Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Testi i dyte marketingu mix cmimi

3,690 views

Published on

Çmimi

 • Be the first to comment

Testi i dyte marketingu mix cmimi

 1. 1. Implementimi i instrumenteve te Marketingut MIX Politika e Çmimeve 1
 2. 2. Nocioni i ҫmimitÇmimi shpreh shumën e parasë që e jepblerësi për produktin apo shërbimin që eblen.Çmimi është instrument që e realizonkëmbimin e produktit e të shërbimit nëtreg. 2
 3. 3. Politika e ҫmimitStrukturën e çmimeve e përbëjnëshpenzimet materiale, shpenzimettjera, fitimi dhe diçka që nukkalkulohet, pra, pjesa e disponimit dhee kënaqësisë së blerësit. 3
 4. 4. Politika e ҫmimitElasticiteti i kërkesës për shkak të zbritjes së çmimeveshpreh raportin në mes të ndryshimeve relative të çmimevedhe ndryshimeve relative të vëllimit të shitjes, të kërkesës.Elasticiteti i kërkesës, për shkak të ndryshimeve në çmime,paraqitet me këtë formulë:E=Q/Q / Ç/Ç=Q1-Q2/Q / Ç1-Ç2/ÇE = elasticiteti i kërkesës për shkak të çmimit;Q1 = sasia para ndryshimit;Q2 = sasia pas ndryshimit;Ç1 = çmimi para ndryshimitÇ2 = çmimi pas ndryshimit (shembulli ne liber) 4
 5. 5. METODAT E FORMIMIT TË ÇMIMEVE 1. metoda e shpenzimeve plus marzha,(marzha është diferencë në çmim që ndërmarrja eparashikon ta realizojë) Për shembull:Një ndërmarrje ka këtë gjendje:Shpenzimet fikse: 100.000.000 €.Shpenzimet variabile: 350.000.000 €.Shpenzimet e gjithmbarshme: 450.000.000 €.Prodhimi vjetor është 70.000 njësi të produkteve.Norma e marzhës së planifikuar: 28%.Çmimi i shitjes gjendet kështu:Ç=HGJ/Q = 576.000/70.000 = 8,23 euro per njesi 5
 6. 6. METODAT E FORMIMIT TË ÇMIMEVE2. metoda e normës së rendimentitnë mjetet e angazhuara,(vihen ne raportrezultati financiar me mjetet e angazhuara)Nr = Rf/MaNr=norma e rendimentit,Rf=rezultati financiar,Ma=mjetet e angazhuara. 6
 7. 7. METODAT E FORMIMIT TË ÇMIMEVEShembull:Ndërmarrja "X" prodhon 10.000 njësi të produkteve. Për këtë prodhimdhe shitjen e kësaj sasie shuma e shpenzimeve të gjithmbarshme është150.000 €. Vlera e mjeteve të angazhuara për rendimentin e këtij vëllimi tëprodhimit është 1.000.000 €. Ndërmarrja objektiv të planifikuar ka që nëmjetet e angazhuara të realizojë normën prej 20%.Të llogaritet çmimi I shitjes.Nr=Rf/MaRf=Ma x Nr Rf=1.000.000x0,20=200.000 euroRezultati financiar i ndërmarrjes është 350.000 € (150.000+200.000).Çmimi për një njësi:Ç=HGJ/QÇ=350.000/10.000=35 euro 7
 8. 8. METODAT E FORMIMIT TË ÇMIMEVE3. metoda e pikës kritike të rentabilitetitPika kritike e rentabilitetit gjendet nëpikëtakimin e drejtëzës së të hyrave tëgjithmbarshme dhe të drejtëzës sëshpenzimeve të gjithmbarshme. HGJ=SHG 8
 9. 9. METODAT E FORMIMIT TË ÇMIMEVE 9
 10. 10. METODAT E FORMIMIT TË ÇMIMEVEShembull:Një ndërmarrje ka kapacitetet e prodhimit për tëprodhuar produkte në vlerë prej 100.000 €.Shpenzimet fikse janë 400.000 €. Shpenzimetvariabile 30 € për një njësi të produktit. Ekzistojnëinformacione se produktet mund të shiten me disalloje të çmimeve, si për shembull: 50,55 dhe 60 €për njësi të produktit. Të gjendet efekti i pikës sërentabilitetit dhe çmimi që është më i favorshëmpër ndërmarrjen. (detyra ne liber) 10
 11. 11. METODAT E FORMIMIT TË ÇMIMEVE4. metoda margjinaleMe shpenzimet margjinale ose tëpërkufizuara nënkuptohet pjesae harxhimeve për prodhimin e njësisëvazhduese të produktit. Këto janëtë lidhura për secilën njësi të fundme.Shm=SH2-SH1/Q1-Q2 11
 12. 12. Kerkesa dhe ҫmimetA ndikon kerkesa ne cmim?• Paradoksi I Gifenit (përmban të dhënat se për disa produkte, që kanë funksion përmbushjen e nevojave elementare, me rastin e shtimit të çmimeve, rritet edhe kërkesa)• Rasti i Veblenit (Kur disa produkteve të shtrenjta iu shtohen çmimet, kërkesa për to rritet). 12
 13. 13. Politika e diferencimit te ҫmimeveÇmime variabile janë ato, të cilat ndryshojnë në lejimin e zbritjeve të ndryshme blerësve./rabati.• Rabatet jokumulative, vlerën e akorduar brenda një periudhe të caktuar.• Rabati tregtar është diferenca në çmim që i takon tregtisë për mbulimin e shpenzimeve dhe realizimin e profitit.• Rabati funksional (i tregtisë) është në funksion të kanaleve të distribuimit, për t’I kryer punët rreth aktiviteteve të livrimit. 13
 14. 14. Politika e diferencimit te ҫmimeveKasa skonta, zbatohet kur blerësi pagesën e bënë në kohë të volitshme, para ose posa të merr mallin.Çmimet unike janë të njëjta për produktet e njëjta çdokund. Është kjo politikë e çmimeve që zbatohet të disa ndërmarrje prodhuese, të cilat pretendojnë të kenë kontrollin mbi çmimet e disa produkteve të veta. 14
 15. 15. Çmimi• Lista/listimi i çmimeve• Zbritjet (sezonale, para skadimit,etj)• Rabati• Afati i pagesës• Format e kreditimit/afatet e kredisё 15
 16. 16. Çmimi 16

×