SlideShare a Scribd company logo
1 of 167
Universiteti Dradania ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Procesi I marketingut ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
HulumtimiI tregut ,[object Object],[object Object],[object Object]
Fusha e interesimit te ndermarrjeve ne treg * ,[object Object],Fushat e interesit Konsumatoret Konkurrenca Rrethina
Cak eshte hulumtimi I tregut? ,[object Object],[object Object]
Hulumtimi I tregut ,[object Object],[object Object],[object Object]
Kriteret e mbledhjes se informatave ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Fazat e hulumtimit te tregut: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Objekti I hulumtimit Hulumtimi I tregut Produkti Cmimi Distribuimi Promovimi
Zbulimi i mundsive tregut dhe parashikimi i shitjes ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
Marketingu Miks ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Instrumentat e marketingut mix ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Produkti ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Marketingu Miks
Politika e produktit ,[object Object],[object Object]
Strategjia e produktit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Elementet Kryesore te Marketingut Taktik Zhvillimi i Produktit Zhvillimi i Sherbimit Gjetja e burimit Vendosja e Cmimit Shperndarja Sherbimi Forca Shitese Promovimi i Shitjeve Reklamimi Ofron Vlere Komunikon Vlere Produkti Cmimi Vendi Promovimi Marketingu Taktik
Vendimet kryesore te manaxhimit te marketingut mund te klasifikohen ne nje nga kategorite e meposhtme : 4P’te e marketingut jane variablat qe manaxheret e marketingut mundte kontrollojne me qellim qe te kenaqin konsumatoret ne tregun e synuar! PRODUKTI PROMOVIMI VENDI CMIMI TREGU I SYNUAR
PRODUKTI - Cfare eshte nje produkt? ,[object Object],[object Object],[object Object],Percakton karakteristikat e produktit ose sherbimit tuaj qe ploteson nevojat e konsumatoreve tuaj.
Nje menyre tjeter per te perkufizuar produktin: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Keto tre shtresa te produktit me tej mbulohen nga imazhi i produktit, i cili mund te promovohet nepermjet reklamimit dhe komunikimeve te tjera dhe te modelohet nga eksperienca vetjake ose e perftuar e konsumatorit – duke e shnderruar produktin ne nje marke
Sistemi i Klasifikimit te Produktit dhe Sherbimit – Per cdo lloj produkti mund te thuhet se ka marketing miks xhenerik. Sekreti per nje strategji fituese eshte miksi specifik! Pershkrimi Marketingu Miks Xhenerik ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Mallra te rezistueshme (per nje kohe te gjate) Mallra qe nuk rezistojne Sherbime Te prekshme Te paprekshme ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Sistemi i Klasifikimit te Produktit dhe Sherbimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tregjet Industriale kundrejt atyre Konsumatore
Cikli i Jetes se Produktit Hyrja Zhvillimi Preferenca e Markes Pjekuria Besnikeria ndaj markes Ngopja Renia Volumi i Shitjeve Koha Shitjet dobet               Fitimet humbje    pozitive por  pozitive por  Pozitive por    Cmimi I larte  minimum stabel  Kostot te larta   stabel  Konkurenca E dobet    Ne kulmin e saj    
Pjesa e Tregut Rritja e Tregut I larte I ulet E larte E ulet Matrica e Bostonit (Matrica Rritje/Pjesa e Tregut) 2. Lopet me Para 1. Yjet 3. Pikepyetjet (Femije me problem) 4. Qente
Cka eshte distribuimi? ,[object Object],[object Object],[object Object]
Distribuimi ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Faktoret qe duhen Analizuar Para se te Zgjidhet Kanali i Shperndarjes-VENDI_Lokacioni ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cka eshte distribuimi ,[object Object],[object Object]
Format e distribuimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kanalet e distrbuimit ,[object Object],[object Object]
Kuptimi I distribuimit ,[object Object],[object Object]
Funksioni I kanaleve te distribuimit ,[object Object],[object Object]
 
