Makarajyothi 2005

Krishnanath Venkataraman
Krishnanath VenkataramanChief Operating Officer

Makarajyothi 2005, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy www.thamara.net

Makarajyothi 2005
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005
                   X¯zakn
              ]pWyw ]q¯p XfnÀ¯
            ]pjv¡-cn-Wn-X³þXoc¯v [z-´-coþ
           a{´w hoWp InfpÀs¯m-cu-j[n almþ
          hr£w hfÀ¶n¶nXm a¶n-¦Â¡en-tcm-K-_m[
            kIew o¡n-Ê-akvXw kpJwþ
             X¶m,sI¯W-teIn nev]p;
            kpIrX tPymXn-ÊnXmIm¬apmw.
    XmacwIpf§c A¿¸ tkhm kanXn (TASS)

                     2
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005             helg htqCÛùlãrMû
           becX heoX ùhmejõ ùMflogjfl ujX
              oìfCX kgÂxpãflVe
            pevgvõeOeã beacljcfljYgpX
               aMóaYesi vfOeã
           hËelx heCfoVaãv ùhlfYëMcav
               MXKòaùk oOevû
           aoabe YtóeOfãg©û ùlfoMhlfvglû
               helghtqCÛùlãrMû

   lecjXkgä~j ùMr OqîMem£eab MjCX
        anekbrjõX cuehtpõX          heaÍõM bXMlfnkX
        mqbª jìekjX bfYgX          akjaä akäf bfùiuX
        heqbªlr uôoãevÌX           EqèùleChjX aobX
        Mem£ejX ùhCcecõuX          Mem£ejX ùhCcecõuX
                         hájÔeKõaclox aãe
      bfùh htpõX bfMV bÌõX         vflõX Mgíû haæÿjû
                         lmõ ùhmaÿe Yibez
      bfóÛg MXaYeû ùhfãX mglX        Mem£e bmlf cevam
      ìfùh ùhmeovfjlX
      Mem£ejX ùhCcecõuX            YtlveL moevÌe
                          mqbª Ytloãehje
                          jìjìcue yeaue
        cècelXi icvX             Meam£ lgYõX vace vcû
        kejgCõecôl htjflX
                         ãmõ OvVéjfq cele
        mqbª bfIxv ujX aobX
                         hfle jgaùoeYfó©cû
        Mem£ejX ùhCcecõuX         lX Mem£ejX DuX baÌ
                         cuessboõX oãevfOfX
      DmxclxkganMVjX aobX           Dvõoe MjCX vem£f
      Dmxclxßùlg bfveMvX            lVacb MjCX cc
      DmxcofóØ ùhoelejX            lmxceox kejgCõ Yeabv
      Mem£ejX ùhCcecõuX            jì jì cueùhaYe!


                     3
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005


         SRI  POORNATHRYEESHAN   SAHAYAM
         SRI  CHOTTANIKKARAMMA   SAHAYAM

    Puliyannoor Divakaran Namboothiripad
        Eroor P.O., - 682 306, Tripunithura.                               19-12-2004
Ref.                 Date  : ..........................
    Xma-cw-Ip-f-§c {io [À½-imkvXm t£{X-¯nse
    DÕ- h - t ¯m- S - p- _ - Ô n¨v {]kn- ² o- I - c n- ¡ p¶
    “aI-c-tPymXn” kvac-WnI 2005 p FÃm hn[
    `mhp-I-§fpw A¿¸ `K-hmsâ Ir]m ISm-£hpw
    D- m - I s« F¶ Biw- k n- ¡ p- ¶ p.
              X{´n Znhm-I-c³ ¼q-Xn-cn-¸mSv
                 4
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005         BapJw
            jepvijfãeã lôh¥tCfègJãfsn GÁbemVeokq GÁbmXmxkejX
         l~ägsë prbflèfszÜ DXMceTfãlfw ùMr htqCÛ ù lãrM aìaùle-
         ÁbX sòngèfãfjfTgÿ mVeOrvX DbqCÛvrãX lsÿ. kenX ceJfãfögX,
         mXmxkejX krBxacw cJfåfögX ùMr htqCÛ ù lãrMszÜ bôËfakeÁb-
         èfszÜ jepkrãl FÿgX vfJXc~esl vfnvfwTgÿg.
            ùMr htqCÛùlãrMszÜ bôËfakewmbX celôkãeTf lsÿãeCx
         lecjXkgä~j aìaùleÁbX Fÿsè jrlfãfw òfösh¥ëgèfãlx.
            GÁbeaIeóèfszÜ cgaÿeëfãeãf cgzbqó~äfsn ahesn Fd
         bqóbgX ckj apõelf lÖeJeãf kBfåfjfTgÿg. aìùlknkägsë Gÿ-
         cvèfveãf cgzbqó~äfw ckjapõelfãfntsë vëèfã ùMcX ùMífT-
         sh¥ëgkãgçeãf.
            Fd bqósè ckjapõelf jehkw aYocavõ aobraob|ejgsë
         SBgÿúèfvx Dkêëf ambfTgÿ ipjep|eqTgú Zjg keCfTãe-
         Cx. iphjfhenv jXisè bfoixojeã YfóiVj|eq, GëcÆq, EvTeq
         Sÿfbjgsë anKv~W, GÁbemVeokqTgX EvaùhcfkWTgX EmVe-
         oõkjcekgX Sÿg ùhlrìfTgÿg.
            ckjapõelfãgsë htqèrkjCèfvx mukjfòª anKk|eq, cXiäe-
         MXmkW avqÿ culxbõ©fkW, hjmõ~W vwkf mueãfòª Æehvcg-
         ëckW, caveujceãf Dòªëfòªg lÿ cele ZeHxsmJÜx ùhfazÜBxmx, Â~-
         ägsë Snâe mXjXY~äfngX DkcBfåg mukjfòª Y©pv~W, Sÿfb-
         ajeëx DÖh¥ambemcflfTgú vÌf beTgkäfw ZlgTebgÿlnâ.
            GÁbeaIeó~äfw hsRëgTgbeveãf AbajãgX ìCfTgÿale-
         sëeh¥X ambfh¥bqTevÌctqèfãeãx YbfTgÿ lecjXkgä~j ùMrOqî-
         Mem£ebx AbajãgX EãgjeajeiõmdKõX vwkf DvgùiufTsö Sÿx
         ùheqÓfòªgskeçx “ckjapõelf” lecjXkgä~j ùMrOqîMem£ebfszÜ heoe-
         jbfÌ~äfw mcqh¥fTsö.
                                 ùMruajvcû
                             mVecfaã MjCX DÖh¥                           Iym]vä³ Fkv. tKm]m-e-Ir-jvW³
                                  ùhmføzÜx
                         lecjXkgä~j DÖh¥ambe mcflf

                     5
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005


                      aI-c-tPym-Xn-bn-eq-sS.. . . . . . .
            Xma-cw-Ip-f-§c {io[À½-im-kvXm-t£-{X-¯nse aI-c-hn-f-¡m-tLm-j-t¯mSp-
        _-Ôn¨v “aI-c-tPymXn” F¶ kvac-WnI aq¶mw ]Xn-¸n-te¡v IS-¡p-I-bm-Wv. {]Ya
        hÀjw t£{XIem hmtZym-]-I-c-W-§-sf-¡p-dn-¨pw ZznXob hÀjw D²-cn-bv¡-s¸-
        tS- - X pw {]Nm- c - ¯ n- e p- Å - X p- a mb t£{X- I - e - I - s f- ¡ p- d n¨pw {]Xn- ] m- Z n- ¨ p- s Im- - m -
bn-cp¶p aI-c-tPymXn {]kn-²o-I-cn-¨-Xv. Cu hÀjw B-I-sf-¡p-dn-¨p-Å-XmWv R§-fpsS kwcw-`w.
B t{]an-I-fmb `à-P--§Ä¡v, hnin-jy, Xr¸q-Wn-¯p-d-¡mÀ¡v CXv hn`-h-k-ar-²-amb ‘ B-hn-
tij kZy’ Xs¶bmIp-sa¶v R§Ä {]Xym-in-¡p-¶p.
   B-¡-¼-¡m-cmWv H«p-an¡ DÕ-h-t{]-an-I-fpw. “B-¡-¼w, taf-¡¼w ” F¶ sNmÃv AzÀ°-
am-¡p-¶-h-cmWv ½Ä. GXp m«n-em-bm-epw, GXp tPmen-bn-em-bmepw DÕ-h-¡m-e-§-fn Bbv¡pw
taf- ¯ npw ap¼n nev ¡ m- pw, Bkz- Z n- ¡ mpw kabw Is- - ¯ p- ¶ - h - c mWv ½Ä. inip apXÂ
htbm-hr-²³ hsc CXn-sm-c-]-hm-Za-Ã. A§-s-bpÅ ap¡v B-I-sf-¡p-dn-¨pÅ hnti-j-§fpw
hnh-c-§fpw lrZ-bm-hÀP-I-§-fm-Ip-sa¶v ]d-tb-- Xn-Ã. Cusbmcp Nn´-bmWv B-I-sf-¡p-dn¨v Hcp
kvac-WnI F¶ Bibw R§Ä¡v evIn-b-Xv.
   D¯-a-K-P-§-fpsS e£-W-§-f-dn-bp-hmpw Ahsb I-p a-Ên-em-¡p-hm-pw, Ah-bpsS ip`m-
ip-`-e-£-W-§-sf-¡p-dn-¨-dn-bmpw B t{]an-IÄ Gsd Xev]-c-cm-Wv. AXn-p-th--n-bp-Å-XmWv C¯-
h-Ws¯ R§-fpsS Cu Ffnb kwcw-`w.
  ap- j yÀ ]- p apXte B t{]an- I - f m- b n- c p- ¶ p. AXn- pÅ sXfn- h mWv hf- s c- ¸ t- {io oe- I -
WvT³ ¼o-im cNn-bv¡s¸« “amXw-Keoe”. ]{´-p ]S-e-§-fn-embn Fgp-Xnb Cu {KÙ-¯n At±lw
       -       -    -
KP-§-fpsS ip`mip`-e-£-W-§Ä, BbqÀe-£-Ww, htbm-e-£-Ww, KP-c-£bv¡p sNt¿- Ap-{I-a-
§Ä XpS§n B-I-sf-¡p-dn-¨pÅ FÃm hnh-c-§fpw ap¡v evIp-¶p. Xsâ {KÙ-¯n D¯a KP-§-
sf-¡p-dn¨v {]Xn-]m-Zn-bv¡p¶ `mK¯v At±lw C§s hnh-cn-¡p-¶p.
   “ ˴ɶÉiªÉÉxÉJɺÉÆJªÉªÉÉÎSÉiÉ{Énù: º¡òÉ®úÉäxxÉÊiÉ: EÖÆò¦ÉªÉÉä-
   ®úÎSUôpùÉSɱɮúCiÉEòhÉǪÉÖMɱɺºÉÖ¶±ÉIhÉEòIÉ: Eò®úÒ *
   ºÉ´ªÉÉiªÉÖxxÉiÉ ¨ÉÉèÊCiÉEò tÖÊiÉ®únùººÉÆ{ÉÚhÉÇ EÖòIÉÒ: Gò¨É:
   ºlÉÚ±ÉVVÉÉǪÉiÉ SÉɯû¤ÉɱÉÊvÉEò®ú: {ÉÚMÉÒ ¡ò±É¶ªÉɨɱÉ: **”
F¶p-sh-¨mÂ, mep-Im-ep-I-fn-ep-ambn Ccp-]Xp J-§-fpw, s]m§nb akvX-I-hpw, Xpf-bn-Ãm-¯-Xpw,
cà-hÀ®-hp-amb sNhn-I-fpsS A{K-§-fpw, atm-l-c-§-fmb _mlp-aq-e-§-fpw, DbÀ¶-Xpw, ap¯nsâ
tim`-bp-Å-Xp-amb sIm¼p-I-fpw, hoÀ¯-h-bdpw, XSn-¨p-o- `wKn-bpÅ Xp¼n-bpw, hmepw, ss]§-b-S-
bv¡-bpsSXpt]mse iyma-hÀ®-amÀ¶-Xp-amb B-bmWv e£-W-sam¯ B.
  Xr¸q-Wn-¯p-td-i-mb “{io ]qÀ®-{X-boi `K-hm³” henb B t{]an-bm-bn-cp-¶p-h-t{X. Hcn-¡Â
]qÀ®-{X-bo-i ZÀi--¯n-mbn h¶ hnez-aw-Ke kzman-IÄ {iotIm-hn-en `K-hm-s-Im-WmsX k¦-S-
s¸«v ]pd-¯p-h-¶-t¸mÄ `K-hm³ B-¸p-d¯v NmSn-¡-fn-¡p-¶Xv I-p-sh¶v sFXo-lyw. Xr¸q-Wn-¯pd
DÕ-h-¯n-v, `K-hmv ]Xn-©v B-I-tfm-Sp-Iq-Sn-bmWv Fgp-¶-Ån-¸v.
   Xma-cw-Ip-f-§c {io[À½-im-kvXm-hnv aI-c-hn-f¡v Znhkw A©v KP-t{i-jvT·m-cpsS AI-¼-Sn-tbmsS


                                      6
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005

 Fgp-¶-Ån¸v S-¯n-h-cp-¶p. C§s DÕ-h-§-fn-se-Ãmw, tZho-tZ-h-·mÀ¡v Hgn-¨p-Iq-Sm-m-hm-¯-Xm-Ip¶p
 B-IÄ. C{X-am{Xw {]k-àn-bpÅ B-I-sf-¡p-dn¨v Hcp kvac-WnI F´p-sIm-pw Ap-tbm-Py-am-bn-
 cn¡pw F¶v Icp-X-s«.
  B-t{]-an-I-fmb `à-P--§Ä R§-fpsS Cu kwcw-`-t¯mSv kl-I-cn-¡p-sa¶pw Cu kvac-WnI
 lÀtjm¡Àj-t¯msS kzoI-cn¡pw F¶p-apÅ {]Xym-i-tbmsS R§Ä, R§-fpsS Cu Ffnb D]-
 lmcw B-t{]-an-bmb {io]qÀ®-{X-bo-i-sâ-bpw, `à hÕ-e-mb Xma-cw-Ip-f-§c {io[À½ imkvXm-hn-
 sâbpw ]mZm-c-hn-µ-§-fn `àn-]p-c-Êcw kaÀ¸n-¨p-sIm-Åp-¶p.
 20-12-2004                                 lcn. Fkv.
                                sk{I-«dn, Xma-cw-Ip-f-§c A¿-¸-tkhm kanXn
     t£{X--ho-I-cW bÚ¯n ]¦m-fn-I-fmbn Hcp
        ]pcp-jm-bp-Ênsâ ]pWyw tSp-I.
    t£{X-¯nsâ ssNXyw þ tZi-¯nsâ ssNX-yw.       t£{X ho-I-cW bÚ ]¦m-fn¯ ^e-{ipXn
   t£{X nÀ½mW {]hÀ¯--§-fn [-k-aÀ¸Ww S-¯n-bm Ignª
   Ggv P·-§-fn-tebpw hcp¶ Ggp-P-·-§-fn-tebpw ]m]w CÃm-Xm-Ip-sa¶v
   sshjvWh kwln-X-IÄ ]d-bp-¶p.
                       7
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005


 HHHHHH                Df- f - S ¡w        HHHHHH
                     t]Pv                          t]Pv
A B- I - s f- I p- d n¨v c- v hm¡v     13    A KP-]p-cmWw                 91
  Bh-W-¸-d¼p atl-iz-c³ ¼q-Xn-cn-¸mSv         An-b³
A alm-{]-Øm--¡m-csâ amXw-K-Nn-´-IÄ     17    A Bbpw Ipcp-S³amcpw             97
  amS¼v Ipªp-Ip-«³                   {]k-¶-hÀ½
A B-¡mcyw                 25    A ]qc-¸-d-¼p-I-fpsS tcmam-©-amb
 Dr. sI. -Fw. F{_lmw Xc-I³               kpµ-c-cm-a³amÀ              103
A {io]qÀ®-{X-bo-ipw B-Ifpw        29      {io kpµ-c-p-am-bp-ff apJm-apJw
  BÀ. hn. sI. X¼p-cm³
                           A KP-cm-P³ Kpcp-hm-bqÀ tIi-h³        107
A KP-im-kv{X-¯n-smcp ]oTnI        35      sNmÆ-ÃqÀ IrjvW³Ip«n
  IrjvW-Ip-amÀ sIm«m-c¯v
                           A ]qap-ffn tiJ-c³               113
A kly-]p-{Xpw BS-bm-`-c-W-§fpw      39
  apIp-µ³, Ip«³ Ipf-§c               A kvarXn-bn hncn-bp¶ KP-hn-kvabw       114
                            sN§-ÃqÀ cwK-m-Y³
A B-Isf ab¡pshSnsh¡p-¶Xnv ap³]pw
  ]n³]pw {i²n- t ¡- Nne- I m- c y- § Ä  43    A Akm- ¶ n²yw sIm- p w {it±- b - m- I p¶
  Dr. cm[m-IrjvW ssIaÄ                 KPt{ijvT³ Xncp-h-¼mSn N{µ-ti-J-c³     116
A hrÝn-tImÂk-h-¯nv hncp-¶p-Im-cmbn         A KP-cXvw KP-cm-P³
  F¯nb KP-ho-c³amÀ            49      Kpcp-hm-bqÀ ]ß-m-`³            117
  cma-hÀ½ Ipªp®n X¼p-cm³
                           A ]pcp-jm-c§fpsS {]nb-¦c³ “KtPm-¯a³”
                                - -     -     -
A ]qc-§-fnse B-s¸-cpa           59      ]md-ta-¡mhv {io]-c-ta-iz-c³        118
  s{]m^. am[-h³Ip«n
                           A ]qc-¸-d-¼p-I-fpsS AXn-Im-b-I³
A Bsb ASp¯dnª Hcp ]m¸msâ         65      sX¨n-t¡m-«p-Imhv cma-N-{µ³        120
  Bß-KX§Ä- -
  {io. `mkvI-c³ mbcpam-bpÅ A`n-apJw        A n§Ä¡-dn-bmtam               123
                            V. IrjvWmYv
                                -
A B-IÄ B{I-an-Ifm-Ip¶ kml-Ncy-§Ä 69
         -     -
 Dr. sI. kn. ]Wn-¡À                 A XXv Xzw Akn                125
                            K.C. tPmÀÖv
A B þ ap-jy-a--Ên Xnf-§p¶       75
  AÛpXw t]cm-aw-Kew hniz-mYv            A tZh-Xm- XXzw (Hcp hnl-K-ho-£-Ww)      135
A B kwc-£-Whpw ]cn-]m-e-hpw       79      Fkv. inh-cm-a³
 IS-¸mSv Elephant Manual              A [À½-im-kvXm-hn-smcp Imhy
A KtP-{µ-tam£w Im¯v tXh-cpsS B-IÄ     85      ]pjv]m-RvPen (I-hn-X)           139
  inh-Zmkv hÀ½                     cmP-e£van


                         8
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005


          Xma-cw-Ip-f-§c t£{Xw
                                     Aym- [ o- ¯ nepw ]m«- ¡ m- c nepw sNs¶- ¯ p- I -
                                     bm P·nXzhpw BVy-Xzhpw am{Xw _m¡n-bm-
                                     bn. t£{X-¯nse nXy-nZm ]qPbpw aäpw apS-
                                     §p- s a¶ a«m- b n- ¯ oÀ¶p. me- ¼ - e hpw Npäp- a -
                                     Xnepw s]mfnªp ImSp-]n-Sn-¨p. Xma-c-bn-Ãm¯
                                     Xma-c-¡pfw a®ph¶v XqÀ¶ a«n-em-bn. A§ns
                                     Hcp Znhkw B a-¡se D®n--¼q-Xncn sNmÆ-c -
                                     Xo-s¸« alm-cm-Pmhv Xncp-a--Êv ap¼msI t£{X-
                                     ¯nsâ Xmt¡m h¨v B tZhv dp-¡ne nth-
                                     Zyhpw A´n-¯n-cnbpw BsW¶ Zpc-hØ I®p-
                                     o- t cmsS DWÀ¯n- ¡ p- I - b p- - m - b n. Icp- W m- n-
    Xr¸q- W n- ¯ pd sIm¨n cmPm- ¡ - · m- c psS            [nbpw km- X [À½- ` - à - p- a mb X¼p- c m³
 BØm--am-bn-cp-¶p-htÃm, Ah-cpsS Ipe-ssZ-h-               DSs Xmt¡m-te-äp-hm§n Cu imkvXm t£{Xw
 amb {io ]qÀ®-{X-bo-isâ t£{Xw ]pcm-X--t£-                Gsä- S p- ¡ p- I bpw PoÀt®m- ² m- c Ww S- ¯ n- ¡ p-
 {X-§-fn H¶m-Ip-¶p. Cu m«-I¯p X¼p-cm-¡-                Ibpw sNbvXp. Xma-c-¡p-fhpw tNdv o¡n sh«n¨v
 ·m-cpsS hI-bmbpw AÃm-sXbpw thsdbpw ]e                  c- p - ` mKw IÃp- s I«n IS- h p- ] - W nXv ¶m- ¡ p- I - b p-
 t£{X- § - f p- a ps- - ¦ nepw imkv X mhv apJy- { ]- X n-        ap- - m - b n. t£{X- ¯ nse nXy- n- Z mw S- p anäw
 jvT-bpÅ t£{X-§-fn-sÃ-¶p-Xs¶ ]d-bmw. ]-                 tZh-kz-¯n n¶pw S-¯p-hm³ Iev]--bm-hp-
 ¦p-än-¸mew Ign-ªm-ep-Ss hSs¡ tIm«-hm-Xn-                Ibpw sNbvXp. AXp-{]-Imcw C¶p-h-tcbpw ]qPm-
 enp kao]w hncm- P n- ¡ p¶ Xma- c w- I p- f §c             Zn-Im-cy-§Ä `wKn-bmbn S¶p hcp-¶p. 1960Â
 Fs¶mcp sNdnb tZhm- e - b - a p- - v . AhnsS [À½-            A¶s¯ henb X¼p-cm³ ]co-jn¯v alm-cm-
 im- k v X m- h mWv apJy{]Xn- j v T . imkv X m- h nsâ          Pmhv t£{X-¡pfw tNsd-Sp¯v sh«n¨v H¶p-IqSn
 hn{Klw hfsc sNdpXpw ]g¡w sN¶-Xp-am-Wv.                 ¶m-¡n. C{]-Imcw Cu {Kma-hm-kn-IÄ¡v Ipfn-
 samc- ¡ m- e - a - - h - I - b m- b n- c p¶p Cu tZhm- e - b w.    ¸mpw `Pn- ¸ mpw Xma- c - ¡ p- f hpw t£{Xhpw
 Dt±iw ap¶q- d p- s Im- à s¯ ]g- ¡ - s a- ¦ nepw             ¶m¡n ne-n-dp-¯n-¯¶ sNmÆc Xos¸« X¼p-
 ImWpw. ap¼n-es¯ Imc-W-h-cmb ZoÀL³ ¼q-                 cmsâ Imcp-Wym-Xn-tc-Is¯ C¶pw Chn-Ss¯
 Xncn Hcp Nn{X-I-em-hn-cp-X-m-bn-cp-¶p. ]s£ Pohn-            {Kmahr²-·mÀ hmgv¯n-t¸m-cp-¶p. Xr¸q-Wn-¯p-
 X- h r- ¯ n¡v tImhn- e - I - § - f n- e m- { i- b n¨p Ign- t b- n    d-¡mÀ¡v BsI-bpÅ Cu Hcp A¿-¸-t£{Xw
 h¶p. At±-l-¯nsâ ac-W-tijw a¡-fmb D®-                  Cnbpw A`n- h r- ² n- s ¸- S p- ¯ p- h m³ m«p- I mÀ
 n-¼q-Xn-c-namÀ¡v t£{XImcyw tm¡n S-¯p-                Hs¯m- c p- a n¨v {]b- X v n- t ¡- - X m- h - i y- a m- I p- ¶ p.
 hm³ Ign-hn-Ãm-Xm-bn-¯oÀ¶p. a-hI kz¯p-¡Ä


    lecjXkgä~j aìùl hgvjgíejC
     ùhbqèv~äfw mqbªeÎve mukjfTgk


                                   9
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005

             BIsf-Ip-dn¨v 2 hm¡v
                  Bh-W-¸-d¼p atl-iz-c³ ¼q-Xn-cn-¸mSv
    B-I-sf-]än hf-sc-tbsd IY-IÄ tI«p-X-g-         bmepw aäp- a p- - m - I p¶ FÃp- I Ät¡- e v¡p¶
¼n-¨-h-cmWv tIc-fo-b-cn `qcn-`m-Khpw. F¶m          £Xw apX-em-b-hbpw Nnehsb nXy-tcm-Kn-bm-
B-I-sf-]än Ah-bpsS Pohn-Xs¯ B[m-c-am¡n            ¡p- ¶ p. Nneh ac- W - s ¸- S mpw km²y- X - b p- - v .
A[n-I-amcpw kwkm-cn-¡m-dn-Ã. Ah¡pw _p²nbpw              aäp Pohn-IÄ¡p {]Xy-£-ambn Ap-`-h-s¸-
kvtl-hpw, tZjy-hpw, Zmlhpw, hni¸pw FÃmw           Sm¯ aZw F¶ Hcp {]Xn-`mkw B-I-fpsS {]tXy-
aäp Pohn- I - s f- t ¸mse Xs¶ D- v . aäp arK- § - t f-    I- X - b m- W v . FÃmNcm- N - c - § Ä¡pw aZ- a p- s - ¶ mWv
¡mÄ A[nIw _p²n-bp-s-¶p thWw ]d-bm³. 5             imkv{X-a-Xw. hr£-§Ä ]q¡p-¶Xp Ah¡p aZ-ap-
hb-Êmb Ip«n-bpsS _p²n B-¡p-s- ¶mWv ]d-            Å-t¸m-gm-W-s{X-þ-I-Ãn n¶v hmÀ¶p hcp¶ I«n-
b- s ¸- S p- ¶ - X v . ap- j yÀ¡p- - m - I p¶ kÀÆtcmK-    bmb Hcp Xcw ocmWv I·-Zw. B¡v aZ-ap--m-Ip-
§fpw B- ¡ p- a p- m - I pw. Ah- b n ]mZ- t cm- K w,     t¼mÄ aZ-Pew 8 `mK-§-fnÂIqSn ]pd-s¸«v Hen-¨n-d-
F c - - - s ¡ « v (Constipation) Ch AXy-[nIw B-       §p-¶p. A£n, Xmep, IS, t{imX, m`n, tImi, Ic,
IÄ¡p D]-{Z-h-I-c-§fpw ac-W-Im-c-W-§-fp-am-Wv.         kvXss: C§ns 8 `mK-§fn-eq-sS-bmWv aZw {khn-
                                                    -
£b-tcm-Khpw BZy-sa-Xs¶ Adnªp NnIn-Õn-¡m-           ¡p-¶-Xv. C§ns aZ-ap-Å-t¸mÄ B-bpsS kzX
Xn- c p- ¶ m acW Imc- W - a m- I m- d p- - v . ap- j yÀ¡p  Ên-²amb kz`m-h¯np Fs´-¶n-Ãm¯ amäw Ap-
                               -   -        -
tUmIvStdmtSm sshZy-tmtSm hnh-c§Ä [cn-¸n-¡m-
      -                 -        `-hs¸-Spw. BZn a²ym-´§fmbn aZs¯ 3 Bbn hn`-
                                 -               - -
                               Pn-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p. BZn aZ-¯nv Bcw-`-¯nÂ
                               Xs¶ Nne B-IÄ Ap-k-c-W-t¡-Sp-Im«n XpS-
                               §pw, Nneh AXy-[n-I-amb Ap-k-c-W-t¡-Sp-Im-
                               «pIbpw kzmX{´yw Ipd-s¨-¦nepw e`n-¨m hn{`m-
                               ´n-ImWn¡pIbpw sN¿pw. aZw ]pd-s¸-Sp-sa¶
                               AhØ nXyhpw ImWp-¶-hÀ¡v Ap-`-h-s¸-Spw.
                               ]n³ Iqdp-Lw h¡pw. B-I-fpsS hrjWw
                               ]pd¯p ImWp-Ibn-ÃsÃm. aZm-cw`w apXÂ hrjWw
                                          -    -
                               hep-Xm-IImcWw ]n³ Iqdp- XSn¨v IW-¸mSv hoÀ¯p-
                                      -
                               n¡pw. Nne-h¡v I¶w (I-Sw) XSn¨p XpS-§pw.
                               Ahn- s S- b p- Å - X p- f - h - e p- X m- b n- I - p XpS-§pw. CXn-eq-
                               tSbpw IW-bnÂIq-Sn-bp-amWv A[n-I-ambn aZw ]pd-
                               t¯¡p hcp-¶-Xv. apJ-¯np Kmw`ocyw aZ-In-cn¡p
                               NpI-¸p-hÀ®w, tZl- ¯ np anp¸v Ch D- m - I pw.
                               apJ-Kmw-`ocyw hÃmsX hÀ²n-¡pw. Cu ka-b§fn           - -
                               B A`o-cp-hm-Ipw. AXm-bXv Xosc `b-an-Ãm¯
       Bh-W-¸-d¼v cma-N-{µ³
                               kz`mhw ImWn-¡pw. £W-¯n Ip]n-X-mIpw.
pÅ Ign- h p- - m - h pw. F¶m an- m {]mWn- I -        thsd B-I-fpsS N§e-bpsS i_vZw tIÄ¡p-
fpsS Akp-J-§Ä ]m¸m³ Adnªv DS-a-tbmSp             t¼mÄ Ah¡p tsc Xncnªv Ahsb B{I-an-
]dªv DSa sshZy-k-lmbw tXS-Ww. CXn-s-             ¡m³ {ian-¡pw. N«-¡m-c-tmSpw ockw Im«pw.
Ãm-apÅ Ime-Xm-akw hnm-i-I-c-am-Ip¶ AhØ            nem-hpÅ cm{Xn-bn kz´w ng-en AXp-asäm-cm-          -
kwPm- X - a m- I m- d p- - v . C{]- I m- c w- X s¶ kÔn- I -  -bm-sW¶ [mc-W-bn NmSn-Ip-¯pw. I--sXÃmw
fnep- m Ip¶ {hW- § - f pw, X«v ap«v CXym- Z n-        Ip¯n-a-dn¡pw Nn¶w hnfn-¡pw. Fs´Ãmw D]-{Z-h-


                             10
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005
 §Ä Im«p-sa¶v BÀ¡pw nÀ®-bn-¡m-m-hm¯ hn[-            ]ecpw B-bpsS aZs¯ XS-bm³ {ian-¡m-dp-
 ¯n-epÅ {]hr-¯n-IÄ sNbvsX¶p hcpw. nb-{´n-            - v . Fs´- Ã msam acp- ¶ p- I ÄsIm- S p- ¡ m- d p- a p- -
 ¡m³ D]-tbm-Kn-¡p¶ A¦p-c-§Ä (tXm-«n) hen-b-            s{X. CsXÃmw DS-a-IÄ IqSn Bh-iy-s¸-«m-bn-cn-
 tImÂ, hSn ChtbmsSm¶pw `b-an-Ãm-sX-bpÅ kz`m-           ¡pw. Xm¡m-enI ]W-em-t`Ñ, apX-enp tISp
 h-§Ä ImWn-¡pw. ]m¸m³amtcmSp Aan-X-amb              kw`-hn-¸n-¡p-sa-¶-dnªp Xs¶-sb-¦n alm-I-
 tZzjyw {]I-Sn-¸n-¡pw. Nne B-IÄ N«-¡m-c-tmSv          jv S - s at¶ ]d- t b- - X p- Å p.
 Ap-kcWbpw 2þmw N«w apX-em-btcmSpw ]m¸m³am-
      - -                 -            kv{XoIÄ¡p amk-¡pfn IrXy-ambn hcp-¶n-
 c-Ãm-¯-h-tcmSpw tZzjyhpw Im«pw. Nneh N«-¡m-c-          sÃ-¦n AXn-m hcp¶ tcmK-§Ä AhÀ ]d-
 tmSv Aan-X-amb tZzjyhpw c-mw ]m¸m-tmSv A{X           ª- d nªv sshZyp NnIn- Õ n- ¡ m³ Ign- b pw.
 shdp¸v {]I-Sn-¸n-¡mXn-cn-¡p-Ibpw sN¿pw. Nneh           B¡p aZw th- hn[w Hgn- ª p- t ]m- I msX hcp-
 aZw Hen-¨p-Im-Wp-¶Xnp ap¼v 2þmw N«-¡m-cs HmSn-
                  -               ¶-XpsIm-pÅ Akp-J-§Ä Ah ]d-ª-dn-bn-¡p-
 ¨-I¯m³ {ian-¡pIsbm aäpÅ B-Isf hmS ]nSn-
   -                              ¶-sX-§ns? AXn-m DS-a-Ifpw ]m¸m-·mcpw
 ¨p- s Im- - n - c n- ¡ sbm ASp¯p ImWp¶ acsam aäp         Hs¯m- c p- a n¨v {]b- X v n- t ¡- kµÀ`- a mWv aZ- ¡ m-
 hkvXp-¡sfm Ip¯n adn-¡m³ apXn-cpItbm sN¿pw.            ew. aZw icn-¡p-sam-gn-bm¯ B-I-fmWv `qcn-`m-
 henb i_vZ-§Ä tI«m sR«n-¯n-cn-¡pIbpw               Khpw A]-I-S-Im-cn-I-fm-Ip-¶-Xv.
 sNhn h«w ]nSn-¡pIbpw sN¿pw. kzX-sh-bpÅ                 Cu ]d-bp-¶-sXm¶pw Bcpw hne-s¡-Sp-¡p-
 kz`m-h-§Ä AÃmsX Ap-`-h-s¸-«p-Xp-S-§n-bm             sas¶m sKuch-_p-²n-tbmsS ho£n-¡p-sat¶m
 B¡p aZm-cw-`-sa¶p IW-¡m-¡-Ww. At¸mÄ               DÅ hnizmkw sIm-Ã C{]-Imcw Fgp-Xp-¶-Xv. ]e
 apX hfsc {i²n- ¡ m- X n- c n- ¡ p- ¶ Xp A]- I Sw        {]mhiyw Htc kw`hw BhÀ¯n¨v tIÄ¡p-t¼mÄ
 £Wn¨p hcp-¯m-mWv km²y-X. ZpÀÃ`w B-               kzev]-sa-¦nepw CsX-]än HmÀ½n-¡p-asÃm F¶p-I-
 IÄ¡v BZn-a-Z-¯n C{]-Im-c-apÅ e£Ww ]cn-             cpXn Ipdn-¡-pIbm-Wv.
 ]qÀ®-am-bp--m-In-Ã. F¶m a²y-aZw apX tZzjy-              ]- p - I m- e ¯p Dt±iw 40, 50 hÀj- § Ä¡p
 ¡q-Sp-XÂ Im«n XpS-§pw. Nneh aZm-hkm-¯n-emWv    - -     ap¼p-hsc B {]`p-Xz-¯n-tâbpw BVyXz-¯n-
 A[nIw Ipg-¸-¡m-c-m-Ip-¶-Xv. CsXÃmw k{i²w            tâbpw Hcp {]Xo-I-am-bn-cp-s¶-¦n C¶p XoÀ¯pw
 I--dnªv Bsb ]cn-]m-en-¨m henb Ipg-¸-§Ä             I¨- h - S - N - c - ¡ m- s W¶p ]d- b p- ¶ - X n sXäpt- m
 D-m-Im-Xn-cn-¡pw. ]cn-]qÀ®-ambn aZw Hen¨pt]mbn          F¶p tXm¶n t]mIm- d p- - v . Bsb kwc- £ n- ¡ p-
 £oWn-X-mbn ]m¸mp hnt[-b-mbn nev¡p-¶-             ¶-Xn Xmev]cyhpw “B-¡¼hpw” C¶-t¯-Xnepw
                                            -      -
 hsb A{X `b-s¸-Sm-n-Ãm.                     hfsc IqSp-XÂ ap³ DS-a-IÄ¡p--m-bn-cp-¶p. C¶p
     Hen- h p- - m - I m- X n- c n- ¡ m³ ]ecpw ]ehn[ hnZy-  ]Ww em`n- ¡ m³ th- n hm§n D]- t bm- K n- ¡ p- ¶ p.
 IÄ {]tbm- K n- ¡ p- ¶ p- - v . Ah B¡p bmsXm- c p-        ]m¸m-·mÀ¡p B-sb-]-än-bpÅ Adnhpw hfsc
 hn[ tISpw (Zo--§Ä) Imem-´-c-¯n kw`-hn-¡m-           ]cn-an-X-am-sW¶p thWw ]d-bm³. CsXÃmw B-
 Xn- c n- ¡ m- p- Å - h - b - Ã msX, asä´p sIm- p w aZs¯    I-fpsS PohnXw ]g-b-Im-e-t¯-¡m-tfsd Zpcn-X-
 XS-bp-¶Xv B-bpsS Btcm-Kys¯ ln-¡bpw               ]qÀ®-am-¡n-sb¶p tJZ-t¯msS ]d-tb--n-h-cn-I-bm-
 Zo-¡m-c-m-¡p-Ibpw sN¿pw. shÅw sImSp-¡m-            Wv. Bscbpw Ipä-s¸-Sp-¯p-I-b-Ã. B henb Pohn-
 Xn- c n- ¡ pI, Xoä- t h- - { X ÂIm- X n- c n- ¡ pI, shbn-    tbm-SpÅ kvtlw sIm-p am{Xw C{Xbpw ]d-ªp-
 e¯p sI«pI CXymZnsIm-pw XSn-h-en-¸n¨pw aäpw            t]m-b-Xm-Wv. hmb--¡mÀ £an-¡p-a-sÃm.

