SlideShare a Scribd company logo
1 of 401
Download to read offline
Héi ®ång xuÊt b¶n
®μo duy tïng Chñ tÞch Héi ®ång
nguyÔn ®øc b×nh Phã Chñ tÞch Héi ®ång
Hμ ®¨ng Uû viªn Héi ®ång
®Æng xu©n kú "
trÇn träng t©n "
NguyÔn duy quý "
®ç nguyªn ph−¬ng "
Hoμng minh th¶o "
TrÇn nh©m "
Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o
®Æng xu©n kú
song thμnh
nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 5
®øc v−îng (Chñ biªn)
trÇn h¶i
phan minh hiÒn
hå chÝ minh
toμn tËp
5
1947 - 1949
XuÊt b¶n lÇn thø hai
Nhμ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia
Hμ Néi - 2000
-6 -5
LêI GiíI THIÖU TËP 5
Hå ChÝ Minh Toμn tËp, TËp 5 gåm nh÷ng t¸c phÈm, bμi nãi, bμi viÕt
cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ ®Çu n¨m 1947 ®Õn cuèi n¨m 1949, ph¶n ¸nh
s©u s¾c t− t−ëng, ®−êng lèi chiÕn l−îc, s¸ch l−îc cña §¶ng ta vμ Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n
Ph¸p.
Víi b¶n chÊt x©m l−îc vμ hiÕu chiÕn, kÎ thï ®· l¸o x−îc göi 3 tèi hËu
th− trong hai ngμy, ®ßi chóng ta ph¶i h¹ vò khÝ; chóng ®· buéc nh©n d©n ta
ph¶i cÇm sóng ®øng lªn b¶o vÖ nÒn ®éc lËp vμ danh dù cña m×nh. C¶ n−íc
v©ng theo vμ tin theo lêi kªu gäi cña l·nh tô tèi cao, hïng dòng ®i vμo cuéc
kh¸ng chiÕn thÇn th¸nh víi tinh thÇn "c¶m tö cho Tæ quèc quyÕt sinh!".
MÆc dï sóng ®· næ, m¸u ®· ch¶y, nhiÒu nhμ cöa, ®−êng s¸, cÇu cèng,
lμng m¹c... ®· bÞ thiªu huû, nh−ng trªn tinh thÇn thiÕt tha víi nh©n ®¹o vμ
hoμ b×nh, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· liªn tôc göi hμng chôc bøc th− vμ lêi
kªu gäi ®Õn Tæng thèng, Thñ t−íng, Quèc héi, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n
Ph¸p, thÓ hiÖn ý muèn thμnh thùc hoμ b×nh cña ta, kªu gäi hä h·y chÊm
døt chiÕn tranh, lËp l¹i sù giao h¶o gi÷a hai n−íc. Ng−êi viÕt: "Mong quèc
d©n Ph¸p hiÓu r»ng chóng t«i kh«ng h»n thï g× d©n téc Ph¸p. Chóng t«i
b¾t buéc ph¶i chiÕn ®Êu chèng bän thùc d©n ph¶n ®éng ®ang m−u m« xÎ
c¾t Tæ quèc chóng t«i, ®−a chóng t«i vμo vßng n« lÖ vμ gieo r¾c sù chia rÏ
gi÷a hai d©n téc Ph¸p vμ ViÖt. Nh−ng chóng t«i kh«ng chiÕn ®Êu chèng l¹i
n−íc Ph¸p míi vμ quèc d©n Ph¸p, chóng t«i l¹i cßn muèn hîp t¸c th©n ¸i"
(tr.3). Ng−êi nªu cao nguyÖn väng hoμ b×nh vμ th©n thiÖn cña nh©n d©n ta,
"mét nÒn hoμ b×nh hîp c«ng lý vμ xøng ®¸ng, thuËn tiÖn cho hai d©n téc".
"ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p chØ cÇn cã mét cö chØ c«ng nhËn ®éc lËp vμ
thèng nhÊt cña n−íc ViÖt Nam lμ chÊm døt ®−îc nh÷ng tai biÕn nμy, hoμ
VII
-4 -3
b×nh vμ trËt tù sÏ trë l¹i ngay tøc kh¾c" (tr.12).
Nh−ng bän thùc d©n x©m l−îc ngoan cè, víi bom ®¹n vμ s¾t thÐp
trong tay, t−ëng r»ng chØ cÇn vμi tuÇn, vμi th¸ng lμ ®ñ ®Ì bÑp søc chiÕn
®Êu cña nh©n d©n ta nªn chóng ®· cù tuyÖt mäi cuéc gÆp gì vμ dμn xÕp.
Nh©n d©n ta kh«ng cã con ®−êng nμo kh¸c lμ ph¶i ®¸nh, "®¸nh cho ®Õn
th¾ng lîi hoμn toμn, ®¸nh cho ®Õn ®éc lËp vμ thèng nhÊt thËt sù" (tr.720).
VËn dông b¶n chÊt c¸ch m¹ng vμ khoa häc cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin,
kÕt hîp víi truyÒn thèng ®¸nh giÆc, gi÷ n−íc cña cha «ng, Chñ tÞch Hå ChÝ
Minh ®· ®Ò ra ®−êng lèi, ph−¬ng ch©m kh¸ng chiÕn linh ho¹t, s¸ng t¹o, phï
hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam. §ã lμ ®−êng lèi toμn d©n kh¸ng chiÕn, toμn diÖn
kh¸ng chiÕn víi ph−¬ng ch©m l©u dμi vμ dùa vμo søc m×nh lμ chÝnh.
Ng−êi chØ râ: "§Þch muèn dïng c¸ch ®¸nh mau, th¾ng mau. NÕu chiÕn
tranh kÐo dμi, hao binh tæn t−íng, chóng sÏ thÊt b¹i.
VËy ta dïng chiÕn l−îc tr−êng kú kh¸ng chiÕn, ®Ó ph¸t triÓn lùc l−îng,
t¨ng thªm kinh nghiÖm...
ThÕ ®Þch nh− löa. ThÕ ta nh− n−íc. N−íc nhÊt ®Þnh th¾ng löa" (tr.151).
§Ó kh¸ng chiÕn toμn d©n, Ng−êi chñ tr−¬ng nhÊt thiÕt ph¶i ®éng viªn
vμ tæ chøc toμn d©n: "Mçi c«ng d©n lμ mét chiÕn sÜ. Mçi lμng lμ mét chiÕn
hμo" (tr.151). ChiÕn tranh nh©n d©n sÏ ®−a kÎ thï vμo "thiªn la, ®Þa vâng",
kh«ng cã sù ph©n biÖt tiÒn tuyÕn, hËu ph−¬ng, tr−íc mÆt, sau l−ng, bÊt cø
ë ®©u vμ lóc nμo chóng còng cã thÓ bÞ tiÕn c«ng vμ tiªu diÖt. Ng−êi ph©n
tÝch: ®Þch cã tμu bay, tμu bß, tμu thuû; ta cã thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hoμ.
§Þch ®¸nh ban ngμy, ta l¹i ®¸nh ban ®ªm. Nã dïng vò khÝ tèi t©n th× ta
®¸nh du kÝch. Nã trªn trêi, ta d−íi ®Êt. Nã muèn lμm cho chãng, ta chñ
tr−¬ng tr−êng kú. Nã muèn th¾ng nªn ra søc chia rÏ l−¬ng - gi¸o, chia rÏ
B¾c - Nam; ta kiªn tr× thùc hiÖn ®¹i ®oμn kÕt.
§ã lμ cuéc kh¸ng chiÕn toμn diÖn, diÔn ra trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc.
Ng−êi nãi: "Nã lÊy vò lùc, ta kh«ng sî. Nã lÊy chÝnh trÞ, ta kh«ng m¾c m−u.
Nã lÊy kinh tÕ phong to¶, th× ta lÊy kinh tÕ ta ®¸nh nã. Ta t¨ng gia s¶n
xuÊt. Ta lîi h¬n nã lμ nã kh«ng thÓ kÐo dμi ®−îc, mμ ta th× cã thÓ kÐo dμi"
(tr.58). Ng−êi viÕt lêi kªu gäi Thi ®ua ¸i quèc: "Mçi ng−êi d©n ViÖt Nam,
bÊt kú giμ, trÎ, trai, g¸i; bÊt kú giμu, nghÌo, lín, nhá, ®Òu cÇn ph¶i trë nªn
mét chiÕn sÜ tranh ®Êu trªn mÆt trËn: Qu©n sù, Kinh tÕ, ChÝnh trÞ, V¨n
ho¸. Thùc hiÖn khÈu hiÖu:
Toμn d©n kh¸ng chiÕn,
Toμn diÖn kh¸ng chiÕn,
... võa kh¸ng chiÕn,
Võa kiÕn quèc" (tr.444 - 445).
Søc m¹nh tæng hîp cña chiÕn tranh nh©n d©n chØ cã thÓ ph¸t huy
®−îc ®Çy ®ñ khi x©y dùng ®−îc mét lùc l−îng vò trang hïng m¹nh cña
nh©n d©n. B−íc vμo cuéc kh¸ng chiÕn, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kh«ng lóc
nμo ngõng ch¨m lo x©y dùng qu©n ®éi ta thμnh mét qu©n ®éi anh hïng,
b¸ch chiÕn b¸ch th¾ng. Ng−êi ®Æc biÖt coi träng viÖc gi¸o dôc chÝnh trÞ, t−
t−ëng cho c¸n bé vμ chiÕn sÜ, nh¾c nhë hä ph¶i lu«n lu«n n¾m v÷ng nguån
gèc, b¶n chÊt, môc tiªu chiÕn ®Êu cña qu©n ®éi ta: "VÖ quèc qu©n lμ qu©n
®éi cña nh©n d©n, ®Ó b¶o vÖ ®ång bμo, gi÷ g×n Tæ quèc" (tr.115). Ng−êi ®Ò
ra cho qu©n ®éi 12 ®iÒu r¨n còng lμ ®Ó lμm sao cho bé ®éi ®−îc "d©n tin,
d©n phôc, d©n yªu", xøng ®¸ng víi 6 ch÷ "Trung víi n−íc, hiÕu víi d©n".
Ng−êi biÓu d−¬ng tinh thÇn "c¶m tö cho Tæ quèc quyÕt sinh" cña c¸c anh
hïng, liÖt sÜ. Ng−êi trao cê quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng cho nh÷ng ®¬n vÞ
hoμn thμnh xuÊt s¾c nhiÖm vô; Ng−êi ch¨m lo x©y dùng truyÒn thèng yªu
n−íc, kiªn c−êng, dòng c¶m, quyÕt t©m chiÕn ®Êu hy sinh v× ®éc lËp, tù do
cña Tæ quèc cho qu©n ®éi ta.
§èi víi c¸n bé chØ huy, Ng−êi yªu cÇu: "mét ng−êi c¸n bé tèt ph¶i cã
®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Qu©n sù giái song nÕu kh«ng cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng
th× khã thμnh c«ng. Muèn cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng ph¶i cã 5 ®iÒu sau ®©y:
TrÝ - TÝn - Nh©n - Dòng - Liªm" (tr.223). Ng−êi yªu cÇu: "§èi víi bé ®éi,
chÝnh trÞ viªn ph¶i th©n thiÕt nh− mét ng−êi chÞ, c«ng b×nh nh− mét ng−êi
anh, hiÓu biÕt nh− mét ng−êi b¹n" (tr.392). §Æc biÖt, Ng−êi nh¾c nhë c¸n
bé vμ chiÕn sÜ ph¶i lu«n lu«n ghi nhí: qu©n ®éi ta tõ nh©n d©n mμ ra, v×
nh©n d©n mμ chiÕn ®Êu, "nh©n d©n lμ nÒn t¶ng, lμ cha mÑ cña bé ®éi", v×
vËy "Ph¶i lμm sao cho bé ®éi ®−îc d©n tin, d©n phôc, d©n yªu" (tr.393), ®ã
lμ nguån gèc cña th¾ng lîi.
Tãm l¹i, cïng víi nh÷ng t− t−ëng chØ ®¹o vÒ chiÕn l−îc, chiÕn thuËt
qu©n sù, nh÷ng chØ thÞ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng lùc l−îng
vò trang, vÒ båi d−ìng ý chÝ quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng, vÒ ®¹o ®øc vμ phÈm
chÊt cña ng−êi chØ huy, v.v. lμ nh÷ng ch¨m lo cô thÓ, s©u s¾c, thiÕt thùc
cña Ng−êi ®èi víi lùc l−îng vò trang nh©n d©n ViÖt Nam, võa trªn c−¬ng
vÞ Tæng t− lÖnh tèi cao, võa víi t×nh c¶m cña ng−êi cha th©n yªu.
IXVIII
-2 -1
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lμ hiÖn th©n, lμ ngän cê cña ®¹i ®oμn kÕt d©n
téc, Ng−êi ®· phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cho sù cñng cè khèi ®oμn kÕt toμn
d©n trªn c¬ së liªn minh c«ng n«ng, do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o, nh»m
tËp hîp, ®oμn kÕt mäi tÇng líp, mäi ®¶ng ph¸i, mäi t«n gi¸o, d©n téc... t¹o
thμnh l−íi s¾t bao v©y, c« lËp kÎ thï, ph¸ tan chÝnh s¸ch chia rÏ cña
chóng, ®Ó ®−a cuéc kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn. Ng−êi ®· göi
nhiÒu th− vμ ®iÖn ®Õn c¸c vÞ gi¸m môc, linh môc ®Ó ®éng viªn tinh thÇn
yªu n−íc cña ®ång bμo c«ng gi¸o; Ng−êi còng göi th− ®Õn c¸c «ng lang ®¹o,
biÓu d−¬ng c«ng tr¹ng vμ tinh thÇn h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn cña
®ång bμo miÒn nói tØnh Hoμ B×nh. Ng−êi quan t©m gióp ®ì c¸c §¶ng X·
héi, §¶ng D©n chñ ®Ó ph¸t huy tèt vai trß cña c¸c tæ chøc nμy trong viÖc
®éng viªn c¸c nh©n sÜ, trÝ thøc, c¸c nhμ c«ng th−¬ng... h¨ng h¸i tham gia
kh¸ng chiÕn vμ thùc hiÖn ®¹i ®oμn kÕt. Ng−êi nh¾c nhë: "HiÖn nay, tÊt c¶
c¸c ®¶ng chØ cã mét ®−êng chÝnh trÞ chung: kiªn quyÕt tr−êng kú kh¸ng
chiÕn, ®Ó tranh lÊy thèng nhÊt vμ ®éc lËp cho Tæ quèc..., chØ cã mét chÝnh
s¸ch lμ ®¹i ®oμn kÕt" (tr.166).
Kh¸ng chiÕn g¾n liÒn víi kiÕn quèc, ph¸ ho¹i ®i ®«i víi x©y dùng, ®iÒu
®ã nh− Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nãi, kh«ng cã g× tr¸i nhau mμ cã quan hÖ
biÖn chøng víi nhau. Theo t− t−ëng cña Ng−êi: "Kh¸ng chiÕn kh¾p mäi
mÆt, kiÕn thiÕt kh¾p mäi mÆt" (tr.59). Nh©n ®Õn th¨m tØnh Thanh Ho¸, nãi
vÒ viÖc x©y dùng Thanh Ho¸ thμnh tØnh kiÓu mÉu, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh
®· ®Ò ra nh÷ng t− t−ëng lín chØ ®¹o c«ng cuéc kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc vÒ
mäi mÆt.
VÒ kinh tÕ, Ng−êi ®Ò nghÞ ph¶i ®Èy m¹nh t¨ng gia s¶n xuÊt ®i liÒn víi
tiÕt kiÖm. "Lμm cho nhiÒu, tiªu th× Ýt, lμm chãng tiªu chËm, tøc lμ ®ñ". Nhê
®ã mμ "NghÌo trë nªn ®ñ, ®ñ trë nªn giμu, giμu th× giμu thªm" (tr.62).
VÒ v¨n ho¸, Ng−êi ra kú h¹n "trong mét n¨m ph¶i thanh to¸n cho
xong n¹n mï ch÷", "ph¶i häc ®¹o ®øc c«ng d©n, phæ th«ng chÝnh trÞ", "®Ó
tr¶ lêi cho thÕ giíi biÕt n−íc ta lμ n−íc v¨n minh" (tr.59-60). V¨n ho¸ g¾n
liÒn víi x©y dùng ®êi sèng míi. Còng thêi gian nμy, Ng−êi viÕt t¸c phÈm
§êi sèng míi, kªu gäi thùc hμnh ®êi sèng míi trong mçi lÜnh vùc, mçi tÇng
líp vμ trong tõng con ng−êi. Trong t¸c phÈm nμy, Ng−êi ®· nªu lªn nh÷ng
nguyªn t¾c c¬ b¶n chØ ®¹o viÖc bá cò, lμm míi: "§êi sèng míi kh«ng ph¶i lμ
c¸i g× cò còng bá hÕt, kh«ng ph¶i c¸i g× còng lμm míi.
C¸i g× cò mμ xÊu, th× ph¶i bá...
C¸i g× cò mμ kh«ng xÊu, nh−ng phiÒn phøc th× ph¶i söa ®æi l¹i cho
hîp lý...
C¸i g× cò mμ tèt, th× ph¶i ph¸t triÓn thªm...
C¸i g× míi mμ hay th× ta ph¶i lμm" (tr.94-95).
VÒ hμnh chÝnh, t− ph¸p còng ph¶i ®æi míi. Ng−êi nãi: "ChÝnh phñ
Céng hoμ D©n chñ lμ g×? Lμ ®μy tí chung cña d©n, tõ Chñ tÞch toμn quèc
®Õn lμng. D©n lμ chñ th× ChÝnh phñ lμ ®μy tí. Lμm viÖc ngμy nay kh«ng
ph¶i lμ ®Ó th¨ng quan, ph¸t tμi" (tr.60). Göi th− cho Héi nghÞ t− ph¸p toμn
quèc, Ng−êi nh¾c nhë: "C¸c b¹n lμ nh÷ng ng−êi phô tr¸ch thi hμnh ph¸p
luËt. LÏ tÊt nhiªn c¸c b¹n cÇn ph¶i nªu cao c¸i g−¬ng "phông c«ng, thñ
ph¸p, chÝ c«ng v« t−" cho nh©n d©n noi theo" (tr.382) .
§Ó l·nh ®¹o sù nghiÖp kh¸ng chiÕn cña toμn d©n ®i tíi th¾ng lîi hoμn
toμn, c«ng t¸c x©y dùng ®¶ng lu«n lu«n lμ nhiÖm vô then chèt. "§¶ng vÝ
nh− c¸i m¸y ph¸t ®iÖn..., m¸y ph¸t m¹nh th× ®Ìn s¸ng" (tr.551-552). V×
vËy, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh«ng ngõng ch¨m lo x©y dùng §¶ng ta
thμnh mét ®¶ng m¸cxÝt-lªninnÝt ®oμn kÕt, thèng nhÊt, v÷ng m¹nh vÒ
chÝnh trÞ, t− t−ëng vμ tæ chøc, ®ång thêi Ng−êi còng kh«ng coi nhÑ båi
d−ìng cho c¸n bé, ®¶ng viªn vÒ ph−¬ng ph¸p c«ng t¸c vμ lÒ lèi lμm viÖc.
Nh÷ng bøc th− Ng−êi göi c¸c ®ång chÝ B¾c Bé vμ Trung Bé ®Çu n¨m 1947,
nhÊt lμ t¸c phÈm "Söa ®æi lèi lμm viÖc" lμ nh÷ng v¨n kiÖn quan träng vÒ
x©y dùng ®¶ng. Ng−êi ®· nghiªm kh¾c chØ ra vμ phª ph¸n nh÷ng sai lÇm,
khuyÕt ®iÓm cña mét sè c¸n bé, ®¶ng viªn cã h¹i cho sù nghiÖp kh¸ng
chiÕn, nh− ®Çu ãc bÌ ph¸i, ®Þa ph−¬ng, hÑp hßi, qu©n phiÖt, v« tæ chøc, v«
kû luËt, v.v.. Ng−êi ®Æc biÖt chó träng gi¸o dôc c¸n bé, ®¶ng viªn vÒ t−
c¸ch ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, vÒ ph−¬ng ph¸p, c¸ch thøc vËn ®éng quÇn chóng,
nhÊt lμ vÒ tinh thÇn tù phª b×nh vμ phª b×nh. Ng−êi chØ râ: "mét §¶ng mμ
giÊu giÕm khuyÕt ®iÓm cña m×nh lμ mét §¶ng háng. Mét §¶ng cã gan thõa
nhËn khuyÕt ®iÓm cña m×nh, v¹ch râ nh÷ng c¸i ®ã, v× ®©u mμ cã khuyÕt
®iÓm ®ã, xÐt râ hoμn c¶nh sinh ra khuyÕt ®iÓm ®ã, råi t×m kiÕm mäi c¸ch ®Ó
söa ch÷a khuyÕt ®iÓm ®ã. Nh− thÕ lμ mét §¶ng tiÕn bé, m¹nh d¹n, ch¾c
ch¾n, ch©n chÝnh" (tr. 261).
KÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i, chñ nghÜa yªu n−íc
víi chñ nghÜa quèc tÕ, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· khai th¸c, tËn dông mäi
kh¶ n¨ng vμ lùc l−îng nh»m t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp to lín ®Ó ®¸nh
th¾ng kÎ thï. Ngay tõ nh÷ng ngμy ®Çu kh¸ng chiÕn, Chñ tÞch Hå ChÝ
Minh ®· viÕt nhiÒu th− göi ®Õn nh©n d©n Ph¸p tá râ sù hiÓu biÕt vμ t×nh
X XI
0 1
th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc, ph©n biÖt râ nh©n d©n Ph¸p yªu chuéng c«ng
lý vμ hoμ b×nh víi bän thùc d©n x©m l−îc, ph©n biÖt thùc d©n ph¶n ®éng
vμ thùc d©n kh«ng ph¶n ®éng, tøc lμ "nh÷ng ng−êi tμi chÝnh vμ kinh tÕ
Ph¸p muèn kinh doanh ë xø ta" (tr.7). Ng−êi còng tranh thñ nh÷ng dÞp tr¶
lêi pháng vÊn cña b¸o chÝ n−íc ngoμi ®Ó nªu cao tÝnh chÊt chÝnh nghÜa vμ
kªu gäi sù ®ång t×nh, ñng hé cña nh©n d©n thÕ giíi ®èi víi cuéc kh¸ng
chiÕn v× tù do, ®éc lËp cña nh©n d©n ta. Kh¼ng ®Þnh chÝnh s¸ch ngo¹i giao
hoμ b×nh vμ th©n thiÖn víi tÊt c¶ c¸c n−íc, Ng−êi tuyªn bè: ViÖt Nam
muèn "Lμm b¹n víi tÊt c¶ mäi n−íc d©n chñ vμ kh«ng g©y thï o¸n víi mét
ai" (tr.220). "Th¸i ®é n−íc ViÖt Nam ®èi víi nh÷ng n−íc ¸ ch©u lμ mét th¸i
®é anh em, ®èi víi ngò c−êng 1 lμ mét th¸i ®é b¹n bÌ" (tr.136). §Çu n¨m 1948,
Ng−êi ®· chñ ®éng ph¸ thÕ bao v©y cña kÎ thï, cö mét ®oμn c¸n bé ngo¹i
giao ®Çu tiªn cña ta sang c¸c n−íc Th¸i Lan, MiÕn §iÖn, Trung Hoa, TiÖp
Kh¾c ®Ó tuyªn truyÒn vÒ cuéc kh¸ng chiÕn anh dòng, chÝnh nghÜa cña
nh©n d©n ViÖt Nam. Nhê nh÷ng ho¹t ®éng ngo¹i giao kh«ng mÖt mái ®ã,
cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta ®· ®−îc nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi biÕt
®Õn vμ tá th¸i ®é ®ång t×nh, ñng hé sù nghiÖp chÝnh nghÜa cña chóng ta.
*
* *
Trªn ®©y lμ nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ t− t−ëng vμ ho¹t ®éng cña Chñ
tÞch Hå ChÝ Minh ®−îc ph¶n ¸nh trong TËp 5 cña bé Hå ChÝ Minh Toμn
tËp, tõ 1947 ®Õn 1949. So víi lÇn xuÊt b¶n thø nhÊt, lÇn nμy tËp s¸ch ®·
bæ sung h¬n 100 bμi míi s−u tÇm ®−îc, trong ®ã cã h¬n 30 bμi lÇn ®Çu tiªn
®−îc c«ng bè. Chóng t«i còng ®−a vμo phÇn Phô lôc danh môc c¸c s¾c lÖnh
do Ng−êi ký tõ 1947 ®Õn 1949 ®Ó b¹n ®äc tiÖn tham kh¶o vμ tra cøu.
MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song do h¹n chÕ vÒ thêi gian vμ n¨ng lùc,
ch¾c ch¾n r»ng tËp s¸ch nμy kh«ng tr¸nh khái cßn thiÕu sãt. Chóng t«i
mong nhËn ®−îc sù chØ b¶o cña b¹n ®äc gÇn xa.
VIÖN NGHI£N CøU CHñ NGHÜA M¸C - L£NIN
Vμ T¦ T¦ëNG Hå CHÝ MINH
___________
1. N¨m n−íc lín lμ Liªn X«, Anh, Mü, Ph¸p vμ Trung Quèc.
LêI K£U GäI §ÇU N¡M MíI (1947)
Hìi toμn thÓ ®ång bμo Nam, Trung, B¾c!
H«m nay mång 1 th¸ng Giªng n¨m 1947, t«i thay mÆt ChÝnh
phñ chóc toμn thÓ ®ång bμo, vμ kiÒu bμo ë h¶i ngo¹i,
Chóc c¸c bé ®éi, tù vÖ vμ d©n qu©n,
Chóc c¸c em thanh niªn, phô n÷ vμ c¸c ch¸u thiÕu nhi, n¨m
míi, mét n¨m míi ®oμn kÕt, mét n¨m míi kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn,
mét n¨m míi th¾ng lîi.
§Õn n¨m nay, thùc d©n Ph¸p c−íp n−íc ta ®· 85 n¨m tr−êng.
Trong 85 n¨m sØ nhôc ®ã, ®ång bμo ta cha truyÒn con nèi ®· chÞu
biÕt bao nhiªu nçi ®¾ng cay.
Trong 85 n¨m ®ã, thùc d©n Ph¸p lμm chÕt d©n ta Ýt nhÊt còng
®Õn 7, 8 triÖu ng−êi, chÕt v× chóng h·m ®ãi, chÕt v× chóng khñng
bè, chÕt v× chóng ®em ®i chiÕn tr−êng. N¨m ngo¸i chØ ë B¾c Bé vμ
miÒn B¾c Trung Bé ®· h¬n 2 triÖu ®ång bμo chÕt ®ãi. Ng−êi bÞ
chóng lμm chÕt ®· råi, cßn nh÷ng ng−êi sèng th× lÇm than d−íi ¸ch
n« lÖ, th©n ngùa m×nh tr©u!
Tõ n¨m nay trë ®i, ®ång bμo ta, con ch¸u Hai Bμ Tr−ng, con
ch¸u Lý Th−êng KiÖt, TrÇn H−ng §¹o, Lª Lîi, NguyÔn HuÖ, Nïng
TrÝ Cao, cã chÞu ®Ó n−íc non Hång L¹c cho thùc d©n Ph¸p giμy xÐo,
cã chÞu ®Ó nßi gièng Rång Tiªn cho thùc d©n Ph¸p giμy ®¹p n÷a
kh«ng?
Kh«ng, quyÕt kh«ng!
Chóng ta ®em lùc l−îng cña 20 triÖu ®ång bμo, chèng l¹i mÊy
XII
2 3
v¹n thùc d©n Ph¸p. Chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
Dï ta cÇn ph¶i hy sinh 4 triÖu hay 8 triÖu ng−êi, mμ n−íc ta
®−îc ®éc lËp, d©n ta ®−îc tù do, tæ tiªn ta ®−îc vÎ vang, con ch¸u ta
®−îc h¹nh phóc, còng cßn h¬n chÞu cói ®Çu mμ lμm n« lÖ cho thùc
d©n Ph¸p mu«n ®êi.
Hìi toμn thÓ ®ång bμo!
Hìi nam n÷ chiÕn sÜ!
T«i xin thay mÆt toμn quèc göi lêi chμo n¨m míi cho nh©n d©n
Ph¸p, lμ b¹n cña nh©n d©n ta.
Hìi toμn thÓ ®ång bμo, toμn thÓ chiÕn sÜ!
N¨m míi chóng ta ph¶i ®em lùc l−îng míi, quyÕt t©m míi ®Ó
giμnh lÊy th¾ng lîi míi, ®Ó x©y dùng mét ®êi sèng míi, mét n−íc
non míi.
ViÖt Nam ®éc lËp, thèng nhÊt mu«n n¨m!
Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi mu«n n¨m!
Ngμy 1 th¸ng 1 n¨m 1947
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.13-14.
TH¦ GöI CHÝNH PHñ Vμ NH¢N D¢N PH¸P
NH¢N DÞP §ÇU N¡M MíI
Nh©n danh ChÝnh phñ vμ quèc d©n ViÖt Nam vμ riªng t«i, t«i
chóc ChÝnh phñ vμ quèc d©n Ph¸p, mét n¨m míi tèt ®Ñp.
Mong quèc d©n Ph¸p hiÓu r»ng chóng t«i kh«ng thï h»n g×
d©n téc Ph¸p. Chóng t«i b¾t buéc ph¶i chiÕn ®Êu, chèng bän thùc
d©n ph¶n ®éng ®ang m−u m« xÎ c¾t Tæ quèc chóng t«i, ®−a chóng
t«i vμo vßng n« lÖ vμ gieo r¾c sù chia rÏ gi÷a hai d©n téc Ph¸p vμ
ViÖt. Nh−ng chóng t«i kh«ng chiÕn ®Êu chèng n−íc Ph¸p míi vμ
quèc d©n Ph¸p, chóng t«i l¹i cßn muèn hîp t¸c th©n ¸i.
ë ViÖt Nam còng nh− ë Ph¸p, cã rÊt nhiÒu ng−êi Ph¸p ®μn «ng
vμ ®μn bμ yªu chuéng c«ng lý vμ tù do. Nh÷ng ng−êi ®ã hiÓu vμ
bªnh vùc nh÷ng nguyÖn väng cña chóng t«i. Hä míi thËt lμ nh÷ng
ng−êi bªnh vùc ®øng ®¾n quyÒn lîi ch©n chÝnh cña n−íc Ph¸p vμ
khèi Liªn hiÖp Ph¸p. T«i thμnh thùc c¶m t¹ nh÷ng ng−êi Ph¸p ®ã.
T«i kªu gäi nh©n d©n Ph¸p ®Ó chÊm døt cuéc chiÕn tranh
huynh ®Ö t−¬ng tμn vμ n¨m 1947 mang l¹i nÒn hoμ b×nh vμ t×nh
h÷u ¸i gi÷a n−íc Ph¸p vμ n−íc ViÖt Nam.
Ngμy 1 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.15.
4 5
§IÖN V¡N
GöI VÖ QUèC QU¢N Vμ D¢N QU¢N
Tù VÖ TRUNG, NAM, B¾C
T«i võa nhËn ®−îc lêi chóc tông cña bé ®éi vμ d©n qu©n trong
dÞp lÔ Nguyªn ®¸n, t«i rÊt c¶m ®éng. T«i nghiªng m×nh tr−íc sù hy
sinh lín lao cña c¸c chiÕn sÜ vÖ quèc qu©n vμ tù vÖ ®· tö trËn ë
kh¾p c¸c mÆt trËn trong n¨m võa qua, t«i rÊt lÊy lμm c¶m kÝch
nhËn thÊy toμn thÓ bé ®éi vμ d©n qu©n cïng mét chÝ c−¬ng quyÕt
kh¸ng chiÕn, cïng mét lßng tinh thμnh ®oμn kÕt vμ thùc hiÖn qu©n
d©n nhÊt trÝ.
T«i tin t−ëng vμo d©n qu©n vμ bé ®éi ®Ó b¶o vÖ ®Êt n−íc vμ
®em sù th¾ng lîi cuèi cïng vÒ cho Tæ quèc. Cïng nhau nç lùc
kh¸ng chiÕn, chóng ta quyÕt giμnh ®éc lËp vμ thèng nhÊt cho n−íc
ViÖt Nam.
Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi!
ViÖt Nam thèng nhÊt, ®éc lËp mu«n n¨m!
Tinh thÇn qu©n d©n nhÊt trÝ mu«n n¨m!
Chμo quyÕt th¾ng
Th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.16.
TH¦ GöI T¦íNG L¥CLÐC
KÝnh göi §¹i t−íng, th©n h÷u,
Ngμi lμ mét ®¹i qu©n nh©n vμ mét nhμ ®¹i ¸i quèc. Ngμi ®·
chiÕn th¾ng vμ chiÕn th¾ng anh dòng kÎ x©m l¨ng n−íc ngμi. §ã
lμ mét ®iÒu mμ thiªn h¹ - tr−íc hÕt lμ ng−êi ViÖt Nam - rÊt
kh©m phôc.
Mét nhμ ¸i quèc träng nh÷ng ng−êi ¸i quèc n−íc kh¸c. Mét
ng−êi yªu quª h−¬ng m×nh, träng quª h−¬ng cña kÎ kh¸c. T«i ch¾c
r»ng ®ã còng lμ ý kiÕn cña ngμi.
Ngμi muèn n−íc Ph¸p ®éc lËp vμ thèng nhÊt. Chóng t«i còng
muèn n−íc ViÖt Nam ®éc lËp vμ thèng nhÊt. Ngμi vμ chóng t«i
cïng mét chÝ h−íng.
Lõng danh víi nh÷ng chiÕn c«ng, ngμi l¹i ®i ®¸nh mét d©n téc
chØ muèn ®éc lËp, thèng nhÊt quèc gia, vμ mét n−íc chØ muèn hîp
t¸c nh− anh em víi n−íc ngμi sao?
Ph¶i ch¨ng ®ã lμ mét c«ng viÖc b¹c bÏo ®au ®ín?
Gi¸ thö ngμi ®¸nh ®−îc chóng t«i ®i n÷a - ®Êy lμ mét ®iÒu viÓn
v«ng, v× nÕu ngμi m¹nh vÒ vËt chÊt, th× chóng t«i ®©y, m¹nh vÒ
tinh thÇn, víi mét chÝ c−¬ng quyÕt chiÕn ®Êu cho tù do cña chóng
t«i - th× nh÷ng th¾ng lîi t¹m thêi kia ch¼ng nh÷ng kh«ng t¨ng
thªm mμ l¹i cßn lμm tæn th−¬ng ®Õn uy danh qu©n nh©n vμ t− c¸ch
¸i quèc cña ngμi.
T«i biÕt ngμi c−¬ng trùc, thμnh thùc còng nh− ngμi can ®¶m.
6 7
Ngμi ®· tõng t¸c chiÕn. Cã lÏ ngμi cã thÓ t¹o ®−îc hoμ b×nh, mét
nÒn hoμ b×nh hîp c«ng lý vμ xøng ®¸ng, thuËn tiÖn cho hai d©n téc
chóng ta, mÆc dÇu trong hoμn c¶nh do kÎ kh¸c g©y ra, mμ vÉn
kh«ng døt t×nh h÷u nghÞ.
Chóng t«i ®· nhÊt quyÕt ë trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p, céng t¸c
thμnh thùc víi n−íc Ph¸p vμ t«n träng quyÒn lîi kinh tÕ, v¨n hãa
Ph¸p trong n−íc chóng t«i. Nh−ng chóng t«i còng nhÊt quyÕt chiÕn
®Êu ®Õn cïng cho ®éc lËp vμ thèng nhÊt quèc gia.
Tuy nhiªn, mét sù hoμ b×nh hîp c«ng lý cßn cã thÓ cøu v·n
®−îc t×nh thÕ. N−íc Ph¸p sÏ kh«ng thu ®−îc mèi lîi g× trong mét
cuéc chiÕn tranh thuéc ®Þa.
Th−a §¹i t−íng, th©n h÷u, t«i nãi víi ngμi víi mét tÊm lßng
thμnh thùc vμ ®au ®ín. §au ®ín v× tr«ng thÊy bao nhiªu chiÕn sÜ
thanh niªn Ph¸p vμ ViÖt ®ang tμn s¸t lÉn nhau. Nh÷ng thanh niªn
hy väng cña hai n−íc chóng ta, vμ ®¸ng lÏ ph¶i sèng cïng nhau
nh− anh em.
Tr©n träng chóc mõng ngμi trong dÞp ®Çu n¨m.
Ngμy 1 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.17-18.
TR¶ LêI C¸C NHμ B¸O
- Hái: Th−a Chñ tÞch, Bé tr−ëng Mutª sÏ ra gÆp Chñ tÞch kh«ng?
- §¸p: Xin anh em hái Bé tr−ëng Mutª th× râ h¬n. Dï sao, t«i
víi Bé tr−ëng lμ b¹n cò. T«i sÏ rÊt hoan nghªnh gÆp ng−êi b¹n t«i.
- Hái: Xin Chñ tÞch cho biÕt ý nghÜa cña cuéc chiÕn tranh nμy?
- §¸p: 1. ViÖt Nam kh«ng chiÕn tranh chèng n−íc Ph¸p vμ d©n
Ph¸p v× ta muèn hai d©n téc ViÖt - Ph¸p céng t¸c thËt thμ.
2. Nh−ng tù do ®éc lËp lμ quyÒn trêi cho cña mçi d©n téc. Bän
thùc d©n ph¶n ®éng dïng vò lùc ph¸ ho¹i quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc
lËp cña d©n ta, cho nªn d©n ta ph¶i kh¸ng chiÕn ®Ó gi÷ g×n ®Êt
n−íc.
- Hái: Thùc d©n ph¶n ®éng vμ thùc d©n kh«ng ph¶n ®éng kh¸c
nhau chç nμo?
- §¸p: Cã nh÷ng ng−êi tμi chÝnh vμ kinh tÕ Ph¸p muèn kinh
doanh ë xø ta. Hä hiÓu r»ng muèn kinh doanh sinh lîi, th× ph¶i
thËt thμ céng t¸c víi ta. Muèn céng t¸c, th× ph¶i ®Ó ta ®éc lËp vμ
thèng nhÊt. §ã lμ h¹ng thùc d©n kh«ng ph¶n ®éng. Cßn nh÷ng bän
cø muèn dïng ©m m−u hoÆc vò lùc ®Ó d×m ta xuèng, ®ã lμ thùc d©n
ph¶n ®éng.
- Hái: Cuéc kh¸ng chiÕn sÏ kÕt liÔu thÕ nμo?
- §¸p: LÞch sö thÕ giíi vμ lÞch sö n−íc ta tá cho ta biÕt r»ng:
1. HÔ mét d©n téc ®· ®øng lªn kiªn quyÕt tranh ®Êu cho Tæ
quèc hä th× kh«ng ai, kh«ng lùc l−îng g× chiÕn th¾ng ®−îc hä. D©n
ViÖt Nam muèn hoμ b×nh, nh−ng v× vËn mÖnh cña Tæ quèc, cña
gièng nßi, th× sÏ kh¸ng chiÕn ®Õn cïng, kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi.
8 9
2. Chóng ta hiÓu biÕt vμ kÝnh träng d©n téc Ph¸p. NÕu ChÝnh
phñ vμ nh©n d©n Ph¸p kh«ng ®Ó bän thùc d©n ph¶n ®éng ph¸ ho¹i
hoμ b×nh, ph¸ ho¹i lîi Ých vμ danh dù Ph¸p, ph¸ ho¹i t×nh th©n
thiÖn gi÷a hai d©n téc ViÖt - Ph¸p, nÕu ChÝnh phñ Ph¸p dμn xÕp
theo c¸ch hoμ b×nh, t«n träng chñ quyÒn cña ta, th× ta vÉn s½n sμng
®μm ph¸n.
3. Mü ®· nhËn Phi LuËt T©n ®éc lËp, Anh ®· høa Ên §é ®éc
lËp. Kh«ng lÏ mét n−íc tiÒn tiÕn nh− n−íc Ph¸p, v× bän thùc d©n
ph¶n ®éng, mμ cam chÞu tiÕng bÊt nh©n kh«ng c«ng nhËn ViÖt
Nam ®éc lËp.
Tr¶ lêi ngμy 2-1-1947.
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.19-20.
TH¦ GöI Bé TR¦ëNG MUT£
KÝnh göi Bé tr−ëng Mutª,
Uû viªn cña ChÝnh phñ Ph¸p,
T«i lÊy lμm vui mõng ®−îc biÕt ngμi tíi Hμ Néi. Xin cã lêi chμo
mõng ngμi, v× ngμi võa lμ b¹n cò, võa lμ ®¹i diÖn cho n−íc Ph¸p
míi, võa lμ sø gi¶ cña hoμ b×nh.
T«i rÊt mong vμ rÊt sung s−íng ®−îc héi kiÕn víi ngμi l©u mét
chót ®Ó tá râ ý muèn thμnh thùc hoμ b×nh vμ céng t¸c cña chóng
t«i, vμ ®Ó chuyÓn ®Ö víi ngμi nh÷ng ®Ò nghÞ cña chóng t«i vÒ viÖc
lËp l¹i sù giao h¶o gi÷a hai n−íc chóng ta.
T«i mong ®−îc tr¶ lêi, vμ xin göi ngμi lêi chμo th©n ¸i.
Xin ngμi chuyÓn nh÷ng ý nghÜ th©n ¸i cña t«i cho «ng
Guýtxtav¬1)
.
Ngμy 3 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.21.
___________
1) Guýtxtav¬ (Gustave) lμ con trai Mutª, ng−êi cã quen biÕt víi Chñ
tÞch Hå ChÝ Minh (B.T).
10 11
TH¦ GöI ¤NG Cï HUY CËN
Chó CËn,
§· l©u kh«ng gÆp chó, nhí l¾m.
Nay cã viÖc cÇn. Chó ph¶i vÒ ngay. VÒ ®Õn th× t×m gÆp Nam
gÊp.
C«ng viÖc trong ®ã, giao l¹i cho chó Nh©n.
T«i göi lêi th¨m tÊt c¶ ®ång bμo trong Êy.
Chê chó.
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Ngμy 5 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
B¶n gèc l−u t¹i Trung t©m
l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
TH¦ GöI CHÝNH PHñ, QUèC HéI
Vμ NH¢N D¢N PH¸P
KÝnh göi ChÝnh phñ, Quèc héi vμ nh©n d©n Ph¸p,
Thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam, t«i trÞnh träng
tuyªn bè cïng n−íc Ph¸p r»ng:
1. Nh©n d©n ViÖt Nam kh«ng tranh ®Êu chèng n−íc Ph¸p vμ
nh©n d©n Ph¸p. §èi víi n−íc Ph¸p vμ nh©n d©n Ph¸p, nh©n d©n
ViÖt Nam vÉn th©n thiÖn, tin cËy vμ kh©m phôc.
2. Nh©n d©n ViÖt Nam thμnh thùc muèn céng t¸c víi nh©n d©n
Ph¸p nh− anh em trªn mét c¨n b¶n tÝn nghÜa vμ b×nh ®¼ng.
3. Nh©n d©n ViÖt Nam chØ ®ßi ®éc lËp vμ thèng nhÊt quèc gia
trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p, mét khèi liªn hiÖp do sù tù do tho¶
thuËn t¹o nªn.
4. Nh©n d©n ViÖt Nam chØ muèn cã hoμ b×nh, mét nÒn hoμ b×nh
thùc sù, ®Ó kiÕn thiÕt quèc gia víi sù céng t¸c cña nh÷ng ng−êi b¹n
Ph¸p ch©n chÝnh.
5. Nh©n d©n ViÖt Nam cam kÕt kh«ng nh÷ng t«n träng nh÷ng
quyÒn lîi kinh tÕ vμ v¨n ho¸ Ph¸p ë ViÖt Nam, mμ cßn gióp cho
nh÷ng quyÒn lîi ®ã ph¸t triÓn thªm ®Ó Ých lîi chung cho c¶ hai n−íc.
6. Nh©n d©n ViÖt Nam ®· bÞ chÝnh s¸ch vò lùc, chÝnh s¸ch x©m
l¨ng cña mét vμi ng−êi ®¹i diÖn Ph¸p ë §«ng D−¬ng x« ®Èy vμo mét
cuéc chiÕn tranh tù vÖ th¶m khèc. Nh÷ng ng−êi ®¹i diÖn ®ã t×m mäi
12 13
c¸ch ®Ó chia rÏ d©n téc chóng t«i, c¾t xÐn Tæ quèc chóng t«i, x©m
ph¹m chñ quyÒn quèc gia cña chóng t«i, ng¨n c¶n kh«ng cho chóng t«i
®éc lËp vμ ph¸ ho¹i sù hîp t¸c thμnh thùc cña hai d©n téc ViÖt- Ph¸p.
7. Muèn lËp l¹i hoμ b×nh, chØ cÇn:
a) Trë l¹i t×nh tr¹ng tr−íc ngμy 20-11 vμ 17-12-1946, ®×nh chØ
ngay vμ ®×nh chØ thùc sù nh÷ng cuéc xung ®ét trong toμn câi ViÖt
Nam (Nam Kú, Trung Kú vμ B¾c Kú).
b) Lμm xóc tiÕn ngay c«ng viÖc cña c¸c Uû ban ®· dù ®Þnh ®Æt
ra ®Ó thi hμnh T¹m −íc 14-9-19461
, c¸c Uû ban nμy ph¶i häp ë Sμi
Gßn vμ Hμ Néi, nh−ng kh«ng ë §μ L¹t.
c) TiÕp tôc ngay nh÷ng cuéc ®iÒu ®×nh ë Ph«ngtenn¬bl« ®Ó gi¶i
quyÕt mét c¸ch vÜnh cöu vÊn ®Ò giao thiÖp gi÷a hai n−íc Ph¸p, ViÖt.
NhiÒu thμnh thÞ, lμng m¹c ®· bÞ tμn ph¸, hμng v¹n ®μn bμ, trÎ
con vμ ng−êi giμ c¶ ViÖt Nam ®· bÞ phi ph¸o tμn s¸t. Vμ ®· nhiÒu
binh lÝnh trai trÎ Ph¸p vμ ViÖt chÕt hoÆc bÞ th−¬ng.
Bao nhiªu ®æ n¸t ®· chång chÊt lªn nhau, m¸u ch¶y còng ®·
nhiÒu.
ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p chØ cÇn cã mét cö chØ c«ng nhËn
®éc lËp vμ thèng nhÊt cña n−íc ViÖt Nam lμ chÊm døt ®−îc nh÷ng
tai biÕn nμy; hoμ b×nh vμ trËt tù sÏ trë l¹i ngay tøc kh¾c. D©n téc
ViÖt Nam ®ang chê ®îi cö chØ ®ã.
N−íc Ph¸p míi mu«n n¨m!
N−íc ViÖt Nam ®éc lËp vμ thèng nhÊt mu«n n¨m!
T×nh th©n thiÖn Ph¸p ViÖt mu«n n¨m!
Ngμy 7 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.22-23.
TH¦ KHEN NGîI C¸C CHIÕN SÜ BÞ TH¦¥NG
Vμ Sù TËN T¢M CñA C¸C Y SÜ,
KH¸N Hé, CøU TH¦¥NG
Cïng c¸c nam n÷ chiÕn sÜ bÞ th−¬ng ,
T«i tiÕp ®−îc nhiÒu th¬ nam n÷ chiÕn sÜ bÞ th−¬ng, h¨ng h¸i
høa víi t«i r»ng: hÔ vÕt th−¬ng khái, th× l¹i xin ra mÆt trËn.
Lßng yªu n−íc, chÝ kiªn quyÕt cña c¸c chiÕn sÜ thËt lμ ®¸ng quý!
C¸c chiÕn sÜ ®· hy sinh m¸u mñ ®Ó gi÷ g×n ®Êt n−íc. Nay ®· bÞ
th−¬ng mμ cßn mong mái ra s¸t ®Þch ë trËn tiÒn. C¸c chiÕn sÜ thËt
xøng ®¸ng víi Tæ quèc, vμ Tæ quèc sÏ kh«ng bao giê quªn nh÷ng
ng−êi con yªu quý nh− thÕ.
T«i thay mÆt ChÝnh phñ hái th¨m vμ chóc anh chÞ em mau
lμnh m¹nh.
C¸c anh em thÇy thuèc vμ chÞ em kh¸n hé, cøu th−¬ng,
T«i ®−îc b¸o c¸o r»ng: C¸c thÇy thuèc vμ kh¸n hé ®Òu hÕt lßng
s¨n sãc th−¬ng binh mét c¸ch rÊt chu ®¸o. ThÕ lμ c¸c b¹n còng trùc
tiÕp tham gia kh¸ng chiÕn cøu quèc.
T«i thay mÆt anh em th−¬ng binh, c¶m ¬n c¸c b¹n, vμ khuyªn
c¸c b¹n g¾ng søc.
T«i göi cho tÊt c¶ mäi ng−êi trong nhμ th−¬ng lêi chμo th©n ¸i
vμ quyÕt th¾ng.
Chñ tÞch ChÝnh phñ
ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ
Hå CHÝ MINH
ViÕt ngμy 8-1-1947.
B¶n gèc l−u t¹i Trung t©m
l−u tr÷ Quèc gia I.
14 15
TH¥ GöI TÆNG B¸O §éC LËP
NH¢N MïA XU¢N KH¸NG CHIÕN §ÇU TI£N
N¨m míi thÕ cho n¨m ®· cò.
B¸o "§éc lËp" cña §¶ng D©n chñ2
.
Kªu gäi toμn thÓ d©n ViÖt Nam,
§oμn kÕt vμ th¾t chÆt hμng ngò,
Kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn ®Õn kú cïng,
§Ó gi÷ chñ quyÒn vμ l·nh thæ.
Chê ngμy ®éc lËp ®· thμnh c«ng.
TÕt Êy tha hå bμn víi cç.
Ngμy 8 th¸ng 1 n¨m 1947
B¸o §éc lËp, sè 1024,
ngμy 27-11-1974.
LêI K£U GäI NH¢N NGμY TÕT
NGUY£N §¸N N¡M 1947
TÕt ®· gÇn ®Õn.
Theo tôc lÖ th−êng, th× ®ång bμo tõ Nam chÝ B¾c, tõ thμnh thÞ
®Õn th«n quª, ai còng s¾m söa ¨n TÕt.
Song TÕt n¨m nay, ph¶i lμ mét TÕt kh¸ng chiÕn. ChiÕn sÜ ë
tiÒn ph−¬ng ®ang chÞu ®ãi chÞu rÐt, x«ng pha bom ®¹n, ®em x−¬ng
