SlideShare a Scribd company logo
1 of 331
Download to read offline
Héi ®ång xuÊt b¶n
®μo duy tïng Chñ tÞch Héi ®ång
nguyÔn ®øc b×nh Phã Chñ tÞch Héi ®ång
Hμ ®¨ng Uû viªn Héi ®ång
®Æng xu©n kú "
trÇn träng t©n "
NguyÔn duy quý "
®ç nguyªn ph−¬ng "
Hoμng minh th¶o "
TrÇn nh©m "
Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o
®Æng xu©n kú
song thμnh
nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 8
Lª huy hoan (Chñ biªn)
NguyÔn v¨n khoan
NguyÔn bÝch h¹nh
hå chÝ minh
toμn tËp
8
1955 - 1957
XuÊt b¶n lÇn thø hai
Nhμ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia
Hμ Néi - 2000
lêi giíi thiÖu tËp 8
TËp 8 cña bé s¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø hai, bao
gåm nh÷ng t¸c phÈm, bμi viÕt, bμi nãi, ®iÖn v¨n, th− tõ, tuyªn bè, tr¶ lêi
c¸c nhμ b¸o cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ cuèi th¸ng 6 n¨m 1955 ®Õn cuèi
n¨m 1957.
C¸c t¸c phÈm, bμi viÕt ®−îc giíi thiÖu trong tËp s¸ch nμy ph¶n ¸nh
nh÷ng ho¹t ®éng phong phó, s«i næi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nh÷ng n¨m
®Çu sau khi HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®−îc ký kÕt, miÒn B¾c ViÖt Nam ®−îc hoμn
toμn gi¶i phãng, ®Êt n−íc cßn t¹m thêi bÞ chia c¾t, miÒn Nam cßn n»m d−íi
sù thèng trÞ cña chÝnh quyÒn tay sai cña Mü. §Êt n−íc chuyÓn sang mét
thêi kú míi ®· më ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho miÒn B¾c ®i vμo kh«i
phôc kinh tÕ, hμn g¾n vÕt th−¬ng chiÕn tranh vμ t¨ng c−êng giao l−u hîp
t¸c quèc tÕ, v.v., song còng ®Æt ra nh÷ng nhiÖm vô míi vμ nh÷ng khã
kh¨n, th¸ch thøc míi cho nh©n d©n ta, nhÊt lμ cho ®ång bμo miÒn Nam
trong cuéc ®Êu tranh ®ßi thi hμnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ nh»m hoμ b×nh
thèng nhÊt n−íc nhμ.
Nh÷ng bμi viÕt ®−îc in trong TËp 8 nμy ®· ph¶n ¸nh s©u s¾c nh÷ng
t− t−ëng ®−êng lèi chiÕn l−îc, s¸ch l−îc vμ sù chØ ®¹o s¸t sao cña Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh vμ §¶ng ta vÒ ®èi néi, ®èi ngo¹i trong nh÷ng n¨m 1955-1957.
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· chØ cho toμn §¶ng vμ toμn d©n ta cÇn
nhËn thøc râ: cuéc ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt,
hoμn thμnh ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc lμ mét cuéc ®Êu tranh l©u dμi
vμ gian khæ.
MiÒn B¾c ®i vμo kh«i phôc nÒn kinh tÕ bÞ tμn ph¸ trong chiÕn tranh.
Ng−êi kh¼ng ®Þnh: lóc nμy kinh tÕ lμ mÆt trËn chÝnh cña chóng ta. Chóng
Hå ChÝ Minh toμn tËp -4 -3
ta ph¶i kh«i phôc nÒn kinh tÕ quèc d©n ®¹t møc n¨m 1939, hoμn thμnh c¶i
c¸ch ruéng ®Êt, tiÕn hμnh tèt viÖc söa sai, tõng b−íc ph¸t triÓn kinh tÕ
quèc doanh, kinh tÕ hîp t¸c x·, tæ chøc l¹i s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch, c¶i
thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n. Trong khi chó träng mÆt trËn kinh tÕ, Ng−êi
rÊt quan t©m chØ ®¹o ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc vμ më réng quan hÖ ®èi
ngo¹i nh»m n©ng cao ®Þa vÞ n−íc ta trªn tr−êng quèc tÕ.
§èi víi c¸ch m¹ng miÒn Nam, ë nh÷ng n¨m ®Çu nμy, Chñ tÞch Hå ChÝ
Minh cïng §¶ng ta chñ tr−¬ng kiªn tr× ®Êu tranh ®ßi ®èi ph−¬ng ph¶i
nghiªm chØnh thi hμnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, tiÕn tíi hoμ b×nh thèng nhÊt
n−íc nhμ.
§Ó thèng nhÊt ý chÝ vμ søc m¹nh cña toμn d©n téc, Ng−êi nªu cao t−
t−ëng ®¹i ®oμn kÕt. Ng−êi nãi:
"§oμn kÕt lμ mét lùc l−îng v« ®Þch.
Lùc l−îng ®oμn kÕt ®· gióp C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng.
Lùc l−îng ®oμn kÕt ®· gióp kh¸ng chiÕn th¾ng lîi.
Lùc l−îng ®oμn kÕt sÏ ®éng viªn nh©n d©n tõ B¾c ®Õn Nam ®Êu tranh
®Ó thùc hiÖn hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc" (tr.49).
Ng−êi chñ tr−¬ng më réng vμ cñng cè MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt h¬n
n÷a: "Tõ Nam ®Õn B¾c, ai lμ ng−êi t¸n thμnh hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc
lËp, d©n chñ, th× chóng ta s½n sμng ®oμn kÕt víi hä, thËt thμ hîp t¸c víi
hä, dï tõ tr−íc ®Õn nay hä ®· theo phe ph¸i nμo" (tr.49).
B−íc sang giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi, Ng−êi x¸c ®Þnh môc tiªu hμng
®Çu cña §¶ng vμ Nhμ n−íc ta lμ ch¨m lo ®êi sèng cña nh©n d©n. Ng−êi
chØ râ nhiÖm vô cña miÒn B¾c lμ:
"Kiªn quyÕt n©ng cao dÇn møc sèng cña nh©n d©n, tr−íc hÕt lμ cña
c«ng nh©n, bé ®éi vμ c«ng chøc, ®ång thêi gi¶m nhÑ dÇn sù ®ãng gãp cña
n«ng d©n" (tr.48).
"TÊt c¶ nh÷ng viÖc §¶ng vμ ChÝnh phñ ®Ò ra ®Òu nh»m c¶i thiÖn ®êi
sèng cho nh©n d©n. Lμm g× mμ kh«ng nh»m môc ®Ých Êy lμ kh«ng ®óng"
(tr.150).
Trong x©y dùng kinh tÕ, c¶i thiÖn ®êi sèng, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lu«n
lu«n nhÊn m¹nh ph−¬ng ch©m ph¶i dùa vμo søc m×nh lμ chÝnh. Ng−êi nãi:
"Còng nh− trong thêi kú kh¸ng chiÕn, ph−¬ng ch©m cña ta hiÖn nay
lμ: tù lùc c¸nh sinh lμ chÝnh, viÖc c¸c n−íc b¹n gióp ta lμ phô.
C¸c n−íc b¹n gióp ta còng nh− thªm vèn cho ta. Ta ph¶i khÐo dïng c¸i
vèn Êy ®Ó båi bæ lùc l−îng cña ta, ph¸t triÓn kh¶ n¨ng cña ta. Song nh©n d©n
vμ c¸n bé ta tuyÖt ®èi chí v× b¹n ta gióp nhiÒu mμ ®©m ra û l¹i" (tr.30).
ViÖc c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n còng nh− vËy.
"Lùc l−îng nh©n d©n tæ chøc nhau l¹i lμ chÝnh. Kh«ng nªn û l¹i, mμ
ph¶i tù lùc c¸nh sinh.
ViÖc c¶i thiÖn ®êi sèng cho nh©n d©n còng ph¶i do nh©n d©n tù gióp
lÊy m×nh lμ chÝnh" (tr.150).
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kh«ng ngõng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò x©y dùng
§¶ng. Ng−êi ®· nhiÒu lÇn nh¾c nhë:
"§¶ng kh«ng ph¶i lμ n¬i ®Ó th¨ng quan, tiÕn chøc, ®Ó ph¸t tμi. Vμo
§¶ng lμ ®Ó phôc vô nh©n d©n, phôc vô giai cÊp, ®¶ng viªn ph¶i trë thμnh
ng−êi con hiÕu th¶o cña Tæ quèc, cña giai cÊp.
§¶ng ph¶i rÊt m¹nh, rÊt trong s¹ch" (tr.34).
Ng−êi nªu cao nguyªn t¾c cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin trong l·nh ®¹o
tËp thÓ vμ ph¶n ®èi sïng b¸i c¸ nh©n. Ng−êi nãi: ... "Chóng ta cÇn ph¶i
t¨ng c−êng tËp thÓ l·nh ®¹o tõ Trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng trong §¶ng vμ
trong c¬ quan chÝnh quyÒn.
TËp thÓ l·nh ®¹o ph¶i ®i ®«i víi c¸ nh©n phô tr¸ch.
Ph¶i ®Þnh râ chÕ ®é lμm viÖc, b¶o ®¶m nguyªn t¾c l·nh ®¹o cao nhÊt
cña §¶ng, tøc lμ tËp thÓ l·nh ®¹o.
Ph¶i më réng d©n chñ; ph¶i më réng phª b×nh vμ tù phª b×nh, nhÊt lμ
phª b×nh tõ d−íi lªn" (tr.157).
Ng−êi cßn nh¾c nhë vÊn ®Ò d©n chñ vμ kû luËt trong §¶ng:
"Trong néi bé §¶ng cã d©n chñ réng r·i, ®ång thêi cã kû luËt nghiªm
kh¾c. Ng−êi ®¶ng viªn ph¶i khiªm tèn, thμnh khÈn. Kh«ng cã ®¶ng viªn
nμo cã thÓ ®øng trªn §¶ng, tù cho m×nh lμ h¬n §¶ng" (tr.279).
Trong x©y dùng §¶ng, Ng−êi ®Æc biÖt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò gi¸o dôc
®¶ng viªn gi÷ g×n ®¹o ®øc.
Mét trong nh÷ng c«ng t¸c quan träng cña thêi kú 1955-1957 lμ tiÕn
hμnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®ît 5 ë 20 tØnh vμ 2 thμnh phè. Më ®Çu ®ît 5,
-2 -1
Ng−êi ®· nh¾c nhë c¸n bé ph¶i thËt sù n¾m v÷ng chÝnh s¸ch, tuyÖt ®èi chí
dïng nhôc h×nh, chí quy ®Þnh sai thμnh phÇn, chí b¾t bí lung tung, chí ®Ó
®Þch bao v©y.
Khi ph¸t hiÖn nh÷ng sai lÇm cña c¶i c¸ch ruéng ®Êt, Ng−êi göi th− cho
®ång bμo n«ng th«n, nãi râ mÆt th¾ng lîi vμ mÆt sai lÇm, Ng−êi nhÊn m¹nh:
"Trung −¬ng §¶ng vμ ChÝnh phñ ®· nghiªm kh¾c kiÓm ®iÓm nh÷ng sai lÇm
vμ khuyÕt ®iÓm Êy vμ ®· cã kÕ ho¹ch kiªn quyÕt söa ch÷a nh»m ®oμn kÕt c¸n
bé, ®oμn kÕt nh©n d©n, æn ®Þnh n«ng th«n, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt" (tr.236).
Trªn mÆt trËn kinh tÕ, trong ®iÒu kiÖn ®Êt n−íc võa ra khái chiÕn
tranh, Ng−êi lu«n lu«n nhÊn m¹nh vai trß quan träng cña n«ng
nghiÖp: "HiÖn nay §¶ng vμ ChÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh kh«i phôc kinh tÕ,
mμ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lμ chÝnh" (tr.79).
Yªu cÇu cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lμ b−íc ®Çu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò l−¬ng
thùc, cung cÊp nguyªn liÖu, vËt liÖu ®Ó kh«i phôc tiÓu c«ng nghiÖp, thñ
c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp vμ cung cÊp l©m thæ s¶n ®Ó më réng quan hÖ
bu«n b¸n víi c¸c n−íc ngoμi.
Trong x©y dùng kinh tÕ, Ng−êi lu«n lu«n nh¾c nhë:
"T¨ng gia s¶n xuÊt vμ thùc hμnh tiÕt kiÖm lμ hai viÖc cÇn thiÕt nhÊt ®Ó
ph¸t triÓn chÕ ®é d©n chñ nh©n d©n tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa x· héi" (tr.349).
Kh«i phôc kinh tÕ ph¶i ®i ®«i víi ph¸t triÓn v¨n ho¸. Ng−êi coi thanh
to¸n n¹n mï ch÷ lμ mét trong nh÷ng viÖc cÊp b¸ch vμ quan träng cña
nh©n d©n ta trong lóc nμy. Ng−êi nãi:
"NÕu ¨n no mÆc Êm mμ kh«ng häc th× còng kh«ng ®−îc" (tr.149).
"Kh«ng cã gi¸o dôc, kh«ng cã c¸n bé th× còng kh«ng nãi g× ®Õn kinh tÕ v¨n
ho¸" (tr.184).
Ng−êi ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc gi¸o dôc thiÕu niªn nhi ®ång. Ng−êi
chØ râ ®ã lμ viÖc chung cña gia ®×nh, tr−êng häc vμ x· héi. Bè mÑ, thÇy gi¸o
vμ ng−êi lín ph¶i cïng nhau phô tr¸ch; tr−íc hÕt lμ ph¶i lμm g−¬ng mÉu
cho c¸c em vÒ mäi viÖc. Trong néi dung gi¸o dôc, Ng−êi c¨n dÆn ph¶i chó ý
gi¸o dôc toμn diÖn: thÓ dôc, trÝ dôc, mü dôc, ®øc dôc. §èi víi ngμnh v¨n
ho¸, Ng−êi chØ râ: "môc tiªu lμ ®oμn kÕt nh©n d©n, gi¸o dôc tinh thÇn yªu
n−íc vμ x· héi chñ nghÜa cho nh©n d©n, ®éng viªn nh©n d©n thi ®ua s¶n
xuÊt, thùc hμnh tiÕt kiÖm, hoμn thμnh kÕ ho¹ch nhμ n−íc ®Ó cñng cè miÒn
B¾c vμ ®Êu tranh giμnh thèng nhÊt n−íc nhμ" (tr.326-327).
Nh÷ng ho¹t ®éng ngo¹i giao cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ gi÷a n¨m
1955 ®Õn hÕt n¨m 1957 ®· gãp phÇn to lín vμo viÖc vun ®¾p t×nh h÷u nghÞ
gi÷a nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa. N¨m 1955,
Ng−êi ®i th¨m Trung Quèc, M«ng Cæ, Liªn X«. N¨m 1957, Ng−êi ®i th¨m
c¸c n−íc TriÒu Tiªn, TiÖp Kh¾c, Céng hoμ D©n chñ §øc, Ba Lan, Nam T−,
Hunggari, Anbani, Bungari vμ Rumani.
Ng−êi cßn tiÕp nhiÒu §oμn ®¹i biÓu c¸c n−íc anh em sang th¨m h÷u
nghÞ n−íc ta, tiÕp nhiÒu phãng viªn n−íc ngoμi nh»m b¾c nhÞp cÇu h÷u
nghÞ gi÷a nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c n−íc.
T− t−ëng cña Ng−êi vÒ kh¶ n¨ng hîp t¸c gi÷a c¸c n−íc cã chÕ ®é
x· héi kh¸c nhau ®· ®−îc nªu lªn tõ thêi ®iÓm nμy. Ng−êi nãi:
"N−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ s½n sμng ®Æt mäi quan hÖ th©n thiÖn
hîp t¸c víi bÊt cø mét n−íc nμo trªn nguyªn t¾c t«n träng sù hoμn chØnh vÒ chñ
quyÒn vμ l·nh thæ cña nhau, kh«ng x©m ph¹m lÉn nhau, kh«ng can thiÖp néi
trÞ cña nhau, b×nh ®¼ng cïng cã lîi vμ chung sèng hoμ b×nh" (tr.5).
Ng−êi dμnh sù quan t©m ®Æc biÖt ®èi víi ®ång bμo miÒn Nam ®ang
t¹m thêi ph¶i sèng trong c¶nh chia c¾t, d−íi sù thèng trÞ tμn b¹o cña chÝnh
quyÒn tay sai.
Ng−êi kh¼ng ®Þnh tr−íc toμn thÕ giíi ch©n lý bÊt biÕn: §Êt n−íc ViÖt
Nam tõ B¾c ®Õn Nam lμ mét khèi, ph¶i ®−îc thèng nhÊt vμ nhÊt ®Þnh sÏ
thèng nhÊt.
Ng−êi lu«n lu«n thøc tØnh ý thøc céng ®ång "con L¹c ch¸u Hång", thøc
tØnh l−¬ng t©m cña mäi ng−êi ViÖt Nam, b¸c bá nh÷ng luËn ®iÖu xuyªn t¹c
cña kÎ thï chia rÏ khèi ®¹i ®oμn kÕt d©n téc vμ lªn ¸n nh÷ng téi ¸c cña
chÝnh quyÒn Ng« §×nh DiÖm tμn s¸t d· man nh©n d©n miÒn Nam, nhÊt lμ
nh÷ng gia ®×nh kh¸ng chiÕn cò. Ng−êi tè c¸o ©m m−u cña ®Õ quèc Mü cïng
bän tay sai ®ang t×m hÕt c¸ch ®Ó chia c¾t l©u dμi ®Êt n−íc ViÖt Nam, ©m
m−u biÕn miÒn Nam ViÖt Nam thμnh c¨n cø qu©n sù cña ®Õ quèc Mü.
Ng−êi kh¼ng ®Þnh "Thèng nhÊt n−íc nhμ lμ con ®−êng sèng cña nh©n d©n
ta. §¹i ®oμn kÕt lμ mét lùc l−îng tÊt th¾ng" (tr.198).
Ngoμi ra, trong TËp 8 nμy, b¹n ®äc cßn cã thÓ t×m thÊy sù quan t©m
chu ®¸o cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®èi víi c¸c ngμnh, c¸c giíi, c¸c tÇng líp
nh©n d©n, c«ng nh©n, n«ng d©n, bé ®éi, trÝ thøc, thanh thiÕu niªn, ®ång
bμo c¸c d©n téc thiÓu sè, c¸c t«n gi¸o, v.v. qua nh÷ng bøc th− hoÆc ®Õn tËn
n¬i th¨m hái, ch¨m sãc, ®éng viªn...
Hå ChÝ Minh toμn tËp 0 1
*
* *
Trong lÇn xuÊt b¶n nμy, hÇu hÕt c¸c t¸c phÈm ®· in trong lÇn xuÊt
b¶n tr−íc vμ nh÷ng t¸c phÈm míi ®−îc bæ sung ®Òu ®−îc ®èi chiÕu, hiÖu
®Ýnh theo b¶n gèc. Cã mét sè rÊt Ýt bμi do ch−a t×m thÊy v¨n b¶n gèc,
chóng t«i in theo lÇn xuÊt b¶n ®Çu tiªn.
Riªng nh÷ng bμi dÞch tõ b¶n tiÕng Nga ra tiÕng ViÖt, chóng t«i chän
b¶n tiÕng ViÖt ®¨ng chÝnh thøc trªn b¸o Nh©n d©n, bëi lóc sinh thêi tr−íc
khi b¸o ®¨ng Ng−êi ®Òu xem l¹i.
Do thêi gian h¹n chÕ so víi khèi l−îng c«ng viÖc ph¶i hoμn thμnh, tËp
s¸ch nμy khã tr¸nh khái cã thiÕu sãt, chóng t«i mong nhËn ®−îc sù ®ãng
gãp ý kiÕn cña c¸c b¹n ®äc gÇn xa.
VIÖN NGHI£N CøU CHñ NGHÜA M¸C - L£NIN
Vμ T¦ T¦ëNG Hå CHÝ MINH
LêI TUY£N Bè TR¦íC KHI L£N §¦êNG
§I TH¡M LI£N X¤ Vμ TRUNG QUèC
Th−a ®ång bμo toμn quèc,
Liªn X« vμ Trung Quèc lμ hai n−íc anh em cña ViÖt Nam ta.
H«m nay, ®¸p lêi mêi cña ChÝnh phñ Liªn X« vμ ChÝnh phñ
n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa, ChÝnh phñ n−íc ViÖt
Nam D©n chñ Céng hoμ vμ §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam cö mét
§oμn ®¹i biÓu sang th¨m Liªn X« vμ Trung Quèc.
T«i rÊt sung s−íng l·nh ®¹o §oμn ®¹i biÓu ®ã, vμ tin ch¾c
r»ng cuéc ®i th¨m nμy sÏ th¾t chÆt thªm t×nh ®oμn kÕt h÷u
nghÞ gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam
D©n chñ Céng hoμ víi nh©n d©n vμ chÝnh phñ hai n−íc b¹n.
Chóc ®ång bμo m¹nh khoÎ vμ cè g¾ng thi ®ua.
Nãi ngμy 22-6-1955.
B¸o Nh©n d©n, sè 477,
ngμy 23-6-1955.
2 3
DIÔN V¡N §äC T¹I NHμ GA
NAM NINH
C¸c ®ång chÝ th©n mÕn vμ c¸c b¹n,
§oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ
v« cïng vui mõng nhËn lêi mêi sang th¨m n−íc Céng hoμ
Nh©n d©n Trung Hoa vÜ ®¹i.
ViÖt Nam vμ Trung Quèc lμ hai n−íc anh em. T×nh h÷u nghÞ
ch©n thμnh vμ s©u xa gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n
Trung Quèc ®· cã tõ l©u. Ngμy nay, chóng t«i l¹i v« cïng
c¶m ®éng vÒ sù ®ãn tiÕp hÕt søc nång hËu cña c¸c ®ång chÝ
vμ c¸c b¹n ®èi víi chóng t«i. Nh©n dÞp nμy §oμn ®¹i biÓu
chóng t«i xin tá lßng ch©n thμnh c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ vμ c¸c
b¹n.
Trung Quèc lμ mét n−íc vÜ ®¹i, hïng c−êng vμ ®Ñp ®Ï. NÒn
v¨n ho¸ l©u ®êi vμ −u tó cña Trung Quèc ®· cã mét ¶nh
h−ëng s©u xa ë ch©u ¸ vμ trªn thÕ giíi.
Tõ ngμy nh©n d©n Trung Quèc giμnh ®−îc th¾ng lîi lÞch sö
trong cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng, d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng
Céng s¶n Trung Quèc quang vinh, nh©n d©n Trung Quèc ®·
tiÕn triÓn v−ît bùc vÒ mäi ph−¬ng diÖn trong c«ng cuéc x©y
dùng x· héi chñ nghÜa. Nh©n d©n ViÖt Nam coi ®ã còng lμ
thμnh tÝch cña b¶n th©n m×nh.
Nh©n d©n ViÖt Nam ngμy nay ®ang ra søc ®Êu tranh cñng cè
hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n
chñ. Cuéc ®Êu tranh ®ã ®· ®−îc vμ sÏ lu«n lu«n ®−îc sù
khuyÕn khÝch vμ ñng hé m¹nh mÏ cña nh©n d©n Trung Quèc
còng nh− nh©n d©n thÕ giíi.
Chóng t«i tin ch¾c r»ng cuéc ®Êu tranh chÝnh nghÜa cña
chóng t«i, mÆc dÇu tr−êng kú vμ m·nh liÖt, nh−ng nhÊt ®Þnh
th¾ng lîi. Mét lÇn n÷a, chóng t«i xin tá lßng c¶m ¬n s©u s¾c
nh©n d©n Trung Quèc vμ nh©n d©n tØnh Qu¶ng T©y.
T×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n hai n−íc ViÖt Nam vμ Trung
Quèc bÊt diÖt!
Chñ tÞch Mao Tr¹ch §«ng, l·nh tô vÜ ®¹i cña nh©n d©n
Trung Quèc vμ ng−êi b¹n th©n thiÕt cña nh©n d©n ViÖt Nam,
mu«n n¨m!
§äc ngμy 23-6-1955.
B¸o Nh©n d©n, sè 479,
ngμy 25-6-1955.
Hå ChÝ Minh toμn tËp 4 5
LêI PH¸T BIÓU
KHI §ÕN S¢N BAY B¾C KINH
Th−a Mao Chñ tÞch th©n mÕn,
Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n th©n mÕn,
§oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ v«
cïng phÊn khëi vμ sung s−íng ®−îc mêi sang th¨m n−íc
Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa vÜ ®¹i. Chóng t«i tr©n träng
chμo mõng §¶ng Céng s¶n Trung Quèc vμ ChÝnh phñ n−íc
Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa ®ang l·nh ®¹o nh©n d©n
Trung Quèc th¾ng lîi tiÕn lªn trªn ®−êng x©y dùng x· héi
chñ nghÜa.
§oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ
tá lêi c¶m ¬n nh©n d©n B¾c Kinh ®· nhiÖt liÖt hoan nghªnh
chóng t«i vμ nhê c¸c b¹n chuyÓn tíi nh©n d©n lao ®éng dòng
c¶m Trung Quèc lêi chμo sïng kÝnh cña chóng t«i.
C¸ch m¹ng nh©n d©n Trung Quèc th¾ng lîi vμ sù kiÕn thiÕt
x· héi chñ nghÜa ®ang ®−îc tiÕn hμnh cña nh©n d©n Trung
Quèc ®· cæ vò thªm lßng tin t−ëng ®èi víi nh©n d©n thuéc
®Þa vμ nöa thuéc ®Þa ë ph−¬ng §«ng vμ toμn thÕ giíi trong sù
nghiÖp ®Êu tranh gi¶i phãng cña hä vμ cã t¸c dông rÊt lín ®èi
víi viÖc cñng cè hoμ b×nh ë ViÔn §«ng vμ trªn thÕ giíi. Tr¶i
qua mÊy m−¬i n¨m bÞ ®au khæ v× sù ¸p bøc cña bän thùc d©n,
nh©n d©n ViÖt Nam ®· vμ ®ang tiÕn hμnh ®Êu tranh anh
dòng. Víi sù cè g¾ng bÒn bØ vμ víi ý chÝ bÊt khuÊt ®Ó giμnh
lÊy hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ ë ViÖt Nam,
nh©n d©n ViÖt Nam vÜnh viÔn kh«ng ®Ó cho bÊt cø kÎ nμo
x©m l−îc n−íc m×nh, ®ång thêi còng vÜnh viÔn kh«ng x©m
l−îc n−íc kh¸c. Nh©n d©n ViÖt Nam lu«n lu«n ñng hé tÊt c¶
nh÷ng cuéc ®Êu tranh chèng x©m l−îc vμ b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ
giíi.
Nh©n d©n ViÖt Nam tin ch¾c r»ng mäi sù ph©n tranh trªn
thÕ giíi ®Òu cã thÓ gi¶i quyÕt b»ng c¸ch hoμ b×nh; tin ch¾c
r»ng c¸c n−íc dï chÕ ®é x· héi kh¸c nhau vμ h×nh th¸i ý thøc
kh¸c nhau còng ®Òu cã thÓ chung sèng hoμ b×nh ®−îc.
N−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ s½n sμng ®Æt mäi quan hÖ
th©n thiÖn hîp t¸c víi bÊt cø mét n−íc nμo trªn nguyªn t¾c:
t«n träng sù hoμn chØnh vÒ chñ quyÒn vμ l·nh thæ cña nhau,
kh«ng x©m ph¹m lÉn nhau, kh«ng can thiÖp néi trÞ cña nhau,
b×nh ®¼ng cïng cã lîi vμ chung sèng hoμ b×nh. Chóng t«i tin
ch¾c r»ng sù hîp t¸c ®ã sÏ cã lîi cho c¶ ®«i bªn vμ cã lîi chung
cho c«ng cuéc hoμ b×nh toμn thÕ giíi. C«ng viÖc kiÕn thiÕt x·
héi chñ nghÜa huy hoμng vμ lùc l−îng hïng m¹nh trong cuéc
®Êu tranh b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi cña n−íc x· héi chñ nghÜa
Liªn X« vÜ ®¹i vμ c¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n ®· lμm cho tÊt c¶
c¸c n−íc vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi ngμy cμng
tin t−ëng r»ng nÕu viÖc ®Êu tranh b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi
®−îc tiÕn hμnh ®Õn cïng th× hoμ b×nh cã thÓ gi÷ v÷ng.
Cuéc ®Êu tranh anh dòng cña nh©n d©n ViÖt Nam ®−îc nh©n
d©n yªu chuéng hoμ b×nh toμn thÕ giíi ®ång t×nh vμ ñng hé
®· giμnh ®−îc th¾ng lîi vÜ ®¹i vμ tiÕp tôc tiÕn tíi th¾ng lîi
cuèi cïng.
ViÖc sang th¨m Trung Quèc cña §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ
n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ nhÊt ®Þnh sÏ lμm cho t×nh
h÷u nghÞ kh«ng g× lay chuyÓn næi gi÷a nh©n d©n hai n−íc
cμng ®−îc t¨ng c−êng thªm vμ nhÊt ®Þnh sÏ cã Ých cho hoμ
b×nh thÕ giíi.
T×nh h÷u nghÞ bÊt diÖt cña nh©n d©n hai n−íc ViÖt - Trung
mu«n n¨m!
Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m!
Ph¸t biÓu ngμy 25-6-1955.
B¸o Nh©n d©n, sè 481,
ngμy 27-6-1955.
6 7
DIÔN V¡N
TRONG BUæI TIÖC THñ T¦íNG CHU ¢N LAI
THÕT §OμN §¹I BIÓU CHÝNH PHñ VIÖT NAM
D¢N CHñ CéNG HOμ
Th−a ®ång chÝ Tr−ëng ban th−êng trùc Quèc héi,
Th−a ®ång chÝ Thñ t−íng th©n mÕn,
Th−a c¸c b¹n,
Th−a c¸c ®ång chÝ,
§oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ
sang th¨m Trung Quèc ®Ó tá t×nh th©n thiÖn, c¶m thÊy v«
cïng vui s−íng vμ vinh h¹nh khi ®Õn thñ ®« n−íc Céng hoμ
Nh©n d©n Trung Hoa. Suèt däc ®−êng, tõ Môc Nam Quan
®Õn B¾c Kinh, §oμn ®¹i biÓu chóng t«i ®· ®−îc nh©n d©n
Trung Quèc anh em vui mõng ®ãn tiÕp mét c¸ch hÕt søc
niÒm në. Mét lÇn n÷a, t«i xin thay mÆt §oμn ®¹i biÓu vμ
nh©n d©n ViÖt Nam thËt thμ c¶m t¹ nh©n d©n vμ ChÝnh phñ
Trung Quèc.
Trong lÞch sö, nh©n d©n hai n−íc Trung Quèc vμ ViÖt Nam
®· sím cã mét mèi t×nh h÷u nghÞ l©u ®êi vμ s©u s¾c. GÇn 100
n¨m nay, nh©n d©n hai n−íc chóng ta l¹i ®Òu bÞ bän ®Õ quèc
tr−êng kú ¸p bøc, bãc lét mét c¸ch tμn nhÉn. Chóng ta ch¼ng
nh÷ng lμ hai n−íc l¸ng giÒng th©n thiÖn mμ l¹i lμ anh em
ruét thÞt trong c¬n ho¹n n¹n. Trong mÊy n¨m gÇn ®©y quan
hÖ gi÷a hai n−íc ngμy cμng mËt thiÕt. Trong cuéc kh¸ng
chiÕn anh dòng gi¶i phãng cho Tæ quèc, còng nh− trong qu¸
tr×nh lao ®éng ®Ó hμn g¾n nh÷ng vÕt th−¬ng chiÕn tranh vμ
kh«i phôc nÒn kinh tÕ quèc d©n sau khi hoμ b×nh lËp l¹i, nh©n
d©n ViÖt Nam ®· lu«n lu«n ®−îc nh©n d©n Trung Quèc nhiÖt
liÖt ®ång t×nh vμ ñng hé. §ång thêi, tr−íc mäi th¾ng lîi trong
c«ng cuéc x©y dùng Tæ quèc vÜ ®¹i vμ tèt ®Ñp cña nh©n d©n
Trung Quèc, nh©n d©n ViÖt Nam còng vui mõng phÊn khëi
xem th¾ng lîi ®ã nh− lμ th¾ng lîi cña m×nh vËy. T×nh h÷u
nghÞ vμ quan hÖ mËt thiÕt gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta
thËt lμ l©u dμi, bÒn v÷ng, kh«ng g× lay chuyÓn næi vμ kh«ng ai
cã thÓ chia rÏ vμ ng¨n trë ®−îc.
ViÖt Nam vμ Trung Quèc ®oμn kÕt rÊt chÆt chÏ trong sù
nghiÖp chung b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi vμ lμm cho t×nh h×nh
quèc tÕ bít c¨ng th¼ng. §iÒu ®ã ®· tá râ trong Héi nghÞ ¸ -
Phi gÇn ®©y, ®Æc biÖt lμ trong Héi nghÞ Gi¬nev¬1
n¨m ngo¸i.
Trong Héi nghÞ Gi¬nev¬, §oμn ®¹i biÓu Trung Quèc, ®øng
®Çu lμ Thñ t−íng Chu ¢n Lai, ®· ®ãng gãp mét phÇn cùc kú
quan träng vμo sù thμnh c«ng cña Héi nghÞ. §iÒu ®ã ®· cã t¸c
dông rÊt lín trong viÖc thóc ®Èy sù nghiÖp hoμ b×nh ch©u ¸
vμ thÕ giíi tiÕn tíi.
CÇn ph¶i v¹ch râ HiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn Gi¬nev¬ kh«ng nh÷ng
®· lËp l¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng mμ cßn râ rμng thõa nhËn
®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt vμ l·nh thæ toμn vÑn cña
nh©n d©n §«ng D−¬ng. Nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam
kiªn quyÕt thi hμnh mäi ®iÒu kho¶n trong HiÖp ®Þnh
Gi¬nev¬. Tõ ngμy ®×nh chiÕn ®Õn nay, nh©n d©n ViÖt Nam ®·
dïng hμnh ®éng thùc tÕ mμ chøng tá r»ng m×nh bao giê còng
thμnh thËt chÊp hμnh c¸c ®iÒu kho¶n trong hiÖp ®Þnh quèc
tÕ. HiÖn nay, viÖc tr−íc m¾t lμ nh÷ng nhμ ®−¬ng côc cã thÈm
quyÒn trong khu vùc cña hai bªn ph¶i cö hμnh hiÖp th−¬ng
vÒ vÊn ®Ò tæng tuyÓn cö ®Ó thùc hiÖn tæng tuyÓn cö tù do vμo
n¨m 1956, do ®ã ®i ®Õn thèng nhÊt toμn quèc ViÖt Nam. §ã
lμ quyÒn thiªng liªng bÊt kh¶ x©m ph¹m cña nh©n d©n ViÖt
Nam; c¸c n−íc vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh toμn thÕ
giíi sÏ ñng hé chóng t«i. Chóng t«i rÊt mong c¸c nhμ ®−¬ng
côc cã liªn quan vμ c¸c n−íc tham gia Héi nghÞ Gi¬nev¬ ®¶m
nhiÖm nghÜa vô cña m×nh ®èi víi HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬.
Hå ChÝ Minh toμn tËp 8 9
§ång thêi víi viÖc tranh thñ thèng nhÊt toμn quèc, chóng t«i
cßn cñng cè vμ më réng thªm MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt.
Ngμy nay, bÊt cø ng−êi ViÖt Nam nμo t¸n thμnh hoμ b×nh,
thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ th× chóng t«i ®Òu kh«ng truy
cøu nh÷ng lÇm lçi ®· qua vμ hoan nghªnh hä cïng phÊn ®Êu
cho sù nghiÖp chung. Chóng t«i còng cÇn h¨ng h¸i h¬n n÷a
ra søc hμn g¾n vÕt th−¬ng chiÕn tranh, kh«i phôc nÒn kinh
tÕ quèc d©n. Trong nh÷ng c«ng t¸c ®ã, nh©n d©n ViÖt Nam
®· tá râ tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i lao ®éng, ra søc x©y dùng vμ
®· thu ®−îc kh¸ nhiÒu thμnh tÝch. Nh− viÖc x©y dùng l¹i con
®−êng s¾t Hμ Néi - Môc Nam Quan mμ nh©n d©n ViÖt Nam
gäi lμ "Con ®−êng hoμ b×nh, h÷u nghÞ" chÝnh lμ mét thμnh
tÝch râ rÖt nhÊt. Trong sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n−íc, chóng
t«i ®· ®−îc Liªn X«, Trung Quèc vμ c¸c n−íc b¹n kh¸c gióp
®ì rÊt nhiÒu. Sù gióp ®ì h÷u nghÞ quý b¸u ®ã ®· thμnh mét
lùc l−îng quan träng lu«n lu«n cæ vò chóng t«i. Ngμy nay,
chóng t«i rÊt cÇn mét hoμn c¶nh quèc tÕ hoμ b×nh ®Ó ®em
toμn lùc ra x©y dùng ®Êt n−íc. Chóng t«i cÇn ®Æt mèi quan
hÖ l¸ng giÒng tèt víi c¸c n−íc chung quanh. ChÝnh phñ n−íc
t«i ®· tõng tuyªn bè râ rÖt s½n sμng c¨n cø vμo 5 nguyªn t¾c
chung sèng hoμ b×nh ®· ®Ò ra trong b¶n tuyªn bè chung cña
c¸c Thñ t−íng Trung Quèc - Ên §é vμ Trung Quèc - DiÕn
§iÖn ®Ó ®Æt mèi quan hÖ b×nh th−êng h÷u h¶o víi bÊt cø
n−íc nμo dï cã chÕ ®é x· héi kh¸c nhau, ®Æc biÖt lμ víi c¸c
ChÝnh phñ nhμ vua Lμo vμ Cao Miªn còng nh− víi c¸c n−íc
kh¸c ë §«ng - Nam ¸. §èi víi n−íc Ph¸p, chóng t«i còng s½n
sμng ®Æt mèi quan hÖ b×nh th−êng vÒ kinh tÕ vμ v¨n ho¸ trªn
nguyªn t¾c b×nh ®¼ng, hai bªn ®Òu cã lîi. V× vËy, chóng t«i
hoμn toμn ñng hé b¶n tuyªn bè chung do l·nh tô hai n−íc
Liªn X« vμ Ên §é ph¸t biÓu gÇn ®©y.
Nh−ng ®Õ quèc Mü vμ nh÷ng kÎ theo ®u«i chóng l¹i cã ©m
m−u kh¸c. Chóng xem viÖc chung sèng hoμ b×nh nh− lμ
"n−íc s«i löa nãng", chóng ra søc ng¨n trë vμ ph¸ ho¹i HiÖp
®Þnh Gi¬nev¬, can thiÖp vμo néi chÝnh c¸c n−íc §«ng D−¬ng
vμ c¸c n−íc kh¸c, ph¸ ho¹i hoμ b×nh vμ thèng nhÊt cña ViÖt
Nam. Nh÷ng ©m m−u ®ã uy hiÕp nghiªm träng hoμ b×nh vμ
an toμn ë ch©u ¸ vμ thÕ giíi. Nh−ng bän ®Õ quèc hiÕu chiÕn
kh«ng thÓ nμo ng¨n c¶n ®−îc b−íc tiÕn cña lÞch sö. Lùc l−îng
hoμ b×nh, d©n chñ trªn thÕ giíi ngμy cμng lín m¹nh, cuéc
®Êu tranh kh«ng ngõng cña nh©n d©n §«ng D−¬ng lμ nh÷ng
®ßn ®¸nh m¹nh vμo ©m m−u ph¸ ho¹i cña bän g©y chiÕn.
Nh©n d©n ViÖt Nam tin ch¾c r»ng víi sù cè g¾ng kh«ng
ngõng cña b¶n th©n m×nh, l¹i ®−îc sù ñng hé cña lùc l−îng
hoμ b×nh lín m¹nh trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt lμ sù ®ång t×nh vμ
ñng hé th¾m thiÕt cña nh©n d©n hai n−íc anh em vÜ ®¹i lμ
Liªn X« vμ Trung Quèc, nh©n d©n ViÖt Nam nhÊt ®Þnh sÏ
thu ®−îc nh÷ng th¾ng lîi rùc rì trong cuéc ®Êu tranh chÝnh
nghÜa giμnh hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ trong
toμn quèc.
T«i xin thay mÆt §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam
D©n chñ Céng hoμ n©ng cèc chóc t×nh h÷u nghÞ bÒn v÷ng
gi÷a nh©n d©n hai n−íc ViÖt - Trung ngμy cμng cñng cè vμ
ph¸t triÓn, lùc l−îng hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi ngμy cμng
lín m¹nh.
N−íc Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa mu«n n¨m!
§¶ng Céng s¶n Trung Quèc vÜ ®¹i mu«n n¨m!
Chñ tÞch Mao Tr¹ch §«ng, l·nh tô vÜ ®¹i cña nh©n d©n
Trung Quèc, ng−êi b¹n th©n thiÕt cña nh©n d©n ViÖt Nam,
mu«n n¨m!
§äc ngμy 26-6-1955.
B¸o Nh©n d©n, sè 482,
ngμy 28-6-1955.
10 11
Cã PH£ B×NH PH¶I Cã Tù PH£ B×NH
B¸o Nh©n d©n th−êng ®¨ng nh÷ng bμi cña b¹n ®äc hoÆc cña
phãng viªn nhμ b¸o phª b×nh khuyÕt ®iÓm trong c«ng t¸c cña
mét sè ngμnh vμ ®Þa ph−¬ng. Nãi chung nhiÒu ý kiÕn phª
b×nh ®Òu cã c¨n cø vμ nh÷ng vÊn ®Ò phª b×nh ®Òu lμ nh÷ng
vÊn ®Ò cã quan hÖ ®Õn ®êi sèng nh©n d©n vμ c«ng t¸c cña
Nhμ n−íc.
Song phª b×nh kh«ng ph¶i ®Ó cã phª b×nh mμ cÇn ph¶i ®i ®Õn
söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®· nªu ra nÕu nh÷ng khuyÕt
®iÓm ®ã ®óng. Sau khi b¸o nªu ý kiÕn phª b×nh ®· cã mét sè
®Þa ph−¬ng vμ c¬ quan tù phª b×nh c«ng khai trªn b¸o vμ ®Ò
ra ph−¬ng ph¸p söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, nh− gÇn ®©y TØnh uû
Cao B»ng ®· göi bμi tù kiÓm th¶o ®¨ng b¸o. §ã lμ mét ®iÒu
rÊt tèt. Nh−ng còng cßn nhiÒu viÖc phª b×nh nªu lªn b¸o råi
kh«ng thÊy nh÷ng c¬ quan hay ®Þa ph−¬ng cã vÊn ®Ò lªn
tiÕng, nh− ®èi víi bμi phª b×nh TØnh uû Thanh Ho¸ coi nhÑ
l·nh ®¹o s¶n xuÊt, nhμ ga Hμ Néi cã nh÷ng hiÖn t−îng l·ng
phÝ, v.v..
Mong r»ng c¸c c¬ quan hay ®Þa ph−¬ng cã nh÷ng vÊn ®Ò b¸o
®· nªu lªn nªn ph¸t biÓu ý kiÕn, nãi râ chç nμo b¸o phª b×nh
®óng, chç nμo sai, vμ cã khuyÕt ®iÓm th× ph¶i söa ch÷a nh−
thÕ nμo. Cã nh− thÕ th× phª b×nh míi cã Ých.
H.B.
B¸o Nh©n d©n, sè 488, ngμy 4-7-1955.
TH¥ VÞNH V¹N Lý TR¦êNG HµNH0F1
)
ThÝnh thuyÕt tr−êng thμnh v¹n lý tr−êng,
§Çu liªn §«ng H¶i vÜ T©y C−¬ng,
Kû thiªn b¸ch v¹n lao ®éng gi¶,
KiÕn tróc t− thμnh trÊn nhÊt ph−¬ng!
T¹m dÞch lμ:
ThÊy nãi tr−êng thμnh dμi v¹n dÆm,
§Çu tõ §«ng H¶i cuèi T©y C−¬ng.
Hμng ngμn tr¨m v¹n ng−êi lao ®éng,
X©y ®¾p ng«i thμnh trÊn mét ph−¬ng!
S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña
Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt,
Hμ Néi, 1956, t.III, tr.168.
___________
1). Nh©n dÞp sang th¨m Trung Quèc, ngμy 6-7-1955, Chñ tÞch Hå
ChÝ Minh vμ §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ ta dõng l¹i xem V¹n lý
tr−êng thμnh ë phÝa §«ng B¾c Thñ ®« B¾c Kinh, Ng−êi cã lμm bμi
th¬ ghi c¶m t−ëng nh− trªn.
Hå ChÝ Minh toμn tËp 12 13
BμI NãI CHUYÖN VíI NH¢N D¢N
TRUNG QUèC QUA §μI PH¸T THANH
B¾C KINH
Tr−íc hÕt t«i xin thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam göi bμ con lêi
chμo th©n ¸i. T«i cïng §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt
Nam D©n chñ Céng hoμ rÊt sung s−íng ®−îc dÞp sang th¨m
Trung Quèc ®Ó th¾t chÆt thªm t×nh anh em mμ nh©n d©n hai
n−íc chóng ta ®· s½n cã tõ mÊy ngh×n n¨m. Chóng t«i rÊt
c¶m ®éng viÖc §¶ng Céng s¶n, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n
Trung Quèc ®ãn tiÕp mét c¸ch cùc kú vån v· nh− ®ãn tiÕp
nh÷ng ng−êi th©n thÝch tõ ph−¬ng xa míi vÒ. Chóng t«i rÊt
sung s−íng thÊy Mao Chñ tÞch vμ c¸c l·o ®ång chÝ ai còng
hång hμo m¹nh khoÎ, mäi ng−êi ®Òu vui t−¬i.
Chóng t«i ®· ®i th¨m vμi nhμ m¸y, n«ng tr−êng, hîp t¸c x·
n«ng nghiÖp, tr−êng häc, v.v.. §Õn ®©u còng thÊy phong trμo
thi ®ua x©y dùng chñ nghÜa x· héi. ë c«ng x−ëng th× thÊy
nh÷ng m¸y mãc tèi t©n do c¸c chiÕn sÜ vμ anh hïng lao ®éng
®iÒu khiÓn, møc s¶n xuÊt ngμy cμng t¨ng. ë n«ng th«n th×
thÊy nh÷ng ®¸m lóa vμ hoa mÇu t−¬i ®Ñp nh− nh÷ng bøc gÊm
dμi réng mªnh m«ng do bμn tay cÇn cï cña hμng triÖu anh chÞ
em n«ng d©n thªu dÖt. Bªn c¹nh nhiÒu nhμ cöa l©u ®μi, ®−êng
s¸ cña thμnh phè cò ®· söa sang më réng, chóng t«i thÊy mäc
lªn nhμ cöa, l©u ®μi vμ ®−êng s¸ míi cμng ngμy cμng nhiÒu.
Nãi tãm l¹i, nh÷ng ®iÒu m¾t thÊy tai nghe cho phÐp chóng t«i
nãi tr−íc r»ng d−íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng Céng s¶n,
