SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Bazat
  e
Marketingut
4.Atributet e produktit
• Produkti i ka variablet e caktuara,të cilat e diferencojn
 dhe i japin vlerë në pikpamje te ndryshme.
• Variablet e produktit,realisht,mund të sistemohen në
 tri grupe siç janë: cilsia e mbrendsheme e produktit,
 ekonomia dhe cilësia e jashtme(estetika)
• Cilsia e brendshme e produktit –nenkuptohet vetit
 fizike – kimike,bilogjike,teknologjike dhe simbolike të
 cilat e avansojnë ose e dgradojnë,e formsojnë ose e
 deshtojnë produktin.
• Cilsia mundë të veshtrohet në kënde të
 ndryshme;funksionaliteti,siguria,kohëzgjtaja e
 përdorimit,efikasitetidhe qëndrueshmëra.
• Funksionaliteti - Produkti duhet të jetë funksional,ti
 përmbushë nevojat e konsumit prodhues-sherbyesose të
 konsumit të gjerë.Mjetet e punës çmohen si cilsore kur
 posedojn karakteristikat e nevojshme për kryerjen e
 operacioneve në procesin e prodhimit,trafikut etj.
 Funksionaliteti I produkteve të konsumit prodhues shërbyes
 vështrohet edhe nga aspekti I mundësisë teknike të
 mirmbajtjes së tyre.
  Cilësia e vlersuar nëpërmjet funksionalitetit duhet të jetë e
 pranishme në kuptimin gjithëpërfshirës edhe të produkteve
 të konsumit të gjerë,ku ka të bëjë me përmbushjen e
 nevojave të të konsumatorëve të pa njohur.
  Produktet ushqimore janë funksionale kur janë të
 freskëta,me shije.
  Po ashtu edhe produktet e konsumit të zgjtur duhen të jenë
 funksionale në dhënjen e
 shërbimeve(telivizori,video,faksi).Funksionaliteti është pjesë
 parësore e cilësisë pa të cilën nuk do të ekzistonte vlera e
 perdorimit.
• Siguria- Produktet blehen për perdorim të menjëhershëm apo
 më gjat. Produktet kanë përbërje të ndryshme,cilsia e sigurisë
 është komponentë shumë e rëndësishme.Mjetet në amvisni
 duhet të kenë siguri për jetën e njeriut,Sa I përketë rezeve
 radioaktive, në perdorimine pesticideve, ku nuk guxon ti rrezikoi
 cilësin e produkteve në natyrë, e kështu të dëmtoi shëndetin e
 konsumatorit. Siguria e produkteve e rritë cilësinë e produktit
 dhe I bën më të kërkuara ato. Teknika dhe teknologjia janë në
 gjendje të prodhojnë produkte me cilsi të lartë të sigurisë së
 tyre. Cilësia si dhe parametrat tjerë I nënshtrohen normave të
 standardeve të vendit dhe të atyre ndërkombëtare.
• Kohëzgjatja e përdorimit – është faktor me rëndësi e cilësisë
 së mjeteve të punës, të paisjeve të produkteve tjera të cilat janë
 të natyrës së përdorimit të gjatë. Për familjet, individët e
 shtresës së mesme dhe të ulët, me të ardhura të kufizuara
 është erëndësisë së veqantë edhe kohëzgjtja më e madhe e
 produktit për konsum.
• Efikasiteti –Vlera e produktit dhe interesi për të
 shtohet krahas efikasitetit të produktit.Efikasiteti
 në shfrytëzimin dhe në konsumin është si
 parakusht për dhenjen e efekteve si në sferën e
 prodhimt ashtu edhe të konsumit. Fal efikasitetit
 produkti bëhet më atraktiv në treg më i
 pranueshëm i bën ballë dhe e tejkalon
 konkurencën.
• Qëndrueshmëria –Në kuadër të cilësisë së
 produktit zë vendë të rëndësishëm edhe
 qëndrueshmëria, ku kjo është tiparë e sferës
 teknike të mjeteve të prodhimit. Kjo më tepër ka
 të bëj me cilësinë e substancës së produktit e
 cila e kushtëzon kohëzgjatjen e përdorimt.
• 4.2 Ekonomia e produktit Ndërmarrja biznesin e vet e
 zhvillon me sukses nëse i realizon parimet
 themelore:rendimentin, ekonomitetin dhe
 rentabilitetin.me trende pozitive të këtyre parimeve
 realizohen shpenzime më të vogla dhe të ardhura më të
 mëdha shënon indikatorë të suksesshëm material dhe
 financiarë.Në të vertëtë ekonomia e produktit përmbanë
 diapazonë të gjërë; duke filluar nga kostoja më e
 lirë,qmim më të lirë,promocioni.distribuimi,deri te
 mirmbajtja,racionaliteti në përdorim dhe
 eksploatim,përkatësisht konsum. Ekonomia e produktit
 nga ana e konsumatorit vështrohet në tri aspekte:1.Vlera
 e blerjes 2.shpenzimet e mirëmbajtjes,të manipulimit dhe
 3.nga racionalizimit i kohës dhe i regjenerimit të
 energjisë nëpërmjet komoditetit dhe të ruajtjes së
 vitalitetit.
•  Ekonomia e produkti duhet të jetë e pranishme edhe gjatë shfrytëzimit të
  mjeteve në procesin e prodhimit. Cilësisë së lartë nga aspekti i
  qëndrueshmërisë.është faktorë me rëndësi edhe në periudhen e konsumit
  të produkteve të konsumit të zgjatur.(konsumtori mbledh informacione të
  bollshme për blerjen e një veture). Ekonomia e produkteve shfaqet edhe te
  instrumenti I promocionit dhe I distribuimit. Produkti mundë të shtrejtohet
  nëse gjatë promocionit zbatohen media tej mase ku krijohen shpenzime të
  mdha,sikunder mundë të ndodhë edhe te mënyra e distribuimit. Në të gjitha
  këto roli i marketingut është i pa zëvendsueshëm.Marketingu nuk e ka
  funksionin ti zvogloi shpenzimet por të identifikoi gjendjen e kërkesës në
  treg,të bëj kërkimet edhe për instrumentet e marketingut miks të orientoi
  biznesin në kohë të pranueshme,kur është fjala për ekonominë e
  produkteve. Ekonomia e produkteve shtrihet edhe në rrafshine
  racionalizimit,ku është faktor disiplinor,të vetëdijshëm me parallogari të
  mirëfilltë.