            Bh-W-¸-d¼v atl-iz-c³ ¼q-Xn-cn-¸mSv þ {]i-kvX-amb hS-¡m-t©cn Bh-
            W-¸-d-¼p-a--bnse AwKw. IgnhpÅ BbqÀthZ NnIn-Õ-I³. hnj-ssh-Zy-¯n-epw,
            KP-]-cn-]m-e--¯nepw AXn-hn-Z-KvZ³. tZis¯ Hcp hn[w KP-ho-c-·mÀs¡Ãmw Bh-
            W-¸-d¼p Xncp-ta-n-bpsS NnInÕ Hgn-¨p-Iq-Sm-m-Im-¯-Xm-Wv.
                               11
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005


      “alm-{]-Øm-”¡m-csâ
            -
              amXw-K-Nn-´-IÄ
                   amS¼v Ipªp-Ip-«³
   ap-jy³ ImSn-d§n m«n ]mÀ¸p-d-¸n¨v mK-  ¯p. B t]mb Ime¯v B- b n- à m¯ AScv
co-I-X-bn-te¡p hf-cm³ XpS-§nbt¸mÄ BZyw      C¶s¯ Ime¯v Sm¦À CÃm¯ bp²w t]mse-
CW-¡n-sb-Sp-¯-arKw B-bm-bn-cn-¡mw. mb c-    bm-Ip-¶p. NXp-cw-K-tk--bn B-bpsS _ew Ifn-
sâ-IqsS Ip¶n-d-§n--h-¶-Xm-Wv. c³ CW-¡n-sb-Sp-  ¡mÀ¡v Adn-bmw. Fc-«m--¸p-d¯v D´n-b-civ F¶p
¯-X-Ã. P´p-hw-i-¯n Cu Hscmä hÀ¤w am{Xw      ]d-ªm ]ns¶ ‘‘Hgn-ªhey-¼vcm’’m-Ip-IbmWv
                                      - -  -   -
P·m ap-jy-cpsS Zmk-·m-cm-Wv. asäÃm Pohn-Ifpw  t`Zw. AsÃ-¦n Hgn-¸nbv¡pw!
k     z  m   X    {  ´   y   w     At¸mÄ, AXm-Wp]dª-Xv, BZn ]pcm-X--
CÑn-¡p-t¼mÄ mb am{Xw nXy]m-cX{´yw tamln-
                 -        Imew apXÂ B-sb-sa-cp¡n D]-tbm-K-n¨p-Xp-S-§n.
¡p-¶p BP·-Zm-kyw. B, BSv, ]ip, ]¶n F´m-     AXp-sIm-p Xs¶ Im]ye-tKm-{X-P-mb Hcp Ejn
bmepw H¶ns CW-¡n-sb-Sp-¯m AXp-am{Xw Ap-    Bbnc¯m-vImew mK-tem-I¯v Ign-¨p-Iq«n B-
k-cn-¡p-¶p. F¶p-sh-¨m tImÂt]-Sn. ap¡v Ap-   thZw þ lkvXym-bqÀ thZw þ cNn-¡p-Ibpw sNbvXp.
k-cn-¡p-Ibm-sW¶p tXm¶pw ]s£, AÃ. hfÀ¯p-
      -                   (mKw F¶p ]d-ªm B. mKm-²y£ kvXp[o-
P-´p-¡fn Gsd Hma-bm-WtÃm ]q¨. F¶m Hcp
    -       -             am³ þ F¶v amXw-Keoe. C§s CSbv¡v Nne-kq{Xw
                                   -
kXyw Adnbq; C¡--Im-e-am-bn«pw ]q¨ CW-§n-bn-    {]tbm-Kn-¨n-sÃ-¦n teJ-Iv hnh-c-anà F¶p [cn-
«n-Ã. Cn CW-§p-I-bp-an-Ã. ]s£, mb AsXm-¶p-   bv¡p-as{X ! AXp-sIm-v H¶p-]q-io¶v am{Xw) Ay-
th-sd-bm-Wv. (Cu teJ-I³ ]pXnb Hcp IY-bn-se-gp-  `q-`m-K-§-fn Cuhn[w NXp-cw-K-tk-bpw B-¸-
Xn, mb-bn n¶p- -cn-tebv¡v F¶mhpw ]cn-Wm-
           -              Wnbpw CÃm-bn-cp-¶p F¶p Ncn-{Xw. AXm-hmw, `mcX-
a-{Iaw!) B-¡-Y-bpsS BZyw ]«n-¡-Ysbm ! apjn-   ¯n-p-]p-d¯v Hcp ‘‘KP-c£m-X{- ´hpw hnI-kn-¨Xmbn
                                     -          -
b - !                       tI«n«n-Ã. AhnsS izm-X{´w hfsc hfÀ¶n-«p--
    B-sb-¸än-]dbp-t¼mÄ Cu apJ-¡p-dn¸v Bh-
           - - -
iy-am-W.v Adn-bm-hp¶ Ncn-{X-¯n ap-jy³ ‘‘BZyw
CW-¡n-sb-Sp¯ BZy-arKw’’ F¶p-]dbpt¼mÄ ]ip-
                   - - --
htà F¶p kwi-bn-¡p-¶p--m-hpw. icn-bm-Wv. temI-
¯n-te-Xp-ap-jy-hw-ihpw tKm{Xhpw BZyw CW-¡n-
       -
bXv ]mep-X-cp-¶, amwkw Xn¶m-hp¶ ]ip-X-s¶-bm-
hpw, B hÀ¤-¯n s]Sp-¯m-hp¶ GXp m¡m-
enbpw ChnsS ]ip-F¶ s]mXp-m-a-¯m hyh-l-
cn- b v ¡ - s ¸- S p- ¶ p. ]ip- h mWv [w. C¶pw
sX¡³IÀ®m-SI¯n [w F¶p ]d-ªm ]ip-
            - -
hm-Wv.
  B-ho-«p-ar-K-a-à hfÀ¯p-ar-K-am-Wv, hfÀ¯p-
arK§fn BZy-p-am-Ip-¶p. aÃv ]Wn-sb-Sp-¸n-¡p-
hmpw bp²-¯npw {]uVnbv¡pw BtLm-j-
                              IqS-em-äp-]pdw cma-N{µ³
                                        -
¯npw FÃmw FÃmw Bbn B-sb-sa-cp-¡n-sb-Sp-


                       12
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005
 s{X. Ct¸mgpw ½psS arK-sshZyw ]Tn-¸n-¡p-¶Iem-- -    cp-¶p. Ah-cpsS e£yw. tKmi-_vZ-¯nv Kan-bv¡p-
 e-b§fn B-sb-¸än ]mT-§Ä Ipd-hm-Ws{X! Cu
   - -                        ¶Xv F¶v AÀ°w. I¿pw Imepap-v, nXy-hr-¯n-
 teJ-I--dn-bn-Ã. ab-¡p-sh-Sn-hn-ZKv²-cmb arK-tUm-    I-gn-¨p-Iq-«mw, Ba«p-Å ap-jycpw Cu ]ip-¡-fnÂ
 IvSÀam-cp--v. CSbv-¡n-Sbv¡v Ah-cpsS tkh--N-cn-{X-   s]Sp-¶p. ]mi-_-Ô-cmWv AhÀ, {_Ò-Úm-n-
 §Ä ]{X-¯n ImWm-dp--v. A§-s, Bsb shSn-        bmb EjnIhn-Isf {_mÒ-W-sc¶pw ]d-ªp.
 sh¨p hogv¯m³ ]Tn-¸n-bv¡p¶ Iem-e-b-ap-s- ¶p-       A§ns tKm{_mÒ-WlnXw F¶p-]dªm kI-
                                        -      - -
 [-cn-bv¡m-n-Sbm-bn: B-sb-]qÀ®m-bpÊv hogm-sX-n-
           -                 e-am--PohP´p¡fpw F¶v AÀ°-am-bn. AÃmsX
 À¯m³ ]Tn-¸n-bv¡p-¶-Xn-s-¸än a-Ên-em-¡p-hm³      Xr¸q-Wn-¯p-d- sIm-«m-c-ap-ä¯p Ae-bp-¶-]¿pw
 `mKy- a p- - m - b n- à .                Du«p-]p-c-bn tXmÀ¯p-hn-cn¨v Ømw Ic-Ø-am-
  B[p-n-I-ar-K-sshZyw F´p-]-Tn-¸n-bv¡p¶p        ¡p¶ amS-¼v IpªpIp«pw F¶v AÀ°-an-Ã. Cu
 F¶v Is--¯n-Ipäw NmÀ¯p-Ibpw in£-hn-[n-¡p-        ]dª ]Sn- tem-I--·-bv¡mbn B-thZw nÀ½n¨
                             apn B `oam- I m- c - s - ¸ än Adn- t b- - s Xms¡
                             Adnªv ]d-ªp-Xcp-¶p. CXmWv B. Ag-IpÅ
                                      -
                             arK-am-Ip-¶p. C§-s.
                                FÃm imkv{Xhpw Ap-im-kam-Ip-¶p. ]ns¶   - -
                             D-m-b-Xm-Ip-¶p. mSyw DS-se-Sp¯v hfÀ¶v mS-Im-
                             Zn-cq-]-§Ä D-m-b-Xnptijw Gsd Ign-ªmhpw
                             mSy-imkv{Xw D-m-b-Xv. AX-s¶. B F¶ P´p
                             D-mbn Bbncw Imew Ign-ªv, B Iqä³ P´psh
                             ap-jy³ kz´w D]-tbm-K¯n-m-bn-sa-cp¡n FSp¯v
                                               -
                             kam-[m-¯npw kwlm-c¯npw ]än-bXc¯n Xoän-
                                  -            -         - - -
                             t]m-äm³ XpS-§nb-Xn-p-tijw, Cn-bp-ffhÀ¡v D]-      - -
                             Im-c-am-hs« F¶p Icp-Xn- ]m-e-Im-]y-a-pn -X-]-Êp-
                             sNbvXv Is-¯n {KÙ-am-¡n-bXmWv lkvXym-bpÀth- -
                             Zw. B-I-fpsS D¸-¯n, ip`m-ip-`-e-£-W-§Ä,
                             KpW-IÀ½-§sf ASn-Øm-s¸-Sp-¯n-bp-ff hÀ®-hn-
                                                 -
                             `-Pw F¶n-§s “Xd- ]d” XpS§n Bbp-Êv, Bbp-
                             Ên-p-hcp¶ XS-ʧÄ, Ah-b¡p-ff nhm-cW§Ä
                                 -       -           v       - -
                             F¶o hnj-b§Ä Cu imkv{Xw ssIImcyw sN¿p-
                                    -
                             ¶p. AXn-sm-s¡-]p-dsa, B-cmWv Bsb kwc-£n-
                                            -
                             ¡p-hm³ AÀl-m-bp-f-f-Xv, B-¡m-c-p-th-- Xmb
                             tbmKyX Fs´m-s¡, Ipsdtbsd B-Isf kwc-£n-
                             bv¡p¶ alm-{]-`p¡-fpsS B-¨p-aXe¡m-c³ þ mKm-  - - -
                             ²y- £ ³ þ GXp hn[- a p- f f Bfm- b n- c n¡Ww
       Incm-§m«v a tIi-h³             Fs¶ms¡ imkv{Xw ]d-bp-¶p--v. C¶v B Poh-
                             p-ff Hcp km[--am-sW-¶p-¡qSn a-Ên-em-hm¯
 Ibpw c- p w Cu teJ- I sâ Npa- X - e - b - Ã . ]g- b -  BapXe-mfn-am-cpw, XÃn-Ip-¯n- tjm-¡Sn-¸n¨pw shSn-
                                   -                     -
 imkv{Xw BIsf-]än ]Tn-bv¡p-Ibpw Ah-bpsS         sh¨pw Adpw sIme-sN-¿m-p-ff GtXm hkvXp-hm-
 Bbp- Ê nsâ thZw cNn- ¡ p- I bpw sNbv X n- « p- - v .  sW¶v [cn¨ ‘‘mKm-²y-£’’cpw Cusbmcp {KÙw
 AXm- W v lkv X ym- b pÀth- Z w. hr£m- b pÀthZw     Ds- ¶ p [cn- ¨ n«p- - m - h n- à . Ds- - ¦ n Xs¶ Xmfn- t bm-
 ZÀin¨ Ejn- a mÀ¡v CXpw temI- - · - b v ¡ p- f f    e-{K-Ù-am-sW-¦n Ime-¯p-I-«³Im¸n Xnf-¸n-¡p-
 sshZo-I-{In-b-bm-bn-cp-¶p. tKm{_-mÒ-W-ln-X-am-bn-    hm³]-än-b, ¶mbn I¯p-¶Hm-e¨q-«m-sW-¶p-hn-iz-kn-
                                                  - -


                           13
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005
¡p-¶-h-tcmSv F´p-]-d-bp-hm³. (H«pw AXn-i-tbm-       tg¡pw KP- c - £ m- X {´w DS- s e- S p¯p Ign- ª p.
àn- b - à , Cu teJ- I ³ ]¯p- ] - X n- - © n¸cw     XÀ¡-an-Ãm¯ kwK-Xn-bm-W-Xv. B Imew apXÂ
sImÃw ap¼p- I - - - X m - W v . à H m À ½ - b n à þ   C¶p-hsc ap-jy³ BÀ`m-S-¯npw A[zm--`mcw
Ds-¦nepw ]d-bm³ `mh-hp-anà þ HcnÃw s]mfn¨p        eLq-Icn-¡p-hm-p-ambn Bsb D]-tbm-Kn-¨ph¶p.
                                  -                  -
amäp¶ kµÀ`-¯n C_³ Ahn-sS-sb-¯n-s¸-«p           C¶v imkv{Xw Gsd ]ptcm-K-an¨ Cu bpK-¯nÂ
At¶-cw, D¨-Xn-cn-ª-t-cs¯ Nmb-Xn-f-¸n-bv¡p-I-       bp²-¯npw h³`mcw hen-bv¡p-¶-Xnpw B
bm-bn-cp-¶p. apä-¯p-Iq«nb ASp-¸n Bfn-I-¯n-bn-      A{X Bhiy-an-Ãm-Xm-bncn¡p-¶p. ap-¡-dnbmw
cp- ¶ Xv          ]gb          Nne-  Iq¸p ]Wn-¡p-IqSn Ct¸mÄ B-sb-s¡m-v A{X
Hm-es¡-«p-Ifm-bn-cp¶p! _lp-kp-Jw. kXyw ]d-bW-
   -    -                    -  BhiyanÃ. b{´-§-fp--v Nne-hp-Ip-d-bpw, Ffp-¸-
atÃm B Nmb Rmpw IpSn-¨p. Hcp Ipä-t_m-[hpw        hp-am-Wv F¶n«pw Bsb ½Ä aps¼-s-¯-¡m-
tXm¶n-bXp-an-Ã. ½psS m«n B-bmbn Pn-b¡m-
      -                    v   fp-a-[nIw C¶p t]män-h-cp-¶p. ]W-ap--m-¡p-hm-p-
Xn-cn-¡pI F¶-Xp-am-{X-amWv Hscmä t]mwhgn F¶p       ff Hcp km[w F¶ne-¡m-sW-¦n-epw. F¶n«pw
]d-bm-mWv tXm¶n-bXv. ]d-bm-tm-§nbt¸mtg¡pw
           -                  Cu `oam-Im-c-mb ]mhw km[p-P-´p-hns th--
tXm¶n, ap-jy-mbpw Pn-¸n-bv¡cptX F¶v. s¶
                  -           hn- [ - ¯ n kwc- £ n- ¡ - W - s a¶v tXm¶n- b p- a n- à .
sNdnb Ip«n-Isf Is«Sp¯pw ]än-bm hne-bvs¡-         IjvSw! AÃm-sX-´p-]-d-bp-hm-m-Wv.
Sp¯pw I¿pw Imepw ]ncn-s¨m-Sn¨pw sh«n-am-änbpw           Hcp-hcn CSbv¡v ad-¶-Xm-Wv, Chn-sS-Ip-dn-bv¡-
I®p-Ip-¯n-s¸m-«n¨pw Xobn-en-«p-¨p«pw sX-m³ hn«v      s«, Iq¸p-]-Wnbv¡v¡qSn B- th- Fs¶-gp-Xn
Gko-Im-dn k©cn-¡p¶ apXemfnamÀ amy-cm-bn-        s]mdp-¡-Ww, ImSv sam«-¡p-¶m-b-t¸mÄ F´p-Iq-
k-©cn-¡p¶ ‘‘alm-`m-cX’’am-Wn-Xv. ½psS P-Iob
    -         - -               ¸p-]Wn? ImSm-b-Im-sSms¡ ½Ä Xn¶p-XoÀ¯p !
Pm-b¯ tXrXzw I«p -kzcq]n-¨-]-W-ap-s- ¦n         Im«p-P-´p-¡fpw Xocm-dm-bn. B F¶ Hcp P´p
Cu alm-cmPyw `qtem-I-¯p-h¨v Gähpw k¼-¶-am-        D- m - b n- c p- ¶ p F¶p ½psS a¡- f p- s S- a - ¡ - f psS
Ip-am-bn-cp¶p F¶v FÃm ]uc·mÀ¡pw ¶m-bdn-bm-    -    a¡Ä Hcp-]s£ ]d-bp-am-bn-cn-¡pw. Zntm-kdp-IÄ   -
hp¶ ssZh-¯nsâ kz´w mSm-Wn-Xv ! F´p-]dbm³   --     F¶ Hcp `oam-I-c³ D-m-bn-cp-¶p. AXp-t]m-se,
P´pt{]aw aq¯p-aq¯v t]¸-«n-I-sf-IqSn sXcp-hn        B F¶ Hcp Iqä³ Pohn-bp--m-bn-cp-¶p. ]ns¶
Ae-bm³ I¸n-¡p-¶Xpw Cum-«n Xs¶-bm-Wv.          Kth- j Ww Bhmw. t^mkn Is- ¯ n ]Tn-
                             bv¡mw. Kth-j-W-¯nsâ Hcp hgn ]d-bmw. Cu-
   B-IÄ¡v F¶-Ã, Hcp P´p-hnpw Chn-sS-c-        bnsS Hcp henb imkv{X-K-th-j-I³ Kth-jWw
£-bn-Ã. shdpw Ccp-]Xp-sImÃw sIm-v Fsâ m«nse
           -                  sNbvXp Is-¯n. B-bpsS S-bpsS Npä-f-hnsâ
`mc-X-¸pgsb acp-`q-an-bm-¡n-bXv Rm³ I--dn-ª-Xm-      Cc-«n-bmWv Ccn-bv¡-Øm--t¯¡v Dbcw! ]«pw
Wv. {]IrXn Ccp-]-Xp-e£w sImÃw sIm-mWv Hcp         hfbpw sImSp¯p ! Phd tUmIvS-tä-dv. `qan-a-e-
`mc-X¸pg Hgp-¡n-bXv F¶pw Fn-¡dn-bmw.
   -              -            bmtfmw Xr¸p-WnX--Xptdw Dff kI-e-am B-{]m-
   AsX, B-bmWv hnj-bw.                 ´-½mÀ¡p-a-dnbmw Cu IW¡v.
   ad-¶n-«n-Ã. sshZo-I-Im-e-¯p-Xs¶ B-sb-          B- A-g-Ip-ff arK-am-Ip-¶p. F¶p-]-d-ªmÂ
sa-cp-¡n-sb-Sp-¯n-cp¶p F¶v ]d-bp-¶p, Adn-bn-Ã. GXv    t¸mc, CXnepw Ag-Ip-ff asäm-cp-ar-Kan-Ã. acnbv¡pw
                                              -
A«-¯nse GXv Hm¯n-emWv AXn-p-ff sXfn-hp-Im-        hsc I®n-ab¡msX tm¡n-bn-cn-¡m³ km[n-b¡p¶
                                   - v               v
Wp-¶Xv F¶pw Cu teJ-I--dn-bn-Ã. ]s£, am-h-        aqt¶-aq-¶p-h-kvXp-sh-bp-f-fp, H¶v ISÂ, c-v B,
kw-kvIm-c-¯nsâ Hcm-bncw inJ-c-§-fpsS apf-bpw,       aq¶v B-bm!! ]cn-]qÀ®--á-amb kv{Xoi-co-cw.
ka-kvX-im-kv{X-§-fpsS ASn-thcpw GsXm-¶n          ZnKw_c! nanjw tXmdpw ]pXp-]p--¯³ cq] þ AÀ°
n¶m-cw-`n-¡p-¶Xmbn Adn-bp-¶pthm B Adn-hn-sâ
         -                    þ `m-h-§-f-§s Xf-fn-¯-f-fn-h-cp¶ A]m-c-sku-µ-
Kmw ]mSnb Ejn-Ihn-IÄ Bsb sacp-¡n-bn-cn¡pw
          -                   cyw. kuµ-tcym¯tcm]nþ-þþ
F¶p k¦Â¸n-¨m sXäp-]-änà F¶p-tXm-¶p-¶p.            B-sb-Ip-dn-¨m-Ip-t¼mÄ þ ]e-t¸mgpw B-bm-
GXm-bmepw CXn-lm-k]p-cm-W§fpsS Ime-am-bt¸m-
            -   - -       -     -sb-Ip-dn¨pw þ Cu alm-skuµcy-s¯-¸än ]d-tb-


                           14
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005
 -n-h-¶-t¸mÄ, B ]d-¨n e£-W-im-kv{X-am-bn-am-      Xn-s-]än lkvXym-bpÀth-Z-¡m-c³ apn H¶pw ]d-
 dn. Gsd- ] p- c p- j m- ´ - c - § - f psS Ap- ` hw   ªn- « nÃs{X A{X hnh- c - a p- - m - h n- Ã .
 skuµcys¯ A¡-an«v ]d-ªp-Xcp-hm³ ioen-¨p. -            B- A-g-Ip-ff arK-am-Ip-¶p. Iqä³ P´p-hp-
 ip`mip`e£- W w, I- p - I - v Xe- a p-d-I-fmbn ]Tn-¨-  am- I p- ¶ phtÃm! At¸mÄ Cu alm- k - X zs¯
 dn-ªXp- Ip-dn-¨p-sh-¨p. AXmWv imkv{X-am-bn, Ap-
    -
                             sIm- p - - S - ¡ p- h m- mbv Nne hnZy- I fpw th- n - h - c pw.
 im-k--ambn ]ns¶-h-cp-¶-hÀ Ap-hÀ¯n-¨p-h-cp-¶-
                             C{X-hsey arK-¯ns Nne-t¸m-sgms¡ nb-{´n-¡p-
 Xv. ASn-Ømw ImgvN, ImgvN-bv¡p-fftXm; ¶v
                             hm³ C¯ncn thZ-n-¸n-t¡--n-h-cpw. AwK-`wKw hcp-
 F¶p tXm¶n-sbm, e£Ww HÀ¯n-cn-¡pw, kwi-b-
 an-Ã. ]pdw ImgvN-bn s]Sm¯ Nne Nne e£-W-        ¯m- s X DÄt¡- S p- - m - ¡ msX X¡mew H¶p
 §-fp-ap--m-hpw. AXv kq£n¨v tm¡n Adn-b-Ww        XfÀt¯--n-h-cpw. AXnmbn Nne Nne aÀ½-{]-tbm-
 F¶n«pw a-Ên-em-hm-¯Xn-mWv {]i-vNn-´. amwk-
              -        -      K- § fpw BNm- c y³ hn[n- ¨ n- « p- - v . GXm- b p[w
 N-£p-Êp-sIm-v ImWm-m-hm-¯-Xns thZ-t{Xw        Ft¸mÄ F§s FhnsS {]tbm- K n- ¡ - W w.
 sIm-v ZÀin-¡p-¶p. {]iv-Nn´ Bsb taSn-¡p-        AXmWp hnj-bw. tXm«n, tImev, Ip´w CXmWv
 t¼mgpw Bhmw. amXw-K-eo-e-¡m-c³ aqey-nÀ®-        km[m-cW Bbp-[w. Nne-t¸mÄ IÃpw, I¯n-bpw.
 bhpw S- ¯ p- ¶ p- - v . ]ng- b v ¡ m¯ Imew sIm- v   ASp-¯p-h-cm³ ]än-sÃ-¦n IÃv am{X-amWv c£m.
 amäw hcm¯ imkv{X-am-W-Xv. Hcp B¡v F´p-hn-       Gdv Xs¶. Cu ]d-ª-Xn-sms¡ hÃm-s¯m-cp-hn-
 e- s Im- S p- ¡ - W w? GXpIm- e - t ¯¡pw ]änb Hcp    jaw D-v F¶p ad-¡-cp-Xv. aÀ½w Adn-ª-Xp-sIm-
 kq{Xw lkvXym-bpÀ thZ-¡m-c³ ]dªp Xcp-¶p.         -m-bn-Ã, AhnsS Bbp[w {]tbm-Kn-¡p-hm³ ]cn-
 e£-Wsam¯ Hcp sIm¼v Hcp cq]-bmWv hne -
      -                       io-en-¡-Ww, ]b-än-s¯-fn-b-Ww. D¶w tht-. IsÃ-
 F¶p Icp-Xp-I. apJyamb- B-e£W§Ä ]¯v - - - -      dn-ªm Dt±-in-¨n-S¯v sImf-fn-bv¡m³ km[n-¡-
 F¶pw FÃmw H¯m Hcp I sImSp¡mw. apJy-          W-a-tÃm, Ccn-bv¡-Øm--¯n-cp¶p Xh-f-¡p-gnbv¡v
 amb e£-W§fn Hs¶m¶p Ipd-ªm Hmtcm
          - -                  tXm«n HS-¡m-tm. inh-inh ! ! kÀ¡-Êp-]-Tn-bv¡-
 `mKw þ ]¯n-sem¶v Ipd-bv¡mw. CXv ip`-e-£Ww        Ww. Ffp-¸hpw kpc-£n-Xhp-amb kq{Xw ab-¡sh-
                                              -             -
 tm¡n-bp-ff hne, I®n-Ã, Hä-¡-®-m-Wv, apS-´-      Sn-bs{X! GsX-¦nepw sI«n-S-¯nsâ apI-fn-en-cp-t¶m,
 mWv Fs¶m- s ¡- b m- s W- ¦ n ]mXnbpw         h- n - b n- e n- c pt¶m shSn- s h- b v ¡ mw. henb D¶-
 XXv¸mXnbpw AXn ]mXnbpw C§s B[p-n-I-         sam¶pw th- . A§ns Hcp aÀ½hpw Adn- b - .
 [-imkv{Xw Iev]n-¡p-¶hn-[w. kzÀ®-¯nsâ aqey-
   -           -              t]f-¸p-d¯v Fhn-sS-sb-¦nepw sImf-fpw. B-ab§n-      - -
 amWv ASn-Øm-w. AXnsâ ]mXn, Bdn-sem-¶v, qdn-      hogpw. ]ns¶ AXnsâ tbmKw!
 sem¶v Cuhn-[w. B-¡m-cpsS i¼-fw, aäp Nne-hp-
                                icn-bmb AÀ°-¯n Cu teJ-I³ B-{]m-
 IÄ F¶n-hbv¡pw Nne Nne nb-a-§Ä sh¨n-cn-
                             ´- - Ã . s¶ sNdnb Hcp I¼w D- m - b n- c p- ¶ p.
 ¡p-¶-p. ]Tn-¨-dnªv {]tbm-Kn-¡p¶hÀ¡v A_²w
 ]än-Ã. Nne Nne A]-I-S-§Ä ]ämw. CSn-sh-«p-sIm-p     AXvs¸mÈn Hcq«w I¼-§-fn H¶p-am-{Xw. A¶v
 Nmhmw. Cubn-sS-bmbn transport _ÊnSn¨pw N¯p.       Ft´m Nne-sXms¡ tm¡n. At¸m-sgbv¡pw B
 ]m¸m-·m-cpsS kvtlm-[nIyw sIm-pw, ab-¡p-sh-       I¼w hn«p. {]m´v amdn¨m thsd hnj-b-¯n-embn
 Sn-¡m-cpsS Imcp-Wyw-sIm-pw Bbp-sÊm-Sp-§p-¶-       F¶À°w. ¶mtem, Bbpw B-bm-bpw Bg-
                             ¡-Sepw C¶pw C_s {]m´p-]n-Sn-¸n-bv¡p-¶p. Xr¸p-
                             Wn-¯p-d-b-¸sâ Ap-{Klw ! CXp-aq¶pw F¶pw
                             Cubp-f-f-hs {]tNm-Zn-¸n-bv¡s«!

 amS¼v IpªpIp-«³:- {]i-kvX- tm-h-en-Ìpw, Nn´-Ipw Ne-Nn{X IYm-Ir-¯p-am-Wv. ]qapÅn
 a-bn n¶pw amXwK imkv{X-¯n Ah-Kmlw tSn.                          15
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005


                  B¡mcyw
                  tUm. sI. Fw. F{_lmw Xc-I³
  tIcf kwØm-¯v ½psS kmaq-ly-kmw-           bpsS Xe-t¨mdv sNdp-XmWv F¦nepw _p²n-iànbpw
                                                -
kv¡m-cnI kmlnXy aWvU-e-§-fn Bbv¡v           HmÀ½-iànbpw Iq«p¶ [mcmfw aS-¡p-IÄ D-v. B-
                                 -
Akq- b m- h - l - a mb Øm- a p- - v . Ic- b nse Gähpw  bpsS Xe-t¨mdv ]ns¶bpw hf-cp-¶-Xp-sIm-v Ap-`-
henb Pohn- b mb Bbv ¡ v ]e ma- § - f p- - v .     h-]m-T§Ä IcpXn sh¡p-hm³ Ign-bp-¶p. ap³Ime
                                -
                             ]oUw a-Ên IcpXn ]I-t]m-¡m³ km[n-¡p-¶p.
1. mKw = btYjvSw Fhn-sSbpw k©-cn-¡p-¶h         B- b n aq¡pw taÂNp- p w kwtbm- P n- ¨ mWv
2. KPw = F´n-tbpw Iogvs¸-Sp-¯p-Ibpw IqSmsX       Xp¼nss¡ D-m-bn-cn-¡p-¶-Xv. hf-bv¡p-hm-pw, Npän-
  AKm-[KÀÖw apg-¡p-Ibpw sN¿p-¶h.
    -             -           ]n-Sn-¡p-hmpw Dff Ignhv H¶v thsd Xs¶-bm-Wv.
3. lkvXn = {_Òm-hnsâ I¿n n¶pw Pn-¨Xv           hkv X p- ¡ - f psS cq]hpw Xm]hpw Adn- b m³
  Imc-Ww.                        Xp¼nss¡ klm-bn-¡p-¶p. aW-¡mpw izkn-
                             ¡mpw kv]Àin-¡mpw am{X-aà `£Ww hmbnÂ
4. hmcWw = i{Xp-hns XS-bm-p-ff Ign-hv.
                             IS-¯mpw, shffw IpSn¡phmpw, a®v tImcn-bn-
5. amXwKw = tNän-ep-ff k©m-cti-jn.
              -              Sm-pw, ]pÃv, Ce, ac-s¯men Ch hen-¨q-cmpw
6. Ip©cw = a®v Nhp«n AaÀ¯p-¶Xv sIm-v.
7. ]ßn = Xma-ctbmSv {]tXyI Xmev]cyw.
       -         -
8. ZznXw = hmbpw, Xp¼n-ss¡bpw Pe-]m-¯n-.v
                   -
9. AjvSI {]lcn = Xp¼n-ss¡, hmÂ, sIm¼v, Imev
  F¶o 8 ico-c`m-K§Ä B{I-an¡phmp-]tbm-Kn-
       - -          -
  ¡p-¶p.
   tIc-f-¯n an¡-hmdpw FÃm ImSp-I-fnepw
B- I - f p- - v . C´y-³ B-I-fpsS kzm`m-hnI Xmh-
f-§Ä apfbpw Cuäbpw sIm-v kar-²-amb h-§-
fm-Wv. C´y³ B-bpsS s]m¡w GXm-v aq¶v aoä-
tdm-f-hpw, B{^n-¡³ Bbv¡v aq¶-c-ao-ä-tdm-fhpw
ImWpw.
   tNän ]pc-fp-I, ]qgn-bn InS-¶p-cp-fp-I, Gsd
tcw shf-f-¯n Ign-bp-I, a®v tImcn tZl-¯n-
Sp-I, apX-emb P·-kz-`m-h§Ä B-Ifn ImWmw.
              -      -
B-IÄ¡v ImgvN-iàn s]mXpsh Ipd-bpw. {Lm-
W iànbpw {ihW iànbpw IqSp- X - e m- W v .
Xz¡nv I«n- b p- - ,v tcmaw hnc-fhp-am-Wv. hmeäw tcma-
                 -
k-ar-²-hp-am-W.v                           Kpcp-hm-bqÀ ]ß-m-`³
  ico-c-h-en¸w h¨v Xmc-X-ay-s¸-Sp-¯n-bm B-          hocirw-J-e-t-Snb BZys¯ KP-ho-c³
                           16
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005
                        Xp¼nss¡ D]- t bm- K n- ¡ p- ¶ p. tIma- f - Z - ´ - § Ä
                        (-an¡v So¯v) sImgn-ªm Hcp-X-hW c-p-tPmUn
                        AW-¸Ãp-IÄ hoXw Bdp-XhWbmWv AW-¸Ãp-IÄ
                           -          - - -        -
                        apf- ¡ p- ¶ - X v . ta tamWbnse c- p - t PmUn Dfn- ] -
                        Ãp- I Ä hfÀ¶- X mWv sIm¼p- I Ä. B- I - f nÂ
                        aZ-{KÙn asämcp khn-ti-j-X-bm-Wv. ]nSn-bm
                        4 hÀj-¯n Hcn-¡Â am{X-amWv KÀ`-hXn-bm-Ip-¶Xv
                                             -
                        (Im-cWw þ 2 hÀjw KÀ`w, 2 hÀjw Ip«n-bpsS
                        gvknwKv) nt¶m, InSt¶m BWv B Dd-§m-dv.
                        i_vZ§fn Gähpw Xo{h-amb i_vZw Nn¶w
                        hnfn-bm-Wv.

