Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hyderali(Hajj)

537 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hyderali(Hajj)

  1. 1. teJw sslZ-den im¥-]pcw l÷v bm{XnI¿°v Nne n¿tZ-i߃ - Hcp kXy-hn-izm-kn-bpsS Pohn-XØn¬ G‰hpw B-µIcambXmWv l÷v - - - - bm{X. Pohn-XØn¬ kw`-hn-®p-t]mb ]m]-°dIƒ Igp-In-°f™v n¿ae - - - - inip-hmbn Xncn-®p-h-c-W-sa∂ A`n-em-jhpw XZzmcm kz¿K {]thiw km[n-°p-sa∂ {]Xo-£-bp-am-bn-cn-°pw Hmtcm l÷v bm{Xn-I-s‚bpw a- €n¬. Cu A`n-emjw ]qh-Wn-bmpw e£yw km£m¬Ir-X-am-Impw Bh-iy-amb D]m-[n-Isf-°p-dn® ]q¿W-t_m[w l÷v bm{X-°m¿°p≠m- - th-≠-Xm-Wv. e£y km£mXv°m-c-Ønpw kpK-a-amb l÷v n¿h-l- W-Ønpw klm-b-I-am-hp∂ GXmpw n¿tZ-i-ßfmWv NphsS: 1. ]pWy-]q¿Whpw kzoIm-cy-hp-amb l÷v n¿h-lWw km[n-°m≥ {]Y-a-ambn th≠Xv _n(-k) ]Tn-∏n® cq]-Øn¬ l÷v n¿h-ln-°pI F∂-Xm-Wv. {]hm-NI≥(-k) I¬]n®p: ""n߃ F∂n¬n∂v l÷v I¿a- - ߃ ]Tn®v AXp-t]mse sNøp-I.'' AXn-m¬, l÷ns kw_-‘n®v {]tXy-I-ambn ]Tn-t°-≠-Xn-√, a‰p-≈-h¿ sNøp-∂-Xp-t]mse sNbvXm¬ aXn F∂ eLh Nn¥-tbm, l÷v I¿a-߃ F{X ]Tn-®mepw a-€n-em- hp-I-bn√ F∂ A]-I¿j t_m[tam sh®p ]pe¿Øm-sX, efnX cq]- Øn¬ Fgp-X-s∏´ ]pkvX-I-߃ hmbn®p ]Tn®pw ¢mkp-Iƒ {ihn®pw hy‡-amb [mc-W-tbm-sS-bmWv l÷nv ]pd-s∏-tS-≠-Xv. 2. l÷v bm{Xn-I¿ ]pd-s∏-Sp-∂-Xnp apºv Xs‚ kmº-Øn-Ihpw kmaq-ln-Ihp-amb _m[y-XIƒ n¿h-ln-®n-cn-°Ww. Ah-[n-sb-Ønb ISw - - - ho´p-Ibpw Ah-[n-sb-ØmØ ISw bYm-k-abw ho´p-hm≥ Bh-iy-amb kwhn-[mw sNbvXn-cn-°p-Ibpw thWw. 3. bm{X°v D]-tbm-Kn-°p∂ [w Ckvem-anI ZrjvSym nb-a-hn-t[- b-amb cq]-Øn¬ kºm-Zn-®Xm-bn-cn-°Ww. Ahn-ln-Xambn kºm-Zn® [- - - - ap-]-tbm-Kn®v n¿h-ln-°p∂ l÷v A√mlp kzoI-cn-°p-I-bn-√. _n(- k) {]kvXm-hn®p: ""A√mlp √-h-m-Wv. Ah≥ √-Xp-am-{Xta kzoI-cn- °p-I-bp-≈q.'' 4. Btcm-sS-¶nepw ]nW-°tam Akzm-c-kytam Ds≠-¶n¬ bm{X°v c≠m-bn-c-Øn-sbmºXv HIvtSm_¿ Ccp-]-Øn-mev
  2. 2. apºv AXv Xo¿°m≥ {ian-t°≠XmWv. A]c-cmWv A]-cm-[n-I-sf-¶nepw Ah- tcmSv hn´p-hogvN sNbvXv hnime a-kvIX ImWn-°p-I-bmWv th≠-Xv. A√m- lp-hn-¶¬n∂v ]m]-ap‡nbm{K-ln®v ]cn-ip≤ `qan-bn-te°v ]pd-s∏-Sp-∂h¿ BZy- - ambn kzk-tlm-Z-c-߃°pw ka-kr-jvSn-Iƒ°pw am∏v ¬Ip-I-bmWv th≠-Xv. Zpc-`n-am-hpw BVy-Xm-t_m-[hpw AXnv XS-€-am-bn-°q-Sm. 5. bm{X kwL-Sn-X-am-bn-cn-°m≥ {i≤n-t°-≠-Xm-Wv. aq∂p t]sc-¶n-ep-ap≈ kwL-am-bn-´m-bn-cn-°Ww bm{X sNøp-∂-sX∂pw Ah-cn¬ Hcmƒ Aao¿(-t-Xm- hv) Bbn n›-bn-°-s∏-S-W-sa∂pw _n(-k) I¬]n-®n-´p-≠v. Aao-dns