Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph ternakan rusa

818 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rph ternakan rusa

  1. 1. Tarikh : 30 September 2011 (Jumaat)Masa : 0720-0820Tema : PertanianTajuk : Hasil Ternakan KitaTahun : 5 CikuBilangan murid : 48 orangHasil Pembelajaran :Fokus Utama : 9.1 Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.Fokus Sampingan : 6.6 Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.OBJEKTIF Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Mengambil imlak teks penternakan rusa yang dibaca oleh guru.. ii. Menyatakan jenis baka rusa yang sering diternak. iii. Menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan yang terdapat di dalam teks.PENGISIAN i. Ilmu: Sains pertanianKURIKULUM ii. KBT: Kecerdasan pelbagai – verbal linguistik, kinestetik dan Interpersonal, natural, spatialSISTEM Tatabahasa : Imbuhan awalanBAHASABBM Buku teks Bahasa Melayu Tahun 5, slaid power point ternakan lembu,
  2. 2. gambar tanduk rusaLangkah Isi pelajaran Aktiviti P&P Catatan / masa Set Guru menayangkan gambar tanduk 1.Guru bersoaljawab tentang BBM: induksi rusa gambar yangditayangkan. Gambar tanduk rusa(5 minit) 2.Mengaitkan gambar dan tajuk pelajaranLangkah Ternakan rusa 1. Guru mengarahkan murid BBM: 1 untuk membaca teks ternakan Bukuteks.(15 minit) rusa. 2.Murid-murid diminta membaca Ilmu: teks dan meneliti tanda baca serta Pertanian perkaataan yang berwarna. 3.Guru bersama-sama murid KBT: membaca Kecerdasan pelbagai semula petikan tersebut. -kinestetik 4. Perbincangan mengenai teks. -verbal linguistik 5. Menyenaraikan perkataan yang -natural menerima imbuhan awalan -spatialLangkah Aktiviti imlak 1.Murid diarah meneluarkan buku BBM : Buku teks. 2 tulis masing-masing dan KBT :(20 minit) membuat aktiviti imlak. Kecerdasan pelbagai 2. Guru membaca teks. :
  3. 3. Langkah Isi pelajaran Aktiviti P&P Catatan / masa 3.Perbincangan secara kelas -intrapersonal untuk membuat pembetulan. 4. Murid ditekankan penggunaan huruf besar dan huruf kecil dengan tepat.Langkah Tayangan paparan slaid “Ternakan 1. Guru menayangkan paparan BBM 3 Lembu”. slaid Ternakan Lembu. LCD, komputer riba(15 minit) 2. Murid-murid diarahkan untuk KBT Lima jenis tanaman: membina satu paparan slaid Mencari maklumat. i. Buah naga tentang ternakan dan tanaman ii. Tanaman roselle yangbterdapat di Malaysia. iii. Kelapa sawit 3. Aktiviti ini dijalankan secara iv. Nanas berkumpulan yang terdiri v. Getah daripada 4 hingga 5 orang ahli. 4.Tarikh akhir menghantar Lima jenis ternakan : tugasan dan membuat i. Kambing pembentangan adalah pada 7 ii.itik moskovy Oktober 2011 (Jumaat) iii. Rusa iv.Ayam daging v. Ikan sangkarPenutup Rumusan: 1.Murid merumuskan pelajaran Nilai murni:(5 minit) Malaysia kaya dengan pelbagai pada hari ini - Kerajinan jenis tanaman yang mampu - Berbakti dipasarkan secara komersial atau kepada tanah setanding dengan hasil tanaman negara lain.
  4. 4. Refleksi:Pengajarandanpembelajaranhariiniberjalanlancar.Murid-muriddapatmengambilimlakternakanrusa .Objektifternakanrusatercapaisepenuhnya.Murid-muridjugatertarikdengantugasan yangdiberikan.TayanganpaparanTernakanLembujugamenambahminatmuriduntukmencubamembinapaparanslaid.Selainitu ,majoritydaripadamurid-muridkelasini (5 Ciku) dapatmengakses internet dirumahmasing-masing.Inimerupakansatukelebihankepadamuriduntukmembuattugasan dirumah.Tugasan yang dibuatdapatmelatihmuriduntukmengumpulmaklumat di internetsambilberinteraksisecara online denganahlikumpulanataugurumenggunakanaplikasiskypeataupunmelaluiemel.KelemahanTerdapatsebilangankecilmurid yang tidakpandaimembinapaparanslaidCara mengatasiUntukmengatasaimasalahini ,sayamenggunakanpendekatanrakansebaya.Setiapkumplanharusmempunyaiahli yangadakemahiranasasuntukmembinapaparanslaid.Selainitusayajugatelahmenunjukkancara-caraasasmembinapaparanslaidkepadamurid-muridsekalilagi.Semogatugasaninidapatmembantumurid-muridmencarimaklumat di internetselainmembuatrujukan diperpustakaanataumengumpulmaklumatmelaluibahanbacaandanmajalah.

×