                        ip`-e£W§Ä
                          - - -
                        1. Nph-¶n-cn-¡p¶ Xp¼n-ss¡-bpsS A{K-`m-Kw,
                         m¡v, Np- v , A®m¡v, ae- Z zm- c w, o- p - c p-
                         XSn¨ Igp-¯v, tX³ nd-ap-ff I®p-IÄ, Xp¼n-
                         ss¡¡v {]I-S-amb 3 aS-¡p-IÄ.
                        2. J-§Ä sam¯w 20 AXyp-¯-ahpw hfsc
                         A]qÀÆhp- a m- W v . 18 Jw kÀÆ- k m- [ m- c - W -
                         am-Wv.
                        3. sIm¼p-IÄ CS-t¯-Xn-t-¡mÄ sXÃp-bÀ¶ he-
                         t¯-Xv.
                        4. hnSÀ¶v hnkvXm-c-ap-ff sNhn-IÄ, XmSn-a-kvXIw
     Xncp-h¼mSn tKmhn-µ³Ip«n
        -                 tXmĸ- e - I - b psS ASn- b n ap³h- i - ¯ mbn
                         Abª Xz¡nsâ sRmdn-hp-IÄ.

        tUm. sI. Fw. F{_lmw Xc-I³       :- tIc- f - ¯ n KP- ] - c n- ] m- e - - c w- K ¯v
        {]i-kvX-mb NnIn-Õ-I³. a®p¯n shän-dn tImtf-Pn n¶v _ncpZw, arK-
        i-kv{X-{In-b-bn hnZ-KvZ³. ab-¡p-sh-Sn-bn-eqsS B-Isf nb-{´-Wm-[o--am-¡p-
        ¶-Xn kaÀ°³
        (Ph : 0484-2342418)


                  Swamy Saranam

          Thamaramkulangara Temple in Net

          Visit us : www.thamara.net
       E-mail: thamaramkulangara@yahoo.com

                      17
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005


      {io]qÀ®-{X-bo-ipw, B-Ifpw
                     BÀ. hn. sI. X¼p-cm³
   {io ]qÀ®-{X-bo-i-pw, B-Ifpw X½n-epÅ ]d-bmw. ]¯-¼-¯©p hÀjw ap¼v Rm³ tI«
At`-Zy-amb _Ôw FÃm-hÀ¡pw Adn-hp-Å-Xm-Wv. IY-bm-Wv. A¶v tImhneI¯v Fsâ HmÀ½ icn-
]s£ Cu _Ôw F§ns h¶p? AXns¸än bm- s W- ¦ n Ggv kv { Xo tPmen- ¡ mÀ D- m - b n- c p- ¶ p,
Btem-Nn-¨-t¸mÄ Hcp F¯pw ]nSnbpw In«n-bn-Ã. {_mÒW kv{XoIsf IqSm-sX. AhÀ Hgn-hp-k-a-
Fsâ A½m-a³½m-tcmSv tNmZn-¨p. AhÀ¡pw Cu b¯v Npäpw IqSn Imepw o«n Ccp¶v Nqenv th-n
_Ôw Ds- ¶ v Adn- b mw, ]s£ F§ns h¶p CuÀ¡nen Nohn-sIm--n-cn¡pw. At¸mÄ tNmäm-n-
F¶v AhÀ¡pw Adn-bn-Ã, Ahcpw ssI aeÀ¯n. ¡-c-bn n¶pw hcp¶ ]mdp F¶ tPmen-¡mcn
]ns¶ ]qÀ®- { X- b o- i - t mSv Hcp hgn D- m ¡n¯c- ]dª IY-bm-Wv. AhÀ tNmäm-n-¡c A½-bpsS
Wta F¶p {]mÀ°n- ¨ p- s Im- - n - c n- ¡ p- t ¼mÄ, hfsc `à- b m- W v . IY C{]- I m- c w. ]- v tNmäm- n-
s]s«¶v A½ ]dª Hcp ]g-¦Y HmÀ½ h¶p.           ¡c A½ Hmtcm Bh-iy-¯n-mbn [mcmfw ]Ww
   ]- v ]- v ]qÀ®- { X- b o- i pw tNmäm- n- ¡ c ]qÀ®-{X-bo-i-n n¶pw ISw hm§n-bn-«p-- s{X.
A½bpw hfsc temly-¯n-em-bn-cp-¶p. ]qÀ®-{X- CS-¡n-S¡v ]qÀ®-{X-bo-i³ ]Ww XncnsI taSn-¡m-
bo-i³ At§m«pw tNmäm-n-¡c A½ Ct§m«pw mbn B¸pd¯v cmP-Io-b-ambn tNmäm-n-¡-c¡v
hcm-dp--m-bn-cp-¶p. A§ns Hcn-¡Â ]qÀ®-{X-bo- ]pd-s¸-Spw. Cu hnhcw tNmäm-n-¡c A½ tcs¯
i³ tNmäm-n-¡cbn `K-hXn-sb-¡m-Wm³ t]mbn. Adn-ªn-cn-¡pw. DSs tNmäm-n-¡c A½, ]qÀ®-
         - -      -
`K-hXn At±-l-¯ns ]e-I-bn«v kzoI-cn¨v Ccp-
¯n. hÀ¯-am--§Ä ]c-kv]cw ]d-bp-hm³ XpS-
§n. kabw t]mb-X-dn-ªn-Ã. “kabw AXn-{I-an-¨n-
cn-¡p¶p s]s«¶v Xncn-¡Ww” F¶v ]qÀ®-{X-bo-
i³ ]d-ª-t¸mÄ tNmäm-n-¡c A½bv¡v A{X
ckn-¨n-Ã. ]ns¶bpw ]qÀ®-{X-bo-i³ nÀ_-Ôn-¨-
t¸mÄ tNmäm-n-¡c A½ ]dªp “Fn¡v Cu
B- s ¡m- X n- b sâ Bbpw th-” F¶v. DSs
]qÀ®-{X-bo-i³ ]dªp “Fn¡v Cu ]mb-ks¡m-      -
Xn- ¨ n- b psS ]mbtkmw th-” F¶v. CXpw ]dªv
]qÀ®-{X-bo-i³ B-I-tfm-Spw, ]cn-hm-c-§-tfmSpw
IqSn kzev]w apjn-¨nen Bbn Xr¸q-Wn-¯p-dbv¡v
t]m¶p. IqsS tNmäm-n-¡c A½ C«p-sIm-Sp¯            A¼ew I¯nb DÕhw (1922)
]eI FSp-¡m³ (]p-d-In H«n-¨p-h-¨v) ad-¶n-Ã.
CXn n¶pw ap¡v a-Ên-em¡mw ]pcm-XImew {X-bo-i³ ASp-s¯-¯n-bm `b-¦c shSn-s¡«v
                       - -
apXse ]qÀ®-{X-bo-iv B-I-tfmSv henb ASp- XpS- § pw. CXp- I - p w, tI«pw ]qÀ®- { X- b o- i ³
¸-am-bn-cp¶p F¶v. AXnp tijw ]qÀ®-{X-bo-i³ sNhn s]m¯n XncnsI t]mcpw. CXp XpSÀ¶p
]d-DÂk-h-¯nv Ing-t¡m«v Fgp-¶-Åp-t¼mÄ, h¶- X n- m ]qÀ®- { X- b o- i v ISw sImSp¯
tNmäm- n- ¡ c A½- b psS `qan- b n IqSn Fgp- ]Ww XncnsI hm§n-¡m³ ]än-bn-«n-Ã-s{X. CXp
¶ÅpI ]Xn-hn-Ã.                    ]d-bp-t¼mÄ ]mdp-hnsâ apJs¯ hnImcw H¶p
   Cu teJ- - ¯ n Xmsg ]d- b p¶ Imcyw ImtW- - X m- W v . ]qÀ®- { X- b o- i sâ A¼e- ¯ nÂ
{]kàn CsÃ-¦nepw tNmäm-n-¡c A½-tb-bpw, DÂk-h-¯nv shSn-s¡«v CÃ F¶ kXyw FÃm-
]qÀ®-{X-bo-i-tbpw _Ô-s¸-Sp¯n Hcp ]g-¦Y hÀ¡pw Adn-bm-hp-¶-Xm-W-tÃm. hm¡ne¸qÆpw,


                         18
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005
 a ¯ m - ¸ p - s I m - p w I m c y w I g n - ¡pw, Xrt¡«    `mhn¨t¸mÄ BWv, kzman-bmÀ¡v AÛpXw Iqdn-
 apXÂ henb hnf-¡p-hsc hm¡ne¸qÆv Ct¸mÄ             b-Xv. ]qÀ®-{X-bo-i³ AI-¯n-Ã. FhnsS t]mbn
 ImWm- d n- à . ]- v Bdm«v Ignªv Fgp- ¶ - Å p-         kzman-bmÀ¡v D¡WvT Bbn. kzman-bmÀ ]cn-{`-
 t¼mÄ, B¯-d-¡Â F¯n-bm Ipd¨v ]q¡p-              an¨v aWvU]¯nsâ Sp-hn ]Sn-ªm-dp-`m-K¯pÅ
                                    - -             -
 än- b pw, hm¡ne¸qÆpw ]Xn- h p- - m - b n- c p- ¶ p.      Kcp-U³, ]h--P³, F¶n-h-tcbpw KW-]-Xn, Z£n-
     ]ns¶ ]qÀ®- { X- b o- i pw, B- I - f p- a mb    Wm-aqÀ¯n, A-´³, ZpÀ¤m-`-K-hXn F¶n-h-tcbpw
 _Ôw 13- þ mw qäm- - n  Pohn¨ hnez- a w- K - e ¯p      sXmgp-sX¶p hcp-¯n, aWvU-]-¯np Xmsg hS-
 kzman-bm-cp-ambn _Ô-s¸-Sp-¯n-bm-Wv. hnez-aw-K-        ¡p-In-gs¡ aqe-¡pÅ sNdnb _en-¡Ãv (X{´n
 e¯p kzman-bmÀ¡v D®n-Ir-jvWs a-¡®p              ¼q-Xncn þ `à {]nb³) sXmgpXv ]cn-{`-an¨v ]pd-
 sIm- à ]pdw- I ®p sIm- p w tcn ImWm- a m- b n-       t¯-¡n-d-§n. ]qÀ®-{X-bo-is Atz-jn¨v Ahn-
 cp-¶-s{X. hrÝn-tImÂk-h-Im-e¯v Xrt¡« mÄ
 kzman-bmÀ sshIo«v ]qÀ®-{X-bo-is sXmgp-hm³
 h¶p. Ings¡ tKm]p-c-¯nv ]pd-¯pÅ BÂ I-v
 sXmgpXv tKm]pcw hgn AI¯p IS¶v tKm]p-c-
 ¯nsâ hS¡p `mK-¯pÅ I®mSn _nw_s¯ (tc-
 WpI tZhn) hµn¨v {]Z-£nWw h¨v sX¡p ]Sn-
 ªmsd aqe-bn-epÅ _en-¡Ãn-tbpw AXnp sXm«v
                  -
 Ing¡p `mK-¯pÅ _en-¡-Ãn-tbpw (b-Ym-{Iaw
 inev]nbpw, aqim-cn-bpw) sXmgpXv ]Sn-ªmsd tKm]p-
 c-¯np ]pd-¯pÅ Ben-tbpw (A-Xn kpµc
 b£n Ds--¶mWv hnizm-kw) hµn¨v {]Z-£n-W-ambn
 hnez-aw-Kew sImSn-a-c-¨p-h-«n F¯n. At¸mÄ
 B-¸-´-en kzÀ®-¯-te-s¡«p sI«nb ]Xn-
 ©p KP-ho-c-·mÀ cmP-Iob {]uVn-tbm-Sp-IqSn
 sNhn- I Ä sasà hoinsIm- v Xe FSp- ¯ p- ] n- S n¨v
 nc¶p n¡p-¶p. ap¼n tafw s]mSn s]mSn-¡p-
 I- b m- b n- c p- ¶ p. CXp- { i- ² n- ¡ msX ]qÀ®- { X- b o-
 is¡mWm³ DÅ AS-§m¯ taml-hp-ambn
 kzman-bmÀ AI-t¯-¡p-I-S-¡mmbn _en-¡Â¸pc-
 bpsS hS-¡p-In-g¡p `mK-¯pÅ hn{K-ls¯ (hn-
 Ãv) hW§n ]ns¶ sX¡p Ing-¡p-`m-K¯pÅ hn{K-    -
 ls¯ (A-¼v) hW§n _en-¡Â ]pc-bn {]th-
 in-¨p. _en-¡Â ]pc-bn n¶v CS-m-gn-bn-te¡v
 {]th-in-¡p¶ hmXn-ensâ sX¡p-`m-Ks¯ Hm«p
 {]Xna (N-{Iw) hS¡p `mKs¯ Hm«p-{]-Xna (iw-Jv)
 Chsc hµn¨v CS-m-gn-bn¡S-¶p. AhnsS sXs¡
 hen- b - ¼ - e - ¯ n hS- s ¡- a p- ä s¯ Sphn- e s¯
 XqWn `rKp alÀjnsb hµn-¨p. ]ns¶ Iq¯-¼-                    Ing-t¡-ho-«n tKm]n
 e-¯n angm-hn-tm-S-Sp¯v µn-tI-iz-c³, ]qÀ®-{X-
 bo-itmSv tNÀ¶v apàn tSnb §-s¸-®n-sbpw
    -                           tSbpw Chn-tSbpw S-¡p-¶-Xn-¶n-S-bn B-¸p-
 hµn-¨p. ]ns¶ aWvU]w Npän {iotIm-hn-ensâ            d- t ¯- ¡ p- t m- ¡ n. AÛp- X w- X - s ¶, ]qÀ®- { X- b o-
 ap¶n h¶v aq¶v Xt«m-Sp-Iq-Snb hen-b-hn-f¡p          i³ D®n- I r- j v W - mbn Hcm- - b n n¶pw
 I-p sXmgp-Xp. AXn-p-tijw A- ´ - n             ASp¯ B-bn-te¡v NmSn-¡-fn-¡p-¶p. Hcm--
 Ccn- ¡ p¶ {io]qÀ®- { X- b o- i s sXmgp- h m³         bn n¶pw asäm-cm--bn-te¡v NmSn-bm DSs


                              19
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005
ssIIÄ sIm«n kt´mjw {]I- S n- ¸ n- ¡ p- ¶ p,         Imw. IqSmsX alm-cm-Pm-hnsâ tcn-«pÅ DÂkm-
½psS Ip«n-IÄ sN¿p-¶-Xp-t]m-se. Ipd-¨p-tcw         l- ¯ n S- ¡ p¶ DÂkhw BbXp sIm- p
D®n- I r- j v W sâ Cu Ifn- I Ä I- v ckn- ¨ - X n- p-   amImw. ]ns¶ B alm-cm-Pm-hnsâ I®nÂs¸-Sp-
tijw ssIIÄ Iq¸n hW-§n. ]ns¶ kmh-[mw            I. At±-l-¯nsâ {]iwk ]nSn¨p ]äp-I, AXpw
B-bpsS ]pd-In F¯n. kzman-bmÀ D®n-Ir-           Hcp Imc- W - a m- b n- c n- ¡ mw. Fs´- ¶ m ]- p - a p- X se
jvWs hnfn-¨p. IrjvWm! C§ns NmSn-¡-fn-           Xr¸q-Wn-¯pd X¼p-cm-¡-·mÀ¡v Bt{]aw IqSp-
¡p-¶-Xnp ]Icw kzev] tcw GsX-¦nepw B-           X-em-Wv. ¼q-Xn-cn-am-cp-am-bpÅ ASp¯ _Ôw Imc-
bpsS apI-fn Ccn-¡q. Fn¡v ImWn¡ CSp-            W-am-bn-cn¡mw. CsXÃmw Imc-W-am-bn-cn¡pw Xr¸q-
hm-m-Wv. hnez-aw-Kew ]d-ªm D®n-Ir-jvWv          Wn-¯pd ]qÀ®-{X-boi t£{X-¯n B hgn-
Ap-k-cn-¡m-Xn-cn-¡p-hm³ ]äptam? A{X¡p `à-         ]mSv {][m--ambn h¶-Xv. ]qÀ®-{X-bo-iv B¸pd-
-sÃ. D®-nIr-jvW³ Sp-hn-es¯ B-bn Ccp-          ¯p-I-bdn Ifn-¡p-hm-pw, tafw tI«v Bkz-Zn-¡p-
¶-cpfn `à-·msc Ap-{K-ln-¡p-hm³. kzman-bmÀ         hmpw `à-·mÀ ÂIp¶ Hcp AÀ¸-Ww, AXp-
DSs ]Ww ImWn-¡-bn-«v, a-kvI-cn-¨v, IrXmÀ°-        sIm- v a- Ê nv kt´m-jhpw kam-[m-hpw In«p-
                              ¶p. AXn-¶pÅ F{Xtbm DZm-l-c-W-§Ä, Atz-
mbn aS-§n. {]Z-£nWw sh¨v hS¡p `mKs¯
                              jn-¨m Adn-bp-hm³ Ign-bpw.
s]m¡w IqSnb _en- ¡ - Ã ns (t£- { X- ] m- e ³)
sXmgpXv ]ns¶ hS-t¡m«v tm¡n AÀÖp-³,               hni- ¡ p¶ ap- j yÀ¡m- b m- e pw, an- m - { ]m- W n-
]njmcn tImhn `K-hXn (k-tlm-Z-cn) hSs¡           IÄ¡m-bmepw ho«n h¶m kabw Ap-k-cn¨v
Ipf-am-Ip¶ ]ß-XoÀ°w Ch-sXm-gpXv tKm]pcw           `£Ww ÂIpI F¶Xv ]- p - a p- X te ]e hoSp- I -
Cd§n B¯- d - b n- e pÅ sX- - t bpw hµn¨v         fnepw ]Xn- h p- - m - b n- c p- ¶ p. C¶v AXv n¶p- t ]m- b n.
                              AXp- s Im- v In«p¶ ]pWyw F{X- b mWv F¶v ]d-
IrXmÀ°-X-tbm-Sp-IqSn bm{X-bmbn. A¶p apX-
                              bp-hm³ km[n-¡p-I-bn-Ã. ]s£ sImSp-¡p-¶Xv a-
emWv Xrt¡« ]pd-¸m-Spw, ImWn-¡-bn-Sepw {][m-         Êp-n-dsb kt´m-j-t¯m-Sp-IqSn Bbn-cn-¡-Ww.
-am-b-Xv. sX¡p-`m-Ks¯ Zo]-kvXw-`-¯nv ASp-         AsÃ-¦n AXnsâ `hn-jy¯v ½Ä hnNm-cn-¡p-
¯pÅ _e-n¡Ãv hnez-aw-Kew kzman-bmcpsS BWv.          ¶-Xnepw `b-¦cw Bbn-cn-¡pw. AXn-¶pÅ DZm-l-c-
ChnsS n¶m-bn-cn¡pw kzman-bmÀ ]qÀ®-{X-bo-is        W- § Ä D- v . C{Xbpw ]d- b p- h m³ ImcWw, Xr¸q-
D®n-Ir-jvW-mbn B-¸p-d¯v NmSn-¡-fn-¡p-¶Xv         Wn-¯pd A¼-e-¯n B-bq«v {][m--s¸« Hcp
I--Xv.                           hgn-]m-Sm-Wv. ImcWw D®n-Ir-jvW³ Cu B-I-
   CXn n¶pw Hcp Imcyw ap¡v a-Ên-em¡mw         fpsS ]pd-¯mWv NmSn-¡fn-¡p-¶Xv. AXnv Bsb
                                                -   -
þ hnez-aw-K-e¯p kzman-bmÀ h¶v ImWp-¶-Xnpw         X¿m-dm-¡Ww, AXns kt´m-jn-¸n-¡Ww. AXnÂ
                                   -                  -
hÀj-§Ä ap¼v Xs¶ ]qÀ®-{X-bo-i³ CXp-t]mse           IqsS ½Ä D®n-Ir-jvWs kt´m-jn-¸n-¡p-I-bm-
D®n-Ir-jvW-mbn B-¸p-d¯v Ifn-¡m-dp--m-bn-cp-        Wv. AXv ap¡v Ap-{K-l-am-bn-cn-¡pw.
¶p, F«p Znh- k - h pw. thsd Hcp Imcyw, ]- v Xr¸q-        FÃm-s¡m-Ãhpw hrÝn-tImÂkhw ]Xn-hp-
Wn-¯pd A¼-e-¯nse DÂk-h-¯nv Bsb              t]mse `wKn-bmbn S-¯p-hm³ `à-P§Ä kIe    - -
thWw F¶v ]d-ªm B DS-a-ØÀ FXn-cp-]-d-           klm- b - k - l - I - c - W - § fpw ev I p- I bpw XZzmc
bn-Ã, G¡w Ipd-ªmepw. AXnv Hcp ImcWw            ]qÀ®-{X-bo-isâ Ap-{K-l-¯nv ]m{X-am-Ip-Ibpw
Fsâ B-¸p-d¯v {ioIrjvW `K-hm³ NmSn-¡-fn-          sN¿s« F¶v {]mÀ°n- ¨ p- s Im- v Cu teJ- w D]-
¡p-I. AXn-¶pÅ Hcp kµÀ`w In«pI AXv a-            kw-l-cn-¡p-¶p.
Ênv Nmcn- X mÀ°yw Xs¶ X¶- c p- f p- ¶ - X p- s Im- - m -

            BÀ. hn. sI. X¼p-cm³:þ Xr¸q-Wn-¯pd cmP-Ip-Spw-_mw-Kw. ]mekv AUvan-n-
            t{Ì- j ³ {]kn- U - v . ^mIv S v þ s^- t Um- b n n¶pw No^v F©n- o- b - d mbn
            hnc-an-¨p. (Ph: 0484-2778351)                            20
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005


    KP-im-kv{X-¯n-smcp ]oTnI
                       IrjvW-Ip-amÀ sIm«m-c¯v
     `mc-Xob Pohn-X-¯n KP-§Ä¡v AXn-{]-           kz`m-h-t`-Zw, aX-t`-Zw, B-I-sf-]n-Sn-¡p-hm-pÅ
 [m- - a mb Hcp Ømw ]- p - I mew apXev t ¡          D]m-b-§Ä, KP NnIn-Õ-IÄ, B ]m¸m-·mÀ¡p-
 D- v . al- X z- ] qÀ®- a mb Hcp k¼- s ¯¶ ne- b n-       th- KpW- § Ä XpS- § n- b pÅ hnj- b - § - s fÃmw
 epw, hml--sa¶ ne-bn-epw, NXp-cw-K-]-S-bnse          CXn kw{K- l n¨p {]Xn- ] m- Z n- ¡ p- ¶ p- - v . KP NnIn-
 Hcp {][m-mw-K-sa¶ ne-bnepw Gähpw henb            Õ-IÄ¡mWv CXn {]m[m-yw.
 Øm-amWv KP-§Ä¡p ÂIn-bn-«p-Å-Xv.                    N¼m-ep-]p-cn-bn hmWn-cp¶ AwK cmPm-hmb
     ImSp-I-fn Pn¨v mSpI-fn amy-]-Z-hn-        tcma-]m-Zsâ cmPy¯v Im«m-IfpsS ieyw hÀ²n¨v
                                                  - -
 bn Pohn- ¡ p¶ arKamWv KPw. ½psS               F´p sNt¿-p F¶p hnNm-cn-¨n-cns¡ bmZr-Ñbm
 hfÀ¯p arK-§-fn ImSp-I-tfmSv P·-_ÔapÅ             KuX- a mZn alÀjn- a mÀ tcma ]mZs ImWm³
 arKw KPw am{X-am-Wv. ap-jy-tcmSv C{X-am{Xw          sN¶p. At±lw Ahsc bYmÀlw k¡-cn-¨p.
 CW- ¡ hpw kv t l- h p- a pÅ hà hy- a r- K hpw        k´p-jvS-cmb alÀjn-amÀ tcma-]m-Zv Im«m--Isf
 thsd- b pt- m sb¶p kwi- b - a m- W v .             ]nSn¨p sI«m³ Ign- h p- - m - I p- s a¶v hcw ÂIn.
     aäp arK-§sf At]-£n¨v B-IÄ¡v ]e            Im«m- - I sf I- p - ] n- S n- ¡ m³ Im«n tXSn S¶
 hnti-j-§-fp-ap--v. I¿mbn D]-tbm-Kn-¡m³ ]äp¶          cmP-`r-Xy-·mÀ kma-Km-b alÀjn-bpsS B{i-a¯n-          -
 aq¡v þ Xp¼nss¡ hmb-bn apf¨p hcp¶ sIm¼v,            -Sp¯v Im«m--I-sf-bpw, Ah-bv¡n-S-bn Ifn-
 hoim³ ]äp¶ sNhn-IÄ, hnc-en-Ãm-sX-bpÅ J-            bv ¡ p¶ ]me- I m]y alÀjn- s bbpw I- p . tcw
 §Ä, AI- s ¯m- X p- § nb hrjv W - § Ä, AI-           kÔy-bm-bm ]me-Im-]y³ B-Isf hn«p B{i-
 t¯bv¡v Xncn-ª-m-hv, AI-t¯-¡n-d§n Xp¼n-            a-¯n-te¡p t]mIp-¶p. hÀ¯-am-saÃmw `rXy-·mÀ
                                                    -
 ss¡-bn-eqsS hcp¶ hnbÀ¸v F¶p XpS§n aäp             ]d-ª-dnª tcma-]m-Z³ ]me-Im-]y³ B{ia-¯n-
 arK- § Ä¡p ImWm¯ ]e {]tXy- I - X - I fpw            te¡v t]mb ka-b¯v B B-Isf ]nSn-¨p-sI«n
 Bbv¡p ImWmw. khn-tij ]TaÀln-¡p¶               sIm- p h¶v KuXamZn alÀjn- a mÀ¡v Zmw
 Hcp arK-amWv B. ap-jy-s-t]mse Bbv¡pw            sNbvXp. m«p-ImÀ¡v Im«m--ieyw Hgn-hm-hp-Ibpw
 ]c-am-bpÊv qän-cp-]-Xp-h-b-Êm-Wv.               sNbvXp.
     ]me- I m- ] y- a p- n- b mWv KP- e - £ W imkv { X-      ]me-Im-]y³ ]ntä¶p sN¶-t¸mÄ B-Isf
 ¯nsâ IÀ¯m-hv. KP NnIn-Õm-hn-[n-IÄ AXn             I- n - à . Ahsb Xncnªp Xncnªp N¼m- ] p- c n- b n-
 AXn-{]-[m--am-Wv. 12000 tÇmI-apÅ Hcp imkv{X-         se-¯nbt¸mÄ _Ô--¯nÂs]«p k¦-S-¯n-emb
 amWv ]me-Im-]y-sa¶ KP-e-£-W-{K-Ùw. AXns            B- I - s f- I - p . Ah- b psS ico- c - ¯ n- e p- - m - b n- c p¶
 ASn-Øm--s¸-Sp-¯n-bpw, kzmp-`-h-§sf ]pc-kv¡-         {hW-§sfÃmw ]me-Im-]y³ NnInÕ sNbvXp kpJ-
                                          -
 cn-¨p, mq-tdmfw kwh-Õ-c-§Ä¡p-ap¼v Xncp-aw-          s¸-Sp-¯n.
 K-e¯p oe-I-WvT³ F¶ ]WvUn-X-Ihn kwkvIr-                 KP-§-fpsS CS-bn ]me-Im-]y-a-lÀjn-sb-¡-
 X-¯n Hcp kw{Kl {KÙw nÀ½n-¨p. AXmWv              t¸mÄ KuX-amZn alÀjn-amÀ tNmZn-¨p. “As§-´n-
 amXw-Keo-e.                          mWv Cu B-IÄ¡v NnInÕ sN¿p-¶Xv? B-I-
     ]{´- p kÀ¤- ¯ n (]- S - e w) hnhn[ hr¯-        sf-¡p-dn¨v A§bv¡v C{X-am{Xw kvtl-ap--m-hm³
 §- f n- e pÅ 251 ]Zyw- s Im- v oe- I - W v T ³ KP- e - £ -  Imc-Wsa´v? ]me-Im-]y³ Ah-cpsS tNmZy-§Ä¡v
                                        -
 W-imkv{Xw amXw-K-eo-e-bn kw{K-ln-¨n-cn-bv¡p-         adp-]Sn-sbm¶pw ]d-ªn-Ã. KuX-am-Zn-Ifn n¶v Cu
                                     -                -
 ¶p. B-I-fpsS DÛ-hw, Ã B-I-fp-tS-bpw,            hnh-cadn-ªt¸mÄ tcma-]m-Z³ Xs¶ ]me-Im-]ys
                                      - -    -
 No¯ B-I-fp-tSbw e£-W-§Ä B-I-fpsS               sN¶p I-v k¡-cn¨v Ipe-m-am-Zn-IÄ tNmZn-¨p.
 {]mbw IW-¡m-¡p-¶-Xnv AXmXp {]mb-§-fn             At±-lt¯mSpw ]me-Im-]y³ bmsXm¶pw Dcn-bm-Sn-bn-
                                         -
 Ah-bv¡p--m-Ip¶ AhØm hnti-j-§Ä, Db-cw,             Ã. `àn-{]-{ib]qÀÆw tcma-]m-Z³ hnSm-sX-IqSn
 h®w, ofw apX-em-b-hsb Bkv]-Z-am-¡n-bpÅ            ho-pw tNmZn-¨p. At¸mÄ ]me-Im-]y³ tcma-]m-Z-
 KpW-tZm-j-§Ä hne-n-Ý-bn-¡p-hm-pÅ amÀ¤w,           tmSv Bß-IY hnh-cn-¡m³ XpS-§n.


                              21
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005
    ]- v B- I Ä¡v BIm- i ¯pw k©- c n-               B{i-a-¯nsâ ]pd-¯p-t]m-bn aq{X-hn-kÀÖw
bv¡m-am-bn-cp-¶p. lnam-e-b-¯nsâ hS¡v Ccp-¶q-             sNbv X p. aq{X- t ¯m- s Sm¸w ip¢hpw {khn- ¨ p.
dp- t bm- P hnkv X m- c - ¯ n ]SÀ¶p ]´- e n¨p           alÀjn B{i-a-¯n-tebv¡p aS-§nb DSs Hcp
n¶ Hcp t]cm ac- a p- - m - b n- c p- ¶ p. B t]cm- e n-       ]nSn-bm þ KpW-hXn þ ip¢-k-ln-X-amb B aq{Xw
t·Â B-IÄ sN¶n-cp-¶p. AXnsâ sIm¼p-IÄ                 h¶p IpSn- ¨ p. Xma- k - a p- - m - b n- Ã . AhÄ KÀ`n- W n-
ASÀ¶p hoWp. At¸mÄ AXn--Sn-bn Xma-kn-                bm-bn. hmbn-eqsS Hcp aIs {]k-hn-¡p-Ibpw
¨n-cp¶ ZoÀL-X-]-sʶ alÀjn tIm]n¨v B-                 sNbvXp. im]-tam£w e`n¨ KpW-hXn ]p{Xs
Isf i]n- ¨ p. AXnsâ ^e- a mbn B- I Ä¡v                kma-Km-b apn¡p ÂIn kzÀ¤-¯n-te¡p aS-
BImi KXn-bm-Ãm-Xm-hp-I-bpw, ap-jy-hm-l--§-             §n. kma-Km-b-³ ]p{Xv PmX-IÀ½m-Zn-IÄ Ign¨v
fmbn A[:]Xn- t ¡- n hcn- I bpw sNbv X p. Zn¤- P -           ]me-Im-]y-s¶p t]cn«p hfÀ¯n. ]me-Im-]y³
§-sf-am{Xw ZoÀL-X-]Êp i]n-¨n-Ã.                    ]´o-cm-bncw hÀjw KP-§Äs¡m¸w Pohn¨v Ah-
    Zn¤-P-§Ä X§-fpsS hwi-¯n-epÅ FÃm-K-               bpsS `£ym-`-£y-§-fpw, CjvSm-n-jvT-§-fp-saÃmw
P-§-tfmSpw IqSn {_Òm-hnsâ ASp-¡Â sN¶p                 icnbv¡pw a-Ên-em-¡n.
k¦Sw ]d-ªp. `K-hmt! R§-fpsS hwi-¯n                     AÃtbm tcma-]m-Z-cm-Pmth! B ]me-Im-]y-
Pn-¨-hÀ¡v `mKy-tZmj-¯m `qan-bn Pohn-t¡-              mWp Rm³.
- X mbn h¶n- c n- b v ¡ p- ¶ p. AhÀ¡v `£- W - t Zmjw             CXp tI«-t¸mÄ tcma-]m-Zv hfsc AÛpXw
nan¯w tcmK-§Ä _m[n-bv¡p-a-tÃm. F´mWv                 tXm¶n. At±lw KP-§sf kw-_-Ôn¨v XpSÀ¨-
AhÀ sN¿pI?                              bmbn AtIw tNmZy-§Ä tNmZn-¨p. B tNmZy-
    {_Òmhv adp-]Sn ]d-ªp. “KP-_Ôp-hmb Hcp-             §Ä¡p adp-]-Sn-bmbn ]me-Im-]y³ KtPmÂ]¯n
alÀjn ASp¯ Ime¯p Xs¶ Pn- b v ¡ pw.                  apXÂ NnIn-Õm-hn-[n-I-f-S¡w kIe Imcy§fpw
BbqÀtÆZ hnZ-Kv[-mb At±lw KP-tcm-K-§-sf-               ]dªp sImSp- ¯ p. AXmWv ]me- I m- ] y- s a¶
sbms¡ amän-s¡mÅpw.” {_lm-am-hnsâ Bizmk                {]kn² lkvXym-bpÀtÆ-Zw.
hNw tI«v Zn¤-P-§Ä aS-§-nt]m¶p aäp KP-§Ä                   alm-tcm-K-Ømw, £p{Z-tcm-K-Øm-w, iey-
im]-a-p-k-cn¨v `qan-bnepw h¶p-tNÀ¶p.                 Øm-w, D¯-c-Ømw F¶n-§s mep Øm-
    ]n¶oSv {_Òmhv kÀÆ-ku-µcy kmcw sIm-v              §-en-embn qänAdp-]-X-²ymbw ]me-Im-]y-¯n-
Xm³ krjvSn¨ Hcp kpµcn IW-¡n-tesd KÀÆn-jvT-              ep-v. ap¶q-ä-n ]-Xn-©v tcmK-§-fpsS nZm e£-
bmbn ImWp-Ibm Ahsf i]n-¨p. X·qew AhÄ
         -                          Wm-Zn-Ifpw NnIn-Õ-Ifpw AXn hnh-cn-bv¡p-¶p.
`mÀ¤h alÀjn-bpsS ]p{Xn-bmbn Pn-¨p. KpW-hXn-    -            kma- t h- Z - ¯ n n¶t{X Zn¤- P - § - f psS
sb-¶p-t]-cmb B IyI Øe-hn-tij ZÀi                  D¸¯n kqcy-tKmfw GX-WvU-¯n n¶mtW
IuXpIw nan¯w amXwK alÀjn-bpsS B{i-a¯n     -           D-m-bXv B AWvU-¯nsâ c-v HmSp-IÄ c-p
F¯n-t¨À¶p. Ahsf I--t¸mÄ amXwK alÀjn                  ssIbnepw sh¨v {_Òmhv Ggp kma-a-{´-§Ä
hnNm-cn¨p þ Fsâ X]-Êp-ap-S-¡m³ tZth{µ--b¨p              AJ-WvU-ambn imw sNbvXp. At¸mÄ hes¯
h¶-h-fm-Wn-h-sf-¶v. ‘ChÄ Hcp ]nSn-bm--bmbn              ssIbnse HmSnÂn¶v sFcm- h - X - a p- - m - b n. ]ns¶
t]mIs«’ F¶p s]s«¶p i]n-¡p-Ibpw sNbvXp.                Hmtcm kma-§-fmbn imw shtÆsd sNbvXp.
]ns¶-bmWv a-Ên-em-bXv KpW-hXn nc-]cm-[n-bm-sW-
                       -            At¸mÄ ]pWvU-co-Im-Zn-I-fmbn ]ns¶-bpÅ Ggp
¶v. DSs im]-tam-£hpw sImSp-¯p. ‘kma-Km-b              Zn¤- P - § - f p- - m - b n. CSs¯ ssIbnse Hm«n n¶v
alÀjn-bpsS ipIvfw IpSn¨v o Hcp ]p{Xs {]k-              A{`-a-pXp-S-§n-{I-a-¯n F«p ]nSn-bm--I-fp--m-bn.
hn-¡pw. A¶p nsâ im]hpw Xocpw’ F¶v.                  Ah-bmWv sFcm-h-XmZn Zn¤-P-§-fpsS Iq«p-Im-cn-
    Hcp Znhkw Hcp b£n kz]v-¯n kma-Km-              IÄ. BZn-¤-P-§-fn n¶v ]p{X]u-{Xm-Zn-{I-taW
b alÀjnsb {]m]n-¨p. DSs kma-Km-b-³                 aäp KP-§-sfÃmw D- m - b - t {X.
 {ioIr-jvW-Ip-amÀ sIm«m-c¯v:-þ sdhyq Un¸mÀ«vsaânÂ, sdhyq C³kvs]-IvS-dmbn tPmen sN¿p-¶p. Imen-
 ¡äv kÀÆ-I-em-im-e-bn ‘N. V. IrjvW-¿-cpsS ncq-]W ZrjvSn ae-bmf kmln-Xy-¯nÂ’ F¶ hnj-b-s¯-Ip-dn¨v
 Kth- j Ww S¯n sIm- n - c n- ¡ p- I - b m- W v . nc- h [n teJ- - a - Õ - c - § Ä¡v ]pc- k v I m- c - § Ä tSn- b n- « p- - v . CXnÂ
 ‘mc-b-Wobw ]pc-kvImcw’, IrjvW-m-«s¯ Bkv]-Z-am-¡n-bpÅ “IrjvW-KoXn ]pc-kvImcw’ F¶n-h-bmWv {][m-
 w. Ct¸mÄ XrÈqÀ I- - È mw- I - S - h n Xma- k n- ¡ p- ¶ p.                                 22
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005


      kly-]p-{X-pw, BS-bm-`cW§fpw
                 - - -
                      apIp-µ³ Ip«³Ip-f-§c
    `qan-bn tZi hyXym-k-hpw, {]Ir-Xn-bpsS        I¶ sIm¼p-IÄ, hoXn-bpÅ s]cp-ap-Jw, ]pd-
 amähpw Ap-k-cn-¨v, Cuiz-c³ FÃm Poh-Pm-e-§-        t¯¡v XÅnb hmbp Ip`w, DbÀ¶ hncnªv ap¶n-
 fnepw cq]- ¯ nepw `mh- ¯ nepw F¶p- t h- nd-        te¡v adª Ip¶n, hen-¸-apÅ sNhn-IÄ, Ipdp-
 ¯nepw hyXykvX krjvSn¨p hcp-¶-Xmbn ap¡p          Inb Igp-¯v. Ccn¸v Øm-t¯-¡mÄ DbÀ¶ Xe,
 ImWm-hp-¶-Xm-Wv.                      of-apÅ DSÂ, XSn-¨Xpw DbÀ¶-Xp-amb S-IÄ
    Cu amäw B- I - f nepw I- p - h - c p- ¶ Xv {]IrXn  (ap³Im-ep-IÄ) henb sNcn-¸-Sn-IÄ, of-ap-Å-Xpw,
 nbaw am{Xw. B-I-fn Xs¶ B{^n-¡³ B-           ne¯v ap«m-¯-Xp-am-b hmÂ, tX³n-d-apÅ I®p-
 I- f pw, Gjy³ B- I fpw hfsc A´- c - a p- - v .      IÄ, ico-c-¯nsâ ndw Nmc ndw IeÀ¶ Idp¸v.
 F¶m Ch-bn FÃmw n¶v, tIc-f¯nse kly-    -       CsXms¡ Bbm à e£-W-bp-à-m-bn.
 ]p-{X-·mÀ kpµ-c·m-cpw, Kmw`ocyw ndªp n¡p-
         -                       Ct¸mÄ tIc-f-¯n m«m--I-fpsS F®w
 ¶- h bpw BWv F¶v FSp¯v ]d- t b- - X p- - v . m«m-
 -IÄ F¶v ]d-bp-t¼mÄ tIc-f¯nsâ Ab {]tZ-
                -
 i-§-fmb IÀ®m-S-I, Xan-gvmSv AXnÀ¯n ImSp-I-
 fnse B-I-sfbpw C¡q-«-¯n DÄs¸Sp-¯n-h-cp-
 ¶p. ]gb B-I-fn {]ap-J-cm-bn-cp¶p a¶m-Sn-bmÀ
 cma-N-{µ³, sImÃ-t¦mSv A¿-¸³, Im¨mw-Ip-dn¨n
 tIi-h³ Xan-gvmSv tIcf hw AXnÀ¯n-bnÂs¸-
 Sp¶hbm- b ncp¶p. AXp- t ]mse IÀ®m- S I
 AXnÀ¯n-bn n¶v h¶-h-cm-bn-cp-¶p. i¦-cwIp-
 f§c Ip«n-Ir-jvW³, Xncp-h-¼mSn tZh-kzw tKmhn-
 µ³Ip«n, F¶o B-IÄ. Hs¡ Xs¶bpw m«m--
 I-fn ap³ nc-bn hncm-Pn-¨-h-bm-bn-cp-¶p. tIc-
 f-¯nse tIm¶n, tImS-mSv Iq«n n¶v Cd-§nb
 B-IÄ KP-n-c¡v kuµ-cy-¯nv XneI-aWn-bn-
 ¨-h-cm-Wv. Inc-§m«v tIi-h³ apXÂ Ip«-Ip-f-§c
 cma-Zmkv hsc Xe-ap-d-bmbn h¶v n¡p-t¼mÄ,
 tImS-mSv Iq«n n¶v apÃ-¡Â _me-Ir-jvW³,
 Xnc-h-¼mSn inh-kp-µÀ, ]m¼mSn cmP³ F¶o KP-
 ho-c-·mÀ Cd-§n-h-¶-h-cn {]ap-JÀ BWv. `wKn-
 bpsS nc C§s t]mIp-¶p-sh-¦n ap-jy³
 I- Gähpw henb B- I - f mb sN§- Ã qÀ a- h I
 c¦-m-Y³, Kpcp-hm-bqÀ tIi-h³ F¶n-hÀ B-
 I-¼-¡mÀ¡v C¶pw kvac-W-bn hnkva-b-ambn
 nev¡p-¶p.
    Ã B- I - f psS e£- W - § - f n- t e¡v
 F¯ntm¡p-Ibm-sW-¦n of-apÅ I¯ Xp¼n-
        -                           Ip«³Ipf§c cma-Zmkv
 ssI, hnSÀ¶ Np- v (Xp- ¼ n- b psS Aäw) FSp- ¯ -


