-XØn¬ £bn-°m≥ XpS-ßn. Ipe-ti-Jc h¿Ωs‚ kw`m-h--Iƒ ]Xn- sm∂mw q‰m-≠n¬ Cu cwKØv ]pØ-p-W¿Δp≠m°n. cwK-t_m-[-ap≈ Hcp mSIIrØpw kwhn-[m-b-I-p-am-bn-cp∂p At±-lw. mS-I-ß-fpsS cwK- ]m-T-tØm-sSm∏w At±lw cNn® kp`-{Zm-[--RvP-bhpw X]Xo kwh-c-Whpw C∂pw P-{]oXn tSnb c≠p IqSn-bm-´-ß-fm-Wv. Ipe-ti-J-c≥ XpS-ßn- sh® am‰-߃ At±-l-Ønp tijw-h∂ kwhn-[m-b-Icpw ]n≥Xp-S¿∂p. `mk-m-S-I-ß-fmb `K-h-Z-÷p-Iw, aØ-hn-emkw F∂n-h-tbm-sSm∏w IeymW kuK-‘n-Iw, B›-cy-Nq-Um-aWn F∂n-hbpw ]pXnb cq]-Øn¬ Ah-X-cn- °-s∏-´p. IqSn-bm-´-Øn¬ kv{Xo IYm-]m-{X-ßsf kv{XoIƒ Xs∂-bm-Wv cwKØv Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xv. kp`-{Zm-[--RvPbw IqSn-bm-´-Ønse mbnI kp`-{Z-bpsS tXmgn-bmb Iev]-e-Xn-I-bpsS n¿Δ-l-W-ambn (]q¿Δ-I-Ym-I- Y-w) {ioIrjvW IY h¿Æn-°p∂Xnv {ioIrjvW NcnXw F∂-t]-cn¬ B´-{]-Im-chpw ne-hn-ep-≠v. CXmWv ]n∂oSv ßym¿°qØv F∂t]cn¬ kzX-{¥-I-em-cq-]-ambn hnI-kn-∏n-®-Xv. ]pXnb ]e Nn´-s∏-Sp-Ø-ep-Ifpw Cu cwKØv D≠m-bn-´p-≠v. ßym-c-Ω-°q-Øns‚ DXv]-Øn-tbbpw hnI-k--tØbpw kw_-‘n®v ck-I-c-amb Hcp IY-bp-≠v. AXv ]mWn-]m-Z Xne-I≥ ]fl{io ]n.-sI. 65 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016 sI.-]n. ANyp-X≥ A¥¿tZ-iob IqSn-bm´ tI{μ-Øns‚ amt-PnwKv {SÃn ap≥ Ib¿ t_m¿Uv tPm: Ub-d-IvS¿, ]q¿Æ-{X-boi kwKoX kw]q¿Æ-{X-boi tkhm-kwLw ]o∏nƒkv A¿_≥ kl-I-cW _m¶v almfl hmb ime, Xr∏q-Wn-ØpdIY-Ifn tI{μw F∂n-h-bn¬ nÆm-bI tXrXzw hln-®n-´p-≠v. Xr∏q-Wn-Øp-d-bnse hnhn[ kmwkvIm-cnI taJ-e-I-fnse nd km∂n-≤yw.
