SlideShare a Scribd company logo
1 of 340
Download to read offline
-8 -7 hå chÝ Minh toμn tËp
HéI §åNG XUÊT B¶N
§μO DUY TïNG Chñ tÞch Héi ®ång
NGUYÔN §øC B×NH Phã Chñ tÞch Héi ®ång
Hμ §¡NG Uû viªn Héi ®ång
§ÆNG XU¢N Kú "
TRÇN TRäNG T¢N "
NGUYÔN DUY QUý "
§ç NGUY£N PH¦¥NG "
HOμNG MINH TH¶O "
TRÇN NH¢M "
BAN CHØ §¹O X¢Y DùNG B¶N TH¶O
§ÆNG XU¢N Kú
SONG THμNH
NHãM X¢Y DùNG B¶N TH¶O TËP 9
PH¹m Mai Hïng (Chñ biªn)
Ng« V¨n TuyÓn
Lª Trung kiªn
Hå CHÝ MINH
TOμN TËP
9
1958 - 1959
XuÊt b¶n lÇn thø hai
NHμ XUÊT B¶N CHÝNH TRÞ QUèC GIA
Hμ NéI - 2000
-6 -5 hå chÝ Minh toμn tËp
LêI GiíI THIÖU TËP 9
TËp 9 cña bé s¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø hai, bao
gåm nh÷ng t¸c phÈm, bμi nãi, bμi viÕt, nh÷ng ®iÖn v¨n, th− tõ, ... cña Chñ
tÞch Hå ChÝ Minh tõ ®Çu n¨m 1958 ®Õn hÕt n¨m 1959. C¸c v¨n kiÖn in
trong tËp s¸ch nμy thÓ hiÖn s©u s¾c nh÷ng quan ®iÓm, ®−êng lèi vμ chñ
tr−¬ng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong viÖc l·nh ®¹o nh©n d©n ta thùc
hiÖn nh÷ng nhiÖm vô tr−íc m¾t cña thêi kú lÞch sö míi "lμ ra søc x©y dùng
vμ cñng cè miÒn B¾c, ®−a miÒn B¾c tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa x· héi, ®ång
thêi ®Êu tranh thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc nhμ, nh»m x©y dùng mét n−íc
ViÖt Nam hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ vμ giμu m¹nh" (tr.156).
B−íc sang n¨m 1958, miÒn B¾c ®· kÕt thóc thêi kú kh«i phôc kinh tÕ
®· kÕt thóc vμ më ®Çu thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch cã kÕ ho¹ch.
Chóng ta b¾t ®Çu thùc hiÖn kÕ ho¹ch 3 n¨m (1958-1960) mμ träng t©m lμ
c¶i t¹o nÒn kinh tÕ quèc d©n vμ b−íc ®Çu x©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü
thuËt cña chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c, lμ hËu thuÉn cho cuéc ®Êu tranh
cña ®ång bμo miÒn Nam ®ßi hoμ b×nh thèng nhÊt Tæ quèc. §ã còng lμ néi
dung chñ yÕu ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c bμi viÕt, bμi nãi cña Chñ tÞch Hå
ChÝ Minh ë tËp s¸ch nμy.
VÒ nhiÖm vô c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c, Chñ tÞch Hå ChÝ
Minh x¸c ®Þnh lμ ph¶i "®Èy m¹nh cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ®èi víi
n«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp vμ c«ng th−¬ng nghiÖp t− b¶n chñ nghÜa,
®ång thêi ra søc cñng cè vμ ph¸t triÓn thμnh phÇn kinh tÕ quèc doanh, lùc
l−îng l·nh ®¹o cña nÒn kinh tÕ quèc d©n (tr.319), trong ®ã "Hîp t¸c ho¸
n«ng nghiÖp lμ kh©u chÝnh thóc ®Èy c«ng cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ë
miÒn B¾c (tr. 589).
VII
-4 -3 hå chÝ Minh toμn tËp
§Ó n«ng d©n ph¸t huy ®−îc vai trß tÝch cùc vμ to lín trong c¸ch m¹ng
x· héi chñ nghÜa, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vμ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam chñ
tr−¬ng tõng b−íc ®−a n«ng d©n vμo con ®−êng hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp
b»ng nh÷ng h×nh thøc, b−íc ®i thÝch hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc
l−îng s¶n xuÊt, tr×nh ®é tæ chøc vμ qu¶n lý cña c¸n bé còng nh− sù nhËn
thøc vμ gi¸c ngé cña n«ng d©n.
Trong nhiÒu bμi nãi cña Ng−êi víi c¸n bé vμ x· viªn hîp t¸c x· n«ng
nghiÖp ë c¸c ®Þa ph−¬ng, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh th−êng nhÊn m¹nh môc ®Ých
cña viÖc hîp t¸c ho¸ "Lμ ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng n«ng d©n, lμm cho n«ng d©n
®−îc no Êm, m¹nh khoÎ, ®−îc häc tËp, lμm cho d©n giμu, n−íc m¹nh" (tr.537),
muèn vËy, viÖc x©y dùng hîp t¸c x· ph¶i lμm tõ nhá ®Õn lín, "ph¶i theo
nguyªn t¾c tù nguyÖn tù gi¸c, kh«ng gß Ðp" (tr.245), "ph¶i tæ chøc, qu¶n lý hîp
t¸c x· cho tèt" (tr.537), "Ph¶i lμm thÕ nμo cho x· viªn trong hîp t¸c x· thu
nhËp nhiÒu h¬n thu nhËp cña n«ng d©n trong tæ ®æi c«ng vμ tæ viªn trong tæ
®æi c«ng thu nhËp nhiÒu h¬n thu nhËp cña n«ng d©n cßn lμm ¨n riªng lÎ"
(tr.410), "ph¶i chó ý ph©n phèi cho c«ng b»ng... c¸n bé ph¶i chÝ c«ng v« t−,...
ph¶i d©n chñ, tr¸nh quan liªu mÖnh lÖnh,... cÇn chó träng ®Õn chÊt l−îng,
kh«ng nªn ch¹y theo sè l−îng" (tr.537, 538), ph¶i "ra søc thùc hiÖn khÈu hiÖu
cÇn kiÖm x©y dùng hîp t¸c x·" (tr.539).
NhÊn m¹nh quan ®iÓm hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp lμ kh©u chÝnh thóc
®Èy c«ng cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®ång thêi
rÊt chó träng vÊn ®Ò c¶i t¹o c¸c thμnh phÇn kinh tÕ kh¸c theo h−íng ®i lªn
chñ nghÜa x· héi. §èi víi thî thñ c«ng, ng−êi bu«n b¸n nhá vμ nh÷ng ng−êi
lao ®éng riªng lÎ kh¸c, Ng−êi chñ tr−¬ng "b¶o hé quyÒn së h÷u vÒ t− liÖu
s¶n xuÊt cña hä, ra søc h−íng dÉn vμ gióp ®ì hä c¶i tiÕn c¸ch lμm ¨n,
khuyÕn khÝch hä tæ chøc hîp t¸c x· s¶n xuÊt theo nguyªn t¾c tù nguyÖn"
(tr. 589). Víi c¸c thμnh phÇn kinh tÕ c«ng th−¬ng nghiÖp t− b¶n t− doanh
vμ ®èi víi t− s¶n d©n téc, c¨n cø vμo sù ph©n tÝch khoa häc nh÷ng ®Æc
®iÓm kinh tÕ t− b¶n chñ nghÜa vμ th¸i ®é chÝnh trÞ cña giai cÊp t− s¶n
d©n téc ë miÒn B¾c n−íc ta trong ®iÒu kiÖn chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n
d©n ngμy mét cñng cè vμ kh«ng ngõng lín m¹nh, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh
chñ tr−¬ng dïng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh c¶i t¹o: "kh«ng xo¸ bá quyÒn së
h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt vμ cña c¶i kh¸c cña hä; mμ ra søc h−íng dÉn hä
ho¹t ®éng nh»m lμm lîi cho quèc kÕ d©n sinh, phï hîp víi kÕ ho¹ch kinh
tÕ cña Nhμ n−íc. §ång thêi Nhμ n−íc khuyÕn khÝch vμ gióp ®ì hä c¶i t¹o
theo chñ nghÜa x· héi b»ng h×nh thøc c«ng t− hîp doanh vμ nh÷ng h×nh
thøc c¶i t¹o kh¸c." (tr.589).
Nh÷ng chñ tr−¬ng thÊu t×nh ®¹t lý ®ã võa thÓ hiÖn t− t−ëng nh©n v¨n
Hå ChÝ Minh, võa cñng cè ®−îc MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, ph¸t huy
tinh thÇn yªu n−íc cña tÊt c¶ c¸c tÇng líp, c¸c giai cÊp trong c¸ch m¹ng
d©n téc d©n chñ nh©n d©n còng nh− trong c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa.
Trong nhiÒu bμi viÕt vμ bμi nãi cña m×nh, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chØ ra
r»ng: c¶i t¹o vμ x©y dùng lμ hai mÆt cã quan hÖ chÆt chÏ vμ ph¶i ®−îc tiÕn
hμnh ®ång thêi, trong ®ã x©y dùng "lμ nhiÖm vô chñ chèt vμ l©u dμi".
Ng−êi chØ râ, c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c n−íc ta ph¶i tiÕn
hμnh ®ång thêi viÖc c¶i t¹o vμ x©y dùng trªn tÊt c¶ c¸c mÆt: lùc l−îng s¶n
xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt, khoa häc - kü thuËt vμ t− t−ëng - v¨n ho¸ nh»m
gi¶i phãng lùc l−îng s¶n xuÊt, x©y dùng vμ cñng cè quan hÖ s¶n xuÊt míi;
ph¶i ®Æc biÖt coi träng viÖc "ph¸t triÓn thμnh phÇn kinh tÕ quèc doanh",
b¶o ®¶m vai trß l·nh ®¹o cña nã trong nÒn kinh tÕ quèc d©n; ph¶i g¾n chÆt
nhiÖm vô ph¸t triÓn c«ng nghiÖp víi ph¸t triÓn n«ng nghiÖp;
Trong qu¸ tr×nh tõng b−íc x©y dùng mét nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i,
Ng−êi chñ tr−¬ng ph¶i chó träng c¶ c«ng nghiÖp nÆng vμ c«ng nghiÖp nhÑ,
c¶ c«ng nghiÖp trung −¬ng vμ c«ng nghiÖp ®Þa ph−¬ng theo ph−¬ng ch©m
"tù lùc c¸nh sinh", "Nhμ n−íc vμ nh©n d©n cïng lμm".
Ng−êi cßn chØ râ r»ng kh©u then chèt ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng
nghiÖp lμ ph¶i g¾n chÆt viÖc c¶i tiÕn qu¶n lý, c¶i tiÕn kü thuËt vμ c¶i tiÕn
tæ chøc. Theo Ng−êi, ®Ó qu¶n lý tèt xÝ nghiÖp, "TÊt c¶ c¸n bé l·nh ®¹o ph¶i
thËt sù tham gia lao ®éng ch©n tay. TÊt c¶ c«ng nh©n ph¶i tham gia c«ng
viÖc qu¶n lý c¸c tæ s¶n xuÊt, d−íi sù l·nh ®¹o cña c¸n bé c¸c ph©n x−ëng.
Söa ®æi nh÷ng chÕ ®é vμ quy t¾c kh«ng hîp lý." (tr.230).
§ång thêi víi viÖc l·nh ®¹o c¶i t¹o x©y dùng nÒn kinh tÕ n−íc ta,
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh rÊt quan t©m ch¨m lo cñng cè bé m¸y nhμ n−íc
khi c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®· chuyÓn sang giai ®o¹n míi. Nh÷ng t− t−ëng
IXVIII
-2 -1 hå chÝ Minh toμn tËp
cña Ng−êi vÒ tÝnh chÊt vμ tæ chøc cña mét Nhμ n−íc kiÓu míi "cña d©n, do
d©n vμ v× d©n" vμ sù lùa chän con ®−êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi cña nh©n
d©n ta, ®· ®−îc kh¼ng ®Þnh trong B¸o c¸o vÒ Dù th¶o HiÕn ph¸p söa ®æi...:
"Nhμ n−íc cña ta lμ Nhμ n−íc d©n chñ nh©n d©n dùa trªn nÒn t¶ng liªn
minh c«ng n«ng do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o." (tr.586). "§Ó x©y dùng
chñ nghÜa x· héi vμ ®Êu tranh thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc nhμ, chóng ta
cÇn ph¶i t¨ng c−êng kh«ng ngõng sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n ®èi
víi Nhμ n−íc d©n chñ nh©n d©n." (tr.586).
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· dμnh sù quan t©m ®Æc biÖt ®èi víi viÖc x©y
dùng c¸c lùc l−îng vò trang nh©n d©n. Ng−êi x¸c ®Þnh nhiÖm vô quan
träng cho toμn §¶ng, toμn d©n vμ toμn qu©n lμ "ph¶i x©y dùng qu©n ®éi
ngμy cμng hïng m¹nh vμ s½n sμng chiÕn ®Êu ®Ó gi÷ g×n hoμ b×nh, b¶o vÖ
®Êt n−íc, b¶o vÖ c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vμ lμm
hËu thuÉn cho cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt n−íc nhμ." (tr.140). Ng−êi giao
cho qu©n ®éi ta mét nhiÖm vô hÕt søc nÆng nÒ vμ míi mÎ lμ ph¶i võa s¶n
xuÊt, gãp phÇn x©y dùng chñ nghÜa x· héi, võa tõng b−íc x©y dùng qu©n
®éi tiÕn lªn chÝnh quy, hiÖn ®¹i.
Trong nhiÒu bμi nãi, bμi viÕt cña m×nh, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nªu
lªn nhiÒu quan ®iÓm s©u s¾c, thÓ hiÖn ®−êng lèi ®óng ®¾n vμ lËp tr−êng
cña nh©n d©n ta kiªn quyÕt ®Êu tranh ®Õn cïng cho sù nghiÖp hoμ b×nh
thèng nhÊt ®Êt n−íc. Ng−êi kh¼ng ®Þnh: "N−íc ViÖt Nam lμ mét, tõ Nam
chÝ B¾c chung mét tiÕng nãi, mét lÞch sö, mét nÒn v¨n ho¸ vμ mét nÒn kinh
tÕ. Nh©n d©n ViÖt Nam ®· hy sinh nhiÒu x−¬ng m¸u ®Êu tranh cho tù do
®éc lËp, quyÕt kh«ng mét lùc l−îng nμo ng¨n c¶n ®−îc sù nghiÖp thèng
nhÊt Tæ quèc cña m×nh. " (tr.40). "NguyÖn väng tha thiÕt vμ ý chÝ s¾t ®¸
cña toμn d©n ViÖt Nam lμ thùc hiÖn thèng nhÊt ®Êt n−íc b»ng ph−¬ng
ph¸p hoμ b×nh. §Êu tranh cho thèng nhÊt lμ con ®−êng sèng cña nh©n d©n
ViÖt Nam". (tr.53). Ng−êi cßn chØ râ ph−¬ng ch©m vμ ph−¬ng ph¸p cña c¸ch
m¹ng ViÖt Nam trong thêi kú nμy lμ ph¶i ®Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh b»ng
ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh trªn c¬ së ph¸p lý ®−îc quèc tÕ thõa nhËn, ®ßi hiÖp
th−¬ng tæng tuyÓn cö thèng nhÊt Tæ quèc nh− HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ quy ®Þnh, vμ
®Ó giμnh th¾ng lîi trong cuéc ®Êu tranh ®ã th× mçi ng−êi ph¶i "ra søc x©y
dùng miÒn B¾c tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa x· héi"..., ph¶i "lμm cho chÝnh trÞ,
kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi ë miÒn B¾c ®Òu h¬n h¼n miÒn Nam, lμm c¬ së v÷ng
m¹nh cho cuéc ®Êu tranh cña ®ång bμo miÒn Nam vμ cña c¶ toμn d©n."
(tr.25).
Mét néi dung hÕt søc quan träng cña tËp s¸ch nμy lμ nh÷ng quan
®iÓm cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ gi¶i phãng phô n÷, vÒ x©y dùng con
ng−êi míi, vÒ rÌn luyÖn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cho ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn.
Ng−êi d¹y: "Muèn tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi th× ph¶i cã con ng−êi x· héi
chñ nghÜa, muèn cã con ng−êi x· héi chñ nghÜa ph¶i cã t− t−ëng x· héi
chñ nghÜa, muèn cã t− t−ëng x· héi chñ nghÜa ph¶i gét röa t− t−ëng c¸
nh©n chñ nghÜa" (tr. 303).
Trong bμi §¹o ®øc c¸ch m¹ng, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· chØ râ tÇm
quan träng cña viÖc rÌn luyÖn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng: "Søc cã m¹nh míi g¸nh
®−îc nÆng vμ ®i ®−îc xa. Ng−êi c¸ch m¹ng ph¶i cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng
lμm nÒn t¶ng, míi hoμn thμnh ®−îc nhiÖm vô vÎ vang". (tr.283). Ng−êi nãi:
"§¹o ®øc c¸ch m¹ng kh«ng ph¶i trªn trêi sa xuèng. Nã do ®Êu tranh, rÌn
luyÖn bÒn bØ h»ng ngμy mμ ph¸t triÓn vμ cñng cè. Còng nh− ngäc cμng mμi
cμng s¸ng, vμng cμng luyÖn cμng trong." (tr.293).
Ngoμi ra, trong tËp nμy cßn cã nh÷ng bμi nãi, bμi viÕt, tr¶ lêi pháng
vÊn ... cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong nh÷ng chuyÕn ®i th¨m h÷u nghÞ
c¸c n−íc hoÆc ®ãn tiÕp c¸c nguyªn thñ, chÝnh kh¸ch n−íc ngoμi ®Õn th¨m
n−íc ta. Nh÷ng bμi ®ã thÓ hiÖn râ nh÷ng quan ®iÓm cña §¶ng vμ Nhμ
n−íc ta vÒ nh÷ng vÊn ®Ò quèc tÕ, vÒ ®−êng lèi ®èi ngo¹i hoμ b×nh, h÷u nghÞ
vμ hîp t¸c trªn c¬ së t«n träng ®éc lËp, b×nh ®¼ng vμ cïng cã lîi.
*
* *
So víi lÇn xuÊt b¶n thø nhÊt, TËp 9 cña bé s¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp
xuÊt b¶n lÇn thø hai ®· bæ sung thªm ®−îc trªn 50 ®Çu tμi liÖu.