                            23
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005
                                            W-§-fmbn mK]-S-hpw, Nqc-s]m-
                                            fnbpw h¶p. ]n¶oSv AXn Hcp
                                            ]co-£bpw hnP-bn-¨n-«n-Ã. Af-
                                            hn 1 tIm 6 hncÂ. Gähpw
                                            henb Xte-s¡-«nsâ Af-hm-Ip-
                                            t¼mÄ, 1 tIm 4 hncÂ, 1 tImÂ
                                            3 hnc F¶o Af-hp-IÄ henb
                                            B-IÄ¡pw CS-¯-c-¡mÀ¡pw
                                            Hcp- t ]mse sI«m- h p- ¶ - X m- W v .
                                            sh©m-a-c-hpw, Be-h-«hpw Hcp
                                            amä-¯npw k½-Xn-¡msX ne-
                                            n¶v t]mIp-¶p. IpS-bpsS Imcy-
                                            ¯nÂ, km[m-cW IpS¡v ]pdta
                                            Xma-c-hn-Ãv, Xma-c-hn-Ãn mK-
                                            ]¯n (FÃmw DÄh-is¯ Ic-hn-
                                            cp-Xm-Wv) F¶o§s-bmWv ]pcm-
                                            X- - a mbn I- p - h - c p- ¶ - X v . CXv
hfsc Ipd-ªp. IqSp-Xepw tZhkzw A[o--X-             ]Wn- b p- h m³ C¶v c- p - t ]À am{Xta Pohn- ¨ n- c p- ¸ p-
bn- e m- W v . B t{]an- I - f m- b - h À m«m- - I - f psS  Åq. C¯cw IpS-IÄ hnc-en F®m-hp¶ tZh-
F®w m«n D- m - I - W - s a- ¦ n A[n- I m- c n- I - f psS   kz-§Ä n[n-t]mse Ct¸mgpw kq£n-¨p-h-cp-¶p.
I®p- X p- d - ¸ n- ¡ m³ cwK¯v Cd- t §- kabw           tImew, AYhm XnS¼v F¶ ]d-b-s¸-Sp-¶Xv sX¡v
AXn-{I-an¨v Ign-ªp. I]Skvtlw Sn¨v am[y-            `mK¯v D]-tbm-Kn-¡p¶ hen-¸-¯nÂ, a²y-tI-c-f-
a-§-fn Ømw ]nSn-¡p-hm³ S-¡p¶ B               ¯n-teXv F¯p-t¼mÄ A©c ASn-tbmfw Db-c-
t{]an-Isf C¡q-«-¯n DÄs¸-Sp-¯-cp-Xv. Fs´-            ¯n hcn-Ibpw Ae-¦m-c-§Ä IqSp-Ibpw sN¿p-
¦nepw sNbv s X- ¦ nÂ, hcpw `mhn- b n mS³           ¶p. Igp-¯nse Ib- d p- I Ä ]- v ]«v s]mXn-bÂ
BIfpsS t^mt«m I- v Xr]v X n- b - S - t b- KXn-         D- m - b n- c p- ¶ nà Ct¸mÄ AsXÃmw Imgv N - b n ]c-
tISv hcp-sa-¶-Xnv XÀ¡-an-Ã.                  tam-¶-Xn-bn F¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. aWn-Iq«w
   B-I-fpsS Na-b-§Ä ]e Ime-§-fn-embn            kvs]j Bbn shÅ HmSn Xs¶ XoÀ¡p-I-
cq]w sIm- v C¶s¯ ne- b n F¯n- b - X mhmw           bmWv ]Xn-hv. FÃm Na-b-§fpw AWnªv S-¶-
F¶v Icp-Xm-hp-¶Xm-Wv. cmPm-¡·mÀ bp²-¯n-epw,
           -         -            Sp- ¡ p¶ Hcp kly- ] p- { Xs I- m Â, Ct¸mÄ ae-
cmP-Iob tLmj-bm-{X-bn-epw, sNdnb Ipan-f-IÄ           bmfn am{X-aÃ, B-¡¼w, B lcw temIs¯ apgp-
                                          -
XpWn-I-fn Xp¶n ]nSn-¸n¨ sIm¨p-X-te-s¡-«v, Inc-         h³ Iog- S ¡n sIm- n - c n- ¡ p- I - b m- W v .
§m«v ¼q-Xn-cn-bpsS a-Ên hncn-ªv, C¶s¯                ap¯-ѳ, A¨³ apX XpSÀ¶v In«nb B
Xse-s¡«v AYhm sän-¸-«-am-bn. s]cp-hcw ]qc-           I¼w AXn Bgv¶v ]Tn-¡p-hm-pw, Adn-bp-hmpw
¯nsâ hnkva-b-ambn amdn. AXn ]n¶oSv ]co-£-           Ign-ªp. Cà AXv XpS-cp-I-bm-Wv.


            {io apIp-µ³ Ip«³ Ipf-§c þ ]qc-§-fpsS mSmb XrÈq-cnse Ip«³Ip-f-
            §c kztZ-in. B, B-¨-abw Cu hnj-b-§-fn AXoh XÂ]-c³. KP]cn-]m-
            e- - ¯ n Gsd {i²m- e p. B- t {]- a n- I - f n FSp- ¯ p- ] - d - t b- t]cmWv Ct±- l -
            ¯n-tâ-Xv. Ip«³Ipf§c, Xncp-h-¼mSn t£{X-§-fnse kPoh {]hÀ¯-I³.                              24
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005


    B-Isf ab-¡p-shSn sh¡p-¶-Xnv ap³]pw ]n³]pw
        {i²n- t ¡- Nne Imcy- § Ä
                             Dr. cm[m-IrjvW ssIaÄ

    Zqsc n¶p- s Im- - p - X s¶ B- I sf Ip¯n-              D- m b ]pXnb DWÀhn Dcp- ¯ n- c n- ª - X mWv ab-
 sh¨p ab¡n im´-cm-¡mpw Xf-bv¡mpw Ign-                   ¡p- s h- S n. ab- ¡ m- pÅ acp¶p nd¨ kndn©v
 bp¶ B[p-oI kmt¦-XnI coXn-bmWv ab-¡p-sh-                  tXm¡p-]-tbm-Kn¨v e£y-Øm--t¯¡v ]mbn-¡pw.
 Sn. (Chemical immobilisation or Tranquirlisation) Ccp-]Xmw         kndn-©nsâ kqNn arK-¯nsâ ico-c¯n Xd-bv¡p-
                                                        -
 qäm- n sâ Adp- ] - X p- I - f n B{^n- ¡ ³ B- I -             ¶-tXmsS acp¶v Ip¯n-sh-bv¡-s¸-Sp-¶p. kndn©pw
 fnepw Fgp-]-Xp-I-fn atejy, {ioe¦ F¶n-hn-S-                 kqNnbpw DÄs¸« hnt£-]W kma-{Kn¡v ‘UmÀ«v’
 §-fnse Gjy³ B-Ifnepw Cu coXn {]tbm-Kn¨p.
              -                        F¶mWv t]cv. UmÀ«v ]mbn-¡mpw acp¶v Ip¯n-
 C´y-bn Hdo-Ê, ]Ýna _wKmÄ F¶n-hn-S-§-fn                   sh-bv¡mpw sNdnb shSn-a-cp¶v Xnc D]-tbm-Kn-¡p-
 Bcw-`-¯n S-¯nb Hmtcm {iahpw hnP-b-I-c-                  ¶p. kndn©v Xd- ¡ p- t ¼m- g p- - m - I p¶ BLm- X - t aäv
 am-bn-cp-¶p. ]n¶oSv ]e Øe-§-fnepw ab-¡p-shSn                NmÀÖv s]m«p- I bpw B aÀ±w sIm- v acp¶v
 {]tbm- K n- I - a m- ¡ p- I - b p- - m - b n. tIc- f - ¯ n Cu       Ip¯n-sh-bv¡-s¸-Sp-Ibpw sN¿pw.
 amÀ¤w Ah-ew-_n¨v mq-dn ]cw {]mhiyw                      ab-¡p-sh-Sn-bpsS {]m[myw ]e Xc-¯n-em-Wv.
 ab¡n Xf-¨n-«p--v. Ah-bn A[n-Ihpw aZ-¸m-Sn                 Im«m--¡q-«-¯n n¶pw e£-W-sam-¯-Xns
 iey-¡m-cmb m«m--I-fm-bn-cp-¶p.                      am{Xw Xncªv _Ôn-¡mw. icoc £X-taÂ-¡msX
    Ncn-{Xm-Xo-XImew apX hyXyØ D]m-b§Ä
               -                  -      Xf- b v ¡ mw. hnf- m- i - a p- - m - ¡ p- ¶ - h - t b- b pw, sIme
 ne- h n- e p- - m - b n- c p- ¶ p- s h- ¦ nepw th- { X ^e- { ]- Z - a m-  sIm¼-m--I-tfbpw Xf¨v mSp-I-S-¯p-I-sbm, Iq«n-
 bn-cp¶nà F¶p-X-s¶-bà ico-c-£Xw ]gb coXn-                  e-S-¡p-Isbm sN¿mw. apdn-hnpw tcmK-¯npw
 I- f psS IqS- ] n- d - ¸ m- W v . ikv { X- { In- b m- c o- X n- b n     ab¡n NnIn-Õn-¡mw. IÀ®m-S-I-¯n Nne Im«m-


                                     25
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005
- I - f psS o- p hfÀ¶ sIm¼v apdn¨v B- t h- « -        km²yX-bp--v. AX-]-I-S-am-Wv. kÀÆ kzX-{´-mb
¡m-cpsS NqjWw Hgn-hm-¡mpw Cu amÀ¤-a-h-ew-            B-bmWv nb-{´Ww hn«-sX-¦n ab-¡p-shSn
_n-¡p-¶p.                            kwLw {]tXyI Pm{KX ]men- t ¡- - X p- v B
    Im«m- - b nepw m«m- - b nepw Hcp- t ]mse       Xncn-ªm-{I-an-¡m³ Xpn-bp¶ ]£w Bß-c-£-
aZ- ¸ mSv D- m - I m- d p- v F¦nepw Gsd `mcn¨ ]Wn- b n-     ¡p- t h- kpc- £ n- X - Ø mw Xnc- s ª- S p- ¡ - W w.
ÃmsX AanX t]mjWw sIm- v A[nIw XSn¨
m«m--I-fn-emWv {]tXy-In¨v XWp-¸p-Im-e¯v IqsS
IqsS D- m - h m- d v . DuÀÖ- k z- e - X - b psS {]I- S - a mb
e£Ww F¶mWv aZ-¸m-Sns s]mXpsh AwKo-Icn-           -
¨n-«p-ÅXv.-
    oÀho-¡-¯nsâ Bcw-`w, oscm-gp-¡v, hn]-
coX {]XnI-cWw, F´n-tbpw XIÀ¡Â XmÂ]cy
         -
Ipd-hv, IpXn-¨p-]m-bm-pÅ {]h-WX F¶o Bdp
L«-§-fn {]tXy-In¨v aq¶mw L«-¯n N§e
XIÀ¯v ap³t]m«v IpXn-¡mpw ]oVw G¸n¨
]m¸m-tmSv ]Icw XoÀ¡m-p-am-hpw hmRvO. aZ-
bm sIme-bm--bmbn amdp-¶Xv Cu kµÀ`-¯n-em-
Wv. ZWvUw CÃmsX kvtlw sIm-p-am{Xw nb-
{´n¨ nc-h[n ZrjvSm-´-§-fp--v. {]mbm-[n-Iy-ap-Å-
hbv¡v aZ-¸m-Snsâ Ime-b-fhv Ipdªpw sNdp-{]m-
b- ¡ mÀ¡v IqSn IqSn- b p- a mWv I- p - h - c p- ¶ - X v .
    nb-{´Ww hn« B-Isf ab-¡p-shSn sh¡p-
¶-Xnv ap¼mbn hf-sc-b[nIw Imcy-§Ä Hcp ap³I-
                -
cp- X  F¶- n- e bv ¡ v Adn- t b- - X p- - v . nb- { ´Ww   hr£-¯nv apI-fn n¶pw Bbv¡v Ib-dm³
hn« B Im«m--sb-t¸mse kÀÆ kzX-{´-mtWm             ]äm¯ Xn- p - I Ä, hoXn- I p- d ª Bg- a pÅ tXmSp-
F¶-dn-bWw. nb-{´Ww hn«v ]cp-¡p-Isfm, Poh-            IÄ B aXn-en--Sp-¯m-sW-¦n aXn-en--¸p-dw.
m- i sam, mi- - j v S - § sfm D- m - ¡ n- b n- « ps- m F¶-  sI«n-Sp-¯m-sW-¦n P-hm-Xn-enÂIq-Sn-sbm, X«n³
                                    -
dn-bWw. Bbpw H¶mw ]m¸m-p-am-bpÅ ]g-¡w,             ]pd-s¯m, sSd-Ên nt¶m shSn-sh-¡p-¶Xv IqSp-
B CSª kml-N-cyhpw ]Ým-¯-ehpw a-Ên-               XÂ kpc- £ n- X - a m- b n- c n- ¡ pw. B- ¸ p- d - ¯ p- n¶v
em-¡-Ww. Ip¶n³ap-I-fnepw sN¦p-¯mb {]tZ-i-            Bsf Cd-¡m¯ kml-N-cy-§-fn Abm-tfmSv
§-fnepw sh¨pÅ ab-¡p-shSn Ign-bp-¶Xpw Hgn-            ss[cy- a mbn Iangv ¶ p InS- ¡ m³ ]d- b - W w.
hm- ¡ - W w. AXp- t ]mse cm{Xn Ime- § - f n- e pw.        ]m¸m³amÀ Bbv¡p tÀ¡v n¡msX Hcp-h-
F¶m Dd-¸pÅ aXn sI«n--I¯v shfn-¨-ap-s-             i-t¯¡v amdn n¶v Pm{KX ]peÀ¯-Ww. 15 apXÂ
¦n cm{Xn sN¿m-hp-¶-Xm-Wv. AXp-t]mse Xs¶             20 hsc hb- Ê n- p- a p- Å n D- m - I p¶ tamU F¶p
`mKnI-amb _´-h-Ênepw ab-¡p-shSn {]tbm-Kn-            hnti-jn-¸n-¡m-hp¶ aZ ka-b¯v s]s«¶v tcmjm-
¡mw. ab-¡p-sh-Sn-sh-bv¡p-¶-Xnv ap³]v ab-¡p-           Ip-e-cm-¡p-¶Xpw IqSp-XÂ Ipkr-Xn-bp-Å-hbpw
shSn sh¨ DSs Nne B-IÄ HmSp-hm³ km²y-              A{Iam-k-àcpw ]m¸msâ I¸--IÄ¡v hg-§m-
X-bpÅ Imcyw ]m¸m-tbpw ImWn-Itfbpw ]dªv   -          ¯-Xmbpw Bbn-cn¡pw. aZ-apÅ apXnÀ¶ 5% B-
a-Ên-em¡n Pm{KX ]peÀ¯m³ {]tXyIw nÀt±-             IÄ im´cpw Ap-k-cn-¡p-¶-h-bmbpw Ap-`-h-
in-¡Ww AYhm HmSp¶ ]£w hn«v hn«v Bsb               s¸-«n-«p--v.
hnfn¨v A©m-dp-n-anjw B HmSmsX tm¡-Ww.               B n¡p¶ Øe- h pw, kml- N - c yhpw
ab-¡p-sh-Sn-¡p-tijw B shÅ-¯n Cd-§m³              kqjvaambn nco-£n¨v B-bpsS s]cp-amäw ImbnI
                                     -


                               26
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005
 iàn, {]mbw XpS-§nb LS-I-§Ä a-Ên-em-¡n-             ¡p- s h- S n- ¡ p- t ijw Bsb ]qÀ® _´- h Êv
 bmWv ab-¡p-a-cp-¶nsâ tUmkv nÝ-bn-¡p-¶-Xv.           B¡p- ¶ - X p- h sc P- § Ä i_v Z - a p- - m - ¡ m- s Xbpw
 hmÂIp-S-¯nsâ hi-§-fn t]f ]pd¯v ab-¡p-             ]S¡w s]m«n-¡m-sXbpw D¨-`m-jWn {]tbm-Khpw
 shSn DXnÀ¯p-¶-XmWv Gähpw kpc-£n-X-Xzw. ab-           D- m - I msX {i²n- ¡ - W w. hS- s a- d nªp Ipcp- ¡ p- ¶ -
 ¡p-acp¶v {]tbm-Kn-¡p-¶bm-fn-sâbpw kl-{]-hÀ¯-
    -              -              Xnp ap³]v Hcp o- hSn- s Imt- m AYhm Hcp
 I-cp-sSbpw kpc-£n-X-Xzhpw hfsc {][m--s¸-«-Xm-         sNdnb IÃv tZl-¯n-te¡v Fdntªm B{I-an-¡p-
 Wv. th-{X Pm{KX ]peÀ¯m-sXbpw kpc-£n-XXz             hm-pÅ hy{KX a-Ên-em-¡mw.
 kwhn-[mw GÀs¸-Sp-¯m-sXbpw nev¡p¶ Øe-                  Im«m--Itf ab-¡p-hm³ Cs½m-_n-tem¬
 ¯nsâ `qan-im-kv{X-]camb {]tXy-IXIÄ IW-¡n-
                - -      - -        AYhm “Fw 99” F¶ acp-¶mWv {]tbm-Kn-¡p-¶-Xv.
 se-Sp-¡m-sXbpw Bsb shSn-hb¡m³ Hcp-§p-¶Xv- v          amc-I-am-b-Xn-m AXoh {i²-tbmsS ssIImcyw
 A]-ISw £Wn-¨p -h-cp-¯p¶-Xnp Xpey-am-Wv.            sN¿p-Ibpw {]Xyu-j[§fmb sU]n-tmÀ^ntm
                                             - - -
 tdm_³ AYhm sske-kn³ sslt{Um-t¢m-dnUv              Fw 50-þ50 Icp-X-Ww. Fw 99 sâ U_nÄ tUmkn-
 F¶ acp-¶mWv m«m-Isf ab-¡m³ D]-tbm-Kn-¡p-
                 -               emWv {]Xyu-j[w Ip¯n-h-bv¡p-¶-Xv. m«n D-m-
 ¶-Xv. 100 an. {Kmw. Hcp kn. kn. bnepÅ acp¶v Hcp         Ip¶ kpc-£n-XXzw Im«n e`n-¡m-¯-Xp-Im-cWw
 S¬ Xq¡-apÅ Bbv¡v F¶v s]mXpsh IW-¡m-              ]änb Xm¸m-¸p-d¯v khmcn sNbvXv Im«m-tb ab-
                                          -
 ¡m-sa-¶n-cp-¶mepw B-bpsS Ah-Øbpw kml-N-            ¡p-hm³ km[n-t¨-¡pw. kqNn t]in-¡p-Ån Ib-dn-
 cyhpw Ap- k - c n¨v Aev ] w hÀ²n- ¸ n- t ¡- n hcpw.      bn-«p-s¦n thK-¯nepw Xz¡n-Sn-em-sW-¦n kmh-
                                      -             -
 Bâ-tKm-kn F¶ adp-a-cp¶p ab¡w DWÀ¯p-              [m-¯nepw ab-¡w Ap-`hs¸-Sp-¶p. AXp-t]mse
                                     -           - -
 hm³ Icp-X-Ww. ab¡p shSn-tbäp ab-§p¶ B-             ag-bpÅ kµÀ`-§fn ab¡w sshIn-tb-¡pw.
                                            -
 IÄ XnIª At_m-[m-hØbn BI-Wsa-¶n-Ã.  - -      -           ]n³Im-en sI«nb N§e Aev]w o-p InS-
 icoca-¡m-m-Im¯ nÝ-em-hØ.        -           ¡p- ¶ p- s - ¦ n AXnsâ I®n- b n IqSn IbÀ
     ab- ¡ p- a - c p- ¶ nsâ tUmkv ico- c - a m- k - I ew  tImÀs¯-Sp¯v H¶v _Ôn-¡-Ww. AÃm-¯-]£w
 hym]n-¨mepw nÝ-em-h-Ø-bn F¯m¯ kµÀ`-              hS-¯nsâ h«-I-®n-bpÅ `mKw Npcp«n Fdnªv
 §Ä D- m - s b¶p hcmw. A¯cw kµÀ`- § - f n            tXm«n- s Im- v FSp¯v IbÀ h«- I - ® n- b n IqSn
 BZyw sImSp¯ tUmknsâ ]IpXn ho- p w                tImÀ¯v _Ôn-¨-tijw kpc-£nX Xdn-bn-te¡v
 {]tbm-Kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. ab-§n-In-S-¡p-I-bm-sW-         sIm-p-t]m-I-Ww. S (ap³Im-ep-IÄ)-bpsS -Ibdp-
 ¦n {]Xyu-j[w Bân-tUm«v Ip¯n-h¨p ab¡w              IÄ Hmtcm-¶mbn hen-¡p-¶Xp-kcn¨v Xdn-bn-te¡v
                                                 - -   -
 DWÀ¯n Fgp-t¶-ev]n-¡-Ww. a-b-¡p-shSn kwLw            B o§p- I bpw N§e sIm- v Aacw ac- t ¯mSv
 _e-apÅ h«-I®n-tbmSpw IqSnb t]mfn-s{]m-¸n-en³
            -                    sI«-Ww. S amdm-¡p-Ibpw thWw. Btb sI«n-
 Ibdpw of-apÅ tXm«nbpw Icp-X-Ww.                b-tijw Xd-¨n-cn-¡p¶ kndn©v hen-s¨-Sp¯v apdn-
     ab-¡p-shSn icn-bmbn ^en-¨n-«pt-m F¶-dn-bp-       hn acp¶v hbv¡-Ww.
 hm³ 8þ10 ann-«n-p-Ån IW-bn-d§p-¶Xp ImWmw.-               th- { X XW CÃm¯ ]£hpw ]I ka-
 sNhnIfpw hmepw nÝ-e-am-Ip-Ibpw sN¿pw.             b¯pw Btb shÅ-sam-gn¨v XWp-¸n-¡-Ww.
     IqÀ¡w hen-¡p-Ibpw aq{Xw Cäp hoWp-sIm-         Fc- sI«p- h m³ km²y- X - b p- s - ¶ v ]m¸m- t mSv
 -n-cn-¡p-¶Xpw à ab-¡-¯nsâ kqN--bm-Wv. ab-           ]d-ªn-cn-¡-Ww.

  Dr. cm[m- I rjv W ssIaÄ þ {]ikv X shän- dn kÀP³ KP- ] - c n- ] m- e - - ¯ n {]tXyIw
  sshZKv[yw t-Snb tIc-f-¯nse A]qÀÆw tUmIvSÀam-cn HcmÄ. sIm¨n tZhkzw t_mÀUnsâ
  KP-]-cn-]m-e D]-tZ-jvSm-hmbpw tk-hw Ap-jvSn-¡p-¶p. Ct±lw Hcp B DSa IqSn-bm-
  Wv. (Ph : 0487-2333155, 2336389 )                               27
Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005


  hrÝn-tIm-kvX-h-¯nv hncp-¶p-Im-cmbn F¯nb KP-ho-c-
             ·mÀ       cma-hÀ½ Ipªp®n X¼p-cm³
     {io ]qÀ®-{X-bo-isâ hrÝn-tIm-Õ-h-¯nv           Hcn-¡Â ocnsâ ImTn-y-¯-¯n s]«v hS-
hncp-¶p-Im-cmbn F¯n tNÀ¶n-«p-ff tIc-f-¯nse           ¡mt©cn hm-²ym³ a¡v kao-]w-h¨v tZhkzw
Xe-sb-Sp¸pff KP-ho-c-·m-scIp-dn-¨pÅ HmÀ½-I-fn-         sNdn-b-N-{µ-ti-J-cs Ip¯m³ {ian-¨-Xmbn tI«n-
te¡v Hcp- a-S-¡-bm-{X-bmWv Cu Ipdn-¸nsâ Dt±iw         «p--v.
     ChnsS ]qÀ®-{X-bn-isâ aXn¡-I-s¯¯n-          tZhkzw sNdn-b-N-{µ-ti-J-c³
tNÀ¶ B- I sf tZhkzw DS- a - Ø - X - b n- e p- f - f -        kmamyw à `wKnbpw CS-¯cw sIm¼p-ap-
sX¶pw kzIm-cy-hy-àn-IÄ Hma-n-¨p-h-fÀ¯n-b-h-          ff sNdn-bN{µ-ti-Jc³ Aev]w Iq«m-Ip¯p kz`m-
                                      - -    -        -
sb¶pw Xcw-Xn-cn¨v Ah-X-cn-¸n-¡p-¶Xv IqSp-XÂ          h-ap-f-f-h-m-bn-cp-¶p. tImew-I-bän Fgp-¶-f-fn-¨mÂ
Bkzm-Zy-I-c-am-bn-cn-¡p-a-tÃm.                 Cu kz`mhw ImWn-¡p-I-bnà F¶ hnizm-k-ap--m-
     C¶s¯ tZhkzw B-IÄ ]eXpw ]cn-Xm-           bncps¶-¦nepw. Hcn¡Â Xriq-cn--Sp-¯p-ff sbm-
]m-h-Ø-bn-ems-W-¦nepw BZy-Im-es¯ tZhkzw            hnse ]qc-¯n C§ns kw`-hn-¨n«p-ffXmbn tI«n-
                                                    - -
B-IÄ e£-W-sam-¯-hbpw Akm-amy Db-c-ap-            «p--v.
f-fhbpw Bbn-cp-¶p. Ah-bn Gähpw Dbcw IqSn-
   -                             tZhkzw ]Zva-m-`³Ip«n
b-h-m-bn-cp¶p tZhkzw Ip«n-È-¦-c³.                 tZhkzw B-I-fn Gähpw tIa-m-b- Hcm--
     Ip«n-È-¦-c³ B kmamyw à `wKnbpw Db-        bmbncp¶p tZhkzw ]Zva-m-`³Ip«n. hosW-Sp¯v
chpw Dff B- b m- b n- c p- ¶ p. AXp- s Im- v Xs¶       nÂIp¶ sIm¼p-I-fmWv Gähpw BIÀj-Wobw
hrÝn-tIm-Õ-h-¯nv Chsâ ]pd¯v XnS-t¼äpI             F¶m B-N´¯nsâ Ah-km-hm-¡mbn IW-
                                       - -       -
]Xn-hm-Wv. {]tXy-In¨pw Xrt¡«]pd-¸m-Snsâ A¶v.          ¡m-¡n-bn-cp¶ ]Zva-m-`³ Ip«n AIm-e-¯n Ncn-
     F¶m Chv IptdtÈ Iq«m--Ip¯v kz`m-          bp-I-bm-bn-cp-¶p.
h- a p- - m - b n- c p- ¶ p, C¶s¯ sX¨n- t ¡m- « v I m- h nv  kzIm-cy-hy-àn-I-fpsS B-IÄ
D- m - b n- c p- ¶ - X p- t ]m- s e.
                                  Ignª qäm--nsâ Bcw-`-Im-e-L-«-¯n hS-
     CXnv DZm-l-c-W-ambn Hcp kw`-hhpw HmÀ½-       ¡³ ae-_m-dnse a-I-fpsS kphÀ®-Im-e-L«w
bn sXfn-bp-¶p. tZhkzw A[n-Im-cn-IÄ Gdnb            Bbn-cp-¶p. AXp-sIm-v Xs¶ Cu a-I-fn-seÃmw
Bß- h n- i zm- k - t ¯msS Hcp N§- e - b psS c- - ä -
                                e£-Wsam¯ KP-ho-c·mÀ aÕ-c¯n-s-¶t]mse
                                   -             -    -
¯mbn t]mepw sI«p-am-bn-cp-¶p. tZhkzw Ip«n-È-
                                Xe-bp-bÀ¯n-n-¶n-cp-¶p. Ah-bn NneXns-Ip-dn¨v
¦-c-tbpw tZhkzw Ip«n-Nn-Zw-_-c-tbpw. F¶mÂ
Hcp sImÃs¯ hrÝn-tIm-Õ-h-¯nv sImSn-tbänv           Aev]w kvacn-¡mw.
ap³]p-ff BZy-Zn-hks¯ taf-¯nv Ime-an-«t¸mÄ
               -           -        ]-a-¶-Iq-S-em-äv]pdw a Ing-t¡-S³, ]men-bw
Xs¶ Ip«n-È-¦-c³ Ip«n-Nn-Zw-_-cs Ip¯n. CsXm-          -ti-J-c³, ]menbw Ip«n-Ir-jvW³sIm-tfm-Sn, i¦p-
s¡-bm-bn-cp-s¶-¦nepw Ip«n-È-¦-c³ Btcm-Ky-¯n-          ®n-m-bcpsS B, Bh-W]d¼v, tZi-aw-Ke¯v a
                                    -         - - -    -
tâbpw Ag-In-sâbpw Imcy-¯n³ kzIm-cy-B--I-           A¿-¸³Ip-«n, tZi-aw-K-e-¯va tKm]m-e³ XpS§n
tfm-Sp-t]mepw InS-n¡p-¶-Xm-bn-cp-¶p.             {io ]qÀ®-{X-bo-isâ hrÝn-tIm-Õ-h-¯nv tamSn-
tZhkzw Ip«n-Nn-Zw-_-c³                     Iq-«m³ F¯n tNÀ¶ B k-lysâ a¡sf Ipdn¨-
  Hcp- h n[w s]m¡- a p- - v . Btcbpw D]- { Z- h n- ¨ -    ev]w hnti-jw.
Xmtbm, mi--jvS-§-fp--m-¡n-b-Xmtbm Adn-hn-Ã.         IqS-em-äp-]pdw cma-N-{µ³
]s£ Ip«n-È-¦-c-sâb-{Xbpw AgIpw BIÀj-Wo-              Chv s]m¡w teiw Ipd- h m- W v . Dcp- {]Ir-
b-Xbpw CÃ.                           Xn-bm-Wv. im´-kz-`m-hnbpw Fgp-¶-f-fn-¸nsâ ne-


                              28
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005

Recommended

Makarajyothi 2011 page 157-200 by
Makarajyothi 2011 page 157-200Makarajyothi 2011 page 157-200
Makarajyothi 2011 page 157-200Krishnanath Venkataraman
714 views27 slides
Makarajyothi 2011 page 1-50 by
Makarajyothi 2011  page 1-50Makarajyothi 2011  page 1-50
Makarajyothi 2011 page 1-50Krishnanath Venkataraman
1.1K views28 slides
Makarajyothi 2011 page 251-292 by
Makarajyothi 2011 page 251-292Makarajyothi 2011 page 251-292
Makarajyothi 2011 page 251-292Krishnanath Venkataraman
566 views22 slides
Makarajyothi 2011 page 201-250 by
Makarajyothi 2011 page 201-250Makarajyothi 2011 page 201-250
Makarajyothi 2011 page 201-250Krishnanath Venkataraman
606 views30 slides
Makarajyothi 2016 by
Makarajyothi 2016Makarajyothi 2016
Makarajyothi 2016Krishnanath Venkataraman
747 views160 slides
Makarajyothi 2010. by
Makarajyothi 2010.Makarajyothi 2010.
Makarajyothi 2010.Krishnanath Venkataraman
1.6K views83 slides

More Related Content

What's hot

Makarajyothi 2015 by
Makarajyothi 2015Makarajyothi 2015
Makarajyothi 2015Krishnanath Venkataraman
1.5K views176 slides
Makarjyothi 2018 by
Makarjyothi 2018Makarjyothi 2018
Makarjyothi 2018Krishnanath Venkataraman
741 views180 slides
Makarajyothi 2011 page 51-100 by
Makarajyothi 2011  page 51-100Makarajyothi 2011  page 51-100
Makarajyothi 2011 page 51-100Krishnanath Venkataraman
663 views17 slides
Makarajyothi 2019 by
Makarajyothi 2019Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019Krishnanath Venkataraman
254 views152 slides
Makarajyothi 2012 by
Makarajyothi 2012Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012Krishnanath Venkataraman
1.5K views110 slides
Mandar by
MandarMandar
MandarHaris Padinharethil
270 views5 slides

What's hot(20)

BHADRATHA public distribution system of Government of Kerala. pdf uploaded by... by James Joseph Adhikaram
BHADRATHA public distribution system of Government of Kerala. pdf uploaded by...BHADRATHA public distribution system of Government of Kerala. pdf uploaded by...
BHADRATHA public distribution system of Government of Kerala. pdf uploaded by...
enioyenthu lavalin by kgbiju
enioyenthu lavalinenioyenthu lavalin
enioyenthu lavalin
kgbiju568 views
Catholic church vedapadom Teachers Guide std 9 uploaded by james Adhikaram ko... by James Joseph Adhikaram
Catholic church vedapadom Teachers Guide std 9 uploaded by james Adhikaram ko...Catholic church vedapadom Teachers Guide std 9 uploaded by james Adhikaram ko...
Catholic church vedapadom Teachers Guide std 9 uploaded by james Adhikaram ko...
Catholic Church Vedapadom Teachers Guide Std. 8 uploaded by james Adhikaram k... by James Joseph Adhikaram
Catholic Church Vedapadom Teachers Guide Std. 8 uploaded by james Adhikaram k...Catholic Church Vedapadom Teachers Guide Std. 8 uploaded by james Adhikaram k...
Catholic Church Vedapadom Teachers Guide Std. 8 uploaded by james Adhikaram k...
Catholic Church Vedapadom Teachers Guide Std. 3 uploaded by james Adhikaram k... by James Joseph Adhikaram
Catholic Church Vedapadom Teachers Guide Std. 3 uploaded by james Adhikaram k...Catholic Church Vedapadom Teachers Guide Std. 3 uploaded by james Adhikaram k...
Catholic Church Vedapadom Teachers Guide Std. 3 uploaded by james Adhikaram k...
Catholic Church Vedapadom Teachers Guide Std. 2 uploaded by james Adhikaram k... by James Joseph Adhikaram
Catholic Church Vedapadom Teachers Guide Std. 2 uploaded by james Adhikaram k...Catholic Church Vedapadom Teachers Guide Std. 2 uploaded by james Adhikaram k...
Catholic Church Vedapadom Teachers Guide Std. 2 uploaded by james Adhikaram k...

