Successfully reported this slideshow.

Makarajyothi 2005

0

Share

Loading in …3
×
1 of 81
1 of 81

Makarajyothi 2005

0

Share

Download to read offline

Makarajyothi 2005, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India
Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy
www.thamara.net

Makarajyothi 2005, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India
Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy
www.thamara.net

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Makarajyothi 2005

 1. 1. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 X¯zakn ]pWyw ]q¯p XfnÀ¯ ]pjv¡-cn-Wn-X³þXoc¯v [z-´-coþ a{´w hoWp InfpÀs¯m-cu-j[n almþ hr£w hfÀ¶n¶nXm a¶n-¦Â¡en-tcm-K-_m[ kIew o¡n-Ê-akvXw kpJwþ X¶m,sI¯W-teIn nev]p; kpIrX tPymXn-ÊnXmIm¬apmw. XmacwIpf§c A¿¸ tkhm kanXn (TASS) 2
 2. 2. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 helg htqCÛùlãrMû becX heoX ùhmejõ ùMflogjfl ujX oìfCX kgÂxpãflVe pevgvõeOeã beacljcfljYgpX aMóaYesi vfOeã hËelx heCfoVaãv ùhlfYëMcav MXKòaùk oOevû aoabe YtóeOfãg©û ùlfoMhlfvglû helghtqCÛùlãrMû lecjXkgä~j ùMr OqîMem£eab MjCX anekbrjõX cuehtpõX heaÍõM bXMlfnkX mqbª jìekjX bfYgX akjaä akäf bfùiuX heqbªlr uôoãevÌX EqèùleChjX aobX Mem£ejX ùhCcecõuX Mem£ejX ùhCcecõuX hájÔeKõaclox aãe bfùh htpõX bfMV bÌõX vflõX Mgíû haæÿjû lmõ ùhmaÿe Yibez bfóÛg MXaYeû ùhfãX mglX Mem£e bmlf cevam ìfùh ùhmeovfjlX Mem£ejX ùhCcecõuX YtlveL moevÌe mqbª Ytloãehje jìjìcue yeaue cècelXi icvX Meam£ lgYõX vace vcû kejgCõecôl htjflX ãmõ OvVéjfq cele mqbª bfIxv ujX aobX hfle jgaùoeYfó©cû Mem£ejX ùhCcecõuX lX Mem£ejX DuX baÌ cuessboõX oãevfOfX DmxclxkganMVjX aobX Dvõoe MjCX vem£f Dmxclxßùlg bfveMvX lVacb MjCX cc DmxcofóØ ùhoelejX lmxceox kejgCõ Yeabv Mem£ejX ùhCcecõuX jì jì cueùhaYe! 3
 3. 3. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 SRI POORNATHRYEESHAN SAHAYAM SRI CHOTTANIKKARAMMA SAHAYAM Puliyannoor Divakaran Namboothiripad Eroor P.O., - 682 306, Tripunithura. 19-12-2004 Ref. Date : .......................... Xma-cw-Ip-f-§c {io [À½-imkvXm t£{X-¯nse DÕ- h - t ¯m- S - p- _ - Ô n¨v {]kn- ² o- I - c n- ¡ p¶ “aI-c-tPymXn” kvac-WnI 2005 p FÃm hn[ `mhp-I-§fpw A¿¸ `K-hmsâ Ir]m ISm-£hpw D- m - I s« F¶ Biw- k n- ¡ p- ¶ p. X{´n Znhm-I-c³ ¼q-Xn-cn-¸mSv 4
 4. 4. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 BapJw jepvijfãeã lôh¥tCfègJãfsn GÁbemVeokq GÁbmXmxkejX l~ägsë prbflèfszÜ DXMceTfãlfw ùMr htqCÛ ù lãrM aìaùle- ÁbX sòngèfãfjfTgÿ mVeOrvX DbqCÛvrãX lsÿ. kenX ceJfãfögX, mXmxkejX krBxacw cJfåfögX ùMr htqCÛ ù lãrMszÜ bôËfakeÁb- èfszÜ jepkrãl FÿgX vfJXc~esl vfnvfwTgÿg. ùMr htqCÛùlãrMszÜ bôËfakewmbX celôkãeTf lsÿãeCx lecjXkgä~j aìaùleÁbX Fÿsè jrlfãfw òfösh¥ëgèfãlx. GÁbeaIeóèfszÜ cgaÿeëfãeãf cgzbqó~äfsn ahesn Fd bqóbgX ckj apõelf lÖeJeãf kBfåfjfTgÿg. aìùlknkägsë Gÿ- cvèfveãf cgzbqó~äfw ckjapõelfãfntsë vëèfã ùMcX ùMífT- sh¥ëgkãgçeãf. Fd bqósè ckjapõelf jehkw aYocavõ aobraob|ejgsë SBgÿúèfvx Dkêëf ambfTgÿ ipjep|eqTgú Zjg keCfTãe- Cx. iphjfhenv jXisè bfoixojeã YfóiVj|eq, GëcÆq, EvTeq Sÿfbjgsë anKv~W, GÁbemVeokqTgX EvaùhcfkWTgX EmVe- oõkjcekgX Sÿg ùhlrìfTgÿg. ckjapõelfãgsë htqèrkjCèfvx mukjfòª anKk|eq, cXiäe- MXmkW avqÿ culxbõ©fkW, hjmõ~W vwkf mueãfòª Æehvcg- ëckW, caveujceãf Dòªëfòªg lÿ cele ZeHxsmJÜx ùhfazÜBxmx, Â~- ägsë Snâe mXjXY~äfngX DkcBfåg mukjfòª Y©pv~W, Sÿfb- ajeëx DÖh¥ambemcflfTgú vÌf beTgkäfw ZlgTebgÿlnâ. GÁbeaIeó~äfw hsRëgTgbeveãf AbajãgX ìCfTgÿale- sëeh¥X ambfh¥bqTevÌctqèfãeãx YbfTgÿ lecjXkgä~j ùMrOqî- Mem£ebx AbajãgX EãgjeajeiõmdKõX vwkf DvgùiufTsö Sÿx ùheqÓfòªgskeçx “ckjapõelf” lecjXkgä~j ùMrOqîMem£ebfszÜ heoe- jbfÌ~äfw mcqh¥fTsö. ùMruajvcû mVecfaã MjCX DÖh¥ Iym]vä³ Fkv. tKm]m-e-Ir-jvW³ ùhmføzÜx lecjXkgä~j DÖh¥ambe mcflf 5
 5. 5. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 aI-c-tPym-Xn-bn-eq-sS.. . . . . . . Xma-cw-Ip-f-§c {io[À½-im-kvXm-t£-{X-¯nse aI-c-hn-f-¡m-tLm-j-t¯mSp- _-Ôn¨v “aI-c-tPymXn” F¶ kvac-WnI aq¶mw ]Xn-¸n-te¡v IS-¡p-I-bm-Wv. {]Ya hÀjw t£{XIem hmtZym-]-I-c-W-§-sf-¡p-dn-¨pw ZznXob hÀjw D²-cn-bv¡-s¸- tS- - X pw {]Nm- c - ¯ n- e p- Å - X p- a mb t£{X- I - e - I - s f- ¡ p- d n¨pw {]Xn- ] m- Z n- ¨ p- s Im- - m - bn-cp¶p aI-c-tPymXn {]kn-²o-I-cn-¨-Xv. Cu hÀjw B-I-sf-¡p-dn-¨p-Å-XmWv R§-fpsS kwcw-`w. B t{]an-I-fmb `à-P--§Ä¡v, hnin-jy, Xr¸q-Wn-¯p-d-¡mÀ¡v CXv hn`-h-k-ar-²-amb ‘ B-hn- tij kZy’ Xs¶bmIp-sa¶v R§Ä {]Xym-in-¡p-¶p. B-¡-¼-¡m-cmWv H«p-an¡ DÕ-h-t{]-an-I-fpw. “B-¡-¼w, taf-¡¼w ” F¶ sNmÃv AzÀ°- am-¡p-¶-h-cmWv ½Ä. GXp m«n-em-bm-epw, GXp tPmen-bn-em-bmepw DÕ-h-¡m-e-§-fn Bbv¡pw taf- ¯ npw ap¼n nev ¡ m- pw, Bkz- Z n- ¡ mpw kabw Is- - ¯ p- ¶ - h - c mWv ½Ä. inip apX htbm-hr-²³ hsc CXn-sm-c-]-hm-Za-Ã. A§-s-bpÅ ap¡v B-I-sf-¡p-dn-¨pÅ hnti-j-§fpw hnh-c-§fpw lrZ-bm-hÀP-I-§-fm-Ip-sa¶v ]d-tb-- Xn-Ã. Cusbmcp Nn´-bmWv B-I-sf-¡p-dn¨v Hcp kvac-WnI F¶ Bibw R§Ä¡v evIn-b-Xv. D¯-a-K-P-§-fpsS e£-W-§-f-dn-bp-hmpw Ahsb I-p a-Ên-em-¡p-hm-pw, Ah-bpsS ip`m- ip-`-e-£-W-§-sf-¡p-dn-¨-dn-bmpw B t{]an-IÄ Gsd Xev]-c-cm-Wv. AXn-p-th--n-bp-Å-XmWv C¯- h-Ws¯ R§-fpsS Cu Ffnb kwcw-`w. ap- j yÀ ]- p apXte B t{]an- I - f m- b n- c p- ¶ p. AXn- pÅ sXfn- h mWv hf- s c- ¸ t- {io oe- I - WvT³ ¼o-im cNn-bv¡s¸« “amXw-Keoe”. ]{´-p ]S-e-§-fn-embn Fgp-Xnb Cu {KÙ-¯n At±lw - - - KP-§-fpsS ip`mip`-e-£-W-§Ä, BbqÀe-£-Ww, htbm-e-£-Ww, KP-c-£bv¡p sNt¿- Ap-{I-a- §Ä XpS§n B-I-sf-¡p-dn-¨pÅ FÃm hnh-c-§fpw ap¡v evIp-¶p. Xsâ {KÙ-¯n D¯a KP-§- sf-¡p-dn¨v {]Xn-]m-Zn-bv¡p¶ `mK¯v At±lw C§s hnh-cn-¡p-¶p. “ ˴ɶÉiªÉÉxÉJɺÉÆJªÉªÉÉÎSÉiÉ{Énù: º¡òÉ®úÉäxxÉÊiÉ: EÖÆò¦ÉªÉÉä- ®úÎSUôpùÉSɱɮúCiÉEòhÉǪÉÖMɱɺºÉÖ¶±ÉIhÉEòIÉ: Eò®úÒ * ºÉ´ªÉÉiªÉÖxxÉiÉ ¨ÉÉèÊCiÉEò tÖÊiÉ®únùººÉÆ{ÉÚhÉÇ EÖòIÉÒ: Gò¨É: ºlÉÚ±ÉVVÉÉǪÉiÉ SÉɯû¤ÉɱÉÊvÉEò®ú: {ÉÚMÉÒ ¡ò±É¶ªÉɨɱÉ: **” F¶p-sh-¨mÂ, mep-Im-ep-I-fn-ep-ambn Ccp-]Xp J-§-fpw, s]m§nb akvX-I-hpw, Xpf-bn-Ãm-¯-Xpw, cà-hÀ®-hp-amb sNhn-I-fpsS A{K-§-fpw, atm-l-c-§-fmb _mlp-aq-e-§-fpw, DbÀ¶-Xpw, ap¯nsâ tim`-bp-Å-Xp-amb sIm¼p-I-fpw, hoÀ¯-h-bdpw, XSn-¨p-o- `wKn-bpÅ Xp¼n-bpw, hmepw, ss]§-b-S- bv¡-bpsSXpt]mse iyma-hÀ®-amÀ¶-Xp-amb B-bmWv e£-W-sam¯ B. Xr¸q-Wn-¯p-td-i-mb “{io ]qÀ®-{X-boi `K-hm³” henb B t{]an-bm-bn-cp-¶p-h-t{X. Hcn-¡Â ]qÀ®-{X-bo-i ZÀi--¯n-mbn h¶ hnez-aw-Ke kzman-IÄ {iotIm-hn-en `K-hm-s-Im-WmsX k¦-S- s¸«v ]pd-¯p-h-¶-t¸mÄ `K-hm³ B-¸p-d¯v NmSn-¡-fn-¡p-¶Xv I-p-sh¶v sFXo-lyw. Xr¸q-Wn-¯pd DÕ-h-¯n-v, `K-hmv ]Xn-©v B-I-tfm-Sp-Iq-Sn-bmWv Fgp-¶-Ån-¸v. Xma-cw-Ip-f-§c {io[À½-im-kvXm-hnv aI-c-hn-f¡v Znhkw A©v KP-t{i-jvT·m-cpsS AI-¼-Sn-tbmsS 6
 6. 6. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 Fgp-¶-Ån¸v S-¯n-h-cp-¶p. C§s DÕ-h-§-fn-se-Ãmw, tZho-tZ-h-·mÀ¡v Hgn-¨p-Iq-Sm-m-hm-¯-Xm-Ip¶p B-IÄ. C{X-am{Xw {]k-àn-bpÅ B-I-sf-¡p-dn¨v Hcp kvac-WnI F´p-sIm-pw Ap-tbm-Py-am-bn- cn¡pw F¶v Icp-X-s«. B-t{]-an-I-fmb `à-P--§Ä R§-fpsS Cu kwcw-`-t¯mSv kl-I-cn-¡p-sa¶pw Cu kvac-WnI lÀtjm¡Àj-t¯msS kzoI-cn¡pw F¶p-apÅ {]Xym-i-tbmsS R§Ä, R§-fpsS Cu Ffnb D]- lmcw B-t{]-an-bmb {io]qÀ®-{X-bo-i-sâ-bpw, `à hÕ-e-mb Xma-cw-Ip-f-§c {io[À½ imkvXm-hn- sâbpw ]mZm-c-hn-µ-§-fn `àn-]p-c-Êcw kaÀ¸n-¨p-sIm-Åp-¶p. 20-12-2004 lcn. Fkv. sk{I-«dn, Xma-cw-Ip-f-§c A¿-¸-tkhm kanXn t£{X--ho-I-cW bÚ¯n ]¦m-fn-I-fmbn Hcp ]pcp-jm-bp-Ênsâ ]pWyw tSp-I. t£{X-¯nsâ ssNXyw þ tZi-¯nsâ ssNX-yw. t£{X ho-I-cW bÚ ]¦m-fn¯ ^e-{ipXn t£{X nÀ½mW {]hÀ¯--§-fn [-k-aÀ¸Ww S-¯n-bm Ignª Ggv P·-§-fn-tebpw hcp¶ Ggp-P-·-§-fn-tebpw ]m]w CÃm-Xm-Ip-sa¶v sshjvWh kwln-X-IÄ ]d-bp-¶p. 7