TËp ký T×nh nghÜa anh em ViÖt - Ên - MiÕn do Ng−êi viÕt d−íi bót
danh L.T., ®¨ng trªn b¸o Nh©n d©n tõ sè 1447 (26-2-1958) ®Õn sè 1474
(25-3-1958), sau khi x¸c minh, ®· ®−îc chÝnh thøc ®−a vμo tËp s¸ch nμy.
XIX
0 1 hå chÝ Minh toμn tËp
Trong phÇn Phô lôc, ngoμi nh÷ng S¾c lÖnh vμ QuyÕt ®Þnh do Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh ký, chóng t«i cßn ®−a vμo mét sè v¨n kiÖn nh− Tuyªn bè
chung, Th«ng c¸o chung... cña Ng−êi víi nguyªn thñ mét sè n−íc ®Ó b¹n
®äc tiÖn tham kh¶o vμ tra cøu.
MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song do h¹n chÕ vÒ thêi gian vμ n¨ng lùc,
ch¾c ch¾n tËp s¸ch nμy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. RÊt
mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña b¹n ®äc gÇn xa.
VIÖN NGHI£N CøU CHñ NGHÜA M¸C - L£NIN
Vμ T¦ T¦ëNG Hå CHÝ MINH
LêI CHóC N¡M MíI (1958)
Th−a ®ång bμo yªu quý,
T«i thay mÆt Trung −¬ng §¶ng vμ ChÝnh phñ th©n ¸i
chóc ®ång bμo n¨m míi vui vÎ, m¹nh khoÎ, ®oμn kÕt vμ tiÕn
bé.
§ång thêi t«i xin thay mÆt ®ång bμo göi lêi nhiÖt liÖt chóc
mõng nh©n d©n c¸c n−íc b¹n.
Th−a ®ång bμo, nh©n dÞp nμy, t«i xin tãm t¾t nh¾c l¹i
mÊy viÖc rÊt quan träng trªn thÕ giíi vμ trong n−íc trong
n¨m võa qua ®Ó ®ång bμo râ thªm.
Nãi chung th× t×nh h×nh thÕ giíi n¨m ngo¸i ph¸t triÓn
theo h−íng cã lîi cho lùc l−îng hoμ b×nh vμ chñ nghÜa x· héi.
ViÖc rÊt quan träng lμ sau ngμy kû niÖm 40 n¨m C¸ch
m¹ng Th¸ng M−êi1
vÜ ®¹i, ®· cã cuéc Héi nghÞ cña c¸c ®¶ng
céng s¶n, ®¶ng c«ng nh©n vμ ®¶ng lao ®éng c¸c n−íc trong
®¹i gia ®×nh x· héi chñ nghÜa2
. TiÕp theo ®ã th× cã cuéc Héi
nghÞ cña 64 ®¶ng céng s¶n, ®¶ng c«ng nh©n vμ ®¶ng lao ®éng
trªn thÕ giíi3
. Hai cuéc héi nghÞ Êy ®· tá râ sù ®oμn kÕt chÆt
chÏ kh«ng g× lay chuyÓn ®−îc gi÷a c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa,
®øng ®Çu lμ Liªn X«. Nã ®· tá râ quyÕt t©m cña giai cÊp c«ng
nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng ®Êu tranh cho hoμ b×nh thÕ giíi,
cho ®éc lËp d©n téc, cho chñ nghÜa x· héi.
HiÖn nay ®ang cã cuéc §¹i héi nh©n d©n ¸ - Phi häp ë
XI
2 3 hå chÝ Minh toμn tËp
Thñ ®« n−íc Ai CËp4
, cã ®¹i biÓu h¬n 40 n−íc tham gia, thay
mÆt cho 2 phÇn 3 nh©n d©n trªn thÕ giíi. TiÕp tôc vμ ph¸t
triÓn tinh thÇn cña Héi nghÞ B¨ng®ung5
, cuéc §¹i héi nμy
nh»m môc ®Ých th¾t chÆt thªm t×nh ®oμn kÕt gi÷a nh©n d©n
c¸c n−íc ¸ - Phi, chèng chñ nghÜa thùc d©n, chèng chiÕn
tranh vμ ñng hé phong trμo ®éc lËp cña c¸c d©n téc.
KÕt qu¶ tèt ®Ñp cña nh÷ng héi nghÞ Êy cã ¶nh h−ëng cùc
kú réng lín ®Õn vËn m¹ng cña nh©n d©n toμn thÕ giíi: Phong
trμo ®Êu tranh cho hoμ b×nh, cho ®éc lËp d©n téc, cho chñ
nghÜa x· héi ngμy cμng lín m¹nh, bän ®Õ quèc hiÕu chiÕn do
Mü cÇm ®Çu ngμy cμng bÞ c« lËp, chñ nghÜa thùc d©n ®· ®Õn
ngμy tan r·.
Trong n−íc ta tõ khi hoμ b×nh lËp l¹i ®Õn nay, toμn d©n ta
tõ B¾c ®Õn Nam ra søc phÊn ®Êu ®Ó hoμn thμnh sù nghiÖp
c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ trong c¶ n−íc. Nh©n d©n miÒn
B¾c ®· v−ît nhiÒu khã kh¨n gian khæ, c¨n b¶n ®· hoμn
thμnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt6
, ®· thu ®−îc nhiÒu thμnh tÝch
trong c«ng cuéc kh«i phôc kinh tÕ vμ ph¸t triÓn v¨n ho¸, lμm
cho miÒn B¾c cμng thªm v÷ng vμng. §ång bμo miÒn Nam ®·
bÒn bØ vμ anh dòng ®Êu tranh chèng chÕ ®é tμn b¹o cña Mü -
DiÖm, ®ßi c¶i thiÖn ®êi sèng, ®ßi tù do d©n chñ, ®ßi thèng
nhÊt n−íc nhμ b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh.
Sang n¨m míi, thêi kú kh«i phôc kinh tÕ7
®· kÕt thóc vμ
më ®Çu thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch cã kÕ ho¹ch.
§ã lμ mét tiÕn bé míi trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña
nh©n d©n ta.
Chóng ta ph¶i lîi dông nh÷ng kinh nghiÖm trong mÊy
n¨m qua, ®ång thêi xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh vμ ®Æc ®iÓm cña
miÒn B¾c, tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa x· héi. Chóng ta ph¶i lμm
cho tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ kinh tÕ cña ta vμ thùc hiÖn ®Çy
®ñ kÕ ho¹ch Nhμ n−íc nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ vμ v¨n ho¸,
n©ng cao dÇn ®êi sèng cña nh©n d©n, tr−íc hÕt lμ cña nh©n
d©n lao ®éng. Ph¸t triÓn kinh tÕ vμ v¨n ho¸ tøc lμ dÇn dÇn
x©y dùng chñ nghÜa x· héi. X©y dùng chñ nghÜa x· héi lμ mét
cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng phøc t¹p, gian khæ vμ l©u dμi.
Nh©n d©n ta h·y ®oμn kÕt chÆt chÏ dùa trªn nÒn t¶ng liªn
minh c«ng n«ng, bÒn bØ phÊn ®Êu d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng
vμ ChÝnh phñ, th× chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
X©y dùng miÒn B¾c v÷ng m¹nh vμ tèt ®Ñp, ®ång thêi gi÷
v÷ng vμ ph¸t triÓn phong trμo yªu n−íc ë miÒn Nam lμ t¹o
®iÒu kiÖn thuËn lîi cho cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt n−íc nhμ
vμ gãp phÇn b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi.
Trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vμ
thèng nhÊt n−íc nhμ, chóng ta cã nhiÒu thuËn lîi ë trong
n−íc vμ trªn thÕ giíi. Còng nh− phong trμo c¸ch m¹ng trªn
thÕ giíi, nh− c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë Liªn X«,
ë Trung Quèc vμ ë c¸c n−íc anh em kh¸c, phong trμo c¸ch
m¹ng ë n−íc ta ®· liªn tiÕp th¾ng lîi trong c«ng cuéc chèng
®Õ quèc vμ phong kiÕn. Dùa vμo thuËn lîi Êy, ph¸t huy
truyÒn thèng cÇn kiÖm vμ anh dòng cña nh©n d©n ta, chóng
ta sÏ v−ît ®−îc mäi khã kh¨n vμ giμnh ®−îc th¾ng lîi míi.
§ång bμo c¶ n−íc h·y ®oμn kÕt vμ ®Êu tranh ®ßi ®èi
ph−¬ng thi hμnh nghiªm chØnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬8
, ®ßi lËp
quan hÖ b×nh th−êng gi÷a hai miÒn, ra søc phÊn ®Êu cho sù
nghiÖp thèng nhÊt Tæ quèc vμ cho hoμ b×nh thÕ giíi.
§ång bμo miÒn B¾c, nhÊt lμ anh chÞ em c«ng nh©n, n«ng
d©n, thî thñ c«ng, mçi ng−êi h·y ra søc thi ®ua s¶n xuÊt vμ
tiÕt kiÖm, ra søc s¶n xuÊt nhiÒu, nhanh, tèt vμ rÎ; do t¨ng
gia s¶n xuÊt vμ thùc hμnh tiÕt kiÖm mμ x©y dùng n−íc nhμ
vμ dÇn dÇn c¶i thiÖn ®êi sèng.
C¸n bé vμ ®ång bμo miÒn Nam tËp kÕt ë B¾c h·y ®oμn kÕt
chÆt chÏ víi nhau vμ ®oμn kÕt víi ®ång bμo miÒn B¾c, ra søc
lμm viÖc gãp phÇn vÎ vang vμo viÖc x©y dùng vμ cñng cè miÒn
B¾c tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa x· héi lμm nÒn t¶ng v÷ng ch¾c
cho c«ng cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt n−íc nhμ.
Qu©n ®éi vμ c«ng an ta h·y cè g¾ng häc tËp chÝnh trÞ vμ
kü thuËt, ra søc b¶o vÖ Tæ quèc vμ gi÷ g×n trËt tù, an ninh, ra
søc tham gia phong trμo s¶n xuÊt vμ tiÕt kiÖm.
Anh chÞ em lao ®éng trÝ ãc h·y cè g¾ng häc tËp chñ nghÜa
4 5 hå chÝ Minh toμn tËp
M¸c- Lªnin, tuú theo kh¶ n¨ng mμ tham gia lao ®éng ch©n
tay, ®Ó tù rÌn luyÖn m×nh vμ ®Ó gãp phÇn xøng ®¸ng vμo
c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi.
C¸c cô phô l·o h·y lμm g−¬ng mÉu "l·o ®−¬ng Ých
tr¸ng"1)
, ®«n ®èc con ch¸u thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vμ thùc
hμnh tiÕt kiÖm.
§Ó xøng ®¸ng lμ ng−êi chñ cña n−íc nhμ mai sau, c¸c ch¸u
thanh niªn h·y xung phong trong mäi viÖc: ®oμn kÕt, häc tËp,
lao ®éng.
C¸c ch¸u nhi ®ång h·y ch¨m lo häc tËp vμ tuú søc m×nh
mμ tham gia lao ®éng cho quen.
§¶ng viªn, c¸n bé trong §¶ng vμ ngoμi §¶ng h·y cè g¾ng
c«ng t¸c vμ häc tËp ®Ó tiÕn bé kh«ng ngõng. T¨ng c−êng ®oμn
kÕt nhÊt trÝ trªn c¬ së t− t−ëng M¸c - Lªnin, nhËn thøc ®óng
®¾n vÒ t×nh h×nh vμ nhiÖm vô. N©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm,
ý thøc tæ chøc vμ kû luËt, ý thøc ®Êu tranh cho chñ nghÜa x·
héi.
KiÒu bμo ë n−íc ngoμi giμu lßng yªu n−íc, lu«n lu«n
h−íng vÒ Tæ quèc, h·y ®oμn kÕt chÆt chÏ, th−¬ng yªu gióp ®ì
lÉn nhau, h·y t«n träng ph¸p luËt cña ChÝnh phñ vμ t¨ng
c−êng c¶m t×nh víi nh©n d©n n−íc m×nh ë.
Chóng ta ®oμn kÕt nhÊt trÝ, c¶ n−íc mét lßng, ra søc phÊn
®Êu th× chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi!
N¨m míi, cè g¾ng míi, th¾ng lîi míi!
ViÖt Nam hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ vμ giμu
m¹nh mu«n n¨m!
Hå CHÝ MINH
B¸o Nh©n d©n, sè 1393,
ngμy 1-1-1958.
_________
1) L·o ®−¬ng Ých tr¸ng: cμng giμ cμng dÎo dai.
LêI K£U GäI N¤NG D¢N Vμ C¸N Bé
QUYÕT T¢M CHèNG H¹N, §ÈY M¹NH
S¶N XUÊT Vô §¤NG - XU¢N
Cïng ®ång bμo vμ c¸n bé c¸c cÊp,
S¶n xuÊt n«ng nghiÖp tr−íc hÕt lμ s¶n xuÊt l−¬ng thùc lμ
viÖc cÇn thiÕt nhÊt cho ®êi sèng cña nh©n d©n, lμ bé phËn cùc
kú quan träng trong kÕ ho¹ch kinh tÕ cña Nhμ n−íc. Cho ®Õn
nay, ®ång bμo n«ng d©n vμ c¸n bé ®· cè g¾ng nhiÒu ®Ó chuÈn
bÞ vô chiªm nμy cho tèt.
Nh−ng hiÖn nay h¹n h¸n nghiªm träng, mμ thêi vô ®·
®Õn råi. H¹n l¹i cã thÓ kÐo dμi n÷a. T«i kªu gäi toμn thÓ ®ång
bμo n«ng d©n vμ c¸n bé h·y quyÕt t©m chèng h¹n, ®Èy m¹nh
s¶n xuÊt, ®Ó thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch n¨m míi.
§ång bμo n«ng d©n kh«ng nªn v× khã kh¨n mμ n¶n lßng,
kh«ng kiªn t©m s¶n xuÊt vμ kh«ng hiÓu r»ng s¶n xuÊt lμ c¨n
b¶n ®Ó lîi nhμ, Ých n−íc.
C¸n bé kh«ng ®−îc v× khã kh¨n mμ bi quan ng¹i khã,
thiÕu quyÕt t©m l·nh ®¹o chèng h¹n vμ s¶n xuÊt.
Kinh nghiÖm trong kh¸ng chiÕn vμ trong ba n¨m kh«i
phôc kinh tÕ võa qua ®· chøng tá r»ng kh«ng khã kh¨n nμo
mμ nh©n d©n ta ®oμn kÕt nhÊt trÝ d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng
vμ ChÝnh phñ mμ kh«ng kh¾c phôc ®−îc.
Cho nªn toμn thÓ ®ång bμo n«ng d©n vμ c¸n bé ph¶i:
- Ra søc tËp trung lùc l−îng vμo viÖc chèng h¹n: kh¬i
6 7 hå chÝ Minh toμn tËp
giÕng, ®μo ao, söa cèng, ®¾p ®Ëp, khai m−¬ng, v.v. ®Ó lÊy
n−íc mμ t¸t vμo ruéng, ®Ó cÊy cho kÞp thêi vô.
- NhÊt ®Þnh kh«ng bá ruéng ho¸, ra søc ch¨m bãn, vun
xíi, v.v. cho vô chiªm nμy ®−îc tèt.
- C¸c cô phô l·o h·y ®em nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u
cña m×nh ra gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n vÒ thuû lîi vμ
canh t¸c. C¸c cô h·y ®«n ®èc vμ khuyÕn khÝch con ch¸u
quyÕt t©m chèng h¹n vμ s¶n xuÊt.
- C¸c ch¸u thanh niªn ph¶i xøng ®¸ng lμ lùc l−îng chñ
chèt vμ xung phong trong c«ng cuéc ®Êu tranh chèng h¹n vμ
s¶n xuÊt.
- C¸n bé c¸c ngμnh, c¸c cÊp ph¶i thi ®ua lμm trßn mäi
nhiÖm vô chèng h¹n vμ chØ ®¹o s¶n xuÊt, h−íng dÉn kÕ
ho¹ch chèng h¹n, h−íng dÉn kü thuËt s¶n xuÊt, víi tinh thÇn
tr¸ch nhiÖm vμ tinh thÇn ®Êu tranh kh¾c phôc khã kh¨n.
Thay mÆt §¶ng vμ ChÝnh phñ, t«i chê tin th¾ng lîi ®Ó
khen th−ëng nh÷ng thμnh tÝch cña ®ång bμo vμ c¸n bé trong
cuéc thi ®ua nμy.
Chμo th©n ¸i
Ngμy 5 th¸ng 1 n¨m 1958
Hå CHÝ MINH
B¸o Nh©n d©n, sè 1400,
ngμy 8-1-1958.
NãI CHUYÖN VíI §åNG BμO
TØNH H¦NG Y£N
TØnh ta ®· cè g¾ng chèng h¹n. VÝ dô nh− viÖc vÐt cèng
V¨n Giang, ngßi TriÒu D−¬ng, ®¾p ®Ëp §«ng Hoa, v.v.. Cèng
V¨n Giang ®· vÐt xong råi, b©y giê ®ång bμo ta ph¶i cè g¾ng
t¸t, t¸t cho ®ñ cÊy, ®ñ n−íc chø kh«ng ph¶i t¸t hêi hît.
Nh÷ng n¬i kh«ng cã cèng th× ph¶i ra søc ®μo m−¬ng, ®μo
giÕng.
C¸n bé vμ ®ång bμo vÐt cèng V¨n Giang rÊt ®¸ng khen.
Nh÷ng chç chÞu khã t¸t vμ g¸nh n−íc ®Ó chèng h¹n còng
®¸ng khen, nh− x· Minh Ph−îng, x· Phan Chu Trinh, x·
Phan Sμo Nam, x· Ph¹m Hång Th¸i. Chóng ta ph¶i häc tËp
nh÷ng x· nãi trªn. §ång bμo nh÷ng x· Êy ®· biÕt lo xa vμ ra
søc chèng h¹n.
Trong viÖc chèng h¹n, ph¶i tù lùc c¸nh sinh, chí hoμn
toμn û l¹i vμo ChÝnh phñ, chí û l¹i vμo m¸y b¬m n−íc, chí
ngåi kh«ng mμ chê trêi. Tôc ng÷ ta cã c©u: "Nh©n ®Þnh th¾ng
thiªn". C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m9
th¾ng lîi, kh¸ng chiÕn thμnh
c«ng, kÕt qu¶ to lín ®ã lμ do qu©n vμ d©n ta ®oμn kÕt nhÊt trÝ
mμ thu ®−îc. Chèng h¹n còng thÕ.
§ång bμo tØnh H−ng Yªn vèn ®· cã truyÒn thèng anh
dòng trong kh¸ng chiÕn vμ chèng h¹n tr−íc ®©y, nay ph¶i cè
g¾ng gi÷ truyÒn thèng tèt ®Ñp ®ã.
8 9 hå chÝ Minh toμn tËp
Chóng ta quyÕt t©m th× nhÊt ®Þnh lμm ®−îc. Toμn tØnh ta
cã 56 v¹n ng−êi, th× Ýt nhÊt còng cã 36 v¹n cã thÓ tham gia
chèng h¹n. TØnh H−ng Yªn cã chÝn v¹n mÉu chiªm. TÝnh ®æ
®ång bèn ng−êi chèng h¹n mét mÉu. NhÊt ®Þnh lμm ®−îc.
C¸n bé vμ ®ång bμo nªn nhí, tr−íc ngμy C¸ch m¹ng
Th¸ng T¸m, §¶ng ta chØ cã ®é 5.000 ®¶ng viªn. ThÕ mμ ®· tæ
chøc l·nh ®¹o ®ång bμo lμm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh
c«ng. Nay riªng tØnh H−ng Yªn cã h¬n 6.000 ®¶ng viªn,
24.000 ®oμn viªn thanh niªn, 20 v¹n héi viªn n«ng héi, l¹i cã
bé ®éi, MÆt trËn, v.v.. Víi lùc l−îng to lín Êy chèng h¹n nhÊt
®Þnh th¾ng lîi.
ChÝnh phñ s½n sμng khen th−ëng cho nh÷ng huyÖn, x· vμ
c¸ nh©n nμo xuÊt s¾c nhÊt trong viÖc chèng h¹n.
ViÖc chèng h¹n lμ mét chiÕn dÞch, cho nªn ph¶i cã th−ëng,
cã ph¹t. C¸ nh©n c¸n bé, ®ång bμo nμo xuÊt s¾c nhÊt sÏ ®−îc
khen th−ëng. Nh÷ng ng−êi nμo l−êi biÕng, trèn tr¸nh tr¸ch
nhiÖm lμ ph¶i ph¹t.