n›-bn®p Ign-™m¬ k¬Im-cy-ßfn-se√mw At±-lsØ Ap- - k-cn-°¬ n¿_-‘am-W.v _n(-k) ]d™p: ""A_vko-n-b°m-cmb Hcp IdpØ - - - ASn-abmWv nß-fpsS tXm-hmbn n›-bn-°s∏-s´-sX-¶nepw At±-lsØ Ap- - - k-cn-°¬ n¿_-‘-am-Wv.'' Ckvem-anI ho£-W-Øn¬ tXrXzw Hcp ÿmtam Ae-¶m-ctam A√; A¬]w _m[y-Xbpw `mc-hp-am-Wv. AXp-sIm-≠p-Xs∂ ÿm-tam-ln-Iƒ tXr- Xz-Ønv A¿l-c-√. P-m-b-I≥ P-tk-h-I-m-bn-cn-°-Ww. 6. kz`mhw ]co-£n-°s∏-Sp∂ kµ¿`-amWv l÷v bm{X. H∂n-®p≈ bm{X, - Xma-kw, ]W-an-S-]mSv F∂n-h-bmWv Hcp ap-jys‚ kz`mhw Af°m-p≈ Ckvem-anI am-Z-fiw. l÷v bm{X-bn¬ CXv aq∂pw ktΩ-fn°p-∂p. ]c-kv]c kvtlhpw kl-I-c-Whpw kl-hpw ho´p-ho-gvNbpw bm{X-bn-ep-S-ofw ]mtY- b-ambn Icp-X-Ww. 7. bm{X-bnse Aku-I-cyhpw hnj-ahpw ]cnKWn®v bm{X-°m¿°v a- kvIm-c-Øns‚ Imcy-Øn¬ A√mlp Nne Cf-hp-Iƒ ¬In-bn-´p-≠v. AXv kzoI- cn-°p-∂-Xn¬ ax-{]-bmkw tXmt∂-≠-Xn-√. mev dIv-A-Øp≈ fplv¿, Akzv¿, CimAv F∂o a-kvIm-c-߃ Npcp°n c≠v dIv-AØv hoXw a-kvI-cn-®m¬ aXn. AXnv "Jkzv¿' F∂p ]d-bp-∂p. fplvdpw Akzvdpw H∂n®pw aKvcn_pw CimDw H∂n®pw a-kvI-cn-°mpw bm{X-°m¿°v Ap-hm-Z-ap-≠v. AXnv "PwAv' F∂p ]d-bp-∂p. 8. ]pd-s∏-Sp-∂-Xnp apºv bm{X kw_-‘-amb F√m tcJ-Ifpw Bh-iy- ap≈ kwJybpw IqsS Icp-Xp-Ibpw Bh-iy-ap≈ ka-bØv FSp-°m≥ Ign-bpw- hn[w kq£n®psh°p-Ibpw thWw. ]Ww kq£n-°p-tºmƒ F√m-h-cp-sSbpw kwJy Hcmƒ Hcp -ÿ-eØv kq£n-°p-∂-Xnp ]I-cw, kwJy H∂mbn jvS-s∏´p t]mIm-Xn-cn-°m≥ hnhn[ Bfp-Iƒ hyXykvX ÿe-ß-fn¬ kq£n-°p-∂Xv ∂m-bn-cn-°pw. 9. Bh-iy-ap≈ F√m km[--ßfpw ]cn-ip≤ `qan-bn¬ hmßm≥ In´pw. AXn-m¬ AXym-h-iy-ap≈ km[--߃ am{Xw IqsS Icp-Xn-bm¬ aXn. Btcm- Ky-]camb Imc-Wßfm¬ Nne hkvXp-°ƒ IqsS sIm≠p t]mIp-∂Xv XSbmpw - - - - - km[y-X-bp-≠v. 10. lmPn-am¿ t]mhp∂ F√m ÿeØpw NnIn’m kuIcyw e`n-°p-sa- ¶nepw {]mY-anI NnIn-’-°p≈ AXym-hiy acp-∂p-Iƒ IqsS Icp-Xp-∂Xv √- Xm-Wv. {]Xn-Iqe Imem-hÿ ImcWw ]n, Xe-th-Z-, Pe-tZm-jw, Npa apX- emb Akp-J߃ _m[n-°m≥ km[yX Gsd-bm-Wv. ÿnc-ambn D]-tbm-Kn-°p∂ - acp-∂p-Iƒ tUmIvS-dpsS {]nkv{In-]vj-tm-sSm∏w am{Xw sIm≠p-t]m-hp-I. Bbn-cØn mq‰n ap∏Xv Zp¬J-AZv A©v
  3. 3. 