Dizenimi i Kanalit te Distribucionit
Gjatesia e Kanalit te Distribuimit Prodhuesi Konsumatori Shitesi me pakice Shitesi me shumice Agjenti Kanali Direkt Ndermjetesi Vetem Kanali Klasik Disa Ndermjetes
Kanalet e distribuimit
Funksionet themelore te distribuimit ,[object Object],[object Object]
Korniza per Diz ajnimin e Kanalit
Format e shitjes ,[object Object],[object Object],[object Object]
Kanalet optimale te shitjes ,[object Object]
 
Funksionet e Distribucionit
Qellimi I distribuimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Institucionete kembimit te mallrave ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Organizatat tregtare ,[object Object],[object Object],[object Object]
Zhvillimi I kanaleve te distribuimit ,[object Object],[object Object],[object Object]
 
Kanalet e distribuimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
Sistemi I franshizes ,[object Object],[object Object]
 
 
Marrja e Vendimeve per Produktin ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Duke qene shume komplekse MARKAT mund te perfaqesojne deri ne gjashte nivele kuptimesh ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cfare vlere ka MARKA? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cfare vlere ka MARKA? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cfare kriteresh kryesore merrni ne konsiderate kur blini nje kuti me cokollata?
Paketimi mund te kushtoje deri ne 10% te kostos se produktit. ,[object Object],[object Object],Paketimi eshte bere nje mjet i rendesishem marketingu gjithnje e me shume pasi ai i jep nje kompanie avantazh te dukshem ndaj konkurenteve te saj
Kompania duhet te zhvilloje rregullisht produkte te reja nese do qe te ece me shijet dhe kerkesat konsumatore qe jane vazhdimisht ne ndryshim! Tregje Ekzistues Tregje te Reja Produkte Ekzistuese Produkte te Reja Penetrimi i Tregut Zhvillimi i Produktit Zhvillimi i Tregut Diversifikimi
Gjatesia e Kanalit - Kanali i Distribucionit mund te perfshije disa nga kombinacionet e meposhtme
Distribucioni i Mallrava Industriale ,[object Object],[object Object],Forca Direkte e Shitjeve Distribucioni Indirekt ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Gjeresia e Kanalit (Mallrat Konsumatore) - Cfare niveli mbulimi duhet te kemi ?
Krijoni dhe manaxhoni kanalet e shperndarjes per te maksimizuar pjesen e tregut dhe fitimin e pergjithshem ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
CMIMI eshte elementi i vetem i "marketingut miks" qe gjeneron te ardhura direkt. Te gjithe elementet e tjere gjenerojne kosto ! ,[object Object],[object Object],[object Object]
Vendimet mbi venien e cmimit ndikohen nga kostot e kompanise, qellimet e marketingut e faktore te tjere! Faktore te Brendshem Faktore te Jashtem ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],VENDIMET PER VENIEN E CMIMIT
Metodat e Venies se Cmimit - Kostot e produktit duhet te caktojne nje cmim dysheme; Vlera ne perdorim eshte cmim maksimum qe do te paguaje nje konsumator .
Strategjite e Venies se Cmimit per Produktin e Ri Venia e Cmimit ne ajken e tregut ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Venia e cmimit ajke mund te funksionoje vetem kur produktet e reja kane tipare dhe perfitime unike dhe ne rastin kur keto produkte nuk mund te kopjohen nga konkurentet.
Strategjite e Venies se Cmimit te Produktit te Ri Vendosja e Cmimit per Penetrimin e Tregut ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Penetrimi me ane te cmimit bazohet ne uljen e vazhdueshme te kostove per ta mbajtur konkurencen jashte loje. Strategjia e penetrimit eshte nje strategji afatgjate dhe fitimet ka te ngjare te jene te uleta derisa firma te arrije ne fazen kur konsumatoret te pranojne produktin e saj.
Cmimi - ashtu si produkti - ndervepron ngushte me elementet e tjere te marketingut miks
Cmimi do te jete pothuaj gjithmone kriteri kryesor i vendimarrjes per konsumatoret ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
C’eshte promocioni? ,[object Object],[object Object],[object Object]
Promocioni ,[object Object],[object Object],[object Object]
 
