SlideShare a Scribd company logo
Відкритий дистанційний курс
“Технології розробки
дистанційного курсу і змішане
навчання
Проф. Кухаренко В.М.
Відкрите навчання
• Відкрите навчання - це свобода вибору
часу, місця, форми. Це філософія, розвиток
особистості.
• Відкриті курси Массачусетського
технологічного університету, відкриті
освітні ресурси, відкритий освітній процес.
Відкрите суспільство
Що відкрито?
• відкрите співробітництво
• відкритий доступ
• відкритий контент
• відкрита ліцензія
• Відкрита навчальна практика
• Відкриті навчальні ресурси
• відкритий код
• відкриті дані
• відкриті дослідження
• відкрита наука
• відкритий веб
• відкриті знання
http://www.flickr.com/photos/opensourceway/5535034664/sizes/o/in/photostream/
Дистанційне навчання - це взаємодія
вчителя та учнів між собою на
відстані, яка відображає всі властиві
навчальному процесу компоненти
(мета, зміст, методи,? Організаційні
форми, засоби навчання)
специфічними засобами Інтернет-
технологій.
Полат Є.С.
Дистанційне навчання - це
• дистанційний курс
– це запланована викладачем діяльність по
засвоєнню структурованої інформації
• Дистанційний навчальний процес
– це проведення традиційного навчального
процесу засобами ІКТ (спілкування,
співробітництво, співтворчість, самостійна
робота тощо)
Якість дистанційного навчання
• Заохочення контактів між студентами та
викладачами
• Розвиток співпраці студентів
• Використання активних засобів навчання
• Швидкий зворотний зв'язок
• Ефективне використання часу
• висока мотивація
• Врахування здібностей студентів і шляхів
навчання
Програма курсу
1. Система проектування навчання
2. Визначення цілей курсу
3. Теорії навчання
4. проектування змісту
5. оформлення тексту
6. дизайн тексту
7. Якість дистанційного навчання
8. тестування
9. Спілкування в дистанційному навчанні
10. оцінювання
Тьютори
• Кухаренко В.М.
• Токарь Г.І.
• Твердохлєбова Н.Є.
• Сиротенко Н.Г.
• Рибалко ОВ.
Оргпитання
• Тривалість - 10 тижнів
• LMS - на розсуд розробника
• Дати адресу свого курсу і забезпечити
доступ тьюторам
• Теорія (вебінар) - 2 години
• Практика – 6 годин
• Результат - захист проекта
Діяльність
• розробка курсу
• Обговорення питань
• Освоєння соціальних сервісів
• Доп. інформація з мережі (у більшості на
англ. мові)
Хмарні технології
• ПЗ відстежується і контролюється;
• Управління версіями ПЗ спрощено;
• Мінімізація розповсюдження вірусів;
• Вихідні дані і отримані файли можна
зберігати, управляти централізовано на
серверах;
• Можна працювати на простих конфігураціях
комп'ютерів.
Internet users
Internet users by country, 2007 figures from Internetworldstats.com..
Mobiles
Інформаційна культура
• Інформаційна культура - невід‘ємна частина
загальної культури людства. Важлива
компонента - використання інформації. Це
впливає на розуміння своєї ролі в
суспільстві
Компоненти інформаційної культури
• Організація подачі інформації;
• Сприйняття і використання інформації
• Використання отриманої інформації
особисто та у співпраці;
• Використання інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ);
• Спілкування через засоби ІКТ.
Освіта 21 століття
• навички вчителя
– критичне мислення
– зв'язки співробітництво
– Лідерство і управління
• інтеграція технологій
• Міждисциплінарне навчання (CDIO)
Завдання виховання фахівців
• Гнучко адаптуватися до життєвих ситуацій,
постійно змінюватися
• Самостійно, критично мислити, бачити
проблеми та шляхи їх вирішення,
використовуючи сучасні технології
• Грамотно працювати з інформацією
• Бути комунікабельним, контактним у різних
соціальних групах.
• Самостійно працювати над розвитком
моральності, інтелекту, культурного рівня.
Три рівня освіти
• Діяльність студента спрямована на освоєння
часто повторюваних завдань, відповіді яких
зумовлені (комп'ютерне навчання).
• Викладач взаємодіє зі студентами,
направляючи їх навчання (системи штучного
інтелекту).
• Навчальний процес проводять провідні вчені в
конкретних областях з використанням
сучасних засобів комунікації. (відкриті).
http://www.eurodl.org/?p=current&article=430
Школа майбутнього
http://www.architizer.com/en_us/blog/dyn/37250/vittra/
План роботи
• Форум 1.2. Моя робота (30 балів) Створення
та налагодження курсу
• Форум 1.1. Знайомство (10 балів)
• Форум 1.3. Проект курсу (40 б.)
• Заповніть звіт про роботу на 1 тижні (10
балів).
• Візьміть участь в обговоренні Додаткового
матеріалу (10 б.) у форумі
Проектування
• Цілеспрямована діяльність щодо
вирішення завдань. Арчер.
• Прийняття рішень в умовах
невизначеності з тяжкими наслідками у
разі помилки. Азімов
Проектування
• Здійснення дуже складного акту інтуїції.
Джонс.
• Натхненний стрибок від фактів
сьогодення до можливостей
майбутнього. Пейдж.
Модель задоволення потреб
Проектування
Г.С. Альтшуллер
• АЛГОРИТМ розв'язання винахідницьких
завдань АРИЗ-85В
• АРВЗ - інструмент для мислення, а не
замість мислення.
• АРВЗ - інструмент для вирішення
нестандартних завдань.
http://www.altshuller.ru/
АРВЗ
1. аналіз завдання
2. Аналіз моделі завдання
3. Визначення ІКР і ФП
4. Мобілізація та застосування ВА
5. Застосування інформфонда
6. Зміна або заміна завдання
7. Аналіз способу усунення ФП
8. Застосування отриманої відповіді
9. Аналіз ходу рішення
Модель последовательных
приближений 1
Модель последовательных
приближений 2
http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1012/book-review-leaving-addie-
for-sam-by-michael-allen-with-richard-sites
Модель водопада
http://www.bottomlineperformance.com/what-is-agile-learning-design/
Учебное проектирование Agile
http://www.bottomlineperformance.com/what-is-agile-learning-design/
Проектування ADDIE
• аналіз (Analyzing) потреб організації;
• проектування (Designing) системи для потреб
організації;
• розвиток (Developing) системи з