Viewers also liked

AERMEC 2013 Presentation by
AERMEC 2013 PresentationAERMEC 2013 Presentation
AERMEC 2013 PresentationBritton Wallace
2.3K views32 slides
Pistola ergonomica de hidrolavadoras nilfisk by
Pistola ergonomica de hidrolavadoras nilfiskPistola ergonomica de hidrolavadoras nilfisk
Pistola ergonomica de hidrolavadoras nilfiskRicardo Diaz
800 views3 slides
Revista n35 dezembro by
Revista n35 dezembroRevista n35 dezembro
Revista n35 dezembrosusanaforever
898 views24 slides
FINCA ECOTURISTICA GUANDALAY by
FINCA ECOTURISTICA GUANDALAYFINCA ECOTURISTICA GUANDALAY
FINCA ECOTURISTICA GUANDALAYGRUPO INMOBILIARIO CRECER
804 views39 slides
Factura elaborada por jessica guano by
Factura elaborada por jessica guanoFactura elaborada por jessica guano
Factura elaborada por jessica guanoJesy Love
603 views1 slide
Terrjncc1 by
Terrjncc1Terrjncc1
Terrjncc1joab11
759 views41 slides

Viewers also liked(20)

Pistola ergonomica de hidrolavadoras nilfisk by Ricardo Diaz
Pistola ergonomica de hidrolavadoras nilfiskPistola ergonomica de hidrolavadoras nilfisk
Pistola ergonomica de hidrolavadoras nilfisk
Ricardo Diaz800 views
Factura elaborada por jessica guano by Jesy Love
Factura elaborada por jessica guanoFactura elaborada por jessica guano
Factura elaborada por jessica guano
Jesy Love603 views
Terrjncc1 by joab11
Terrjncc1Terrjncc1
Terrjncc1
joab11759 views
Presentación de negocio by DiamanteCR
Presentación de negocioPresentación de negocio
Presentación de negocio
DiamanteCR1.2K views
Vmobile Loadxtreme Presentation - Power Point by Suma Archie
Vmobile Loadxtreme Presentation - Power Point Vmobile Loadxtreme Presentation - Power Point
Vmobile Loadxtreme Presentation - Power Point
Suma Archie621 views
Joto afrika 8 by cenafrica
Joto afrika 8Joto afrika 8
Joto afrika 8
cenafrica1.5K views
Zen media campaña de email marketing by Zen Media
Zen media campaña de email marketingZen media campaña de email marketing
Zen media campaña de email marketing
Zen Media868 views
12/09 Travel Oregon Partnering Opportunities Handouts by Travel Oregon
12/09 Travel Oregon Partnering Opportunities Handouts12/09 Travel Oregon Partnering Opportunities Handouts
12/09 Travel Oregon Partnering Opportunities Handouts
Travel Oregon1K views
Presentacion fondo edifica . by gro77
 Presentacion fondo edifica . Presentacion fondo edifica .
Presentacion fondo edifica .
gro772.7K views
El urbanismo fenicio by Paulo Arieu
El urbanismo fenicioEl urbanismo fenicio
El urbanismo fenicio
Paulo Arieu867 views
#FlipMyFunnel Lunch and Learn for General Assembly by Terminus
#FlipMyFunnel Lunch and Learn for General Assembly #FlipMyFunnel Lunch and Learn for General Assembly
#FlipMyFunnel Lunch and Learn for General Assembly
Terminus664 views
Introducción al Aprendizaje Cooperativo by Aggiornamento1314
Introducción al Aprendizaje CooperativoIntroducción al Aprendizaje Cooperativo
Introducción al Aprendizaje Cooperativo
Aggiornamento13144.1K views

Similar to Makarajyothi 2005

Kerala Co opetative Department Citizen Charter uploaded by James Joseph Adhik... by
Kerala Co opetative Department Citizen Charter uploaded by James Joseph Adhik...Kerala Co opetative Department Citizen Charter uploaded by James Joseph Adhik...
Kerala Co opetative Department Citizen Charter uploaded by James Joseph Adhik...Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
150 views72 slides
Kerala - Criteria for the issue of certificates to SC ST community - guidelin... by
Kerala - Criteria for the issue of certificates to SC ST community - guidelin...Kerala - Criteria for the issue of certificates to SC ST community - guidelin...
Kerala - Criteria for the issue of certificates to SC ST community - guidelin...Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
497 views11 slides
eSalsabeel-Muharram-1434 by
eSalsabeel-Muharram-1434eSalsabeel-Muharram-1434
eSalsabeel-Muharram-1434EMagazine ESalsabeel
1.6K views40 slides
Rti handbook-malayalam uploaded by James Joseph Adhikarathil 9447464502 by
Rti handbook-malayalam uploaded by James Joseph Adhikarathil 9447464502Rti handbook-malayalam uploaded by James Joseph Adhikarathil 9447464502
Rti handbook-malayalam uploaded by James Joseph Adhikarathil 9447464502Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
224 views28 slides
Thinmayude srishtippu by
Thinmayude srishtippuThinmayude srishtippu
Thinmayude srishtippuAbdulazeez Anver
349 views11 slides
U3A India Kerala Kottayam - Senior citizen law awareness series James Josep... by
U3A India Kerala Kottayam - Senior citizen law awareness series  James Josep...U3A India Kerala Kottayam - Senior citizen law awareness series  James Josep...
U3A India Kerala Kottayam - Senior citizen law awareness series James Josep...Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
61 views136 slides

Similar to Makarajyothi 2005(20)

Thorcha march11 (1) by Nijaz Asnar
Thorcha march11 (1)Thorcha march11 (1)
Thorcha march11 (1)
Nijaz Asnar772 views
Vivaravakasa niyamam oru padanam by Lalith Babu
Vivaravakasa niyamam oru padanamVivaravakasa niyamam oru padanam
Vivaravakasa niyamam oru padanam
Lalith Babu48.6K views
Revenue guide 2021 ILDM Kerala Land Revenue Department uploaded by James Jos... by James Joseph Adhikaram
Revenue guide 2021 ILDM Kerala Land Revenue Department uploaded by James Jos...Revenue guide 2021 ILDM Kerala Land Revenue Department uploaded by James Jos...
Revenue guide 2021 ILDM Kerala Land Revenue Department uploaded by James Jos...
Revenue guide 2021 - ILDM & Kerala Land revenue department uploaded by james... by James Joseph Adhikaram
Revenue guide 2021 - ILDM & Kerala Land revenue department uploaded by james...Revenue guide 2021 - ILDM & Kerala Land revenue department uploaded by james...
Revenue guide 2021 - ILDM & Kerala Land revenue department uploaded by james...

Recently uploaded

His_Life_Our_Light_Part_1_His_Life_Our_Light by
His_Life_Our_Light_Part_1_His_Life_Our_LightHis_Life_Our_Light_Part_1_His_Life_Our_Light
His_Life_Our_Light_Part_1_His_Life_Our_LightNetwork Bible Fellowship
8 views17 slides
Parish Diary for Dec. 23-Jan. 24. by
Parish Diary for Dec. 23-Jan. 24.Parish Diary for Dec. 23-Jan. 24.
Parish Diary for Dec. 23-Jan. 24.Chris Lyne
10 views4 slides
BRAVELY - CHICO XAVIER.pdf by
BRAVELY - CHICO XAVIER.pdfBRAVELY - CHICO XAVIER.pdf
BRAVELY - CHICO XAVIER.pdfMashaL38
16 views109 slides
TCS_Emotional analysis_Eng.pptx by
TCS_Emotional analysis_Eng.pptxTCS_Emotional analysis_Eng.pptx
TCS_Emotional analysis_Eng.pptxTanaka Computer Service Corp.
22 views20 slides
Frenchie Shore’ criticised as too sexually explicit by French culture ministe... by
Frenchie Shore’ criticised as too sexually explicit by French culture ministe...Frenchie Shore’ criticised as too sexually explicit by French culture ministe...
Frenchie Shore’ criticised as too sexually explicit by French culture ministe...Bnher.com
6 views3 slides
KingsandProphets2.pptx by
KingsandProphets2.pptxKingsandProphets2.pptx
KingsandProphets2.pptxVaughndj
16 views80 slides

Recently uploaded(18)

Parish Diary for Dec. 23-Jan. 24. by Chris Lyne
Parish Diary for Dec. 23-Jan. 24.Parish Diary for Dec. 23-Jan. 24.
Parish Diary for Dec. 23-Jan. 24.
Chris Lyne10 views
BRAVELY - CHICO XAVIER.pdf by MashaL38
BRAVELY - CHICO XAVIER.pdfBRAVELY - CHICO XAVIER.pdf
BRAVELY - CHICO XAVIER.pdf
MashaL3816 views
Frenchie Shore’ criticised as too sexually explicit by French culture ministe... by Bnher.com
Frenchie Shore’ criticised as too sexually explicit by French culture ministe...Frenchie Shore’ criticised as too sexually explicit by French culture ministe...
Frenchie Shore’ criticised as too sexually explicit by French culture ministe...
Bnher.com 6 views
KingsandProphets2.pptx by Vaughndj
KingsandProphets2.pptxKingsandProphets2.pptx
KingsandProphets2.pptx
Vaughndj16 views
Christmas List - Mary_Slideshare.pptx by Stephen Palm
Christmas List - Mary_Slideshare.pptxChristmas List - Mary_Slideshare.pptx
Christmas List - Mary_Slideshare.pptx
Stephen Palm23 views
Q11 WHAT IS THE FIRST RELIGIOUS OBLIGATION IN ISLAM RAMZY AJEM by Ramzy Ajem
Q11 WHAT IS THE FIRST RELIGIOUS OBLIGATION IN ISLAM RAMZY AJEMQ11 WHAT IS THE FIRST RELIGIOUS OBLIGATION IN ISLAM RAMZY AJEM
Q11 WHAT IS THE FIRST RELIGIOUS OBLIGATION IN ISLAM RAMZY AJEM
Ramzy Ajem5 views
Lead us safely to our homes.docx by tummyy633
Lead us safely to our homes.docxLead us safely to our homes.docx
Lead us safely to our homes.docx
tummyy6337 views
A333 If the two are different Knowing you => to recover all your sins Togethe... by franktsao4
A333 If the two are different Knowing you => to recover all your sins Togethe...A333 If the two are different Knowing you => to recover all your sins Togethe...
A333 If the two are different Knowing you => to recover all your sins Togethe...
franktsao49 views
capstone presentation.pptx by DJKerns
capstone presentation.pptxcapstone presentation.pptx
capstone presentation.pptx
DJKerns12 views
The Revealed Path Guide Book New Muslims by Ramzy Ajem
The Revealed Path Guide Book New MuslimsThe Revealed Path Guide Book New Muslims
The Revealed Path Guide Book New Muslims
Ramzy Ajem11 views
Walking in maturity by Ed Sullivan
Walking in maturityWalking in maturity
Walking in maturity
Ed Sullivan32 views
Deerfoot Church of Christ 12 3 23 by deerfootcoc
Deerfoot Church of Christ 12 3 23Deerfoot Church of Christ 12 3 23
Deerfoot Church of Christ 12 3 23
deerfootcoc23 views