 7. 7. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 HHHHHH Df- f - S ¡w HHHHHH t]Pv t]Pv A B- I - s f- I p- d n¨v c- v hm¡v 13 A KP-]p-cmWw 91 Bh-W-¸-d¼p atl-iz-c³ ¼q-Xn-cn-¸mSv An-b³ A alm-{]-Øm--¡m-csâ amXw-K-Nn-´-IÄ 17 A Bbpw Ipcp-S³amcpw 97 amS¼v Ipªp-Ip-«³ {]k-¶-hÀ½ A B-¡mcyw 25 A ]qc-¸-d-¼p-I-fpsS tcmam-©-amb Dr. sI. -Fw. F{_lmw Xc-I³ kpµ-c-cm-a³amÀ 103 A {io]qÀ®-{X-bo-ipw B-Ifpw 29 {io kpµ-c-p-am-bp-ff apJm-apJw BÀ. hn. sI. X¼p-cm³ A KP-cm-P³ Kpcp-hm-bqÀ tIi-h³ 107 A KP-im-kv{X-¯n-smcp ]oTnI 35 sNmÆ-ÃqÀ IrjvW³Ip«n IrjvW-Ip-amÀ sIm«m-c¯v A ]qap-ffn tiJ-c³ 113 A kly-]p-{Xpw BS-bm-`-c-W-§fpw 39 apIp-µ³, Ip«³ Ipf-§c A kvarXn-bn hncn-bp¶ KP-hn-kvabw 114 sN§-ÃqÀ cwK-m-Y³ A B-Isf ab¡pshSnsh¡p-¶Xnv ap³]pw ]n³]pw {i²n- t ¡- Nne- I m- c y- § Ä 43 A Akm- ¶ n²yw sIm- p w {it±- b - m- I p¶ Dr. cm[m-IrjvW ssIaÄ KPt{ijvT³ Xncp-h-¼mSn N{µ-ti-J-c³ 116 A hrÝn-tImÂk-h-¯nv hncp-¶p-Im-cmbn A KP-cXvw KP-cm-P³ F¯nb KP-ho-c³amÀ 49 Kpcp-hm-bqÀ ]ß-m-`³ 117 cma-hÀ½ Ipªp®n X¼p-cm³ A ]pcp-jm-c§fpsS {]nb-¦c³ “KtPm-¯a³” - - - - A ]qc-§-fnse B-s¸-cpa 59 ]md-ta-¡mhv {io]-c-ta-iz-c³ 118 s{]m^. am[-h³Ip«n A ]qc-¸-d-¼p-I-fpsS AXn-Im-b-I³ A Bsb ASp¯dnª Hcp ]m¸msâ 65 sX¨n-t¡m-«p-Imhv cma-N-{µ³ 120 Bß-KX§Ä- - {io. `mkvI-c³ mbcpam-bpÅ A`n-apJw A n§Ä¡-dn-bmtam 123 V. IrjvWmYv - A B-IÄ B{I-an-Ifm-Ip¶ kml-Ncy-§Ä 69 - - Dr. sI. kn. ]Wn-¡À A XXv Xzw Akn 125 K.C. tPmÀÖv A B þ ap-jy-a--Ên Xnf-§p¶ 75 AÛpXw t]cm-aw-Kew hniz-mYv A tZh-Xm- XXzw (Hcp hnl-K-ho-£-Ww) 135 A B kwc-£-Whpw ]cn-]m-e-hpw 79 Fkv. inh-cm-a³ IS-¸mSv Elephant Manual A [À½-im-kvXm-hn-smcp Imhy A KtP-{µ-tam£w Im¯v tXh-cpsS B-IÄ 85 ]pjv]m-RvPen (I-hn-X) 139 inh-Zmkv hÀ½ cmP-e£van 8
 8. 8. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 Xma-cw-Ip-f-§c t£{Xw Aym- [ o- ¯ nepw ]m«- ¡ m- c nepw sNs¶- ¯ p- I - bm P·nXzhpw BVy-Xzhpw am{Xw _m¡n-bm- bn. t£{X-¯nse nXy-nZm ]qPbpw aäpw apS- §p- s a¶ a«m- b n- ¯ oÀ¶p. me- ¼ - e hpw Npäp- a - Xnepw s]mfnªp ImSp-]n-Sn-¨p. Xma-c-bn-Ãm¯ Xma-c-¡pfw a®ph¶v XqÀ¶ a«n-em-bn. A§ns Hcp Znhkw B a-¡se D®n--¼q-Xncn sNmÆ-c - Xo-s¸« alm-cm-Pmhv Xncp-a--Êv ap¼msI t£{X- ¯nsâ Xmt¡m h¨v B tZhv dp-¡ne nth- Zyhpw A´n-¯n-cnbpw BsW¶ Zpc-hØ I®p- o- t cmsS DWÀ¯n- ¡ p- I - b p- - m - b n. Icp- W m- n- Xr¸q- W n- ¯ pd sIm¨n cmPm- ¡ - · m- c psS [nbpw km- X [À½- ` - à - p- a mb X¼p- c m³ BØm--am-bn-cp-¶p-htÃm, Ah-cpsS Ipe-ssZ-h- DSs Xmt¡m-te-äp-hm§n Cu imkvXm t£{Xw amb {io ]qÀ®-{X-bo-isâ t£{Xw ]pcm-X--t£- Gsä- S p- ¡ p- I bpw PoÀt®m- ² m- c Ww S- ¯ n- ¡ p- {X-§-fn H¶m-Ip-¶p. Cu m«-I¯p X¼p-cm-¡- Ibpw sNbvXp. Xma-c-¡p-fhpw tNdv o¡n sh«n¨v ·m-cpsS hI-bmbpw AÃm-sXbpw thsdbpw ]e c- p - ` mKw IÃp- s I«n IS- h p- ] - W nXv ¶m- ¡ p- I - b p- t£{X- § - f p- a ps- - ¦ nepw imkv X mhv apJy- { ]- X n- ap- - m - b n. t£{X- ¯ nse nXy- n- Z mw S- p anäw jvT-bpÅ t£{X-§-fn-sÃ-¶p-Xs¶ ]d-bmw. ]- tZh-kz-¯n n¶pw S-¯p-hm³ Iev]--bm-hp- ¦p-än-¸mew Ign-ªm-ep-Ss hSs¡ tIm«-hm-Xn- Ibpw sNbvXp. AXp-{]-Imcw C¶p-h-tcbpw ]qPm- enp kao]w hncm- P n- ¡ p¶ Xma- c w- I p- f §c Zn-Im-cy-§Ä `wKn-bmbn S¶p hcp-¶p. 1960 Fs¶mcp sNdnb tZhm- e - b - a p- - v . AhnsS [À½- A¶s¯ henb X¼p-cm³ ]co-jn¯v alm-cm- im- k v X m- h mWv apJy{]Xn- j v T . imkv X m- h nsâ Pmhv t£{X-¡pfw tNsd-Sp¯v sh«n¨v H¶p-IqSn hn{Klw hfsc sNdpXpw ]g¡w sN¶-Xp-am-Wv. ¶m-¡n. C{]-Imcw Cu {Kma-hm-kn-IÄ¡v Ipfn- samc- ¡ m- e - a - - h - I - b m- b n- c p¶p Cu tZhm- e - b w. ¸mpw `Pn- ¸ mpw Xma- c - ¡ p- f hpw t£{Xhpw Dt±iw ap¶q- d p- s Im- à s¯ ]g- ¡ - s a- ¦ nepw ¶m¡n ne-n-dp-¯n-¯¶ sNmÆc Xos¸« X¼p- ImWpw. ap¼n-es¯ Imc-W-h-cmb ZoÀL³ ¼q- cmsâ Imcp-Wym-Xn-tc-Is¯ C¶pw Chn-Ss¯ Xncn Hcp Nn{X-I-em-hn-cp-X-m-bn-cp-¶p. ]s£ Pohn- {Kmahr²-·mÀ hmgv¯n-t¸m-cp-¶p. Xr¸q-Wn-¯p- X- h r- ¯ n¡v tImhn- e - I - § - f n- e m- { i- b n¨p Ign- t b- n d-¡mÀ¡v BsI-bpÅ Cu Hcp A¿-¸-t£{Xw h¶p. At±-l-¯nsâ ac-W-tijw a¡-fmb D®- Cnbpw A`n- h r- ² n- s ¸- S p- ¯ p- h m³ m«p- I mÀ n-¼q-Xn-c-namÀ¡v t£{XImcyw tm¡n S-¯p- Hs¯m- c p- a n¨v {]b- X v n- t ¡- - X m- h - i y- a m- I p- ¶ p. hm³ Ign-hn-Ãm-Xm-bn-¯oÀ¶p. a-hI kz¯p-¡Ä lecjXkgä~j aìùl hgvjgíejC ùhbqèv~äfw mqbªeÎve mukjfTgk 9
 9. 9. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 BIsf-Ip-dn¨v 2 hm¡v Bh-W-¸-d¼p atl-iz-c³ ¼q-Xn-cn-¸mSv B-I-sf-]än hf-sc-tbsd IY-IÄ tI«p-X-g- bmepw aäp- a p- - m - I p¶ FÃp- I Ät¡- e v¡p¶ ¼n-¨-h-cmWv tIc-fo-b-cn `qcn-`m-Khpw. F¶m £Xw apX-em-b-hbpw Nnehsb nXy-tcm-Kn-bm- B-I-sf-]än Ah-bpsS Pohn-Xs¯ B[m-c-am¡n ¡p- ¶ p. Nneh ac- W - s ¸- S mpw km²y- X - b p- - v . A[n-I-amcpw kwkm-cn-¡m-dn-Ã. Ah¡pw _p²nbpw aäp Pohn-IÄ¡p {]Xy-£-ambn Ap-`-h-s¸- kvtl-hpw, tZjy-hpw, Zmlhpw, hni¸pw FÃmw Sm¯ aZw F¶ Hcp {]Xn-`mkw B-I-fpsS {]tXy- aäp Pohn- I - s f- t ¸mse Xs¶ D- v . aäp arK- § - t f- I- X - b m- W v . FÃmNcm- N - c - § Ä¡pw aZ- a p- s - ¶ mWv ¡mÄ A[nIw _p²n-bp-s-¶p thWw ]d-bm³. 5 imkv{X-a-Xw. hr£-§Ä ]q¡p-¶Xp Ah¡p aZ-ap- hb-Êmb Ip«n-bpsS _p²n B-¡p-s- ¶mWv ]d- Å-t¸m-gm-W-s{X-þ-I-Ãn n¶v hmÀ¶p hcp¶ I«n- b- s ¸- S p- ¶ - X v . ap- j yÀ¡p- - m - I p¶ kÀÆtcmK- bmb Hcp Xcw ocmWv I·-Zw. B¡v aZ-ap--m-Ip- §fpw B- ¡ p- a p- m - I pw. Ah- b n ]mZ- t cm- K w, t¼mÄ aZ-Pew 8 `mK-§-fnÂIqSn ]pd-s¸«v Hen-¨n-d- F c - - - s ¡ « v (Constipation) Ch AXy-[nIw B- §p-¶p. A£n, Xmep, IS, t{imX, m`n, tImi, Ic, IÄ¡p D]-{Z-h-I-c-§fpw ac-W-Im-c-W-§-fp-am-Wv. kvXss: C§ns 8 `mK-§fn-eq-sS-bmWv aZw {khn- - £b-tcm-Khpw BZy-sa-Xs¶ Adnªp NnIn-Õn-¡m- ¡p-¶-Xv. C§ns aZ-ap-Å-t¸mÄ B-bpsS kzX Xn- c p- ¶ m acW Imc- W - a m- I m- d p- - v . ap- j yÀ¡p Ên-²amb kz`m-h¯np Fs´-¶n-Ãm¯ amäw Ap- - - - tUmIvStdmtSm sshZy-tmtSm hnh-c§Ä [cn-¸n-¡m- - - `-hs¸-Spw. BZn a²ym-´§fmbn aZs¯ 3 Bbn hn`- - - - Pn-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p. BZn aZ-¯nv Bcw-`-¯n Xs¶ Nne B-IÄ Ap-k-c-W-t¡-Sp-Im«n XpS- §pw, Nneh AXy-[n-I-amb Ap-k-c-W-t¡-Sp-Im- «pIbpw kzmX{´yw Ipd-s¨-¦nepw e`n-¨m hn{`m- ´n-ImWn¡pIbpw sN¿pw. aZw ]pd-s¸-Sp-sa¶ AhØ nXyhpw ImWp-¶-hÀ¡v Ap-`-h-s¸-Spw. ]n³ Iqdp-Lw h¡pw. B-I-fpsS hrjWw ]pd¯p ImWp-Ibn-ÃsÃm. aZm-cw`w apX hrjWw - - hep-Xm-IImcWw ]n³ Iqdp- XSn¨v IW-¸mSv hoÀ¯p- - n¡pw. Nne-h¡v I¶w (I-Sw) XSn¨p XpS-§pw. Ahn- s S- b p- Å - X p- f - h - e p- X m- b n- I - p XpS-§pw. CXn-eq- tSbpw IW-bnÂIq-Sn-bp-amWv A[n-I-ambn aZw ]pd- t¯¡p hcp-¶-Xv. apJ-¯np Kmw`ocyw aZ-In-cn¡p NpI-¸p-hÀ®w, tZl- ¯ np anp¸v Ch D- m - I pw. apJ-Kmw-`ocyw hÃmsX hÀ²n-¡pw. Cu ka-b§fn - - B A`o-cp-hm-Ipw. AXm-bXv Xosc `b-an-Ãm¯ Bh-W-¸-d¼v cma-N-{µ³ kz`mhw ImWn-¡pw. £W-¯n Ip]n-X-mIpw. pÅ Ign- h p- - m - h pw. F¶m an- m {]mWn- I - thsd B-I-fpsS N§e-bpsS i_vZw tIÄ¡p- fpsS Akp-J-§Ä ]m¸m³ Adnªv DS-a-tbmSp t¼mÄ Ah¡p tsc Xncnªv Ahsb B{I-an- ]dªv DSa sshZy-k-lmbw tXS-Ww. CXn-s- ¡m³ {ian-¡pw. N«-¡m-c-tmSpw ockw Im«pw. Ãm-apÅ Ime-Xm-akw hnm-i-I-c-am-Ip¶ AhØ nem-hpÅ cm{Xn-bn kz´w ng-en AXp-asäm-cm- - kwPm- X - a m- I m- d p- - v . C{]- I m- c w- X s¶ kÔn- I - -bm-sW¶ [mc-W-bn NmSn-Ip-¯pw. I--sXÃmw fnep- m Ip¶ {hW- § - f pw, X«v ap«v CXym- Z n- Ip¯n-a-dn¡pw Nn¶w hnfn-¡pw. Fs´Ãmw D]-{Z-h- 10
 10. 10. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 §Ä Im«p-sa¶v BÀ¡pw nÀ®-bn-¡m-m-hm¯ hn[- ]ecpw B-bpsS aZs¯ XS-bm³ {ian-¡m-dp- ¯n-epÅ {]hr-¯n-IÄ sNbvsX¶p hcpw. nb-{´n- - v . Fs´- à msam acp- ¶ p- I ÄsIm- S p- ¡ m- d p- a p- - ¡m³ D]-tbm-Kn-¡p¶ A¦p-c-§Ä (tXm-«n) hen-b- s{X. CsXÃmw DS-a-IÄ IqSn Bh-iy-s¸-«m-bn-cn- tImÂ, hSn ChtbmsSm¶pw `b-an-Ãm-sX-bpÅ kz`m- ¡pw. Xm¡m-enI ]W-em-t`Ñ, apX-enp tISp h-§Ä ImWn-¡pw. ]m¸m³amtcmSp Aan-X-amb kw`-hn-¸n-¡p-sa-¶-dnªp Xs¶-sb-¦n alm-I- tZzjyw {]I-Sn-¸n-¡pw. Nne B-IÄ N«-¡m-c-tmSv jv S - s at¶ ]d- t b- - X p- Å p. Ap-kcWbpw 2þmw N«w apX-em-btcmSpw ]m¸m³am- - - - kv{XoIÄ¡p amk-¡pfn IrXy-ambn hcp-¶n- c-Ãm-¯-h-tcmSpw tZzjyhpw Im«pw. Nneh N«-¡m-c- sÃ-¦n AXn-m hcp¶ tcmK-§Ä AhÀ ]d- tmSv Aan-X-amb tZzjyhpw c-mw ]m¸m-tmSv A{X ª- d nªv sshZyp NnIn- Õ n- ¡ m³ Ign- b pw. shdp¸v {]I-Sn-¸n-¡mXn-cn-¡p-Ibpw sN¿pw. Nneh B¡p aZw th- hn[w Hgn- ª p- t ]m- I msX hcp- aZw Hen-¨p-Im-Wp-¶Xnp ap¼v 2þmw N«-¡m-cs HmSn- - ¶-XpsIm-pÅ Akp-J-§Ä Ah ]d-ª-dn-bn-¡p- ¨-I¯m³ {ian-¡pIsbm aäpÅ B-Isf hmS ]nSn- - ¶-sX-§ns? AXn-m DS-a-Ifpw ]m¸m-·mcpw ¨p- s Im- - n - c n- ¡ sbm ASp¯p ImWp¶ acsam aäp Hs¯m- c p- a n¨v {]b- X v n- t ¡- kµÀ`- a mWv aZ- ¡ m- hkvXp-¡sfm Ip¯n adn-¡m³ apXn-cpItbm sN¿pw. ew. aZw icn-¡p-sam-gn-bm¯ B-I-fmWv `qcn-`m- henb i_vZ-§Ä tI«m sR«n-¯n-cn-¡pIbpw Khpw A]-I-S-Im-cn-I-fm-Ip-¶-Xv. sNhn h«w ]nSn-¡pIbpw sN¿pw. kzX-sh-bpÅ Cu ]d-bp-¶-sXm¶pw Bcpw hne-s¡-Sp-¡p- kz`m-h-§Ä AÃmsX Ap-`-h-s¸-«p-Xp-S-§n-bm sas¶m sKuch-_p-²n-tbmsS ho£n-¡p-sat¶m B¡p aZm-cw-`-sa¶p IW-¡m-¡-Ww. At¸mÄ DÅ hnizmkw sIm-à C{]-Imcw Fgp-Xp-¶-Xv. ]e apX hfsc {i²n- ¡ m- X n- c n- ¡ p- ¶ Xp A]- I Sw {]mhiyw Htc kw`hw BhÀ¯n¨v tIÄ¡p-t¼mÄ £Wn¨p hcp-¯m-mWv km²y-X. ZpÀÃ`w B- kzev]-sa-¦nepw CsX-]än HmÀ½n-¡p-asÃm F¶p-I- IÄ¡v BZn-a-Z-¯n