cña ChÝnh phñ Trung Quèc vμ cña Mao Chñ tÞch, víi tinh
thÇn h¨ng h¸i thi ®ua s¶n xuÊt cña nh©n d©n Trung Quèc, kÕ
ho¹ch 5 n¨m nhÊt ®Þnh thμnh c«ng tèt ®Ñp. §iÒu ®ã lμm cho
chóng t«i sung s−íng v× chóng t«i coi nh©n d©n Trung Quèc
th¾ng lîi còng nh− b¶n th©n ViÖt Nam chóng t«i th¾ng lîi.
TÝnh t«i rÊt yªu trÎ con cho nªn võa ®Õn B¾c Kinh t«i véi ®i
th¨m nhμ göi trÎ vμ tr−êng tiÓu häc, thÊy ch¸u nμo còng
ngoan, còng xinh ®Ñp, vui vÎ, m¹nh khoÎ, t«i rÊt sung s−íng
vμ thÇm nghÜ r»ng c¸c ch¸u Êy sÏ lμ nh÷ng c«ng d©n cña x·
héi céng s¶n mμ chóng ta ®ang phÊn ®Êu ®Ó x©y dùng cho
t−¬ng lai.
Chóng t«i mõng r»ng nh÷ng thμnh tÝch tèt ®Ñp mμ chóng t«i
tr«ng thÊy lμ kÕt qu¶ ®Çu tiªn cña hμng mÊy m−¬i n¨m phÊn
®Êu anh dòng cña §¶ng Céng s¶n Trung Quèc vÜ ®¹i, cña
nh©n d©n lao ®éng Trung Quèc vÜ ®¹i.
B©y giê t«i xin b¸o c¸o tãm t¾t vÒ t×nh h×nh cña n−íc ViÖt
Nam chóng t«i:
D−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ
n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, nh©n d©n ViÖt Nam
chóng t«i ®ang ra søc ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc
hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶
n−íc. Chóng t«i cã nhiÒu khã kh¨n nh−ng chóng t«i kh«ng sî
khã kh¨n, bëi v× víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n chóng t«i, víi sù
ñng hé cña anh em Liªn X«, Trung Quèc vμ c¸c n−íc b¹n
kh¸c, víi sù ®ång t×nh cña nh©n d©n c¸c n−íc §«ng- Nam ¸
vμ c¸c n−íc yªu chuéng hoμ b×nh trªn thÕ giíi, chóng t«i tin
ch¾c r»ng chóng t«i nhÊt ®Þnh v−ît ®−îc mäi khã kh¨n vμ
giμnh ®−îc th¾ng lîi hoμn toμn.
14 15
Lêi ng¾n t×nh dμi, tr−íc khi kÕt thóc c©u chuyÖn, t«i xin chóc
bμ con lu«n lu«n m¹nh khoÎ vμ lu«n lu«n tiÕn bé trong mäi
c«ng viÖc. T«i göi c¸c ch¸u bÐ Trung Quèc nhiÒu c¸i h«n.
Trong lóc chóng t«i ë B¾c Kinh th× t«i tiÕp ®−îc th− tõ cña
c¸c bμ con ë c¸c n¬i göi ®Õn rÊt nhiÒu, nh©n dÞp nμy t«i xin
c¶m ¬n tÊt c¶ bμ con.
T«i xin h« khÈu hiÖu:
- T×nh h÷u nghÞ nh©n d©n hai n−íc ViÖt - Trung mu«n n¨m!
- Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m!
Nãi ngμy 7-7-1955.
B¸o Nh©n d©n, sè 494,
ngμy 10-7-1955.
LêI PH¸T BIÓU ë ULAN BATO,
THñ §¤ M¤NG Cæ
Th−a ®ång chÝ Thñ t−íng,
Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n th©n mÕn,
§oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ
rÊt vui mõng cã dÞp ®Õn Ulan Bato, Thñ ®« cña n−íc b¹n
Céng hoμ Nh©n d©n M«ng Cæ. Chóng t«i xin c¶m ¬n c¸c ®ång
chÝ ®· ®ãn tiÕp chóng t«i mét c¸ch nhiÖt liÖt vμ chóng t«i nhê
c¸c ®ång chÝ chuyÓn ®Õn nh©n d©n lao ®éng M«ng Cæ lêi chμo
h÷u nghÞ cña nh©n d©n ViÖt Nam.
Tõ n−íc ViÖt Nam qua Trung Quèc ®Õn n−íc M«ng Cæ,
®−êng tuy xa nh−ng cïng chung mét lý t−ëng, cïng chung
mét ý chÝ: b¶o vÖ hoμ b×nh vμ x©y dùng ®êi sèng tù do, h¹nh
phóc.
Nh÷ng thμnh tÝch x©y dùng x· héi chñ nghÜa cña anh em
M«ng Cæ lμm nh©n d©n ViÖt Nam rÊt phÊn khëi. Thay mÆt
nh©n d©n ViÖt Nam, chóng t«i xin tá lßng biÕt ¬n c¸c b¹n ®·
®ång t×nh vμ ñng hé chóng t«i trong cuéc kh¸ng chiÕn b¶o vÖ
Tæ quèc, còng nh− trong cuéc ®Êu tranh hiÖn t¹i ®Ó cñng cè
hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n
chñ trong c¶ n−íc ViÖt Nam.
Chóng t«i tin ch¾c r»ng t×nh h÷u nghÞ vμ sù hîp t¸c gi÷a hai
n−íc chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ ngμy cμng ph¸t triÓn gãp phÇn
vμo c«ng cuéc b¶o vÖ hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi.
T×nh ®oμn kÕt anh em gi÷a nh©n d©n hai n−íc ViÖt Nam vμ
M«ng Cæ mu«n n¨m!
Ph¸t biÓu ngμy 8-7-1955.
B¸o Nh©n d©n, sè 494,
ngμy 10-7-1955.
Hå ChÝ Minh toμn tËp 16 17
LêI §¸P T¹I S¢N BAY IÕCcóT
(LI£N X¤)
C¸c ®ång chÝ th©n mÕn
C¸c b¹n,
§oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ
tá lßng thμnh thËt c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n ®· ®ãn
tiÕp mét c¸ch nång nhiÖt. T«i xin chuyÓn ®Õn c¸c ®ång chÝ vμ
c¸c b¹n lêi chμo th©n ¸i cña nh©n d©n ViÖt Nam, chóc mõng
tÊt c¶ c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi to lín
trong sù nghiÖp vÜ ®¹i x©y dùng chñ nghÜa céng s¶n d−íi sù
l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n Liªn X«.
§¶ng Céng s¶n Liªn X« mu«n n¨m!
T×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n Liªn X«
mu«n n¨m!
Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m!
Chñ nghÜa céng s¶n mu«n n¨m!
§äc ngμy 9-7-1955.
B¸o Nh©n d©n, sè 495,
ngμy 11-7-1955.
LêI §¸P T¹I THμNH PHè N¤V¤XIBIA
(LI£N X¤)
C¸c b¹n th©n mÕn,
Chóng t«i rÊt lÊy lμm sung s−íng ®Õn th¨m thμnh phè cña
c¸c b¹n, Thñ ®« danh tiÕng cña Xibªri. T«i xin chuyÓn tíi c¸c
b¹n lêi chμo mõng nång nhiÖt cña nh©n d©n ViÖt Nam vμ
thμnh thËt c¶m ¬n sù ®ãn tiÕp nång hËu cña c¸c b¹n ®èi víi
chóng t«i.
T×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ Nh©n d©n Liªn
X« mu«n n¨m!
Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m!
§äc ngμy 10-7-1955.
B¸o Nh©n d©n, sè 496,
ngμy 12-7-1955.
18 19
§IÖN MõNG QUèC KH¸NH
N¦íC CéNG HOμ NH¢N D¢N M¤NG Cæ
KÝnh göi ®ång chÝ X¨mbu, Chñ tÞch Chñ tÞch ®oµn Quèc
héi n−íc Céng hoµ Nh©n d©n M«ng Cæ vµ ®ång chÝ Xª®enban,
Thñ t−íng n−íc Céng hoµ Nh©n d©n
M«ng Cæ,
Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 34 ngμy C¸ch m¹ng nh©n d©n
M«ng Cæ th¾ng lîi, t«i xin thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam,
ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh c¸
nh©n t«i, göi hai ®ång chÝ, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ Céng hoμ
Nh©n d©n M«ng Cæ lêi chμo mõng nhiÖt liÖt.
Nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng
hoμ chóc nh©n d©n M«ng Cæ, d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng
Nh©n d©n c¸ch m¹ng M«ng Cæ vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ
Nh©n d©n M«ng Cæ, víi sù gióp ®ì hÕt lßng cña Liªn X«, sÏ
thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi trong c«ng cuéc x©y dùng x· héi
chñ nghÜa, gãp phÇn gi÷ g×n vμ cñng cè hoμ b×nh trªn thÕ
giíi.
T«i xin chóc t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta
ngμy thªm th¾m thiÕt vμ chÆt chÏ v× lîi Ých cña nh©n d©n hai
n−íc chóng ta vμ v× lîi Ých cña hoμ b×nh.
Chñ tÞch kiªm Thñ t−íng
n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ
Hå CHÝ MINH
B¸o Nh©n d©n, sè 495,
ngμy 11-7-1955.
LêI PH¸T BIÓU ë S¢N BAY THμNH PHè
XVÐCLèP
Th−a c¸c ®ång chÝ th©n mÕn,
Th−a c¸c b¹n th©n mÕn,
T«i xin thμnh t©m c¶m ¬n c¸c b¹n ®· tiÕp ®ãn t«i vμ §oμn
®¹i biÓu ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ mét c¸ch
niÒm në, khiÕn chóng t«i kh«ng bao giê quªn ®−îc.
T«i rÊt sung s−íng ®−îc chuyÓn tíi c¸c b¹n lêi chμo anh em
cña nh©n d©n ViÖt Nam. Nh©n d©n ViÖt Nam xin chóc c¸c
b¹n ngμy cμng thÞnh v−îng h¬n lªn vμ thu ®−îc nhiÒu th¾ng
lîi míi trong viÖc x©y dùng chñ nghÜa céng s¶n.
Chóng t«i ®· nghe nãi nhiÒu vÒ thμnh phè léng lÉy nμy cña
c¸c b¹n, vÒ nh÷ng nh©n tμi s¸ng t¹o ra nhiÒu m¸y mãc rÊt
thÇn t×nh. Sù ®ãn tiÕp cña c¸c b¹n ®· nãi lªn mèi t×nh nång
hËu cña c¸c d©n téc ë Liªn X« vÜ ®¹i ®èi víi nh©n d©n n−íc
ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ.
T×nh h÷u nghÞ bÊt diÖt gi÷a nh©n d©n Liªn X« vμ nh©n d©n
ViÖt Nam mu«n n¨m!
§¶ng Céng s¶n Liªn X« mu«n n¨m!
Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m!
Ph¸t biÓu ngμy 11-7-1955.
B¸o Nh©n d©n, sè 497,
ngμy 13-7-1955.
Hå ChÝ Minh toμn tËp 20 21
LêI PH¸T BIÓU T¹I S¢N BAY M¸TXC¥VA
Th−a Chñ tÞch Chñ tÞch ®oμn X«viÕt tèi cao Liªn X«,
Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n,
§oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ
rÊt sung s−íng vμ c¶m ®éng ®−îc mêi sang th¨m Liªn X«,
thμnh tr× cña c¸ch m¹ng, thμnh tr× cña hoμ b×nh thÕ giíi vμ
xø së cña t×nh huynh ®Ö vÜ ®¹i.
Thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam, t«i xin göi nh©n d©n
M¸txc¬va, toμn thÓ nh©n d©n Liªn X« lêi chμo mõng nång
nhiÖt vμ lßng biÕt ¬n s©u xa. C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa
Th¸ng M−êi vÜ ®¹i ®· chØ cho nh©n d©n ViÖt Nam con ®−êng
th¾ng lîi ®Ó gi¶i phãng d©n téc.
ChÝnh s¸ch cña Liªn X« nh»m b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi vμ
nh÷ng cè g¾ng cña Liªn X« ë Héi nghÞ Gi¬nev¬ ®· gióp nh©n
d©n ViÖt Nam lËp l¹i hoμ b×nh trªn c¬ së t«n träng ®éc lËp,
thèng nhÊt vμ toμn vÑn l·nh thæ.
HiÖn nay nh©n d©n ViÖt Nam ®ang cã nhiÒu nhiÖm vô quan
träng lμ cñng cè hoμ b×nh, hoμn thμnh thèng nhÊt b»ng tæng
tuyÓn cö tù do theo HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, ®ång thêi ph¶i kh«i
phôc vμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n ®· bÞ tμn ph¸ trong
8 n¨m kh¸ng chiÕn ®Ó hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong
c¶ n−íc.
Trong cuéc ®Êu tranh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ®ã, chóng
t«i tin ch¾c sÏ ®−îc Liªn X«, c¸c n−íc anh em kh¸c vμ nh©n
d©n yªu chuéng hoμ b×nh trªn thÕ giíi gióp ®ì. Lùc l−îng hoμ
b×nh trªn toμn thÕ giíi ®ang lín m¹nh mét c¸ch v÷ng ch¾c.
ChÝnh s¸ch hoμ b×nh cña Liªn X« cμng ngμy cμng ®−îc thªm
nhiÒu n−íc ñng hé vμ t¸n thμnh.
Chóng t«i nhiÖt liÖt ñng hé chÝnh s¸ch cña Liªn X« chñ
tr−¬ng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò quèc tÕ ®ang tranh chÊp b»ng
®−êng lèi th−¬ng l−îng vμ c¸c n−íc cã chÕ ®é x· héi kh¸c
nhau cã kh¶ n¨ng chung sèng hoμ b×nh.
Chóng t«i nhiÖt liÖt ñng hé b¶n tuyªn bè chung cña ®ång chÝ
Bunganin, Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng Liªn X« vμ Thñ
t−íng Ên §é Nªru.
Dùa vμo 5 nguyªn t¾c ®−îc nh¾c l¹i trong b¶n tuyªn bè ®ã,
n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ mong muèn thμnh lËp
quan hÖ b×nh ®¼ng vμ hai bªn cïng cã lîi víi c¸c n−íc l¸ng
giÒng ë §«ng D−¬ng vμ ë §«ng - Nam ¸, víi n−íc Ph¸p vμ c¸c
n−íc kh¸c trªn thÕ giíi.
Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n,
T«i thμnh thËt c¶m ¬n tÊt c¶ c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n ®· tíi
®ãn tiÕp chóng t«i ngμy h«m nay mét c¸ch nång nhiÖt nh−
thÕ nμy. Chóng t«i tin ch¾c r»ng thêi gian §oμn ®¹i biÓu
ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ë Liªn X« sÏ
®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn vμ cñng cè t×nh h÷u nghÞ gi÷a hai
n−íc chóng ta.
T×nh h÷u nghÞ kh«ng g× lay chuyÓn næi gi÷a nh©n d©n ViÖt
Nam vμ Liªn X« mu«n n¨m!
Liªn bang X«viÕt mu«n n¨m!
§¶ng Céng s¶n Liªn X« mu«n n¨m!
Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m!
Ph¸t biÓu ngμy 12-7-1955.
B¸o Nh©n d©n, sè 498,
ngμy 14-7-1955.
22 23
C¶M T¦ëNG GHI TRONG Sæ VμNG
L¦U NIÖM T¹I §IÖN CREM 1F1
)
Lªnin, ng−êi thÇy d¹y vÜ ®¹i cña c¸ch mÖnh v« s¶n. Còng lμ
mét vÞ ®¹o ®øc rÊt cao, d¹y chóng ta ph¶i thùc hiÖn cÇn,
kiÖm, liªm, chÝnh.
Tinh thÇn Lªnin mu«n ®êi bÊt diÖt.
Ngμy 13 th¸ng 7 n¨m 1955
Hå CHÝ MINH
B¶n chôp bót tÝch
l−u t¹i ViÖn LÞch sö §¶ng.
___________
1) Ngµy 13-7, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ §oµn ®¹i biÓu ta ®· ®Õn th¨m
n¬i lµm viÖc cña V.I. Lªnin trong ®iÖn Cremli. T¹i ®©y, Chñ tÞch Hå ChÝ
Minh ®· ghi c¶m t-ëng cña Ng-êi trong sæ l-u niÖm.
LêI PH¸T BIÓU TR¦íC KHI RêI M¸TXC¥VA
Th−a c¸c ®ång chÝ,
Th−a c¸c b¹n th©n mÕn,
§oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ
sang th¨m Liªn X« ®· lμm xong nhiÖm vô vμ h«m nay lªn
®−êng vÒ n−íc. §Õn Liªn X«, ®−îc §¶ng Céng s¶n, ChÝnh
phñ vμ nh©n d©n Liªn X« ®ãn tiÕp ©n cÇn, th©n mËt nh− anh
em ruét thÞt, chóng t«i rÊt c¶m ®éng.
H«m nay lªn ®−êng vÒ n−íc, chóng t«i thËt thμ c¶m t¹ nhiÖt
t×nh cña §¶ng Céng s¶n, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Liªn X« ®èi
víi nh©n d©n ViÖt Nam chóng t«i vμ ®èi víi chóng t«i.
Chóng t«i ®· ®i th¨m nhiÒu c«ng tr×nh kiÕn thiÕt vÜ ®¹i c«ng
nghiÖp vμ n«ng nghiÖp. Chóng t«i ®· ®i th¨m c¸c tr−êng ®¹i
häc M¸txc¬va, tr¹i nghØ hÌ cña c¸c em thiÕu niªn. Chóng t«i
rÊt vui mõng thÊy ®êi sèng cña nh©n d©n Liªn X« ngμy cμng
sung s−íng vμ lùc l−îng cña nh©n d©n Liªn X« thËt lμ vÜ ®¹i.
Lùc l−îng Êy nhÊt ®Þnh b¶o vÖ ®−îc hoμ b×nh thÕ giíi vμ x©y
dùng chñ nghÜa céng s¶n thμnh c«ng.
Chóng t«i ®· héi ®μm víi c¸c ®ång chÝ trong ChÝnh phñ Liªn
X«, nhÊt trÝ nhËn ®Þnh vÒ nhiÒu vÊn ®Ò quèc tÕ vμ t¸n thμnh
viÖc ph¸t triÓn quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n hai n−íc
chóng ta.
ChÝnh phñ Liªn X« ®ång t×nh ñng hé, l¹i cßn thiÕt thùc gióp
®ì nh©n d©n ViÖt Nam trong cuéc ®Êu tranh cñng cè hoμ
b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ
trong c¶ n−íc ViÖt Nam.
Sù gióp ®ì v« t− Êy lμm cho nh©n d©n ViÖt Nam thªm tin
t−ëng vμ thªm søc m¹nh ®Êu tranh vμ ®ång thêi cßn lμm cho
Hå ChÝ Minh toμn tËp 24 25
chóng t«i thÊy râ tr¸ch nhiÖm to lín cña m×nh trong viÖc
mau chãng kh«i phôc l¹i nÒn kinh tÕ, c¶i thiÖn ®êi sèng vμ
båi d−ìng lùc l−îng cña nh©n d©n.
Chóng t«i tin r»ng tõ nay quan hÖ hîp t¸c gi÷a nh©n d©n
ViÖt Nam vμ nh©n d©n Liªn X« mçi ngμy sÏ ph¸t triÓn h¬n
vμ t×nh h÷u nghÞ v÷ng ch¾c kh«ng g× lay chuyÓn ®−îc gi÷a
nh©n d©n Liªn X« vμ nh©n d©n ViÖt Nam sÏ cμng thªm bÒn
v÷ng vμ cñng cè.
Mét lÇn n÷a chóng t«i thËt thμ c¶m ¬n t×nh th¾m thiÕt cña
§¶ng Céng s¶n, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Liªn X« ®èi víi
nh©n d©n ViÖt Nam vμ ®èi víi chóng t«i.
T×nh h÷u nghÞ bÊt diÖt gi÷a ViÖt Nam vμ Liªn X« mu«n n¨m!
§¶ng Céng s¶n Liªn X« mu«n n¨m!
Liªn bang X«viÕt, thμnh tr× hoμ b×nh thÕ giíi, mu«n n¨m!
Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m!
Ph¸t biÓu ngμy 18-7-1955.
B¸o Nh©n d©n, sè 504,
ngμy 20-7-1955.
TH¦ GöI C¸C CH¸U L¦U HäC SINH
VIÖT NAM HäC ë M¸TXC¥VA
Th©n göi c¸c ch¸u l−u häc sinh kü thuËt, tiÕng Nga vμ c¸c
ch¸u thiÕu nhi ViÖt Nam häc ë M¸txc¬va,
B¸c vμ ph¸i ®oμn muèn th¨m tÊt c¶ c¸c ch¸u. TiÕc v× bËn qu¸
kh«ng thÓ ®i ®−îc.
B¸c rÊt vui lßng ®−îc biÕt tÊt c¶ c¸c ch¸u ®Òu cè g¾ng ch¨m
chØ häc tËp vμ biÕt tiÕt kiÖm. Nh− thÕ lμ rÊt tèt. ThÕ lμ c¸c
ch¸u ®· thùc hiÖn ®−îc lêi B¸c dÆn: ë Liªn X« còng ph¶i lu«n
lu«n nhí ®Õn hoμn c¶nh khã kh¨n ë trong n−íc.
Nay ph¸i ®oμn trë vÒ n−íc, B¸c cã mÊy ®iÒu dÆn chung c¸c
ch¸u:
1. C¸c ch¸u häc kü thuËt vμ häc tiÕng Nga cÇn nhËn râ m×nh
häc cèt ®Ó phôc vô Tæ quèc, phôc vô nh©n d©n. Häc ngμnh
nμo còng cÇn ph¶i c¨n cø vμo nhu cÇu cña Tæ quèc, cña nh©n
d©n mμ ®Þnh, kh«ng thÓ tuú theo së thÝch riªng cña m×nh.
2. C¸c ch¸u thiÕu niªn ph¶i lu«n lu«n ngoan ngo·n, kÝnh
träng, v©ng lêi c« gi¸o, thÇy gi¸o vμ th−¬ng yªu gióp ®ì lÉn
nhau. Nghe nãi cã vμi ch¸u ch−a ®−îc thËt ngoan, cßn h¬i
b−íng bØnh. B¸c mong c¸c ch¸u Êy h·y cè g¾ng söa ch÷a ®Ó
tÊt c¶ c¸c ch¸u trë thμnh nh÷ng thiÕu nhi ngoan ngo·n, xøng
®¸ng lμ ch¸u ngoan cña B¸c.
3. Nhê §¶ng Céng s¶n, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Liªn X« hÕt
lßng gióp ®ì c¸c ch¸u ¨n häc, vËy c¸c ch¸u ph¶i ch¨m häc
tiÕn bé vμ ®oμn kÕt víi c¸c b¹n Liªn X«. Nh− thÕ míi xøng
®¸ng víi c«ng ¬n gi¸o dôc cña Liªn X«.
§¶ng, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ta rÊt mong muèn c¸c ch¸u
ngμy cμng tiÕn bé, häc tËp ®−îc nhiÒu kÕt qu¶ ®Ó mai sau vÒ
26 27
n−íc phôc vô nh©n d©n. B¸c lu«n theo dâi sù tiÕn bé cña c¸c
ch¸u. B¸c mong c¸c ch¸u cã nhiÒu thμnh tÝch míi b¸o c¸o cho
B¸c.
B¸c h«n c¸c ch¸u
IÕccót, ngμy 19 th¸ng 7 n¨m 1955
B¸C Hå
B¸o TiÒn phong,
ngμy 17 - 23-5-1983.
§IÖN MõNG QUèC KH¸NH
N¦íC CéNG HOμ NH¢N D¢N BALAN
KÝnh göi ®ång chÝ AlÕchx¨ng®¬ Dav¸txki,
Chñ tÞch Héi ®ång quèc gia n−íc Céng hoμ Nh©n
d©n
Ba Lan vμ ®ång chÝ Gi«dÐp Xir¨ngkiªvÝch, Chñ
tÞch
Héi ®ång Bé tr−ëng n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Ba
Lan,
Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 11 ngμy phôc h−ng n−íc Ba Lan,
t«i xin thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam, ChÝnh phñ ViÖt Nam
D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, göi hai ®ång
chÝ, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Ba
Lan lêi chμo mõng nhiÖt liÖt.
Nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng
hoμ chóc nh©n d©n Ba Lan, d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng C«ng
nh©n thèng nhÊt Ba Lan vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ Nh©n
d©n Ba Lan, víi sù gióp ®ì hÕt lßng cña Liªn X«, sÏ thu ®−îc
nhiÒu th¾ng lîi míi trong c«ng cuéc x©y dùng x· héi chñ
nghÜa, gãp phÇn gi÷ g×n vμ cñng cè hoμ b×nh ë ch©u ¢u vμ
trªn toμn thÕ giíi.
T«i xin chóc t×nh h÷u nghÞ gi÷a ViÖt Nam vμ Ba Lan ngμy
thªm th¾m thiÕt vμ chÆt chÏ, v× lîi Ých cña nh©n d©n hai n−íc
chóng ta vμ v× lîi Ých cña hoμ b×nh.
Chñ tÞch kiªm Thñ t−íng
n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ
Hå CHÝ MINH
B¸o Nh©n d©n, sè 506,
ngµy 22-7-1955.
Hå ChÝ Minh toμn tËp 28 29
B¸O C¸O VÒ VIÖC §OμN §¹I BIÓU
CñA CHÝNH PHñ TA §I TH¡M LI£N X¤
Vμ TRUNG QUèC
Th−a ®ång bμo, th−a c¸c cô, c¸c ch¸u thanh niªn vμ nhi
®ång,
NhËn lêi mêi cña ChÝnh phñ Liªn X«, ChÝnh phñ Trung Quèc
vμ ChÝnh phñ Céng hoμ Nh©n d©n M«ng Cæ, t«i ®· cïng ®ång
chÝ Tr−êng Chinh, bèn vÞ Bé tr−ëng vμ ba vÞ Thø tr−ëng ®i
th¨m c¸c n−íc b¹n vÜ ®¹i cña ta.
Tõ Hμ Néi qua B¾c Kinh, qua Ulan Bato (Thñ ®« M«ng Cæ)
®Õn M¸txc¬va, võa ®i võa vÒ lμ 2 v¹n 2.000 c©y sè.
§oμn ®¹i biÓu ta ra ®i tõ h«m 22-6; vÒ ®Õn nhμ h«m 22-7.
ThÕ lμ võa mét th¸ng.
Cuéc ®i th¨m cã mÊy môc ®Ých:
1. §Ó cñng cè thªm t×nh ®oμn kÕt h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta
víi nh©n d©n Liªn X« vμ Trung Quèc;
2. Ph¸t triÓn mèi quan hÖ kinh tÕ vμ v¨n ho¸ víi c¸c n−íc
b¹n. §oμn ®¹i biÓu ta gÆp gì vμ bμn b¹c víi c¸c vÞ l·nh tô
cña hai ChÝnh phñ, bμn vÒ t×nh h×nh §«ng - Nam ¸ vμ t×nh
h×nh thÕ giíi, vÒ ph−¬ng ph¸p gi÷ g×n hoμ b×nh, vÒ c«ng t¸c
kh«i phôc vμ ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ cña n−íc ta. ý kiÕn
cña §oμn ®¹i biÓu ta vμ c¸c vÞ l·nh tô hai n−íc b¹n ®Òu hoμn
toμn nhÊt trÝ. Néi dung ®· nãi râ trong hai b¶n tuyªn bè
chung gi÷a §oμn ®¹i biÓu ta vμ ChÝnh phñ hai n−íc b¹n Liªn
X« vμ Trung Quèc.
*
* *
B©y giê t«i tãm t¾t kÓ l¹i c¶m t−ëng chung cña §oμn ®¹i biÓu
ta trong cuéc ®i th¨m nμy:
Nh©n d©n vμ ChÝnh phñ hai n−íc b¹n ®èi víi ta t×nh h÷u
nghÞ thËt lμ th©n mËt, th¾m thiÕt; sù ®ång t×nh vμ ñng hé
thËt lμ nhiÖt liÖt, tÝch cùc. Chóng t«i ®i ®Õn ®©u còng cã hμng
ngμn hμng v¹n ng−êi chμo mõng vç tay, hoan h«. Cho ®Õn
c¸c trÎ em còng nhiÖt liÖt h« khÈu hiÖu: "Nh©n d©n ViÖt
Nam anh dòng mu«n n¨m!".
V× ®©u mμ cã t×nh nghÜa nång nμn Êy?
- V× d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ, nh©n d©n
ta ®· ®oμn kÕt chÆt chÏ, kh¸ng chiÕn anh dòng. Ngμy nay
nh©n d©n ta l¹i kiªn quyÕt ®Êu tranh cho hoμ b×nh, thèng
nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc.
- V× Liªn X« vμ Trung Quèc lμ nh÷ng n−íc d©n chñ vμ x· héi
chñ nghÜa, lu«n lu«n ñng hé chÝnh nghÜa, ñng hé c¸c d©n téc
®Êu tranh cho quyÒn ®éc lËp tù do cña m×nh.
ë Liªn X« vμ Trung Quèc, chóng t«i ®Òu thÊy n«ng nghiÖp vμ
c«ng nghiÖp rÊt ph¸t triÓn, ®êi sèng vËt chÊt vμ tinh thÇn cña
nh©n d©n rÊt cao, mçi ng−êi ®Òu kiªn quyÕt ®Êu tranh ®Ó gi÷
g×n hoμ b×nh.
*
* *
T«i xin b¸o c¸o ®Ó ®ång bμo biÕt r»ng: trong dÞp nμy,
Liªn X« gióp tÝnh ra tiÒn ta lμ 306 ngμn triÖu ®ång ng©n µng2F1
)
trong hai n¨m.
Trung Quèc gióp ta tÝnh ra tiÒn ta lμ 1.224 ngμn triÖu ®ång
ng©n hμng trong 5 n¨m.
C¸c n−íc b¹n kh¸c nh− Ba Lan, TiÖp Kh¾c, Bungari,
Hunggari, Céng hoμ d©n chñ §øc, v.v. còng gióp ta. N−íc
Céng hoμ Nh©n d©n M«ng Cæ víi ®é mét triÖu d©n còng gióp
ta 500 tÊn thÞt, mét sè bß vμ cõu ®Ó lËp mét n«ng tr−êng
ch¨n nu«i.
___________
1) TiÒn cò tr-íc n¨m 1959. Ngµy 28-2-1959, Nhµ n-íc ta thay ®æi ®¬n vÞ
tiÒn tÖ, mét ®ång tiÒn míi trÞ gi¸ b»ng 1000 ®ång tiÒn cò.
30 31
Nh©n dÞp nμy, mét lÇn n÷a, t«i tr©n träng thay mÆt ChÝnh
phñ vμ ®ång bμo ta nhiÖt liÖt c¶m ¬n c¸c n−íc b¹n.
C¸c n−íc b¹n ®· gióp ta tiÒn b¹c vμ vËt liÖu, l¹i cßn ph¸i
nh÷ng nhμ chuyªn m«n gióp ta vÒ viÖc x©y dùng kinh tÕ, v¨n
ho¸, x· héi; cßn gióp ®μo t¹o c¸n bé cho ta.
C¸c n−íc b¹n gióp ta mét c¸ch v« t−, kh¶ng kh¸i. Ta kh«ng
ph¶i tr¶ l¹i nh÷ng kho¶n gióp Êy. §ã lμ sù gióp ®ì kh«ng cã
®iÒu kiÖn. C¸c n−íc b¹n ra søc gióp ta, ®ång thêi tuyÖt ®èi
t«n träng chñ quyÒn cña ta. Kh¸c h¼n víi "viÖn trî" cña c¸c
n−íc ®Õ quèc: "gióp mét ®Ó lét m−êi", "gióp" ®Ó n« dÞch.
C¸c n−íc b¹n gióp ta ®Ó hμn g¾n mau chãng nh÷ng vÕt
th−¬ng chiÕn tranh; ®Ó t¨ng gia s¶n xuÊt vÒ n«ng nghiÖp,
c«ng nghiÖp vμ ®Ó ph¸t triÓn th−¬ng nghiÖp; ®Ó kh«i phôc vμ
ph¸t triÓn kinh tÕ vμ v¨n ho¸; ®Ó ta dÇn dÇn n©ng cao ®êi
sèng cña nh©n d©n ta.
*
* *
C¸c n−íc b¹n, nhÊt lμ Liªn X« vμ Trung Quèc, gióp ta rÊt
nhiÒu. Sù gióp ®ì Êy cμng khuyÕn khÝch nh©n d©n vμ c¸n bé
ta ph¶i ra søc lμm trän nhiÖm vô:
- PhÊn ®Êu ®Ó kh«i phôc l¹i kinh tÕ vμ v¨n ho¸, ®Ó chuÈn bÞ
®iÒu kiÖn x©y dùng n−íc nhμ.
- H¨ng h¸i thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vμ thùc hμnh tiÕt kiÖm.
- Vì hoang, phßng lôt, chèng h¹n, ®Ó ®¸nh tan giÆc ®ãi.
Còng nh− trong thêi kú kh¸ng chiÕn, ph−¬ng ch©m cña ta
hiÖn nay lμ: tù lùc c¸nh sinh lμ chÝnh, viÖc c¸c n−íc b¹n gióp
ta lμ phô.
C¸c n−íc b¹n gióp ta còng nh− thªm vèn cho ta. Ta ph¶i
khÐo dïng c¸i vèn Êy ®Ó båi bæ lùc l−îng cña ta, ph¸t triÓn
kh¶ n¨ng cña ta. Song nh©n d©n vμ c¸n bé ta tuyÖt ®èi chí v×
b¹n ta gióp nhiÒu mμ ®©m ra û l¹i.
Tr¸i l¹i, chóng ta ph¶i häc tinh thÇn tù lËp tù c−êng, tinh
thÇn h¨ng h¸i thi ®ua s¶n xuÊt vμ tiÕt kiÖm cña nh©n d©n
c¸c n−íc b¹n.
N−íc ta lμ mét bé phËn trong ®¹i gia ®×nh d©n chñ vμ x· héi
chñ nghÜa, gåm h¬n 900 triÖu ng−êi. Chóng ta ®· kinh qua 8,
9 n¨m kh¸ng chiÕn gian khæ vμ anh dòng. Ngμy nay, hoμ
b×nh ®· trë l¹i, nh−ng ch−a cñng cè, ®Êt n−íc ta cßn t¹m chia
lμm hai miÒn; ®Õ quèc Mü ®ang ©m m−u tr−êng kú chia rÏ
n−íc ta. Tr−íc t×nh h×nh Êy, chóng ta ph¶i n©ng cao chÝ khÝ
phÊn ®Êu vμ tinh thÇn c¶nh gi¸c. Chóng ta ph¶i ®oμn kÕt
nhÊt trÝ tõ B¾c ®Õn Nam, kiªn quyÕt ®Êu tranh v−ît mäi khã
kh¨n ®Ó thi hμnh triÖt ®Ó HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬.
Chóng ta ph¶i båi d−ìng lßng nång nμn yªu n−íc vμ tinh
thÇn quèc tÕ ch©n chÝnh.
C¸c n−íc b¹n gióp ta, chóng ta cμng thªm lùc l−îng ®Êu
tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc nhμ
b»ng cuéc tæng tuyÓn cö tù do, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n
chñ trong c¶ n−íc.
T×nh h÷u nghÞ vÜ ®¹i gi÷a nh©n d©n ta vμ nh©n d©n c¸c n−íc
anh em mu«n n¨m!
ViÖt Nam hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ mu«n n¨m!
§äc ngμy 23-7-1955.
B¸o Nh©n d©n, sè 508,
ngμy 24-7-1955.
Hå ChÝ Minh toμn tËp 32 33
BμI NãI T¹I PH¢N HIÖU II TR¦êNG
NGUYÔN ¸I QUèC
B¸c ®Õn th¨m c¸c c« c¸c chó, c¸c c« c¸c chó còng mong gÆp
B¸c l©u råi, nh−ng v× c«ng viÖc bËn nhiÒu qu¸ nªn B¸c kh«ng
®Õn víi c¸c c« c¸c chó ®−îc.
H«m nay B¸c sÏ nãi chuyÖn víi c¸c c« c¸c chó mét vμi ®iÓm:
I- NhiÖm vô cña §¶ng, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n hiÖn
nay
1. VÒ kh«i phôc kinh tÕ:
VÒ n«ng nghiÖp: lμm sao chèng lôt, chèng h¹n, chèng dÞch
tr©u bß, ph¸t triÓn ch¨n nu«i. C¸c n−íc b¹n sÏ gióp ta kinh
nghiÖm chèng lôt. Nh©n d©n vμ c¸n bé cÇn hiÓu r»ng víi sù
gióp ®ì cña c¸c n−íc b¹n, ta vÉn ph¶i tù lùc h¨ng h¸i mμ
lμm.
VÒ c«ng nghiÖp: Liªn X« gióp ta x©y dùng 25 nhμ m¸y, gióp
m¸y mãc vμ c«ng tr×nh s−. ChØ cã nguyªn nh− thÕ, nhμ m¸y
còng kh«ng ch¹y ®−îc. Ph¶i cã søc m×nh, lμm sao ph¶i cã
ng−êi l·nh ®¹o, qu¶n trÞ, ph¶i chèng ®−îc tham «, l·ng phÝ.
Do ®ã phÇn lín ph¶i lμ ë c¸n bé.
Lμm sao cho nh©n d©n cã c«ng ¨n viÖc lμm ®Ó n©ng cao ®êi
sèng cña nh©n d©n lªn, th× møc sèng c¸n bé míi n©ng cao
®−îc. N©ng cao ®−îc phÇn nμo lμ do søc cè g¾ng cña m×nh
quyÕt ®Þnh.
2. VÒ chÝnh trÞ:
Môc ®Ých cña d©n ta còng nh− cña phe ta lμ lμm sao cho n−íc
ViÖt Nam ®−îc hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong c¶
n−íc. ViÖc tiÕn hμnh ph¶i cã tõng b−íc. Cã hoμ b×nh míi cã
thèng nhÊt, mμ cã thèng nhÊt ®−îc míi cã hoμ b×nh thËt sù.
Muèn thèng nhÊt ph¶i hiÖp th−¬ng. Nh−ng bän Mü - DiÖm
ph¸ ho¹i hiÖp ®Þnh. Lμm sao cho nh©n d©n trong n−íc ®Òu
muèn c¶, th× dï bän Mü - DiÖm kh«ng muèn còng ph¶i tiÕn
hμnh hiÖp th−¬ng; mét sè n−íc trªn thÕ giíi còng muèn cã
cuéc tæng tuyÓn cö ë ViÖt Nam.
VÒ kinh tÕ còng nh− vÒ chÝnh trÞ, cuéc ®Êu tranh ®Òu gian
khæ, phøc t¹p. Ngoμi Mü - DiÖm, thùc d©n ngoan cè, cßn cã
®Þch trêi: lôt, b·o, h¹n, bÖnh tËt, v.v.. Ph¶i lμm sao lÊy søc
ng−êi chèng l¹i søc thiªn nhiªn. Thêi kú kh¸ng chiÕn, ta ®·
lμm vμ ta ®· th¾ng. B©y giê cã sù gióp ®ì cña c¸c n−íc b¹n th×
chèng Mü - DiÖm vμ trêi ph¶n ®éng, ta còng sÏ th¾ng. Nh−ng
cßn mét kÎ ®Þch ngoan cè h¬n lμ kÎ ®Þch t− t−ëng. NÕu hiÓu
r»ng ph¶i ®Ó lîi Ých chung cña §¶ng, cña nh©n d©n lªn trªn,
lîi Ých c¸ nh©n xuèng d−íi, lμm cho ®óng ®−êng lèi cña §¶ng,
cña ChÝnh phñ, hÕt søc lo l¾ng, th−¬ng yªu nh©n d©n, th× nhÊt
®Þnh kh¾c phôc ®−îc ®Þch trêi, ®Þch ng−êi. NÕu c¸n bé kh«ng
th«ng chÝnh s¸ch, ®Ó lîi Ých c¸ nh©n lªn trªn, nghÜ ®Õn h−ëng
l¹c, ®Þa vÞ, muèn lμm viÖc nμy viÖc kia..., tøc lμ ch−a th¾ng
®Þch trong m×nh, th× khã th¾ng ®−îc ®Þch Mü - DiÖm, ®Þch trêi.
Ta th¾ng kÎ ®Þch m¹nh v× ta cã quyÕt t©m vμ ®oμn kÕt. Trong
giai ®o¹n ®Êu tranh chÝnh trÞ nμy, ta l¹i cμng ph¶i cã quyÕt
t©m vμ ®oμn kÕt h¬n n÷a, thÕ th× cuéc ®Êu tranh nμy tÊt
th¾ng. Cuéc ®Êu tranh kinh tÕ, chÝnh trÞ vμ t− t−ëng nhÊt trÝ
víi nhau. NhiÖm vô cña c¸n bé lμ cÇn ph¶i nhËn râ ®Ó kh¾c
phôc mäi trë lùc.
II- Nãi vÒ líp häc nμy
§¶ng tøc lμ nhiÒu ®¶ng viªn hîp l¹i theo chñ nghÜa M¸c-
Lªnin, theo môc ®Ých gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai cÊp.
Chóng ta ®Òu biÕt §¶ng kh«ng ph¶i trªn trêi r¬i xuèng, mμ ë
trong x· héi cò, thùc d©n phong kiÕn. TruyÒn thèng cña d©n
téc ta tèt, nh−ng c¸i xÊu trong x· héi cò ®· ¶nh h−ëng vμo
tõng c¸ nh©n ®¶ng viªn. Nãi chung, §¶ng m¹nh v× §¶ng cã
vò khÝ tèt. Nh−ng tõng bé phËn, tõng c¸ nh©n cã c¸i xÊu. V×
thÕ, c¸c c«, c¸c chó ë ®©y còng nh− ë n¬i kh¸c cßn nhiÒu
khuyÕt ®iÓm; mÆc dï nh÷ng khuyÕt ®iÓm Êy nhiÒu, Ýt, to, nhá
34 35
kh¸c nhau, nguyªn nh©n lμ v× tr×nh ®é lý luËn thÊp, v× kh«ng
thËt thμ nghiªm kh¾c tù phª b×nh.
§¶ng më líp huÊn luyÖn gióp c¸c c«, c¸c chó tiÕn bé, xøng
®¸ng lμ ng−êi ®¶ng viªn ®Ó phôc vô §¶ng, phôc vô giai cÊp.
GÇn hai n¨m häc tËp, c¸c c«, c¸c chó ®Òu cã tiÕn bé, kÎ nhiÒu
ng−êi Ýt. Dï c¸c c«, c¸c chó cã sai lÇm g×, nh−ng c¸c c«, c¸c chó
còng nhËn râ §¶ng ta lμ §¶ng thÕ nμo. §¶ng kh«ng ph¶i lμ
n¬i ®Ó th¨ng quan, tiÕn chøc, ®Ó ph¸t tμi. Vμo §¶ng lμ ®Ó phôc
vô nh©n d©n, phôc vô giai cÊp, ®¶ng viªn ph¶i trë thμnh ng−êi
con hiÕu th¶o cña Tæ quèc, cña giai cÊp.
§¶ng ph¶i rÊt m¹nh, rÊt trong s¹ch. LÊy ®ång hå lμm thÝ dô:
bé m¸y ®ång hå ph¶i ch¹y ®Òu, muèn ch¹y ®Òu ph¶i s¹ch sÏ.
§¶ng muèn trong s¹ch, m¹nh mÏ th× mçi bé phËn, mçi ®¶ng
viªn ph¶i trong s¹ch, m¹nh mÏ.
Häc tËp xong, mçi ng−êi sÏ ®i c«ng t¸c. NÕu t− t−ëng kh«ng
th«ng th× c«ng t¸c kÐm kÕt qu¶. B©y giê, mäi c«ng t¸c cña
§¶ng ®Òu cÇn vμ quan träng, ®Òu cã Ých cho c¸ch m¹ng, vÒ
kinh tÕ còng nh− vÒ chÝnh trÞ. Mäi ng−êi ®Òu ph¶i cè g¾ng
tÝch cùc lμm, ®õng so s¸nh, suy tÝnh c«ng t¸c nμy tiÕn bé
mau, c«ng t¸c kia cã t−¬ng lai, cã tiÕng t¨m. L¹i thÝ dô c¸i
®ång hå: cã kim gi©y, kim giê, ch÷, m¸y, v.v.. C¸i nμo còng
muèn ch¹y, hoÆc ch÷ th× muèn ch¹y, kim th× muèn ®øng, th×
kh«ng thμnh ®ång hå. ThÝ dô n÷a: B¸c lμm nhiÖm vô Chñ
tÞch, cÇn cã ng−êi nÊu ¨n cho B¸c, B¸c ph¶i cè g¾ng, ng−êi
nÊu ¨n còng vËy. NÕu kh«ng ¨n ®−îc th× B¸c còng kh«ng lμm
®−îc nhiÖm vô. Mçi ng−êi mét nhiÖm vô, cã ph©n c«ng, tÊt c¶
lμ hîp t¸c, kh«ng cã viÖc g× lμ sang, viÖc g× lμ hÌn. ViÖc g× lμm
trßn nhiÖm vô lμ sang, kh«ng lμm trßn nhiÖm vô lμ hÌn.
C«ng viÖc cña x· héi kh«ng cã c¸i g× lμ cao sang, c¸i g× lμ hÌn
h¹. ThÝ dô ng−êi hãt ph©n tr−íc kia ta cho lμ hÌn, nh−ng nay
kh«ng thÓ coi nh− thÕ ®−îc: nÕu hä nghØ hai ngμy th× thμnh
phè Hμ Néi sÏ thÕ nμo?
Muèn xøng ®¸ng lμ ng−êi c¸n bé, ®¶ng viªn tèt ph¶i cè g¾ng
quyÕt t©m suèt ®êi phÊn ®Êu cho chñ nghÜa céng s¶n.
Nãi vμo th¸ng 7-1955.
S¸ch Hå ChÝ Minh:
Ph¸t huy tinh thÇn cÇu häc,
cÇu tiÕn bé, Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, 1960, tr.53-56.
LùC L¦îNG TO LíN CñA C¤NG NH¢N
Muèn c¶i thiÖn ®êi sèng th× tr−íc ph¶i kh«i phôc vμ ph¸t
triÓn kinh tÕ.
Muèn kh«i phôc vμ ph¸t triÓn kinh tÕ th× ph¶i thi ®ua t¨ng
gia vμ tiÕt kiÖm.
Muèn thi ®ua cã kÕt qu¶ tèt th× tiÕt kiÖm vμ t¨ng gia ph¶i ®i
®«i víi nhau.
C«ng nh©n ta hiÓu râ ®iÒu ®ã, cho nªn trong c¸c ngμnh vμ c¸c
®ît thi ®ua, anh chÞ em ®Òu cè g¾ng vμ ®· thu ®−îc kÕt qu¶
kh¸ vÒ c¶ hai mÆt t¨ng gia vμ tiÕt kiÖm. Sau ®©y lμ vμi kiÓu
mÉu:
- C«ng nh©n nhμ m¸y xe löa Hμ Néi - Tõ 22-5 ®Õn 20-7, n¨ng
suÊt ®· t¨ng tõ 10 ®Õn 60 phÇn 100. §· tiÕt kiÖm ®−îc h¬n
5.280 giê vμ 212 v¹n ®ång nguyªn liÖu, vËt liÖu.
- C«ng nh©n Lé ChÝ (CÈm Ph¶) - Tõ 1 ®Õn 20-7 ®· tiÕt kiÖm
®−îc 31 tÊn than, ®· lîi dông lóc r¶nh mμ thu nhÆt ®−îc 29
toa xe háng, 150 kil« bïloong, 90 th−íc ®−êng goßng, v.v..
- C«ng nh©n CÈm Ph¶ - §· v−ît khã kh¨n, l¾p l¹i m¸y trôc
vμ ®−êng goßng.
Lóc ®Çu cã ng−êi nãi ph¶i 6, 7 th¸ng, míi lμm xong. C¸n bé
còng nãi ph¶i 45 ngμy. Nh−ng víi s¸ng kiÕn vμ quyÕt t©m,
anh chÞ em ®· lμm xong trong 20 ngμy, tiÕt kiÖm ®−îc h¬n
1.170 c«ng vμ h¬n 832 v¹n ®ång nguyªn liÖu, vËt liÖu.
§· s½n lßng nång nμn yªu n−íc vμ quyÕt t©m bÒn bØ thi ®ua,
nay l¹i cã c¸c n−íc b¹n gióp m¸y mãc vμ kü thuËt, ch¾c r»ng
anh chÞ em lao ®éng (tr−íc tiªn lμ c«ng nh©n) sÏ lμm trän
nhiÖm vô vÎ vang lμ kh«i phôc vμ ph¸t triÓn kinh tÕ n−íc
Hå ChÝ Minh toμn tËp 36 37
nhμ. Råi do ®ã mμ mäi ng−êi cã c«ng ¨n viÖc lμm, no c¬m Êm
¸o, vμ tiÕn ®Õn n−íc m¹nh d©n giμu.
Anh chÞ em c«ng nh©n h¨ng h¸i thi ®ua t¨ng gia vμ tiÕt
kiÖm, tøc lμ gãp phÇn quan träng vμo cuéc ®Êu tranh cho hoμ
