Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

-Format penulisan ilmiah--

26,371 views

Published on

Published in: Education

-Format penulisan ilmiah--

  1. 1. Format penulisan akademik May 21, 2011
  2. 2. Muka depan <ul><li>Tajuk </li></ul><ul><li>Nama Pelajar beserta nombor matrik </li></ul><ul><li>Semester ( Sem 2 Sesi 2009/10) </li></ul><ul><li>Nama pensyarah? </li></ul><ul><li>Kumpulan kuliah, bilik dan masa </li></ul><ul><li>Lihat cover yang dah sendkan dalam announcement </li></ul>May 21, 2011 Kenegaraan
  3. 3. <ul><li>Senarai Kandungan </li></ul><ul><li>1. Pengenalan </li></ul><ul><li>Apakah itu tamadun </li></ul><ul><ul><li>Kemunculan Pusat-pusat Tamadun Melayu </li></ul></ul><ul><li>3. Pandangan Semesta Melayu: Warisan Pra-Islam </li></ul><ul><li>4. Masyarakat dan Budaya Tamadun Melayu-Islam </li></ul><ul><li>Kesimpulan </li></ul><ul><li>Rujukan </li></ul><ul><li>Lampiran </li></ul>May 21, 2011 Kenegaraan 1 4 9 16 25 32 35
  4. 4. Nota kaki / nota hujung <ul><li>Dalam teks /nota hujung: (Nama Pengarang :tahun) </li></ul><ul><li>Bawah (Nota kaki). Nama Pengarang. Tajuk Buku (diitalickan), tempat diterbitkan. penerbit. Tahun terbit.mukasurat. </li></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><li>Sdfgadfa ….menurut Sidi Gazalba mencegah kemungkaran, serta perbuatan baik. 4 </li></ul><ul><ul><li>Sewretwertwetwetwetbg…………………… </li></ul></ul><ul><li>-------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>4. Sidi Gazalba, Tamadun Islam , Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.1978. hlm. 105 (boleh ditambah penerangan atau penjelasan) </li></ul>May 21, 2011 Kenegaraan
  5. 5. Rujukan <ul><li>Buku: </li></ul><ul><li>Nama Pengarang. (tahun). Tajuk Buku (italickan) , Tempat Terbit:Penerbit </li></ul><ul><li>Bab Dalam Buku : </li></ul><ul><li>Nama Pengarang Bab,Tajuk Bab, dalam Nama Pengarang buku(ed)(terj), (tahun), Tajuk buku )(italickan) , Tempat terbit:Penerbit </li></ul>May 21, 2011 Kenegaraan
  6. 6. Rujukan …. <ul><li>Contoh rujukan buku </li></ul><ul><li>Mohd Syariefudin, Mohamad Kamal Kamaruddin dan Ahmad Sohaimi Lazim, (2009), Kenegaraan dan Ketamadunan , Kuala Lumpur: Oxford Fajar. </li></ul>May 21, 2011 Kenegaraan
  7. 7. Rujukan… <ul><li>Contoh rujukan bab dalam buku </li></ul><ul><li>Mohd Syariefudin dan Hasmadi, “ Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran TITAS: Tumpuan Khas Kepada Etika Bushido Dalam Peradaban Jepun ”, dalam Mohd Syariefudin, Samri dan Misnan (ed), (2005), Inovasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran TITAS, Tanjung Malim, Perak: Penerbit UPSI. </li></ul>May 21, 2011 Kenegaraan
  8. 8. <ul><li>Contoh rujukan laman web </li></ul><ul><li>Alamat laman web (tarikh:masa dilawati) </li></ul><ul><li>http://www.mincom.gov.ma (6hb Dec 2004: 2.45pm) </li></ul><ul><li>Contoh rujukan Journal </li></ul><ul><li>Nama Pengarang, tajuk artikel, dalam Nama Journal , volume/edisi, tarikh dan tahun terbit </li></ul><ul><li>Mohd Syariefudin dan Zuraini Jamil, Seni Dalam Peradaban Melayu: Tinjauan Dalam Seni Ukir Kelantan , Dalam Jurnal Peradaban Melayu, Vol. 2: 1995. </li></ul>May 21, 2011 Kenegaraan
  9. 9. Rujukan/Bibliografi <ul><li>Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1978. Islam and Secularism, Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia. </li></ul><ul><li>Ahmad Fauzi bin Hj. Morad, Hj & Ahmad Tarmizi bin Talib (eds). 1997. Tamadun Islam, Serdang; Penerbit Universiti Putra Malaysia. </li></ul><ul><li>Beg, M.A.J. 1982. Islamic and Western Concepts of Civilisation, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. </li></ul><ul><li>Harun Din. 1992. Tasawwur Islam , Shah Alam: Hizbi. </li></ul><ul><li>Qutb, Muhammad. 1975. (terj) Salah Faham Terhadap Islam, Kota Bharu: Dian. </li></ul><ul><li>Toynbee, Arnold. 1934. A Study of History, London: Oxford University Press. </li></ul>May 21, 2011 Kenegaraan
  10. 10. <ul><li>Senarai Lampiran </li></ul><ul><li>(boleh dimasukkan gambar, graf, carta dan sebagainya) </li></ul>May 21, 2011 Kenegaraan

×