Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TUGASAN PPG PJJ UPSI SEMESTER 2 2011 2012

24,168 views

Published on

Published in: Education

TUGASAN PPG PJJ UPSI SEMESTER 2 2011 2012

 1. 1. PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2 KPD 3026 PANDUAN KERJA KURSUS (PJJ)
 2. 2. ARAHAN1. Kursus KPD 3026 ini mengandungi 1 (satu) tugasan sahaja.2. Tugasan ini mengandungi 2 (Dua) Pecahan iaitu Pecahan A dan Pecahan B. Jawab kedua-dua pecahan ini.3. Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft- copy dan hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing.. KATEGORI TUGASAN PECAHAN ARAHAN MARKAH TARIKH TUGASAN PECAHAN A : 1. Tugasan ini perlu dibuat secara KERJA individu. KURSUS 2. Perkara yang mesti ada dalam kerja kursus ini terbahagi kepada 4 Bahagian iaitu: Bahagian I MIKROPENGAJARAN 10 markah Mikropengajaran adalah untuk:  mengukuhkan pendekatan pelajar kepada sesuatu pengajaran;  mengenal pasti kemahiran yang perlu diperbaiki;  meningkatkan kefahaman pelajar bagi pelbagai gaya pengajaran yang berkesan;  menerima maklum balas yang berkesan. Pelajar akan mengajar satu pelajaran (pilihan pelajar) selama 5 -10 minit. Oleh kerana masa adalah singkat, alat bantuan visual seperti Powerpoint tidak digalakkan. Walaubagaimanapun, carta, flipchart, papan putih, handouts boleh digunakan. Rakaman boleh dibuat oleh pelajar untuk membantu mereka untuk membuat refleksi. Maklumbalas mesti diberikan kepada pelajar selepas setiap mikropelajaran. REFLEKSI MIKRO-PENGAJARAN 10 markah Berikut adalah beberapa cadangan soalan yang pelajar boleh guna untuk bertanya untuk membantu mereka memikirkan tentang mikropelajaran mereka: 1. Apa tema/isu yang muncul dari maklum balas pensyarah dan rakan tentang pengajaran saya? 2. Apakah kekuatan saya? Bagaimana saya boleh membina dari kekuatan itu? 3. Apakah yang saya perlu menambahbaikan?
 3. 3. Bahagian II 20 markahMAKROPENGAJARAN Pelajar dikehendaki untuk menyampaikan 30 minit sesi makropengajaran. Topik pengajaran mesti mengikut mata pelajaran opsyen masing- masing, rakaman video mesti dibuat. 10 markahRANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Rancangan Pengajaran Harian mesti disediakan untuk makropengajaran tersebut. Dalam Rancangan Pengajaran Harian:  menetapkan hasil pembelajaran (hasil) untuk sesi pengajaran dengan mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan pemahaman terlebih dahulu.  menetapkan aktiviti pembelajaran yang akan dijalankan semasa sesi pengajaran. Menyatakan: o apa pembelajaran dan pendekatan pengajaran yang akan digunakan; o apa isu-isu / halangan yang dapat diatasi oleh pendekatan pembelajaran itu; o pengurusan persekitaran pembelajaran bagi memastikan pembelajaran yang berkesan berlaku dengan selamat dan efektif.  menetapkan cara-cara menilai 10 markah pembelajaran. Maklumbalas mesti diberikan kepada pelajar selepas setiap makropelajaranREFLEKSI MAKROPENGAJARANBerikut adalah beberapa cadangan soalan yangpelajar boleh guna untuk bertanya untuk membantumereka memikirkan tentang makropelajaranmereka:1. Adakah objektif pengajaran saya dicapai? Bagaimana saya tahu?2. Adakah murid saya melibatkan diri secara produktif /aktif ? Bagaimana saya tahu?3. Adakah saya mengubah rancangan pengajaran saya semasa pengajaran saya? Mengapa?4. Apakah bantuan tambahan, sokongan, dan / atau sumber-sumber lain yang dapat pertingkatkan pelajaran ini lagi?