T«i tin ch¾c ®ång bμo tØnh H−ng Yªn sÏ gi÷ ®−îc truyÒn
thèng anh dòng trong kh¸ng chiÕn vμ chèng h¹n mÊy n¨m
tr−íc.
C¸n bé, ®ång bμo ph¶i quyÕt t©m lμm ®−îc nh÷ng ®iÒu ®·
høa h«m nay lμ chèng h¹n thμnh c«ng.
Nãi ngμy 5-1-1958.
B¸o Nh©n d©n, sè 1399,
ngμy 7-1-1958.
N¤NG D¢N TRUNG QUèC CHèNG H¹N
N¨m ngo¸i, ë Trung Quèc nhiÒu n¬i mÊy th¸ng liÒn
kh«ng m−a. N«ng d©n ®· dèc hÕt lùc l−îng ra chèng h¹n,
kh«ng chÞu bá mét sμo ruéng ho¸.
KÕt qu¶ lμ "ng−êi ®· th¾ng trêi". C¶ n¨m ®· thu ho¹ch
®−îc 285 triÖu tÊn l−¬ng thùc. So víi n¨m 1949 th× sè l−¬ng
thùc ®ã ®· t¨ng h¬n 70%, so víi n¨m 1952 th× t¨ng 20%.
Trong viÖc chèng h¹n, bμ con n«ng d©n Trung Quèc còng
lμm nh− ®ång bμo n«ng d©n ta, nghÜa lμ dïng søc ng−êi.
Ngoμi nh÷ng ng−êi giμ yÕu tμn tËt, phô n÷ cã nghÐn vμ c¸c
trÎ em, cßn tÊt c¶ mäi ng−êi ®Òu tham gia chèng h¹n. ChØ
trong vßng ba th¸ng n¨m ngo¸i, hä ®· ®μo giÕng vμ kh¬i
m−¬ng, lÊy n−íc t−íi cho h¬n 310 v¹n mÉu t©y.
Hä còng gÆp nhiÒu khã kh¨n, nh− ë nh÷ng miÒn nói vμ
cao nguyªn cao h¬n mÆt biÓn 2.000 th−íc. Song nhê søc ®oμn
kÕt vμ sù quyÕt t©m, hä ®· v−ît mäi khã kh¨n vμ chèng h¹n
®· th¾ng lîi. ThÝ dô: tØnh ThiÓm T©y lμ mét vïng ®Êt kh«, l¹i
Ýt m−a, thÕ mμ hä ®· ®μo m−¬ng vμ giÕng v−ît møc kÕ ho¹ch
28%.
Võa råi, h¬n 15.000 n«ng d©n ngo¹i « B¾c Kinh ®· ®μo
xong mét con m−¬ng dμi b¶y c©y sè, réng h¬n s¸u th−íc, s©u
h¬n ba th−íc, t−íi cho 4.000 mÉu t©y. Nh÷ng ngμy TÕt d−¬ng
lÞch, ch¼ng nh÷ng n«ng d©n kh«ng nghØ mμ cßn cã h¬n ba v¹n
c¸n bé, c«ng nh©n, häc sinh vμ bé ®éi ë B¾c Kinh còng lîi dông
ngμy nghØ ®ã, ®i tham gia ®μo m−¬ng víi n«ng d©n. MÆc dï
10 11 hå chÝ Minh toμn tËp
trêi rÐt nh− c¾t, hä vÉn ra søc ®μo c¶ ngμy c¶ ®ªm, cho nªn chØ
trong 20 ngμy ®· ®μo xong m−¬ng.
HiÖn nay, chóng ta còng ®ang chèng h¹n, kinh nghiÖm
cña anh em n«ng d©n Trung Quèc rÊt quý cho ta. Chóng ta
®oμn kÕt nhÊt trÝ vμ quyÕt t©m, th× c«ng viÖc chèng h¹n cña
ta nhÊt ®Þnh còng th¾ng lîi nh− anh em Trung Quèc.
TRÇN LùC
B¸o Nh©n d©n, sè 1403,
ngμy 11-1-1958.
BμI NãI CHUYÖN VíI C¸N Bé
Vμ NH¢N D¢N X· MÔ TR×,
HUYÖN Tõ LI£M (Hμ NéI)
Th−a c¸c cô, c¸c ®ång chÝ,
Thay mÆt §¶ng vμ ChÝnh phñ, t«i göi lêi th¨m hái ®Õn
®ång bμo n«ng d©n ngo¹i thμnh ®ang cè g¾ng chèng h¹n.
H«m nay t«i ®Õn th¨m x· MÔ Tr× v× ®−îc b¸o c¸o ®ång bμo x·
nμy ®· cã c«ng chèng h¹n, v× chi bé, chi ®oμn, n«ng héi, phô
n÷, c¸c chiÕn sÜ thi ®ua, c¸c l·o n«ng ®· cè g¾ng.
X· MÔ Tr× lμm ®−îc tèt, c¸c x· kh¸c ch−a lμm ®−îc nh−
vËy. V× sao? Nh©n d©n ngo¹i thμnh cã 14 v¹n ng−êi. NÕu trõ
cô giμ, em bÐ, phô n÷ cã thai nghÐn th× còng cßn 10 v¹n
ng−êi cã søc lao ®éng. DiÖn tÝch ruéng lμ 12.600 mÉu. NÕu
chia trung b×nh ra th× 8 ng−êi chèng h¹n cho 1 mÉu. Mét
mÉu mμ 8 ng−êi lμm, nhÊt ®Þnh ®−îc.
ThÕ t¹i sao ®Õn nay ngo¹i thμnh kh«ng lμm ®−îc?
Chèng h¹n ph¶i khÈn tr−¬ng nh− ®¸nh giÆc. Chóng ta
sèng ë trªn m¹ch n−íc. Cø ®μo th× nhÊt ®Þnh cã n−íc, chØ cã
®μo n«ng hay s©u mμ th«i. D−íi ®Êt cã n−íc s«ng, n−íc m¹ch
thÊm vμo, ®μo th× ph¶i thÊy. §μo 5 n¬i kh«ng cã, ®μo m·i
còng ph¶i cã. M×nh thiÕu kinh nghiÖm th× ph¶i ra søc nghÜ
c¸ch bæ sung thªm.
Tr−íc kia ®¸nh giÆc, ta kh«ng cã tμu bay, tμu bß. GiÆc
m¹nh h¬n ta nh−ng cuèi cïng ta vÉn th¾ng ®−îc giÆc. V× ta
cã søc ®oμn kÕt, v× ta cã quyÕt t©m.
ë ngo¹i thμnh ta cã 700 ®¶ng viªn, 800 ®oμn viªn thanh
niªn lao ®éng, 3 v¹n héi viªn n«ng héi, cã 363 tæ ®æi c«ng. §ã
12 13 hå chÝ Minh toμn tËp
lμ lùc l−îng ®Çu tμu. Trong 10 v¹n nh©n d©n cã lùc l−îng ®Çu
tμu lín nh− vËy th× l·nh ®¹o thi ®ua chèng h¹n nhÊt ®Þnh
th¾ng lîi.
Kh¸ng chiÕn khã hay chèng h¹n khã? NhÊt ®Þnh kh¸ng
chiÕn khã h¬n. Nh−ng t¹i sao ngo¹i thμnh tíi nay ch−a chèng
®−îc h¹n?
§ã lμ v× cßn cã t− t−ëng sai lÖch, ph¶i chèng h¹n ngay
trong t− t−ëng. §ã lμ v× thiÕu quyÕt t©m, thiÕu ®oμn kÕt,
thiÕu t− t−ëng l©u dμi.
ThÊy h¹n th× bá ruéng ®i bu«n, vËy thö hái cã tiÒn mμ
kh«ng cã g¹o th× cã ¨n ®−îc kh«ng? NÕu ai còng bá ruéng ®i
bu«n c¶ th× dï cã ngåi trªn ®èng vμng còng kh«ng cã g× mμ
¨n. Thãc lóa ¨n ®−îc, vμng cã ¨n ®−îc kh«ng?
Nh©n d©n ta ph¶i b¸m lÊy ®ång ruéng. Ruéng lμ chÝnh.
N«ng nghiÖp lμ chÝnh. Ph¶i thÊy xa, ®õng chØ nh×n lîi tr−íc
m¾t mμ quªn lîi sau. §õng cã thÊy c©y mμ ch¼ng thÊy rõng.
Ph¶i chèng t− t−ëng û l¹i vμo d©n c«ng c¸c n¬i, ®îi ChÝnh
phñ ®iÒu ®éng vÒ, ®îi nh©n d©n c¸c n¬i gióp, û l¹i vμo m¸y
b¬m.
Muèn cã m¸y b¬m ph¶i lμm m¸y b¬m. Muèn lμm m¸y
b¬m ph¶i x©y dùng nhμ m¸y. LÊy tiÒn ®©u x©y dùng nhμ
m¸y? TiÒn cña d©n. Mét nhμ m¸y ph¶i x©y dùng 2 n¨m míi
xong. H¹n cã chê ta cã m¸y b¬m kh«ng? Kh«ng.
ThÕ th× ta ph¶i tù lùc c¸nh sinh vμ gióp ®ì lÉn nhau.
Cã x· ph¶i chèng h¹n l©u h¬n, cã x· ®«ng ng−êi h¬n, x·
®«ng ng−êi gióp x· Ýt ng−êi, x· ph¶i chèng h¹n Ýt gióp x·
ph¶i chèng h¹n nhiÒu, ph¶i ®Èy m¹nh x©y dùng, cñng cè c¸c
tæ ®æi c«ng th× chèng h¹n míi cã kÕt qu¶. ChÝnh phñ, Uû ban
sÏ ®éng viªn nh©n d©n gióp nhau chèng h¹n.
Mét t− t−ëng sai lÇm lμ cÇu trêi, cÇu ®¶o. Khi ta lμm c¸ch
m¹ng th× trêi lμm hay ng−êi lμm? Khi ta kh¸ng chiÕn th× trêi
lμm hay ng−êi lμm? N¨m tr−íc chèng h¹n ®−îc lμ v× ng−êi
hay v× trêi?
Trêi lμm h¹n lμ xÊu, ta ph¶i chèng l¹i. Ta ph¶i chèng h¹n
chø kh«ng ph¶i cÇu trêi.
NÕu chØ cÇu trêi th× ngμy nay kh«ng cã n−íc ViÖt Nam
D©n chñ Céng hoμ.
Cßn mét t− t−ëng sai n÷a, ®ã lμ t− t−ëng Ých kû, ®Þa
ph−¬ng chñ nghÜa. Xãm nμy ®μo m−¬ng l¹i sî c¸c xãm bªn
c¹nh ®−îc h−ëng. VÝ dô: x· Yªn Hoμ ®μo m−¬ng l¹i sî x· Hoμ
B×nh ®−îc h−ëng. Nh− thÕ lμ kh«ng ®óng.
§−îc mïa th× mäi ng−êi ®−îc h−ëng, nÕu kh«ng chèng
h¹n th× mäi ng−êi ®Òu chÞu thiÖt c¶.
Chèng h¹n còng lμ mét chiÕn dÞch: c¸c chi bé, Uû ban
ph¶i thiÕt thùc l·nh ®¹o, ph¶i cïng chèng h¹n, ph¶i cïng
lμm víi nh©n d©n. C¸c ®¶ng viªn, ®oμn viªn, n«ng héi, phô
n÷ ph¶i quyÕt t©m.
Trong kh¸ng chiÕn, trong c¸ch m¹ng, giÆc m¹nh h¬n ta
nh−ng ta vÉn th¾ng ®−îc giÆc. V× ta cã quyÕt t©m vμ ®oμn
kÕt.
§¶ng vμ ChÝnh phñ sÏ khen th−ëng nh÷ng ®¬n vÞ vμ
nh÷ng c¸ nh©n nμo chèng h¹n tèt, sÏ th−ëng cê, th−ëng huy
hiÖu, th−ëng hu©n ch−¬ng...
Nãi tãm l¹i, muèn chèng h¹n ®−îc tèt ph¶i:
- Chèng l¹i t− t−ëng sai lÖch.
- QuyÕt t©m ®oμn kÕt nhÊt trÝ, gióp ®ì lÉn nhau thi ®ua
chèng h¹n.
- Cã th−ëng, cã ph¹t.
B©y giê t«i nãi vÊn ®Ò ¨n TÕt. Cßn h¬n mét th¸ng n÷a th×
TÕt.
N¨m ngo¸i bμ con ¨n TÕt mæ lîn, mæ bß, mæ gμ. ¡n tiªu
xa xØ, cê b¹c, r−îu chÌ, ¨n xong råi thiÕu tr©u bß cμy. §©y lμ
ch−a kÓ r−íc x¸ch linh ®×nh, ®ång bãng, bãi to¸n, v.v. thËt lμ
l·ng phÝ, thiÕu tiÕt kiÖm, ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn t¨ng gia
14 15 hå chÝ Minh toμn tËp
s¶n xuÊt, ¶nh h−ëng ®Õn thuÇn phong mü tôc.
N¨m nay nhÊt ®Þnh söa. TÕt vui vÎ kh«ng ph¶i lμ chÐn
chó chÐn anh. TÕt n¨m nay ph¶i lμ TÕt vui vÎ, lμnh m¹nh,
tiÕt kiÖm, nh−ng ph¶i tÝch cùc chèng ®−îc h¹n.
Mçi ng−êi ph¶i ra søc chèng h¹n. Ai ai còng thi ®ua tham
gia chèng h¹n. C¸c cô giμ cã kinh nghiÖm, thanh niªn cã søc
lùc lμm ®Çu tμu. C¸c ch¸u nhi ®ång ra ®ång ®éng viªn, nÊu
n−íc cho ®ång bμo uèng. Mçi ng−êi mét tay, giμ trÎ gãp søc,
nhÊt ®Þnh chèng ®−îc h¹n th¾ng lîi.
§ång bμo h·y gi÷ tiÕng cho ngo¹i thμnh cña Thñ ®«.
Ngo¹i thμnh còng lμ Thñ ®«. Mμ "thñ" lμ ®Çu, ph¶i ®i ®Çu,
ph¶i kiÓu mÉu chèng h¹n th¾ng lîi.
Lùc l−îng ®iÒu khiÓn xung phong lμ chi bé, lμ ®¶ng viªn
ph¶i g−¬ng mÉu.
Cã quyÕt t©m, cã ®oμn kÕt nhÊt trÝ, nh©n d©n ta nhÊt
®Þnh chèng h¹n cã kÕt qu¶ tèt.
Cuèi cïng t«i nhê c¸c cô, c¸c ®¹i biÓu, c¸c ®ång chÝ
chuyÓn ®Õn tËn ®ång bμo nh÷ng sù quan t©m cña §¶ng vμ
ChÝnh phñ.
§¶ng, ChÝnh phñ vμ t«i s½n sμng khen th−ëng thÝch ®¸ng
cho nh÷ng x· nμo, ®¬n vÞ nμo, c¸ nh©n nμo cã nhiÒu thμnh
tÝch trong viÖc chèng h¹n.
Nãi ngμy 12-1-1958.
S¸ch Thñ ®« Hμ Néi ph¶i
lμ thμnh phè g−¬ng mÉu,
Nxb. Sù thËt, Hμ Néi,
1985, tr.94-98.
BμI NãI T¹I HéI NGHÞ
CHèNG H¹N TØNH Hμ §¤1F1
)
H«m nay, B¸c thay mÆt Trung −¬ng §¶ng, ChÝnh phñ hái
th¨m c¸c cô phô l·o, ®ång bμo, c¸n bé, c¸c ch¸u thanh niªn
vμ nhi ®ång.
B©y giê, B¸c nãi chuyÖn víi c¸c c«, c¸c chó vÒ quyÕt t©m
chèng h¹n.
T×nh h×nh h¹n nghiªm träng nh− thÕ nμo ®ång bμo ®·
biÕt râ. DiÖn h¹n ë Hμ §«ng nãi chung kh«ng réng, nÕu cè
g¾ng vÉn chèng ®−îc. V× d©n sè Hμ §«ng cã 82 v¹n 4 ngh×n
ng−êi, ruéng cÊy chiªm cã 40 ngh×n 3 tr¨m hÐcta. Trõ mét
phÇn ba lμ c¸c cô giμ yÕu, phô n÷ cã thai nghÐn, c¸c em bÐ
ch−a cã søc lao ®éng, còng cßn 54 v¹n 9 ngh×n ng−êi, tÝnh ®æ
®ång 12 ng−êi chèng h¹n cho 1 hÐcta, nh− vËy cã khã qu¸
kh«ng? Cã lμm ®−îc kh«ng? NhÊt ®Þnh lμm ®−îc.
Chóng ta cã chñ lùc rÊt lín lμ ®¶ng viªn, ®oμn viªn thanh
niªn lao ®éng, héi viªn n«ng héi, céng l¹i lμ 27 v¹n 3 ngh×n
ng−êi. Mçi ng−êi cã tæ chøc chØ cÇn khuyÕn khÝch ®éng viªn,
®¸nh th«ng t− t−ëng cho mét ng−êi n÷a lμ ®−îc. Chóng ta cã
lùc l−îng tæ ®æi c«ng lμ h¬n 2 ngh×n 8 tr¨m tæ, l¹i cã bé ®éi
tham gia, nghÜa lμ cã mét lùc l−îng rÊt lín ®Ó chèng h¹n vμ
t¨ng gia s¶n xuÊt.
Ngoμi ra, tØnh Hμ §«ng l¹i cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n
nhiÒu tØnh kh¸c lμ cã nhiÒu s«ng nh− s«ng Hång, s«ng NhuÖ,
_________
1) Nay thuéc tØnh Hμ T©y.
16 17 hå chÝ Minh toμn tËp
s«ng §¸y, s«ng Bïi.
Søc ng−êi cã, ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cã, nh−ng chèng h¹n
®Õn nay cßn kÐm, tr−íc hÕt lμ v× t− t−ëng ch−a th«ng:
- Cã ng−êi bi quan, sî khã, kh«ng tin vμo ®μo giÕng, ®μo
m−¬ng, kh«ng hiÓu r»ng lμm viÖc g× còng cã khã kh¨n, chØ cã
khã nhiÒu, khã Ýt nh−ng nÕu cã quyÕt t©m lμ v−ît ®−îc. T−
t−ëng û l¹i vμo m¸y b¬m n−íc còng kh«ng ®óng. NÕu tØnh nμo
còng chê m¸y b¬m th× ChÝnh phñ ph¶i cã hμng v¹n c¸i, ph¶i më
nhμ m¸y, mμ më nhμ m¸y th× ph¶i cã tiÒn, nh©n d©n ph¶i xuÊt
ra vμ Ýt nhÊt còng ph¶i 2 n¨m. NÕu chê m¸y b¬m n−íc th× ngåi
bã tay trong 2 n¨m hay sao?
- Mét sè ®ång bμo chØ thÊy lîi tr−íc m¾t, kh«ng thÊy lîi l©u
dμi, chØ thÊy lîi Ých c¸ nh©n, kh«ng thÊy lîi Ých tËp thÓ, cho nªn
®· bá ruéng ®i bu«n hoÆc lμm nghÒ kh¸c, kh«ng tham gia chèng
h¹n. N«ng d©n ph¶i b¸m lÊy ruéng ®Êt, ph¶i chèng h¹n, ph¶i
t¨ng gia s¶n xuÊt. NÕu bá ruéng ®i bu«n kh«ng ra søc chèng
h¹n ®Ó h¹n h¸n mÊt mïa th× mäi ng−êi ®Òu bÞ ®ãi, ng−êi ®i
bu«n còng kh«ng no ®−îc.
- Mét khuyÕt ®iÓm n÷a lμ thiÕu c¶nh gi¸c. V× Mü - DiÖm
vμ bän tay ch©n cña chóng thÊy c¸i g× ta lμm tèt th× chóng
bãp mÐo, nãi xÊu. Nh− gÆp h¹n h¸n th× chóng t×m c¸ch lμm
cho d©n ta xao l·ng chèng h¹n, kh«ng tin vμo lùc l−îng
m×nh, mμ mª tÝn cÇu ®¶o cÇu trêi.
Do nh÷ng khuyÕt ®iÓm trªn vμ kh«ng quyÕt t©m, kh«ng
tin vμo lùc l−îng cña m×nh, cña tËp thÓ, cho nªn ®Õn nay viÖc
chèng h¹n cßn kÐm.
Nh−ng ®ång bμo Hμ §«ng s½n cã truyÒn thèng anh dòng.
Trong kh¸ng chiÕn, ®ång bμo Hμ §«ng ®· anh dòng chiÕn ®Êu.
Trong chèng h¹n, n¨m 1956, Hμ §«ng ®−îc th−ëng hai l¸ cê
chèng h¹n kh¸ nhÊt, n¨m 1957 ®· t¸t n−íc cøu h¹n ®−îc 2 v¹n 3
ngh×n hÐcta, cã nhiÒu ®¬n vÞ ®· cè g¾ng. ThÝ dô nh− x· §«ng S¬n
(Ch−¬ng Mü) t¸t n−íc 13 bËc, c¸c x· Duyªn Th¸i, Minh Phó
(Th−êng TÝn) cã nh÷ng chiÕn sÜ cÇn cï chÞu khã, quyÕt t©m kh¾c
phôc khã kh¨n, kh«ng nh÷ng ®· chèng h¹n thμnh c«ng mμ cßn
t¨ng ®−îc s¶n l−îng. §ã lμ truyÒn thèng tèt, tÊt c¶ ®ång bμo Hμ
§«ng cÇn cñng cè vμ ph¸t triÓn nh÷ng thμnh tÝch ®ã.
HiÖn nay còng cã thμnh tÝch nh− n¹o cèng Liªn M¹c, ®¾p
®Ëp Thanh LiÖt, ®Ëp LiÔn vμ ®ang lμm m¸ng sè 7. Nh÷ng
thμnh tÝch b−íc ®Çu ®ã nªn khen, nh−ng ph¶i cè g¾ng nhiÒu
h¬n n÷a, kh«ng ®−îc v× thÕ mμ sinh ra tù m·n.
Lμm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m cßn khã kh¨n h¬n chèng h¹n
mμ lóc ®ã §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng míi cã non 5 ngh×n
®¶ng viªn, ch−a cã chÝnh quyÒn, nh−ng v× ®¶ng viªn cã quyÕt
t©m cho nªn ®· l·nh ®¹o nh©n d©n c¶ n−íc lμm C¸ch m¹ng
Th¸ng T¸m thμnh c«ng. B©y giê, riªng tØnh Hμ §«ng cã h¬n
5 ngh×n ®¶ng viªn, l¹i cã hμng v¹n ®oμn viªn thanh niªn lao
®éng, héi viªn n«ng héi, tæ ®æi c«ng, cã lùc l−îng phô n÷, cã
c¶ bé ®éi n÷a. §ång bμo cã quyÕt t©m th× nhÊt ®Þnh sÏ chèng
h¹n ®−îc.
- Chèng h¹n lμ mét chiÕn dÞch, mét c«ng t¸c c¸ch m¹ng.
§©y lμ mét cuéc thö th¸ch. §¶ng viªn, ®oμn viªn thanh niªn
lao ®éng, héi viªn n«ng héi cÇn ph¶i xøng ®¸ng lμ lùc l−îng
xung phong.
Chèng h¹n ®· lμ mét chiÕn dÞch th× cÇn ph¶i cè g¾ng, ph¶i
kiªn quyÕt, ph¶i tin t−ëng ë chèng h¹n th¾ng lîi, ph¶i gióp
®ì nhau, thi ®ua lËp c«ng gi÷a ®Þa ph−¬ng nμy víi ®Þa
ph−¬ng kh¸c, gi÷a ®¬n vÞ nμy víi ®¬n vÞ kh¸c, gi÷a x· nμy víi
x· kh¸c. Cã ®oμn kÕt, cã quyÕt t©m, cã gióp ®ì nhau, l¹i cã
thi ®ua th× nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
§oμn kÕt ph¶i réng r·i, kh«ng nh÷ng ®oμn kÕt trong x·,
trong tØnh mμ ph¶i ®oμn kÕt víi c¸c tØnh b¹n nh− S¬n T©2F1
)
,
Hμ Nam trong viÖc chèng h¹n.
