Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bazat e marketingut - produkti

21,862 views

Published on

 • Be the first to comment

Bazat e marketingut - produkti

 1. 1. Bazat eMarketingut
 2. 2. 4.Atributet e produktit• Produkti i ka variablet e caktuara,të cilat e diferencojn dhe i japin vlerë në pikpamje te ndryshme.• Variablet e produktit,realisht,mund të sistemohen në tri grupe siç janë: cilsia e mbrendsheme e produktit, ekonomia dhe cilësia e jashtme(estetika)• Cilsia e brendshme e produktit –nenkuptohet vetit fizike – kimike,bilogjike,teknologjike dhe simbolike të cilat e avansojnë ose e dgradojnë,e formsojnë ose e deshtojnë produktin.• Cilsia mundë të veshtrohet në kënde të ndryshme;funksionaliteti,siguria,kohëzgjtaja e përdorimit,efikasitetidhe qëndrueshmëra.
 3. 3. • Funksionaliteti - Produkti duhet të jetë funksional,ti përmbushë nevojat e konsumit prodhues-sherbyesose të konsumit të gjerë.Mjetet e punës çmohen si cilsore kur posedojn karakteristikat e nevojshme për kryerjen e operacioneve në procesin e prodhimit,trafikut etj. Funksionaliteti I produkteve të konsumit prodhues shërbyes vështrohet edhe nga aspekti I mundësisë teknike të mirmbajtjes së tyre. Cilësia e vlersuar nëpërmjet funksionalitetit duhet të jetë e pranishme në kuptimin gjithëpërfshirës edhe të produkteve të konsumit të gjerë,ku ka të bëjë me përmbushjen e nevojave të të konsumatorëve të pa njohur. Produktet ushqimore janë funksionale kur janë të freskëta,me shije. Po ashtu edhe produktet e konsumit të zgjtur duhen të jenë funksionale në dhënjen e shërbimeve(telivizori,video,faksi).Funksionaliteti është pjesë parësore e cilësisë pa të cilën nuk do të ekzistonte vlera e perdorimit.
 4. 4. • Siguria- Produktet blehen për perdorim të menjëhershëm apo më gjat. Produktet kanë përbërje të ndryshme,cilsia e sigurisë është komponentë shumë e rëndësishme.Mjetet në amvisni duhet të kenë siguri për jetën e njeriut,Sa I përketë rezeve radioaktive, në perdorimine pesticideve, ku nuk guxon ti rrezikoi cilësin e produkteve në natyrë, e kështu të dëmtoi shëndetin e konsumatorit. Siguria e produkteve e rritë cilësinë e produktit dhe I bën më të kërkuara ato. Teknika dhe teknologjia janë në gjendje të prodhojnë produkte me cilsi të lartë të sigurisë së tyre. Cilësia si dhe parametrat tjerë I nënshtrohen normave të standardeve të vendit dhe të atyre ndërkombëtare.• Kohëzgjatja e përdorimit – është faktor me rëndësi e cilësisë së mjeteve të punës, të paisjeve të produkteve tjera të cilat janë të natyrës së përdorimit të gjatë. Për familjet, individët e shtresës së mesme dhe të ulët, me të ardhura të kufizuara është erëndësisë së veqantë edhe kohëzgjtja më e madhe e produktit për konsum.
 5. 5. • Efikasiteti –Vlera e produktit dhe interesi për të shtohet krahas efikasitetit të produktit.Efikasiteti në shfrytëzimin dhe në konsumin është si parakusht për dhenjen e efekteve si në sferën e prodhimt ashtu edhe të konsumit. Fal efikasitetit produkti bëhet më atraktiv në treg më i pranueshëm i bën ballë dhe e tejkalon konkurencën.• Qëndrueshmëria –Në kuadër të cilësisë së produktit zë vendë të rëndësishëm edhe qëndrueshmëria, ku kjo është tiparë e sferës teknike të mjeteve të prodhimit. Kjo më tepër ka të bëj me cilësinë e substancës së produktit e cila e kushtëzon kohëzgjatjen e përdorimt.