m¸u ®Ó gi÷ g×n Tæ quèc, ®Ó b¶o vÖ cho ®ång bμo hËu ph−¬ng ®−îc
an toμn.
§ång bμo c¸c chiÕn khu th× nhμ tan cña mÊt, l−u l¹c, t¶n c−,
¨n ®ãi mÆc rÐt, cùc khæ ®iªu linh.
Tr−íc t×nh tr¹ng ®ã, ®ång bμo c¸c n¬i kh¸c cã nì lßng ¨n TÕt
linh ®×nh kh«ng?
Ch¾c lμ kh«ng!
VËy t«i kªu gäi toμn thÓ ®ång bμo:
1. Ph¶i hÕt søc tiÕt kiÖm, ®Ó dμnh tiÒn b¹c, c¬m g¹o, cho cuéc
kh¸ng chiÕn l©u dμi.
2. Nh©n dÞp TÕt kh¸ng chiÕn, mäi ng−êi thi nhau ®μo hÇm tró
Èn vμ lμm nh÷ng viÖc cÇn kÝp, ®Ó phßng tr−íc bän ®Þch tÊn c«ng.
3. Ra søc thi nhau t¨ng gia s¶n xuÊt.
4. Rñ nhau göi ®å uý l¹o cho chiÕn sÜ ë tiÒn ph−¬ng, cã g× göi
nÊy, quμ b¸nh vμ th− tõ, ®Ó tá t×nh th©n ¸i. NhÊt lμ phô n÷, thanh
niªn vμ thiÕu nhi, nªn phô tr¸ch tæ chøc viÖc nμy.
16 17
Chóng ta ph¶i lμm sao cho TÕt nμy thËt lμ mét TÕt kh¸ng
chiÕn.
Bao giê kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, ®éc lËp thμnh c«ng, chóng ta sÏ
cïng nhau ¨n TÕt linh ®×nh.
Ngμy 8 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.24.
CHóC N¡M MíI
Cê ®á sao vμng tung bay tr−íc giã,
TiÕng kÌn kh¸ng chiÕn vang dËy non s«ng.
Toμn d©n kh¸ng chiÕn, toμn diÖn kh¸ng chiÕn,
ChÝ ta ®· quyÕt, lßng ta ®· ®ång.
TiÕn lªn chiÕn sÜ! TiÕn lªn ®ång bμo!
Søc ta ®· m¹nh, ng−êi ta ®· ®«ng.
Tr−êng kú kh¸ng chiÕn, nhÊt ®Þnh th¾ng lîi!
Thèng nhÊt ®éc lËp, nhÊt ®Þnh thμnh c«ng !
N¨m §inh Hîi (1947)
Hå CHÝ MINH
S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña
Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt,
Hμ Néi, 1958, t.1, tr. 129.
18 19
LêI K£U GäI CHÝNH PHñ
Vμ NH¢N D¢N PH¸P
ChiÕn tranh ®· bïng næ, mét cuéc chiÕn tranh huynh ®Ö t−¬ng
tμn do chÝnh s¸ch vâ lùc vμ x©m l−îc cña chñ nghÜa thùc d©n Ph¸p
b¾t chóng t«i ph¶i chÞu ®ùng.
¤ng Bé tr−ëng Mutª ®· ®Õn ®iÒu tra. TiÕc thay «ng ®· ch¼ng
muèn gÆp t«i. V× thÕ «ng ®· trë vÒ víi mét nhËn ®Þnh sai lÇm vÒ
t×nh h×nh ViÖt Nam.
Ng−êi ta ®· vu cho chóng t«i cè ý g©y cuéc chiÕn tranh nμy.
§iÒu ®ã hoμn toμn sai sù thùc.
T«i chØ nh¾c l¹i ®©y mét vμi viÖc: ChÝnh phñ míi cña chóng t«i
thμnh lËp sau khi t«i ë Ph¸p vÒ, gäi lμ ChÝnh phñ kiÕn quèc cßn
ChÝnh phñ tr−íc th× gäi lμ ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn. Uû ban kh¸ng
chiÕn toμn quèc ViÖt Nam ®· gi¶i t¸n. Mét ch−¬ng tr×nh kiÕn thiÕt
kinh tÕ x©y dùng c¸c miÒn kiÓu mÉu ®· ®−îc ban hμnh. ChÝnh t«i
®· nhiÒu lÇn kªu gäi ChÝnh phñ vμ Quèc héi Ph¸p ®Ó g©y hoμ b×nh
vμ tin t−ëng lÉn nhau. Ph¶i ch¨ng ®ã lμ mét cuéc g©y chiÕn?
QuyÕt lμ kh«ng.
Mét mÆt kh¸c, viÖc tiÕp tôc chiÕn sù ë Nam Bé vμ Nam Trung
Bé, sù cè t×nh tr× ho·n ph¸i c¸c uû ban ®Ó thi hμnh T¹m −íc, viÖc
phong to¶ h¶i c¶ng H¶i Phßng, viÖc chiÕm ®ãng H¶i Phßng vμ L¹ng
S¬n, sù tiÕp viÖn qu©n c¶m tö vμ lÝnh lª d−¬ng tíi Hμ Néi vμ §μ
N½ng, nh÷ng tèi hËu th− liªn tiÕp, sù tμn s¸t th−êng d©n ë Hμ Néi,
ph¶i ch¨ng ®ã lμ nh÷ng b»ng cí chøng tá ý muèn hoμ b×nh cña
nh÷ng ng−êi ®¹i diÖn Ph¸p ë ®Êt nμy?
V¶ l¹i chóng t«i cã nh÷ng tμi liÖu râ rμng mμ chóng t«i rÊt tiÕc
kh«ng ®−îc göi «ng Bé tr−ëng Mutª, nh−ng chóng t«i sÏ c«ng bè
khi ph¶i lóc. Lóc ®ã nh©n d©n Ph¸p vμ c¶ thÕ giíi sÏ biÕt ai míi
chÝnh lμ nh÷ng ng−êi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ cuéc chiÕn tranh
nμy.
Chóng t«i muèn g×?
Chóng t«i bao giê còng muèn céng t¸c víi d©n téc Ph¸p nh−
anh em, trong hoμ b×nh vμ tin t−ëng lÉn nhau.
Chóng t«i bao giê còng muèn ®éc lËp vμ thèng nhÊt trong khèi
Liªn hiÖp Ph¸p.
Chóng t«i bao giê còng muèn kiÕn thiÕt l¹i n−íc chóng t«i víi
sù gióp ®ì cña t− b¶n vμ c¸c nhμ chuyªn m«n Ph¸p ®Ó m−u lîi Ých
chung cho c¶ hai d©n téc.
Chóng t«i muèn hoμ b×nh ngay ®Ó m¸u ng−êi Ph¸p vμ ViÖt
ngõng ch¶y. Nh÷ng dßng m¸u ®ã chóng t«i ®Òu quý nh− nhau.
Chóng t«i mong ®îi ë ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p mét cö chØ
mang l¹i hoμ b×nh. NÕu kh«ng, chóng t«i b¾t buéc ph¶i chiÕn ®Êu
®Õn cïng ®Ó gi¶i phãng hoμn toμn ®Êt n−íc. N−íc ViÖt Nam cã thÓ
bÞ tμn ph¸, nh−ng n−íc ViÖt Nam sÏ l¹i hïng m¹nh h¬n sau cuéc
tμn ph¸ ®ã. Cßn n−íc Ph¸p ch¾c ch¾n sÏ mÊt hÕt vμ sÏ biÕn h¼n
khái câi ¸ ch©u.
Chóng t«i tha thiÕt mong r»ng d©n téc Ph¸p bao giê còng
chiÕn ®Êu cho tù do trªn thÕ giíi, sÏ hÕt søc t×m mäi c¸ch ®Ó tr¸nh
mét t×nh tr¹ng kh«ng ph−¬ng cøu ch÷a.
Ngμy 10 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.26-27.
20 21
§IÖN TR¶ LêI MéT NHμ B¸O Mü
1- Hå ChÝ Minh xin göi tíi nh©n d©n Mü vÜ ®¹i t×nh h÷u nghÞ
tèt ®Ñp nhÊt cña nh©n d©n ViÖt Nam vμ hy väng nh©n d©n Mü sÏ
ñng hé ViÖt Nam ®Êu tranh giμnh ®éc lËp.
2- Kh«ng cã liªn l¹c tõ bªn ngoμi. VÉn hy väng nh−ng kh«ng
biÕt Mü cã thiÖn ý gióp ViÖt Nam giμnh ®éc lËp hay kh«ng. Cã
muèn kªu gäi n−íc Mü, nh−ng ch−a biÕt lμm c¸ch nμo.
3- Cuéc chiÕn sÏ tiÕp diÔn chõng nμo Ph¸p ch−a thõa nhËn nÒn
®éc lËp vμ thèng nhÊt cña n−íc ViÖt Nam.
4- §óng. ChÝnh phñ ViÖt Nam sÏ ë gÇn Hμ Néi.
5- Ph¸p b¾t ®Çu x©m l−îc b»ng cuéc bao v©y H¶i Phßng, ngμy
20-11, sau ®ã lμ nh÷ng vô khiªu khÝch hμng ngμy vμ viÖc t¨ng
c−êng c¸c lùc l−îng ®ån tró.
6- ViÖt Nam hy väng Mü sÏ gióp c¸c d©n téc nhá giμnh ®éc lËp
nh− Tæng thèng Rud¬ven ®· th−êng nãi.
7- KÓ tõ ngμy 19-12, Ph¸p kh«ng hÒ cã sù nç lùc nμo ®Ó ®μm
ph¸n mμ chØ t¨ng qu©n. ThËm chÝ «ng Mutª kh«ng muèn gÆp Hå
ChÝ Minh.
8- ViÖt Nam ch−a cã liªn hÖ g× víi c¸c phãng viªn Mü.
9- ViÖc Ph¸p buéc téi qu©n NhËt B¶n ë ViÖt Nam lμ ®Ó tuyªn
truyÒn. Kh«ng ph¶i qu©n Trung Quèc, qu©n Anh, qu©n Ph¸p ®·
quÐt s¹ch qu©n NhËt khái §«ng D−¬ng. §iÒu ch¾c ch¾n lμ ®éi qu©n
lª d−¬ng cña Ph¸p ë ®©y chñ yÕu gåm bän ph¸t xÝt.
10- C¸c phãng viªn Mü cã quèc tÞch Mü sÏ ®−îc ®ãn tiÕp khi hä
®Õn gÆp c¸c nhμ chøc tr¸ch ViÖt Nam.
11- ViÖt Nam thu ®−îc mét m¸y bay cña Ph¸p, nh−ng nã
kh«ng tèt l¾m. Hy väng Mü sÏ göi gióp chóng t«i vμi chiÕc.
12- ViÖt Nam muèn gi÷ mèi liªn hÖ víi n−íc Mü.
Tr¶ lêi ngμy 12-1-1947.
TiÕng Anh, b¶n gèc l−u t¹i
Trung t©m l−u tr÷ Quèc gia I,
b¶n chôp l−u t¹i
ViÖn Hå ChÝ Minh.
22 23
TH¦ GöI C¸C L·NH Tô
Vμ NH¢N D¢N C¸C N¦íC
C¸c vÞ l·nh tô vμ toμn thÓ nh©n d©n Trung Hoa, DiÕn §iÖn vμ
toμn ¸ §«ng,
Nh©n d©n Ph¸p vμ c¸c thuéc ®Þa Ph¸p,
C¸c nh©n sÜ d©n chñ toμn thÕ giíi,
T«i thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam tr©n träng c¶m ¬n c¸c vÞ ®·
lªn tiÕng ñng hé chÝnh nghÜa vμ tá ®ång t×nh víi cuéc kh¸ng chiÕn
cña d©n téc ViÖt Nam.
ViÖt Nam chØ muèn hoμ b×nh vμ ®éc lËp, ®Ó céng t¸c th©n thiÖn
víi c¸c d©n téc trªn thÕ giíi, tr−íc lμ víi d©n téc anh em ¸ §«ng vμ
d©n téc Ph¸p.
ViÖt Nam chØ gi÷ g×n chñ quyÒn, ®éc lËp cña m×nh, chø kh«ng
hÒ x©m ph¹m ®Õn ai.
ThÕ mμ thùc d©n Ph¸p bÊt nh©n béi −íc, ®em tÊt c¶ lùc l−îng
hung tμn cña chóng, hßng tiªu diÖt n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng
hoμ.
Nh÷ng thμnh thÞ nh− H¶i Phßng, Hμ Néi ®· bÞ thùc d©n Ph¸p
ph¸ tan hoang. MÊy ngh×n ®μn bμ, trÎ con ViÖt Nam ®· bÞ tμu bay
Ph¸p b¾n chÕt.
ViÖt Nam lμ mét bé phËn trong ®¹i gia ®×nh ch©u ¸. VËn mÖnh
ViÖt Nam rÊt mËt thiÕt quan hÖ víi vËn mÖnh c¸c d©n téc ¸ ch©u.
Thùc d©n Ph¸p muèn ®Ì bÑp ViÖt Nam, tøc lμ muèn ph¸ ho¹i ®¹i
gia ®×nh ¸ ch©u cña chóng ta.
ViÖt Nam lμ mét bé phËn trong nÒn hoμ b×nh chung toμn thÕ
giíi. Thùc d©n Ph¸p g©y nªn chiÕn tranh ë ViÖt Nam, tøc lμ ph¸
ho¹i thÕ giíi hoμ b×nh.
VËn mÖnh nh©n d©n Ph¸p vμ c¸c thuéc ®Þa Ph¸p l¹i cμng quan
hÖ víi ViÖt Nam. NÕu ®Ó bän thùc d©n kÐo dμi cuéc chiÕn tranh ë
ViÖt Nam th× ch¼ng nh÷ng nh©n d©n Ph¸p bÞ chÕt ng−êi h¹i cña
thªm, mμ ®Þa vÞ n−íc Ph¸p sÏ trë nªn c« ®éc vμ khèi Liªn hiÖp
Ph¸p còng kh«ng cßn. Nh©n d©n Angiªri, Tuynidi, Marèc,
Ma®ag¸txca, v.v., sÏ tr«ng g−¬ng ViÖt Nam mμ kh«ng ai tin Ph¸p
n÷a.
V× Tæ quèc, v× tù do, nh©n d©n ViÖt Nam kiªn quyÕt kh¸ng
chiÕn ®Õn cïng. V× nh©n ®¹o, chÝnh nghÜa, v× hoμ b×nh chung vμ lîi
Ých chung, nh©n d©n ViÖt Nam mong c¸c vÞ gióp ®ì mäi ph−¬ng
diÖn.
Mét lÇn n÷a t«i xin thay mÆt toμn d©n ViÖt Nam c¶m ¬n c¸c vÞ
®· tá t×nh th©n ¸i.
Ngμy 13 th¸ng 1 n¨m 1947
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.30-31.
24 25
GöI C¸C VÞ L·NH Tô DIÕN §IÖN
Vμ ¸ §¤NG
Nh©n dÞp ngμy ®éc lËp cña d©n téc DiÕn §iÖn, thay mÆt d©n
téc ViÖt Nam vμ riªng t«i, t«i göi d©n téc DiÕn §iÖn lêi chóc mõng
th©n ¸i.
T«i còng nh©n dÞp ®ã göi lêi c¶m ¬n «ng Aung San, c¸c «ng
Nªru, B«d¬, Ginn¸t vμ c¸c vÞ l·nh tô d©n téc ch©u ¸ ®· tá c¶m t×nh
víi d©n téc ViÖt Nam trong cuéc chiÕn ®Êu gi¶i phãng ®Êt n−íc.
C¸c d©n téc ch©u ¸ cã ®éc lËp th× nÒn hoμ b×nh thÕ giíi míi
thùc hiÖn ®−îc. Mü ®· c«ng nhËn nÒn ®éc lËp cña Phi LuËt T©n.
Anh ®· høa ®Ó Ên §é ®−îc ®éc lËp. Hai c−êng quèc Êy ®· thi hμnh
®óng HiÕn ch−¬ng §¹i T©y D−¬ng v× hä ®· ký HiÕn ch−¬ng ®ã.
Nh−ng cßn c¸c c−êng quèc kh¸c th× sao?
VËn mÖnh d©n téc ch©u ¸ quan hÖ mËt thiÕt víi vËn mÖnh d©n
téc ViÖt Nam. VËn mÖnh c¸c d©n téc thuéc ®Þa Ph¸p còng vËy.
Chóng t«i mong ®−îc tÊt c¶ c¸c d©n téc gióp ®ì. Chóng t«i kiªn
quyÕt chiÕn ®Êu kú cho ®Õn khi gi¶i phãng hoμn toμn.
Chóng t«i th¾ng lîi, Êy lμ c¸c b¹n còng th¾ng lîi.
Lêi chμo th©n ¸i
Hå CHÝ MINH
TiÕng Ph¸p, b¶n gèc l−u t¹i
Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng,
b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
LêI K£U GäI §åNG BμO PH¸ HO¹I
§Ó KH¸NG CHIÕN
Hìi ®ång bμo yªu quý,
V× sao ta ph¶i kh¸ng chiÕn?
V× kh«ng kh¸ng chiÕn, th× Ph¸p sÏ c−íp n−íc ta lÇn n÷a.
Chóng sÏ b¾t d©n ta lμm n« lÖ lÇn n÷a.
Chóng sÏ b¾t d©n ta ®i phu ®i lÝnh, nép thuÕ nép s−u. Chóng
sÏ giËt hÕt quyÒn tù do ®éc lËp cña ta. Chóng sÏ c−íp hÕt ruéng
n−¬ng cña c¶i ta. Chóng sÏ khñng bè chÐm giÕt anh em bμ con ta.
Chóng sÏ ®èt ph¸ nhμ cöa ®Òn chïa ta. §ång bμo thö xem Hμ Néi,
H¶i Phßng th× râ.
V× ta kh«ng chÞu lμm tr©u ngùa cho Ph¸p, v× ta ph¶i gi÷ g×n
non s«ng ®Êt n−íc ta, cho nªn ta ph¶i ®¸nh bän thùc d©n Ph¸p.
§¸nh th× ph¶i ph¸ ho¹i. Ta kh«ng ph¸ th× Ph¸p còng ph¸. NÕu
ta kh«ng ph¸ ®−êng ph¸ cèng, lÊp s«ng lÊp ngßi, nÕu ta kh«ng ph¸
nh÷ng nhμ cöa kiªn cè mμ Ph¸p cã thÓ dïng lμm n¬i c¨n cø, th×
Ph¸p sÏ ®em tμu thuû xe t¨ng ®Õn ®¸nh ta, vμ chóng sÏ ®èt ph¸
c−íp bãc s¹ch tr¬n. V× vËy, ta ph¶i ph¸ tr−íc, cho Ph¸p kh«ng dïng
®−îc. Dï ta muèn ®Ó cèng, ®Ó ®−êng, ®Ó nhμ mμ dïng, còng kh«ng
dïng ®−îc, v× Ph¸p sÏ chiÕm hÕt, ph¸ hÕt.
B©y giê ta ph¶i ph¸ ®i, ®Ó chÆn Ph¸p l¹i, kh«ng cho chóng tiÕn
lªn, kh«ng cho chóng lîi dông.
Ta v× n−íc hy sinh, chÞu khæ mét lóc. §Õn ngμy kh¸ng chiÕn
th¾ng lîi, ta sÏ cïng nhau kiÕn thiÕt söa sang l¹i, nμo cã khã g×.
26 27
C¸c chiÕn sÜ ë tr−íc mÆt trËn hy sinh x−¬ng m¸u cho Tæ quèc,
hä cßn kh«ng tiÕc. Kh«ng lÏ ®ång bμo ta l¹i tiÕc mét ®o¹n ®−êng,
mét c¸i cèng, hoÆc mét ng«i nhμ, mμ ®Ó bän Ph¸p lîi dông, ®Æng
®¸nh Tæ quèc ta.
§ång bμo ®Òu lμ ng−êi ¸i quèc, ch¾c kh«ng ai nì lßng nh− thÕ.
VËy t«i thiÕt tha kªu gäi toμn thÓ ®ång bμo ë ®©y, mäi ng−êi
®Òu ra søc gióp ph¸. Ph¸ cho réng, ph¸ cho s©u, ph¸ sao cho bän
Ph¸p kh«ng lîi dông ®−îc. Mét nh¸t cuèc cña ®ång bμo, còng nh−
mét viªn ®¹n cña chiÕn sÜ b¾n vμo qu©n ®Þch vËy.
T«i l¹i tr©n träng høa víi ®ång bμo r»ng: kh¸ng chiÕn th¾ng lîi
råi, t«i sÏ ra søc cïng ®ång bμo söa sang tu bæ l¹i hÕt. Chóng ta sÏ
lμm nh÷ng ®−êng s¸, cÇu cèng khÐo h¬n, nh÷ng nhμ cöa tèt h¬n, vμ
xøng ®¸ng mét d©n téc tù do ®éc lËp h¬n.
Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi mu«n n¨m!
ViÖt Nam ®éc lËp mu«n n¨m!
ViÕt ngμy 16-1-1947.
B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh l−u t¹i Trung t©m
l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
TH¦ GöI TæNG THèNG N¦íC PH¸P
VANHX¡NG ¤RI¤N
KÝnh göi Tæng thèng Vanhx¨ng ¤ri«n,
Thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam vμ riªng t«i, t«i
xin nhiÖt liÖt göi ngμi lêi chμo mõng nh©n dÞp ngμi ®−îc bÇu lªn
gi÷ chøc Tæng thèng n−íc Ph¸p céng hoμ.
Nh©n dÞp nμy, t«i xin nãi ®Ó ngμi râ lμ d©n téc ViÖt Nam chØ
mong ®−îc ®éc lËp vμ thèng nhÊt trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p. T«i
rÊt ®au lßng tr«ng thÊy nh÷ng ng−êi ®¸ng lÏ lμ b¹n bÌ anh em víi
nhau, mμ nay ph¶i tμn s¸t lÉn nhau.
Chóng ta cã thÓ vμ chóng ta ph¶i ®i tíi hoμ b×nh ®Ó cøu sèng
cho bao thanh niªn Ph¸p - ViÖt. BiÕt râ lßng nh©n ¸i vμ ®øc ®é cao
c¶ cña ngμi, t«i xin ®Ò nghÞ cïng ngμi lËp l¹i ngay nÒn hoμ b×nh ®Ó
tr¸nh cho hai n−íc chóng ta khái bÞ hao ng−êi thiÖt cña, vμ ®Ó g©y
l¹i sù céng t¸c vμ t×nh th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc chóng ta.
KÝnh chμo th©n ¸i
Ngμy 18 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.33.
28 29
TH¦ GöI GI¸M MôC L£ H÷U Tõ
Cô Gi¸m môc Lª H÷u Tõ ,
Th−a cô,
§· l©u kh«ng ®−îc gÆp cô t«i nhí l¾m.
Tõ ngμy thùc d©n Ph¸p béi −íc khai hÊn, toμn thÓ ®ång bμo ta
ph¶i ®ång t©m nhÊt trÝ, kh¸ng chiÕn cøu quèc. LÇn nμy còng nh−
nh÷ng lÇn tr−íc 6-3 vμ 14-9, t«i ch¾c cô ®· lÊy ®Þa vÞ c«ng vμ t−, lμ
Cè vÊn cña ChÝnh phñ vμ lμ b¹n th©n cña t«i, mμ gi¶i thÝch vμ kªu
gäi ®ång bμo h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn cøu quèc.
V× c«ng viÖc cßn bËn, t«i ch−a cã thÓ gÆp cô ®Ó trùc tiÕp c¶m ¬n
cô, t«i xin ph¸i ng−êi th©n tÝn lμ «ng Huúnh thay mÆt t«i ®Õn hái
th¨m vμ chóc cô m¹nh khoÎ.
Nhê cô cÇu §øc Chóa ban phóc cho Tæ quèc vμ xin cô nhËn lêi
chμo th©n ¸i cña t«i.
Ngμy 23 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
B¶n gèc bøc th− l−u t¹i
Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng.
TH¦ CHóC TÕT §åNG BμO
Vμ CHIÕN SÜ NAM Bé
Nh©n dÞp Nguyªn ®¸n ©m lÞch, t«i thay mÆt ChÝnh phñ ®Æc
biÖt chóc ®ång bμo vμ chiÕn sÜ Nam Bé n¨m míi.
V× quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp cña Tæ quèc, ®ång bμo vμ chiÕn
sÜ ®· hy sinh chiÕn ®Êu h¬n mét n¨m nay, mμ tõ nay vÉn kiªn
quyÕt hy sinh phÊn ®Êu n÷a. Sù trung thμnh dòng c¶m ®ã sÏ ®em
Tæ quèc ®Õn th¾ng lîi, vμ sÏ ghi nh÷ng trang vÎ vang trong lÞch sö
n−íc nhμ.
V× yªu chuéng hoμ b×nh, v× thËt t©m muèn céng t¸c víi nh©n
d©n Ph¸p, ChÝnh phñ ta ®· t×m hÕt c¸ch dμn xÕp víi Ph¸p. Nh−ng
bän thùc d©n ph¶n ®éng béi tÝn bÊt nh©n, hßng dïng vò lùc ®Ó c−íp
n−íc ta mét lÇn n÷a. Chóng g©y ra cuéc chiÕn tranh toμn quèc ®·
h¬n mét th¸ng nay.
V× chñ quyÒn, v× Tæ quèc, toμn d©n ViÖt Nam ®· thÒ kiªn quyÕt
kh¸ng chiÕn ®Õn cïng, kh¸ng chiÕn ®Õn lóc lÊy l¹i ®−îc thèng nhÊt
®éc lËp míi th«i. Chóng ta ®· thÒ thμ chÕt chø kh«ng lμm n« lÖ.
Chóng ta ®· ph¶i tr¶i qua nh÷ng b−íc gay go cùc khæ trong
cuéc tr−êng kú kh¸ng chiÕn. Nh−ng chóng ta ch¾c r»ng th¾ng lîi
cuèi cïng sÏ vÒ ta.
Nh©n v× ë Nam Bé cßn cã mét sè Ýt ng−êi bÞ thùc d©n Ph¸p
tuyªn truyÒn lõa g¹t mμ nghÜ lÇm, cho nªn nh©n dÞp nμy t«i muèn
thªm mÊy lêi gi¶i thÝch:
30 31
1. Bän thùc d©n nãi: NÕu ba kú thèng nhÊt th× nh÷ng ng−êi ¸i
quèc sÏ khñng bè nh÷ng ng−êi hiÖn nay sai lÇm ®i theo Ph¸p.
T«i c¶ quyÕt cam ®oan r»ng ChÝnh phñ vμ ®ång bμo ta sÏ hÕt
søc khoan hång ®¹i ®é. Ch¼ng nh÷ng ®Ó cho nh÷ng ng−êi ®ã c¶i
qu¸ tu t©m, quay vÒ víi Tæ quèc, mμ l¹i s½n sμng träng dông hä,
nÕu nh÷ng ng−êi ®ã cã tμi nghÖ. Mét d©n téc ®· tù c−êng, tù lËp,
d©n chñ céng hoμ th× kh«ng lμm nh÷ng viÖc nhá nhen, b¸o thï
b¸o o¸n.
2. Bän thùc d©n nãi: NÕu ViÖt Nam thèng nhÊt th× ng−êi Nam
sÏ bÞ ng−êi B¾c cai trÞ.
§ã lμ c¸i m−u cña chóng hßng chia rÏ ®ång bμo ta. Ai còng biÕt
r»ng: Trong n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, tõ lμng x· ®Õn toμn
quèc nh÷ng ng−êi chøc tr¸ch ®Òu do d©n cö ra. D©n tin cËy ai th×
ng−êi Êy tróng cö vμ bæn phËn nh÷ng ng−êi tróng cö lμ lμm ®μy tí
c«ng céng cho d©n chø kh«ng ph¶i lμm quan ph¸t tμi. Nh− thÕ th×
®ång bμo Nam cã lo g× lμ bÞ ®ång bμo B¾c cai trÞ.
3. Bän thùc d©n l¹i nãi: ChÝnh phñ ta lμ ChÝnh phñ ViÖt Minh3
.
§ã l¹i lμ mét c©u nãi nhÇm. Trong ChÝnh phñ cã ®ñ nh÷ng ng−êi
c¸c ®¶ng ph¸i, nh− §¶ng D©n chñ, §¶ng X· héi4
, §¶ng Quèc d©n,
§ång minh héi, l¹i cã nh÷ng ng−êi kh«ng thuéc ®¶ng ph¸i nμo. 5 vÞ
Bé tr−ëng vμ Thø tr−ëng lμ nh÷ng ng−êi quª qu¸n ë Nam Bé. ThÕ
th× sao l¹i nãi lμ ChÝnh phñ ViÖt Minh?
4. Sau hÕt ch−¬ng tr×nh néi chÝnh cña ChÝnh phñ vμ qu©n d©n
ta chØ cã 3 ®iÒu mμ th«i:
a) T¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó lμm cho d©n ai còng ®ñ mÆc, ®ñ ¨n.
b) Më mang gi¸o dôc, ®Ó cho ai nÊy còng biÕt ®äc biÕt viÕt.
c) Thùc hμnh d©n chñ ®Ó lμm cho d©n ai còng ®−îc h−ëng
quyÒn d©n chñ tù do.
ChÝnh s¸ch ngo¹i giao cña ChÝnh phñ th× chØ cã mét ®iÒu tøc lμ
th©n thiÖn víi tÊt c¶ c¸c n−íc d©n chñ trªn thÕ giíi ®Ó gi÷ g×n hoμ
b×nh.
Sù thËt lμ rÊt gi¶n ®¬n nh− thÕ, mong ®ång bμo hiÓu râ, chí
m¾c lõa bän thùc d©n.
Lêi chμo th©n ¸i
Ngμy 24 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.34-35.
32 33
GöI CHÝNH PHñ PH¸P §Ò NGHÞ
CHÊM DøT CHIÕN TRANH
Lóc nμy lμ lóc n−íc Ph¸p võa ra khái thêi kú t¹m bî, vμ s¾p
söa b−íc vμo giai ®o¹n tæ chøc v÷ng bÒn, nç lùc kiÕn thiÕt, t«i xin
nh©n danh ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam göi lêi chμo mõng
ChÝnh phñ míi cña n−íc Ph¸p.
Thêi kú t¹m bî mμ n−íc Ph¸p võa qua, ®· kÐo dμi nhiÒu qu¸,
v× thÕ n−íc Ph¸p ®· kh«ng Ên ®Þnh ®−îc râ rÖt lËp tr−êng cña m×nh
trong vÊn ®Ò ViÖt - Ph¸p. §ã lμ nguyªn nh©n s©u xa cña t×nh tr¹ng
bi th¶m hiÖn t¹i. T×nh tr¹ng nμy, chóng t«i thiÕt nghÜ nguyªn cí ë
sù ®èi lËp gi÷a c¸c nguyÖn väng vμ quyÒn lîi thiÕt thùc cña hai d©n
téc chóng ta th× Ýt, mμ ë nh÷ng sù hiÓu nhÇm do Ýt nhiÒu kÎ cè ý
g©y ra vμ duy tr× th× nhiÒu. V× vËy chóng t«i tha thiÕt mong r»ng
chÝnh s¸ch cña n−íc Ph¸p míi ®èi víi n−íc ViÖt Nam ®−îc Ên ®Þnh
râ rμng ngay.
Chóng t«i cÇn trÞnh träng nh¾c l¹i lËp tr−êng tõ x−a ®Õn nay
kh«ng thay ®æi cña n−íc ViÖt Nam, cã thÓ tãm t¾t trong hai ®iÓm
chÝnh sau ®©y:
1. §éc lËp vμ thèng nhÊt quèc gia trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p.
2. Céng t¸c th©n thiÖn víi n−íc Ph¸p trªn c¨n b¶n b×nh ®¼ng
vμ t«n träng nh÷ng tho¶ hiÖp tù do ký kÕt.
ChÝnh s¸ch "ph¶n béi c¸c tho¶ hiÖp", chÝnh s¸ch "viÖc ®·
råi" vμ chÝnh s¸ch vò lùc mμ c¸c nhμ ®¹i diÖn Ph¸p ë §«ng
D−¬ng vÉn ¸p dông tõ tr−íc ®Õn nay, ®· bã buéc d©n téc ViÖt
Nam ph¶i vâ trang tù vÖ. Tuy nhiªn, chóng t«i vÉn mong −íc
hoμ b×nh, mét nÒn hßa b×nh hîp c«ng lý vμ xøng ®¸ng ®èi víi
n−íc Ph¸p còng nh− ®èi víi n−íc ViÖt Nam. Chóng t«i rÊt
than tiÕc nh÷ng sù ®æ n¸t chång chÊt vμ nh÷ng dßng m¸u ®·
ch¶y.
Chóng t«i mong ChÝnh phñ Ph¸p ®×nh chØ ngay cuéc chiÕn
tranh huynh ®Ö t−¬ng tμn nμy vμ tin r»ng dï cã nhiÒu sù khã kh¨n
vÉn cã thÓ gi¶i quyÕt c¬n khñng ho¶ng mét c¸ch hoμ b×nh vμ hîp
®¹o c«ng b»ng.
Chóng t«i tin ë t−¬ng lai sù hîp t¸c th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc
chóng ta, vμ mong ®îi ChÝnh phñ Ph¸p ®¸p l¹i lêi kªu gäi míi nμy.
Ngμy 25 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.36-37.
34 35
§IÖN GöI ¤NG AUNG SAN, PHã CHñ TÞCH
CHÝNH PHñ N¦íC DIÕN §IÖN
Chóng t«i hÕt søc c¶m ®éng v× nh÷ng c¶m t×nh cña ngμi ®èi víi
d©n téc ViÖt Nam.
Thay mÆt d©n téc vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam, vμ riªng t«i, t«i xin
nhiÖt liÖt c¶m ¬n ngμi vÒ nh÷ng viÖc ngμi ®· lμm vμ sÏ lμm ®Ó gióp
cho sù tranh ®Êu giμnh tù do cña n−íc ViÖt Nam.
T«i xin göi ngμi lêi chμo th©n ¸i.
Ngμy 27 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.38.
TH¦ GöI C¸C CHIÕN SÜ C¶M Tö QU¢N
THñ §¤
Cïng c¸c chiÕn sÜ yªu quý Trung ®oμn Thñ ®«,
C¸c em ¨n TÕt thÕ nμo? Vui vÎ l¾m chø? T«i vμ nh©n viªn
ChÝnh phñ v× nhí ®Õn c¸c em cho nªn còng kh«ng ai nì ¨n TÕt. Cßn
90 phÇn tr¨m ®ång bμo ë hËu ph−¬ng còng gi¶m bít 90 phÇn tr¨m
m©m cç tiÖc tïng, ai còng tiÕt kiÖm ®Ó dù bÞ c«ng cuéc tr−êng kú
kh¸ng chiÕn.
C¸c em lμ ®éi c¶m tö. C¸c em c¶m tö ®Ó cho Tæ quèc quyÕt 2F1
)
.
C¸c em lμ ®¹i biÓu c¸i tinh thÇn tù t«n tù lËp cña d©n téc ta mÊy
ngh×n n¨m ®Ó l¹i, c¸i tinh thÇn quËt c−êng ®ã ®· kinh qua Hai Bμ
Tr−ng, Lý Th−êng KiÖt, TrÇn H−ng §¹o, Lª Lîi, Quang Trung,
Phan §×nh Phïng, Hoμng Hoa Th¸m, truyÒn l¹i cho c¸c em. Nay
c¸c em gan gãc tiÕp tôc c¸i tinh thÇn bÊt diÖt ®ã, ®Ó truyÒn l¹i cho
nßi gièng ViÖt Nam mu«n ®êi vÒ sau.
ChÝ kiªn quyÕt dòng c¶m, c¸c em ®· s½n cã, ®©y t«i chØ nh¾c l¹i
mét vμi ®iÒu mμ c¸c em ph¶i nhí lu«n lu«n:
1. Ph¶i hÕt søc kh«n khÐo, nhanh chãng, bÝ mËt, ph¶i biÕt c¸ch
ho¸ chØnh vi 3F2
)
.
2. Ph¶i rót kinh nghiÖm hμng ngμy hμng giê. Ph¶i ®Ò phßng
___________
1) Cã s¸ch xuÊt b¶n sau nh− cuèn: Hå Chñ tÞch víi c¸c lùc l−îng vò
trang nh©n d©n, Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n, Hμ Néi, 1962, tr.26-27 l¹i in lμ
“C¸c em lμ ®éi quyÕt tö. C¸c em quyÕt tö ®Ó cho Tæ quèc quyÕt sinh” (B.T).
2) Ho¸ chØnh vi linh: ®em mét chØnh thÓ chia thμnh nhiÒu bé phËn
nhá. ë ®©y nªn hiÓu lμ biÕt ph©n t¸n lùc l−îng mét c¸ch khÐo lÐo (B.T).
36 37
ViÖt gian trinh th¸m.
3. Ph¶i hÕt søc cÈn thËn. Ph¶i lu«n lu«n cã s¸ng kiÕn ®Ó lîi
dông thêi c¬.
4. TuyÖt ®èi ®oμn kÕt.
C¸c em h¨ng h¸i tiÕn lªn, lßng Giμ Hå, lßng ChÝnh phñ vμ lßng
toμn thÓ ®ång bμo lu«n lu«n ë bªn c¹nh c¸c em.
T«i thay mÆt ChÝnh phñ vμ ®ång bμo göi cho c¸c em lêi chμo
th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng.
Ngμy 27 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.39.
§IÖN GöI C¸C VÞ CHÝNH KH¸CH ÊN §é
C¸c «ng Nªru, Phã Chñ tÞch ChÝnh
phñ l©m thêi Ên §é, Sara S¨ng®ra
B«d¬, Bé tr−ëng Bé C«ng chÝnh Ên
§é, Cripalani, Chñ tÞch Quèc héi Ên
§é vμ Ginna, l·nh tô §¶ng Håi gi¸o
Ên §é4F1
)
.
Chóng t«i rÊt c¶m ®éng v× nh÷ng c¶m t×nh mËt thiÕt cña c¸c
ngμi ®èi víi d©n téc ViÖt Nam trong cuéc tranh ®Êu chèng thùc d©n
Ph¸p.
Thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam, vμ riªng t«i, t«i
xin ch©n thμnh c¶m t¹ c¸c ngμi vÒ nh÷ng viÖc c¸c ngμi ®· lμm vμ sÏ
lμm ®Ó gióp chóng t«i. T«i tin ch¾c ch¾n r»ng chóng ta ®ång lßng cè
g¾ng, thÕ nμo còng sÏ th¾ng ®−îc chñ nghÜa thùc d©n ph¶n ®éng.
Lêi chμo th©n ¸i
Ngμy 27 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.40.
___________
1) Nehru, Sarah Chandra Bose, Kripalani, Jinnah (B.T).
38 39
TH¦ GöI ¤NG Cï HUY CËN
Nhê chó L−u chuyÓn chó CËn,
Thø tr−ëng Canh n«ng.
VÒ viÖc t¶n c− ®Õn c¸c ®ån ®iÒn, chó nªn lμm mét kÕ ho¹ch
thiÕt thùc thi hμnh ®−îc ngay. Nh− t«i nãi h«m TÕt.
CÇn ph¶i chó ý:
1. C¸ch ph©n phèi ng−êi (ai ®em ¸o ch¨n nÊy).
2. Gióp ®ì lóc ®i ®−êng (tr¹m nghØ, hμnh lý).
3. N¬i nμo bao nhiªu ng−êi.
4. §Õn n¬i th× sao cho cã chç ¨n, chç ë vμ viÖc lμm ngay.
Chó lμm s½n kÕ ho¹ch, ®Õn Héi ®ång ChÝnh phñ ta bμn. ViÖc g×
lμm tr−íc ®−îc, chó cø lμm.
§· cã ng−êi ®i c¸c tØnh khai héi víi U.B.H.C vμ c¸c chñ ®ån
®iÒn ch−a ?
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Ngμy 28 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå
B¶n gèc l−u t¹i Trung t©m
l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
GöI ¤NG N£RU, PHã CHñ TÞCH
CHÝNH PHñ ÊN §é
Trong ngμy ®¸ng ghi nhí nμy lμ Ngμy §éc lËp cña n−íc Ên §é,
chóng t«i xin chung sù h©n hoan víi d©n téc Ên §é, vμ rÊt tin cËy
vμo sù th¾ng lîi cña c¸c d©n téc ¸ ch©u trong cuéc tranh ®Êu cho tù
do vμ tiÕn bé.
Mong r»ng t×nh th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc chóng ta cμng bÒn
chÆt ®Ó sím thÊy mét kû nguyªn thÞnh v−îng, h¹nh phóc vμ hoμ
b×nh b¾t ®Çu ë ¸ ch©u.
Ngμy 29 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.41.
40 41
GöI B¸C SÜ Vò §×NH TôNG
Th−a ngμi,
T«i ®−îc b¸o c¸o r»ng: con giai ngμi ®· oanh liÖt hy sinh cho Tæ
quèc.
Ngμi biÕt r»ng t«i kh«ng cã gia ®×nh, còng kh«ng cã con c¸i.
N−íc ViÖt Nam lμ gia ®×nh cña t«i. TÊt c¶ thanh niªn ViÖt Nam lμ
con ch¸u cña t«i. MÊt mét thanh niªn th× h×nh nh− t«i ®øt mét
®o¹n ruét.
Nh−ng ch¸u vμ anh em thanh niªn kh¸c dòng c¶m hy sinh ®Ó
gi÷ g×n ®Êt n−íc. ThÕ lμ hä ®· lμm r¹ng rì d©n téc, vÎ vang gièng
nßi. Hä chÕt cho Tæ quèc sèng m·i; vËt chÊt hä mÊt nh−ng tinh
thÇn hä vÉn lu«n lu«n sèng víi non s«ng ViÖt Nam.
Hä lμ con th¶o cña §øc Chóa, hä ®· thùc hiÖn c¸i khÈu hiÖu:
Th−îng ®Õ vμ Tæ quèc. Nh÷ng thanh niªn ®ã lμ d©n téc anh hïng.
§ång bμo vμ Tæ quèc sÏ kh«ng bao giê quªn ¬n hä.
Ngμi ®· ®em mãn cña quý b¸u nhÊt lμ con cña m×nh, s½n sμng
hiÕn cho Tæ quèc. Tõ ®©y ch¾c ngμi sÏ thªm ra søc gióp viÖc kh¸ng
chiÕn ®Ó b¶o vÖ n−íc nhμ th× linh hån ch¸u ë trªn trêi còng b»ng
lßng vμ sung s−íng.
T«i thay mÆt ChÝnh phñ c¶m ¬n ngμi, vμ göi ngμi lêi chμo th©n
¸i vμ quyÕt th¾ng.
Th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh l−u t¹i Trung t©m
l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
LêI TUY£N Bè VÒ VIÖC ¤NG MUT£
VÒ PH¸P
T«i võa ®−îc biÕt Bé tr−ëng Mutª ®· rêi Hμ Néi mμ kh«ng gÆp
t«i. ThËt lμ ®¸ng tiÕc, «ng Mutª vμ t«i cã thÓ nãi víi nhau nhiÒu
c©u chuyÖn Ých lîi. T«i cã thÓ nh©n danh ChÝnh phñ giao cho «ng
Mutª nh÷ng tμi liÖu vÒ cuéc xung ®ét hiÖn t¹i vμ ®Ò nghÞ cïng «ng
nh÷ng ph−¬ng s¸ch cã thÓ lμm chÊm døt, nÕu n−íc Ph¸p muèn,
cuéc chiÕn tranh huynh ®Ö t−¬ng tμn mμ c¶ hai d©n téc ®Òu kh«ng
muèn, vμ cã thÓ nèi l¹i t×nh th©n ¸i gi÷a hai n−íc.
Th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.42.
42 43
GöI C¸C CHIÕN SÜ VÖ QUèC §OμN,
Tù VÖ Vμ D¢N QU¢N TOμN QUèC
Cïng VÖ quèc ®oμn, tù vÖ, d©n qu©n toμn quèc,
C¸c chiÕn sÜ yªu quý!
Tõ 19 th¸ng Ch¹p, thùc d©n Ph¸p ®¸nh óp ta, c¸c anh em lμ
nh÷ng ng−êi ®Çu tiªn, lËp tøc ®øng lªn chiÕn ®Êu.
Sau 85 n¨m n−íc ta bÞ chiÕm, c¸c anh em lμ nh÷ng ng−êi ®Çu
tiªn ®øng lªn ®¸nh thùc d©n Ph¸p, mét c¸ch nhÊt trÝ, kh¾p B¾c,
Trung, Nam.
- VÎ vang thay! C¸i nhiÖm vô cña anh em. ¡n giã n»m s−¬ng,
xung phong h·m trËn, c¸c anh em kh«ng qu¶n gian lao. M¸u tr«i
löa ch¸y, m−a ®¹n rõng bom, c¸c anh em kh«ng qu¶n nguy hiÓm.
C¸c anh em chØ biÕt ®ua nhau giÕt giÆc.
- Oanh liÖt thay! C¸i tr¸ng chÝ cña anh em. Cμng ®¸nh cμng
m¹nh, kinh nghiÖm cμng nhiÒu. Khi th¾ng kh«ng kiªu, khi lui
kh«ng n¶n! C¸c anh em quyÕt kh¸ng chiÕn cho ®Õn th¾ng lîi.
MÆc kÖ tμu bay, thiÕt gi¸p, c¸c anh cø tiÕn lªn, cø x«ng vμo!
- Anh dòng thay! Lßng quyÕt th¾ng cña anh em. C¸c chiÕn sÜ lμ
®μn con anh hïng cña Tæ quèc. C¸c chiÕn sÜ quyÕt ®em x−¬ng m¸u
®Ó gi÷ v÷ng non n−íc L¹c Hång!
C¸c chiÕn sÜ cø tiÕn lªn!
20 triÖu ®ång bμo ®ang hoan h« anh em vμ quyÕt lμm hËu
thuÉn cho anh em.
ChÝnh phñ lu«n lu«n nhí ®Õn anh em.
ChiÕn sÜ anh hïng ViÖt Nam, tiÕn lªn!
Tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi!
Thèng nhÊt ®éc lËp nhÊt ®Þnh thμnh c«ng.
ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam
D©n chñ Céng hoμ
ViÕt kho¶ng th¸ng 1-1947.
B¶n gèc l−u t¹i Trung t©m
l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
44 45
TH¦ GöI GI¸M MôC L£ H÷U Tõ
Göi cô Gi¸m môc Lª H÷u Tõ
Th−a cô,
T«i c¶m ¬n th¬ cô ngμy 11-1-47. V× giao th«ng h¬i khã, ®Õn nay
míi tr¶ lêi ®−îc, xin cô miÔn thø.
Trong HiÕn ph¸p ta ®· ®Þnh râ: TÝn ng−ìng tù do. NÕu ai lμm
sai HiÕn ph¸p, khiªu khÝch c«ng gi¸o th× sÏ bÞ ph¹t.
Ch¾c cô kh«ng bao giê tin r»ng ViÖt Minh chèng ®¹o v× cô thõa
biÕt ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh lμ cèt ®oμn kÕt tÊt c¶ ®ång bμo ®Ó
lμm cho Tæ quèc ®éc lËp, chø kh«ng ph¶i ®Ó chia rÏ, ph¶n ®èi t«n gi¸o.
Mμ t«i còng kh«ng bao giê nghi r»ng ®ång bμo c«ng gi¸o chèng
ViÖt Minh, v× h¬n ai hÕt, ®ång bμo c«ng gi¸o cμng mong cho Tæ quèc
®éc lËp, cho t«n gi¸o ®−îc hoμn toμn tù do; vμ t«i ch¾c ai còng tu©n
theo khÈu hiÖu: Phông sù Th−îng ®Õ vμ Tæ quèc.
Nh÷ng sù xÝch mÝch nhá gi÷a mét sè ®ång bμo, tuy lμ ®¸ng
tiÕc, v× ®¹o ®øc gi¸o ho¸ ch−a ®−îc phæ cËp, kh«ng thÓ ®éng ch¹m
®Õn sù ®¹i ®oμn kÕt cña chóng ta.
Nh− cô ®· nãi trong th¬, t«i ch¾c vÞ Cè vÊn l·o thμnh vμ th©n
mÕn cña t«i sÏ hÕt søc gióp, ®Æng triÖt ®Ó hoμn thμnh ®¹i ®oμn kÕt, ®Ó
toμn d©n kh«ng ph©n l−¬ng gi¸o, chØ mét t©m lo chèng ngo¹i x©m.
Nhê cô cÇu Chóa ban phóc cho n−íc nhμ, mau ®i ®Õn kh¸ng
chiÕn th¾ng lîi.
Lêi chμo th©n ¸i
Ngμy 1 th¸ng 2 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
B¶n gèc bøc th− l−u t¹i
Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng.
LêI C¶M ¥N NH¢N D¢N
Vμ NGO¹I KIÒU NH¢N DÞP TÕT
Toμn thÓ ®ång bμo,
Trong dÞp TÕt nμy, ®ång bμo tù m×nh tiÕt kiÖm bít ¨n TÕt mμ
uý l¹o c¸c chiÕn sÜ rÊt hËu. Th− tõng tËp, cam tõng thóng, b¸nh
tõng xe. Cã n¬i c¸c chiÕn sÜ ¨n ®Õn ngμy r»m ch−a hÕt b¸nh. Lßng
tèt cña ®ång bμo tá r»ng, chóng ta qu©n d©n nhÊt trÝ, nªn dï gian
khæ mÊy, tr−êng kú kh¸ng chiÕn còng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
T«i thay mÆt c¸c chiÕn sÜ c¶m ¬n toμn thÓ ®ång bμo.
Bμ con Hoa kiÒu vμ Ên kiÒu,
Trong lóc gian nan khæ cùc nμy mμ bμ con Hoa kiÒu vμ Ên kiÒu
rÊt h¨ng h¸i ñng hé cuéc kh¸ng chiÕn cøu quèc cña d©n ViÖt Nam.
N¬i th× quyªn tiÒn, n¬i th× cho b¸nh, n¬i th× tÆng cê cho chiÕn sÜ. §ñ
thÊy c¶m t×nh cña c¸c d©n téc ¸ §«ng ta cμng ngμy cμng mËt thiÕt.
T«i thay mÆt ChÝnh phñ, bé ®éi vμ nh©n d©n ViÖt Nam tr©n
träng c¶m ¬n c¸c b¹n.
C¸c ch¸u thanh niªn, nhi ®ång,
B¸c nhËn ®−îc rÊt nhiÒu th− c¸c ch¸u kh¾p n¬i göi ®Õn, chóc
TÕt B¸c, ChÝnh phñ vμ c¸c chiÕn sÜ. Ch¸u nμo còng høa r»ng: n¨m
nay sÏ siªng häc, siªng lμm, gióp viÖc kh¸ng chiÕn, t¨ng gia s¶n
xuÊt. ThÕ lμ tèt l¾m. B¸c rÊt vui lßng, B¸c khuyªn c¸c ch¸u thªm
mét ®iÒu n÷a lμ ch¸u nμo còng ph¶i gióp viÖc b×nh d©n häc vô, lμm
cho lμng m×nh nhiÒu ng−êi biÕt ch÷ h¬n n÷a.
46 47
Chê ngμy kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, B¸c ch¸u ta sÏ gÆp nhau vui
vÎ. B¸c h«n c¸c ch¸u.
C¸c ®oμn thÓ vμ c¸ nh©n,
T«i nhËn ®−îc rÊt nhiÒu th− c¸c bé ®éi, c¸c ®oμn thÓ vμ c¸c vÞ
®ång bμo yªu mÕn. TiÕc v× bËn viÖc qu¸, kh«ng thÓ tr¶ lêi kh¾p.
VËy xin ®ång bμo nguyªn l−îng vμ nhËn lêi c¶m ¬n chung nμy.