•  Përshtatshmëria zënë vendë të rëndsishëm te distribuimit, rëndësi të
  veqantë zenë edhe ekonomia e hapsirës dhe kohës dhe në jetën
  bashkëkohore përmbanë dimension të rëndësishëm dhe ngërthen
  parametrat tjerë të variableve të cilësisë dhe vlerave të përdorimit të
  produktit.
• 5.DISEJNI I PRODUKTIT
• Ndër atributet e produktit me dimensione të
 gjëra është edhe disejni.Është aktivitet
 krijues në formësimin, modifikimin dhe
 inovimin (risimin) e produktit me qka
 krijohen mundësi të volitshme për
 përshtatjen e nevojave të blerësve. Disejni i
 produktit është kompleks kreativ,që ka të
 bëjë me esencën dhe cilësitë të përmbajtjes,
 strukturës së mbrendëshme dhe të jashtme.
 Disejni duhet të mbështetet në parimin
 tekniko teknologjik, ekonomik, ergonomik
 dhe estetik.
Parimi tekniko-teknologjik ka të bëj me zgjedhjen dhe
 perpunimin e materialit
• Parimi ekonomik disejnit ja imponon sjelljet në masat e
 mundësive të efikasitetit dhe të efektivitetit. Ndermarrja
 nuk ka mundësi të prodhoi produkte me çmime që nuk i
 pranon tregu,ndërsa blerësi mundë të lakmoi produktin
 me disenj të ofruar.
• Parimi ergonomik permban ekementet harmonike të
 volitshme të disejnit të produktit që e lidhin njeriun-
 makinen dhe ambientin ku punohet dhe jetohet.
• Parimi estetik është mjaftë i qëndrueshëm në ekonominë
 bashkëkohore.     Disejni pa marrë parasyshë se cilës
 sferë të konsumit I takon, është I nevojshëm që në çdo
 kohë dhe mjedis të jëtë atraktiv në pikpamje strukturale
 dhe vizuele.
• 5.1.Disejni në procesin e zhvillimit të produktit Produkti
 nukë lindë as nuk zhduket përnjëherë.Disenji është variable jo
 konstantë, pasi që tek produkti është I pranishëm me të gjitha
 fazat:të krijimt dhe të jetesës.Me inovacione nënkuptohen
 çpikje të reja në funksion të produkteve,përkatësisht të
 kërkesave të konsumatorëve. Inovacionet parqiten në dy
 tërsi:në inovacionet e procesit teknologjik dhe inovacionet e
 produktit.Ndermarrjet janë të obliguara të organizojn
 inovacionet në mënyrë të volitshme. Kryesishtëfunksionojnë tri
 forma të organizimit:1.ad-hoc, 2.komisionet profesionaledhe,
 3.shtabet për hulumtime në afat më të gjatë. Organizimi I
 inovacioneve është i ndërlidhur me ekipe të ekspertëve,të
 profileve të shkencave të ndryeshme. Aktiviteti i disejnit ka për
 detyrë të jetë më korrekt me konsumatorin. Marketingu gjendet
 në interaksion të pandërprer me disejnin. Disejni është
 veprimtari e shtrenjtë, nga shkaku se në aktivitetet e veta I
 përfshinë edhe inovacionet.Disejni duhet të ketë parasyshë
 edhe elementin e rentabilitetit d.m.th,efektet ekonomike.
5.2.Disejni industrial
 • Disejni industrial është më I përhapuri. Disejni industrial
   nënkupton diapazonin në kuptim më të ngushtë të
   definimit kundrejt disejnit të produktit, përkatësisht për
   aq sa ka shtrirje në aktivitetet industriale.
 • Pra, përfshinë tër përmbajtjen, strukturën dhe formën e
   produkteve të cilat prodhohen në industri dhe si produkte
   finale përmbushin ndonjë nevojë të konsumatorëve.
 • Disejni industrial faktor I pajtimit në mes prodhimit
   masiv e serik dhe të tregut masiv. Disejni masiv është
   aktivitet multidisiplinar i cili ushtrohet nga ekspert të
   profileve të ndryshme (ekspertet e marketingut,
   inxhinjerët dhe disenjatorët) Në shembullin e dhen
   produkti I makines I ka 40%ekonomitet, 20%të
   elementeve funksionale teknologjike, 15% të elementeve
   ergonomike dhe 5% të cilësisë estetike.Në mënyrë
   përmbledhëse disejni industrial mundë të shpjegohet si
   veprimtari bashkëkohore,e krijuar nga teknologjia dhe
   dituria e avancuar në prodhimin masiv.Ktu vi në shprehje
   raporti ndërlidhës I kërkimeve zhvillimore,marketingut
   dhe disejnit.
• 6.SPECIFIKAT PËRCJELLËSE TË PRODUKTIT
• Produkti nuk përfundon vetëm me atributet,
 variablen e disejnimit dhe me kryerjen e procesit
 të prodhimit. Për ti diferencuar në kët drejtim ose
 nga aspekti I prodhuesit produktet veqohen me
 disa specifika të veçanta, të cilat janë përcjellëse
 gjatë tërë aktiviteteve dhe të pranueshme për
 konsumatorin.Specifikat përcjellëse
 janë:marka,ambalazhimi dhe shërbimet e
 shitjes.
• 6.1.Marka e produktit