Chèng h¹n lμ mét chiÕn dÞch, ®· lμ chiÕn dÞch th× ph¶i cã
th−ëng, cã ph¹t. Th−ëng ng−êi tèt, ®¬n vÞ tèt, th−ëng cã nhiÒu
c¸ch, ChÝnh phñ vμ ®Þa ph−¬ng sÏ lμm. B¸c høa tÆng mét l¸ cê
thi ®ua chèng h¹n cho huyÖn nμo kh¸ nhÊt, cè g¾ng nhÊt. Cø
trong mét ®ît ng¾n ngμy, huyÖn nμo cã thμnh tÝch h¬n c¶ sÏ
_________
1) Nay thuéc tØnh Hμ T©y.
18 19 hå chÝ Minh toμn tËp
®−îc gi÷ cê. Cã th−ëng th× ph¶i cã ph¹t, th−ëng ph¹t ph¶i
nghiªm minh. Trõ c¸c cô giμ yÕu nhiÒu tuæi, nh÷ng ng−êi
th−¬ng tËt, phô n÷ cã thai, c¸c ch¸u bÐ, cßn ai cã søc lao
®éng mμ trèn tr¸ch nhiÖm, l−êi biÕng kh«ng ®i chèng h¹n sÏ
ph¶i ph¹t. Cßn ph¹t nh− thÕ nμo sÏ do khu, tØnh, huyÖn quy
®Þnh cho ®óng møc.
Lμm tèt nh÷ng viÖc nãi trªn, kh¾c phôc khuyÕt ®iÓm,
ph¸t huy −u ®iÓm vμ truyÒn thèng s½n cã, gióp ®ì nhau ®oμn
kÕt thi ®ua th× chèng h¹n nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
Sau ®©y, B¸c nãi thªm mét ®iÓm. TÕt n¨m ngo¸i, cã n¬i
giÕt tr©u bß nhiÒu, ¨n uèng nhiÒu, thËm chÝ cã n¬i cßn r−íc
x¸ch, cê b¹c, l·ng phÝ nhiÒu, ¶nh h−ëng ®Õn s¶n xuÊt, ®Õn
thuÇn phong mü tôc, mÊt ®oμn kÕt, v.v.. VËy TÕt nμy, cÇn
lμm thÕ nμo tr¸nh ®−îc l·ng phÝ, c¸n bé nªn bμn b¹c víi ®ång
bμo tæ chøc TÕt cho vui vÎ, m¹nh khoÎ, tiÕt kiÖm. §¶ng vμ
ChÝnh phñ ®· nãi "ph¶i t¨ng gia s¶n xuÊt, thùc hμnh tiÕt
kiÖm"... Cã ng−êi thùc hμnh tiÕt kiÖm, nh−ng còng cã ng−êi
kh«ng tiÕt kiÖm mμ cßn l·ng phÝ. Cã n¬i cßn mét sè gia ®×nh
tæ chøc ®¸m ma, ®¸m c−íi, ¨n uèng xa xØ råi mang nî c¶ ®êi,
nh− thÕ lμ kh«ng tèt. B©y giê ta ph¶i gi÷ v÷ng thuÇn phong
mü tôc, thùc hiÖn ®êi sèng míi.
Hμ §«ng trong kh¸ng chiÕn còng nh− trong chèng h¹n
tr−íc ®©y, ®Òu cã thμnh tÝch, l¹i cã lùc l−îng lín. C¸n bé vμ
®ång bμo Hμ §«ng ph¶i cè g¾ng trong chèng h¹n, t¨ng gia
s¶n xuÊt vμ thùc hμnh tiÕt kiÖm ®Ó trë thμnh mét tØnh kiÓu
mÉu.
B¸c chóc c¸n bé vμ ®ång bμo Hμ §«ng th¾ng lîi trong
chèng h¹n vμ lμm vô chiªm cho tèt.
Nãi ngμy 12-1-1958.
Tμi liÖu l−u t¹i
V¨n phßng TØnh uû Hμ T©y.
TH¦ GöI ¤NG NGUYÔN SINH THO¸N3F1
)
Th©n ¸i göi em NguyÔn Sinh Tho¸n,
§−îc tin chó X¬¬ng võa qua ®êi, anh rÊt lÊy lμm th−¬ng
tiÕc. Anh göi th− nμy chia buån cïng c¸c em.
Chμo th©n ¸i
Ngμy 13 th¸ng 1 n¨m 1958
Hå CHÝ MINH
Tμi liÖu l−u t¹i B¶o tμng
Hå ChÝ Minh
_________
1) ¤ng NguyÔn Sinh Tho¸n lμ con cô NguyÔn Sinh X¬¬ng. Cô
X¬¬ng lμ chó cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh.
20 21 hå chÝ Minh toμn tËp
NãI CHUYÖN VíI ANH CHÞ EM
HäC VI£N, C¸N Bé, C¤NG NH¢N VI£N
TR¦êNG §¹I HäC NH¢N D¢N VIÖT NAM
(KHO¸ III)
H«m nay t«i thay mÆt Trung −¬ng §¶ng vμ ChÝnh phñ tíi
th¨m c¸c ®ång chÝ vμ hoan nghªnh c¸c ®ång chÝ ®· ®i chèng
h¹n trong nh÷ng ngμy võa qua. B©y giê t«i nãi chuyÖn víi
c¸c ®ång chÝ vÒ chñ nghÜa x· héi.
LÞch sö cña x· héi do ng−êi lao ®éng t¹o ra. Sù ph¸t triÓn
cña lÞch sö lμ quy luËt kh«ng ai ng¨n trë ®−îc.
ChÕ ®é céng s¶n nguyªn thuû biÕn ®æi thμnh chÕ ®é n« lÖ.
ChÕ ®é n« lÖ biÕn ®æi thμnh chÕ ®é phong kiÕn. ChÕ ®é phong
kiÕn biÕn ®æi thμnh chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa. ChÕ ®é t− b¶n
chñ nghÜa nhÊt ®Þnh sÏ biÕn ®æi thμnh chÕ ®é x· héi chñ
nghÜa.
Mét chÕ ®é nμy biÕn ®æi thμnh mét chÕ ®é kh¸c lμ c¶ mét
cuéc ®Êu tranh gay go, kÞch liÖt vμ l©u dμi gi÷a c¸i xÊu vμ c¸i
tèt, gi÷a c¸i cò vμ c¸i míi, gi÷a c¸i tho¸i bé vμ c¸i tiÕn bé,
gi÷a c¸i ®ang suy tμn vμ c¸i ®ang ph¸t triÓn. KÕt qu¶ lμ c¸i
míi, c¸i ®ang tiÕn bé nhÊt ®Þnh th¾ng.
§Ó chøng tá chñ nghÜa x· héi nhÊt ®Þnh th¾ng, chóng ta
chØ cÇn «n l¹i lÞch sö trong 40 n¨m gÇn ®©y, tõ n¨m 1917 ®Õn
n¨m 1957. §Õn cuèi n¨m 1917, c¶ thÕ giíi ®Òu cßn bÞ chñ
nghÜa t− b¶n ®Õ quèc thèng trÞ. Sau C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi
Nga, 200 triÖu ng−êi ®· ®−îc gi¶i phãng, nh−ng h¬n 2.000
triÖu ng−êi vÉn bÞ chñ nghÜa t− b¶n ®Õ quèc thèng trÞ.
Ngμy nay t×nh h×nh ®· thay ®æi h¼n.
12 n−íc víi 950 triÖu ng−êi ®ang x©y dùng chñ nghÜa x·
héi. L¹i cã h¬n 500 triÖu ng−êi ®· giμnh ®−îc tù do ®éc lËp
(nh− Ên §é, In®«nªxia, MiÕn §iÖn, v.v.). ThÕ lμ h¬n 1.450
triÖu ng−êi ®· tho¸t khái ¸ch ®Õ quèc.
Ngoμi ra cßn ®é 400 triÖu ng−êi ë ch©u ¸, ch©u Phi, Nam
Mü ®ang ®Êu tranh chèng ®Õ quèc. ChØ cßn l¹i 400 triÖu ng−êi ë
c¸c n−íc ®Õ quèc. Nh−ng trong sè ®ã, tuyÖt ®¹i ®a sè lμ n«ng
d©n vμ c«ng nh©n, ®ang ®Êu tranh chèng chÕ ®é t− b¶n tham
tμn ë n−íc hä. V× ®êi sèng cña c«ng nh©n vμ n«ng d©n ®ãi khæ
vμ thÊt nghiÖp, hä ®ang ®Êu tranh rÊt kÞch liÖt nh− ë Mü, Anh,
Ph¸p, T©y §øc, v.v..
MÊy con sè trªn ®©y chøng tá rÊt râ rμng: lùc l−îng x· héi
chñ nghÜa vμ d©n téc gi¶i phãng ph¸t triÓn rÊt m¹nh, chñ
nghÜa t− b¶n vμ ®Õ quèc th× ®ang l¨n xuèng dèc rÊt nhanh.
Mét ®iÓm n÷a ®Ó chøng tá thªm sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ
cña chñ nghÜa x· héi: ®Õn n¨m 1917 chØ cã mét ®¶ng céng
s¶n lμ §¶ng Céng s¶n Nga. N¨m 1940-1941, §Ö tam Quèc
tÕ10
gåm 43 ®¶ng víi h¬n 4 triÖu ®¶ng viªn.
Trong Héi nghÞ ë M¸txc¬va cuèi n¨m ngo¸i cã 64 ®¶ng
céng s¶n, ®¶ng c«ng nh©n vμ ®¶ng lao ®éng tham gia, thay
mÆt cho h¬n 33 triÖu ®¶ng viªn.
VÒ kinh tÕ c¸ch ®©y 40 n¨m, Nga lμ mét n−íc n«ng
nghiÖp l¹c hËu. Sau khi C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi thμnh c«ng,
tõ n¨m 1917 ®Õn n¨m 1922, nguþ qu©n nguþ quyÒn næi lªn
lung tung, tõ §«ng sang T©y, tõ Nam chÝ B¾c, cã nh÷ng tªn
næi tiÕng nhÊt nh− C«ns¾c, Vranghen, v.v., chóng kÕt hîp víi
qu©n ®éi 14 n−íc ®Õ quèc chñ nghÜa ®Ó hßng tiªu diÖt chÝnh
quyÒn x«viÕt trÎ tuæi11
.
22 23 hå chÝ Minh toμn tËp
Còng trong thêi gian nμy, n¹n ®ãi rÐt vμ bÖnh dÞch hoμnh
hμnh d÷ tîn ë Nga. Trêi rÐt xuèng 20 ®é, 40 ®é d−íi 0 ®é.
Nh©n d©n ®ãi khæ, c«ng nh©n, du kÝch, bé ®éi quÇn ¸o r¸ch
r−íi, ch©n kh«ng cã giÇy mμ vÉn ph¶i ngμy ®ªm s¶n xuÊt,
®¸nh giÆc.
Tíi n¨m 1922, nguþ qu©n nguþ quyÒn bÞ tiªu diÖt. HÕt néi
chiÕn th× ®Õ quèc lμm vßng v©y kh«ng cho ng−êi Liªn X« ra
ngoμi bu«n b¸n vμ kh«ng cho ng−êi ngoμi vμo bu«n b¸n víi
Liªn X«.
Tõ n¨m 1918 ®Õn n¨m 1929, nh©n d©n Liªn X« th¾t l−ng
buéc bông, nhÞn ®ãi nhÞn khæ ®Ó x©y dùng ®Êt n−íc, cã
nh÷ng c¸i g× quý nh− b¬, t¸o, nho, lª, v.v., ®Òu ®em b¸n ra
ngoμi ®Ó mua m¸y mãc vÒ s¶n xuÊt vμ ®Ó tr¶ tiÒn cho c¸c
chuyªn gia §øc, Mü, Anh, v.v.. Trong thêi gian nμy, nh©n
d©n ¨n mÆc rÊt s¬ sμi, mÆc quÇn ¸o v¶i th«, nhμ ë cèt sao
tr¸nh ®−îc m−a, giã, tuyÕt lμ ®−îc.
§Õn n¨m 1930, Liªn X« b¾t ®Çu thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5
n¨m lÇn thø nhÊt, råi lÇn thø hai, ®Õn nöa kÕ ho¹ch 5 n¨m
lÇn thø ba th× sinh ho¹t cña nh©n d©n cμng ngμy cμng lªn.
N¨m 1941, Liªn X« ®ang tiÕn hμnh kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn
thø ba th× ph¸t xÝt §øc tÊn c«ng. Nã ph¸ ho¹i vμ giÕt rÊt
nhiÒu ng−êi ë Liªn X«. NhiÒu thμnh phè bÞ ph¸ trôi hÕt;
thμnh phè Lªningr¸t bÞ bao v©y 900 ngμy, nh−ng nh©n d©n
Liªn X« vÉn gi÷ ®−îc mÆc dï ph¸t xÝt khñng bè tμn s¸t rÊt
d· man12
.
N¨m 1945 hÕt chiÕn tranh, n¨m 1947 - 1950 nh©n d©n
Liªn X« ra søc kiÕn thiÕt l¹i tiÕn bé h¬n tr−íc, nh− thμnh
phè Lªningr¸t dμi 70 c©y sè to vμ ®Ñp h¬n tr−íc, nãi chung
c¸c thμnh phè ®Òu ®−îc x©y dùng l¹i rÊt ®Ñp vμ to.
Nh− vËy C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi Nga míi thμnh c«ng
®−îc 40 n¨m: 18 n¨m ®Êu tranh cùc kú gian khæ vμ 22 n¨m
ra søc ph¸t triÓn kinh tÕ, mμ Liªn X« ®· tiÕn lªn hμng ®Çu ë
ch©u ¢u.
VÒ khoa häc kü thuËt, th× ngμy nay Liªn X« ®· h¬n h¼n
Mü trong nhiÒu ngμnh nh− tªn löa qua c¸c lôc ®Þa, vÖ tinh
nh©n t¹o, tμu ph¸ b¨ng ch¹y b»ng søc nguyªn tö, v.v., ngay
c¸c nhμ khoa häc vμ c¸c nhμ b¸o cña c¸c n−íc ®Õ quèc còng
c«ng nhËn lμ Mü muèn theo kÞp Liªn X« ph¶i cã mét thêi
gian mÊy n¨m.
Nh− trªn ta thÊy, lùc l−îng cña phe x· héi chñ nghÜa vμ
hoμ b×nh d©n chñ thÕ giíi ®ang ph¸t triÓn m¹nh vμ thÕ lùc ®Õ
quèc chñ nghÜa ®ang suy tμn.
ViÖt Nam ta bÞ ®Õ quèc, phong kiÕn ¸p bøc bãc lét hμng
tr¨m n¨m, c¸ch m¹ng thμnh c«ng ®−îc trªn 10 n¨m th× 8, 9
n¨m chiÕn tranh, thùc d©n Ph¸p c−íp bãc tμn ph¸ rÊt nhiÒu,
cho nªn n−íc ta v« cïng l¹c hËu vÒ mäi mÆt. Ta míi hoμ b×nh
®−îc 3 n¨m, nh−ng ®Êt n−íc cßn bÞ chia c¾t lμm ®«i nªn khã
kh¨n rÊt nhiÒu.
T×nh h×nh nh− vËy ta c¶i thiÖn sinh ho¹t ®−îc ch−a?
Nh− n−íc Nga ®«ng ng−êi vμ to réng h¬n ta, n«ng nghiÖp
l¹c hËu nh−ng vÉn cßn h¬n ta, mμ sau 12 n¨m míi c¶i thiÖn
sinh ho¹t ®−îc. Ta míi hoμ b×nh mμ c¶i thiÖn ngay th× kh«ng
®−îc. §¶ng vμ ChÝnh phñ nãi: cè g¾ng c¶i thiÖn sinh ho¹t
dÇn dÇn, nÕu cø ®ßi c¶i thiÖn ngay lμ "tÕu", v× muèn c¶i thiÖn
sinh ho¹t ph¶i s¶n xuÊt ®−îc nhiÒu. Nh− thêi Ph¸p thèng trÞ,
®ång bμo miÒn B¾c ph¶i mua g¹o ë miÒn Nam ra, b©y giê
ch¼ng nh÷ng miÒn B¾c ®ñ g¹o ¨n l¹i cßn thõa ®Ó trao ®æi ra
ngoμi. VÊn ®Ò nμy chÝnh t«i ®· xuèng th¨m n«ng d©n, chÝnh
ng−êi n«ng d©n nãi håi Ph¸p thuéc th× ®ãi khæ, thiÕu thèn,
ngμy nay sinh ho¹t no Êm h¬n tr−íc nhiÒu, ngμy ¨n hai b÷a
c¬m, cã nhμ l¹i ¨n ba b÷a.
Muèn tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi th× ph¶i c¶i t¹o x· héi cò
24 25 hå chÝ Minh toμn tËp
thμnh mét x· héi míi, mét x· héi kh«ng cã chÕ ®é ng−êi bãc
lét ng−êi, mét x· héi b×nh ®¼ng, nghÜa lμ ai còng ph¶i lao
®éng vμ cã quyÒn lao ®éng, ai lμm nhiÒu th× h−ëng nhiÒu,
lμm Ýt h−ëng Ýt, kh«ng lμm kh«ng h−ëng.
Muèn x· héi giμu th× mçi c¸ nh©n, mçi gia ®×nh cho ®Õn
c¶ n−íc ph¶i t¨ng gia s¶n xuÊt, thùc hμnh tiÕt kiÖm.
T¨ng gia s¶n xuÊt vμ thùc hμnh tiÕt kiÖm, kÕt qu¶ sÏ lμ
nh÷ng thø g× còng sÏ ®Çy ®ñ d− dËt. Lóc ®ã lμ lóc ai còng
®−a hÕt tμi n¨ng cña m×nh cèng hiÕn cho x· héi, ®ång thêi ai
cÇn dïng bao nhiªu th× lÊy bÊy nhiªu. Ch÷ Trung Quèc nãi:
"C¸c tËn së n¨ng, c¸c thñ së nhu"4F
1)
. ThÕ lμ chÕ ®é céng s¶n.
C«ng cuéc c¶i t¹o x· héi ë Liªn X« khã kh¨n h¬n ë ta v×
tr−íc ®©y 13 n¨m chØ cã mét m×nh Liªn X« lμ n−íc x· héi chñ
nghÜa, bÞ c¸c n−íc t− b¶n vμ ®Õ quèc bao v©y xung quanh.
N−íc ta dÔ dμng h¬n mét chõng nμo ®ã, v× ngoμi sù cè g¾ng
cña b¶n th©n m×nh, ta l¹i cã sù gióp ®ì cña Liªn X«, Trung
Quèc vμ c¸c n−íc anh em trong ®¹i gia ®×nh x· héi chñ
nghÜa, l¹i cã kinh nghiÖm x©y dùng x· héi chñ nghÜa cña
Liªn X«.
Nh©n d©n ta nç lùc cè g¾ng, céng víi sù gióp ®ì v« t− cña
c¸c n−íc b¹n, th× kho¶ng 8 n¨m sÏ c¶i thiÖn sinh ho¹t lμ hîp
lý. NÕu ®ång bμo ta cè g¾ng, ai còng cè g¾ng th× t«i ®¶m b¶o
5 n¨m sÏ c¶i thiÖn sinh ho¹t ®−îc.
C¸c ®ång chÝ cã muèn c¶i t¹o x· héi kh«ng? Muèn c¶i t¹o
x· héi th× ph¶i c¶i t¹o m×nh. Cã mét sè ®ång chÝ thÊy nãi ch÷
c¶i t¹o th× xÊu hæ. C¶i t¹o x· héi th× ®ång ý nh−ng c¶i t¹o
m×nh th× kh«ng ®ång ý.
_________
1) C¸c tËn së n¨ng, c¸c thñ së nhu: lμm hÕt n¨ng lùc, h−ëng
theo nhu cÇu.
§Ó c¶i t¹o x· héi, mét mÆt ph¶i c¶i t¹o vËt chÊt nh− t¨ng
gia s¶n xuÊt, mét mÆt ph¶i c¶i t¹o t− t−ëng. NÕu kh«ng cã t−
t−ëng x· héi chñ nghÜa th× kh«ng lμm viÖc x· héi chñ nghÜa
®−îc.
T− t−ëng x· héi chñ nghÜa lμ g×? T− t−ëng x· héi chñ
nghÜa nãi tãm t¾t lμ ph¶i ®Æt lîi Ých chung cña c¶ n−íc lªn
tr−íc hÕt, lªn trªn lîi Ých cña c¸ nh©n m×nh. T− t−ëng x· héi
chñ nghÜa vμ t− t−ëng c¸ nh©n chñ nghÜa chèng ®èi nhau,
nÕu cø lo cho m×nh kh«ng lo cho lμng, cho n−íc th× kh«ng thÓ
cã t− t−ëng x· héi chñ nghÜa ®−îc.
Mçi ng−êi ph¶i cã t− t−ëng x· héi chñ nghÜa ®óng ®¾n, th×
míi cã thÓ gãp phÇn xøng ®¸ng vμo viÖc x©y dùng chñ nghÜa
x· héi. Mäi ng−êi chóng ta ph¶i yªu quý lao ®éng vμ ng−êi
lao ®éng, nhÊt lμ lao ®éng ch©n tay.
Chóng ta, nhÊt lμ nh÷ng ng−êi trÝ thøc, chóng ta sinh
tr−ëng kh¸ l©u d−íi chÕ ®é thùc d©n vμ phong kiÕn, chÞu ¶nh
h−ëng chÕ ®é Êy kh¸ s©u, v« t×nh nhiÔm vμo nh÷ng c¸i xÊu
còng kh¸ nhiÒu, trong b¶n th©n chóng ta t− t−ëng cò cßn
nhiÒu. C¸ch m¹ng thμnh c«ng ®· 13 n¨m, nh−ng l¹i kh¸ng
chiÕn 8, 9 n¨m, nªn viÖc gi¸o dôc x· héi chñ nghÜa cßn Ýt, t−
t−ëng cò ch−a ®i hÕt, t− t−ëng míi ch−a vμo nhiÒu.
B©y giê c¸c ®ång chÝ cã c¬ héi ®Ó nghiªn cøu häc tËp, c¶i
t¹o nh÷ng c¸i g× kh«ng ®óng, häc tËp nh÷ng t− t−ëng tèt.
GhÐt, bôi cßn ch¶i giòa ®−îc, nh−ng t− t−ëng ph¶i ®Êu tranh
gay g¾t, kh«ng ph¶i dÔ dμng. §Êu tranh ®Ó tiÕn bé, nÕu
kh«ng ®Êu tranh th× tho¸i bé, nªn chóng ta ph¶i cè g¾ng häc
tËp c¶i t¹o, quyÕt t©m c¶i t¹o. §¶ng vμ ChÝnh phñ th× cè
g¾ng gi¸o dôc chóng ta, ®oμn kÕt chóng ta, gióp chóng ta c¶i
t¹o.
Môc ®Ých c¶i t¹o lμ lμm cho nh÷ng ng−êi trÝ thøc chóng ta
26 27 hå chÝ Minh toμn tËp
trë thμnh nh÷ng ng−êi trÝ thøc cña giai cÊp c«ng nh©n, hÕt
lßng hÕt søc phôc vô c«ng n«ng, gãp phÇn xøng ®¸ng vμ vÎ
vang vμo c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi.
ý nghÜa hai ch÷ c¶i t¹o lμ nh− thÕ.
Chóng ta quyÕt t©m, th× tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi nhÊt
®Þnh thμnh c«ng.
*