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng.
Ngμy 9 th¸ng 2 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.46-47.
GöI CHÝNH PHñ
CAO MI£N GI¶I PHãNG5F1
)
ChÝnh phñ vμ toμn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam nhiÖt liÖt hoan
nghªnh viÖc thμnh lËp mét Uû ban gi¶i phãng ViÖt - Miªn - Lμo,
môc ®Ých theo ®uæi ®Õn cïng cuéc chiÕn ®Êu chung ®Ó chèng ®Õ
quèc vμ thùc d©n Ph¸p.
Thay mÆt cho toμn d©n ViÖt Nam, t«i xin göi Uû ban gi¶i
phãng lêi chμo mõng th©n ¸i. T«i xin ch¾c r»ng c¸c d©n téc ta, ®·
s½n cã mét tinh thÇn tranh ®Êu cao, l¹i g¾ng ®i tíi mét sù céng t¸c
chÆt chÏ, th× th¾ng lîi thÕ nμo còng vÒ ta, vμ chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ
giμnh ®−îc ®éc lËp.
Ngμy 12 th¸ng 2 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.48.
___________
1) Chñ tÞch n−íc Cao Miªn gi¶i phãng (Campuchia) göi Chñ tÞch Hå
ChÝ Minh bøc th− b¸o tin mét Uû ban gi¶i phãng ViÖt - Miªn - Lμo ®· ®−îc
thμnh lËp vμ kªu gäi sù gióp ®ì cña nh©n d©n ViÖt Nam. Trªn ®©y lμ th−
tr¶ lêi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh (B.T).
48 49
TH¦ GöI ¤NG S¸CL¥ PHEN6F1
)
§¹i uý S¸cl¬ Phen,
Chóng t«i v« cïng c¶m kÝch v× thiÖn chÝ cña ngμi muèn gióp
ViÖt Nam. NÕu nh− ngμi tíi ®©y víi t− c¸ch lμ mét nhμ b¸o Mü cña
mét tê b¸o lín th× ngμi cßn cã thÓ lμm ®−îc rÊt nhiÒu viÖc. NÕu Lª
Xu©n cã thÓ lμm ®−îc viÖc g× ®ã, th× h·y ®Ó anh ta gióp ngμi.
Göi ngμi vμ tÊt c¶ bÇu b¹n cña chóng t«i nh÷ng lêi chμo th©n
¸i nhÊt.
KÝnh th−
Ngμy 15 th¸ng 2 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
TiÕng Anh, b¶n gèc l−u t¹i
Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng,
b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
___________
1) Charles Fenn (B.T).
TH¦ GöI §åNG BμO T¶N C¦
Cïng ®ång bμo t¶n c−,
Thùc d©n Ph¸p bÊt nh©n béi tÝn, g©y nªn chiÕn tranh, ®èt ph¸,
tμn s¸t, lμm cho d©n ta cha l×a con, vî l×a chång, v« cïng thª th¶m.
D©n ta v× ®éc lËp, tù t«n, ph¶i kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn, c¸c
®ång bμo th× hy sinh cöa nhμ, cña c¶i, kiªn quyÕt t¶n c−.
ChÝnh phñ vμ ®ång bμo hËu ph−¬ng, kh«ng thÓ ®Ó c¸c ®ång bμo
t¶n c− bÞ l−u ly cùc khæ, cho nªn ®· t×m mäi c¸ch ®Æng s¾p xÕp cho
c¸c ®ång bμo cã n¬i ¨n, chç ë, viÖc lμm.
VËy, nhiÖm vô cña ®ång bμo t¶n c− lμ thÕ nμo ?
A- T¶n c− còng lμ kh¸ng chiÕn.
ë tiÒn tuyÕn chiÕn sÜ hy sinh x−¬ng m¸u ®Ó b¶o vÖ non s«ng. ë
hËu ph−¬ng, toμn thÓ quèc d©n hy sinh må h«i n−íc m¾t ®Ó gióp
viÖc kh¸ng chiÕn.
C¸c ®ång bμo t¶n c− cam chÞu linh ®inh cùc khæ, chø kh«ng
chÞu ®éi trêi chung víi qu©n thï. T«i biÕt nhiÒu ®ång bμo tr−íc lóc
t¶n c− giao hÕt l−¬ng thùc cho bé ®éi ta cho khái lät vμo tay ®Þch.
NhiÒu ng−êi tù ®èt ch¸y nhμ m×nh cho khái ®Ó qu©n ®Þch dïng. ThÕ
lμ c¸c ®ång bμo ®· oanh liÖt tham gia kh¸ng chiÕn, mμ nay vÒ sau
cø ph¶i tham gia kh¸ng chiÕn.
B- T¶n c− còng ph¶i t¨ng gia s¶n xuÊt.
Nay dêi vμo hËu ph−¬ng, c¸c ®ång bμo mçi ng−êi ph¶i lμm mét
viÖc, kh«ng nªn mét ai ¨n rçi ngåi kh«ng.
C¸c anh em trÝ thøc th× ®em häc vÊn cña m×nh gióp vμo viÖc
v¨n ho¸ ë th«n quª, hoÆc ra søc tuyªn truyÒn viÖc kh¸ng chiÕn.
50 51
HoÆc gióp søc vμo b×nh d©n häc vô. Chí bá tμi häc cña m×nh.
C¸c ®ång bμo cã vèn th× nªn cïng nhau tæ chøc nh÷ng c«ng
nghÖ nhá. Nh− thÕ th× ®· khái ngåi ¨n côt vèn mμ l¹i gióp ®−îc
mét sè ®ång bμo lao ®éng t¶n c−. ChÝnh phñ sÏ tËn t©m gióp ®ì.
C¸c anh em c«ng nh©n th× Liªn ®oμn lao ®éng vμ ChÝnh phñ ®·
cã kÕ ho¹ch s¾p xÕp c«ng ¨n viÖc lμm cho c¶ mäi ng−êi. Anh em
ph¶i lËp tøc ®Õn ®¨ng ký t¹i Liªn ®oμn lao ®éng ®Ó nhËn c«ng viÖc.
Anh em n«ng d©n vμ c¸c líp ®ång bμo kh¸c th× ChÝnh phñ vμ
®ång bμo hËu ph−¬ng ®· cã c¸ch gióp ®ì. Xin mäi ng−êi theo lêi cña
c¸c Uû ban t¶n c−, ®i ®Õn n¬i ®· chuÈn bÞ s½n sμng ®Ó mμ lμm ¨n.
Nh− thÕ lμ c¸c ®ång bμo ai lμm nghÒ g×, trong lóc t¶n c− cø lμm
nghÒ Êy. Ai còng ra søc t¨ng gia s¶n xuÊt.
C- VÒ mÆt tinh thÇn.
C¸c ®ång bμo ®· quyÕt chÝ hy sinh v× n−íc, bá hÕt nhμ cöa, cña
c¶i mμ t¶n c−. Nay ph¶i gi÷ v÷ng vμ ph¸t triÓn tinh thÇn kiªn
quyÕt ®ã.
Khi ®· cã viÖc lμm, th× ph¶i siªng n¨ng vμ tiÕt kiÖm.
¡n ë cïng nhau, ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ. Ph¶i nhí r»ng: §oμn
kÕt lμ søc kh¸ng chiÕn.
Ph¶i gi÷ kû luËt, mçi ng−êi ph¶i tù cho m×nh lμ mét ng−êi
chiÕn sÜ, mçi ng−êi ph¶i lμm trßn nhiÖm vô cña m×nh.
T«i vμ ChÝnh phñ kh«ng giê phót nμo kh«ng lo l¾ng ®Õn c¸c
®ång bμo. B©y giê ®ang cùc khæ, th× chóng ta vui chÞu víi nhau.
§Õn ngμy kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, ®éc lËp thμnh c«ng, chóng ta sÏ
cïng nhau vui s−íng. Con ch¸u L¹c Hång, bao giê còng quËt c−êng,
kh«ng bao giê sî khæ.
Lêi chμo th©n ¸i
Ngμy 17 th¸ng 2 n¨m 1947
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.49-50.
TH¦ GöI CHÝNH PHñ Vμ NH¢N D¢N PH¸P
Mét lÇn n÷a, t«i xin göi chÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p mét lêi
kªu gäi cÊp b¸ch.
M¸u Ph¸p vμ m¸u ViÖt ch¶y ®· nhiÒu. NhiÒu thμnh thÞ, lμng
m¹c ViÖt Nam ®· bÞ tμn ph¸, nhiÒu doanh nghiÖp Ph¸p ®· bÞ ph¸
s¶n. Cuéc chiÕn tranh cμng kÐo dμi ngμy nμo, th× tang tãc cμng
nhiÒu thªm, ®æ n¸t cμng chång chÊt.
Ng−êi ta b¶o r»ng qu©n ®éi Ph¸p chØ dïng ®Ó lËp l¹i hoμ b×nh,
trËt tù. §iÒu ®ã sai. Sù thùc lμ ë ®©u kh«ng cã qu©n ®éi Ph¸p th×
kh«ng cã xung ®ét, mμ rÊt cã hoμ b×nh, trËt tù.
Mét lÇn n÷a, chóng t«i trÞnh träng tuyªn bè r»ng nh©n d©n
ViÖt Nam chØ mong −íc cã ®éc lËp vμ thèng nhÊt trong khèi Liªn
hiÖp Ph¸p; chóng t«i cam kÕt t«n träng quyÒn lîi kinh tÕ vμ v¨n
ho¸ Ph¸p ë ViÖt Nam.
N−íc Ph¸p, x−a nay vÉn tranh ®Êu b¶o vÖ cho tù do, cã lÏ nμo
l¹i tiÕp tôc chiÕn tranh víi mét n−íc chØ ®ßi nh÷ng quyÒn chÝnh
®¸ng nhÊt cña m×nh vμ chØ muèn céng t¸c víi n−íc Ph¸p. N−íc
Ph¸p chØ cÇn nãi mét c©u lμ chiÕn sù ®×nh chØ tøc kh¾c, lμ bao
nhiªu sinh mÖnh vμ tμi s¶n ®−îc cøu v·n, lμ t×nh th©n thiÖn vμ
lßng tin cËy lÉn nhau l¹i ®−îc phôc håi nh− tr−íc.
NÕu mÆc dÇu lßng ch©n thËt mong muèn hoμ b×nh cña chóng
t«i, n−íc Ph¸p nhÊt ®Þnh tiÕp tôc cuéc chiÕn tranh, n−íc Ph¸p sÏ
mÊt hÕt mμ kh«ng thu ®−îc lîi g×, v× lÏ chiÕn tranh chØ ®−a tíi chç
g©y c¨m hên thï o¸n gi÷a hai d©n téc chóng ta.
§· h¼n lμ qu©n ®éi Ph¸p cã tμu bay vμ xe t¨ng, nh−ng chÝnh
52 53
nghÜa vÒ phÝa chóng t«i vμ chóng t«i cã mét ý chÝ c−¬ng quyÕt
kh¸ng chiÕn ®Õn cïng.
Chóng t«i kh«ng tin r»ng n−íc Ph¸p l¹i muèn tiÕp tôc cuéc
chiÕn tranh tr¸i HiÕn ph¸p, tai h¹i vμ kh«ng vinh dù nμy.
Chóng t«i yªu cÇu ChÝnh phñ Ph¸p tuyªn bè râ rÖt chÝnh s¸ch
cña m×nh ®èi víi n−íc ViÖt Nam. Chóng t«i yªu cÇu nh©n d©n Ph¸p
tá bμy ý kiÕn vÒ cuéc xung ®ét ®Ém m¸u vμ v« lý nμy.
VÒ phÇn chóng t«i, lËp tr−êng cña chóng t«i rÊt râ rÖt: Chóng
t«i muèn ®éc lËp vμ thèng nhÊt trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p; chóng
t«i muèn hoμ b×nh, mét nÒn hoμ b×nh hîp c«ng lý lμm vinh dù cho
c¶ n−íc Ph¸p vμ n−íc ViÖt Nam.
Ngμy 18 th¸ng 2 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.51-52.
TH¦ GöI ¤NG Vò §×NH HUúNH
Chó Huúnh cïng Chñ tÞch UBHC Ninh B×nh,
1- Tr¶ ®ån ®iÒn cña «ng Ph¹m Lª Bæng l¹i cho «ng Êy.
2- Ng−êi qu¶n lý hiÖn giê, ph¶i tr¶ l¹i s¶n vËt hoa mïa ®Çy ®ñ
theo lÖ th−êng. NÕu thiÕu hoÆc h− háng vËt g×, th× theo phÐp luËt
mμ xö trÝ. NÕu ng−êi qu¶n lý m−în tªn ng−êi nμo hoÆc ®oμn thÓ
nμo mμ lμm quÊy, th× cø theo phÐp luËt mμ trÞ.
3- H«m tr−íc, «ng Bæng cã høa víi t«i: §ån ®iÒn ®ã cã thÓ thu
n¹p 500 ®ång bμo t¶n c−. Hái l¹i «ng Êy râ rμng. ThËt cã thÓ hay
kh«ng. NÕu qu¶ cã thÓ, th× bao giê ng−êi t¶n c− ®Õn ®−îc.
4- Lμm xong viÖc råi, b¸o c¸o cho t«i biÕt.
5- C«ng t¸c Ban Cøu tÕ (c¸c ®iÒn chñ gióp ®ång bμo t¶n c−)
tiÕn bé thÕ nμo ?
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Ngμy 19 th¸ng 2 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
TB: Göi lêi th¨m cô Tõ, cô Trùc, cô Trung
vμ tÊt c¶ ®ång bμo c«ng gi¸o. Chó Nam
mong gÆp cô Ng« Tö H¹.
B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh l−u t¹i B¶o tμng
Hå ChÝ Minh, b¶n chôp l−u t¹i
ViÖn Hå ChÝ Minh.
54 55
BμI NãI CHUYÖN VíI C¸N Bé
TØNH THANH HO¸
C¸N Bé
A- C¸n bé lμ g×?
C¸n bé lμ c¸i d©y chuyÒn cña bé m¸y. NÕu d©y chuyÒn kh«ng
tèt, kh«ng ch¹y th× ®éng c¬ dï tèt, dï ch¹y toμn bé m¸y còng tª
liÖt. C¸n bé lμ nh÷ng ng−êi ®em chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ, cña
§oμn thÓ thi hμnh trong nh©n d©n, nÕu c¸n bé dë th× chÝnh s¸ch
hay còng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc.
B- VËy c¸n bé ph¶i cã ®øc tÝnh thÕ nμo?
1. M×nh ®èi víi m×nh: §õng tù m·n, tù tóc; nÕu tù m·n, tù tóc
th× kh«ng tiÕn bé. Ph¶i t×m häc hái cÇu tiÕn bé. §õng kiªu ng¹o,
häc lÊy ®iÒu hay cña ng−êi ta. Ph¶i siªng n¨ng tiÕt kiÖm.
2. §èi víi ®ång chÝ m×nh ph¶i thÕ nμo? Th©n ¸i víi nhau,
nh−ng kh«ng che ®Ëy nh÷ng ®iÒu dë. Häc c¸i hay söa ch÷a c¸i dë.
Kh«ng nªn tranh giμnh ¶nh h−ëng cña nhau. Kh«ng nªn ghen ghÐt
®è kþ vμ khinh kÎ kh«ng b»ng m×nh. Bá lèi hiÕu danh, hiÕu vÞ. ThÝ
dô: mét anh nãi giái, mét anh kh«ng, khi ra quÇn chóng anh nãi
kÐm sî anh nãi giái lªn nãi sÏ ®−îc c«ng chóng vç tay hoan nghªnh
lÊn ¸t ¶nh h−ëng m×nh ®i, nªn kh«ng cho anh nãi giái lªn nãi.
3. §èi víi c«ng viÖc ph¶i thÕ nμo? Tr−íc hÕt, ph¶i nghÜ
cho kü, cã viÖc lμm tr−íc m¾t thμnh c«ng nh−ng thÊt b¹i vÒ
sau. Cã viÖc ®Þa ph−¬ng nμy lμm cã lîi nh−ng h¹i cho ®Þa
ph−¬ng kh¸c. Nh÷ng c¸i nh− thÕ ph¶i tr¸nh. ThÝ dô: ®èi víi
tï binh Ph¸p nÕu m×nh giÕt ®i th× thÊy d©n chóng hoan
nghªnh, nh−ng thÕ giíi sÏ cho m×nh d· man, bÊt lîi ngo¹i
giao. Ph¶i cã kÕ ho¹ch b−íc ®Çu lμm thÕ nμo? B−íc thø hai
lμm thÕ nμo? B−íc thø ba lμm thÕ nμo? Thμnh c«ng th× thÕ
nμo? NÕu thÊt b¹i th× thÕ nμo? Mçi ngμy lóc s¸ng dËy, tù hái
m×nh ngμy h«m nay ph¶i lμm g×? Tèi ®i ngñ ph¶i tù hái m×nh
ngμy h«m nay ®· lμm g×? Ph¶i cÈn thËn, cÈn thËn kh«ng
ph¶i lμ nhót nh¸t do dù.
4. §èi víi nh©n d©n: Ph¶i nhí §oμn thÓ lμm viÖc cho d©n,
§oμn thÓ m×nh m¹nh hay yÕu lμ ë d©n. D©n nghe theo lμ m×nh
m¹nh. HiÓu nguyÖn väng cña d©n, sù cùc khæ cña d©n. HiÓu t©m lý
cña d©n, häc s¸ng kiÕn cña d©n. Nh−ng cã nh÷ng viÖc d©n kh«ng
muèn mμ ph¶i lμm nh− t¶n c−, nép thuÕ, nh÷ng viÖc Êy ph¶i gi¶i
thÝch cho d©n râ. Ph¶i t«n kÝnh d©n, ph¶i lμm cho d©n tin, ph¶i lμm
g−¬ng cho d©n. Muèn cho d©n phôc ph¶i ®−îc d©n tin, muèn cho
d©n tin ph¶i thanh khiÕt.
5. §èi víi §oμn thÓ: Tr−íc lóc m×nh vμo §oμn thÓ nμo ph¶i
hiÓu râ §oμn thÓ Êy lμ g×? Vμo lμm g×? Mçi ®oμn thÓ ph¶i v× d©n v×
n−íc. Khi vμo §oμn thÓ, tù do c¸ nh©n ph¶i bá. Ph¶i tuyÖt ®èi phôc
tïng mÖnh lÖnh cña §oμn thÓ. Ph¶i tuyÖt ®èi trung thμnh. Khi
b×nh thêi ph¶i hÕt søc lμm viÖc. Khi nguy hiÓm ph¶i hy sinh v×
§oμn thÓ. Hy sinh tÝnh m¹ng, lîi quyÒn, gi÷ danh gi¸ cña §oμn
thÓ. Muèn gi÷ danh gi¸ cña §oμn thÓ ph¶i gi÷ danh gi¸ m×nh.
Kh«ng ®−îc b¸o c¸o l¸o nh−: Lμm thμnh mét viÖc th× phãng ®¹i,
thÊt b¹i th× giÊu ®i.
Mét §oμn thÓ m¹nh th× c¸i tèt cμng ngμy cμng ph¸t triÓn, c¸i
dë cμng ngμy cμng bít ®i. Mét ®iÒu tèt ph¶i ®−a ra tÊt c¶ mäi ng−êi
cïng häc, mét ®iÒu xÊu ph¶i ®−a ra tÊt c¶ mäi ng−êi cïng biÕt mμ
tr¸nh.
KH¸NG CHIÕN
Hai hßn ®¸ cïng chäi nhau th× hai hßn cïng vì, hai c¸i trøng
cïng chäi nhau th× hai c¸i cïng vì. Ph¶i mét c¸i cøng, mét c¸i mÒm
56 57
th× khi chäi nhau mét c¸i míi cßn. Nªn hai bªn cïng dïng m−u trÝ.
Ph¸p cã xe t¨ng, ®¹i b¸c, th× ta ph¸ ®−êng. Ph¸p cã m¸y bay
th× ta ®μo hÇm.
Ph¸p muèn ®¸nh chíp nho¸ng th× ta kÐo dμi. NhÊt ®Þnh ta
th¾ng!
Nãi ngμy 20-2-1947.
Tμi liÖu cña Ban nghiªn cøu
lÞch sö §¶ng Thanh Ho¸.
S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp,
xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt,
Nxb Sù thËt, Hμ Néi, 1984,
t.4, tr.275-277.
Theo s¸ch Hå ChÝ Minh
Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn
thø nhÊt.
BμI NãI CHUYÖN VíI C¸C §¹I BIÓU
TH¢N SÜ TRÝ THøC, PHó HμO
TØNH THANH HO¸
LÇn nμy lμ lÇn ®Çu tiªn t«i ®Õn th¨m Thanh Ho¸, ®−îc c¸c
ngμi tíi dù ®«ng ®óc, t«i lÊy lμm h©n h¹nh. Tr−íc t«i tíi th¨m ®ång
bμo, sau lμ t«i cã nhiÖm vô b¸o c¸o c«ng viÖc kh¸ng chiÕn. §©y tuy
ch−a ph¶i chiÕn tranh, nh−ng ai còng biÕt n−íc ta cã chiÕn tranh,
nãi gÇn th× tõ 19-12 n¨m ngo¸i, xa th× tõ 23-9 n¨m kia. Ch¾c ai
còng biÕt r»ng ta kh«ng muèn chiÕn tranh, nh−ng Ph¸p muèn g©y
chiÕn tranh víi n−íc ta, nªn ta ph¶i ®¸nh.
Tõ Nam chÝ B¾c, tõ giμ tíi trÎ, tõ c¸c d©n téc miÒn xu«i ®Õn
miÒn ng−îc, tÊt c¶ c«ng d©n n−íc ViÖt Nam ®Òu ph¶i gãp søc ®¸nh
thùc d©n Ph¸p. H¼n ta muèn hoμ b×nh, nh−ng thùc d©n Ph¸p
muèn chiÕn tranh th× ta ph¶i ®¸nh ®Õn cïng vμ biÕt c¸ch ®¸nh.
Ph¶i tri bØ, tri û7F1
)
, t×nh h×nh Ph¸p thÕ nμo ta ph¶i biÕt ®Ó ®èi phã.
ë Ph¸p: Kinh tÕ khã kh¨n, ph¶i vay mét triÖu tÊn lóa m× cña
Mü; mçi th¸ng thiÕu 1 triÖu tÊn than, nhiÒu nhμ m¸y ®ãng cöa,
d©n ®ãi rÐt, chø t×nh h×nh kh«ng s¸ng sña g×.
ChÝnh trÞ: Tõ ngμy nhê §ång minh tho¸i khái ngo¹i x©m, th×
còng l«i th«i. Hai n¨m míi cã mét ChÝnh phñ mμ t¶ kÐo vÒ t¶, h÷u
kÐo vÒ h÷u. Nh©n d©n Ph¸p th× hä ®èi víi ViÖt Nam thÕ nμo? 56%
hoμ b×nh, 34% muèn ®¸nh.
___________
1) Ph¶i tri bØ, tri kû: Ph¶i biÕt m×nh biÕt ng−êi. ë ®©y nªn hiÓu lμ ph¶i
n¾m v÷ng t×nh h×nh ta, t×nh h×nh ®Þch (B.T).
58 59
Tuy thÕ nh−ng ta kh«ng nªn khinh ®Þch, thùc d©n cßn m¹nh,
cßn tμu bay tμu bß, cßn viÖn binh; ta th× thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n
hoμ, ta ®ñ ®Ó th¾ng nã.
Thiªn thêi: Ýt th¸ng n÷a, giêi nãng nùc, Ph¸p kh«ng chÞu næi
khÝ hËu, sÏ ng¹i dÇn, tõ Nam chÝ B¾c ®i tíi ®©u chØ cã tro tμn g¹ch
vôn, Ph¸p ®¸nh ban ngμy nh−ng ta l¹i ®¸nh ban ®ªm.
§Þa lîi: Ta ë ®Êt ta, Ph¸p kh«ng quen ®−êng ®i.
Nh©n hoμ: Trõ mét sè ViÖt gian, cßn 25 triÖu d©n ta ®Òu muèn
tù do.
Cßn d− luËn ë Trung Quèc, Ên §é, Nam D−¬ng, DiÕn §iÖn,
T©n Gia Ba, ®Òu cho lμ chÝnh nghÜa, mμ ®Õn Ph¸p còng ®a sè ng¶
vÒ ta.
C¶ ba: Thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hoμ ®Òu lîi cho ta. Nh÷ng c¸i
lîi cho ta lμ h¹i cho ®Þch, mμ lîi cho ®Þch lμ h¹i cho ta.
§Þch cã tμu bay, tμu bß, tμu thuû nh−ng nã cã chõng nªn nã
muèn ®¸nh chíp nho¸ng. SÐt ®¸nh kh«ng tróng, chíp soi kh«ng
thÊu th× hÕt c¬n sÊm sÐt lμ yªn.
Nh−ng trong khi sÊm sÐt th× ghª gím l¾m. Nã cã thÓ dïng viÖn
binh ®Ó ®¸nh ta. Nã cã thÓ ®¸nh trμn, nh−ng sè viÖn binh ®ã kh«ng
thÓ tËp trung vμo mét n¬i cho nªn nã kh«ng lμm g× ®−îc ta. NÕu nã
r¶i ra tõ Nam Quan ®Õn Cμ Mau còng ch¼ng lμm g× ®−îc ta, ta
cμng dÔ ®¸nh. Nã dïng vò khÝ tèi t©n th× ta ®¸nh du kÝch, nã trªn
trêi th× ta d−íi ®Êt. Ta tr−êng kú kh¸ng chiÕn th× ta th¾ng lîi.
§Þch muèn lμm cho chãng, muèn th¾ng nã ta ph¶i toμn diÖn
kh¸ng chiÕn, toμn d©n kh¸ng chiÕn. Nã muèn th¾ng, nã chia rÏ ta
cho l−¬ng ghÐt gi¸o, gi¸o ghÐt l−¬ng, xui Nam Bé ghÐt B¾c Bé.
B©y giê nã lÊy vò lùc ta kh«ng sî. Nã lÊy chÝnh trÞ, ta kh«ng
m¾c m−u. Nã lÊy kinh tÕ phong to¶, th× ta lÊy kinh tÕ ta ®¸nh nã.
Ta t¨ng gia s¶n xuÊt. Ta lîi h¬n nã lμ nã kh«ng thÓ kÐo dμi ®−îc,
mμ ta th× cã thÓ kÐo dμi.
B©y giê ta ®· biÕt m−u mÑo cña nã. Ta thö xem kinh nghiÖm
lóc x−a, tæ tiªn ta, ®øc Lª Lîi, H−ng §¹o trong cuéc chiÕn ®Êu
nhiÒu trËn th¾ng, còng nhiÒu trËn b¹i, nh−ng råi ta vÉn th¾ng, v×
kiªn gan vμ cã søc ®oμn kÕt. Khi kh¸ng chiÕn rÊt cùc khæ, rÊt gay
go, rÊt khã kh¨n, nh−ng sÏ th¾ng lîi.
Tr−íc lóc t«i tíi ®©y, t«i ®· ®−îc th− cô Lª Th−íc nãi vÒ c«ng
viÖc kiÕn thiÕt tØnh Thanh Ho¸ thμnh mét tØnh kiÓu mÉu. Trong
lóc ®ang ph¸ ho¹i nhμ cöa, ®−êng s¸ mμ l¹i nãi ®Õn kiÕn thiÕt th×
cã tr¸i nhau kh«ng? Kh«ng tr¸i nhau, muèn kiÕn thiÕt ph¶i ph¸
ho¹i. Ph¸ ho¹i ®Ó ®Êu tranh th¾ng lîi råi míi kiÕn thiÕt.
Nay t«i xin cã mÊy ý kiÕn, xin cèng hiÕn vÒ viÖc kiÕn thiÕt. Mét
tØnh m« ph¹8F1
)
, ch¼ng nh÷ng m« ph¹m ë mét mÆt mμ ph¶i ë nhiÒu
mÆt; kh¸ng chiÕn kh¾p mäi mÆt, kiÕn thiÕt kh¾p mäi mÆt.
TØnh Thanh Ho¸ theo t«i, muèn trë thμnh mét tØnh kiÓu mÉu,
nhÊt ®Þnh ®−îc, v× ng−êi ®«ng, ®Êt réng, cña nhiÒu, chØ cßn thiÕu sù
®iÒu khiÓn s¾p ®Æt. Cã ruéng ph¶i cμy cho cã lóa, cã ng−êi nh−ng
ph¶i ph©n phèi thÕ nμo.
Nay t«i xin nãi vÒ tõng ngμnh mét:
V¨n ho¸: Kh«ng ph¶i t«i chØ nãi ®iÒu tèt, ®iÒu hay, mμ còng
ph¶i nãi sù thùc, nãi thùc hay mÊt lßng.
TØnh Thanh Ho¸ cã tiÕng lμ v¨n vËt, nh−ng nay xÐt sè ng−êi
biÕt ch÷ cßn Ýt h¬n sè ng−êi ch−a biÕt ch÷. Ngμy x−a ®i häc biÕt ch÷
nho cßn hμng 10 n¨m míi ®äc ®−îc, chø nay ch÷ quèc ng÷ chØ ba
th¸ng mμ cßn nhiÒu ng−êi ch−a biÕt ch÷. C¸i ®ã c¸c nhμ v¨n ho¸
ph¶i chÞu mét phÇn tr¸ch nhiÖm. T«i cã ý kiÕn ra kú h¹n trong mét
n¨m ph¶i thanh to¸n cho xong n¹n mï ch÷, c¸c ngμi thÊy cã ®−îc
kh«ng?
Ch¼ng nh÷ng chØ biÕt ch÷ mμ cßn ph¶i häc ®¹o ®øc c«ng d©n,
phæ th«ng chÝnh trÞ. Thø hai, cßn cÇn ph¶i më mang líp trung häc.
Ng−êi giμ th× chÕt, ng−êi trÎ th× giμ. Chóng ta giμ th× chóng ta ph¶i
chÕt, ta ph¶i chuÈn bÞ c¸n bé. Tr−íc häc mét ®−êng, hμnh mét nÎo.
___________
1) Mét tØnh g−¬ng mÉu, kiÓu mÉu (B.T).
60 61
Nay ph¶i söa ch−¬ng tr×nh lμm sao ®Ó häc th× hμnh ®−îc ngay.
§ång bμo b©y giê ph¶i biÕt ch÷ hÕt ®Ó tr¶ lêi cho thÕ giíi biÕt
n−íc ta lμ n−íc v¨n minh, ai còng biÕt ch÷.
Qu©n sù: Ph¸ ho¹i triÖt ®Ó, ®μo hÇm tró Èn ®Ó tr¸nh n¹n tμu
bay. §−êng s¸, ®−êng c¸i, ®−êng xe löa ph¶i ph¸ ho¹i hÕt. Nh÷ng
nhμ cöa ch¾c ch¾n khi ph¸ th× tiÕc, nh−ng nÕu kh«ng ph¸ th× khi
giÆc tíi, nã lÊy ®Æt ®¹i b¸c th× nguy. Nh−ng chØ ph¸ kh«ng th× nã
còng ®¸nh ®−îc ta. Nãi tiªu cùc vμ tÝch cùc, ph¸ ho¹i lμ tiªu cùc
nh−ng ph¶i lμm c¶ tÝch cùc n÷a. Ta ph¶i tæ chøc du kÝch, nã thß ra
®©u ta ®¸nh ®ã. Cã ng−êi hái lÊy sóng ®©u? §¸nh du kÝch hÔ cã g×
còng ®−îc, sóng chim, sóng kÝp, gËy, cμy, cuèc.
Tãm l¹i:
1. Ph¸ ho¹i
2. Tæ chøc du kÝch
3. §èi víi chiÕn sÜ ®· l©m trËn hay s½n sμng l©m trËn, nh÷ng
ng−êi Êy ®· hy sinh cho Tæ quèc th× ®ång bμo ph¶i gióp ®ì cho gia
®×nh Êy.
ChÝnh trÞ: C¸i søc m¹nh v« ®Þch mμ ta cã thÓ th¾ng qu©n ®Þch
giμnh ®éc lËp thèng nhÊt lμ sù ®oμn kÕt.
Ngμy x−a cã nh÷ng sù xÝch mÝch phe ph¸i, nh−ng ngμy nay Tæ
quèc l©m nguy mμ chia rÏ th× bÊt lîi.
Ta cã c¸i thï chung lμ bän c−íp n−íc th× dï cã c¸i thï hiÒm
riªng còng ph¶i bá hÕt. Bá thï riªng ®Ó tr¶ thï chung, ®ã lμ giμnh
th¾ng lîi.
Hμnh chÝnh: ChÝnh phñ Céng hoμ D©n chñ lμ g×? Lμ ®μy tí
chung cña d©n, tõ Chñ tÞch toμn quèc ®Õn lμng. D©n lμ chñ th×
ChÝnh phñ ph¶i lμ ®μy tí. Lμm viÖc ngμy nay kh«ng ph¶i lμ ®Ó
th¨ng quan, ph¸t tμi. NÕu ChÝnh phñ lμm h¹i d©n th× d©n cã quyÒn
®uæi ChÝnh phñ. Nh−ng khi d©n dïng ®μy tí lμm viÖc cho m×nh, th×
ph¶i gióp ®ì ChÝnh phñ. NÕu ChÝnh phñ sai th× ph¶i phª b×nh, phª
b×nh nh−ng kh«ng ph¶i lμ chöi.
Tõ ngμy thμnh lËp ChÝnh phñ, trong nh©n viªn cßn cã nhiÒu
khuyÕt ®iÓm.
Cã ng−êi lμm quan c¸ch m¹ng, chî ®á chî ®en, khinh d©n, m−u
vinh th©n, ph× 9F1
)
. Tõ mét n¨m nay, néi ho¹10F2
)
, ngo¹i x©m kh«ng lóc
nμo kh«ng cã, nªn cßn nhiÒu viÖc ®¸ng lμm mμ ChÝnh phñ trung
−¬ng kh«ng lμm ®−îc. Cã nhiÒu c¸i biÕt lμ hay, nh−ng cßn viÖc gÊp
ph¶i lμm gÊp c¸i ®·.
Xin ®ång bμo h·y phª b×nh, gióp ®ì gi¸m s¸t c«ng viÖc ChÝnh
phñ. Cßn nh÷ng viÖc lμm, mμ ch−a lμm ®−îc th× xin ®ång bμo
nguyªn l−îng. V× nÕu cã nÊu c¬m còng 15 phót míi chÝn, huèng chi
lμ söa ch÷a c¶ mét n−íc ®· 80 n¨m n« lÖ, ng−êi tèt cã, ng−êi xÊu
cã, mét ®¸m ruéng cã lóa l¹i cã cá, muèn nhæ cá th× còng vμi ba giê
míi xong.
Tãm l¹i chÝnh trÞ lμ:
1. §oμn kÕt.
2. Thanh khiÕt tõ to ®Õn nhá.
Kinh tÕ: Thùc d©n Ph¸p ph¸ kinh tÕ cña ta, phong to¶ c¶ trong
vμ ngoμi. Ta ph¶i lμm tù cÊp tù tóc, dï nã cã phong to¶ 10 n¨m, 15
n¨m ta còng kh«ng sî. Muèn t¨ng gia s¶n xuÊt ph¶i lμm thÕ nμo?
Kh«ng ph¶i ChÝnh phñ bá 10 - 15 triÖu ®Ó më lß m¸y, lμm c¸i nμy
c¸i kh¸c. Ph¶i ®em hÕt søc d©n, tμi d©n, cña d©n lμm cho d©n.
Tr−íc kia, søc d©n, cña d©n lμm lîi cho ®Õ quèc, nay ®em lμm lîi
cho d©n.
Ban t¨ng gia s¶n xuÊt ph¶i gióp ®ì cho ®ång bμo, bμy kÕ ho¹ch
cho ®ång bμo lμm thÕ nμo cho ®ì tèn mμ lîi nhiÒu. ThÝ dô: mét lμng
dÖt v¶i 10 khung, 10 nhμ, tèn dÇu, tèn c«ng ®¸nh suèt, nay tæ chøc
l¹i lμm mét nhμ ®ì ®Ìn dÇu, v. v..
VÒ t¨ng gia s¶n xuÊt kh«ng ph¶i ®¹i ®iÒn chñ, ®¹i th−¬ng gia,
ai còng cã thÓ lμm ®−îc. ThÝ dô: mét em ch¨n bß mμ ch¨n cho bß
___________
1) M−u lμm giμu cho gia ®×nh m×nh, cho b¶n th©n m×nh cã quyÒn thÕ
(B.T).
2) Néi ho¹n: Nçi lo ë bªn trong, nguy c¬ ë bªn trong (B.T).
62 63
¨n, t×m chç cã cá cho bß ¨n, mét em bÐ ®i häc, tr−íc nã vÏ nh¶m vμo
vë nay nã biÕt tiÕt kiÖm giÊy, tr−íc viÕt bót ch× sau sÏ viÕt bót mùc,
®ã còng lμ t¨ng gia s¶n xuÊt. Mét bªn cÇn, mét bªn kiÖm, ë ta nã lμ
míi nh−ng thùc ra nã rÊt x−a, ë s¸ch §¹i äc11F1
)
cã c©u "Lμm cho nhiÒu,
tiªu th× Ýt, lμm chãng tiªu chËm, tøc lμ ®Çy ®ñ". NghÌo trë nªn ®ñ,
®ñ trë nªn giμu, giμu th× giμu thªm.
Nay ph¶i ®em ra mμ lμm ë nhμ m×nh, tØnh m×nh, n−íc m×nh.
Lμm cho m×nh khái ®ãi rÐt, ®ång bμo m×nh khái ®ãi rÐt tøc lμ
kh¸ng chiÕn. Thªm mét ®iÒu n÷a: HiÖn n−íc ta ®ang kh¸ng chiÕn,
tõ ®©y ra B¾c cã nh÷ng n¬i, thμnh thÞ thμnh chiÕn tuyÕn, cã nhiÒu
®ång bμo t¶n c− kh«ng chÞu ë l¹i víi Ph¸p mμ ®i rÊt cùc khæ, phÇn
®«ng tay kh«ng ch©n rêi. ë Hμ Néi cã nhiÒu ng−êi tay m×nh ®èt
nhμ m×nh, ph¸ nhμ m×nh mμ ®i. Nay ®ång bμo hËu ph−¬ng cã ¨n
mμ ®Ó hä ®ãi, cã ¸o mμ ®Ó hä rÐt, cã ®óng kh«ng? Mong ®ång bμo
ñng hé ®ång bμo ®ã, gióp ®ì ®ång bμo t¶n c− tøc lμ gióp ®ì kh¸ng
chiÕn, gióp cho kÎ cã vèn ®Ó cã thÓ tù lùc ®−îc, kÎ kh«ng vèn th×
gióp hä cã c«ng ¨n viÖc lμm, chç ë. Theo ý t«i, Thanh Ho¸ cã 1 triÖu
d©n, mçi gia ®×nh cã 10 ng−êi tøc lμ cã 10 v¹n gia ®×nh. Mçi gia
®×nh gióp mét ng−êi t¶n c− tøc lμ cã thÓ ®−îc 10 v¹n ng−êi hay bít
®i mét nöa lμ 5 v¹n hay Ýt n÷a ®i lμ 2 v¹n r−ìi. T«i mong ®ång bμo
hÕt søc gióp ®ì ®ång bμo t¶n c−.
KÕT LUËN
TØnh Thanh Ho¸ ph¶i trë nªn mét tØnh kiÓu mÉu, th×
ph¶i lμm sao cho mäi mÆt chÝnh trÞ, kinh tÕ, qu©n sù, ph¶i lμ
___________
1) S¸ch §¹i häc lμ mét trong 4 bé s¸ch cña Nho gi¸o mμ ë n−íc ta vÉn
gäi lμ Tø th− gåm cã c¸c s¸ch LuËn ng÷, M¹nh Tö, Trung dung vμ §¹i häc.
Còng cã thuyÕt coi s¸ch §¹i häc lμ mét ch−¬ng cña s¸ch LÔ ký (còng lμ mét
cuèn s¸ch cña Nho gi¸o). ë ®©y Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi theo ý mét c©u
trong s¸ch §¹i häc: “Sinh tμi h÷u ®¹i ®¹o: sinh chi gi¶ chóng, thùc chi gi¶
qu¶, vi chi gi¶ tËt, dông chi gi¶ th−, t¾c tμi h»ng tóc hü”. NghÜa lμ: [Muèn]
lμm ra tiÒn cña [còng ph¶i] cã ph−¬ng s¸ch c¬ b¶n: lμm ra th× nhiÒu, tiªu
thô th× Ýt, lμm th× mau chãng, dïng th× th− th¶, nh− thÕ th× tiÒn cña
th−êng ®Çy ®ñ (B.T).
kiÓu mÉu. Lμm mét ng−êi kiÓu mÉu, mét nhμ kiÓu mÉu, mét
lμng kiÓu mÉu, mét huyÖn kiÓu mÉu, mét tØnh kiÓu mÉu.
QuyÕt t©m lμm th× sÏ thμnh kiÓu mÉu. Mét tØnh kiÓu mÉu,
mét n−íc kiÓu mÉu, th× thÕ giíi biÕt n−íc ta lμ mét n−íc
®¸ng ®−îc ®éc lËp, thèng nhÊt; d©n téc tù do; kh¸ng chiÕn
th¾ng lîi. T«i kªu gäi ®ång bμo trong tØnh x¾n tay ¸o lμm ®i,
lÇn sau vÒ ®©y, t«i sÏ thÊy mçi ng−êi lμ mét ng−êi kiÓu mÉu.
Nãi ngμy 20-2-1947.
Tμi liÖu cña Ban nghiªn cøu
lÞch sö §¶ng Thanh Ho¸.
S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp,
xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt,
Nxb Sù thËt, Hμ Néi, 1984,
t.4, tr.278-286.
64 65
TH¦ GöI §åNG BμO THIÓU Sè THANH HO¸
Cïng ®ång bμo yªu quý,
T«i ®Õn th¨m Thanh Ho¸, t«i ®Þnh lªn th¨m ®ång bμo, nh−ng
cã viÖc gÊp ph¶i trë vÒ ngay, ch−a lªn ®−îc. T«i lÊy lμm tiÕc. LÇn
sau t«i sÏ lªn th¨m ®ång bμo.
Lóc nμy toμn thÓ quèc d©n ®ang ra søc chèng giÆc cøu n−íc.
T«i ch¾c ®ång bμo Th−îng du ®Òu ra søc ®oμn kÕt chuÈn bÞ tham
gia giÕt giÆc cøu n−íc ®Ó gi÷ v÷ng quyÒn thèng nhÊt ®éc lËp cña Tæ
quèc. ViÖc d×u d¾t ®ång bμo Th−îng du, t«i tr«ng cËy lßng ¸i quèc
vμ sù h¨ng h¸i cña c¸c vÞ lang ®¹o.
T«i göi lêi chóc mõng c¸c vÞ lang ®¹o vμ toμn thÓ ®ång bμo
m¹nh khoÎ.
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Ngμy 21 th¸ng 2 n¨m 1947
Chñ tÞch ChÝnh phñ ViÖt Nam
D©n chñ Céng hoμ
Hå CHÝ MINH
B¶n chôp bøc th− l−u t¹i
Côc C¶nh vÖ Bé Néi vô.
THANH HO¸ KIÓU MÉu12F1
)
1. MôC §ÝCH: Lμm cho ng−êi nghÌo th× ®ñ ¨n.
Ng−êi ®ñ ¨n th× kh¸ giμu
Ng−êi kh¸ giμu th× giμu thªm.
Ng−êi nμo còng biÕt ch÷,
Ng−êi nμo còng biÕt ®oμn kÕt, yªu n−íc.
2. C¸CH LμM: §em tμi d©n, søc d©n, cña d©n lμm lîi cho
d©n.
Kh«ng ph¶i ChÝnh phñ xuÊt tiÒn ra lμm. ChÝnh phñ
chØ gióp kÕ ho¹ch cæ ®éng.
V× vËy nh÷ng kÕ ho¹ch ®Þa ph−¬ng cã thÓ tù thùc hμnh ®−îc,
cø gióp cho ®ång bμo lμm giμu dÇn, nh− hîp t¸c x·, v.v..
ViÖc g× còng ph¶i tõ viÖc dÔ ®Õn viÖc khã, tõ viÖc gÊp ®Õn viÖc
ho·n, tõ viÖc Ýt tèn tiÒn ®Õn viÖc tèn nhiÒu tiÒn. Nãi tãm l¹i: kÕ
ho¹ch ph¶i thiÕt thùc, ph¶i lμm ®−îc. Chí lμm kÕ ho¹ch ®Ñp mÆt, to
t¸t, kÓ hμng triÖu nh−ng kh«ng thùc hiÖn ®−îc.
T¡NG GIA S¶N XUÊT
1. ViÖc nμy ChÝnh phñ lμm mét phÇn, ®Ó lμm kiÓu mÉu cho d©n.
Mét phÇn ®ång bμo ®Þa ph−¬ng tù lμm lÊy. ChÝnh phñ chØ gióp ý kiÕn.
___________
1) Trong nguyªn b¶n kh«ng ®Ò ngμy th¸ng. Cã thÓ ®©y lμ nh÷ng ý
kiÕn chØ ®¹o cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh sau khi Ng−êi vÒ th¨m Thanh Hãa
lÇn ®Çu tiªn (20-2-1947). Chó thÝch cña Hå ChÝ Minh Toμn tËp, xuÊt b¶n
lÇn thø nhÊt (B.T).
66 67
2. PhÇn ChÝnh phñ lμm:
a) ChÝnh phñ xuÊt hai triÖu ®ång (sÏ do Bé Tμi chÝnh giao) ®Ó lμm
2000 mÉu ®ån ®iÒn (c«ng nh©n, c«ng cô, sóc vËt, gièng m¹, v.v.).
NÕu thÝ nghiÖm nμy thμnh c«ng sÏ lμm thªm.
b) ChÝnh phñ chØ ®Þnh mét ban phô tr¸ch vÒ viÖc nμy: 7 vÞ:
Cô Lª Th−íc - Chñ nhiÖm kiªm thñ quü
Anh Nh©n, kiªm ®èc lý 1000 mÉu
Cï Huy CËn
Anh B¸ch
§Æng ViÖt Ch©u.
Hai ng−êi n÷a do 5 vÞ trªn cÈn thËn cö thªm. Ban nμy sÏ cã s¾c
lÖnh cña ChÝnh phñ chuÈn y.
c) Hai ®èc lý ph©n c«ng nh−ng ph¶i mËt thiÕt hîp t¸c. NghÜa lμ
mçi ng−êi chuyªn tr¸ch 1000 mÉu ®Ó thi ®ua nhau cho mau tiÕn
bé, nh−ng vÒ kinh nghiÖm, dông cô, sóc vËt th× ph¶i gióp lÉn nhau.
d) KÕ ho¹ch chung th× Ban trÞ sù bμn víi nhau.
e) TiÒn tiªu ch−a ®Õn 1000 ®ång th× ph¶i cã biªn lai h¼n hoi
cña ®èc lý, qu¸ 1000 ®ång th× ph¶i cã toμn ban ký.
f) C«ng nh©n trong ®ån ®iÒn ph¶i cã tæ chøc:
Häc ch÷ quèc ng÷
Häc qu©n sù th−êng thøc
Häc chÝnh trÞ: yªu n−íc, ®oμn kÕt, kh¸ng chiÕn, v.v..
V¡N HO¸
§ång bμo H¹ du cßn h¬n 50% mï ch÷. §ång bμo Th−îng du
90% mï ch÷!
ChÝnh phñ giao cô Lª Th−íc vμ anh §Æng Thai Mai tæ chøc
mét Ban V¨n ho¸ (mêi thªm nh÷ng nhμ trÝ thøc danh väng).
Tr¸ch nhiÖm cña Ban V¨n ho¸: lμm sao cho ®Õn th¸ng 6 n¨m
1947, sè ng−êi mï ch÷ ph¶i bít 50%.
ChÝnh phñ phô cÊp mét kho¶n tiÒn 100.000 ®ång lμm kinh phÝ
do cô Lª Th−íc gi÷.
Ban V¨n ho¸ ph¶i t×m nh÷ng c¸ch kh«ng cÇn tèn tiÒn mμ häc
®−îc, nh− "gia ®×nh häc hiÖu", "tiÓu gi¸o viªn", c¶ lμng chung g¹o
nu«i mét thÇy gi¸o, v.v..
Kh«ng cã giÊy th× viÕt vμo c¸t, kh«ng cã bót th× dïng lÏ 13F1
)
, v.v.,
kh«ng thiÕu g× c¸ch häc mμ kh«ng tèn tiÒn.
*
* *
Ban t¨ng gia s¶n xuÊt Thanh Ho¸ cø lμm viÖc ®Þa ph−¬ng, råi
liªn l¹c víi Ban t¨ng gia s¶n xuÊt trung −¬ng.
CÇn cã mét kÕ ho¹ch dÉn thuû nhËp ®Òn14F2
)
cho 120.000 mÉu kia.
B¶n gèc l−u t¹i B¶o tμng
C¸ch m¹ng ViÖt Nam.
S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp,
xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt,
Nxb Sù thËt, Hμ Néi, 1984,
t. 4, tr.287-289.
Theo s¸ch Hå ChÝ Minh
Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn
thø nhÊt.
___________
1) LÏ tre: tõ ®Þa ph−¬ng NghÖ TÜnh: mét ®o¹n cμnh tre nhá (B.T).
2) DÉn n−íc vμo ruéng (B.T).
68 69
TR¶ LêI PHáNG VÊN
CñA B¸o CHIÕN §Êu
1. Hái: Tõ ngμy kh¸ng chiÕn bïng næ, Chñ tÞch lu«n lu«n m¹nh
khoÎ kh«ng?
Tr¶ lêi: C¶m ¬n! Nh− c¸c b¹n tr«ng thÊy, b©y giê t«i bÐo ®á
h¬n tr−íc, mÆc dÇu t«i lu«n lu«n ®i th¨m mÆt trËn nμy ®Õn mÆt
trËn kh¸c, nhiÒu khi ®i mÊy chôc c©y sè, m−a −ít dÇm dÒ, ®−êng
tr¬n nh− mì, mμ còng kh«ng thÊy mÖt.
2. Hái: V× sao Ph¸p ch−a ®iÒu ®×nh víi ta?
Tr¶ lêi : V× thùc d©n Ph¸p ®ang m¬ t−ëng cã thÓ dïng vò lùc
mμ chinh phôc ta. V× hä ch−a hiÓu r»ng: Toμn thÓ d©n ta ®· kiªn
quyÕt kh¸ng chiÕn, ®Ó tranh l¹i quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp.
3. Hái: NÕu Ph¸p ®iÒu ®×nh víi mét nhãm ng−êi kh¸c, th× th¸i
®é cña ChÝnh phñ ta sÏ thÕ nμo?
Tr¶ lêi: BÊt kú Ph¸p ®iÒu ®×nh víi ai, nÕu Tæ quèc ta ®−îc thèng
nhÊt ®éc lËp thËt thμ, ®ång bμo ta ®−îc tù do d©n chñ thËt thμ, th×
ChÝnh phñ ta vμ quèc d©n ta sÏ tho¶ thuËn. BÊt kú ai mμ ph¶n béi
quyÒn lîi cña Tæ quèc vμ cña ®ång bμo, th× ChÝnh phñ vμ nh©n d©n
ta sÏ coi hä lμ nh÷ng ng−êi ph¶n quèc. Vμ cø kh¸ng chiÕn.
4. Hái: §èi víi cuéc kh¸ng chiÕn cña qu©n vμ d©n miÒn bÓ, Chñ
tÞch cã c¶m t−ëng nh− thÕ nμo?
Tr¶ lêi: Tuy tr×nh ®é chiÕn ®Êu mçi n¬i cã kh¸c nhau Ýt
nhiÒu. Nh−ng lßng yªu n−íc vμ chÝ kiªn quyÕt cña toμn thÓ
qu©n vμ d©n miÒn bÓ th× ®Òu rÊt cao. Trong lÞch sö kh¸ng
chiÕn cøu quèc, ®ång bμo miÒn bÓ ®· viÕt mét trang rÊt vÎ
vang. Tuy vËy, cμng gÇn ®Õn th¾ng lîi, cμng nhiÒu b−íc gian
nan. Cho nªn ®ång bμo miÒn bÓ, qu©n còng nh− d©n, ph¶i
g¾ng søc thªm, ph¶i g¾ng søc m·i, cho ®Õn cuéc th¾ng lîi
hoμn toμn.
T«i nhËn ®−îc rÊt nhiÒu th¬ c¸c bé ®éi, c¬ quan, ®oμn thÓ vμ c¸
nh©n ®ång bμo miÒn bÓ göi cho t«i. TiÕc v× bËn viÖc qu¸, kh«ng thÓ
tr¶ lêi kh¾p. VËy nhê b¸o ChiÕn ®Êu chuyÓn lêi c¶m ¬n vμ lßng
th©n ¸i cña t«i cho toμn thÓ ®ång bμo miÒn bÓ, vμ h«n c¸c ch¸u nhi
®ång.
Tr¶ lêi th¸ng 2-1947.
B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh l−u t¹i
Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng,
b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5