використанням аналізу вихідних даних;
• виконання (Implementing) процесів системи;
• оцінка (Evaluating) проекту створення та
виконання.
32
Аналіз (analyze)
• Аналіз цільової групи;
• Аналіз діяльності фахівця;
• Аналіз завдань;
• Аналіз / декомпозиція умінь;
• Аналіз знань, на яких базуються вміння;
• Загальні завдання навчання;
• Завдання на діяльність.
Проектування (design)
• Послідовність змісту навчання;
• Вибір методів навчання;
• Вибір (або створення) засобів навчання;
• Проектування навчальної програми.
Розвиток (development)
• План занять;
• Презентація курсу;
• Навчальні засоби;
• вправи;
• Контроль (в тому числі, тести) знань і
умінь.
Виконання (implement)
• проводиться навчання з обраною
аудиторією. Проміжні результати - план
виконання.
Оцінка (evaluation)
• План поточної оцінки;
• Список необхідних дій для поточної
оцінки;
• План підсумкової оцінки;
• Результати підсумкової оцінки
Навички навчального
проектування1
• Пристрасть до навчання
• Розуміння, як люди вчаться
• навички візуалізації
• можливість писати
• Творчі та аналітичні навички
вирішення проблем
Навички навчального
проектування2
• організаційні навички
• Навички активного слухання
• технологічні навички
• Інновації і творчість.
• контактність
http://www.learndash.com/10-super-instructional-design-skills/
Аналіз діяльності фахівця
• Складіть список дій спеціаліста;
• Дайте характеристику кожному виду діяльності;
• Складіть список завдань та їх характеристику;
• Визначте термін виконання кожного завдання;
• Слідкуйте, щоб завдання мало початок і
завершення;
• Завдання повинно виконуватися за короткий термін,
який вимірюється хвилинами або годинами;
• Для кожного завдання можна чітко визначити, коли
воно буде виконано;
Типи завдань
• зміст, способи функціонування;
• контроль (виробничого процесу);
• планування / матеріально-технічна
поставка;
• управління складними системами
• інше
Характеристики завдань
• координація та кооперація;
• узгодження етапів;
• уявлення вирішення проблеми;
• умови безпеки, безпека життя або незбиткове;
• рецензування;
• висока ступінь варіативності в уявленні
(пред'явлення в різних ситуаціях);
• постійне, акуратне, швидке і вміле виконання;
• критичне ставлення до часу;
• гнучка адаптація до нових і несподіваних
ситуацій;
• Інше.
Типи умінь
• Вміння, які вимагають технік
– Пізнавальні вміння (мислення);
– уміння сприйняття і психомоторні (сприйняття,
розуміння, діяльність);
• Вміння, які не вимагають технік
– емоційні вміння (реакція);
– соціальні вміння (взаємодія, відносини з
іншими)
Характеристики умінь
• часто використовуються;
• рідко використовуються (у виняткових ситуаціях);
• легко і швидко освоюються;
• важко вивчаються і вимагають значних витрат
часу на вивчення;
• легко плануються (прості);
• складно плануються (складні);
• вимагають незначних зусиль;
• вимагають значних зусиль (не можуть
проводиться довільно з іншими діями);
• інше
Типи знань
• факти;
• концептуальні базові знання;
• процедури (дії) для виконання завдань;
• стратегії, плани, допущення для вирішення
завдань;
• причинні (ситуативні) моделі (принципи або
правила), які пояснюють як щось працює;
• інше.
Типы отношений
• индивидуально связанные отношения;
• командно связанные отношения;
• безопасно связанные отношения;
• другие.
Пример
• Составить программу курсу;
• Выбрать структуру курса и его
последовательность;
• Определить систему доставки;
• Сделать оценку курса;
• Создать программу курса в виртуальной
учебной среде;
• Создать предисловие к курсу.
Завдання курсу (приклад)
• формування списку видів діяльності, які студент зможе виконувати після
вивчення курсу – 30 хв.;
• формування списку завдань – 30 хв.;
• надання характеристики кожному завданню і комплекту завдань у
цілому – 2 год.;
• вибір завдань, які буде виконувати студент у курсі – 30 хв.;
• оцінка часу виконання кожного завдання – 30 хв.;
• планування щотижневої навчальної діяльності – 2 год.;
• визначення цілей курсу і кожного заняття – 2 год.;
• складання програми курсу – 2 год.;
• визначення системи доставки курсу студентам – 30 хв.;
• налагодження віртуального навчального середовища під курс – 30 хв.;
• уведення програми курсу у середовище – 2 год.;
• складання передмови до курсу – 1 год.;
• уведення цілей кожного заняття у середовище – 2 год.;
• оцінювання виконаної роботи – 1 год.
Пример.
Необходимо более 18 часов, в
среднем 4,5 часа на
практическую деятельность:
• Неделя 1 – задания 1,2,3,4,5 – 4 часа ;
• Неделя 2 – задания 6, 7, 10 – 4 часа 30 мин.;
• Неделя 3 – задания 8, 9, 11 – 4 часа 30 мин.;
• Неделя 4 – задания 12, 13, 14 – 4 часа.
Перший проект
• Ваш перший курс завжди повинен бути
близький до традиційного
• Оцінки повинні бути в режимі реального
часу і доступні в онлайн
• Повинні бути обов'язково синхронні сесії
кілька разів протягом класу
• Різноманіття методів доставки та
обговорення
• Розмір класу повинен бути обмеженим
Простий проект: Онлайн
• Основоположні знання (факти, принципи,
поняття, ідеї і т.ін.)
• Певні види навичок, такі як управління
знаннями, самостійне навчання, творче
письмо
• Деякі елементи практики (наприклад,
процедури, відео демонстрації
використовуваного обладнання)
Простий проект: Традиційна
діяльність
• Публічні виступи і відповідні навички
• Досягнення консенсусу
• Прийняття рішення
• Рішення проблем
• Формування тісних відносин з командою,
інструкторами
• Невербальні навички
• Практичні та лабораторні навички
Задания недели
Опрос
• Сертификат
• Дистанционный курс
Контакты
• Дистанционные курсы
• http://dl.khadi.kharkov.ua
• Электронная почта
• kukharenkovn@gmail.com
• Твиттер: @kukharenko
• Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/
• http://www.scoop.it/t/blended-learning-by-
v-kukharenko
Спасибо ! 54