Makarajyothi 2005

 • 2. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 X¯zakn ]pWyw ]q¯p XfnÀ¯ ]pjv¡-cn-Wn-X³þXoc¯v [z-´-coþ a{´w hoWp InfpÀs¯m-cu-j[n almþ hr£w hfÀ¶n¶nXm a¶n-¦Â¡en-tcm-K-_m[ kIew o¡n-Ê-akvXw kpJwþ X¶m,sI¯W-teIn nev]p; kpIrX tPymXn-ÊnXmIm¬apmw. XmacwIpf§c A¿¸ tkhm kanXn (TASS) 2
 • 3. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 helg htqCÛùlãrMû becX heoX ùhmejõ ùMflogjfl ujX oìfCX kgÂxpãflVe pevgvõeOeã beacljcfljYgpX aMóaYesi vfOeã hËelx heCfoVaãv ùhlfYëMcav MXKòaùk oOevû aoabe YtóeOfãg©û ùlfoMhlfvglû helghtqCÛùlãrMû lecjXkgä~j ùMr OqîMem£eab MjCX anekbrjõX cuehtpõX heaÍõM bXMlfnkX mqbª jìekjX bfYgX akjaä akäf bfùiuX heqbªlr uôoãevÌX EqèùleChjX aobX Mem£ejX ùhCcecõuX Mem£ejX ùhCcecõuX hájÔeKõaclox aãe bfùh htpõX bfMV bÌõX vflõX Mgíû haæÿjû lmõ ùhmaÿe Yibez bfóÛg MXaYeû ùhfãX mglX Mem£e bmlf cevam ìfùh ùhmeovfjlX Mem£ejX ùhCcecõuX YtlveL moevÌe mqbª Ytloãehje jìjìcue yeaue cècelXi icvX Meam£ lgYõX vace vcû kejgCõecôl htjflX ãmõ OvVéjfq cele mqbª bfIxv ujX aobX hfle jgaùoeYfó©cû Mem£ejX ùhCcecõuX lX Mem£ejX DuX baÌ cuessboõX oãevfOfX DmxclxkganMVjX aobX Dvõoe MjCX vem£f Dmxclxßùlg bfveMvX lVacb MjCX cc DmxcofóØ ùhoelejX lmxceox kejgCõ Yeabv Mem£ejX ùhCcecõuX jì jì cueùhaYe! 3
 • 4. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 SRI POORNATHRYEESHAN SAHAYAM SRI CHOTTANIKKARAMMA SAHAYAM Puliyannoor Divakaran Namboothiripad Eroor P.O., - 682 306, Tripunithura. 19-12-2004 Ref. Date : .......................... Xma-cw-Ip-f-§c {io [À½-imkvXm t£{X-¯nse DÕ- h - t ¯m- S - p- _ - Ô n¨v {]kn- ² o- I - c n- ¡ p¶ “aI-c-tPymXn” kvac-WnI 2005 p FÃm hn[ `mhp-I-§fpw A¿¸ `K-hmsâ Ir]m ISm-£hpw D- m - I s« F¶ Biw- k n- ¡ p- ¶ p. X{´n Znhm-I-c³ ¼q-Xn-cn-¸mSv 4
 • 5. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 BapJw jepvijfãeã lôh¥tCfègJãfsn GÁbemVeokq GÁbmXmxkejX l~ägsë prbflèfszÜ DXMceTfãlfw ùMr htqCÛ ù lãrM aìaùle- ÁbX sòngèfãfjfTgÿ mVeOrvX DbqCÛvrãX lsÿ. kenX ceJfãfögX, mXmxkejX krBxacw cJfåfögX ùMr htqCÛ ù lãrMszÜ bôËfakeÁb- èfszÜ jepkrãl FÿgX vfJXc~esl vfnvfwTgÿg. ùMr htqCÛùlãrMszÜ bôËfakewmbX celôkãeTf lsÿãeCx lecjXkgä~j aìaùleÁbX Fÿsè jrlfãfw òfösh¥ëgèfãlx. GÁbeaIeóèfszÜ cgaÿeëfãeãf cgzbqó~äfsn ahesn Fd bqóbgX ckj apõelf lÖeJeãf kBfåfjfTgÿg. aìùlknkägsë Gÿ- cvèfveãf cgzbqó~äfw ckjapõelfãfntsë vëèfã ùMcX ùMífT- sh¥ëgkãgçeãf. Fd bqósè ckjapõelf jehkw aYocavõ aobraob|ejgsë SBgÿúèfvx Dkêëf ambfTgÿ ipjep|eqTgú Zjg keCfTãe- Cx. iphjfhenv jXisè bfoixojeã YfóiVj|eq, GëcÆq, EvTeq Sÿfbjgsë anKv~W, GÁbemVeokqTgX EvaùhcfkWTgX EmVe- oõkjcekgX Sÿg ùhlrìfTgÿg. ckjapõelfãgsë htqèrkjCèfvx mukjfòª anKk|eq, cXiäe- MXmkW avqÿ culxbõ©fkW, hjmõ~W vwkf mueãfòª Æehvcg- ëckW, caveujceãf Dòªëfòªg lÿ cele ZeHxsmJÜx ùhfazÜBxmx, Â~- ägsë Snâe mXjXY~äfngX DkcBfåg mukjfòª Y©pv~W, Sÿfb- ajeëx DÖh¥ambemcflfTgú vÌf beTgkäfw ZlgTebgÿlnâ. GÁbeaIeó~äfw hsRëgTgbeveãf AbajãgX ìCfTgÿale- sëeh¥X ambfh¥bqTevÌctqèfãeãx YbfTgÿ lecjXkgä~j ùMrOqî- Mem£ebx AbajãgX EãgjeajeiõmdKõX vwkf DvgùiufTsö Sÿx ùheqÓfòªgskeçx “ckjapõelf” lecjXkgä~j ùMrOqîMem£ebfszÜ heoe- jbfÌ~äfw mcqh¥fTsö. ùMruajvcû mVecfaã MjCX DÖh¥ Iym]vä³ Fkv. tKm]m-e-Ir-jvW³ ùhmføzÜx lecjXkgä~j DÖh¥ambe mcflf 5
 • 6. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 aI-c-tPym-Xn-bn-eq-sS.. . . . . . . Xma-cw-Ip-f-§c {io[À½-im-kvXm-t£-{X-¯nse aI-c-hn-f-¡m-tLm-j-t¯mSp- _-Ôn¨v “aI-c-tPymXn” F¶ kvac-WnI aq¶mw ]Xn-¸n-te¡v IS-¡p-I-bm-Wv. {]Ya hÀjw t£{XIem hmtZym-]-I-c-W-§-sf-¡p-dn-¨pw ZznXob hÀjw D²-cn-bv¡-s¸- tS- - X pw {]Nm- c - ¯ n- e p- Å - X p- a mb t£{X- I - e - I - s f- ¡ p- d n¨pw {]Xn- ] m- Z n- ¨ p- s Im- - m - bn-cp¶p aI-c-tPymXn {]kn-²o-I-cn-¨-Xv. Cu hÀjw B-I-sf-¡p-dn-¨p-Å-XmWv R§-fpsS kwcw-`w. B t{]an-I-fmb `à-P--§Ä¡v, hnin-jy, Xr¸q-Wn-¯p-d-¡mÀ¡v CXv hn`-h-k-ar-²-amb ‘ B-hn- tij kZy’ Xs¶bmIp-sa¶v R§Ä {]Xym-in-¡p-¶p. B-¡-¼-¡m-cmWv H«p-an¡ DÕ-h-t{]-an-I-fpw. “B-¡-¼w, taf-¡¼w ” F¶ sNmÃv AzÀ°- am-¡p-¶-h-cmWv ½Ä. GXp m«n-em-bm-epw, GXp tPmen-bn-em-bmepw DÕ-h-¡m-e-§-fn Bbv¡pw taf- ¯ npw ap¼n nev ¡ m- pw, Bkz- Z n- ¡ mpw kabw Is- - ¯ p- ¶ - h - c mWv ½Ä. inip apX htbm-hr-²³ hsc CXn-sm-c-]-hm-Za-Ã. A§-s-bpÅ ap¡v B-I-sf-¡p-dn-¨pÅ hnti-j-§fpw hnh-c-§fpw lrZ-bm-hÀP-I-§-fm-Ip-sa¶v ]d-tb-- Xn-Ã. Cusbmcp Nn´-bmWv B-I-sf-¡p-dn¨v Hcp kvac-WnI F¶ Bibw R§Ä¡v evIn-b-Xv. D¯-a-K-P-§-fpsS e£-W-§-f-dn-bp-hmpw Ahsb I-p a-Ên-em-¡p-hm-pw, Ah-bpsS ip`m- ip-`-e-£-W-§-sf-¡p-dn-¨-dn-bmpw B t{]an-IÄ Gsd Xev]-c-cm-Wv. AXn-p-th--n-bp-Å-XmWv C¯- h-Ws¯ R§-fpsS Cu Ffnb kwcw-`w. ap- j yÀ ]- p apXte B t{]an- I - f m- b n- c p- ¶ p. AXn- pÅ sXfn- h mWv hf- s c- ¸ t- {io oe- I - WvT³ ¼o-im cNn-bv¡s¸« “amXw-Keoe”. ]{´-p ]S-e-§-fn-embn Fgp-Xnb Cu {KÙ-¯n At±lw - - - KP-§-fpsS ip`mip`-e-£-W-§Ä, BbqÀe-£-Ww, htbm-e-£-Ww, KP-c-£bv¡p sNt¿- Ap-{I-a- §Ä XpS§n B-I-sf-¡p-dn-¨pÅ FÃm hnh-c-§fpw ap¡v evIp-¶p. Xsâ {KÙ-¯n D¯a KP-§- sf-¡p-dn¨v {]Xn-]m-Zn-bv¡p¶ `mK¯v At±lw C§s hnh-cn-¡p-¶p. “ ˴ɶÉiªÉÉxÉJɺÉÆJªÉªÉÉÎSÉiÉ{Énù: º¡òÉ®úÉäxxÉÊiÉ: EÖÆò¦ÉªÉÉä- ®úÎSUôpùÉSɱɮúCiÉEòhÉǪÉÖMɱɺºÉÖ¶±ÉIhÉEòIÉ: Eò®úÒ * ºÉ´ªÉÉiªÉÖxxÉiÉ ¨ÉÉèÊCiÉEò tÖÊiÉ®únùººÉÆ{ÉÚhÉÇ EÖòIÉÒ: Gò¨É: ºlÉÚ±ÉVVÉÉǪÉiÉ SÉɯû¤ÉɱÉÊvÉEò®ú: {ÉÚMÉÒ ¡ò±É¶ªÉɨɱÉ: **” F¶p-sh-¨mÂ, mep-Im-ep-I-fn-ep-ambn Ccp-]Xp J-§-fpw, s]m§nb akvX-I-hpw, Xpf-bn-Ãm-¯-Xpw, cà-hÀ®-hp-amb sNhn-I-fpsS A{K-§-fpw, atm-l-c-§-fmb _mlp-aq-e-§-fpw, DbÀ¶-Xpw, ap¯nsâ tim`-bp-Å-Xp-amb sIm¼p-I-fpw, hoÀ¯-h-bdpw, XSn-¨p-o- `wKn-bpÅ Xp¼n-bpw, hmepw, ss]§-b-S- bv¡-bpsSXpt]mse iyma-hÀ®-amÀ¶-Xp-amb B-bmWv e£-W-sam¯ B. Xr¸q-Wn-¯p-td-i-mb “{io ]qÀ®-{X-boi `K-hm³” henb B t{]an-bm-bn-cp-¶p-h-t{X. Hcn-¡Â ]qÀ®-{X-bo-i ZÀi--¯n-mbn h¶ hnez-aw-Ke kzman-IÄ {iotIm-hn-en `K-hm-s-Im-WmsX k¦-S- s¸«v ]pd-¯p-h-¶-t¸mÄ `K-hm³ B-¸p-d¯v NmSn-¡-fn-¡p-¶Xv I-p-sh¶v sFXo-lyw. Xr¸q-Wn-¯pd DÕ-h-¯n-v, `K-hmv ]Xn-©v B-I-tfm-Sp-Iq-Sn-bmWv Fgp-¶-Ån-¸v. Xma-cw-Ip-f-§c {io[À½-im-kvXm-hnv aI-c-hn-f¡v Znhkw A©v KP-t{i-jvT·m-cpsS AI-¼-Sn-tbmsS 6
 • 7. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 Fgp-¶-Ån¸v S-¯n-h-cp-¶p. C§s DÕ-h-§-fn-se-Ãmw, tZho-tZ-h-·mÀ¡v Hgn-¨p-Iq-Sm-m-hm-¯-Xm-Ip¶p B-IÄ. C{X-am{Xw {]k-àn-bpÅ B-I-sf-¡p-dn¨v Hcp kvac-WnI F´p-sIm-pw Ap-tbm-Py-am-bn- cn¡pw F¶v Icp-X-s«. B-t{]-an-I-fmb `à-P--§Ä R§-fpsS Cu kwcw-`-t¯mSv kl-I-cn-¡p-sa¶pw Cu kvac-WnI lÀtjm¡Àj-t¯msS kzoI-cn¡pw F¶p-apÅ {]Xym-i-tbmsS R§Ä, R§-fpsS Cu Ffnb D]- lmcw B-t{]-an-bmb {io]qÀ®-{X-bo-i-sâ-bpw, `à hÕ-e-mb Xma-cw-Ip-f-§c {io[À½ imkvXm-hn- sâbpw ]mZm-c-hn-µ-§-fn `àn-]p-c-Êcw kaÀ¸n-¨p-sIm-Åp-¶p. 20-12-2004 lcn. Fkv. sk{I-«dn, Xma-cw-Ip-f-§c A¿-¸-tkhm kanXn t£{X--ho-I-cW bÚ¯n ]¦m-fn-I-fmbn Hcp ]pcp-jm-bp-Ênsâ ]pWyw tSp-I. t£{X-¯nsâ ssNXyw þ tZi-¯nsâ ssNX-yw. t£{X ho-I-cW bÚ ]¦m-fn¯ ^e-{ipXn t£{X nÀ½mW {]hÀ¯--§-fn [-k-aÀ¸Ww S-¯n-bm Ignª Ggv P·-§-fn-tebpw hcp¶ Ggp-P-·-§-fn-tebpw ]m]w CÃm-Xm-Ip-sa¶v sshjvWh kwln-X-IÄ ]d-bp-¶p. 7
 • 8. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 HHHHHH Df- f - S ¡w HHHHHH t]Pv t]Pv A B- I - s f- I p- d n¨v c- v hm¡v 13 A KP-]p-cmWw 91 Bh-W-¸-d¼p atl-iz-c³ ¼q-Xn-cn-¸mSv An-b³ A alm-{]-Øm--¡m-csâ amXw-K-Nn-´-IÄ 17 A Bbpw Ipcp-S³amcpw 97 amS¼v Ipªp-Ip-«³ {]k-¶-hÀ½ A B-¡mcyw 25 A ]qc-¸-d-¼p-I-fpsS tcmam-©-amb Dr. sI. -Fw. F{_lmw Xc-I³ kpµ-c-cm-a³amÀ 103 A {io]qÀ®-{X-bo-ipw B-Ifpw 29 {io kpµ-c-p-am-bp-ff apJm-apJw BÀ. hn. sI. X¼p-cm³ A KP-cm-P³ Kpcp-hm-bqÀ tIi-h³ 107 A KP-im-kv{X-¯n-smcp ]oTnI 35 sNmÆ-ÃqÀ IrjvW³Ip«n IrjvW-Ip-amÀ sIm«m-c¯v A ]qap-ffn tiJ-c³ 113 A kly-]p-{Xpw BS-bm-`-c-W-§fpw 39 apIp-µ³, Ip«³ Ipf-§c A kvarXn-bn hncn-bp¶ KP-hn-kvabw 114 sN§-ÃqÀ cwK-m-Y³ A B-Isf ab¡pshSnsh¡p-¶Xnv ap³]pw ]n³]pw {i²n- t ¡- Nne- I m- c y- § Ä 43 A Akm- ¶ n²yw sIm- p w {it±- b - m- I p¶ Dr. cm[m-IrjvW ssIaÄ KPt{ijvT³ Xncp-h-¼mSn N{µ-ti-J-c³ 116 A hrÝn-tImÂk-h-¯nv hncp-¶p-Im-cmbn A KP-cXvw KP-cm-P³ F¯nb KP-ho-c³amÀ 49 Kpcp-hm-bqÀ ]ß-m-`³ 117 cma-hÀ½ Ipªp®n X¼p-cm³ A ]pcp-jm-c§fpsS {]nb-¦c³ “KtPm-¯a³” - - - - A ]qc-§-fnse B-s¸-cpa 59 ]md-ta-¡mhv {io]-c-ta-iz-c³ 118 s{]m^. am[-h³Ip«n A ]qc-¸-d-¼p-I-fpsS AXn-Im-b-I³ A Bsb ASp¯dnª Hcp ]m¸msâ 65 sX¨n-t¡m-«p-Imhv cma-N-{µ³ 120 Bß-KX§Ä- - {io. `mkvI-c³ mbcpam-bpÅ A`n-apJw A n§Ä¡-dn-bmtam 123 V. IrjvWmYv - A B-IÄ B{I-an-Ifm-Ip¶ kml-Ncy-§Ä 69 - - Dr. sI. kn. ]Wn-¡À A XXv Xzw Akn 125 K.C. tPmÀÖv A B þ ap-jy-a--Ên Xnf-§p¶ 75 AÛpXw t]cm-aw-Kew hniz-mYv A tZh-Xm- XXzw (Hcp hnl-K-ho-£-Ww) 135 A B kwc-£-Whpw ]cn-]m-e-hpw 79 Fkv. inh-cm-a³ IS-¸mSv Elephant Manual A [À½-im-kvXm-hn-smcp Imhy A KtP-{µ-tam£w Im¯v tXh-cpsS B-IÄ 85 ]pjv]m-RvPen (I-hn-X) 139 inh-Zmkv hÀ½ cmP-e£van 8
 • 9. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 Xma-cw-Ip-f-§c t£{Xw Aym- [ o- ¯ nepw ]m«- ¡ m- c nepw sNs¶- ¯ p- I - bm P·nXzhpw BVy-Xzhpw am{Xw _m¡n-bm- bn. t£{X-¯nse nXy-nZm ]qPbpw aäpw apS- §p- s a¶ a«m- b n- ¯ oÀ¶p. me- ¼ - e hpw Npäp- a - Xnepw s]mfnªp ImSp-]n-Sn-¨p. Xma-c-bn-Ãm¯ Xma-c-¡pfw a®ph¶v XqÀ¶ a«n-em-bn. A§ns Hcp Znhkw B a-¡se D®n--¼q-Xncn sNmÆ-c - Xo-s¸« alm-cm-Pmhv Xncp-a--Êv ap¼msI t£{X- ¯nsâ Xmt¡m h¨v B tZhv dp-¡ne nth- Zyhpw A´n-¯n-cnbpw BsW¶ Zpc-hØ I®p- o- t cmsS DWÀ¯n- ¡ p- I - b p- - m - b n. Icp- W m- n- Xr¸q- W n- ¯ pd sIm¨n cmPm- ¡ - · m- c psS [nbpw km- X [À½- ` - à - p- a mb X¼p- c m³ BØm--am-bn-cp-¶p-htÃm, Ah-cpsS Ipe-ssZ-h- DSs Xmt¡m-te-äp-hm§n Cu imkvXm t£{Xw amb {io ]qÀ®-{X-bo-isâ t£{Xw ]pcm-X--t£- Gsä- S p- ¡ p- I bpw PoÀt®m- ² m- c Ww S- ¯ n- ¡ p- {X-§-fn H¶m-Ip-¶p. Cu m«-I¯p X¼p-cm-¡- Ibpw sNbvXp. Xma-c-¡p-fhpw tNdv o¡n sh«n¨v ·m-cpsS hI-bmbpw AÃm-sXbpw thsdbpw ]e c- p - ` mKw IÃp- s I«n IS- h p- ] - W nXv ¶m- ¡ p- I - b p- t£{X- § - f p- a ps- - ¦ nepw imkv X mhv apJy- { ]- X n- ap- - m - b n. t£{X- ¯ nse nXy- n- Z mw S- p anäw jvT-bpÅ t£{X-§-fn-sÃ-¶p-Xs¶ ]d-bmw. ]- tZh-kz-¯n n¶pw S-¯p-hm³ Iev]--bm-hp- ¦p-än-¸mew Ign-ªm-ep-Ss hSs¡ tIm«-hm-Xn- Ibpw sNbvXp. AXp-{]-Imcw C¶p-h-tcbpw ]qPm- enp kao]w hncm- P n- ¡ p¶ Xma- c w- I p- f §c Zn-Im-cy-§Ä `wKn-bmbn S¶p hcp-¶p. 1960 Fs¶mcp sNdnb tZhm- e - b - a p- - v . AhnsS [À½- A¶s¯ henb X¼p-cm³ ]co-jn¯v alm-cm- im- k v X m- h mWv apJy{]Xn- j v T . imkv X m- h nsâ Pmhv t£{X-¡pfw tNsd-Sp¯v sh«n¨v H¶p-IqSn hn{Klw hfsc sNdpXpw ]g¡w sN¶-Xp-am-Wv. ¶m-¡n. C{]-Imcw Cu {Kma-hm-kn-IÄ¡v Ipfn- samc- ¡ m- e - a - - h - I - b m- b n- c p¶p Cu tZhm- e - b w. ¸mpw `Pn- ¸ mpw Xma- c - ¡ p- f hpw t£{Xhpw Dt±iw ap¶q- d p- s Im- à s¯ ]g- ¡ - s a- ¦ nepw ¶m¡n ne-n-dp-¯n-¯¶ sNmÆc Xos¸« X¼p- ImWpw. ap¼n-es¯ Imc-W-h-cmb ZoÀL³ ¼q- cmsâ Imcp-Wym-Xn-tc-Is¯ C¶pw Chn-Ss¯ Xncn Hcp Nn{X-I-em-hn-cp-X-m-bn-cp-¶p. ]s£ Pohn- {Kmahr²-·mÀ hmgv¯n-t¸m-cp-¶p. Xr¸q-Wn-¯p- X- h r- ¯ n¡v tImhn- e - I - § - f n- e m- { i- b n¨p Ign- t b- n d-¡mÀ¡v BsI-bpÅ Cu Hcp A¿-¸-t£{Xw h¶p. At±-l-¯nsâ ac-W-tijw a¡-fmb D®- Cnbpw A`n- h r- ² n- s ¸- S p- ¯ p- h m³ m«p- I mÀ n-¼q-Xn-c-namÀ¡v t£{XImcyw tm¡n S-¯p- Hs¯m- c p- a n¨v {]b- X v n- t ¡- - X m- h - i y- a m- I p- ¶ p. hm³ Ign-hn-Ãm-Xm-bn-¯oÀ¶p. a-hI kz¯p-¡Ä lecjXkgä~j aìùl hgvjgíejC ùhbqèv~äfw mqbªeÎve mukjfTgk 9
 • 10. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 BIsf-Ip-dn¨v 2 hm¡v Bh-W-¸-d¼p atl-iz-c³ ¼q-Xn-cn-¸mSv B-I-sf-]än hf-sc-tbsd IY-IÄ tI«p-X-g- bmepw aäp- a p- - m - I p¶ FÃp- I Ät¡- e v¡p¶ ¼n-¨-h-cmWv tIc-fo-b-cn `qcn-`m-Khpw. F¶m £Xw apX-em-b-hbpw Nnehsb nXy-tcm-Kn-bm- B-I-sf-]än Ah-bpsS Pohn-Xs¯ B[m-c-am¡n ¡p- ¶ p. Nneh ac- W - s ¸- S mpw km²y- X - b p- - v . A[n-I-amcpw kwkm-cn-¡m-dn-Ã. Ah¡pw _p²nbpw aäp Pohn-IÄ¡p {]Xy-£-ambn Ap-`-h-s¸- kvtl-hpw, tZjy-hpw, Zmlhpw, hni¸pw FÃmw Sm¯ aZw F¶ Hcp {]Xn-`mkw B-I-fpsS {]tXy- aäp Pohn- I - s f- t ¸mse Xs¶ D- v . aäp arK- § - t f- I- X - b m- W v . FÃmNcm- N - c - § Ä¡pw aZ- a p- s - ¶ mWv ¡mÄ A[nIw _p²n-bp-s-¶p thWw ]d-bm³. 5 imkv{X-a-Xw. hr£-§Ä ]q¡p-¶Xp Ah¡p aZ-ap- hb-Êmb Ip«n-bpsS _p²n B-¡p-s- ¶mWv ]d- Å-t¸m-gm-W-s{X-þ-I-Ãn n¶v hmÀ¶p hcp¶ I«n- b- s ¸- S p- ¶ - X v . ap- j yÀ¡p- - m - I p¶ kÀÆtcmK- bmb Hcp Xcw ocmWv I·-Zw. B¡v aZ-ap--m-Ip- §fpw B- ¡ p- a p- m - I pw. Ah- b n ]mZ- t cm- K w, t¼mÄ aZ-Pew 8 `mK-§-fnÂIqSn ]pd-s¸«v Hen-¨n-d- F c - - - s ¡ « v (Constipation) Ch AXy-[nIw B- §p-¶p. A£n, Xmep, IS, t{imX, m`n, tImi, Ic, IÄ¡p D]-{Z-h-I-c-§fpw ac-W-Im-c-W-§-fp-am-Wv. kvXss: C§ns 8 `mK-§fn-eq-sS-bmWv aZw {khn- - £b-tcm-Khpw BZy-sa-Xs¶ Adnªp NnIn-Õn-¡m- ¡p-¶-Xv. C§ns aZ-ap-Å-t¸mÄ B-bpsS kzX Xn- c p- ¶ m acW Imc- W - a m- I m- d p- - v . ap- j yÀ¡p Ên-²amb kz`m-h¯np Fs´-¶n-Ãm¯ amäw Ap- - - - tUmIvStdmtSm sshZy-tmtSm hnh-c§Ä [cn-¸n-¡m- - - `-hs¸-Spw. BZn a²ym-´§fmbn aZs¯ 3 Bbn hn`- - - - Pn-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p. BZn aZ-¯nv Bcw-`-¯n Xs¶ Nne B-IÄ Ap-k-c-W-t¡-Sp-Im«n XpS- §pw, Nneh AXy-[n-I-amb Ap-k-c-W-t¡-Sp-Im- «pIbpw kzmX{´yw Ipd-s¨-¦nepw e`n-¨m hn{`m- ´n-ImWn¡pIbpw sN¿pw. aZw ]pd-s¸-Sp-sa¶ AhØ nXyhpw ImWp-¶-hÀ¡v Ap-`-h-s¸-Spw. ]n³ Iqdp-Lw h¡pw. B-I-fpsS hrjWw ]pd¯p ImWp-Ibn-ÃsÃm. aZm-cw`w apX hrjWw - - hep-Xm-IImcWw ]n³ Iqdp- XSn¨v IW-¸mSv hoÀ¯p- - n¡pw. Nne-h¡v I¶w (I-Sw) XSn¨p XpS-§pw. Ahn- s S- b p- Å - X p- f - h - e p- X m- b n- I - p XpS-§pw. CXn-eq- tSbpw IW-bnÂIq-Sn-bp-amWv A[n-I-ambn aZw ]pd- t¯¡p hcp-¶-Xv. apJ-¯np Kmw`ocyw aZ-In-cn¡p NpI-¸p-hÀ®w, tZl- ¯ np anp¸v Ch D- m - I pw. apJ-Kmw-`ocyw hÃmsX hÀ²n-¡pw. Cu ka-b§fn - - B A`o-cp-hm-Ipw. AXm-bXv Xosc `b-an-Ãm¯ Bh-W-¸-d¼v cma-N-{µ³ kz`mhw ImWn-¡pw. £W-¯n Ip]n-X-mIpw. pÅ Ign- h p- - m - h pw. F¶m an- m {]mWn- I - thsd B-I-fpsS N§e-bpsS i_vZw tIÄ¡p- fpsS Akp-J-§Ä ]m¸m³ Adnªv DS-a-tbmSp t¼mÄ Ah¡p tsc Xncnªv Ahsb B{I-an- ]dªv DSa sshZy-k-lmbw tXS-Ww. CXn-s- ¡m³ {ian-¡pw. N«-¡m-c-tmSpw ockw Im«pw. Ãm-apÅ Ime-Xm-akw hnm-i-I-c-am-Ip¶ AhØ nem-hpÅ cm{Xn-bn kz´w ng-en AXp-asäm-cm- - kwPm- X - a m- I m- d p- - v . C{]- I m- c w- X s¶ kÔn- I - -bm-sW¶ [mc-W-bn NmSn-Ip-¯pw. I--sXÃmw fnep- m Ip¶ {hW- § - f pw, X«v ap«v CXym- Z n- Ip¯n-a-dn¡pw Nn¶w hnfn-¡pw. Fs´Ãmw D]-{Z-h- 10
 • 11. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 §Ä Im«p-sa¶v BÀ¡pw nÀ®-bn-¡m-m-hm¯ hn[- ]ecpw B-bpsS aZs¯ XS-bm³ {ian-¡m-dp- ¯n-epÅ {]hr-¯n-IÄ sNbvsX¶p hcpw. nb-{´n- - v . Fs´- à msam acp- ¶ p- I ÄsIm- S p- ¡ m- d p- a p- - ¡m³ D]-tbm-Kn-¡p¶ A¦p-c-§Ä (tXm-«n) hen-b- s{X. CsXÃmw DS-a-IÄ IqSn Bh-iy-s¸-«m-bn-cn- tImÂ, hSn ChtbmsSm¶pw `b-an-Ãm-sX-bpÅ kz`m- ¡pw. Xm¡m-enI ]W-em-t`Ñ, apX-enp tISp h-§Ä ImWn-¡pw. ]m¸m³amtcmSp Aan-X-amb kw`-hn-¸n-¡p-sa-¶-dnªp Xs¶-sb-¦n alm-I- tZzjyw {]I-Sn-¸n-¡pw. Nne B-IÄ N«-¡m-c-tmSv jv S - s at¶ ]d- t b- - X p- Å p. Ap-kcWbpw 2þmw N«w apX-em-btcmSpw ]m¸m³am- - - - kv{XoIÄ¡p amk-¡pfn IrXy-ambn hcp-¶n- c-Ãm-¯-h-tcmSpw tZzjyhpw Im«pw. Nneh N«-¡m-c- sÃ-¦n AXn-m hcp¶ tcmK-§Ä AhÀ ]d- tmSv Aan-X-amb tZzjyhpw c-mw ]m¸m-tmSv A{X ª- d nªv sshZyp NnIn- Õ n- ¡ m³ Ign- b pw. shdp¸v {]I-Sn-¸n-¡mXn-cn-¡p-Ibpw sN¿pw. Nneh B¡p aZw th- hn[w Hgn- ª p- t ]m- I msX hcp- aZw Hen-¨p-Im-Wp-¶Xnp ap¼v 2þmw N«-¡m-cs HmSn- - ¶-XpsIm-pÅ Akp-J-§Ä Ah ]d-ª-dn-bn-¡p- ¨-I¯m³ {ian-¡pIsbm aäpÅ B-Isf hmS ]nSn- - ¶-sX-§ns? AXn-m DS-a-Ifpw ]m¸m-·mcpw ¨p- s Im- - n - c n- ¡ sbm ASp¯p ImWp¶ acsam aäp Hs¯m- c p- a n¨v {]b- X v n- t ¡- kµÀ`- a mWv aZ- ¡ m- hkvXp-¡sfm Ip¯n adn-¡m³ apXn-cpItbm sN¿pw. ew. aZw icn-¡p-sam-gn-bm¯ B-I-fmWv `qcn-`m- henb i_vZ-§Ä tI«m sR«n-¯n-cn-¡pIbpw Khpw A]-I-S-Im-cn-I-fm-Ip-¶-Xv. sNhn h«w ]nSn-¡pIbpw sN¿pw. kzX-sh-bpÅ Cu ]d-bp-¶-sXm¶pw Bcpw hne-s¡-Sp-¡p- kz`m-h-§Ä AÃmsX Ap-`-h-s¸-«p-Xp-S-§n-bm sas¶m sKuch-_p-²n-tbmsS ho£n-¡p-sat¶m B¡p aZm-cw-`-sa¶p IW-¡m-¡-Ww. At¸mÄ DÅ hnizmkw sIm-à C{]-Imcw Fgp-Xp-¶-Xv. ]e apX hfsc {i²n- ¡ m- X n- c n- ¡ p- ¶ Xp A]- I Sw {]mhiyw Htc kw`hw BhÀ¯n¨v tIÄ¡p-t¼mÄ £Wn¨p hcp-¯m-mWv km²y-X. ZpÀÃ`w B- kzev]-sa-¦nepw CsX-]än HmÀ½n-¡p-asÃm F¶p-I- IÄ¡v BZn-a-Z-¯n C{]-Im-c-apÅ e£Ww ]cn- cpXn Ipdn-¡-pIbm-Wv. ]qÀ®-am-bp--m-In-Ã. F¶m a²y-aZw apX tZzjy- ]- p - I m- e ¯p Dt±iw 40, 50 hÀj- § Ä¡p ¡q-Sp-X Im«n XpS-§pw. Nneh aZm-hkm-¯n-emWv - - ap¼p-hsc B {]`p-Xz-¯n-tâbpw BVyXz-¯n- A[nIw Ipg-¸-¡m-c-m-Ip-¶-Xv. CsXÃmw k{i²w tâbpw Hcp {]Xo-I-am-bn-cp-s¶-¦n C¶p XoÀ¯pw I--dnªv Bsb ]cn-]m-en-¨m henb Ipg-¸-§Ä I¨- h - S - N - c - ¡ m- s W¶p ]d- b p- ¶ - X n sXäpt- m D-m-Im-Xn-cn-¡pw. ]cn-]qÀ®-ambn aZw Hen¨pt]mbn F¶p tXm¶n t]mIm- d p- - v . Bsb kwc- £ n- ¡ p- £oWn-X-mbn ]m¸mp hnt[-b-mbn nev¡p-¶- ¶-Xn Xmev]cyhpw “B-¡¼hpw” C¶-t¯-Xnepw - - hsb A{X `b-s¸-Sm-n-Ãm. hfsc IqSp-X ap³ DS-a-IÄ¡p--m-bn-cp-¶p. C¶p Hen- h p- - m - I m- X n- c n- ¡ m³ ]ecpw ]ehn[ hnZy- ]Ww em`n- ¡ m³ th- n hm§n D]- t bm- K n- ¡ p- ¶ p. IÄ {]tbm- K n- ¡ p- ¶ p- - v . Ah B¡p bmsXm- c p- ]m¸m-·mÀ¡p B-sb-]-än-bpÅ Adnhpw hfsc hn[ tISpw (Zo--§Ä) Imem-´-c-¯n kw`-hn-¡m- ]cn-an-X-am-sW¶p thWw ]d-bm³. CsXÃmw B- Xn- c n- ¡ m- p- Å - h - b - à msX, asä´p sIm- p w aZs¯ I-fpsS PohnXw ]g-b-Im-e-t¯-¡m-tfsd Zpcn-X- XS-bp-¶Xv B-bpsS Btcm-Kys¯ ln-¡bpw ]qÀ®-am-¡n-sb¶p tJZ-t¯msS ]d-tb--n-h-cn-I-bm- Zo-¡m-c-m-¡p-Ibpw sN¿pw. shÅw sImSp-¡m- Wv. Bscbpw Ipä-s¸-Sp-¯p-I-b-Ã. B henb Pohn- Xn- c n- ¡ pI, Xoä- t h- - { X ÂIm- X n- c n- ¡ pI, shbn- tbm-SpÅ kvtlw sIm-p am{Xw C{Xbpw ]d-ªp- e¯p sI«pI CXymZnsIm-pw XSn-h-en-¸n¨pw aäpw t]m-b-Xm-Wv. hmb--¡mÀ £an-¡p-a-sÃm. Bh-W-¸-d¼v atl-iz-c³ ¼q-Xn-cn-¸mSv þ {]i-kvX-amb hS-¡m-t©cn Bh- W-¸-d-¼p-a--bnse AwKw. IgnhpÅ BbqÀthZ NnIn-Õ-I³. hnj-ssh-Zy-¯n-epw, KP-]-cn-]m-e--¯nepw AXn-hn-Z-KvZ³. tZis¯ Hcp hn[w KP-ho-c-·mÀs¡Ãmw Bh- W-¸-d¼p Xncp-ta-n-bpsS NnInÕ Hgn-¨p-Iq-Sm-m-Im-¯-Xm-Wv. 11
 • 12. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 “alm-{]-Øm-”¡m-csâ - amXw-K-Nn-´-IÄ amS¼v Ipªp-Ip-«³ ap-jy³ ImSn-d§n m«n ]mÀ¸p-d-¸n¨v mK- ¯p. B t]mb Ime¯v B- b n- à m¯ AScv co-I-X-bn-te¡p hf-cm³ XpS-§nbt¸mÄ BZyw C¶s¯ Ime¯v Sm¦À CÃm¯ bp²w t]mse- CW-¡n-sb-Sp-¯-arKw B-bm-bn-cn-¡mw. mb c- bm-Ip-¶p. NXp-cw-K-tk--bn B-bpsS _ew Ifn- sâ-IqsS Ip¶n-d-§n--h-¶-Xm-Wv. c³ CW-¡n-sb-Sp- ¡mÀ¡v Adn-bmw. Fc-«m--¸p-d¯v D´n-b-civ F¶p ¯-X-Ã. P´p-hw-i-¯n Cu Hscmä hÀ¤w am{Xw ]d-ªm ]ns¶ ‘‘Hgn-ªhey-¼vcm’’m-Ip-IbmWv - - - - P·m ap-jy-cpsS Zmk-·m-cm-Wv. asäÃm Pohn-Ifpw t`Zw. AsÃ-¦n Hgn-¸nbv¡pw! k z m X { ´ y w At¸mÄ, AXm-Wp]dª-Xv, BZn ]pcm-X-- CÑn-¡p-t¼mÄ mb am{Xw nXy]m-cX{´yw tamln- - Imew apX B-sb-sa-cp¡n D]-tbm-K-n¨p-Xp-S-§n. ¡p-¶p BP·-Zm-kyw. B, BSv, ]ip, ]¶n F´m- AXp-sIm-p Xs¶ Im]ye-tKm-{X-P-mb Hcp Ejn bmepw H¶ns CW-¡n-sb-Sp-¯m AXp-am{Xw Ap- Bbnc¯m-vImew mK-tem-I¯v Ign-¨p-Iq«n B- k-cn-¡p-¶p. F¶p-sh-¨m tImÂt]-Sn. ap¡v Ap- thZw þ lkvXym-bqÀ thZw þ cNn-¡p-Ibpw sNbvXp. k-cn-¡p-Ibm-sW¶p tXm¶pw ]s£, AÃ. hfÀ¯p- - (mKw F¶p ]d-ªm B. mKm-²y£ kvXp[o- P-´p-¡fn Gsd Hma-bm-WtÃm ]q¨. F¶m Hcp - - am³ þ F¶v amXw-Keoe. C§s CSbv¡v Nne-kq{Xw - kXyw Adnbq; C¡--Im-e-am-bn«pw ]q¨ CW-§n-bn- {]tbm-Kn-¨n-sÃ-¦n teJ-Iv hnh-c-anà F¶p [cn- «n-Ã. Cn CW-§p-I-bp-an-Ã. ]s£, mb AsXm-¶p- bv¡p-as{X ! AXp-sIm-v H¶p-]q-io¶v am{Xw) Ay- th-sd-bm-Wv. (Cu teJ-I³ ]pXnb Hcp IY-bn-se-gp- `q-`m-K-§-fn Cuhn[w NXp-cw-K-tk-bpw B-¸- Xn, mb-bn n¶p- -cn-tebv¡v F¶mhpw ]cn-Wm- - Wnbpw CÃm-bn-cp-¶p F¶p Ncn-{Xw. AXm-hmw, `mcX- a-{Iaw!) B-¡-Y-bpsS BZyw ]«n-¡-Ysbm ! apjn- ¯n-p-]p-d¯v Hcp ‘‘KP-c£m-X{- ´hpw hnI-kn-¨Xmbn - - b - ! tI«n«n-Ã. AhnsS izm-X{´w hfsc hfÀ¶n-«p-- B-sb-¸än-]dbp-t¼mÄ Cu apJ-¡p-dn¸v Bh- - - - iy-am-W.v Adn-bm-hp¶ Ncn-{X-¯n ap-jy³ ‘‘BZyw CW-¡n-sb-Sp¯ BZy-arKw’’ F¶p-]dbpt¼mÄ ]ip- - - -- htà F¶p kwi-bn-¡p-¶p--m-hpw. icn-bm-Wv. temI- ¯n-te-Xp-ap-jy-hw-ihpw tKm{Xhpw BZyw CW-¡n- - bXv ]mep-X-cp-¶, amwkw Xn¶m-hp¶ ]ip-X-s¶-bm- hpw, B hÀ¤-¯n s]Sp-¯m-hp¶ GXp m¡m- enbpw ChnsS ]ip-F¶ s]mXp-m-a-¯m hyh-l- cn- b v ¡ - s ¸- S p- ¶ p. ]ip- h mWv [w. C¶pw sX¡³IÀ®m-SI¯n [w F¶p ]d-ªm ]ip- - - hm-Wv. B-ho-«p-ar-K-a-à hfÀ¯p-ar-K-am-Wv, hfÀ¯p- arK§fn BZy-p-am-Ip-¶p. aÃv ]Wn-sb-Sp-¸n-¡p- hmpw bp²-¯npw {]uVnbv¡pw BtLm-j- IqS-em-äp-]pdw cma-N{µ³ - ¯npw FÃmw FÃmw Bbn B-sb-sa-cp-¡n-sb-Sp- 12
 • 13. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 s{X. Ct¸mgpw ½psS arK-sshZyw ]Tn-¸n-¡p-¶Iem-- - cp-¶p. Ah-cpsS e£yw. tKmi-_vZ-¯nv Kan-bv¡p- e-b§fn B-sb-¸än ]mT-§Ä Ipd-hm-Ws{X! Cu - - ¶Xv F¶v AÀ°w. I¿pw Imepap-v, nXy-hr-¯n- teJ-I--dn-bn-Ã. ab-¡p-sh-Sn-hn-ZKv²-cmb arK-tUm- I-gn-¨p-Iq-«mw, Ba«p-Å ap-jycpw Cu ]ip-¡-fn IvSÀam-cp--v. CSbv-¡n-Sbv¡v Ah-cpsS tkh--N-cn-{X- s]Sp-¶p. ]mi-_-Ô-cmWv AhÀ, {_Ò-Úm-n- §Ä ]{X-¯n ImWm-dp--v. A§-s, Bsb shSn- bmb EjnIhn-Isf {_mÒ-W-sc¶pw ]d-ªp. sh¨p hogv¯m³ ]Tn-¸n-bv¡p¶ Iem-e-b-ap-s- ¶p- A§ns tKm{_mÒ-WlnXw F¶p-]dªm kI- - - - [-cn-bv¡m-n-Sbm-bn: B-sb-]qÀ®m-bpÊv hogm-sX-n- - e-am--PohP´p¡fpw F¶v AÀ°-am-bn. AÃmsX À¯m³ ]Tn-¸n-bv¡p-¶-Xn-s-¸än a-Ên-em-¡p-hm³ Xr¸q-Wn-¯p-d- sIm-«m-c-ap-ä¯p Ae-bp-¶-]¿pw `mKy- a p- - m - b n- à . Du«p-]p-c-bn tXmÀ¯p-hn-cn¨v Ømw Ic-Ø-am- B[p-n-I-ar-K-sshZyw F´p-]-Tn-¸n-bv¡p¶p ¡p¶ amS-¼v IpªpIp«pw F¶v AÀ°-an-Ã. Cu F¶v Is--¯n-Ipäw NmÀ¯p-Ibpw in£-hn-[n-¡p- ]dª ]Sn- tem-I--·-bv¡mbn B-thZw nÀ½n¨ apn B `oam- I m- c - s - ¸ än Adn- t b- - s Xms¡ Adnªv ]d-ªp-Xcp-¶p. CXmWv B. Ag-IpÅ - arK-am-Ip-¶p. C§-s. FÃm imkv{Xhpw Ap-im-kam-Ip-¶p. ]ns¶ - - D-m-b-Xm-Ip-¶p. mSyw DS-se-Sp¯v hfÀ¶v mS-Im- Zn-cq-]-§Ä D-m-b-Xnptijw Gsd Ign-ªmhpw mSy-imkv{Xw D-m-b-Xv. AX-s¶. B F¶ P´p D-mbn Bbncw Imew Ign-ªv, B Iqä³ P´psh ap-jy³ kz´w D]-tbm-K¯n-m-bn-sa-cp¡n FSp¯v - kam-[m-¯npw kwlm-c¯npw ]än-bXc¯n Xoän- - - - - - t]m-äm³ XpS-§nb-Xn-p-tijw, Cn-bp-ffhÀ¡v D]- - - Im-c-am-hs« F¶p Icp-Xn- ]m-e-Im-]y-a-pn -X-]-Êp- sNbvXv Is-¯n {KÙ-am-¡n-bXmWv lkvXym-bpÀth- - Zw. B-I-fpsS D¸-¯n, ip`m-ip-`-e-£-W-§Ä, KpW-IÀ½-§sf ASn-Øm-s¸-Sp-¯n-bp-ff hÀ®-hn- - `-Pw F¶n-§s “Xd- ]d” XpS§n Bbp-Êv, Bbp- Ên-p-hcp¶ XS-ʧÄ, Ah-b¡p-ff nhm-cW§Ä - - v - - F¶o hnj-b§Ä Cu imkv{Xw ssIImcyw sN¿p- - ¶p. AXn-sm-s¡-]p-dsa, B-cmWv Bsb kwc-£n- - ¡p-hm³ AÀl-m-bp-f-f-Xv, B-¡m-c-p-th-- Xmb tbmKyX Fs´m-s¡, Ipsdtbsd B-Isf kwc-£n- bv¡p¶ alm-{]-`p¡-fpsS B-¨p-aXe¡m-c³ þ mKm- - - - ²y- £ ³ þ GXp hn[- a p- f f Bfm- b n- c n¡Ww Incm-§m«v a tIi-h³ Fs¶ms¡ imkv{Xw ]d-bp-¶p--v. C¶v B Poh- p-ff Hcp km[--am-sW-¶p-¡qSn a-Ên-em-hm¯ Ibpw c- p w Cu teJ- I sâ Npa- X - e - b - à . ]g- b - BapXe-mfn-am-cpw, XÃn-Ip-¯n- tjm-¡Sn-¸n¨pw shSn- - - imkv{Xw BIsf-]än ]Tn-bv¡p-Ibpw Ah-bpsS sh¨pw Adpw sIme-sN-¿m-p-ff GtXm hkvXp-hm- Bbp- Ê nsâ thZw cNn- ¡ p- I bpw sNbv X n- « p- - v . sW¶v [cn¨ ‘‘mKm-²y-£’’cpw Cusbmcp {KÙw AXm- W v lkv X ym- b pÀth- Z w. hr£m- b pÀthZw Ds- ¶ p [cn- ¨ n«p- - m - h n- à . Ds- - ¦ n Xs¶ Xmfn- t bm- ZÀin¨ Ejn- a mÀ¡v CXpw temI- - · - b v ¡ p- f f e-{K-Ù-am-sW-¦n Ime-¯p-I-«³Im¸n Xnf-¸n-¡p- sshZo-I-{In-b-bm-bn-cp-¶p. tKm{_-mÒ-W-ln-X-am-bn- hm³]-än-b, ¶mbn I¯p-¶Hm-e¨q-«m-sW-¶p-hn-iz-kn- - - 13