More Related Content

What's hot

Xay dung-nhom-lam-viec-hieu-qua
Xay dung-nhom-lam-viec-hieu-quaXay dung-nhom-lam-viec-hieu-qua
Xay dung-nhom-lam-viec-hieu-quaTai Khanh
 
Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill
Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill
Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill Sự Kiện Hay
 
Giới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông YGiới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông YThi đàn Việt Nam
 
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcđề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcnataliej4
 
đề 8 bookbooming
đề 8 bookboomingđề 8 bookbooming
đề 8 bookboomingbookbooming
 
Nhan tuong hoc_phan6
Nhan tuong hoc_phan6Nhan tuong hoc_phan6
Nhan tuong hoc_phan6tan_td
 
Truyen ngan nhat tuan 342
Truyen ngan nhat tuan 342Truyen ngan nhat tuan 342
Truyen ngan nhat tuan 342Quoc Nguyen
 
Khoai lac va truong sinh
Khoai lac va truong sinhKhoai lac va truong sinh
Khoai lac va truong sinhPVFCCo
 
Dao tao Tham van 6
Dao tao Tham van 6Dao tao Tham van 6
Dao tao Tham van 6foreman
 
To chuc dieu hanh cong so
To chuc dieu hanh cong soTo chuc dieu hanh cong so
To chuc dieu hanh cong soHạnh Ngọc
 
Quyền sở hữu trí tuệ - một điều kiện cho phát triển kinh tế tri thức ở Việt N...
Quyền sở hữu trí tuệ - một điều kiện cho phát triển kinh tế tri thức ở Việt N...Quyền sở hữu trí tuệ - một điều kiện cho phát triển kinh tế tri thức ở Việt N...
Quyền sở hữu trí tuệ - một điều kiện cho phát triển kinh tế tri thức ở Việt N...Kien Thuc
 
Chuong ii Hành vi khách hàng cam nhan va nhan thuc
Chuong ii Hành vi khách hàng cam nhan va nhan thucChuong ii Hành vi khách hàng cam nhan va nhan thuc
Chuong ii Hành vi khách hàng cam nhan va nhan thucBui Van Quang
 
Kinh tế tri thức và những vần đề đặt ra đối với Việt Nam 2 (2000) - ebookfree247
Kinh tế tri thức và những vần đề đặt ra đối với Việt Nam 2 (2000) - ebookfree247Kinh tế tri thức và những vần đề đặt ra đối với Việt Nam 2 (2000) - ebookfree247
Kinh tế tri thức và những vần đề đặt ra đối với Việt Nam 2 (2000) - ebookfree247Kien Thuc
 
đề 5 bookbooming
đề 5 bookboomingđề 5 bookbooming
đề 5 bookboomingbookbooming
 

What's hot (17)

Xay dung-nhom-lam-viec-hieu-qua
Xay dung-nhom-lam-viec-hieu-quaXay dung-nhom-lam-viec-hieu-qua
Xay dung-nhom-lam-viec-hieu-qua
 
Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill
Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill
Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill
 
H oa hong
H oa hongH oa hong
H oa hong
 
Giới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông YGiới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông Y
 
Bh21
Bh21Bh21
Bh21
 
Quản trị nhân sự
Quản trị nhân sựQuản trị nhân sự
Quản trị nhân sự
 
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcđề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
 
đề 8 bookbooming
đề 8 bookboomingđề 8 bookbooming
đề 8 bookbooming
 
Nhan tuong hoc_phan6
Nhan tuong hoc_phan6Nhan tuong hoc_phan6
Nhan tuong hoc_phan6
 
Truyen ngan nhat tuan 342
Truyen ngan nhat tuan 342Truyen ngan nhat tuan 342
Truyen ngan nhat tuan 342
 
Khoai lac va truong sinh
Khoai lac va truong sinhKhoai lac va truong sinh
Khoai lac va truong sinh
 
Dao tao Tham van 6
Dao tao Tham van 6Dao tao Tham van 6
Dao tao Tham van 6
 
To chuc dieu hanh cong so
To chuc dieu hanh cong soTo chuc dieu hanh cong so
To chuc dieu hanh cong so
 
Quyền sở hữu trí tuệ - một điều kiện cho phát triển kinh tế tri thức ở Việt N...
Quyền sở hữu trí tuệ - một điều kiện cho phát triển kinh tế tri thức ở Việt N...Quyền sở hữu trí tuệ - một điều kiện cho phát triển kinh tế tri thức ở Việt N...
Quyền sở hữu trí tuệ - một điều kiện cho phát triển kinh tế tri thức ở Việt N...
 