b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc ViÖt Nam
yªu quý cña chóng ta.
C.B.
B¸o Nh©n d©n, sè 524,
ngμy 9-8-1955.
KIÒU BμO Y£U N¦íC
KiÒu bμo ta ë trä c¸c n−íc t− b¶n, th−êng bÞ uy hiÕp hoÆc lîi
dông. Nh−ng tèi ®¹i ®a sè kiÒu bμo lμ nh÷ng ng−êi yªu n−íc,
kiªn quyÕt vμ bÒn bØ ®Êu tranh cho Tæ quèc.
Võa råi, gÇn 2.000 kiÒu bμo ë Ph¸p, ®ñ c¸c tÇng líp, trai cã
g¸i cã, giμ cã trÎ cã, ®· ký tªn ®ßi ®−¬ng côc miÒn Nam hiÖp
th−¬ng víi ChÝnh phñ ta, vμ ®ßi ChÝnh phñ Ph¸p ph¶i lμm
®óng HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬. VËy cã th¬ r»ng:
Göi th©n ®Êt kh¸ch quª ng−êi,
Nh×n vÒ cè quèc c¸ch vêi trïng d−¬ng
Cμng nh×n cμng nhí, cμng th−¬ng,
Cμng mong Tæ quèc thÞnh c−êng vÎ vang,
Cμng c¨m nh÷ng kÎ gian ngoan
Nghe lêi bän Mü ph¸ ngang hoμ b×nh.
Mäi ng−êi ®oμn kÕt ®Êu tranh,
§ßi Ng« §×nh DiÖm t¸n thμnh hiÖp th−¬ng.
Hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, tù c−êng,
Sao vμng cê ®á dÉn ®−êng chóng ta.
MÊy c©u thuËn miÖng n«m na:
"Mét lßng yªu n−íc bμi ca kiÒu bμo".
C.B.
B¸o Nh©n d©n, sè 530,
ngμy 15-8-1955.
38 39
Kû NIÖM C¸CH M¹NG TH¸NG T¸M
Suèt trong 80 n¨m n−íc ta bÞ Ph¸p chiÕm, nh©n d©n ta tõ
Nam ®Õn B¾c ®· nhiÒu lÇn næi dËy chèng giÆc ngo¹i x©m.
Nh−ng v× bän vua quan hÌn m¹t, c©u kÕt víi ®Þch, ph¶n n−íc
h¹i d©n, cho nªn c¸c cuéc khëi nghÜa ®Òu thÊt b¹i.
C¸ch m¹ng Nga thμnh c«ng ®· thøc tØnh c¸c d©n téc bÞ ¸p
bøc, d¹y cho hä c¸ch tæ chøc, ®Êu tranh vμ giμnh th¾ng lîi.
Nhê vËy mμ ta cã §¶ng tiªn phong, cã MÆt trËn d©n téc
thèng nhÊt, ®oμn kÕt vμ l·nh ®¹o toμn d©n, kiªn quyÕt ®Êu
tranh cho ®éc lËp tù do, lμm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m th¾ng
lîi.
LÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö nh©n d©n ta ®−îc hoμn toμn gi¶i
phãng: ®· ph¸ tan c¸i xiÒng xÝch n« lÖ thùc d©n, ®· ®Ëp ®æ
c¸i chÕ ®é thèi n¸t cña vua quan phong kiÕn, ®· lËp nªn n−íc
ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. Tõ ®ã d©n ta lμm chñ n−íc ta.
Ph¶n béi nh÷ng ®iÒu −íc chóng ®· ký kÕt víi ta, thùc d©n
Ph¸p l¹i g©y chiÕn tranh x©m l−îc. Mét lÇn n÷a, nh÷ng bän
b¸n n−íc cÇu vinh, l¹i cong ®u«i theo giÆc!
Nh−ng chÝ c¨m thï giÆc ngo¹i x©m, vμ lßng nång nμn yªu
n−íc ®· lμm cho nh©n d©n ta vïng dËy, tõ B¾c ®Õn Nam
triÖu ng−êi nh− mét, chèng kÎ thï chung.
Sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ gi÷a §¶ng, ChÝnh phñ, qu©n ®éi vμ
nh©n d©n ta trë thμnh mét lùc l−îng v« cïng to lín. Nã gióp
ta v−ît tÊt c¶ mäi khã kh¨n gian khæ. Nã rÌn luyÖn cho chiÕn
sÜ, c¸n bé vμ ®ång bμo ta thμnh nh÷ng ng−êi anh hïng. Do ®ã
chóng ta ®· ®¸nh th¾ng c¸i liªn minh ghª tëm gi÷a thùc d©n
Ph¸p, ®Õ quèc Mü vμ tay sai.
Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, sù nghiÖp vÎ vang cña C¸ch m¹ng
Th¸ng T¸m ®−îc gi÷ v÷ng vμ ph¸t triÓn.
10 n¨m tr−íc ®©y, chóng ta hÇu nh− c« ®¬n, chØ nhê søc
m¹nh ®oμn kÕt mμ c¸ch m¹ng th¾ng lîi. Ngμy nay, nh©n d©n
ta l¹i cã ®¹i gia ®×nh gåm 900 triÖu anh em tõ ¸ sang ¢u vμ
nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi ñng hé. Cho nªn cuéc
®Êu tranh chÝnh trÞ ®Ó thùc hiÖn hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc
lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc tuy nhiÒu khã kh¨n, nh−ng chóng
ta nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng lîi.
Tinh thÇn C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m mu«n n¨m!
ViÖt Nam hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ mu«n n¨m!
C.B.
B¸o Nh©n d©n, sè 534,
ngμy 19-8-1955.
Hå ChÝ Minh toμn tËp 40 41
LêI §¸P TRONG BUæI LÔ NHËN QUèC TH¦
CñA §¹I Sø N¦íC CéNG HOμ D¢N CHñ §øC
§ång chÝ §¹i sø th©n mÕn,
T«i rÊt vui lßng nhËn b¶n quèc th− cña ®ång chÝ Chñ tÞch n−íc
Céng hoμ D©n chñ §øc uû nhiÖm ®ång chÝ lμm §Æc mÖnh toμn
quyÒn §¹i sø ë n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, thay ®ång
chÝ Gi.C¬nÝch.
T«i xin thμnh thËt c¶m ¬n nh÷ng lêi chóc mõng th©n ¸i cña
®ång chÝ.
Nh©n d©n ViÖt Nam hμng ngμy theo dâi cuéc ®Êu tranh cña
nh©n d©n §øc chèng HiÖp −íc Pari, chèng sù phôc håi chñ
nghÜa ®Õ quèc vμ qu©n phiÖt ë §øc; ®Êu tranh cho thèng nhÊt
n−íc §øc trªn c¬ së hoμ b×nh vμ d©n chñ.
Cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n hai n−íc chóng ta ®Òu nh»m
nh÷ng môc ®Ých cao quý gièng nhau. Còng nh− nh©n d©n
§øc, nh©n d©n ViÖt Nam ®ang kiªn quyÕt vμ bÒn bØ ®Êu
tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh
®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc.
Nh©n d©n ViÖt Nam vui mõng tr−íc nh÷ng thμnh tÝch cña
anh em §øc vμ coi nh÷ng thμnh tÝch ®ã nh− nh÷ng thμnh
tÝch cña chÝnh m×nh.
Nh©n d©n ViÖt Nam tin ch¾c r»ng víi sù ®Êu tranh kiªn
quyÕt vμ bÒn bØ cña m×nh, víi sù ñng hé cña Liªn X«, c¸c
n−íc b¹n kh¸c, nh©n d©n §øc anh dòng nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng
lîi.
Nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam v« cïng c¶m ¬n sù ñng hé
nhiÖt t×nh cña nh©n d©n §øc vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ
D©n chñ §øc trong cuéc ®Êu tranh cña chóng t«i ®Ó kh«i
phôc vμ ph¸t triÓn kinh tÕ vμ ®Ó thùc hiÖn hoμ b×nh, thèng
nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc ViÖt Nam chóng t«i.
Chóng t«i tin ch¾c r»ng: tõ nay vÒ sau t×nh ®oμn kÕt h÷u
nghÞ, còng nh− quan hÖ kinh tÕ, v¨n ho¸ gi÷a hai n−íc chóng
ta sÏ ngμy cμng thªm më réng vμ cñng cè, cã lîi cho sù
nghiÖp x©y dùng cña nh©n d©n hai n−íc chóng ta vμ cã lîi
cho hoμ b×nh thÕ giíi.
T«i nhiÖt liÖt hoan nghªnh ®ång chÝ l·nh chøc §¹i sø cña
n−íc Céng hoμ D©n chñ §øc ë n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng
hoμ. Trong khi thi hμnh nhiÖm vô, ®ång chÝ sÏ lu«n lu«n
®−îc sù gióp ®ì thμnh khÈn cña t«i, cña nh©n d©n ViÖt Nam
vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ.
T«i xin chóc ®ång chÝ hoμn toμn thμnh c«ng vμ nhê ®ång chÝ
chuyÓn lêi chμo th©n ¸i cña chóng t«i tíi ®ång chÝ Chñ tÞch
V.PÝch, tíi ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ D©n chñ §øc vμ nh©n
d©n §øc anh em.
§äc ngμy 30-8-1955.
B¸o Nh©n d©n, sè 546,
ngμy 31-8-1955.
42 43
BμI NãI VíI C¸C ANH HïNG
MíI §¦îC TUY£N D¦¥NG
Theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ, h«m nay, Bé Quèc phßng
Tæng t− lÖnh lμm lÔ long träng tuyªn d−¬ng danh hiÖu "Anh
hïng qu©n ®éi" cho 26 chiÕn sÜ thi ®ua xuÊt s¾c nhÊt cña
qu©n ®éi ta. Trong kh¸ng chiÕn, qu©n ®éi ta ®· ra søc thi
®ua giÕt giÆc lËp c«ng, ®· ph¸t huy truyÒn thèng vÎ vang cña
qu©n ®éi nh©n d©n vμ chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng, ®·
v−ît mäi khã kh¨n, gian khæ, chiÕn ®Êu dòng c¶m, ®· lËp
®−îc nhiÒu chiÕn c«ng oanh liÖt vμ thμnh tÝch vÎ vang, ®·
®μo t¹o ®−îc nhiÒu anh hïng vμ chiÕn sÜ thi ®ua xøng ®¸ng
lμ nh÷ng ng−êi con yªu cña Tæ quèc.
HiÖn nay, qu©n ®éi ta ®ang ra søc cñng cè quèc phßng ®Ó b¶o vÖ
hoμ b×nh, b¶o vÖ Tæ quèc, B¸c thay mÆt §¶ng, ChÝnh phñ vμ
nh©n d©n khen ngîi toμn thÓ bé ®éi vμ chμo mõng c¸c anh
hïng ®−îc tuyªn d−¬ng trong dÞp nμy vμ c¸c chiÕn sÜ thi ®ua
trong toμn qu©n.
N¨m 1952, ë §¹i héi thi ®ua toμn quèc, qu©n ®éi ta míi cã 4
anh hïng. N¨m nay, kû niÖm 10 n¨m x©y dùng n−íc ViÖt
Nam D©n chñ Céng hoμ, chóng ta ®· cã thªm 26 anh hïng
qu©n ®éi n÷a. §ã lμ mét b−íc tiÕn lín cña qu©n ®éi vμ cña
nh©n d©n ta trong chiÕn ®Êu vμ trong x©y dùng.
LÇn nμy, cã ®ñ anh hïng cña tÊt c¶ c¸c chiÕn tr−êng B¾c
Trung Nam; cña chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph−¬ng vμ d©n qu©n du
kÝch; cña c¸c ®¬n vÞ chiÕn ®Êu vμ ®¬n vÞ chuyªn m«n; cña c¸c
d©n téc anh em ë toμn quèc; cã chiÕn sÜ ®¶ng viªn vμ chiÕn sÜ
ngoμi §¶ng.
C¸c anh hïng ®Òu ®· cã thμnh tÝch xuÊt s¾c, ®¹o ®øc c¸ch
m¹ng tèt ®Ñp. §iÒu ®ã chøng tá qu©n ®éi ta ®· tr−ëng thμnh
vÒ mäi mÆt. Nh−ng c¸c chó chí nªn lÊy nh− thÕ lμ ®ñ, chí tù
m·n, tù kiªu. C¸c chó ph¶i cè g¾ng m·i ®Ó tiÕn bé m·i.
Nh©n dÞp nμy, B¸c cã mÊy ®iÒu dÆn c¸c chó:
1. Trong 10 n¨m qua, do quyÕt t©m thi ®ua mμ chóng ta ®·
th¾ng lîi lín: ta ®· b¶o vÖ vμ ph¸t triÓn ®−îc kÕt qu¶ cña
C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m; ®· gi¶i phãng ®−îc hoμn toμn miÒn
B¾c, ®· ®Æt ®−îc c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó ®Êu tranh thùc hiÖn
thèng nhÊt n−íc nhμ vμ hoμn thμnh ®éc lËp, d©n chñ trong
c¶ n−íc.
HiÖn nay, còng do quyÕt t©m thi ®ua mμ ta ®· thu ®−îc mét
sè th¾ng lîi trong ®Êu tranh chÝnh trÞ, trong viÖc cñng cè
miÒn B¾c vμ x©y dùng qu©n ®éi trong hoμ b×nh.
Trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn, qu©n ®éi ta ®· ®i ®Çu trong
phong trμo thi ®ua, th× ngμy nay c¸c chó cμng ph¶i ra søc gi÷
v÷ng l¸ cê thi ®ua.
Tr−íc kia, c¸c chó ®· thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng; ngμy nay,
c¸c chó ph¶i thi ®ua x©y dùng qu©n ®éi nh©n d©n hïng
m¹nh, lμm hËu thuÉn m¹nh mÏ cho cuéc ®Êu tranh cñng cè
hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong c¶
n−íc. Tøc lμ ph¶i ra søc luyÖn tËp qu©n sù, häc tËp chÝnh trÞ,
nghiªm tóc chÊp hμnh mÖnh lÖnh, triÖt ®Ó thùc hiÖn chÝnh
s¸ch, lμm trän mäi nhiÖm vô mμ §¶ng vμ ChÝnh phñ ®· giao
cho.
2. Cuéc ®Êu tranh hiÖn nay ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn
thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc, lμ
mét cuéc ®Êu tranh gay go, gian khæ. Cho nªn c¸c chó ph¶i
bÒn gan v÷ng chÝ ®Êu tranh, ph¶i thi ®ua dÎo dai, bÒn bØ,
ph¶i quyÕt t©m giμnh th¾ng lîi.
3. C¸ch m¹ng cã nhiÒu c«ng viÖc, viÖc nμo còng lμ phôc vô
nh©n d©n, viÖc nμo còng lμ quan träng. Cã tinh thÇn c¸ch
m¹ng lμm trän nhiÖm vô th× lμm g× còng cã thÓ trë thμnh
anh hïng ®−îc.
V× vËy, c¸c chó ph¶i ®Èy m¹nh thi ®ua cho r«ng kh¾p h¬n
n÷a, lμm cho ai nÊy, bÊt kú lμm viÖc g×, ®Òu thi ®ua lËp ®−îc
Hå ChÝ Minh toμn tËp 44 45
thμnh tÝch lín h¬n n÷a, ngμnh nμo còng thi ®ua tiÕn bé
m¹nh h¬n n÷a, häc tËp vμ ®μo t¹o ®−îc nhiÒu anh hïng,
chiÕn sÜ h¬n n÷a.
4. C¸c chó anh hïng th× cÇn nhËn râ: Vinh dù cña c¸c chó rÊt
lín, mμ nhiÖm vô cña c¸c chó còng rÊt to, c¸c chó ph¶i lu«n
lu«n cè g¾ng, tiÕn bé m·i. Ph¶i khiªm tèn vμ gÇn gòi anh em,
lμm g−¬ng mÉu vÒ mäi mÆt. Ph¶i ra søc häc tËp chÝnh trÞ,
qu©n sù, chuyªn m«n vμ v¨n ho¸. Ph¶i trau dåi ®¹o ®øc c¸ch
m¹ng, ph¶i th−êng xuyªn phª b×nh vμ tù phª b×nh. TuyÖt ®èi
chí tù cao tù ®¹i, cho m×nh lμ giái råi. Ph¶i lu«n lu«n nhí
r»ng: Thμnh tÝch lμ thμnh tÝch tËp thÓ, anh hïng lμ anh
hïng tËp thÓ, chø kh«ng ph¶i lμ thμnh tÝch vμ anh hïng c¸
nh©n. §ã lμ vinh dù chung cña toμn qu©n, chø kh«ng ph¶i
riªng cña c¸ nh©n.
Nãi tãm l¹i, v× d©n téc ta lμ mét d©n téc anh hïng, Qu©n ®éi
ta lμ mét qu©n ®éi anh hïng, cho nªn cã anh hïng thi ®ua
cña qu©n ®éi, cña d©n téc.
Víi sù l·nh ®¹o vμ gi¸o dôc cña §¶ng vμ ChÝnh phñ, víi sù
gióp ®ì cña tËp thÓ, c¸c chó cè g¾ng th× nhÊt ®Þnh c¸c chó sÏ
tiÕn m¹nh. C¸c chó tiÕn m¹nh, tøc lμ qu©n ®éi ta tiÕn m¹nh.
B¸c chóc c¸c chó khoÎ m¹nh vμ tiÕn bé kh«ng ngõng! Chóc
qu©n ®éi ta thi ®ua th¾ng lîi h¬n n÷a, thªm nhiÒu anh hïng,
chiÕn sÜ míi n÷a!
Nãi ngμy 31-8-1955.
B¸o Nh©n d©n, sè 547,
ngμy 1-9-1955.
LêI K£U GäI TRONG BUæI LÔ
MõNG QUèC KH¸NH 2-9-1955
Th−a ®ång bμo toμn quèc, kiÒu bμo ë n−íc ngoμi,
Th−a toμn thÓ chiÕn sÜ vμ c¸n bé,
Th−a c¸c cô phô l·o, c¸c ch¸u thanh niªn vμ nhi ®ång,
Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n th©n mÕn,
C¸ch ®©y 10 n¨m, còng ngμy h«m nay vμ ë chç nμy, n−íc
ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ®· tuyªn bè thμnh lËp.
Sau nh÷ng n¨m thö th¸ch oanh liÖt, nh©n d©n ta l¹i vui vÎ
chóc mõng 10 n¨m thμnh lËp n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng
hoμ.
Ngμy h«m nay lμ mét ngμy vÎ vang cña nh©n d©n ViÖt Nam
ta, mμ còng lμ mét ngμy vui mõng chung cña c¸c d©n téc bÞ
¸p bøc vμ cña nh©n d©n thÕ giíi yªu chuéng hoμ b×nh.
So víi thêi gian lÞch sö th× 10 n¨m kh«ng ph¶i lμ dμi. Nh−ng
nh×n l¹i 10 n¨m qua, trªn thÕ giíi vμ trong n−íc ta ®· cã
nh÷ng biÕn ®æi, nh÷ng tiÕn bé rÊt to lín.
- Liªn X« vÜ ®¹i kh«ng nh÷ng ®· hμn g¾n xong tõ l©u nh÷ng vÕt
th−¬ng chiÕn tranh, mμ cßn x©y dùng th¾ng lîi chñ nghÜa céng
s¶n.
- 600 triÖu nh©n d©n Trung Quèc ®· lμm c¸ch m¹ng thμnh
c«ng vμ ®ang x©y dùng chñ nghÜa x· héi.
- N−íc Céng hoμ D©n chñ Nh©n d©n TriÒu Tiªn ®· th¾ng lîi
®¸nh lui cuéc tÊn c«ng cña qu©n ®éi 16 n−íc x©m l−îc.
- C¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n kh¸c ®Òu tiÕn nhanh trªn con
®−êng x©y dùng chñ nghÜa x· héi.
- C¸c n−íc Ên §é, Nam D−¬ng, MiÕn §iÖn ®· tho¸t khái
xiÒng xÝch thuéc ®Þa vμ ®· trë nªn nh÷ng n−íc ®éc lËp, tù do.
46 47
- Phong trμo d©n téc gi¶i phãng lªn m¹nh kh¾p n¬i. NhiÒu
n−íc t¸n thμnh 5 nguyªn t¾c chung sèng hoμ b×nh. Nãi tãm
l¹i: trong 10 n¨m qua, lùc l−îng hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi
ph¸t triÓn rÊt m¹nh vμ ®· chiÕm −u thÕ. Chñ nghÜa ®Õ quèc
suy yÕu râ rÖt. Võa råi héi nghÞ bèn n−íc lín ë Gi¬nev¬ l¹i
lμm t×nh h×nh thÕ giíi dÞu bít, ®ã lμ mét th¾ng lîi míi cña
lùc l−îng hoμ b×nh.
*
* *
Trong 10 n¨m qua, ®i ®«i víi nh÷ng cuéc biÕn ®æi trªn thÕ
giíi, n−íc ta còng cã nh÷ng biÕn ®æi rÊt to:
Cuéc kh¸ng chiÕn chÝnh nghÜa cña nh©n d©n ta ®· th¾ng lîi.
Héi nghÞ Gi¬nev¬ n¨m ngo¸i ®· ®−a l¹i hoμ b×nh ë §«ng
D−¬ng, trªn c¬ së c¸c n−íc c«ng nhËn ®éc lËp, chñ quyÒn,
thèng nhÊt vμ l·nh thæ toμn vÑn cña ViÖt Nam ta vμ cña hai
n−íc l¸ng giÒng Miªn, Lμo.
MiÒn B¾c n−íc ta ®· hoμn toμn gi¶i phãng.
N−íc ta thμnh mét bé phËn kh¨ng khÝt trong ®¹i gia ®×nh x·
héi chñ nghÜa vμ d©n chñ nh©n d©n gåm cã 900 triÖu anh em.
§ã lμ nh÷ng th¾ng lîi to lín cña nh©n d©n ta.
*
* *
Bªn nh÷ng th¾ng lîi to lín Êy, hiÖn nay chóng ta cã nh÷ng
khã kh¨n lín cÇn ph¶i kh¾c phôc:
Hoμ b×nh ch−a ®−îc cñng cè. N−íc ta t¹m thêi chia lμm hai
miÒn.
ë miÒn Nam, víi sù xui giôc vμ gióp ®ì cña ®Õ quèc Mü,
chÝnh quyÒn Ng« §×nh DiÖm ra søc t¨ng c−êng qu©n ®éi, g©y
nh÷ng cuéc xung ®ét nåi da nÊu thÞt ë Nam Bé, khñng bè
nh©n d©n, bãp nghÑt quyÒn tù do d©n chñ, t×m c¸ch trèn
tr¸nh hiÖp th−¬ng víi ChÝnh phñ ta nh»m trèn tr¸nh tæng
tuyÓn cö tù do trong toμn quèc vμ ph¸ ho¹i thèng nhÊt n−íc
nhμ. Nãi tãm l¹i, ®Õ quèc Mü vμ chÝnh quyÒn Ng« §×nh DiÖm
®ang t×m mäi c¸ch ®Ó hßng ph¸ ho¹i HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬.
Nh−ng, mÆc dï nh÷ng ©m m−u th©m ®éc cña ®Õ quèc Mü vμ
bÌ lò tay sai cña chóng, n−íc ViÖt Nam nhÊt ®Þnh sÏ thèng
nhÊt, v× n−íc ta lμ mét khèi, kh«ng ai chia c¾t ®−îc. Tæng
tuyÓn cö tù do sÏ ph¶i ®−îc thùc hiÖn, v× ®ã lμ nguyÖn väng
thiÕt tha cña toμn thÓ nh©n d©n ta tõ B¾c ®Õn Nam, mμ còng
lμ sù mong muèn chung cña nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh
thÕ giíi.
Nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ta kiªn quyÕt thi hμnh triÖt ®Ó HiÖp
®Þnh Gi¬nev¬.
Chóng ta ®ßi nh÷ng nhμ ®−¬ng côc ë miÒn Nam ph¶i thi
hμnh ®óng HiÖp ®Þnh. N−íc Ph¸p lμ ng−êi ®· ký kÕt HiÖp
®Þnh, ph¶i t«n träng ch÷ ký cña m×nh vμ lμm trän nhiÖm vô
cña m×nh.
Chóng ta mong c¸c n−íc yªu chuéng hoμ b×nh, nhÊt lμ c¸c
n−íc ®· dù Héi nghÞ Gi¬nev¬ cïng c¸c n−íc cã nhiÖm vô
gi¸m s¸t vμ kiÓm so¸t, ra søc gãp phÇn vμo viÖc thi hμnh
®óng ®¾n HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬.
*
* *
NhiÖm vô cña nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ta hiÖn nay lμ: tiÕp
tôc ®Êu tranh ®Ó HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®−îc triÖt ®Ó thi hμnh,
tøc lμ ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt.
Chóng ta ph¶i ra søc më réng vμ cñng cè MÆt trËn d©n téc
thèng nhÊt.
Chóng ta ph¶i ra søc cñng cè miÒn B¾c vÒ mäi mÆt:
- Hoμn thμnh tèt c¶i c¸ch ruéng ®Êt;
- Kh«i phôc kinh tÕ, ®Æc biÖt chó träng n«ng nghiÖp;
- Cñng cè quèc phßng, cñng cè an ninh trËt tù;
- Kiªn quyÕt n©ng cao dÇn møc sèng cña nh©n d©n, tr−íc hÕt
lμ cña c«ng nh©n, bé ®éi vμ c«ng chøc, ®ång thêi gi¶m nhÑ
dÇn sù ®ãng gãp cña n«ng d©n.
§Ó lμm nh÷ng c«ng viÖc trªn, mäi ng−êi vμ mäi ngμnh ®Òu
ph¶i h¨ng h¸i thi ®ua yªu n−íc, t¨ng gia s¶n xuÊt vμ tiÕt
Hå ChÝ Minh toμn tËp 48 49
kiÖm, t«n träng vμ b¶o vÖ cña c«ng, tÈy trõ n¹n tham «, l·ng
phÝ.
Chóng ta cã thÓ lμm ®Çy ®ñ nh÷ng viÖc Êy kh«ng ? Chóng ta
ph¶i lμm cho kú ®−îc vμ chóng ta nhÊt ®Þnh lμm ®−îc. V×
®ång bμo ta rÊt yªu n−íc vμ rÊt h¨ng h¸i, cÇn cï. V× chÝnh
s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ ta ®óng ®¾n, hîp víi nguyÖn
väng cña nh©n d©n. V× c¸n bé ta tËn tuþ. V× c¸c n−íc b¹n ta,
tr−íc hÕt lμ Liªn X« vμ Trung Quèc ra søc gióp ®ì ta mét
c¸ch v« t−, kh¶ng kh¸i, ®Ó chóng ta cã thªm ®iÒu kiÖn tù lùc
c¸nh sinh.
Nh©n dÞp nμy, t«i xin thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ta
mét lÇn n÷a c¶m ¬n c¸c n−íc b¹n.
*
* *
Cñng cè miÒn B¾c tøc lμ gióp ®ì mét c¸ch thiÕt thùc ®ång bμo
miÒn Nam ®Êu tranh ®ßi hoμ b×nh vμ thèng nhÊt.
§ång bμo miÒn Nam ®· gãp phÇn quan träng vμo C¸ch m¹ng
Th¸ng T¸m, ®· kh¸ng chiÕn anh dòng suèt 9 n¨m tr−êng.
HiÖn nay dï ®ang sèng trong c¶nh khñng bè, lo¹n l¹c, nh−ng
chÝ khÝ phÊn ®Êu cña ®ång bμo lu«n lu«n v÷ng bÒn, ®ång bμo
lu«n lu«n trung thμnh víi Tæ quèc, lu«n lu«n h¨ng h¸i ®Êu
tranh.
ChÝnh phñ, §¶ng vμ t«i lu«n lu«n nhí ®Õn ®ång bμo. Nh©n
dÞp nμy, t«i thay mÆt §¶ng vμ ChÝnh phñ th©n ¸i göi lêi chμo
hái vμ khuyªn g¾ng ®ång bμo miÒn Nam ®ang anh dòng
phÊn ®Êu cho hoμ b×nh vμ thèng nhÊt.
*
* *
Trong 10 n¨m qua, chóng ta ®· kh¾c phôc mäi khã kh¨n vμ
thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi. §ã lμ v× nh©n d©n ta ®oμn kÕt nhÊt
trÝ, bé ®éi ta rÊt anh dòng, §¶ng vμ ChÝnh phñ ta l·nh ®¹o
®óng ®¾n vμ kiªn quyÕt. V× bªn trong th× chóng ta cã MÆt
trËn d©n téc thèng nhÊt m¹nh mÏ, bªn ngoμi th× chóng ta
®−îc sù ñng hé cña nh©n d©n thÕ giíi yªu chuéng hoμ b×nh.
Tõ nay vÒ sau, chóng ta cμng ph¶i cñng cè vμ ph¸t triÓn lùc
l−îng Êy.
VÒ MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, chóng ta cÇn ph¶i më réng
vμ cñng cè h¬n n÷a. Tõ Nam ®Õn B¾c, ai lμ ng−êi t¸n thμnh
hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ, th× chóng ta s½n sμng
®oμn kÕt víi hä, thËt thμ hîp t¸c víi hä, dï tõ tr−íc ®Õn nay
hä ®· theo phe ph¸i nμo.
§oμn kÕt lμ mét lùc l−îng v« ®Þch.
Lùc l−îng ®oμn kÕt ®· gióp C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh
c«ng.
Lùc l−îng ®oμn kÕt ®· gióp kh¸ng chiÕn th¾ng lîi.
Lùc l−îng ®oμn kÕt sÏ ®éng viªn nh©n d©n tõ B¾c ®Õn Nam
®Êu tranh ®Ó thùc hiÖn hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n
chñ trong c¶ n−íc.
*
* *
Tr−íc m¾t chóng ta, khã kh¨n cßn nhiÒu. Chóng ta kh«ng
chñ quan xem nhÑ nh÷ng khã kh¨n Êy. Nh−ng chóng ta
kh«ng sî khã kh¨n, chóng ta cã quyÕt t©m kh¾c phôc mäi
khã kh¨n vμ chóng ta nhÊt ®Þnh kh¾c phôc ®−îc.
Chóng ta m¹nh d¹n tiÕn lªn víi lùc l−îng ®oμn kÕt nhÊt trÝ
cña toμn d©n, víi lßng tin t−ëng ch¾c ch¾n vμo t−¬ng lai vÎ
vang cña Tæ quèc, víi tinh thÇn tÊt th¾ng cña mét d©n téc
anh hïng. Trong cuéc kh¸ng chiÕn anh dòng 8, 9 n¨m qua,
chóng ta ®· th¾ng lîi, trong cuéc ®Êu tranh chÝnh trÞ ngμy
nay, chóng ta còng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
Nh©n d©n ViÖt Nam ®¹i ®oμn kÕt mu«n n¨m!
50 51
Nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi ®¹i ®oμn kÕt mu«n
n¨m!
ViÖt Nam hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ vμ giμu
m¹nh mu«n n¨m!
ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ mu«n n¨m!
B¸o Nh©n d©n, sè 548,
ngμy 2-9-1955.
QUèC KH¸NH LÇN THø M¦êI
CñA N¦íC VIÖT NAM D¢N CHñ CéNG HOμ
Ngμy 2 th¸ng 9, n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ®−îc m−êi
tuæi vμ nh©n d©n ViÖt Nam tõ nay ®−îc tù do trªn phÇn lín
l·nh thæ cña m×nh, kû niÖm ngμy Quèc kh¸nh vinh quang
nμy víi mét niÒm phÊn khëi vμ vui mõng kh«ng t¶ xiÕt.
Ngay tõ khi bän thùc d©n míi b¾t ®Çu x©m l−îc vμ trong gÇn
mét thÕ kû, nh©n d©n ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng ®Êu tranh
chèng bän x©m l−îc, tá râ tinh thÇn dòng c¶m vμ chÝ khÝ anh
hïng ®Æc biÖt. Nh÷ng cuéc chiÕn ®Êu du kÝch cña Tr−¬ng
C«ng §Þnh3F1
)
vμ Tr−¬ng QuyÒn ë Nam Bé (1867)4F
2)
, c¸c phong trμo
kh¸ng chiÕn n¨m 1874 vμ nhÊt lμ n¨m 1884, cuéc ®Êu tranh
trong m−êi hai n¨m do Phan §×nh Phïng l·nh ®¹o (1884-
1896)2
vμ sau ®ã lμ cuéc ®Êu tranh do Hoμng Hoa Th¸m l·nh
®¹o3
cho tíi lóc ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt s¾p bïng næ,
phong trμo ë Trung Bé (1907)4
, cuéc khëi nghÜa Biªn Hoμ
(1914-1915)5
, cuéc khëi nghÜa ë HuÕ (1916)6
, cuéc khëi nghÜa
Th¸i Nguyªn (1917)7
, v.v. tÊt c¶ nh÷ng phong trμo ®ã ®·
chøng tá cuéc ®Êu tranh quyÕt liÖt cña nh©n d©n ViÖt Nam
giμnh tù do vμ ®éc lËp d©n téc. Nh−ng ë thêi ®¹i ®ã, bän vua
chóa vμ bän phong kiÕn cßn chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc lîi Ých
d©n téc, chóng ®· thi hμnh chÝnh s¸ch ®Çy téi lçi lμ lu«n lu«n
ph¶n béi nh÷ng nguyÖn väng cña nh©n d©n, nªn nh÷ng
nguyÖn väng nμy kh«ng thÓ nμo thùc hiÖn ®−îc.
___________
1) Cuéc khëi nghÜa cña Tr-¬ng C«ng §Þnh chèng Ph¸p 1859-1864.
2) Cuéc khëi nghÜa cña Tr-¬ng QuyÒn chèng Ph¸p 1864-1867.
Hå ChÝ Minh toμn tËp 52 53
C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi vÜ ®¹i ®· ®em l¹i mét ®μ thóc ®Èy
míi cho cuéc ®Êu tranh cña c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc. ViÖc chÝnh
quyÒn X«viÕt trÎ tuæi gi¶i quyÕt mau chãng vÊn ®Ò c¸c thuéc
®Þa cò cña Nga hoμng, tr¶ l¹i tù do cho c¸c d©n téc, ®· cã mét
tiÕng vang m¹nh mÏ trong tÊt c¶ c¸c n−íc thuéc ®Þa hoÆc nöa
thuéc ®Þa ë ch©u ¸. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin chiÕn th¾ng ®·
chØ cho tÊt c¶ c¸c d©n téc ®ã con ®−êng tù gi¶i phãng.
§¶ng theo chñ nghÜa M¸c - Lªnin ra ®êi ë ViÖt Nam vμo
th¸ng 1-19308
. Trong khi cuéc khëi nghÜa Yªn B¸i (2-1930)9
giai cÊp t− s¶n mÊt hÕt ¶nh h−ëng ®èi víi phong trμo gi¶i
phãng d©n téc th× giai cÊp c«ng nh©n vμ quÇn chóng lao ®éng
trong giai cÊp n«ng d©n ®· tù tæ chøc l¹i chÝnh ®¶ng cña
m×nh, chÝnh ®¶ng nμy ®· trë thμnh ng−êi l·nh ®¹o duy nhÊt
cuéc c¸ch m¹ng ph¶n ®Õ. Th¸ng 9-1930, chÝnh quyÒn nh©n
d©n ®Çu tiªn ®· ®−îc thμnh lËp ë ba huyÖn miÒn B¾c Trung
Bé. Chñ nghÜa ®Õ quèc ®· ®μn ¸p phong trμo mét c¸ch d·
man ch−a tõng thÊy...
Nh−ng ngay tõ n¨m 1940, nhiÒu cuéc khëi nghÜa vò trang l¹i
®−îc tæ chøc ë miÒn B¾c, miÒn Trung vμ miÒn Nam ViÖt Nam
nh»m chèng bän thùc d©n Ph¸p vμ bän ®Õ quèc NhËt10
. Tuy
bÞ ®μn ¸p, nh÷ng phong trμo khëi nghÜa ®ã lμ nh÷ng tia löa,
nh÷ng ®èm löa ®Ó 5 n¨m sau bïng næ thμnh mét cuéc c¸ch
m¹ng ®Ëp tan nÒn thèng trÞ cña n−íc ngoμi ë ViÖt Nam.
Th¸ng 5-1941, MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ViÖt Minh11
®−îc
thμnh lËp, ®ã lμ khèi ®oμn kÕt réng r·i nhÊt ch−a tõng cã
trong phong trμo gi¶i phãng d©n téc ë n−íc chóng t«i. MÆt
trËn d©n téc, trong ®ã §¶ng lμ lùc l−îng chñ yÕu, ®· ®éng
viªn vμ tæ chøc c¸c nhãm du kÝch chiÕn ®Êu suèt trong thêi
gian ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai, bªn c¹nh c¸c n−íc §ång
minh, chèng bän ph¸t xÝt x©m l−îc.
Nh÷ng chiÕn th¾ng cña qu©n ®éi x«viÕt anh dòng ®Ì bÑp n−íc
§øc cña HÝtle vμ sau ®ã ®Ì bÑp chñ nghÜa ®Õ quèc NhËt ®· gãp
phÇn m¹nh mÏ lμm cho Tæng khëi nghÜa 19 th¸ng 8 n¨m 1945
th¾ng lîi vμ, ngμy 2 th¸ng 9, n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng
hoμ tuyªn bè thμnh lËp.
Nh− vËy, do chñ nghÜa ph¸t xÝt thÊt b¹i, t×nh h×nh thÕ giíi
trë nªn thuËn lîi vμ C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m12
®· thμnh c«ng
v× cã ®−îc ba ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®èi víi bÊt cø
mét cuéc c¸ch m¹ng ph¶n ®Õ nμo ë mét n−íc thuéc ®Þa; ®ã lμ
sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n, sù thμnh lËp mét mÆt
trËn d©n téc ph¶n ®Õ réng r·i, khëi nghÜa vò trang.
Tõ ®ã, lÞch sö n−íc chóng t«i ®· më ra mét ch−¬ng x¸n l¹n.
Nh©n d©n ViÖt Nam ®· ®−îc tù do. C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m
®· gi¶i phãng nh©n d©n ViÖt Nam khái ¸ch thèng trÞ cña bän
thùc d©n, khái mäi sù n« dÞch kh¸c cña chñ nghÜa ®Õ quèc vμ
khái sù bãc lét ghª tëm cña bän phong kiÕn vμ bän quan l¹i.
LÇn ®Çu tiªn nh©n d©n lao ®éng trë thμnh ng−êi chñ cña b¶n
th©n m×nh vμ cña vËn mÖnh ®Êt n−íc. Hä b¾t tay lao ®éng ®Ó
trõ bá bãng ma khñng khiÕp cña n¹n ®ãi ®· giÕt chÕt hai
triÖu ng−êi trong nh÷ng th¸ng cuèi cïng cña nÒn thèng trÞ ®Õ
quèc chñ nghÜa (cuèi n¨m 1944 ®Õn n¨m 1945). Hä cè g¾ng
hμn g¾n nh÷ng vÕt th−¬ng tμn ph¸ do chÕ ®é n« lÖ tåi tμn ®Ó
l¹i, lμ chÕ ®é ®· kÐo dμi m·i ®Õn gi÷a c¸i thÕ kû ®Çy c¸c cuéc
c¸ch m¹ng th¾ng lîi nμy. Nh©n d©n lao ®éng ®· bÇu ra Quèc
héi, b¾t ®Çu x©y dùng chÝnh quyÒn nh©n d©n vμ thi hμnh
nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó xo¸ bá mau chãng n¹n mï ch÷ vμ sù dèt
n¸t do nÒn thèng trÞ thùc d©n ®Ó l¹i.
Nh−ng bän thùc d©n Ph¸p vÉn m¬ t−ëng cã thÓ lËp l¹i chÕ ®é
¸p bøc cña chóng ë n−íc chóng t«i. Chóng coi th¸i ®é hoμ b×nh
cña chóng t«i lμ mét sù yÕu ®uèi. §−îc c¸c lùc l−îng ph¶n
®éng Anh - Mü khuyÕn khÝch, ñng hé vμ th«ng ®ång víi bÌ lò
T−ëng Giíi Th¹ch, ngμy 23-9-194513
chóng ®· tÊn c«ng vμo
nh©n d©n ViÖt Nam ë Sμi Gßn, råi chóng t×m c¸ch x©m nhËp
miÒn B¾c. TiÕp ®ã, bän thùc d©n giμy xÐo lªn nh÷ng ®iÒu mμ
chóng ®· cam kÕt trong c¸c b¶n HiÖp ®Þnh s¬ bé ngμy 6-314
vμ
T¹m −íc ngμy 14-9-194615
, chóng ®· g©y ra vô tμn s¸t ë H¶i
Phßng, chiÕm ®ãng L¹ng S¬n vμ liªn tiÕp khiªu khÝch cho ®Õn
ngμy 19-12 lμ ngμy b¾t ®Çu cuéc kh¸ng chiÕn cña toμn thÓ d©n
téc chóng t«i chèng bän x©m l−îc.
54 55
H−ëng øng lêi kªu gäi cña §¶ng vμ ChÝnh phñ d©n chñ, toμn
d©n ®· ®øng dËy mu«n ng−êi nh− mét ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc, b¶o
vÖ nh÷ng thμnh qu¶ cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m.
Cuéc chiÕn tranh cøu n−íc b¾t ®Çu trong nh÷ng ®iÒu kiÖn
vËt chÊt bÊt lîi cho nh©n d©n ViÖt Nam: n¹n ®ãi cßn hoμnh
hμnh, bän tay sai cña chñ nghÜa thùc d©n Ph¸p vμ cña chñ
nghÜa ®Õ quèc NhËt cßn ®Çy dÉy, qu©n ®éi nh©n d©n th× m·i
®Õn nh÷ng cuéc chiÕn ®Êu sau nμy míi thμnh lËp ®−îc. Nh−
vËy, trong t×nh h×nh tr−íc m¾t, qu©n ®éi viÔn chinh Ph¸p
d−êng nh− n¾m ®−îc −u thÕ vÒ qu©n sù vμ qu©n thï ®· lîi
dông tÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n cña chóng t«i, chóng t−ëng r»ng
nh÷ng khã kh¨n ®ã sÏ gióp chóng mau chãng chiÕn th¾ng
qu©n ®éi trÎ tuæi cña chóng t«i vμ tiªu diÖt ®−îc ChÝnh phñ
d©n chñ cña chóng t«i. Nh−ng t×nh h×nh ®· x¶y ra ng−îc h¼n
l¹i vμ chøng tá r»ng chóng ®· lÇm to.
§−îc sù ñng hé cña c¸c giíi ph¶n ®éng Mü, qu©n thï ®· lËp
tøc tiÕn hμnh mét cuéc chiÕn tranh toμn diÖn chèng l¹i nh©n
d©n ViÖt Nam. Nh−ng d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vμ ChÝnh
phñ, nh©n d©n ViÖt Nam ®· tËp trung cè g¾ng vμ kh«ng
ngõng chiÕn ®Êu chèng qu©n thï. Nh©n d©n ViÖt Nam ®· hÕt
søc ®Èy m¹nh vμ ph¸t triÓn chiÕn tranh du kÝch tËn c¸c vïng
bÞ ®Þch kiÓm so¸t. Nh©n d©n ViÖt Nam ®· cñng cè ®−îc hËu
ph−¬ng vμ phÊn khëi x©y dùng qu©n ®éi nh©n d©n cña m×nh.
Phèi hîp víi c¸c chiÕn sÜ du kÝch, qu©n ®éi nh©n d©n ®· chiÕn
®Êu dòng c¶m vμ tiªu diÖt qu©n thï trong nhiÒu chiÕn dÞch: ë
ViÖt B¾c håi Thu - §«ng n¨m 194716
, trªn biªn giíi ViÖt-
Trung17
trong nh÷ng th¸ng cuèi n¨m 1950, ë vïng trung du
vμ ®ång b»ng s«ng Hång, ë Hoμ B×nh18
, ë Ba V× vμ trªn s«ng
§μ n¨m 1951, ë miÒn Nam ViÖt Nam n¨m 1952, ë Lai Ch©u
n¨m 1953 vμ cuèi cïng, ngμy 7-5-1954 qu©n ®éi nh©n d©n ®·
giμnh ®−îc th¾ng lîi quyÕt ®Þnh ë §iÖn Biªn Phñ. ChiÕn th¾ng
§iÖn Biªn Phñ ngay tr−íc h«m Héi nghÞ Gi¬nev¬ khai m¹c ®·
cã ¶nh h−ëng lín ®Õn c¸c c«ng viÖc cña Héi nghÞ vμ gãp phÇn
vμo viÖc ký kÕt c¸c HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®¶m b¶o lËp l¹i hoμ
b×nh ë §«ng D−¬ng trªn c¬ së thõa nhËn c¸c quyÒn d©n téc
cña nh©n d©n ViÖt Nam, Miªn vμ Lμo.
§ång thêi, nh÷ng ©m m−u chÝnh trÞ cña bän thùc d©n vμ ®Õ
quèc nh− "lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh, dïng ng−êi ViÖt
®¸nh ng−êi ViÖt", trß hÒ "®éc lËp" vμ "d©n chñ" nh»m ®¸nh
l¹c h−íng nh©n d©n chóng t«i, trß hÒ "c¶i c¸ch ®iÒn ®Þa" theo
kiÓu ®Õ quèc..., ®Òu bÞ ph¸ s¶n.
Sau hÕt, trong suèt thêi kú ®ã, §¶ng vμ ChÝnh phñ còng ®·
quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng vμ ph¸t triÓn kinh tÕ, tμi chÝnh
vμ v¨n ho¸ cña n−íc Céng hoμ d©n chñ. Tr−íc hÕt, cuéc c¶i
c¸ch ruéng ®Êt theo nguyªn t¾c "ng−êi cμy cã ruéng" b¾t ®Çu
®−îc tiÕn hμnh. Nhê cè g¾ng duy tr× vμ ph¸t triÓn c¸c ngμnh
thiÕt yÕu cña tiÓu c«ng nghiÖp vμ thñ c«ng nghiÖp, nh©n d©n
vμ qu©n ®éi ®· cã thªm nhiÒu hμng tiªu dïng. ViÖc trång lóa
vμ hoa mμu còng nh− c¸c c«ng tr×nh nh»m c¶i tiÕn viÖc t−íi
n−íc vμ chèng lôt ®Òu ®−îc khuyÕn khÝch. Ngμnh vËn t¶i vμ
giao th«ng ®−îc ®¶m b¶o ph¸t triÓn trong møc ®é cÇn thiÕt.
Khu vùc quèc doanh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n - Ng©n hμng
quèc gia, vμ c¸c xÝ nghiÖp th−¬ng nghiÖp - ®· ra ®êi vμ kh«ng
ngõng tiÕn triÓn. NÒn gi¸o dôc quèc d©n, viÖc gi¸o dôc cho
n«ng d©n vμ binh sÜ, cuéc ®Êu tranh chèng n¹n mï ch÷, tuy
cã nh÷ng ®iÒu kiÖn khã kh¨n, nh−ng ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt
qu¶ phi th−êng.
Nh− vËy, trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc qu©n sù, chÝnh trÞ vμ kinh
tÕ trªn ®©y, n−íc Céng hoμ d©n chñ trÎ tuæi cña chóng t«i ®·
v−ît qua mét c¸ch vÎ vang sù thö th¸ch cña chiÕn tranh,
trong ®ã theo Lªnin mäi ®øc tÝnh cña mét d©n téc ph¶i ®−îc
biÓu lé ®Çy ®ñ.
Lßng yªu n−íc nång nμn, sù thèng nhÊt vÒ tinh thÇn vμ
chÝnh trÞ cña nh©n d©n vμ qu©n ®éi xung quanh §¶ng vμ
ChÝnh phñ ®· gióp chóng t«i v−ît qua nh÷ng thö th¸ch khã
kh¨n kh«ng t−ëng t−îng ®−îc vμ t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ
chÝnh trÞ, kinh tÕ vμ qu©n sù ®Ó chiÕn th¾ng.
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8
Ho chi minh toan tap  tap 8