More Related Content

What's hot

Trdk 2018-id
Trdk 2018-idTrdk 2018-id
Trdk 2018-id
Vladimir Kukharenko
 
Інноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освітіІнноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освітіpetrosemenjuk
 
Н.І.Боринець. Інноваційні педагогічні технології у викладанні трудового навча...
Н.І.Боринець. Інноваційні педагогічні технології у викладанні трудового навча...Н.І.Боринець. Інноваційні педагогічні технології у викладанні трудового навча...
Н.І.Боринець. Інноваційні педагогічні технології у викладанні трудового навча...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Компетентнісний підхід у у сучасній освіті
Компетентнісний підхід у у сучасній освітіКомпетентнісний підхід у у сучасній освіті
Компетентнісний підхід у у сучасній освіті
StAlKeRoV
 
Інноваційні технології
Інноваційні технологіїІнноваційні технології
Інноваційні технологіїschool-87
 
Шаповаленко Ігор Олександрович, АнПАЛ. Сучасні методи індивідуального контрол...
Шаповаленко Ігор Олександрович, АнПАЛ. Сучасні методи індивідуального контрол...Шаповаленко Ігор Олександрович, АнПАЛ. Сучасні методи індивідуального контрол...
Шаповаленко Ігор Олександрович, АнПАЛ. Сучасні методи індивідуального контрол...
alem0077
 
Daad-15-04-2016
Daad-15-04-2016Daad-15-04-2016
Daad-15-04-2016
Vladimir Kukharenko
 
дистанційне навчання для керівників
дистанційне навчання для керівниківдистанційне навчання для керівників
дистанційне навчання для керівників
Vladimir Kukharenko
 
нормативно правові та організаційні аспекти дистанційного навчання
нормативно правові та організаційні аспекти дистанційного навчаннянормативно правові та організаційні аспекти дистанційного навчання
нормативно правові та організаційні аспекти дистанційного навчання
Vladimir Kukharenko
 
Intro trdk-1-id-16
Intro trdk-1-id-16Intro trdk-1-id-16
Intro trdk-1-id-16
Vladimir Kukharenko
 
презентація проекту 2
презентація проекту 2презентація проекту 2
презентація проекту 2Natalya Markova
 
технології навч. іс 2
технології навч. іс 2технології навч. іс 2
технології навч. іс 2
Юра Гуцман
 
Trdk bloom-2018
Trdk bloom-2018Trdk bloom-2018
Trdk bloom-2018
Vladimir Kukharenko
 
Intro trdk-1-id-16
Intro trdk-1-id-16Intro trdk-1-id-16
Intro trdk-1-id-16
Vladimir Kukharenko
 
"Сучасні освітні технології"
 "Сучасні освітні технології" "Сучасні освітні технології"
"Сучасні освітні технології"
Лариса Куликовская
 
Презентація 1
Презентація 1Презентація 1
Презентація 1
dobrovolskasvitlana
 
2.1. використання іктв процесі самоосвіти та на уроках в початкових карабут н...
2.1. використання іктв процесі самоосвіти та на уроках в початкових карабут н...2.1. використання іктв процесі самоосвіти та на уроках в початкових карабут н...
2.1. використання іктв процесі самоосвіти та на уроках в початкових карабут н...
Андррей Малахов
 
презентація бортнюк о.м.
презентація бортнюк о.м.презентація бортнюк о.м.
презентація бортнюк о.м.Oksana Vyshnevetska
 
Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток...
Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток...Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток...
Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 

What's hot (20)

Trdk 2018-id
Trdk 2018-idTrdk 2018-id
Trdk 2018-id
 
Інноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освітіІнноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освіті
 
Н.І.Боринець. Інноваційні педагогічні технології у викладанні трудового навча...
Н.І.Боринець. Інноваційні педагогічні технології у викладанні трудового навча...Н.І.Боринець. Інноваційні педагогічні технології у викладанні трудового навча...
Н.І.Боринець. Інноваційні педагогічні технології у викладанні трудового навча...
 
Компетентнісний підхід у у сучасній освіті
Компетентнісний підхід у у сучасній освітіКомпетентнісний підхід у у сучасній освіті
Компетентнісний підхід у у сучасній освіті
 
Інноваційні технології
Інноваційні технологіїІнноваційні технології
Інноваційні технології
 
Шаповаленко Ігор Олександрович, АнПАЛ. Сучасні методи індивідуального контрол...
Шаповаленко Ігор Олександрович, АнПАЛ. Сучасні методи індивідуального контрол...Шаповаленко Ігор Олександрович, АнПАЛ. Сучасні методи індивідуального контрол...
Шаповаленко Ігор Олександрович, АнПАЛ. Сучасні методи індивідуального контрол...
 