Chuong ii Hành vi khách hàng cam nhan va nhan thuc
Chuong ii Hành vi khách hàng cam nhan va nhan thucChuong ii Hành vi khách hàng cam nhan va nhan thuc
Chuong ii Hành vi khách hàng cam nhan va nhan thuc
 
Kinh tế tri thức và những vần đề đặt ra đối với Việt Nam 2 (2000) - ebookfree247
Kinh tế tri thức và những vần đề đặt ra đối với Việt Nam 2 (2000) - ebookfree247Kinh tế tri thức và những vần đề đặt ra đối với Việt Nam 2 (2000) - ebookfree247
Kinh tế tri thức và những vần đề đặt ra đối với Việt Nam 2 (2000) - ebookfree247
 
đề 5 bookbooming
đề 5 bookboomingđề 5 bookbooming
đề 5 bookbooming
 

Viewers also liked

Ho chi minh toan tap tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap tap 11Wild Wolf
 
Ho chi minh toan tap tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap tap 9Wild Wolf
 
Ho chi minh toan tap tap 3
Ho chi minh toan tap  tap 3Ho chi minh toan tap  tap 3
Ho chi minh toan tap tap 3Wild Wolf
 
Ho chi minh toan tap tap 2
Ho chi minh toan tap  tap 2Ho chi minh toan tap  tap 2
Ho chi minh toan tap tap 2Wild Wolf
 
Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]Wild Wolf
 
Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]Wild Wolf
 
Ho chi minh toan tap tap 7
Ho chi minh toan tap  tap 7Ho chi minh toan tap  tap 7
Ho chi minh toan tap tap 7Wild Wolf
 
Personnaliser l’enseignement
Personnaliser l’enseignementPersonnaliser l’enseignement
Personnaliser l’enseignementCRDPcentre
 
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cưCâu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cưWild Wolf
 
Diagnostic d'établissement et analyse stratégique
Diagnostic d'établissement et analyse stratégiqueDiagnostic d'établissement et analyse stratégique
Diagnostic d'établissement et analyse stratégiqueCRDPcentre
 
Giao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 fullGiao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 fullWild Wolf
 
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]Wild Wolf
 
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo Wild Wolf
 
Leo pollard Teaches How To Tie A Bow Tie
Leo pollard Teaches How To Tie A Bow Tie Leo pollard Teaches How To Tie A Bow Tie
Leo pollard Teaches How To Tie A Bow Tie Leo Pollard
 

Viewers also liked (16)

Ho chi minh toan tap tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap tap 11
 
Ho chi minh toan tap tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap tap 9
 
Ho chi minh toan tap tap 3
Ho chi minh toan tap  tap 3Ho chi minh toan tap  tap 3
Ho chi minh toan tap tap 3
 
lol
lollol
lol
 
Ho chi minh toan tap tap 2
Ho chi minh toan tap  tap 2Ho chi minh toan tap  tap 2
Ho chi minh toan tap tap 2
 
Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]
 
Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]
 
as
asas
as
 
Ho chi minh toan tap tap 7
Ho chi minh toan tap  tap 7Ho chi minh toan tap  tap 7
Ho chi minh toan tap tap 7
 
Personnaliser l’enseignement
Personnaliser l’enseignementPersonnaliser l’enseignement
Personnaliser l’enseignement
 
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cưCâu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
 
Diagnostic d'établissement et analyse stratégique
Diagnostic d'établissement et analyse stratégiqueDiagnostic d'établissement et analyse stratégique
Diagnostic d'établissement et analyse stratégique
 
Giao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 fullGiao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 full
 
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
 
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
 
Leo pollard Teaches How To Tie A Bow Tie
Leo pollard Teaches How To Tie A Bow Tie Leo pollard Teaches How To Tie A Bow Tie
Leo pollard Teaches How To Tie A Bow Tie
 

Similar to Ho chi minh toan tap tap 5

Ho chi minh toan tap tap 4
Ho chi minh toan tap  tap 4Ho chi minh toan tap  tap 4
Ho chi minh toan tap tap 4Wild Wolf
 
Giới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông yGiới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông yThi đàn Việt Nam
 
Cau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phongCau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phongThanh Hoang
 
117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh
117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh
117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minhHaiphong Nguyen
 
Ho chi minh toan tap tap 1
Ho chi minh toan tap  tap 1Ho chi minh toan tap  tap 1
Ho chi minh toan tap tap 1Wild Wolf
 
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdfHO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdfluuthevinh557
 
On tap ngu van 9
On tap ngu van 9On tap ngu van 9
On tap ngu van 9Tam Vu Minh
 
giaotrinh nguyen tac phuong phap (phan 1)
giaotrinh nguyen tac phuong phap (phan 1)giaotrinh nguyen tac phuong phap (phan 1)
giaotrinh nguyen tac phuong phap (phan 1)akita_1610
 
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.comNhững bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.comThế Giới Tinh Hoa
 
Giao trinhcambiencongnghiep
Giao trinhcambiencongnghiepGiao trinhcambiencongnghiep
Giao trinhcambiencongnghiepHuy BK
 
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏi
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏiCau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏi
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏithaonguyenhn88
 

Similar to Ho chi minh toan tap tap 5 (20)

Ho chi minh toan tap tap 4
Ho chi minh toan tap  tap 4Ho chi minh toan tap  tap 4
Ho chi minh toan tap tap 4
 
Giới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông yGiới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông y
 
Cau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phongCau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phong
 
117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh
117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh
117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh
 
Ho chi minh toan tap tap 1
Ho chi minh toan tap  tap 1Ho chi minh toan tap  tap 1
Ho chi minh toan tap tap 1
 
Lam giau nho trai cay
Lam giau nho trai cayLam giau nho trai cay
Lam giau nho trai cay
 
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdfHO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
 
Giới thiệu
Giới thiệuGiới thiệu
Giới thiệu
 
On tap ngu van 9
On tap ngu van 9On tap ngu van 9
On tap ngu van 9
 
giaotrinh nguyen tac phuong phap (phan 1)
giaotrinh nguyen tac phuong phap (phan 1)giaotrinh nguyen tac phuong phap (phan 1)
giaotrinh nguyen tac phuong phap (phan 1)
 
Qt202
Qt202Qt202
Qt202
 
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.comNhững bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
 
Giao trinhcambiencongnghiep
Giao trinhcambiencongnghiepGiao trinhcambiencongnghiep
Giao trinhcambiencongnghiep
 
Bh19
Bh19Bh19
Bh19
 
Qt031
Qt031Qt031
Qt031
 
T001.doc
T001.docT001.doc
T001.doc
 
Bh31
Bh31Bh31
Bh31
 
Tailieu.vncty.com dt27
Tailieu.vncty.com  dt27Tailieu.vncty.com  dt27
Tailieu.vncty.com dt27
 
Mon ngu van 9
Mon ngu van 9Mon ngu van 9
Mon ngu van 9
 
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏi
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏiCau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏi
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏi
 

Recently uploaded

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfKế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfhotmail305
 
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhtrò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhNguynHuTh6
 
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Tiếng Nhật Đơn giản
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaKhiNguynCngtyTNHH
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 

Recently uploaded (18)

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfKế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
 
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhtrò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
 