11. bm{X-bn¬ A]-cn-Nn-X¿ Xcp∂ Ih-dp-Itfm s]mXn-Itfm a‰p km[-- ßtfm Hcp Imc-W-h-imepw sIm≠pt]mI-cp-Xv. ]cn-Nn-X¿ ¬Ip∂ Ih-dp-Iƒ t]mepw D≈-S°w Dd-∏p-h-cp-Ønb tijta sIm≠pt]mIm-hq. _‘p-°fpw Ab¬hm-kn-Ifpw G¬]n-°p∂ H∂n®p ]n≥sNøp-Itbm Xp∂p-Itbm sNbvX Ih-dp-Iƒ Hmtcm-∂mbn FSpØv {]tXyIw ]cn-tim-[n®v Dd∏v hcp-Ø-Ww. I´n- bp≈ Ih-dp-Iƒ GXv kml-N-cy-Ønepw Hgn-hm-°p-∂-XmWv √-Xv. D≈-S-°-sa- s¥-∂-dn-bmØ Hcp km[-hpw bm{X-°m-cs‚ etK-Pn-ep-≠m-h-cp-Xv. ΩpsS tkh ax-ÿn-Xnbpw ]tcm-]-Imc Xzcbpw Nne-t∏m-sg-¶nepw ap°v ac-W- tl-Xp-hm-bn-cn-°p-sa∂v Hm¿°p-I. 12. tIc-fØn¬ n∂v Pn± hgn l÷nv t]mIp-∂h¿ Clvdm-an-p≈ aps∂m- - - - cp-°ßƒ sNbvXv Clvdm-ans‚ hkv{Xw [cn®v hnam-Øn¬ Ib-dp-∂Xm-bn-cn°pw - - - kuI-cyw. hnamw Pn±-bn-se-Øp-∂-Xns‚ GXm≠v Ac-a-Wn-°q¿ apºmWv Clvdmw sNøm-p≈ aoJm-Øv. Chn-sS-sb-Øp-tºmƒ Clvdmw sNtø≠-Xm-Wv. aoJm-Øn¬sh®v Clvdmw sNø-emWv kp∂-sØ-¶nepw kuI-cym¿Yw hnamw Ib-dp-∂-Xnp apºp-Xs∂ Clvdm-an¬ {]th-in-°p-∂-Xnv hntcm-[-an-√. aZo--hgn t]mIp-∂-h¿ tIc-f-Øn¬n∂v ]pd-s∏-Sp-tºmƒ Clvdm-an-p≈ aps∂m-cp-°-߃ sNtø-≠-Xn-√. Ah¿ aZo--bnse Xmakw Ign™v a°-bn- te°p ]pd-s∏-Sp-tºmƒ aZo--°m-cpsS aoJm-Ømb Zp¬lp-sse-^(A-_vbm¿ Aen)-bn¬ sh®mWv Clvdmw sNtø-≠-Xv. 13. Clvdm-anp apºmbn kv{Xo°v B¿Ø-h-ap-≠m-hp-I-bm-sW-¶n¬ Aip- ≤n-tbm-Sp-Iq-Sn-Øs∂ Clvdmw sNøp-I-bmWv th≠-Xv. Clvdm-anp apºv sNø¬ kp∂-Ømb Imcy-߃ sNbvXv hrØn-bp≈ hkv{Xw [cn®v a‰p kv{XoIƒ sNøp-∂-Xp-t]mse Clvdmw sNbvXm¬ aXn. a-kvI-cn-°mtm ]≈n-bn¬ {]th- in-°mtm Xzhm^v sNømtm ]mSn-√. Dwd°v Clvdmw sNbvX tijw Xzhm-^np apºv B¿Ø-h-ap-≠m-hp-I-bm- sW-¶n¬ ip≤n-bm-Ip-∂Xp-hsc Xzhm^v sNømsX Clvdm-an¬ Xs∂ Ign®pIqt´- - ≠-Xm-Wv. ip≤n-bm-bn-°-gn-™m¬ Xzhm-^v, kAvbv, apSn-sh-´¬ F∂nh sNbvXv Clvdm-an¬n∂v hnc-an-°m-hp-∂-Xm-Wv. F∂m¬ l÷nv Clvdmw sNøp∂ Znh- k-amb Zp¬l÷v F´v hsc ip≤n-bm-bn-s√-¶n¬ A∂v l÷n-p-IqSn nøØv sNøp-Ibpw lmPn-am¿ sNøp∂ F√m I¿a-ßfpw Ap-jvTn-°p-Ibpw ip≤n- bmb tijw Xzhm^v n¿h-ln-°p-I-bp-amWv th≠-Xv. l÷v thf-bn¬ BC-i(- d)°v Dwd-bpsS Xzhm-^n-p-apºv Aip-≤n-bp-≠m-bt∏mƒ Ah-tcmSv Aßs sNøm- - mWv _n(-k) B⁄m-]n-®-Xv. 14. kv{XoIƒ°v Bh-iy-am-sW-¶n¬ l÷ns‚tbm Dwd-bp-sStbm ImeØv B¿Øhw ]n¥n-∏n-°m-p≈ acp∂v D]-tbm-Kn-°m-hp-∂-Xm-Wv. i¿C¬ hntcm- [n-°s∏-Sm-ØXpw ico-cØnv tZmjw sNøm-ØXp-amb acp-∂m-bn-cn-°Ww Ft∂- - - bp-≈q. 15. Pn± Fb¿t]m¿´n¬n∂v lmPn-amsc a°-bn-te°v sIm≠p-t]m-Ip-∂Xv k¿°m¿ hml--ß-fn-em-bn-cn-°pw. Hcp kwL-Øn-ep-≈-h¿ Hcp hml--Øn¬ Xs∂ Ib-dm≥ {i≤n-°-Ww. hml--Øn¬ Ib-dp-∂-Xnp apºmbn Xß-fpsS km[--߃ AtX hml--Øn¬ Ib-‰n-bn-´pt≠m F∂v Dd∏phcp-Ø-Ww. Cs√- ¶n¬ etKPv jvSs∏-Sm≥ km[y-Xbp-≠v. ]mkvt]m-¿´v _kv ss{Uh-dpsS ssIh- - - c≠m-bn-c-Øn-sbmºXv HIvtSm_¿ Ccp-]-Øn-mev