* *
Cã ®ång chÝ hái: chóng ta ®Êu tranh thèng nhÊt n−íc nhμ
b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh, th× cã th¾ng lîi ®−îc kh«ng?
Cã thÓ tr¶ lêi: ch¾c ch¾n sÏ th¾ng lîi. Chóng ta mçi ng−êi
ra søc x©y dùng miÒn B¾c tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa x· héi.
Chóng ta cè g¾ng lμm cho chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi
ë miÒn B¾c ®Òu h¬n h¼n miÒn Nam, lμm c¬ së v÷ng m¹nh
cho cuéc ®Êu tranh cña ®ång bμo miÒn Nam vμ cña c¶ toμn
d©n. Tõ B¾c chÝ Nam chóng ta ®oμn kÕt nhÊt trÝ, ®Êu tranh
kh«ng ngõng, th× chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng.
Nh− ®· nãi trªn ®©y, chñ nghÜa ®Õ quèc ngμy cμng suy
®åi, hoμ b×nh d©n chñ vμ chñ nghÜa x· héi ngμy cμng ph¸t
triÓn m¹nh. Thªm vμo ®ã lμ lßng nång nμn yªu n−íc cña
nh©n d©n ta nãi chung, cña ®ång bμo miÒn Nam nãi riªng.
Nh÷ng ®iÒu ®ã céng l¹i, chóng ta cã thÓ ch¾c ch¾n r»ng: ®Êu
tranh thèng nhÊt n−íc nhμ b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh nhÊt
®Þnh th¾ng lîi.
Nãi ngμy 18-1-1958.
S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp,
Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, 1989,
t.8, tr.21-27.
TH¦ GöI HéI §åNG NH¢N D¢N
THμNH PHè Hμ NéI
KÝnh göi Héi ®ång nh©n d©n thμnh phè Hμ Néi,
T«i thay mÆt Trung −¬ng §¶ng vμ ChÝnh phñ nhiÖt liÖt
c¶m ¬n Héi ®ång nh©n d©n ®· göi th− b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶
kho¸ häp thø nhÊt cña Héi ®ång. §ång thêi t«i hoan nghªnh
tinh thÇn ®oμn kÕt nhÊt trÝ vμ lμm viÖc khÈn tr−¬ng cña Héi
®ång nh©n d©n Thñ ®« Hμ Néi.
Héi ®ång nh©n d©n ®· quyÕt ®Þnh nh÷ng c«ng t¸c thiÕt
thùc phôc vô cho lîi Ých cña ®ång bμo.
T«i mong r»ng Héi ®ång nh©n d©n sÏ ra søc vËn ®éng
®ång bμo Thñ ®« ®oμn kÕt chÆt chÏ, h¨ng h¸i tham gia thùc
hiÖn mäi chñ tr−¬ng c«ng t¸c cña §¶ng vμ ChÝnh phñ vμ
nh÷ng nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n. Tr−íc m¾t lμ:
- TÝch cùc chèng h¹n, ®¶m b¶o kÕ ho¹ch vô chiªm cho tèt;
- Qu¶n lý tèt thÞ tr−êng, chèng ®Çu c¬ tÝch tr÷;
- §Èy m¹nh phong trμo t¨ng gia s¶n xuÊt, thùc hμnh tiÕt
kiÖm, nh»m hoμn thμnh tèt kÕ ho¹ch Nhμ n−íc n¨m 1958 ®Ó
c¶i thiÖn dÇn dÇn ®êi sèng vËt chÊt vμ v¨n ho¸ cña nh©n d©n;
- Trong dÞp TÕt Nguyªn ®¸n s¾p tíi, cÇn khuyÕn khÝch
®ång bμo tæ chøc ngμy TÕt cho vui vÎ, lμnh m¹nh vμ tiÕt
kiÖm, tr¸nh xa xØ l·ng phÝ;
- Gi÷ v÷ng vμ ph¸t triÓn thuÇn phong mü tôc lμm cho
28 29 hå chÝ Minh toμn tËp
Thñ ®« ta ngμy thªm t−¬i ®Ñp, phån thÞnh vμ trë nªn mét
thμnh phè g−¬ng mÉu cho c¶ n−íc.
Chμo th©n ¸i
Ngμy 24 th¸ng 1 n¨m 1958
Chñ tÞch
n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng
hoμ
Hå CHÝ MINH
B¸o Nh©n d©n, sè 1421,
ngμy 29-1-1958.
BμI NãI T¹I
TR¦êNG C¤NG AN TRUNG ¦¥NG
B¸c thay mÆt §¶ng vμ ChÝnh phñ hái th¨m søc khoÎ c¸c
c« c¸c chó.
C¸c c« c¸c chó cã tham gia chèng h¹n kh«ng?
B¸c khen c¸c c« c¸c chó häc sinh, c¸n bé h−íng dÉn vμ
anh chÞ em phôc vô c¬m n−íc.
B©y giê vμo ®Ò:
C¸c c« c¸c chó muèn tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi kh«ng?
TiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, c«ng an cã tr¸ch nhiÖm g×?
Lμ mét bé phËn cña c¶ bé m¸y Nhμ n−íc nh©n d©n d©n
chñ chuyªn chÝnh tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, c«ng an ph¶i b¶o
vÖ d©n chñ cña nh©n d©n vμ thùc hiÖn chuyªn chÝnh víi
nh÷ng kÎ chèng l¹i d©n chñ cña nh©n d©n.
D©n chñ vμ chuyªn chÝnh ®i ®«i víi nhau. Muèn d©n chñ
thùc sù ph¶i chuyªn chÝnh thùc sù, v× kh«ng chuyªn chÝnh
thùc sù, bän thï ®Þch sÏ lμm h¹i d©n chñ cña nh©n d©n, v×
nh©n d©n cã tin yªu c«ng an th× míi gióp c«ng an chuyªn
chÝnh thùc sù ®−îc víi ®Þch. D©n chñ vμ chuyªn chÝnh thËt lμ
quan hÖ mËt thiÕt víi nhau.
Cã chuyªn chÝnh thùc sù, cã d©n chñ thùc sù th× míi tiÕn
lªn chñ nghÜa x· héi ®−îc. V× kÎ ®Þch kh«ng thÓ ph¸ ho¹i
®−îc ta mμ nh©n d©n th× an t©m thùc hμnh tiÕt kiÖm vμ h¨ng
h¸i s¶n xuÊt ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Muèn gãp phÇn
vμo viÖc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, c«ng an ph¶i chuyªn chÝnh
thùc sù vμ d©n chñ thùc sù.
30 31 hå chÝ Minh toμn tËp
TiÕn lªn chñ nghÜa x· héi lμ mét c«ng cuéc rÊt phøc t¹p
vμ nhiÒu gian khæ.
- Khi chèng ®Õ quèc, ai, giai cÊp nμo yªu n−íc, ®Òu ®−îc
tham gia ®Êu tranh, kÓ c¶ ®Þa chñ, quan l¹i ghÐt T©y, thÕ lμ
®«ng ng−êi tham gia nhÊt.
- B−íc vμo c¶i c¸ch ruéng ®Êt, th× ®Þa chñ ph¶n ®èi ta.
- B©y giê ph¶i tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi th× giai cÊp t− s¶n
kh«ng thÝch. VËy lμ c¸ch m¹ng cμng tiÕn lªn cμng khã kh¨n.
C«ng viÖc chÝnh quyÒn, c«ng an cμng khã kh¨n, cμng phøc
t¹p. Nh©n viªn, c¸n bé c«ng an cμng ph¶i n©ng cao chÝ khÝ
c¸ch m¹ng, n©ng cao tinh thÇn c¶nh gi¸c.
ChÝnh v× vËy §¶ng, ChÝnh phñ rÊt chó ý ®Õn c«ng t¸c cña
c«ng an vμ ®Õn viÖc gi¸o dôc c¸n bé c«ng an. ë tr−êng nμy
mét ng−êi gióp ®ì h−íng dÉn 4 häc viªn. Mét ng−êi phôc vô
4 ng−êi nh− thÕ lμ thiÕu hay lμ thõa? B¸c thÊy lμ nhiÒu ®Êy.
Häc sinh th× 95% lμ ®¶ng viªn, chØ cßn 5% lμ ngoμi §¶ng.
Ngoμi §¶ng nh−ng §¶ng rÊt tin cËy, v× c¸c c¸n bé ®ã ®· ®−îc
chän läc, rÊt trung thμnh víi §¶ng. §¶ng viªn th× hÇu hÕt lμ
huyÖn uû viªn, mét sè Ýt lμ c¸n bé tØnh. Kh«ng cã c¬ quan nμo
l¹i nhiÒu c¸n bé nh− thÕ nμy. VËy chí cßn kªu lμ Ýt c¸n bé.
Ph¶i thÊy lμ §¶ng, ChÝnh phñ hÕt søc ch¨m sãc. C¸c c« c¸c
chó ph¶i xøng ®¸ng víi lßng tin cËy cña §¶ng vμ ChÝnh phñ.
Cßn vÒ phÇn c¸n bé c«ng an th× ph¶i nh− thÕ nμo?
Kh«ng ph¶i chØ muèn kh«ng lμ ®−îc. MiÖng nãi tiÕn lªn
chñ nghÜa x· héi, nh−ng t− t−ëng cßn kh«ng th«ng vμ hμnh
®éng cßn kh«ng ®óng th× kh«ng tiÕn lªn ®−îc. Tr−íc hÕt c¸n
bé ph¶i cã t− t−ëng x· héi chñ nghÜa, lËp tr−êng ph¶i râ
rμng, v÷ng ch¾c ®·. Råi c¸n bé lμm cho nh©n d©n hiÓu ®Ó
nh©n d©n h¨ng h¸i t¨ng gia s¶n xuÊt, thùc hμnh tiÕt kiÖm.
Khi ®ã c¶ x· héi míi tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ®−îc.
T− t−ëng x· héi chñ nghÜa lμ thÕ nμo? Lμ mçi ng−êi h·y
nghÜ ®Õn lîi Ých chung, lîi Ých toμn d©n tr−íc. Ph¶i chèng chñ
nghÜa c¸ nh©n. ThÕ nμo lμ chñ nghÜa c¸ nh©n? Lμ so b× ®·i ngé:
l−¬ng thÊp, cao, quÇn ¸o ®Ñp, xÊu, lμ uÓ o¶i, muèn nghØ ng¬i,
h−ëng thô, an nhμn.
Chñ nghÜa c¸ nh©n nh− vi trïng ®Î ra nhiÒu bÖnh kh¸c:
sî khã, sî khæ; tù do chñ nghÜa; vui th× lμm, kh«ng vui th×
kh«ng lμm, thÝch th× lμm, kh«ng thÝch kh«ng lμm. Ph¶i ®Ò
cao tÝnh tæ chøc, ®Ò cao kû luËt. Chèng chñ nghÜa ba ph¶i;
tr¸i ph¶i, ph¶i døt kho¸t, ph¶i râ rμng, kh«ng ®−îc nÓ nang.
Can ®¶m b¶o vÖ chÝnh nghÜa, dòng c¶m tù phª b×nh vμ phª
b×nh. X¸c ®Þnh toμn t©m toμn ý, 100% phôc vô nh©n d©n. Cã
thÕ míi kh¾c phôc ®−îc khuyÕt ®iÓm, ph¸t huy ®−îc −u
®iÓm. Cßn so s¸nh ®Þa vÞ, cßn suy b× h−ëng thô th× chØ cã 50%
phôc vô nh©n d©n cßn 50% lμ phôc vô c¸ nh©n m×nh. C«ng
an lμ bé m¸y gi÷ g×n chÝnh quyÒn chèng thï ngoμi ®Þch trong,
mμ cßn chñ nghÜa c¸ nh©n lμ cßn cã ®Þch ë bªn trong, ®Þch ë
trong con ng−êi m×nh. KÎ ®Þch Êy l¹i kh«ng thÓ lÊy sóng b¾n
vμo ®−îc. Ph¶i ra søc phÊn ®Êu rÌn luyÖn t− t−ëng míi kh¾c
phôc ®−îc nã. Kh¾c phôc chñ nghÜa c¸ nh©n lμ b−íc rÊt quan
träng ®Ó tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi.
VÒ c«ng t¸c: ph¶i ®i s©u, ph¶i thiÕt thùc, ph¶i ®iÒu tra
nghiªn cøu, kh«ng ®−îc chñ quan, tù tóc tù m·n. GÆp khã
kh¨n, thÊt b¹i kh«ng ®−îc n¶n chÝ.
Muèn phôc vô nh©n d©n tèt ph¶i ®i ®−êng lèi quÇn
chóng. §−îc nh©n d©n tin, yªu, phôc th× viÖc g× còng lμm
®−îc. Kh«ng ®i ®−êng lèi quÇn chóng lμ kh«ng gÇn nh©n d©n,
lμ thiÕu d©n chñ, lμ trë thμnh quan liªu. Quan liªu th× kh«ng
®oμn kÕt ®−îc ai. ThÕ mμ ®oμn kÕt lμ rÊt cÇn thiÕt, ®oμn kÕt
néi bé ngμnh c«ng an, ®oμn kÕt víi c¸c ngμnh kh¸c, ®oμn kÕt
víi nh©n d©n. Cã thÕ th× c«ng t¸c míi lμm ®−îc.
§èi víi nh©n d©n, ®èi víi §¶ng, víi c¸ch m¹ng x· héi chñ
nghÜa, tr¸ch nhiÖm cña c«ng an rÊt lín, rÊt nÆng nÒ. Cho nªn
ph¶i x©y dùng mét bé m¸y c«ng an rÊt tèt, rÊt ch¾c ch¾n. Ai
ph¶i x©y dùng? Mçi mét c¸n bé c«ng an ®Òu cã tr¸ch nhiÖm vμo
32 33 hå chÝ Minh toμn tËp
®Êy. Ai còng tiÕn bé, còng kh¾c phôc ®−îc khuyÕt ®iÓm, ph¸t
huy ®−îc −u ®iÓm, th× toμn bé bé m¸y c«ng an sÏ tèt. §iÒu ®ã
thËt lμ râ rμng, dÔ hiÓu cho nªn mçi c¸n bé c«ng an ph¶i cè
g¾ng, g−¬ng mÉu trong häc tËp, trong c«ng t¸c, g−¬ng mÉu
vÒ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng.
B¸c nãi mÊy lêi tãm t¾t vÒ Héi nghÞ M¸txc¬va.
Hai b¶n Tuyªn ng«n vμ Tuyªn bè rÊt quan träng, cã ¶nh
h−ëng rÊt lín.
- Tõ ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®Õn nay, ®©y lμ lÇn ®Çu
tiªn, c¸c ®¶ng anh em häp mÆt ®«ng ®ñ bμn viÖc thÕ giíi.
- B¶n tuyªn bè cña 12 n−íc x· héi chñ nghÜa ®Òu nhÊt trÝ
x¸c ®Þnh ®−êng lèi tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi - do d©n chñ bμn
b¹c mμ ®i tíi thèng nhÊt nhËn ®Þnh.
- Hai b¶n nªu lªn r»ng t− t−ëng x· héi chñ nghÜa ngμy
cμng m¹nh. Tr−íc ®©y, x©y dùng chñ nghÜa x· héi chØ cã 200
triÖu nh©n d©n Liªn X« mμ nay, chØ trong vßng 10 n¨m, ®· cã
950 triÖu ng−êi råi. Phe x· héi chñ nghÜa thËt réng lín, n¨m
ngo¸i B¸c ®i bèn v¹n c©y sè mμ chØ ®i trong gia ®×nh m×nh
th«i. Cã nh÷ng n−íc lín kh«ng ph¶i x· héi chñ nghÜa nh−ng
chèng ®Õ quèc: Ên §é, MiÕn §iÖn, In®«nªxia, Ai CËp. D©n sè
thÕ giíi lμ 2.500 triÖu, d©n sè ®Õ quèc chØ cã 400 triÖu. Phe x·
héi chñ nghÜa cμng ph¸t triÓn th× phe ®Õ quèc cμng "teo" l¹i,
phe x· héi chñ nghÜa ngμy cμng m¹nh th× phe ®Õ quèc ngμy
cμng ®i ®Õn ®−êng cïng.
D©n ta, §¶ng ta cã gãp phÇn quan träng vμo th¾ng lîi cña
chñ nghÜa x· héi, cña hoμ b×nh. Ta hÕt søc tin t−ëng vμo
th¾ng lîi Êy, mÆc dÇu tr−íc m¾t cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n, khã
kh¨n trong ®êi sèng, khã kh¨n v× ®Êt n−íc bÞ t¹m thêi chia
c¾t. Nh−ng khã kh¨n chØ lμ nhÊt thêi cßn thuËn lîi th× lμ c¨n
b¶n. Ta tin ch¾c ta th¾ng lîi. Do ®ã mμ ra søc kh¾c phôc
khuyÕt ®iÓm, ph¸t huy −u ®iÓm. §ã lμ ý nghÜa tãm t¾t cña
hai b¶n Tuyªn bè vμ Tuyªn ng«n. Mçi ng−êi ®Òu ph¶i gãp
phÇn thùc hiÖn ý nghÜa vμ môc ®Ých cña hai b¶n ®ã. C¸c c«
c¸c chó cã quyÕt t©m thùc hiÖn kh«ng?
Cuèi cïng, B¸c chóc c¸c c« c¸c chó ®oμn kÕt, tiÕn bé, g¾ng
lμm trßn nhiÖm vô vÎ vang cña nh©n d©n, cña §¶ng giao
cho(Cuèi cïng Ng−êi tÆng héi nghÞ bμi th¬ sau)
§oμn kÕt, c¶nh gi¸c,
Liªm, chÝnh, kiÖm, cÇn.
Hoμn thμnh nhiÖm vô,
Kh¾c phôc khã kh¨n,
Dòng c¶m tr−íc ®Þch,
V× n−íc quªn th©n,
Trung thμnh víi §¶ng,
TËn tuþ víi d©n.
Nãi ngμy 28-1-1958.
Tμi liÖu l−u t¹i
ViÖn lÞch sö §¶ng.
34 35 hå chÝ Minh toμn tËp
TUY£N Bè VíI C¸C §¹I Sø
TRONG Uû BAN QUèC TÕ GI¸M S¸T
Vμ KIÓM SO¸T VIÖC THI HμNH
HIÖP §ÞNH Gi¥NEV¥ VÒ VIÖT NAM
Trong t×nh h×nh hiÖn nay t− t−ëng hoμ b×nh th−¬ng l−îng
®ang cã nh÷ng tiÕn triÓn míi trªn thÕ giíi. Mäi vÊn ®Ò gi÷a
c¸c n−íc ®Òu cã thÓ gi¶i quyÕt b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh
th−¬ng l−îng. MiÒn B¾c vμ miÒn Nam lμ hai bé phËn cña
mét n−íc, kh«ng lÏ g× nh÷ng nhμ cã tr¸ch nhiÖm gi÷a hai
miÒn l¹i kh«ng thÓ cïng nhau gÆp gì vμ bμn b¹c ®Ó sím thùc
hiÖn ý nguyÖn thiÕt tha cña toμn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam lμ
thèng nhÊt Tæ quèc b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh.
ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ lu«n lu«n
s½n sμng cïng víi chÝnh quyÒn miÒn Nam t×m mäi biÖn ph¸p
nh»m thèng nhÊt ®Êt n−íc trªn c¬ së HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬.
Mong r»ng chÝnh quyÒn miÒn Nam ®¸p l¹i nh÷ng ®Ò nghÞ
hîp t×nh, hîp lý cña ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ
Céng hoμ vμ lßng mong muèn cña toμn d©n, më héi nghÞ hiÖp
th−¬ng, bμn b¹c viÖc tiÕp tôc thi hμnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬,
tr−íc m¾t lμ ®Æt l¹i quan hÖ b×nh th−êng gi÷a hai miÒn.
Nãi ngμy 3-2-1958.
B¸o Nh©n d©n, sè 1427,
ngμy 4-2-1958.
NãI CHUYÖN VíI §åNG BμO
T¹I S¢N BAY GIA L¢M TR¦íC KHI §I
TH¡M ÊN §é Vμ MIÕN §IÖN
H«m nay, nhËn lêi mêi cña ChÝnh phñ n−íc Ên §é anh
em vμ ChÝnh phñ n−íc MiÕn §iÖn anh em, t«i cïng cô Phan
KÕ To¹i, c¸c ®ång chÝ Hoμng Minh Gi¸m, Ph¹m Hïng, Phan
Anh sang th¨m n−íc Ên §é vμ n−íc MiÕn §iÖn anh em.
Chóng t«i sÏ chuyÓn lêi chμo th©n ¸i cña nh©n d©n ta cho
nh©n d©n hai n−íc b¹n.
Môc ®Ých chóng t«i ®i lμ th¾t chÆt h¬n n÷a t×nh h÷u nghÞ
gi÷a n−íc ViÖt Nam, Ên §é vμ MiÕn §iÖn, ®ång thêi ®Ó t¨ng
c−êng t×nh ®oμn kÕt gi÷a c¸c d©n téc ¸ - Phi, do ®ã thªm lùc
l−îng gi÷ g×n hoμ b×nh thÕ giíi.
Lóc chóng t«i ®i vÒ lμ ngμy TÕt, vËy chóc ®ång bμo ë nhμ
tæ chøc TÕt vui vÎ, khoÎ m¹nh, nh−ng tiÕt kiÖm. Chóc c¸n bé
vμ ®ång bμo n«ng d©n thi ®ua víi c¸n bé vμ ®ång bμo H−ng
Yªn chèng h¹n th¾ng lîi. Trong phong trμo chèng h¹n nμy,
