Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Компетентнісний підхід у у сучасній освіті

5,999 views

Published on

Скачать презентацию + статью: http://file-space.org/files/get/_R2XUzgpH8/kompetentnist-1.rar.html

Источник: http://leontyev.at.ua

Published in: Education
 • Be the first to comment

Компетентнісний підхід у у сучасній освіті

 1. 1. http://leontyev.at.ua
 2. 2. http://leontyev.at.ua
 3. 3. Передумови успішної освіти (за доповіддю Жака Делора «Освіта: прихований скарб»): • Навчитися пізнавати; • Навчитися виконувати; • Навчитися жити разом; • Навчитися жити. А це багато в чому залежить не від отриманих знань і вмінь, а від додаткових рис та вправності, на позначення яких і вживають поняття «компетенції» та «компетентності», що відповідають розумінню сучасних завдань освіти. http://leontyev.at.ua
 4. 4. Що таке компетентність? Компетентність (соmpetency) - здатність успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання. «Компетентний» визначається як «освічений, авторитетний в будь-якій галузі». http://leontyev.at.ua
 5. 5. Поняття компетентності в українській педагогічній науці: На думку О.Пометун, компетентність – це складна інтегрована характеристика особистості, під якою розуміють набір знань, вмінь, навичок, ставлень, що дають змогу ефективно проводити діяльність або виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язання проблемі досягнення певних стандартів у галузі професії або виді діяльності. Хасан зазначає, що компетенції — це завдання (поставлені перед людиною), а компетентності — результати. http://leontyev.at.ua
 6. 6. Складові компетентності: • Знання, а не просто інформація, що швидко змінюється. Різновиди знань, які необхідно вміти знайти і спрямувати в русло своєї діяльності. • Уміння використовувати ці знання в конкретній ситуації; розуміння, яким способом можна здобути ці знання. • Адекватне оцінювання — себе, світу, свого місця у світі, конкретних знань, необхідності їх для своєї діяльності, а також методу їх отримання або використання. http://leontyev.at.ua
 7. 7. Формула компетентності Цю формулу логічно можна подати в такий спосіб: компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення. Компетентнісний підхід протистоїть: • Традиційному предметному навчанню, в основі якого — ідея трансляції та засвоєння знань (інформації); • Селективній, дворівневій (знає — не знає) системі оцінювання; • Примусовим формам організації навчальних занять (як у конвеєрному способі організації праці); • Вертикальній, ієрархічно організованій системі адміністративного керування.
 8. 8. Що дає формування компетентностей…? Дитині - підтримку позитивної мотивації, розвиток інтересу; Батькам – оптимальні умови навчання і розвитку дитини; Вчителю – професійне зростання; Школі – зміцнення позитивного іміджу; Суспільству – підвищення якості шкільної освіти. http://leontyev.at.ua
 9. 9. Компетентнісний підхід Компетентнісний підхід в освіті – це організація освітнього процесу, для якого пріоритетною метою є формування ключових компетентностей. http://leontyev.at.ua
 10. 10. Принципи компетентнісного підходу в освіті: • Освіта для життя, успішної соціалізації в суспільстві та особистісного розвитку на основі засвоєння учнями соціально значущих умінь (компетенцій). • Оцінювання для надання можливості учневі самому планувати свої освітні результати й удосконалювати їх у процесі постійної самооцінки. • Різноманітні форми організації самостійної, осмисленої діяльності учнів на основі власної мотивації та відповідальності за результат. • Матрична система управління, делегування повноважень, залучення батьків, учнів і людей із зовнішнього оточення до управління освітою та оцінювання діяльності, свобода вчителя у виборі засобів прищеплення учням соціальних пріоритетів (компетенцій). http://leontyev.at.ua
 11. 11. З якими підходами до навчання пов’язаний компетентісний підхід? Компетентнісний підхід тісно пов’язаний із такими підходами до навчання, як  особистісно орієнтований (потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі “для всіх” на суб’єктивні надбання одного учня, що їх можна виміряти);  діяльнісний (може бути реалізований тільки в діяльності, тобто в процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій). http://leontyev.at.ua