C{]-Im-c-apÅ e£Ww ]cn- cpXn Ipdn-¡-pIbm-Wv. ]qÀ®-am-bp--m-In-Ã. F¶m a²y-aZw apX tZzjy- ]- p - I m- e ¯p Dt±iw 40, 50 hÀj- § Ä¡p ¡q-Sp-X Im«n XpS-§pw. Nneh aZm-hkm-¯n-emWv - - ap¼p-hsc B {]`p-Xz-¯n-tâbpw BVyXz-¯n- A[nIw Ipg-¸-¡m-c-m-Ip-¶-Xv. CsXÃmw k{i²w tâbpw Hcp {]Xo-I-am-bn-cp-s¶-¦n C¶p XoÀ¯pw I--dnªv Bsb ]cn-]m-en-¨m henb Ipg-¸-§Ä I¨- h - S - N - c - ¡ m- s W¶p ]d- b p- ¶ - X n sXäpt- m D-m-Im-Xn-cn-¡pw. ]cn-]qÀ®-ambn aZw Hen¨pt]mbn F¶p tXm¶n t]mIm- d p- - v . Bsb kwc- £ n- ¡ p- £oWn-X-mbn ]m¸mp hnt[-b-mbn nev¡p-¶- ¶-Xn Xmev]cyhpw “B-¡¼hpw” C¶-t¯-Xnepw - - hsb A{X `b-s¸-Sm-n-Ãm. hfsc IqSp-X ap³ DS-a-IÄ¡p--m-bn-cp-¶p. C¶p Hen- h p- - m - I m- X n- c n- ¡ m³ ]ecpw ]ehn[ hnZy- ]Ww em`n- ¡ m³ th- n hm§n D]- t bm- K n- ¡ p- ¶ p. IÄ {]tbm- K n- ¡ p- ¶ p- - v . Ah B¡p bmsXm- c p- ]m¸m-·mÀ¡p B-sb-]-än-bpÅ Adnhpw hfsc hn[ tISpw (Zo--§Ä) Imem-´-c-¯n kw`-hn-¡m- ]cn-an-X-am-sW¶p thWw ]d-bm³. CsXÃmw B- Xn- c n- ¡ m- p- Å - h - b - à msX, asä´p sIm- p w aZs¯ I-fpsS PohnXw ]g-b-Im-e-t¯-¡m-tfsd Zpcn-X- XS-bp-¶Xv B-bpsS Btcm-Kys¯ ln-¡bpw ]qÀ®-am-¡n-sb¶p tJZ-t¯msS ]d-tb--n-h-cn-I-bm- Zo-¡m-c-m-¡p-Ibpw sN¿pw. shÅw sImSp-¡m- Wv. Bscbpw Ipä-s¸-Sp-¯p-I-b-Ã. B henb Pohn- Xn- c n- ¡ pI, Xoä- t h- - { X ÂIm- X n- c n- ¡ pI, shbn- tbm-SpÅ kvtlw sIm-p am{Xw C{Xbpw ]d-ªp- e¯p sI«pI CXymZnsIm-pw XSn-h-en-¸n¨pw aäpw t]m-b-Xm-Wv. hmb--¡mÀ £an-¡p-a-sÃm. Bh-W-¸-d¼v atl-iz-c³ ¼q-Xn-cn-¸mSv þ {]i-kvX-amb hS-¡m-t©cn Bh- W-¸-d-¼p-a--bnse AwKw. IgnhpÅ BbqÀthZ NnIn-Õ-I³. hnj-ssh-Zy-¯n-epw, KP-]-cn-]m-e--¯nepw AXn-hn-Z-KvZ³. tZis¯ Hcp hn[w KP-ho-c-·mÀs¡Ãmw Bh- W-¸-d¼p Xncp-ta-n-bpsS NnInÕ Hgn-¨p-Iq-Sm-m-Im-¯-Xm-Wv. 11
 11. 11. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 “alm-{]-Øm-”¡m-csâ - amXw-K-Nn-´-IÄ amS¼v Ipªp-Ip-«³ ap-jy³ ImSn-d§n m«n ]mÀ¸p-d-¸n¨v mK- ¯p. B t]mb Ime¯v B- b n- à m¯ AScv co-I-X-bn-te¡p hf-cm³ XpS-§nbt¸mÄ BZyw C¶s¯ Ime¯v Sm¦À CÃm¯ bp²w t]mse- CW-¡n-sb-Sp-¯-arKw B-bm-bn-cn-¡mw. mb c- bm-Ip-¶p. NXp-cw-K-tk--bn B-bpsS _ew Ifn- sâ-IqsS Ip¶n-d-§n--h-¶-Xm-Wv. c³ CW-¡n-sb-Sp- ¡mÀ¡v Adn-bmw. Fc-«m--¸p-d¯v D´n-b-civ F¶p ¯-X-Ã. P´p-hw-i-¯n Cu Hscmä hÀ¤w am{Xw ]d-ªm ]ns¶ ‘‘Hgn-ªhey-¼vcm’’m-Ip-IbmWv - - - - P·m ap-jy-cpsS Zmk-·m-cm-Wv. asäÃm Pohn-Ifpw t`Zw. AsÃ-¦n Hgn-¸nbv¡pw! k z m X { ´ y w At¸mÄ, AXm-Wp]dª-Xv, BZn ]pcm-X-- CÑn-¡p-t¼mÄ mb am{Xw nXy]m-cX{´yw tamln- - Imew apX B-sb-sa-cp¡n D]-tbm-K-n¨p-Xp-S-§n. ¡p-¶p BP·-Zm-kyw. B, BSv, ]ip, ]¶n F´m- AXp-sIm-p Xs¶ Im]ye-tKm-{X-P-mb Hcp Ejn bmepw H¶ns CW-¡n-sb-Sp-¯m AXp-am{Xw Ap- Bbnc¯m-vImew mK-tem-I¯v Ign-¨p-Iq«n B- k-cn-¡p-¶p. F¶p-sh-¨m tImÂt]-Sn. ap¡v Ap- thZw þ lkvXym-bqÀ thZw þ cNn-¡p-Ibpw sNbvXp. k-cn-¡p-Ibm-sW¶p tXm¶pw ]s£, AÃ. hfÀ¯p- - (mKw F¶p ]d-ªm B. mKm-²y£ kvXp[o- P-´p-¡fn Gsd Hma-bm-WtÃm ]q¨. F¶m Hcp - - am³ þ F¶v amXw-Keoe. C§s CSbv¡v Nne-kq{Xw - kXyw Adnbq; C¡--Im-e-am-bn«pw ]q¨ CW-§n-bn- {]tbm-Kn-¨n-sÃ-¦n teJ-Iv hnh-c-anà F¶p [cn- «n-Ã. Cn CW-§p-I-bp-an-Ã. ]s£, mb AsXm-¶p- bv¡p-as{X ! AXp-sIm-v H¶p-]q-io¶v am{Xw) Ay- th-sd-bm-Wv. (Cu teJ-I³ ]pXnb Hcp IY-bn-se-gp- `q-`m-K-§-fn Cuhn[w NXp-cw-K-tk-bpw B-¸- Xn, mb-bn n¶p- -cn-tebv¡v F¶mhpw ]cn-Wm- - Wnbpw CÃm-bn-cp-¶p F¶p Ncn-{Xw. AXm-hmw, `mcX- a-{Iaw!) B-¡-Y-bpsS BZyw ]«n-¡-Ysbm ! apjn- ¯n-p-]p-d¯v Hcp ‘‘KP-c£m-X{- ´hpw hnI-kn-¨Xmbn - - b - ! tI«n«n-Ã. AhnsS izm-X{´w hfsc hfÀ¶n-«p-- B-sb-¸än-]dbp-t¼mÄ Cu apJ-¡p-dn¸v Bh- - - - iy-am-W.v Adn-bm-hp¶ Ncn-{X-¯n ap-jy³ ‘‘BZyw CW-¡n-sb-Sp¯ BZy-arKw’’ F¶p-]dbpt¼mÄ ]ip- - - -- htà F¶p kwi-bn-¡p-¶p--m-hpw. icn-bm-Wv. temI- ¯n-te-Xp-ap-jy-hw-ihpw tKm{Xhpw BZyw CW-¡n- - bXv ]mep-X-cp-¶, amwkw Xn¶m-hp¶ ]ip-X-s¶-bm- hpw, B hÀ¤-¯n s]Sp-¯m-hp¶ GXp m¡m- enbpw ChnsS ]ip-F¶ s]mXp-m-a-¯m hyh-l- cn- b v ¡ - s ¸- S p- ¶ p. ]ip- h mWv [w. C¶pw sX¡³IÀ®m-SI¯n [w F¶p ]d-ªm ]ip- - - hm-Wv. B-ho-«p-ar-K-a-à hfÀ¯p-ar-K-am-Wv, hfÀ¯p- arK§fn BZy-p-am-Ip-¶p. aÃv ]Wn-sb-Sp-¸n-¡p- hmpw bp²-¯npw {]uVnbv¡pw BtLm-j- IqS-em-äp-]pdw cma-N{µ³ - ¯npw FÃmw FÃmw Bbn B-sb-sa-cp-¡n-sb-Sp- 12
 12. 12. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 s{X. Ct¸mgpw ½psS arK-sshZyw ]Tn-¸n-¡p-¶Iem-- - cp-¶p. Ah-cpsS e£yw. tKmi-_vZ-¯nv Kan-bv¡p- e-b§fn B-sb-¸än ]mT-§Ä Ipd-hm-Ws{X! Cu - - ¶Xv F¶v AÀ°w. I¿pw Imepap-v, nXy-hr-¯n- teJ-I--dn-bn-Ã. ab-¡p-sh-Sn-hn-ZKv²-cmb arK-tUm- I-gn-¨p-Iq-«mw, Ba«p-Å ap-jycpw Cu ]ip-¡-fn IvSÀam-cp--v. CSbv-¡n-Sbv¡v Ah-cpsS tkh--N-cn-{X- s]Sp-¶p. ]mi-_-Ô-cmWv AhÀ, {_Ò-Úm-n- §Ä ]{X-¯n ImWm-dp--v. A§-s, Bsb shSn- bmb EjnIhn-Isf {_mÒ-W-sc¶pw ]d-ªp. sh¨p hogv¯m³ ]Tn-¸n-bv¡p¶ Iem-e-b-ap-s- ¶p- A§ns tKm{_mÒ-WlnXw F¶p-]dªm kI- - - - [-cn-bv¡m-n-Sbm-bn: B-sb-]qÀ®m-bpÊv hogm-sX-n- - e-am--PohP´p¡fpw F¶v AÀ°-am-bn. AÃmsX À¯m³ ]Tn-¸n-bv¡p-¶-Xn-s-¸än a-Ên-em-¡p-hm³ Xr¸q-Wn-¯p-d- sIm-«m-c-ap-ä¯p Ae-bp-¶-]¿pw `mKy- a p- - m - b n- à . Du«p-]p-c-bn tXmÀ¯p-hn-cn¨v Ømw Ic-Ø-am- B[p-n-I-ar-K-sshZyw F´p-]-Tn-¸n-bv¡p¶p ¡p¶ amS-¼v IpªpIp«pw F¶v AÀ°-an-Ã. Cu F¶v Is--¯n-Ipäw NmÀ¯p-Ibpw in£-hn-[n-¡p- ]dª ]Sn- tem-I--·-bv¡mbn B-thZw nÀ½n¨ apn B `oam- I m- c - s - ¸ än Adn- t b- - s Xms¡ Adnªv ]d-ªp-Xcp-¶p. CXmWv B. Ag-IpÅ - arK-am-Ip-¶p. C§-s. FÃm imkv{Xhpw Ap-im-kam-Ip-¶p. ]ns¶ - - D-m-b-Xm-Ip-¶p. mSyw DS-se-Sp¯v hfÀ¶v mS-Im- Zn-cq-]-§Ä D-m-b-Xnptijw Gsd Ign-ªmhpw mSy-imkv{Xw D-m-b-Xv. AX-s¶. B F¶ P´p D-mbn Bbncw Imew Ign-ªv, B Iqä³ P´psh ap-jy³ kz´w D]-tbm-K¯n-m-bn-sa-cp¡n FSp¯v - kam-[m-¯npw kwlm-c¯npw ]än-bXc¯n Xoän- - - - - - t]m-äm³ XpS-§nb-Xn-p-tijw, Cn-bp-ffhÀ¡v D]- - - Im-c-am-hs« F¶p Icp-Xn- ]m-e-Im-]y-a-pn -X-]-Êp- sNbvXv Is-¯n {KÙ-am-¡n-bXmWv lkvXym-bpÀth- - Zw. B-I-fpsS D¸-¯n, ip`m-ip-`-e-£-W-§Ä, KpW-IÀ½-§sf ASn-Øm-s¸-Sp-¯n-bp-ff hÀ®-hn- - `-Pw F¶n-§s “Xd- ]d” XpS§n Bbp-Êv, Bbp- Ên-p-hcp¶ XS-ʧÄ, Ah-b¡p-ff nhm-cW§Ä - - v - - F¶o hnj-b§Ä Cu imkv{Xw ssIImcyw sN¿p- - ¶p. AXn-sm-s¡-]p-dsa, B-cmWv Bsb kwc-£n- - ¡p-hm³ AÀl-m-bp-f-f-Xv, B-¡m-c-p-th-- Xmb tbmKyX Fs´m-s¡, Ipsdtbsd B-Isf kwc-£n- bv¡p¶ alm-{]-`p¡-fpsS B-¨p-aXe¡m-c³ þ mKm- - - - ²y- £ ³ þ GXp hn[- a p- f f Bfm- b n- c n¡Ww Incm-§m«v a tIi-h³ Fs¶ms¡ imkv{Xw ]d-bp-¶p--v. C¶v B Poh- p-ff Hcp km[--am-sW-¶p-¡qSn a-Ên-em-hm¯ Ibpw c- p w Cu teJ- I sâ Npa- X - e - b - à . ]g- b - BapXe-mfn-am-cpw, XÃn-Ip-¯n- tjm-¡Sn-¸n¨pw shSn- - - imkv{Xw BIsf-]än ]Tn-bv¡p-Ibpw Ah-bpsS sh¨pw Adpw sIme-sN-¿m-p-ff GtXm hkvXp-hm- Bbp- Ê nsâ thZw cNn- ¡ p- I bpw sNbv X n- « p- - v . sW¶v [cn¨ ‘‘mKm-²y-£’’cpw Cusbmcp {KÙw AXm- W v lkv X ym- b pÀth- Z w. hr£m- b pÀthZw Ds- ¶ p [cn- ¨ n«p- - m - h n- à . Ds- - ¦ n Xs¶ Xmfn- t bm- ZÀin¨ Ejn- a mÀ¡v CXpw temI- - · - b v ¡ p- f f e-{K-Ù-am-sW-¦n Ime-¯p-I-«³Im¸n Xnf-¸n-¡p- sshZo-I-{In-b-bm-bn-cp-¶p. tKm{_-mÒ-W-ln-X-am-bn- hm³]-än-b, ¶mbn I¯p-¶Hm-e¨q-«m-sW-¶p-hn-iz-kn- - - 13
 13. 13. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 ¡p-¶-h-tcmSv F´p-]-d-bp-hm³. (H«pw AXn-i-tbm- tg¡pw KP- c - £ m- X {´w DS- s e- S p¯p Ign- ª p. àn- b - à , Cu teJ- I ³ ]¯p- ] - X n- - © n¸cw XÀ¡-an-Ãm¯ kwK-Xn-bm-W-Xv. B Imew apX sImÃw ap¼p- I - - - X m - W v . à H m À ½ - b n à þ C¶p-hsc ap-jy³ BÀ`m-S-¯npw A[zm--`mcw Ds-¦nepw ]d-bm³ `mh-hp-anà þ HcnÃw s]mfn¨p eLq-Icn-¡p-hm-p-ambn Bsb D]-tbm-Kn-¨ph¶p. - - amäp¶ kµÀ`-¯n C_³ Ahn-sS-sb-¯n-s¸-«p C¶v imkv{Xw Gsd ]ptcm-K-an¨ Cu bpK-¯n At¶-cw, D¨-Xn-cn-ª-t-cs¯ Nmb-Xn-f-¸n-bv¡p-I- bp²-¯npw h³`mcw hen-bv¡p-¶-Xnpw B bm-bn-cp-¶p. apä-¯p-Iq«nb ASp-¸n Bfn-I-¯n-bn- A{X Bhiy-an-Ãm-Xm-bncn¡p-¶p. ap-¡-dnbmw cp- ¶ Xv ]gb Nne- Iq¸p ]Wn-¡p-IqSn Ct¸mÄ B-sb-s¡m-v A{X Hm-es¡-«p-Ifm-bn-cp¶p! _lp-kp-Jw. kXyw ]d-bW- - - - BhiyanÃ. b{´-§-fp--v Nne-hp-Ip-d-bpw, Ffp-¸- atÃm B Nmb Rmpw IpSn-¨p. Hcp Ipä-t_m-[hpw hp-am-Wv F¶n«pw Bsb ½Ä aps¼-s-¯-¡m- tXm¶n-bXp-an-Ã. ½psS m«n B-bmbn Pn-b¡m- - v fp-a-[nIw C¶p t]män-h-cp-¶p. ]W-ap--m-¡p-hm-p- Xn-cn-¡pI F¶-Xp-am-{X-amWv Hscmä t]mwhgn F¶p ff Hcp km[w F¶ne-¡m-sW-¦n-epw. F¶n«pw ]d-bm-mWv tXm¶n-bXv. ]d-bm-tm-§nbt¸mtg¡pw - Cu `oam-Im-c-mb ]mhw km[p-P-´p-hns th-- tXm¶n, ap-jy-mbpw Pn-¸n-bv¡cptX F¶v. s¶ - hn- [ - ¯ n kwc- £ n- ¡ - W - s a¶v tXm¶n- b p- a n- à . sNdnb Ip«n-Isf Is«Sp¯pw ]än-bm hne-bvs¡- IjvSw! AÃm-sX-´p-]-d-bp-hm-m-Wv. Sp¯pw