  4. 4. i-am-bn-cn-°pw. AXn-m¬ hmlw amdn-t∏m-Im-Xn-cn-°m≥ {]tXyIw {i≤-th- Ww. 16. a°-bn¬ lmPn-amsc n›nX apXz-∆n-^ns‚ Hm^o-kntem Xmak ÿetØm BWv Cd-°p-I. Ahn-sS-n∂v ¬Ip∂ Xncn-®-dn-b¬ Im¿Uv Ft∏mgpw IqsS Icp-tX-≠-Xm-Wv. apXz-∆n-^ns‚ Hm^okv ÿnXnsNøp∂ ÿehpw Xß-fpsS Xma-k-ÿ-e-Øns‚ InS∏pw AhnsS n∂v akvPn-Zp¬ ldm- an-te-°p≈ hgnbpw ∂mbn a-€n-emt°-≠-Xm-Wv. 17. BZy Xzhm-^nv ld-an¬ t]mhp-tºmƒ n›nX kwL-Øns‚ IqsS t]mhp-Ibpw Iq´w sX‰m-Xn-cn-°m≥ {]tXyIw {i≤n-°p-Ibpw thWw. henb Xnc-°p-≈-t∏mƒ IqSp-X¬ Bfp-Iƒ H∂mbn ssItIm¿Øv ]nSn®v t]mIp-∂Xv a‰p-≈-h¿°v hnjaw krjvSn-°pw. 18. hne-]n-Sn® hkvXp-°fpw kwJy-bp-ambn Xnc-°n¬ t]mIp-∂Xv kq£n- t°-≠Xm-Wv. Ah tamjvSn-°s∏Smpw hoWpt]m-Impw km[y-Xbp-≠v. Xm¬Im- - - - enI Bh-iy-Øn-p≈ sNdnb kwJy-am{Xw IqsS Icp-Xp-I. 19. akvPn-Zp¬ ldm-an¬ BZy-ambn {]th-in-°p-∂Xv _n(-k) {]th-in® _m_p-€em-an-eqsS Bhp-∂XmWv DØ-asa-¶nepw kuI-cy-ap-kcn®v GXv hmXn- - - - - - en-eq-sSbpw {]th-in-°mw. k^m-˛a¿h-°n-Sbn-emWv _m_p-€em-an-te-°p≈ hgn. - - - 20. ]pXp-Xmbn a°-bn-se-Øp-∂-h¿ akvPn-Zp¬ ldm-an¬ {]th-in®p Ign- ™m¬ a-kvImc ka-b-a-s√-¶n¬ BZy-ambn Xzhm^v sNøp-I-bmWv th≠-Xv. Xzhm^v Bcw-`n-°p-tºmƒ lP-dp¬ AkvhZv apج kp∂-Øm-sW-¶nepw Xnc- °p-≈t∏mƒ AXnp km[n®psIm≈-Wsa-∂n-√. Aß-s-bp≈ kml-Ncy-Øn¬ - - - lP-dp¬ Akvh-Znp tsc ssI Db¿Øn "_nkvan-√mln A√mlp AIv_¿' F∂p ]d-™m¬ aXn. lP-dp¬ AkvhZv apØm≥ Xn°pw Xnc°pw _l-f-hp-ap- ≠m-°p-∂Xv icn-b-√. 21. a°-bn-seØn BZy-ambn n¿h-ln-°p∂ Xzhm-^n¬ BZysØ aq∂v Id-°-Øn¬ ]pcp-j-∑m¿ Ime-Sn-Iƒ ASp-Øp-sh®v thK-Øn¬ S-°¬ kp∂- Øm- W v . F∂m¬ henb Xnc- ° n¬ AXnv km[n- ® p- s Im- ≈ - W - s a- ∂ n- √ . km[n°mØ ]£w km[m-cW S-°pw-hn[w S-∂m¬ aXn. 22. Xzhm^v thf-bn¬ henb Xnc-°n¬s]´pt]mIm-Xn-cn-°m≥ {]tXyIw {i≤n°-Ww. IAv_tbm-S-Sp°pwtXmdpw Xnc°v h¿[n-°pw. Xzhm^v Nøp-∂-h- sc√mw `b-`-‡n-tbmSpw a‰p-≈-hsc ]cn-K-Wn®p sIm≠pw Xzhm^v sNøp-∂-h- cm-bn-s°m-≈Wsa-∂n-√. AØcw kwL-߃°nS-bn¬ IpSp-ßn-t∏m-hm-Xn-cn-°m≥ - - {i≤-th-Ww. lP-dp¬ Akvh-Znpw aJmap C_vdm-lo-an-p-an-S-bn-emWv G‰hpw IqSp-X¬ Xnc-°p-`hs∏-Sp-I. Xnc-°p-≈t∏mƒ aJmap C_vdm-lo-ans‚ ]n∂n-eqsS Xzhm^v - - - - sNøp-∂-Xm-bn-cn°pw kuI-cyw. Xzhm-^nse Ah-km-sØ Np‰n¬ ]c-am-h[n IAv_bn¬n-∂-I∂v Xzhm^v sNøp-I-bm-sW-¶n¬ Xzhm^v Ah-km-n-∏n®v ]pdØv IS-°m≥ IqSp- X¬ kuI-cy-am-bn-cn-°pw. 23. Xzhm-^np tijw aJmap C_vdm-lo-anp ]n∂n¬sh®v n¿h-ln-°¬ kp∂-Ømb c≠v dIv-AØv a-kvIm-chpw {]m¿Y-bpw Ahn-sS-sh®v Xs∂ n¿h-ln-°m≥ km[n-®p-sIm-≈-W-sa-∂n-√. Nne-t∏mƒ AXv A]-I-S-I-c-hp-am-bn- Bbn-cØn mq‰n ap∏Xv Zp¬J-AZv A©v