 12. 12. Що означає для освіти переорієнтація на компетентнісний підхід Перехід до компетентнісного підходу означає: а) переорієнтацію з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі; б) зміщення акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування й розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях. • Результати навчальної діяльності розглядають як особисті досягнення учня. • Важливим стає не наявність у нього внутрішньої організації знань, а здатність застосовувати компетентності в навчанні та житті. http://leontyev.at.ua
 13. 13. Яка правова база запровадження компетентнісного підходу? Про компетентнісний підхід до формування змісту освіти йдеться в Державних Стандартах освіти, його реалізовано в Критеріях навчальних досягнень. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 24 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти Загальна частина Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови: • для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах загальнолюдських та національних цінностей… • для індивідуалізації та диференціації навчання, його профільності у старшій школі, запровадження особистісно- орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної, комунікативної, комп'ютерної та інших МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ "05 " 05 2008 №_371 Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти “Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.” http://leontyev.at.ua
 14. 14. Що означає для освіти переорієнтація на компетентнісний підхід? Слід відмовитися від так званої енциклопедичності змісту шкільного навчання і формувати в школярів передовсім ті знання, які є необхідними для виконання практичних, ситуативних, особистісно - орієнтованих комунікативних завдань. Необхідно поглиблювати диференціацію навчання, особливо профільного, тобто відмовитися від засвоєння всіма учнями знань і вмінь, що є базовими лише для професійної освіти певного профілю. http://leontyev.at.ua
 15. 15. Система компетентностей (ієрархія) • Предметні – ті, що їх набуває учень при вивченні певного предмета протягом конкретного навчального року або ступеня навчання; • Галузеві (загальнопредметні) – їх набуває учень упродовж вивчення того чи іншого предмета освітньої галузі у всіх класах середньої школи; • Надпредметні компетентності можуть бути представлені у вигляді “парасольки” над усім процесом навчання, саме їх часто http://leoнnаtyзeиv.вaаt.uюaть “ключовими” , “базовими”.
 16. 16. Ключові компетентності Ключові компетентності – це універсальні компетенції (коло питань, здібності, уміння), що можуть застосовуватись в різних життєвих ситуаціях, і необхідні для успішної реалізації людиною всіх основних життєвих ролей: громадянина, члена родини, члена суспільства, захисника Вітчизни, робітника тощо. http://leontyev.at.ua
 17. 17. Які є ключові компетентності?  Навчальна (уміння здобувати інформацію з різноманітних джерел різними способами, виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці; складати алгоритм навчальної діяльності; здійснювати навчальну діяльність у взаємодії; прогнозувати результат такої діяльності, докладати зусилля до його досягнення; формулювати, висловлювати, доводити власну думку; здатність навчатися протягом усього життя, підвищувати професійний рівень); Здоров’язберігаюча (здатність зберігати фізичне, соціальне, психічне та духовне здоров’я – своє та інших людей); http://leontyev.at.ua
 18. 18. Які є ключові компетентності? Соціальна (здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях);  Загальнокультурна (спроможність аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства; знати рідну й іноземні мови, інтерактивно їх використовувати; опановувати моделі толерантної поведінки, створювати умови для конструктивної співпраці в умовах культурних, мовних і релігійних відмінностей між людьми та народами; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на http://leontyev.at.ua