 6. 6. • 4.2 Ekonomia e produktit Ndërmarrja biznesin e vet e zhvillon me sukses nëse i realizon parimet themelore:rendimentin, ekonomitetin dhe rentabilitetin.me trende pozitive të këtyre parimeve realizohen shpenzime më të vogla dhe të ardhura më të mëdha shënon indikatorë të suksesshëm material dhe financiarë.Në të vertëtë ekonomia e produktit përmbanë diapazonë të gjërë; duke filluar nga kostoja më e lirë,qmim më të lirë,promocioni.distribuimi,deri te mirmbajtja,racionaliteti në përdorim dhe eksploatim,përkatësisht konsum. Ekonomia e produktit nga ana e konsumatorit vështrohet në tri aspekte:1.Vlera e blerjes 2.shpenzimet e mirëmbajtjes,të manipulimit dhe 3.nga racionalizimit i kohës dhe i regjenerimit të energjisë nëpërmjet komoditetit dhe të ruajtjes së vitalitetit.
 7. 7. • Ekonomia e produkti duhet të jetë e pranishme edhe gjatë shfrytëzimit të mjeteve në procesin e prodhimit. Cilësisë së lartë nga aspekti i qëndrueshmërisë.është faktorë me rëndësi edhe në periudhen e konsumit të produkteve të konsumit të zgjatur.(konsumtori mbledh informacione të bollshme për blerjen e një veture). Ekonomia e produkteve shfaqet edhe te instrumenti I promocionit dhe I distribuimit. Produkti mundë të shtrejtohet nëse gjatë promocionit zbatohen media tej mase ku krijohen shpenzime të mdha,sikunder mundë të ndodhë edhe te mënyra e distribuimit. Në të gjitha këto roli i marketingut është i pa zëvendsueshëm.Marketingu nuk e ka funksionin ti zvogloi shpenzimet por të identifikoi gjendjen e kërkesës në treg,të bëj kërkimet edhe për instrumentet e marketingut miks të orientoi biznesin në kohë të pranueshme,kur është fjala për ekonominë e produkteve. Ekonomia e produkteve shtrihet edhe në rrafshine racionalizimit,ku është faktor disiplinor,të vetëdijshëm me parallogari të mirëfilltë.• Përshtatshmëria zënë vendë të rëndsishëm te distribuimit, rëndësi të veqantë zenë edhe ekonomia e hapsirës dhe kohës dhe në jetën bashkëkohore përmbanë dimension të rëndësishëm dhe ngërthen parametrat tjerë të variableve të cilësisë dhe vlerave të përdorimit të produktit.
 8. 8. • 5.DISEJNI I PRODUKTIT• Ndër atributet e produktit me dimensione të gjëra është edhe disejni.Është aktivitet krijues në formësimin, modifikimin dhe inovimin (risimin) e produktit me qka krijohen mundësi të volitshme për përshtatjen e nevojave të blerësve. Disejni i produktit është kompleks kreativ,që ka të bëjë me esencën dhe cilësitë të përmbajtjes, strukturës së mbrendëshme dhe të jashtme. Disejni duhet të mbështetet në parimin tekniko teknologjik, ekonomik, ergonomik dhe estetik.
 9. 9. Parimi tekniko-teknologjik ka të bëj me zgjedhjen dhe perpunimin e materialit• Parimi ekonomik disejnit ja imponon sjelljet në masat e mundësive të efikasitetit dhe të efektivitetit. Ndermarrja nuk ka mundësi të prodhoi produkte me çmime që nuk i pranon tregu,ndërsa blerësi mundë të lakmoi produktin me disenj të ofruar.• Parimi ergonomik permban ekementet harmonike të volitshme të disejnit të produktit që e lidhin njeriun- makinen dhe ambientin ku punohet dhe jetohet.• Parimi estetik është mjaftë i qëndrueshëm në ekonominë bashkëkohore. Disejni pa marrë parasyshë se cilës sferë të konsumit I takon, është I nevojshëm që në çdo kohë dhe mjedis të jëtë atraktiv në pikpamje strukturale dhe vizuele.