  5. 5. cn-°pw. AXn-m¬ Xnc-°p-≈-t∏mƒ a-kvIm-chpw {]m¿Y-bpw akvPn-Zp¬ ldm- an¬ Fhn-sS-sh®pw n¿h-ln-°m-hp-∂-Xm-Wv. 24. Xzhm-^n-n-S-bn¬ Iq´wsX‰n-t∏m-Im≥ km[y-X-bp-≈-Xn-m¬ Xzhm-^n- p-tijw kwLmw-K-߃°v Hcp-an®p IqSm≥ Hcp-ÿew ap≥Iq´n n›-bn-°p- ∂Xv ∂mbncn°pw. aXzm-^np Np‰pw apI-fn-embn akvPn-Zp¬ ldm-ans‚ {][m IhmSß-fpsS t]cpw Ah-bpsS CSXpw he-Xp-ambn ÿnXn-sN-øp∂ sNdnb Ihm-S-ß-fpsS ºdpw tcJ-s∏-Sp-Ønb ssk≥ t_m¿Up-I-fp-≠v. Hmtcm ssk≥t_m¿Unpw thsd thsd ndhpw ¬In-bn-´p-≠v. AXn-te-sX-¶n-ep-sam∂v ASbm-f-ambn kzoI-cn-°m-hp-∂-Xm-Wv. 25. k^m-˛-a¿h-°n-S-bnse kAvbnnsS Ap-`-h-s∏Sp∂ Xnc°v eLq-I- cn-°m≥ kpDuZn Kh¨sa‚ v ]pXp-Xmbn sNbvX k÷o-I-c-W-߃ ]c-am-h[n D]-tbm-K-s∏-Sp-Øm≥ lmPn-am¿ {i≤n-t°-≠-Xm-Wv. XmgsØ ne-bnset]mse- Xs∂ apI-fnse ne-bn¬ sh®v kAvbv S-Øn-bmepw km[p-hm-Ipw. kAvbnn-S-bn¬ c≠v ]® AS-bm-f-߃°n-S-bn¬ HmS¬ ]pcp-j-∑m¿°v kp∂-Øm-sW-¶nepw henb Xnc-°p-≈-t∏mƒ AXv Hgn-hm-°p-∂-XmWv √-Xv. 26. Xzhmt^m kAvtbm n¿h-ln-°p-∂-Xn-n-S-bn¬ a-kvIm-c-Ønv CJm- aØv sImSp-°p-I-bm-sW-¶n¬ Xzhm^pw kAvbpw n¿Øn Pam-AØv a-kvIm- c-Øn¬ ]¶p-tN-cm-hp-∂-Xm-Wv. a-kvIm-cm--¥-cw, n¿Ønb ÿe-Øp-n∂v XpS¿∂m¬ aXn. ]t£, Xzhm-^n-s‚bpw kAvbns‚bpw Bcw-`ÿeØp-n-∂√ - - - a-kvIm-c-Øn¬ {]th-in-®-sX-¶n¬ {]_-e-amb A`n-{]m-b-a-p-k-cn®v, CS°p apdn™p t]mb Hcp Xzhm^pw kAvbpw ]cn-K-Wn-°-s∏-Sp-I-bn-√. AXn-p-]-Icw Ah-kmw Hmtcm Xzhm^pw kAvbpw IqSp-X¬ sNbvXm¬ aXn. 27. Nne Bfp-Iƒ kAvbv Ign™ DSs a¿h-bn¬ sh®v apSn-sh-´m-dp-≠v. AXv Xnc°v h¿[n-°mpw ÿew hrØn-tI-Sm-Impw Imc-W-am-hpw. apSn Ahn- sS-sh®p Xs∂ sht´-≠-Xn-√. AXnp n›-bn-°-s∏´ ÿe-Øp-t]mbn If-bp- Itbm sh´p-Itbm sNøm-hp-∂-Xm-Wv. kv{XoIƒ Xma-k-ÿ-e-sØ-Øn-b-tijw Ah-cpsS apSn-bpsS A‰-Øp-n∂v Hcp hncens‚ A{X of-Øn¬ sh´n-bm¬ aXn. 28. Zp¬l÷v F´nv cmhn-se-bmWv lmPn-am¿ anm-bn-te°v ]pd-s∏-S¬ kp∂-Øv. F¶nepw {Sm≥kvt]m¿´v kuI-cyhpw a‰pw ]cn-K-Wn®v Nne apXz-∆n- ^p-am¿ l÷v a{¥m-e-b-Øns‚ Ap-a-Xn-tbm-Sp-IqSn Ggnv cm{Xn Xs∂ lmPn- amsc anm-bn-te°v sIm≠pt]m-hm-dp-≠v. Aßs t]mhp-∂ lmPn-am¿ Xma-k- ÿ-e-Øp-n∂v Clvdmw sNbvXv hml--Øn¬ Ib-dp-hm≥ n›nX ÿeØv FØn-bm¬ aXn. apXz-∆n-^ns‚ Iogn¬ l÷v n¿h-ln-°p-∂h¿ apXz-∆n-^ns‚ hml-Øn¬ - - t]mIp-∂-XmWv DØ-aw. As√-¶n¬ sS‚ v I≠p-]n-Sn-°m≥ hnj-an-°pw. 29. P-e-£-߃ Hcp-an-®p-Iq-Sp∂ anm-bn¬ kuI-cy-߃ hfsc Ipd-hm- bn-cn-°p-sa∂ t_m[w lmPn-am¿°v D≠m-bn-cn-°Ww. Xma-kw, `£-Ww, sh≈w, {]mY-an-Im-h-iy-ß-fpsS n¿h-lWw F∂o Imcy-߃°v Gsd {]bm-k-a-p-`-h- s∏-Spw. £abpw hn´p-ho-gvNbpw ]c-t£a X¬]-cXbpw ]co-£n-°s∏-Sp∂ ÿe- - - amWv anm. kv{XoIƒ, tcmKn-Iƒ, Ah-i¿ apX-em-b-h¿°v {]tXyI ]cn-K-W c≠m-bn-c-Øn-sbmºXv HIvtSm_¿ Ccp-]-Øn-mev