I¿pw Imepw ]ncn-s¨m-Sn¨pw sh«n-am-änbpw Hcp-hcn CSbv¡v ad-¶-Xm-Wv, Chn-sS-Ip-dn-bv¡- I®p-Ip-¯n-s¸m-«n¨pw Xobn-en-«p-¨p«pw sX-m³ hn«v s«, Iq¸p-]-Wnbv¡v¡qSn B- th- Fs¶-gp-Xn Gko-Im-dn k©cn-¡p¶ apXemfnamÀ amy-cm-bn- s]mdp-¡-Ww, ImSv sam«-¡p-¶m-b-t¸mÄ F´p-Iq- k-©cn-¡p¶ ‘‘alm-`m-cX’’am-Wn-Xv. ½psS P-Iob - - - ¸p-]Wn? ImSm-b-Im-sSms¡ ½Ä Xn¶p-XoÀ¯p ! Pm-b¯ tXrXzw I«p -kzcq]n-¨-]-W-ap-s- ¦n Im«p-P-´p-¡fpw Xocm-dm-bn. B F¶ Hcp P´p Cu alm-cmPyw `qtem-I-¯p-h¨v Gähpw k¼-¶-am- D- m - b n- c p- ¶ p F¶p ½psS a¡- f p- s S- a - ¡ - f psS Ip-am-bn-cp¶p F¶v FÃm ]uc·mÀ¡pw ¶m-bdn-bm- - a¡Ä Hcp-]s£ ]d-bp-am-bn-cn-¡pw. Zntm-kdp-IÄ - hp¶ ssZh-¯nsâ kz´w mSm-Wn-Xv ! F´p-]dbm³ -- F¶ Hcp `oam-I-c³ D-m-bn-cp-¶p. AXp-t]m-se, P´pt{]aw aq¯p-aq¯v t]¸-«n-I-sf-IqSn sXcp-hn B F¶ Hcp Iqä³ Pohn-bp--m-bn-cp-¶p. ]ns¶ Ae-bm³ I¸n-¡p-¶Xpw Cum-«n Xs¶-bm-Wv. Kth- j Ww Bhmw. t^mkn Is- ¯ n ]Tn- bv¡mw. Kth-j-W-¯nsâ Hcp hgn ]d-bmw. Cu- B-IÄ¡v F¶-Ã, Hcp P´p-hnpw Chn-sS-c- bnsS Hcp henb imkv{X-K-th-j-I³ Kth-jWw £-bn-Ã. shdpw Ccp-]Xp-sImÃw sIm-v Fsâ m«nse - sNbvXp Is-¯n. B-bpsS S-bpsS Npä-f-hnsâ `mc-X-¸pgsb acp-`q-an-bm-¡n-bXv Rm³ I--dn-ª-Xm- Cc-«n-bmWv Ccn-bv¡-Øm--t¯¡v Dbcw! ]«pw Wv. {]IrXn Ccp-]-Xp-e£w sImÃw sIm-mWv Hcp hfbpw sImSp¯p ! Phd tUmIvS-tä-dv. `qan-a-e- `mc-X¸pg Hgp-¡n-bXv F¶pw Fn-¡dn-bmw. - - bmtfmw Xr¸p-WnX--Xptdw Dff kI-e-am B-{]m- AsX, B-bmWv hnj-bw. ´-½mÀ¡p-a-dnbmw Cu IW¡v. ad-¶n-«n-Ã. sshZo-I-Im-e-¯p-Xs¶ B-sb- B- A-g-Ip-ff arK-am-Ip-¶p. F¶p-]-d-ªm sa-cp-¡n-sb-Sp-¯n-cp¶p F¶v ]d-bp-¶p, Adn-bn-Ã. GXv t¸mc, CXnepw Ag-Ip-ff asäm-cp-ar-Kan-Ã. acnbv¡pw - A«-¯nse GXv Hm¯n-emWv AXn-p-ff sXfn-hp-Im- hsc I®n-ab¡msX tm¡n-bn-cn-¡m³ km[n-b¡p¶ - v v Wp-¶Xv F¶pw Cu teJ-I--dn-bn-Ã. ]s£, am-h- aqt¶-aq-¶p-h-kvXp-sh-bp-f-fp, H¶v ISÂ, c-v B, kw-kvIm-c-¯nsâ Hcm-bncw inJ-c-§-fpsS apf-bpw, aq¶v B-bm!! ]cn-]qÀ®--á-amb kv{Xoi-co-cw. ka-kvX-im-kv{X-§-fpsS ASn-thcpw GsXm-¶n ZnKw_c! nanjw tXmdpw ]pXp-]p--¯³ cq] þ AÀ° n¶m-cw-`n-¡p-¶Xmbn Adn-bp-¶pthm B Adn-hn-sâ - þ `m-h-§-f-§s Xf-fn-¯-f-fn-h-cp¶ A]m-c-sku-µ- Kmw ]mSnb Ejn-Ihn-IÄ Bsb sacp-¡n-bn-cn¡pw - cyw. kuµ-tcym¯tcm]nþ-þþ F¶p k¦Â¸n-¨m sXäp-]-änà F¶p-tXm-¶p-¶p. B-sb-Ip-dn-¨m-Ip-t¼mÄ þ ]e-t¸mgpw B-bm- GXm-bmepw CXn-lm-k]p-cm-W§fpsS Ime-am-bt¸m- - - - - -sb-Ip-dn¨pw þ Cu alm-skuµcy-s¯-¸än ]d-tb- 14
 14. 14. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 -n-h-¶-t¸mÄ, B ]d-¨n e£-W-im-kv{X-am-bn-am- Xn-s-]än lkvXym-bpÀth-Z-¡m-c³ apn H¶pw ]d- dn. Gsd- ] p- c p- j m- ´ - c - § - f psS Ap- ` hw ªn- « nÃs{X A{X hnh- c - a p- - m - h n- à . skuµcys¯ A¡-an«v ]d-ªp-Xcp-hm³ ioen-¨p. - B- A-g-Ip-ff arK-am-Ip-¶p. Iqä³ P´p-hp- ip`mip`e£- W w, I- p - I - v Xe- a p-d-I-fmbn ]Tn-¨- am- I p- ¶ phtÃm! At¸mÄ Cu alm- k - X zs¯ dn-ªXp- Ip-dn-¨p-sh-¨p. AXmWv imkv{X-am-bn, Ap- - sIm- p - - S - ¡ p- h m- mbv Nne hnZy- I fpw th- n - h - c pw. im-k--ambn ]ns¶-h-cp-¶-hÀ Ap-hÀ¯n-¨p-h-cp-¶- C{X-hsey arK-¯ns Nne-t¸m-sgms¡ nb-{´n-¡p- Xv. ASn-Ømw ImgvN, ImgvN-bv¡p-fftXm; ¶v hm³ C¯ncn thZ-n-¸n-t¡--n-h-cpw. AwK-`wKw hcp- F¶p tXm¶n-sbm, e£Ww HÀ¯n-cn-¡pw, kwi-b- an-Ã. ]pdw ImgvN-bn s]Sm¯ Nne Nne e£-W- ¯m- s X DÄt¡- S p- - m - ¡ msX X¡mew H¶p §-fp-ap--m-hpw. AXv kq£n¨v tm¡n Adn-b-Ww XfÀt¯--n-h-cpw. AXnmbn Nne Nne aÀ½-{]-tbm- F¶n«pw a-Ên-em-hm-¯Xn-mWv {]i-vNn-´. amwk- - - K- § fpw BNm- c y³ hn[n- ¨ n- « p- - v . GXm- b p[w N-£p-Êp-sIm-v ImWm-m-hm-¯-Xns thZ-t{Xw Ft¸mÄ F§s FhnsS {]tbm- K n- ¡ - W w. sIm-v ZÀin-¡p-¶p. {]iv-Nn´ Bsb taSn-¡p- AXmWp hnj-bw. tXm«n, tImev, Ip´w CXmWv t¼mgpw Bhmw. amXw-K-eo-e-¡m-c³ aqey-nÀ®- km[m-cW Bbp-[w. Nne-t¸mÄ IÃpw, I¯n-bpw. bhpw S- ¯ p- ¶ p- - v . ]ng- b v ¡ m¯ Imew sIm- v ASp-¯p-h-cm³ ]än-sÃ-¦n IÃv am{X-amWv c£m. amäw hcm¯ imkv{X-am-W-Xv. Hcp B¡v F´p-hn- Gdv Xs¶. Cu ]d-ª-Xn-sms¡ hÃm-s¯m-cp-hn- e- s Im- S p- ¡ - W w? GXpIm- e - t ¯¡pw ]änb Hcp jaw D-v F¶p ad-¡-cp-Xv. aÀ½w Adn-ª-Xp-sIm- kq{Xw lkvXym-bpÀ thZ-¡m-c³ ]dªp Xcp-¶p. -m-bn-Ã, AhnsS Bbp[w {]tbm-Kn-¡p-hm³ ]cn- e£-Wsam¯ Hcp sIm¼v Hcp cq]-bmWv hne - - io-en-¡-Ww, ]b-än-s¯-fn-b-Ww. D¶w tht-. IsÃ- F¶p Icp-Xp-I. apJyamb- B-e£W§Ä ]¯v - - - - dn-ªm Dt±-in-¨n-S¯v sImf-fn-bv¡m³ km[n-¡- F¶pw FÃmw H¯m Hcp I sImSp¡mw. apJy- W-a-tÃm, Ccn-bv¡-Øm--¯n-cp¶p Xh-f-¡p-gnbv¡v amb e£-W§fn Hs¶m¶p Ipd-ªm Hmtcm - - tXm«n HS-¡m-tm. inh-inh ! ! kÀ¡-Êp-]-Tn-bv¡- `mKw þ ]¯n-sem¶v Ipd-bv¡mw. CXv ip`-e-£Ww Ww. Ffp-¸hpw kpc-£n-Xhp-amb kq{Xw ab-¡sh- - - tm¡n-bp-ff hne, I®n-Ã, Hä-¡-®-m-Wv, apS-´- Sn-bs{X! GsX-¦nepw sI«n-S-¯nsâ apI-fn-en-cp-t¶m, mWv Fs¶m- s ¡- b m- s W- ¦ n ]mXnbpw h- n - b n- e n- c pt¶m shSn- s h- b v ¡ mw. henb D¶- XXv¸mXnbpw AXn ]mXnbpw C§s B[p-n-I- sam¶pw th- . A§ns Hcp aÀ½hpw Adn- b - . [-imkv{Xw Iev]n-¡p-¶hn-[w. kzÀ®-¯nsâ aqey- - - t]f-¸p-d¯v Fhn-sS-sb-¦nepw sImf-fpw. B-ab§n- - - amWv ASn-Øm-w. AXnsâ ]mXn, Bdn-sem-¶v, qdn- hogpw. ]ns¶ AXnsâ tbmKw! sem¶v Cuhn-[w. B-¡m-cpsS i¼-fw, aäp Nne-hp- icn-bmb AÀ°-¯n Cu teJ-I³ B-{]m- IÄ F¶n-hbv¡pw Nne Nne nb-a-§Ä sh¨n-cn- ´- - à . s¶ sNdnb Hcp I¼w D- m - b n- c p- ¶ p. ¡p-¶-p. ]Tn-¨-dnªv {]tbm-Kn-¡p¶hÀ¡v A_²w ]än-Ã. Nne Nne A]-I-S-§Ä ]ämw. CSn-sh-«p-sIm-p AXvs¸mÈn Hcq«w I¼-§-fn H¶p-am-{Xw. A¶v Nmhmw. Cubn-sS-bmbn transport _ÊnSn¨pw N¯p. Ft´m Nne-sXms¡ tm¡n. At¸m-sgbv¡pw B ]m¸m-·m-cpsS kvtlm-[nIyw sIm-pw, ab-¡p-sh- I¼w hn«p. {]m´v amdn¨m thsd hnj-b-¯n-embn Sn-¡m-cpsS Imcp-Wyw-sIm-pw Bbp-sÊm-Sp-§p-¶- F¶À°w. ¶mtem, Bbpw B-bm-bpw Bg- ¡-Sepw C¶pw C_s {]m´p-]n-Sn-¸n-bv¡p-¶p. Xr¸p- Wn-¯p-d-b-¸sâ Ap-{Klw ! CXp-aq¶pw F¶pw Cubp-f-f-hs {]tNm-Zn-¸n-bv¡s«! amS¼v IpªpIp-«³:- {]i-kvX- tm-h-en-Ìpw, Nn´-Ipw Ne-Nn{X IYm-Ir-¯p-am-Wv. ]qapÅn a-bn n¶pw amXwK imkv{X-¯n Ah-Kmlw tSn. 15
 15. 15. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 B¡mcyw tUm. sI. Fw. F{_lmw Xc-I³ tIcf kwØm-¯v ½psS kmaq-ly-kmw- bpsS Xe-t¨mdv sNdp-XmWv F¦nepw _p²n-iànbpw - kv¡m-cnI kmlnXy aWvU-e-§-fn Bbv¡v HmÀ½-iànbpw Iq«p¶ [mcmfw aS-¡p-IÄ D-v. B- - Akq- b m- h - l - a mb Øm- a p- - v . Ic- b nse Gähpw bpsS Xe-t¨mdv ]ns¶bpw hf-cp-¶-Xp-sIm-v Ap-`- henb Pohn- b mb Bbv ¡ v ]e ma- § - f p- - v . h-]m-T§Ä IcpXn sh¡p-hm³ Ign-bp-¶p. ap³Ime - ]oUw a-Ên IcpXn ]I-t]m-¡m³ km[n-¡p-¶p. 1. mKw = btYjvSw Fhn-sSbpw k©-cn-¡p-¶h B- b n aq¡pw taÂNp- p w kwtbm- P n- ¨ mWv 2. KPw = F´n-tbpw Iogvs¸-Sp-¯p-Ibpw IqSmsX Xp¼nss¡ D-m-bn-cn-¡p-¶-Xv. hf-bv¡p-hm-pw, Npän- AKm-[KÀÖw apg-¡p-Ibpw sN¿p-¶h. - - ]n-Sn-¡p-hmpw Dff Ignhv H¶v thsd Xs¶-bm-Wv. 3. lkvXn = {_Òm-hnsâ I¿n n¶pw Pn-¨Xv hkv X p- ¡ - f psS cq]hpw Xm]hpw Adn- b m³ Imc-Ww. Xp¼nss¡ klm-bn-¡p-¶p. aW-¡mpw izkn- ¡mpw kv]Àin-¡mpw am{X-aà `£Ww hmbn 4. hmcWw = i{Xp-hns XS-bm-p-ff Ign-hv. IS-¯mpw, shffw IpSn¡phmpw, a®v tImcn-bn- 5. amXwKw = tNän-ep-ff k©m-cti-jn. - Sm-pw, ]pÃv, Ce, ac-s¯men Ch hen-¨q-cmpw 6. Ip©cw = a®v Nhp«n AaÀ¯p-¶Xv sIm-v. 7. ]ßn = Xma-ctbmSv {]tXyI Xmev]cyw. - - 8. ZznXw = hmbpw, Xp¼n-ss¡bpw Pe-]m-¯n-.v - 9. AjvSI {]lcn = Xp¼n-ss¡, hmÂ, sIm¼v, Imev F¶o 8 ico-c`m-K§Ä B{I-an¡phmp-]tbm-Kn- - - - ¡p-¶p. tIc-f-¯n an¡-hmdpw FÃm ImSp-I-fnepw B- I - f p- - v . C´y-³ B-I-fpsS kzm`m-hnI Xmh- f-§Ä apfbpw Cuäbpw sIm-v kar-²-amb h-§- fm-Wv. C´y³ B-bpsS s]m¡w GXm-v aq¶v aoä- tdm-f-hpw, B{^n-¡³ Bbv¡v aq¶-c-ao-ä-tdm-fhpw ImWpw. tNän ]pc-fp-I, ]qgn-bn InS-¶p-cp-fp-I, Gsd tcw shf-f-¯n Ign-bp-I, a®v tImcn tZl-¯n- Sp-I, apX-emb P·-kz-`m-h§Ä B-Ifn ImWmw. - - B-IÄ¡v ImgvN-iàn s]mXpsh Ipd-bpw. {Lm- W iànbpw {ihW iànbpw IqSp- X - e m- W v . Xz¡nv I«n- b p- - ,v tcmaw hnc-fhp-am-Wv. hmeäw tcma- - k-ar-²-hp-am-W.v Kpcp-hm-bqÀ ]ß-m-`³ ico-c-h-en¸w h¨v Xmc-X-ay-s¸-Sp-¯n-bm B- hocirw-J-e-t-Snb BZys¯ KP-ho-c³ 16