 • 14. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 ¡p-¶-h-tcmSv F´p-]-d-bp-hm³. (H«pw AXn-i-tbm- tg¡pw KP- c - £ m- X {´w DS- s e- S p¯p Ign- ª p. àn- b - à , Cu teJ- I ³ ]¯p- ] - X n- - © n¸cw XÀ¡-an-Ãm¯ kwK-Xn-bm-W-Xv. B Imew apX sImÃw ap¼p- I - - - X m - W v . à H m À ½ - b n à þ C¶p-hsc ap-jy³ BÀ`m-S-¯npw A[zm--`mcw Ds-¦nepw ]d-bm³ `mh-hp-anà þ HcnÃw s]mfn¨p eLq-Icn-¡p-hm-p-ambn Bsb D]-tbm-Kn-¨ph¶p. - - amäp¶ kµÀ`-¯n C_³ Ahn-sS-sb-¯n-s¸-«p C¶v imkv{Xw Gsd ]ptcm-K-an¨ Cu bpK-¯n At¶-cw, D¨-Xn-cn-ª-t-cs¯ Nmb-Xn-f-¸n-bv¡p-I- bp²-¯npw h³`mcw hen-bv¡p-¶-Xnpw B bm-bn-cp-¶p. apä-¯p-Iq«nb ASp-¸n Bfn-I-¯n-bn- A{X Bhiy-an-Ãm-Xm-bncn¡p-¶p. ap-¡-dnbmw cp- ¶ Xv ]gb Nne- Iq¸p ]Wn-¡p-IqSn Ct¸mÄ B-sb-s¡m-v A{X Hm-es¡-«p-Ifm-bn-cp¶p! _lp-kp-Jw. kXyw ]d-bW- - - - BhiyanÃ. b{´-§-fp--v Nne-hp-Ip-d-bpw, Ffp-¸- atÃm B Nmb Rmpw IpSn-¨p. Hcp Ipä-t_m-[hpw hp-am-Wv F¶n«pw Bsb ½Ä aps¼-s-¯-¡m- tXm¶n-bXp-an-Ã. ½psS m«n B-bmbn Pn-b¡m- - v fp-a-[nIw C¶p t]män-h-cp-¶p. ]W-ap--m-¡p-hm-p- Xn-cn-¡pI F¶-Xp-am-{X-amWv Hscmä t]mwhgn F¶p ff Hcp km[w F¶ne-¡m-sW-¦n-epw. F¶n«pw ]d-bm-mWv tXm¶n-bXv. ]d-bm-tm-§nbt¸mtg¡pw - Cu `oam-Im-c-mb ]mhw km[p-P-´p-hns th-- tXm¶n, ap-jy-mbpw Pn-¸n-bv¡cptX F¶v. s¶ - hn- [ - ¯ n kwc- £ n- ¡ - W - s a¶v tXm¶n- b p- a n- à . sNdnb Ip«n-Isf Is«Sp¯pw ]än-bm hne-bvs¡- IjvSw! AÃm-sX-´p-]-d-bp-hm-m-Wv. Sp¯pw I¿pw Imepw ]ncn-s¨m-Sn¨pw sh«n-am-änbpw Hcp-hcn CSbv¡v ad-¶-Xm-Wv, Chn-sS-Ip-dn-bv¡- I®p-Ip-¯n-s¸m-«n¨pw Xobn-en-«p-¨p«pw sX-m³ hn«v s«, Iq¸p-]-Wnbv¡v¡qSn B- th- Fs¶-gp-Xn Gko-Im-dn k©cn-¡p¶ apXemfnamÀ amy-cm-bn- s]mdp-¡-Ww, ImSv sam«-¡p-¶m-b-t¸mÄ F´p-Iq- k-©cn-¡p¶ ‘‘alm-`m-cX’’am-Wn-Xv. ½psS P-Iob - - - ¸p-]Wn? ImSm-b-Im-sSms¡ ½Ä Xn¶p-XoÀ¯p ! Pm-b¯ tXrXzw I«p -kzcq]n-¨-]-W-ap-s- ¦n Im«p-P-´p-¡fpw Xocm-dm-bn. B F¶ Hcp P´p Cu alm-cmPyw `qtem-I-¯p-h¨v Gähpw k¼-¶-am- D- m - b n- c p- ¶ p F¶p ½psS a¡- f p- s S- a - ¡ - f psS Ip-am-bn-cp¶p F¶v FÃm ]uc·mÀ¡pw ¶m-bdn-bm- - a¡Ä Hcp-]s£ ]d-bp-am-bn-cn-¡pw. Zntm-kdp-IÄ - hp¶ ssZh-¯nsâ kz´w mSm-Wn-Xv ! F´p-]dbm³ -- F¶ Hcp `oam-I-c³ D-m-bn-cp-¶p. AXp-t]m-se, P´pt{]aw aq¯p-aq¯v t]¸-«n-I-sf-IqSn sXcp-hn B F¶ Hcp Iqä³ Pohn-bp--m-bn-cp-¶p. ]ns¶ Ae-bm³ I¸n-¡p-¶Xpw Cum-«n Xs¶-bm-Wv. Kth- j Ww Bhmw. t^mkn Is- ¯ n ]Tn- bv¡mw. Kth-j-W-¯nsâ Hcp hgn ]d-bmw. Cu- B-IÄ¡v F¶-Ã, Hcp P´p-hnpw Chn-sS-c- bnsS Hcp henb imkv{X-K-th-j-I³ Kth-jWw £-bn-Ã. shdpw Ccp-]Xp-sImÃw sIm-v Fsâ m«nse - sNbvXp Is-¯n. B-bpsS S-bpsS Npä-f-hnsâ `mc-X-¸pgsb acp-`q-an-bm-¡n-bXv Rm³ I--dn-ª-Xm- Cc-«n-bmWv Ccn-bv¡-Øm--t¯¡v Dbcw! ]«pw Wv. {]IrXn Ccp-]-Xp-e£w sImÃw sIm-mWv Hcp hfbpw sImSp¯p ! Phd tUmIvS-tä-dv. `qan-a-e- `mc-X¸pg Hgp-¡n-bXv F¶pw Fn-¡dn-bmw. - - bmtfmw Xr¸p-WnX--Xptdw Dff kI-e-am B-{]m- AsX, B-bmWv hnj-bw. ´-½mÀ¡p-a-dnbmw Cu IW¡v. ad-¶n-«n-Ã. sshZo-I-Im-e-¯p-Xs¶ B-sb- B- A-g-Ip-ff arK-am-Ip-¶p. F¶p-]-d-ªm sa-cp-¡n-sb-Sp-¯n-cp¶p F¶v ]d-bp-¶p, Adn-bn-Ã. GXv t¸mc, CXnepw Ag-Ip-ff asäm-cp-ar-Kan-Ã. acnbv¡pw - A«-¯nse GXv Hm¯n-emWv AXn-p-ff sXfn-hp-Im- hsc I®n-ab¡msX tm¡n-bn-cn-¡m³ km[n-b¡p¶ - v v Wp-¶Xv F¶pw Cu teJ-I--dn-bn-Ã. ]s£, am-h- aqt¶-aq-¶p-h-kvXp-sh-bp-f-fp, H¶v ISÂ, c-v B, kw-kvIm-c-¯nsâ Hcm-bncw inJ-c-§-fpsS apf-bpw, aq¶v B-bm!! ]cn-]qÀ®--á-amb kv{Xoi-co-cw. ka-kvX-im-kv{X-§-fpsS ASn-thcpw GsXm-¶n ZnKw_c! nanjw tXmdpw ]pXp-]p--¯³ cq] þ AÀ° n¶m-cw-`n-¡p-¶Xmbn Adn-bp-¶pthm B Adn-hn-sâ - þ `m-h-§-f-§s Xf-fn-¯-f-fn-h-cp¶ A]m-c-sku-µ- Kmw ]mSnb Ejn-Ihn-IÄ Bsb sacp-¡n-bn-cn¡pw - cyw. kuµ-tcym¯tcm]nþ-þþ F¶p k¦Â¸n-¨m sXäp-]-änà F¶p-tXm-¶p-¶p. B-sb-Ip-dn-¨m-Ip-t¼mÄ þ ]e-t¸mgpw B-bm- GXm-bmepw CXn-lm-k]p-cm-W§fpsS Ime-am-bt¸m- - - - - -sb-Ip-dn¨pw þ Cu alm-skuµcy-s¯-¸än ]d-tb- 14
 • 15. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 -n-h-¶-t¸mÄ, B ]d-¨n e£-W-im-kv{X-am-bn-am- Xn-s-]än lkvXym-bpÀth-Z-¡m-c³ apn H¶pw ]d- dn. Gsd- ] p- c p- j m- ´ - c - § - f psS Ap- ` hw ªn- « nÃs{X A{X hnh- c - a p- - m - h n- à . skuµcys¯ A¡-an«v ]d-ªp-Xcp-hm³ ioen-¨p. - B- A-g-Ip-ff arK-am-Ip-¶p. Iqä³ P´p-hp- ip`mip`e£- W w, I- p - I - v Xe- a p-d-I-fmbn ]Tn-¨- am- I p- ¶ phtÃm! At¸mÄ Cu alm- k - X zs¯ dn-ªXp- Ip-dn-¨p-sh-¨p. AXmWv imkv{X-am-bn, Ap- - sIm- p - - S - ¡ p- h m- mbv Nne hnZy- I fpw th- n - h - c pw. im-k--ambn ]ns¶-h-cp-¶-hÀ Ap-hÀ¯n-¨p-h-cp-¶- C{X-hsey arK-¯ns Nne-t¸m-sgms¡ nb-{´n-¡p- Xv. ASn-Ømw ImgvN, ImgvN-bv¡p-fftXm; ¶v hm³ C¯ncn thZ-n-¸n-t¡--n-h-cpw. AwK-`wKw hcp- F¶p tXm¶n-sbm, e£Ww HÀ¯n-cn-¡pw, kwi-b- an-Ã. ]pdw ImgvN-bn s]Sm¯ Nne Nne e£-W- ¯m- s X DÄt¡- S p- - m - ¡ msX X¡mew H¶p §-fp-ap--m-hpw. AXv kq£n¨v tm¡n Adn-b-Ww XfÀt¯--n-h-cpw. AXnmbn Nne Nne aÀ½-{]-tbm- F¶n«pw a-Ên-em-hm-¯Xn-mWv {]i-vNn-´. amwk- - - K- § fpw BNm- c y³ hn[n- ¨ n- « p- - v . GXm- b p[w N-£p-Êp-sIm-v ImWm-m-hm-¯-Xns thZ-t{Xw Ft¸mÄ F§s FhnsS {]tbm- K n- ¡ - W w. sIm-v ZÀin-¡p-¶p. {]iv-Nn´ Bsb taSn-¡p- AXmWp hnj-bw. tXm«n, tImev, Ip´w CXmWv t¼mgpw Bhmw. amXw-K-eo-e-¡m-c³ aqey-nÀ®- km[m-cW Bbp-[w. Nne-t¸mÄ IÃpw, I¯n-bpw. bhpw S- ¯ p- ¶ p- - v . ]ng- b v ¡ m¯ Imew sIm- v ASp-¯p-h-cm³ ]än-sÃ-¦n IÃv am{X-amWv c£m. amäw hcm¯ imkv{X-am-W-Xv. Hcp B¡v F´p-hn- Gdv Xs¶. Cu ]d-ª-Xn-sms¡ hÃm-s¯m-cp-hn- e- s Im- S p- ¡ - W w? GXpIm- e - t ¯¡pw ]änb Hcp jaw D-v F¶p ad-¡-cp-Xv. aÀ½w Adn-ª-Xp-sIm- kq{Xw lkvXym-bpÀ thZ-¡m-c³ ]dªp Xcp-¶p. -m-bn-Ã, AhnsS Bbp[w {]tbm-Kn-¡p-hm³ ]cn- e£-Wsam¯ Hcp sIm¼v Hcp cq]-bmWv hne - - io-en-¡-Ww, ]b-än-s¯-fn-b-Ww. D¶w tht-. IsÃ- F¶p Icp-Xp-I. apJyamb- B-e£W§Ä ]¯v - - - - dn-ªm Dt±-in-¨n-S¯v sImf-fn-bv¡m³ km[n-¡- F¶pw FÃmw H¯m Hcp I sImSp¡mw. apJy- W-a-tÃm, Ccn-bv¡-Øm--¯n-cp¶p Xh-f-¡p-gnbv¡v amb e£-W§fn Hs¶m¶p Ipd-ªm Hmtcm - - tXm«n HS-¡m-tm. inh-inh ! ! kÀ¡-Êp-]-Tn-bv¡- `mKw þ ]¯n-sem¶v Ipd-bv¡mw. CXv ip`-e-£Ww Ww. Ffp-¸hpw kpc-£n-Xhp-amb kq{Xw ab-¡sh- - - tm¡n-bp-ff hne, I®n-Ã, Hä-¡-®-m-Wv, apS-´- Sn-bs{X! GsX-¦nepw sI«n-S-¯nsâ apI-fn-en-cp-t¶m, mWv Fs¶m- s ¡- b m- s W- ¦ n ]mXnbpw h- n - b n- e n- c pt¶m shSn- s h- b v ¡ mw. henb D¶- XXv¸mXnbpw AXn ]mXnbpw C§s B[p-n-I- sam¶pw th- . A§ns Hcp aÀ½hpw Adn- b - . [-imkv{Xw Iev]n-¡p-¶hn-[w. kzÀ®-¯nsâ aqey- - - t]f-¸p-d¯v Fhn-sS-sb-¦nepw sImf-fpw. B-ab§n- - - amWv ASn-Øm-w. AXnsâ ]mXn, Bdn-sem-¶v, qdn- hogpw. ]ns¶ AXnsâ tbmKw! sem¶v Cuhn-[w. B-¡m-cpsS i¼-fw, aäp Nne-hp- icn-bmb AÀ°-¯n Cu teJ-I³ B-{]m- IÄ F¶n-hbv¡pw Nne Nne nb-a-§Ä sh¨n-cn- ´- - à . s¶ sNdnb Hcp I¼w D- m - b n- c p- ¶ p. ¡p-¶-p. ]Tn-¨-dnªv {]tbm-Kn-¡p¶hÀ¡v A_²w ]än-Ã. Nne Nne A]-I-S-§Ä ]ämw. CSn-sh-«p-sIm-p AXvs¸mÈn Hcq«w I¼-§-fn H¶p-am-{Xw. A¶v Nmhmw. Cubn-sS-bmbn transport _ÊnSn¨pw N¯p. Ft´m Nne-sXms¡ tm¡n. At¸m-sgbv¡pw B ]m¸m-·m-cpsS kvtlm-[nIyw sIm-pw, ab-¡p-sh- I¼w hn«p. {]m´v amdn¨m thsd hnj-b-¯n-embn Sn-¡m-cpsS Imcp-Wyw-sIm-pw Bbp-sÊm-Sp-§p-¶- F¶À°w. ¶mtem, Bbpw B-bm-bpw Bg- ¡-Sepw C¶pw C_s {]m´p-]n-Sn-¸n-bv¡p-¶p. Xr¸p- Wn-¯p-d-b-¸sâ Ap-{Klw ! CXp-aq¶pw F¶pw Cubp-f-f-hs {]tNm-Zn-¸n-bv¡s«! amS¼v IpªpIp-«³:- {]i-kvX- tm-h-en-Ìpw, Nn´-Ipw Ne-Nn{X IYm-Ir-¯p-am-Wv. ]qapÅn a-bn n¶pw amXwK imkv{X-¯n Ah-Kmlw tSn. 15
 • 16. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 B¡mcyw tUm. sI. Fw. F{_lmw Xc-I³ tIcf kwØm-¯v ½psS kmaq-ly-kmw- bpsS Xe-t¨mdv sNdp-XmWv F¦nepw _p²n-iànbpw - kv¡m-cnI kmlnXy aWvU-e-§-fn Bbv¡v HmÀ½-iànbpw Iq«p¶ [mcmfw aS-¡p-IÄ D-v. B- - Akq- b m- h - l - a mb Øm- a p- - v . Ic- b nse Gähpw bpsS Xe-t¨mdv ]ns¶bpw hf-cp-¶-Xp-sIm-v Ap-`- henb Pohn- b mb Bbv ¡ v ]e ma- § - f p- - v . h-]m-T§Ä IcpXn sh¡p-hm³ Ign-bp-¶p. ap³Ime - ]oUw a-Ên IcpXn ]I-t]m-¡m³ km[n-¡p-¶p. 1. mKw = btYjvSw Fhn-sSbpw k©-cn-¡p-¶h B- b n aq¡pw taÂNp- p w kwtbm- P n- ¨ mWv 2. KPw = F´n-tbpw Iogvs¸-Sp-¯p-Ibpw IqSmsX Xp¼nss¡ D-m-bn-cn-¡p-¶-Xv. hf-bv¡p-hm-pw, Npän- AKm-[KÀÖw apg-¡p-Ibpw sN¿p-¶h. - - ]n-Sn-¡p-hmpw Dff Ignhv H¶v thsd Xs¶-bm-Wv. 3. lkvXn = {_Òm-hnsâ I¿n n¶pw Pn-¨Xv hkv X p- ¡ - f psS cq]hpw Xm]hpw Adn- b m³ Imc-Ww. Xp¼nss¡ klm-bn-¡p-¶p. aW-¡mpw izkn- ¡mpw kv]Àin-¡mpw am{X-aà `£Ww hmbn 4. hmcWw = i{Xp-hns XS-bm-p-ff Ign-hv. IS-¯mpw, shffw IpSn¡phmpw, a®v tImcn-bn- 5. amXwKw = tNän-ep-ff k©m-cti-jn. - Sm-pw, ]pÃv, Ce, ac-s¯men Ch hen-¨q-cmpw 6. Ip©cw = a®v Nhp«n AaÀ¯p-¶Xv sIm-v. 7. ]ßn = Xma-ctbmSv {]tXyI Xmev]cyw. - - 8. ZznXw = hmbpw, Xp¼n-ss¡bpw Pe-]m-¯n-.v - 9. AjvSI {]lcn = Xp¼n-ss¡, hmÂ, sIm¼v, Imev F¶o 8 ico-c`m-K§Ä B{I-an¡phmp-]tbm-Kn- - - - ¡p-¶p. tIc-f-¯n an¡-hmdpw FÃm ImSp-I-fnepw B- I - f p- - v . C´y-³ B-I-fpsS kzm`m-hnI Xmh- f-§Ä apfbpw Cuäbpw sIm-v kar-²-amb h-§- fm-Wv. C´y³ B-bpsS s]m¡w GXm-v aq¶v aoä- tdm-f-hpw, B{^n-¡³ Bbv¡v aq¶-c-ao-ä-tdm-fhpw ImWpw. tNän ]pc-fp-I, ]qgn-bn InS-¶p-cp-fp-I, Gsd tcw shf-f-¯n Ign-bp-I, a®v tImcn tZl-¯n- Sp-I, apX-emb P·-kz-`m-h§Ä B-Ifn ImWmw. - - B-IÄ¡v ImgvN-iàn s]mXpsh Ipd-bpw. {Lm- W iànbpw {ihW iànbpw IqSp- X - e m- W v . Xz¡nv I«n- b p- - ,v tcmaw hnc-fhp-am-Wv. hmeäw tcma- - k-ar-²-hp-am-W.v Kpcp-hm-bqÀ ]ß-m-`³ ico-c-h-en¸w h¨v Xmc-X-ay-s¸-Sp-¯n-bm B- hocirw-J-e-t-Snb BZys¯ KP-ho-c³ 16
 • 17. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 Xp¼nss¡ D]- t bm- K n- ¡ p- ¶ p. tIma- f - Z - ´ - § Ä (-an¡v So¯v) sImgn-ªm Hcp-X-hW c-p-tPmUn AW-¸Ãp-IÄ hoXw Bdp-XhWbmWv AW-¸Ãp-IÄ - - - - - apf- ¡ p- ¶ - X v . ta tamWbnse c- p - t PmUn Dfn- ] - Ãp- I Ä hfÀ¶- X mWv sIm¼p- I Ä. B- I - f n aZ-{KÙn asämcp khn-ti-j-X-bm-Wv. ]nSn-bm 4 hÀj-¯n Hcn-¡Â am{X-amWv KÀ`-hXn-bm-Ip-¶Xv - (Im-cWw þ 2 hÀjw KÀ`w, 2 hÀjw Ip«n-bpsS gvknwKv) nt¶m, InSt¶m BWv B Dd-§m-dv. i_vZ§fn Gähpw Xo{h-amb i_vZw Nn¶w hnfn-bm-Wv. ip`-e£W§Ä - - - 1. Nph-¶n-cn-¡p¶ Xp¼n-ss¡-bpsS A{K-`m-Kw, m¡v, Np- v , A®m¡v, ae- Z zm- c w, o- p - c p- XSn¨ Igp-¯v, tX³ nd-ap-ff I®p-IÄ, Xp¼n- ss¡¡v {]I-S-amb 3 aS-¡p-IÄ. 2. J-§Ä sam¯w 20 AXyp-¯-ahpw hfsc A]qÀÆhp- a m- W v . 18 Jw kÀÆ- k m- [ m- c - W - am-Wv. 3. sIm¼p-IÄ CS-t¯-Xn-t-¡mÄ sXÃp-bÀ¶ he- t¯-Xv. 4. hnSÀ¶v hnkvXm-c-ap-ff sNhn-IÄ, XmSn-a-kvXIw Xncp-h¼mSn tKmhn-µ³Ip«n - tXmĸ- e - I - b psS ASn- b n ap³h- i - ¯ mbn Abª Xz¡nsâ sRmdn-hp-IÄ. tUm. sI. Fw. F{_lmw Xc-I³ :- tIc- f - ¯ n KP- ] - c n- ] m- e - - c w- K ¯v {]i-kvX-mb NnIn-Õ-I³. a®p¯n shän-dn tImtf-Pn n¶v _ncpZw, arK- i-kv{X-{In-b-bn hnZ-KvZ³. ab-¡p-sh-Sn-bn-eqsS B-Isf nb-{´-Wm-[o--am-¡p- ¶-Xn kaÀ°³ (Ph : 0484-2342418) Swamy Saranam Thamaramkulangara Temple in Net Visit us : www.thamara.net E-mail: thamaramkulangara@yahoo.com 17
 • 18. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 {io]qÀ®-{X-bo-ipw, B-Ifpw BÀ. hn. sI. X¼p-cm³ {io ]qÀ®-{X-bo-i-pw, B-Ifpw X½n-epÅ ]d-bmw. ]¯-¼-¯©p hÀjw ap¼v Rm³ tI« At`-Zy-amb _Ôw FÃm-hÀ¡pw Adn-hp-Å-Xm-Wv. IY-bm-Wv. A¶v tImhneI¯v Fsâ HmÀ½ icn- ]s£ Cu _Ôw F§ns h¶p? AXns¸än bm- s W- ¦ n Ggv kv { Xo tPmen- ¡ mÀ D- m - b n- c p- ¶ p, Btem-Nn-¨-t¸mÄ Hcp F¯pw ]nSnbpw In«n-bn-Ã. {_mÒW kv{XoIsf IqSm-sX. AhÀ Hgn-hp-k-a- Fsâ A½m-a³½m-tcmSv tNmZn-¨p. AhÀ¡pw Cu b¯v Npäpw IqSn Imepw o«n Ccp¶v Nqenv th-n _Ôw Ds- ¶ v Adn- b mw, ]s£ F§ns h¶p CuÀ¡nen Nohn-sIm--n-cn¡pw. At¸mÄ tNmäm-n- F¶v AhÀ¡pw Adn-bn-Ã, Ahcpw ssI aeÀ¯n. ¡-c-bn n¶pw hcp¶ ]mdp F¶ tPmen-¡mcn ]ns¶ ]qÀ®- { X- b o- i - t mSv Hcp hgn D- m ¡n¯c- ]dª IY-bm-Wv. AhÀ tNmäm-n-¡c A½-bpsS Wta F¶p {]mÀ°n- ¨ p- s Im- - n - c n- ¡ p- t ¼mÄ, hfsc `à- b m- W v . IY C{]- I m- c w. ]- v tNmäm- n- s]s«¶v A½ ]dª Hcp ]g-¦Y HmÀ½ h¶p. ¡c A½ Hmtcm Bh-iy-¯n-mbn [mcmfw ]Ww ]- v ]- v ]qÀ®- { X- b o- i pw tNmäm- n- ¡ c ]qÀ®-{X-bo-i-n n¶pw ISw hm§n-bn-«p-- s{X. A½bpw hfsc temly-¯n-em-bn-cp-¶p. ]qÀ®-{X- CS-¡n-S¡v ]qÀ®-{X-bo-i³ ]Ww XncnsI taSn-¡m- bo-i³ At§m«pw tNmäm-n-¡c A½ Ct§m«pw mbn B¸pd¯v cmP-Io-b-ambn tNmäm-n-¡-c¡v hcm-dp--m-bn-cp-¶p. A§ns Hcn-¡Â ]qÀ®-{X-bo- ]pd-s¸-Spw. Cu hnhcw tNmäm-n-¡c A½ tcs¯ i³ tNmäm-n-¡cbn `K-hXn-sb-¡m-Wm³ t]mbn. Adn-ªn-cn-¡pw. DSs tNmäm-n-¡c A½, ]qÀ®- - - - `K-hXn At±-l-¯ns ]e-I-bn«v kzoI-cn¨v Ccp- ¯n. hÀ¯-am--§Ä ]c-kv]cw ]d-bp-hm³ XpS- §n. kabw t]mb-X-dn-ªn-Ã. “kabw AXn-{I-an-¨n- cn-¡p¶p s]s«¶v Xncn-¡Ww” F¶v ]qÀ®-{X-bo- i³ ]d-ª-t¸mÄ tNmäm-n-¡c A½bv¡v A{X ckn-¨n-Ã. ]ns¶bpw ]qÀ®-{X-bo-i³ nÀ_-Ôn-¨- t¸mÄ tNmäm-n-¡c A½ ]dªp “Fn¡v Cu B- s ¡m- X n- b sâ Bbpw th-” F¶v. DSs ]qÀ®-{X-bo-i³ ]dªp “Fn¡v Cu ]mb-ks¡m- - Xn- ¨ n- b psS ]mbtkmw th-” F¶v. CXpw ]dªv ]qÀ®-{X-bo-i³ B-I-tfm-Spw, ]cn-hm-c-§-tfmSpw IqSn kzev]w apjn-¨nen Bbn Xr¸q-Wn-¯p-dbv¡v t]m¶p. IqsS tNmäm-n-¡c A½ C«p-sIm-Sp¯ A¼ew I¯nb DÕhw (1922) ]eI FSp-¡m³ (]p-d-In H«n-¨p-h-¨v) ad-¶n-Ã. CXn n¶pw ap¡v a-Ên-em¡mw ]pcm-XImew {X-bo-i³ ASp-s¯-¯n-bm `b-¦c shSn-s¡«v - - apXse ]qÀ®-{X-bo-iv B-I-tfmSv henb ASp- XpS- § pw. CXp- I - p w, tI«pw ]qÀ®- { X- b o- i ³ ¸-am-bn-cp¶p F¶v. AXnp tijw ]qÀ®-{X-bo-i³ sNhn s]m¯n XncnsI t]mcpw. CXp XpSÀ¶p ]d-DÂk-h-¯nv Ing-t¡m«v Fgp-¶-Åp-t¼mÄ, h¶- X n- m ]qÀ®- { X- b o- i v ISw sImSp¯ tNmäm- n- ¡ c A½- b psS `qan- b n IqSn Fgp- ]Ww XncnsI hm§n-¡m³ ]än-bn-«n-Ã-s{X. CXp ¶ÅpI ]Xn-hn-Ã. ]d-bp-t¼mÄ ]mdp-hnsâ apJs¯ hnImcw H¶p Cu teJ- - ¯ n Xmsg ]d- b p¶ Imcyw ImtW- - X m- W v . ]qÀ®- { X- b o- i sâ A¼e- ¯ n {]kàn CsÃ-¦nepw tNmäm-n-¡c A½-tb-bpw, DÂk-h-¯nv shSn-s¡«v Cà F¶ kXyw FÃm- ]qÀ®-{X-bo-i-tbpw _Ô-s¸-Sp¯n Hcp ]g-¦Y hÀ¡pw Adn-bm-hp-¶-Xm-W-tÃm. hm¡ne¸qÆpw, 18
 • 19. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 a ¯ m - ¸ p - s I m - p w I m c y w I g n - ¡pw, Xrt¡« `mhn¨t¸mÄ BWv, kzman-bmÀ¡v AÛpXw Iqdn- apX henb hnf-¡p-hsc hm¡ne¸qÆv Ct¸mÄ b-Xv. ]qÀ®-{X-bo-i³ AI-¯n-Ã. FhnsS t]mbn ImWm- d n- à . ]- v Bdm«v Ignªv Fgp- ¶ - Å p- kzman-bmÀ¡v D¡WvT Bbn. kzman-bmÀ ]cn-{`- t¼mÄ, B¯-d-¡Â F¯n-bm Ipd¨v ]q¡p- an¨v aWvU]¯nsâ Sp-hn ]Sn-ªm-dp-`m-K¯pÅ - - - än- b pw, hm¡ne¸qÆpw ]Xn- h p- - m - b n- c p- ¶ p. Kcp-U³, ]h--P³, F¶n-h-tcbpw KW-]-Xn, Z£n- ]ns¶ ]qÀ®- { X- b o- i pw, B- I - f p- a mb Wm-aqÀ¯n, A-´³, ZpÀ¤m-`-K-hXn F¶n-h-tcbpw _Ôw 13- þ mw qäm- - n  Pohn¨ hnez- a w- K - e ¯p sXmgp-sX¶p hcp-¯n, aWvU-]-¯np Xmsg hS- kzman-bm-cp-ambn _Ô-s¸-Sp-¯n-bm-Wv. hnez-aw-K- ¡p-In-gs¡ aqe-¡pÅ sNdnb _en-¡Ãv (X{´n e¯p kzman-bmÀ¡v D®n-Ir-jvWs a-¡®p ¼q-Xncn þ `à {]nb³) sXmgpXv ]cn-{`-an¨v ]pd- sIm- à ]pdw- I ®p sIm- p w tcn ImWm- a m- b n- t¯-¡n-d-§n. ]qÀ®-{X-bo-is Atz-jn¨v Ahn- cp-¶-s{X. hrÝn-tImÂk-h-Im-e¯v Xrt¡« mÄ kzman-bmÀ sshIo«v ]qÀ®-{X-bo-is sXmgp-hm³ h¶p. Ings¡ tKm]p-c-¯nv ]pd-¯pÅ B I-v sXmgpXv tKm]pcw hgn AI¯p IS¶v tKm]p-c- ¯nsâ hS¡p `mK-¯pÅ I®mSn _nw_s¯ (tc- WpI tZhn) hµn¨v {]Z-£nWw h¨v sX¡p ]Sn- ªmsd aqe-bn-epÅ _en-¡Ãn-tbpw AXnp sXm«v - Ing¡p `mK-¯pÅ _en-¡-Ãn-tbpw (b-Ym-{Iaw inev]nbpw, aqim-cn-bpw) sXmgpXv ]Sn-ªmsd tKm]p- c-¯np ]pd-¯pÅ Ben-tbpw (A-Xn kpµc b£n Ds--¶mWv hnizm-kw) hµn¨v {]Z-£n-W-ambn hnez-aw-Kew sImSn-a-c-¨p-h-«n F¯n. At¸mÄ B-¸-´-en kzÀ®-¯-te-s¡«p sI«nb ]Xn- ©p KP-ho-c-·mÀ cmP-Iob {]uVn-tbm-Sp-IqSn sNhn- I Ä sasà hoinsIm- v Xe FSp- ¯ p- ] n- S n¨v nc¶p n¡p-¶p. ap¼n tafw s]mSn s]mSn-¡p- I- b m- b n- c p- ¶ p. CXp- { i- ² n- ¡ msX ]qÀ®- { X- b o- is¡mWm³ DÅ AS-§m¯ taml-hp-ambn kzman-bmÀ AI-t¯-¡p-I-S-¡mmbn _en-¡Â¸pc- bpsS hS-¡p-In-g¡p `mK-¯pÅ hn{K-ls¯ (hn- Ãv) hW§n ]ns¶ sX¡p Ing-¡p-`m-K¯pÅ hn{K- - ls¯ (A-¼v) hW§n _en-¡Â ]pc-bn {]th- in-¨p. _en-¡Â ]pc-bn n¶v CS-m-gn-bn-te¡v {]th-in-¡p¶ hmXn-ensâ sX¡p-`m-Ks¯ Hm«p {]Xna (N-{Iw) hS¡p `mKs¯ Hm«p-{]-Xna (iw-Jv) Chsc hµn¨v CS-m-gn-bn¡S-¶p. AhnsS sXs¡ hen- b - ¼ - e - ¯ n hS- s ¡- a p- ä s¯ Sphn- e s¯ XqWn `rKp alÀjnsb hµn-¨p. ]ns¶ Iq¯-¼- Ing-t¡-ho-«n tKm]n e-¯n angm-hn-tm-S-Sp¯v µn-tI-iz-c³, ]qÀ®-{X- bo-itmSv tNÀ¶v apàn tSnb §-s¸-®n-sbpw - tSbpw Chn-tSbpw S-¡p-¶-Xn-¶n-S-bn B-¸p- hµn-¨p. ]ns¶ aWvU]w Npän {iotIm-hn-ensâ d- t ¯- ¡ p- t m- ¡ n. AÛp- X w- X - s ¶, ]qÀ®- { X- b o- ap¶n h¶v aq¶v Xt«m-Sp-Iq-Snb hen-b-hn-f¡p i³ D®n- I r- j v W - mbn Hcm- - b n n¶pw I-p sXmgp-Xp. AXn-p-tijw A- ´ - n ASp¯ B-bn-te¡v NmSn-¡-fn-¡p-¶p. Hcm-- Ccn- ¡ p¶ {io]qÀ®- { X- b o- i s sXmgp- h m³ bn n¶pw asäm-cm--bn-te¡v NmSn-bm DSs 19
 • 20. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 ssIIÄ sIm«n kt´mjw {]I- S n- ¸ n- ¡ p- ¶ p, Imw. IqSmsX alm-cm-Pm-hnsâ tcn-«pÅ DÂkm- ½psS Ip«n-IÄ sN¿p-¶-Xp-t]m-se. Ipd-¨p-tcw l- ¯ n S- ¡ p¶ DÂkhw BbXp sIm- p D®n- I r- j v W sâ Cu Ifn- I Ä I- v ckn- ¨ - X n- p- amImw. ]ns¶ B alm-cm-Pm-hnsâ I®nÂs¸-Sp- tijw ssIIÄ Iq¸n hW-§n. ]ns¶ kmh-[mw I. At±-l-¯nsâ {]iwk ]nSn¨p ]äp-I, AXpw B-bpsS ]pd-In F¯n. kzman-bmÀ D®n-Ir- Hcp Imc- W - a m- b n- c n- ¡ mw. Fs´- ¶ m ]- p - a p- X se jvWs hnfn-¨p. IrjvWm! C§ns NmSn-¡-fn- Xr¸q-Wn-¯pd X¼p-cm-¡-·mÀ¡v Bt{]aw IqSp- ¡p-¶-Xnp ]Icw kzev] tcw GsX-¦nepw B- X-em-Wv. ¼q-Xn-cn-am-cp-am-bpÅ ASp¯ _Ôw Imc- bpsS apI-fn Ccn-¡q. Fn¡v ImWn¡ CSp- W-am-bn-cn¡mw. CsXÃmw Imc-W-am-bn-cn¡pw Xr¸q- hm-m-Wv. hnez-aw-Kew ]d-ªm D®n-Ir-jvWv Wn-¯pd ]qÀ®-{X-boi t£{X-¯n B hgn- Ap-k-cn-¡m-Xn-cn-¡p-hm³ ]äptam? A{X¡p `à- ]mSv {][m--ambn h¶-Xv. ]qÀ®-{X-bo-iv B¸pd- -sÃ. D®-nIr-jvW³ Sp-hn-es¯ B-bn Ccp- ¯p-I-bdn Ifn-¡p-hm-pw, tafw tI«v Bkz-Zn-¡p- ¶-cpfn `à-·msc Ap-{K-ln-¡p-hm³. kzman-bmÀ hmpw `à-·mÀ ÂIp¶ Hcp AÀ¸-Ww, AXp- DSs ]Ww ImWn-¡-bn-«v, a-kvI-cn-¨v, IrXmÀ°- sIm- v a- Ê nv kt´m-jhpw kam-[m-hpw In«p- ¶p. AXn-¶pÅ F{Xtbm DZm-l-c-W-§Ä, Atz- mbn aS-§n. {]Z-£nWw sh¨v hS¡p `mKs¯ jn-¨m Adn-bp-hm³ Ign-bpw. s]m¡w IqSnb _en- ¡ - à ns (t£- { X- ] m- e ³) sXmgpXv ]ns¶ hS-t¡m«v tm¡n AÀÖp-³, hni- ¡ p¶ ap- j yÀ¡m- b m- e pw, an- m - { ]m- W n- ]njmcn tImhn `K-hXn (k-tlm-Z-cn) hSs¡ IÄ¡m-bmepw ho«n h¶m kabw Ap-k-cn¨v Ipf-am-Ip¶ ]ß-XoÀ°w Ch-sXm-gpXv tKm]pcw `£Ww ÂIpI F¶Xv ]- p - a p- X te ]e hoSp- I - Cd§n B¯- d - b n- e pÅ sX- - t bpw hµn¨v fnepw ]Xn- h p- - m - b n- c p- ¶ p. C¶v AXv n¶p- t ]m- b n. AXp- s Im- v In«p¶ ]pWyw F{X- b mWv F¶v ]d- IrXmÀ°-X-tbm-Sp-IqSn bm{X-bmbn. A¶p apX- bp-hm³ km[n-¡p-I-bn-Ã. ]s£ sImSp-¡p-¶Xv a- emWv Xrt¡« ]pd-¸m-Spw, ImWn-¡-bn-Sepw {][m- Êp-n-dsb kt´m-j-t¯m-Sp-IqSn Bbn-cn-¡-Ww. -am-b-Xv. sX¡p-`m-Ks¯ Zo]-kvXw-`-¯nv ASp- AsÃ-¦n AXnsâ `hn-jy¯v ½Ä hnNm-cn-¡p- ¯pÅ _e-n¡Ãv hnez-aw-Kew kzman-bmcpsS BWv. ¶-Xnepw `b-¦cw Bbn-cn-¡pw. AXn-¶pÅ DZm-l-c- ChnsS n¶m-bn-cn¡pw kzman-bmÀ ]qÀ®-{X-bo-is W- § Ä D- v . C{Xbpw ]d- b p- h m³ ImcWw, Xr¸q- D®n-Ir-jvW-mbn B-¸p-d¯v NmSn-¡-fn-¡p-¶Xv Wn-¯pd A¼-e-¯n B-bq«v {][m--s¸« Hcp I--Xv. hgn-]m-Sm-Wv. ImcWw D®n-Ir-jvW³ Cu B-I- CXn n¶pw Hcp Imcyw ap¡v a-Ên-em¡mw fpsS ]pd-¯mWv NmSn-¡fn-¡p-¶Xv. AXnv Bsb - - þ hnez-aw-K-e¯p kzman-bmÀ h¶v ImWp-¶-Xnpw X¿m-dm-¡Ww, AXns kt´m-jn-¸n-¡Ww. AXn - - hÀj-§Ä ap¼v Xs¶ ]qÀ®-{X-bo-i³ CXp-t]mse IqsS ½Ä D®n-Ir-jvWs kt´m-jn-¸n-¡p-I-bm- D®n-Ir-jvW-mbn B-¸p-d¯v Ifn-¡m-dp--m-bn-cp- Wv. AXv ap¡v Ap-{K-l-am-bn-cn-¡pw. ¶p, F«p Znh- k - h pw. thsd Hcp Imcyw, ]- v Xr¸q- FÃm-s¡m-Ãhpw hrÝn-tImÂkhw ]Xn-hp- Wn-¯pd A¼-e-¯nse DÂk-h-¯nv Bsb t]mse `wKn-bmbn S-¯p-hm³ `à-P§Ä kIe - - thWw F¶v ]d-ªm B DS-a-ØÀ FXn-cp-]-d- klm- b - k - l - I - c - W - § fpw ev I p- I bpw XZzmc bn-Ã, G¡w Ipd-ªmepw. AXnv Hcp ImcWw ]qÀ®-{X-bo-isâ Ap-{K-l-¯nv ]m{X-am-Ip-Ibpw Fsâ B-¸p-d¯v {ioIrjvW `K-hm³ NmSn-¡-fn- sN¿s« F¶v {]mÀ°n- ¨ p- s Im- v Cu teJ- w D]- ¡p-I. AXn-¶pÅ Hcp kµÀ`w In«pI AXv a- kw-l-cn-¡p-¶p. Ênv Nmcn- X mÀ°yw Xs¶ X¶- c p- f p- ¶ - X p- s Im- - m - BÀ. hn. sI. X¼p-cm³:þ Xr¸q-Wn-¯pd cmP-Ip-Spw-_mw-Kw. ]mekv AUvan-n- t{Ì- j ³ {]kn- U - v . ^mIv S v þ s^- t Um- b n n¶pw No^v F©n- o- b - d mbn hnc-an-¨p. (Ph: 0484-2778351) 20