 4. 4. 5. Jika saya mempunyai peluang untuk mengajar pelajaran ini sekali lagi untuk kumpulan murid yang sama, apakah yang saya akan buat secara berbeza? Mengapa? 20 markah 80 markah Bahagian III i. Laporan Kajian Tindakan yang dilaksanakan berdasarkan isu P&P yang dihadapi oleh guru. Jumlah markahFORUM 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru: 1. Apakah yang anda faham dengan maksud 4 markah (Minggu refleksi pengajaran? Nyatakan kebaikan Ke-3) yang anda boleh dapati dengan melakukan aktiviti refleksi pengajaran selepas setiap sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Huraikan. 2. Sebagai seorang guru, nyatakan salah satu daripada sepuluh kemahiran 4 markah (Minggu mikropengajaran yang perlu dimiliki oleh Ke-5) seseorang guru agar pengajarannya lebih berkesan. Huraikan. 4 markah (Minggu 3. Huraikan secara ringkas perbezaan di antara prinsip pengajaran pembelajaran Ke-7) yang menggunakan pendekatan inkuiri atau masteri? 4. Berdasarkan pengalaman anda, apakah perbezaan yang terdapat di antara guru 4 markah (Minggu- yang menjalankan kajian tindakan dengan Ke-9) guru yang tidak mengamalkan kajian tindakan dalam konteks perkembangan profesionalisme? Bincangkan. 5. Setiap kajian tindakan yang hendak 4 markah (Minggu dijalankan oleh penyelidik, permasalahan -11) atau masalah kajian adalah sebagai punca utama. Jelaskan maksud masalah dalam
 5. 5. sesuatu kajian tindakan dan terangkan secara ringkas berserta dengan eviden bagaimana sesuatu masalah itu dapat dikenalpasti?. JUMLAH 100 Sila ikut arahan Tutor E-Learning anda. FORMAT PENULISAN1. Pecahan A Bahagian I : Rakaman Mikropengajaran (CD) dan Refleksi pembelajaran Bahagian II : Rakaman Makrropengajaran (CD), RPH & Refleksi – pembelajaran. Bahagian III : Laporan kajian Tindakan a. Panjang esei: 10 muka surat (Minimum) b. Font: Arial; Saiz 11; Spacing 1.5 line c. Ada rujukan (minimum 5 rujukan) yang ditulis mengikut format yang betul.2. Pecahan B Forum E-Learning: Jawapan yang sama dengan yang di masukkan ke dalam forum MyGuru. PANDUAN PENYERAHAN TUGASAN1. Kerja Kursus i. Kerja kursus mestilah lengkap dan mesti mengandungi 3 komponen di dalamnya: (a) Rakaman Mikropengajaran (CD) dan Refleksi pembelajaran. (b) Rakaman Makropengajaran (CD), RPH dan Refleksi pembelajaran (c) Laporan Kajian Tindakan. ii. Kerja kursus yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Muka hadapan (Gunakan format seperti di Lampiran 1) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam lampiran 2) (c) Refleksi pembelajaran untuk Mikropengajaran (d) Refleksi pembelajaran untuk Makropengajaran (e) Laporan Kajian Tindakan (f) Himpunan forum untuk 5 soalan perbincangan. (g) Senarai rujukan/bibliografi (h) Lampiran (CD mengandungi rakaman mikropengajaran dan makropengajaran)
 6. 6. iii. Kerja kursus (Refleksi I & II dan Laporan Kajian Tindakan) mestilah dimuat naik (upload) ke dalam tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing menerusi laman MyGuru2. CD rakaman perlu dihantar melalui youtube/google atau emel mengikut arahan tutor kumpulan masing-masing. iv. Tarikh akhir penghantaran ialah pada minggu ke 11. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan. v. Sebagai backup tugasan boleh dihantar kepada Tutor E-Learning melalui pos dalam bentuk hard copy & soft copy.2. Forum3. i. Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line bersama tutor dan sesama pelajar yang lainnya. ii. Pelajar diminta menjawab semua soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. Minimum 100 patah perkataan bagi setiap satunya. (2 markah diperuntukkan bagi jawapan ini) iii. Pelajar juga dimestikan memberi pandangan, ulasan, penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangan). Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. (2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini) d. Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam E-forum pada aras minimum ialah 5 jawapan kepada soalan dan 20 kali interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah). e. Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam kerja kursus dan disalin ke dalam CD. Hantarkan kedua-dua bahan (kerja kursus dan CD) kepada Tutor E- Learning masing-masing sebagai back-up.4. PERINGATAN!!!!!!! i. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. ii. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. iii. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. iv. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. v. Berhubung dengan tutor E-Learning anda. vi. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan.