 
Objektivat e Promocionit duhet t ’ i pershtaten tregut qe synon kompania dhe nevojave te tij! TE PAINFORMUAR Te informuar per produktin Kuptojne produktin Besojne te produkti E BLEJNE Besimi Perceptimi i Perfitimit Informacioni Stimuli Promocional Dyshon Indiferent Nuk kupton Harron
Te gjitha komunikimet e kompanise me konsumatoret e saj perbejne promocionin miks.
Hartimi i Programeve te Komunikimit
Kompanite marrin ne konsiderate shume faktore kur zgjedhin mjetet e promocionit qe perbejne promocionin miks. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Miksi i mjeteve te promocionit eshte i ndryshem ne tregjet konsumatore dhe ato industriale . Mallrat Konsumatore Mallrat Industriale Marredheniet Publike Promocioni i Shitjeve Shitjet Personale Reklamimi Frekuenca e Perdorimit Rendesia relative e mjeteve te promocionit per mallrat konsumatore dhe ato industriale.
Ku duhet te alternoni vendimin per blerjen ne kanalit e distribucionit? Si duhet te alokoni burimet ?
 
Konsumatoret vleresojne mjete te ndryshme promocioni ne varesi se ku jane ne procesin e tyre te vendimarrjes per blerjen . Njohja e Problemit Kerkimi i Informacionit Vleresimi i Alternativave Vendimi per Blerjen Vleresimi Pas-blerjes Reklamimi, Publiciteti Reklamimi, Shitjet Personale Shitjet Personale Promovim i Shitjeve, Shitje Personale Reklamimi, Shitjet Personale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cdo faze ne ciklin e jetes se produktit ben thirrje per nje promocion miks te ndryshem . Faza e Hyrjes se Produktit Faza e Zhvillimit te Produktit Faza e Maturimit te Produktit Faza e Renies se Produktit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Reklama – nje nga 4 mjetet e promovimit te marketingut! ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Nje objektiv reklamimi eshte nje detyre specifike komunikimi qe duhet permbushur me auditor specifik te synuar gjate nje periudhe kohore specifike ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Qellimi primar i reklamimit eshte te informoje, te binde dhe te kujtoje bleresit!
Mesazhi i reklames i ben njerezit te mendojne dhe te reagojne ndaj produktit ose kompanise ne nje fare menyre. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Marrja e Vendimit per median – TV?;Radio?;Gazete? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Percaktoni tregun qe synoni Gjeni se cilet konsumatore te synuar lexojne, degjojne dhe shikojne Krijoni nje mesazh bazuar ne perfitimet qe keta konsumatore do te vleresojne. Reklamojeni mesazhin tuaj te ajo media qe ndiqet nga konsumatoret e synuar. &
Matja e Efektivitetit te Reklamimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Marketingu nderkombetar ,[object Object],[object Object]
Marketingu nderkombetar ,[object Object],[object Object]
Marketingu nderkombetar ,[object Object],[object Object],[object Object]
Faktorët e rritjes së tregtise ndërkombëtare ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Mjedisi (ambienti) ndërkombëtarë ,[object Object],[object Object]
Barrierat ne tregun nderkombetar Mjedisi i konkurrencës Mjedisi ekonomik dhe financiar Mjedisi teknologjik Mjedisi kulturor Mjedisi politik e ligjor Mjedisi gjeografik (infrastruktura) Mjedisi i distribuimit
F aktorë t nën kontrollin e eksportuesit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Faktorët përcaktues të biznesit ndërkombëtarë
Aktivitetet ne realizimin e marketingut nderkombetare ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1.  Analiza( hulumtimi) - Vleresimi per te shitur ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2.PLANI fikimi  ,[object Object],Vendimi Ku Kur Cka Qellimi
Strategjia – per menyren e realizimit te qellimeve Realizimi I strategjise Shfrytezimi optimal I resurseve dhe perparsive konkurruese I