Daad-15-04-2016
Daad-15-04-2016Daad-15-04-2016
Daad-15-04-2016
 
дистанційне навчання для керівників
дистанційне навчання для керівниківдистанційне навчання для керівників
дистанційне навчання для керівників
 
нормативно правові та організаційні аспекти дистанційного навчання
нормативно правові та організаційні аспекти дистанційного навчаннянормативно правові та організаційні аспекти дистанційного навчання
нормативно правові та організаційні аспекти дистанційного навчання
 
Intro trdk-1-id-16
Intro trdk-1-id-16Intro trdk-1-id-16
Intro trdk-1-id-16
 
презентація проекту 2
презентація проекту 2презентація проекту 2
презентація проекту 2
 
технології навч. іс 2
технології навч. іс 2технології навч. іс 2
технології навч. іс 2
 
Trdk bloom-2018
Trdk bloom-2018Trdk bloom-2018
Trdk bloom-2018
 
Intro trdk-1-id-16
Intro trdk-1-id-16Intro trdk-1-id-16
Intro trdk-1-id-16
 
"Сучасні освітні технології"
 "Сучасні освітні технології" "Сучасні освітні технології"
"Сучасні освітні технології"
 
Презентація 1
Презентація 1Презентація 1
Презентація 1
 
2.1. використання іктв процесі самоосвіти та на уроках в початкових карабут н...
2.1. використання іктв процесі самоосвіти та на уроках в початкових карабут н...2.1. використання іктв процесі самоосвіти та на уроках в початкових карабут н...
2.1. використання іктв процесі самоосвіти та на уроках в початкових карабут н...
 
Kryt mysl poch (1)
Kryt mysl poch (1)Kryt mysl poch (1)
Kryt mysl poch (1)
 
презентація бортнюк о.м.
презентація бортнюк о.м.презентація бортнюк о.м.
презентація бортнюк о.м.
 
Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток...
Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток...Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток...
Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток...
 

Viewers also liked

метод прогонки
метод прогонкиметод прогонки
метод прогонки
Vladimir Kukharenko
 
якість дистанційного-навчання
якість дистанційного-навчанняякість дистанційного-навчання
якість дистанційного-навчанняVladimir Kukharenko
 
метод наименьших квадратов
метод наименьших квадратовметод наименьших квадратов
метод наименьших квадратов
Vladimir Kukharenko
 
занятие 3
занятие 3занятие 3
занятие 3
Vladimir Kukharenko
 
простейшие применения принципа_сжатых_отображений
простейшие применения принципа_сжатых_отображенийпростейшие применения принципа_сжатых_отображений
простейшие применения принципа_сжатых_отображений
Vladimir Kukharenko
 
наукометрия зав_каф_09_2016
наукометрия зав_каф_09_2016наукометрия зав_каф_09_2016
наукометрия зав_каф_09_2016
Vladimir Kukharenko
 
львів проектування-зн
львів проектування-знльвів проектування-зн
львів проектування-зн
Vladimir Kukharenko
 
google scholar_citations_2016
google scholar_citations_2016google scholar_citations_2016
google scholar_citations_2016
Vladimir Kukharenko
 
вопросы зав каф_09_2016
вопросы зав каф_09_2016вопросы зав каф_09_2016
вопросы зав каф_09_2016
Vladimir Kukharenko
 
вводный вебина кур_конт_08_10_2015
вводный вебина кур_конт_08_10_2015вводный вебина кур_конт_08_10_2015
вводный вебина кур_конт_08_10_2015
Vladimir Kukharenko
 
трдк 6-2016-інструменти
трдк 6-2016-інструментитрдк 6-2016-інструменти
трдк 6-2016-інструменти
Vladimir Kukharenko
 

Viewers also liked (13)

Info dk2015
Info dk2015Info dk2015
Info dk2015
 
метод прогонки
метод прогонкиметод прогонки
метод прогонки
 
якість дистанційного-навчання
якість дистанційного-навчанняякість дистанційного-навчання
якість дистанційного-навчання
 
метод наименьших квадратов
метод наименьших квадратовметод наименьших квадратов
метод наименьших квадратов
 
занятие 3
занятие 3занятие 3
занятие 3
 
простейшие применения принципа_сжатых_отображений
простейшие применения принципа_сжатых_отображенийпростейшие применения принципа_сжатых_отображений
простейшие применения принципа_сжатых_отображений
 
Bl 10-02-15
Bl 10-02-15Bl 10-02-15
Bl 10-02-15
 
наукометрия зав_каф_09_2016
наукометрия зав_каф_09_2016наукометрия зав_каф_09_2016
наукометрия зав_каф_09_2016
 
львів проектування-зн
львів проектування-знльвів проектування-зн
львів проектування-зн
 
google scholar_citations_2016
google scholar_citations_2016google scholar_citations_2016
google scholar_citations_2016
 
вопросы зав каф_09_2016
вопросы зав каф_09_2016вопросы зав каф_09_2016
вопросы зав каф_09_2016
 
вводный вебина кур_конт_08_10_2015
вводный вебина кур_конт_08_10_2015вводный вебина кур_конт_08_10_2015
вводный вебина кур_конт_08_10_2015
 
трдк 6-2016-інструменти
трдк 6-2016-інструментитрдк 6-2016-інструменти
трдк 6-2016-інструменти
 

Similar to Trdk 1-id-15

теорії навчанняK rig
теорії навчанняK rigтеорії навчанняK rig
теорії навчанняK rig
Vladimir Kukharenko
 
Blended 2017-2
Blended 2017-2Blended 2017-2
Blended 2017-2
Vladimir Kukharenko
 
етапи тенденції-Cherkasy
етапи тенденції-Cherkasyетапи тенденції-Cherkasy
етапи тенденції-CherkasyVladimir Kukharenko
 
Intro trdk-1-id-15
Intro trdk-1-id-15Intro trdk-1-id-15
Intro trdk-1-id-15
Vladimir Kukharenko
 
E university-khnu-2018
E university-khnu-2018E university-khnu-2018
E university-khnu-2018
Vladimir Kukharenko
 