• Marka e produktit është
 fjalë,shenjë,simbol,termin,shprehje,emër,apo kombinim ei
 ndonjërës prej tyre,me çka emërohet,identifikohet dhe mbrohet
 produkti.Marketimi i produktit është përdorur shum herët qyshë
 në Greqinë e lashtë për ti mbrojtur blerësit nga blerjet jo
 cilësore.Nëpërmjet markës së produktit,
 lehtësohet,simplifikohet procesi i blerjes.Akti i blerjes është
 më i lehtë kur produktet me markën e njohur kanë krijuar
 prestigj në treg.
• Ku është Sigurimi i kënaqjes(stisfaksionit) të rregullt të
 nevojave të konsumatorëve në vazhdimësi,përseritje e blerjes
 së markës më së një herë.
• Marka që ka shenuar reputacion në tregë,natyrishtë ka
 mbështetje në cilësitë e produktit dhe të shërbimit, të
 cilat blerësi shtresojnë bindje dhe lojalitet për blerje në
 afate më të gjata.Marka e produktit reflektohet edhe me
 arritjen dhe mbajtjen e statusit të konsumatorit.Marka e
 produktit krijon përparësi edhe për prodhuesin.Përparësit
 shfaqën nëpërmjet:mundësisë së kontrollit më të mirë
 të tregut;lehtësisë për lancimin e produkteve të reja,
 oportunitetit në ndryshimin e çmimeve,lehtësisë së
 realizimit të aksioneve promotive, si dhe ruajtjen dhe
 mbrojtjen nga keqpërdorimet dhe veprimet jolojale të
 konkurrencës. Marka e produktit thjeshtëson veprimin
 rreth promocionit. Marka e mbron produktin, ndërmarrjen
 dhe konsumatorin.Nga aspekti praktik marka duhet të
 jetë e përbër nga emri,simboli,apo kombinimi që ka
 domethënje të kuptueshme.Ekzistojnë mundësitë që
 marka të jetë familjare dhe individuale
6.2.Amballazhimi i produktit
• Amballazhimi i produktit është një prej aktiviteteve që
 zenë vendë të rëndsishëm në politiken e
 produktit.Nevojitet për shumë shkaqe;si per mbrojtjen
 e cilësisë së produktit,për komunikim me
 tregun,nxitjen e shitjes nga kreimet vizuele,ku blerësi
 krijon Reagime emocionale dhe psikologjike.
• Ambalazhimi është aktivitet i veçantë,i
 harmonizuar me karakteristikat dhe disejnin e
 produktit dhe shërben për ruajtjen,promocionin
 dhe individualizimin e produktit.
• Nga aspekti i marketingut amballazhimi duhet ti
 përmbush disa kërkesa: ekonomitetin, komunikimin,
 funksionalitetin, madhësinë, llojin adekuat, të
 materialit për paketim,formën,disejnin
 siperfaqësor,teknikën e manipulimit dhe
 përdorimit.
• Ekonomiteti paraqet qështjen esenciale sepse nag
 ekonomiteti meren për bazë shpenzimet e amballazhimit
 transportit etj.Amballazhi është mjet komunikues me
 blersit; amballazhi duhet të jetë funksional. Materiali i
 amballazhit duhet të jetë adekuat me karakteristikat
 e produktit, por në veçanti me kërkesat e
 konsumatorve. Në zgjedhjen e materialeve ndikojnë
 shkalla e shpenzimeve dhe e atraktiviteteve që duhet të
 arrihet nëpërmjet amballazhimit.Në fromimin e
 ambalazhit angazhohen ekspert të lamive të
 ndryshmeSipas nji numri të ekspertëve që merren me
 kët lami amballazhimi ndahet në katër kategori:
 amballazhin primar, sekundar, displej dhe të
 trnsportit.
6.3.Shërbimet e shitjes
• Shitja nga prizma e marketingut është si një nën funksion në
 mes të prodhuesit dhe konsumatorit për të tërhequr sa më
 shumë blerësinsë bashku me produktin apo shërbimin ofrone
 dhe disa sherbime specifike përcjelëse e që janë:
 Garancioni,kredia dhe servisimi.
• Garancioni është mjetë që prodhuesi apo tregtia ja jepë blersit
 të produkteve.Jepet për produkte të konsumit të gjër,sidomos të
 konsumit të zgjatur,si dhe produkteve të konsumit
 industrial.Garancioni është shërbim vazhdues para dhe pas
 shitjes.Fletëgarancioni përmbanë shërbimet dhe logotipin,emrin
 e produktit,datën e prodhimit,afatine grancionit.Garancioni si
 mjet specifik jepet në mënyrë të obligueshme dhe
 vullnetre.Politika e dhenjes së garncioneve është pjesë e
 tërsisë së marketingut dhe të biznesit.Po të mos rrespektohet
 ky sherbim atë e bën konkurenca.
• Kredia- një prej shërbimeve specifike të shitjes është
 edhe kredia.      Në kushtet e prodhimit masiv ,
 krediti është instrument që e rregullon sadopak ofertën
 me kërkesën, ngase kërkesat e tregut bëhen më masive.
 Me lejimin e kreditit krijohen mardhenje pronësore-
 juridike në mes shitësit dhe blerësit. Dhënja e kredive
 konsumuese bëhet në mënyrë të planifikuar dhe të
 llogaritur më parë për sigurimin e burimit të mjeteve.
 Krediti si formë është më shumë i përhapur në ekonomit
 e zhvilluar dhe stabile. Leverdia e konsumatorit ”blej sotë
 e pagauj nesër”.
• Servisimi Servisimi është aktivitet specifik i shitjes pas
 aktit të blerjes.Servisimi është dy llojesh: i obligueshëm
 dhe i pa obligueshëm.