3. MARKETING MIX I - Instrumenti operativ I politikave te marketingut Cmimi DISTRIBU IMI PROMOC IONI P rodukti
Ngjajshmerit dhe dallimet ne mes marketingut vendor dhe nderkombetare ,[object Object],[object Object],[object Object]
Ngjajshmerit dhe dallimet ne mes marketingut vendor dhe nderkombetare ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Mjedisi kulturor dhe marketingu nderkombetare ,[object Object]
Elementet e kulturës të një vendi   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Mjedisi dhe marketingu nderkombetare ,[object Object],[object Object]
Perfshirja ,[object Object],[object Object]
Pikesynimi ,[object Object],[object Object],[object Object]
Pikenisja ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Konsumatori I huaj ,[object Object]
Definicioni ,[object Object]
Definicioni ,[object Object]
Aktivitet kompleks ,[object Object]
Definicioni  ,[object Object]
LLojet e marketingut ndërkombëtar ,[object Object],[object Object],[object Object]
Ndermarrjet ne tregun nderkombetare ,[object Object]
Fushat e marketingut ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ndermarrjet ne tregun nderkombetare ,[object Object],[object Object]
korporatat multinacionale ,[object Object]
Specifikat që mbizotërojnë në marketingun ndërkombëtar ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Faktoret determinues ,[object Object],[object Object]
Risku ne tregun nderkombetare ,[object Object],[object Object]
Konkurrenca ndërkombëtare ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object]
SJELLJA E KONSUMATORIT DHE STRATEGJIA E PRODUKTIT ,[object Object],[object Object],Konsumatoret Sipas numrit Individual Sipas destinimit Kolektiv Konsumi final Konsumi prodhues Individet Grupet Bleresi industrial
Sjellja e konsumatoreve ne marketing ,[object Object],[object Object],[object Object]
( Bleresi-  Konsumatori-Shfrytezuesi ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
POTREBE – pojam i vrste ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Nevojat
Nevojat – niveli ,[object Object],Nevojat fiziologjike (biolo gjike ) Nevojat per siguri Dashuria dhe perkatesia Respekti Deshmimi Ushqimi , uji , ajri , temperatura . Sigurimi fizik , mbrojtja nga lendimet , ushqimi jocilesor Me dashuru , shoqeria , etj Suksesi , Arritja Arritje ne karier /1/ /2/ /3/ /4/ /5/ Llojet dhe nivelet e nevojave Manifestimi I nevojave Niveli I nevojave A. Maslov
PROCES I  I vendimarrjes ne blerje ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PROCES I  I vendimarrjes ne blerje Njohja e problemit Kerkimi I informacionit Vleresimi Vendimi mbi blerjen Blerja Vleresimi Pas blerjes Ndikimi shoqeror Ndikimi psikologjik ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
NJOHJA E PROBLEMIT  ,[object Object],[object Object]
Njohja e problemit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
KERKIMI I INFORMACIONIT DHE VLERESIMI ,[object Object],[object Object],[object Object]
VENDIMI I BLERJES  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
VLERESIMI PAS BLERJES  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Faktoret psikologjike  ,[object Object],[object Object]
NEVOJAT  ,[object Object],[object Object]
PERCEPTIMET  ,[object Object],[object Object],[object Object]
MOTIVUESIT  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
QENDRIMET  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Faktoret sociale  ,[object Object],[object Object],[object Object]
KULTURA :  ,[object Object]
[object Object]
KLASAT SOCIALE  ,[object Object]
GRUPET REFERENTE  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
OPINIONI I LIDERAVE  ,[object Object],[object Object]
 