 7. 7. vii. Kegagalan anda melengkapkan tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri. viii. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. ix. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E- Learning bagi kumpulan masing-masing.5. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS REFLEKSI PEMBELAJARAN DAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN A Menepati format penulisan refleksi dan laporan kajian tindakan, isi mencukupi, isi diolah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. A- Menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. B+ Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan format & bahasa. B Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). B- Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). C+ Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). C Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. D Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. E Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap. SELAMAT BELAJAR DAN MENYELESAIKAN KERJA KURS
 8. 8. KPF 3012 qwertyuiopasdfghjklzxc PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DIuiopasdfghjklzxcvbnmqw MALAYSIA: FALSAFAH DAN (PJJ) DASARcvbnmqwertyuiopasdfghqwertyuiopasdfghjklzxcv ghjklzxcvbnmqwertyuio [PANDUAN KERJA KURSUS]uiopasdfghjklzxcvbnmqw
 9. 9. ARAHAN1. Kursus KPF 3012 ini mengandungi 1 (SATU) tugasan yang terpecah kepada 2 bahagian: i. Bahagian A: Refleksi ii. Bahagian B: E-Forum2. Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada tutor e-learning bagi kumpulan masing-masing.3. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.KATEGORI TUGASAN PECAHAN ARAHAN MARKAH TARIKH TUGASAN 1. Portfolio perlu dibuat secara individu. Minggu 11 BAHAGIAN A 2. Perkara yang mesti ada dalam portfolio ialah: (PORTFOLIO) i. Refleksi pembelajaran bagi unit 1 hingga 20 markah unit 10. (Rujuk lampiran 1 sebagai panduan) ii. Esei ilmiah: Pilih mana-mana satu unit pelajaran yang terdapat di dalam kursus ini (Rujuk Rangka Kursus) dan tuliskan esei mengikut soalan berikut: (a) Bagaimana pengetahuan dan 10 markah pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. (b) Cabaran-cabaran dalam 10 markah mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. (Markah iii. Cetakan bagi semua jawapan dan respon bahagian ini anda di dalam forum. ada di forum) Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line BAHAGIAN B menerusi laman MyGuru2: (E-FORUM) 1. Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda 4 markah (Minggu melaksanakan tanggungjawab untuk Ke-3) mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai?
 10. 10. 2. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di 4 markah (Minggu sekolah-sekolah? Berikan hujah anda. Ke-5) 3. Kurikulum standard ke arah membangunkan 4 markah (Minggu modal insan bertaraf dunia. Bincangkan. Ke-7) 4. Guru sebagai arkitek bangsa. Hujahkan. 4 markah (Minggu- Ke-9) 5. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan 4 markah (Minggu - dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. 11) Bincangkan. JUMLAH 60Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda.BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN PORTFOLIO (INDIVIDU)1. Refleksi unit pembelajaran i. Baca SEMUA unit pelajaran yang terdapat di dalam modul KPF3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR ii. Tuliskan refleksi anda bagi setiap unit pembelajaran dari unit 1 sehingga unit 10. (Pastikan anda menulis 10 refleksi kesemuanya) iii. Gunakan borang Refleksi Unit Pelajaran seperti yang dilampirkan (Sila Rujuk LAMPIRAN 1). Anda boleh menambahkan ruangan jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi.2. Esei Ilmiah: i. Jawab SEMUA dua soalan yang dikemukakan. ii. Jawapan anda mestilah asli dari idea anda sendiri. iii. Panjang bagi kedua-dua esei tersebut ialah 15 muka surat (Minimum). iv. Font: Arial; Saiz 11; Spacing 1.5 line v. Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 6 rujukan) yang ditulis mengikut format APA yang betul.3. Forum E-Learning: i. Jawab semua soalan perbincangan (ada 5 soalan semuanya) yang diupload di ruangan group forum di MyGuru2. ii. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. iii. Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut, anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan.