  6. 6. ¬Im≥ {ian-t°-≠-Xm-Wv. Xnc-s°m-gn™ ka-b-ß-fn¬ Bh-iy-߃ n¿h- ln-°m≥ {i≤n-°p-∂-Xnp ]pdsa Btcm-Ky-ap-≈-h¿°v sS‚p-Iƒ°p ]pdØv k÷o-I-cn-® s]mXp Sm∏p-Ifpw tSmbve-‰p-Ifpw D]-tbm-K-s∏-Sp-Øm-hp-∂-Xm-Wv. 30. l÷v I¿a-ß-fpsS n¿h-l-W-Ønv Btcm-Kyhpw Imbn-I-ti-jnbpw An-hm-cy-am-b-Xn-m¬ `£-W-Im-cy-Øn¬ lmPn-am¿°v khn-tij {i≤-bp-≠m- h-Ww. sh≈w IpSn-°p-∂Xpw ]g-߃ IqSp-X-¬ Ign-°p-∂Xpw ∂m-bn-cn-°pw. sFkv hm´¿ Xosc Hgn-hm-°p-I-bmWv √-Xv. Pe-tZm-jw, ]n, Npa XpS-ßnb Akp-J-߃ h∂m¬ DS≥ NnIn-’n-t°- ≠-Xm-Wv. Akp-J-ßsf Ah-K-Wn-°p-∂Xv l÷v I¿a-ß-fpsS ]q¿Øo-I-c-W- Ønv XS€w krjvSn-t®-°pw. 31. lmPn-am¿ anm-bnse X-ß-fpsS sS‚ v ÿnXn sNøp∂ tdmUns‚ ºdpw t]cpw InS-∏p-sa√mw a-€n-em-°n-sh-°¬ Bh-iy-am-Wv. apXz-∆n^v ¬Ip∂ Xncn-®dn-b¬ Im¿Uv ]pd-Øn-dßp-tºmƒ ssIbn¬ sh°p-Ibpw thWw. - - Cs√-¶n¬ hgn-sX-‰n-bm¬ Xncn-s®-Øm≥ {]bm-k-s∏-Spw. 32. Zp¬l÷v Hº-Xnv cmhnse lmPn-am¿ Ad-^-bn-te°v ]pd-s∏-Sp-tºmƒ AXym-hiy km[--߃ am{Xw ssIbn-se-Sp-°p-Ibpw a‰p km[--߃ anm- bnse sS‚n¬ Xs∂ sh°p-Ibpw sNbvXm¬ aXn. anm-bn¬n∂v ]Xn-©v Intem-ao-‰¿ Zqc-ap≈ Ad-^bn-te°v apXz-∆n-^ns‚ - hml-Øn¬ Xs∂ t]mIp-∂-XmWv DNn-Xw. As√-¶n¬ Xß-fpsS Iymºn-se- Øm≥ km[y-am-hp-I-bn-√. 33. Ad-^-bnse akvPnZp an-d-bn¬n∂v Zqsc-bp-≈-h¿ AhnsS t]mbn a-kvI-cn-°m≥ kml-k-s∏-tS-≠-Xn-√. Aßs kmlkw sNøp-∂-h-cn¬ ]e¿°pw hgn sX‰p-Ibpw AXp-Im-cWw ]e-hn[ hnj-a߃ Ap-`hn-t°≠nhcn- - - Ibpw sNøpI km[m-c-W-am-Wv. P_-ep¿d-lvabpsS Acn-sI-t]mbn {]m¿Yn-°m≥ kml-ks∏-Sp-∂Xpw AXp- - - t]m-se-Ø-s∂-bm-Wv. Ad-^-bnse tdmUp-Ifpw Ah-bnse AS-bm-f-ßfpw Gd- °psd Hcp-t]msebmb-Xn-m¬ hgnsX‰n-bm¬ sS‚n-te°v Xncn-®p-h-cnI {]bm- k-I-c-am-bn-cn-°pw. lmPn-am¿ Ah-c-h-cpsS sS‚p-I-fn¬ Xs∂ Pam-AØmbn a- kvI-cn-®m¬ a-Xn. Ign-bp-∂{X kabw lrZ-b-km-∂n-[y-tØm-Sp-IqSn ZnIvdnepw ZpB-bnepw Jp¿-B≥ ]mcm-b-W-Ønepw Ign-®p-Iq-´p-I-bmWv th≠-Xv. 34. kqcym-kvX-a-b-Ønp tij-amWv lmPn-am¿ Ad-^-bn¬n∂v apkvZ-en- ^-bn-te°v ]pd-s∏-tS-≠-Xv. Ad-^-bp-sSbpw anm-bp-sSbpw CS-bn-ep≈ ÿe- amWv apkvZ-en-^. apkvZ-en-^-bn¬ sS‚p-Itfm apXz-∆n-^p-am¿°v {]tXyI Iymºp- Itfm