More Related Content

What's hot

Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
Menaxherat
 
Kufiri i mundësive të prodhimit
Kufiri i mundësive të prodhimitKufiri i mundësive të prodhimit
Kufiri i mundësive të prodhimit
Menaxherat
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
ekonomia
 
Koncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisjeKoncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisje
Arta Kurti
 

What's hot (20)

Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )
 
Cmimet
CmimetCmimet
Cmimet
 
Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4 Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4
 
Tregu Dhe Llojet E Tij
Tregu Dhe Llojet E TijTregu Dhe Llojet E Tij
Tregu Dhe Llojet E Tij
 
7. kostot
7. kostot7. kostot
7. kostot
 
Te dhenat sekondare dhe primare
Te dhenat sekondare dhe primareTe dhenat sekondare dhe primare
Te dhenat sekondare dhe primare
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
 
Reklama
ReklamaReklama
Reklama
 
Kufiri i mundësive të prodhimit
Kufiri i mundësive të prodhimitKufiri i mundësive të prodhimit
Kufiri i mundësive të prodhimit
 
çmimi
çmimiçmimi
çmimi
 
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
 
Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
 
Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
 
Koncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisjeKoncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisje
 
Segmentimi
SegmentimiSegmentimi
Segmentimi
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
 

Viewers also liked (13)

Politika e produktit
Politika e produktitPolitika e produktit
Politika e produktit
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktit
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
Politika produktit
Politika produktitPolitika produktit
Politika produktit
 
6.6.2014 Projekt: Hartimi i nje pyetesori
6.6.2014           Projekt:     Hartimi i nje pyetesori 6.6.2014           Projekt:     Hartimi i nje pyetesori
6.6.2014 Projekt: Hartimi i nje pyetesori
 
Punim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjani
Punim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjaniPunim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjani
Punim kerkimor pyetesor - paisjet klimatizuese nga veton sopjani
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
 
Politika e produktit nail reshidi
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
 
Leadership- Organizational Behavior
Leadership- Organizational BehaviorLeadership- Organizational Behavior
Leadership- Organizational Behavior
 
Punim seminarik : Emri
Punim seminarik : EmriPunim seminarik : Emri
Punim seminarik : Emri
 
Leadership styles
Leadership stylesLeadership styles
Leadership styles
 

Similar to Bazat e marketingut - produkti

Testi i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produktiTesti i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produkti
Valdet Shala
 
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
sebi044
 
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneveHyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hamit Agushi
 
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
drilon emini
 
Menagjim strategjik - viti 3
Menagjim strategjik - viti 3Menagjim strategjik - viti 3
Menagjim strategjik - viti 3
winblind
 
Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8
Gazmir Rrahmani
 
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkurueseStrategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
kridi deliu
 
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Menaxherat
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
Menaxherat
 

Similar to Bazat e marketingut - produkti (20)

Testi i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produktiTesti i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produkti
 
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
 
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
 
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
 
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve  all slides vehbi ramaMenaxhimi i operacioneve  all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi rama
 
MARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTIT
 
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneveHyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
 
Menaxhimi I Prodhimit Nga Libri
Menaxhimi I Prodhimit Nga LibriMenaxhimi I Prodhimit Nga Libri
Menaxhimi I Prodhimit Nga Libri
 
Projekt teza
Projekt tezaProjekt teza
Projekt teza
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
 
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
 
Menaxhmenti Industrial
Menaxhmenti IndustrialMenaxhmenti Industrial
Menaxhmenti Industrial
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
 
Menagjim strategjik - viti 3
Menagjim strategjik - viti 3Menagjim strategjik - viti 3
Menagjim strategjik - viti 3
 
Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8
 
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkurueseStrategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
 
Shpenzimet
ShpenzimetShpenzimet
Shpenzimet
 
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Tema 2 klasifikimi i kostove dhe te ardhurave per vendimmarrje
Tema 2 klasifikimi i kostove dhe te ardhurave per vendimmarrjeTema 2 klasifikimi i kostove dhe te ardhurave per vendimmarrje
Tema 2 klasifikimi i kostove dhe te ardhurave per vendimmarrje
 

More from Veton Sopjani

Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
Veton Sopjani
 
Plani i operacioneve – analiza teknologjike dhe aspektet
Plani i operacioneve – analiza teknologjike dhe aspektetPlani i operacioneve – analiza teknologjike dhe aspektet
Plani i operacioneve – analiza teknologjike dhe aspektet
Veton Sopjani
 
Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Menaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tijMenaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Veton Sopjani
 

More from Veton Sopjani (20)

Integrime ekonomike evropiane seminar
Integrime ekonomike evropiane seminarIntegrime ekonomike evropiane seminar
Integrime ekonomike evropiane seminar
 
Etika biznesit pytje pergjegjeje
Etika biznesit pytje pergjegjejeEtika biznesit pytje pergjegjeje
Etika biznesit pytje pergjegjeje
 
Etika e biznesit punim
Etika e biznesit punimEtika e biznesit punim
Etika e biznesit punim
 
Etika e biznesit
Etika e biznesitEtika e biznesit
Etika e biznesit
 
Etika e biznesit
Etika e biznesitEtika e biznesit
Etika e biznesit
 
Biznesi i vogël dhe i mesëm
Biznesi i vogël dhe i mesëmBiznesi i vogël dhe i mesëm
Biznesi i vogël dhe i mesëm
 
Menaxhment
MenaxhmentMenaxhment
Menaxhment
 
Prezentim ne scribdt
Prezentim ne scribdtPrezentim ne scribdt
Prezentim ne scribdt
 
Kontratë pune për kohë të caktuar të pacaktuar
Kontratë pune për kohë të caktuar  të pacaktuarKontratë pune për kohë të caktuar  të pacaktuar
Kontratë pune për kohë të caktuar të pacaktuar
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarjaManaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
 
Monthly cheklist inspection
Monthly cheklist inspectionMonthly cheklist inspection
Monthly cheklist inspection
 
Daily check list inspect
Daily check list inspectDaily check list inspect
Daily check list inspect
 
Bazat e kontabilitetit 1 doc
Bazat e kontabilitetit 1 docBazat e kontabilitetit 1 doc
Bazat e kontabilitetit 1 doc
 
Papunesia 1
Papunesia 1Papunesia 1
Papunesia 1
 
Fazat e studimit statistikor
Fazat e studimit statistikorFazat e studimit statistikor
Fazat e studimit statistikor
 
Politika fiskale
Politika fiskalePolitika fiskale
Politika fiskale
 
Plani i operacioneve – analiza teknologjike dhe aspektet
Plani i operacioneve – analiza teknologjike dhe aspektetPlani i operacioneve – analiza teknologjike dhe aspektet
Plani i operacioneve – analiza teknologjike dhe aspektet
 
Perceptimi punim
Perceptimi  punimPerceptimi  punim
Perceptimi punim
 
Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Menaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tijMenaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
 