bé ®éi vμ thanh niªn ®· cã nhiÒu thμnh tÝch kh¸; vËy mong
bé ®éi vμ c¸c ch¸u thanh niªn cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó cã thμnh
tÝch h¬n n÷a. N−íc Ên §é lμ mét n−íc rÊt to vμ nh©n d©n Ên
§é rÊt anh dòng. Tr−íc ®©y cïng hoμn c¶nh nh− chóng ta bÞ
thùc d©n ¸p bøc, nh©n d©n Ên §é vμ MiÕn §iÖn ®· ®Êu tranh
th¾ng lîi cho ®éc lËp d©n téc vμ ®ang x©y dùng ®Êt n−íc.
Chóng t«i ®i ch¾c häc ®−îc nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u. Lóc
vÒ sÏ thuËt l¹i cho ®ång bμo nghe ®Ó häc tËp anh em chóng
ta.
Nãi ngμy 4-2-1958.
B¸o Nh©n d©n , sè 1428,
ngμy 5-2-1958.
36 37 hå chÝ Minh toμn tËp
§¸P Tõ T¹I S¢N BAY PALAM
(NIU §£LI - ÊN §é)
Th−a Tæng thèng Ragi¨ng®ra Prax¸t kÝnh mÕn,
Th−a Thñ t−íng Giaoah¸clan Nªru kÝnh mÕn,
Th−a c¸c b¹n,
Th−a anh chÞ em,
Chóng t«i rÊt sung s−íng ®−îc Tæng thèng Ragi¨ng®ra
Prax¸t mêi sang th¨m n−íc Céng hoμ Ên §é vÜ ®¹i. Chóng
t«i thËt lßng c¶m ¬n sù ®ãn tiÕp th©n mËt vμ long träng cña
c¸c b¹n. Chóng t«i xin chuyÓn tíi c¸c vÞ vμ toμn thÓ nh©n
d©n Ên §é anh em lêi chμo mõng th¾m thiÕt nhÊt cña nh©n
d©n ViÖt Nam.
Chóng t«i ®Õn th¨m ®Êt n−íc vÜ ®¹i cña c¸c b¹n víi mèi
c¶m t×nh s©u s¾c ®· g¾n bã hai d©n téc chóng ta. HiÖn nay,
trªn thÕ giíi 1.200 triÖu nh©n d©n ¸ - Phi ®· ®−îc gi¶i
phãng, trong ®ã cã 400 triÖu nh©n d©n Ên §é; ®ã lμ mét sù
kiÖn rÊt quan träng. N−íc Céng hoμ Ên §é ngμy nay lμ mét
n−íc ®éc lËp hïng m¹nh, ®· cã nhiÒu cèng hiÕn quý b¸u cho
hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi vμ ®ang gi÷ mét vai trß quan
träng trªn tr−êng quèc tÕ. Sau 8, 9 n¨m kh¸ng chiÕn gian
khæ, nh©n d©n ViÖt Nam ®· giμnh ®−îc th¾ng lîi. HiÖp ®Þnh
Gi¬nev¬ ®· chÊm døt cuéc chiÕn tranh x©m l−îc, ®· c«ng nhËn
chñ quyÒn, ®éc lËp, thèng nhÊt vμ toμn vÑn l·nh thæ cña ViÖt
Nam. HiÖn nay, nh©n d©n ViÖt Nam chóng t«i ®ang ra søc
cñng cè hoμ
b×nh, x©y dùng ®Êt n−íc vμ ®Êu tranh thèng nhÊt Tæ quèc.
N−íc Céng hoμ Ên §é ®· cã nh÷ng cèng hiÕn quan träng vμo
viÖc lËp l¹i
hoμ b×nh ë ViÖt Nam. Uû ban Quèc tÕ do Ên §é lμm Chñ tÞch
®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc thi hμnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ë
ViÖt Nam. Nh©n d©n ViÖt Nam lu«n lu«n biÕt ¬n ChÝnh phñ vμ
nh©n d©n Ên §é. Nh©n d©n ViÖt Nam rÊt vui mõng thÊy
quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a hai n−íc chóng ta ngμy cμng ph¸t
triÓn. LÇn nμy, chóng t«i rÊt vui mõng cã dÞp gÆp Tæng thèng
Ragi¨ng®ra Prax¸t kÝnh mÕn, gÆp l¹i Thñ t−íng
Giaoah¸clan Nªru kÝnh mÕn, lμ ng−êi b¹n tèt mμ nh©n d©n
ViÖt Nam ®· sung s−íng ®ãn tiÕp t¹i Hμ Néi. Cuéc ®i th¨m
n−íc Céng hoμ Ên §é lÇn nμy sÏ lμm cho chóng t«i hiÓu biÕt
h¬n nh©n d©n Ên §é anh dòng ®ang ra søc x©y dùng ®Êt n−íc
vμ chóng t«i sÏ ®−îc häc hái nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cña
c¸c b¹n trong viÖc x©y dùng kinh tÕ vμ ph¸t triÓn v¨n ho¸.
Chóng t«i tin r»ng cuéc ®i th¨m lÇn nμy sÏ th¾t chÆt h¬n n÷a
quan hÖ h÷u nghÞ hîp t¸c gi÷a hai n−íc chóng ta, ®ång thêi
gãp phÇn t¨ng c−êng t×nh ®oμn kÕt gi÷a c¸c n−íc ¸ - Phi vμ
cñng cè hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi.
Mét lÇn n÷a, xin c¶m ¬n c¸c b¹n ®· ®ãn tiÕp chóng t«i
mét c¸ch nhiÖt liÖt.
T×nh h÷u nghÞ bÒn v÷ng gi÷a hai n−íc ViÖt Nam D©n chñ
Céng hoμ vμ Céng hoμ Ên §é mu«n n¨m!
Hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi mu«n n¨m!
N¨m nguyªn t¾c chung sèng hoμ b×nh mu«n n¨m!
Panch S 5F1
)
!
§äc ngμy 5-2-1958.
S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña
Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt,
Hμ Néi, 1960, t.V, tr.30-31.
_________
1) Panch Sheela nghÜa lμ 5 nguyªn t¾c chung sèng hoμ b×nh.
38 39 hå chÝ Minh toμn tËp
DIÔN V¡N T¹I CUéC MÝT TINH
CñA NH¢N D¢N NIU §£LI (ÊN §é)
Th−a «ng Chñ tÞch Héi ®ång ThÞ chÝnh Niu §ªli,
Th−a c¸c cô phô l·o, c¸c anh chÞ em, c¸c ch¸u thanh niªn
vμ nhi ®ång,
Nh©n d©n ViÖt Nam ®· sung s−íng ®−îc hoan nghªnh
Thñ t−íng Nªru vμ Phã Tæng thèng Ra®acrixnan. LÇn nμy
chóng t«i rÊt sung s−íng ®−îc sang th¨m n−íc Ên §é vÜ ®¹i,
quª h−¬ng cña §øc PhËt vμ cña Th¸nh G¨ng®i. Chóng t«i ®·
®−îc ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ên §é ®ãn tiÕp long träng vμ
th¾m thiÕt. H«m nay l¹i ®−îc gÆp c¸c b¹n ë ®©y, chóng t«i
xin thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam c¶m ¬n c¸c
b¹n vμ xin göi tíi toμn thÓ anh chÞ em c«ng d©n Ên §é vμ
Thñ ®« Niu §ªli lêi chμo h÷u nghÞ th©n thiÕt nhÊt.
Nh©n d©n hai n−íc chóng ta ®· cã nh÷ng quan hÖ anh em
tõ l©u ®êi. NÒn v¨n ho¸ vμ ®¹o PhËt cña Ên §é ®· truyÒn
sang ViÖt Nam tõ thêi cæ. D−íi ¸ch thèng trÞ cña thùc d©n,
quan hÖ gi÷a hai n−íc chóng ta t¹m bÞ gi¸n ®o¹n trong mét
thêi kú. Nh−ng t×nh h÷u nghÞ cæ truyÒn lu«n lu«n g¾n bã hai
d©n téc chóng ta.
Ngμy nay, Ên §é lμ mét n−íc hïng m¹nh, ®ãng mét vai trß
quan träng trªn thÕ giíi. D−íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña Thñ
t−íng Nªru, l·nh tô lçi l¹c, c¸c b¹n ®· thu ®−îc nhiÒu thμnh
tÝch to lín trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n−íc, ph¸t triÓn nÒn
v¨n ho¸ tèt ®Ñp cã truyÒn thèng l©u ®êi vμ kiÕn thiÕt mét nÒn
kinh tÕ tù chñ. Chóng t«i ®−îc biÕt nh÷ng cè g¾ng to lín cña
ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ên §é trong viÖc x©y dùng ®Êt n−íc
vμ nh÷ng thμnh tÝch cña c¸c nhμ khoa häc Ên §é gãp phÇn
quan träng vμo c«ng cuéc x©y dùng n−íc nhμ. Nh÷ng ®iÒu Êy
chøng tá r»ng khi mét d©n téc ®· ®−îc ®éc lËp, th× cã ®ñ kh¶
n¨ng x©y dùng mét ®êi sèng ngμy cμng t−¬i ®Ñp. Chóng t«i
chóc mõng c¸c b¹n vÒ nh÷ng thμnh tÝch tèt ®· thu ®−îc
trong kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt vμ chóc c¸c b¹n thu ®−îc
nhiÒu th¾ng lîi to lín h¬n n÷a trong c«ng cuéc tiÕn hμnh kÕ
ho¹ch 5 n¨m lÇn thø hai.
Cïng víi nh©n d©n Ên §é vÜ ®¹i, nhiÒu n−íc ¸ - Phi ®·
tho¸t khái ¸ch thùc d©n, trë thμnh nh÷ng n−íc ®éc lËp. Nh©n
d©n Trung Quèc ®ang h¨ng h¸i x©y dùng chñ nghÜa x· héi.
Nh©n d©n c¸c n−íc §«ng - Nam ¸, c¸c n−íc Trung, CËn
§«ng ®· vïng dËy, kiªn quyÕt giμnh l¹i vμ b¶o vÖ quyÒn tù
do ®éc lËp cña m×nh. Nh©n d©n ch©u Phi ®ang anh dòng ®Êu
tranh chèng ¸ch thùc d©n. ChÕ ®é thuéc ®Þa ®ang tan vì
kh«ng g× cøu v·n ®−îc. Thêi kú bän thùc d©n lμm m−a lμm
giã ®· qua råi. §· ®Õn lóc nh©n d©n thÕ giíi lμm chñ vËn
mÖnh cña m×nh.
Tuy vËy, vÉn cßn mét sè n−íc ¸ - Phi ®ang ®au khæ d−íi
gãt s¾t cña chñ nghÜa thùc d©n. Chóng thμnh lËp nh÷ng khèi
qu©n sù x©m l−îc (khèi §«ng - Nam ¸13
vμ B¸t®a14
), chóng
®Æt nh÷ng c¨n cø qu©n sù trªn l·nh thæ c¸c n−íc kh¸c vμ can
thiÖp vμo néi trÞ cña c¸c n−íc Êy.
Chóng kh«ng tõ nh÷ng thñ ®o¹n th©m ®éc nμo ®Ó hßng
chiÕm l¹i ®Þa vÞ thèng trÞ cò cña chóng. Nh−ng chóng ®· thÊt
b¹i. Nh©n d©n c¸c n−íc ¸ - Phi ngμy cμng ®oμn kÕt chÆt chÏ,
ñng hé lÉn nhau ®Ó chèng l¹i chñ nghÜa thùc d©n.
Trong phong trμo ®Êu tranh chèng chñ nghÜa thùc d©n,
Ên §é ®· gãp mét phÇn to lín. ViÖt Nam còng ®· gãp phÇn
nhá cña m×nh. Nh©n d©n ViÖt Nam ®· ®Êu tranh h¬n 80 n¨m
chèng thùc d©n Ph¸p vμ ®· kh¸ng chiÕn víi hoμn c¶nh hÕt
søc khã kh¨n trong 8, 9 n¨m tr−êng. KÕt qu¶ nh©n d©n ViÖt
40 41 hå chÝ Minh toμn tËp
Nam ®· th¾ng bän thùc d©n. ViÖc ®ã chøng tá r»ng mét d©n
téc biÕt ®oμn kÕt nhÊt trÝ, quyÕt t©m chiÕn ®Êu vμ ®−îc sù
ñng hé cña nh©n d©n thÕ giíi, th× cuèi cïng nhÊt ®Þnh giμnh
®−îc tù do ®éc lËp. Héi nghÞ Gi¬nev¬ ®· chÊm døt cuéc chiÕn
tranh x©m l−îc ë ViÖt Nam vμ ®· c«ng nhËn chñ quyÒn, ®éc
lËp, thèng nhÊt vμ toμn vÑn l·nh thæ cña ViÖt Nam. Chóng t«i
thμnh thËt c¶m ¬n ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ên §é ®· gãp
phÇn xøng ®¸ng vμo viÖc ®−a Héi nghÞ Gi¬nev¬ ®Õn thμnh
c«ng vμ ®· cè g¾ng nhiÒu trong khi lμm nhiÖm vô Chñ tÞch Uû
ban Quèc tÕ gi¸m s¸t vμ kiÓm so¸t trong viÖc thi hμnh HiÖp
®Þnh Gi¬nev¬ vÒ ViÖt Nam.
HiÖn nay nguyÖn väng thiÕt tha nhÊt cña nh©n d©n ViÖt
Nam, lμ thèng nhÊt Tæ quèc b»ng tæng tuyÓn cö tù do nh−
HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®· quy ®Þnh. Nh−ng v× ©m m−u ph¸ ho¹i
cña ®Õ quèc vμ bän tay sai cña chóng cho nªn n−íc ViÖt Nam
®Õn nay ch−a ®−îc thèng nhÊt. N−íc ViÖt Nam lμ mét, tõ
Nam chÝ B¾c chung mét tiÕng nãi, mét lÞch sö, mét nÒn v¨n
ho¸ vμ mét nÒn kinh tÕ. Nh©n d©n ViÖt Nam ®· hy sinh
nhiÒu x−¬ng m¸u ®Êu tranh cho tù do ®éc lËp, quyÕt kh«ng
mét lùc l−îng nμo ng¨n c¶n ®−îc sù nghiÖp thèng nhÊt Tæ
quèc cña m×nh. Chóng t«i tin ch¾c r»ng cuéc ®Êu tranh cho
thèng nhÊt Tæ quèc cña chóng t«i nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng lîi, v×
chóng t«i cã chÝnh nghÜa, v× nh©n d©n chóng t«i ®oμn kÕt, v×
chóng t«i ®−îc sù ®ång t×nh cña c¸c b¹n, cña nh©n d©n yªu
chuéng hoμ b×nh trªn thÕ giíi.
Chóng t«i ®Êu tranh cho hoμ b×nh. V× cã hoμ b×nh, chóng
t«i míi cã ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng ®Êt n−íc. Chóng t«i rÊt quý
träng lßng yªu hoμ b×nh cña nh©n d©n Ên §é. Chóng t«i hÕt
søc t¸n thμnh n¨m nguyªn t¾c chung sèng hoμ b×nh15
mμ
Thñ t−íng Nªru lμ mét trong nh÷ng ng−êi ®Ò x−íng ngμy
cμng ®−îc nhiÒu n−íc ñng hé vμ thùc hiÖn. Chóng ta cÇn cã
hoμ b×nh ®Ó x©y dùng mét cuéc ®êi h¹nh phóc cho nh©n d©n
vμ con ch¸u chóng ta. V× muèn hoμ b×nh cho nªn chóng ta
thï ghÐt chiÕn tranh vμ kiªn quyÕt chèng chiÕn tranh.
T×nh h×nh thÕ giíi ph¸t triÓn hiÖn nay cã lîi cho phong
trμo hoμ b×nh. Trong hμng ngò cña c¸c lùc l−îng hoμ b×nh cã
1.200 triÖu nh©n d©n ¸ - Phi ®· ®−îc gi¶i phãng, cã Liªn X«
vμ c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa, cã hμng tr¨m triÖu nh©n d©n
yªu chuéng hoμ b×nh ë ngay trong c¸c n−íc ®Õ quèc. Vai trß
cña c¸c n−íc ¸ - Phi chóng ta trong viÖc b¶o vÖ hoμ b×nh
ngμy cμng to lín. Héi nghÞ ®oμn kÕt nh©n d©n ch©u ¸ do Ên
§é tæ chøc, råi ®Õn Héi nghÞ B¨ng®ung ®· thùc hiÖn t×nh
®oμn kÕt ¸ - Phi chèng chñ nghÜa thùc d©n, b¶o vÖ hoμ b×nh.
§¹i héi L¬ Ke võa qua ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ tinh thÇn vμ
lùc l−îng cña Héi nghÞ B¨ng®ung. Phong trμo ®Êu tranh cho
hoμ b×nh ®−¬ng lan réng kh¾p thÕ giíi. Nh©n d©n c¸c n−íc
®Òu ®ßi ph¶i chÊm døt cuéc ch¹y ®ua vò trang, tμi gi¶m binh
bÞ, cÊm s¶n xuÊt, cÊm thö vμ cÊm dïng vò khÝ nguyªn tö vμ
khinh khÝ; ®ßi gi¶i t¸n c¸c khèi qu©n sù x©m l−îc, thñ tiªu
c¸c c¨n cø qu©n sù ë n−íc ngoμi. Nh©n d©n c¸c n−íc ®ßi më
cuéc héi nghÞ nh÷ng ng−êi ®øng ®Çu chÝnh phñ c¸c n−íc ®Ó
gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò quèc tÕ b»ng ph−¬ng ph¸p th−¬ng
l−îng hoμ b×nh ®Ó lμm dÞu t×nh h×nh thÕ giíi. Ch¾c r»ng ý
nguyÖn hoμ b×nh cña nh©n d©n thÕ giíi nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng
mäi ©m m−u g©y chiÕn.
Th−a c¸c b¹n,
Chóng t«i sung s−íng nhËn thÊy trong cuéc ®Êu tranh
chung cho hoμ b×nh thÕ giíi, cho ®éc lËp d©n téc, nh©n d©n
hai n−íc chóng ta s¸t c¸nh víi nhau, cïng nhau theo ®uæi
môc ®Ých chung. Chóng t«i ch¾c r»ng nh©n d©n Ên §é mong
cho ViÖt Nam sím thèng nhÊt, còng nh− nh©n d©n ViÖt Nam
mong cho vïng Goa sím trë vÒ trong ®¹i gia ®×nh Ên §é.
Tõ ngμy hoμ b×nh lËp l¹i trªn ®Êt n−íc chóng t«i, gi÷a hai
n−íc chóng ta ®· cã nh÷ng quan hÖ mËt thiÕt. Chóng ta ®·
cã nh÷ng quan hÖ tèt vÒ kinh tÕ vμ v¨n ho¸. Chóng ta ®·
42 43 hå chÝ Minh toμn tËp
trao ®æi nh÷ng ph¸i ®oμn h÷u nghÞ. Chóng t«i hoan nghªnh
mäi c¬ héi ®Ó t¨ng c−êng quan hÖ gi÷a hai n−íc chóng ta vμ
víi c¸c n−íc ¸ - Phi, chóng t«i tin ch¾c r»ng cuéc ®i th¨m
n−íc Céng hoμ Ên §é lÇn nμy cña chóng t«i cμng th¾t chÆt
thªm n÷a t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta,
®ång thêi gãp phÇn t¨ng c−êng t×nh ®oμn kÕt gi÷a c¸c n−íc ¸
- Phi vμ cñng cè hoμ b×nh ë ch©u ¸ vμ thÕ giíi.
Mét lÇn n÷a, chóng t«i xin göi lêi chμo th©n ¸i cña chóng
t«i vμ cña nh©n d©n Thñ ®« Hμ Néi ®Õn toμn thÓ anh chÞ em
c«ng d©n Thñ ®« Niu §ªli.
T×nh h÷u nghÞ ViÖt - Ên mu«n n¨m!
Hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi mu«n n¨m!
ViÖt Nam - Hin®i bhai bhai!6F
1)
§äc chiÒu 6-2-1958.
S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña
Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt,
Hμ Néi, 1960, t.V, tr. 32-36.
_________
1) ViÖt Nam - Ên §é lμ anh em.
§¸P Tõ TRONG BUæI TIÖC DO
TæNG THèNG PRAX¸T CHI£U §·I
Th−a Tæng thèng Ragi¨ng®ra Prax¸t kÝnh mÕn,
Th−a Thñ t−íng Giaoah¸clan Nªru kÝnh mÕn,
Th−a c¸c vÞ,
Chóng t«i xin thËt lßng c¶m ¬n Tæng thèng Ragi¨ng®ra
Prax¸t vÒ nh÷ng lêi chóc mõng tèt ®Ñp vμ h÷u nghÞ ®èi víi
chóng t«i. §ã lμ mét vinh dù kh«ng nh÷ng cho c¸ nh©n t«i
mμ cho c¶ nh©n d©n ViÖt Nam.
Khi ®Õn ®Êt n−íc Ên §é vÜ ®¹i, chóng t«i rÊt c¶m ®éng vμ
sung s−íng ®−îc ®Õn quª h−¬ng cña mét trong nh÷ng nÒn