 • 21. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 KP-im-kv{X-¯n-smcp ]oTnI IrjvW-Ip-amÀ sIm«m-c¯v `mc-Xob Pohn-X-¯n KP-§Ä¡v AXn-{]- kz`m-h-t`-Zw, aX-t`-Zw, B-I-sf-]n-Sn-¡p-hm-pÅ [m- - a mb Hcp Ømw ]- p - I mew apXev t ¡ D]m-b-§Ä, KP NnIn-Õ-IÄ, B ]m¸m-·mÀ¡p- D- v . al- X z- ] qÀ®- a mb Hcp k¼- s ¯¶ ne- b n- th- KpW- § Ä XpS- § n- b pÅ hnj- b - § - s fÃmw epw, hml--sa¶ ne-bn-epw, NXp-cw-K-]-S-bnse CXn kw{K- l n¨p {]Xn- ] m- Z n- ¡ p- ¶ p- - v . KP NnIn- Hcp {][m-mw-K-sa¶ ne-bnepw Gähpw henb Õ-IÄ¡mWv CXn {]m[m-yw. Øm-amWv KP-§Ä¡p ÂIn-bn-«p-Å-Xv. N¼m-ep-]p-cn-bn hmWn-cp¶ AwK cmPm-hmb ImSp-I-fn Pn¨v mSpI-fn amy-]-Z-hn- tcma-]m-Zsâ cmPy¯v Im«m-IfpsS ieyw hÀ²n¨v - - bn Pohn- ¡ p¶ arKamWv KPw. ½psS F´p sNt¿-p F¶p hnNm-cn-¨n-cns¡ bmZr-Ñbm hfÀ¯p arK-§-fn ImSp-I-tfmSv P·-_ÔapÅ KuX- a mZn alÀjn- a mÀ tcma ]mZs ImWm³ arKw KPw am{X-am-Wv. ap-jy-tcmSv C{X-am{Xw sN¶p. At±lw Ahsc bYmÀlw k¡-cn-¨p. CW- ¡ hpw kv t l- h p- a pÅ hà hy- a r- K hpw k´p-jvS-cmb alÀjn-amÀ tcma-]m-Zv Im«m--Isf thsd- b pt- m sb¶p kwi- b - a m- W v . ]nSn¨p sI«m³ Ign- h p- - m - I p- s a¶v hcw ÂIn. aäp arK-§sf At]-£n¨v B-IÄ¡v ]e Im«m- - I sf I- p - ] n- S n- ¡ m³ Im«n tXSn S¶ hnti-j-§-fp-ap--v. I¿mbn D]-tbm-Kn-¡m³ ]äp¶ cmP-`r-Xy-·mÀ kma-Km-b alÀjn-bpsS B{i-a¯n- - aq¡v þ Xp¼nss¡ hmb-bn apf¨p hcp¶ sIm¼v, -Sp¯v Im«m--I-sf-bpw, Ah-bv¡n-S-bn Ifn- hoim³ ]äp¶ sNhn-IÄ, hnc-en-Ãm-sX-bpÅ J- bv ¡ p¶ ]me- I m]y alÀjn- s bbpw I- p . tcw §Ä, AI- s ¯m- X p- § nb hrjv W - § Ä, AI- kÔy-bm-bm ]me-Im-]y³ B-Isf hn«p B{i- t¯bv¡v Xncn-ª-m-hv, AI-t¯-¡n-d§n Xp¼n- a-¯n-te¡p t]mIp-¶p. hÀ¯-am-saÃmw `rXy-·mÀ - ss¡-bn-eqsS hcp¶ hnbÀ¸v F¶p XpS§n aäp ]d-ª-dnª tcma-]m-Z³ ]me-Im-]y³ B{ia-¯n- arK- § Ä¡p ImWm¯ ]e {]tXy- I - X - I fpw te¡v t]mb ka-b¯v B B-Isf ]nSn-¨p-sI«n Bbv¡p ImWmw. khn-tij ]TaÀln-¡p¶ sIm- p h¶v KuXamZn alÀjn- a mÀ¡v Zmw Hcp arK-amWv B. ap-jy-s-t]mse Bbv¡pw sNbvXp. m«p-ImÀ¡v Im«m--ieyw Hgn-hm-hp-Ibpw ]c-am-bpÊv qän-cp-]-Xp-h-b-Êm-Wv. sNbvXp. ]me- I m- ] y- a p- n- b mWv KP- e - £ W imkv { X- ]me-Im-]y³ ]ntä¶p sN¶-t¸mÄ B-Isf ¯nsâ IÀ¯m-hv. KP NnIn-Õm-hn-[n-IÄ AXn I- n - à . Ahsb Xncnªp Xncnªp N¼m- ] p- c n- b n- AXn-{]-[m--am-Wv. 12000 tÇmI-apÅ Hcp imkv{X- se-¯nbt¸mÄ _Ô--¯nÂs]«p k¦-S-¯n-emb amWv ]me-Im-]y-sa¶ KP-e-£-W-{K-Ùw. AXns B- I - s f- I - p . Ah- b psS ico- c - ¯ n- e p- - m - b n- c p¶ ASn-Øm--s¸-Sp-¯n-bpw, kzmp-`-h-§sf ]pc-kv¡- {hW-§sfÃmw ]me-Im-]y³ NnInÕ sNbvXp kpJ- - cn-¨p, mq-tdmfw kwh-Õ-c-§Ä¡p-ap¼v Xncp-aw- s¸-Sp-¯n. K-e¯p oe-I-WvT³ F¶ ]WvUn-X-Ihn kwkvIr- KP-§-fpsS CS-bn ]me-Im-]y-a-lÀjn-sb-¡- X-¯n Hcp kw{Kl {KÙw nÀ½n-¨p. AXmWv t¸mÄ KuX-amZn alÀjn-amÀ tNmZn-¨p. “As§-´n- amXw-Keo-e. mWv Cu B-IÄ¡v NnInÕ sN¿p-¶Xv? B-I- ]{´- p kÀ¤- ¯ n (]- S - e w) hnhn[ hr¯- sf-¡p-dn¨v A§bv¡v C{X-am{Xw kvtl-ap--m-hm³ §- f n- e pÅ 251 ]Zyw- s Im- v oe- I - W v T ³ KP- e - £ - Imc-Wsa´v? ]me-Im-]y³ Ah-cpsS tNmZy-§Ä¡v - W-imkv{Xw amXw-K-eo-e-bn kw{K-ln-¨n-cn-bv¡p- adp-]Sn-sbm¶pw ]d-ªn-Ã. KuX-am-Zn-Ifn n¶v Cu - - ¶p. B-I-fpsS DÛ-hw, à B-I-fp-tS-bpw, hnh-cadn-ªt¸mÄ tcma-]m-Z³ Xs¶ ]me-Im-]ys - - - No¯ B-I-fp-tSbw e£-W-§Ä B-I-fpsS sN¶p I-v k¡-cn¨v Ipe-m-am-Zn-IÄ tNmZn-¨p. {]mbw IW-¡m-¡p-¶-Xnv AXmXp {]mb-§-fn At±-lt¯mSpw ]me-Im-]y³ bmsXm¶pw Dcn-bm-Sn-bn- - Ah-bv¡p--m-Ip¶ AhØm hnti-j-§Ä, Db-cw, Ã. `àn-{]-{ib]qÀÆw tcma-]m-Z³ hnSm-sX-IqSn h®w, ofw apX-em-b-hsb Bkv]-Z-am-¡n-bpÅ ho-pw tNmZn-¨p. At¸mÄ ]me-Im-]y³ tcma-]m-Z- KpW-tZm-j-§Ä hne-n-Ý-bn-¡p-hm-pÅ amÀ¤w, tmSv Bß-IY hnh-cn-¡m³ XpS-§n. 21
 • 22. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 ]- v B- I Ä¡v BIm- i ¯pw k©- c n- B{i-a-¯nsâ ]pd-¯p-t]m-bn aq{X-hn-kÀÖw bv¡m-am-bn-cp-¶p. lnam-e-b-¯nsâ hS¡v Ccp-¶q- sNbv X p. aq{X- t ¯m- s Sm¸w ip¢hpw {khn- ¨ p. dp- t bm- P hnkv X m- c - ¯ n ]SÀ¶p ]´- e n¨p alÀjn B{i-a-¯n-tebv¡p aS-§nb DSs Hcp n¶ Hcp t]cm ac- a p- - m - b n- c p- ¶ p. B t]cm- e n- ]nSn-bm þ KpW-hXn þ ip¢-k-ln-X-amb B aq{Xw t·Â B-IÄ sN¶n-cp-¶p. AXnsâ sIm¼p-IÄ h¶p IpSn- ¨ p. Xma- k - a p- - m - b n- à . AhÄ KÀ`n- W n- ASÀ¶p hoWp. At¸mÄ AXn--Sn-bn Xma-kn- bm-bn. hmbn-eqsS Hcp aIs {]k-hn-¡p-Ibpw ¨n-cp¶ ZoÀL-X-]-sʶ alÀjn tIm]n¨v B- sNbvXp. im]-tam£w e`n¨ KpW-hXn ]p{Xs Isf i]n- ¨ p. AXnsâ ^e- a mbn B- I Ä¡v kma-Km-b apn¡p ÂIn kzÀ¤-¯n-te¡p aS- BImi KXn-bm-Ãm-Xm-hp-I-bpw, ap-jy-hm-l--§- §n. kma-Km-b-³ ]p{Xv PmX-IÀ½m-Zn-IÄ Ign¨v fmbn A[:]Xn- t ¡- n hcn- I bpw sNbv X p. Zn¤- P - ]me-Im-]y-s¶p t]cn«p hfÀ¯n. ]me-Im-]y³ §-sf-am{Xw ZoÀL-X-]Êp i]n-¨n-Ã. ]´o-cm-bncw hÀjw KP-§Äs¡m¸w Pohn¨v Ah- Zn¤-P-§Ä X§-fpsS hwi-¯n-epÅ FÃm-K- bpsS `£ym-`-£y-§-fpw, CjvSm-n-jvT-§-fp-saÃmw P-§-tfmSpw IqSn {_Òm-hnsâ ASp-¡Â sN¶p icnbv¡pw a-Ên-em-¡n. k¦Sw ]d-ªp. `K-hmt! R§-fpsS hwi-¯n AÃtbm tcma-]m-Z-cm-Pmth! B ]me-Im-]y- Pn-¨-hÀ¡v `mKy-tZmj-¯m `qan-bn Pohn-t¡- mWp Rm³. - X mbn h¶n- c n- b v ¡ p- ¶ p. AhÀ¡v `£- W - t Zmjw CXp tI«-t¸mÄ tcma-]m-Zv hfsc AÛpXw nan¯w tcmK-§Ä _m[n-bv¡p-a-tÃm. F´mWv tXm¶n. At±lw KP-§sf kw-_-Ôn¨v XpSÀ¨- AhÀ sN¿pI? bmbn AtIw tNmZy-§Ä tNmZn-¨p. B tNmZy- {_Òmhv adp-]Sn ]d-ªp. “KP-_Ôp-hmb Hcp- §Ä¡p adp-]-Sn-bmbn ]me-Im-]y³ KtPmÂ]¯n alÀjn ASp¯ Ime¯p Xs¶ Pn- b v ¡ pw. apX NnIn-Õm-hn-[n-I-f-S¡w kIe Imcy§fpw BbqÀtÆZ hnZ-Kv[-mb At±lw KP-tcm-K-§-sf- ]dªp sImSp- ¯ p. AXmWv ]me- I m- ] y- s a¶ sbms¡ amän-s¡mÅpw.” {_lm-am-hnsâ Bizmk {]kn² lkvXym-bpÀtÆ-Zw. hNw tI«v Zn¤-P-§Ä aS-§-nt]m¶p aäp KP-§Ä alm-tcm-K-Ømw, £p{Z-tcm-K-Øm-w, iey- im]-a-p-k-cn¨v `qan-bnepw h¶p-tNÀ¶p. Øm-w, D¯-c-Ømw F¶n-§s mep Øm- ]n¶oSv {_Òmhv kÀÆ-ku-µcy kmcw sIm-v §-en-embn qänAdp-]-X-²ymbw ]me-Im-]y-¯n- Xm³ krjvSn¨ Hcp kpµcn IW-¡n-tesd KÀÆn-jvT- ep-v. ap¶q-ä-n ]-Xn-©v tcmK-§-fpsS nZm e£- bmbn ImWp-Ibm Ahsf i]n-¨p. X·qew AhÄ - Wm-Zn-Ifpw NnIn-Õ-Ifpw AXn hnh-cn-bv¡p-¶p. `mÀ¤h alÀjn-bpsS ]p{Xn-bmbn Pn-¨p. KpW-hXn- - kma- t h- Z - ¯ n n¶t{X Zn¤- P - § - f psS sb-¶p-t]-cmb B IyI Øe-hn-tij ZÀi D¸¯n kqcy-tKmfw GX-WvU-¯n n¶mtW IuXpIw nan¯w amXwK alÀjn-bpsS B{i-a¯n - D-m-bXv B AWvU-¯nsâ c-v HmSp-IÄ c-p F¯n-t¨À¶p. Ahsf I--t¸mÄ amXwK alÀjn ssIbnepw sh¨v {_Òmhv Ggp kma-a-{´-§Ä hnNm-cn¨p þ Fsâ X]-Êp-ap-S-¡m³ tZth{µ--b¨p AJ-WvU-ambn imw sNbvXp. At¸mÄ hes¯ h¶-h-fm-Wn-h-sf-¶v. ‘ChÄ Hcp ]nSn-bm--bmbn ssIbnse HmSnÂn¶v sFcm- h - X - a p- - m - b n. ]ns¶ t]mIs«’ F¶p s]s«¶p i]n-¡p-Ibpw sNbvXp. Hmtcm kma-§-fmbn imw shtÆsd sNbvXp. ]ns¶-bmWv a-Ên-em-bXv KpW-hXn nc-]cm-[n-bm-sW- - At¸mÄ ]pWvU-co-Im-Zn-I-fmbn ]ns¶-bpÅ Ggp ¶v. DSs im]-tam-£hpw sImSp-¯p. ‘kma-Km-b Zn¤- P - § - f p- - m - b n. CSs¯ ssIbnse Hm«n n¶v alÀjn-bpsS ipIvfw IpSn¨v o Hcp ]p{Xs {]k- A{`-a-pXp-S-§n-{I-a-¯n F«p ]nSn-bm--I-fp--m-bn. hn-¡pw. A¶p nsâ im]hpw Xocpw’ F¶v. Ah-bmWv sFcm-h-XmZn Zn¤-P-§-fpsS Iq«p-Im-cn- Hcp Znhkw Hcp b£n kz]v-¯n kma-Km- IÄ. BZn-¤-P-§-fn n¶v ]p{X]u-{Xm-Zn-{I-taW b alÀjnsb {]m]n-¨p. DSs kma-Km-b-³ aäp KP-§-sfÃmw D- m - b - t {X. {ioIr-jvW-Ip-amÀ sIm«m-c¯v:-þ sdhyq Un¸mÀ«vsaânÂ, sdhyq C³kvs]-IvS-dmbn tPmen sN¿p-¶p. Imen- ¡äv kÀÆ-I-em-im-e-bn ‘N. V. IrjvW-¿-cpsS ncq-]W ZrjvSn ae-bmf kmln-Xy-¯nÂ’ F¶ hnj-b-s¯-Ip-dn¨v Kth- j Ww S¯n sIm- n - c n- ¡ p- I - b m- W v . nc- h [n teJ- - a - Õ - c - § Ä¡v ]pc- k v I m- c - § Ä tSn- b n- « p- - v . CXn ‘mc-b-Wobw ]pc-kvImcw’, IrjvW-m-«s¯ Bkv]-Z-am-¡n-bpÅ “IrjvW-KoXn ]pc-kvImcw’ F¶n-h-bmWv {][m- w. Ct¸mÄ XrÈqÀ I- - È mw- I - S - h n Xma- k n- ¡ p- ¶ p. 22
 • 23. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 kly-]p-{X-pw, BS-bm-`cW§fpw - - - apIp-µ³ Ip«³Ip-f-§c `qan-bn tZi hyXym-k-hpw, {]Ir-Xn-bpsS I¶ sIm¼p-IÄ, hoXn-bpÅ s]cp-ap-Jw, ]pd- amähpw Ap-k-cn-¨v, Cuiz-c³ FÃm Poh-Pm-e-§- t¯¡v XÅnb hmbp Ip`w, DbÀ¶ hncnªv ap¶n- fnepw cq]- ¯ nepw `mh- ¯ nepw F¶p- t h- nd- te¡v adª Ip¶n, hen-¸-apÅ sNhn-IÄ, Ipdp- ¯nepw hyXykvX krjvSn¨p hcp-¶-Xmbn ap¡p Inb Igp-¯v. Ccn¸v Øm-t¯-¡mÄ DbÀ¶ Xe, ImWm-hp-¶-Xm-Wv. of-apÅ DSÂ, XSn-¨Xpw DbÀ¶-Xp-amb S-IÄ Cu amäw B- I - f nepw I- p - h - c p- ¶ Xv {]IrXn (ap³Im-ep-IÄ) henb sNcn-¸-Sn-IÄ, of-ap-Å-Xpw, nbaw am{Xw. B-I-fn Xs¶ B{^n-¡³ B- ne¯v ap«m-¯-Xp-am-b hmÂ, tX³n-d-apÅ I®p- I- f pw, Gjy³ B- I fpw hfsc A´- c - a p- - v . IÄ, ico-c-¯nsâ ndw Nmc ndw IeÀ¶ Idp¸v. F¶m Ch-bn FÃmw n¶v, tIc-f¯nse kly- - CsXms¡ Bbm à e£-W-bp-à-m-bn. ]p-{X-·mÀ kpµ-c·m-cpw, Kmw`ocyw ndªp n¡p- - Ct¸mÄ tIc-f-¯n m«m--I-fpsS F®w ¶- h bpw BWv F¶v FSp¯v ]d- t b- - X p- - v . m«m- -IÄ F¶v ]d-bp-t¼mÄ tIc-f¯nsâ Ab {]tZ- - i-§-fmb IÀ®m-S-I, Xan-gvmSv AXnÀ¯n ImSp-I- fnse B-I-sfbpw C¡q-«-¯n DÄs¸Sp-¯n-h-cp- ¶p. ]gb B-I-fn {]ap-J-cm-bn-cp¶p a¶m-Sn-bmÀ cma-N-{µ³, sImÃ-t¦mSv A¿-¸³, Im¨mw-Ip-dn¨n tIi-h³ Xan-gvmSv tIcf hw AXnÀ¯n-bnÂs¸- Sp¶hbm- b ncp¶p. AXp- t ]mse IÀ®m- S I AXnÀ¯n-bn n¶v h¶-h-cm-bn-cp-¶p. i¦-cwIp- f§c Ip«n-Ir-jvW³, Xncp-h-¼mSn tZh-kzw tKmhn- µ³Ip«n, F¶o B-IÄ. Hs¡ Xs¶bpw m«m-- I-fn ap³ nc-bn hncm-Pn-¨-h-bm-bn-cp-¶p. tIc- f-¯nse tIm¶n, tImS-mSv Iq«n n¶v Cd-§nb B-IÄ KP-n-c¡v kuµ-cy-¯nv XneI-aWn-bn- ¨-h-cm-Wv. Inc-§m«v tIi-h³ apX Ip«-Ip-f-§c cma-Zmkv hsc Xe-ap-d-bmbn h¶v n¡p-t¼mÄ, tImS-mSv Iq«n n¶v apÃ-¡Â _me-Ir-jvW³, Xnc-h-¼mSn inh-kp-µÀ, ]m¼mSn cmP³ F¶o KP- ho-c-·mÀ Cd-§n-h-¶-h-cn {]ap-JÀ BWv. `wKn- bpsS nc C§s t]mIp-¶p-sh-¦n ap-jy³ I- Gähpw henb B- I - f mb sN§- à qÀ a- h I c¦-m-Y³, Kpcp-hm-bqÀ tIi-h³ F¶n-hÀ B- I-¼-¡mÀ¡v C¶pw kvac-W-bn hnkva-b-ambn nev¡p-¶p. à B- I - f psS e£- W - § - f n- t e¡v F¯ntm¡p-Ibm-sW-¦n of-apÅ I¯ Xp¼n- - Ip«³Ipf§c cma-Zmkv ssI, hnSÀ¶ Np- v (Xp- ¼ n- b psS Aäw) FSp- ¯ - 23
 • 24. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 W-§-fmbn mK]-S-hpw, Nqc-s]m- fnbpw h¶p. ]n¶oSv AXn Hcp ]co-£bpw hnP-bn-¨n-«n-Ã. Af- hn 1 tIm 6 hncÂ. Gähpw henb Xte-s¡-«nsâ Af-hm-Ip- t¼mÄ, 1 tIm 4 hncÂ, 1 tIm 3 hnc F¶o Af-hp-IÄ henb B-IÄ¡pw CS-¯-c-¡mÀ¡pw Hcp- t ]mse sI«m- h p- ¶ - X m- W v . sh©m-a-c-hpw, Be-h-«hpw Hcp amä-¯npw k½-Xn-¡msX ne- n¶v t]mIp-¶p. IpS-bpsS Imcy- ¯nÂ, km[m-cW IpS¡v ]pdta Xma-c-hn-Ãv, Xma-c-hn-Ãn mK- ]¯n (FÃmw DÄh-is¯ Ic-hn- cp-Xm-Wv) F¶o§s-bmWv ]pcm- X- - a mbn I- p - h - c p- ¶ - X v . CXv hfsc Ipd-ªp. IqSp-Xepw tZhkzw A[o--X- ]Wn- b p- h m³ C¶v c- p - t ]À am{Xta Pohn- ¨ n- c p- ¸ p- bn- e m- W v . B t{]an- I - f m- b - h À m«m- - I - f psS Åq. C¯cw IpS-IÄ hnc-en F®m-hp¶ tZh- F®w m«n D- m - I - W - s a- ¦ n A[n- I m- c n- I - f psS kz-§Ä n[n-t]mse Ct¸mgpw kq£n-¨p-h-cp-¶p. I®p- X p- d - ¸ n- ¡ m³ cwK¯v Cd- t §- kabw tImew, AYhm XnS¼v F¶ ]d-b-s¸-Sp-¶Xv sX¡v AXn-{I-an¨v Ign-ªp. I]Skvtlw Sn¨v am[y- `mK¯v D]-tbm-Kn-¡p¶ hen-¸-¯nÂ, a²y-tI-c-f- a-§-fn Ømw ]nSn-¡p-hm³ S-¡p¶ B ¯n-teXv F¯p-t¼mÄ A©c ASn-tbmfw Db-c- t{]an-Isf C¡q-«-¯n DÄs¸-Sp-¯-cp-Xv. Fs´- ¯n hcn-Ibpw Ae-¦m-c-§Ä IqSp-Ibpw sN¿p- ¦nepw sNbv s X- ¦ nÂ, hcpw `mhn- b n mS³ ¶p. Igp-¯nse Ib- d p- I Ä ]- v ]«v s]mXn-b BIfpsS t^mt«m I- v Xr]v X n- b - S - t b- KXn- D- m - b n- c p- ¶ nà Ct¸mÄ AsXÃmw Imgv N - b n ]c- tISv hcp-sa-¶-Xnv XÀ¡-an-Ã. tam-¶-Xn-bn F¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. aWn-Iq«w B-I-fpsS Na-b-§Ä ]e Ime-§-fn-embn kvs]j Bbn shÅ HmSn Xs¶ XoÀ¡p-I- cq]w sIm- v C¶s¯ ne- b n F¯n- b - X mhmw bmWv ]Xn-hv. FÃm Na-b-§fpw AWnªv S-¶- F¶v Icp-Xm-hp-¶Xm-Wv. cmPm-¡·mÀ bp²-¯n-epw, - - Sp- ¡ p¶ Hcp kly- ] p- { Xs I- m Â, Ct¸mÄ ae- cmP-Iob tLmj-bm-{X-bn-epw, sNdnb Ipan-f-IÄ bmfn am{X-aÃ, B-¡¼w, B lcw temIs¯ apgp- - XpWn-I-fn Xp¶n ]nSn-¸n¨ sIm¨p-X-te-s¡-«v, Inc- h³ Iog- S ¡n sIm- n - c n- ¡ p- I - b m- W v . §m«v ¼q-Xn-cn-bpsS a-Ên hncn-ªv, C¶s¯ ap¯-ѳ, A¨³ apX XpSÀ¶v In«nb B Xse-s¡«v AYhm sän-¸-«-am-bn. s]cp-hcw ]qc- I¼w AXn Bgv¶v ]Tn-¡p-hm-pw, Adn-bp-hmpw ¯nsâ hnkva-b-ambn amdn. AXn ]n¶oSv ]co-£- Ign-ªp. Cà AXv XpS-cp-I-bm-Wv. {io apIp-µ³ Ip«³ Ipf-§c þ ]qc-§-fpsS mSmb XrÈq-cnse Ip«³Ip-f- §c kztZ-in. B, B-¨-abw Cu hnj-b-§-fn AXoh XÂ]-c³. KP]cn-]m- e- - ¯ n Gsd {i²m- e p. B- t {]- a n- I - f n FSp- ¯ p- ] - d - t b- t]cmWv Ct±- l - ¯n-tâ-Xv. Ip«³Ipf§c, Xncp-h-¼mSn t£{X-§-fnse kPoh {]hÀ¯-I³. 24
 • 25. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 B-Isf ab-¡p-shSn sh¡p-¶-Xnv ap³]pw ]n³]pw {i²n- t ¡- Nne Imcy- § Ä Dr. cm[m-IrjvW ssIaÄ Zqsc n¶p- s Im- - p - X s¶ B- I sf Ip¯n- D- m b ]pXnb DWÀhn Dcp- ¯ n- c n- ª - X mWv ab- sh¨p ab¡n im´-cm-¡mpw Xf-bv¡mpw Ign- ¡p- s h- S n. ab- ¡ m- pÅ acp¶p nd¨ kndn©v bp¶ B[p-oI kmt¦-XnI coXn-bmWv ab-¡p-sh- tXm¡p-]-tbm-Kn¨v e£y-Øm--t¯¡v ]mbn-¡pw. Sn. (Chemical immobilisation or Tranquirlisation) Ccp-]Xmw kndn-©nsâ kqNn arK-¯nsâ ico-c¯n Xd-bv¡p- - qäm- n sâ Adp- ] - X p- I - f n B{^n- ¡ ³ B- I - ¶-tXmsS acp¶v Ip¯n-sh-bv¡-s¸-Sp-¶p. kndn©pw fnepw Fgp-]-Xp-I-fn atejy, {ioe¦ F¶n-hn-S- kqNnbpw DÄs¸« hnt£-]W kma-{Kn¡v ‘UmÀ«v’ §-fnse Gjy³ B-Ifnepw Cu coXn {]tbm-Kn¨p. - F¶mWv t]cv. UmÀ«v ]mbn-¡mpw acp¶v Ip¯n- C´y-bn Hdo-Ê, ]Ýna _wKmÄ F¶n-hn-S-§-fn sh-bv¡mpw sNdnb shSn-a-cp¶v Xnc D]-tbm-Kn-¡p- Bcw-`-¯n S-¯nb Hmtcm {iahpw hnP-b-I-c- ¶p. kndn©v Xd- ¡ p- t ¼m- g p- - m - I p¶ BLm- X - t aäv am-bn-cp-¶p. ]n¶oSv ]e Øe-§-fnepw ab-¡p-shSn NmÀÖv s]m«p- I bpw B aÀ±w sIm- v acp¶v {]tbm- K n- I - a m- ¡ p- I - b p- - m - b n. tIc- f - ¯ n Cu Ip¯n-sh-bv¡-s¸-Sp-Ibpw sN¿pw. amÀ¤w Ah-ew-_n¨v mq-dn ]cw {]mhiyw ab-¡p-sh-Sn-bpsS {]m[myw ]e Xc-¯n-em-Wv. ab¡n Xf-¨n-«p--v. Ah-bn A[n-Ihpw aZ-¸m-Sn Im«m--¡q-«-¯n n¶pw e£-W-sam-¯-Xns iey-¡m-cmb m«m--I-fm-bn-cp-¶p. am{Xw Xncªv _Ôn-¡mw. icoc £X-taÂ-¡msX Ncn-{Xm-Xo-XImew apX hyXyØ D]m-b§Ä - - Xf- b v ¡ mw. hnf- m- i - a p- - m - ¡ p- ¶ - h - t b- b pw, sIme ne- h n- e p- - m - b n- c p- ¶ p- s h- ¦ nepw th- { X ^e- { ]- Z - a m- sIm¼-m--I-tfbpw Xf¨v mSp-I-S-¯p-I-sbm, Iq«n- bn-cp¶nà F¶p-X-s¶-bà ico-c-£Xw ]gb coXn- e-S-¡p-Isbm sN¿mw. apdn-hnpw tcmK-¯npw I- f psS IqS- ] n- d - ¸ m- W v . ikv { X- { In- b m- c o- X n- b n ab¡n NnIn-Õn-¡mw. IÀ®m-S-I-¯n Nne Im«m- 25
 • 26. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 - I - f psS o- p hfÀ¶ sIm¼v apdn¨v B- t h- « - km²yX-bp--v. AX-]-I-S-am-Wv. kÀÆ kzX-{´-mb ¡m-cpsS NqjWw Hgn-hm-¡mpw Cu amÀ¤-a-h-ew- B-bmWv nb-{´Ww hn«-sX-¦n ab-¡p-shSn _n-¡p-¶p. kwLw {]tXyI Pm{KX ]men- t ¡- - X p- v B Im«m- - b nepw m«m- - b nepw Hcp- t ]mse Xncn-ªm-{I-an-¡m³ Xpn-bp¶ ]£w Bß-c-£- aZ- ¸ mSv D- m - I m- d p- v F¦nepw Gsd `mcn¨ ]Wn- b n- ¡p- t h- kpc- £ n- X - Ø mw Xnc- s ª- S p- ¡ - W w. ÃmsX AanX t]mjWw sIm- v A[nIw XSn¨ m«m--I-fn-emWv {]tXy-In¨v XWp-¸p-Im-e¯v IqsS IqsS D- m - h m- d v . DuÀÖ- k z- e - X - b psS {]I- S - a mb e£Ww F¶mWv aZ-¸m-Sns s]mXpsh AwKo-Icn- - ¨n-«p-ÅXv.- oÀho-¡-¯nsâ Bcw-`w, oscm-gp-¡v, hn]- coX {]XnI-cWw, F´n-tbpw XIÀ¡Â XmÂ]cy - Ipd-hv, IpXn-¨p-]m-bm-pÅ {]h-WX F¶o Bdp L«-§-fn {]tXy-In¨v aq¶mw L«-¯n N§e XIÀ¯v ap³t]m«v IpXn-¡mpw ]oVw G¸n¨ ]m¸m-tmSv ]Icw XoÀ¡m-p-am-hpw hmRvO. aZ- bm sIme-bm--bmbn amdp-¶Xv Cu kµÀ`-¯n-em- Wv. ZWvUw CÃmsX kvtlw sIm-p-am{Xw nb- {´n¨ nc-h[n ZrjvSm-´-§-fp--v. {]mbm-[n-Iy-ap-Å- hbv¡v aZ-¸m-Snsâ Ime-b-fhv Ipdªpw sNdp-{]m- b- ¡ mÀ¡v IqSn IqSn- b p- a mWv I- p - h - c p- ¶ - X v . nb-{´Ww hn« B-Isf ab-¡p-shSn sh¡p- ¶-Xnv ap¼mbn hf-sc-b[nIw Imcy-§Ä Hcp ap³I- - cp- X  F¶- n- e bv ¡ v Adn- t b- - X p- - v . nb- { ´Ww hr£-¯nv apI-fn n¶pw Bbv¡v Ib-dm³ hn« B Im«m--sb-t¸mse kÀÆ kzX-{´-mtWm ]äm¯ Xn- p - I Ä, hoXn- I p- d ª Bg- a pÅ tXmSp- F¶-dn-bWw. nb-{´Ww hn«v ]cp-¡p-Isfm, Poh- IÄ B aXn-en--Sp-¯m-sW-¦n aXn-en--¸p-dw. m- i sam, mi- - j v S - § sfm D- m - ¡ n- b n- « ps- m F¶- sI«n-Sp-¯m-sW-¦n P-hm-Xn-enÂIq-Sn-sbm, X«n³ - dn-bWw. Bbpw H¶mw ]m¸m-p-am-bpÅ ]g-¡w, ]pd-s¯m, sSd-Ên nt¶m shSn-sh-¡p-¶Xv IqSp- B CSª kml-N-cyhpw ]Ým-¯-ehpw a-Ên- X kpc- £ n- X - a m- b n- c n- ¡ pw. B- ¸ p- d - ¯ p- n¶v em-¡-Ww. Ip¶n³ap-I-fnepw sN¦p-¯mb {]tZ-i- Bsf Cd-¡m¯ kml-N-cy-§-fn Abm-tfmSv §-fnepw sh¨pÅ ab-¡p-shSn Ign-bp-¶Xpw Hgn- ss[cy- a mbn Iangv ¶ p InS- ¡ m³ ]d- b - W w. hm- ¡ - W w. AXp- t ]mse cm{Xn Ime- § - f n- e pw. ]m¸m³amÀ Bbv¡p tÀ¡v n¡msX Hcp-h- F¶m Dd-¸pÅ aXn sI«n--I¯v shfn-¨-ap-s- i-t¯¡v amdn n¶v Pm{KX ]peÀ¯-Ww. 15 apX ¦n cm{Xn sN¿m-hp-¶-Xm-Wv. AXp-t]mse Xs¶ 20 hsc hb- Ê n- p- a p- Å n D- m - I p¶ tamU F¶p `mKnI-amb _´-h-Ênepw ab-¡p-shSn {]tbm-Kn- hnti-jn-¸n-¡m-hp¶ aZ ka-b¯v s]s«¶v tcmjm- ¡mw. ab-¡p-sh-Sn-sh-bv¡p-¶-Xnv ap³]v ab-¡p- Ip-e-cm-¡p-¶Xpw IqSp-X Ipkr-Xn-bp-Å-hbpw shSn sh¨ DSs Nne B-IÄ HmSp-hm³ km²y- A{Iam-k-àcpw ]m¸msâ I¸--IÄ¡v hg-§m- X-bpÅ Imcyw ]m¸m-tbpw ImWn-Itfbpw ]dªv - ¯-Xmbpw Bbn-cn¡pw. aZ-apÅ apXnÀ¶ 5% B- a-Ên-em¡n Pm{KX ]peÀ¯m³ {]tXyIw nÀt±- IÄ im´cpw Ap-k-cn-¡p-¶-h-bmbpw Ap-`-h- in-¡Ww AYhm HmSp¶ ]£w hn«v hn«v Bsb s¸-«n-«p--v. hnfn¨v A©m-dp-n-anjw B HmSmsX tm¡-Ww. B n¡p¶ Øe- h pw, kml- N - c yhpw ab-¡p-sh-Sn-¡p-tijw B shÅ-¯n Cd-§m³ kqjvaambn nco-£n¨v B-bpsS s]cp-amäw ImbnI - 26
 • 27. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 iàn, {]mbw XpS-§nb LS-I-§Ä a-Ên-em-¡n- ¡p- s h- S n- ¡ p- t ijw Bsb ]qÀ® _´- h Êv bmWv ab-¡p-a-cp-¶nsâ tUmkv nÝ-bn-¡p-¶-Xv. B¡p- ¶ - X p- h sc P- § Ä i_v Z - a p- - m - ¡ m- s Xbpw hmÂIp-S-¯nsâ hi-§-fn t]f ]pd¯v ab-¡p- ]S¡w s]m«n-¡m-sXbpw D¨-`m-jWn {]tbm-Khpw shSn DXnÀ¯p-¶-XmWv Gähpw kpc-£n-X-Xzw. ab- D- m - I msX {i²n- ¡ - W w. hS- s a- d nªp Ipcp- ¡ p- ¶ - ¡p-acp¶v {]tbm-Kn-¡p-¶bm-fn-sâbpw kl-{]-hÀ¯- - - Xnp ap³]v Hcp o- hSn- s Imt- m AYhm Hcp I-cp-sSbpw kpc-£n-X-Xzhpw hfsc {][m--s¸-«-Xm- sNdnb IÃv tZl-¯n-te¡v Fdntªm B{I-an-¡p- Wv. th-{X Pm{KX ]peÀ¯m-sXbpw kpc-£n-XXz hm-pÅ hy{KX a-Ên-em-¡mw. kwhn-[mw GÀs¸-Sp-¯m-sXbpw nev¡p¶ Øe- Im«m--Itf ab-¡p-hm³ Cs½m-_n-tem¬ ¯nsâ `qan-im-kv{X-]camb {]tXy-IXIÄ IW-¡n- - - - - AYhm “Fw 99” F¶ acp-¶mWv {]tbm-Kn-¡p-¶-Xv. se-Sp-¡m-sXbpw Bsb shSn-hb¡m³ Hcp-§p-¶Xv- v amc-I-am-b-Xn-m AXoh {i²-tbmsS ssIImcyw A]-ISw £Wn-¨p -h-cp-¯p¶-Xnp Xpey-am-Wv. sN¿p-Ibpw {]Xyu-j[§fmb sU]n-tmÀ^ntm - - - tdm_³ AYhm sske-kn³ sslt{Um-t¢m-dnUv Fw 50-þ50 Icp-X-Ww. Fw 99 sâ U_nÄ tUmkn- F¶ acp-¶mWv m«m-Isf ab-¡m³ D]-tbm-Kn-¡p- - emWv {]Xyu-j[w Ip¯n-h-bv¡p-¶-Xv. m«n D-m- ¶-Xv. 100 an. {Kmw. Hcp kn. kn. bnepÅ acp¶v Hcp Ip¶ kpc-£n-XXzw Im«n e`n-¡m-¯-Xp-Im-cWw S¬ Xq¡-apÅ Bbv¡v F¶v s]mXpsh IW-¡m- ]änb Xm¸m-¸p-d¯v khmcn sNbvXv Im«m-tb ab- - ¡m-sa-¶n-cp-¶mepw B-bpsS Ah-Øbpw kml-N- ¡p-hm³ km[n-t¨-¡pw. kqNn t]in-¡p-Ån Ib-dn- cyhpw Ap- k - c n¨v Aev ] w hÀ²n- ¸ n- t ¡- n hcpw. bn-«p-s¦n thK-¯nepw Xz¡n-Sn-em-sW-¦n kmh- - - Bâ-tKm-kn F¶ adp-a-cp¶p ab¡w DWÀ¯p- [m-¯nepw ab-¡w Ap-`hs¸-Sp-¶p. AXp-t]mse - - - hm³ Icp-X-Ww. ab¡p shSn-tbäp ab-§p¶ B- ag-bpÅ kµÀ`-§fn ab¡w sshIn-tb-¡pw. - IÄ XnIª At_m-[m-hØbn BI-Wsa-¶n-Ã. - - - ]n³Im-en sI«nb N§e Aev]w o-p InS- icoca-¡m-m-Im¯ nÝ-em-hØ. - ¡p- ¶ p- s - ¦ n AXnsâ I®n- b n IqSn IbÀ ab- ¡ p- a - c p- ¶ nsâ tUmkv ico- c - a m- k - I ew tImÀs¯-Sp¯v H¶v _Ôn-¡-Ww. AÃm-¯-]£w hym]n-¨mepw nÝ-em-h-Ø-bn F¯m¯ kµÀ`- hS-¯nsâ h«-I-®n-bpÅ `mKw Npcp«n Fdnªv §Ä D- m - s b¶p hcmw. A¯cw kµÀ`- § - f n tXm«n- s Im- v FSp¯v IbÀ h«- I - ® n- b n IqSn BZyw sImSp¯ tUmknsâ ]IpXn ho- p w tImÀ¯v _Ôn-¨-tijw kpc-£nX Xdn-bn-te¡v {]tbm-Kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. ab-§n-In-S-¡p-I-bm-sW- sIm-p-t]m-I-Ww. S (ap³Im-ep-IÄ)-bpsS -Ibdp- ¦n {]Xyu-j[w Bân-tUm«v Ip¯n-h¨p ab¡w IÄ Hmtcm-¶mbn hen-¡p-¶Xp-kcn¨v Xdn-bn-te¡v - - - DWÀ¯n Fgp-t¶-ev]n-¡-Ww. a-b-¡p-shSn kwLw B o§p- I bpw N§e sIm- v Aacw ac- t ¯mSv _e-apÅ h«-I®n-tbmSpw IqSnb t]mfn-s{]m-¸n-en³ - sI«-Ww. S amdm-¡p-Ibpw thWw. Btb sI«n- Ibdpw of-apÅ tXm«nbpw Icp-X-Ww. b-tijw Xd-¨n-cn-¡p¶ kndn©v hen-s¨-Sp¯v apdn- ab-¡p-shSn icn-bmbn ^en-¨n-«pt-m F¶-dn-bp- hn acp¶v hbv¡-Ww. hm³ 8þ10 ann-«n-p-Ån IW-bn-d§p-¶Xp ImWmw.- th- { X XW CÃm¯ ]£hpw ]I ka- sNhnIfpw hmepw nÝ-e-am-Ip-Ibpw sN¿pw. b¯pw Btb shÅ-sam-gn¨v XWp-¸n-¡-Ww. IqÀ¡w hen-¡p-Ibpw aq{Xw Cäp hoWp-sIm- Fc- sI«p- h m³ km²y- X - b p- s - ¶ v ]m¸m- t mSv -n-cn-¡p-¶Xpw à ab-¡-¯nsâ kqN--bm-Wv. ab- ]d-ªn-cn-¡-Ww. Dr. cm[m- I rjv W ssIaÄ þ {]ikv X shän- dn kÀP³ KP- ] - c n- ] m- e - - ¯ n {]tXyIw sshZKv[yw t-Snb tIc-f-¯nse A]qÀÆw tUmIvSÀam-cn HcmÄ. sIm¨n tZhkzw t_mÀUnsâ KP-]-cn-]m-e D]-tZ-jvSm-hmbpw tk-hw Ap-jvSn-¡p-¶p. Ct±lw Hcp B DSa IqSn-bm- Wv. (Ph : 0487-2333155, 2336389 ) 27
 • 28. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 hrÝn-tIm-kvX-h-¯nv hncp-¶p-Im-cmbn F¯nb KP-ho-c- ·mÀ cma-hÀ½ Ipªp®n X¼p-cm³ {io ]qÀ®-{X-bo-isâ hrÝn-tIm-Õ-h-¯nv Hcn-¡Â ocnsâ ImTn-y-¯-¯n s]«v hS- hncp-¶p-Im-cmbn F¯n tNÀ¶n-«p-ff tIc-f-¯nse ¡mt©cn hm-²ym³ a¡v kao-]w-h¨v tZhkzw Xe-sb-Sp¸pff KP-ho-c-·m-scIp-dn-¨pÅ HmÀ½-I-fn- sNdn-b-N-{µ-ti-J-cs Ip¯m³ {ian-¨-Xmbn tI«n- te¡v Hcp- a-S-¡-bm-{X-bmWv Cu Ipdn-¸nsâ Dt±iw «p--v. ChnsS ]qÀ®-{X-bn-isâ aXn¡-I-s¯¯n- tZhkzw sNdn-b-N-{µ-ti-J-c³ tNÀ¶ B- I sf tZhkzw DS- a - Ø - X - b n- e p- f - f - kmamyw à `wKnbpw CS-¯cw sIm¼p-ap- sX¶pw kzIm-cy-hy-àn-IÄ Hma-n-¨p-h-fÀ¯n-b-h- ff sNdn-bN{µ-ti-Jc³ Aev]w Iq«m-Ip¯p kz`m- - - - - sb¶pw Xcw-Xn-cn¨v Ah-X-cn-¸n-¡p-¶Xv IqSp-X h-ap-f-f-h-m-bn-cp-¶p. tImew-I-bän Fgp-¶-f-fn-¨m Bkzm-Zy-I-c-am-bn-cn-¡p-a-tÃm. Cu kz`mhw ImWn-¡p-I-bnà F¶ hnizm-k-ap--m- C¶s¯ tZhkzw B-IÄ ]eXpw ]cn-Xm- bncps¶-¦nepw. Hcn¡Â Xriq-cn--Sp-¯p-ff sbm- ]m-h-Ø-bn-ems-W-¦nepw BZy-Im-es¯ tZhkzw hnse ]qc-¯n C§ns kw`-hn-¨n«p-ffXmbn tI«n- - - B-IÄ e£-W-sam-¯-hbpw Akm-amy Db-c-ap- «p--v. f-fhbpw Bbn-cp-¶p. Ah-bn Gähpw Dbcw IqSn- - tZhkzw ]Zva-m-`³Ip«n b-h-m-bn-cp¶p tZhkzw Ip«n-È-¦-c³. tZhkzw B-I-fn Gähpw tIa-m-b- Hcm-- Ip«n-È-¦-c³ B kmamyw à `wKnbpw Db- bmbncp¶p tZhkzw ]Zva-m-`³Ip«n. hosW-Sp¯v chpw Dff B- b m- b n- c p- ¶ p. AXp- s Im- v Xs¶ nÂIp¶ sIm¼p-I-fmWv Gähpw BIÀj-Wobw hrÝn-tIm-Õ-h-¯nv Chsâ ]pd¯v XnS-t¼äpI F¶m B-N´¯nsâ Ah-km-hm-¡mbn IW- - - - ]Xn-hm-Wv. {]tXy-In¨pw Xrt¡«]pd-¸m-Snsâ A¶v. ¡m-¡n-bn-cp¶ ]Zva-m-`³ Ip«n AIm-e-¯n Ncn- F¶m Chv IptdtÈ Iq«m--Ip¯v kz`m- bp-I-bm-bn-cp-¶p. h- a p- - m - b n- c p- ¶ p, C¶s¯ sX¨n- t ¡m- « v I m- h nv kzIm-cy-hy-àn-I-fpsS B-IÄ D- m - b n- c p- ¶ - X p- t ]m- s e. Ignª qäm--nsâ Bcw-`-Im-e-L-«-¯n hS- CXnv DZm-l-c-W-ambn Hcp kw`-hhpw HmÀ½- ¡³ ae-_m-dnse a-I-fpsS kphÀ®-Im-e-L«w bn sXfn-bp-¶p. tZhkzw A[n-Im-cn-IÄ Gdnb Bbn-cp-¶p. AXp-sIm-v Xs¶ Cu a-I-fn-seÃmw Bß- h n- i zm- k - t ¯msS Hcp N§- e - b psS c- - ä - e£-Wsam¯ KP-ho-c·mÀ aÕ-c¯n-s-¶t]mse - - - ¯mbn t]mepw sI«p-am-bn-cp-¶p. tZhkzw Ip«n-È- Xe-bp-bÀ¯n-n-¶n-cp-¶p. Ah-bn NneXns-Ip-dn¨v ¦-c-tbpw tZhkzw Ip«n-Nn-Zw-_-c-tbpw. F¶m Hcp sImÃs¯ hrÝn-tIm-Õ-h-¯nv sImSn-tbänv Aev]w kvacn-¡mw. ap³]p-ff BZy-Zn-hks¯ taf-¯nv Ime-an-«t¸mÄ - - ]-a-¶-Iq-S-em-äv]pdw a Ing-t¡-S³, ]men-bw Xs¶ Ip«n-È-¦-c³ Ip«n-Nn-Zw-_-cs Ip¯n. CsXm- -ti-J-c³, ]menbw Ip«n-Ir-jvW³sIm-tfm-Sn, i¦p- s¡-bm-bn-cp-s¶-¦nepw Ip«n-È-¦-c³ Btcm-Ky-¯n- ®n-m-bcpsS B, Bh-W]d¼v, tZi-aw-Ke¯v a - - - - - tâbpw Ag-In-sâbpw Imcy-¯n³ kzIm-cy-B--I- A¿-¸³Ip-«n, tZi-aw-K-e-¯va tKm]m-e³ XpS§n tfm-Sp-t]mepw InS-n¡p-¶-Xm-bn-cp-¶p. {io ]qÀ®-{X-bo-isâ hrÝn-tIm-Õ-h-¯nv tamSn- tZhkzw Ip«n-Nn-Zw-_-c³ Iq-«m³ F¯n tNÀ¶ B k-lysâ a¡sf Ipdn¨- Hcp- h n[w s]m¡- a p- - v . Btcbpw D]- { Z- h n- ¨ - ev]w hnti-jw. Xmtbm, mi--jvS-§-fp--m-¡n-b-Xmtbm Adn-hn-Ã. IqS-em-äp-]pdw cma-N-{µ³ ]s£ Ip«n-È-¦-c-sâb-{Xbpw AgIpw BIÀj-Wo- Chv s]m¡w teiw Ipd- h m- W v . Dcp- {]Ir- b-Xbpw CÃ. Xn-bm-Wv. im´-kz-`m-hnbpw Fgp-¶-f-fn-¸nsâ ne- 28