SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Menagjimi i qmimeve
1 LLojet e qmimeve ?
-qmimi FOB
-qmimi uniforme(i njejt)
-qmimi sipas zonave
-qmimi per pika livrimi
-qmimi qe perfshine gjithqka
2.QmiminFOB?
–Niset nga ideja dhe kerkesa qe qdo klient duhet te paguaj transportin
3. Qmimi uniforme? -Ndryshon nga qmimi FOBsepsei ben te gjith klientet te
paguajnete njejtin qmim ,pavarsishtsenga janeata.
4.Qmimi sipas zonave?
-Perfaqson njezgjidhjendermjetseqe ka te bej me ndarjen e territorit ne zona te
ndryshmeper te cilat zbatohen tarifa te ndryshmep.sh tarifatpostare,DHL , e tj
5.Qmimi qe perfshingjithqka?
–Nje nderrmarrje, qe deshiron te fitoj nje klient ose nje rajon te veqant, mund te
caktoj te perballoj te gjitha shpenzimetper blersin.
6.Qmimet ne baze te menyres se si paguhen ?
-Nje problemtjeter eshte se si te behet pagesa.Ky problemmerr shume rendsikur
bleresit nuk kaneaftesi te mire paguese per blerjet e tyre.
7.Cilat jane qmimet ne baze te situatave te ndryshme?
-Shumenderrmarrjemodifikojneqmimet e tyre ne baze te shitjes dukembajtur
parasyshesituata te tilla sipagesa para afatit,pagesa ne likuiditet,blerja ne sasite
medha,blerja jashtesezonit etj.
8.Zbritjet (skontot),remizat ne sasi,remizafunksionale, saldo, repriza?
-Zbritjet (SKONTOT)-njezbritjeper pagesen me para ne dore (likuiditet)
korrespondon menjezbritje qe i behet klientit ne rastin kur ai pagon menjeher per
blerjen qe realizon.remizat ne sasi-kemitebejme me nje zbritjeper njevellim te
madh blerjejedhe ne sasite medha.Remizafunksionale-Keto ofrohen neshkembim
te marrjes nengarkimte nje veprimtarie qe kryhetnormalishtnga blersi p.sh
ruajtjen,shitjen etj.Saldo-Saldoja eshteulja e qmimit per nje blerje jasht
sezone,repriza–janezbritjeqe akurdohetnga lista e qmimeve per arsyete
veqanta,repriza per nje artikull te vjeter ne shkembimte nje artikulli te ri .
9.Cilat jane qmimet promovuese?
-Tregtoret e medha propozojneartikuj me qmime te ulta
-prodhuesitpraktikojnete ashtuquajteren oferte speciale
-prodhuesitpraktikojnete ashtuquajturatoferta te rimbursuara
-krediti i garantuar
-zbritjepsikologjike
10.Qmimet diskriminuese?
-diskriminimindermjet klienteve
-diskriminimindermjet produkteve
-diskriminimine saje te imazhit
-diskriminimisipas sasive
-diskriminimisipas kohes
-diskriminimine varsite vendit.
11.Nje shembull kur qmimi zbatohet s idiskriminimi ndermjet klienteve ?
-P.sh qmimet per shitesit me shumice diferencohen sipas asaj qe u shitet
konsumatoreveperfundimtare apo dores s dyte te shitesve.
12.Cilat jane kushtet qe qmimi diskriminues te ket efekt?-
-tregu duhet te jete i segmentuar dhe segmentet u korrespondojneintensitetevete
ndryshmete kerkeses .
-klientet qe paguajneqmimin me te ulet te mos kene asnjemundesitu a rishesin
produktin atyre qe mund ta blejne me shtrejt.
-nuk duhet qe konkurrencatevendosetne segmente qe u korrespondojneqmimeve
me te larta.
-kostoja e njesegmentimi permes qmimit nuk duhet te kaloje te ardhuren e pritur
nga politika e diskriminimit.
-kjo politik nuk duhet te krijojepaknaqsinegjinin e klienteles.
-qmimi diskriminues duhet te perdoret ne perputhje me legjislacionin ne fuqi .
13.Qmimet e games?
–Rralle here mund te ndodheqe njefirme te shes vetem nje produktqe i perket nje
game .Ateher, cili eshte qmimi I games ?Qmimi duhet te mbaj parasyshe
koston,vlersimin eklienteles dhe qmimet e konkurrenteve.
14.Opsionet qfare qmime jane?
-Disa nderrmarrjepropozojne disa shpenzimeshtes ose opsione qe plotesojne
produktin standard.
15.Qfare jane qmimet e produkteve te lidhura?
behet fjale kur produktikryesorekerkon produktete tjera qe te mund te
funksionoj .
16,Qmimi me ’’goditje te dyfishte¨?
Disa nderrmarrjesherbimiperdorin njepolitike duke vene nje tarife per qmimin
baze dhe nje rritjeper nje sherbimshtes.
17.Objektivat e pergjithshme te nderrmarrjes ne lidhje me qmimin?
-Duhet te jene ne harmonime objektivate nderrmarrjes.Meqenesecaktimii qmimit
ka njerendesi te madhe ,shpesheherepolitiken e qmimit e perfshine ne objektivate
pergjithshmete nderrmarrjes.
18.Objektivae rentabilitetit te investimeve?
-Perbejnenje objektiv te saktne lidhje me fitimin, qe shprehen shpesh neformen e
perqindjevembi shitjet.
19.Objektivae maksimizimitte fitimitme qka ka te beje?
- Ka te beje me te kerkuarite fitimeve sa me te medha qe te jete e mundur.
20.Objektivat e shtimit te tregutqkapermbajne ?
-Hasetshpesh sepseshume nderrmarrjekerkojnete fitojnenje pjese te madhe (ne
perqindje) te tregut .
21.Cilat jane objektivat e marketingut ne lidhje me qmimin?
-Fiksimii qmimit behet ne funksion te deshires per te arritur nje perqindjene
vellimin e pergjithshemte shitjevete deges ku bene pjes nderrmarrja, dmth pjes
tregu ,ndonjeher ne dem te fitimit .
22.Objektivat financiare?-
-Ne qoftese nderrmarrja deshiron temaksimizojefitimin (para tatimit) ajo duhet te
fiksoj qmimin.
23.Objektivat e marketing:Mbijetesa,shumefishi i fitimit,shumfishi…?
Shumefishii vellimit te shitjeve,shumefishimii rritjes se shitjeve.
24.Cilat jane 3 elementet kryesoreper gjetjene qmimit te pershtatshem(metoda
e tarifikimit)?
-kostoja,
-qmimet e produktevekonkuruesedhezevendsuesvetetyre.
-veqantit e produkteve.
25.Per te optimalizu qmiminperfundimtar ne treg qkamarrim parasyshe?
-Qmimi psikologjik
-ndikimi I variablavete tjer te marketingut miks
-Politika e pergjithshmee tarifikimit
-faktorete tjere.
26.Qmimi psikologjik?
-Nderrmarrja duhette analizoj edhe dimenzionin psikologjik dhejo vetem ekonomik
te qmimit .Shume konsumatoree konsiderojneqmimin si njetregues te cilesise.
27.Cilat variablandikojne ne marketingunmiks?
-Markatme nje cilesi mesatare.
-markatme cilesi te larte.
28.Strategjitene baze te raportit cilesi –qmim?
-Strategjite 1,5,9
-strategjite 2,3,6. Strategjite4,7,8
29.Cili eshte problemi I zgjidhjes se strategjisese qmimit (4 mundesi)?
-Nderrmarrja deshiron tehedh nje produktte ri
-nderrmarrja deshiron teshperndajeproduktin e sajete ri ne nje treg te ri osenga
nje rrjetI ri shperndarjeje.
-konkurrencaka modifikuar qmimin e saj,per rrjedhoje,nderrmarrja permes
strategjiseperkatesete qmimit,detyrohet ti pergjigjetkonkurrences.
-Qmimi actual nuk u pergjigjetme shpenzimeveqe behen per produktin.
30.Sipas ciles strategjiFig 8.3 nderrmarrjakaperparsi ?
31.Strategjitealternativete caktimit te qmimit ?
-Jane rezultati I strategjivete marketingut te formuluara per plotesimin e
objektivaveteresorete nderrmarrjes.
32.Strategjiae qmimit deportues kur eshte efikase?
-per te luftuar kunder konkurrences oseper te deportuar ne tregjet e reja .
-kur perdoretnga shperndaresite medhenje dhe qmimi eshte nje faktore thelbesore
per suksesin.
-kur praktikohen uljet e perkoheshmete qmimeve si p.sh saldot,shitja meqmime te
ulta dhe oferta te tjera speciale.
33.Kur perdoret strategjiae qmimit ajke?
-Kur eshte hedhur ne treg nje produktI ri
-kur nderrmarrja eshtepozicionuar negamen e larte dhe pret keshtu te perfitoj nga
ngritja e imazhit.
34.Strategjit qe mbajne parasyshe niveline qmimit dhe konkurrencen?
-Shkalla e lirise.
-niveli I qmimit.
35.Strategjiaautonome dhe e ndjeksit?
-Strategjia Autonome karakterizon njestrategjiqmimesh qe nuk merr ose merr pak
parasyshekonkurrencen dheqmimet e tregut edhe kur nje qmim I tille tregu nuk
egziston, sepseproduktieshte unik dhe gjendet ne situate monopoli
-Strategjia e ndjeksitzbatohet ne ato raste kur konkurrencaeshtee forte dhe
produktinuk dallon shumenga te tjeret.
36.Cilat jane strategjitene funksionte nivelit te qmimit (krahasimi me qmimine
blerjes dhe me qmimin e tregut)?
-Jane strategjia e ajkes
-strategjia e deportimit.
37.Qkaeshte strategjiae risuesit agresiv?
-Mbizotron tregun e vet ose synon ta mbizotroj ate ,ka qellime afategjata dhe
kerkon te dekorajojekonkurrencen per te siguruar rolin e prirjesitte tregut.
38.Strategjiae monopolistit mbizotrues?
-kemi te bejme me nje strategjiqe synon shfrytzimin enje situate monopoli ose
pothuajsemonopoli qe vjen nga progresiteknologjik apo GOODWILL-i
39.Strategjiae konkursit te vogel?
-Nderrmarrja merr pjes nenje treg shume konkurrues ,ku lufta e qmimeve eshte e
ashper.
40.Strategjiae oligopolistit Snob?
-Zbatohet ne nje situate ku konkurrencanuk eshteshumee madhe dhe ne te
veprojneelemente tjera ,perveq qmimit :imazhi,Silesia,teknologjia e larte.
41.Parase te merr nje vendimnderrmarrjakundrejt modifikimit te qmimit qka
duhet te pyetet?
-Persee ka modifikuar qmimin konkurrenti
-konkurrentimodifikon qmimin perkohesisht apo vazhdimisht
-cilat do te ishin rrjedhojatper pjesen e tregut dhe te fitimit ? si do te reagojn
nderrmarrjete tjera ?
-cila do te jet pergjigjija e mundshmee konkurrenteveneqdo rastte veprimit te
nderrmarrjes?
42.Nderrmarrjambanniveline qmimit kur beson?
-Se do te humbiste shume para duke pershtatur qmimin
-se humbja ne pjesen e tregut mbetet e kufuzuar
- se do te jete e afte qe do te arrineate me vone
-se konsumatoretbesnik do te mbeten te tille dhe me pase
43.Kur vendoset uljae qmimeve?
-Ekonomia e shkalles eshte thelbesore ne lidhje me koston
-tregu eshte shumeI ndjeshemndaj qmimeve dhe mund te humbet pjesa e tregut
-fitimi I pjeses setregut mund te parashikohetme veshtiresi.
44.Kur vendoset per te hedhur nje marke mbrojtese ?
-Sherben per te mbrojtur te paren dhe varetnga elasticiteti I kerkeses nelidhje me
qmimin .
45.Qkaeshte qmimi I shitjes?
-Qmimi eshte elementi me I leht I marketingutmiks per tu pershtatur,pasiveqoritee
produktit,kanalete shperndarjes,madjeedhepromocioni,kerkojnemeshumekohe.
46.Si percaktohet qmimi ?
-Biseda ne mes te bleresit dhe shitesit ,ky I fundit kerkontene fillim qmim te larte
,ndersa blersipropozonteqmim me te ulet sesa mendonte te paguante .ne fund te
diskutimit caktohej nje qmim ndermjetes .
47.Veshtiresite per caktimine qmimeve?
-Qdo vendim ne lidhje me qmimin do te provokojereagimin e pjesmarresvete
ndryshemnetreg te cilin nderrmarrja ekonsideron veshterite jashtme .Ketyre
duhet shtuar te dhena te tilla si qmimi I blerjes, mosha e produktit,reagimiI
pergjegjsvetendryshem dhe pozicionimi I nderrmarrjes,qekonsiderohen si
veshtiresite brendshme.
48.Veshtiresit e jashtme cilat jane(4 kryesore)?
-Reagimi I konkurrenteve lidhja me shperndaresit
-reagimi I konsumatoreve rregullat per caktimin e cmimeve
49.Cilet faktore ndikojne ne qmim(origjinaliteti I produktit,njohjae produkteve