Faliminderit! ,[object Object]

More Related Content

What's hot

Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaMenaxherat
 
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiElasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiMenaxherat
 
Elasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkesesElasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkesesBessnik Latifi
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajAtlantida Marketing Club
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjefatonbajrami1
 
Sjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreveSjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreveValdet Shala
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personaleVilma Hoxha
 
Rast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARARast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARAVilma Hoxha
 
Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Sabir Asipi
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeVeton Sopjani
 
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeRamadan Ademi
 
Analiza e portofolit dhe planet strategjike te tregut
Analiza e portofolit dhe planet strategjike te tregutAnaliza e portofolit dhe planet strategjike te tregut
Analiza e portofolit dhe planet strategjike te tregutAneida Bajraktari Bicja
 

What's hot (20)

Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
 
Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2
 
LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK
 LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK  LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK
LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK
 
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiElasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
 
Elasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkesesElasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkeses
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
 
Sjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreveSjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreve
 
Makroekonomi
MakroekonomiMakroekonomi
Makroekonomi
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
 
Rast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARARast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARA
 
Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
 
Makroekonomia
MakroekonomiaMakroekonomia
Makroekonomia
 
Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
 
Risku
RiskuRisku
Risku
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
 
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje Pergjigje
 
Analiza e portofolit dhe planet strategjike te tregut
Analiza e portofolit dhe planet strategjike te tregutAnaliza e portofolit dhe planet strategjike te tregut
Analiza e portofolit dhe planet strategjike te tregut
 
Bilanci
BilanciBilanci
Bilanci
 
Dobia Marxhinale
Dobia MarxhinaleDobia Marxhinale
Dobia Marxhinale
 

Similar to Marketingu hulumtimi i tregut

Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRESabirRramanaj
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari
 
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjajPlanifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjajAtlantida Marketing Club
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01valmirejetishi
 
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutPerkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutstudent
 
Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
NjohuribazemarketingArta Kurti
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitVeton Sopjani
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e iiekonomia
 
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E VoglaMarketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E VoglaMenaxherat
 
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitsebi044
 
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezKujtim Hameli
 

Similar to Marketingu hulumtimi i tregut (20)

C00d
C00dC00d
C00d
 
c00d
c00dc00d
c00d
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
 
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjajPlanifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
 
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutPerkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
 
Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
Njohuribazemarketing
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktit
 
Marketing1
Marketing1Marketing1
Marketing1
 
Marketing2
Marketing2Marketing2
Marketing2
 
TBRC Article
TBRC ArticleTBRC Article
TBRC Article
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
 
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E VoglaMarketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E Vogla
 