More Related Content

What's hot

Dan ong vuon den dinh cao
Dan ong vuon den dinh caoDan ong vuon den dinh cao
Dan ong vuon den dinh caoco_doc_nhan
 
Ngu van 6 tiet 92 - phuong phap ta nguoi
Ngu van 6  tiet 92 - phuong phap ta nguoiNgu van 6  tiet 92 - phuong phap ta nguoi
Ngu van 6 tiet 92 - phuong phap ta nguoiDân Phạm Việt
 
Thông Tin Dân Chúa - Tháng 01/2021
 Thông Tin Dân Chúa - Tháng 01/2021 Thông Tin Dân Chúa - Tháng 01/2021
Thông Tin Dân Chúa - Tháng 01/2021Tien Nguyen
 
Tài Liệu Quản Trị Học Tham Khảo
Tài Liệu Quản Trị Học Tham Khảo Tài Liệu Quản Trị Học Tham Khảo
Tài Liệu Quản Trị Học Tham Khảo nataliej4
 
đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...
đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...
đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...Man_Ebook
 
Di Cu VietNam 1954
Di Cu VietNam 1954Di Cu VietNam 1954
Di Cu VietNam 1954solsie
 
Giới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông YGiới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông YThi đàn Việt Nam
 
Hiệp khánh hành - 81
Hiệp khánh hành - 81Hiệp khánh hành - 81
Hiệp khánh hành - 81Thao Le
 
To chuc dieu hanh cong so
To chuc dieu hanh cong soTo chuc dieu hanh cong so
To chuc dieu hanh cong soHạnh Ngọc
 
Tư tưởng chính trị xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...
Tư tưởng chính trị  xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...Tư tưởng chính trị  xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...
Tư tưởng chính trị xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...Man_Ebook
 
Danh Ngon
Danh NgonDanh Ngon
Danh Ngonlenho
 
Các Lý Thuyết Phát Triển Tâm Lý Người
Các Lý Thuyết Phát Triển Tâm Lý Người Các Lý Thuyết Phát Triển Tâm Lý Người
Các Lý Thuyết Phát Triển Tâm Lý Người nataliej4
 
Tâm Lý Người Bệnh – Ths Phạm Thị Xuân Cúc
Tâm Lý Người Bệnh – Ths Phạm Thị Xuân Cúc Tâm Lý Người Bệnh – Ths Phạm Thị Xuân Cúc
Tâm Lý Người Bệnh – Ths Phạm Thị Xuân Cúc nataliej4
 
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm nataliej4
 
Tư tưởng triết học của trần nhân tông
Tư tưởng triết học của trần nhân tôngTư tưởng triết học của trần nhân tông
Tư tưởng triết học của trần nhân tôngMan_Ebook
 
Tu tuong hcm
Tu tuong hcmTu tuong hcm
Tu tuong hcmNhan Tan
 

What's hot (20)

Dan ong vuon den dinh cao
Dan ong vuon den dinh caoDan ong vuon den dinh cao
Dan ong vuon den dinh cao
 
Ngu van 6 tiet 92 - phuong phap ta nguoi
Ngu van 6  tiet 92 - phuong phap ta nguoiNgu van 6  tiet 92 - phuong phap ta nguoi
Ngu van 6 tiet 92 - phuong phap ta nguoi
 
Thông Tin Dân Chúa - Tháng 01/2021
 Thông Tin Dân Chúa - Tháng 01/2021 Thông Tin Dân Chúa - Tháng 01/2021
Thông Tin Dân Chúa - Tháng 01/2021
 
Tài Liệu Quản Trị Học Tham Khảo
Tài Liệu Quản Trị Học Tham Khảo Tài Liệu Quản Trị Học Tham Khảo
Tài Liệu Quản Trị Học Tham Khảo
 
đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...
đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...
đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...
 