zevendsuese,peshane buxhet…)?
-Lehtesia ne krahasim
-Pesha e qmimit ne koston e pergjithshme
-ndarja e shpenzimeve
-blerjet e produktevete amortizuara
-vlersimiI cilesise
-stokimi
50.Qkakuptojme me koeficientine elasticitetit?
kuptojmeraportin e shperhur ndermjetndryshimitrelative te kerkeses dhe
ndryshimitrelative te cmimit EQP=^Q/Q /^ P/P
51.Nderrmarrjanese nuk ka konkurrenc vendose te interesohetvetemper
konsumator ndermjet 4 metodave, cilat jane?
-Analiza statistike per qendrimin ne blerje
-analiza statistikee kerkeses
-tregu-tregues
-deduksionianalitik.
52.Uljae qmimit qka nenkupton?
-Artikulli mund te jete zevendsuar nga njemodel I ri
-artikulli ka nje defect dhe nuk mund te ket shitje aq te mira
-nderrmarrja eshtepara veshtiresivefinanciaredhe nuk mund te siguroj sherbimpas
shitjes.
-qmimi mund te ulet edhe me shume dhe ndoshta eshte me mire te pritet -cilesia ka
rene
53.Ngritjae qmimit si interpretohet?
-Artikullieshte shumeI kerkuar ,neqoftese nuk blihet menjeher ,rrezikohette mos
gjendet me vone.
-ka nje vlere te veqante dhe qmimi do te rritet me shume
-shitesi ka caktuar qmimin maksimumte cilin tregu mund ta pranoj
54.Veshtiresit e brendshme?
-vlersimiI kostos
-cikli I jetes se produktit
-pozicionimi I produktevetjera te nderrmarrjes.
55.Vlersimi I kostos?
-Zgjedhja e strategjisese qmimit nuk mund te behet pa marr parasyshekoston e
produktit.
56.Cikli I jetes se produktit?
-Eshte veshtiresitjeter qe duhet mbajtur parasysh nezgjedhjen estrategjisese
qmimit.
57.Caktimi I qmimeve ne funksionte kostos, fitimit dhe rentabilitetit?
-Shpenzimetpercaktojneqmimin minimal,konkurrencadheproduktet zevendsuese
krijojnehapsira me te medha,ndersa specifikate produktitpercaktojnelimitin me te
larte.
58.Qkaeshte kostojafikse?
-Kosto fiksequajme shpenzimetqe nuk ndryshojnemendryshimin evellimit te
prodhimit apo te shitjes.
59.Qkaeshte kostojavariable dhe e pergjithshme?
-Shpenzimete tjera qe ndryshojnemendryshimin evellimit te prodhimit e te shitjes
jane kosto variable.
-kostoja e pergjithshmeperbehet nga kostoja fiksedhe kostoja variabelper nje nivel
te dhene prodhimi apo shitjeje.
60.Qkaeshte koeficienti i markes?
-Eshte raportii qmimeve te shitjes me qmimin e blerjes
M=(Psh-Pb)*100/Psh
61.Nese nje produkt e ka qmimine blerjes 55 euro,qmimine shitjes 110 saduhet
te jete marzhi ?
M=(Psh-Pb)*100/Psh=(110-55)*100/110=5500/110=50
62.Nese shpenzimet fiksejane 250 e ,qmimi i shitjes 100 e,shpenzimet mesatare
variabel 50 e ,saduhet te jete pika kritike e rentabilitetit?
Q=f/P’-v= 250/100-50=5
63.Si njesohet qmimi ne baze te rentabilitetit?
Cmimi=kostoper njesi+(%e rentabilitetit te deshiruar *investimet/sasine shitjes)
-p.sh GENERAL MOTORS ka perdorekete metode dukecaktuar qmimet e
automobilave mbi bazen e nje rentabiliteti mbi investimet prej 15 deri 20 %.
64.Metodae qmimit te pranueshem?
-Per nje produktte dhene ,qmimi eshte percaktuesiper blerjen e tij nga nje numer i
madh konsumatoresh .Ketee quajme qmim te pranueshemose qmim psikologjik i
cili nuk eshte domosdo qmimi me i ulet.
65.Qkamundemi me sigurume qmimin psikologjik fitimin,velliminmaksimal apo
sasine e shitur?
-Sasinee shitur.
66.Qkaeshte metodae shumave konstante, merre nje shembull?
-Bleresit Ftohen te ndajne100 pike ndermjet produktitte nderrmarrjes meato te
konkurrentevekryesore,nefunksion te vleres per klientin.Keshtu,nderrmarrja e
fikson qmimin ne funksion te numrit te pikvete fituara dhe qmimit te praktikuar nga
konkurrentet. cmimi mesatar i shitjes 1000
psh.CioCips=50 Vipa=30 Patos=20
100:3=33.33=0.90 CioCips= 50:33.33=1.5 Cmimii shitjes 1000 *1.5=1500
67.Nese jane tri produkte me atribute te ndryshme:Produkti A e kavlerene
atributeve 42,20;Produkti B e ka 34,50 dhe produkti C e ka 25,50 ;njesoqmimet e
qdo produkti duke marr qmimin e references 400euro?
100:3=33.33
prodA 400*42.20/33.33=400*1.266=506.4
prodB 400*34.50/33.33=414
prodC 400*25.50/33.33=306
68.Metodae caktimit te qmimit ne baze te studimit te tregut merr me shume ne
konsiderate konkurrencen,kerkesenapokoston?
-Kjo metode merr me shume ne konsideratekonkurrencen sesa koston a kerkesen.
69.Qkajane akandet angleze?
-Nje shites, shumebleres ku shitesi propozon njesend dhe ofruesitrritin qmimin e
ofruar derisa te arrihet qmimi me i larte.
70.Qkajane akandet Gjermane?
- nje shites shume bleres,osenjebleres disa shites ku shitesi paraqet nje qmim te
larte per nje produktdhe gradualishtul qmimin derisa nje prej ofruesveta pranoj
qmimin.
71.Qkajane Akandet e mbyllura?
-Furnizuesitmund te dergojnevetem nje oferte dhe nuk mund te dijne ofertat e
ofertuesvete tjere.
72.Qkamundeson perdorimine qmimeve te grupit?
-Internetika lehtsuar perdorimin e nje metode ku konsumatoretdhe bleresit e
organizartavemundete bashkojneantarete grupevete tyreper te blere me nje
qmim te ulet .
73.Caktimi i qmimit duke marre parasyshe kerkesendhe koston?
-Teknika qe bazohetne studimin e kostos mund te qoj ne fiksimin e qmimit qe
refuzojnekonsumatoret.
-teknika qe bazohetne studimin e kerkeses rrezikon teqoj ne fiksimin te qmimit qe
nuk mbulon kosto.
Punuar ne office 2010. nga : LIridon Seferi,QazimSelimi,Fidan Islami.