D≠m-bn-cn-°p-∂-X-√. hgn sX‰m≥ IqSp-X¬ km[y-X-bp-≈-Xn-m¬ Fhn- sSbpw Xn®p t]mIm-Xn-cn-°m≥ {i≤n-°-Ww. lmPn-am¿ apkvZ-en-^-bn-emWv A∂v cm{Xn Ign®p Iqt´-≠-Xv. ]t£, kv{XoIƒ, Ip´n-Iƒ, tcmKn-Iƒ apX-emb Zp¿_-e¿°pw Ah-cpsS IqsS t]mIp- ∂-h¿°pw A¿[-cm-{Xn-°p-tijw anm-bn-te°v ]pd-s∏-Sm-hp-∂-Xm-Wv. a‰p-≈-h¿ kp_vlv a-kvImcw Ign™v tcw shfp-Ø-ti-j-amWv apkvZ-en-^-bn¬n∂v ]pd-s∏-tS-≠-Xv. A∂v Pwd-Øp¬ AJ-_-bn¬ Fdn-bm-p≈ Ggv I√v apkvZ-en- ^-bn¬n∂v FSp-°p-∂Xv kuI-cy-am-bn-cn°pw. a‰p Znh-k-ß-fn¬ Fdn-bm-p≈ Bbn-cØn mq‰n ap∏Xv Zp¬J-AZv A©v
  7. 7. I√p-Iƒ anm-bn¬n-∂p-Xs∂ FSp-Øm¬ aXn. 35. l÷nse G‰hpw Xnc°p ]nSn® Znh-k-amWv Zp¬l÷v ]Øv. A∂v Pwd-Øp¬ AJ-_-bn¬ It√-dv, _en-b-dp-°¬, apSn-sb-Sp-°¬, Xzhm-^p¬ C^m- Z, kAvbv F∂o I¿a-ß-fmWv Ap-jvTn-t°-≠-Xv. Pwd-bnse It√dv ]pXp-Xmbn G¿s∏-Sp-Ønb hnim-e-amb kuI-cy-߃ {]tbm-P--s∏-Sp-Ønbpw nb-{¥-W-߃ ]men®w Bbn-cn-°m≥ {i≤n-t°-≠-Xm- Wv. _en-b-p-jvTmw kz¥-ambn n¿h-ln-°m≥ km[n-°m-Ø-h¿°v h¿j-ß- fmbn kpDuZo Kh¨sa‚ v G¿s∏-Sp-Ønb Iq∏¨ kwhn-[mw D]-tbm-K-s∏-Sp- Øm-hp-∂-Xm-Wv. lmPn-am¿ ]W-a-S®v Iq∏¨ hm-ßp-∂-tXmsS _en-I¿a-Ønv n›nX IΩn-‰nsb h°m-eØv G¬]n-°p-IbmWv sNøp-∂Xv. AtXm-Sp-IqSn Ah- - - cpsS _m[yX Ah-km-n-®p. l÷nse n¿_‘ I¿a-amb Xzhm-^p¬ C^m-Zbpw kAvbpw A∂p- Xs∂ n¿h-ln-°p-I-bmWv DNn-Xw. AXv c≠pw ]n¥n-°p-∂-Xnpw hntcm-[-an-√. ]n¥n-°p-∂-h¿ an-mbn¬ Xma-kn-°p∂ ASpØ Znh-k-ß-fn¬ AXn-cm-hnse a°-bn¬ t]mbn kp_vlv a-kvImcw Ign™ DSs Xzhm^pw kAvbpw n¿h- ln®v Xncn®p hcp-∂-Xm-bn-cn°pw IqSp-X¬ kuI-cyw. 36. lmPn-am¿°v _en-s]-cp-∂mƒ a-kvImcw kp∂-Øn-√. F∂m¬ a°- bn-ep≈ lmPn-am¿°v akvPn-Zp¬ ldm-an¬ S-°p∂ s]cp-∂mƒ a-kIm-cØnepw v - JpXzv-_-bnepw ]s¶-Sp-°m-hp-∂-Xm-Wv. 37. anm-bn¬ Xma-kn-t°≠ Znh-k-ß-fn¬ a°-bn¬ t]mIp∂ lmPn-am¿ ]I¬ ka-b-Øp-Xs∂ anmbn¬ Xncn-s®-Ø-W-sa∂v n¿_-‘-an-√. It√dv Ign™ tij-amWv t]mIp∂sX-¶n¬ A¿[-cm-{Xn°p apºmbn Dd-ßm≥ anm- bn¬ FØn-bm¬ aXn. 38. l÷nse I¿a-߃ _n-(k) ]Tn-∏n® coXn-bn¬ Xs∂ n¿h-ln-°m≥ lmPn-am¿ {]tXyIw {i≤n-t°-≠-Xm-Wv. anm-bnse Xmak Znh-k-ß-fn-se√mw Hmtcm a-kvIm-chpw AXns‚ ka-bØpw mev dIv-A-Øp≈ fplv¿, Akzv¿, CimAv F∂o a-kvIm-c-߃ c≠v dIv-A-Ømbn Npcp-°n-bp-amWv _n(-k) n¿h-ln-®-Xv. Ad^m Zn-Øn¬ fplvdpw Akzvdpw c≠v dIv-A-Øm°n Npcp°n fplvdns‚ ka-bØv Ad-^-bn¬ sh®pw aKvcn_pw CimDw, aKvcn_v aq∂v dIv- AØpw CimAv d≠v dIv-A-Øp-ambn H∂n®v apkvZ-en-^-bn¬ sh®p-amWv _n(- k) a-kvI-cn-®-Xv. 39. "Xa-ØpAv' (Dwd