Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Promocioni i shitjeve ( marketing )

14,533 views

Published on

Parimet e marketingut

  • Be the first to comment

Promocioni i shitjeve ( marketing )

  1. 1. Kapitulli 8 Promocioni I shitjevePromocioni I shitjeve perfshin teresin e teknikave te perdorura posacerisht per njeprodukt apo sherbim , per nje public te caktuar(konsumator,shperndares,prospekte,shites), me qellim qe te shtojne intereson e bleresit per produktin apo sherbimin per nje periudheafatshkurter, por duke shpresuar edhe ritjen e fitimit per ndermarjen.Publiciteti ofron nje arsye per te blere, ndersa promocioni I shitjeve odron nje nxitje perte blere. Ai perfshin mjete te ndryshme nxitese psh: kupona,oferta rimbursimi parash,uljecmimesh,dhurata,garanci,demonstrime etj.Promocioni I tregtise ( zbritje,mallra falas, publicitet)- dy dekadat e fundit jane riturshpenzimet e promocionit, Faktoret qe kane ndikuar ne kete ritje jane :Faktoret e mbrendshem dhe Faktoret e jashtem.-Shitesit e perdorin promocionin nxites per te terhequr kliente te rinj,per te shperblyerbesnikerine e konsumatorit dhe per te ritur normen e blerjes se klientit te rastit.Funksioni I promocionit te shitjeve : ndikon ne njohjen,ndikon ne proven,shtonshitjet,optimizon imazhin,ndikon ne blerje,ndikon ne riblerje. Promocioni dhe PublicitetiA) Anet e perbashketa jane: ● mediat dhe suportet shpesh jane te njejta ● shprehjet publicitare dhe shprehjet promovuese jane te ngjajshme ● klientela eshte e njejte ● promocioni I shitjeve dhe publiciteti varen nga e njejta qender : drejtimi Ikomunikimit apo drejtimi I marketingut.B) Dallimet :● publiciteti eshe nje veprim I vazhdueshem dhe jep rezultate ne nje periudheafatgjate.promocioni I shitjeve ka efekte te drejperdrejta ne afat te shkurter (afat tecaktuar kohe dhe produkt te caktuar)● publiciteti ndikon ne qendrimin, ndersa promocioni I shitjeve nderhyn ne nivelin esjelljes.● publiciteti prek nje public masiv, veprimi I promocionit te shitjeve kerkon shumekontakt te personalizuarCaktimi I objektivave te promocionit te shitjeveA) Per konsumatoret – nxitjen e bleresve ne asi te medha, nxitjen e te provuarit ngajoperdoruesit dhe terheqjen e nderuesve te markave nga market konkuruese.B) Per shitesit me pakice – bindjen e atyre per te blere artikuj te rinj,nxitjen e blerjevejashta sezonit,nxitjen e rezervimit te artikujve te nderlidhur qe lidhen me njeri-tjetrin,ndertimin e besnikerise ndaj markes per shitesit me pakiceC) Per forcen e shitjes – nxitjen per mbeshtetjen e nje produkti ose modeli te ri , pergjetjen e nje numri te madh te prospekteve dhe stimulimin e shitjeve jashta sezonit.Zgjedhja e llojeve te promocionit te shitjes1. Zbritja e cmimeve – ose dhenia e me teper produkteve per te njejtin cmim.dmthulja eperkohshme e cmimeve.
  2. 2. 2. Kuponi -3. Shittja dyshe – dmth shitjen e dy artikujve me cmim me te ulet sesa shuma e cmimevete tyre po te shiteshin vec e vec.4. Bonuset ose Primet – jane mallra qe ofrohen pa pagese ose me cmim te ulet per tenxitur shitjen e nje produkti te caktuar.ndahen ne a. bonuset e drejtperdrejta ( falas nese blen konsumatori) b. bonuse te diferencuara ( falas edhe nese nuk blen konsumatori) c. bonuse mbajtese ( dhenia e nje shperblimi ne rikthimin e artikullit ne perdorim) d . bonuse vete paguese (shitja e nje produkti me cmim me te ulet nese blehet edhenje produkt tjeter)5.Llotarite dhe lojrat – dhenia e cmimeve konsumatoreve qe marin ojese net e.6. Konkurset-7. Kampionet – dhenia falas te nje sasie te caktuar produkti vetem atij qe me te vertetdeshiron ta provoje cilesine e produktit8. Publiciteti ne vendin e shitjes – eshte teknike qe sherben per vleresimin e produktitne vendin e shitjes.9. Informacioni per produktin – sherben per informimin e publikut me produktin qedeshirojne te shesin.10. Nxitja financiare – sherben per te stimuluar ata qe shesin me shumice11. Akordimet e fondeve tregtare – eshte nje shume qe u jepet shitesve me pakice qe tujapin perparesi prodhimeve te prodhuesit.12. Dhenia parash per publicitetin – shperblim I shitesve me pakice per publicitetin eprodukteve te prodhuesit.13. Dhenia parash per ekspozim – shperblim I atyre qe bejne ekspozimin e nje produktite vecante.Mjetet kryesore te promocionit te shitjeve :A) Mjetet e promocionit konsumator.B) Mjetet e promocionit te tregtise : 1.promocioni tregtar mund te binde shitesin me shumice ose pakice te terheqe marken 2. promocioni tregtar mund te binde shitesin te terheqe me teper mall se sasia normale 3. promocioni tregtar mund te beje shitesit me pakice te promovojne marken duke Idhene asaj perparesi,duke e ekspozuar dhe duke ulur cmimet. 4. promocioni tregtar mund te nxite shitesit me pakice te shesin produktin, ai Ishperblen per perpjekjet e tyre.C) Mjetet e promocionit te biznesit: 1.ekspozitat e panairet tregtare 2. kompeticionet e shitjeve 3. publiciteti I specialitetit.Prodhuesit perdorin 4 metoda per te pare efektivitetin e promocionit :1) shqyrtimi I te dhenave per shitjen para,gjate dhe pas promocionit2) nqs produkti nuk eshte me I mire se sa ai I konkurentit,pjesa e tregut mund te kthehetne nivelin e saj parapromovues.3) te dhenat per panelin e konsumatorit tregojne llojet e njerezve qe iu pergjigjenpromocionit dhe cfare bejne ato pas promocionit.
  3. 3. 4) pervec ketyre 4 metodave,drejtuesit duhet te njonin edhe kostot dhe problemet emundshme

×