 11. 11. iv. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam portfolio anda.Panduan Penyerahan Tugasan Portfolio1. Portfolio MESTI lengkap dengan mengandungi 3 komponen di dalamnya: (a) Refleksi unit pelajaran berasaskan modul bagi Unit 1 hingga Unit 10. (b) Esei ilmiah bagi pecahan (a) dan (b) (c) Jawapan dan respon/interaksi anda melalui e-forum.2. Portfolio yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Cover atau muka hadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 2) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 3) (c) Refleksi Unit Pembelajaran untuk Unit 1 hingga Unit 10. (d) Esei ilmiah (a) dan (b). (e) Cetakan bagi jawapan dan respon/interaksi untuk 5 soalan perbincangan. (f) Lampiran (jika ada)3. Setiap pelajar MESTI memuat naik (upload) portfolio masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing menerusi laman MyGuru2. Lawati laman Assingment.4. Tarikh akhir penghantaran ialah pada minggu ke 11. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari masa ke semasa. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan.5. Sebagai backup tugasan boleh dihantar melalui pos dalam bentuk berjilid dan CD (hard copy & soft copy) kepada Tutor E-Learning.6. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan tutor E-learning anda.BAHAGIAN B: FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM1. Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line di laman MyGuru2 bersama tutor e-learning dan sesama pelajar yang lainnya. Soalan-soalan tersebut ialah: i. Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? ii. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda. iii. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Bincangkan. iv. Guru sebagai arkitek bangsa. Hujahkan. v. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan.
 12. 12. 2. Pelajar diminta menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. Minimum 150 patah perkataan bagi setiap satunya. (2 markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan)3. Pelajar juga dimestikan memberi pandangan, ulasan, penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangaan). Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. (2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini)4. Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam e- forum pada aras minimum ialah 5 jawapan kepada soalan dan 20 kali respon/interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah).5. Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam portfolio dan disalin ke dalam CD. Hantarkan kedua-dua bahan (portfolio dan CD) kepada Tutor E-Learning masing-masing sebagai back-up.SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS (PORTFOLIO) PORTFOLIOA Menepati format penulisan folio, isi mencukupi, isi diolah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa.A- Menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa.B+ Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan format & bahasa.B Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan).B- Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan).C+ Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan).C Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara.D Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara.E Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap.
 13. 13. PERINGATAN!!!!!!! i. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. ii. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. iii. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. iv. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. v. Berhubung dengan tutor E-Learning anda. vi. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan. vii. Kegagalan anda melengkapkan tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri. viii. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. ix. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing.
 14. 14. REFLEKSI UNIT PELAJARAN LAMPIRAN 1 UNIT TAJUK1. Ringkasan Isi Kandungan Unit 2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep Penjelasan1.2.3.4.5. 3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.
 15. 15. LAMPIRAN 2 PEMARKAHAN 1. REFLEKSI 2. ESEI: (a) (b) 3. FORUM JUMLAH RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS S EDU 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR TAJUK PORTFOLIO PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR KUMPULAN DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFONNAMA TUTOR E-LEARNING:TARIKH SERAH:
 16. 16. ISI KANDUNGAN1.0 REFLEKSI UNIT PEMBELAJARAN: 1.1 Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara 1.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan 1.3 Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan 1.4 Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia 1.5 Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia 1.6 Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan 1.7 Reka bentuk kurikulum di Malaysia 1.8 Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan 1.9 Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia 1.10 Akta Pendidikan 19962.0 ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN 2.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. 2.2 Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran.3.0 FORUM E-LEARNING 3.1 Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? 3.2 Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah- sekolah? Berikan hujah anda. 3.3 Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Bincangkan. 3.4 Guru sebagai arkitek bangsa. Hujahkan. 3.5 Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan.