n¿h-ln® tijw AtX-h¿jw l÷v n¿h-ln-°¬) cq]-Øn¬ l÷v n¿h-ln-°p∂ Nne Bfp-Iƒ Ddw Ign™ DSs l-÷np apºmbn _en-bdp-°m-dp-≠v. A-ßs sNø¬ Ap-hZo-bam-sW∂v Nne ]fin- - - - - X-∑m¿°v A`n-{]m-b-ap-s≠-¶nepw _nbpw kzlm-_Øpw sNbvX-Xp-t]mse Zp¬l÷v ]Øntm A-Xn-p tij-ap≈ aq∂v Znh-k-ß-fntem BWv _en-bdp- t°-≠-Xv. AXnp apºv _en-b-dp-Øm¬ km[p-hm-Ip-I-bn√ F∂ A`n-{]m-b- amWv _lp-`q-cn-]£w ]fin-X-∑m¿°p-ap-≈-Xv. 40. a°-bnse akvPn-Zp¬ ldm-anepw aZo--bnse akvPn-Zp-∂-_-hn-bnepw t]mbn a-kvI-cn-°p-∂-Xn¬n∂v Nne Bfp-Iƒ kv{XoIsf XS™psh°m-dp- c≠m-bn-c-Øn-sbmºXv HIvtSm_¿ Ccp-]-Øn-mev
  8. 8. ≠v. AXv _n-N-cy°v IS-I-hn-cp-≤hpw kv{XoI-tfmSv ImWn-°p∂ Aym-b-hp- am-Wv. _n(-k)-bpsS Imew apX¬ Ct∂-hsc a°-bnepw aZo--bnepw kv{XoIƒ Ppap-A-˛-P-am-A-Øp-I-fn¬ kw_-‘n-°p-∂p-sh-∂Xv An-tj-[y-amb hkvXp-X- bm-Wv. 41. l÷ns‚ kZv^-e-߃ e`y-am-°m≥ l÷nse Ap-jvTm nb-a- ߃ ]Tn-°p-∂-tXm-sSm∏w I¿a-ß-fpsS B¥-cm¿Y-߃ IqSn {Kln®v Bfl- ssN-X-y-tØmsS I¿a-ß-f-p-jvTn-°m≥ lmPn-am¿ {i≤n-t°-≠-Xm-Wv. 42. [mcmfw ]pWy-߃ ssIh-cn-°m-p≈ kph¿Wm-h-k-c-amWv l÷v bm{X. Bcm-[m I¿a-߃°p ]pdsa hnhn[ Xcw P-tk-h {]h¿Ø-- ߃°p IqSn e`y-am-Ip∂ kµ¿`-߃ D]-tbm-K-s∏-Sp-Øm≥ {i≤n-t°-≠-Xm- Wv. IqSmsX apkvenw DΩ-Øns A√mlp {]tXyIw Npa-Xes∏-Sp-Ønb {]t_m- - - [--˛-kw-kvI-cW ZuXy-n¿h-l-W-Ønepw XZzn-j-b-I-amb t_m[-h¬°-c-W- Ønepw lmPn-am-cpsS khn-tij {i≤ ]Xn-tb-≠-Xm-Wv. 43. [mcmfw Ncn{X kw`-h-ß-ƒ°v km£yw hln® ]pWy`qan-bn¬ n∂v ]mT-apƒs°m-≈p-hm≥ lmPn-am¿ bm{X ]pd-s∏-Sp-∂-Xnp apºp-Xs∂ C_vdm- low _n(-A)-bp-sSbpw IpSpw-_-Øn-s‚bpw apl-ΩZv _n(-k)-bp-sSbpw kJm- °-fp-sSbpw Ncn{Xw ]Tn-°p-∂Xv ∂m-bn-cn-°pw. 44. h¿K-˛-h¿W-˛-tZ-i-˛-`mjm sshPm-Xy-߃°pw ho£-W-ssh-hn-[y- ߃°p-a-Xo-X-amb Ckvem-an-ssI-Iy-Øns‚ t¿Im-gvN-I-fmWv l÷v bm{X- °m¿°v ]cn-ip≤ `qan-bn¬ Z¿in-°m≥ km[n-°p-I. m´n¬ Xncn-s®Øn hnim-e- amb Ckvem-an-ssI-Iy-Øns‚ h‡m-°fpw hml-I-cp-am-hm≥ Ah¿°v km[n- t°-≠-Xp-≠v. 45. kXy-hn-izm-kn-I-fpsS Pohn-X-Ønse hgn-Øn-cn-hm-bn-cn-°Ww l÷v bm{X. l÷v I¿am-p-jvTm--Øn-eqsS BVyXzhpw s]mß-®- {]I-S--ß-fp-a-√, `b-`-‡nbpw hn-b-hp-amWv kwPm-X-am-th-≠-Xv. l÷v n¿h-lW tij-ap≈ PohnXw ]q¿h-Ime Pohn-X-sØ-°mƒ [¿a-n-jvThpw amXrIm ]c-hp-am-bn-cn-°- Ww. Cs√-¶n¬ l÷v bm{X Hcp jvS-°-®-h-S-am-bn-cn-°pw. F√m l÷v bm{X-°m-scbpw aJv_qepw a_vdq-dp-amb l÷v n¿h-ln®v Xncn®phcp-hm≥ A√mlp Ap-{K-ln-°s´! t^m¨: 9895802352 Bbn-cØn mq‰n ap∏Xv Zp¬J-AZv A©v

×