Cac con vat
Cac con vatCac con vat
Cac con vat
 
Di Cu VietNam 1954
Di Cu VietNam 1954Di Cu VietNam 1954
Di Cu VietNam 1954
 
Giới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông YGiới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông Y
 
Lăng kính thơ
Lăng kính thơLăng kính thơ
Lăng kính thơ
 
Hiệp khánh hành - 81
Hiệp khánh hành - 81Hiệp khánh hành - 81
Hiệp khánh hành - 81
 
Tho nguyen duy yen
Tho nguyen duy yenTho nguyen duy yen
Tho nguyen duy yen
 
Tho doan kim van
Tho doan kim vanTho doan kim van
Tho doan kim van
 
To chuc dieu hanh cong so
To chuc dieu hanh cong soTo chuc dieu hanh cong so
To chuc dieu hanh cong so
 
Tư tưởng chính trị xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...
Tư tưởng chính trị  xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...Tư tưởng chính trị  xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...
Tư tưởng chính trị xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...
 
Danh Ngon
Danh NgonDanh Ngon
Danh Ngon
 
Các Lý Thuyết Phát Triển Tâm Lý Người
Các Lý Thuyết Phát Triển Tâm Lý Người Các Lý Thuyết Phát Triển Tâm Lý Người
Các Lý Thuyết Phát Triển Tâm Lý Người
 
Tâm Lý Người Bệnh – Ths Phạm Thị Xuân Cúc
Tâm Lý Người Bệnh – Ths Phạm Thị Xuân Cúc Tâm Lý Người Bệnh – Ths Phạm Thị Xuân Cúc
Tâm Lý Người Bệnh – Ths Phạm Thị Xuân Cúc
 
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
 
Tư tưởng triết học của trần nhân tông
Tư tưởng triết học của trần nhân tôngTư tưởng triết học của trần nhân tông
Tư tưởng triết học của trần nhân tông
 
Tu tuong hcm
Tu tuong hcmTu tuong hcm
Tu tuong hcm
 

Viewers also liked

TUGAS MEMBUAT NARRATIVE TEXT
TUGAS MEMBUAT NARRATIVE TEXTTUGAS MEMBUAT NARRATIVE TEXT
TUGAS MEMBUAT NARRATIVE TEXTAgustina Kristin
 
James Sands China Ltd. Achievement Highlights
James Sands China Ltd. Achievement HighlightsJames Sands China Ltd. Achievement Highlights
James Sands China Ltd. Achievement HighlightsJames E. Redcay III
 
Dorsey High School Background Info
Dorsey High School Background InfoDorsey High School Background Info
Dorsey High School Background InfoAndrea Kittelson
 
Ho chi minh toan tap tap 1
Ho chi minh toan tap  tap 1Ho chi minh toan tap  tap 1
Ho chi minh toan tap tap 1Wild Wolf
 
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]Wild Wolf
 
Semiannual General Meeting 2014 by TCAT | 多倫多台灣同鄉會2014半年會員大會
Semiannual General Meeting 2014 by TCAT | 多倫多台灣同鄉會2014半年會員大會Semiannual General Meeting 2014 by TCAT | 多倫多台灣同鄉會2014半年會員大會
Semiannual General Meeting 2014 by TCAT | 多倫多台灣同鄉會2014半年會員大會Joseph Hsieh
 
Việt Nam sử lược
Việt Nam sử lược Việt Nam sử lược
Việt Nam sử lược Wild Wolf
 
Stealth technology 2
Stealth technology 2Stealth technology 2
Stealth technology 2vivek bisht
 
The Ultimate Marketing Tool - iBeacon Technology.
The Ultimate Marketing Tool - iBeacon Technology.The Ultimate Marketing Tool - iBeacon Technology.
The Ultimate Marketing Tool - iBeacon Technology.Mark Gunner
 
Doc testo 330 0982 7963
Doc testo 330 0982 7963Doc testo 330 0982 7963
Doc testo 330 0982 7963Europages2
 
Doc saveris 0982 8113
Doc saveris 0982 8113Doc saveris 0982 8113
Doc saveris 0982 8113Europages2
 
Epi combinaison chimique
Epi combinaison chimiqueEpi combinaison chimique
Epi combinaison chimiqueEuropages2
 

Viewers also liked (14)

TUGAS MEMBUAT NARRATIVE TEXT
TUGAS MEMBUAT NARRATIVE TEXTTUGAS MEMBUAT NARRATIVE TEXT
TUGAS MEMBUAT NARRATIVE TEXT
 
James Sands China Ltd. Achievement Highlights
James Sands China Ltd. Achievement HighlightsJames Sands China Ltd. Achievement Highlights
James Sands China Ltd. Achievement Highlights
 
Dorsey High School Background Info
Dorsey High School Background InfoDorsey High School Background Info
Dorsey High School Background Info
 
Ho chi minh toan tap tap 1
Ho chi minh toan tap  tap 1Ho chi minh toan tap  tap 1
Ho chi minh toan tap tap 1
 
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]
 
Semiannual General Meeting 2014 by TCAT | 多倫多台灣同鄉會2014半年會員大會
Semiannual General Meeting 2014 by TCAT | 多倫多台灣同鄉會2014半年會員大會Semiannual General Meeting 2014 by TCAT | 多倫多台灣同鄉會2014半年會員大會
Semiannual General Meeting 2014 by TCAT | 多倫多台灣同鄉會2014半年會員大會
 
Việt Nam sử lược
Việt Nam sử lược Việt Nam sử lược
Việt Nam sử lược
 
Stealth technology 2
Stealth technology 2Stealth technology 2
Stealth technology 2
 
The Ultimate Marketing Tool - iBeacon Technology.
The Ultimate Marketing Tool - iBeacon Technology.The Ultimate Marketing Tool - iBeacon Technology.
The Ultimate Marketing Tool - iBeacon Technology.
 
toxins
toxinstoxins
toxins
 
Abhay resume)11
Abhay resume)11Abhay resume)11
Abhay resume)11
 
Doc testo 330 0982 7963
Doc testo 330 0982 7963Doc testo 330 0982 7963
Doc testo 330 0982 7963
 
Doc saveris 0982 8113
Doc saveris 0982 8113Doc saveris 0982 8113
Doc saveris 0982 8113
 
Epi combinaison chimique
Epi combinaison chimiqueEpi combinaison chimique
Epi combinaison chimique
 

Similar to Ho chi minh toan tap tap 8

Ho chi minh toan tap tap 4
Ho chi minh toan tap  tap 4Ho chi minh toan tap  tap 4
Ho chi minh toan tap tap 4Wild Wolf
 
Giới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông yGiới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông yThi đàn Việt Nam
 
On tap ngu van 9
On tap ngu van 9On tap ngu van 9
On tap ngu van 9Tam Vu Minh
 
Ho chi minh toan tap tap 7
Ho chi minh toan tap  tap 7Ho chi minh toan tap  tap 7
Ho chi minh toan tap tap 7Wild Wolf
 
117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh
117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh
117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minhHaiphong Nguyen
 
Cau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phongCau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phongThanh Hoang
 
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm nataliej4
 
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdfHO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdfluuthevinh557
 
Trai nghiem kt
Trai nghiem ktTrai nghiem kt
Trai nghiem ktAnh Nguyen
 
Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân...
Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân...Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân...
Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân...nataliej4
 
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.comNhững bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.comThế Giới Tinh Hoa
 
Ho chi minh toan tap tap 3
Ho chi minh toan tap  tap 3Ho chi minh toan tap  tap 3
Ho chi minh toan tap tap 3Wild Wolf
 
Giới và vấn đề người khuyết tật
Giới và vấn đề người khuyết tậtGiới và vấn đề người khuyết tật
Giới và vấn đề người khuyết tậtUSSH
 
Gioi va van de nguoi khuyet tat
Gioi va van de nguoi khuyet tatGioi va van de nguoi khuyet tat
Gioi va van de nguoi khuyet tatUSSH
 

Similar to Ho chi minh toan tap tap 8 (20)

Ho chi minh toan tap tap 4
Ho chi minh toan tap  tap 4Ho chi minh toan tap  tap 4
Ho chi minh toan tap tap 4
 
Giới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông yGiới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông y
 
On tap ngu van 9
On tap ngu van 9On tap ngu van 9
On tap ngu van 9
 
Ho chi minh toan tap tap 7
Ho chi minh toan tap  tap 7Ho chi minh toan tap  tap 7
Ho chi minh toan tap tap 7
 
117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh
117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh
117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh
 
Cau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phongCau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phong
 
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
 
Giới thiệu
Giới thiệuGiới thiệu
Giới thiệu
 
Mon ngu van 9
Mon ngu van 9Mon ngu van 9
Mon ngu van 9
 
Skkn013
Skkn013Skkn013
Skkn013
 
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdfHO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
 
Bh31
Bh31Bh31
Bh31
 
Trai nghiem kt
Trai nghiem ktTrai nghiem kt
Trai nghiem kt
 
Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân...
Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân...Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân...
Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân...
 
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.comNhững bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
 
Ho chi minh toan tap tap 3
Ho chi minh toan tap  tap 3Ho chi minh toan tap  tap 3
Ho chi minh toan tap tap 3
 
H oa hong
H oa hongH oa hong
H oa hong
 
Giới và vấn đề người khuyết tật
Giới và vấn đề người khuyết tậtGiới và vấn đề người khuyết tật
Giới và vấn đề người khuyết tật
 
Gioi va van de nguoi khuyet tat
Gioi va van de nguoi khuyet tatGioi va van de nguoi khuyet tat
Gioi va van de nguoi khuyet tat
 
Slide van hoa_doanh_nghiep
Slide van hoa_doanh_nghiepSlide van hoa_doanh_nghiep
Slide van hoa_doanh_nghiep
 

More from Wild Wolf

đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo Wild Wolf
 
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cưCâu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cưWild Wolf
 
Ho chi minh toan tap tap 2
Ho chi minh toan tap  tap 2Ho chi minh toan tap  tap 2
Ho chi minh toan tap tap 2Wild Wolf
 
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]Wild Wolf
 
Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]Wild Wolf
 
Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]Wild Wolf
 
Giao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 fullGiao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 fullWild Wolf
 

More from Wild Wolf (7)

đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
 
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cưCâu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
 
Ho chi minh toan tap tap 2
Ho chi minh toan tap  tap 2Ho chi minh toan tap  tap 2
Ho chi minh toan tap tap 2
 
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
 
Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]
 
Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]
 
Giao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 fullGiao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 full
 

Recently uploaded

chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìchủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìanlqd1402
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Xem Số Mệnh
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxxaxanhuxaxoi
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Xem Số Mệnh
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem Số Mệnh
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayLcTh15
 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN VÀ VẬ...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN VÀ VẬ...TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN VÀ VẬ...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN VÀ VẬ...cogiahuy36
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx7E26NguynThThyLinh
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTrangL188166
 

Recently uploaded (20)

chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìchủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN VÀ VẬ...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN VÀ VẬ...TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN VÀ VẬ...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN VÀ VẬ...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
 