 19. 19. Які є ключові компетентності?  Компетентність щодо інформаційних і комунікативних технологій (уміння використовувати джерела інформації, зокрема ІКТ, для власного розвитку, технічна компетентність, уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації, зберігання й передавання інформації, оперувати технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства); Громадянська (здатність орієнтуватися в проблемах суспільно-політичного життя, здійснювати захист своїх громадянських прав та інтересів; взаємодіяти з органами державної влади на користь собі й суспільству); http://leontyev.at.ua
 20. 20. Які є ключові компетентності? Підприємницька (здатність співвідносити власні економічні інтереси з наявними матеріальними, трудовими й природними ресурсами, інтересами інших людей та суспільства; бути готовим активно діяти, організовувати власну трудову й підприємницьку діяльність і працю колективу; змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці; оцінювати власні професійні можливості та здібності; складати й реалізувати плани підприємницької діяльності, приймати економічно обґрунтовані рішення; презентувати інформацію про результати власної економічної діяльності) http://leontyev.at.ua
 21. 21. Ким визначені ключові компетентності? Найдетальніше класифікацію ключових компетентностей розглянули країни – члени ОЕСР - організації економічного співробітництва та розвитку (англ. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Багато країн прийняли таку класифікацію як стратегічну умову для впровадження освіти протягом життя. Перелік ключових компетентностей увійшов до рекомендацій міжнародної спільноти (план дій євросоюзу та ради європи, 2002; план дій з навичок і мобільності єврокомісії, 2002) http://leontyev.at.ua
 22. 22. Перелік ключових компетентностей, визначених наказом МОН № 371 • Вміння вчитися, • Здоров’язберігаюча, • Загальнокультурна, • Соціально-трудова, • Інформаційна (ІКТ) http://leontyev.at.ua
 23. 23. Ким формуються ключові компетентності? Ключові компетентності досягаються в процесі навчання через усі без винятку предмети й виховні заходи. За набуття ключових компетентностей відповідальна не тільки школа: на їх формування впливають сім’я, масмедіа, релігійні та культурні організації. http://leontyev.at.ua
 24. 24. Завдання педколективу для сприяння формуванню компетентностей. Зміни у змісті освіти, а саме: Широке впровадження в практику навчання компетентнісного підходу: • Компетентнісний урок; • Зміни в методиці; • Впровадження курсів за вибором, спецкурсів, факультативів. http://leontyev.at.ua
 25. 25. Алгоритм побудови компетентнісного уроку Сучасний компетентнісно спрямований урок повинен будуватися за таким алгоритмом: • Конкретизація загальної мети (цілі) уроку.(Визначення предметної та ключової(ключових) компетентностей до конкретного уроку). • Поділ змісту виучуваної теми на навчальні ситуації в залежності від його структури — теоретичні знання, знання способів діяльності, знання в дії або вміння тощо. • Формулювання цільового завдання до кожної навчальної ситуації. • Вибір методів навчання, адекватних цільовим завданням за їх дидактичними функціями (засвоєння, формування, узагальнення) та змісту навчального матеріалу (теоретичний, емпіричний чи практичний). • Вибір форм організації навчальної діяльності учнів (індивідуально- самостійна, парна, групова, загальнокласна, фронтальна чи їх оптимальне поєднання) адекватно змісту та методам роботи. http://leontyev.at.ua • При виборі змісту, методів і форм орієнтація на цільову установку й
 26. 26. Мета застосування компетентнісної технології • Учні швидше засвоюють програмовий матеріал з різних предметів • Спокійніше і впевненіше відповідають, виконують самостійні роботи, мають дослідницькі навички • Уміють запропонувати свій спосіб діяльності, аргументувати свої думки • Уміють відстоювати свою точку зору • Краще володіють навичками самоконтролю й самооцінки http://leontyev.at.ua
 27. 27. http://leontyev.at.ua
 28. 28. Вимоги до сучасного працівника: • Працювати в команді; • Приймати самостійні рішення; • Мобільно перебудовуватися; • Ставити і вирішувати нові професійні задачі: • Самостійно вивчати і запроваджувати професійні новації.. http://leontyev.at.ua
 29. 29. Ключові компетентності педагога Професійна компетентність Особистісна компетентність Соціальна компетентність Компетентний учитель Здоров’язберігаюча компетентність http://leontyev.at.ua