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
 
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
 
Kapitulli 1
Kapitulli 1Kapitulli 1
Kapitulli 1
 

Marketingu hulumtimi i tregut

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9. Objekti I hulumtimit Hulumtimi I tregut Produkti Cmimi Distribuimi Promovimi
 • 10.
 • 11.  
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 16.
 • 17.
 • 18. Elementet Kryesore te Marketingut Taktik Zhvillimi i Produktit Zhvillimi i Sherbimit Gjetja e burimit Vendosja e Cmimit Shperndarja Sherbimi Forca Shitese Promovimi i Shitjeve Reklamimi Ofron Vlere Komunikon Vlere Produkti Cmimi Vendi Promovimi Marketingu Taktik
 • 19. Vendimet kryesore te manaxhimit te marketingut mund te klasifikohen ne nje nga kategorite e meposhtme : 4P’te e marketingut jane variablat qe manaxheret e marketingut mundte kontrollojne me qellim qe te kenaqin konsumatoret ne tregun e synuar! PRODUKTI PROMOVIMI VENDI CMIMI TREGU I SYNUAR
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24. Tregjet Industriale kundrejt atyre Konsumatore
 • 25. Cikli i Jetes se Produktit Hyrja Zhvillimi Preferenca e Markes Pjekuria Besnikeria ndaj markes Ngopja Renia Volumi i Shitjeve Koha Shitjet dobet          Fitimet humbje   pozitive por  pozitive por  Pozitive por   Cmimi I larte  minimum stabel  Kostot te larta   stabel  Konkurenca E dobet   Ne kulmin e saj   
 • 26. Pjesa e Tregut Rritja e Tregut I larte I ulet E larte E ulet Matrica e Bostonit (Matrica Rritje/Pjesa e Tregut) 2. Lopet me Para 1. Yjet 3. Pikepyetjet (Femije me problem) 4. Qente
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.  
 • 36. Dizenimi i Kanalit te Distribucionit
 • 37. Gjatesia e Kanalit te Distribuimit Prodhuesi Konsumatori Shitesi me pakice Shitesi me shumice Agjenti Kanali Direkt Ndermjetesi Vetem Kanali Klasik Disa Ndermjetes
 • 39.
 • 40. Korniza per Diz ajnimin e Kanalit
 • 41.
 • 42.
 • 43.  
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.  
 • 50.
 • 51.  
 • 52.
 • 53.  
 • 54.  
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59. Cfare kriteresh kryesore merrni ne konsiderate kur blini nje kuti me cokollata?
 • 60.
 • 61. Kompania duhet te zhvilloje rregullisht produkte te reja nese do qe te ece me shijet dhe kerkesat konsumatore qe jane vazhdimisht ne ndryshim! Tregje Ekzistues Tregje te Reja Produkte Ekzistuese Produkte te Reja Penetrimi i Tregut Zhvillimi i Produktit Zhvillimi i Tregut Diversifikimi
 • 62. Gjatesia e Kanalit - Kanali i Distribucionit mund te perfshije disa nga kombinacionet e meposhtme
 • 63.
 • 64. Gjeresia e Kanalit (Mallrat Konsumatore) - Cfare niveli mbulimi duhet te kemi ?
 • 65.
 • 66.
 • 67.