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
 

Ho chi minh toan tap tap 8

 • 1. Héi ®ång xuÊt b¶n ®μo duy tïng Chñ tÞch Héi ®ång nguyÔn ®øc b×nh Phã Chñ tÞch Héi ®ång Hμ ®¨ng Uû viªn Héi ®ång ®Æng xu©n kú " trÇn träng t©n " NguyÔn duy quý " ®ç nguyªn ph−¬ng " Hoμng minh th¶o " TrÇn nh©m " Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o ®Æng xu©n kú song thμnh nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 8 Lª huy hoan (Chñ biªn) NguyÔn v¨n khoan NguyÔn bÝch h¹nh hå chÝ minh toμn tËp 8 1955 - 1957 XuÊt b¶n lÇn thø hai Nhμ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hμ Néi - 2000
 • 2. lêi giíi thiÖu tËp 8 TËp 8 cña bé s¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø hai, bao gåm nh÷ng t¸c phÈm, bμi viÕt, bμi nãi, ®iÖn v¨n, th− tõ, tuyªn bè, tr¶ lêi c¸c nhμ b¸o cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ cuèi th¸ng 6 n¨m 1955 ®Õn cuèi n¨m 1957. C¸c t¸c phÈm, bμi viÕt ®−îc giíi thiÖu trong tËp s¸ch nμy ph¶n ¸nh nh÷ng ho¹t ®éng phong phó, s«i næi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nh÷ng n¨m ®Çu sau khi HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®−îc ký kÕt, miÒn B¾c ViÖt Nam ®−îc hoμn toμn gi¶i phãng, ®Êt n−íc cßn t¹m thêi bÞ chia c¾t, miÒn Nam cßn n»m d−íi sù thèng trÞ cña chÝnh quyÒn tay sai cña Mü. §Êt n−íc chuyÓn sang mét thêi kú míi ®· më ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho miÒn B¾c ®i vμo kh«i phôc kinh tÕ, hμn g¾n vÕt th−¬ng chiÕn tranh vμ t¨ng c−êng giao l−u hîp t¸c quèc tÕ, v.v., song còng ®Æt ra nh÷ng nhiÖm vô míi vμ nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc míi cho nh©n d©n ta, nhÊt lμ cho ®ång bμo miÒn Nam trong cuéc ®Êu tranh ®ßi thi hμnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ nh»m hoμ b×nh thèng nhÊt n−íc nhμ. Nh÷ng bμi viÕt ®−îc in trong TËp 8 nμy ®· ph¶n ¸nh s©u s¾c nh÷ng t− t−ëng ®−êng lèi chiÕn l−îc, s¸ch l−îc vμ sù chØ ®¹o s¸t sao cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vμ §¶ng ta vÒ ®èi néi, ®èi ngo¹i trong nh÷ng n¨m 1955-1957. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· chØ cho toμn §¶ng vμ toμn d©n ta cÇn nhËn thøc râ: cuéc ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc lμ mét cuéc ®Êu tranh l©u dμi vμ gian khæ. MiÒn B¾c ®i vμo kh«i phôc nÒn kinh tÕ bÞ tμn ph¸ trong chiÕn tranh. Ng−êi kh¼ng ®Þnh: lóc nμy kinh tÕ lμ mÆt trËn chÝnh cña chóng ta. Chóng
 • 3. Hå ChÝ Minh toμn tËp -4 -3 ta ph¶i kh«i phôc nÒn kinh tÕ quèc d©n ®¹t møc n¨m 1939, hoμn thμnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt, tiÕn hμnh tèt viÖc söa sai, tõng b−íc ph¸t triÓn kinh tÕ quèc doanh, kinh tÕ hîp t¸c x·, tæ chøc l¹i s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch, c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n. Trong khi chó träng mÆt trËn kinh tÕ, Ng−êi rÊt quan t©m chØ ®¹o ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc vμ më réng quan hÖ ®èi ngo¹i nh»m n©ng cao ®Þa vÞ n−íc ta trªn tr−êng quèc tÕ. §èi víi c¸ch m¹ng miÒn Nam, ë nh÷ng n¨m ®Çu nμy, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh cïng §¶ng ta chñ tr−¬ng kiªn tr× ®Êu tranh ®ßi ®èi ph−¬ng ph¶i nghiªm chØnh thi hμnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, tiÕn tíi hoμ b×nh thèng nhÊt n−íc nhμ. §Ó thèng nhÊt ý chÝ vμ søc m¹nh cña toμn d©n téc, Ng−êi nªu cao t− t−ëng ®¹i ®oμn kÕt. Ng−êi nãi: "§oμn kÕt lμ mét lùc l−îng v« ®Þch. Lùc l−îng ®oμn kÕt ®· gióp C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng. Lùc l−îng ®oμn kÕt ®· gióp kh¸ng chiÕn th¾ng lîi. Lùc l−îng ®oμn kÕt sÏ ®éng viªn nh©n d©n tõ B¾c ®Õn Nam ®Êu tranh ®Ó thùc hiÖn hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc" (tr.49). Ng−êi chñ tr−¬ng më réng vμ cñng cè MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt h¬n n÷a: "Tõ Nam ®Õn B¾c, ai lμ ng−êi t¸n thμnh hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ, th× chóng ta s½n sμng ®oμn kÕt víi hä, thËt thμ hîp t¸c víi hä, dï tõ tr−íc ®Õn nay hä ®· theo phe ph¸i nμo" (tr.49). B−íc sang giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi, Ng−êi x¸c ®Þnh môc tiªu hμng ®Çu cña §¶ng vμ Nhμ n−íc ta lμ ch¨m lo ®êi sèng cña nh©n d©n. Ng−êi chØ râ nhiÖm vô cña miÒn B¾c lμ: "Kiªn quyÕt n©ng cao dÇn møc sèng cña nh©n d©n, tr−íc hÕt lμ cña c«ng nh©n, bé ®éi vμ c«ng chøc, ®ång thêi gi¶m nhÑ dÇn sù ®ãng gãp cña n«ng d©n" (tr.48). "TÊt c¶ nh÷ng viÖc §¶ng vμ ChÝnh phñ ®Ò ra ®Òu nh»m c¶i thiÖn ®êi sèng cho nh©n d©n. Lμm g× mμ kh«ng nh»m môc ®Ých Êy lμ kh«ng ®óng" (tr.150). Trong x©y dùng kinh tÕ, c¶i thiÖn ®êi sèng, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lu«n lu«n nhÊn m¹nh ph−¬ng ch©m ph¶i dùa vμo søc m×nh lμ chÝnh. Ng−êi nãi: "Còng nh− trong thêi kú kh¸ng chiÕn, ph−¬ng ch©m cña ta hiÖn nay lμ: tù lùc c¸nh sinh lμ chÝnh, viÖc c¸c n−íc b¹n gióp ta lμ phô. C¸c n−íc b¹n gióp ta còng nh− thªm vèn cho ta. Ta ph¶i khÐo dïng c¸i vèn Êy ®Ó båi bæ lùc l−îng cña ta, ph¸t triÓn kh¶ n¨ng cña ta. Song nh©n d©n vμ c¸n bé ta tuyÖt ®èi chí v× b¹n ta gióp nhiÒu mμ ®©m ra û l¹i" (tr.30). ViÖc c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n còng nh− vËy. "Lùc l−îng nh©n d©n tæ chøc nhau l¹i lμ chÝnh. Kh«ng nªn û l¹i, mμ ph¶i tù lùc c¸nh sinh. ViÖc c¶i thiÖn ®êi sèng cho nh©n d©n còng ph¶i do nh©n d©n tù gióp lÊy m×nh lμ chÝnh" (tr.150). Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kh«ng ngõng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò x©y dùng §¶ng. Ng−êi ®· nhiÒu lÇn nh¾c nhë: "§¶ng kh«ng ph¶i lμ n¬i ®Ó th¨ng quan, tiÕn chøc, ®Ó ph¸t tμi. Vμo §¶ng lμ ®Ó phôc vô nh©n d©n, phôc vô giai cÊp, ®¶ng viªn ph¶i trë thμnh ng−êi con hiÕu th¶o cña Tæ quèc, cña giai cÊp. §¶ng ph¶i rÊt m¹nh, rÊt trong s¹ch" (tr.34). Ng−êi nªu cao nguyªn t¾c cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin trong l·nh ®¹o tËp thÓ vμ ph¶n ®èi sïng b¸i c¸ nh©n. Ng−êi nãi: ... "Chóng ta cÇn ph¶i t¨ng c−êng tËp thÓ l·nh ®¹o tõ Trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng trong §¶ng vμ trong c¬ quan chÝnh quyÒn. TËp thÓ l·nh ®¹o ph¶i ®i ®«i víi c¸ nh©n phô tr¸ch. Ph¶i ®Þnh râ chÕ ®é lμm viÖc, b¶o ®¶m nguyªn t¾c l·nh ®¹o cao nhÊt cña §¶ng, tøc lμ tËp thÓ l·nh ®¹o. Ph¶i më réng d©n chñ; ph¶i më réng phª b×nh vμ tù phª b×nh, nhÊt lμ phª b×nh tõ d−íi lªn" (tr.157). Ng−êi cßn nh¾c nhë vÊn ®Ò d©n chñ vμ kû luËt trong §¶ng: "Trong néi bé §¶ng cã d©n chñ réng r·i, ®ång thêi cã kû luËt nghiªm kh¾c. Ng−êi ®¶ng viªn ph¶i khiªm tèn, thμnh khÈn. Kh«ng cã ®¶ng viªn nμo cã thÓ ®øng trªn §¶ng, tù cho m×nh lμ h¬n §¶ng" (tr.279). Trong x©y dùng §¶ng, Ng−êi ®Æc biÖt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò gi¸o dôc ®¶ng viªn gi÷ g×n ®¹o ®øc. Mét trong nh÷ng c«ng t¸c quan träng cña thêi kú 1955-1957 lμ tiÕn hμnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®ît 5 ë 20 tØnh vμ 2 thμnh phè. Më ®Çu ®ît 5,
 • 4. -2 -1 Ng−êi ®· nh¾c nhë c¸n bé ph¶i thËt sù n¾m v÷ng chÝnh s¸ch, tuyÖt ®èi chí dïng nhôc h×nh, chí quy ®Þnh sai thμnh phÇn, chí b¾t bí lung tung, chí ®Ó ®Þch bao v©y. Khi ph¸t hiÖn nh÷ng sai lÇm cña c¶i c¸ch ruéng ®Êt, Ng−êi göi th− cho ®ång bμo n«ng th«n, nãi râ mÆt th¾ng lîi vμ mÆt sai lÇm, Ng−êi nhÊn m¹nh: "Trung −¬ng §¶ng vμ ChÝnh phñ ®· nghiªm kh¾c kiÓm ®iÓm nh÷ng sai lÇm vμ khuyÕt ®iÓm Êy vμ ®· cã kÕ ho¹ch kiªn quyÕt söa ch÷a nh»m ®oμn kÕt c¸n bé, ®oμn kÕt nh©n d©n, æn ®Þnh n«ng th«n, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt" (tr.236). Trªn mÆt trËn kinh tÕ, trong ®iÒu kiÖn ®Êt n−íc võa ra khái chiÕn tranh, Ng−êi lu«n lu«n nhÊn m¹nh vai trß quan träng cña n«ng nghiÖp: "HiÖn nay §¶ng vμ ChÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh kh«i phôc kinh tÕ, mμ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lμ chÝnh" (tr.79). Yªu cÇu cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lμ b−íc ®Çu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò l−¬ng thùc, cung cÊp nguyªn liÖu, vËt liÖu ®Ó kh«i phôc tiÓu c«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp vμ cung cÊp l©m thæ s¶n ®Ó më réng quan hÖ bu«n b¸n víi c¸c n−íc ngoμi. Trong x©y dùng kinh tÕ, Ng−êi lu«n lu«n nh¾c nhë: "T¨ng gia s¶n xuÊt vμ thùc hμnh tiÕt kiÖm lμ hai viÖc cÇn thiÕt nhÊt ®Ó ph¸t triÓn chÕ ®é d©n chñ nh©n d©n tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa x· héi" (tr.349). Kh«i phôc kinh tÕ ph¶i ®i ®«i víi ph¸t triÓn v¨n ho¸. Ng−êi coi thanh to¸n n¹n mï ch÷ lμ mét trong nh÷ng viÖc cÊp b¸ch vμ quan träng cña nh©n d©n ta trong lóc nμy. Ng−êi nãi: "NÕu ¨n no mÆc Êm mμ kh«ng häc th× còng kh«ng ®−îc" (tr.149). "Kh«ng cã gi¸o dôc, kh«ng cã c¸n bé th× còng kh«ng nãi g× ®Õn kinh tÕ v¨n ho¸" (tr.184). Ng−êi ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc gi¸o dôc thiÕu niªn nhi ®ång. Ng−êi chØ râ ®ã lμ viÖc chung cña gia ®×nh, tr−êng häc vμ x· héi. Bè mÑ, thÇy gi¸o vμ ng−êi lín ph¶i cïng nhau phô tr¸ch; tr−íc hÕt lμ ph¶i lμm g−¬ng mÉu cho c¸c em vÒ mäi viÖc. Trong néi dung gi¸o dôc, Ng−êi c¨n dÆn ph¶i chó ý gi¸o dôc toμn diÖn: thÓ dôc, trÝ dôc, mü dôc, ®øc dôc. §èi víi ngμnh v¨n ho¸, Ng−êi chØ râ: "môc tiªu lμ ®oμn kÕt nh©n d©n, gi¸o dôc tinh thÇn yªu n−íc vμ x· héi chñ nghÜa cho nh©n d©n, ®éng viªn nh©n d©n thi ®ua s¶n xuÊt, thùc hμnh tiÕt kiÖm, hoμn thμnh kÕ ho¹ch nhμ n−íc ®Ó cñng cè miÒn B¾c vμ ®Êu tranh giμnh thèng nhÊt n−íc nhμ" (tr.326-327). Nh÷ng ho¹t ®éng ngo¹i giao cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ gi÷a n¨m 1955 ®Õn hÕt n¨m 1957 ®· gãp phÇn to lín vμo viÖc vun ®¾p t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa. N¨m 1955, Ng−êi ®i th¨m Trung Quèc, M«ng Cæ, Liªn X«. N¨m 1957, Ng−êi ®i th¨m c¸c n−íc TriÒu Tiªn, TiÖp Kh¾c, Céng hoμ D©n chñ §øc, Ba Lan, Nam T−, Hunggari, Anbani, Bungari vμ Rumani. Ng−êi cßn tiÕp nhiÒu §oμn ®¹i biÓu c¸c n−íc anh em sang th¨m h÷u nghÞ n−íc ta, tiÕp nhiÒu phãng viªn n−íc ngoμi nh»m b¾c nhÞp cÇu h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c n−íc. T− t−ëng cña Ng−êi vÒ kh¶ n¨ng hîp t¸c gi÷a c¸c n−íc cã chÕ ®é x· héi kh¸c nhau ®· ®−îc nªu lªn tõ thêi ®iÓm nμy. Ng−êi nãi: "N−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ s½n sμng ®Æt mäi quan hÖ th©n thiÖn hîp t¸c víi bÊt cø mét n−íc nμo trªn nguyªn t¾c t«n träng sù hoμn chØnh vÒ chñ quyÒn vμ l·nh thæ cña nhau, kh«ng x©m ph¹m lÉn nhau, kh«ng can thiÖp néi trÞ cña nhau, b×nh ®¼ng cïng cã lîi vμ chung sèng hoμ b×nh" (tr.5). Ng−êi dμnh sù quan t©m ®Æc biÖt ®èi víi ®ång bμo miÒn Nam ®ang t¹m thêi ph¶i sèng trong c¶nh chia c¾t, d−íi sù thèng trÞ tμn b¹o cña chÝnh quyÒn tay sai. Ng−êi kh¼ng ®Þnh tr−íc toμn thÕ giíi ch©n lý bÊt biÕn: §Êt n−íc ViÖt Nam tõ B¾c ®Õn Nam lμ mét khèi, ph¶i ®−îc thèng nhÊt vμ nhÊt ®Þnh sÏ thèng nhÊt. Ng−êi lu«n lu«n thøc tØnh ý thøc céng ®ång "con L¹c ch¸u Hång", thøc tØnh l−¬ng t©m cña mäi ng−êi ViÖt Nam, b¸c bá nh÷ng luËn ®iÖu xuyªn t¹c cña kÎ thï chia rÏ khèi ®¹i ®oμn kÕt d©n téc vμ lªn ¸n nh÷ng téi ¸c cña chÝnh quyÒn Ng« §×nh DiÖm tμn s¸t d· man nh©n d©n miÒn Nam, nhÊt lμ nh÷ng gia ®×nh kh¸ng chiÕn cò. Ng−êi tè c¸o ©m m−u cña ®Õ quèc Mü cïng bän tay sai ®ang t×m hÕt c¸ch ®Ó chia c¾t l©u dμi ®Êt n−íc ViÖt Nam, ©m m−u biÕn miÒn Nam ViÖt Nam thμnh c¨n cø qu©n sù cña ®Õ quèc Mü. Ng−êi kh¼ng ®Þnh "Thèng nhÊt n−íc nhμ lμ con ®−êng sèng cña nh©n d©n ta. §¹i ®oμn kÕt lμ mét lùc l−îng tÊt th¾ng" (tr.198). Ngoμi ra, trong TËp 8 nμy, b¹n ®äc cßn cã thÓ t×m thÊy sù quan t©m chu ®¸o cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®èi víi c¸c ngμnh, c¸c giíi, c¸c tÇng líp nh©n d©n, c«ng nh©n, n«ng d©n, bé ®éi, trÝ thøc, thanh thiÕu niªn, ®ång bμo c¸c d©n téc thiÓu sè, c¸c t«n gi¸o, v.v. qua nh÷ng bøc th− hoÆc ®Õn tËn n¬i th¨m hái, ch¨m sãc, ®éng viªn...
 • 5. Hå ChÝ Minh toμn tËp 0 1 * * * Trong lÇn xuÊt b¶n nμy, hÇu hÕt c¸c t¸c phÈm ®· in trong lÇn xuÊt b¶n tr−íc vμ nh÷ng t¸c phÈm míi ®−îc bæ sung ®Òu ®−îc ®èi chiÕu, hiÖu ®Ýnh theo b¶n gèc. Cã mét sè rÊt Ýt bμi do ch−a t×m thÊy v¨n b¶n gèc, chóng t«i in theo lÇn xuÊt b¶n ®Çu tiªn. Riªng nh÷ng bμi dÞch tõ b¶n tiÕng Nga ra tiÕng ViÖt, chóng t«i chän b¶n tiÕng ViÖt ®¨ng chÝnh thøc trªn b¸o Nh©n d©n, bëi lóc sinh thêi tr−íc khi b¸o ®¨ng Ng−êi ®Òu xem l¹i. Do thêi gian h¹n chÕ so víi khèi l−îng c«ng viÖc ph¶i hoμn thμnh, tËp s¸ch nμy khã tr¸nh khái cã thiÕu sãt, chóng t«i mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c b¹n ®äc gÇn xa. VIÖN NGHI£N CøU CHñ NGHÜA M¸C - L£NIN Vμ T¦ T¦ëNG Hå CHÝ MINH LêI TUY£N Bè TR¦íC KHI L£N §¦êNG §I TH¡M LI£N X¤ Vμ TRUNG QUèC Th−a ®ång bμo toμn quèc, Liªn X« vμ Trung Quèc lμ hai n−íc anh em cña ViÖt Nam ta. H«m nay, ®¸p lêi mêi cña ChÝnh phñ Liªn X« vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam cö mét §oμn ®¹i biÓu sang th¨m Liªn X« vμ Trung Quèc. T«i rÊt sung s−íng l·nh ®¹o §oμn ®¹i biÓu ®ã, vμ tin ch¾c r»ng cuéc ®i th¨m nμy sÏ th¾t chÆt thªm t×nh ®oμn kÕt h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ víi nh©n d©n vμ chÝnh phñ hai n−íc b¹n. Chóc ®ång bμo m¹nh khoÎ vμ cè g¾ng thi ®ua. Nãi ngμy 22-6-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 477, ngμy 23-6-1955.
 • 6. 2 3 DIÔN V¡N §äC T¹I NHμ GA NAM NINH C¸c ®ång chÝ th©n mÕn vμ c¸c b¹n, §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ v« cïng vui mõng nhËn lêi mêi sang th¨m n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa vÜ ®¹i. ViÖt Nam vμ Trung Quèc lμ hai n−íc anh em. T×nh h÷u nghÞ ch©n thμnh vμ s©u xa gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n Trung Quèc ®· cã tõ l©u. Ngμy nay, chóng t«i l¹i v« cïng c¶m ®éng vÒ sù ®ãn tiÕp hÕt søc nång hËu cña c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n ®èi víi chóng t«i. Nh©n dÞp nμy §oμn ®¹i biÓu chóng t«i xin tá lßng ch©n thμnh c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n. Trung Quèc lμ mét n−íc vÜ ®¹i, hïng c−êng vμ ®Ñp ®Ï. NÒn v¨n ho¸ l©u ®êi vμ −u tó cña Trung Quèc ®· cã mét ¶nh h−ëng s©u xa ë ch©u ¸ vμ trªn thÕ giíi. Tõ ngμy nh©n d©n Trung Quèc giμnh ®−îc th¾ng lîi lÞch sö trong cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng, d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n Trung Quèc quang vinh, nh©n d©n Trung Quèc ®· tiÕn triÓn v−ît bùc vÒ mäi ph−¬ng diÖn trong c«ng cuéc x©y dùng x· héi chñ nghÜa. Nh©n d©n ViÖt Nam coi ®ã còng lμ thμnh tÝch cña b¶n th©n m×nh. Nh©n d©n ViÖt Nam ngμy nay ®ang ra søc ®Êu tranh cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ. Cuéc ®Êu tranh ®ã ®· ®−îc vμ sÏ lu«n lu«n ®−îc sù khuyÕn khÝch vμ ñng hé m¹nh mÏ cña nh©n d©n Trung Quèc còng nh− nh©n d©n thÕ giíi. Chóng t«i tin ch¾c r»ng cuéc ®Êu tranh chÝnh nghÜa cña chóng t«i, mÆc dÇu tr−êng kú vμ m·nh liÖt, nh−ng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Mét lÇn n÷a, chóng t«i xin tá lßng c¶m ¬n s©u s¾c nh©n d©n Trung Quèc vμ nh©n d©n tØnh Qu¶ng T©y. T×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n hai n−íc ViÖt Nam vμ Trung Quèc bÊt diÖt! Chñ tÞch Mao Tr¹ch §«ng, l·nh tô vÜ ®¹i cña nh©n d©n Trung Quèc vμ ng−êi b¹n th©n thiÕt cña nh©n d©n ViÖt Nam, mu«n n¨m! §äc ngμy 23-6-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 479, ngμy 25-6-1955.
 • 7. Hå ChÝ Minh toμn tËp 4 5 LêI PH¸T BIÓU KHI §ÕN S¢N BAY B¾C KINH Th−a Mao Chñ tÞch th©n mÕn, Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n th©n mÕn, §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ v« cïng phÊn khëi vμ sung s−íng ®−îc mêi sang th¨m n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa vÜ ®¹i. Chóng t«i tr©n träng chμo mõng §¶ng Céng s¶n Trung Quèc vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa ®ang l·nh ®¹o nh©n d©n Trung Quèc th¾ng lîi tiÕn lªn trªn ®−êng x©y dùng x· héi chñ nghÜa. §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ tá lêi c¶m ¬n nh©n d©n B¾c Kinh ®· nhiÖt liÖt hoan nghªnh chóng t«i vμ nhê c¸c b¹n chuyÓn tíi nh©n d©n lao ®éng dòng c¶m Trung Quèc lêi chμo sïng kÝnh cña chóng t«i. C¸ch m¹ng nh©n d©n Trung Quèc th¾ng lîi vμ sù kiÕn thiÕt x· héi chñ nghÜa ®ang ®−îc tiÕn hμnh cña nh©n d©n Trung Quèc ®· cæ vò thªm lßng tin t−ëng ®èi víi nh©n d©n thuéc ®Þa vμ nöa thuéc ®Þa ë ph−¬ng §«ng vμ toμn thÕ giíi trong sù nghiÖp ®Êu tranh gi¶i phãng cña hä vμ cã t¸c dông rÊt lín ®èi víi viÖc cñng cè hoμ b×nh ë ViÔn §«ng vμ trªn thÕ giíi. Tr¶i qua mÊy m−¬i n¨m bÞ ®au khæ v× sù ¸p bøc cña bän thùc d©n, nh©n d©n ViÖt Nam ®· vμ ®ang tiÕn hμnh ®Êu tranh anh dòng. Víi sù cè g¾ng bÒn bØ vμ víi ý chÝ bÊt khuÊt ®Ó giμnh lÊy hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ ë ViÖt Nam, nh©n d©n ViÖt Nam vÜnh viÔn kh«ng ®Ó cho bÊt cø kÎ nμo x©m l−îc n−íc m×nh, ®ång thêi còng vÜnh viÔn kh«ng x©m l−îc n−íc kh¸c. Nh©n d©n ViÖt Nam lu«n lu«n ñng hé tÊt c¶ nh÷ng cuéc ®Êu tranh chèng x©m l−îc vμ b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi. Nh©n d©n ViÖt Nam tin ch¾c r»ng mäi sù ph©n tranh trªn thÕ giíi ®Òu cã thÓ gi¶i quyÕt b»ng c¸ch hoμ b×nh; tin ch¾c r»ng c¸c n−íc dï chÕ ®é x· héi kh¸c nhau vμ h×nh th¸i ý thøc kh¸c nhau còng ®Òu cã thÓ chung sèng hoμ b×nh ®−îc. N−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ s½n sμng ®Æt mäi quan hÖ th©n thiÖn hîp t¸c víi bÊt cø mét n−íc nμo trªn nguyªn t¾c: t«n träng sù hoμn chØnh vÒ chñ quyÒn vμ l·nh thæ cña nhau, kh«ng x©m ph¹m lÉn nhau, kh«ng can thiÖp néi trÞ cña nhau, b×nh ®¼ng cïng cã lîi vμ chung sèng hoμ b×nh. Chóng t«i tin ch¾c r»ng sù hîp t¸c ®ã sÏ cã lîi cho c¶ ®«i bªn vμ cã lîi chung cho c«ng cuéc hoμ b×nh toμn thÕ giíi. C«ng viÖc kiÕn thiÕt x· héi chñ nghÜa huy hoμng vμ lùc l−îng hïng m¹nh trong cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi cña n−íc x· héi chñ nghÜa Liªn X« vÜ ®¹i vμ c¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n ®· lμm cho tÊt c¶ c¸c n−íc vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi ngμy cμng tin t−ëng r»ng nÕu viÖc ®Êu tranh b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi ®−îc tiÕn hμnh ®Õn cïng th× hoμ b×nh cã thÓ gi÷ v÷ng. Cuéc ®Êu tranh anh dòng cña nh©n d©n ViÖt Nam ®−îc nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh toμn thÕ giíi ®ång t×nh vμ ñng hé ®· giμnh ®−îc th¾ng lîi vÜ ®¹i vμ tiÕp tôc tiÕn tíi th¾ng lîi cuèi cïng. ViÖc sang th¨m Trung Quèc cña §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ nhÊt ®Þnh sÏ lμm cho t×nh h÷u nghÞ kh«ng g× lay chuyÓn næi gi÷a nh©n d©n hai n−íc cμng ®−îc t¨ng c−êng thªm vμ nhÊt ®Þnh sÏ cã Ých cho hoμ b×nh thÕ giíi. T×nh h÷u nghÞ bÊt diÖt cña nh©n d©n hai n−íc ViÖt - Trung mu«n n¨m! Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m! Ph¸t biÓu ngμy 25-6-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 481, ngμy 27-6-1955.
 • 8. 6 7 DIÔN V¡N TRONG BUæI TIÖC THñ T¦íNG CHU ¢N LAI THÕT §OμN §¹I BIÓU CHÝNH PHñ VIÖT NAM D¢N CHñ CéNG HOμ Th−a ®ång chÝ Tr−ëng ban th−êng trùc Quèc héi, Th−a ®ång chÝ Thñ t−íng th©n mÕn, Th−a c¸c b¹n, Th−a c¸c ®ång chÝ, §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ sang th¨m Trung Quèc ®Ó tá t×nh th©n thiÖn, c¶m thÊy v« cïng vui s−íng vμ vinh h¹nh khi ®Õn thñ ®« n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa. Suèt däc ®−êng, tõ Môc Nam Quan ®Õn B¾c Kinh, §oμn ®¹i biÓu chóng t«i ®· ®−îc nh©n d©n Trung Quèc anh em vui mõng ®ãn tiÕp mét c¸ch hÕt søc niÒm në. Mét lÇn n÷a, t«i xin thay mÆt §oμn ®¹i biÓu vμ nh©n d©n ViÖt Nam thËt thμ c¶m t¹ nh©n d©n vμ ChÝnh phñ Trung Quèc. Trong lÞch sö, nh©n d©n hai n−íc Trung Quèc vμ ViÖt Nam ®· sím cã mét mèi t×nh h÷u nghÞ l©u ®êi vμ s©u s¾c. GÇn 100 n¨m nay, nh©n d©n hai n−íc chóng ta l¹i ®Òu bÞ bän ®Õ quèc tr−êng kú ¸p bøc, bãc lét mét c¸ch tμn nhÉn. Chóng ta ch¼ng nh÷ng lμ hai n−íc l¸ng giÒng th©n thiÖn mμ l¹i lμ anh em ruét thÞt trong c¬n ho¹n n¹n. Trong mÊy n¨m gÇn ®©y quan hÖ gi÷a hai n−íc ngμy cμng mËt thiÕt. Trong cuéc kh¸ng chiÕn anh dòng gi¶i phãng cho Tæ quèc, còng nh− trong qu¸ tr×nh lao ®éng ®Ó hμn g¾n nh÷ng vÕt th−¬ng chiÕn tranh vμ kh«i phôc nÒn kinh tÕ quèc d©n sau khi hoμ b×nh lËp l¹i, nh©n d©n ViÖt Nam ®· lu«n lu«n ®−îc nh©n d©n Trung Quèc nhiÖt liÖt ®ång t×nh vμ ñng hé. §ång thêi, tr−íc mäi th¾ng lîi trong c«ng cuéc x©y dùng Tæ quèc vÜ ®¹i vμ tèt ®Ñp cña nh©n d©n Trung Quèc, nh©n d©n ViÖt Nam còng vui mõng phÊn khëi xem th¾ng lîi ®ã nh− lμ th¾ng lîi cña m×nh vËy. T×nh h÷u nghÞ vμ quan hÖ mËt thiÕt gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta thËt lμ l©u dμi, bÒn v÷ng, kh«ng g× lay chuyÓn næi vμ kh«ng ai cã thÓ chia rÏ vμ ng¨n trë ®−îc. ViÖt Nam vμ Trung Quèc ®oμn kÕt rÊt chÆt chÏ trong sù nghiÖp chung b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi vμ lμm cho t×nh h×nh quèc tÕ bít c¨ng th¼ng. §iÒu ®ã ®· tá râ trong Héi nghÞ ¸ - Phi gÇn ®©y, ®Æc biÖt lμ trong Héi nghÞ Gi¬nev¬1 n¨m ngo¸i. Trong Héi nghÞ Gi¬nev¬, §oμn ®¹i biÓu Trung Quèc, ®øng ®Çu lμ Thñ t−íng Chu ¢n Lai, ®· ®ãng gãp mét phÇn cùc kú quan träng vμo sù thμnh c«ng cña Héi nghÞ. §iÒu ®ã ®· cã t¸c dông rÊt lín trong viÖc thóc ®Èy sù nghiÖp hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi tiÕn tíi. CÇn ph¶i v¹ch râ HiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn Gi¬nev¬ kh«ng nh÷ng ®· lËp l¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng mμ cßn râ rμng thõa nhËn ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt vμ l·nh thæ toμn vÑn cña nh©n d©n §«ng D−¬ng. Nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam kiªn quyÕt thi hμnh mäi ®iÒu kho¶n trong HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬. Tõ ngμy ®×nh chiÕn ®Õn nay, nh©n d©n ViÖt Nam ®· dïng hμnh ®éng thùc tÕ mμ chøng tá r»ng m×nh bao giê còng thμnh thËt chÊp hμnh c¸c ®iÒu kho¶n trong hiÖp ®Þnh quèc tÕ. HiÖn nay, viÖc tr−íc m¾t lμ nh÷ng nhμ ®−¬ng côc cã thÈm quyÒn trong khu vùc cña hai bªn ph¶i cö hμnh hiÖp th−¬ng vÒ vÊn ®Ò tæng tuyÓn cö ®Ó thùc hiÖn tæng tuyÓn cö tù do vμo n¨m 1956, do ®ã ®i ®Õn thèng nhÊt toμn quèc ViÖt Nam. §ã lμ quyÒn thiªng liªng bÊt kh¶ x©m ph¹m cña nh©n d©n ViÖt Nam; c¸c n−íc vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh toμn thÕ giíi sÏ ñng hé chóng t«i. Chóng t«i rÊt mong c¸c nhμ ®−¬ng côc cã liªn quan vμ c¸c n−íc tham gia Héi nghÞ Gi¬nev¬ ®¶m nhiÖm nghÜa vô cña m×nh ®èi víi HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬.
 • 9. Hå ChÝ Minh toμn tËp 8 9 §ång thêi víi viÖc tranh thñ thèng nhÊt toμn quèc, chóng t«i cßn cñng cè vμ më réng thªm MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt. Ngμy nay, bÊt cø ng−êi ViÖt Nam nμo t¸n thμnh hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ th× chóng t«i ®Òu kh«ng truy cøu nh÷ng lÇm lçi ®· qua vμ hoan nghªnh hä cïng phÊn ®Êu cho sù nghiÖp chung. Chóng t«i còng cÇn h¨ng h¸i h¬n n÷a ra søc hμn g¾n vÕt th−¬ng chiÕn tranh, kh«i phôc nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong nh÷ng c«ng t¸c ®ã, nh©n d©n ViÖt Nam ®· tá râ tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i lao ®éng, ra søc x©y dùng vμ ®· thu ®−îc kh¸ nhiÒu thμnh tÝch. Nh− viÖc x©y dùng l¹i con ®−êng s¾t Hμ Néi - Môc Nam Quan mμ nh©n d©n ViÖt Nam gäi lμ "Con ®−êng hoμ b×nh, h÷u nghÞ" chÝnh lμ mét thμnh tÝch râ rÖt nhÊt. Trong sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n−íc, chóng t«i ®· ®−îc Liªn X«, Trung Quèc vμ c¸c n−íc b¹n kh¸c gióp ®ì rÊt nhiÒu. Sù gióp ®ì h÷u nghÞ quý b¸u ®ã ®· thμnh mét lùc l−îng quan träng lu«n lu«n cæ vò chóng t«i. Ngμy nay, chóng t«i rÊt cÇn mét hoμn c¶nh quèc tÕ hoμ b×nh ®Ó ®em toμn lùc ra x©y dùng ®Êt n−íc. Chóng t«i cÇn ®Æt mèi quan hÖ l¸ng giÒng tèt víi c¸c n−íc chung quanh. ChÝnh phñ n−íc t«i ®· tõng tuyªn bè râ rÖt s½n sμng c¨n cø vμo 5 nguyªn t¾c chung sèng hoμ b×nh ®· ®Ò ra trong b¶n tuyªn bè chung cña c¸c Thñ t−íng Trung Quèc - Ên §é vμ Trung Quèc - DiÕn §iÖn ®Ó ®Æt mèi quan hÖ b×nh th−êng h÷u h¶o víi bÊt cø n−íc nμo dï cã chÕ ®é x· héi kh¸c nhau, ®Æc biÖt lμ víi c¸c ChÝnh phñ nhμ vua Lμo vμ Cao Miªn còng nh− víi c¸c n−íc kh¸c ë §«ng - Nam ¸. §èi víi n−íc Ph¸p, chóng t«i còng s½n sμng ®Æt mèi quan hÖ b×nh th−êng vÒ kinh tÕ vμ v¨n ho¸ trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng, hai bªn ®Òu cã lîi. V× vËy, chóng t«i hoμn toμn ñng hé b¶n tuyªn bè chung do l·nh tô hai n−íc Liªn X« vμ Ên §é ph¸t biÓu gÇn ®©y. Nh−ng ®Õ quèc Mü vμ nh÷ng kÎ theo ®u«i chóng l¹i cã ©m m−u kh¸c. Chóng xem viÖc chung sèng hoμ b×nh nh− lμ "n−íc s«i löa nãng", chóng ra søc ng¨n trë vμ ph¸ ho¹i HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, can thiÖp vμo néi chÝnh c¸c n−íc §«ng D−¬ng vμ c¸c n−íc kh¸c, ph¸ ho¹i hoμ b×nh vμ thèng nhÊt cña ViÖt Nam. Nh÷ng ©m m−u ®ã uy hiÕp nghiªm träng hoμ b×nh vμ an toμn ë ch©u ¸ vμ thÕ giíi. Nh−ng bän ®Õ quèc hiÕu chiÕn kh«ng thÓ nμo ng¨n c¶n ®−îc b−íc tiÕn cña lÞch sö. Lùc l−îng hoμ b×nh, d©n chñ trªn thÕ giíi ngμy cμng lín m¹nh, cuéc ®Êu tranh kh«ng ngõng cña nh©n d©n §«ng D−¬ng lμ nh÷ng ®ßn ®¸nh m¹nh vμo ©m m−u ph¸ ho¹i cña bän g©y chiÕn. Nh©n d©n ViÖt Nam tin ch¾c r»ng víi sù cè g¾ng kh«ng ngõng cña b¶n th©n m×nh, l¹i ®−îc sù ñng hé cña lùc l−îng hoμ b×nh lín m¹nh trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt lμ sù ®ång t×nh vμ ñng hé th¾m thiÕt cña nh©n d©n hai n−íc anh em vÜ ®¹i lμ Liªn X« vμ Trung Quèc, nh©n d©n ViÖt Nam nhÊt ®Þnh sÏ thu ®−îc nh÷ng th¾ng lîi rùc rì trong cuéc ®Êu tranh chÝnh nghÜa giμnh hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ trong toμn quèc. T«i xin thay mÆt §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ n©ng cèc chóc t×nh h÷u nghÞ bÒn v÷ng gi÷a nh©n d©n hai n−íc ViÖt - Trung ngμy cμng cñng cè vμ ph¸t triÓn, lùc l−îng hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi ngμy cμng lín m¹nh. N−íc Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa mu«n n¨m! §¶ng Céng s¶n Trung Quèc vÜ ®¹i mu«n n¨m! Chñ tÞch Mao Tr¹ch §«ng, l·nh tô vÜ ®¹i cña nh©n d©n Trung Quèc, ng−êi b¹n th©n thiÕt cña nh©n d©n ViÖt Nam, mu«n n¨m! §äc ngμy 26-6-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 482, ngμy 28-6-1955.
 • 10. 10 11 Cã PH£ B×NH PH¶I Cã Tù PH£ B×NH B¸o Nh©n d©n th−êng ®¨ng nh÷ng bμi cña b¹n ®äc hoÆc cña phãng viªn nhμ b¸o phª b×nh khuyÕt ®iÓm trong c«ng t¸c cña mét sè ngμnh vμ ®Þa ph−¬ng. Nãi chung nhiÒu ý kiÕn phª b×nh ®Òu cã c¨n cø vμ nh÷ng vÊn ®Ò phª b×nh ®Òu lμ nh÷ng vÊn ®Ò cã quan hÖ ®Õn ®êi sèng nh©n d©n vμ c«ng t¸c cña Nhμ n−íc. Song phª b×nh kh«ng ph¶i ®Ó cã phª b×nh mμ cÇn ph¶i ®i ®Õn söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®· nªu ra nÕu nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®ã ®óng. Sau khi b¸o nªu ý kiÕn phª b×nh ®· cã mét sè ®Þa ph−¬ng vμ c¬ quan tù phª b×nh c«ng khai trªn b¸o vμ ®Ò ra ph−¬ng ph¸p söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, nh− gÇn ®©y TØnh uû Cao B»ng ®· göi bμi tù kiÓm th¶o ®¨ng b¸o. §ã lμ mét ®iÒu rÊt tèt. Nh−ng còng cßn nhiÒu viÖc phª b×nh nªu lªn b¸o råi kh«ng thÊy nh÷ng c¬ quan hay ®Þa ph−¬ng cã vÊn ®Ò lªn tiÕng, nh− ®èi víi bμi phª b×nh TØnh uû Thanh Ho¸ coi nhÑ l·nh ®¹o s¶n xuÊt, nhμ ga Hμ Néi cã nh÷ng hiÖn t−îng l·ng phÝ, v.v.. Mong r»ng c¸c c¬ quan hay ®Þa ph−¬ng cã nh÷ng vÊn ®Ò b¸o ®· nªu lªn nªn ph¸t biÓu ý kiÕn, nãi râ chç nμo b¸o phª b×nh ®óng, chç nμo sai, vμ cã khuyÕt ®iÓm th× ph¶i söa ch÷a nh− thÕ nμo. Cã nh− thÕ th× phª b×nh míi cã Ých. H.B. B¸o Nh©n d©n, sè 488, ngμy 4-7-1955. TH¥ VÞNH V¹N Lý TR¦êNG HµNH0F1 ) ThÝnh thuyÕt tr−êng thμnh v¹n lý tr−êng, §Çu liªn §«ng H¶i vÜ T©y C−¬ng, Kû thiªn b¸ch v¹n lao ®éng gi¶, KiÕn tróc t− thμnh trÊn nhÊt ph−¬ng! T¹m dÞch lμ: ThÊy nãi tr−êng thμnh dμi v¹n dÆm, §Çu tõ §«ng H¶i cuèi T©y C−¬ng. Hμng ngμn tr¨m v¹n ng−êi lao ®éng, X©y ®¾p ng«i thμnh trÊn mét ph−¬ng! S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, 1956, t.III, tr.168. ___________ 1). Nh©n dÞp sang th¨m Trung Quèc, ngμy 6-7-1955, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vμ §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ ta dõng l¹i xem V¹n lý tr−êng thμnh ë phÝa §«ng B¾c Thñ ®« B¾c Kinh, Ng−êi cã lμm bμi th¬ ghi c¶m t−ëng nh− trªn.
 • 11. Hå ChÝ Minh toμn tËp 12 13 BμI NãI CHUYÖN VíI NH¢N D¢N TRUNG QUèC QUA §μI PH¸T THANH B¾C KINH Tr−íc hÕt t«i xin thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam göi bμ con lêi chμo th©n ¸i. T«i cïng §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ rÊt sung s−íng ®−îc dÞp sang th¨m Trung Quèc ®Ó th¾t chÆt thªm t×nh anh em mμ nh©n d©n hai n−íc chóng ta ®· s½n cã tõ mÊy ngh×n n¨m. Chóng t«i rÊt c¶m ®éng viÖc §¶ng Céng s¶n, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Trung Quèc ®ãn tiÕp mét c¸ch cùc kú vån v· nh− ®ãn tiÕp nh÷ng ng−êi th©n thÝch tõ ph−¬ng xa míi vÒ. Chóng t«i rÊt sung s−íng thÊy Mao Chñ tÞch vμ c¸c l·o ®ång chÝ ai còng hång hμo m¹nh khoÎ, mäi ng−êi ®Òu vui t−¬i. Chóng t«i ®· ®i th¨m vμi nhμ m¸y, n«ng tr−êng, hîp t¸c x· n«ng nghiÖp, tr−êng häc, v.v.. §Õn ®©u còng thÊy phong trμo thi ®ua x©y dùng chñ nghÜa x· héi. ë c«ng x−ëng th× thÊy nh÷ng m¸y mãc tèi t©n do c¸c chiÕn sÜ vμ anh hïng lao ®éng ®iÒu khiÓn, møc s¶n xuÊt ngμy cμng t¨ng. ë n«ng th«n th× thÊy nh÷ng ®¸m lóa vμ hoa mÇu t−¬i ®Ñp nh− nh÷ng bøc gÊm dμi réng mªnh m«ng do bμn tay cÇn cï cña hμng triÖu anh chÞ em n«ng d©n thªu dÖt. Bªn c¹nh nhiÒu nhμ cöa l©u ®μi, ®−êng s¸ cña thμnh phè cò ®· söa sang më réng, chóng t«i thÊy mäc lªn nhμ cöa, l©u ®μi vμ ®−êng s¸ míi cμng ngμy cμng nhiÒu. Nãi tãm l¹i, nh÷ng ®iÒu m¾t thÊy tai nghe cho phÐp chóng t«i nãi tr−íc r»ng d−íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng Céng s¶n, cña ChÝnh phñ Trung Quèc vμ cña Mao Chñ tÞch, víi tinh thÇn h¨ng h¸i thi ®ua s¶n xuÊt cña nh©n d©n Trung Quèc, kÕ ho¹ch 5 n¨m nhÊt ®Þnh thμnh c«ng tèt ®Ñp. §iÒu ®ã lμm cho chóng t«i sung s−íng v× chóng t«i coi nh©n d©n Trung Quèc th¾ng lîi còng nh− b¶n th©n ViÖt Nam chóng t«i th¾ng lîi. TÝnh t«i rÊt yªu trÎ con cho nªn võa ®Õn B¾c Kinh t«i véi ®i th¨m nhμ göi trÎ vμ tr−êng tiÓu häc, thÊy ch¸u nμo còng ngoan, còng xinh ®Ñp, vui vÎ, m¹nh khoÎ, t«i rÊt sung s−íng vμ thÇm nghÜ r»ng c¸c ch¸u Êy sÏ lμ nh÷ng c«ng d©n cña x· héi céng s¶n mμ chóng ta ®ang phÊn ®Êu ®Ó x©y dùng cho t−¬ng lai. Chóng t«i mõng r»ng nh÷ng thμnh tÝch tèt ®Ñp mμ chóng t«i tr«ng thÊy lμ kÕt qu¶ ®Çu tiªn cña hμng mÊy m−¬i n¨m phÊn ®Êu anh dòng cña §¶ng Céng s¶n Trung Quèc vÜ ®¹i, cña nh©n d©n lao ®éng Trung Quèc vÜ ®¹i. B©y giê t«i xin b¸o c¸o tãm t¾t vÒ t×nh h×nh cña n−íc ViÖt Nam chóng t«i: D−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, nh©n d©n ViÖt Nam chóng t«i ®ang ra søc ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc. Chóng t«i cã nhiÒu khã kh¨n nh−ng chóng t«i kh«ng sî khã kh¨n, bëi v× víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n chóng t«i, víi sù ñng hé cña anh em Liªn X«, Trung Quèc vμ c¸c n−íc b¹n kh¸c, víi sù ®ång t×nh cña nh©n d©n c¸c n−íc §«ng- Nam ¸ vμ c¸c n−íc yªu chuéng hoμ b×nh trªn thÕ giíi, chóng t«i tin ch¾c r»ng chóng t«i nhÊt ®Þnh v−ît ®−îc mäi khã kh¨n vμ giμnh ®−îc th¾ng lîi hoμn toμn.