 34. 34. mcm-b-W≥ ºym¿ At±-l-Øns‚ {ioIrjvW NcnXw ßym-c-Ω-°qØv F∂ ]pkvX-I-Øn¬ {]Xn-]m-Zn-°p- ∂p-≠v. AXv C{]-Im-c-amWv ""Cu {ioIrjvW NcnXw IqØns‚ (-ßym-c-Ω-°q-Øn-s‚) D¤-hsØ kw_- ‘n®p ]d-™p-tI-´n-´p≈ sFXnlyw CXm-Wv. Hcp Ipe- ti-Jc h¿Ω≥ mS-Im-`n--b-Øn¬ {]K-ev`-bmb Hcp ßym-c-Ωsb Ah-cpsS Iem-ssh-`hw I≠v hnhmlw sNøp-hm≥ CS-bmbn. Ah-cn¬ n∂p-≠mb k¥m ]c-º-csb kap-Zm-b-Ønse Nne-cpsS hntcm[w ImcWw {`jvS-∑m-sc-t∏mse h¿÷n®p n¿Øn. AX-dn™v B ]c-º-c-bn¬s∏-´-h¿°p Xs‚ kwÿm--Øp≈ t£{X- ß-fn¬ IqØv S-Øp-hm≥ {]tXyIw Ap-hmZw ¬Ip-Ibpw Ah¿°v A`n--bn-°m≥ {]tXy-I-ambn kp`-{Zm-[--RvPbw mS-I-Øn¬ c≠m-a-¶-Ønse tNSn- bpsS n¿Δ-lW kzcq-]-ambn Cu {ioIrjvW NcnXw D≠m°n A`n--bn-∏n®v A∂v F√m t£{X-ß-fnepw k¿Δ-{]-[m--ambn B≠p-tXmdpw ASn-b-¥c IqØmbn S-Øn-°p-Ibpw ßym-c-Ω-am-cpsS Ac-ßp-I-b‰w F∂ NS-ßnv Cu IY A`n--bn-°-W-sa∂v n›-bn-°p-Ibpw sNbvXp. t£{X-ß-fn¬ Cu ASn-b-¥nc IqØnp {]Xn- ^-e-ambn Nne `qanIfpw a‰pw Ic-sam-gn-hmbn n›-bn- °p-Ibpw Aßns Ah¿°p kap-Zm-b-Øn¬ AwKo- Imcw D≠m-°p-Ibpw sNbvXp. Cßns Cu IqØnv t£{X-ß-fn¬ {]XnjvT e`n-°p-Ibpw AXp {]i-kvX- amb hn[-Øn¬ S-Ø-s∏-Sp-Ibpw sNbvXp-h-∂-t∏mƒ B`n-PmXyw `mhn® a‰p-≈-h¿°v HcmLm-X-am-bn-Øo-cp- Ibpw XpS¿∂p-≠mb k‘n-kw-`m-j-W-Øn¬ F√m- hcpw tbmPn-∏n-se-Øp-Ibpw A∂p apX¬ IqSn-bm-´hpw ßym-c-Ω-°qØpw t£{X-ß-fn¬ Xpey-{]m-[m-y- tØmsS S-Øn-h-cp-Ibpw sNbvXp F∂pw am‰p-amWv ]d-b-s∏-Sp-∂-Xv.'' Aßns kzÿ-amb cq]w e`n® ßym-c-Ω-°qØv hnIm-k-]-cn-Wm-a-ß-fn-eqsS X-Xmb Hcp Iem-cq-]-ambn cwKØv Ah-X-cn-∏n-°p-hm≥ XpS-ßn. CXmWv C∂v mw ImWp∂ ap‡m-`- tIm-ep∂ ßym- c-Ω-°q-Øv. IqSn-bm-´-Øns‚ Ahn-`mPy LS-I-amb ßym-c- Ω-°q-Øn-v, IqSn-bm-´-Øn¬ {]tbm-Kn-°p∂ NXp¿hn[ A`n-b kt¶-X-ß-fmb BwKnIw (i-co-cm-h-b-h-ß-sf- s°m-≠v) hmNnIw (D-®m-c-W-Øn-eq-sS) kmXznIw (ap- JsØ ckm-`n--b-Øn-eq-sS) F∂n-h-bn-eqsS IYm-]m- {X-Øns‚ `mh-߃ t{]£-I-cn-te°v ]I¿∂p-sIm-Sp- °p∂ coXn-bmWv kzoI-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. CXn¬ kmXzn- Im-`n--b-Øn-mWv ßym-c-Ω-°q-Øn¬ {]Ya {]m[m- yw. IqSn-bm-´-Øn-s‚-bpw, ßym-c-Ω-°q-Øn-s‚bpw Hu∂Xyw ne-sIm-≈p-∂Xv AXns‚ kmXzn-Im-`n--b- Øn-m-Wv. IÆp-Iƒ, ]pcn-I-߃, Ihnƒ XS-߃, Np≠v, XmSn Ch-bpsS Ne--ß-fn-eq-sS-bmWv ck-߃ A`n--bn-°p-∂-Xv. irwKm-cw, lmkyw, Icp-Ww, cu{Zw, hocw, `bm--Iw, _o`-’w, A¤pXw F∂o F´v ck- ß-fmWv kmXzn-Im-`n--b-Ønv D]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. im¥w Hcp ck-ambn IW-°m-°n-bn-´n-s√-¶n-epw, AXp-IqsS tN¿ØmWv h-c-k-߃ F∂p-]-d-bp-∂-Xv. GIm-`n--b-am-b-Xn-m¬ ßym-c-Ω-°q-Øn¬ IqSn- bm-´Øn¬ D≈-Xp-t]mse mS-Imwiw C√-X-s∂. ]s£ temI-m-S-Im-`n--b-Øn¬ tIc-f-Øns‚ kw`m-h--bmb ]I¿∂m-´-amWv CXns‚ {][m--amb Hcp {]tXy-I-X. Htc A`n-t{Xn Xs∂ ]e IYm-]m-{X-ß-fmbn ]I¿∂m- Sp-∂p. {KŸ ]mT-Øn¬ C√m-Ø-]-eXpw BSp-∂-Xnv CXp-h-gn Ah-kcw e`n-°p-∂p. Cu kzmX{¥yw A`n- t-Xm-hnv A-¥-amb km≤y-X-Iƒ ¬Ip-∂p. AXp- h-hgn A`n-t-{Xn-bpsS `mh ]q¿Æ-ambpw {]tbm-P- -s∏-Sp-Øp-hm≥ Ah-kcw e`n-°p-∂p. Hcp DZm-l-cWw: A`n-t{Xn ]qX-m-tam-£w IY-bnse Aºm-Sn-bn-te- °p≈ bm{X-bn¬ Ahn-SpsØ hnhn[ hnti-j-߃ h¿Æn-°p-tºmƒ hfsc hnim-e-amb Hcp Iym≥hmkv BWv e`n-°p-∂-Xv. B h¿Æ--Iƒ°v Hcp ]cn-an-Xnbpw C√. DÆn-Ir-jvW≥ F∂ ]nt©m-a-sb h[n-°-W-sa∂ Iwks‚ njvTqc imk-bv°pw Hcp ]n©p ss]X- ens‚ Poh≥ Ah-km-n-°p-∂-Xn¬ D≈ Xs‚ am-kn- I-amb _p≤n-ap´pw {]I-Sn-∏n-°p-tºmƒ A`n-t-{Xn-bn-ep≈ {]mK-¤y-Øns‚ am‰p-c-bv°p-hm≥ km[n-°p-∂p. IqSn-bm-´-Øn¬ Ss‚ `mj-bmb ap{Z-Iƒ Xs∂- bmWv ßym-c-Ω-°q-Øns‚ A`n-t{Xn B{i-bn-°p-∂- Xv. lkvX-e-£W Zo]n-I-bn¬ {]Xn-]m-Zn-®n-´p≈ ssien- bmWv CXn-mbn D]-tbm-Kn-°p-∂-sX-¶nepw CXn¬s∏- SmØ Nne-ap-{Z-Ifpw IqSn-bm-´-Ønepw ßym-c-Ω-°q- Ønepw D]-tbm-Kn-®p-h-cp-∂p-≠v. ap{Z-Iƒ°v Ap-kr- X-amb `mhhpw apJ-Øp-≠m-h-Ww. ssI Fhn-sS- bmtWm AhnsS a- pw, a- n-ep≈ hnIm-c-Øn-n- W-ßp∂ `mhw apJ-Øpw, Npfn`mh-Ønv ]‰nb ckhpw D≠m-I-Ww F∂mWv IqSn-bm-´-Øns‚ A`n-- b-X-Xzw. IqSn-bm-´-Øn¬ Blm-cy-Ønv sshhn-[yhpw {]m[m-yhpw Ds≠-¶nepw kv{XoI-Ym-]m-{X-߃s°√mw Htc thj-am-Wv. AXp-X-s∂-bmWv ßym-c-Ω-°q-Øn- epw. thj-`q-jm-Zn-I-fn¬ {]tXy-In®v apSn, AXm-b-Xv, intcm-e-¶m-c-Ønpw a‰pw Iem-p-kr-X-amb am‰-߃ h∂n-´p-≠v. ]›m-Øe hmZy-Ønv IqSn-bm-´-Øn-se- t]mse angmhpw CS-bv°bpw BWv {][m LS-Iw. {]mtZ-in-I-ambn Xnan-e-bpw, Ipdp-¶p-gepw D]-tbm-Kn-®p- h-cp-∂p-≠v. 67 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2016

×