More Related Content

What's hot

Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Zana Agushi
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)Sabir Asipi
 
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
E - Marketingu - Dr. Hykmete BajramiE - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajramifatonbajrami1
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiVeton Sopjani
 
Pyetje-Pergjigje nga lënda e Mikroekonomisë 1 .
Pyetje-Pergjigje nga lënda e Mikroekonomisë 1 . Pyetje-Pergjigje nga lënda e Mikroekonomisë 1 .
Pyetje-Pergjigje nga lënda e Mikroekonomisë 1 . Arianit Zeqiri
 
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Zana Agushi
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Zana Agushi
 
Promocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiMenaxherat
 
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Sabir Asipi
 
Koncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisjeKoncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisjeArta Kurti
 
Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit xZana Agushi
 
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )Sabir Asipi
 
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Sabir Asipi
 
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitMenaxherat
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Sabir Asipi
 
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeMenaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeJozef Nokaj
 

What's hot (20)

Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
 
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
E - Marketingu - Dr. Hykmete BajramiE - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
E - Marketingu - Dr. Hykmete Bajrami
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
 
Pyetje-Pergjigje nga lënda e Mikroekonomisë 1 .
Pyetje-Pergjigje nga lënda e Mikroekonomisë 1 . Pyetje-Pergjigje nga lënda e Mikroekonomisë 1 .
Pyetje-Pergjigje nga lënda e Mikroekonomisë 1 .
 
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
 
çmimi
çmimiçmimi
çmimi
 
Promocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
 
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
 
Koncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisjeKoncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisje
 
Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
 
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
 
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
 
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)
 
Dobia Marxhinale
Dobia MarxhinaleDobia Marxhinale
Dobia Marxhinale
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
 
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeMenaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
 

Viewers also liked

Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitsebi044
 
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxherat
 
Tregu dhe politika e çmimeve
Tregu dhe politika e çmimeveTregu dhe politika e çmimeve
Tregu dhe politika e çmimeveMenaxherat
 
Menaxhimi i cilësisë historik, koncepte, metoda -sistemet e menaxhimit të cil...
Menaxhimi i cilësisë historik, koncepte, metoda -sistemet e menaxhimit të cil...Menaxhimi i cilësisë historik, koncepte, metoda -sistemet e menaxhimit të cil...
Menaxhimi i cilësisë historik, koncepte, metoda -sistemet e menaxhimit të cil...Jurgen Kola
 
Analiza statistikore - mostra
Analiza statistikore - mostraAnaliza statistikore - mostra
Analiza statistikore - mostraMenaxherat
 
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantinaMenaxherat
 
Bilanci i pagesave dhe politika makroekonomike në ekonomi të hapur 2015
Bilanci i pagesave dhe politika makroekonomike në ekonomi të hapur 2015Bilanci i pagesave dhe politika makroekonomike në ekonomi të hapur 2015
Bilanci i pagesave dhe politika makroekonomike në ekonomi të hapur 2015Menaxherat
 
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhjeMenaxherat
 
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraMenaxherat
 
Biznesi nderkombetar
Biznesi nderkombetarBiznesi nderkombetar
Biznesi nderkombetarMenaxherat
 
Biznesi nerkombetar 2
Biznesi nerkombetar 2Biznesi nerkombetar 2
Biznesi nerkombetar 2Menaxherat
 
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosoveMenaxherat
 
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantinaMenaxherat
 
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantinaMenaxherat
 
Statistike indekset
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indeksetMenaxherat
 
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Menaxherat
 
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashiMenaxherat
 
Sjellja organizative berim ramosaj
Sjellja organizative  berim ramosajSjellja organizative  berim ramosaj
Sjellja organizative berim ramosajMenaxherat
 

Viewers also liked (20)

Cmimet
CmimetCmimet
Cmimet
 
çMimi
çMimiçMimi
çMimi
 
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
 
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytje
 
Tregu dhe politika e çmimeve
Tregu dhe politika e çmimeveTregu dhe politika e çmimeve
Tregu dhe politika e çmimeve
 
Menaxhimi i cilësisë historik, koncepte, metoda -sistemet e menaxhimit të cil...
Menaxhimi i cilësisë historik, koncepte, metoda -sistemet e menaxhimit të cil...Menaxhimi i cilësisë historik, koncepte, metoda -sistemet e menaxhimit të cil...
Menaxhimi i cilësisë historik, koncepte, metoda -sistemet e menaxhimit të cil...
 