 • 12. 14 15 Lêi ng¾n t×nh dμi, tr−íc khi kÕt thóc c©u chuyÖn, t«i xin chóc bμ con lu«n lu«n m¹nh khoÎ vμ lu«n lu«n tiÕn bé trong mäi c«ng viÖc. T«i göi c¸c ch¸u bÐ Trung Quèc nhiÒu c¸i h«n. Trong lóc chóng t«i ë B¾c Kinh th× t«i tiÕp ®−îc th− tõ cña c¸c bμ con ë c¸c n¬i göi ®Õn rÊt nhiÒu, nh©n dÞp nμy t«i xin c¶m ¬n tÊt c¶ bμ con. T«i xin h« khÈu hiÖu: - T×nh h÷u nghÞ nh©n d©n hai n−íc ViÖt - Trung mu«n n¨m! - Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m! Nãi ngμy 7-7-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 494, ngμy 10-7-1955. LêI PH¸T BIÓU ë ULAN BATO, THñ §¤ M¤NG Cæ Th−a ®ång chÝ Thñ t−íng, Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n th©n mÕn, §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ rÊt vui mõng cã dÞp ®Õn Ulan Bato, Thñ ®« cña n−íc b¹n Céng hoμ Nh©n d©n M«ng Cæ. Chóng t«i xin c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ ®· ®ãn tiÕp chóng t«i mét c¸ch nhiÖt liÖt vμ chóng t«i nhê c¸c ®ång chÝ chuyÓn ®Õn nh©n d©n lao ®éng M«ng Cæ lêi chμo h÷u nghÞ cña nh©n d©n ViÖt Nam. Tõ n−íc ViÖt Nam qua Trung Quèc ®Õn n−íc M«ng Cæ, ®−êng tuy xa nh−ng cïng chung mét lý t−ëng, cïng chung mét ý chÝ: b¶o vÖ hoμ b×nh vμ x©y dùng ®êi sèng tù do, h¹nh phóc. Nh÷ng thμnh tÝch x©y dùng x· héi chñ nghÜa cña anh em M«ng Cæ lμm nh©n d©n ViÖt Nam rÊt phÊn khëi. Thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam, chóng t«i xin tá lßng biÕt ¬n c¸c b¹n ®· ®ång t×nh vμ ñng hé chóng t«i trong cuéc kh¸ng chiÕn b¶o vÖ Tæ quèc, còng nh− trong cuéc ®Êu tranh hiÖn t¹i ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc ViÖt Nam. Chóng t«i tin ch¾c r»ng t×nh h÷u nghÞ vμ sù hîp t¸c gi÷a hai n−íc chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ ngμy cμng ph¸t triÓn gãp phÇn vμo c«ng cuéc b¶o vÖ hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi. T×nh ®oμn kÕt anh em gi÷a nh©n d©n hai n−íc ViÖt Nam vμ M«ng Cæ mu«n n¨m! Ph¸t biÓu ngμy 8-7-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 494, ngμy 10-7-1955.
 • 13. Hå ChÝ Minh toμn tËp 16 17 LêI §¸P T¹I S¢N BAY IÕCcóT (LI£N X¤) C¸c ®ång chÝ th©n mÕn C¸c b¹n, §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ tá lßng thμnh thËt c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n ®· ®ãn tiÕp mét c¸ch nång nhiÖt. T«i xin chuyÓn ®Õn c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n lêi chμo th©n ¸i cña nh©n d©n ViÖt Nam, chóc mõng tÊt c¶ c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi to lín trong sù nghiÖp vÜ ®¹i x©y dùng chñ nghÜa céng s¶n d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n Liªn X«. §¶ng Céng s¶n Liªn X« mu«n n¨m! T×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n Liªn X« mu«n n¨m! Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m! Chñ nghÜa céng s¶n mu«n n¨m! §äc ngμy 9-7-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 495, ngμy 11-7-1955. LêI §¸P T¹I THμNH PHè N¤V¤XIBIA (LI£N X¤) C¸c b¹n th©n mÕn, Chóng t«i rÊt lÊy lμm sung s−íng ®Õn th¨m thμnh phè cña c¸c b¹n, Thñ ®« danh tiÕng cña Xibªri. T«i xin chuyÓn tíi c¸c b¹n lêi chμo mõng nång nhiÖt cña nh©n d©n ViÖt Nam vμ thμnh thËt c¶m ¬n sù ®ãn tiÕp nång hËu cña c¸c b¹n ®èi víi chóng t«i. T×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ Nh©n d©n Liªn X« mu«n n¨m! Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m! §äc ngμy 10-7-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 496, ngμy 12-7-1955.
 • 14. 18 19 §IÖN MõNG QUèC KH¸NH N¦íC CéNG HOμ NH¢N D¢N M¤NG Cæ KÝnh göi ®ång chÝ X¨mbu, Chñ tÞch Chñ tÞch ®oµn Quèc héi n−íc Céng hoµ Nh©n d©n M«ng Cæ vµ ®ång chÝ Xª®enban, Thñ t−íng n−íc Céng hoµ Nh©n d©n M«ng Cæ, Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 34 ngμy C¸ch m¹ng nh©n d©n M«ng Cæ th¾ng lîi, t«i xin thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam, ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, göi hai ®ång chÝ, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ Céng hoμ Nh©n d©n M«ng Cæ lêi chμo mõng nhiÖt liÖt. Nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ chóc nh©n d©n M«ng Cæ, d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng M«ng Cæ vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ Nh©n d©n M«ng Cæ, víi sù gióp ®ì hÕt lßng cña Liªn X«, sÏ thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi trong c«ng cuéc x©y dùng x· héi chñ nghÜa, gãp phÇn gi÷ g×n vμ cñng cè hoμ b×nh trªn thÕ giíi. T«i xin chóc t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta ngμy thªm th¾m thiÕt vμ chÆt chÏ v× lîi Ých cña nh©n d©n hai n−íc chóng ta vμ v× lîi Ých cña hoμ b×nh. Chñ tÞch kiªm Thñ t−íng n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 495, ngμy 11-7-1955. LêI PH¸T BIÓU ë S¢N BAY THμNH PHè XVÐCLèP Th−a c¸c ®ång chÝ th©n mÕn, Th−a c¸c b¹n th©n mÕn, T«i xin thμnh t©m c¶m ¬n c¸c b¹n ®· tiÕp ®ãn t«i vμ §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ mét c¸ch niÒm në, khiÕn chóng t«i kh«ng bao giê quªn ®−îc. T«i rÊt sung s−íng ®−îc chuyÓn tíi c¸c b¹n lêi chμo anh em cña nh©n d©n ViÖt Nam. Nh©n d©n ViÖt Nam xin chóc c¸c b¹n ngμy cμng thÞnh v−îng h¬n lªn vμ thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi trong viÖc x©y dùng chñ nghÜa céng s¶n. Chóng t«i ®· nghe nãi nhiÒu vÒ thμnh phè léng lÉy nμy cña c¸c b¹n, vÒ nh÷ng nh©n tμi s¸ng t¹o ra nhiÒu m¸y mãc rÊt thÇn t×nh. Sù ®ãn tiÕp cña c¸c b¹n ®· nãi lªn mèi t×nh nång hËu cña c¸c d©n téc ë Liªn X« vÜ ®¹i ®èi víi nh©n d©n n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. T×nh h÷u nghÞ bÊt diÖt gi÷a nh©n d©n Liªn X« vμ nh©n d©n ViÖt Nam mu«n n¨m! §¶ng Céng s¶n Liªn X« mu«n n¨m! Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m! Ph¸t biÓu ngμy 11-7-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 497, ngμy 13-7-1955.
 • 15. Hå ChÝ Minh toμn tËp 20 21 LêI PH¸T BIÓU T¹I S¢N BAY M¸TXC¥VA Th−a Chñ tÞch Chñ tÞch ®oμn X«viÕt tèi cao Liªn X«, Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n, §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ rÊt sung s−íng vμ c¶m ®éng ®−îc mêi sang th¨m Liªn X«, thμnh tr× cña c¸ch m¹ng, thμnh tr× cña hoμ b×nh thÕ giíi vμ xø së cña t×nh huynh ®Ö vÜ ®¹i. Thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam, t«i xin göi nh©n d©n M¸txc¬va, toμn thÓ nh©n d©n Liªn X« lêi chμo mõng nång nhiÖt vμ lßng biÕt ¬n s©u xa. C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa Th¸ng M−êi vÜ ®¹i ®· chØ cho nh©n d©n ViÖt Nam con ®−êng th¾ng lîi ®Ó gi¶i phãng d©n téc. ChÝnh s¸ch cña Liªn X« nh»m b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi vμ nh÷ng cè g¾ng cña Liªn X« ë Héi nghÞ Gi¬nev¬ ®· gióp nh©n d©n ViÖt Nam lËp l¹i hoμ b×nh trªn c¬ së t«n träng ®éc lËp, thèng nhÊt vμ toμn vÑn l·nh thæ. HiÖn nay nh©n d©n ViÖt Nam ®ang cã nhiÒu nhiÖm vô quan träng lμ cñng cè hoμ b×nh, hoμn thμnh thèng nhÊt b»ng tæng tuyÓn cö tù do theo HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, ®ång thêi ph¶i kh«i phôc vμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n ®· bÞ tμn ph¸ trong 8 n¨m kh¸ng chiÕn ®Ó hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc. Trong cuéc ®Êu tranh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ®ã, chóng t«i tin ch¾c sÏ ®−îc Liªn X«, c¸c n−íc anh em kh¸c vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh trªn thÕ giíi gióp ®ì. Lùc l−îng hoμ b×nh trªn toμn thÕ giíi ®ang lín m¹nh mét c¸ch v÷ng ch¾c. ChÝnh s¸ch hoμ b×nh cña Liªn X« cμng ngμy cμng ®−îc thªm nhiÒu n−íc ñng hé vμ t¸n thμnh. Chóng t«i nhiÖt liÖt ñng hé chÝnh s¸ch cña Liªn X« chñ tr−¬ng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò quèc tÕ ®ang tranh chÊp b»ng ®−êng lèi th−¬ng l−îng vμ c¸c n−íc cã chÕ ®é x· héi kh¸c nhau cã kh¶ n¨ng chung sèng hoμ b×nh. Chóng t«i nhiÖt liÖt ñng hé b¶n tuyªn bè chung cña ®ång chÝ Bunganin, Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng Liªn X« vμ Thñ t−íng Ên §é Nªru. Dùa vμo 5 nguyªn t¾c ®−îc nh¾c l¹i trong b¶n tuyªn bè ®ã, n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ mong muèn thμnh lËp quan hÖ b×nh ®¼ng vμ hai bªn cïng cã lîi víi c¸c n−íc l¸ng giÒng ë §«ng D−¬ng vμ ë §«ng - Nam ¸, víi n−íc Ph¸p vμ c¸c n−íc kh¸c trªn thÕ giíi. Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n, T«i thμnh thËt c¶m ¬n tÊt c¶ c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n ®· tíi ®ãn tiÕp chóng t«i ngμy h«m nay mét c¸ch nång nhiÖt nh− thÕ nμy. Chóng t«i tin ch¾c r»ng thêi gian §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ë Liªn X« sÏ ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn vμ cñng cè t×nh h÷u nghÞ gi÷a hai n−íc chóng ta. T×nh h÷u nghÞ kh«ng g× lay chuyÓn næi gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ Liªn X« mu«n n¨m! Liªn bang X«viÕt mu«n n¨m! §¶ng Céng s¶n Liªn X« mu«n n¨m! Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m! Ph¸t biÓu ngμy 12-7-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 498, ngμy 14-7-1955.
 • 16. 22 23 C¶M T¦ëNG GHI TRONG Sæ VμNG L¦U NIÖM T¹I §IÖN CREM 1F1 ) Lªnin, ng−êi thÇy d¹y vÜ ®¹i cña c¸ch mÖnh v« s¶n. Còng lμ mét vÞ ®¹o ®øc rÊt cao, d¹y chóng ta ph¶i thùc hiÖn cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh. Tinh thÇn Lªnin mu«n ®êi bÊt diÖt. Ngμy 13 th¸ng 7 n¨m 1955 Hå CHÝ MINH B¶n chôp bót tÝch l−u t¹i ViÖn LÞch sö §¶ng. ___________ 1) Ngµy 13-7, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ §oµn ®¹i biÓu ta ®· ®Õn th¨m n¬i lµm viÖc cña V.I. Lªnin trong ®iÖn Cremli. T¹i ®©y, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ghi c¶m t-ëng cña Ng-êi trong sæ l-u niÖm. LêI PH¸T BIÓU TR¦íC KHI RêI M¸TXC¥VA Th−a c¸c ®ång chÝ, Th−a c¸c b¹n th©n mÕn, §oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ sang th¨m Liªn X« ®· lμm xong nhiÖm vô vμ h«m nay lªn ®−êng vÒ n−íc. §Õn Liªn X«, ®−îc §¶ng Céng s¶n, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Liªn X« ®ãn tiÕp ©n cÇn, th©n mËt nh− anh em ruét thÞt, chóng t«i rÊt c¶m ®éng. H«m nay lªn ®−êng vÒ n−íc, chóng t«i thËt thμ c¶m t¹ nhiÖt t×nh cña §¶ng Céng s¶n, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Liªn X« ®èi víi nh©n d©n ViÖt Nam chóng t«i vμ ®èi víi chóng t«i. Chóng t«i ®· ®i th¨m nhiÒu c«ng tr×nh kiÕn thiÕt vÜ ®¹i c«ng nghiÖp vμ n«ng nghiÖp. Chóng t«i ®· ®i th¨m c¸c tr−êng ®¹i häc M¸txc¬va, tr¹i nghØ hÌ cña c¸c em thiÕu niªn. Chóng t«i rÊt vui mõng thÊy ®êi sèng cña nh©n d©n Liªn X« ngμy cμng sung s−íng vμ lùc l−îng cña nh©n d©n Liªn X« thËt lμ vÜ ®¹i. Lùc l−îng Êy nhÊt ®Þnh b¶o vÖ ®−îc hoμ b×nh thÕ giíi vμ x©y dùng chñ nghÜa céng s¶n thμnh c«ng. Chóng t«i ®· héi ®μm víi c¸c ®ång chÝ trong ChÝnh phñ Liªn X«, nhÊt trÝ nhËn ®Þnh vÒ nhiÒu vÊn ®Ò quèc tÕ vμ t¸n thμnh viÖc ph¸t triÓn quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta. ChÝnh phñ Liªn X« ®ång t×nh ñng hé, l¹i cßn thiÕt thùc gióp ®ì nh©n d©n ViÖt Nam trong cuéc ®Êu tranh cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc ViÖt Nam. Sù gióp ®ì v« t− Êy lμm cho nh©n d©n ViÖt Nam thªm tin t−ëng vμ thªm søc m¹nh ®Êu tranh vμ ®ång thêi cßn lμm cho
 • 17. Hå ChÝ Minh toμn tËp 24 25 chóng t«i thÊy râ tr¸ch nhiÖm to lín cña m×nh trong viÖc mau chãng kh«i phôc l¹i nÒn kinh tÕ, c¶i thiÖn ®êi sèng vμ båi d−ìng lùc l−îng cña nh©n d©n. Chóng t«i tin r»ng tõ nay quan hÖ hîp t¸c gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n Liªn X« mçi ngμy sÏ ph¸t triÓn h¬n vμ t×nh h÷u nghÞ v÷ng ch¾c kh«ng g× lay chuyÓn ®−îc gi÷a nh©n d©n Liªn X« vμ nh©n d©n ViÖt Nam sÏ cμng thªm bÒn v÷ng vμ cñng cè. Mét lÇn n÷a chóng t«i thËt thμ c¶m ¬n t×nh th¾m thiÕt cña §¶ng Céng s¶n, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Liªn X« ®èi víi nh©n d©n ViÖt Nam vμ ®èi víi chóng t«i. T×nh h÷u nghÞ bÊt diÖt gi÷a ViÖt Nam vμ Liªn X« mu«n n¨m! §¶ng Céng s¶n Liªn X« mu«n n¨m! Liªn bang X«viÕt, thμnh tr× hoμ b×nh thÕ giíi, mu«n n¨m! Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m! Ph¸t biÓu ngμy 18-7-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 504, ngμy 20-7-1955. TH¦ GöI C¸C CH¸U L¦U HäC SINH VIÖT NAM HäC ë M¸TXC¥VA Th©n göi c¸c ch¸u l−u häc sinh kü thuËt, tiÕng Nga vμ c¸c ch¸u thiÕu nhi ViÖt Nam häc ë M¸txc¬va, B¸c vμ ph¸i ®oμn muèn th¨m tÊt c¶ c¸c ch¸u. TiÕc v× bËn qu¸ kh«ng thÓ ®i ®−îc. B¸c rÊt vui lßng ®−îc biÕt tÊt c¶ c¸c ch¸u ®Òu cè g¾ng ch¨m chØ häc tËp vμ biÕt tiÕt kiÖm. Nh− thÕ lμ rÊt tèt. ThÕ lμ c¸c ch¸u ®· thùc hiÖn ®−îc lêi B¸c dÆn: ë Liªn X« còng ph¶i lu«n lu«n nhí ®Õn hoμn c¶nh khã kh¨n ë trong n−íc. Nay ph¸i ®oμn trë vÒ n−íc, B¸c cã mÊy ®iÒu dÆn chung c¸c ch¸u: 1. C¸c ch¸u häc kü thuËt vμ häc tiÕng Nga cÇn nhËn râ m×nh häc cèt ®Ó phôc vô Tæ quèc, phôc vô nh©n d©n. Häc ngμnh nμo còng cÇn ph¶i c¨n cø vμo nhu cÇu cña Tæ quèc, cña nh©n d©n mμ ®Þnh, kh«ng thÓ tuú theo së thÝch riªng cña m×nh. 2. C¸c ch¸u thiÕu niªn ph¶i lu«n lu«n ngoan ngo·n, kÝnh träng, v©ng lêi c« gi¸o, thÇy gi¸o vμ th−¬ng yªu gióp ®ì lÉn nhau. Nghe nãi cã vμi ch¸u ch−a ®−îc thËt ngoan, cßn h¬i b−íng bØnh. B¸c mong c¸c ch¸u Êy h·y cè g¾ng söa ch÷a ®Ó tÊt c¶ c¸c ch¸u trë thμnh nh÷ng thiÕu nhi ngoan ngo·n, xøng ®¸ng lμ ch¸u ngoan cña B¸c. 3. Nhê §¶ng Céng s¶n, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Liªn X« hÕt lßng gióp ®ì c¸c ch¸u ¨n häc, vËy c¸c ch¸u ph¶i ch¨m häc tiÕn bé vμ ®oμn kÕt víi c¸c b¹n Liªn X«. Nh− thÕ míi xøng ®¸ng víi c«ng ¬n gi¸o dôc cña Liªn X«. §¶ng, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ta rÊt mong muèn c¸c ch¸u ngμy cμng tiÕn bé, häc tËp ®−îc nhiÒu kÕt qu¶ ®Ó mai sau vÒ
 • 18. 26 27 n−íc phôc vô nh©n d©n. B¸c lu«n theo dâi sù tiÕn bé cña c¸c ch¸u. B¸c mong c¸c ch¸u cã nhiÒu thμnh tÝch míi b¸o c¸o cho B¸c. B¸c h«n c¸c ch¸u IÕccót, ngμy 19 th¸ng 7 n¨m 1955 B¸C Hå B¸o TiÒn phong, ngμy 17 - 23-5-1983. §IÖN MõNG QUèC KH¸NH N¦íC CéNG HOμ NH¢N D¢N BALAN KÝnh göi ®ång chÝ AlÕchx¨ng®¬ Dav¸txki, Chñ tÞch Héi ®ång quèc gia n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Ba Lan vμ ®ång chÝ Gi«dÐp Xir¨ngkiªvÝch, Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Ba Lan, Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 11 ngμy phôc h−ng n−íc Ba Lan, t«i xin thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam, ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, göi hai ®ång chÝ, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Ba Lan lêi chμo mõng nhiÖt liÖt. Nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ chóc nh©n d©n Ba Lan, d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng C«ng nh©n thèng nhÊt Ba Lan vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Ba Lan, víi sù gióp ®ì hÕt lßng cña Liªn X«, sÏ thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi trong c«ng cuéc x©y dùng x· héi chñ nghÜa, gãp phÇn gi÷ g×n vμ cñng cè hoμ b×nh ë ch©u ¢u vμ trªn toμn thÕ giíi. T«i xin chóc t×nh h÷u nghÞ gi÷a ViÖt Nam vμ Ba Lan ngμy thªm th¾m thiÕt vμ chÆt chÏ, v× lîi Ých cña nh©n d©n hai n−íc chóng ta vμ v× lîi Ých cña hoμ b×nh. Chñ tÞch kiªm Thñ t−íng n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 506, ngµy 22-7-1955.
 • 19. Hå ChÝ Minh toμn tËp 28 29 B¸O C¸O VÒ VIÖC §OμN §¹I BIÓU CñA CHÝNH PHñ TA §I TH¡M LI£N X¤ Vμ TRUNG QUèC Th−a ®ång bμo, th−a c¸c cô, c¸c ch¸u thanh niªn vμ nhi ®ång, NhËn lêi mêi cña ChÝnh phñ Liªn X«, ChÝnh phñ Trung Quèc vμ ChÝnh phñ Céng hoμ Nh©n d©n M«ng Cæ, t«i ®· cïng ®ång chÝ Tr−êng Chinh, bèn vÞ Bé tr−ëng vμ ba vÞ Thø tr−ëng ®i th¨m c¸c n−íc b¹n vÜ ®¹i cña ta. Tõ Hμ Néi qua B¾c Kinh, qua Ulan Bato (Thñ ®« M«ng Cæ) ®Õn M¸txc¬va, võa ®i võa vÒ lμ 2 v¹n 2.000 c©y sè. §oμn ®¹i biÓu ta ra ®i tõ h«m 22-6; vÒ ®Õn nhμ h«m 22-7. ThÕ lμ võa mét th¸ng. Cuéc ®i th¨m cã mÊy môc ®Ých: 1. §Ó cñng cè thªm t×nh ®oμn kÕt h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta víi nh©n d©n Liªn X« vμ Trung Quèc; 2. Ph¸t triÓn mèi quan hÖ kinh tÕ vμ v¨n ho¸ víi c¸c n−íc b¹n. §oμn ®¹i biÓu ta gÆp gì vμ bμn b¹c víi c¸c vÞ l·nh tô cña hai ChÝnh phñ, bμn vÒ t×nh h×nh §«ng - Nam ¸ vμ t×nh h×nh thÕ giíi, vÒ ph−¬ng ph¸p gi÷ g×n hoμ b×nh, vÒ c«ng t¸c kh«i phôc vμ ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ cña n−íc ta. ý kiÕn cña §oμn ®¹i biÓu ta vμ c¸c vÞ l·nh tô hai n−íc b¹n ®Òu hoμn toμn nhÊt trÝ. Néi dung ®· nãi râ trong hai b¶n tuyªn bè chung gi÷a §oμn ®¹i biÓu ta vμ ChÝnh phñ hai n−íc b¹n Liªn X« vμ Trung Quèc. * * * B©y giê t«i tãm t¾t kÓ l¹i c¶m t−ëng chung cña §oμn ®¹i biÓu ta trong cuéc ®i th¨m nμy: Nh©n d©n vμ ChÝnh phñ hai n−íc b¹n ®èi víi ta t×nh h÷u nghÞ thËt lμ th©n mËt, th¾m thiÕt; sù ®ång t×nh vμ ñng hé thËt lμ nhiÖt liÖt, tÝch cùc. Chóng t«i ®i ®Õn ®©u còng cã hμng ngμn hμng v¹n ng−êi chμo mõng vç tay, hoan h«. Cho ®Õn c¸c trÎ em còng nhiÖt liÖt h« khÈu hiÖu: "Nh©n d©n ViÖt Nam anh dòng mu«n n¨m!". V× ®©u mμ cã t×nh nghÜa nång nμn Êy? - V× d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ, nh©n d©n ta ®· ®oμn kÕt chÆt chÏ, kh¸ng chiÕn anh dòng. Ngμy nay nh©n d©n ta l¹i kiªn quyÕt ®Êu tranh cho hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc. - V× Liªn X« vμ Trung Quèc lμ nh÷ng n−íc d©n chñ vμ x· héi chñ nghÜa, lu«n lu«n ñng hé chÝnh nghÜa, ñng hé c¸c d©n téc ®Êu tranh cho quyÒn ®éc lËp tù do cña m×nh. ë Liªn X« vμ Trung Quèc, chóng t«i ®Òu thÊy n«ng nghiÖp vμ c«ng nghiÖp rÊt ph¸t triÓn, ®êi sèng vËt chÊt vμ tinh thÇn cña nh©n d©n rÊt cao, mçi ng−êi ®Òu kiªn quyÕt ®Êu tranh ®Ó gi÷ g×n hoμ b×nh. * * * T«i xin b¸o c¸o ®Ó ®ång bμo biÕt r»ng: trong dÞp nμy, Liªn X« gióp tÝnh ra tiÒn ta lμ 306 ngμn triÖu ®ång ng©n µng2F1 ) trong hai n¨m. Trung Quèc gióp ta tÝnh ra tiÒn ta lμ 1.224 ngμn triÖu ®ång ng©n hμng trong 5 n¨m. C¸c n−íc b¹n kh¸c nh− Ba Lan, TiÖp Kh¾c, Bungari, Hunggari, Céng hoμ d©n chñ §øc, v.v. còng gióp ta. N−íc Céng hoμ Nh©n d©n M«ng Cæ víi ®é mét triÖu d©n còng gióp ta 500 tÊn thÞt, mét sè bß vμ cõu ®Ó lËp mét n«ng tr−êng ch¨n nu«i. ___________ 1) TiÒn cò tr-íc n¨m 1959. Ngµy 28-2-1959, Nhµ n-íc ta thay ®æi ®¬n vÞ tiÒn tÖ, mét ®ång tiÒn míi trÞ gi¸ b»ng 1000 ®ång tiÒn cò.
 • 20. 30 31 Nh©n dÞp nμy, mét lÇn n÷a, t«i tr©n träng thay mÆt ChÝnh phñ vμ ®ång bμo ta nhiÖt liÖt c¶m ¬n c¸c n−íc b¹n. C¸c n−íc b¹n ®· gióp ta tiÒn b¹c vμ vËt liÖu, l¹i cßn ph¸i nh÷ng nhμ chuyªn m«n gióp ta vÒ viÖc x©y dùng kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi; cßn gióp ®μo t¹o c¸n bé cho ta. C¸c n−íc b¹n gióp ta mét c¸ch v« t−, kh¶ng kh¸i. Ta kh«ng ph¶i tr¶ l¹i nh÷ng kho¶n gióp Êy. §ã lμ sù gióp ®ì kh«ng cã ®iÒu kiÖn. C¸c n−íc b¹n ra søc gióp ta, ®ång thêi tuyÖt ®èi t«n träng chñ quyÒn cña ta. Kh¸c h¼n víi "viÖn trî" cña c¸c n−íc ®Õ quèc: "gióp mét ®Ó lét m−êi", "gióp" ®Ó n« dÞch. C¸c n−íc b¹n gióp ta ®Ó hμn g¾n mau chãng nh÷ng vÕt th−¬ng chiÕn tranh; ®Ó t¨ng gia s¶n xuÊt vÒ n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp vμ ®Ó ph¸t triÓn th−¬ng nghiÖp; ®Ó kh«i phôc vμ ph¸t triÓn kinh tÕ vμ v¨n ho¸; ®Ó ta dÇn dÇn n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n ta. * * * C¸c n−íc b¹n, nhÊt lμ Liªn X« vμ Trung Quèc, gióp ta rÊt nhiÒu. Sù gióp ®ì Êy cμng khuyÕn khÝch nh©n d©n vμ c¸n bé ta ph¶i ra søc lμm trän nhiÖm vô: - PhÊn ®Êu ®Ó kh«i phôc l¹i kinh tÕ vμ v¨n ho¸, ®Ó chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn x©y dùng n−íc nhμ. - H¨ng h¸i thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vμ thùc hμnh tiÕt kiÖm. - Vì hoang, phßng lôt, chèng h¹n, ®Ó ®¸nh tan giÆc ®ãi. Còng nh− trong thêi kú kh¸ng chiÕn, ph−¬ng ch©m cña ta hiÖn nay lμ: tù lùc c¸nh sinh lμ chÝnh, viÖc c¸c n−íc b¹n gióp ta lμ phô. C¸c n−íc b¹n gióp ta còng nh− thªm vèn cho ta. Ta ph¶i khÐo dïng c¸i vèn Êy ®Ó båi bæ lùc l−îng cña ta, ph¸t triÓn kh¶ n¨ng cña ta. Song nh©n d©n vμ c¸n bé ta tuyÖt ®èi chí v× b¹n ta gióp nhiÒu mμ ®©m ra û l¹i. Tr¸i l¹i, chóng ta ph¶i häc tinh thÇn tù lËp tù c−êng, tinh thÇn h¨ng h¸i thi ®ua s¶n xuÊt vμ tiÕt kiÖm cña nh©n d©n c¸c n−íc b¹n. N−íc ta lμ mét bé phËn trong ®¹i gia ®×nh d©n chñ vμ x· héi chñ nghÜa, gåm h¬n 900 triÖu ng−êi. Chóng ta ®· kinh qua 8, 9 n¨m kh¸ng chiÕn gian khæ vμ anh dòng. Ngμy nay, hoμ b×nh ®· trë l¹i, nh−ng ch−a cñng cè, ®Êt n−íc ta cßn t¹m chia lμm hai miÒn; ®Õ quèc Mü ®ang ©m m−u tr−êng kú chia rÏ n−íc ta. Tr−íc t×nh h×nh Êy, chóng ta ph¶i n©ng cao chÝ khÝ phÊn ®Êu vμ tinh thÇn c¶nh gi¸c. Chóng ta ph¶i ®oμn kÕt nhÊt trÝ tõ B¾c ®Õn Nam, kiªn quyÕt ®Êu tranh v−ît mäi khã kh¨n ®Ó thi hμnh triÖt ®Ó HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬. Chóng ta ph¶i båi d−ìng lßng nång nμn yªu n−íc vμ tinh thÇn quèc tÕ ch©n chÝnh. C¸c n−íc b¹n gióp ta, chóng ta cμng thªm lùc l−îng ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc nhμ b»ng cuéc tæng tuyÓn cö tù do, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc. T×nh h÷u nghÞ vÜ ®¹i gi÷a nh©n d©n ta vμ nh©n d©n c¸c n−íc anh em mu«n n¨m! ViÖt Nam hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ mu«n n¨m! §äc ngμy 23-7-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 508, ngμy 24-7-1955.
 • 21. Hå ChÝ Minh toμn tËp 32 33 BμI NãI T¹I PH¢N HIÖU II TR¦êNG NGUYÔN ¸I QUèC B¸c ®Õn th¨m c¸c c« c¸c chó, c¸c c« c¸c chó còng mong gÆp B¸c l©u råi, nh−ng v× c«ng viÖc bËn nhiÒu qu¸ nªn B¸c kh«ng ®Õn víi c¸c c« c¸c chó ®−îc. H«m nay B¸c sÏ nãi chuyÖn víi c¸c c« c¸c chó mét vμi ®iÓm: I- NhiÖm vô cña §¶ng, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n hiÖn nay 1. VÒ kh«i phôc kinh tÕ: VÒ n«ng nghiÖp: lμm sao chèng lôt, chèng h¹n, chèng dÞch tr©u bß, ph¸t triÓn ch¨n nu«i. C¸c n−íc b¹n sÏ gióp ta kinh nghiÖm chèng lôt. Nh©n d©n vμ c¸n bé cÇn hiÓu r»ng víi sù gióp ®ì cña c¸c n−íc b¹n, ta vÉn ph¶i tù lùc h¨ng h¸i mμ lμm. VÒ c«ng nghiÖp: Liªn X« gióp ta x©y dùng 25 nhμ m¸y, gióp m¸y mãc vμ c«ng tr×nh s−. ChØ cã nguyªn nh− thÕ, nhμ m¸y còng kh«ng ch¹y ®−îc. Ph¶i cã søc m×nh, lμm sao ph¶i cã ng−êi l·nh ®¹o, qu¶n trÞ, ph¶i chèng ®−îc tham «, l·ng phÝ. Do ®ã phÇn lín ph¶i lμ ë c¸n bé. Lμm sao cho nh©n d©n cã c«ng ¨n viÖc lμm ®Ó n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n lªn, th× møc sèng c¸n bé míi n©ng cao ®−îc. N©ng cao ®−îc phÇn nμo lμ do søc cè g¾ng cña m×nh quyÕt ®Þnh. 2. VÒ chÝnh trÞ: Môc ®Ých cña d©n ta còng nh− cña phe ta lμ lμm sao cho n−íc ViÖt Nam ®−îc hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc. ViÖc tiÕn hμnh ph¶i cã tõng b−íc. Cã hoμ b×nh míi cã thèng nhÊt, mμ cã thèng nhÊt ®−îc míi cã hoμ b×nh thËt sù. Muèn thèng nhÊt ph¶i hiÖp th−¬ng. Nh−ng bän Mü - DiÖm ph¸ ho¹i hiÖp ®Þnh. Lμm sao cho nh©n d©n trong n−íc ®Òu muèn c¶, th× dï bän Mü - DiÖm kh«ng muèn còng ph¶i tiÕn hμnh hiÖp th−¬ng; mét sè n−íc trªn thÕ giíi còng muèn cã cuéc tæng tuyÓn cö ë ViÖt Nam. VÒ kinh tÕ còng nh− vÒ chÝnh trÞ, cuéc ®Êu tranh ®Òu gian khæ, phøc t¹p. Ngoμi Mü - DiÖm, thùc d©n ngoan cè, cßn cã ®Þch trêi: lôt, b·o, h¹n, bÖnh tËt, v.v.. Ph¶i lμm sao lÊy søc ng−êi chèng l¹i søc thiªn nhiªn. Thêi kú kh¸ng chiÕn, ta ®· lμm vμ ta ®· th¾ng. B©y giê cã sù gióp ®ì cña c¸c n−íc b¹n th× chèng Mü - DiÖm vμ trêi ph¶n ®éng, ta còng sÏ th¾ng. Nh−ng cßn mét kÎ ®Þch ngoan cè h¬n lμ kÎ ®Þch t− t−ëng. NÕu hiÓu r»ng ph¶i ®Ó lîi Ých chung cña §¶ng, cña nh©n d©n lªn trªn, lîi Ých c¸ nh©n xuèng d−íi, lμm cho ®óng ®−êng lèi cña §¶ng, cña ChÝnh phñ, hÕt søc lo l¾ng, th−¬ng yªu nh©n d©n, th× nhÊt ®Þnh kh¾c phôc ®−îc ®Þch trêi, ®Þch ng−êi. NÕu c¸n bé kh«ng th«ng chÝnh s¸ch, ®Ó lîi Ých c¸ nh©n lªn trªn, nghÜ ®Õn h−ëng l¹c, ®Þa vÞ, muèn lμm viÖc nμy viÖc kia..., tøc lμ ch−a th¾ng ®Þch trong m×nh, th× khã th¾ng ®−îc ®Þch Mü - DiÖm, ®Þch trêi. Ta th¾ng kÎ ®Þch m¹nh v× ta cã quyÕt t©m vμ ®oμn kÕt. Trong giai ®o¹n ®Êu tranh chÝnh trÞ nμy, ta l¹i cμng ph¶i cã quyÕt t©m vμ ®oμn kÕt h¬n n÷a, thÕ th× cuéc ®Êu tranh nμy tÊt th¾ng. Cuéc ®Êu tranh kinh tÕ, chÝnh trÞ vμ t− t−ëng nhÊt trÝ víi nhau. NhiÖm vô cña c¸n bé lμ cÇn ph¶i nhËn râ ®Ó kh¾c phôc mäi trë lùc. II- Nãi vÒ líp häc nμy §¶ng tøc lμ nhiÒu ®¶ng viªn hîp l¹i theo chñ nghÜa M¸c- Lªnin, theo môc ®Ých gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai cÊp. Chóng ta ®Òu biÕt §¶ng kh«ng ph¶i trªn trêi r¬i xuèng, mμ ë trong x· héi cò, thùc d©n phong kiÕn. TruyÒn thèng cña d©n téc ta tèt, nh−ng c¸i xÊu trong x· héi cò ®· ¶nh h−ëng vμo tõng c¸ nh©n ®¶ng viªn. Nãi chung, §¶ng m¹nh v× §¶ng cã vò khÝ tèt. Nh−ng tõng bé phËn, tõng c¸ nh©n cã c¸i xÊu. V× thÕ, c¸c c«, c¸c chó ë ®©y còng nh− ë n¬i kh¸c cßn nhiÒu khuyÕt ®iÓm; mÆc dï nh÷ng khuyÕt ®iÓm Êy nhiÒu, Ýt, to, nhá
 • 22. 34 35 kh¸c nhau, nguyªn nh©n lμ v× tr×nh ®é lý luËn thÊp, v× kh«ng thËt thμ nghiªm kh¾c tù phª b×nh. §¶ng më líp huÊn luyÖn gióp c¸c c«, c¸c chó tiÕn bé, xøng ®¸ng lμ ng−êi ®¶ng viªn ®Ó phôc vô §¶ng, phôc vô giai cÊp. GÇn hai n¨m häc tËp, c¸c c«, c¸c chó ®Òu cã tiÕn bé, kÎ nhiÒu ng−êi Ýt. Dï c¸c c«, c¸c chó cã sai lÇm g×, nh−ng c¸c c«, c¸c chó còng nhËn râ §¶ng ta lμ §¶ng thÕ nμo. §¶ng kh«ng ph¶i lμ n¬i ®Ó th¨ng quan, tiÕn chøc, ®Ó ph¸t tμi. Vμo §¶ng lμ ®Ó phôc vô nh©n d©n, phôc vô giai cÊp, ®¶ng viªn ph¶i trë thμnh ng−êi con hiÕu th¶o cña Tæ quèc, cña giai cÊp. §¶ng ph¶i rÊt m¹nh, rÊt trong s¹ch. LÊy ®ång hå lμm thÝ dô: bé m¸y ®ång hå ph¶i ch¹y ®Òu, muèn ch¹y ®Òu ph¶i s¹ch sÏ. §¶ng muèn trong s¹ch, m¹nh mÏ th× mçi bé phËn, mçi ®¶ng viªn ph¶i trong s¹ch, m¹nh mÏ. Häc tËp xong, mçi ng−êi sÏ ®i c«ng t¸c. NÕu t− t−ëng kh«ng th«ng th× c«ng t¸c kÐm kÕt qu¶. B©y giê, mäi c«ng t¸c cña §¶ng ®Òu cÇn vμ quan träng, ®Òu cã Ých cho c¸ch m¹ng, vÒ kinh tÕ còng nh− vÒ chÝnh trÞ. Mäi ng−êi ®Òu ph¶i cè g¾ng tÝch cùc lμm, ®õng so s¸nh, suy tÝnh c«ng t¸c nμy tiÕn bé mau, c«ng t¸c kia cã t−¬ng lai, cã tiÕng t¨m. L¹i thÝ dô c¸i ®ång hå: cã kim gi©y, kim giê, ch÷, m¸y, v.v.. C¸i nμo còng muèn ch¹y, hoÆc ch÷ th× muèn ch¹y, kim th× muèn ®øng, th× kh«ng thμnh ®ång hå. ThÝ dô n÷a: B¸c lμm nhiÖm vô Chñ tÞch, cÇn cã ng−êi nÊu ¨n cho B¸c, B¸c ph¶i cè g¾ng, ng−êi nÊu ¨n còng vËy. NÕu kh«ng ¨n ®−îc th× B¸c còng kh«ng lμm ®−îc nhiÖm vô. Mçi ng−êi mét nhiÖm vô, cã ph©n c«ng, tÊt c¶ lμ hîp t¸c, kh«ng cã viÖc g× lμ sang, viÖc g× lμ hÌn. ViÖc g× lμm trßn nhiÖm vô lμ sang, kh«ng lμm trßn nhiÖm vô lμ hÌn. C«ng viÖc cña x· héi kh«ng cã c¸i g× lμ cao sang, c¸i g× lμ hÌn h¹. ThÝ dô ng−êi hãt ph©n tr−íc kia ta cho lμ hÌn, nh−ng nay kh«ng thÓ coi nh− thÕ ®−îc: nÕu hä nghØ hai ngμy th× thμnh phè Hμ Néi sÏ thÕ nμo? Muèn xøng ®¸ng lμ ng−êi c¸n bé, ®¶ng viªn tèt ph¶i cè g¾ng quyÕt t©m suèt ®êi phÊn ®Êu cho chñ nghÜa céng s¶n. Nãi vμo th¸ng 7-1955. S¸ch Hå ChÝ Minh: Ph¸t huy tinh thÇn cÇu häc, cÇu tiÕn bé, Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, 1960, tr.53-56. LùC L¦îNG TO LíN CñA C¤NG NH¢N Muèn c¶i thiÖn ®êi sèng th× tr−íc ph¶i kh«i phôc vμ ph¸t triÓn kinh tÕ. Muèn kh«i phôc vμ ph¸t triÓn kinh tÕ th× ph¶i thi ®ua t¨ng gia vμ tiÕt kiÖm. Muèn thi ®ua cã kÕt qu¶ tèt th× tiÕt kiÖm vμ t¨ng gia ph¶i ®i ®«i víi nhau. C«ng nh©n ta hiÓu râ ®iÒu ®ã, cho nªn trong c¸c ngμnh vμ c¸c ®ît thi ®ua, anh chÞ em ®Òu cè g¾ng vμ ®· thu ®−îc kÕt qu¶ kh¸ vÒ c¶ hai mÆt t¨ng gia vμ tiÕt kiÖm. Sau ®©y lμ vμi kiÓu mÉu: - C«ng nh©n nhμ m¸y xe löa Hμ Néi - Tõ 22-5 ®Õn 20-7, n¨ng suÊt ®· t¨ng tõ 10 ®Õn 60 phÇn 100. §· tiÕt kiÖm ®−îc h¬n 5.280 giê vμ 212 v¹n ®ång nguyªn liÖu, vËt liÖu. - C«ng nh©n Lé ChÝ (CÈm Ph¶) - Tõ 1 ®Õn 20-7 ®· tiÕt kiÖm ®−îc 31 tÊn than, ®· lîi dông lóc r¶nh mμ thu nhÆt ®−îc 29 toa xe háng, 150 kil« bïloong, 90 th−íc ®−êng goßng, v.v.. - C«ng nh©n CÈm Ph¶ - §· v−ît khã kh¨n, l¾p l¹i m¸y trôc vμ ®−êng goßng. Lóc ®Çu cã ng−êi nãi ph¶i 6, 7 th¸ng, míi lμm xong. C¸n bé còng nãi ph¶i 45 ngμy. Nh−ng víi s¸ng kiÕn vμ quyÕt t©m, anh chÞ em ®· lμm xong trong 20 ngμy, tiÕt kiÖm ®−îc h¬n 1.170 c«ng vμ h¬n 832 v¹n ®ång nguyªn liÖu, vËt liÖu. §· s½n lßng nång nμn yªu n−íc vμ quyÕt t©m bÒn bØ thi ®ua, nay l¹i cã c¸c n−íc b¹n gióp m¸y mãc vμ kü thuËt, ch¾c r»ng anh chÞ em lao ®éng (tr−íc tiªn lμ c«ng nh©n) sÏ lμm trän nhiÖm vô vÎ vang lμ kh«i phôc vμ ph¸t triÓn kinh tÕ n−íc