 10. 10. • 5.1.Disejni në procesin e zhvillimit të produktit Produkti nukë lindë as nuk zhduket përnjëherë.Disenji është variable jo konstantë, pasi që tek produkti është I pranishëm me të gjitha fazat:të krijimt dhe të jetesës.Me inovacione nënkuptohen çpikje të reja në funksion të produkteve,përkatësisht të kërkesave të konsumatorëve. Inovacionet parqiten në dy tërsi:në inovacionet e procesit teknologjik dhe inovacionet e produktit.Ndermarrjet janë të obliguara të organizojn inovacionet në mënyrë të volitshme. Kryesishtëfunksionojnë tri forma të organizimit:1.ad-hoc, 2.komisionet profesionaledhe, 3.shtabet për hulumtime në afat më të gjatë. Organizimi I inovacioneve është i ndërlidhur me ekipe të ekspertëve,të profileve të shkencave të ndryeshme. Aktiviteti i disejnit ka për detyrë të jetë më korrekt me konsumatorin. Marketingu gjendet në interaksion të pandërprer me disejnin. Disejni është veprimtari e shtrenjtë, nga shkaku se në aktivitetet e veta I përfshinë edhe inovacionet.Disejni duhet të ketë parasyshë edhe elementin e rentabilitetit d.m.th,efektet ekonomike.
 11. 11. 5.2.Disejni industrial • Disejni industrial është më I përhapuri. Disejni industrial nënkupton diapazonin në kuptim më të ngushtë të definimit kundrejt disejnit të produktit, përkatësisht për aq sa ka shtrirje në aktivitetet industriale. • Pra, përfshinë tër përmbajtjen, strukturën dhe formën e produkteve të cilat prodhohen në industri dhe si produkte finale përmbushin ndonjë nevojë të konsumatorëve. • Disejni industrial faktor I pajtimit në mes prodhimit masiv e serik dhe të tregut masiv. Disejni masiv është aktivitet multidisiplinar i cili ushtrohet nga ekspert të profileve të ndryshme (ekspertet e marketingut, inxhinjerët dhe disenjatorët) Në shembullin e dhen produkti I makines I ka 40%ekonomitet, 20%të elementeve funksionale teknologjike, 15% të elementeve ergonomike dhe 5% të cilësisë estetike.Në mënyrë përmbledhëse disejni industrial mundë të shpjegohet si veprimtari bashkëkohore,e krijuar nga teknologjia dhe dituria e avancuar në prodhimin masiv.Ktu vi në shprehje raporti ndërlidhës I kërkimeve zhvillimore,marketingut dhe disejnit.
 12. 12. • 6.SPECIFIKAT PËRCJELLËSE TË PRODUKTIT• Produkti nuk përfundon vetëm me atributet, variablen e disejnimit dhe me kryerjen e procesit të prodhimit. Për ti diferencuar në kët drejtim ose nga aspekti I prodhuesit produktet veqohen me disa specifika të veçanta, të cilat janë përcjellëse gjatë tërë aktiviteteve dhe të pranueshme për konsumatorin.Specifikat përcjellëse janë:marka,ambalazhimi dhe shërbimet e shitjes.
 13. 13. • 6.1.Marka e produktit• Marka e produktit është fjalë,shenjë,simbol,termin,shprehje,emër,apo kombinim ei ndonjërës prej tyre,me çka emërohet,identifikohet dhe mbrohet produkti.Marketimi i produktit është përdorur shum herët qyshë në Greqinë e lashtë për ti mbrojtur blerësit nga blerjet jo cilësore.Nëpërmjet markës së produktit, lehtësohet,simplifikohet procesi i blerjes.Akti i blerjes është më i lehtë kur produktet me markën e njohur kanë krijuar prestigj në treg.• Ku është Sigurimi i kënaqjes(stisfaksionit) të rregullt të nevojave të konsumatorëve në vazhdimësi,përseritje e blerjes së markës më së një herë.