Організація проектної діяльності у позаурочний час
Організація проектної діяльності у позаурочний часОрганізація проектної діяльності у позаурочний час
Організація проектної діяльності у позаурочний час
Марина Римаренко
 
використання інноваційних технологій при викладанні природничо – математичних...
використання інноваційних технологій при викладанні природничо – математичних...використання інноваційних технологій при викладанні природничо – математичних...
використання інноваційних технологій при викладанні природничо – математичних...
Valyu66
 
життєві компетентності учнів
життєві компетентності учнівжиттєві компетентності учнів
життєві компетентності учнівnatalibio
 
Intro tutor-15
Intro tutor-15Intro tutor-15
Intro tutor-15
Vladimir Kukharenko
 
школа семинар-2017
школа семинар-2017школа семинар-2017
школа семинар-2017
Vladimir Kukharenko
 
Розвиток творчих здібностей учнів
Розвиток творчих здібностей учнів Розвиток творчих здібностей учнів
Розвиток творчих здібностей учнів
Школа №7 Миргород
 
Metod proektiv
Metod proektivMetod proektiv
Презентація Проект «Внутрішкільне навчання педагогів як фактор якісних змін ...
Презентація Проект «Внутрішкільне навчання педагогів як фактор якісних змін ...Презентація Проект «Внутрішкільне навчання педагогів як фактор якісних змін ...
Презентація Проект «Внутрішкільне навчання педагогів як фактор якісних змін ...
270479
 
Досвід методичної роботи творчого об'єднання
Досвід методичної роботи творчого об'єднанняДосвід методичної роботи творчого об'єднання
Досвід методичної роботи творчого об'єднання
Valentina Rudenko
 
Організація проектної діяльності у позаурочний час
Організація проектної діяльності у позаурочний часОрганізація проектної діяльності у позаурочний час
Організація проектної діяльності у позаурочний час
Марина Римаренко
 
Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів
Інтерактивні технології навчанняяк засіб розвитку творчого потенціалу учнівІнтерактивні технології навчанняяк засіб розвитку творчого потенціалу учнів
Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів
Володимир Мартин
 
проектна діяльність на уроках георафії. рмо березень, 2012.pptx+
проектна діяльність на уроках георафії. рмо березень, 2012.pptx+проектна діяльність на уроках георафії. рмо березень, 2012.pptx+
проектна діяльність на уроках георафії. рмо березень, 2012.pptx+ldmoskwa
 
Використання методу проектів на уроках англійської мови (5-8 класи)
Використання методу проектів на уроках англійської мови (5-8 класи)Використання методу проектів на уроках англійської мови (5-8 класи)
Використання методу проектів на уроках англійської мови (5-8 класи)
Anna Kuziy
 
Кейс-технології на уроках інформатики
Кейс-технології на уроках інформатикиКейс-технології на уроках інформатики
Кейс-технології на уроках інформатикиОксана Гулька
 
сучасні наукові підходи до організації навчально виховного процесу 2007
сучасні наукові підходи до організації навчально виховного процесу 2007сучасні наукові підходи до організації навчально виховного процесу 2007
сучасні наукові підходи до організації навчально виховного процесу 2007liliya2896
 

Similar to Trdk 1-id-15 (20)

теорії навчанняK rig
теорії навчанняK rigтеорії навчанняK rig
теорії навчанняK rig
 
Blended 2017-2
Blended 2017-2Blended 2017-2
Blended 2017-2
 
етапи тенденції-Cherkasy
етапи тенденції-Cherkasyетапи тенденції-Cherkasy
етапи тенденції-Cherkasy
 
Intro trdk-1-id-15
Intro trdk-1-id-15Intro trdk-1-id-15
Intro trdk-1-id-15
 
E university-khnu-2018
E university-khnu-2018E university-khnu-2018
E university-khnu-2018
 
Організація проектної діяльності у позаурочний час
Організація проектної діяльності у позаурочний часОрганізація проектної діяльності у позаурочний час
Організація проектної діяльності у позаурочний час
 
використання інноваційних технологій при викладанні природничо – математичних...
використання інноваційних технологій при викладанні природничо – математичних...використання інноваційних технологій при викладанні природничо – математичних...
використання інноваційних технологій при викладанні природничо – математичних...
 
життєві компетентності учнів
життєві компетентності учнівжиттєві компетентності учнів
життєві компетентності учнів
 
Intro tutor-15
Intro tutor-15Intro tutor-15
Intro tutor-15
 
школа семинар-2017
школа семинар-2017школа семинар-2017
школа семинар-2017
 
Розвиток творчих здібностей учнів
Розвиток творчих здібностей учнів Розвиток творчих здібностей учнів
Розвиток творчих здібностей учнів
 
Metod proektiv
Metod proektivMetod proektiv
Metod proektiv
 
Презентація Проект «Внутрішкільне навчання педагогів як фактор якісних змін ...
Презентація Проект «Внутрішкільне навчання педагогів як фактор якісних змін ...Презентація Проект «Внутрішкільне навчання педагогів як фактор якісних змін ...
Презентація Проект «Внутрішкільне навчання педагогів як фактор якісних змін ...
 