 17. 17. SOALAN TUGASAN PENGANTAR BAHASA MELAYU (KRB3033) SOALAN / QUESTION Universiti Pendidikan Sultan Idris akan menganjurkan Seminar Pendidikan Bahasa Melayu. Sebagai seorang guru yang berpengalaman, anda berminat untuk menghantar sebuahkertas kerja yang bertema “Pengajaran Tatabahasa Berdasarkan Konteks’. Skop kertas kerja anda ialah: a) Prinsip-prinsip pengajaran tatabahasa. (5 Markah) b) Teknik-teknik yang sesuai untuk pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks. (10 Markah) c) Sediakan satu rancangan pelajaran untuk pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks bagi murid Tahun 6. (15 Markah) [JUMLAH: 30 Markah] PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan: 1. Membuat rujukan berdasarkan modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks. 2. Format kertas kerja anda ialah bebas. Huraian tentang 5 prinsip dan 5 teknik mestilah jelas, disertai contoh yang tepat dan selari dengan kehendak Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). 3. Rancangan pelajaran yang ingin disediakan mestilah lengkap. Sila aplikasikan teknik, kaedah,bahan bantu mengajar,dan unsur penyerapan dengan tepat.PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik / Skema Jawapan. / This assignment accounts for 40 % of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics / Answer Scheme. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. MUKA SURAT TAMAT / END OF PAG
 18. 18. LAMPIRAN RUBRIK TUGASAN / ASSIGNMENT RUBRICS KOD KURSUS / COURSE CODE : KRB3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU SEMESTER / SEMESTER :SEPTEMBER 2011 K Melebihi Piawai Menepati Menepati L Markah r Piawai Sebahagian e Penuh i 8-10 Piawai m t a e 5-7 3-4 hBahagian (a) Pengenalan yang Pengenalan Pengenalan yang Tiada sebarang menarik, yang menarik, sesuai, pengenalan membincangka membincangka membincangkan dan tidak n dengan jelas n dengan jelas secara ringkas 2- membincangka 5 prinsip 4 prinsip 3 prinsip n prinsip 10 pengajaran pengajaran pengajaran pengajaran tatabahasa. tatabahasa. tatabahasa. tatabahasa.Bahagian (b) 8-10 6 3-5 1 Menghuraikan 5 - Menghuraikan 3-4 Menghuraikan 2 Tidak - 10 teknik yang teknik teknik yang sesuai menghuraikan sesuai untuk yang sesuai untuk untuk pengajaran teknik untuk pengajaran pengajaran tatabahasa pengajaran tatabahasa tatabahasa berdasarkan tatabahasa berdasarkan berdasarkan konteks secara berdasarkan konteks secara konteks secara ringkas konteks. terperinci. terperinci.Bahagian (c) 15-20 10-14 6-9 1-5
 19. 19. TUGASAN KRT3013 TMK.. 1. Tugasan 1A - Forum 10% -tarikh akhir 3/10/2011 2. Tugasan 1B – Esei 20% - Secara individu - Cara hantar emel kepada pensyarah mengikut Kumpulan - 4 hingga 5 m/s sahaja dalam format pdf/doc/mana-mana format yg bersesuaian Soalannya: Teknologi komputer dikatakan dapat membantu proses P&P di bilik darjah .Sebagai guru di sekolah rendah,jelaskan isu berikut: 1. Kenalpasti masalah pengajaran di dalam bilik darjah 2. Kaitkan bagaimana teknologi komputer dapat membantu menyelesaikan masalah dalam (1) 3. Tugasan 1C – Pembangunan Blog 30% - Blogger - Link blog perlu diletakkan dalam MyGuru - Markah akan di beri mengikut perkembangan blogTarikh akhir 12/Dis/2011

×