 14. 14. • Marka që ka shenuar reputacion në tregë,natyrishtë ka mbështetje në cilësitë e produktit dhe të shërbimit, të cilat blerësi shtresojnë bindje dhe lojalitet për blerje në afate më të gjata.Marka e produktit reflektohet edhe me arritjen dhe mbajtjen e statusit të konsumatorit.Marka e produktit krijon përparësi edhe për prodhuesin.Përparësit shfaqën nëpërmjet:mundësisë së kontrollit më të mirë të tregut;lehtësisë për lancimin e produkteve të reja, oportunitetit në ndryshimin e çmimeve,lehtësisë së realizimit të aksioneve promotive, si dhe ruajtjen dhe mbrojtjen nga keqpërdorimet dhe veprimet jolojale të konkurrencës. Marka e produktit thjeshtëson veprimin rreth promocionit. Marka e mbron produktin, ndërmarrjen dhe konsumatorin.Nga aspekti praktik marka duhet të jetë e përbër nga emri,simboli,apo kombinimi që ka domethënje të kuptueshme.Ekzistojnë mundësitë që marka të jetë familjare dhe individuale
 15. 15. 6.2.Amballazhimi i produktit• Amballazhimi i produktit është një prej aktiviteteve që zenë vendë të rëndsishëm në politiken e produktit.Nevojitet për shumë shkaqe;si per mbrojtjen e cilësisë së produktit,për komunikim me tregun,nxitjen e shitjes nga kreimet vizuele,ku blerësi krijon Reagime emocionale dhe psikologjike.• Ambalazhimi është aktivitet i veçantë,i harmonizuar me karakteristikat dhe disejnin e produktit dhe shërben për ruajtjen,promocionin dhe individualizimin e produktit.• Nga aspekti i marketingut amballazhimi duhet ti përmbush disa kërkesa: ekonomitetin, komunikimin, funksionalitetin, madhësinë, llojin adekuat, të materialit për paketim,formën,disejnin siperfaqësor,teknikën e manipulimit dhe përdorimit.
 16. 16. • Ekonomiteti paraqet qështjen esenciale sepse nag ekonomiteti meren për bazë shpenzimet e amballazhimit transportit etj.Amballazhi është mjet komunikues me blersit; amballazhi duhet të jetë funksional. Materiali i amballazhit duhet të jetë adekuat me karakteristikat e produktit, por në veçanti me kërkesat e konsumatorve. Në zgjedhjen e materialeve ndikojnë shkalla e shpenzimeve dhe e atraktiviteteve që duhet të arrihet nëpërmjet amballazhimit.Në fromimin e ambalazhit angazhohen ekspert të lamive të ndryshmeSipas nji numri të ekspertëve që merren me kët lami amballazhimi ndahet në katër kategori: amballazhin primar, sekundar, displej dhe të trnsportit.
 17. 17. 6.3.Shërbimet e shitjes• Shitja nga prizma e marketingut është si një nën funksion në mes të prodhuesit dhe konsumatorit për të tërhequr sa më shumë blerësinsë bashku me produktin apo shërbimin ofrone dhe disa sherbime specifike përcjelëse e që janë: Garancioni,kredia dhe servisimi.• Garancioni është mjetë që prodhuesi apo tregtia ja jepë blersit të produkteve.Jepet për produkte të konsumit të gjër,sidomos të konsumit të zgjatur,si dhe produkteve të konsumit industrial.Garancioni është shërbim vazhdues para dhe pas shitjes.Fletëgarancioni përmbanë shërbimet dhe logotipin,emrin e produktit,datën e prodhimit,afatine grancionit.Garancioni si mjet specifik jepet në mënyrë të obligueshme dhe vullnetre.Politika e dhenjes së garncioneve është pjesë e tërsisë së marketingut dhe të biznesit.Po të mos rrespektohet ky sherbim atë e bën konkurenca.
 18. 18. • Kredia- një prej shërbimeve specifike të shitjes është edhe kredia. Në kushtet e prodhimit masiv , krediti është instrument që e rregullon sadopak ofertën me kërkesën, ngase kërkesat e tregut bëhen më masive. Me lejimin e kreditit krijohen mardhenje pronësore- juridike në mes shitësit dhe blerësit. Dhënja e kredive konsumuese bëhet në mënyrë të planifikuar dhe të llogaritur më parë për sigurimin e burimit të mjeteve. Krediti si formë është më shumë i përhapur në ekonomit e zhvilluar dhe stabile. Leverdia e konsumatorit ”blej sotë e pagauj nesër”.• Servisimi Servisimi është aktivitet specifik i shitjes pas aktit të blerjes.Servisimi është dy llojesh: i obligueshëm dhe i pa obligueshëm.

×