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
 

Ho chi minh toan tap tap 5

 • 1. Héi ®ång xuÊt b¶n ®μo duy tïng Chñ tÞch Héi ®ång nguyÔn ®øc b×nh Phã Chñ tÞch Héi ®ång Hμ ®¨ng Uû viªn Héi ®ång ®Æng xu©n kú " trÇn träng t©n " NguyÔn duy quý " ®ç nguyªn ph−¬ng " Hoμng minh th¶o " TrÇn nh©m " Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o ®Æng xu©n kú song thμnh nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 5 ®øc v−îng (Chñ biªn) trÇn h¶i phan minh hiÒn hå chÝ minh toμn tËp 5 1947 - 1949 XuÊt b¶n lÇn thø hai Nhμ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hμ Néi - 2000
 • 2. -6 -5 LêI GiíI THIÖU TËP 5 Hå ChÝ Minh Toμn tËp, TËp 5 gåm nh÷ng t¸c phÈm, bμi nãi, bμi viÕt cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ ®Çu n¨m 1947 ®Õn cuèi n¨m 1949, ph¶n ¸nh s©u s¾c t− t−ëng, ®−êng lèi chiÕn l−îc, s¸ch l−îc cña §¶ng ta vμ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. Víi b¶n chÊt x©m l−îc vμ hiÕu chiÕn, kÎ thï ®· l¸o x−îc göi 3 tèi hËu th− trong hai ngμy, ®ßi chóng ta ph¶i h¹ vò khÝ; chóng ®· buéc nh©n d©n ta ph¶i cÇm sóng ®øng lªn b¶o vÖ nÒn ®éc lËp vμ danh dù cña m×nh. C¶ n−íc v©ng theo vμ tin theo lêi kªu gäi cña l·nh tô tèi cao, hïng dòng ®i vμo cuéc kh¸ng chiÕn thÇn th¸nh víi tinh thÇn "c¶m tö cho Tæ quèc quyÕt sinh!". MÆc dï sóng ®· næ, m¸u ®· ch¶y, nhiÒu nhμ cöa, ®−êng s¸, cÇu cèng, lμng m¹c... ®· bÞ thiªu huû, nh−ng trªn tinh thÇn thiÕt tha víi nh©n ®¹o vμ hoμ b×nh, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· liªn tôc göi hμng chôc bøc th− vμ lêi kªu gäi ®Õn Tæng thèng, Thñ t−íng, Quèc héi, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p, thÓ hiÖn ý muèn thμnh thùc hoμ b×nh cña ta, kªu gäi hä h·y chÊm døt chiÕn tranh, lËp l¹i sù giao h¶o gi÷a hai n−íc. Ng−êi viÕt: "Mong quèc d©n Ph¸p hiÓu r»ng chóng t«i kh«ng h»n thï g× d©n téc Ph¸p. Chóng t«i b¾t buéc ph¶i chiÕn ®Êu chèng bän thùc d©n ph¶n ®éng ®ang m−u m« xÎ c¾t Tæ quèc chóng t«i, ®−a chóng t«i vμo vßng n« lÖ vμ gieo r¾c sù chia rÏ gi÷a hai d©n téc Ph¸p vμ ViÖt. Nh−ng chóng t«i kh«ng chiÕn ®Êu chèng l¹i n−íc Ph¸p míi vμ quèc d©n Ph¸p, chóng t«i l¹i cßn muèn hîp t¸c th©n ¸i" (tr.3). Ng−êi nªu cao nguyÖn väng hoμ b×nh vμ th©n thiÖn cña nh©n d©n ta, "mét nÒn hoμ b×nh hîp c«ng lý vμ xøng ®¸ng, thuËn tiÖn cho hai d©n téc". "ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p chØ cÇn cã mét cö chØ c«ng nhËn ®éc lËp vμ thèng nhÊt cña n−íc ViÖt Nam lμ chÊm døt ®−îc nh÷ng tai biÕn nμy, hoμ VII
 • 3. -4 -3 b×nh vμ trËt tù sÏ trë l¹i ngay tøc kh¾c" (tr.12). Nh−ng bän thùc d©n x©m l−îc ngoan cè, víi bom ®¹n vμ s¾t thÐp trong tay, t−ëng r»ng chØ cÇn vμi tuÇn, vμi th¸ng lμ ®ñ ®Ì bÑp søc chiÕn ®Êu cña nh©n d©n ta nªn chóng ®· cù tuyÖt mäi cuéc gÆp gì vμ dμn xÕp. Nh©n d©n ta kh«ng cã con ®−êng nμo kh¸c lμ ph¶i ®¸nh, "®¸nh cho ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn, ®¸nh cho ®Õn ®éc lËp vμ thèng nhÊt thËt sù" (tr.720). VËn dông b¶n chÊt c¸ch m¹ng vμ khoa häc cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin, kÕt hîp víi truyÒn thèng ®¸nh giÆc, gi÷ n−íc cña cha «ng, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ®Ò ra ®−êng lèi, ph−¬ng ch©m kh¸ng chiÕn linh ho¹t, s¸ng t¹o, phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam. §ã lμ ®−êng lèi toμn d©n kh¸ng chiÕn, toμn diÖn kh¸ng chiÕn víi ph−¬ng ch©m l©u dμi vμ dùa vμo søc m×nh lμ chÝnh. Ng−êi chØ râ: "§Þch muèn dïng c¸ch ®¸nh mau, th¾ng mau. NÕu chiÕn tranh kÐo dμi, hao binh tæn t−íng, chóng sÏ thÊt b¹i. VËy ta dïng chiÕn l−îc tr−êng kú kh¸ng chiÕn, ®Ó ph¸t triÓn lùc l−îng, t¨ng thªm kinh nghiÖm... ThÕ ®Þch nh− löa. ThÕ ta nh− n−íc. N−íc nhÊt ®Þnh th¾ng löa" (tr.151). §Ó kh¸ng chiÕn toμn d©n, Ng−êi chñ tr−¬ng nhÊt thiÕt ph¶i ®éng viªn vμ tæ chøc toμn d©n: "Mçi c«ng d©n lμ mét chiÕn sÜ. Mçi lμng lμ mét chiÕn hμo" (tr.151). ChiÕn tranh nh©n d©n sÏ ®−a kÎ thï vμo "thiªn la, ®Þa vâng", kh«ng cã sù ph©n biÖt tiÒn tuyÕn, hËu ph−¬ng, tr−íc mÆt, sau l−ng, bÊt cø ë ®©u vμ lóc nμo chóng còng cã thÓ bÞ tiÕn c«ng vμ tiªu diÖt. Ng−êi ph©n tÝch: ®Þch cã tμu bay, tμu bß, tμu thuû; ta cã thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hoμ. §Þch ®¸nh ban ngμy, ta l¹i ®¸nh ban ®ªm. Nã dïng vò khÝ tèi t©n th× ta ®¸nh du kÝch. Nã trªn trêi, ta d−íi ®Êt. Nã muèn lμm cho chãng, ta chñ tr−¬ng tr−êng kú. Nã muèn th¾ng nªn ra søc chia rÏ l−¬ng - gi¸o, chia rÏ B¾c - Nam; ta kiªn tr× thùc hiÖn ®¹i ®oμn kÕt. §ã lμ cuéc kh¸ng chiÕn toμn diÖn, diÔn ra trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Ng−êi nãi: "Nã lÊy vò lùc, ta kh«ng sî. Nã lÊy chÝnh trÞ, ta kh«ng m¾c m−u. Nã lÊy kinh tÕ phong to¶, th× ta lÊy kinh tÕ ta ®¸nh nã. Ta t¨ng gia s¶n xuÊt. Ta lîi h¬n nã lμ nã kh«ng thÓ kÐo dμi ®−îc, mμ ta th× cã thÓ kÐo dμi" (tr.58). Ng−êi viÕt lêi kªu gäi Thi ®ua ¸i quèc: "Mçi ng−êi d©n ViÖt Nam, bÊt kú giμ, trÎ, trai, g¸i; bÊt kú giμu, nghÌo, lín, nhá, ®Òu cÇn ph¶i trë nªn mét chiÕn sÜ tranh ®Êu trªn mÆt trËn: Qu©n sù, Kinh tÕ, ChÝnh trÞ, V¨n ho¸. Thùc hiÖn khÈu hiÖu: Toμn d©n kh¸ng chiÕn, Toμn diÖn kh¸ng chiÕn, ... võa kh¸ng chiÕn, Võa kiÕn quèc" (tr.444 - 445). Søc m¹nh tæng hîp cña chiÕn tranh nh©n d©n chØ cã thÓ ph¸t huy ®−îc ®Çy ®ñ khi x©y dùng ®−îc mét lùc l−îng vò trang hïng m¹nh cña nh©n d©n. B−íc vμo cuéc kh¸ng chiÕn, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kh«ng lóc nμo ngõng ch¨m lo x©y dùng qu©n ®éi ta thμnh mét qu©n ®éi anh hïng, b¸ch chiÕn b¸ch th¾ng. Ng−êi ®Æc biÖt coi träng viÖc gi¸o dôc chÝnh trÞ, t− t−ëng cho c¸n bé vμ chiÕn sÜ, nh¾c nhë hä ph¶i lu«n lu«n n¾m v÷ng nguån gèc, b¶n chÊt, môc tiªu chiÕn ®Êu cña qu©n ®éi ta: "VÖ quèc qu©n lμ qu©n ®éi cña nh©n d©n, ®Ó b¶o vÖ ®ång bμo, gi÷ g×n Tæ quèc" (tr.115). Ng−êi ®Ò ra cho qu©n ®éi 12 ®iÒu r¨n còng lμ ®Ó lμm sao cho bé ®éi ®−îc "d©n tin, d©n phôc, d©n yªu", xøng ®¸ng víi 6 ch÷ "Trung víi n−íc, hiÕu víi d©n". Ng−êi biÓu d−¬ng tinh thÇn "c¶m tö cho Tæ quèc quyÕt sinh" cña c¸c anh hïng, liÖt sÜ. Ng−êi trao cê quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng cho nh÷ng ®¬n vÞ hoμn thμnh xuÊt s¾c nhiÖm vô; Ng−êi ch¨m lo x©y dùng truyÒn thèng yªu n−íc, kiªn c−êng, dòng c¶m, quyÕt t©m chiÕn ®Êu hy sinh v× ®éc lËp, tù do cña Tæ quèc cho qu©n ®éi ta. §èi víi c¸n bé chØ huy, Ng−êi yªu cÇu: "mét ng−êi c¸n bé tèt ph¶i cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Qu©n sù giái song nÕu kh«ng cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng th× khã thμnh c«ng. Muèn cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng ph¶i cã 5 ®iÒu sau ®©y: TrÝ - TÝn - Nh©n - Dòng - Liªm" (tr.223). Ng−êi yªu cÇu: "§èi víi bé ®éi, chÝnh trÞ viªn ph¶i th©n thiÕt nh− mét ng−êi chÞ, c«ng b×nh nh− mét ng−êi anh, hiÓu biÕt nh− mét ng−êi b¹n" (tr.392). §Æc biÖt, Ng−êi nh¾c nhë c¸n bé vμ chiÕn sÜ ph¶i lu«n lu«n ghi nhí: qu©n ®éi ta tõ nh©n d©n mμ ra, v× nh©n d©n mμ chiÕn ®Êu, "nh©n d©n lμ nÒn t¶ng, lμ cha mÑ cña bé ®éi", v× vËy "Ph¶i lμm sao cho bé ®éi ®−îc d©n tin, d©n phôc, d©n yªu" (tr.393), ®ã lμ nguån gèc cña th¾ng lîi. Tãm l¹i, cïng víi nh÷ng t− t−ëng chØ ®¹o vÒ chiÕn l−îc, chiÕn thuËt qu©n sù, nh÷ng chØ thÞ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng lùc l−îng vò trang, vÒ båi d−ìng ý chÝ quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng, vÒ ®¹o ®øc vμ phÈm chÊt cña ng−êi chØ huy, v.v. lμ nh÷ng ch¨m lo cô thÓ, s©u s¾c, thiÕt thùc cña Ng−êi ®èi víi lùc l−îng vò trang nh©n d©n ViÖt Nam, võa trªn c−¬ng vÞ Tæng t− lÖnh tèi cao, võa víi t×nh c¶m cña ng−êi cha th©n yªu. IXVIII
 • 4. -2 -1 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lμ hiÖn th©n, lμ ngän cê cña ®¹i ®oμn kÕt d©n téc, Ng−êi ®· phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cho sù cñng cè khèi ®oμn kÕt toμn d©n trªn c¬ së liªn minh c«ng n«ng, do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o, nh»m tËp hîp, ®oμn kÕt mäi tÇng líp, mäi ®¶ng ph¸i, mäi t«n gi¸o, d©n téc... t¹o thμnh l−íi s¾t bao v©y, c« lËp kÎ thï, ph¸ tan chÝnh s¸ch chia rÏ cña chóng, ®Ó ®−a cuéc kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn. Ng−êi ®· göi nhiÒu th− vμ ®iÖn ®Õn c¸c vÞ gi¸m môc, linh môc ®Ó ®éng viªn tinh thÇn yªu n−íc cña ®ång bμo c«ng gi¸o; Ng−êi còng göi th− ®Õn c¸c «ng lang ®¹o, biÓu d−¬ng c«ng tr¹ng vμ tinh thÇn h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn cña ®ång bμo miÒn nói tØnh Hoμ B×nh. Ng−êi quan t©m gióp ®ì c¸c §¶ng X· héi, §¶ng D©n chñ ®Ó ph¸t huy tèt vai trß cña c¸c tæ chøc nμy trong viÖc ®éng viªn c¸c nh©n sÜ, trÝ thøc, c¸c nhμ c«ng th−¬ng... h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn vμ thùc hiÖn ®¹i ®oμn kÕt. Ng−êi nh¾c nhë: "HiÖn nay, tÊt c¶ c¸c ®¶ng chØ cã mét ®−êng chÝnh trÞ chung: kiªn quyÕt tr−êng kú kh¸ng chiÕn, ®Ó tranh lÊy thèng nhÊt vμ ®éc lËp cho Tæ quèc..., chØ cã mét chÝnh s¸ch lμ ®¹i ®oμn kÕt" (tr.166). Kh¸ng chiÕn g¾n liÒn víi kiÕn quèc, ph¸ ho¹i ®i ®«i víi x©y dùng, ®iÒu ®ã nh− Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nãi, kh«ng cã g× tr¸i nhau mμ cã quan hÖ biÖn chøng víi nhau. Theo t− t−ëng cña Ng−êi: "Kh¸ng chiÕn kh¾p mäi mÆt, kiÕn thiÕt kh¾p mäi mÆt" (tr.59). Nh©n ®Õn th¨m tØnh Thanh Ho¸, nãi vÒ viÖc x©y dùng Thanh Ho¸ thμnh tØnh kiÓu mÉu, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ®Ò ra nh÷ng t− t−ëng lín chØ ®¹o c«ng cuéc kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc vÒ mäi mÆt. VÒ kinh tÕ, Ng−êi ®Ò nghÞ ph¶i ®Èy m¹nh t¨ng gia s¶n xuÊt ®i liÒn víi tiÕt kiÖm. "Lμm cho nhiÒu, tiªu th× Ýt, lμm chãng tiªu chËm, tøc lμ ®ñ". Nhê ®ã mμ "NghÌo trë nªn ®ñ, ®ñ trë nªn giμu, giμu th× giμu thªm" (tr.62). VÒ v¨n ho¸, Ng−êi ra kú h¹n "trong mét n¨m ph¶i thanh to¸n cho xong n¹n mï ch÷", "ph¶i häc ®¹o ®øc c«ng d©n, phæ th«ng chÝnh trÞ", "®Ó tr¶ lêi cho thÕ giíi biÕt n−íc ta lμ n−íc v¨n minh" (tr.59-60). V¨n ho¸ g¾n liÒn víi x©y dùng ®êi sèng míi. Còng thêi gian nμy, Ng−êi viÕt t¸c phÈm §êi sèng míi, kªu gäi thùc hμnh ®êi sèng míi trong mçi lÜnh vùc, mçi tÇng líp vμ trong tõng con ng−êi. Trong t¸c phÈm nμy, Ng−êi ®· nªu lªn nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n chØ ®¹o viÖc bá cò, lμm míi: "§êi sèng míi kh«ng ph¶i lμ c¸i g× cò còng bá hÕt, kh«ng ph¶i c¸i g× còng lμm míi. C¸i g× cò mμ xÊu, th× ph¶i bá... C¸i g× cò mμ kh«ng xÊu, nh−ng phiÒn phøc th× ph¶i söa ®æi l¹i cho hîp lý... C¸i g× cò mμ tèt, th× ph¶i ph¸t triÓn thªm... C¸i g× míi mμ hay th× ta ph¶i lμm" (tr.94-95). VÒ hμnh chÝnh, t− ph¸p còng ph¶i ®æi míi. Ng−êi nãi: "ChÝnh phñ Céng hoμ D©n chñ lμ g×? Lμ ®μy tí chung cña d©n, tõ Chñ tÞch toμn quèc ®Õn lμng. D©n lμ chñ th× ChÝnh phñ lμ ®μy tí. Lμm viÖc ngμy nay kh«ng ph¶i lμ ®Ó th¨ng quan, ph¸t tμi" (tr.60). Göi th− cho Héi nghÞ t− ph¸p toμn quèc, Ng−êi nh¾c nhë: "C¸c b¹n lμ nh÷ng ng−êi phô tr¸ch thi hμnh ph¸p luËt. LÏ tÊt nhiªn c¸c b¹n cÇn ph¶i nªu cao c¸i g−¬ng "phông c«ng, thñ ph¸p, chÝ c«ng v« t−" cho nh©n d©n noi theo" (tr.382) . §Ó l·nh ®¹o sù nghiÖp kh¸ng chiÕn cña toμn d©n ®i tíi th¾ng lîi hoμn toμn, c«ng t¸c x©y dùng ®¶ng lu«n lu«n lμ nhiÖm vô then chèt. "§¶ng vÝ nh− c¸i m¸y ph¸t ®iÖn..., m¸y ph¸t m¹nh th× ®Ìn s¸ng" (tr.551-552). V× vËy, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh«ng ngõng ch¨m lo x©y dùng §¶ng ta thμnh mét ®¶ng m¸cxÝt-lªninnÝt ®oμn kÕt, thèng nhÊt, v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t− t−ëng vμ tæ chøc, ®ång thêi Ng−êi còng kh«ng coi nhÑ båi d−ìng cho c¸n bé, ®¶ng viªn vÒ ph−¬ng ph¸p c«ng t¸c vμ lÒ lèi lμm viÖc. Nh÷ng bøc th− Ng−êi göi c¸c ®ång chÝ B¾c Bé vμ Trung Bé ®Çu n¨m 1947, nhÊt lμ t¸c phÈm "Söa ®æi lèi lμm viÖc" lμ nh÷ng v¨n kiÖn quan träng vÒ x©y dùng ®¶ng. Ng−êi ®· nghiªm kh¾c chØ ra vμ phª ph¸n nh÷ng sai lÇm, khuyÕt ®iÓm cña mét sè c¸n bé, ®¶ng viªn cã h¹i cho sù nghiÖp kh¸ng chiÕn, nh− ®Çu ãc bÌ ph¸i, ®Þa ph−¬ng, hÑp hßi, qu©n phiÖt, v« tæ chøc, v« kû luËt, v.v.. Ng−êi ®Æc biÖt chó träng gi¸o dôc c¸n bé, ®¶ng viªn vÒ t− c¸ch ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, vÒ ph−¬ng ph¸p, c¸ch thøc vËn ®éng quÇn chóng, nhÊt lμ vÒ tinh thÇn tù phª b×nh vμ phª b×nh. Ng−êi chØ râ: "mét §¶ng mμ giÊu giÕm khuyÕt ®iÓm cña m×nh lμ mét §¶ng háng. Mét §¶ng cã gan thõa nhËn khuyÕt ®iÓm cña m×nh, v¹ch râ nh÷ng c¸i ®ã, v× ®©u mμ cã khuyÕt ®iÓm ®ã, xÐt râ hoμn c¶nh sinh ra khuyÕt ®iÓm ®ã, råi t×m kiÕm mäi c¸ch ®Ó söa ch÷a khuyÕt ®iÓm ®ã. Nh− thÕ lμ mét §¶ng tiÕn bé, m¹nh d¹n, ch¾c ch¾n, ch©n chÝnh" (tr. 261). KÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i, chñ nghÜa yªu n−íc víi chñ nghÜa quèc tÕ, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· khai th¸c, tËn dông mäi kh¶ n¨ng vμ lùc l−îng nh»m t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp to lín ®Ó ®¸nh th¾ng kÎ thï. Ngay tõ nh÷ng ngμy ®Çu kh¸ng chiÕn, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· viÕt nhiÒu th− göi ®Õn nh©n d©n Ph¸p tá râ sù hiÓu biÕt vμ t×nh X XI
 • 5. 0 1 th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc, ph©n biÖt râ nh©n d©n Ph¸p yªu chuéng c«ng lý vμ hoμ b×nh víi bän thùc d©n x©m l−îc, ph©n biÖt thùc d©n ph¶n ®éng vμ thùc d©n kh«ng ph¶n ®éng, tøc lμ "nh÷ng ng−êi tμi chÝnh vμ kinh tÕ Ph¸p muèn kinh doanh ë xø ta" (tr.7). Ng−êi còng tranh thñ nh÷ng dÞp tr¶ lêi pháng vÊn cña b¸o chÝ n−íc ngoμi ®Ó nªu cao tÝnh chÊt chÝnh nghÜa vμ kªu gäi sù ®ång t×nh, ñng hé cña nh©n d©n thÕ giíi ®èi víi cuéc kh¸ng chiÕn v× tù do, ®éc lËp cña nh©n d©n ta. Kh¼ng ®Þnh chÝnh s¸ch ngo¹i giao hoμ b×nh vμ th©n thiÖn víi tÊt c¶ c¸c n−íc, Ng−êi tuyªn bè: ViÖt Nam muèn "Lμm b¹n víi tÊt c¶ mäi n−íc d©n chñ vμ kh«ng g©y thï o¸n víi mét ai" (tr.220). "Th¸i ®é n−íc ViÖt Nam ®èi víi nh÷ng n−íc ¸ ch©u lμ mét th¸i ®é anh em, ®èi víi ngò c−êng 1 lμ mét th¸i ®é b¹n bÌ" (tr.136). §Çu n¨m 1948, Ng−êi ®· chñ ®éng ph¸ thÕ bao v©y cña kÎ thï, cö mét ®oμn c¸n bé ngo¹i giao ®Çu tiªn cña ta sang c¸c n−íc Th¸i Lan, MiÕn §iÖn, Trung Hoa, TiÖp Kh¾c ®Ó tuyªn truyÒn vÒ cuéc kh¸ng chiÕn anh dòng, chÝnh nghÜa cña nh©n d©n ViÖt Nam. Nhê nh÷ng ho¹t ®éng ngo¹i giao kh«ng mÖt mái ®ã, cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta ®· ®−îc nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi biÕt ®Õn vμ tá th¸i ®é ®ång t×nh, ñng hé sù nghiÖp chÝnh nghÜa cña chóng ta. * * * Trªn ®©y lμ nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ t− t−ëng vμ ho¹t ®éng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®−îc ph¶n ¸nh trong TËp 5 cña bé Hå ChÝ Minh Toμn tËp, tõ 1947 ®Õn 1949. So víi lÇn xuÊt b¶n thø nhÊt, lÇn nμy tËp s¸ch ®· bæ sung h¬n 100 bμi míi s−u tÇm ®−îc, trong ®ã cã h¬n 30 bμi lÇn ®Çu tiªn ®−îc c«ng bè. Chóng t«i còng ®−a vμo phÇn Phô lôc danh môc c¸c s¾c lÖnh do Ng−êi ký tõ 1947 ®Õn 1949 ®Ó b¹n ®äc tiÖn tham kh¶o vμ tra cøu. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song do h¹n chÕ vÒ thêi gian vμ n¨ng lùc, ch¾c ch¾n r»ng tËp s¸ch nμy kh«ng tr¸nh khái cßn thiÕu sãt. Chóng t«i mong nhËn ®−îc sù chØ b¶o cña b¹n ®äc gÇn xa. VIÖN NGHI£N CøU CHñ NGHÜA M¸C - L£NIN Vμ T¦ T¦ëNG Hå CHÝ MINH ___________ 1. N¨m n−íc lín lμ Liªn X«, Anh, Mü, Ph¸p vμ Trung Quèc. LêI K£U GäI §ÇU N¡M MíI (1947) Hìi toμn thÓ ®ång bμo Nam, Trung, B¾c! H«m nay mång 1 th¸ng Giªng n¨m 1947, t«i thay mÆt ChÝnh phñ chóc toμn thÓ ®ång bμo, vμ kiÒu bμo ë h¶i ngo¹i, Chóc c¸c bé ®éi, tù vÖ vμ d©n qu©n, Chóc c¸c em thanh niªn, phô n÷ vμ c¸c ch¸u thiÕu nhi, n¨m míi, mét n¨m míi ®oμn kÕt, mét n¨m míi kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn, mét n¨m míi th¾ng lîi. §Õn n¨m nay, thùc d©n Ph¸p c−íp n−íc ta ®· 85 n¨m tr−êng. Trong 85 n¨m sØ nhôc ®ã, ®ång bμo ta cha truyÒn con nèi ®· chÞu biÕt bao nhiªu nçi ®¾ng cay. Trong 85 n¨m ®ã, thùc d©n Ph¸p lμm chÕt d©n ta Ýt nhÊt còng ®Õn 7, 8 triÖu ng−êi, chÕt v× chóng h·m ®ãi, chÕt v× chóng khñng bè, chÕt v× chóng ®em ®i chiÕn tr−êng. N¨m ngo¸i chØ ë B¾c Bé vμ miÒn B¾c Trung Bé ®· h¬n 2 triÖu ®ång bμo chÕt ®ãi. Ng−êi bÞ chóng lμm chÕt ®· råi, cßn nh÷ng ng−êi sèng th× lÇm than d−íi ¸ch n« lÖ, th©n ngùa m×nh tr©u! Tõ n¨m nay trë ®i, ®ång bμo ta, con ch¸u Hai Bμ Tr−ng, con ch¸u Lý Th−êng KiÖt, TrÇn H−ng §¹o, Lª Lîi, NguyÔn HuÖ, Nïng TrÝ Cao, cã chÞu ®Ó n−íc non Hång L¹c cho thùc d©n Ph¸p giμy xÐo, cã chÞu ®Ó nßi gièng Rång Tiªn cho thùc d©n Ph¸p giμy ®¹p n÷a kh«ng? Kh«ng, quyÕt kh«ng! Chóng ta ®em lùc l−îng cña 20 triÖu ®ång bμo, chèng l¹i mÊy XII
 • 6. 2 3 v¹n thùc d©n Ph¸p. Chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Dï ta cÇn ph¶i hy sinh 4 triÖu hay 8 triÖu ng−êi, mμ n−íc ta ®−îc ®éc lËp, d©n ta ®−îc tù do, tæ tiªn ta ®−îc vÎ vang, con ch¸u ta ®−îc h¹nh phóc, còng cßn h¬n chÞu cói ®Çu mμ lμm n« lÖ cho thùc d©n Ph¸p mu«n ®êi. Hìi toμn thÓ ®ång bμo! Hìi nam n÷ chiÕn sÜ! T«i xin thay mÆt toμn quèc göi lêi chμo n¨m míi cho nh©n d©n Ph¸p, lμ b¹n cña nh©n d©n ta. Hìi toμn thÓ ®ång bμo, toμn thÓ chiÕn sÜ! N¨m míi chóng ta ph¶i ®em lùc l−îng míi, quyÕt t©m míi ®Ó giμnh lÊy th¾ng lîi míi, ®Ó x©y dùng mét ®êi sèng míi, mét n−íc non míi. ViÖt Nam ®éc lËp, thèng nhÊt mu«n n¨m! Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi mu«n n¨m! Ngμy 1 th¸ng 1 n¨m 1947 S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.13-14. TH¦ GöI CHÝNH PHñ Vμ NH¢N D¢N PH¸P NH¢N DÞP §ÇU N¡M MíI Nh©n danh ChÝnh phñ vμ quèc d©n ViÖt Nam vμ riªng t«i, t«i chóc ChÝnh phñ vμ quèc d©n Ph¸p, mét n¨m míi tèt ®Ñp. Mong quèc d©n Ph¸p hiÓu r»ng chóng t«i kh«ng thï h»n g× d©n téc Ph¸p. Chóng t«i b¾t buéc ph¶i chiÕn ®Êu, chèng bän thùc d©n ph¶n ®éng ®ang m−u m« xÎ c¾t Tæ quèc chóng t«i, ®−a chóng t«i vμo vßng n« lÖ vμ gieo r¾c sù chia rÏ gi÷a hai d©n téc Ph¸p vμ ViÖt. Nh−ng chóng t«i kh«ng chiÕn ®Êu chèng n−íc Ph¸p míi vμ quèc d©n Ph¸p, chóng t«i l¹i cßn muèn hîp t¸c th©n ¸i. ë ViÖt Nam còng nh− ë Ph¸p, cã rÊt nhiÒu ng−êi Ph¸p ®μn «ng vμ ®μn bμ yªu chuéng c«ng lý vμ tù do. Nh÷ng ng−êi ®ã hiÓu vμ bªnh vùc nh÷ng nguyÖn väng cña chóng t«i. Hä míi thËt lμ nh÷ng ng−êi bªnh vùc ®øng ®¾n quyÒn lîi ch©n chÝnh cña n−íc Ph¸p vμ khèi Liªn hiÖp Ph¸p. T«i thμnh thùc c¶m t¹ nh÷ng ng−êi Ph¸p ®ã. T«i kªu gäi nh©n d©n Ph¸p ®Ó chÊm døt cuéc chiÕn tranh huynh ®Ö t−¬ng tμn vμ n¨m 1947 mang l¹i nÒn hoμ b×nh vμ t×nh h÷u ¸i gi÷a n−íc Ph¸p vμ n−íc ViÖt Nam. Ngμy 1 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.15.
 • 7. 4 5 §IÖN V¡N GöI VÖ QUèC QU¢N Vμ D¢N QU¢N Tù VÖ TRUNG, NAM, B¾C T«i võa nhËn ®−îc lêi chóc tông cña bé ®éi vμ d©n qu©n trong dÞp lÔ Nguyªn ®¸n, t«i rÊt c¶m ®éng. T«i nghiªng m×nh tr−íc sù hy sinh lín lao cña c¸c chiÕn sÜ vÖ quèc qu©n vμ tù vÖ ®· tö trËn ë kh¾p c¸c mÆt trËn trong n¨m võa qua, t«i rÊt lÊy lμm c¶m kÝch nhËn thÊy toμn thÓ bé ®éi vμ d©n qu©n cïng mét chÝ c−¬ng quyÕt kh¸ng chiÕn, cïng mét lßng tinh thμnh ®oμn kÕt vμ thùc hiÖn qu©n d©n nhÊt trÝ. T«i tin t−ëng vμo d©n qu©n vμ bé ®éi ®Ó b¶o vÖ ®Êt n−íc vμ ®em sù th¾ng lîi cuèi cïng vÒ cho Tæ quèc. Cïng nhau nç lùc kh¸ng chiÕn, chóng ta quyÕt giμnh ®éc lËp vμ thèng nhÊt cho n−íc ViÖt Nam. Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi! ViÖt Nam thèng nhÊt, ®éc lËp mu«n n¨m! Tinh thÇn qu©n d©n nhÊt trÝ mu«n n¨m! Chμo quyÕt th¾ng Th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.16. TH¦ GöI T¦íNG L¥CLÐC KÝnh göi §¹i t−íng, th©n h÷u, Ngμi lμ mét ®¹i qu©n nh©n vμ mét nhμ ®¹i ¸i quèc. Ngμi ®· chiÕn th¾ng vμ chiÕn th¾ng anh dòng kÎ x©m l¨ng n−íc ngμi. §ã lμ mét ®iÒu mμ thiªn h¹ - tr−íc hÕt lμ ng−êi ViÖt Nam - rÊt kh©m phôc. Mét nhμ ¸i quèc träng nh÷ng ng−êi ¸i quèc n−íc kh¸c. Mét ng−êi yªu quª h−¬ng m×nh, träng quª h−¬ng cña kÎ kh¸c. T«i ch¾c r»ng ®ã còng lμ ý kiÕn cña ngμi. Ngμi muèn n−íc Ph¸p ®éc lËp vμ thèng nhÊt. Chóng t«i còng muèn n−íc ViÖt Nam ®éc lËp vμ thèng nhÊt. Ngμi vμ chóng t«i cïng mét chÝ h−íng. Lõng danh víi nh÷ng chiÕn c«ng, ngμi l¹i ®i ®¸nh mét d©n téc chØ muèn ®éc lËp, thèng nhÊt quèc gia, vμ mét n−íc chØ muèn hîp t¸c nh− anh em víi n−íc ngμi sao? Ph¶i ch¨ng ®ã lμ mét c«ng viÖc b¹c bÏo ®au ®ín? Gi¸ thö ngμi ®¸nh ®−îc chóng t«i ®i n÷a - ®Êy lμ mét ®iÒu viÓn v«ng, v× nÕu ngμi m¹nh vÒ vËt chÊt, th× chóng t«i ®©y, m¹nh vÒ tinh thÇn, víi mét chÝ c−¬ng quyÕt chiÕn ®Êu cho tù do cña chóng t«i - th× nh÷ng th¾ng lîi t¹m thêi kia ch¼ng nh÷ng kh«ng t¨ng thªm mμ l¹i cßn lμm tæn th−¬ng ®Õn uy danh qu©n nh©n vμ t− c¸ch ¸i quèc cña ngμi. T«i biÕt ngμi c−¬ng trùc, thμnh thùc còng nh− ngμi can ®¶m.
 • 8. 6 7 Ngμi ®· tõng t¸c chiÕn. Cã lÏ ngμi cã thÓ t¹o ®−îc hoμ b×nh, mét nÒn hoμ b×nh hîp c«ng lý vμ xøng ®¸ng, thuËn tiÖn cho hai d©n téc chóng ta, mÆc dÇu trong hoμn c¶nh do kÎ kh¸c g©y ra, mμ vÉn kh«ng døt t×nh h÷u nghÞ. Chóng t«i ®· nhÊt quyÕt ë trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p, céng t¸c thμnh thùc víi n−íc Ph¸p vμ t«n träng quyÒn lîi kinh tÕ, v¨n hãa Ph¸p trong n−íc chóng t«i. Nh−ng chóng t«i còng nhÊt quyÕt chiÕn ®Êu ®Õn cïng cho ®éc lËp vμ thèng nhÊt quèc gia. Tuy nhiªn, mét sù hoμ b×nh hîp c«ng lý cßn cã thÓ cøu v·n ®−îc t×nh thÕ. N−íc Ph¸p sÏ kh«ng thu ®−îc mèi lîi g× trong mét cuéc chiÕn tranh thuéc ®Þa. Th−a §¹i t−íng, th©n h÷u, t«i nãi víi ngμi víi mét tÊm lßng thμnh thùc vμ ®au ®ín. §au ®ín v× tr«ng thÊy bao nhiªu chiÕn sÜ thanh niªn Ph¸p vμ ViÖt ®ang tμn s¸t lÉn nhau. Nh÷ng thanh niªn hy väng cña hai n−íc chóng ta, vμ ®¸ng lÏ ph¶i sèng cïng nhau nh− anh em. Tr©n träng chóc mõng ngμi trong dÞp ®Çu n¨m. Ngμy 1 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.17-18. TR¶ LêI C¸C NHμ B¸O - Hái: Th−a Chñ tÞch, Bé tr−ëng Mutª sÏ ra gÆp Chñ tÞch kh«ng? - §¸p: Xin anh em hái Bé tr−ëng Mutª th× râ h¬n. Dï sao, t«i víi Bé tr−ëng lμ b¹n cò. T«i sÏ rÊt hoan nghªnh gÆp ng−êi b¹n t«i. - Hái: Xin Chñ tÞch cho biÕt ý nghÜa cña cuéc chiÕn tranh nμy? - §¸p: 1. ViÖt Nam kh«ng chiÕn tranh chèng n−íc Ph¸p vμ d©n Ph¸p v× ta muèn hai d©n téc ViÖt - Ph¸p céng t¸c thËt thμ. 2. Nh−ng tù do ®éc lËp lμ quyÒn trêi cho cña mçi d©n téc. Bän thùc d©n ph¶n ®éng dïng vò lùc ph¸ ho¹i quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp cña d©n ta, cho nªn d©n ta ph¶i kh¸ng chiÕn ®Ó gi÷ g×n ®Êt n−íc. - Hái: Thùc d©n ph¶n ®éng vμ thùc d©n kh«ng ph¶n ®éng kh¸c nhau chç nμo? - §¸p: Cã nh÷ng ng−êi tμi chÝnh vμ kinh tÕ Ph¸p muèn kinh doanh ë xø ta. Hä hiÓu r»ng muèn kinh doanh sinh lîi, th× ph¶i thËt thμ céng t¸c víi ta. Muèn céng t¸c, th× ph¶i ®Ó ta ®éc lËp vμ thèng nhÊt. §ã lμ h¹ng thùc d©n kh«ng ph¶n ®éng. Cßn nh÷ng bän cø muèn dïng ©m m−u hoÆc vò lùc ®Ó d×m ta xuèng, ®ã lμ thùc d©n ph¶n ®éng. - Hái: Cuéc kh¸ng chiÕn sÏ kÕt liÔu thÕ nμo? - §¸p: LÞch sö thÕ giíi vμ lÞch sö n−íc ta tá cho ta biÕt r»ng: 1. HÔ mét d©n téc ®· ®øng lªn kiªn quyÕt tranh ®Êu cho Tæ quèc hä th× kh«ng ai, kh«ng lùc l−îng g× chiÕn th¾ng ®−îc hä. D©n ViÖt Nam muèn hoμ b×nh, nh−ng v× vËn mÖnh cña Tæ quèc, cña gièng nßi, th× sÏ kh¸ng chiÕn ®Õn cïng, kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi.
 • 9. 8 9 2. Chóng ta hiÓu biÕt vμ kÝnh träng d©n téc Ph¸p. NÕu ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p kh«ng ®Ó bän thùc d©n ph¶n ®éng ph¸ ho¹i hoμ b×nh, ph¸ ho¹i lîi Ých vμ danh dù Ph¸p, ph¸ ho¹i t×nh th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc ViÖt - Ph¸p, nÕu ChÝnh phñ Ph¸p dμn xÕp theo c¸ch hoμ b×nh, t«n träng chñ quyÒn cña ta, th× ta vÉn s½n sμng ®μm ph¸n. 3. Mü ®· nhËn Phi LuËt T©n ®éc lËp, Anh ®· høa Ên §é ®éc lËp. Kh«ng lÏ mét n−íc tiÒn tiÕn nh− n−íc Ph¸p, v× bän thùc d©n ph¶n ®éng, mμ cam chÞu tiÕng bÊt nh©n kh«ng c«ng nhËn ViÖt Nam ®éc lËp. Tr¶ lêi ngμy 2-1-1947. S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.19-20. TH¦ GöI Bé TR¦ëNG MUT£ KÝnh göi Bé tr−ëng Mutª, Uû viªn cña ChÝnh phñ Ph¸p, T«i lÊy lμm vui mõng ®−îc biÕt ngμi tíi Hμ Néi. Xin cã lêi chμo mõng ngμi, v× ngμi võa lμ b¹n cò, võa lμ ®¹i diÖn cho n−íc Ph¸p míi, võa lμ sø gi¶ cña hoμ b×nh. T«i rÊt mong vμ rÊt sung s−íng ®−îc héi kiÕn víi ngμi l©u mét chót ®Ó tá râ ý muèn thμnh thùc hoμ b×nh vμ céng t¸c cña chóng t«i, vμ ®Ó chuyÓn ®Ö víi ngμi nh÷ng ®Ò nghÞ cña chóng t«i vÒ viÖc lËp l¹i sù giao h¶o gi÷a hai n−íc chóng ta. T«i mong ®−îc tr¶ lêi, vμ xin göi ngμi lêi chμo th©n ¸i. Xin ngμi chuyÓn nh÷ng ý nghÜ th©n ¸i cña t«i cho «ng Guýtxtav¬1) . Ngμy 3 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.21. ___________ 1) Guýtxtav¬ (Gustave) lμ con trai Mutª, ng−êi cã quen biÕt víi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh (B.T).
 • 10. 10 11 TH¦ GöI ¤NG Cï HUY CËN Chó CËn, §· l©u kh«ng gÆp chó, nhí l¾m. Nay cã viÖc cÇn. Chó ph¶i vÒ ngay. VÒ ®Õn th× t×m gÆp Nam gÊp. C«ng viÖc trong ®ã, giao l¹i cho chó Nh©n. T«i göi lêi th¨m tÊt c¶ ®ång bμo trong Êy. Chê chó. Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Ngμy 5 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH B¶n gèc l−u t¹i Trung t©m l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. TH¦ GöI CHÝNH PHñ, QUèC HéI Vμ NH¢N D¢N PH¸P KÝnh göi ChÝnh phñ, Quèc héi vμ nh©n d©n Ph¸p, Thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam, t«i trÞnh träng tuyªn bè cïng n−íc Ph¸p r»ng: 1. Nh©n d©n ViÖt Nam kh«ng tranh ®Êu chèng n−íc Ph¸p vμ nh©n d©n Ph¸p. §èi víi n−íc Ph¸p vμ nh©n d©n Ph¸p, nh©n d©n ViÖt Nam vÉn th©n thiÖn, tin cËy vμ kh©m phôc. 2. Nh©n d©n ViÖt Nam thμnh thùc muèn céng t¸c víi nh©n d©n Ph¸p nh− anh em trªn mét c¨n b¶n tÝn nghÜa vμ b×nh ®¼ng. 3. Nh©n d©n ViÖt Nam chØ ®ßi ®éc lËp vμ thèng nhÊt quèc gia trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p, mét khèi liªn hiÖp do sù tù do tho¶ thuËn t¹o nªn. 4. Nh©n d©n ViÖt Nam chØ muèn cã hoμ b×nh, mét nÒn hoμ b×nh thùc sù, ®Ó kiÕn thiÕt quèc gia víi sù céng t¸c cña nh÷ng ng−êi b¹n Ph¸p ch©n chÝnh. 5. Nh©n d©n ViÖt Nam cam kÕt kh«ng nh÷ng t«n träng nh÷ng quyÒn lîi kinh tÕ vμ v¨n ho¸ Ph¸p ë ViÖt Nam, mμ cßn gióp cho nh÷ng quyÒn lîi ®ã ph¸t triÓn thªm ®Ó Ých lîi chung cho c¶ hai n−íc. 6. Nh©n d©n ViÖt Nam ®· bÞ chÝnh s¸ch vò lùc, chÝnh s¸ch x©m l¨ng cña mét vμi ng−êi ®¹i diÖn Ph¸p ë §«ng D−¬ng x« ®Èy vμo mét cuéc chiÕn tranh tù vÖ th¶m khèc. Nh÷ng ng−êi ®¹i diÖn ®ã t×m mäi
 • 11. 12 13 c¸ch ®Ó chia rÏ d©n téc chóng t«i, c¾t xÐn Tæ quèc chóng t«i, x©m ph¹m chñ quyÒn quèc gia cña chóng t«i, ng¨n c¶n kh«ng cho chóng t«i ®éc lËp vμ ph¸ ho¹i sù hîp t¸c thμnh thùc cña hai d©n téc ViÖt- Ph¸p. 7. Muèn lËp l¹i hoμ b×nh, chØ cÇn: a) Trë l¹i t×nh tr¹ng tr−íc ngμy 20-11 vμ 17-12-1946, ®×nh chØ ngay vμ ®×nh chØ thùc sù nh÷ng cuéc xung ®ét trong toμn câi ViÖt Nam (Nam Kú, Trung Kú vμ B¾c Kú). b) Lμm xóc tiÕn ngay c«ng viÖc cña c¸c Uû ban ®· dù ®Þnh ®Æt ra ®Ó thi hμnh T¹m −íc 14-9-19461 , c¸c Uû ban nμy ph¶i häp ë Sμi Gßn vμ Hμ Néi, nh−ng kh«ng ë §μ L¹t. c) TiÕp tôc ngay nh÷ng cuéc ®iÒu ®×nh ë Ph«ngtenn¬bl« ®Ó gi¶i quyÕt mét c¸ch vÜnh cöu vÊn ®Ò giao thiÖp gi÷a hai n−íc Ph¸p, ViÖt. NhiÒu thμnh thÞ, lμng m¹c ®· bÞ tμn ph¸, hμng v¹n ®μn bμ, trÎ con vμ ng−êi giμ c¶ ViÖt Nam ®· bÞ phi ph¸o tμn s¸t. Vμ ®· nhiÒu binh lÝnh trai trÎ Ph¸p vμ ViÖt chÕt hoÆc bÞ th−¬ng. Bao nhiªu ®æ n¸t ®· chång chÊt lªn nhau, m¸u ch¶y còng ®· nhiÒu. ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p chØ cÇn cã mét cö chØ c«ng nhËn ®éc lËp vμ thèng nhÊt cña n−íc ViÖt Nam lμ chÊm døt ®−îc nh÷ng tai biÕn nμy; hoμ b×nh vμ trËt tù sÏ trë l¹i ngay tøc kh¾c. D©n téc ViÖt Nam ®ang chê ®îi cö chØ ®ã. N−íc Ph¸p míi mu«n n¨m! N−íc ViÖt Nam ®éc lËp vμ thèng nhÊt mu«n n¨m! T×nh th©n thiÖn Ph¸p ViÖt mu«n n¨m! Ngμy 7 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.22-23. TH¦ KHEN NGîI C¸C CHIÕN SÜ BÞ TH¦¥NG Vμ Sù TËN T¢M CñA C¸C Y SÜ, KH¸N Hé, CøU TH¦¥NG Cïng c¸c nam n÷ chiÕn sÜ bÞ th−¬ng , T«i tiÕp ®−îc nhiÒu th¬ nam n÷ chiÕn sÜ bÞ th−¬ng, h¨ng h¸i høa víi t«i r»ng: hÔ vÕt th−¬ng khái, th× l¹i xin ra mÆt trËn. Lßng yªu n−íc, chÝ kiªn quyÕt cña c¸c chiÕn sÜ thËt lμ ®¸ng quý! C¸c chiÕn sÜ ®· hy sinh m¸u mñ ®Ó gi÷ g×n ®Êt n−íc. Nay ®· bÞ th−¬ng mμ cßn mong mái ra s¸t ®Þch ë trËn tiÒn. C¸c chiÕn sÜ thËt xøng ®¸ng víi Tæ quèc, vμ Tæ quèc sÏ kh«ng bao giê quªn nh÷ng ng−êi con yªu quý nh− thÕ. T«i thay mÆt ChÝnh phñ hái th¨m vμ chóc anh chÞ em mau lμnh m¹nh. C¸c anh em thÇy thuèc vμ chÞ em kh¸n hé, cøu th−¬ng, T«i ®−îc b¸o c¸o r»ng: C¸c thÇy thuèc vμ kh¸n hé ®Òu hÕt lßng s¨n sãc th−¬ng binh mét c¸ch rÊt chu ®¸o. ThÕ lμ c¸c b¹n còng trùc tiÕp tham gia kh¸ng chiÕn cøu quèc. T«i thay mÆt anh em th−¬ng binh, c¶m ¬n c¸c b¹n, vμ khuyªn c¸c b¹n g¾ng søc. T«i göi cho tÊt c¶ mäi ng−êi trong nhμ th−¬ng lêi chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng. Chñ tÞch ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ Hå CHÝ MINH ViÕt ngμy 8-1-1947. B¶n gèc l−u t¹i Trung t©m l−u tr÷ Quèc gia I.