Analiza statistikore - mostra
Analiza statistikore - mostraAnaliza statistikore - mostra
Analiza statistikore - mostra
 
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
 
Bilanci i pagesave dhe politika makroekonomike në ekonomi të hapur 2015
Bilanci i pagesave dhe politika makroekonomike në ekonomi të hapur 2015Bilanci i pagesave dhe politika makroekonomike në ekonomi të hapur 2015
Bilanci i pagesave dhe politika makroekonomike në ekonomi të hapur 2015
 
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhje
 
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
 
Biznesi nderkombetar
Biznesi nderkombetarBiznesi nderkombetar
Biznesi nderkombetar
 
Biznesi nerkombetar 2
Biznesi nerkombetar 2Biznesi nerkombetar 2
Biznesi nerkombetar 2
 
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
 
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina
 
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
 
Statistike indekset
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indekset
 
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
 
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
 
Sjellja organizative berim ramosaj
Sjellja organizative  berim ramosajSjellja organizative  berim ramosaj
Sjellja organizative berim ramosaj
 

Similar to Menaxhimi i qmimeve

Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultatevePrezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultatevestudent
 
Startegjia e marketingut
Startegjia e marketingutStartegjia e marketingut
Startegjia e marketingutFitore ZEQIRI
 
Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8Gazmir Rrahmani
 
Testi i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimiTesti i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimiValdet Shala
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
strategjia e vendosjes se çmimeve
strategjia e vendosjes se çmimevestrategjia e vendosjes se çmimeve
strategjia e vendosjes se çmimeveEgzon Deda
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeJozef Nokaj
 
Oferta e sektorit ne tregun konkurencial
Oferta e sektorit ne tregun konkurencialOferta e sektorit ne tregun konkurencial
Oferta e sektorit ne tregun konkurencialMenaxherat
 
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Jetmir Loku
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëJozef Nokaj
 
Si bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesiSi bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesiGuri Gurashi
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01valmirejetishi
 
Marketingu Global
Marketingu GlobalMarketingu Global
Marketingu GlobalMenaxherat
 
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E VoglaMarketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E VoglaMenaxherat
 
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve NderkombetareStrategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve NderkombetareMenaxherat
 

Similar to Menaxhimi i qmimeve (20)

C00d
C00dC00d
C00d
 
c00d
c00dc00d
c00d
 
Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultatevePrezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve
 
Startegjia e marketingut
Startegjia e marketingutStartegjia e marketingut
Startegjia e marketingut
 
Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8
 
Testi i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimiTesti i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimi
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
strategjia e vendosjes se çmimeve
strategjia e vendosjes se çmimevestrategjia e vendosjes se çmimeve
strategjia e vendosjes se çmimeve
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
 
Oferta e sektorit ne tregun konkurencial
Oferta e sektorit ne tregun konkurencialOferta e sektorit ne tregun konkurencial
Oferta e sektorit ne tregun konkurencial
 
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
 
L6
L6L6
L6
 
Si bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesiSi bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesi
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
 
L6
L6L6
L6
 
Marketingu Global
Marketingu GlobalMarketingu Global
Marketingu Global
 
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E VoglaMarketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E Vogla
 
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve NderkombetareStrategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
 

More from Menaxherat

Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiMenaxherat
 
Si te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtimMenaxherat
 
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashiMenaxherat
 
Treguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeMenaxherat
 
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...Menaxherat
 
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajMenaxherat
 
Politika e produktit nail reshidi
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidiMenaxherat
 
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiPermbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiMenaxherat
 
Mjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseveMenaxherat
 
Kuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative soKuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative soMenaxherat
 
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantinaMenaxherat
 
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantinaMenaxherat
 
Krizat ekonomike ligj.1
Krizat ekonomike ligj.1Krizat ekonomike ligj.1
Krizat ekonomike ligj.1Menaxherat
 
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantinaKrizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantinaMenaxherat
 
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantinaMenaxherat
 
Krizat ekonomike kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike  kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike  kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantinaMenaxherat
 
Krizat ekonomike intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...
Krizat ekonomike  intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...Krizat ekonomike  intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...
Krizat ekonomike intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...Menaxherat
 

More from Menaxherat (17)

Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
 
Si te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtim
 
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
 
Treguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrime
 
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
 
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
 
Politika e produktit nail reshidi
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
 
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiPermbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
 
Mjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseve
 
Kuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative soKuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative so
 
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
 
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
 
Krizat ekonomike ligj.1
Krizat ekonomike ligj.1Krizat ekonomike ligj.1
Krizat ekonomike ligj.1
 
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantinaKrizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
 
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina
 
Krizat ekonomike kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike  kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike  kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina
 
Krizat ekonomike intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...
Krizat ekonomike  intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...Krizat ekonomike  intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...
Krizat ekonomike intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...
 