Bazat e marketingut - produkti

 • 1. Bazat e Marketingut
 • 2. 4.Atributet e produktit • Produkti i ka variablet e caktuara,të cilat e diferencojn dhe i japin vlerë në pikpamje te ndryshme. • Variablet e produktit,realisht,mund të sistemohen në tri grupe siç janë: cilsia e mbrendsheme e produktit, ekonomia dhe cilësia e jashtme(estetika) • Cilsia e brendshme e produktit –nenkuptohet vetit fizike – kimike,bilogjike,teknologjike dhe simbolike të cilat e avansojnë ose e dgradojnë,e formsojnë ose e deshtojnë produktin. • Cilsia mundë të veshtrohet në kënde të ndryshme;funksionaliteti,siguria,kohëzgjtaja e përdorimit,efikasitetidhe qëndrueshmëra.
 • 3. • Funksionaliteti - Produkti duhet të jetë funksional,ti përmbushë nevojat e konsumit prodhues-sherbyesose të konsumit të gjerë.Mjetet e punës çmohen si cilsore kur posedojn karakteristikat e nevojshme për kryerjen e operacioneve në procesin e prodhimit,trafikut etj. Funksionaliteti I produkteve të konsumit prodhues shërbyes vështrohet edhe nga aspekti I mundësisë teknike të mirmbajtjes së tyre. Cilësia e vlersuar nëpërmjet funksionalitetit duhet të jetë e pranishme në kuptimin gjithëpërfshirës edhe të produkteve të konsumit të gjerë,ku ka të bëjë me përmbushjen e nevojave të të konsumatorëve të pa njohur. Produktet ushqimore janë funksionale kur janë të freskëta,me shije. Po ashtu edhe produktet e konsumit të zgjtur duhen të jenë funksionale në dhënjen e shërbimeve(telivizori,video,faksi).Funksionaliteti është pjesë parësore e cilësisë pa të cilën nuk do të ekzistonte vlera e perdorimit.
 • 4. • Siguria- Produktet blehen për perdorim të menjëhershëm apo më gjat. Produktet kanë përbërje të ndryshme,cilsia e sigurisë është komponentë shumë e rëndësishme.Mjetet në amvisni duhet të kenë siguri për jetën e njeriut,Sa I përketë rezeve radioaktive, në perdorimine pesticideve, ku nuk guxon ti rrezikoi cilësin e produkteve në natyrë, e kështu të dëmtoi shëndetin e konsumatorit. Siguria e produkteve e rritë cilësinë e produktit dhe I bën më të kërkuara ato. Teknika dhe teknologjia janë në gjendje të prodhojnë produkte me cilsi të lartë të sigurisë së tyre. Cilësia si dhe parametrat tjerë I nënshtrohen normave të standardeve të vendit dhe të atyre ndërkombëtare. • Kohëzgjatja e përdorimit – është faktor me rëndësi e cilësisë së mjeteve të punës, të paisjeve të produkteve tjera të cilat janë të natyrës së përdorimit të gjatë. Për familjet, individët e shtresës së mesme dhe të ulët, me të ardhura të kufizuara është erëndësisë së veqantë edhe kohëzgjtja më e madhe e produktit për konsum.
 • 5. • Efikasiteti –Vlera e produktit dhe interesi për të shtohet krahas efikasitetit të produktit.Efikasiteti në shfrytëzimin dhe në konsumin është si parakusht për dhenjen e efekteve si në sferën e prodhimt ashtu edhe të konsumit. Fal efikasitetit produkti bëhet më atraktiv në treg më i pranueshëm i bën ballë dhe e tejkalon konkurencën. • Qëndrueshmëria –Në kuadër të cilësisë së produktit zë vendë të rëndësishëm edhe qëndrueshmëria, ku kjo është tiparë e sferës teknike të mjeteve të prodhimit. Kjo më tepër ka të bëj me cilësinë e substancës së produktit e cila e kushtëzon kohëzgjatjen e përdorimt.
 • 6. • 4.2 Ekonomia e produktit Ndërmarrja biznesin e vet e zhvillon me sukses nëse i realizon parimet themelore:rendimentin, ekonomitetin dhe rentabilitetin.me trende pozitive të këtyre parimeve realizohen shpenzime më të vogla dhe të ardhura më të mëdha shënon indikatorë të suksesshëm material dhe financiarë.Në të vertëtë ekonomia e produktit përmbanë diapazonë të gjërë; duke filluar nga kostoja më e lirë,qmim më të lirë,promocioni.distribuimi,deri te mirmbajtja,racionaliteti në përdorim dhe eksploatim,përkatësisht konsum. Ekonomia e produktit nga ana e konsumatorit vështrohet në tri aspekte:1.Vlera e blerjes 2.shpenzimet e mirëmbajtjes,të manipulimit dhe 3.nga racionalizimit i kohës dhe i regjenerimit të energjisë nëpërmjet komoditetit dhe të ruajtjes së vitalitetit.