 16. 16. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 Xp¼nss¡ D]- t bm- K n- ¡ p- ¶ p. tIma- f - Z - ´ - § Ä (-an¡v So¯v) sImgn-ªm Hcp-X-hW c-p-tPmUn AW-¸Ãp-IÄ hoXw Bdp-XhWbmWv AW-¸Ãp-IÄ - - - - - apf- ¡ p- ¶ - X v . ta tamWbnse c- p - t PmUn Dfn- ] - Ãp- I Ä hfÀ¶- X mWv sIm¼p- I Ä. B- I - f n aZ-{KÙn asämcp khn-ti-j-X-bm-Wv. ]nSn-bm 4 hÀj-¯n Hcn-¡Â am{X-amWv KÀ`-hXn-bm-Ip-¶Xv - (Im-cWw þ 2 hÀjw KÀ`w, 2 hÀjw Ip«n-bpsS gvknwKv) nt¶m, InSt¶m BWv B Dd-§m-dv. i_vZ§fn Gähpw Xo{h-amb i_vZw Nn¶w hnfn-bm-Wv. ip`-e£W§Ä - - - 1. Nph-¶n-cn-¡p¶ Xp¼n-ss¡-bpsS A{K-`m-Kw, m¡v, Np- v , A®m¡v, ae- Z zm- c w, o- p - c p- XSn¨ Igp-¯v, tX³ nd-ap-ff I®p-IÄ, Xp¼n- ss¡¡v {]I-S-amb 3 aS-¡p-IÄ. 2. J-§Ä sam¯w 20 AXyp-¯-ahpw hfsc A]qÀÆhp- a m- W v . 18 Jw kÀÆ- k m- [ m- c - W - am-Wv. 3. sIm¼p-IÄ CS-t¯-Xn-t-¡mÄ sXÃp-bÀ¶ he- t¯-Xv. 4. hnSÀ¶v hnkvXm-c-ap-ff sNhn-IÄ, XmSn-a-kvXIw Xncp-h¼mSn tKmhn-µ³Ip«n - tXmĸ- e - I - b psS ASn- b n ap³h- i - ¯ mbn Abª Xz¡nsâ sRmdn-hp-IÄ. tUm. sI. Fw. F{_lmw Xc-I³ :- tIc- f - ¯ n KP- ] - c n- ] m- e - - c w- K ¯v {]i-kvX-mb NnIn-Õ-I³. a®p¯n shän-dn tImtf-Pn n¶v _ncpZw, arK- i-kv{X-{In-b-bn hnZ-KvZ³. ab-¡p-sh-Sn-bn-eqsS B-Isf nb-{´-Wm-[o--am-¡p- ¶-Xn kaÀ°³ (Ph : 0484-2342418) Swamy Saranam Thamaramkulangara Temple in Net Visit us : www.thamara.net E-mail: thamaramkulangara@yahoo.com 17
 17. 17. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 {io]qÀ®-{X-bo-ipw, B-Ifpw BÀ. hn. sI. X¼p-cm³ {io ]qÀ®-{X-bo-i-pw, B-Ifpw X½n-epÅ ]d-bmw. ]¯-¼-¯©p hÀjw ap¼v Rm³ tI« At`-Zy-amb _Ôw FÃm-hÀ¡pw Adn-hp-Å-Xm-Wv. IY-bm-Wv. A¶v tImhneI¯v Fsâ HmÀ½ icn- ]s£ Cu _Ôw F§ns h¶p? AXns¸än bm- s W- ¦ n Ggv kv { Xo tPmen- ¡ mÀ D- m - b n- c p- ¶ p, Btem-Nn-¨-t¸mÄ Hcp F¯pw ]nSnbpw In«n-bn-Ã. {_mÒW kv{XoIsf IqSm-sX. AhÀ Hgn-hp-k-a- Fsâ A½m-a³½m-tcmSv tNmZn-¨p. AhÀ¡pw Cu b¯v Npäpw IqSn Imepw o«n Ccp¶v Nqenv th-n _Ôw Ds- ¶ v Adn- b mw, ]s£ F§ns h¶p CuÀ¡nen Nohn-sIm--n-cn¡pw. At¸mÄ tNmäm-n- F¶v AhÀ¡pw Adn-bn-Ã, Ahcpw ssI aeÀ¯n. ¡-c-bn n¶pw hcp¶ ]mdp F¶ tPmen-¡mcn ]ns¶ ]qÀ®- { X- b o- i - t mSv Hcp hgn D- m ¡n¯c- ]dª IY-bm-Wv. AhÀ tNmäm-n-¡c A½-bpsS Wta F¶p {]mÀ°n- ¨ p- s Im- - n - c n- ¡ p- t ¼mÄ, hfsc `à- b m- W v . IY C{]- I m- c w. ]- v tNmäm- n- s]s«¶v A½ ]dª Hcp ]g-¦Y HmÀ½ h¶p. ¡c A½ Hmtcm Bh-iy-¯n-mbn [mcmfw ]Ww ]- v ]- v ]qÀ®- { X- b o- i pw tNmäm- n- ¡ c ]qÀ®-{X-bo-i-n n¶pw ISw hm§n-bn-«p-- s{X. A½bpw hfsc temly-¯n-em-bn-cp-¶p. ]qÀ®-{X- CS-¡n-S¡v ]qÀ®-{X-bo-i³ ]Ww XncnsI taSn-¡m- bo-i³ At§m«pw tNmäm-n-¡c A½ Ct§m«pw mbn B¸pd¯v cmP-Io-b-ambn tNmäm-n-¡-c¡v hcm-dp--m-bn-cp-¶p. A§ns Hcn-¡Â ]qÀ®-{X-bo- ]pd-s¸-Spw. Cu hnhcw tNmäm-n-¡c A½ tcs¯ i³ tNmäm-n-¡cbn `K-hXn-sb-¡m-Wm³ t]mbn. Adn-ªn-cn-¡pw. DSs tNmäm-n-¡c A½, ]qÀ®- - - - `K-hXn At±-l-¯ns ]e-I-bn«v kzoI-cn¨v Ccp- ¯n. hÀ¯-am--§Ä ]c-kv]cw ]d-bp-hm³ XpS- §n. kabw t]mb-X-dn-ªn-Ã. “kabw AXn-{I-an-¨n- cn-¡p¶p s]s«¶v Xncn-¡Ww” F¶v ]qÀ®-{X-bo- i³ ]d-ª-t¸mÄ tNmäm-n-¡c A½bv¡v A{X ckn-¨n-Ã. ]ns¶bpw ]qÀ®-{X-bo-i³ nÀ_-Ôn-¨- t¸mÄ tNmäm-n-¡c A½ ]dªp “Fn¡v Cu B- s ¡m- X n- b sâ Bbpw th-” F¶v. DSs ]qÀ®-{X-bo-i³ ]dªp “Fn¡v Cu ]mb-ks¡m- - Xn- ¨ n- b psS ]mbtkmw th-” F¶v. CXpw ]dªv ]qÀ®-{X-bo-i³ B-I-tfm-Spw, ]cn-hm-c-§-tfmSpw IqSn kzev]w apjn-¨nen Bbn Xr¸q-Wn-¯p-dbv¡v t]m¶p. IqsS tNmäm-n-¡c A½ C«p-sIm-Sp¯ A¼ew I¯nb DÕhw (1922) ]eI FSp-¡m³ (]p-d-In H«n-¨p-h-¨v) ad-¶n-Ã. CXn n¶pw ap¡v a-Ên-em¡mw ]pcm-XImew {X-bo-i³ ASp-s¯-¯n-bm `b-¦c shSn-s¡«v - - apXse ]qÀ®-{X-bo-iv B-I-tfmSv henb ASp- XpS- § pw. CXp- I - p w, tI«pw ]qÀ®- { X- b o- i ³ ¸-am-bn-cp¶p F¶v. AXnp tijw ]qÀ®-{X-bo-i³ sNhn s]m¯n XncnsI t]mcpw. CXp XpSÀ¶p ]d-DÂk-h-¯nv Ing-t¡m«v Fgp-¶-Åp-t¼mÄ, h¶- X n- m ]qÀ®- { X- b o- i v ISw sImSp¯ tNmäm- n- ¡ c A½- b psS `qan- b n IqSn Fgp- ]Ww XncnsI hm§n-¡m³ ]än-bn-«n-Ã-s{X. CXp ¶ÅpI ]Xn-hn-Ã. ]d-bp-t¼mÄ ]mdp-hnsâ apJs¯ hnImcw H¶p Cu teJ- - ¯ n Xmsg ]d- b p¶ Imcyw ImtW- - X m- W v . ]qÀ®- { X- b o- i sâ A¼e- ¯ n {]kàn CsÃ-¦nepw tNmäm-n-¡c A½-tb-bpw, DÂk-h-¯nv shSn-s¡«v Cà F¶ kXyw FÃm- ]qÀ®-{X-bo-i-tbpw _Ô-s¸-Sp¯n Hcp ]g-¦Y hÀ¡pw Adn-bm-hp-¶-Xm-W-tÃm. hm¡ne¸qÆpw, 18
 18. 18. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 a ¯ m - ¸ p - s I m - p w I m c y w I g n - ¡pw, Xrt¡« `mhn¨t¸mÄ BWv, kzman-bmÀ¡v AÛpXw Iqdn- apX henb hnf-¡p-hsc hm¡ne¸qÆv Ct¸mÄ b-Xv. ]qÀ®-{X-bo-i³ AI-¯n-Ã. FhnsS t]mbn ImWm- d n- à . ]- v Bdm«v Ignªv Fgp- ¶ - Å p- kzman-bmÀ¡v D¡WvT Bbn. kzman-bmÀ ]cn-{`- t¼mÄ, B¯-d-¡Â F¯n-bm Ipd¨v ]q¡p- an¨v aWvU]¯nsâ Sp-hn ]Sn-ªm-dp-`m-K¯pÅ - - - än- b pw, hm¡ne¸qÆpw ]Xn- h p- - m - b n- c p- ¶ p. Kcp-U³, ]h--P³, F¶n-h-tcbpw KW-]-Xn, Z£n- ]ns¶ ]qÀ®- { X- b o- i pw, B- I - f p- a mb Wm-aqÀ¯n, A-´³, ZpÀ¤m-`-K-hXn F¶n-h-tcbpw _Ôw 13- þ mw qäm- - n  Pohn¨ hnez- a w- K - e ¯p sXmgp-sX¶p hcp-¯n, aWvU-]-¯np Xmsg hS- kzman-bm-cp-ambn _Ô-s¸-Sp-¯n-bm-Wv. hnez-aw-K- ¡p-In-gs¡ aqe-¡pÅ sNdnb _en-¡Ãv (X{´n e¯p kzman-bmÀ¡v D®n-Ir-jvWs a-¡®p ¼q-Xncn þ `à {]nb³) sXmgpXv ]cn-{`-an¨v ]pd- sIm- à ]pdw- I ®p sIm- p w tcn ImWm- a m- b n- t¯-¡n-d-§n. ]qÀ®-{X-bo-is Atz-jn¨v Ahn- cp-¶-s{X. hrÝn-tImÂk-h-Im-e¯v Xrt¡« mÄ kzman-bmÀ sshIo«v ]qÀ®-{X-bo-is sXmgp-hm³ h¶p. Ings¡ tKm]p-c-¯nv ]pd-¯pÅ B I-v sXmgpXv tKm]pcw hgn AI¯p IS¶v tKm]p-c- ¯nsâ hS¡p `mK-¯pÅ I®mSn _nw_s¯ (tc- WpI tZhn) hµn¨v {]Z-£nWw h¨v sX¡p ]Sn- ªmsd aqe-bn-epÅ _en-¡Ãn-tbpw AXnp sXm«v - Ing¡p `mK-¯pÅ _en-¡-Ãn-tbpw (b-Ym-{Iaw inev]nbpw, aqim-cn-bpw) sXmgpXv ]Sn-ªmsd tKm]p- c-¯np ]pd-¯pÅ Ben-tbpw (A-Xn kpµc b£n Ds--¶mWv hnizm-kw) hµn¨v {]Z-£n-W-ambn hnez-aw-Kew sImSn-a-c-¨p-h-«n F¯n. At¸mÄ B-¸-´-en kzÀ®-¯-te-s¡«p sI«nb ]Xn- ©p KP-ho-c-·mÀ cmP-Iob {]uVn-tbm-Sp-IqSn sNhn- I Ä sasà hoinsIm- v Xe FSp- ¯ p- ] n- S n¨v nc¶p n¡p-¶p. ap¼n tafw s]mSn s]mSn-¡p- I- b m- b n- c p- ¶ p. CXp- { i- ² n- ¡ msX ]qÀ®- { X- b o- is¡mWm³ DÅ AS-§m¯ taml-hp-ambn kzman-bmÀ AI-t¯-¡p-I-S-¡mmbn _en-¡Â¸pc- bpsS hS-¡p-In-g¡p `mK-¯pÅ hn{K-ls¯ (hn- Ãv) hW§n ]ns¶ sX¡p Ing-¡p-`m-K¯pÅ hn{K- - ls¯ (A-¼v) hW§n _en-¡Â ]pc-bn {]th- in-¨p. _en-¡Â ]pc-bn n¶v CS-m-gn-bn-te¡v {]th-in-¡p¶ hmXn-ensâ sX¡p-`m-Ks¯ Hm«p {]Xna (N-{Iw) hS¡p `mKs¯ Hm«p-{]-Xna (iw-Jv) Chsc hµn¨v CS-m-gn-bn¡S-¶p. AhnsS sXs¡ hen- b - ¼ - e - ¯ n hS- s ¡- a p- ä s¯ Sphn- e s¯ XqWn `rKp alÀjnsb hµn-¨p. ]ns¶ Iq¯-¼- Ing-t¡-ho-«n tKm]n e-¯n angm-hn-tm-S-Sp¯v µn-tI-iz-c³, ]qÀ®-{X- bo-itmSv tNÀ¶v apàn tSnb §-s¸-®n-sbpw - tSbpw Chn-tSbpw S-¡p-¶-Xn-¶n-S-bn B-¸p- hµn-¨p. ]ns¶ aWvU]w Npän {iotIm-hn-ensâ d- t ¯- ¡ p- t m- ¡ n. AÛp- X w- X - s ¶, ]qÀ®- { X- b o- ap¶n h¶v aq¶v Xt«m-Sp-Iq-Snb hen-b-hn-f¡p i³ D®n- I r- j v W - mbn Hcm- - b n n¶pw I-p sXmgp-Xp. AXn-p-tijw A- ´ - n ASp¯ B-bn-te¡v NmSn-¡-fn-¡p-¶p. Hcm-- Ccn- ¡ p¶ {io]qÀ®- { X- b o- i s sXmgp- h m³ bn n¶pw asäm-cm--bn-te¡v NmSn-bm DSs 19
 19. 19. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 ssIIÄ sIm«n kt´mjw {]I- S n- ¸ n- ¡ p- ¶ p, Imw. IqSmsX alm-cm-Pm-hnsâ tcn-«pÅ DÂkm- ½psS Ip«n-IÄ sN¿p-¶-Xp-t]m-se. Ipd-¨p-tcw l- ¯ n S- ¡ p¶ DÂkhw BbXp sIm- p D®n- I r- j v W sâ Cu Ifn- I Ä I- v ckn- ¨ - X n- p- amImw. ]ns¶ B alm-cm-Pm-hnsâ I®nÂs¸-Sp- tijw ssIIÄ Iq¸n hW-§n. ]ns¶ kmh-[mw I. At±-l-¯nsâ {]iwk ]nSn¨p ]äp-I, AXpw B-bpsS ]pd-In F¯n. kzman-bmÀ D®n-Ir- Hcp Imc- W - a m- b n- c n- ¡ mw. Fs´- ¶ m ]- p - a p- X se jvWs hnfn-¨p. IrjvWm! C§ns NmSn-¡-fn- Xr¸q-Wn-¯pd X¼p-cm-¡-·mÀ¡v Bt{]aw IqSp- ¡p-¶-Xnp ]Icw kzev] tcw GsX-¦nepw B- X-em-Wv. ¼q-Xn-cn-am-cp-am-bpÅ ASp¯ _Ôw Imc- bpsS apI-fn Ccn-¡q. Fn¡v ImWn¡ CSp- W-am-bn-cn¡mw. CsXÃmw Imc-W-am-bn-cn¡pw Xr¸q- hm-m-Wv. hnez-aw-Kew ]d-ªm D®n-Ir-jvWv Wn-¯pd ]qÀ®-{X-boi t£{X-¯n B hgn- Ap-k-cn-¡m-Xn-cn-¡p-hm³ ]äptam? A{X¡p `à- ]mSv {][m--ambn h¶-Xv. ]qÀ®-{X-bo-iv B¸pd- -sÃ. D®-nIr-jvW³ Sp-hn-es¯ B-bn Ccp- ¯p-I-bdn Ifn-¡p-hm-pw, tafw tI«v Bkz-Zn-¡p- ¶-cpfn `à-·msc Ap-{K-ln-¡p-hm³. kzman-bmÀ hmpw `à-·mÀ ÂIp¶ Hcp AÀ¸-Ww, AXp- DSs ]Ww ImWn-¡-bn-«v, a-kvI-cn-¨v, IrXmÀ°- sIm- v a- Ê nv kt´m-jhpw kam-[m-hpw In«p- ¶p. AXn-¶pÅ F{Xtbm DZm-l-c-W-§Ä, Atz- mbn aS-§n. {]Z-£nWw sh¨v hS¡p `mKs¯ jn-¨m Adn-bp-hm³ Ign-bpw. s]m¡w IqSnb _en- ¡ - à ns (t£- { X- ] m- e ³) sXmgpXv ]ns¶ hS-t¡m«v tm¡n AÀÖp-³, hni- ¡ p¶ ap- j yÀ¡m- b m- e pw, an- m - { ]m- W n- ]njmcn tImhn `K-hXn (k-tlm-Z-cn) hSs¡ IÄ¡m-bmepw ho«n h¶m kabw Ap-k-cn¨v Ipf-am-Ip¶ ]ß-XoÀ°w Ch-sXm-gpXv tKm]pcw `£Ww ÂIpI F¶Xv ]- p - a p- X te ]e hoSp- I - Cd§n B¯- d - b n- e pÅ sX- - t bpw hµn¨v fnepw ]Xn- h p- - m - b n- c p- ¶ p. C¶v AXv n¶p- t ]m- b n. AXp- s Im- v In«p¶ ]pWyw F{X- b mWv F¶v ]d- IrXmÀ°-X-tbm-Sp-IqSn bm{X-bmbn. A¶p apX- bp-hm³ km[n-¡p-I-bn-Ã. ]s£ sImSp-¡p-¶Xv a- emWv Xrt¡« ]pd-¸m-Spw, ImWn-¡-bn-Sepw {][m- Êp-n-dsb