v¨n minh l©u ®êi nhÊt cña thÕ giíi. V¨n ho¸, triÕt häc vμ
nghÖ thuËt cña n−íc Ên §é ®· ph¸t triÓn rùc rì vμ cã nh÷ng
cèng hiÕn to lín cho loμi ng−êi. NÒn t¶ng vμ truyÒn thèng cña
triÕt häc Ên §é lμ lý t−ëng hoμ b×nh b¸c ¸i. Liªn tiÕp trong
nhiÒu thÕ kû, t− t−ëng PhËt gi¸o, nghÖ thuËt, khoa häc Ên
§é ®· lan kh¾p thÕ giíi.
Nh−ng chñ nghÜa thùc d©n ®· x©m l−îc n−íc Ên §é hμng
tr¨m n¨m, ®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nh©n d©n Ên §é.
§Ó giμnh l¹i ®éc lËp, tù do cña m×nh, nh©n d©n Ên §é ®· anh
dòng vμ bÒn bØ ®Êu tranh chèng chñ nghÜa thùc d©n. HiÖn
nay, Ên §é lμ mét n−íc lín gi÷ mét vai trß ngμy cμng quan
träng trªn thÕ giíi. ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ên §é ®· ®ãng
gãp nhiÒu vμo viÖc gi÷ g×n hoμ b×nh thÕ giíi, ph¸t triÓn quan
hÖ h÷u nghÞ vμ hîp t¸c quèc tÕ gi÷a c¸c n−íc trªn c¬ së n¨m
nguyªn t¾c chung sèng hoμ b×nh. Trung thμnh víi tinh thÇn
44 45 hå chÝ Minh toμn tËp
B¨ng®ung, ChÝnh phñ Ên §é ®· gãp phÇn quan träng trong
viÖc x©y dùng khèi ®¹i ®oμn kÕt cña c¸c n−íc ¸ - Phi. VÒ mÆt
kinh tÕ, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ên §é ®· hoμn thμnh tèt kÕ
ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt, ®ang ra søc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5
n¨m lÇn thø hai. VÒ v¨n ho¸, c¸c nhμ b¸c häc, c¸c nhμ trÝ
thøc, ®· ph¸t huy truyÒn thèng vÎ vang cña Th¸nh G¨ng®i vμ
nhμ ®¹i thi hμo Tago vμ ®ang ra søc gãp phÇn xøng ®¸ng vμo
c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n−íc. Chóng t«i xin thμnh t©m chóc
nh©n d©n Ên §é anh em ngμy cμng thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi
míi, n−íc Ên §é ngμy cμng giμu m¹nh.
Th−a c¸c vÞ,
HiÖn nay, lùc l−îng hiÕu chiÕn trªn thÕ giíi ®ang ©m m−u
x« ®Èy loμi ng−êi vμo mét cuéc chiÕn tranh v« cïng tμn khèc.
Nh©n d©n thÕ giíi ch¸n ghÐt vμ c¨m thï chiÕn tranh. Nh©n
d©n thÕ giíi ®· kh«ng ngõng ®Êu tranh ®Ó g×n gi÷ vμ cñng cè
hoμ b×nh; trong cuéc ®Êu tranh cho hoμ b×nh, Ên §é ®· cã
nhiÒu cèng hiÕn lín. Lùc l−îng hoμ b×nh hiÖn nay m¹nh h¬n
bao giê hÕt vμ cã kh¶ n¨ng ng¨n ngõa chiÕn tranh. Nh−ng
bän hiÕu chiÕn ch−a tõ bá ©m m−u g©y chiÕn cña chóng,
ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ nhiÖt liÖt hoan
nghªnh mäi s¸ng kiÕn, mäi cè g¾ng nh»m lμm cho t×nh h×nh
thÕ giíi bít c¨ng th¼ng. Chóng t«i hoμn toμn ®ång ý víi Thñ
t−íng Nªru t¸n thμnh ®Ò nghÞ cña Liªn X« vÒ viÖc nh÷ng
ng−êi ®øng ®Çu c¸c n−íc më mét cuéc héi nghÞ nh»m t¨ng
c−êng sù hîp t¸c quèc tÕ vμ lßng tin cËy lÉn nhau ®Ó gi÷ g×n
hßa b×nh thÕ giíi. Chóng t«i còng ph¶n ®èi tÊt c¶ c¸c khèi
qu©n sù x©m l−îc. Chóng t«i t¸n thμnh viÖc tæng tμi gi¶m
qu©n bÞ, t¸n thμnh viÖc cÊm thö vμ dïng vò khÝ nguyªn tö vμ
khinh khÝ. ChÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n
chñ Céng hoμ lμ ra søc gãp phÇn vμo sù nghiÖp hoμ b×nh thÕ
giíi.
HiÖn nay, ë n−íc ViÖt Nam chóng t«i, do sù can thiÖp cña
chñ nghÜa thùc d©n mμ viÖc thèng nhÊt ®Êt n−íc ch−a ®−îc
thùc hiÖn b»ng tæng tuyÓn cö tù do nh− HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬
®· quy ®Þnh. §ã lμ mét sù x©m ph¹m ®Õn t×nh c¶m vμ chñ
quyÒn cña nh©n d©n ViÖt Nam.
Tõ ®· l©u, n−íc ViÖt Nam lμ mét, d©n téc ViÖt Nam lμ
mét, kh«ng ai cã thÓ chia c¾t ®−îc. Chóng t«i kiªn quyÕt
phÊn ®Êu ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt ®Êt n−íc trªn c¬ së ®éc lËp
vμ d©n chñ b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh. Cã chÝnh nghÜa, cã
søc ®¹i ®oμn kÕt toμn d©n, cã sù ®ång t×nh vμ ñng hé cña
nh©n d©n thÕ giíi, chóng t«i tin ch¾c r»ng n−íc ViÖt Nam
nhÊt ®Þnh sÏ thèng nhÊt.
Thay mÆt ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ
vμ nh©n d©n ViÖt Nam, t«i xin c¶m ¬n Uû ban Quèc tÕ do Ên
§é lμm Chñ tÞch, ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc gi¸m s¸t vμ
kiÓm so¸t thi hμnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ë ViÖt Nam. Trong
viÖc ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt,
ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n d©n
ViÖt Nam lu«n lu«n biÕt ¬n sù ®ång t×nh vμ ñng hé cña
ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ên §é anh em. Nh©n d©n ViÖt Nam
lu«n lu«n nhí r»ng Th¸nh G¨ng®i ñng hé cuéc kh¸ng chiÕn
cña ViÖt Nam ngay khi míi b¾t ®Çu vμ Thñ t−íng Nªru ®·
nhiÒu lÇn lªn tiÕng ph¶n ®èi cuéc chiÕn tranh x©m l−îc ë
ViÖt Nam.
ViÖc Thñ t−íng Giaoah¸clan Nªru vμ Phã Tæng thèng
X¸cvapali Ra®acrixnan ®· sang th¨m n−íc ViÖt Nam ®· th¾t
chÆt thªm t×nh h÷u nghÞ s½n cã gi÷a hai n−íc chóng ta.
Chóng t«i tin r»ng cuéc ®i th¨m Ên §é lÇn nμy cña chóng t«i
sÏ t¨ng c−êng h¬n n÷a quan hÖ h÷u nghÞ Êy, ®ång thêi gãp
mét phÇn vμo viÖc cñng cè vμ ph¸t triÓn khèi ®¹i ®oμn kÕt
cña c¸c n−íc ¸ - Phi.
Cuèi cïng, xin mêi c¸c vÞ n©ng cèc:
Chóc søc khoÎ cña Tæng thèng Ragi¨ng®ra Prax¸t, cña
46 47 hå chÝ Minh toμn tËp
Thñ t−íng Giaoah¸clan Nªru.
Chóc søc khoÎ c¸c vÞ h«m nay cã mÆt ë ®©y.
Chóc sù phån thÞnh cña n−íc Céng hoμ Ên §é vÜ ®¹i.
Chóc t×nh h÷u nghÞ kh«ng g× lay chuyÓn ®−îc gi÷a nh©n
d©n ViÖt Nam vμ Ên §é.
Chóc khèi ®¹i ®oμn kÕt gi÷a c¸c n−íc ¸ - Phi ngμy cμng
cñng cè.
Chóc hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi ngμy cμng v÷ng bÒn.
Panch Sheela!
§äc tèi 6-2-1958.
S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña
Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt,
Hμ Néi, 1960, t.V, tr.37-39.
TUY£N Bè
T¹I CUéC HäP B¸O ë NIU §£LI (ÊN §é)
VÒ VÊN §Ò THèNG NHÊT N¦íC VIÖT NAM,
QUAN HÖ GI÷A VIÖT NAM VíI C¸C N¦íC
L¸NG GIÒNG Vμ C¸C N¦íC TRONG PHE
X· HéI CHñ NGHÜa7F1
)
- LËp tr−êng cña chóng t«i rÊt râ rμng vμ tr−íc sau nh−
mét lμ thèng nhÊt n−íc ViÖt Nam trªn c¬ së ®éc lËp, d©n chñ,
b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh theo nh− HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®·
quy ®Þnh. Chóng t«i s½n sμng hiÖp th−¬ng víi c¸c nhμ cÇm
quyÒn miÒn Nam ViÖt Nam ®Ó bμn vÒ vÊn ®Ò tæ chøc tæng
tuyÓn cö tù do trong c¶ n−íc nh»m thèng nhÊt n−íc ViÖt
Nam.
MiÒn Nam ViÖt Nam lμ thÞt cña thÞt chóng t«i, lμ m¸u
cña m¸u chóng t«i. Nh©n d©n ViÖt Nam sÏ ®−îc thèng nhÊt.
- Nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a Ên §é vμ ViÖt Nam D©n chñ
Céng hoμ rÊt tèt ®Ñp. Nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a n−íc ViÖt
Nam D©n chñ Céng hoμ víi V−¬ng quèc Lμo vμ V−¬ng quèc
Kh¬me ®Òu lμ nh÷ng quan hÖ l¸ng giÒng tèt dùa trªn c¬ së
_________
1) §Çu ®Ò lμ cña chóng t«i (B.T).
48 49 hå chÝ Minh toμn tËp
n¨m nguyªn t¾c chung sèng hoμ b×nh. ChØ cã bän thùc d©n lμ
kh«ng hμi lßng vÒ viÖc thèng nhÊt n−íc Lμo vμ vÒ viÖc V−¬ng
quèc Lμo vμ Kh¬me theo ®uæi chÝnh s¸ch hoμ b×nh trung lËp.
Nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ víi Liªn
X«, Trung Quèc vμ c¸c n−íc trong phe x· héi chñ nghÜa rÊt
tèt ®Ñp vμ lμ nh÷ng mèi quan hÖ anh em dùa trªn nguyªn t¾c
b×nh ®¼ng vμ hai bªn cïng cã lîi.
Nãi chiÒu 7-2-1958.
B¸o Nh©n d©n, sè 1432,
ngμy 9 - 2 - 1958.
BμI NãI T¹I HéI NH÷NG NG¦êI ÊN
NGHI£N CøU C¸C VÊN §Ò QUèC TÕ
Th−a c¸c vÞ,
Nh©n dÞp ®i th¨m n−íc Ên §é t−¬i ®Ñp, h«m nay chóng
t«i rÊt sung s−íng ®−îc gÆp c¸c vÞ. Chóng t«i xin nhiÖt liÖt
chμo mõng vμ c¶m ¬n c¸c vÞ ®ãn tiÕp chóng t«i mét c¸ch th©n
mËt. T«i xin tãm t¾t tr×nh bμy vÒ t×nh h×nh n−íc ViÖt Nam
chóng t«i nh− sau:
N−íc ViÖt Nam thμnh lËp ®· h¬n 2 ngh×n n¨m. ViÖt Nam
lμ mét d©n téc cã chung mét lÞch sö, mét thø tiÕng, mét nÒn
kinh tÕ vμ v¨n ho¸. D©n téc ViÖt Nam ®· cïng nhau ®oμn kÕt
nhÊt trÝ trong lao ®éng x©y dùng vμ trong chiÕn ®Êu chèng
ngo¹i x©m.
N−íc ViÖt Nam lμ mét khèi thèng nhÊt.
Tõ khi thùc d©n Ph¸p ®Æt ¸ch n« lÖ lªn ®Êt n−íc ViÖt
Nam, hä chia c¾t ®Êt n−íc chóng t«i lμm 3 xø: B¾c Kú, Trung
Kú, Nam Kú, mçi xø theo mét quy chÕ chÝnh trÞ riªng nh−ng
chung quy vÉn lμ chÕ ®é ¸p bøc bãc lét thuéc ®Þa. Víi ph−¬ng
ch©m cæ truyÒn "chia ®Ó trÞ", hä hy väng tiªu diÖt tinh thÇn
®Êu tranh cña nh©n d©n ViÖt Nam. Nh−ng nh©n d©n ViÖt
Nam ®· kh«ng ngõng ®Êu tranh chèng thùc d©n Ph¸p trong
gÇn mét thÕ kû. Tõ nh÷ng cuéc khëi nghÜa chèng thùc d©n
Ph¸p lóc ®Çu tíi cuéc kh¸ng chiÕn trong 8,9 n¨m võa qua,
mÆc dÇu thùc d©n Ph¸p ®· dïng mäi chÝnh s¸ch khñng bè
®μn ¸p hÕt søc tμn khèc, nh−ng cuèi cïng nh©n d©n ViÖt
50 51 hå chÝ Minh toμn tËp
Nam ®· lμm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng, lËp nªn
n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ®éc lËp vμ thèng nhÊt.
Ngay tõ khi míi thμnh lËp, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam
D©n chñ Céng hoμ ®· tuyªn bè:
"§èi víi tÊt c¶ c¸c n−íc trªn thÕ giíi, n−íc ViÖt Nam D©n
chñ Céng hoμ thiÕt tha mong muèn duy tr× t×nh h÷u nghÞ vμ
thμnh thËt hîp t¸c trªn c¬ së b×nh ®¼ng vμ t−¬ng trî ®Ó x©y
dùng hoμ b×nh thÕ giíi l©u dμi".
Chóng t«i muèn hoμ b×nh ®Ó x©y dùng ®Êt n−íc. Nh−ng
thùc d©n Ph¸p ®· cè t×nh g©y l¹i chiÕn tranh, hßng c−íp n−íc
ViÖt Nam mét lÇn n÷a. Sau khi trë l¹i Nam Bé lÇn thø hai,
hä ®· t¸ch Nam Bé ra khái l·nh thæ ViÖt Nam, lËp thμnh c¸i
mμ hä gäi lμ n−íc "Nam Kú tù trÞ". Nh−ng nh©n d©n toμn
quèc ®· cïng víi nh©n d©n Nam Bé kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn.
Tr¶i qua chÝn n¨m kh¸ng chiÕn gian khæ, chóng t«i ®· giμnh
®−îc th¾ng lîi. HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®· ®em l¹i hoμ b×nh ë ViÖt
Nam, trªn c¬ së c«ng nhËn n−íc ViÖt Nam cã chñ quyÒn, ®éc
lËp, thèng nhÊt vμ toμn vÑn l·nh thæ. Th¾ng lîi cña nh©n
d©n ViÖt Nam mét lÇn n÷a chøng tá r»ng kh«ng mét lùc
l−îng x©m l−îc nμo cã thÓ ®¸nh b¹i ®−îc cuéc ®Êu tranh cña
mét d©n téc yªu n−íc, kiªn quyÕt ®øng lªn ®Ó b¶o vÖ chñ
quyÒn, ®éc lËp, thèng nhÊt vμ toμn vÑn l·nh thæ cña m×nh.
§Ó gi÷ g×n hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng, HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®·
quy ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c vμ biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó thùc hiÖn
thèng nhÊt n−íc ViÖt Nam vμo th¸ng 7 n¨m 1956.
Nh−ng ®Õn nay, do sù can thiÖp cña n−íc ngoμi ë miÒn
Nam ViÖt Nam, cuéc héi nghÞ hiÖp th−¬ng gi÷a c¸c nhμ
®−¬ng côc ë hai miÒn ®Ó chuÈn bÞ tæng tuyÓn cö tù do nh»m
thèng nhÊt ®Êt n−íc ch−a ®−îc thùc hiÖn. §ã lμ mét viÖc tr¸i
ng−îc víi nguyÖn väng thiÕt tha cña toμn d©n ViÖt Nam.
Tõ n¨m 1955 tíi nay, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ
Céng hoμ ®· cã nhiÒu ®Ò nghÞ cô thÓ víi c¸c nhμ ®−¬ng côc
miÒn Nam më héi nghÞ hiÖp th−¬ng ®Ó bμn vÒ tæng tuyÓn cö
tù do theo HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®· quy ®Þnh. Nh−ng ®Õn nay,
chÝnh quyÒn miÒn Nam vÉn ch−a tr¶ lêi.
Cã ng−êi cho r»ng trë lùc chñ yÕu cho sù thèng nhÊt lμ v×
hai miÒn cã chÕ ®é kh¸c nhau, hoÆc v× miÒn nμy cã thÓ th«n
tÝnh miÒn kia. Theo ý chóng t«i, vÊn ®Ò c¨n b¶n ë ®©y kh«ng
ph¶i lμ sù kh¸c nhau vÒ chÕ ®é, vÊn ®Ò c¨n b¶n lμ ph¶i ®Ó
cho nh©n d©n c¸i quyÒn ®−îc hoμn toμn tù do lùa chän chÕ ®é
nμy hoÆc chÕ ®é kh¸c. Chóng t«i lu«n lu«n chñ tr−¬ng c¸c
nhμ cÇm quyÒn ë hai miÒn cïng nhau bμn b¹c ®Ó thèng nhÊt
®Êt n−íc trªn nguyªn t¾c ®Æt lîi Ých tèi cao cña Tæ quèc lªn
trªn hÕt vμ hîp víi nguyÖn väng cña toμn d©n.
Trong viÖc thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc ViÖt Nam b»ng
ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh, trë lùc chñ yÕu lμ do ©m m−u cña bän
®Õ quèc vμ tay sai. ¢m m−u ®ã nh»m chia c¾t l©u dμi n−íc
ViÖt Nam, biÕn miÒn Nam thμnh c¨n cø qu©n sù cña "chÝnh
s¸ch thùc lùc". V× ©m m−u ®ã mμ viÖc thèng nhÊt n−íc ViÖt
Nam bÞ c¶n trë, hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng vμ §«ng - Nam ¸ bÞ
®e do¹.
HiÖn nay viÖc thèng nhÊt ®Êt n−íc lμ mét yªu cÇu thiÕt
tha nhÊt cña toμn ViÖt Nam.
§Ó thèng nhÊt n−íc ViÖt Nam b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ
b×nh, mäi biÖn ph¸p thùc tÕ ®Òu ph¶i xuÊt ph¸t tõ nguyÖn
väng hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ cña toμn d©n;
ph¶i phï hîp víi HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, ®ång thêi chiÕu cè ®Õn
sù tån t¹i cña hai chÕ ®é kh¸c nhau ë hai miÒn. §ã lμ chñ
tr−¬ng cña ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ.
C¸c nhμ ®−¬ng côc hai miÒn cÇn hiÖp th−¬ng ®Ó chuÈn bÞ
tæng tuyÓn cö tù do trong toμn quèc. Cuéc tæng tuyÓn cö tù
do Êy ph¶i tiÕn hμnh trong toμn quèc theo nguyªn t¾c phæ
th«ng, b×nh ®¼ng, trùc tiÕp vμ bÝ mËt, d−íi sù kiÓm so¸t vμ
gi¸m s¸t cña ñy ban Quèc tÕ gåm Ên §é, Ba Lan, Cana®a.
Qua tæng tuyÓn cö tù do, nh©n d©n hai miÒn B¾c Nam sÏ
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9
Ho chi minh toan tap  tap 9