 • 23. Hå ChÝ Minh toμn tËp 36 37 nhμ. Råi do ®ã mμ mäi ng−êi cã c«ng ¨n viÖc lμm, no c¬m Êm ¸o, vμ tiÕn ®Õn n−íc m¹nh d©n giμu. Anh chÞ em c«ng nh©n h¨ng h¸i thi ®ua t¨ng gia vμ tiÕt kiÖm, tøc lμ gãp phÇn quan träng vμo cuéc ®Êu tranh cho hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc ViÖt Nam yªu quý cña chóng ta. C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 524, ngμy 9-8-1955. KIÒU BμO Y£U N¦íC KiÒu bμo ta ë trä c¸c n−íc t− b¶n, th−êng bÞ uy hiÕp hoÆc lîi dông. Nh−ng tèi ®¹i ®a sè kiÒu bμo lμ nh÷ng ng−êi yªu n−íc, kiªn quyÕt vμ bÒn bØ ®Êu tranh cho Tæ quèc. Võa råi, gÇn 2.000 kiÒu bμo ë Ph¸p, ®ñ c¸c tÇng líp, trai cã g¸i cã, giμ cã trÎ cã, ®· ký tªn ®ßi ®−¬ng côc miÒn Nam hiÖp th−¬ng víi ChÝnh phñ ta, vμ ®ßi ChÝnh phñ Ph¸p ph¶i lμm ®óng HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬. VËy cã th¬ r»ng: Göi th©n ®Êt kh¸ch quª ng−êi, Nh×n vÒ cè quèc c¸ch vêi trïng d−¬ng Cμng nh×n cμng nhí, cμng th−¬ng, Cμng mong Tæ quèc thÞnh c−êng vÎ vang, Cμng c¨m nh÷ng kÎ gian ngoan Nghe lêi bän Mü ph¸ ngang hoμ b×nh. Mäi ng−êi ®oμn kÕt ®Êu tranh, §ßi Ng« §×nh DiÖm t¸n thμnh hiÖp th−¬ng. Hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, tù c−êng, Sao vμng cê ®á dÉn ®−êng chóng ta. MÊy c©u thuËn miÖng n«m na: "Mét lßng yªu n−íc bμi ca kiÒu bμo". C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 530, ngμy 15-8-1955.
 • 24. 38 39 Kû NIÖM C¸CH M¹NG TH¸NG T¸M Suèt trong 80 n¨m n−íc ta bÞ Ph¸p chiÕm, nh©n d©n ta tõ Nam ®Õn B¾c ®· nhiÒu lÇn næi dËy chèng giÆc ngo¹i x©m. Nh−ng v× bän vua quan hÌn m¹t, c©u kÕt víi ®Þch, ph¶n n−íc h¹i d©n, cho nªn c¸c cuéc khëi nghÜa ®Òu thÊt b¹i. C¸ch m¹ng Nga thμnh c«ng ®· thøc tØnh c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc, d¹y cho hä c¸ch tæ chøc, ®Êu tranh vμ giμnh th¾ng lîi. Nhê vËy mμ ta cã §¶ng tiªn phong, cã MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, ®oμn kÕt vμ l·nh ®¹o toμn d©n, kiªn quyÕt ®Êu tranh cho ®éc lËp tù do, lμm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m th¾ng lîi. LÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö nh©n d©n ta ®−îc hoμn toμn gi¶i phãng: ®· ph¸ tan c¸i xiÒng xÝch n« lÖ thùc d©n, ®· ®Ëp ®æ c¸i chÕ ®é thèi n¸t cña vua quan phong kiÕn, ®· lËp nªn n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. Tõ ®ã d©n ta lμm chñ n−íc ta. Ph¶n béi nh÷ng ®iÒu −íc chóng ®· ký kÕt víi ta, thùc d©n Ph¸p l¹i g©y chiÕn tranh x©m l−îc. Mét lÇn n÷a, nh÷ng bän b¸n n−íc cÇu vinh, l¹i cong ®u«i theo giÆc! Nh−ng chÝ c¨m thï giÆc ngo¹i x©m, vμ lßng nång nμn yªu n−íc ®· lμm cho nh©n d©n ta vïng dËy, tõ B¾c ®Õn Nam triÖu ng−êi nh− mét, chèng kÎ thï chung. Sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ gi÷a §¶ng, ChÝnh phñ, qu©n ®éi vμ nh©n d©n ta trë thμnh mét lùc l−îng v« cïng to lín. Nã gióp ta v−ît tÊt c¶ mäi khã kh¨n gian khæ. Nã rÌn luyÖn cho chiÕn sÜ, c¸n bé vμ ®ång bμo ta thμnh nh÷ng ng−êi anh hïng. Do ®ã chóng ta ®· ®¸nh th¾ng c¸i liªn minh ghª tëm gi÷a thùc d©n Ph¸p, ®Õ quèc Mü vμ tay sai. Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, sù nghiÖp vÎ vang cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ®−îc gi÷ v÷ng vμ ph¸t triÓn. 10 n¨m tr−íc ®©y, chóng ta hÇu nh− c« ®¬n, chØ nhê søc m¹nh ®oμn kÕt mμ c¸ch m¹ng th¾ng lîi. Ngμy nay, nh©n d©n ta l¹i cã ®¹i gia ®×nh gåm 900 triÖu anh em tõ ¸ sang ¢u vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi ñng hé. Cho nªn cuéc ®Êu tranh chÝnh trÞ ®Ó thùc hiÖn hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc tuy nhiÒu khã kh¨n, nh−ng chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng lîi. Tinh thÇn C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m mu«n n¨m! ViÖt Nam hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ mu«n n¨m! C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 534, ngμy 19-8-1955.
 • 25. Hå ChÝ Minh toμn tËp 40 41 LêI §¸P TRONG BUæI LÔ NHËN QUèC TH¦ CñA §¹I Sø N¦íC CéNG HOμ D¢N CHñ §øC §ång chÝ §¹i sø th©n mÕn, T«i rÊt vui lßng nhËn b¶n quèc th− cña ®ång chÝ Chñ tÞch n−íc Céng hoμ D©n chñ §øc uû nhiÖm ®ång chÝ lμm §Æc mÖnh toμn quyÒn §¹i sø ë n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, thay ®ång chÝ Gi.C¬nÝch. T«i xin thμnh thËt c¶m ¬n nh÷ng lêi chóc mõng th©n ¸i cña ®ång chÝ. Nh©n d©n ViÖt Nam hμng ngμy theo dâi cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n §øc chèng HiÖp −íc Pari, chèng sù phôc håi chñ nghÜa ®Õ quèc vμ qu©n phiÖt ë §øc; ®Êu tranh cho thèng nhÊt n−íc §øc trªn c¬ së hoμ b×nh vμ d©n chñ. Cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n hai n−íc chóng ta ®Òu nh»m nh÷ng môc ®Ých cao quý gièng nhau. Còng nh− nh©n d©n §øc, nh©n d©n ViÖt Nam ®ang kiªn quyÕt vμ bÒn bØ ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc. Nh©n d©n ViÖt Nam vui mõng tr−íc nh÷ng thμnh tÝch cña anh em §øc vμ coi nh÷ng thμnh tÝch ®ã nh− nh÷ng thμnh tÝch cña chÝnh m×nh. Nh©n d©n ViÖt Nam tin ch¾c r»ng víi sù ®Êu tranh kiªn quyÕt vμ bÒn bØ cña m×nh, víi sù ñng hé cña Liªn X«, c¸c n−íc b¹n kh¸c, nh©n d©n §øc anh dòng nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng lîi. Nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam v« cïng c¶m ¬n sù ñng hé nhiÖt t×nh cña nh©n d©n §øc vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ D©n chñ §øc trong cuéc ®Êu tranh cña chóng t«i ®Ó kh«i phôc vμ ph¸t triÓn kinh tÕ vμ ®Ó thùc hiÖn hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc ViÖt Nam chóng t«i. Chóng t«i tin ch¾c r»ng: tõ nay vÒ sau t×nh ®oμn kÕt h÷u nghÞ, còng nh− quan hÖ kinh tÕ, v¨n ho¸ gi÷a hai n−íc chóng ta sÏ ngμy cμng thªm më réng vμ cñng cè, cã lîi cho sù nghiÖp x©y dùng cña nh©n d©n hai n−íc chóng ta vμ cã lîi cho hoμ b×nh thÕ giíi. T«i nhiÖt liÖt hoan nghªnh ®ång chÝ l·nh chøc §¹i sø cña n−íc Céng hoμ D©n chñ §øc ë n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. Trong khi thi hμnh nhiÖm vô, ®ång chÝ sÏ lu«n lu«n ®−îc sù gióp ®ì thμnh khÈn cña t«i, cña nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. T«i xin chóc ®ång chÝ hoμn toμn thμnh c«ng vμ nhê ®ång chÝ chuyÓn lêi chμo th©n ¸i cña chóng t«i tíi ®ång chÝ Chñ tÞch V.PÝch, tíi ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ D©n chñ §øc vμ nh©n d©n §øc anh em. §äc ngμy 30-8-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 546, ngμy 31-8-1955.
 • 26. 42 43 BμI NãI VíI C¸C ANH HïNG MíI §¦îC TUY£N D¦¥NG Theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ, h«m nay, Bé Quèc phßng Tæng t− lÖnh lμm lÔ long träng tuyªn d−¬ng danh hiÖu "Anh hïng qu©n ®éi" cho 26 chiÕn sÜ thi ®ua xuÊt s¾c nhÊt cña qu©n ®éi ta. Trong kh¸ng chiÕn, qu©n ®éi ta ®· ra søc thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng, ®· ph¸t huy truyÒn thèng vÎ vang cña qu©n ®éi nh©n d©n vμ chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng, ®· v−ît mäi khã kh¨n, gian khæ, chiÕn ®Êu dòng c¶m, ®· lËp ®−îc nhiÒu chiÕn c«ng oanh liÖt vμ thμnh tÝch vÎ vang, ®· ®μo t¹o ®−îc nhiÒu anh hïng vμ chiÕn sÜ thi ®ua xøng ®¸ng lμ nh÷ng ng−êi con yªu cña Tæ quèc. HiÖn nay, qu©n ®éi ta ®ang ra søc cñng cè quèc phßng ®Ó b¶o vÖ hoμ b×nh, b¶o vÖ Tæ quèc, B¸c thay mÆt §¶ng, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n khen ngîi toμn thÓ bé ®éi vμ chμo mõng c¸c anh hïng ®−îc tuyªn d−¬ng trong dÞp nμy vμ c¸c chiÕn sÜ thi ®ua trong toμn qu©n. N¨m 1952, ë §¹i héi thi ®ua toμn quèc, qu©n ®éi ta míi cã 4 anh hïng. N¨m nay, kû niÖm 10 n¨m x©y dùng n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, chóng ta ®· cã thªm 26 anh hïng qu©n ®éi n÷a. §ã lμ mét b−íc tiÕn lín cña qu©n ®éi vμ cña nh©n d©n ta trong chiÕn ®Êu vμ trong x©y dùng. LÇn nμy, cã ®ñ anh hïng cña tÊt c¶ c¸c chiÕn tr−êng B¾c Trung Nam; cña chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph−¬ng vμ d©n qu©n du kÝch; cña c¸c ®¬n vÞ chiÕn ®Êu vμ ®¬n vÞ chuyªn m«n; cña c¸c d©n téc anh em ë toμn quèc; cã chiÕn sÜ ®¶ng viªn vμ chiÕn sÜ ngoμi §¶ng. C¸c anh hïng ®Òu ®· cã thμnh tÝch xuÊt s¾c, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng tèt ®Ñp. §iÒu ®ã chøng tá qu©n ®éi ta ®· tr−ëng thμnh vÒ mäi mÆt. Nh−ng c¸c chó chí nªn lÊy nh− thÕ lμ ®ñ, chí tù m·n, tù kiªu. C¸c chó ph¶i cè g¾ng m·i ®Ó tiÕn bé m·i. Nh©n dÞp nμy, B¸c cã mÊy ®iÒu dÆn c¸c chó: 1. Trong 10 n¨m qua, do quyÕt t©m thi ®ua mμ chóng ta ®· th¾ng lîi lín: ta ®· b¶o vÖ vμ ph¸t triÓn ®−îc kÕt qu¶ cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m; ®· gi¶i phãng ®−îc hoμn toμn miÒn B¾c, ®· ®Æt ®−îc c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó ®Êu tranh thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc nhμ vμ hoμn thμnh ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc. HiÖn nay, còng do quyÕt t©m thi ®ua mμ ta ®· thu ®−îc mét sè th¾ng lîi trong ®Êu tranh chÝnh trÞ, trong viÖc cñng cè miÒn B¾c vμ x©y dùng qu©n ®éi trong hoμ b×nh. Trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn, qu©n ®éi ta ®· ®i ®Çu trong phong trμo thi ®ua, th× ngμy nay c¸c chó cμng ph¶i ra søc gi÷ v÷ng l¸ cê thi ®ua. Tr−íc kia, c¸c chó ®· thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng; ngμy nay, c¸c chó ph¶i thi ®ua x©y dùng qu©n ®éi nh©n d©n hïng m¹nh, lμm hËu thuÉn m¹nh mÏ cho cuéc ®Êu tranh cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc. Tøc lμ ph¶i ra søc luyÖn tËp qu©n sù, häc tËp chÝnh trÞ, nghiªm tóc chÊp hμnh mÖnh lÖnh, triÖt ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch, lμm trän mäi nhiÖm vô mμ §¶ng vμ ChÝnh phñ ®· giao cho. 2. Cuéc ®Êu tranh hiÖn nay ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc, lμ mét cuéc ®Êu tranh gay go, gian khæ. Cho nªn c¸c chó ph¶i bÒn gan v÷ng chÝ ®Êu tranh, ph¶i thi ®ua dÎo dai, bÒn bØ, ph¶i quyÕt t©m giμnh th¾ng lîi. 3. C¸ch m¹ng cã nhiÒu c«ng viÖc, viÖc nμo còng lμ phôc vô nh©n d©n, viÖc nμo còng lμ quan träng. Cã tinh thÇn c¸ch m¹ng lμm trän nhiÖm vô th× lμm g× còng cã thÓ trë thμnh anh hïng ®−îc. V× vËy, c¸c chó ph¶i ®Èy m¹nh thi ®ua cho r«ng kh¾p h¬n n÷a, lμm cho ai nÊy, bÊt kú lμm viÖc g×, ®Òu thi ®ua lËp ®−îc
 • 27. Hå ChÝ Minh toμn tËp 44 45 thμnh tÝch lín h¬n n÷a, ngμnh nμo còng thi ®ua tiÕn bé m¹nh h¬n n÷a, häc tËp vμ ®μo t¹o ®−îc nhiÒu anh hïng, chiÕn sÜ h¬n n÷a. 4. C¸c chó anh hïng th× cÇn nhËn râ: Vinh dù cña c¸c chó rÊt lín, mμ nhiÖm vô cña c¸c chó còng rÊt to, c¸c chó ph¶i lu«n lu«n cè g¾ng, tiÕn bé m·i. Ph¶i khiªm tèn vμ gÇn gòi anh em, lμm g−¬ng mÉu vÒ mäi mÆt. Ph¶i ra søc häc tËp chÝnh trÞ, qu©n sù, chuyªn m«n vμ v¨n ho¸. Ph¶i trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, ph¶i th−êng xuyªn phª b×nh vμ tù phª b×nh. TuyÖt ®èi chí tù cao tù ®¹i, cho m×nh lμ giái råi. Ph¶i lu«n lu«n nhí r»ng: Thμnh tÝch lμ thμnh tÝch tËp thÓ, anh hïng lμ anh hïng tËp thÓ, chø kh«ng ph¶i lμ thμnh tÝch vμ anh hïng c¸ nh©n. §ã lμ vinh dù chung cña toμn qu©n, chø kh«ng ph¶i riªng cña c¸ nh©n. Nãi tãm l¹i, v× d©n téc ta lμ mét d©n téc anh hïng, Qu©n ®éi ta lμ mét qu©n ®éi anh hïng, cho nªn cã anh hïng thi ®ua cña qu©n ®éi, cña d©n téc. Víi sù l·nh ®¹o vμ gi¸o dôc cña §¶ng vμ ChÝnh phñ, víi sù gióp ®ì cña tËp thÓ, c¸c chó cè g¾ng th× nhÊt ®Þnh c¸c chó sÏ tiÕn m¹nh. C¸c chó tiÕn m¹nh, tøc lμ qu©n ®éi ta tiÕn m¹nh. B¸c chóc c¸c chó khoÎ m¹nh vμ tiÕn bé kh«ng ngõng! Chóc qu©n ®éi ta thi ®ua th¾ng lîi h¬n n÷a, thªm nhiÒu anh hïng, chiÕn sÜ míi n÷a! Nãi ngμy 31-8-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 547, ngμy 1-9-1955. LêI K£U GäI TRONG BUæI LÔ MõNG QUèC KH¸NH 2-9-1955 Th−a ®ång bμo toμn quèc, kiÒu bμo ë n−íc ngoμi, Th−a toμn thÓ chiÕn sÜ vμ c¸n bé, Th−a c¸c cô phô l·o, c¸c ch¸u thanh niªn vμ nhi ®ång, Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n th©n mÕn, C¸ch ®©y 10 n¨m, còng ngμy h«m nay vμ ë chç nμy, n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ®· tuyªn bè thμnh lËp. Sau nh÷ng n¨m thö th¸ch oanh liÖt, nh©n d©n ta l¹i vui vÎ chóc mõng 10 n¨m thμnh lËp n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. Ngμy h«m nay lμ mét ngμy vÎ vang cña nh©n d©n ViÖt Nam ta, mμ còng lμ mét ngμy vui mõng chung cña c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc vμ cña nh©n d©n thÕ giíi yªu chuéng hoμ b×nh. So víi thêi gian lÞch sö th× 10 n¨m kh«ng ph¶i lμ dμi. Nh−ng nh×n l¹i 10 n¨m qua, trªn thÕ giíi vμ trong n−íc ta ®· cã nh÷ng biÕn ®æi, nh÷ng tiÕn bé rÊt to lín. - Liªn X« vÜ ®¹i kh«ng nh÷ng ®· hμn g¾n xong tõ l©u nh÷ng vÕt th−¬ng chiÕn tranh, mμ cßn x©y dùng th¾ng lîi chñ nghÜa céng s¶n. - 600 triÖu nh©n d©n Trung Quèc ®· lμm c¸ch m¹ng thμnh c«ng vμ ®ang x©y dùng chñ nghÜa x· héi. - N−íc Céng hoμ D©n chñ Nh©n d©n TriÒu Tiªn ®· th¾ng lîi ®¸nh lui cuéc tÊn c«ng cña qu©n ®éi 16 n−íc x©m l−îc. - C¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n kh¸c ®Òu tiÕn nhanh trªn con ®−êng x©y dùng chñ nghÜa x· héi. - C¸c n−íc Ên §é, Nam D−¬ng, MiÕn §iÖn ®· tho¸t khái xiÒng xÝch thuéc ®Þa vμ ®· trë nªn nh÷ng n−íc ®éc lËp, tù do.
 • 28. 46 47 - Phong trμo d©n téc gi¶i phãng lªn m¹nh kh¾p n¬i. NhiÒu n−íc t¸n thμnh 5 nguyªn t¾c chung sèng hoμ b×nh. Nãi tãm l¹i: trong 10 n¨m qua, lùc l−îng hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi ph¸t triÓn rÊt m¹nh vμ ®· chiÕm −u thÕ. Chñ nghÜa ®Õ quèc suy yÕu râ rÖt. Võa råi héi nghÞ bèn n−íc lín ë Gi¬nev¬ l¹i lμm t×nh h×nh thÕ giíi dÞu bít, ®ã lμ mét th¾ng lîi míi cña lùc l−îng hoμ b×nh. * * * Trong 10 n¨m qua, ®i ®«i víi nh÷ng cuéc biÕn ®æi trªn thÕ giíi, n−íc ta còng cã nh÷ng biÕn ®æi rÊt to: Cuéc kh¸ng chiÕn chÝnh nghÜa cña nh©n d©n ta ®· th¾ng lîi. Héi nghÞ Gi¬nev¬ n¨m ngo¸i ®· ®−a l¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng, trªn c¬ së c¸c n−íc c«ng nhËn ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt vμ l·nh thæ toμn vÑn cña ViÖt Nam ta vμ cña hai n−íc l¸ng giÒng Miªn, Lμo. MiÒn B¾c n−íc ta ®· hoμn toμn gi¶i phãng. N−íc ta thμnh mét bé phËn kh¨ng khÝt trong ®¹i gia ®×nh x· héi chñ nghÜa vμ d©n chñ nh©n d©n gåm cã 900 triÖu anh em. §ã lμ nh÷ng th¾ng lîi to lín cña nh©n d©n ta. * * * Bªn nh÷ng th¾ng lîi to lín Êy, hiÖn nay chóng ta cã nh÷ng khã kh¨n lín cÇn ph¶i kh¾c phôc: Hoμ b×nh ch−a ®−îc cñng cè. N−íc ta t¹m thêi chia lμm hai miÒn. ë miÒn Nam, víi sù xui giôc vμ gióp ®ì cña ®Õ quèc Mü, chÝnh quyÒn Ng« §×nh DiÖm ra søc t¨ng c−êng qu©n ®éi, g©y nh÷ng cuéc xung ®ét nåi da nÊu thÞt ë Nam Bé, khñng bè nh©n d©n, bãp nghÑt quyÒn tù do d©n chñ, t×m c¸ch trèn tr¸nh hiÖp th−¬ng víi ChÝnh phñ ta nh»m trèn tr¸nh tæng tuyÓn cö tù do trong toμn quèc vμ ph¸ ho¹i thèng nhÊt n−íc nhμ. Nãi tãm l¹i, ®Õ quèc Mü vμ chÝnh quyÒn Ng« §×nh DiÖm ®ang t×m mäi c¸ch ®Ó hßng ph¸ ho¹i HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬. Nh−ng, mÆc dï nh÷ng ©m m−u th©m ®éc cña ®Õ quèc Mü vμ bÌ lò tay sai cña chóng, n−íc ViÖt Nam nhÊt ®Þnh sÏ thèng nhÊt, v× n−íc ta lμ mét khèi, kh«ng ai chia c¾t ®−îc. Tæng tuyÓn cö tù do sÏ ph¶i ®−îc thùc hiÖn, v× ®ã lμ nguyÖn väng thiÕt tha cña toμn thÓ nh©n d©n ta tõ B¾c ®Õn Nam, mμ còng lμ sù mong muèn chung cña nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi. Nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ta kiªn quyÕt thi hμnh triÖt ®Ó HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬. Chóng ta ®ßi nh÷ng nhμ ®−¬ng côc ë miÒn Nam ph¶i thi hμnh ®óng HiÖp ®Þnh. N−íc Ph¸p lμ ng−êi ®· ký kÕt HiÖp ®Þnh, ph¶i t«n träng ch÷ ký cña m×nh vμ lμm trän nhiÖm vô cña m×nh. Chóng ta mong c¸c n−íc yªu chuéng hoμ b×nh, nhÊt lμ c¸c n−íc ®· dù Héi nghÞ Gi¬nev¬ cïng c¸c n−íc cã nhiÖm vô gi¸m s¸t vμ kiÓm so¸t, ra søc gãp phÇn vμo viÖc thi hμnh ®óng ®¾n HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬. * * * NhiÖm vô cña nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ta hiÖn nay lμ: tiÕp tôc ®Êu tranh ®Ó HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®−îc triÖt ®Ó thi hμnh, tøc lμ ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt. Chóng ta ph¶i ra søc më réng vμ cñng cè MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt. Chóng ta ph¶i ra søc cñng cè miÒn B¾c vÒ mäi mÆt: - Hoμn thμnh tèt c¶i c¸ch ruéng ®Êt; - Kh«i phôc kinh tÕ, ®Æc biÖt chó träng n«ng nghiÖp; - Cñng cè quèc phßng, cñng cè an ninh trËt tù; - Kiªn quyÕt n©ng cao dÇn møc sèng cña nh©n d©n, tr−íc hÕt lμ cña c«ng nh©n, bé ®éi vμ c«ng chøc, ®ång thêi gi¶m nhÑ dÇn sù ®ãng gãp cña n«ng d©n. §Ó lμm nh÷ng c«ng viÖc trªn, mäi ng−êi vμ mäi ngμnh ®Òu ph¶i h¨ng h¸i thi ®ua yªu n−íc, t¨ng gia s¶n xuÊt vμ tiÕt
 • 29. Hå ChÝ Minh toμn tËp 48 49 kiÖm, t«n träng vμ b¶o vÖ cña c«ng, tÈy trõ n¹n tham «, l·ng phÝ. Chóng ta cã thÓ lμm ®Çy ®ñ nh÷ng viÖc Êy kh«ng ? Chóng ta ph¶i lμm cho kú ®−îc vμ chóng ta nhÊt ®Þnh lμm ®−îc. V× ®ång bμo ta rÊt yªu n−íc vμ rÊt h¨ng h¸i, cÇn cï. V× chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ ta ®óng ®¾n, hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n. V× c¸n bé ta tËn tuþ. V× c¸c n−íc b¹n ta, tr−íc hÕt lμ Liªn X« vμ Trung Quèc ra søc gióp ®ì ta mét c¸ch v« t−, kh¶ng kh¸i, ®Ó chóng ta cã thªm ®iÒu kiÖn tù lùc c¸nh sinh. Nh©n dÞp nμy, t«i xin thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ta mét lÇn n÷a c¶m ¬n c¸c n−íc b¹n. * * * Cñng cè miÒn B¾c tøc lμ gióp ®ì mét c¸ch thiÕt thùc ®ång bμo miÒn Nam ®Êu tranh ®ßi hoμ b×nh vμ thèng nhÊt. §ång bμo miÒn Nam ®· gãp phÇn quan träng vμo C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, ®· kh¸ng chiÕn anh dòng suèt 9 n¨m tr−êng. HiÖn nay dï ®ang sèng trong c¶nh khñng bè, lo¹n l¹c, nh−ng chÝ khÝ phÊn ®Êu cña ®ång bμo lu«n lu«n v÷ng bÒn, ®ång bμo lu«n lu«n trung thμnh víi Tæ quèc, lu«n lu«n h¨ng h¸i ®Êu tranh. ChÝnh phñ, §¶ng vμ t«i lu«n lu«n nhí ®Õn ®ång bμo. Nh©n dÞp nμy, t«i thay mÆt §¶ng vμ ChÝnh phñ th©n ¸i göi lêi chμo hái vμ khuyªn g¾ng ®ång bμo miÒn Nam ®ang anh dòng phÊn ®Êu cho hoμ b×nh vμ thèng nhÊt. * * * Trong 10 n¨m qua, chóng ta ®· kh¾c phôc mäi khã kh¨n vμ thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi. §ã lμ v× nh©n d©n ta ®oμn kÕt nhÊt trÝ, bé ®éi ta rÊt anh dòng, §¶ng vμ ChÝnh phñ ta l·nh ®¹o ®óng ®¾n vμ kiªn quyÕt. V× bªn trong th× chóng ta cã MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt m¹nh mÏ, bªn ngoμi th× chóng ta ®−îc sù ñng hé cña nh©n d©n thÕ giíi yªu chuéng hoμ b×nh. Tõ nay vÒ sau, chóng ta cμng ph¶i cñng cè vμ ph¸t triÓn lùc l−îng Êy. VÒ MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, chóng ta cÇn ph¶i më réng vμ cñng cè h¬n n÷a. Tõ Nam ®Õn B¾c, ai lμ ng−êi t¸n thμnh hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ, th× chóng ta s½n sμng ®oμn kÕt víi hä, thËt thμ hîp t¸c víi hä, dï tõ tr−íc ®Õn nay hä ®· theo phe ph¸i nμo. §oμn kÕt lμ mét lùc l−îng v« ®Þch. Lùc l−îng ®oμn kÕt ®· gióp C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng. Lùc l−îng ®oμn kÕt ®· gióp kh¸ng chiÕn th¾ng lîi. Lùc l−îng ®oμn kÕt sÏ ®éng viªn nh©n d©n tõ B¾c ®Õn Nam ®Êu tranh ®Ó thùc hiÖn hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc. * * * Tr−íc m¾t chóng ta, khã kh¨n cßn nhiÒu. Chóng ta kh«ng chñ quan xem nhÑ nh÷ng khã kh¨n Êy. Nh−ng chóng ta kh«ng sî khã kh¨n, chóng ta cã quyÕt t©m kh¾c phôc mäi khã kh¨n vμ chóng ta nhÊt ®Þnh kh¾c phôc ®−îc. Chóng ta m¹nh d¹n tiÕn lªn víi lùc l−îng ®oμn kÕt nhÊt trÝ cña toμn d©n, víi lßng tin t−ëng ch¾c ch¾n vμo t−¬ng lai vÎ vang cña Tæ quèc, víi tinh thÇn tÊt th¾ng cña mét d©n téc anh hïng. Trong cuéc kh¸ng chiÕn anh dòng 8, 9 n¨m qua, chóng ta ®· th¾ng lîi, trong cuéc ®Êu tranh chÝnh trÞ ngμy nay, chóng ta còng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Nh©n d©n ViÖt Nam ®¹i ®oμn kÕt mu«n n¨m!
 • 30. 50 51 Nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi ®¹i ®oμn kÕt mu«n n¨m! ViÖt Nam hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ vμ giμu m¹nh mu«n n¨m! ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ mu«n n¨m! B¸o Nh©n d©n, sè 548, ngμy 2-9-1955. QUèC KH¸NH LÇN THø M¦êI CñA N¦íC VIÖT NAM D¢N CHñ CéNG HOμ Ngμy 2 th¸ng 9, n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ®−îc m−êi tuæi vμ nh©n d©n ViÖt Nam tõ nay ®−îc tù do trªn phÇn lín l·nh thæ cña m×nh, kû niÖm ngμy Quèc kh¸nh vinh quang nμy víi mét niÒm phÊn khëi vμ vui mõng kh«ng t¶ xiÕt. Ngay tõ khi bän thùc d©n míi b¾t ®Çu x©m l−îc vμ trong gÇn mét thÕ kû, nh©n d©n ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng ®Êu tranh chèng bän x©m l−îc, tá râ tinh thÇn dòng c¶m vμ chÝ khÝ anh hïng ®Æc biÖt. Nh÷ng cuéc chiÕn ®Êu du kÝch cña Tr−¬ng C«ng §Þnh3F1 ) vμ Tr−¬ng QuyÒn ë Nam Bé (1867)4F 2) , c¸c phong trμo kh¸ng chiÕn n¨m 1874 vμ nhÊt lμ n¨m 1884, cuéc ®Êu tranh trong m−êi hai n¨m do Phan §×nh Phïng l·nh ®¹o (1884- 1896)2 vμ sau ®ã lμ cuéc ®Êu tranh do Hoμng Hoa Th¸m l·nh ®¹o3 cho tíi lóc ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt s¾p bïng næ, phong trμo ë Trung Bé (1907)4 , cuéc khëi nghÜa Biªn Hoμ (1914-1915)5 , cuéc khëi nghÜa ë HuÕ (1916)6 , cuéc khëi nghÜa Th¸i Nguyªn (1917)7 , v.v. tÊt c¶ nh÷ng phong trμo ®ã ®· chøng tá cuéc ®Êu tranh quyÕt liÖt cña nh©n d©n ViÖt Nam giμnh tù do vμ ®éc lËp d©n téc. Nh−ng ë thêi ®¹i ®ã, bän vua chóa vμ bän phong kiÕn cßn chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc lîi Ých d©n téc, chóng ®· thi hμnh chÝnh s¸ch ®Çy téi lçi lμ lu«n lu«n ph¶n béi nh÷ng nguyÖn väng cña nh©n d©n, nªn nh÷ng nguyÖn väng nμy kh«ng thÓ nμo thùc hiÖn ®−îc. ___________ 1) Cuéc khëi nghÜa cña Tr-¬ng C«ng §Þnh chèng Ph¸p 1859-1864. 2) Cuéc khëi nghÜa cña Tr-¬ng QuyÒn chèng Ph¸p 1864-1867.
 • 31. Hå ChÝ Minh toμn tËp 52 53 C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi vÜ ®¹i ®· ®em l¹i mét ®μ thóc ®Èy míi cho cuéc ®Êu tranh cña c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc. ViÖc chÝnh quyÒn X«viÕt trÎ tuæi gi¶i quyÕt mau chãng vÊn ®Ò c¸c thuéc ®Þa cò cña Nga hoμng, tr¶ l¹i tù do cho c¸c d©n téc, ®· cã mét tiÕng vang m¹nh mÏ trong tÊt c¶ c¸c n−íc thuéc ®Þa hoÆc nöa thuéc ®Þa ë ch©u ¸. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin chiÕn th¾ng ®· chØ cho tÊt c¶ c¸c d©n téc ®ã con ®−êng tù gi¶i phãng. §¶ng theo chñ nghÜa M¸c - Lªnin ra ®êi ë ViÖt Nam vμo th¸ng 1-19308 . Trong khi cuéc khëi nghÜa Yªn B¸i (2-1930)9 giai cÊp t− s¶n mÊt hÕt ¶nh h−ëng ®èi víi phong trμo gi¶i phãng d©n téc th× giai cÊp c«ng nh©n vμ quÇn chóng lao ®éng trong giai cÊp n«ng d©n ®· tù tæ chøc l¹i chÝnh ®¶ng cña m×nh, chÝnh ®¶ng nμy ®· trë thμnh ng−êi l·nh ®¹o duy nhÊt cuéc c¸ch m¹ng ph¶n ®Õ. Th¸ng 9-1930, chÝnh quyÒn nh©n d©n ®Çu tiªn ®· ®−îc thμnh lËp ë ba huyÖn miÒn B¾c Trung Bé. Chñ nghÜa ®Õ quèc ®· ®μn ¸p phong trμo mét c¸ch d· man ch−a tõng thÊy... Nh−ng ngay tõ n¨m 1940, nhiÒu cuéc khëi nghÜa vò trang l¹i ®−îc tæ chøc ë miÒn B¾c, miÒn Trung vμ miÒn Nam ViÖt Nam nh»m chèng bän thùc d©n Ph¸p vμ bän ®Õ quèc NhËt10 . Tuy bÞ ®μn ¸p, nh÷ng phong trμo khëi nghÜa ®ã lμ nh÷ng tia löa, nh÷ng ®èm löa ®Ó 5 n¨m sau bïng næ thμnh mét cuéc c¸ch m¹ng ®Ëp tan nÒn thèng trÞ cña n−íc ngoμi ë ViÖt Nam. Th¸ng 5-1941, MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ViÖt Minh11 ®−îc thμnh lËp, ®ã lμ khèi ®oμn kÕt réng r·i nhÊt ch−a tõng cã trong phong trμo gi¶i phãng d©n téc ë n−íc chóng t«i. MÆt trËn d©n téc, trong ®ã §¶ng lμ lùc l−îng chñ yÕu, ®· ®éng viªn vμ tæ chøc c¸c nhãm du kÝch chiÕn ®Êu suèt trong thêi gian ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai, bªn c¹nh c¸c n−íc §ång minh, chèng bän ph¸t xÝt x©m l−îc. Nh÷ng chiÕn th¾ng cña qu©n ®éi x«viÕt anh dòng ®Ì bÑp n−íc §øc cña HÝtle vμ sau ®ã ®Ì bÑp chñ nghÜa ®Õ quèc NhËt ®· gãp phÇn m¹nh mÏ lμm cho Tæng khëi nghÜa 19 th¸ng 8 n¨m 1945 th¾ng lîi vμ, ngμy 2 th¸ng 9, n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ tuyªn bè thμnh lËp. Nh− vËy, do chñ nghÜa ph¸t xÝt thÊt b¹i, t×nh h×nh thÕ giíi trë nªn thuËn lîi vμ C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m12 ®· thμnh c«ng v× cã ®−îc ba ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®èi víi bÊt cø mét cuéc c¸ch m¹ng ph¶n ®Õ nμo ë mét n−íc thuéc ®Þa; ®ã lμ sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n, sù thμnh lËp mét mÆt trËn d©n téc ph¶n ®Õ réng r·i, khëi nghÜa vò trang. Tõ ®ã, lÞch sö n−íc chóng t«i ®· më ra mét ch−¬ng x¸n l¹n. Nh©n d©n ViÖt Nam ®· ®−îc tù do. C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ®· gi¶i phãng nh©n d©n ViÖt Nam khái ¸ch thèng trÞ cña bän thùc d©n, khái mäi sù n« dÞch kh¸c cña chñ nghÜa ®Õ quèc vμ khái sù bãc lét ghª tëm cña bän phong kiÕn vμ bän quan l¹i. LÇn ®Çu tiªn nh©n d©n lao ®éng trë thμnh ng−êi chñ cña b¶n th©n m×nh vμ cña vËn mÖnh ®Êt n−íc. Hä b¾t tay lao ®éng ®Ó trõ bá bãng ma khñng khiÕp cña n¹n ®ãi ®· giÕt chÕt hai triÖu ng−êi trong nh÷ng th¸ng cuèi cïng cña nÒn thèng trÞ ®Õ quèc chñ nghÜa (cuèi n¨m 1944 ®Õn n¨m 1945). Hä cè g¾ng hμn g¾n nh÷ng vÕt th−¬ng tμn ph¸ do chÕ ®é n« lÖ tåi tμn ®Ó l¹i, lμ chÕ ®é ®· kÐo dμi m·i ®Õn gi÷a c¸i thÕ kû ®Çy c¸c cuéc c¸ch m¹ng th¾ng lîi nμy. Nh©n d©n lao ®éng ®· bÇu ra Quèc héi, b¾t ®Çu x©y dùng chÝnh quyÒn nh©n d©n vμ thi hμnh nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó xo¸ bá mau chãng n¹n mï ch÷ vμ sù dèt n¸t do nÒn thèng trÞ thùc d©n ®Ó l¹i. Nh−ng bän thùc d©n Ph¸p vÉn m¬ t−ëng cã thÓ lËp l¹i chÕ ®é ¸p bøc cña chóng ë n−íc chóng t«i. Chóng coi th¸i ®é hoμ b×nh cña chóng t«i lμ mét sù yÕu ®uèi. §−îc c¸c lùc l−îng ph¶n ®éng Anh - Mü khuyÕn khÝch, ñng hé vμ th«ng ®ång víi bÌ lò T−ëng Giíi Th¹ch, ngμy 23-9-194513 chóng ®· tÊn c«ng vμo nh©n d©n ViÖt Nam ë Sμi Gßn, råi chóng t×m c¸ch x©m nhËp miÒn B¾c. TiÕp ®ã, bän thùc d©n giμy xÐo lªn nh÷ng ®iÒu mμ chóng ®· cam kÕt trong c¸c b¶n HiÖp ®Þnh s¬ bé ngμy 6-314 vμ T¹m −íc ngμy 14-9-194615 , chóng ®· g©y ra vô tμn s¸t ë H¶i Phßng, chiÕm ®ãng L¹ng S¬n vμ liªn tiÕp khiªu khÝch cho ®Õn ngμy 19-12 lμ ngμy b¾t ®Çu cuéc kh¸ng chiÕn cña toμn thÓ d©n téc chóng t«i chèng bän x©m l−îc.
 • 32. 54 55 H−ëng øng lêi kªu gäi cña §¶ng vμ ChÝnh phñ d©n chñ, toμn d©n ®· ®øng dËy mu«n ng−êi nh− mét ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc, b¶o vÖ nh÷ng thμnh qu¶ cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m. Cuéc chiÕn tranh cøu n−íc b¾t ®Çu trong nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt bÊt lîi cho nh©n d©n ViÖt Nam: n¹n ®ãi cßn hoμnh hμnh, bän tay sai cña chñ nghÜa thùc d©n Ph¸p vμ cña chñ nghÜa ®Õ quèc NhËt cßn ®Çy dÉy, qu©n ®éi nh©n d©n th× m·i ®Õn nh÷ng cuéc chiÕn ®Êu sau nμy míi thμnh lËp ®−îc. Nh− vËy, trong t×nh h×nh tr−íc m¾t, qu©n ®éi viÔn chinh Ph¸p d−êng nh− n¾m ®−îc −u thÕ vÒ qu©n sù vμ qu©n thï ®· lîi dông tÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n cña chóng t«i, chóng t−ëng r»ng nh÷ng khã kh¨n ®ã sÏ gióp chóng mau chãng chiÕn th¾ng qu©n ®éi trÎ tuæi cña chóng t«i vμ tiªu diÖt ®−îc ChÝnh phñ d©n chñ cña chóng t«i. Nh−ng t×nh h×nh ®· x¶y ra ng−îc h¼n l¹i vμ chøng tá r»ng chóng ®· lÇm to. §−îc sù ñng hé cña c¸c giíi ph¶n ®éng Mü, qu©n thï ®· lËp tøc tiÕn hμnh mét cuéc chiÕn tranh toμn diÖn chèng l¹i nh©n d©n ViÖt Nam. Nh−ng d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vμ ChÝnh phñ, nh©n d©n ViÖt Nam ®· tËp trung cè g¾ng vμ kh«ng ngõng chiÕn ®Êu chèng qu©n thï. Nh©n d©n ViÖt Nam ®· hÕt søc ®Èy m¹nh vμ ph¸t triÓn chiÕn tranh du kÝch tËn c¸c vïng bÞ ®Þch kiÓm so¸t. Nh©n d©n ViÖt Nam ®· cñng cè ®−îc hËu ph−¬ng vμ phÊn khëi x©y dùng qu©n ®éi nh©n d©n cña m×nh. Phèi hîp víi c¸c chiÕn sÜ du kÝch, qu©n ®éi nh©n d©n ®· chiÕn ®Êu dòng c¶m vμ tiªu diÖt qu©n thï trong nhiÒu chiÕn dÞch: ë ViÖt B¾c håi Thu - §«ng n¨m 194716 , trªn biªn giíi ViÖt- Trung17 trong nh÷ng th¸ng cuèi n¨m 1950, ë vïng trung du vμ ®ång b»ng s«ng Hång, ë Hoμ B×nh18 , ë Ba V× vμ trªn s«ng §μ n¨m 1951, ë miÒn Nam ViÖt Nam n¨m 1952, ë Lai Ch©u n¨m 1953 vμ cuèi cïng, ngμy 7-5-1954 qu©n ®éi nh©n d©n ®· giμnh ®−îc th¾ng lîi quyÕt ®Þnh ë §iÖn Biªn Phñ. ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ ngay tr−íc h«m Héi nghÞ Gi¬nev¬ khai m¹c ®· cã ¶nh h−ëng lín ®Õn c¸c c«ng viÖc cña Héi nghÞ vμ gãp phÇn vμo viÖc ký kÕt c¸c HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®¶m b¶o lËp l¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng trªn c¬ së thõa nhËn c¸c quyÒn d©n téc cña nh©n d©n ViÖt Nam, Miªn vμ Lμo. §ång thêi, nh÷ng ©m m−u chÝnh trÞ cña bän thùc d©n vμ ®Õ quèc nh− "lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh, dïng ng−êi ViÖt ®¸nh ng−êi ViÖt", trß hÒ "®éc lËp" vμ "d©n chñ" nh»m ®¸nh l¹c h−íng nh©n d©n chóng t«i, trß hÒ "c¶i c¸ch ®iÒn ®Þa" theo kiÓu ®Õ quèc..., ®Òu bÞ ph¸ s¶n. Sau hÕt, trong suèt thêi kú ®ã, §¶ng vμ ChÝnh phñ còng ®· quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng vμ ph¸t triÓn kinh tÕ, tμi chÝnh vμ v¨n ho¸ cña n−íc Céng hoμ d©n chñ. Tr−íc hÕt, cuéc c¶i c¸ch ruéng ®Êt theo nguyªn t¾c "ng−êi cμy cã ruéng" b¾t ®Çu ®−îc tiÕn hμnh. Nhê cè g¾ng duy tr× vμ ph¸t triÓn c¸c ngμnh thiÕt yÕu cña tiÓu c«ng nghiÖp vμ thñ c«ng nghiÖp, nh©n d©n vμ qu©n ®éi ®· cã thªm nhiÒu hμng tiªu dïng. ViÖc trång lóa vμ hoa mμu còng nh− c¸c c«ng tr×nh nh»m c¶i tiÕn viÖc t−íi n−íc vμ chèng lôt ®Òu ®−îc khuyÕn khÝch. Ngμnh vËn t¶i vμ giao th«ng ®−îc ®¶m b¶o ph¸t triÓn trong møc ®é cÇn thiÕt. Khu vùc quèc doanh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n - Ng©n hμng quèc gia, vμ c¸c xÝ nghiÖp th−¬ng nghiÖp - ®· ra ®êi vμ kh«ng ngõng tiÕn triÓn. NÒn gi¸o dôc quèc d©n, viÖc gi¸o dôc cho n«ng d©n vμ binh sÜ, cuéc ®Êu tranh chèng n¹n mï ch÷, tuy cã nh÷ng ®iÒu kiÖn khã kh¨n, nh−ng ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ phi th−êng. Nh− vËy, trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc qu©n sù, chÝnh trÞ vμ kinh tÕ trªn ®©y, n−íc Céng hoμ d©n chñ trÎ tuæi cña chóng t«i ®· v−ît qua mét c¸ch vÎ vang sù thö th¸ch cña chiÕn tranh, trong ®ã theo Lªnin mäi ®øc tÝnh cña mét d©n téc ph¶i ®−îc biÓu lé ®Çy ®ñ. Lßng yªu n−íc nång nμn, sù thèng nhÊt vÒ tinh thÇn vμ chÝnh trÞ cña nh©n d©n vμ qu©n ®éi xung quanh §¶ng vμ ChÝnh phñ ®· gióp chóng t«i v−ît qua nh÷ng thö th¸ch khã kh¨n kh«ng t−ëng t−îng ®−îc vμ t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ vμ qu©n sù ®Ó chiÕn th¾ng.