kt´m-j-t¯m-Sp-IqSn Bbn-cn-¡-Ww. -am-b-Xv. sX¡p-`m-Ks¯ Zo]-kvXw-`-¯nv ASp- AsÃ-¦n AXnsâ `hn-jy¯v ½Ä hnNm-cn-¡p- ¯pÅ _e-n¡Ãv hnez-aw-Kew kzman-bmcpsS BWv. ¶-Xnepw `b-¦cw Bbn-cn-¡pw. AXn-¶pÅ DZm-l-c- ChnsS n¶m-bn-cn¡pw kzman-bmÀ ]qÀ®-{X-bo-is W- § Ä D- v . C{Xbpw ]d- b p- h m³ ImcWw, Xr¸q- D®n-Ir-jvW-mbn B-¸p-d¯v NmSn-¡-fn-¡p-¶Xv Wn-¯pd A¼-e-¯n B-bq«v {][m--s¸« Hcp I--Xv. hgn-]m-Sm-Wv. ImcWw D®n-Ir-jvW³ Cu B-I- CXn n¶pw Hcp Imcyw ap¡v a-Ên-em¡mw fpsS ]pd-¯mWv NmSn-¡fn-¡p-¶Xv. AXnv Bsb - - þ hnez-aw-K-e¯p kzman-bmÀ h¶v ImWp-¶-Xnpw X¿m-dm-¡Ww, AXns kt´m-jn-¸n-¡Ww. AXn - - hÀj-§Ä ap¼v Xs¶ ]qÀ®-{X-bo-i³ CXp-t]mse IqsS ½Ä D®n-Ir-jvWs kt´m-jn-¸n-¡p-I-bm- D®n-Ir-jvW-mbn B-¸p-d¯v Ifn-¡m-dp--m-bn-cp- Wv. AXv ap¡v Ap-{K-l-am-bn-cn-¡pw. ¶p, F«p Znh- k - h pw. thsd Hcp Imcyw, ]- v Xr¸q- FÃm-s¡m-Ãhpw hrÝn-tImÂkhw ]Xn-hp- Wn-¯pd A¼-e-¯nse DÂk-h-¯nv Bsb t]mse `wKn-bmbn S-¯p-hm³ `à-P§Ä kIe - - thWw F¶v ]d-ªm B DS-a-ØÀ FXn-cp-]-d- klm- b - k - l - I - c - W - § fpw ev I p- I bpw XZzmc bn-Ã, G¡w Ipd-ªmepw. AXnv Hcp ImcWw ]qÀ®-{X-bo-isâ Ap-{K-l-¯nv ]m{X-am-Ip-Ibpw Fsâ B-¸p-d¯v {ioIrjvW `K-hm³ NmSn-¡-fn- sN¿s« F¶v {]mÀ°n- ¨ p- s Im- v Cu teJ- w D]- ¡p-I. AXn-¶pÅ Hcp kµÀ`w In«pI AXv a- kw-l-cn-¡p-¶p. Ênv Nmcn- X mÀ°yw Xs¶ X¶- c p- f p- ¶ - X p- s Im- - m - BÀ. hn. sI. X¼p-cm³:þ Xr¸q-Wn-¯pd cmP-Ip-Spw-_mw-Kw. ]mekv AUvan-n- t{Ì- j ³ {]kn- U - v . ^mIv S v þ s^- t Um- b n n¶pw No^v F©n- o- b - d mbn hnc-an-¨p. (Ph: 0484-2778351) 20
 20. 20. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 KP-im-kv{X-¯n-smcp ]oTnI IrjvW-Ip-amÀ sIm«m-c¯v `mc-Xob Pohn-X-¯n KP-§Ä¡v AXn-{]- kz`m-h-t`-Zw, aX-t`-Zw, B-I-sf-]n-Sn-¡p-hm-pÅ [m- - a mb Hcp Ømw ]- p - I mew apXev t ¡ D]m-b-§Ä, KP NnIn-Õ-IÄ, B ]m¸m-·mÀ¡p- D- v . al- X z- ] qÀ®- a mb Hcp k¼- s ¯¶ ne- b n- th- KpW- § Ä XpS- § n- b pÅ hnj- b - § - s fÃmw epw, hml--sa¶ ne-bn-epw, NXp-cw-K-]-S-bnse CXn kw{K- l n¨p {]Xn- ] m- Z n- ¡ p- ¶ p- - v . KP NnIn- Hcp {][m-mw-K-sa¶ ne-bnepw Gähpw henb Õ-IÄ¡mWv CXn {]m[m-yw. Øm-amWv KP-§Ä¡p ÂIn-bn-«p-Å-Xv. N¼m-ep-]p-cn-bn hmWn-cp¶ AwK cmPm-hmb ImSp-I-fn Pn¨v mSpI-fn amy-]-Z-hn- tcma-]m-Zsâ cmPy¯v Im«m-IfpsS ieyw hÀ²n¨v - - bn Pohn- ¡ p¶ arKamWv KPw. ½psS F´p sNt¿-p F¶p hnNm-cn-¨n-cns¡ bmZr-Ñbm hfÀ¯p arK-§-fn ImSp-I-tfmSv P·-_ÔapÅ KuX- a mZn alÀjn- a mÀ tcma ]mZs ImWm³ arKw KPw am{X-am-Wv. ap-jy-tcmSv C{X-am{Xw sN¶p. At±lw Ahsc bYmÀlw k¡-cn-¨p. CW- ¡ hpw kv t l- h p- a pÅ hà hy- a r- K hpw k´p-jvS-cmb alÀjn-amÀ tcma-]m-Zv Im«m--Isf thsd- b pt- m sb¶p kwi- b - a m- W v . ]nSn¨p sI«m³ Ign- h p- - m - I p- s a¶v hcw ÂIn. aäp arK-§sf At]-£n¨v B-IÄ¡v ]e Im«m- - I sf I- p - ] n- S n- ¡ m³ Im«n tXSn S¶ hnti-j-§-fp-ap--v. I¿mbn D]-tbm-Kn-¡m³ ]äp¶ cmP-`r-Xy-·mÀ kma-Km-b alÀjn-bpsS B{i-a¯n- - aq¡v þ Xp¼nss¡ hmb-bn apf¨p hcp¶ sIm¼v, -Sp¯v Im«m--I-sf-bpw, Ah-bv¡n-S-bn Ifn- hoim³ ]äp¶ sNhn-IÄ, hnc-en-Ãm-sX-bpÅ J- bv ¡ p¶ ]me- I m]y alÀjn- s bbpw I- p . tcw §Ä, AI- s ¯m- X p- § nb hrjv W - § Ä, AI- kÔy-bm-bm ]me-Im-]y³ B-Isf hn«p B{i- t¯bv¡v Xncn-ª-m-hv, AI-t¯-¡n-d§n Xp¼n- a-¯n-te¡p t]mIp-¶p. hÀ¯-am-saÃmw `rXy-·mÀ - ss¡-bn-eqsS hcp¶ hnbÀ¸v F¶p XpS§n aäp ]d-ª-dnª tcma-]m-Z³ ]me-Im-]y³ B{ia-¯n- arK- § Ä¡p ImWm¯ ]e {]tXy- I - X - I fpw te¡v t]mb ka-b¯v B B-Isf ]nSn-¨p-sI«n Bbv¡p ImWmw. khn-tij ]TaÀln-¡p¶ sIm- p h¶v KuXamZn alÀjn- a mÀ¡v Zmw Hcp arK-amWv B. ap-jy-s-t]mse Bbv¡pw sNbvXp. m«p-ImÀ¡v Im«m--ieyw Hgn-hm-hp-Ibpw ]c-am-bpÊv qän-cp-]-Xp-h-b-Êm-Wv. sNbvXp. ]me- I m- ] y- a p- n- b mWv KP- e - £ W imkv { X- ]me-Im-]y³ ]ntä¶p sN¶-t¸mÄ B-Isf ¯nsâ IÀ¯m-hv. KP NnIn-Õm-hn-[n-IÄ AXn I- n - à . Ahsb Xncnªp Xncnªp N¼m- ] p- c n- b n- AXn-{]-[m--am-Wv. 12000 tÇmI-apÅ Hcp imkv{X- se-¯nbt¸mÄ _Ô--¯nÂs]«p k¦-S-¯n-emb amWv ]me-Im-]y-sa¶ KP-e-£-W-{K-Ùw. AXns B- I - s f- I - p . Ah- b psS ico- c - ¯ n- e p- - m - b n- c p¶ ASn-Øm--s¸-Sp-¯n-bpw, kzmp-`-h-§sf ]pc-kv¡- {hW-§sfÃmw ]me-Im-]y³ NnInÕ sNbvXp kpJ- - cn-¨p, mq-tdmfw kwh-Õ-c-§Ä¡p-ap¼v Xncp-aw- s¸-Sp-¯n. K-e¯p oe-I-WvT³ F¶ ]WvUn-X-Ihn kwkvIr- KP-§-fpsS CS-bn ]me-Im-]y-a-lÀjn-sb-¡- X-¯n Hcp kw{Kl {KÙw nÀ½n-¨p. AXmWv t¸mÄ KuX-amZn alÀjn-amÀ tNmZn-¨p. “As§-´n- amXw-Keo-e. mWv Cu B-IÄ¡v NnInÕ sN¿p-¶Xv? B-I- ]{´- p kÀ¤- ¯ n (]- S - e w) hnhn[ hr¯- sf-¡p-dn¨v A§bv¡v C{X-am{Xw kvtl-ap--m-hm³ §- f n- e pÅ 251 ]Zyw- s Im- v oe- I - W v T ³ KP- e - £ - Imc-Wsa´v? ]me-Im-]y³ Ah-cpsS tNmZy-§Ä¡v - W-imkv{Xw amXw-K-eo-e-bn kw{K-ln-¨n-cn-bv¡p- adp-]Sn-sbm¶pw ]d-ªn-Ã. KuX-am-Zn-Ifn n¶v Cu - - ¶p. B-I-fpsS DÛ-hw, à B-I-fp-tS-bpw, hnh-cadn-ªt¸mÄ tcma-]m-Z³ Xs¶ ]me-Im-]ys - - - No¯ B-I-fp-tSbw e£-W-§Ä B-I-fpsS sN¶p I-v k¡-cn¨v Ipe-m-am-Zn-IÄ tNmZn-¨p. {]mbw IW-¡m-¡p-¶-Xnv AXmXp {]mb-§-fn At±-lt¯mSpw ]me-Im-]y³ bmsXm¶pw Dcn-bm-Sn-bn- - Ah-bv¡p--m-Ip¶ AhØm hnti-j-§Ä, Db-cw, Ã. `àn-{]-{ib]qÀÆw tcma-]m-Z³ hnSm-sX-IqSn h®w, ofw apX-em-b-hsb Bkv]-Z-am-¡n-bpÅ ho-pw tNmZn-¨p. At¸mÄ ]me-Im-]y³ tcma-]m-Z- KpW-tZm-j-§Ä hne-n-Ý-bn-¡p-hm-pÅ amÀ¤w, tmSv Bß-IY hnh-cn-¡m³ XpS-§n. 21
 21. 21. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 ]- v B- I Ä¡v BIm- i ¯pw k©- c n- B{i-a-¯nsâ ]pd-¯p-t]m-bn aq{X-hn-kÀÖw bv¡m-am-bn-cp-¶p. lnam-e-b-¯nsâ hS¡v Ccp-¶q- sNbv X p. aq{X- t ¯m- s Sm¸w ip¢hpw {khn- ¨ p. dp- t bm- P hnkv X m- c - ¯ n ]SÀ¶p ]´- e n¨p alÀjn B{i-a-¯n-tebv¡p aS-§nb DSs Hcp n¶ Hcp t]cm ac- a p- - m - b n- c p- ¶ p. B t]cm- e n- ]nSn-bm þ KpW-hXn þ ip¢-k-ln-X-amb B aq{Xw t·Â B-IÄ sN¶n-cp-¶p. AXnsâ sIm¼p-IÄ h¶p IpSn- ¨ p. Xma- k - a p- - m - b n- à . AhÄ KÀ`n- W n- ASÀ¶p hoWp. At¸mÄ AXn--Sn-bn Xma-kn- bm-bn. hmbn-eqsS Hcp aIs {]k-hn-¡p-Ibpw ¨n-cp¶ ZoÀL-X-]-sʶ alÀjn tIm]n¨v B- sNbvXp. im]-tam£w e`n¨ KpW-hXn ]p{Xs Isf i]n- ¨ p. AXnsâ ^e- a mbn B- I Ä¡v kma-Km-b apn¡p ÂIn kzÀ¤-¯n-te¡p aS- BImi KXn-bm-Ãm-Xm-hp-I-bpw, ap-jy-hm-l--§- §n. kma-Km-b-³ ]p{Xv PmX-IÀ½m-Zn-IÄ Ign¨v fmbn A[:]Xn- t ¡- n hcn- I bpw sNbv X p. Zn¤- P - ]me-Im-]y-s¶p t]cn«p hfÀ¯n. ]me-Im-]y³ §-sf-am{Xw ZoÀL-X-]Êp i]n-¨n-Ã. ]´o-cm-bncw hÀjw KP-§Äs¡m¸w Pohn¨v Ah- Zn¤-P-§Ä X§-fpsS hwi-¯n-epÅ FÃm-K- bpsS `£ym-`-£y-§-fpw, CjvSm-n-jvT-§-fp-saÃmw P-§-tfmSpw IqSn {_Òm-hnsâ ASp-¡Â sN¶p icnbv¡pw a-Ên-em-¡n. k¦Sw ]d-ªp. `K-hmt! R§-fpsS hwi-¯n AÃtbm tcma-]m-Z-cm-Pmth! B ]me-Im-]y- Pn-¨-hÀ¡v `mKy-tZmj-¯m `qan-bn Pohn-t¡- mWp Rm³. - X mbn h¶n- c n- b v ¡ p- ¶ p. AhÀ¡v `£- W - t Zmjw CXp tI«-t¸mÄ tcma-]m-Zv hfsc AÛpXw nan¯w tcmK-§Ä _m[n-bv¡p-a-tÃm. F´mWv tXm¶n. At±lw KP-§sf kw-_-Ôn¨v XpSÀ¨- AhÀ sN¿pI? bmbn AtIw tNmZy-§Ä tNmZn-¨p. B tNmZy- {_Òmhv adp-]Sn ]d-ªp. “KP-_Ôp-hmb Hcp- §Ä¡p adp-]-Sn-bmbn ]me-Im-]y³ KtPmÂ]¯n alÀjn ASp¯ Ime¯p Xs¶ Pn- b v ¡ pw. apX NnIn-Õm-hn-[n-I-f-S¡w kIe Imcy§fpw BbqÀtÆZ hnZ-Kv[-mb At±lw KP-tcm-K-§-sf- ]dªp sImSp- ¯ p. AXmWv ]me- I m- ] y- s a¶ sbms¡ amän-s¡mÅpw.” {_lm-am-hnsâ Bizmk {]kn² lkvXym-bpÀtÆ-Zw. hNw tI«v Zn¤-P-§Ä aS-§-nt]m¶p aäp KP-§Ä alm-tcm-K-Ømw, £p{Z-tcm-K-Øm-w, iey- im]-a-p-k-cn¨v `qan-bnepw h¶p-tNÀ¶p. Øm-w, D¯-c-Ømw F¶n-§s mep Øm- ]n¶oSv {_Òmhv kÀÆ-ku-µcy kmcw sIm-v §-en-embn qänAdp-]-X-²ymbw ]me-Im-]y-¯n- Xm³ krjvSn¨ Hcp kpµcn IW-¡n-tesd KÀÆn-jvT- ep-v. ap¶q-ä-n ]-Xn-©v tcmK-§-fpsS nZm e£- bmbn ImWp-Ibm Ahsf i]n-¨p. X·qew AhÄ - Wm-Zn-Ifpw NnIn-Õ-Ifpw AXn hnh-cn-bv¡p-¶p. `mÀ¤h alÀjn-bpsS ]p{Xn-bmbn Pn-¨p. KpW-hXn- - kma- t h- Z - ¯ n n¶t{X Zn¤- P - § - f psS sb-¶p-t]-cmb B IyI Øe-hn-tij ZÀi D¸¯n kqcy-tKmfw GX-WvU-¯n n¶mtW IuXpIw nan¯w amXwK alÀjn-bpsS B{i-a¯n - D-m-bXv B AWvU-¯nsâ c-v HmSp-IÄ c-p F¯n-t¨À¶p. Ahsf I--t¸mÄ amXwK alÀjn ssIbnepw sh¨v {_Òmhv Ggp kma-a-{´-§Ä hnNm-cn¨p þ Fsâ X]-Êp-ap-S-¡m³ tZth{µ--b¨p AJ-WvU-ambn imw sNbvXp. At¸mÄ hes¯ h¶-h-fm-Wn-h-sf-¶v. ‘ChÄ Hcp ]nSn-bm--bmbn ssIbnse HmSnÂn¶v sFcm- h - X - a p- - m - b n. ]ns¶ t]mIs«’ F¶p s]s«¶p i]n-¡p-Ibpw sNbvXp. Hmtcm kma-§-fmbn imw shtÆsd sNbvXp. ]ns¶-bmWv a-Ên-em-bXv KpW-hXn nc-]cm-[n-bm-sW- - At¸mÄ ]pWvU-co-Im-Zn-I-fmbn ]ns¶-bpÅ Ggp ¶v. DSs im]-tam-£hpw sImSp-¯p. ‘kma-Km-b Zn¤- P - § - f p- - m - b n. CSs¯ ssIbnse Hm«n n¶v alÀjn-bpsS ipIvfw IpSn¨v o Hcp ]p{Xs {]k- A{`-a-pXp-S-§n-{I-a-¯n F«p ]nSn-bm--I-fp--m-bn. hn-¡pw. A¶p nsâ im]hpw Xocpw’ F¶v. Ah-bmWv sFcm-h-XmZn Zn¤-P-§-fpsS Iq«p-Im-cn- Hcp Znhkw Hcp b£n kz]v-¯n kma-Km- IÄ. BZn-¤-P-§-fn n¶v ]p{X]u-{Xm-Zn-{I-taW b alÀjnsb {]m]n-¨p. DSs kma-Km-b-³ aäp KP-§-sfÃmw D- m - b - t {X. {ioIr-jvW-Ip-amÀ sIm«m-c¯v:-þ sdhyq Un¸mÀ«vsaânÂ, sdhyq C³kvs]-IvS-dmbn tPmen sN¿p-¶p. Imen- ¡äv kÀÆ-I-em-im-e-bn ‘N. V. IrjvW-¿-cpsS ncq-]W ZrjvSn ae-bmf kmln-Xy-¯nÂ’ F¶ hnj-b-s¯-Ip-dn¨v Kth- j Ww S¯n sIm- n - c n- ¡ p- I - b m- W v . nc- h [n teJ- - a - Õ - c - § Ä¡v ]pc- k v I m- c - § Ä tSn- b n- « p- - v . CXn ‘mc-b-Wobw ]pc-kvImcw’, IrjvW-m-«s¯ Bkv]-Z-am-¡n-bpÅ “IrjvW-KoXn ]pc-kvImcw’ F¶n-h-bmWv {][m- w. Ct¸mÄ XrÈqÀ I- - È mw- I - S - h n Xma- k n- ¡ p- ¶ p. 22