Досвід методичної роботи творчого об'єднання
Досвід методичної роботи творчого об'єднанняДосвід методичної роботи творчого об'єднання
Досвід методичної роботи творчого об'єднання
 
Організація проектної діяльності у позаурочний час
Організація проектної діяльності у позаурочний часОрганізація проектної діяльності у позаурочний час
Організація проектної діяльності у позаурочний час
 
Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів
Інтерактивні технології навчанняяк засіб розвитку творчого потенціалу учнівІнтерактивні технології навчанняяк засіб розвитку творчого потенціалу учнів
Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів
 
проектна діяльність на уроках георафії. рмо березень, 2012.pptx+
проектна діяльність на уроках георафії. рмо березень, 2012.pptx+проектна діяльність на уроках георафії. рмо березень, 2012.pptx+
проектна діяльність на уроках георафії. рмо березень, 2012.pptx+
 
Використання методу проектів на уроках англійської мови (5-8 класи)
Використання методу проектів на уроках англійської мови (5-8 класи)Використання методу проектів на уроках англійської мови (5-8 класи)
Використання методу проектів на уроках англійської мови (5-8 класи)
 
Кейс-технології на уроках інформатики
Кейс-технології на уроках інформатикиКейс-технології на уроках інформатики
Кейс-технології на уроках інформатики
 
сучасні наукові підходи до організації навчально виховного процесу 2007
сучасні наукові підходи до організації навчально виховного процесу 2007сучасні наукові підходи до організації навчально виховного процесу 2007
сучасні наукові підходи до організації навчально виховного процесу 2007
 

More from Vladimir Kukharenko

Приклад презентації до захисту
Приклад презентації до захистуПриклад презентації до захисту
Приклад презентації до захисту
Vladimir Kukharenko
 
Intro trdk-2021
Intro trdk-2021Intro trdk-2021
Intro trdk-2021
Vladimir Kukharenko
 
Idl 1-2020
Idl 1-2020Idl 1-2020
Abstract edl
Abstract edlAbstract edl
Abstract edl
Vladimir Kukharenko
 
Intro tutor-2019
Intro tutor-2019Intro tutor-2019
Intro tutor-2019
Vladimir Kukharenko
 
Winter school-2019
Winter school-2019Winter school-2019
Winter school-2019
Vladimir Kukharenko
 
Intro e-learning-2018
Intro e-learning-2018Intro e-learning-2018
Intro e-learning-2018
Vladimir Kukharenko
 
Scel 2018-2
Scel 2018-2Scel 2018-2
Scel 2018-2
Vladimir Kukharenko
 
Scel 2018-1
Scel 2018-1Scel 2018-1
Scel 2018-1
Vladimir Kukharenko
 
Intro tutor-2018
Intro tutor-2018Intro tutor-2018
Intro tutor-2018
Vladimir Kukharenko
 
главчева 1 01_2018_1
главчева 1 01_2018_1главчева 1 01_2018_1
главчева 1 01_2018_1
Vladimir Kukharenko
 
от нрк к результатам обучения 2081.02.01
от нрк к результатам обучения 2081.02.01от нрк к результатам обучения 2081.02.01
от нрк к результатам обучения 2081.02.01
Vladimir Kukharenko
 
компетентність мудл
компетентність мудлкомпетентність мудл
компетентність мудл
Vladimir Kukharenko
 
компетентність викладач
компетентність викладачкомпетентність викладач
компетентність викладач
Vladimir Kukharenko
 
компетентність 1
компетентність 1компетентність 1
компетентність 1
Vladimir Kukharenko
 
відкрита освіта зш-1
відкрита освіта зш-1відкрита освіта зш-1
відкрита освіта зш-1
Vladimir Kukharenko
 
Blended 2017-1
Blended 2017-1Blended 2017-1
Blended 2017-1
Vladimir Kukharenko
 
портфоліо
портфоліопортфоліо
портфоліо
Vladimir Kukharenko
 
лшдн 2017-день-3
лшдн 2017-день-3лшдн 2017-день-3
лшдн 2017-день-3
Vladimir Kukharenko
 
Blended 2017-5
Blended 2017-5Blended 2017-5
Blended 2017-5
Vladimir Kukharenko
 

More from Vladimir Kukharenko (20)

Приклад презентації до захисту
Приклад презентації до захистуПриклад презентації до захисту
Приклад презентації до захисту
 
Intro trdk-2021
Intro trdk-2021Intro trdk-2021
Intro trdk-2021
 
Idl 1-2020
Idl 1-2020Idl 1-2020
Idl 1-2020
 
Abstract edl
Abstract edlAbstract edl
Abstract edl
 
Intro tutor-2019
Intro tutor-2019Intro tutor-2019
Intro tutor-2019
 
Winter school-2019
Winter school-2019Winter school-2019
Winter school-2019
 
Intro e-learning-2018
Intro e-learning-2018Intro e-learning-2018
Intro e-learning-2018
 
Scel 2018-2
Scel 2018-2Scel 2018-2
Scel 2018-2
 
Scel 2018-1
Scel 2018-1Scel 2018-1
Scel 2018-1
 
Intro tutor-2018
Intro tutor-2018Intro tutor-2018
Intro tutor-2018
 
главчева 1 01_2018_1
главчева 1 01_2018_1главчева 1 01_2018_1
главчева 1 01_2018_1
 
от нрк к результатам обучения 2081.02.01
от нрк к результатам обучения 2081.02.01от нрк к результатам обучения 2081.02.01
от нрк к результатам обучения 2081.02.01
 
компетентність мудл
компетентність мудлкомпетентність мудл
компетентність мудл
 
компетентність викладач
компетентність викладачкомпетентність викладач
компетентність викладач
 
компетентність 1
компетентність 1компетентність 1
компетентність 1
 
відкрита освіта зш-1
відкрита освіта зш-1відкрита освіта зш-1
відкрита освіта зш-1
 
Blended 2017-1
Blended 2017-1Blended 2017-1
Blended 2017-1
 
портфоліо
портфоліопортфоліо
портфоліо
 
лшдн 2017-день-3
лшдн 2017-день-3лшдн 2017-день-3
лшдн 2017-день-3
 
Blended 2017-5
Blended 2017-5Blended 2017-5
Blended 2017-5
 

Recently uploaded

Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Adriana Himinets
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Pervushina1983
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Adriana Himinets
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
tetiana1958
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Adriana Himinets
 
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
24tvua
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
НБУ для дітей
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
ssuser46127c
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
ssuserce4e97
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
ssuser3a363c
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
tetiana1958
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
tetiana1958
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
ssuserd0ab23
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
ssuser15a891
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
olha1koval
 

Recently uploaded (20)

Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
 
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
 

Trdk 1-id-15

 • 1. Відкритий дистанційний курс “Технології розробки дистанційного курсу і змішане навчання Проф. Кухаренко В.М.
 • 2. Відкрите навчання • Відкрите навчання - це свобода вибору часу, місця, форми. Це філософія, розвиток особистості. • Відкриті курси Массачусетського технологічного університету, відкриті освітні ресурси, відкритий освітній процес. Відкрите суспільство
 • 3. Що відкрито? • відкрите співробітництво • відкритий доступ • відкритий контент • відкрита ліцензія • Відкрита навчальна практика • Відкриті навчальні ресурси • відкритий код • відкриті дані • відкриті дослідження • відкрита наука • відкритий веб • відкриті знання http://www.flickr.com/photos/opensourceway/5535034664/sizes/o/in/photostream/
 • 4. Дистанційне навчання - це взаємодія вчителя та учнів між собою на відстані, яка відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (мета, зміст, методи,? Організаційні форми, засоби навчання) специфічними засобами Інтернет- технологій. Полат Є.С.
 • 5. Дистанційне навчання - це • дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це проведення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 • 6. Якість дистанційного навчання • Заохочення контактів між студентами та викладачами • Розвиток співпраці студентів • Використання активних засобів навчання • Швидкий зворотний зв'язок • Ефективне використання часу • висока мотивація • Врахування здібностей студентів і шляхів навчання
 • 7. Програма курсу 1. Система проектування навчання 2. Визначення цілей курсу 3. Теорії навчання 4. проектування змісту 5. оформлення тексту 6. дизайн тексту 7. Якість дистанційного навчання 8. тестування 9. Спілкування в дистанційному навчанні 10. оцінювання
 • 8. Тьютори • Кухаренко В.М. • Токарь Г.І. • Твердохлєбова Н.Є. • Сиротенко Н.Г. • Рибалко ОВ.
 • 9. Оргпитання • Тривалість - 10 тижнів • LMS - на розсуд розробника • Дати адресу свого курсу і забезпечити доступ тьюторам • Теорія (вебінар) - 2 години • Практика – 6 годин • Результат - захист проекта
 • 10. Діяльність • розробка курсу • Обговорення питань • Освоєння соціальних сервісів • Доп. інформація з мережі (у більшості на англ. мові)
 • 11. Хмарні технології • ПЗ відстежується і контролюється; • Управління версіями ПЗ спрощено; • Мінімізація розповсюдження вірусів; • Вихідні дані і отримані файли можна зберігати, управляти централізовано на серверах; • Можна працювати на простих конфігураціях комп'ютерів.
 • 12. Internet users Internet users by country, 2007 figures from Internetworldstats.com..
 • 14. Інформаційна культура • Інформаційна культура - невід‘ємна частина загальної культури людства. Важлива компонента - використання інформації. Це впливає на розуміння своєї ролі в суспільстві
 • 15. Компоненти інформаційної культури • Організація подачі інформації; • Сприйняття і використання інформації • Використання отриманої інформації особисто та у співпраці; • Використання інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ); • Спілкування через засоби ІКТ.
 • 16. Освіта 21 століття • навички вчителя – критичне мислення – зв'язки співробітництво – Лідерство і управління • інтеграція технологій • Міждисциплінарне навчання (CDIO)
 • 17. Завдання виховання фахівців • Гнучко адаптуватися до життєвих ситуацій, постійно змінюватися • Самостійно, критично мислити, бачити проблеми та шляхи їх вирішення, використовуючи сучасні технології • Грамотно працювати з інформацією • Бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах. • Самостійно працювати над розвитком моральності, інтелекту, культурного рівня.
 • 18. Три рівня освіти • Діяльність студента спрямована на освоєння часто повторюваних завдань, відповіді яких зумовлені (комп'ютерне навчання). • Викладач взаємодіє зі студентами, направляючи їх навчання (системи штучного інтелекту). • Навчальний процес проводять провідні вчені в конкретних областях з використанням сучасних засобів комунікації. (відкриті). http://www.eurodl.org/?p=current&article=430
 • 21. План роботи • Форум 1.2. Моя робота (30 балів) Створення та налагодження курсу • Форум 1.1. Знайомство (10 балів) • Форум 1.3. Проект курсу (40 б.) • Заповніть звіт про роботу на 1 тижні (10 балів). • Візьміть участь в обговоренні Додаткового матеріалу (10 б.) у форумі
 • 22. Проектування • Цілеспрямована діяльність щодо вирішення завдань. Арчер. • Прийняття рішень в умовах невизначеності з тяжкими наслідками у разі помилки. Азімов
 • 23. Проектування • Здійснення дуже складного акту інтуїції. Джонс. • Натхненний стрибок від фактів сьогодення до можливостей майбутнього. Пейдж.
 • 26. Г.С. Альтшуллер • АЛГОРИТМ розв'язання винахідницьких завдань АРИЗ-85В • АРВЗ - інструмент для мислення, а не замість мислення. • АРВЗ - інструмент для вирішення нестандартних завдань. http://www.altshuller.ru/
 • 27. АРВЗ 1. аналіз завдання 2. Аналіз моделі завдання 3. Визначення ІКР і ФП 4. Мобілізація та застосування ВА 5. Застосування інформфонда 6. Зміна або заміна завдання 7. Аналіз способу усунення ФП 8. Застосування отриманої відповіді 9. Аналіз ходу рішення
 • 32. Проектування ADDIE • аналіз (Analyzing) потреб організації; • проектування (Designing) системи для потреб організації; • розвиток (Developing) системи з використанням аналізу вихідних даних; • виконання (Implementing) процесів системи; • оцінка (Evaluating) проекту створення та виконання. 32
 • 33. Аналіз (analyze) • Аналіз цільової групи; • Аналіз діяльності фахівця; • Аналіз завдань; • Аналіз / декомпозиція умінь; • Аналіз знань, на яких базуються вміння; • Загальні завдання навчання; • Завдання на діяльність.
