Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph tahun 3

3,728 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rph tahun 3

  1. 1. RancanganPengajaranHarianMata pelajaran : BahasaMelayuTahun :3HTarikh : 3/11/2011Masa : 11.00 hingga 11.30 pagi (30 minit)BilanganMurid : 28 orangTema : KerjayaTajuk : KerjayaPilihanObjektif : Fokusutama : 5.1 Membacakuatperkataandanayatdengansebutandanintonasi yang betuldanmemahamiperkara yang dibaca. Aras 1 ii).Memahamiperkataan, frasadanayat yangdibaca FokusSampingan : 8.1 Membinadanmenulisperkataan, ayattunggaldanayatmajmuk. Aras 1 i).Melengkapkanayatdenganperkataan yangsesuaiHasilPembelajaran : i). Seramailebihkurang 10 orang muridbolehmembacaperkataanatauayatdengansebutan yang betuldanjelas. ii). Seramailebihkurang 10 orang muriddapatmelengkapkanayatdenganbetul.SistemBahasa : Kata kerjaNilaimurni : BekerjasamadanrajinBahan Bantu Belajar : Papantulis, gambar, lembarankerjadankadperkataandankadhuruf.
  2. 2. Pengalamansediaadamurid : Muridpernahmelihat, menonton di televisyendanberjumpadenganmereka yang berkejaya. Masa Isi kandungan/ Aktiviti Impak / Catatan /Tahun5 minit 1.Gurumenunjukkanbeberapahuruf di papantulis. Kadhuruf 2.Secara perbincangan, muriddimintamenyusunhurufInduksi set menjadisatuperkataan. Papantulis 3.Guru bersoaljawabdenganmuridtentangperkataan tersebut. Contohayat: i).Silasusunhuruf yang diberikanmenjadisatu perkataan. ( KERJAYA)/ (PEKERJAAN)10 minit Bersoaljawab Gambar 1.Guru menunjukkanbeberapakepinggambaralat yangLangkah 1 digunakanolehmereka yang bekerja. Papantulis 2.Guru bersoaljawabdenganmuridtentanggambar yang ditunjukkan. Kadperkataan Contoh: i).Siapakah yang menggunakanalatinisemasa bertugas? ii).Di manakahmerekabertugas? 3. Guru memintabeberapa orang muridmelekatkan gambartersebut di papantulis. 4. Guru menuliskannamapekerjaan yang dinyatakan olehmurid di papantulis. 5. Muridmenyebutsemulanama-namapekerjaan yang ditulis di papantulis.12minit Mengenalpasti Kadperkataan 1.Guru menunjukkanbeberapakadperkataan ( kataLangkah 2 kerja) kepadamurid. Papantulis 2.Murid membacakadperkataandengankuatberamai- ramai. 3.Murid dimintamengenalpastimaksud kata kerja dengankerjaya . Contoh : Lembarankerja i).mengajar ii).merawat iii).membaiki iv).menangkap v).memasak Perbincangan 4.Gurumengedarkanlembarankerjakepadamurid. 5.Secara berpasangan , muridberbincangmencari jawapan . 6.Guru berbincangdenganmuridtentangjawapan yang diperolehi.
  3. 3. 7. Muridmembacasemulapetikanjawapanberamai- ramai.3minit Guru menyoalkembalitentangtajuk yang Papantulis diajarkepadamurid.PenutupRefleksi :

×