 30. 30. Професійна компетентність Управлінська Науково-предметна Методологічна Професійна компетентність Комунікативна Інформаційна http://leontyev.at.ua
 31. 31. Професійна компетентність Науково-предметна: - сформованість світогляду, єдиного комплексу знань, умінь, психологічних якостей, професійних позицій; - оволодіння певним стилем професійної діяльності. Професійна компетентність Методологічна: ● володіння методикою викладання; ● знання про методологію дослідницької діяльності; ● знання про етапи і технології творчої діяльності; ● уміння використовувати різні методи дослідження; ● уміння застосовувати прийоми творчої діяльності. Інформаційна: ● уміння працювати з різними джерелами інформації; ● досвід пошукової діяльності, у тому числі й у сфері програмного забезпечення; ● уміння користуватись мультимедійними та комп’ютерними технологіями. http://leontyev.at.ua
 32. 32. Професійна компетентність Управлінська: Професійна компетентність ● уміння організувати ефективну діяльність учнівського колективу; ● уміння планувати роботу учнів на уроці; ● уміння перебудовувати діяльність відповідно до мети, умов та завдань уроку; ● уміння організувати власну діяльність; ● уміння організувати взаємодію в учнівському колективі; ● уміння раціонально організовувати роботу без перевантажень. Комунікативна: -відповідний рівень культури спілкування; ● уміння правильно визначати емоційний стан інших людей; ● уміння обирати адекватні засоби спілкування; ● уміння конструктивно й успішно розв’язувати конфліктні ситуації, знаходити компроміс; ● уміння регулювати власний емоційний стан. http://leontyev.at.ua
 33. 33. Особистісна компетентність Аутопсихологічна Рефлексивна Мотиваційна Особистісна компетентність http://leontyev.at.ua
 34. 34. Особистісна компетентність Мотиваційна: ● уміння мотивувати себе та оточуючих до певної діяльності; ● уміння розвивати в учнів стійкій інтерес до навчання, формувати потребу в знаннях; ● уміння використовувати методи стимулювання. Особистісна компетентність Рефлексивна: ● усвідомлення та критичне оцінювання рівня власної діяльності; ● знання про засоби професійного самовдосконалення. Аутопсихологічна: ● уміння оцінити власні здібності, можливості, психологічні особливості; ● уміння враховувати якості людей і особливості колективу; ● уміння передбачати власні перспективи розвитку; ● уміння прогнозувати розвиток системи взаємовідносин; ● уміння прогнозувати розвиток особистості, її якостей, почуттів; ● уміння створити найбільш сприятливі умови для отримання бажаних результатів з урахуванням індивідуальних характеристик. http://leontyev.at.ua
 35. 35. Соціальна компетентність Культурна Валеологічна Морально- етична Соціальна компетентність http://leontyev.at.ua
 36. 36. Соціальна компетентність Культурна: ● досягнення учителем високого рівня розвитку в суспільному, професійному й духовному житті; ● спрямованість на особистість іншої людини; ● утвердження вищих духовних цінностей, моральних норм поведінки. Соціальна компетентність Валеологічна: ● уміння організувати власний здоровий спосіб життя; ● уміння забезпечити власний фізичний і психологічний стан здоров’я, що дає змогу виконувати службові обов’язки та соціальні функції Морально-етична: . ● уміння підпорядкувати діяльність системі норм і принципів поведінки людей у ставленні один до одного та до суспільства; ● уміння бачити в дитині особистість, відчувати, розуміти й допомагати; ● відповідати за свій вплив; ● уміння відчувати моральне задоволення від розвитку учнів. http://leontyev.at.ua
 37. 37. Головні показники оцінки науково- методичної роботи Науково- методична робота Вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду Дослідно- експериментальна робота Проведення наукових конференцій Розробка методичного забезпечення викладання Розробка науково-методичних матеріалів Проведення педагогічних фестивалів інноваційних технологій Діяльність творчих груп Видавнича діяльність Проведення методичних заходів міжкурсового періоду http://leontyev.at.ua
 38. 38. Важливо пам’ятати Компетентнісний підхід – лише один із чинників, що сприяють модернізації змісту освіти, він лише доповнює низку освітніх інновацій, не применшуючи значення класичних підходів. http://leontyev.at.ua

×