 • 34. Проектування (design) • Послідовність змісту навчання; • Вибір методів навчання; • Вибір (або створення) засобів навчання; • Проектування навчальної програми.
 • 35. Розвиток (development) • План занять; • Презентація курсу; • Навчальні засоби; • вправи; • Контроль (в тому числі, тести) знань і умінь.
 • 36. Виконання (implement) • проводиться навчання з обраною аудиторією. Проміжні результати - план виконання.
 • 37. Оцінка (evaluation) • План поточної оцінки; • Список необхідних дій для поточної оцінки; • План підсумкової оцінки; • Результати підсумкової оцінки
 • 38. Навички навчального проектування1 • Пристрасть до навчання • Розуміння, як люди вчаться • навички візуалізації • можливість писати • Творчі та аналітичні навички вирішення проблем
 • 39. Навички навчального проектування2 • організаційні навички • Навички активного слухання • технологічні навички • Інновації і творчість. • контактність http://www.learndash.com/10-super-instructional-design-skills/
 • 40. Аналіз діяльності фахівця • Складіть список дій спеціаліста; • Дайте характеристику кожному виду діяльності; • Складіть список завдань та їх характеристику; • Визначте термін виконання кожного завдання; • Слідкуйте, щоб завдання мало початок і завершення; • Завдання повинно виконуватися за короткий термін, який вимірюється хвилинами або годинами; • Для кожного завдання можна чітко визначити, коли воно буде виконано;
 • 41. Типи завдань • зміст, способи функціонування; • контроль (виробничого процесу); • планування / матеріально-технічна поставка; • управління складними системами • інше
 • 42. Характеристики завдань • координація та кооперація; • узгодження етапів; • уявлення вирішення проблеми; • умови безпеки, безпека життя або незбиткове; • рецензування; • висока ступінь варіативності в уявленні (пред'явлення в різних ситуаціях); • постійне, акуратне, швидке і вміле виконання; • критичне ставлення до часу; • гнучка адаптація до нових і несподіваних ситуацій; • Інше.
 • 43. Типи умінь • Вміння, які вимагають технік – Пізнавальні вміння (мислення); – уміння сприйняття і психомоторні (сприйняття, розуміння, діяльність); • Вміння, які не вимагають технік – емоційні вміння (реакція); – соціальні вміння (взаємодія, відносини з іншими)
 • 44. Характеристики умінь • часто використовуються; • рідко використовуються (у виняткових ситуаціях); • легко і швидко освоюються; • важко вивчаються і вимагають значних витрат часу на вивчення; • легко плануються (прості); • складно плануються (складні); • вимагають незначних зусиль; • вимагають значних зусиль (не можуть проводиться довільно з іншими діями); • інше
 • 45. Типи знань • факти; • концептуальні базові знання; • процедури (дії) для виконання завдань; • стратегії, плани, допущення для вирішення завдань; • причинні (ситуативні) моделі (принципи або правила), які пояснюють як щось працює; • інше.
 • 46. Типы отношений • индивидуально связанные отношения; • командно связанные отношения; • безопасно связанные отношения; • другие.
 • 47. Пример • Составить программу курсу; • Выбрать структуру курса и его последовательность; • Определить систему доставки; • Сделать оценку курса; • Создать программу курса в виртуальной учебной среде; • Создать предисловие к курсу.
 • 48. Завдання курсу (приклад) • формування списку видів діяльності, які студент зможе виконувати після вивчення курсу – 30 хв.; • формування списку завдань – 30 хв.; • надання характеристики кожному завданню і комплекту завдань у цілому – 2 год.; • вибір завдань, які буде виконувати студент у курсі – 30 хв.; • оцінка часу виконання кожного завдання – 30 хв.; • планування щотижневої навчальної діяльності – 2 год.; • визначення цілей курсу і кожного заняття – 2 год.; • складання програми курсу – 2 год.; • визначення системи доставки курсу студентам – 30 хв.; • налагодження віртуального навчального середовища під курс – 30 хв.; • уведення програми курсу у середовище – 2 год.; • складання передмови до курсу – 1 год.; • уведення цілей кожного заняття у середовище – 2 год.; • оцінювання виконаної роботи – 1 год.
 • 49. Пример. Необходимо более 18 часов, в среднем 4,5 часа на практическую деятельность: • Неделя 1 – задания 1,2,3,4,5 – 4 часа ; • Неделя 2 – задания 6, 7, 10 – 4 часа 30 мин.; • Неделя 3 – задания 8, 9, 11 – 4 часа 30 мин.; • Неделя 4 – задания 12, 13, 14 – 4 часа.
 • 50. Перший проект • Ваш перший курс завжди повинен бути близький до традиційного • Оцінки повинні бути в режимі реального часу і доступні в онлайн • Повинні бути обов'язково синхронні сесії кілька разів протягом класу • Різноманіття методів доставки та обговорення • Розмір класу повинен бути обмеженим
 • 51. Простий проект: Онлайн • Основоположні знання (факти, принципи, поняття, ідеї і т.ін.) • Певні види навичок, такі як управління знаннями, самостійне навчання, творче письмо • Деякі елементи практики (наприклад, процедури, відео демонстрації використовуваного обладнання)
 • 52. Простий проект: Традиційна діяльність • Публічні виступи і відповідні навички • Досягнення консенсусу • Прийняття рішення • Рішення проблем • Формування тісних відносин з командою, інструкторами • Невербальні навички • Практичні та лабораторні навички
 • 54. Контакты • Дистанционные курсы • http://dl.khadi.kharkov.ua • Электронная почта • kukharenkovn@gmail.com • Твиттер: @kukharenko • Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/ • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by- v-kukharenko Спасибо ! 54

Editor's Notes

 1. http://www.flickr.com/photos/opensourceway/5535034664/sizes/o/in/photostream/
 2. Dramatic inequalities within and across countries
 3. Massive opportunity