Menaxhimi i qmimeve

 • 1. Menagjimi i qmimeve 1 LLojet e qmimeve ? -qmimi FOB -qmimi uniforme(i njejt) -qmimi sipas zonave -qmimi per pika livrimi -qmimi qe perfshine gjithqka 2.QmiminFOB? –Niset nga ideja dhe kerkesa qe qdo klient duhet te paguaj transportin 3. Qmimi uniforme? -Ndryshon nga qmimi FOBsepsei ben te gjith klientet te paguajnete njejtin qmim ,pavarsishtsenga janeata. 4.Qmimi sipas zonave? -Perfaqson njezgjidhjendermjetseqe ka te bej me ndarjen e territorit ne zona te ndryshmeper te cilat zbatohen tarifa te ndryshmep.sh tarifatpostare,DHL , e tj 5.Qmimi qe perfshingjithqka? –Nje nderrmarrje, qe deshiron te fitoj nje klient ose nje rajon te veqant, mund te caktoj te perballoj te gjitha shpenzimetper blersin. 6.Qmimet ne baze te menyres se si paguhen ? -Nje problemtjeter eshte se si te behet pagesa.Ky problemmerr shume rendsikur bleresit nuk kaneaftesi te mire paguese per blerjet e tyre. 7.Cilat jane qmimet ne baze te situatave te ndryshme? -Shumenderrmarrjemodifikojneqmimet e tyre ne baze te shitjes dukembajtur parasyshesituata te tilla sipagesa para afatit,pagesa ne likuiditet,blerja ne sasite medha,blerja jashtesezonit etj. 8.Zbritjet (skontot),remizat ne sasi,remizafunksionale, saldo, repriza? -Zbritjet (SKONTOT)-njezbritjeper pagesen me para ne dore (likuiditet) korrespondon menjezbritje qe i behet klientit ne rastin kur ai pagon menjeher per blerjen qe realizon.remizat ne sasi-kemitebejme me nje zbritjeper njevellim te madh blerjejedhe ne sasite medha.Remizafunksionale-Keto ofrohen neshkembim te marrjes nengarkimte nje veprimtarie qe kryhetnormalishtnga blersi p.sh ruajtjen,shitjen etj.Saldo-Saldoja eshteulja e qmimit per nje blerje jasht sezone,repriza–janezbritjeqe akurdohetnga lista e qmimeve per arsyete veqanta,repriza per nje artikull te vjeter ne shkembimte nje artikulli te ri . 9.Cilat jane qmimet promovuese? -Tregtoret e medha propozojneartikuj me qmime te ulta -prodhuesitpraktikojnete ashtuquajteren oferte speciale -prodhuesitpraktikojnete ashtuquajturatoferta te rimbursuara -krediti i garantuar -zbritjepsikologjike
 • 2. 10.Qmimet diskriminuese? -diskriminimindermjet klienteve -diskriminimindermjet produkteve -diskriminimine saje te imazhit -diskriminimisipas sasive -diskriminimisipas kohes -diskriminimine varsite vendit. 11.Nje shembull kur qmimi zbatohet s idiskriminimi ndermjet klienteve ? -P.sh qmimet per shitesit me shumice diferencohen sipas asaj qe u shitet konsumatoreveperfundimtare apo dores s dyte te shitesve. 12.Cilat jane kushtet qe qmimi diskriminues te ket efekt?- -tregu duhet te jete i segmentuar dhe segmentet u korrespondojneintensitetevete ndryshmete kerkeses . -klientet qe paguajneqmimin me te ulet te mos kene asnjemundesitu a rishesin produktin atyre qe mund ta blejne me shtrejt. -nuk duhet qe konkurrencatevendosetne segmente qe u korrespondojneqmimeve me te larta. -kostoja e njesegmentimi permes qmimit nuk duhet te kaloje te ardhuren e pritur nga politika e diskriminimit. -kjo politik nuk duhet te krijojepaknaqsinegjinin e klienteles. -qmimi diskriminues duhet te perdoret ne perputhje me legjislacionin ne fuqi . 13.Qmimet e games? –Rralle here mund te ndodheqe njefirme te shes vetem nje produktqe i perket nje game .Ateher, cili eshte qmimi I games ?Qmimi duhet te mbaj parasyshe koston,vlersimin eklienteles dhe qmimet e konkurrenteve. 14.Opsionet qfare qmime jane? -Disa nderrmarrjepropozojne disa shpenzimeshtes ose opsione qe plotesojne produktin standard. 15.Qfare jane qmimet e produkteve te lidhura? behet fjale kur produktikryesorekerkon produktete tjera qe te mund te funksionoj . 16,Qmimi me ’’goditje te dyfishte¨? Disa nderrmarrjesherbimiperdorin njepolitike duke vene nje tarife per qmimin baze dhe nje rritjeper nje sherbimshtes. 17.Objektivat e pergjithshme te nderrmarrjes ne lidhje me qmimin?
 • 3. -Duhet te jene ne harmonime objektivate nderrmarrjes.Meqenesecaktimii qmimit ka njerendesi te madhe ,shpesheherepolitiken e qmimit e perfshine ne objektivate pergjithshmete nderrmarrjes. 18.Objektivae rentabilitetit te investimeve? -Perbejnenje objektiv te saktne lidhje me fitimin, qe shprehen shpesh neformen e perqindjevembi shitjet. 19.Objektivae maksimizimitte fitimitme qka ka te beje? - Ka te beje me te kerkuarite fitimeve sa me te medha qe te jete e mundur. 20.Objektivat e shtimit te tregutqkapermbajne ? -Hasetshpesh sepseshume nderrmarrjekerkojnete fitojnenje pjese te madhe (ne perqindje) te tregut . 21.Cilat jane objektivat e marketingut ne lidhje me qmimin? -Fiksimii qmimit behet ne funksion te deshires per te arritur nje perqindjene vellimin e pergjithshemte shitjevete deges ku bene pjes nderrmarrja, dmth pjes tregu ,ndonjeher ne dem te fitimit . 22.Objektivat financiare?- -Ne qoftese nderrmarrja deshiron temaksimizojefitimin (para tatimit) ajo duhet te fiksoj qmimin. 23.Objektivat e marketing:Mbijetesa,shumefishi i fitimit,shumfishi…? Shumefishii vellimit te shitjeve,shumefishimii rritjes se shitjeve. 24.Cilat jane 3 elementet kryesoreper gjetjene qmimit te pershtatshem(metoda e tarifikimit)? -kostoja, -qmimet e produktevekonkuruesedhezevendsuesvetetyre. -veqantit e produkteve. 25.Per te optimalizu qmiminperfundimtar ne treg qkamarrim parasyshe? -Qmimi psikologjik -ndikimi I variablavete tjer te marketingut miks -Politika e pergjithshmee tarifikimit -faktorete tjere. 26.Qmimi psikologjik? -Nderrmarrja duhette analizoj edhe dimenzionin psikologjik dhejo vetem ekonomik te qmimit .Shume konsumatoree konsiderojneqmimin si njetregues te cilesise. 27.Cilat variablandikojne ne marketingunmiks? -Markatme nje cilesi mesatare. -markatme cilesi te larte. 28.Strategjitene baze te raportit cilesi –qmim? -Strategjite 1,5,9 -strategjite 2,3,6. Strategjite4,7,8 29.Cili eshte problemi I zgjidhjes se strategjisese qmimit (4 mundesi)?
