Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)

4,095 views

Published on

Parimet e marketingut

  • Be the first to comment

Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)

  1. 1. Kapitulli 15 Metodat e caktimit te cmimeve-Cmimim eshte elementi I marketingut miks qe prodhon te ardhura , elementet e tjereprodhojne kosto. Cmimi eshte elementi , me I lehte I marketingut miks per tu pershtatur.cmimi gjithashtu komunikon te tregu pozicionimin e vlerave qe ndermarja a parasysh.Percaktimi I cmimit eshte I veshtire per ndermaresit. Dallojme 2 lloje te veshtiresiveA) Veshtiresite e jashtme : 1. reagimi I konkurenteve – 2. reagimi I konsumatoreve -B) Veshtiresite e mbrendshme : 1. vleresimi I kostos – zgjedhja e strategjise se cmimit nuk mund te behet pa mareparasysh koston e produktit 2. cikli I jetes se produktit – veshtiresia tjeter qe duhet mbajtur parasysh nezgjedhjen e strategjise se cmimit ka te beje me ciklin e jetes se produktit ( hyrje-cmim Ilart, ritja-cmim I ulet, pjekuria- cmim konkurues, renia-ulje cmimi) 3. pozicionimi I produkteve te tjera te ndermarjes- dmth cmimi I produktit te riduhet te perputhet deri diku me cmimin e produkteve te tregtuara me heret ngandermarja.Metodat e caktimit te cmimeve :● Metoda e cmimeve ne funksion te kostos,fitimit dhe rentabilitetit● Metoda e cmimit te pranueshem.● Metoda e cmimit sipas atributeve te vecanta● Metoda e cmimit ne baze te studimit te tregut● Metoda e cmimit duke pasur parasysh kerkesen dhe koston

×