 • 68. Metodat e Venies se Cmimit - Kostot e produktit duhet te caktojne nje cmim dysheme; Vlera ne perdorim eshte cmim maksimum qe do te paguaje nje konsumator .
 • 69.
 • 70.
 • 71. Cmimi - ashtu si produkti - ndervepron ngushte me elementet e tjere te marketingut miks
 • 72.
 • 73.
 • 74.
 • 75.  
 • 76.  
 • 77. Objektivat e Promocionit duhet t ’ i pershtaten tregut qe synon kompania dhe nevojave te tij! TE PAINFORMUAR Te informuar per produktin Kuptojne produktin Besojne te produkti E BLEJNE Besimi Perceptimi i Perfitimit Informacioni Stimuli Promocional Dyshon Indiferent Nuk kupton Harron
 • 78. Te gjitha komunikimet e kompanise me konsumatoret e saj perbejne promocionin miks.
 • 79. Hartimi i Programeve te Komunikimit
 • 80.
 • 81. Miksi i mjeteve te promocionit eshte i ndryshem ne tregjet konsumatore dhe ato industriale . Mallrat Konsumatore Mallrat Industriale Marredheniet Publike Promocioni i Shitjeve Shitjet Personale Reklamimi Frekuenca e Perdorimit Rendesia relative e mjeteve te promocionit per mallrat konsumatore dhe ato industriale.
 • 82. Ku duhet te alternoni vendimin per blerjen ne kanalit e distribucionit? Si duhet te alokoni burimet ?
 • 83.  
 • 84. Konsumatoret vleresojne mjete te ndryshme promocioni ne varesi se ku jane ne procesin e tyre te vendimarrjes per blerjen . Njohja e Problemit Kerkimi i Informacionit Vleresimi i Alternativave Vendimi per Blerjen Vleresimi Pas-blerjes Reklamimi, Publiciteti Reklamimi, Shitjet Personale Shitjet Personale Promovim i Shitjeve, Shitje Personale Reklamimi, Shitjet Personale
 • 85.  
 • 86.  
 • 87.  
 • 88.  
 • 89.  
 • 90.  
 • 91.  
 • 92.  
 • 93.  
 • 94.  
 • 95.  
 • 96.  
 • 97.  
 • 98.  
 • 99.  
 • 100.
 • 101.
 • 102.
 • 103.
 • 104.
 • 105.
 • 106.
 • 107.
 • 108.
 • 109.
 • 110.
 • 111. Barrierat ne tregun nderkombetar Mjedisi i konkurrencës Mjedisi ekonomik dhe financiar Mjedisi teknologjik Mjedisi kulturor Mjedisi politik e ligjor Mjedisi gjeografik (infrastruktura) Mjedisi i distribuimit
 • 112.
 • 113. Faktorët përcaktues të biznesit ndërkombëtarë
 • 114.
 • 115.
 • 116.
 • 117. Strategjia – per menyren e realizimit te qellimeve Realizimi I strategjise Shfrytezimi optimal I resurseve dhe perparsive konkurruese I
 • 118. 3. MARKETING MIX I - Instrumenti operativ I politikave te marketingut Cmimi DISTRIBU IMI PROMOC IONI P rodukti
 • 119.
 • 120.
 • 121.
 • 122.
 • 123.
 • 124.
 • 125.
 • 126.
 • 127.
 • 128.
 • 129.
 • 130.
 • 131.
 • 132.
 • 133.
 • 134.
 • 135.
 • 136.
 • 137.
 • 138.
 • 139.
 • 140.
 • 141.
 • 142.
 • 143.
 • 144.
 • 145.
 • 146.
 • 147.
 • 148.
 • 149.
 • 150.
 • 151.
 • 152.
 • 153.
 • 154.
 • 155.
 • 156.
 • 157.
 • 158.
 • 159.
 • 160.
 • 161.
 • 162.
 • 163.
 • 164.
 • 165.
 • 166.  
 • 167.