 • 4. -Nderrmarrja deshiron tehedh nje produktte ri -nderrmarrja deshiron teshperndajeproduktin e sajete ri ne nje treg te ri osenga nje rrjetI ri shperndarjeje. -konkurrencaka modifikuar qmimin e saj,per rrjedhoje,nderrmarrja permes strategjiseperkatesete qmimit,detyrohet ti pergjigjetkonkurrences. -Qmimi actual nuk u pergjigjetme shpenzimeveqe behen per produktin. 30.Sipas ciles strategjiFig 8.3 nderrmarrjakaperparsi ? 31.Strategjitealternativete caktimit te qmimit ? -Jane rezultati I strategjivete marketingut te formuluara per plotesimin e objektivaveteresorete nderrmarrjes. 32.Strategjiae qmimit deportues kur eshte efikase? -per te luftuar kunder konkurrences oseper te deportuar ne tregjet e reja . -kur perdoretnga shperndaresite medhenje dhe qmimi eshte nje faktore thelbesore per suksesin. -kur praktikohen uljet e perkoheshmete qmimeve si p.sh saldot,shitja meqmime te ulta dhe oferta te tjera speciale. 33.Kur perdoret strategjiae qmimit ajke? -Kur eshte hedhur ne treg nje produktI ri -kur nderrmarrja eshtepozicionuar negamen e larte dhe pret keshtu te perfitoj nga ngritja e imazhit. 34.Strategjit qe mbajne parasyshe niveline qmimit dhe konkurrencen? -Shkalla e lirise. -niveli I qmimit. 35.Strategjiaautonome dhe e ndjeksit? -Strategjia Autonome karakterizon njestrategjiqmimesh qe nuk merr ose merr pak parasyshekonkurrencen dheqmimet e tregut edhe kur nje qmim I tille tregu nuk egziston, sepseproduktieshte unik dhe gjendet ne situate monopoli -Strategjia e ndjeksitzbatohet ne ato raste kur konkurrencaeshtee forte dhe produktinuk dallon shumenga te tjeret. 36.Cilat jane strategjitene funksionte nivelit te qmimit (krahasimi me qmimine blerjes dhe me qmimin e tregut)? -Jane strategjia e ajkes -strategjia e deportimit. 37.Qkaeshte strategjiae risuesit agresiv? -Mbizotron tregun e vet ose synon ta mbizotroj ate ,ka qellime afategjata dhe kerkon te dekorajojekonkurrencen per te siguruar rolin e prirjesitte tregut. 38.Strategjiae monopolistit mbizotrues? -kemi te bejme me nje strategjiqe synon shfrytzimin enje situate monopoli ose pothuajsemonopoli qe vjen nga progresiteknologjik apo GOODWILL-i
 • 5. 39.Strategjiae konkursit te vogel? -Nderrmarrja merr pjes nenje treg shume konkurrues ,ku lufta e qmimeve eshte e ashper. 40.Strategjiae oligopolistit Snob? -Zbatohet ne nje situate ku konkurrencanuk eshteshumee madhe dhe ne te veprojneelemente tjera ,perveq qmimit :imazhi,Silesia,teknologjia e larte. 41.Parase te merr nje vendimnderrmarrjakundrejt modifikimit te qmimit qka duhet te pyetet? -Persee ka modifikuar qmimin konkurrenti -konkurrentimodifikon qmimin perkohesisht apo vazhdimisht -cilat do te ishin rrjedhojatper pjesen e tregut dhe te fitimit ? si do te reagojn nderrmarrjete tjera ? -cila do te jet pergjigjija e mundshmee konkurrenteveneqdo rastte veprimit te nderrmarrjes? 42.Nderrmarrjambanniveline qmimit kur beson? -Se do te humbiste shume para duke pershtatur qmimin -se humbja ne pjesen e tregut mbetet e kufuzuar - se do te jete e afte qe do te arrineate me vone -se konsumatoretbesnik do te mbeten te tille dhe me pase 43.Kur vendoset uljae qmimeve? -Ekonomia e shkalles eshte thelbesore ne lidhje me koston -tregu eshte shumeI ndjeshemndaj qmimeve dhe mund te humbet pjesa e tregut -fitimi I pjeses setregut mund te parashikohetme veshtiresi. 44.Kur vendoset per te hedhur nje marke mbrojtese ? -Sherben per te mbrojtur te paren dhe varetnga elasticiteti I kerkeses nelidhje me qmimin . 45.Qkaeshte qmimi I shitjes? -Qmimi eshte elementi me I leht I marketingutmiks per tu pershtatur,pasiveqoritee produktit,kanalete shperndarjes,madjeedhepromocioni,kerkojnemeshumekohe. 46.Si percaktohet qmimi ? -Biseda ne mes te bleresit dhe shitesit ,ky I fundit kerkontene fillim qmim te larte ,ndersa blersipropozonteqmim me te ulet sesa mendonte te paguante .ne fund te diskutimit caktohej nje qmim ndermjetes . 47.Veshtiresite per caktimine qmimeve? -Qdo vendim ne lidhje me qmimin do te provokojereagimin e pjesmarresvete ndryshemnetreg te cilin nderrmarrja ekonsideron veshterite jashtme .Ketyre duhet shtuar te dhena te tilla si qmimi I blerjes, mosha e produktit,reagimiI