 • 12. 14 15 TH¥ GöI TÆNG B¸O §éC LËP NH¢N MïA XU¢N KH¸NG CHIÕN §ÇU TI£N N¨m míi thÕ cho n¨m ®· cò. B¸o "§éc lËp" cña §¶ng D©n chñ2 . Kªu gäi toμn thÓ d©n ViÖt Nam, §oμn kÕt vμ th¾t chÆt hμng ngò, Kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn ®Õn kú cïng, §Ó gi÷ chñ quyÒn vμ l·nh thæ. Chê ngμy ®éc lËp ®· thμnh c«ng. TÕt Êy tha hå bμn víi cç. Ngμy 8 th¸ng 1 n¨m 1947 B¸o §éc lËp, sè 1024, ngμy 27-11-1974. LêI K£U GäI NH¢N NGμY TÕT NGUY£N §¸N N¡M 1947 TÕt ®· gÇn ®Õn. Theo tôc lÖ th−êng, th× ®ång bμo tõ Nam chÝ B¾c, tõ thμnh thÞ ®Õn th«n quª, ai còng s¾m söa ¨n TÕt. Song TÕt n¨m nay, ph¶i lμ mét TÕt kh¸ng chiÕn. ChiÕn sÜ ë tiÒn ph−¬ng ®ang chÞu ®ãi chÞu rÐt, x«ng pha bom ®¹n, ®em x−¬ng m¸u ®Ó gi÷ g×n Tæ quèc, ®Ó b¶o vÖ cho ®ång bμo hËu ph−¬ng ®−îc an toμn. §ång bμo c¸c chiÕn khu th× nhμ tan cña mÊt, l−u l¹c, t¶n c−, ¨n ®ãi mÆc rÐt, cùc khæ ®iªu linh. Tr−íc t×nh tr¹ng ®ã, ®ång bμo c¸c n¬i kh¸c cã nì lßng ¨n TÕt linh ®×nh kh«ng? Ch¾c lμ kh«ng! VËy t«i kªu gäi toμn thÓ ®ång bμo: 1. Ph¶i hÕt søc tiÕt kiÖm, ®Ó dμnh tiÒn b¹c, c¬m g¹o, cho cuéc kh¸ng chiÕn l©u dμi. 2. Nh©n dÞp TÕt kh¸ng chiÕn, mäi ng−êi thi nhau ®μo hÇm tró Èn vμ lμm nh÷ng viÖc cÇn kÝp, ®Ó phßng tr−íc bän ®Þch tÊn c«ng. 3. Ra søc thi nhau t¨ng gia s¶n xuÊt. 4. Rñ nhau göi ®å uý l¹o cho chiÕn sÜ ë tiÒn ph−¬ng, cã g× göi nÊy, quμ b¸nh vμ th− tõ, ®Ó tá t×nh th©n ¸i. NhÊt lμ phô n÷, thanh niªn vμ thiÕu nhi, nªn phô tr¸ch tæ chøc viÖc nμy.
 • 13. 16 17 Chóng ta ph¶i lμm sao cho TÕt nμy thËt lμ mét TÕt kh¸ng chiÕn. Bao giê kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, ®éc lËp thμnh c«ng, chóng ta sÏ cïng nhau ¨n TÕt linh ®×nh. Ngμy 8 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.24. CHóC N¡M MíI Cê ®á sao vμng tung bay tr−íc giã, TiÕng kÌn kh¸ng chiÕn vang dËy non s«ng. Toμn d©n kh¸ng chiÕn, toμn diÖn kh¸ng chiÕn, ChÝ ta ®· quyÕt, lßng ta ®· ®ång. TiÕn lªn chiÕn sÜ! TiÕn lªn ®ång bμo! Søc ta ®· m¹nh, ng−êi ta ®· ®«ng. Tr−êng kú kh¸ng chiÕn, nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! Thèng nhÊt ®éc lËp, nhÊt ®Þnh thμnh c«ng ! N¨m §inh Hîi (1947) Hå CHÝ MINH S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt, Hμ Néi, 1958, t.1, tr. 129.
 • 14. 18 19 LêI K£U GäI CHÝNH PHñ Vμ NH¢N D¢N PH¸P ChiÕn tranh ®· bïng næ, mét cuéc chiÕn tranh huynh ®Ö t−¬ng tμn do chÝnh s¸ch vâ lùc vμ x©m l−îc cña chñ nghÜa thùc d©n Ph¸p b¾t chóng t«i ph¶i chÞu ®ùng. ¤ng Bé tr−ëng Mutª ®· ®Õn ®iÒu tra. TiÕc thay «ng ®· ch¼ng muèn gÆp t«i. V× thÕ «ng ®· trë vÒ víi mét nhËn ®Þnh sai lÇm vÒ t×nh h×nh ViÖt Nam. Ng−êi ta ®· vu cho chóng t«i cè ý g©y cuéc chiÕn tranh nμy. §iÒu ®ã hoμn toμn sai sù thùc. T«i chØ nh¾c l¹i ®©y mét vμi viÖc: ChÝnh phñ míi cña chóng t«i thμnh lËp sau khi t«i ë Ph¸p vÒ, gäi lμ ChÝnh phñ kiÕn quèc cßn ChÝnh phñ tr−íc th× gäi lμ ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn. Uû ban kh¸ng chiÕn toμn quèc ViÖt Nam ®· gi¶i t¸n. Mét ch−¬ng tr×nh kiÕn thiÕt kinh tÕ x©y dùng c¸c miÒn kiÓu mÉu ®· ®−îc ban hμnh. ChÝnh t«i ®· nhiÒu lÇn kªu gäi ChÝnh phñ vμ Quèc héi Ph¸p ®Ó g©y hoμ b×nh vμ tin t−ëng lÉn nhau. Ph¶i ch¨ng ®ã lμ mét cuéc g©y chiÕn? QuyÕt lμ kh«ng. Mét mÆt kh¸c, viÖc tiÕp tôc chiÕn sù ë Nam Bé vμ Nam Trung Bé, sù cè t×nh tr× ho·n ph¸i c¸c uû ban ®Ó thi hμnh T¹m −íc, viÖc phong to¶ h¶i c¶ng H¶i Phßng, viÖc chiÕm ®ãng H¶i Phßng vμ L¹ng S¬n, sù tiÕp viÖn qu©n c¶m tö vμ lÝnh lª d−¬ng tíi Hμ Néi vμ §μ N½ng, nh÷ng tèi hËu th− liªn tiÕp, sù tμn s¸t th−êng d©n ë Hμ Néi, ph¶i ch¨ng ®ã lμ nh÷ng b»ng cí chøng tá ý muèn hoμ b×nh cña nh÷ng ng−êi ®¹i diÖn Ph¸p ë ®Êt nμy? V¶ l¹i chóng t«i cã nh÷ng tμi liÖu râ rμng mμ chóng t«i rÊt tiÕc kh«ng ®−îc göi «ng Bé tr−ëng Mutª, nh−ng chóng t«i sÏ c«ng bè khi ph¶i lóc. Lóc ®ã nh©n d©n Ph¸p vμ c¶ thÕ giíi sÏ biÕt ai míi chÝnh lμ nh÷ng ng−êi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ cuéc chiÕn tranh nμy. Chóng t«i muèn g×? Chóng t«i bao giê còng muèn céng t¸c víi d©n téc Ph¸p nh− anh em, trong hoμ b×nh vμ tin t−ëng lÉn nhau. Chóng t«i bao giê còng muèn ®éc lËp vμ thèng nhÊt trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p. Chóng t«i bao giê còng muèn kiÕn thiÕt l¹i n−íc chóng t«i víi sù gióp ®ì cña t− b¶n vμ c¸c nhμ chuyªn m«n Ph¸p ®Ó m−u lîi Ých chung cho c¶ hai d©n téc. Chóng t«i muèn hoμ b×nh ngay ®Ó m¸u ng−êi Ph¸p vμ ViÖt ngõng ch¶y. Nh÷ng dßng m¸u ®ã chóng t«i ®Òu quý nh− nhau. Chóng t«i mong ®îi ë ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p mét cö chØ mang l¹i hoμ b×nh. NÕu kh«ng, chóng t«i b¾t buéc ph¶i chiÕn ®Êu ®Õn cïng ®Ó gi¶i phãng hoμn toμn ®Êt n−íc. N−íc ViÖt Nam cã thÓ bÞ tμn ph¸, nh−ng n−íc ViÖt Nam sÏ l¹i hïng m¹nh h¬n sau cuéc tμn ph¸ ®ã. Cßn n−íc Ph¸p ch¾c ch¾n sÏ mÊt hÕt vμ sÏ biÕn h¼n khái câi ¸ ch©u. Chóng t«i tha thiÕt mong r»ng d©n téc Ph¸p bao giê còng chiÕn ®Êu cho tù do trªn thÕ giíi, sÏ hÕt søc t×m mäi c¸ch ®Ó tr¸nh mét t×nh tr¹ng kh«ng ph−¬ng cøu ch÷a. Ngμy 10 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.26-27.
 • 15. 20 21 §IÖN TR¶ LêI MéT NHμ B¸O Mü 1- Hå ChÝ Minh xin göi tíi nh©n d©n Mü vÜ ®¹i t×nh h÷u nghÞ tèt ®Ñp nhÊt cña nh©n d©n ViÖt Nam vμ hy väng nh©n d©n Mü sÏ ñng hé ViÖt Nam ®Êu tranh giμnh ®éc lËp. 2- Kh«ng cã liªn l¹c tõ bªn ngoμi. VÉn hy väng nh−ng kh«ng biÕt Mü cã thiÖn ý gióp ViÖt Nam giμnh ®éc lËp hay kh«ng. Cã muèn kªu gäi n−íc Mü, nh−ng ch−a biÕt lμm c¸ch nμo. 3- Cuéc chiÕn sÏ tiÕp diÔn chõng nμo Ph¸p ch−a thõa nhËn nÒn ®éc lËp vμ thèng nhÊt cña n−íc ViÖt Nam. 4- §óng. ChÝnh phñ ViÖt Nam sÏ ë gÇn Hμ Néi. 5- Ph¸p b¾t ®Çu x©m l−îc b»ng cuéc bao v©y H¶i Phßng, ngμy 20-11, sau ®ã lμ nh÷ng vô khiªu khÝch hμng ngμy vμ viÖc t¨ng c−êng c¸c lùc l−îng ®ån tró. 6- ViÖt Nam hy väng Mü sÏ gióp c¸c d©n téc nhá giμnh ®éc lËp nh− Tæng thèng Rud¬ven ®· th−êng nãi. 7- KÓ tõ ngμy 19-12, Ph¸p kh«ng hÒ cã sù nç lùc nμo ®Ó ®μm ph¸n mμ chØ t¨ng qu©n. ThËm chÝ «ng Mutª kh«ng muèn gÆp Hå ChÝ Minh. 8- ViÖt Nam ch−a cã liªn hÖ g× víi c¸c phãng viªn Mü. 9- ViÖc Ph¸p buéc téi qu©n NhËt B¶n ë ViÖt Nam lμ ®Ó tuyªn truyÒn. Kh«ng ph¶i qu©n Trung Quèc, qu©n Anh, qu©n Ph¸p ®· quÐt s¹ch qu©n NhËt khái §«ng D−¬ng. §iÒu ch¾c ch¾n lμ ®éi qu©n lª d−¬ng cña Ph¸p ë ®©y chñ yÕu gåm bän ph¸t xÝt. 10- C¸c phãng viªn Mü cã quèc tÞch Mü sÏ ®−îc ®ãn tiÕp khi hä ®Õn gÆp c¸c nhμ chøc tr¸ch ViÖt Nam. 11- ViÖt Nam thu ®−îc mét m¸y bay cña Ph¸p, nh−ng nã kh«ng tèt l¾m. Hy väng Mü sÏ göi gióp chóng t«i vμi chiÕc. 12- ViÖt Nam muèn gi÷ mèi liªn hÖ víi n−íc Mü. Tr¶ lêi ngμy 12-1-1947. TiÕng Anh, b¶n gèc l−u t¹i Trung t©m l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
 • 16. 22 23 TH¦ GöI C¸C L·NH Tô Vμ NH¢N D¢N C¸C N¦íC C¸c vÞ l·nh tô vμ toμn thÓ nh©n d©n Trung Hoa, DiÕn §iÖn vμ toμn ¸ §«ng, Nh©n d©n Ph¸p vμ c¸c thuéc ®Þa Ph¸p, C¸c nh©n sÜ d©n chñ toμn thÕ giíi, T«i thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam tr©n träng c¶m ¬n c¸c vÞ ®· lªn tiÕng ñng hé chÝnh nghÜa vμ tá ®ång t×nh víi cuéc kh¸ng chiÕn cña d©n téc ViÖt Nam. ViÖt Nam chØ muèn hoμ b×nh vμ ®éc lËp, ®Ó céng t¸c th©n thiÖn víi c¸c d©n téc trªn thÕ giíi, tr−íc lμ víi d©n téc anh em ¸ §«ng vμ d©n téc Ph¸p. ViÖt Nam chØ gi÷ g×n chñ quyÒn, ®éc lËp cña m×nh, chø kh«ng hÒ x©m ph¹m ®Õn ai. ThÕ mμ thùc d©n Ph¸p bÊt nh©n béi −íc, ®em tÊt c¶ lùc l−îng hung tμn cña chóng, hßng tiªu diÖt n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. Nh÷ng thμnh thÞ nh− H¶i Phßng, Hμ Néi ®· bÞ thùc d©n Ph¸p ph¸ tan hoang. MÊy ngh×n ®μn bμ, trÎ con ViÖt Nam ®· bÞ tμu bay Ph¸p b¾n chÕt. ViÖt Nam lμ mét bé phËn trong ®¹i gia ®×nh ch©u ¸. VËn mÖnh ViÖt Nam rÊt mËt thiÕt quan hÖ víi vËn mÖnh c¸c d©n téc ¸ ch©u. Thùc d©n Ph¸p muèn ®Ì bÑp ViÖt Nam, tøc lμ muèn ph¸ ho¹i ®¹i gia ®×nh ¸ ch©u cña chóng ta. ViÖt Nam lμ mét bé phËn trong nÒn hoμ b×nh chung toμn thÕ giíi. Thùc d©n Ph¸p g©y nªn chiÕn tranh ë ViÖt Nam, tøc lμ ph¸ ho¹i thÕ giíi hoμ b×nh. VËn mÖnh nh©n d©n Ph¸p vμ c¸c thuéc ®Þa Ph¸p l¹i cμng quan hÖ víi ViÖt Nam. NÕu ®Ó bän thùc d©n kÐo dμi cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam th× ch¼ng nh÷ng nh©n d©n Ph¸p bÞ chÕt ng−êi h¹i cña thªm, mμ ®Þa vÞ n−íc Ph¸p sÏ trë nªn c« ®éc vμ khèi Liªn hiÖp Ph¸p còng kh«ng cßn. Nh©n d©n Angiªri, Tuynidi, Marèc, Ma®ag¸txca, v.v., sÏ tr«ng g−¬ng ViÖt Nam mμ kh«ng ai tin Ph¸p n÷a. V× Tæ quèc, v× tù do, nh©n d©n ViÖt Nam kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn ®Õn cïng. V× nh©n ®¹o, chÝnh nghÜa, v× hoμ b×nh chung vμ lîi Ých chung, nh©n d©n ViÖt Nam mong c¸c vÞ gióp ®ì mäi ph−¬ng diÖn. Mét lÇn n÷a t«i xin thay mÆt toμn d©n ViÖt Nam c¶m ¬n c¸c vÞ ®· tá t×nh th©n ¸i. Ngμy 13 th¸ng 1 n¨m 1947 S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.30-31.
 • 17. 24 25 GöI C¸C VÞ L·NH Tô DIÕN §IÖN Vμ ¸ §¤NG Nh©n dÞp ngμy ®éc lËp cña d©n téc DiÕn §iÖn, thay mÆt d©n téc ViÖt Nam vμ riªng t«i, t«i göi d©n téc DiÕn §iÖn lêi chóc mõng th©n ¸i. T«i còng nh©n dÞp ®ã göi lêi c¶m ¬n «ng Aung San, c¸c «ng Nªru, B«d¬, Ginn¸t vμ c¸c vÞ l·nh tô d©n téc ch©u ¸ ®· tá c¶m t×nh víi d©n téc ViÖt Nam trong cuéc chiÕn ®Êu gi¶i phãng ®Êt n−íc. C¸c d©n téc ch©u ¸ cã ®éc lËp th× nÒn hoμ b×nh thÕ giíi míi thùc hiÖn ®−îc. Mü ®· c«ng nhËn nÒn ®éc lËp cña Phi LuËt T©n. Anh ®· høa ®Ó Ên §é ®−îc ®éc lËp. Hai c−êng quèc Êy ®· thi hμnh ®óng HiÕn ch−¬ng §¹i T©y D−¬ng v× hä ®· ký HiÕn ch−¬ng ®ã. Nh−ng cßn c¸c c−êng quèc kh¸c th× sao? VËn mÖnh d©n téc ch©u ¸ quan hÖ mËt thiÕt víi vËn mÖnh d©n téc ViÖt Nam. VËn mÖnh c¸c d©n téc thuéc ®Þa Ph¸p còng vËy. Chóng t«i mong ®−îc tÊt c¶ c¸c d©n téc gióp ®ì. Chóng t«i kiªn quyÕt chiÕn ®Êu kú cho ®Õn khi gi¶i phãng hoμn toμn. Chóng t«i th¾ng lîi, Êy lμ c¸c b¹n còng th¾ng lîi. Lêi chμo th©n ¸i Hå CHÝ MINH TiÕng Ph¸p, b¶n gèc l−u t¹i Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng, b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. LêI K£U GäI §åNG BμO PH¸ HO¹I §Ó KH¸NG CHIÕN Hìi ®ång bμo yªu quý, V× sao ta ph¶i kh¸ng chiÕn? V× kh«ng kh¸ng chiÕn, th× Ph¸p sÏ c−íp n−íc ta lÇn n÷a. Chóng sÏ b¾t d©n ta lμm n« lÖ lÇn n÷a. Chóng sÏ b¾t d©n ta ®i phu ®i lÝnh, nép thuÕ nép s−u. Chóng sÏ giËt hÕt quyÒn tù do ®éc lËp cña ta. Chóng sÏ c−íp hÕt ruéng n−¬ng cña c¶i ta. Chóng sÏ khñng bè chÐm giÕt anh em bμ con ta. Chóng sÏ ®èt ph¸ nhμ cöa ®Òn chïa ta. §ång bμo thö xem Hμ Néi, H¶i Phßng th× râ. V× ta kh«ng chÞu lμm tr©u ngùa cho Ph¸p, v× ta ph¶i gi÷ g×n non s«ng ®Êt n−íc ta, cho nªn ta ph¶i ®¸nh bän thùc d©n Ph¸p. §¸nh th× ph¶i ph¸ ho¹i. Ta kh«ng ph¸ th× Ph¸p còng ph¸. NÕu ta kh«ng ph¸ ®−êng ph¸ cèng, lÊp s«ng lÊp ngßi, nÕu ta kh«ng ph¸ nh÷ng nhμ cöa kiªn cè mμ Ph¸p cã thÓ dïng lμm n¬i c¨n cø, th× Ph¸p sÏ ®em tμu thuû xe t¨ng ®Õn ®¸nh ta, vμ chóng sÏ ®èt ph¸ c−íp bãc s¹ch tr¬n. V× vËy, ta ph¶i ph¸ tr−íc, cho Ph¸p kh«ng dïng ®−îc. Dï ta muèn ®Ó cèng, ®Ó ®−êng, ®Ó nhμ mμ dïng, còng kh«ng dïng ®−îc, v× Ph¸p sÏ chiÕm hÕt, ph¸ hÕt. B©y giê ta ph¶i ph¸ ®i, ®Ó chÆn Ph¸p l¹i, kh«ng cho chóng tiÕn lªn, kh«ng cho chóng lîi dông. Ta v× n−íc hy sinh, chÞu khæ mét lóc. §Õn ngμy kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, ta sÏ cïng nhau kiÕn thiÕt söa sang l¹i, nμo cã khã g×.
 • 18. 26 27 C¸c chiÕn sÜ ë tr−íc mÆt trËn hy sinh x−¬ng m¸u cho Tæ quèc, hä cßn kh«ng tiÕc. Kh«ng lÏ ®ång bμo ta l¹i tiÕc mét ®o¹n ®−êng, mét c¸i cèng, hoÆc mét ng«i nhμ, mμ ®Ó bän Ph¸p lîi dông, ®Æng ®¸nh Tæ quèc ta. §ång bμo ®Òu lμ ng−êi ¸i quèc, ch¾c kh«ng ai nì lßng nh− thÕ. VËy t«i thiÕt tha kªu gäi toμn thÓ ®ång bμo ë ®©y, mäi ng−êi ®Òu ra søc gióp ph¸. Ph¸ cho réng, ph¸ cho s©u, ph¸ sao cho bän Ph¸p kh«ng lîi dông ®−îc. Mét nh¸t cuèc cña ®ång bμo, còng nh− mét viªn ®¹n cña chiÕn sÜ b¾n vμo qu©n ®Þch vËy. T«i l¹i tr©n träng høa víi ®ång bμo r»ng: kh¸ng chiÕn th¾ng lîi råi, t«i sÏ ra søc cïng ®ång bμo söa sang tu bæ l¹i hÕt. Chóng ta sÏ lμm nh÷ng ®−êng s¸, cÇu cèng khÐo h¬n, nh÷ng nhμ cöa tèt h¬n, vμ xøng ®¸ng mét d©n téc tù do ®éc lËp h¬n. Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi mu«n n¨m! ViÖt Nam ®éc lËp mu«n n¨m! ViÕt ngμy 16-1-1947. B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh l−u t¹i Trung t©m l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. TH¦ GöI TæNG THèNG N¦íC PH¸P VANHX¡NG ¤RI¤N KÝnh göi Tæng thèng Vanhx¨ng ¤ri«n, Thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam vμ riªng t«i, t«i xin nhiÖt liÖt göi ngμi lêi chμo mõng nh©n dÞp ngμi ®−îc bÇu lªn gi÷ chøc Tæng thèng n−íc Ph¸p céng hoμ. Nh©n dÞp nμy, t«i xin nãi ®Ó ngμi râ lμ d©n téc ViÖt Nam chØ mong ®−îc ®éc lËp vμ thèng nhÊt trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p. T«i rÊt ®au lßng tr«ng thÊy nh÷ng ng−êi ®¸ng lÏ lμ b¹n bÌ anh em víi nhau, mμ nay ph¶i tμn s¸t lÉn nhau. Chóng ta cã thÓ vμ chóng ta ph¶i ®i tíi hoμ b×nh ®Ó cøu sèng cho bao thanh niªn Ph¸p - ViÖt. BiÕt râ lßng nh©n ¸i vμ ®øc ®é cao c¶ cña ngμi, t«i xin ®Ò nghÞ cïng ngμi lËp l¹i ngay nÒn hoμ b×nh ®Ó tr¸nh cho hai n−íc chóng ta khái bÞ hao ng−êi thiÖt cña, vμ ®Ó g©y l¹i sù céng t¸c vμ t×nh th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc chóng ta. KÝnh chμo th©n ¸i Ngμy 18 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.33.
 • 19. 28 29 TH¦ GöI GI¸M MôC L£ H÷U Tõ Cô Gi¸m môc Lª H÷u Tõ , Th−a cô, §· l©u kh«ng ®−îc gÆp cô t«i nhí l¾m. Tõ ngμy thùc d©n Ph¸p béi −íc khai hÊn, toμn thÓ ®ång bμo ta ph¶i ®ång t©m nhÊt trÝ, kh¸ng chiÕn cøu quèc. LÇn nμy còng nh− nh÷ng lÇn tr−íc 6-3 vμ 14-9, t«i ch¾c cô ®· lÊy ®Þa vÞ c«ng vμ t−, lμ Cè vÊn cña ChÝnh phñ vμ lμ b¹n th©n cña t«i, mμ gi¶i thÝch vμ kªu gäi ®ång bμo h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn cøu quèc. V× c«ng viÖc cßn bËn, t«i ch−a cã thÓ gÆp cô ®Ó trùc tiÕp c¶m ¬n cô, t«i xin ph¸i ng−êi th©n tÝn lμ «ng Huúnh thay mÆt t«i ®Õn hái th¨m vμ chóc cô m¹nh khoÎ. Nhê cô cÇu §øc Chóa ban phóc cho Tæ quèc vμ xin cô nhËn lêi chμo th©n ¸i cña t«i. Ngμy 23 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH B¶n gèc bøc th− l−u t¹i Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng. TH¦ CHóC TÕT §åNG BμO Vμ CHIÕN SÜ NAM Bé Nh©n dÞp Nguyªn ®¸n ©m lÞch, t«i thay mÆt ChÝnh phñ ®Æc biÖt chóc ®ång bμo vμ chiÕn sÜ Nam Bé n¨m míi. V× quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp cña Tæ quèc, ®ång bμo vμ chiÕn sÜ ®· hy sinh chiÕn ®Êu h¬n mét n¨m nay, mμ tõ nay vÉn kiªn quyÕt hy sinh phÊn ®Êu n÷a. Sù trung thμnh dòng c¶m ®ã sÏ ®em Tæ quèc ®Õn th¾ng lîi, vμ sÏ ghi nh÷ng trang vÎ vang trong lÞch sö n−íc nhμ. V× yªu chuéng hoμ b×nh, v× thËt t©m muèn céng t¸c víi nh©n d©n Ph¸p, ChÝnh phñ ta ®· t×m hÕt c¸ch dμn xÕp víi Ph¸p. Nh−ng bän thùc d©n ph¶n ®éng béi tÝn bÊt nh©n, hßng dïng vò lùc ®Ó c−íp n−íc ta mét lÇn n÷a. Chóng g©y ra cuéc chiÕn tranh toμn quèc ®· h¬n mét th¸ng nay. V× chñ quyÒn, v× Tæ quèc, toμn d©n ViÖt Nam ®· thÒ kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn ®Õn cïng, kh¸ng chiÕn ®Õn lóc lÊy l¹i ®−îc thèng nhÊt ®éc lËp míi th«i. Chóng ta ®· thÒ thμ chÕt chø kh«ng lμm n« lÖ. Chóng ta ®· ph¶i tr¶i qua nh÷ng b−íc gay go cùc khæ trong cuéc tr−êng kú kh¸ng chiÕn. Nh−ng chóng ta ch¾c r»ng th¾ng lîi cuèi cïng sÏ vÒ ta. Nh©n v× ë Nam Bé cßn cã mét sè Ýt ng−êi bÞ thùc d©n Ph¸p tuyªn truyÒn lõa g¹t mμ nghÜ lÇm, cho nªn nh©n dÞp nμy t«i muèn thªm mÊy lêi gi¶i thÝch:
 • 20. 30 31 1. Bän thùc d©n nãi: NÕu ba kú thèng nhÊt th× nh÷ng ng−êi ¸i quèc sÏ khñng bè nh÷ng ng−êi hiÖn nay sai lÇm ®i theo Ph¸p. T«i c¶ quyÕt cam ®oan r»ng ChÝnh phñ vμ ®ång bμo ta sÏ hÕt søc khoan hång ®¹i ®é. Ch¼ng nh÷ng ®Ó cho nh÷ng ng−êi ®ã c¶i qu¸ tu t©m, quay vÒ víi Tæ quèc, mμ l¹i s½n sμng träng dông hä, nÕu nh÷ng ng−êi ®ã cã tμi nghÖ. Mét d©n téc ®· tù c−êng, tù lËp, d©n chñ céng hoμ th× kh«ng lμm nh÷ng viÖc nhá nhen, b¸o thï b¸o o¸n. 2. Bän thùc d©n nãi: NÕu ViÖt Nam thèng nhÊt th× ng−êi Nam sÏ bÞ ng−êi B¾c cai trÞ. §ã lμ c¸i m−u cña chóng hßng chia rÏ ®ång bμo ta. Ai còng biÕt r»ng: Trong n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, tõ lμng x· ®Õn toμn quèc nh÷ng ng−êi chøc tr¸ch ®Òu do d©n cö ra. D©n tin cËy ai th× ng−êi Êy tróng cö vμ bæn phËn nh÷ng ng−êi tróng cö lμ lμm ®μy tí c«ng céng cho d©n chø kh«ng ph¶i lμm quan ph¸t tμi. Nh− thÕ th× ®ång bμo Nam cã lo g× lμ bÞ ®ång bμo B¾c cai trÞ. 3. Bän thùc d©n l¹i nãi: ChÝnh phñ ta lμ ChÝnh phñ ViÖt Minh3 . §ã l¹i lμ mét c©u nãi nhÇm. Trong ChÝnh phñ cã ®ñ nh÷ng ng−êi c¸c ®¶ng ph¸i, nh− §¶ng D©n chñ, §¶ng X· héi4 , §¶ng Quèc d©n, §ång minh héi, l¹i cã nh÷ng ng−êi kh«ng thuéc ®¶ng ph¸i nμo. 5 vÞ Bé tr−ëng vμ Thø tr−ëng lμ nh÷ng ng−êi quª qu¸n ë Nam Bé. ThÕ th× sao l¹i nãi lμ ChÝnh phñ ViÖt Minh? 4. Sau hÕt ch−¬ng tr×nh néi chÝnh cña ChÝnh phñ vμ qu©n d©n ta chØ cã 3 ®iÒu mμ th«i: a) T¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó lμm cho d©n ai còng ®ñ mÆc, ®ñ ¨n. b) Më mang gi¸o dôc, ®Ó cho ai nÊy còng biÕt ®äc biÕt viÕt. c) Thùc hμnh d©n chñ ®Ó lμm cho d©n ai còng ®−îc h−ëng quyÒn d©n chñ tù do. ChÝnh s¸ch ngo¹i giao cña ChÝnh phñ th× chØ cã mét ®iÒu tøc lμ th©n thiÖn víi tÊt c¶ c¸c n−íc d©n chñ trªn thÕ giíi ®Ó gi÷ g×n hoμ b×nh. Sù thËt lμ rÊt gi¶n ®¬n nh− thÕ, mong ®ång bμo hiÓu râ, chí m¾c lõa bän thùc d©n. Lêi chμo th©n ¸i Ngμy 24 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.34-35.
 • 21. 32 33 GöI CHÝNH PHñ PH¸P §Ò NGHÞ CHÊM DøT CHIÕN TRANH Lóc nμy lμ lóc n−íc Ph¸p võa ra khái thêi kú t¹m bî, vμ s¾p söa b−íc vμo giai ®o¹n tæ chøc v÷ng bÒn, nç lùc kiÕn thiÕt, t«i xin nh©n danh ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam göi lêi chμo mõng ChÝnh phñ míi cña n−íc Ph¸p. Thêi kú t¹m bî mμ n−íc Ph¸p võa qua, ®· kÐo dμi nhiÒu qu¸, v× thÕ n−íc Ph¸p ®· kh«ng Ên ®Þnh ®−îc râ rÖt lËp tr−êng cña m×nh trong vÊn ®Ò ViÖt - Ph¸p. §ã lμ nguyªn nh©n s©u xa cña t×nh tr¹ng bi th¶m hiÖn t¹i. T×nh tr¹ng nμy, chóng t«i thiÕt nghÜ nguyªn cí ë sù ®èi lËp gi÷a c¸c nguyÖn väng vμ quyÒn lîi thiÕt thùc cña hai d©n téc chóng ta th× Ýt, mμ ë nh÷ng sù hiÓu nhÇm do Ýt nhiÒu kÎ cè ý g©y ra vμ duy tr× th× nhiÒu. V× vËy chóng t«i tha thiÕt mong r»ng chÝnh s¸ch cña n−íc Ph¸p míi ®èi víi n−íc ViÖt Nam ®−îc Ên ®Þnh râ rμng ngay. Chóng t«i cÇn trÞnh träng nh¾c l¹i lËp tr−êng tõ x−a ®Õn nay kh«ng thay ®æi cña n−íc ViÖt Nam, cã thÓ tãm t¾t trong hai ®iÓm chÝnh sau ®©y: 1. §éc lËp vμ thèng nhÊt quèc gia trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p. 2. Céng t¸c th©n thiÖn víi n−íc Ph¸p trªn c¨n b¶n b×nh ®¼ng vμ t«n träng nh÷ng tho¶ hiÖp tù do ký kÕt. ChÝnh s¸ch "ph¶n béi c¸c tho¶ hiÖp", chÝnh s¸ch "viÖc ®· råi" vμ chÝnh s¸ch vò lùc mμ c¸c nhμ ®¹i diÖn Ph¸p ë §«ng D−¬ng vÉn ¸p dông tõ tr−íc ®Õn nay, ®· bã buéc d©n téc ViÖt Nam ph¶i vâ trang tù vÖ. Tuy nhiªn, chóng t«i vÉn mong −íc hoμ b×nh, mét nÒn hßa b×nh hîp c«ng lý vμ xøng ®¸ng ®èi víi n−íc Ph¸p còng nh− ®èi víi n−íc ViÖt Nam. Chóng t«i rÊt than tiÕc nh÷ng sù ®æ n¸t chång chÊt vμ nh÷ng dßng m¸u ®· ch¶y. Chóng t«i mong ChÝnh phñ Ph¸p ®×nh chØ ngay cuéc chiÕn tranh huynh ®Ö t−¬ng tμn nμy vμ tin r»ng dï cã nhiÒu sù khã kh¨n vÉn cã thÓ gi¶i quyÕt c¬n khñng ho¶ng mét c¸ch hoμ b×nh vμ hîp ®¹o c«ng b»ng. Chóng t«i tin ë t−¬ng lai sù hîp t¸c th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc chóng ta, vμ mong ®îi ChÝnh phñ Ph¸p ®¸p l¹i lêi kªu gäi míi nμy. Ngμy 25 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.36-37.
 • 22. 34 35 §IÖN GöI ¤NG AUNG SAN, PHã CHñ TÞCH CHÝNH PHñ N¦íC DIÕN §IÖN Chóng t«i hÕt søc c¶m ®éng v× nh÷ng c¶m t×nh cña ngμi ®èi víi d©n téc ViÖt Nam. Thay mÆt d©n téc vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam, vμ riªng t«i, t«i xin nhiÖt liÖt c¶m ¬n ngμi vÒ nh÷ng viÖc ngμi ®· lμm vμ sÏ lμm ®Ó gióp cho sù tranh ®Êu giμnh tù do cña n−íc ViÖt Nam. T«i xin göi ngμi lêi chμo th©n ¸i. Ngμy 27 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.38. TH¦ GöI C¸C CHIÕN SÜ C¶M Tö QU¢N THñ §¤ Cïng c¸c chiÕn sÜ yªu quý Trung ®oμn Thñ ®«, C¸c em ¨n TÕt thÕ nμo? Vui vÎ l¾m chø? T«i vμ nh©n viªn ChÝnh phñ v× nhí ®Õn c¸c em cho nªn còng kh«ng ai nì ¨n TÕt. Cßn 90 phÇn tr¨m ®ång bμo ë hËu ph−¬ng còng gi¶m bít 90 phÇn tr¨m m©m cç tiÖc tïng, ai còng tiÕt kiÖm ®Ó dù bÞ c«ng cuéc tr−êng kú kh¸ng chiÕn. C¸c em lμ ®éi c¶m tö. C¸c em c¶m tö ®Ó cho Tæ quèc quyÕt 2F1 ) . C¸c em lμ ®¹i biÓu c¸i tinh thÇn tù t«n tù lËp cña d©n téc ta mÊy ngh×n n¨m ®Ó l¹i, c¸i tinh thÇn quËt c−êng ®ã ®· kinh qua Hai Bμ Tr−ng, Lý Th−êng KiÖt, TrÇn H−ng §¹o, Lª Lîi, Quang Trung, Phan §×nh Phïng, Hoμng Hoa Th¸m, truyÒn l¹i cho c¸c em. Nay c¸c em gan gãc tiÕp tôc c¸i tinh thÇn bÊt diÖt ®ã, ®Ó truyÒn l¹i cho nßi gièng ViÖt Nam mu«n ®êi vÒ sau. ChÝ kiªn quyÕt dòng c¶m, c¸c em ®· s½n cã, ®©y t«i chØ nh¾c l¹i mét vμi ®iÒu mμ c¸c em ph¶i nhí lu«n lu«n: 1. Ph¶i hÕt søc kh«n khÐo, nhanh chãng, bÝ mËt, ph¶i biÕt c¸ch ho¸ chØnh vi 3F2 ) . 2. Ph¶i rót kinh nghiÖm hμng ngμy hμng giê. Ph¶i ®Ò phßng ___________ 1) Cã s¸ch xuÊt b¶n sau nh− cuèn: Hå Chñ tÞch víi c¸c lùc l−îng vò trang nh©n d©n, Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n, Hμ Néi, 1962, tr.26-27 l¹i in lμ “C¸c em lμ ®éi quyÕt tö. C¸c em quyÕt tö ®Ó cho Tæ quèc quyÕt sinh” (B.T). 2) Ho¸ chØnh vi linh: ®em mét chØnh thÓ chia thμnh nhiÒu bé phËn nhá. ë ®©y nªn hiÓu lμ biÕt ph©n t¸n lùc l−îng mét c¸ch khÐo lÐo (B.T).
 • 23. 36 37 ViÖt gian trinh th¸m. 3. Ph¶i hÕt søc cÈn thËn. Ph¶i lu«n lu«n cã s¸ng kiÕn ®Ó lîi dông thêi c¬. 4. TuyÖt ®èi ®oμn kÕt. C¸c em h¨ng h¸i tiÕn lªn, lßng Giμ Hå, lßng ChÝnh phñ vμ lßng toμn thÓ ®ång bμo lu«n lu«n ë bªn c¹nh c¸c em. T«i thay mÆt ChÝnh phñ vμ ®ång bμo göi cho c¸c em lêi chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng. Ngμy 27 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.39. §IÖN GöI C¸C VÞ CHÝNH KH¸CH ÊN §é C¸c «ng Nªru, Phã Chñ tÞch ChÝnh phñ l©m thêi Ên §é, Sara S¨ng®ra B«d¬, Bé tr−ëng Bé C«ng chÝnh Ên §é, Cripalani, Chñ tÞch Quèc héi Ên §é vμ Ginna, l·nh tô §¶ng Håi gi¸o Ên §é4F1 ) . Chóng t«i rÊt c¶m ®éng v× nh÷ng c¶m t×nh mËt thiÕt cña c¸c ngμi ®èi víi d©n téc ViÖt Nam trong cuéc tranh ®Êu chèng thùc d©n Ph¸p. Thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam, vμ riªng t«i, t«i xin ch©n thμnh c¶m t¹ c¸c ngμi vÒ nh÷ng viÖc c¸c ngμi ®· lμm vμ sÏ lμm ®Ó gióp chóng t«i. T«i tin ch¾c ch¾n r»ng chóng ta ®ång lßng cè g¾ng, thÕ nμo còng sÏ th¾ng ®−îc chñ nghÜa thùc d©n ph¶n ®éng. Lêi chμo th©n ¸i Ngμy 27 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.40. ___________ 1) Nehru, Sarah Chandra Bose, Kripalani, Jinnah (B.T).
 • 24. 38 39 TH¦ GöI ¤NG Cï HUY CËN Nhê chó L−u chuyÓn chó CËn, Thø tr−ëng Canh n«ng. VÒ viÖc t¶n c− ®Õn c¸c ®ån ®iÒn, chó nªn lμm mét kÕ ho¹ch thiÕt thùc thi hμnh ®−îc ngay. Nh− t«i nãi h«m TÕt. CÇn ph¶i chó ý: 1. C¸ch ph©n phèi ng−êi (ai ®em ¸o ch¨n nÊy). 2. Gióp ®ì lóc ®i ®−êng (tr¹m nghØ, hμnh lý). 3. N¬i nμo bao nhiªu ng−êi. 4. §Õn n¬i th× sao cho cã chç ¨n, chç ë vμ viÖc lμm ngay. Chó lμm s½n kÕ ho¹ch, ®Õn Héi ®ång ChÝnh phñ ta bμn. ViÖc g× lμm tr−íc ®−îc, chó cø lμm. §· cã ng−êi ®i c¸c tØnh khai héi víi U.B.H.C vμ c¸c chñ ®ån ®iÒn ch−a ? Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Ngμy 28 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå B¶n gèc l−u t¹i Trung t©m l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. GöI ¤NG N£RU, PHã CHñ TÞCH CHÝNH PHñ ÊN §é Trong ngμy ®¸ng ghi nhí nμy lμ Ngμy §éc lËp cña n−íc Ên §é, chóng t«i xin chung sù h©n hoan víi d©n téc Ên §é, vμ rÊt tin cËy vμo sù th¾ng lîi cña c¸c d©n téc ¸ ch©u trong cuéc tranh ®Êu cho tù do vμ tiÕn bé. Mong r»ng t×nh th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc chóng ta cμng bÒn chÆt ®Ó sím thÊy mét kû nguyªn thÞnh v−îng, h¹nh phóc vμ hoμ b×nh b¾t ®Çu ë ¸ ch©u. Ngμy 29 th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.41.
 • 25. 40 41 GöI B¸C SÜ Vò §×NH TôNG Th−a ngμi, T«i ®−îc b¸o c¸o r»ng: con giai ngμi ®· oanh liÖt hy sinh cho Tæ quèc. Ngμi biÕt r»ng t«i kh«ng cã gia ®×nh, còng kh«ng cã con c¸i. N−íc ViÖt Nam lμ gia ®×nh cña t«i. TÊt c¶ thanh niªn ViÖt Nam lμ con ch¸u cña t«i. MÊt mét thanh niªn th× h×nh nh− t«i ®øt mét ®o¹n ruét. Nh−ng ch¸u vμ anh em thanh niªn kh¸c dòng c¶m hy sinh ®Ó gi÷ g×n ®Êt n−íc. ThÕ lμ hä ®· lμm r¹ng rì d©n téc, vÎ vang gièng nßi. Hä chÕt cho Tæ quèc sèng m·i; vËt chÊt hä mÊt nh−ng tinh thÇn hä vÉn lu«n lu«n sèng víi non s«ng ViÖt Nam. Hä lμ con th¶o cña §øc Chóa, hä ®· thùc hiÖn c¸i khÈu hiÖu: Th−îng ®Õ vμ Tæ quèc. Nh÷ng thanh niªn ®ã lμ d©n téc anh hïng. §ång bμo vμ Tæ quèc sÏ kh«ng bao giê quªn ¬n hä. Ngμi ®· ®em mãn cña quý b¸u nhÊt lμ con cña m×nh, s½n sμng hiÕn cho Tæ quèc. Tõ ®©y ch¾c ngμi sÏ thªm ra søc gióp viÖc kh¸ng chiÕn ®Ó b¶o vÖ n−íc nhμ th× linh hån ch¸u ë trªn trêi còng b»ng lßng vμ sung s−íng. T«i thay mÆt ChÝnh phñ c¶m ¬n ngμi, vμ göi ngμi lêi chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng. Th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh l−u t¹i Trung t©m l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. LêI TUY£N Bè VÒ VIÖC ¤NG MUT£ VÒ PH¸P T«i võa ®−îc biÕt Bé tr−ëng Mutª ®· rêi Hμ Néi mμ kh«ng gÆp t«i. ThËt lμ ®¸ng tiÕc, «ng Mutª vμ t«i cã thÓ nãi víi nhau nhiÒu c©u chuyÖn Ých lîi. T«i cã thÓ nh©n danh ChÝnh phñ giao cho «ng Mutª nh÷ng tμi liÖu vÒ cuéc xung ®ét hiÖn t¹i vμ ®Ò nghÞ cïng «ng nh÷ng ph−¬ng s¸ch cã thÓ lμm chÊm døt, nÕu n−íc Ph¸p muèn, cuéc chiÕn tranh huynh ®Ö t−¬ng tμn mμ c¶ hai d©n téc ®Òu kh«ng muèn, vμ cã thÓ nèi l¹i t×nh th©n ¸i gi÷a hai n−íc. Th¸ng 1 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.42.
 • 26. 42 43 GöI C¸C CHIÕN SÜ VÖ QUèC §OμN, Tù VÖ Vμ D¢N QU¢N TOμN QUèC Cïng VÖ quèc ®oμn, tù vÖ, d©n qu©n toμn quèc, C¸c chiÕn sÜ yªu quý! Tõ 19 th¸ng Ch¹p, thùc d©n Ph¸p ®¸nh óp ta, c¸c anh em lμ nh÷ng ng−êi ®Çu tiªn, lËp tøc ®øng lªn chiÕn ®Êu. Sau 85 n¨m n−íc ta bÞ chiÕm, c¸c anh em lμ nh÷ng ng−êi ®Çu tiªn ®øng lªn ®¸nh thùc d©n Ph¸p, mét c¸ch nhÊt trÝ, kh¾p B¾c, Trung, Nam. - VÎ vang thay! C¸i nhiÖm vô cña anh em. ¡n giã n»m s−¬ng, xung phong h·m trËn, c¸c anh em kh«ng qu¶n gian lao. M¸u tr«i löa ch¸y, m−a ®¹n rõng bom, c¸c anh em kh«ng qu¶n nguy hiÓm. C¸c anh em chØ biÕt ®ua nhau giÕt giÆc. - Oanh liÖt thay! C¸i tr¸ng chÝ cña anh em. Cμng ®¸nh cμng m¹nh, kinh nghiÖm cμng nhiÒu. Khi th¾ng kh«ng kiªu, khi lui kh«ng n¶n! C¸c anh em quyÕt kh¸ng chiÕn cho ®Õn th¾ng lîi. MÆc kÖ tμu bay, thiÕt gi¸p, c¸c anh cø tiÕn lªn, cø x«ng vμo! - Anh dòng thay! Lßng quyÕt th¾ng cña anh em. C¸c chiÕn sÜ lμ ®μn con anh hïng cña Tæ quèc. C¸c chiÕn sÜ quyÕt ®em x−¬ng m¸u ®Ó gi÷ v÷ng non n−íc L¹c Hång! C¸c chiÕn sÜ cø tiÕn lªn! 20 triÖu ®ång bμo ®ang hoan h« anh em vμ quyÕt lμm hËu thuÉn cho anh em. ChÝnh phñ lu«n lu«n nhí ®Õn anh em. ChiÕn sÜ anh hïng ViÖt Nam, tiÕn lªn! Tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! Thèng nhÊt ®éc lËp nhÊt ®Þnh thμnh c«ng. ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ViÕt kho¶ng th¸ng 1-1947. B¶n gèc l−u t¹i Trung t©m l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
 • 27. 44 45 TH¦ GöI GI¸M MôC L£ H÷U Tõ Göi cô Gi¸m môc Lª H÷u Tõ Th−a cô, T«i c¶m ¬n th¬ cô ngμy 11-1-47. V× giao th«ng h¬i khã, ®Õn nay míi tr¶ lêi ®−îc, xin cô miÔn thø. Trong HiÕn ph¸p ta ®· ®Þnh râ: TÝn ng−ìng tù do. NÕu ai lμm sai HiÕn ph¸p, khiªu khÝch c«ng gi¸o th× sÏ bÞ ph¹t. Ch¾c cô kh«ng bao giê tin r»ng ViÖt Minh chèng ®¹o v× cô thõa biÕt ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh lμ cèt ®oμn kÕt tÊt c¶ ®ång bμo ®Ó lμm cho Tæ quèc ®éc lËp, chø kh«ng ph¶i ®Ó chia rÏ, ph¶n ®èi t«n gi¸o. Mμ t«i còng kh«ng bao giê nghi r»ng ®ång bμo c«ng gi¸o chèng ViÖt Minh, v× h¬n ai hÕt, ®ång bμo c«ng gi¸o cμng mong cho Tæ quèc ®éc lËp, cho t«n gi¸o ®−îc hoμn toμn tù do; vμ t«i ch¾c ai còng tu©n theo khÈu hiÖu: Phông sù Th−îng ®Õ vμ Tæ quèc. Nh÷ng sù xÝch mÝch nhá gi÷a mét sè ®ång bμo, tuy lμ ®¸ng tiÕc, v× ®¹o ®øc gi¸o ho¸ ch−a ®−îc phæ cËp, kh«ng thÓ ®éng ch¹m ®Õn sù ®¹i ®oμn kÕt cña chóng ta. Nh− cô ®· nãi trong th¬, t«i ch¾c vÞ Cè vÊn l·o thμnh vμ th©n mÕn cña t«i sÏ hÕt søc gióp, ®Æng triÖt ®Ó hoμn thμnh ®¹i ®oμn kÕt, ®Ó toμn d©n kh«ng ph©n l−¬ng gi¸o, chØ mét t©m lo chèng ngo¹i x©m. Nhê cô cÇu Chóa ban phóc cho n−íc nhμ, mau ®i ®Õn kh¸ng chiÕn th¾ng lîi. Lêi chμo th©n ¸i Ngμy 1 th¸ng 2 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH B¶n gèc bøc th− l−u t¹i Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng. LêI C¶M ¥N NH¢N D¢N Vμ NGO¹I KIÒU NH¢N DÞP TÕT Toμn thÓ ®ång bμo, Trong dÞp TÕt nμy, ®ång bμo tù m×nh tiÕt kiÖm bít ¨n TÕt mμ uý l¹o c¸c chiÕn sÜ rÊt hËu. Th− tõng tËp, cam tõng thóng, b¸nh tõng xe. Cã n¬i c¸c chiÕn sÜ ¨n ®Õn ngμy r»m ch−a hÕt b¸nh. Lßng tèt cña ®ång bμo tá r»ng, chóng ta qu©n d©n nhÊt trÝ, nªn dï gian khæ mÊy, tr−êng kú kh¸ng chiÕn còng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. T«i thay mÆt c¸c chiÕn sÜ c¶m ¬n toμn thÓ ®ång bμo. Bμ con Hoa kiÒu vμ Ên kiÒu, Trong lóc gian nan khæ cùc nμy mμ bμ con Hoa kiÒu vμ Ên kiÒu rÊt h¨ng h¸i ñng hé cuéc kh¸ng chiÕn cøu quèc cña d©n ViÖt Nam. N¬i th× quyªn tiÒn, n¬i th× cho b¸nh, n¬i th× tÆng cê cho chiÕn sÜ. §ñ thÊy c¶m t×nh cña c¸c d©n téc ¸ §«ng ta cμng ngμy cμng mËt thiÕt. T«i thay mÆt ChÝnh phñ, bé ®éi vμ nh©n d©n ViÖt Nam tr©n träng c¶m ¬n c¸c b¹n. C¸c ch¸u thanh niªn, nhi ®ång, B¸c nhËn ®−îc rÊt nhiÒu th− c¸c ch¸u kh¾p n¬i göi ®Õn, chóc TÕt B¸c, ChÝnh phñ vμ c¸c chiÕn sÜ. Ch¸u nμo còng høa r»ng: n¨m nay sÏ siªng häc, siªng lμm, gióp viÖc kh¸ng chiÕn, t¨ng gia s¶n xuÊt. ThÕ lμ tèt l¾m. B¸c rÊt vui lßng, B¸c khuyªn c¸c ch¸u thªm mét ®iÒu n÷a lμ ch¸u nμo còng ph¶i gióp viÖc b×nh d©n häc vô, lμm cho lμng m×nh nhiÒu ng−êi biÕt ch÷ h¬n n÷a.