 22. 22. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 kly-]p-{X-pw, BS-bm-`cW§fpw - - - apIp-µ³ Ip«³Ip-f-§c `qan-bn tZi hyXym-k-hpw, {]Ir-Xn-bpsS I¶ sIm¼p-IÄ, hoXn-bpÅ s]cp-ap-Jw, ]pd- amähpw Ap-k-cn-¨v, Cuiz-c³ FÃm Poh-Pm-e-§- t¯¡v XÅnb hmbp Ip`w, DbÀ¶ hncnªv ap¶n- fnepw cq]- ¯ nepw `mh- ¯ nepw F¶p- t h- nd- te¡v adª Ip¶n, hen-¸-apÅ sNhn-IÄ, Ipdp- ¯nepw hyXykvX krjvSn¨p hcp-¶-Xmbn ap¡p Inb Igp-¯v. Ccn¸v Øm-t¯-¡mÄ DbÀ¶ Xe, ImWm-hp-¶-Xm-Wv. of-apÅ DSÂ, XSn-¨Xpw DbÀ¶-Xp-amb S-IÄ Cu amäw B- I - f nepw I- p - h - c p- ¶ Xv {]IrXn (ap³Im-ep-IÄ) henb sNcn-¸-Sn-IÄ, of-ap-Å-Xpw, nbaw am{Xw. B-I-fn Xs¶ B{^n-¡³ B- ne¯v ap«m-¯-Xp-am-b hmÂ, tX³n-d-apÅ I®p- I- f pw, Gjy³ B- I fpw hfsc A´- c - a p- - v . IÄ, ico-c-¯nsâ ndw Nmc ndw IeÀ¶ Idp¸v. F¶m Ch-bn FÃmw n¶v, tIc-f¯nse kly- - CsXms¡ Bbm à e£-W-bp-à-m-bn. ]p-{X-·mÀ kpµ-c·m-cpw, Kmw`ocyw ndªp n¡p- - Ct¸mÄ tIc-f-¯n m«m--I-fpsS F®w ¶- h bpw BWv F¶v FSp¯v ]d- t b- - X p- - v . m«m- -IÄ F¶v ]d-bp-t¼mÄ tIc-f¯nsâ Ab {]tZ- - i-§-fmb IÀ®m-S-I, Xan-gvmSv AXnÀ¯n ImSp-I- fnse B-I-sfbpw C¡q-«-¯n DÄs¸Sp-¯n-h-cp- ¶p. ]gb B-I-fn {]ap-J-cm-bn-cp¶p a¶m-Sn-bmÀ cma-N-{µ³, sImÃ-t¦mSv A¿-¸³, Im¨mw-Ip-dn¨n tIi-h³ Xan-gvmSv tIcf hw AXnÀ¯n-bnÂs¸- Sp¶hbm- b ncp¶p. AXp- t ]mse IÀ®m- S I AXnÀ¯n-bn n¶v h¶-h-cm-bn-cp-¶p. i¦-cwIp- f§c Ip«n-Ir-jvW³, Xncp-h-¼mSn tZh-kzw tKmhn- µ³Ip«n, F¶o B-IÄ. Hs¡ Xs¶bpw m«m-- I-fn ap³ nc-bn hncm-Pn-¨-h-bm-bn-cp-¶p. tIc- f-¯nse tIm¶n, tImS-mSv Iq«n n¶v Cd-§nb B-IÄ KP-n-c¡v kuµ-cy-¯nv XneI-aWn-bn- ¨-h-cm-Wv. Inc-§m«v tIi-h³ apX Ip«-Ip-f-§c cma-Zmkv hsc Xe-ap-d-bmbn h¶v n¡p-t¼mÄ, tImS-mSv Iq«n n¶v apÃ-¡Â _me-Ir-jvW³, Xnc-h-¼mSn inh-kp-µÀ, ]m¼mSn cmP³ F¶o KP- ho-c-·mÀ Cd-§n-h-¶-h-cn {]ap-JÀ BWv. `wKn- bpsS nc C§s t]mIp-¶p-sh-¦n ap-jy³ I- Gähpw henb B- I - f mb sN§- à qÀ a- h I c¦-m-Y³, Kpcp-hm-bqÀ tIi-h³ F¶n-hÀ B- I-¼-¡mÀ¡v C¶pw kvac-W-bn hnkva-b-ambn nev¡p-¶p. à B- I - f psS e£- W - § - f n- t e¡v F¯ntm¡p-Ibm-sW-¦n of-apÅ I¯ Xp¼n- - Ip«³Ipf§c cma-Zmkv ssI, hnSÀ¶ Np- v (Xp- ¼ n- b psS Aäw) FSp- ¯ - 23
 23. 23. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 W-§-fmbn mK]-S-hpw, Nqc-s]m- fnbpw h¶p. ]n¶oSv AXn Hcp ]co-£bpw hnP-bn-¨n-«n-Ã. Af- hn 1 tIm 6 hncÂ. Gähpw henb Xte-s¡-«nsâ Af-hm-Ip- t¼mÄ, 1 tIm 4 hncÂ, 1 tIm 3 hnc F¶o Af-hp-IÄ henb B-IÄ¡pw CS-¯-c-¡mÀ¡pw Hcp- t ]mse sI«m- h p- ¶ - X m- W v . sh©m-a-c-hpw, Be-h-«hpw Hcp amä-¯npw k½-Xn-¡msX ne- n¶v t]mIp-¶p. IpS-bpsS Imcy- ¯nÂ, km[m-cW IpS¡v ]pdta Xma-c-hn-Ãv, Xma-c-hn-Ãn mK- ]¯n (FÃmw DÄh-is¯ Ic-hn- cp-Xm-Wv) F¶o§s-bmWv ]pcm- X- - a mbn I- p - h - c p- ¶ - X v . CXv hfsc Ipd-ªp. IqSp-Xepw tZhkzw A[o--X- ]Wn- b p- h m³ C¶v c- p - t ]À am{Xta Pohn- ¨ n- c p- ¸ p- bn- e m- W v . B t{]an- I - f m- b - h À m«m- - I - f psS Åq. C¯cw IpS-IÄ hnc-en F®m-hp¶ tZh- F®w m«n D- m - I - W - s a- ¦ n A[n- I m- c n- I - f psS kz-§Ä n[n-t]mse Ct¸mgpw kq£n-¨p-h-cp-¶p. I®p- X p- d - ¸ n- ¡ m³ cwK¯v Cd- t §- kabw tImew, AYhm XnS¼v F¶ ]d-b-s¸-Sp-¶Xv sX¡v AXn-{I-an¨v Ign-ªp. I]Skvtlw Sn¨v am[y- `mK¯v D]-tbm-Kn-¡p¶ hen-¸-¯nÂ, a²y-tI-c-f- a-§-fn Ømw ]nSn-¡p-hm³ S-¡p¶ B ¯n-teXv F¯p-t¼mÄ A©c ASn-tbmfw Db-c- t{]an-Isf C¡q-«-¯n DÄs¸-Sp-¯-cp-Xv. Fs´- ¯n hcn-Ibpw Ae-¦m-c-§Ä IqSp-Ibpw sN¿p- ¦nepw sNbv s X- ¦ nÂ, hcpw `mhn- b n mS³ ¶p. Igp-¯nse Ib- d p- I Ä ]- v ]«v s]mXn-b BIfpsS t^mt«m I- v Xr]v X n- b - S - t b- KXn- D- m - b n- c p- ¶ nà Ct¸mÄ AsXÃmw Imgv N - b n ]c- tISv hcp-sa-¶-Xnv XÀ¡-an-Ã. tam-¶-Xn-bn F¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. aWn-Iq«w B-I-fpsS Na-b-§Ä ]e Ime-§-fn-embn kvs]j Bbn shÅ HmSn Xs¶ XoÀ¡p-I- cq]w sIm- v C¶s¯ ne- b n F¯n- b - X mhmw bmWv ]Xn-hv. FÃm Na-b-§fpw AWnªv S-¶- F¶v Icp-Xm-hp-¶Xm-Wv. cmPm-¡·mÀ bp²-¯n-epw, - - Sp- ¡ p¶ Hcp kly- ] p- { Xs I- m Â, Ct¸mÄ ae- cmP-Iob tLmj-bm-{X-bn-epw, sNdnb Ipan-f-IÄ bmfn am{X-aÃ, B-¡¼w, B lcw temIs¯ apgp- - XpWn-I-fn Xp¶n ]nSn-¸n¨ sIm¨p-X-te-s¡-«v, Inc- h³ Iog- S ¡n sIm- n - c n- ¡ p- I - b m- W v . §m«v ¼q-Xn-cn-bpsS a-Ên hncn-ªv, C¶s¯ ap¯-ѳ, A¨³ apX XpSÀ¶v In«nb B Xse-s¡«v AYhm sän-¸-«-am-bn. s]cp-hcw ]qc- I¼w AXn Bgv¶v ]Tn-¡p-hm-pw, Adn-bp-hmpw ¯nsâ hnkva-b-ambn amdn. AXn ]n¶oSv ]co-£- Ign-ªp. Cà AXv XpS-cp-I-bm-Wv. {io apIp-µ³ Ip«³ Ipf-§c þ ]qc-§-fpsS mSmb XrÈq-cnse Ip«³Ip-f- §c kztZ-in. B, B-¨-abw Cu hnj-b-§-fn AXoh XÂ]-c³. KP]cn-]m- e- - ¯ n Gsd {i²m- e p. B- t {]- a n- I - f n FSp- ¯ p- ] - d - t b- t]cmWv Ct±- l - ¯n-tâ-Xv. Ip«³Ipf§c, Xncp-h-¼mSn t£{X-§-fnse kPoh {]hÀ¯-I³. 24
 24. 24. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 B-Isf ab-¡p-shSn sh¡p-¶-Xnv ap³]pw ]n³]pw {i²n- t ¡- Nne Imcy- § Ä Dr. cm[m-IrjvW ssIaÄ Zqsc n¶p- s Im- - p - X s¶ B- I sf Ip¯n- D- m b ]pXnb DWÀhn Dcp- ¯ n- c n- ª - X mWv ab- sh¨p ab¡n im´-cm-¡mpw Xf-bv¡mpw Ign- ¡p- s h- S n. ab- ¡ m- pÅ acp¶p nd¨ kndn©v bp¶ B[p-oI kmt¦-XnI coXn-bmWv ab-¡p-sh- tXm¡p-]-tbm-Kn¨v e£y-Øm--t¯¡v ]mbn-¡pw. Sn. (Chemical immobilisation or Tranquirlisation) Ccp-]Xmw kndn-©nsâ kqNn arK-¯nsâ ico-c¯n Xd-bv¡p- - qäm- n sâ Adp- ] - X p- I - f n B{^n- ¡ ³ B- I - ¶-tXmsS acp¶v Ip¯n-sh-bv¡-s¸-Sp-¶p. kndn©pw fnepw Fgp-]-Xp-I-fn atejy, {ioe¦ F¶n-hn-S- kqNnbpw DÄs¸« hnt£-]W kma-{Kn¡v ‘UmÀ«v’ §-fnse Gjy³ B-Ifnepw Cu coXn {]tbm-Kn¨p. - F¶mWv t]cv. UmÀ«v ]mbn-¡mpw acp¶v Ip¯n- C´y-bn Hdo-Ê, ]Ýna _wKmÄ F¶n-hn-S-§-fn sh-bv¡mpw sNdnb shSn-a-cp¶v Xnc D]-tbm-Kn-¡p- Bcw-`-¯n S-¯nb Hmtcm {iahpw hnP-b-I-c- ¶p. kndn©v Xd- ¡ p- t ¼m- g p- - m - I p¶ BLm- X - t aäv am-bn-cp-¶p. ]n¶oSv ]e Øe-§-fnepw ab-¡p-shSn NmÀÖv s]m«p- I bpw B aÀ±w sIm- v acp¶v {]tbm- K n- I - a m- ¡ p- I - b p- - m - b n. tIc- f - ¯ n Cu Ip¯n-sh-bv¡-s¸-Sp-Ibpw sN¿pw. amÀ¤w Ah-ew-_n¨v mq-dn ]cw {]mhiyw ab-¡p-sh-Sn-bpsS {]m[myw ]e Xc-¯n-em-Wv. ab¡n Xf-¨n-«p--v. Ah-bn A[n-Ihpw aZ-¸m-Sn Im«m--¡q-«-¯n n¶pw e£-W-sam-¯-Xns iey-¡m-cmb m«m--I-fm-bn-cp-¶p. am{Xw Xncªv _Ôn-¡mw. icoc £X-taÂ-¡msX Ncn-{Xm-Xo-XImew apX hyXyØ D]m-b§Ä - - Xf- b v ¡ mw. hnf- m- i - a p- - m - ¡ p- ¶ - h - t b- b pw, sIme ne- h n- e p- - m - b n- c p- ¶ p- s h- ¦ nepw th- { X ^e- { ]- Z - a m- sIm¼-m--I-tfbpw Xf¨v mSp-I-S-¯p-I-sbm, Iq«n- bn-cp¶nà F¶p-X-s¶-bà ico-c-£Xw ]gb coXn- e-S-¡p-Isbm sN¿mw. apdn-hnpw tcmK-¯npw I- f psS IqS- ] n- d - ¸ m- W v . ikv { X- { In- b m- c o- X n- b n ab¡n NnIn-Õn-¡mw. IÀ®m-S-I-¯n Nne Im«m- 25