 • 6. pergjegjsvetendryshem dhe pozicionimi I nderrmarrjes,qekonsiderohen si veshtiresite brendshme. 48.Veshtiresit e jashtme cilat jane(4 kryesore)? -Reagimi I konkurrenteve lidhja me shperndaresit -reagimi I konsumatoreve rregullat per caktimin e cmimeve 49.Cilet faktore ndikojne ne qmim(origjinaliteti I produktit,njohjae produkteve zevendsuese,peshane buxhet…)? -Lehtesia ne krahasim -Pesha e qmimit ne koston e pergjithshme -ndarja e shpenzimeve -blerjet e produktevete amortizuara -vlersimiI cilesise -stokimi 50.Qkakuptojme me koeficientine elasticitetit? kuptojmeraportin e shperhur ndermjetndryshimitrelative te kerkeses dhe ndryshimitrelative te cmimit EQP=^Q/Q /^ P/P 51.Nderrmarrjanese nuk ka konkurrenc vendose te interesohetvetemper konsumator ndermjet 4 metodave, cilat jane? -Analiza statistike per qendrimin ne blerje -analiza statistikee kerkeses -tregu-tregues -deduksionianalitik. 52.Uljae qmimit qka nenkupton? -Artikulli mund te jete zevendsuar nga njemodel I ri -artikulli ka nje defect dhe nuk mund te ket shitje aq te mira -nderrmarrja eshtepara veshtiresivefinanciaredhe nuk mund te siguroj sherbimpas shitjes. -qmimi mund te ulet edhe me shume dhe ndoshta eshte me mire te pritet -cilesia ka rene 53.Ngritjae qmimit si interpretohet? -Artikullieshte shumeI kerkuar ,neqoftese nuk blihet menjeher ,rrezikohette mos gjendet me vone. -ka nje vlere te veqante dhe qmimi do te rritet me shume -shitesi ka caktuar qmimin maksimumte cilin tregu mund ta pranoj
 • 7. 54.Veshtiresit e brendshme? -vlersimiI kostos -cikli I jetes se produktit -pozicionimi I produktevetjera te nderrmarrjes. 55.Vlersimi I kostos? -Zgjedhja e strategjisese qmimit nuk mund te behet pa marr parasyshekoston e produktit. 56.Cikli I jetes se produktit? -Eshte veshtiresitjeter qe duhet mbajtur parasysh nezgjedhjen estrategjisese qmimit. 57.Caktimi I qmimeve ne funksionte kostos, fitimit dhe rentabilitetit? -Shpenzimetpercaktojneqmimin minimal,konkurrencadheproduktet zevendsuese krijojnehapsira me te medha,ndersa specifikate produktitpercaktojnelimitin me te larte. 58.Qkaeshte kostojafikse? -Kosto fiksequajme shpenzimetqe nuk ndryshojnemendryshimin evellimit te prodhimit apo te shitjes. 59.Qkaeshte kostojavariable dhe e pergjithshme? -Shpenzimete tjera qe ndryshojnemendryshimin evellimit te prodhimit e te shitjes jane kosto variable. -kostoja e pergjithshmeperbehet nga kostoja fiksedhe kostoja variabelper nje nivel te dhene prodhimi apo shitjeje. 60.Qkaeshte koeficienti i markes? -Eshte raportii qmimeve te shitjes me qmimin e blerjes M=(Psh-Pb)*100/Psh 61.Nese nje produkt e ka qmimine blerjes 55 euro,qmimine shitjes 110 saduhet te jete marzhi ? M=(Psh-Pb)*100/Psh=(110-55)*100/110=5500/110=50
 • 8. 62.Nese shpenzimet fiksejane 250 e ,qmimi i shitjes 100 e,shpenzimet mesatare variabel 50 e ,saduhet te jete pika kritike e rentabilitetit? Q=f/P’-v= 250/100-50=5 63.Si njesohet qmimi ne baze te rentabilitetit? Cmimi=kostoper njesi+(%e rentabilitetit te deshiruar *investimet/sasine shitjes) -p.sh GENERAL MOTORS ka perdorekete metode dukecaktuar qmimet e automobilave mbi bazen e nje rentabiliteti mbi investimet prej 15 deri 20 %. 64.Metodae qmimit te pranueshem? -Per nje produktte dhene ,qmimi eshte percaktuesiper blerjen e tij nga nje numer i madh konsumatoresh .Ketee quajme qmim te pranueshemose qmim psikologjik i cili nuk eshte domosdo qmimi me i ulet. 65.Qkamundemi me sigurume qmimin psikologjik fitimin,velliminmaksimal apo sasine e shitur? -Sasinee shitur. 66.Qkaeshte metodae shumave konstante, merre nje shembull? -Bleresit Ftohen te ndajne100 pike ndermjet produktitte nderrmarrjes meato te konkurrentevekryesore,nefunksion te vleres per klientin.Keshtu,nderrmarrja e fikson qmimin ne funksion te numrit te pikvete fituara dhe qmimit te praktikuar nga konkurrentet. cmimi mesatar i shitjes 1000 psh.CioCips=50 Vipa=30 Patos=20 100:3=33.33=0.90 CioCips= 50:33.33=1.5 Cmimii shitjes 1000 *1.5=1500 67.Nese jane tri produkte me atribute te ndryshme:Produkti A e kavlerene atributeve 42,20;Produkti B e ka 34,50 dhe produkti C e ka 25,50 ;njesoqmimet e qdo produkti duke marr qmimin e references 400euro? 100:3=33.33 prodA 400*42.20/33.33=400*1.266=506.4 prodB 400*34.50/33.33=414
 • 9. prodC 400*25.50/33.33=306 68.Metodae caktimit te qmimit ne baze te studimit te tregut merr me shume ne konsiderate konkurrencen,kerkesenapokoston? -Kjo metode merr me shume ne konsideratekonkurrencen sesa koston a kerkesen. 69.Qkajane akandet angleze? -Nje shites, shumebleres ku shitesi propozon njesend dhe ofruesitrritin qmimin e ofruar derisa te arrihet qmimi me i larte. 70.Qkajane akandet Gjermane? - nje shites shume bleres,osenjebleres disa shites ku shitesi paraqet nje qmim te larte per nje produktdhe gradualishtul qmimin derisa nje prej ofruesveta pranoj qmimin. 71.Qkajane Akandet e mbyllura? -Furnizuesitmund te dergojnevetem nje oferte dhe nuk mund te dijne ofertat e ofertuesvete tjere. 72.Qkamundeson perdorimine qmimeve te grupit? -Internetika lehtsuar perdorimin e nje metode ku konsumatoretdhe bleresit e organizartavemundete bashkojneantarete grupevete tyreper te blere me nje qmim te ulet . 73.Caktimi i qmimit duke marre parasyshe kerkesendhe koston? -Teknika qe bazohetne studimin e kostos mund te qoj ne fiksimin e qmimit qe refuzojnekonsumatoret. -teknika qe bazohetne studimin e kerkeses rrezikon teqoj ne fiksimin te qmimit qe nuk mbulon kosto. Punuar ne office 2010. nga : LIridon Seferi,QazimSelimi,Fidan Islami.