 • 28. 46 47 Chê ngμy kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, B¸c ch¸u ta sÏ gÆp nhau vui vÎ. B¸c h«n c¸c ch¸u. C¸c ®oμn thÓ vμ c¸ nh©n, T«i nhËn ®−îc rÊt nhiÒu th− c¸c bé ®éi, c¸c ®oμn thÓ vμ c¸c vÞ ®ång bμo yªu mÕn. TiÕc v× bËn viÖc qu¸, kh«ng thÓ tr¶ lêi kh¾p. VËy xin ®ång bμo nguyªn l−îng vμ nhËn lêi c¶m ¬n chung nμy. Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng. Ngμy 9 th¸ng 2 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.46-47. GöI CHÝNH PHñ CAO MI£N GI¶I PHãNG5F1 ) ChÝnh phñ vμ toμn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam nhiÖt liÖt hoan nghªnh viÖc thμnh lËp mét Uû ban gi¶i phãng ViÖt - Miªn - Lμo, môc ®Ých theo ®uæi ®Õn cïng cuéc chiÕn ®Êu chung ®Ó chèng ®Õ quèc vμ thùc d©n Ph¸p. Thay mÆt cho toμn d©n ViÖt Nam, t«i xin göi Uû ban gi¶i phãng lêi chμo mõng th©n ¸i. T«i xin ch¾c r»ng c¸c d©n téc ta, ®· s½n cã mét tinh thÇn tranh ®Êu cao, l¹i g¾ng ®i tíi mét sù céng t¸c chÆt chÏ, th× th¾ng lîi thÕ nμo còng vÒ ta, vμ chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ giμnh ®−îc ®éc lËp. Ngμy 12 th¸ng 2 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.48. ___________ 1) Chñ tÞch n−íc Cao Miªn gi¶i phãng (Campuchia) göi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh bøc th− b¸o tin mét Uû ban gi¶i phãng ViÖt - Miªn - Lμo ®· ®−îc thμnh lËp vμ kªu gäi sù gióp ®ì cña nh©n d©n ViÖt Nam. Trªn ®©y lμ th− tr¶ lêi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh (B.T).
 • 29. 48 49 TH¦ GöI ¤NG S¸CL¥ PHEN6F1 ) §¹i uý S¸cl¬ Phen, Chóng t«i v« cïng c¶m kÝch v× thiÖn chÝ cña ngμi muèn gióp ViÖt Nam. NÕu nh− ngμi tíi ®©y víi t− c¸ch lμ mét nhμ b¸o Mü cña mét tê b¸o lín th× ngμi cßn cã thÓ lμm ®−îc rÊt nhiÒu viÖc. NÕu Lª Xu©n cã thÓ lμm ®−îc viÖc g× ®ã, th× h·y ®Ó anh ta gióp ngμi. Göi ngμi vμ tÊt c¶ bÇu b¹n cña chóng t«i nh÷ng lêi chμo th©n ¸i nhÊt. KÝnh th− Ngμy 15 th¸ng 2 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH TiÕng Anh, b¶n gèc l−u t¹i Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng, b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. ___________ 1) Charles Fenn (B.T). TH¦ GöI §åNG BμO T¶N C¦ Cïng ®ång bμo t¶n c−, Thùc d©n Ph¸p bÊt nh©n béi tÝn, g©y nªn chiÕn tranh, ®èt ph¸, tμn s¸t, lμm cho d©n ta cha l×a con, vî l×a chång, v« cïng thª th¶m. D©n ta v× ®éc lËp, tù t«n, ph¶i kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn, c¸c ®ång bμo th× hy sinh cöa nhμ, cña c¶i, kiªn quyÕt t¶n c−. ChÝnh phñ vμ ®ång bμo hËu ph−¬ng, kh«ng thÓ ®Ó c¸c ®ång bμo t¶n c− bÞ l−u ly cùc khæ, cho nªn ®· t×m mäi c¸ch ®Æng s¾p xÕp cho c¸c ®ång bμo cã n¬i ¨n, chç ë, viÖc lμm. VËy, nhiÖm vô cña ®ång bμo t¶n c− lμ thÕ nμo ? A- T¶n c− còng lμ kh¸ng chiÕn. ë tiÒn tuyÕn chiÕn sÜ hy sinh x−¬ng m¸u ®Ó b¶o vÖ non s«ng. ë hËu ph−¬ng, toμn thÓ quèc d©n hy sinh må h«i n−íc m¾t ®Ó gióp viÖc kh¸ng chiÕn. C¸c ®ång bμo t¶n c− cam chÞu linh ®inh cùc khæ, chø kh«ng chÞu ®éi trêi chung víi qu©n thï. T«i biÕt nhiÒu ®ång bμo tr−íc lóc t¶n c− giao hÕt l−¬ng thùc cho bé ®éi ta cho khái lät vμo tay ®Þch. NhiÒu ng−êi tù ®èt ch¸y nhμ m×nh cho khái ®Ó qu©n ®Þch dïng. ThÕ lμ c¸c ®ång bμo ®· oanh liÖt tham gia kh¸ng chiÕn, mμ nay vÒ sau cø ph¶i tham gia kh¸ng chiÕn. B- T¶n c− còng ph¶i t¨ng gia s¶n xuÊt. Nay dêi vμo hËu ph−¬ng, c¸c ®ång bμo mçi ng−êi ph¶i lμm mét viÖc, kh«ng nªn mét ai ¨n rçi ngåi kh«ng. C¸c anh em trÝ thøc th× ®em häc vÊn cña m×nh gióp vμo viÖc v¨n ho¸ ë th«n quª, hoÆc ra søc tuyªn truyÒn viÖc kh¸ng chiÕn.
 • 30. 50 51 HoÆc gióp søc vμo b×nh d©n häc vô. Chí bá tμi häc cña m×nh. C¸c ®ång bμo cã vèn th× nªn cïng nhau tæ chøc nh÷ng c«ng nghÖ nhá. Nh− thÕ th× ®· khái ngåi ¨n côt vèn mμ l¹i gióp ®−îc mét sè ®ång bμo lao ®éng t¶n c−. ChÝnh phñ sÏ tËn t©m gióp ®ì. C¸c anh em c«ng nh©n th× Liªn ®oμn lao ®éng vμ ChÝnh phñ ®· cã kÕ ho¹ch s¾p xÕp c«ng ¨n viÖc lμm cho c¶ mäi ng−êi. Anh em ph¶i lËp tøc ®Õn ®¨ng ký t¹i Liªn ®oμn lao ®éng ®Ó nhËn c«ng viÖc. Anh em n«ng d©n vμ c¸c líp ®ång bμo kh¸c th× ChÝnh phñ vμ ®ång bμo hËu ph−¬ng ®· cã c¸ch gióp ®ì. Xin mäi ng−êi theo lêi cña c¸c Uû ban t¶n c−, ®i ®Õn n¬i ®· chuÈn bÞ s½n sμng ®Ó mμ lμm ¨n. Nh− thÕ lμ c¸c ®ång bμo ai lμm nghÒ g×, trong lóc t¶n c− cø lμm nghÒ Êy. Ai còng ra søc t¨ng gia s¶n xuÊt. C- VÒ mÆt tinh thÇn. C¸c ®ång bμo ®· quyÕt chÝ hy sinh v× n−íc, bá hÕt nhμ cöa, cña c¶i mμ t¶n c−. Nay ph¶i gi÷ v÷ng vμ ph¸t triÓn tinh thÇn kiªn quyÕt ®ã. Khi ®· cã viÖc lμm, th× ph¶i siªng n¨ng vμ tiÕt kiÖm. ¡n ë cïng nhau, ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ. Ph¶i nhí r»ng: §oμn kÕt lμ søc kh¸ng chiÕn. Ph¶i gi÷ kû luËt, mçi ng−êi ph¶i tù cho m×nh lμ mét ng−êi chiÕn sÜ, mçi ng−êi ph¶i lμm trßn nhiÖm vô cña m×nh. T«i vμ ChÝnh phñ kh«ng giê phót nμo kh«ng lo l¾ng ®Õn c¸c ®ång bμo. B©y giê ®ang cùc khæ, th× chóng ta vui chÞu víi nhau. §Õn ngμy kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, ®éc lËp thμnh c«ng, chóng ta sÏ cïng nhau vui s−íng. Con ch¸u L¹c Hång, bao giê còng quËt c−êng, kh«ng bao giê sî khæ. Lêi chμo th©n ¸i Ngμy 17 th¸ng 2 n¨m 1947 S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.49-50. TH¦ GöI CHÝNH PHñ Vμ NH¢N D¢N PH¸P Mét lÇn n÷a, t«i xin göi chÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p mét lêi kªu gäi cÊp b¸ch. M¸u Ph¸p vμ m¸u ViÖt ch¶y ®· nhiÒu. NhiÒu thμnh thÞ, lμng m¹c ViÖt Nam ®· bÞ tμn ph¸, nhiÒu doanh nghiÖp Ph¸p ®· bÞ ph¸ s¶n. Cuéc chiÕn tranh cμng kÐo dμi ngμy nμo, th× tang tãc cμng nhiÒu thªm, ®æ n¸t cμng chång chÊt. Ng−êi ta b¶o r»ng qu©n ®éi Ph¸p chØ dïng ®Ó lËp l¹i hoμ b×nh, trËt tù. §iÒu ®ã sai. Sù thùc lμ ë ®©u kh«ng cã qu©n ®éi Ph¸p th× kh«ng cã xung ®ét, mμ rÊt cã hoμ b×nh, trËt tù. Mét lÇn n÷a, chóng t«i trÞnh träng tuyªn bè r»ng nh©n d©n ViÖt Nam chØ mong −íc cã ®éc lËp vμ thèng nhÊt trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p; chóng t«i cam kÕt t«n träng quyÒn lîi kinh tÕ vμ v¨n ho¸ Ph¸p ë ViÖt Nam. N−íc Ph¸p, x−a nay vÉn tranh ®Êu b¶o vÖ cho tù do, cã lÏ nμo l¹i tiÕp tôc chiÕn tranh víi mét n−íc chØ ®ßi nh÷ng quyÒn chÝnh ®¸ng nhÊt cña m×nh vμ chØ muèn céng t¸c víi n−íc Ph¸p. N−íc Ph¸p chØ cÇn nãi mét c©u lμ chiÕn sù ®×nh chØ tøc kh¾c, lμ bao nhiªu sinh mÖnh vμ tμi s¶n ®−îc cøu v·n, lμ t×nh th©n thiÖn vμ lßng tin cËy lÉn nhau l¹i ®−îc phôc håi nh− tr−íc. NÕu mÆc dÇu lßng ch©n thËt mong muèn hoμ b×nh cña chóng t«i, n−íc Ph¸p nhÊt ®Þnh tiÕp tôc cuéc chiÕn tranh, n−íc Ph¸p sÏ mÊt hÕt mμ kh«ng thu ®−îc lîi g×, v× lÏ chiÕn tranh chØ ®−a tíi chç g©y c¨m hên thï o¸n gi÷a hai d©n téc chóng ta. §· h¼n lμ qu©n ®éi Ph¸p cã tμu bay vμ xe t¨ng, nh−ng chÝnh
 • 31. 52 53 nghÜa vÒ phÝa chóng t«i vμ chóng t«i cã mét ý chÝ c−¬ng quyÕt kh¸ng chiÕn ®Õn cïng. Chóng t«i kh«ng tin r»ng n−íc Ph¸p l¹i muèn tiÕp tôc cuéc chiÕn tranh tr¸i HiÕn ph¸p, tai h¹i vμ kh«ng vinh dù nμy. Chóng t«i yªu cÇu ChÝnh phñ Ph¸p tuyªn bè râ rÖt chÝnh s¸ch cña m×nh ®èi víi n−íc ViÖt Nam. Chóng t«i yªu cÇu nh©n d©n Ph¸p tá bμy ý kiÕn vÒ cuéc xung ®ét ®Ém m¸u vμ v« lý nμy. VÒ phÇn chóng t«i, lËp tr−êng cña chóng t«i rÊt râ rÖt: Chóng t«i muèn ®éc lËp vμ thèng nhÊt trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p; chóng t«i muèn hoμ b×nh, mét nÒn hoμ b×nh hîp c«ng lý lμm vinh dù cho c¶ n−íc Ph¸p vμ n−íc ViÖt Nam. Ngμy 18 th¸ng 2 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 1948, t.1, tr.51-52. TH¦ GöI ¤NG Vò §×NH HUúNH Chó Huúnh cïng Chñ tÞch UBHC Ninh B×nh, 1- Tr¶ ®ån ®iÒn cña «ng Ph¹m Lª Bæng l¹i cho «ng Êy. 2- Ng−êi qu¶n lý hiÖn giê, ph¶i tr¶ l¹i s¶n vËt hoa mïa ®Çy ®ñ theo lÖ th−êng. NÕu thiÕu hoÆc h− háng vËt g×, th× theo phÐp luËt mμ xö trÝ. NÕu ng−êi qu¶n lý m−în tªn ng−êi nμo hoÆc ®oμn thÓ nμo mμ lμm quÊy, th× cø theo phÐp luËt mμ trÞ. 3- H«m tr−íc, «ng Bæng cã høa víi t«i: §ån ®iÒn ®ã cã thÓ thu n¹p 500 ®ång bμo t¶n c−. Hái l¹i «ng Êy râ rμng. ThËt cã thÓ hay kh«ng. NÕu qu¶ cã thÓ, th× bao giê ng−êi t¶n c− ®Õn ®−îc. 4- Lμm xong viÖc råi, b¸o c¸o cho t«i biÕt. 5- C«ng t¸c Ban Cøu tÕ (c¸c ®iÒn chñ gióp ®ång bμo t¶n c−) tiÕn bé thÕ nμo ? Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Ngμy 19 th¸ng 2 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH TB: Göi lêi th¨m cô Tõ, cô Trùc, cô Trung vμ tÊt c¶ ®ång bμo c«ng gi¸o. Chó Nam mong gÆp cô Ng« Tö H¹. B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh l−u t¹i B¶o tμng Hå ChÝ Minh, b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
 • 32. 54 55 BμI NãI CHUYÖN VíI C¸N Bé TØNH THANH HO¸ C¸N Bé A- C¸n bé lμ g×? C¸n bé lμ c¸i d©y chuyÒn cña bé m¸y. NÕu d©y chuyÒn kh«ng tèt, kh«ng ch¹y th× ®éng c¬ dï tèt, dï ch¹y toμn bé m¸y còng tª liÖt. C¸n bé lμ nh÷ng ng−êi ®em chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ, cña §oμn thÓ thi hμnh trong nh©n d©n, nÕu c¸n bé dë th× chÝnh s¸ch hay còng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc. B- VËy c¸n bé ph¶i cã ®øc tÝnh thÕ nμo? 1. M×nh ®èi víi m×nh: §õng tù m·n, tù tóc; nÕu tù m·n, tù tóc th× kh«ng tiÕn bé. Ph¶i t×m häc hái cÇu tiÕn bé. §õng kiªu ng¹o, häc lÊy ®iÒu hay cña ng−êi ta. Ph¶i siªng n¨ng tiÕt kiÖm. 2. §èi víi ®ång chÝ m×nh ph¶i thÕ nμo? Th©n ¸i víi nhau, nh−ng kh«ng che ®Ëy nh÷ng ®iÒu dë. Häc c¸i hay söa ch÷a c¸i dë. Kh«ng nªn tranh giμnh ¶nh h−ëng cña nhau. Kh«ng nªn ghen ghÐt ®è kþ vμ khinh kÎ kh«ng b»ng m×nh. Bá lèi hiÕu danh, hiÕu vÞ. ThÝ dô: mét anh nãi giái, mét anh kh«ng, khi ra quÇn chóng anh nãi kÐm sî anh nãi giái lªn nãi sÏ ®−îc c«ng chóng vç tay hoan nghªnh lÊn ¸t ¶nh h−ëng m×nh ®i, nªn kh«ng cho anh nãi giái lªn nãi. 3. §èi víi c«ng viÖc ph¶i thÕ nμo? Tr−íc hÕt, ph¶i nghÜ cho kü, cã viÖc lμm tr−íc m¾t thμnh c«ng nh−ng thÊt b¹i vÒ sau. Cã viÖc ®Þa ph−¬ng nμy lμm cã lîi nh−ng h¹i cho ®Þa ph−¬ng kh¸c. Nh÷ng c¸i nh− thÕ ph¶i tr¸nh. ThÝ dô: ®èi víi tï binh Ph¸p nÕu m×nh giÕt ®i th× thÊy d©n chóng hoan nghªnh, nh−ng thÕ giíi sÏ cho m×nh d· man, bÊt lîi ngo¹i giao. Ph¶i cã kÕ ho¹ch b−íc ®Çu lμm thÕ nμo? B−íc thø hai lμm thÕ nμo? B−íc thø ba lμm thÕ nμo? Thμnh c«ng th× thÕ nμo? NÕu thÊt b¹i th× thÕ nμo? Mçi ngμy lóc s¸ng dËy, tù hái m×nh ngμy h«m nay ph¶i lμm g×? Tèi ®i ngñ ph¶i tù hái m×nh ngμy h«m nay ®· lμm g×? Ph¶i cÈn thËn, cÈn thËn kh«ng ph¶i lμ nhót nh¸t do dù. 4. §èi víi nh©n d©n: Ph¶i nhí §oμn thÓ lμm viÖc cho d©n, §oμn thÓ m×nh m¹nh hay yÕu lμ ë d©n. D©n nghe theo lμ m×nh m¹nh. HiÓu nguyÖn väng cña d©n, sù cùc khæ cña d©n. HiÓu t©m lý cña d©n, häc s¸ng kiÕn cña d©n. Nh−ng cã nh÷ng viÖc d©n kh«ng muèn mμ ph¶i lμm nh− t¶n c−, nép thuÕ, nh÷ng viÖc Êy ph¶i gi¶i thÝch cho d©n râ. Ph¶i t«n kÝnh d©n, ph¶i lμm cho d©n tin, ph¶i lμm g−¬ng cho d©n. Muèn cho d©n phôc ph¶i ®−îc d©n tin, muèn cho d©n tin ph¶i thanh khiÕt. 5. §èi víi §oμn thÓ: Tr−íc lóc m×nh vμo §oμn thÓ nμo ph¶i hiÓu râ §oμn thÓ Êy lμ g×? Vμo lμm g×? Mçi ®oμn thÓ ph¶i v× d©n v× n−íc. Khi vμo §oμn thÓ, tù do c¸ nh©n ph¶i bá. Ph¶i tuyÖt ®èi phôc tïng mÖnh lÖnh cña §oμn thÓ. Ph¶i tuyÖt ®èi trung thμnh. Khi b×nh thêi ph¶i hÕt søc lμm viÖc. Khi nguy hiÓm ph¶i hy sinh v× §oμn thÓ. Hy sinh tÝnh m¹ng, lîi quyÒn, gi÷ danh gi¸ cña §oμn thÓ. Muèn gi÷ danh gi¸ cña §oμn thÓ ph¶i gi÷ danh gi¸ m×nh. Kh«ng ®−îc b¸o c¸o l¸o nh−: Lμm thμnh mét viÖc th× phãng ®¹i, thÊt b¹i th× giÊu ®i. Mét §oμn thÓ m¹nh th× c¸i tèt cμng ngμy cμng ph¸t triÓn, c¸i dë cμng ngμy cμng bít ®i. Mét ®iÒu tèt ph¶i ®−a ra tÊt c¶ mäi ng−êi cïng häc, mét ®iÒu xÊu ph¶i ®−a ra tÊt c¶ mäi ng−êi cïng biÕt mμ tr¸nh. KH¸NG CHIÕN Hai hßn ®¸ cïng chäi nhau th× hai hßn cïng vì, hai c¸i trøng cïng chäi nhau th× hai c¸i cïng vì. Ph¶i mét c¸i cøng, mét c¸i mÒm
 • 33. 56 57 th× khi chäi nhau mét c¸i míi cßn. Nªn hai bªn cïng dïng m−u trÝ. Ph¸p cã xe t¨ng, ®¹i b¸c, th× ta ph¸ ®−êng. Ph¸p cã m¸y bay th× ta ®μo hÇm. Ph¸p muèn ®¸nh chíp nho¸ng th× ta kÐo dμi. NhÊt ®Þnh ta th¾ng! Nãi ngμy 20-2-1947. Tμi liÖu cña Ban nghiªn cøu lÞch sö §¶ng Thanh Ho¸. S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt, Nxb Sù thËt, Hμ Néi, 1984, t.4, tr.275-277. Theo s¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt. BμI NãI CHUYÖN VíI C¸C §¹I BIÓU TH¢N SÜ TRÝ THøC, PHó HμO TØNH THANH HO¸ LÇn nμy lμ lÇn ®Çu tiªn t«i ®Õn th¨m Thanh Ho¸, ®−îc c¸c ngμi tíi dù ®«ng ®óc, t«i lÊy lμm h©n h¹nh. Tr−íc t«i tíi th¨m ®ång bμo, sau lμ t«i cã nhiÖm vô b¸o c¸o c«ng viÖc kh¸ng chiÕn. §©y tuy ch−a ph¶i chiÕn tranh, nh−ng ai còng biÕt n−íc ta cã chiÕn tranh, nãi gÇn th× tõ 19-12 n¨m ngo¸i, xa th× tõ 23-9 n¨m kia. Ch¾c ai còng biÕt r»ng ta kh«ng muèn chiÕn tranh, nh−ng Ph¸p muèn g©y chiÕn tranh víi n−íc ta, nªn ta ph¶i ®¸nh. Tõ Nam chÝ B¾c, tõ giμ tíi trÎ, tõ c¸c d©n téc miÒn xu«i ®Õn miÒn ng−îc, tÊt c¶ c«ng d©n n−íc ViÖt Nam ®Òu ph¶i gãp søc ®¸nh thùc d©n Ph¸p. H¼n ta muèn hoμ b×nh, nh−ng thùc d©n Ph¸p muèn chiÕn tranh th× ta ph¶i ®¸nh ®Õn cïng vμ biÕt c¸ch ®¸nh. Ph¶i tri bØ, tri û7F1 ) , t×nh h×nh Ph¸p thÕ nμo ta ph¶i biÕt ®Ó ®èi phã. ë Ph¸p: Kinh tÕ khã kh¨n, ph¶i vay mét triÖu tÊn lóa m× cña Mü; mçi th¸ng thiÕu 1 triÖu tÊn than, nhiÒu nhμ m¸y ®ãng cöa, d©n ®ãi rÐt, chø t×nh h×nh kh«ng s¸ng sña g×. ChÝnh trÞ: Tõ ngμy nhê §ång minh tho¸i khái ngo¹i x©m, th× còng l«i th«i. Hai n¨m míi cã mét ChÝnh phñ mμ t¶ kÐo vÒ t¶, h÷u kÐo vÒ h÷u. Nh©n d©n Ph¸p th× hä ®èi víi ViÖt Nam thÕ nμo? 56% hoμ b×nh, 34% muèn ®¸nh. ___________ 1) Ph¶i tri bØ, tri kû: Ph¶i biÕt m×nh biÕt ng−êi. ë ®©y nªn hiÓu lμ ph¶i n¾m v÷ng t×nh h×nh ta, t×nh h×nh ®Þch (B.T).
 • 34. 58 59 Tuy thÕ nh−ng ta kh«ng nªn khinh ®Þch, thùc d©n cßn m¹nh, cßn tμu bay tμu bß, cßn viÖn binh; ta th× thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hoμ, ta ®ñ ®Ó th¾ng nã. Thiªn thêi: Ýt th¸ng n÷a, giêi nãng nùc, Ph¸p kh«ng chÞu næi khÝ hËu, sÏ ng¹i dÇn, tõ Nam chÝ B¾c ®i tíi ®©u chØ cã tro tμn g¹ch vôn, Ph¸p ®¸nh ban ngμy nh−ng ta l¹i ®¸nh ban ®ªm. §Þa lîi: Ta ë ®Êt ta, Ph¸p kh«ng quen ®−êng ®i. Nh©n hoμ: Trõ mét sè ViÖt gian, cßn 25 triÖu d©n ta ®Òu muèn tù do. Cßn d− luËn ë Trung Quèc, Ên §é, Nam D−¬ng, DiÕn §iÖn, T©n Gia Ba, ®Òu cho lμ chÝnh nghÜa, mμ ®Õn Ph¸p còng ®a sè ng¶ vÒ ta. C¶ ba: Thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hoμ ®Òu lîi cho ta. Nh÷ng c¸i lîi cho ta lμ h¹i cho ®Þch, mμ lîi cho ®Þch lμ h¹i cho ta. §Þch cã tμu bay, tμu bß, tμu thuû nh−ng nã cã chõng nªn nã muèn ®¸nh chíp nho¸ng. SÐt ®¸nh kh«ng tróng, chíp soi kh«ng thÊu th× hÕt c¬n sÊm sÐt lμ yªn. Nh−ng trong khi sÊm sÐt th× ghª gím l¾m. Nã cã thÓ dïng viÖn binh ®Ó ®¸nh ta. Nã cã thÓ ®¸nh trμn, nh−ng sè viÖn binh ®ã kh«ng thÓ tËp trung vμo mét n¬i cho nªn nã kh«ng lμm g× ®−îc ta. NÕu nã r¶i ra tõ Nam Quan ®Õn Cμ Mau còng ch¼ng lμm g× ®−îc ta, ta cμng dÔ ®¸nh. Nã dïng vò khÝ tèi t©n th× ta ®¸nh du kÝch, nã trªn trêi th× ta d−íi ®Êt. Ta tr−êng kú kh¸ng chiÕn th× ta th¾ng lîi. §Þch muèn lμm cho chãng, muèn th¾ng nã ta ph¶i toμn diÖn kh¸ng chiÕn, toμn d©n kh¸ng chiÕn. Nã muèn th¾ng, nã chia rÏ ta cho l−¬ng ghÐt gi¸o, gi¸o ghÐt l−¬ng, xui Nam Bé ghÐt B¾c Bé. B©y giê nã lÊy vò lùc ta kh«ng sî. Nã lÊy chÝnh trÞ, ta kh«ng m¾c m−u. Nã lÊy kinh tÕ phong to¶, th× ta lÊy kinh tÕ ta ®¸nh nã. Ta t¨ng gia s¶n xuÊt. Ta lîi h¬n nã lμ nã kh«ng thÓ kÐo dμi ®−îc, mμ ta th× cã thÓ kÐo dμi. B©y giê ta ®· biÕt m−u mÑo cña nã. Ta thö xem kinh nghiÖm lóc x−a, tæ tiªn ta, ®øc Lª Lîi, H−ng §¹o trong cuéc chiÕn ®Êu nhiÒu trËn th¾ng, còng nhiÒu trËn b¹i, nh−ng råi ta vÉn th¾ng, v× kiªn gan vμ cã søc ®oμn kÕt. Khi kh¸ng chiÕn rÊt cùc khæ, rÊt gay go, rÊt khã kh¨n, nh−ng sÏ th¾ng lîi. Tr−íc lóc t«i tíi ®©y, t«i ®· ®−îc th− cô Lª Th−íc nãi vÒ c«ng viÖc kiÕn thiÕt tØnh Thanh Ho¸ thμnh mét tØnh kiÓu mÉu. Trong lóc ®ang ph¸ ho¹i nhμ cöa, ®−êng s¸ mμ l¹i nãi ®Õn kiÕn thiÕt th× cã tr¸i nhau kh«ng? Kh«ng tr¸i nhau, muèn kiÕn thiÕt ph¶i ph¸ ho¹i. Ph¸ ho¹i ®Ó ®Êu tranh th¾ng lîi råi míi kiÕn thiÕt. Nay t«i xin cã mÊy ý kiÕn, xin cèng hiÕn vÒ viÖc kiÕn thiÕt. Mét tØnh m« ph¹8F1 ) , ch¼ng nh÷ng m« ph¹m ë mét mÆt mμ ph¶i ë nhiÒu mÆt; kh¸ng chiÕn kh¾p mäi mÆt, kiÕn thiÕt kh¾p mäi mÆt. TØnh Thanh Ho¸ theo t«i, muèn trë thμnh mét tØnh kiÓu mÉu, nhÊt ®Þnh ®−îc, v× ng−êi ®«ng, ®Êt réng, cña nhiÒu, chØ cßn thiÕu sù ®iÒu khiÓn s¾p ®Æt. Cã ruéng ph¶i cμy cho cã lóa, cã ng−êi nh−ng ph¶i ph©n phèi thÕ nμo. Nay t«i xin nãi vÒ tõng ngμnh mét: V¨n ho¸: Kh«ng ph¶i t«i chØ nãi ®iÒu tèt, ®iÒu hay, mμ còng ph¶i nãi sù thùc, nãi thùc hay mÊt lßng. TØnh Thanh Ho¸ cã tiÕng lμ v¨n vËt, nh−ng nay xÐt sè ng−êi biÕt ch÷ cßn Ýt h¬n sè ng−êi ch−a biÕt ch÷. Ngμy x−a ®i häc biÕt ch÷ nho cßn hμng 10 n¨m míi ®äc ®−îc, chø nay ch÷ quèc ng÷ chØ ba th¸ng mμ cßn nhiÒu ng−êi ch−a biÕt ch÷. C¸i ®ã c¸c nhμ v¨n ho¸ ph¶i chÞu mét phÇn tr¸ch nhiÖm. T«i cã ý kiÕn ra kú h¹n trong mét n¨m ph¶i thanh to¸n cho xong n¹n mï ch÷, c¸c ngμi thÊy cã ®−îc kh«ng? Ch¼ng nh÷ng chØ biÕt ch÷ mμ cßn ph¶i häc ®¹o ®øc c«ng d©n, phæ th«ng chÝnh trÞ. Thø hai, cßn cÇn ph¶i më mang líp trung häc. Ng−êi giμ th× chÕt, ng−êi trÎ th× giμ. Chóng ta giμ th× chóng ta ph¶i chÕt, ta ph¶i chuÈn bÞ c¸n bé. Tr−íc häc mét ®−êng, hμnh mét nÎo. ___________ 1) Mét tØnh g−¬ng mÉu, kiÓu mÉu (B.T).
 • 35. 60 61 Nay ph¶i söa ch−¬ng tr×nh lμm sao ®Ó häc th× hμnh ®−îc ngay. §ång bμo b©y giê ph¶i biÕt ch÷ hÕt ®Ó tr¶ lêi cho thÕ giíi biÕt n−íc ta lμ n−íc v¨n minh, ai còng biÕt ch÷. Qu©n sù: Ph¸ ho¹i triÖt ®Ó, ®μo hÇm tró Èn ®Ó tr¸nh n¹n tμu bay. §−êng s¸, ®−êng c¸i, ®−êng xe löa ph¶i ph¸ ho¹i hÕt. Nh÷ng nhμ cöa ch¾c ch¾n khi ph¸ th× tiÕc, nh−ng nÕu kh«ng ph¸ th× khi giÆc tíi, nã lÊy ®Æt ®¹i b¸c th× nguy. Nh−ng chØ ph¸ kh«ng th× nã còng ®¸nh ®−îc ta. Nãi tiªu cùc vμ tÝch cùc, ph¸ ho¹i lμ tiªu cùc nh−ng ph¶i lμm c¶ tÝch cùc n÷a. Ta ph¶i tæ chøc du kÝch, nã thß ra ®©u ta ®¸nh ®ã. Cã ng−êi hái lÊy sóng ®©u? §¸nh du kÝch hÔ cã g× còng ®−îc, sóng chim, sóng kÝp, gËy, cμy, cuèc. Tãm l¹i: 1. Ph¸ ho¹i 2. Tæ chøc du kÝch 3. §èi víi chiÕn sÜ ®· l©m trËn hay s½n sμng l©m trËn, nh÷ng ng−êi Êy ®· hy sinh cho Tæ quèc th× ®ång bμo ph¶i gióp ®ì cho gia ®×nh Êy. ChÝnh trÞ: C¸i søc m¹nh v« ®Þch mμ ta cã thÓ th¾ng qu©n ®Þch giμnh ®éc lËp thèng nhÊt lμ sù ®oμn kÕt. Ngμy x−a cã nh÷ng sù xÝch mÝch phe ph¸i, nh−ng ngμy nay Tæ quèc l©m nguy mμ chia rÏ th× bÊt lîi. Ta cã c¸i thï chung lμ bän c−íp n−íc th× dï cã c¸i thï hiÒm riªng còng ph¶i bá hÕt. Bá thï riªng ®Ó tr¶ thï chung, ®ã lμ giμnh th¾ng lîi. Hμnh chÝnh: ChÝnh phñ Céng hoμ D©n chñ lμ g×? Lμ ®μy tí chung cña d©n, tõ Chñ tÞch toμn quèc ®Õn lμng. D©n lμ chñ th× ChÝnh phñ ph¶i lμ ®μy tí. Lμm viÖc ngμy nay kh«ng ph¶i lμ ®Ó th¨ng quan, ph¸t tμi. NÕu ChÝnh phñ lμm h¹i d©n th× d©n cã quyÒn ®uæi ChÝnh phñ. Nh−ng khi d©n dïng ®μy tí lμm viÖc cho m×nh, th× ph¶i gióp ®ì ChÝnh phñ. NÕu ChÝnh phñ sai th× ph¶i phª b×nh, phª b×nh nh−ng kh«ng ph¶i lμ chöi. Tõ ngμy thμnh lËp ChÝnh phñ, trong nh©n viªn cßn cã nhiÒu khuyÕt ®iÓm. Cã ng−êi lμm quan c¸ch m¹ng, chî ®á chî ®en, khinh d©n, m−u vinh th©n, ph× 9F1 ) . Tõ mét n¨m nay, néi ho¹10F2 ) , ngo¹i x©m kh«ng lóc nμo kh«ng cã, nªn cßn nhiÒu viÖc ®¸ng lμm mμ ChÝnh phñ trung −¬ng kh«ng lμm ®−îc. Cã nhiÒu c¸i biÕt lμ hay, nh−ng cßn viÖc gÊp ph¶i lμm gÊp c¸i ®·. Xin ®ång bμo h·y phª b×nh, gióp ®ì gi¸m s¸t c«ng viÖc ChÝnh phñ. Cßn nh÷ng viÖc lμm, mμ ch−a lμm ®−îc th× xin ®ång bμo nguyªn l−îng. V× nÕu cã nÊu c¬m còng 15 phót míi chÝn, huèng chi lμ söa ch÷a c¶ mét n−íc ®· 80 n¨m n« lÖ, ng−êi tèt cã, ng−êi xÊu cã, mét ®¸m ruéng cã lóa l¹i cã cá, muèn nhæ cá th× còng vμi ba giê míi xong. Tãm l¹i chÝnh trÞ lμ: 1. §oμn kÕt. 2. Thanh khiÕt tõ to ®Õn nhá. Kinh tÕ: Thùc d©n Ph¸p ph¸ kinh tÕ cña ta, phong to¶ c¶ trong vμ ngoμi. Ta ph¶i lμm tù cÊp tù tóc, dï nã cã phong to¶ 10 n¨m, 15 n¨m ta còng kh«ng sî. Muèn t¨ng gia s¶n xuÊt ph¶i lμm thÕ nμo? Kh«ng ph¶i ChÝnh phñ bá 10 - 15 triÖu ®Ó më lß m¸y, lμm c¸i nμy c¸i kh¸c. Ph¶i ®em hÕt søc d©n, tμi d©n, cña d©n lμm cho d©n. Tr−íc kia, søc d©n, cña d©n lμm lîi cho ®Õ quèc, nay ®em lμm lîi cho d©n. Ban t¨ng gia s¶n xuÊt ph¶i gióp ®ì cho ®ång bμo, bμy kÕ ho¹ch cho ®ång bμo lμm thÕ nμo cho ®ì tèn mμ lîi nhiÒu. ThÝ dô: mét lμng dÖt v¶i 10 khung, 10 nhμ, tèn dÇu, tèn c«ng ®¸nh suèt, nay tæ chøc l¹i lμm mét nhμ ®ì ®Ìn dÇu, v. v.. VÒ t¨ng gia s¶n xuÊt kh«ng ph¶i ®¹i ®iÒn chñ, ®¹i th−¬ng gia, ai còng cã thÓ lμm ®−îc. ThÝ dô: mét em ch¨n bß mμ ch¨n cho bß ___________ 1) M−u lμm giμu cho gia ®×nh m×nh, cho b¶n th©n m×nh cã quyÒn thÕ (B.T). 2) Néi ho¹n: Nçi lo ë bªn trong, nguy c¬ ë bªn trong (B.T).
 • 36. 62 63 ¨n, t×m chç cã cá cho bß ¨n, mét em bÐ ®i häc, tr−íc nã vÏ nh¶m vμo vë nay nã biÕt tiÕt kiÖm giÊy, tr−íc viÕt bót ch× sau sÏ viÕt bót mùc, ®ã còng lμ t¨ng gia s¶n xuÊt. Mét bªn cÇn, mét bªn kiÖm, ë ta nã lμ míi nh−ng thùc ra nã rÊt x−a, ë s¸ch §¹i äc11F1 ) cã c©u "Lμm cho nhiÒu, tiªu th× Ýt, lμm chãng tiªu chËm, tøc lμ ®Çy ®ñ". NghÌo trë nªn ®ñ, ®ñ trë nªn giμu, giμu th× giμu thªm. Nay ph¶i ®em ra mμ lμm ë nhμ m×nh, tØnh m×nh, n−íc m×nh. Lμm cho m×nh khái ®ãi rÐt, ®ång bμo m×nh khái ®ãi rÐt tøc lμ kh¸ng chiÕn. Thªm mét ®iÒu n÷a: HiÖn n−íc ta ®ang kh¸ng chiÕn, tõ ®©y ra B¾c cã nh÷ng n¬i, thμnh thÞ thμnh chiÕn tuyÕn, cã nhiÒu ®ång bμo t¶n c− kh«ng chÞu ë l¹i víi Ph¸p mμ ®i rÊt cùc khæ, phÇn ®«ng tay kh«ng ch©n rêi. ë Hμ Néi cã nhiÒu ng−êi tay m×nh ®èt nhμ m×nh, ph¸ nhμ m×nh mμ ®i. Nay ®ång bμo hËu ph−¬ng cã ¨n mμ ®Ó hä ®ãi, cã ¸o mμ ®Ó hä rÐt, cã ®óng kh«ng? Mong ®ång bμo ñng hé ®ång bμo ®ã, gióp ®ì ®ång bμo t¶n c− tøc lμ gióp ®ì kh¸ng chiÕn, gióp cho kÎ cã vèn ®Ó cã thÓ tù lùc ®−îc, kÎ kh«ng vèn th× gióp hä cã c«ng ¨n viÖc lμm, chç ë. Theo ý t«i, Thanh Ho¸ cã 1 triÖu d©n, mçi gia ®×nh cã 10 ng−êi tøc lμ cã 10 v¹n gia ®×nh. Mçi gia ®×nh gióp mét ng−êi t¶n c− tøc lμ cã thÓ ®−îc 10 v¹n ng−êi hay bít ®i mét nöa lμ 5 v¹n hay Ýt n÷a ®i lμ 2 v¹n r−ìi. T«i mong ®ång bμo hÕt søc gióp ®ì ®ång bμo t¶n c−. KÕT LUËN TØnh Thanh Ho¸ ph¶i trë nªn mét tØnh kiÓu mÉu, th× ph¶i lμm sao cho mäi mÆt chÝnh trÞ, kinh tÕ, qu©n sù, ph¶i lμ ___________ 1) S¸ch §¹i häc lμ mét trong 4 bé s¸ch cña Nho gi¸o mμ ë n−íc ta vÉn gäi lμ Tø th− gåm cã c¸c s¸ch LuËn ng÷, M¹nh Tö, Trung dung vμ §¹i häc. Còng cã thuyÕt coi s¸ch §¹i häc lμ mét ch−¬ng cña s¸ch LÔ ký (còng lμ mét cuèn s¸ch cña Nho gi¸o). ë ®©y Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi theo ý mét c©u trong s¸ch §¹i häc: “Sinh tμi h÷u ®¹i ®¹o: sinh chi gi¶ chóng, thùc chi gi¶ qu¶, vi chi gi¶ tËt, dông chi gi¶ th−, t¾c tμi h»ng tóc hü”. NghÜa lμ: [Muèn] lμm ra tiÒn cña [còng ph¶i] cã ph−¬ng s¸ch c¬ b¶n: lμm ra th× nhiÒu, tiªu thô th× Ýt, lμm th× mau chãng, dïng th× th− th¶, nh− thÕ th× tiÒn cña th−êng ®Çy ®ñ (B.T). kiÓu mÉu. Lμm mét ng−êi kiÓu mÉu, mét nhμ kiÓu mÉu, mét lμng kiÓu mÉu, mét huyÖn kiÓu mÉu, mét tØnh kiÓu mÉu. QuyÕt t©m lμm th× sÏ thμnh kiÓu mÉu. Mét tØnh kiÓu mÉu, mét n−íc kiÓu mÉu, th× thÕ giíi biÕt n−íc ta lμ mét n−íc ®¸ng ®−îc ®éc lËp, thèng nhÊt; d©n téc tù do; kh¸ng chiÕn th¾ng lîi. T«i kªu gäi ®ång bμo trong tØnh x¾n tay ¸o lμm ®i, lÇn sau vÒ ®©y, t«i sÏ thÊy mçi ng−êi lμ mét ng−êi kiÓu mÉu. Nãi ngμy 20-2-1947. Tμi liÖu cña Ban nghiªn cøu lÞch sö §¶ng Thanh Ho¸. S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt, Nxb Sù thËt, Hμ Néi, 1984, t.4, tr.278-286.
 • 37. 64 65 TH¦ GöI §åNG BμO THIÓU Sè THANH HO¸ Cïng ®ång bμo yªu quý, T«i ®Õn th¨m Thanh Ho¸, t«i ®Þnh lªn th¨m ®ång bμo, nh−ng cã viÖc gÊp ph¶i trë vÒ ngay, ch−a lªn ®−îc. T«i lÊy lμm tiÕc. LÇn sau t«i sÏ lªn th¨m ®ång bμo. Lóc nμy toμn thÓ quèc d©n ®ang ra søc chèng giÆc cøu n−íc. T«i ch¾c ®ång bμo Th−îng du ®Òu ra søc ®oμn kÕt chuÈn bÞ tham gia giÕt giÆc cøu n−íc ®Ó gi÷ v÷ng quyÒn thèng nhÊt ®éc lËp cña Tæ quèc. ViÖc d×u d¾t ®ång bμo Th−îng du, t«i tr«ng cËy lßng ¸i quèc vμ sù h¨ng h¸i cña c¸c vÞ lang ®¹o. T«i göi lêi chóc mõng c¸c vÞ lang ®¹o vμ toμn thÓ ®ång bμo m¹nh khoÎ. Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Ngμy 21 th¸ng 2 n¨m 1947 Chñ tÞch ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ Hå CHÝ MINH B¶n chôp bøc th− l−u t¹i Côc C¶nh vÖ Bé Néi vô. THANH HO¸ KIÓU MÉu12F1 ) 1. MôC §ÝCH: Lμm cho ng−êi nghÌo th× ®ñ ¨n. Ng−êi ®ñ ¨n th× kh¸ giμu Ng−êi kh¸ giμu th× giμu thªm. Ng−êi nμo còng biÕt ch÷, Ng−êi nμo còng biÕt ®oμn kÕt, yªu n−íc. 2. C¸CH LμM: §em tμi d©n, søc d©n, cña d©n lμm lîi cho d©n. Kh«ng ph¶i ChÝnh phñ xuÊt tiÒn ra lμm. ChÝnh phñ chØ gióp kÕ ho¹ch cæ ®éng. V× vËy nh÷ng kÕ ho¹ch ®Þa ph−¬ng cã thÓ tù thùc hμnh ®−îc, cø gióp cho ®ång bμo lμm giμu dÇn, nh− hîp t¸c x·, v.v.. ViÖc g× còng ph¶i tõ viÖc dÔ ®Õn viÖc khã, tõ viÖc gÊp ®Õn viÖc ho·n, tõ viÖc Ýt tèn tiÒn ®Õn viÖc tèn nhiÒu tiÒn. Nãi tãm l¹i: kÕ ho¹ch ph¶i thiÕt thùc, ph¶i lμm ®−îc. Chí lμm kÕ ho¹ch ®Ñp mÆt, to t¸t, kÓ hμng triÖu nh−ng kh«ng thùc hiÖn ®−îc. T¡NG GIA S¶N XUÊT 1. ViÖc nμy ChÝnh phñ lμm mét phÇn, ®Ó lμm kiÓu mÉu cho d©n. Mét phÇn ®ång bμo ®Þa ph−¬ng tù lμm lÊy. ChÝnh phñ chØ gióp ý kiÕn. ___________ 1) Trong nguyªn b¶n kh«ng ®Ò ngμy th¸ng. Cã thÓ ®©y lμ nh÷ng ý kiÕn chØ ®¹o cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh sau khi Ng−êi vÒ th¨m Thanh Hãa lÇn ®Çu tiªn (20-2-1947). Chó thÝch cña Hå ChÝ Minh Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt (B.T).
 • 38. 66 67 2. PhÇn ChÝnh phñ lμm: a) ChÝnh phñ xuÊt hai triÖu ®ång (sÏ do Bé Tμi chÝnh giao) ®Ó lμm 2000 mÉu ®ån ®iÒn (c«ng nh©n, c«ng cô, sóc vËt, gièng m¹, v.v.). NÕu thÝ nghiÖm nμy thμnh c«ng sÏ lμm thªm. b) ChÝnh phñ chØ ®Þnh mét ban phô tr¸ch vÒ viÖc nμy: 7 vÞ: Cô Lª Th−íc - Chñ nhiÖm kiªm thñ quü Anh Nh©n, kiªm ®èc lý 1000 mÉu Cï Huy CËn Anh B¸ch §Æng ViÖt Ch©u. Hai ng−êi n÷a do 5 vÞ trªn cÈn thËn cö thªm. Ban nμy sÏ cã s¾c lÖnh cña ChÝnh phñ chuÈn y. c) Hai ®èc lý ph©n c«ng nh−ng ph¶i mËt thiÕt hîp t¸c. NghÜa lμ mçi ng−êi chuyªn tr¸ch 1000 mÉu ®Ó thi ®ua nhau cho mau tiÕn bé, nh−ng vÒ kinh nghiÖm, dông cô, sóc vËt th× ph¶i gióp lÉn nhau. d) KÕ ho¹ch chung th× Ban trÞ sù bμn víi nhau. e) TiÒn tiªu ch−a ®Õn 1000 ®ång th× ph¶i cã biªn lai h¼n hoi cña ®èc lý, qu¸ 1000 ®ång th× ph¶i cã toμn ban ký. f) C«ng nh©n trong ®ån ®iÒn ph¶i cã tæ chøc: Häc ch÷ quèc ng÷ Häc qu©n sù th−êng thøc Häc chÝnh trÞ: yªu n−íc, ®oμn kÕt, kh¸ng chiÕn, v.v.. V¡N HO¸ §ång bμo H¹ du cßn h¬n 50% mï ch÷. §ång bμo Th−îng du 90% mï ch÷! ChÝnh phñ giao cô Lª Th−íc vμ anh §Æng Thai Mai tæ chøc mét Ban V¨n ho¸ (mêi thªm nh÷ng nhμ trÝ thøc danh väng). Tr¸ch nhiÖm cña Ban V¨n ho¸: lμm sao cho ®Õn th¸ng 6 n¨m 1947, sè ng−êi mï ch÷ ph¶i bít 50%. ChÝnh phñ phô cÊp mét kho¶n tiÒn 100.000 ®ång lμm kinh phÝ do cô Lª Th−íc gi÷. Ban V¨n ho¸ ph¶i t×m nh÷ng c¸ch kh«ng cÇn tèn tiÒn mμ häc ®−îc, nh− "gia ®×nh häc hiÖu", "tiÓu gi¸o viªn", c¶ lμng chung g¹o nu«i mét thÇy gi¸o, v.v.. Kh«ng cã giÊy th× viÕt vμo c¸t, kh«ng cã bót th× dïng lÏ 13F1 ) , v.v., kh«ng thiÕu g× c¸ch häc mμ kh«ng tèn tiÒn. * * * Ban t¨ng gia s¶n xuÊt Thanh Ho¸ cø lμm viÖc ®Þa ph−¬ng, råi liªn l¹c víi Ban t¨ng gia s¶n xuÊt trung −¬ng. CÇn cã mét kÕ ho¹ch dÉn thuû nhËp ®Òn14F2 ) cho 120.000 mÉu kia. B¶n gèc l−u t¹i B¶o tμng C¸ch m¹ng ViÖt Nam. S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt, Nxb Sù thËt, Hμ Néi, 1984, t. 4, tr.287-289. Theo s¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt. ___________ 1) LÏ tre: tõ ®Þa ph−¬ng NghÖ TÜnh: mét ®o¹n cμnh tre nhá (B.T). 2) DÉn n−íc vμo ruéng (B.T).
 • 39. 68 69 TR¶ LêI PHáNG VÊN CñA B¸o CHIÕN §Êu 1. Hái: Tõ ngμy kh¸ng chiÕn bïng næ, Chñ tÞch lu«n lu«n m¹nh khoÎ kh«ng? Tr¶ lêi: C¶m ¬n! Nh− c¸c b¹n tr«ng thÊy, b©y giê t«i bÐo ®á h¬n tr−íc, mÆc dÇu t«i lu«n lu«n ®i th¨m mÆt trËn nμy ®Õn mÆt trËn kh¸c, nhiÒu khi ®i mÊy chôc c©y sè, m−a −ít dÇm dÒ, ®−êng tr¬n nh− mì, mμ còng kh«ng thÊy mÖt. 2. Hái: V× sao Ph¸p ch−a ®iÒu ®×nh víi ta? Tr¶ lêi : V× thùc d©n Ph¸p ®ang m¬ t−ëng cã thÓ dïng vò lùc mμ chinh phôc ta. V× hä ch−a hiÓu r»ng: Toμn thÓ d©n ta ®· kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn, ®Ó tranh l¹i quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp. 3. Hái: NÕu Ph¸p ®iÒu ®×nh víi mét nhãm ng−êi kh¸c, th× th¸i ®é cña ChÝnh phñ ta sÏ thÕ nμo? Tr¶ lêi: BÊt kú Ph¸p ®iÒu ®×nh víi ai, nÕu Tæ quèc ta ®−îc thèng nhÊt ®éc lËp thËt thμ, ®ång bμo ta ®−îc tù do d©n chñ thËt thμ, th× ChÝnh phñ ta vμ quèc d©n ta sÏ tho¶ thuËn. BÊt kú ai mμ ph¶n béi quyÒn lîi cña Tæ quèc vμ cña ®ång bμo, th× ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ta sÏ coi hä lμ nh÷ng ng−êi ph¶n quèc. Vμ cø kh¸ng chiÕn. 4. Hái: §èi víi cuéc kh¸ng chiÕn cña qu©n vμ d©n miÒn bÓ, Chñ tÞch cã c¶m t−ëng nh− thÕ nμo? Tr¶ lêi: Tuy tr×nh ®é chiÕn ®Êu mçi n¬i cã kh¸c nhau Ýt nhiÒu. Nh−ng lßng yªu n−íc vμ chÝ kiªn quyÕt cña toμn thÓ qu©n vμ d©n miÒn bÓ th× ®Òu rÊt cao. Trong lÞch sö kh¸ng chiÕn cøu quèc, ®ång bμo miÒn bÓ ®· viÕt mét trang rÊt vÎ vang. Tuy vËy, cμng gÇn ®Õn th¾ng lîi, cμng nhiÒu b−íc gian nan. Cho nªn ®ång bμo miÒn bÓ, qu©n còng nh− d©n, ph¶i g¾ng søc thªm, ph¶i g¾ng søc m·i, cho ®Õn cuéc th¾ng lîi hoμn toμn. T«i nhËn ®−îc rÊt nhiÒu th¬ c¸c bé ®éi, c¬ quan, ®oμn thÓ vμ c¸ nh©n ®ång bμo miÒn bÓ göi cho t«i. TiÕc v× bËn viÖc qu¸, kh«ng thÓ tr¶ lêi kh¾p. VËy nhê b¸o ChiÕn ®Êu chuyÓn lêi c¶m ¬n vμ lßng th©n ¸i cña t«i cho toμn thÓ ®ång bμo miÒn bÓ, vμ h«n c¸c ch¸u nhi ®ång. Tr¶ lêi th¸ng 2-1947. B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh l−u t¹i Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng, b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.