 • 7. Ekonomia e produkti duhet të jetë e pranishme edhe gjatë shfrytëzimit të mjeteve në procesin e prodhimit. Cilësisë së lartë nga aspekti i qëndrueshmërisë.është faktorë me rëndësi edhe në periudhen e konsumit të produkteve të konsumit të zgjatur.(konsumtori mbledh informacione të bollshme për blerjen e një veture). Ekonomia e produkteve shfaqet edhe te instrumenti I promocionit dhe I distribuimit. Produkti mundë të shtrejtohet nëse gjatë promocionit zbatohen media tej mase ku krijohen shpenzime të mdha,sikunder mundë të ndodhë edhe te mënyra e distribuimit. Në të gjitha këto roli i marketingut është i pa zëvendsueshëm.Marketingu nuk e ka funksionin ti zvogloi shpenzimet por të identifikoi gjendjen e kërkesës në treg,të bëj kërkimet edhe për instrumentet e marketingut miks të orientoi biznesin në kohë të pranueshme,kur është fjala për ekonominë e produkteve. Ekonomia e produkteve shtrihet edhe në rrafshine racionalizimit,ku është faktor disiplinor,të vetëdijshëm me parallogari të mirëfilltë. • Përshtatshmëria zënë vendë të rëndsishëm te distribuimit, rëndësi të veqantë zenë edhe ekonomia e hapsirës dhe kohës dhe në jetën bashkëkohore përmbanë dimension të rëndësishëm dhe ngërthen parametrat tjerë të variableve të cilësisë dhe vlerave të përdorimit të produktit.
 • 8. • 5.DISEJNI I PRODUKTIT • Ndër atributet e produktit me dimensione të gjëra është edhe disejni.Është aktivitet krijues në formësimin, modifikimin dhe inovimin (risimin) e produktit me qka krijohen mundësi të volitshme për përshtatjen e nevojave të blerësve. Disejni i produktit është kompleks kreativ,që ka të bëjë me esencën dhe cilësitë të përmbajtjes, strukturës së mbrendëshme dhe të jashtme. Disejni duhet të mbështetet në parimin tekniko teknologjik, ekonomik, ergonomik dhe estetik.
 • 9. Parimi tekniko-teknologjik ka të bëj me zgjedhjen dhe perpunimin e materialit • Parimi ekonomik disejnit ja imponon sjelljet në masat e mundësive të efikasitetit dhe të efektivitetit. Ndermarrja nuk ka mundësi të prodhoi produkte me çmime që nuk i pranon tregu,ndërsa blerësi mundë të lakmoi produktin me disenj të ofruar. • Parimi ergonomik permban ekementet harmonike të volitshme të disejnit të produktit që e lidhin njeriun- makinen dhe ambientin ku punohet dhe jetohet. • Parimi estetik është mjaftë i qëndrueshëm në ekonominë bashkëkohore. Disejni pa marrë parasyshë se cilës sferë të konsumit I takon, është I nevojshëm që në çdo kohë dhe mjedis të jëtë atraktiv në pikpamje strukturale dhe vizuele.
 • 10. • 5.1.Disejni në procesin e zhvillimit të produktit Produkti nukë lindë as nuk zhduket përnjëherë.Disenji është variable jo konstantë, pasi që tek produkti është I pranishëm me të gjitha fazat:të krijimt dhe të jetesës.Me inovacione nënkuptohen çpikje të reja në funksion të produkteve,përkatësisht të kërkesave të konsumatorëve. Inovacionet parqiten në dy tërsi:në inovacionet e procesit teknologjik dhe inovacionet e produktit.Ndermarrjet janë të obliguara të organizojn inovacionet në mënyrë të volitshme. Kryesishtëfunksionojnë tri forma të organizimit:1.ad-hoc, 2.komisionet profesionaledhe, 3.shtabet për hulumtime në afat më të gjatë. Organizimi I inovacioneve është i ndërlidhur me ekipe të ekspertëve,të profileve të shkencave të ndryeshme. Aktiviteti i disejnit ka për detyrë të jetë më korrekt me konsumatorin. Marketingu gjendet në interaksion të pandërprer me disejnin. Disejni është veprimtari e shtrenjtë, nga shkaku se në aktivitetet e veta I përfshinë edhe inovacionet.Disejni duhet të ketë parasyshë edhe elementin e rentabilitetit d.m.th,efektet ekonomike.
 • 11. 5.2.Disejni industrial • Disejni industrial është më I përhapuri. Disejni industrial nënkupton diapazonin në kuptim më të ngushtë të definimit kundrejt disejnit të produktit, përkatësisht për aq sa ka shtrirje në aktivitetet industriale. • Pra, përfshinë tër përmbajtjen, strukturën dhe formën e produkteve të cilat prodhohen në industri dhe si produkte finale përmbushin ndonjë nevojë të konsumatorëve. • Disejni industrial faktor I pajtimit në mes prodhimit masiv e serik dhe të tregut masiv. Disejni masiv është aktivitet multidisiplinar i cili ushtrohet nga ekspert të profileve të ndryshme (ekspertet e marketingut, inxhinjerët dhe disenjatorët) Në shembullin e dhen produkti I makines I ka 40%ekonomitet, 20%të elementeve funksionale teknologjike, 15% të elementeve ergonomike dhe 5% të cilësisë estetike.Në mënyrë përmbledhëse disejni industrial mundë të shpjegohet si veprimtari bashkëkohore,e krijuar nga teknologjia dhe dituria e avancuar në prodhimin masiv.Ktu vi në shprehje raporti ndërlidhës I kërkimeve zhvillimore,marketingut dhe disejnit.
 • 12. • 6.SPECIFIKAT PËRCJELLËSE TË PRODUKTIT • Produkti nuk përfundon vetëm me atributet, variablen e disejnimit dhe me kryerjen e procesit të prodhimit. Për ti diferencuar në kët drejtim ose nga aspekti I prodhuesit produktet veqohen me disa specifika të veçanta, të cilat janë përcjellëse gjatë tërë aktiviteteve dhe të pranueshme për konsumatorin.Specifikat përcjellëse janë:marka,ambalazhimi dhe shërbimet e shitjes.