 25. 25. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 - I - f psS o- p hfÀ¶ sIm¼v apdn¨v B- t h- « - km²yX-bp--v. AX-]-I-S-am-Wv. kÀÆ kzX-{´-mb ¡m-cpsS NqjWw Hgn-hm-¡mpw Cu amÀ¤-a-h-ew- B-bmWv nb-{´Ww hn«-sX-¦n ab-¡p-shSn _n-¡p-¶p. kwLw {]tXyI Pm{KX ]men- t ¡- - X p- v B Im«m- - b nepw m«m- - b nepw Hcp- t ]mse Xncn-ªm-{I-an-¡m³ Xpn-bp¶ ]£w Bß-c-£- aZ- ¸ mSv D- m - I m- d p- v F¦nepw Gsd `mcn¨ ]Wn- b n- ¡p- t h- kpc- £ n- X - Ø mw Xnc- s ª- S p- ¡ - W w. ÃmsX AanX t]mjWw sIm- v A[nIw XSn¨ m«m--I-fn-emWv {]tXy-In¨v XWp-¸p-Im-e¯v IqsS IqsS D- m - h m- d v . DuÀÖ- k z- e - X - b psS {]I- S - a mb e£Ww F¶mWv aZ-¸m-Sns s]mXpsh AwKo-Icn- - ¨n-«p-ÅXv.- oÀho-¡-¯nsâ Bcw-`w, oscm-gp-¡v, hn]- coX {]XnI-cWw, F´n-tbpw XIÀ¡Â XmÂ]cy - Ipd-hv, IpXn-¨p-]m-bm-pÅ {]h-WX F¶o Bdp L«-§-fn {]tXy-In¨v aq¶mw L«-¯n N§e XIÀ¯v ap³t]m«v IpXn-¡mpw ]oVw G¸n¨ ]m¸m-tmSv ]Icw XoÀ¡m-p-am-hpw hmRvO. aZ- bm sIme-bm--bmbn amdp-¶Xv Cu kµÀ`-¯n-em- Wv. ZWvUw CÃmsX kvtlw sIm-p-am{Xw nb- {´n¨ nc-h[n ZrjvSm-´-§-fp--v. {]mbm-[n-Iy-ap-Å- hbv¡v aZ-¸m-Snsâ Ime-b-fhv Ipdªpw sNdp-{]m- b- ¡ mÀ¡v IqSn IqSn- b p- a mWv I- p - h - c p- ¶ - X v . nb-{´Ww hn« B-Isf ab-¡p-shSn sh¡p- ¶-Xnv ap¼mbn hf-sc-b[nIw Imcy-§Ä Hcp ap³I- - cp- X  F¶- n- e bv ¡ v Adn- t b- - X p- - v . nb- { ´Ww hr£-¯nv apI-fn n¶pw Bbv¡v Ib-dm³ hn« B Im«m--sb-t¸mse kÀÆ kzX-{´-mtWm ]äm¯ Xn- p - I Ä, hoXn- I p- d ª Bg- a pÅ tXmSp- F¶-dn-bWw. nb-{´Ww hn«v ]cp-¡p-Isfm, Poh- IÄ B aXn-en--Sp-¯m-sW-¦n aXn-en--¸p-dw. m- i sam, mi- - j v S - § sfm D- m - ¡ n- b n- « ps- m F¶- sI«n-Sp-¯m-sW-¦n P-hm-Xn-enÂIq-Sn-sbm, X«n³ - dn-bWw. Bbpw H¶mw ]m¸m-p-am-bpÅ ]g-¡w, ]pd-s¯m, sSd-Ên nt¶m shSn-sh-¡p-¶Xv IqSp- B CSª kml-N-cyhpw ]Ým-¯-ehpw a-Ên- X kpc- £ n- X - a m- b n- c n- ¡ pw. B- ¸ p- d - ¯ p- n¶v em-¡-Ww. Ip¶n³ap-I-fnepw sN¦p-¯mb {]tZ-i- Bsf Cd-¡m¯ kml-N-cy-§-fn Abm-tfmSv §-fnepw sh¨pÅ ab-¡p-shSn Ign-bp-¶Xpw Hgn- ss[cy- a mbn Iangv ¶ p InS- ¡ m³ ]d- b - W w. hm- ¡ - W w. AXp- t ]mse cm{Xn Ime- § - f n- e pw. ]m¸m³amÀ Bbv¡p tÀ¡v n¡msX Hcp-h- F¶m Dd-¸pÅ aXn sI«n--I¯v shfn-¨-ap-s- i-t¯¡v amdn n¶v Pm{KX ]peÀ¯-Ww. 15 apX ¦n cm{Xn sN¿m-hp-¶-Xm-Wv. AXp-t]mse Xs¶ 20 hsc hb- Ê n- p- a p- Å n D- m - I p¶ tamU F¶p `mKnI-amb _´-h-Ênepw ab-¡p-shSn {]tbm-Kn- hnti-jn-¸n-¡m-hp¶ aZ ka-b¯v s]s«¶v tcmjm- ¡mw. ab-¡p-sh-Sn-sh-bv¡p-¶-Xnv ap³]v ab-¡p- Ip-e-cm-¡p-¶Xpw IqSp-X Ipkr-Xn-bp-Å-hbpw shSn sh¨ DSs Nne B-IÄ HmSp-hm³ km²y- A{Iam-k-àcpw ]m¸msâ I¸--IÄ¡v hg-§m- X-bpÅ Imcyw ]m¸m-tbpw ImWn-Itfbpw ]dªv - ¯-Xmbpw Bbn-cn¡pw. aZ-apÅ apXnÀ¶ 5% B- a-Ên-em¡n Pm{KX ]peÀ¯m³ {]tXyIw nÀt±- IÄ im´cpw Ap-k-cn-¡p-¶-h-bmbpw Ap-`-h- in-¡Ww AYhm HmSp¶ ]£w hn«v hn«v Bsb s¸-«n-«p--v. hnfn¨v A©m-dp-n-anjw B HmSmsX tm¡-Ww. B n¡p¶ Øe- h pw, kml- N - c yhpw ab-¡p-sh-Sn-¡p-tijw B shÅ-¯n Cd-§m³ kqjvaambn nco-£n¨v B-bpsS s]cp-amäw ImbnI - 26
 26. 26. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 iàn, {]mbw XpS-§nb LS-I-§Ä a-Ên-em-¡n- ¡p- s h- S n- ¡ p- t ijw Bsb ]qÀ® _´- h Êv bmWv ab-¡p-a-cp-¶nsâ tUmkv nÝ-bn-¡p-¶-Xv. B¡p- ¶ - X p- h sc P- § Ä i_v Z - a p- - m - ¡ m- s Xbpw hmÂIp-S-¯nsâ hi-§-fn t]f ]pd¯v ab-¡p- ]S¡w s]m«n-¡m-sXbpw D¨-`m-jWn {]tbm-Khpw shSn DXnÀ¯p-¶-XmWv Gähpw kpc-£n-X-Xzw. ab- D- m - I msX {i²n- ¡ - W w. hS- s a- d nªp Ipcp- ¡ p- ¶ - ¡p-acp¶v {]tbm-Kn-¡p-¶bm-fn-sâbpw kl-{]-hÀ¯- - - Xnp ap³]v Hcp o- hSn- s Imt- m AYhm Hcp I-cp-sSbpw kpc-£n-X-Xzhpw hfsc {][m--s¸-«-Xm- sNdnb IÃv tZl-¯n-te¡v Fdntªm B{I-an-¡p- Wv. th-{X Pm{KX ]peÀ¯m-sXbpw kpc-£n-XXz hm-pÅ hy{KX a-Ên-em-¡mw. kwhn-[mw GÀs¸-Sp-¯m-sXbpw nev¡p¶ Øe- Im«m--Itf ab-¡p-hm³ Cs½m-_n-tem¬ ¯nsâ `qan-im-kv{X-]camb {]tXy-IXIÄ IW-¡n- - - - - AYhm “Fw 99” F¶ acp-¶mWv {]tbm-Kn-¡p-¶-Xv. se-Sp-¡m-sXbpw Bsb shSn-hb¡m³ Hcp-§p-¶Xv- v amc-I-am-b-Xn-m AXoh {i²-tbmsS ssIImcyw A]-ISw £Wn-¨p -h-cp-¯p¶-Xnp Xpey-am-Wv. sN¿p-Ibpw {]Xyu-j[§fmb sU]n-tmÀ^ntm - - - tdm_³ AYhm sske-kn³ sslt{Um-t¢m-dnUv Fw 50-þ50 Icp-X-Ww. Fw 99 sâ U_nÄ tUmkn- F¶ acp-¶mWv m«m-Isf ab-¡m³ D]-tbm-Kn-¡p- - emWv {]Xyu-j[w Ip¯n-h-bv¡p-¶-Xv. m«n D-m- ¶-Xv. 100 an. {Kmw. Hcp kn. kn. bnepÅ acp¶v Hcp Ip¶ kpc-£n-XXzw Im«n e`n-¡m-¯-Xp-Im-cWw S¬ Xq¡-apÅ Bbv¡v F¶v s]mXpsh IW-¡m- ]änb Xm¸m-¸p-d¯v khmcn sNbvXv Im«m-tb ab- - ¡m-sa-¶n-cp-¶mepw B-bpsS Ah-Øbpw kml-N- ¡p-hm³ km[n-t¨-¡pw. kqNn t]in-¡p-Ån Ib-dn- cyhpw Ap- k - c n¨v Aev ] w hÀ²n- ¸ n- t ¡- n hcpw. bn-«p-s¦n thK-¯nepw Xz¡n-Sn-em-sW-¦n kmh- - - Bâ-tKm-kn F¶ adp-a-cp¶p ab¡w DWÀ¯p- [m-¯nepw ab-¡w Ap-`hs¸-Sp-¶p. AXp-t]mse - - - hm³ Icp-X-Ww. ab¡p shSn-tbäp ab-§p¶ B- ag-bpÅ kµÀ`-§fn ab¡w sshIn-tb-¡pw. - IÄ XnIª At_m-[m-hØbn BI-Wsa-¶n-Ã. - - - ]n³Im-en sI«nb N§e Aev]w o-p InS- icoca-¡m-m-Im¯ nÝ-em-hØ. - ¡p- ¶ p- s - ¦ n AXnsâ I®n- b n IqSn IbÀ ab- ¡ p- a - c p- ¶ nsâ tUmkv ico- c - a m- k - I ew tImÀs¯-Sp¯v H¶v _Ôn-¡-Ww. AÃm-¯-]£w hym]n-¨mepw nÝ-em-h-Ø-bn F¯m¯ kµÀ`- hS-¯nsâ h«-I-®n-bpÅ `mKw Npcp«n Fdnªv §Ä D- m - s b¶p hcmw. A¯cw kµÀ`- § - f n tXm«n- s Im- v FSp¯v IbÀ h«- I - ® n- b n IqSn BZyw sImSp¯ tUmknsâ ]IpXn ho- p w tImÀ¯v _Ôn-¨-tijw kpc-£nX Xdn-bn-te¡v {]tbm-Kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. ab-§n-In-S-¡p-I-bm-sW- sIm-p-t]m-I-Ww. S (ap³Im-ep-IÄ)-bpsS -Ibdp- ¦n {]Xyu-j[w Bân-tUm«v Ip¯n-h¨p ab¡w IÄ Hmtcm-¶mbn hen-¡p-¶Xp-kcn¨v Xdn-bn-te¡v - - - DWÀ¯n Fgp-t¶-ev]n-¡-Ww. a-b-¡p-shSn kwLw B o§p- I bpw N§e sIm- v Aacw ac- t ¯mSv _e-apÅ h«-I®n-tbmSpw IqSnb t]mfn-s{]m-¸n-en³ - sI«-Ww. S amdm-¡p-Ibpw thWw. Btb sI«n- Ibdpw of-apÅ tXm«nbpw Icp-X-Ww. b-tijw Xd-¨n-cn-¡p¶ kndn©v hen-s¨-Sp¯v apdn- ab-¡p-shSn icn-bmbn ^en-¨n-«pt-m F¶-dn-bp- hn acp¶v hbv¡-Ww. hm³ 8þ10 ann-«n-p-Ån IW-bn-d§p-¶Xp ImWmw.- th- { X XW CÃm¯ ]£hpw ]I ka- sNhnIfpw hmepw nÝ-e-am-Ip-Ibpw sN¿pw. b¯pw Btb shÅ-sam-gn¨v XWp-¸n-¡-Ww. IqÀ¡w hen-¡p-Ibpw aq{Xw Cäp hoWp-sIm- Fc- sI«p- h m³ km²y- X - b p- s - ¶ v ]m¸m- t mSv -n-cn-¡p-¶Xpw à ab-¡-¯nsâ kqN--bm-Wv. ab- ]d-ªn-cn-¡-Ww. Dr. cm[m- I rjv W ssIaÄ þ {]ikv X shän- dn kÀP³ KP- ] - c n- ] m- e - - ¯ n {]tXyIw sshZKv[yw t-Snb tIc-f-¯nse A]qÀÆw tUmIvSÀam-cn HcmÄ. sIm¨n tZhkzw t_mÀUnsâ KP-]-cn-]m-e D]-tZ-jvSm-hmbpw tk-hw Ap-jvSn-¡p-¶p. Ct±lw Hcp B DSa IqSn-bm- Wv. (Ph : 0487-2333155, 2336389 ) 27
 27. 27. Xma-cw-Ip-f-§c aI-c-hn-f-¡m-tLmj kvac-WnI 2005 hrÝn-tIm-kvX-h-¯nv hncp-¶p-Im-cmbn F¯nb KP-ho-c- ·mÀ cma-hÀ½ Ipªp®n X¼p-cm³ {io ]qÀ®-{X-bo-isâ hrÝn-tIm-Õ-h-¯nv Hcn-¡Â ocnsâ ImTn-y-¯-¯n s]«v hS- hncp-¶p-Im-cmbn F¯n tNÀ¶n-«p-ff tIc-f-¯nse ¡mt©cn hm-²ym³ a¡v kao-]w-h¨v tZhkzw Xe-sb-Sp¸pff KP-ho-c-·m-scIp-dn-¨pÅ HmÀ½-I-fn- sNdn-b-N-{µ-ti-J-cs Ip¯m³ {ian-¨-Xmbn tI«n- te¡v Hcp- a-S-¡-bm-{X-bmWv Cu Ipdn-¸nsâ Dt±iw «p--v. ChnsS ]qÀ®-{X-bn-isâ aXn¡-I-s¯¯n- tZhkzw sNdn-b-N-{µ-ti-J-c³ tNÀ¶ B- I sf tZhkzw DS- a - Ø - X - b n- e p- f - f - kmamyw à `wKnbpw CS-¯cw sIm¼p-ap- sX¶pw kzIm-cy-hy-àn-IÄ Hma-n-¨p-h-fÀ¯n-b-h- ff sNdn-bN{µ-ti-Jc³ Aev]w Iq«m-Ip¯p kz`m- - - - - sb¶pw Xcw-Xn-cn¨v Ah-X-cn-¸n-¡p-¶Xv IqSp-X h-ap-f-f-h-m-bn-cp-¶p. tImew-I-bän Fgp-¶-f-fn-¨m Bkzm-Zy-I-c-am-bn-cn-¡p-a-tÃm. Cu kz`mhw ImWn-¡p-I-bnà F¶ hnizm-k-ap--m- C¶s¯ tZhkzw B-IÄ ]eXpw ]cn-Xm- bncps¶-¦nepw. Hcn¡Â Xriq-cn--Sp-¯p-ff sbm- ]m-h-Ø-bn-ems-W-¦nepw BZy-Im-es¯ tZhkzw hnse ]qc-¯n C§ns kw`-hn-¨n«p-ffXmbn tI«n- - - B-IÄ e£-W-sam-¯-hbpw Akm-amy Db-c-ap- «p--v. f-fhbpw Bbn-cp-¶p. Ah-bn Gähpw Dbcw IqSn- - tZhkzw ]Zva-m-`³Ip«n b-h-m-bn-cp¶p tZhkzw Ip«n-È-¦-c³. tZhkzw B-I-fn Gähpw tIa-m-b- Hcm-- Ip«n-È-¦-c³ B kmamyw à `wKnbpw Db- bmbncp¶p tZhkzw ]Zva-m-`³Ip«n. hosW-Sp¯v chpw Dff B- b m- b n- c p- ¶ p. AXp- s Im- v Xs¶ nÂIp¶ sIm¼p-I-fmWv Gähpw BIÀj-Wobw hrÝn-tIm-Õ-h-¯nv Chsâ ]pd¯v XnS-t¼äpI F¶m B-N´¯nsâ Ah-km-hm-¡mbn IW- - - - ]Xn-hm-Wv. {]tXy-In¨pw Xrt¡«]pd-¸m-Snsâ A¶v. ¡m-¡n-bn-cp¶ ]Zva-m-`³ Ip«n AIm-e-¯n Ncn- F¶m Chv IptdtÈ Iq«m--Ip¯v kz`m- bp-I-bm-bn-cp-¶p. h- a p- - m - b n- c p- ¶ p, C¶s¯ sX¨n- t ¡m- « v I m- h nv kzIm-cy-hy-àn-I-fpsS B-IÄ D- m - b n- c p- ¶ - X p- t ]m- s e. Ignª qäm--nsâ Bcw-`-Im-e-L-«-¯n hS- CXnv DZm-l-c-W-ambn Hcp kw`-hhpw HmÀ½- ¡³ ae-_m-dnse a-I-fpsS kphÀ®-Im-e-L«w bn sXfn-bp-¶p. tZhkzw A[n-Im-cn-IÄ Gdnb Bbn-cp-¶p. AXp-sIm-v Xs¶ Cu a-I-fn-seÃmw Bß- h n- i zm- k - t ¯msS Hcp N§- e - b psS c- - ä - e£-Wsam¯ KP-ho-c·mÀ aÕ-c¯n-s-¶t]mse - - - ¯mbn t]mepw sI«p-am-bn-cp-¶p. tZhkzw Ip«n-È- Xe-bp-bÀ¯n-n-¶n-cp-¶p. Ah-bn NneXns-Ip-dn¨v ¦-c-tbpw tZhkzw Ip«n-Nn-Zw-_-c-tbpw. F¶m Hcp sImÃs¯ hrÝn-tIm-Õ-h-¯nv sImSn-tbänv Aev]w kvacn-¡mw. ap³]p-ff BZy-Zn-hks¯ taf-¯nv Ime-an-«t¸mÄ - - ]-a-¶-Iq-S-em-äv]pdw a Ing-t¡-S³, ]men-bw Xs¶ Ip«n-È-¦-c³ Ip«n-Nn-Zw-_-cs Ip¯n. CsXm- -ti-J-c³, ]menbw Ip«n-Ir-jvW³sIm-tfm-Sn, i¦p- s¡-bm-bn-cp-s¶-¦nepw Ip«n-È-¦-c³ Btcm-Ky-¯n- ®n-m-bcpsS B, Bh-W]d¼v, tZi-aw-Ke¯v a - - - - - tâbpw Ag-In-sâbpw Imcy-¯n³ kzIm-cy-B--I- A¿-¸³Ip-«n, tZi-aw-K-e-¯va tKm]m-e³ XpS§n tfm-Sp-t]mepw InS-n¡p-¶-Xm-bn-cp-¶p. {io ]qÀ®-{X-bo-isâ hrÝn-tIm-Õ-h-¯nv tamSn- tZhkzw Ip«n-Nn-Zw-_-c³ Iq-«m³ F¯n tNÀ¶ B k-lysâ a¡sf Ipdn¨- Hcp- h n[w s]m¡- a p- - v . Btcbpw D]- { Z- h n- ¨ - ev]w hnti-jw. Xmtbm, mi--jvS-§-fp--m-¡n-b-Xmtbm Adn-hn-Ã. IqS-em-äp-]pdw cma-N-{µ³ ]s£ Ip«n-È-¦-c-sâb-{Xbpw AgIpw BIÀj-Wo- Chv s]m¡w teiw Ipd- h m- W v . Dcp- {]Ir- b-Xbpw CÃ. Xn-bm-Wv. im´-kz-`m-hnbpw Fgp-¶-f-fn-¸nsâ ne- 28

×