Editor's Notes

 1. This is an information slide -- the point is to note how a taxonomy/ framework can help discipline thoughts about the marketing mix. ·  Ultimately this is an argument about consistency -- as discussed earlier -- and should be positioned as such. The selection of the marketing mix -- particularly distribution and promotion must be consistent with the product type itself. Price as well -- although this is not advocating simple cost-plus pricing -- is determined by the product itself. Discussion/ Approach: ·  COVER UP THE RIGHT HAND SIDE OF THE SLIDE and ask a member of the audience to comment on what the rest of the marketing mix might look like and why? ·  Ask members of the audience to classify their own products.
 2. Product development - sales are zero, investment costs are high Introduction - profits do not exist, heavy expense of product introduction Growth - rapid market acceptance and increasing profits Maturity - slowdown in sales growth. Profits level-off. Increase outlay to compete Decline - sales fall-off and profits drop Here is very important to emphasize that marketing strategies are very different for a product in the introductory phase and in the saturation. Products have a life cycle. They are born and at some point they decline toward obsolescence ·  The key point is that at various points in the life cycle different marketing strategies and mixes apply, based on CUSTOMER response and COMPETITOR response. The general point is that marketing decisions should always be sensitive to their context -- one aspect of which is the point a product might be in its life cycle. ·  It should be easy to get the audience to accept this concept at the level of common sense, without necessarily taking the (reductive) next step of assuming that there is one-and-only one marketing mix applicable for each stage in the life cycle. These decisions will be contingent on a range of other factors, and the PLC might not be the strongest factor (industry might well be more important for instance) ·  Marketing always and especially in contemporary Russia requires FLEXIBILITY and controlled EXPERIMENT.
 3. The business portfolio is the collection of businesses and products that make up the company. In portfolio analysis, management evaluates the businesses for their strategic fit in meeting company objectives. Question Mark – High growth, low share businesses. Strategy must decide between further investment to move question marks to star status or pashing the product out. A question mark requires a lot of cash both to keep up with a rapidly growing market and improve its share position. Stars – High growth, high market share. Stars are the market leader in these fast-growth markets. Stars often require heavy investment to build/maintain share in rapidly expanding markets. You may wish to discuss the importance of market share to product profitability at this point. Cash Cows – Low growth, high market share. When the market’s annual growth rate falls to less than 10% the stars becomes cash cows. Cows generate profits for investment in other businesses. Dogs – Low growth and low share. Dogs are often targets for divestment, but may still be profitable and contribute to othe organizational goals.
 4. Distribution is possibly the hardest of the 4 Ps to manage ·  It requires complex relationships with independent businesses -- it is not fully under the control of the firm; hence inherent potential for conflict ·  Yet for all this: distribution is the key link with the end use customer who is supposed to be the “first mover” of marketing. It should probably be mentioned at this point -- although we stress it later -- that barter adds further complexity to the distribution relationship and further distance between manufacturer and customer. ·  Distribution -- as other elements of the marketing mix involves Discussion/ Approach: ·  We are moving toward the territory where we will learn as much form the audience as we will be able to teach them. Therefore try to get dialogue going at this point. ·  What are their views on the state of distribution in the country ? ·  What problems are they encountering? ·  What methods do they use to try to get product to market and information back from the market?
 5. Value depends on how deeply established in the market place the brand is -- brand loyalty is can be really valuable (as well as inexplicable at times) ·  Brand equity can be enormous and represents years of heavy investment in advertising. Audience should be aware that establishing a brand is really not cheap. (Reference the PEPSI campaign somewhere in the discussion on brands -- and the $500 million that Pepsi is investing in effectively re-launching the brand) ·  But brands once established have enormous value for the manufacturer/ distributor: they reduce marketing costs -- or rather improve the effectiveness of marketing because of the high existing level of awareness and loyalty; they give manufacturer greater power in distribution channel -- this is especially important where thousands of brands compete for limited retail space. They can establish a price premium and defend against simple price competition. And they are capable of being managed indefinitely -- less vulnerable to obsolescence through product life cycle. Discussion/ Approach: ·  Read the slide -- establish that brands are really expensive to establish but can create huge benefits. ·  Cost of establishing brands is less where competition is less fierce -- may be cheaper to establish brand in an emerging consumer market than in established market.
 6. New product ideas come from internal and external sources. Internal sources account for over 55 % of all new product ideas. These can come from R&D activities or from company staff involved in design and production. Company sales people and managers can also brainstorm new ideas. External sources include customers, competitors, distributors, suppliers and others.
 7. Indirect Distribution Pros: Allows wide coverage product availability purchase convenience Allows distributor value addition information disbursement S ervice breaking up lot sizes/bundling assortments Cons: Lack of control of sale and price Lack of customers feed back Direct Sale Pros: Better feedback from customers Tighter control of marketing mix in the channel Cons: Expensive
 8. Elasticity – use CARANA material to describe
 9. CILJ- sredstvo za usklađivanje aktivnosti i komuniciranjem među sudionicima akcija Sredstvo za oblikovanje mjera kontrola i nedzora
 10. Temelji se na usvojenim planovima i odabranim strategijama Kreativno usklađeni elementi i postupci marketinga Suština primjene - elemenata MIX- A NE MOGU DJELOVATI NEZAVISNO NEGO ISKLJUČIVO U KOMBINACIJI ZA SVAKI PROIZVOD I ZA SVAKO TRŽIŠTE
 11. Luka Uskoković
 12. Luka Uskoković
 13. Luka Uskoković
 14. Luka Uskoković