 • 13. • 6.1.Marka e produktit • Marka e produktit është fjalë,shenjë,simbol,termin,shprehje,emër,apo kombinim ei ndonjërës prej tyre,me çka emërohet,identifikohet dhe mbrohet produkti.Marketimi i produktit është përdorur shum herët qyshë në Greqinë e lashtë për ti mbrojtur blerësit nga blerjet jo cilësore.Nëpërmjet markës së produktit, lehtësohet,simplifikohet procesi i blerjes.Akti i blerjes është më i lehtë kur produktet me markën e njohur kanë krijuar prestigj në treg. • Ku është Sigurimi i kënaqjes(stisfaksionit) të rregullt të nevojave të konsumatorëve në vazhdimësi,përseritje e blerjes së markës më së një herë.
 • 14. • Marka që ka shenuar reputacion në tregë,natyrishtë ka mbështetje në cilësitë e produktit dhe të shërbimit, të cilat blerësi shtresojnë bindje dhe lojalitet për blerje në afate më të gjata.Marka e produktit reflektohet edhe me arritjen dhe mbajtjen e statusit të konsumatorit.Marka e produktit krijon përparësi edhe për prodhuesin.Përparësit shfaqën nëpërmjet:mundësisë së kontrollit më të mirë të tregut;lehtësisë për lancimin e produkteve të reja, oportunitetit në ndryshimin e çmimeve,lehtësisë së realizimit të aksioneve promotive, si dhe ruajtjen dhe mbrojtjen nga keqpërdorimet dhe veprimet jolojale të konkurrencës. Marka e produktit thjeshtëson veprimin rreth promocionit. Marka e mbron produktin, ndërmarrjen dhe konsumatorin.Nga aspekti praktik marka duhet të jetë e përbër nga emri,simboli,apo kombinimi që ka domethënje të kuptueshme.Ekzistojnë mundësitë që marka të jetë familjare dhe individuale
 • 15. 6.2.Amballazhimi i produktit • Amballazhimi i produktit është një prej aktiviteteve që zenë vendë të rëndsishëm në politiken e produktit.Nevojitet për shumë shkaqe;si per mbrojtjen e cilësisë së produktit,për komunikim me tregun,nxitjen e shitjes nga kreimet vizuele,ku blerësi krijon Reagime emocionale dhe psikologjike. • Ambalazhimi është aktivitet i veçantë,i harmonizuar me karakteristikat dhe disejnin e produktit dhe shërben për ruajtjen,promocionin dhe individualizimin e produktit. • Nga aspekti i marketingut amballazhimi duhet ti përmbush disa kërkesa: ekonomitetin, komunikimin, funksionalitetin, madhësinë, llojin adekuat, të materialit për paketim,formën,disejnin siperfaqësor,teknikën e manipulimit dhe përdorimit.
 • 16. • Ekonomiteti paraqet qështjen esenciale sepse nag ekonomiteti meren për bazë shpenzimet e amballazhimit transportit etj.Amballazhi është mjet komunikues me blersit; amballazhi duhet të jetë funksional. Materiali i amballazhit duhet të jetë adekuat me karakteristikat e produktit, por në veçanti me kërkesat e konsumatorve. Në zgjedhjen e materialeve ndikojnë shkalla e shpenzimeve dhe e atraktiviteteve që duhet të arrihet nëpërmjet amballazhimit.Në fromimin e ambalazhit angazhohen ekspert të lamive të ndryshmeSipas nji numri të ekspertëve që merren me kët lami amballazhimi ndahet në katër kategori: amballazhin primar, sekundar, displej dhe të trnsportit.
 • 17. 6.3.Shërbimet e shitjes • Shitja nga prizma e marketingut është si një nën funksion në mes të prodhuesit dhe konsumatorit për të tërhequr sa më shumë blerësinsë bashku me produktin apo shërbimin ofrone dhe disa sherbime specifike përcjelëse e që janë: Garancioni,kredia dhe servisimi. • Garancioni është mjetë që prodhuesi apo tregtia ja jepë blersit të produkteve.Jepet për produkte të konsumit të gjër,sidomos të konsumit të zgjatur,si dhe produkteve të konsumit industrial.Garancioni është shërbim vazhdues para dhe pas shitjes.Fletëgarancioni përmbanë shërbimet dhe logotipin,emrin e produktit,datën e prodhimit,afatine grancionit.Garancioni si mjet specifik jepet në mënyrë të obligueshme dhe vullnetre.Politika e dhenjes së garncioneve është pjesë e tërsisë së marketingut dhe të biznesit.Po të mos rrespektohet ky sherbim atë e bën konkurenca.
 • 18. • Kredia- një prej shërbimeve specifike të shitjes është edhe kredia. Në kushtet e prodhimit masiv , krediti është instrument që e rregullon sadopak ofertën me kërkesën, ngase kërkesat e tregut bëhen më masive. Me lejimin e kreditit krijohen mardhenje pronësore- juridike në mes shitësit dhe blerësit. Dhënja e kredive konsumuese bëhet në mënyrë të planifikuar dhe të llogaritur më parë për sigurimin e burimit të mjeteve. Krediti si formë është më shumë i përhapur në ekonomit e zhvilluar dhe stabile. Leverdia e konsumatorit ”blej sotë e pagauj nesër”. • Servisimi Servisimi është aktivitet specifik i shitjes pas aktit të blerjes.Servisimi është dy llojesh: i obligueshëm dhe i pa obligueshëm.