More Related Content

What's hot

Ho chi minh toan tap tap 6
Ho chi minh toan tap  tap 6Ho chi minh toan tap  tap 6
Ho chi minh toan tap tap 6Wild Wolf
 
On thi dai_hoc_mon_van_2010
On thi dai_hoc_mon_van_2010On thi dai_hoc_mon_van_2010
On thi dai_hoc_mon_van_2010Lam Hoang
 
Giao trinhcambiencongnghiep
Giao trinhcambiencongnghiepGiao trinhcambiencongnghiep
Giao trinhcambiencongnghiepHuy BK
 
Trai nghiem kt
Trai nghiem ktTrai nghiem kt
Trai nghiem ktAnh Nguyen
 
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)foreman
 
Quan tri-nhan-su
Quan tri-nhan-suQuan tri-nhan-su
Quan tri-nhan-suXuan Le
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXHTư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXHKien Thuc
 
Tu tuong ho chi minh ve dao duc
Tu tuong ho chi minh ve dao ducTu tuong ho chi minh ve dao duc
Tu tuong ho chi minh ve dao ducKien Thuc
 
đề 8 bookbooming
đề 8 bookboomingđề 8 bookbooming
đề 8 bookboomingbookbooming
 
Hiệp khánh hành - 79
Hiệp khánh hành - 79Hiệp khánh hành - 79
Hiệp khánh hành - 79Thao Le
 
Ho chi minh toan tap tap 7
Ho chi minh toan tap  tap 7Ho chi minh toan tap  tap 7
Ho chi minh toan tap tap 7Wild Wolf
 
Tailieu.vncty.com phat-trien-tu-duy-ham-qua-day-phuong-trinh
Tailieu.vncty.com  phat-trien-tu-duy-ham-qua-day-phuong-trinhTailieu.vncty.com  phat-trien-tu-duy-ham-qua-day-phuong-trinh
Tailieu.vncty.com phat-trien-tu-duy-ham-qua-day-phuong-trinhTrần Đức Anh
 
To chuc dieu hanh cong so
To chuc dieu hanh cong soTo chuc dieu hanh cong so
To chuc dieu hanh cong soHạnh Ngọc
 
Chuong ii Hành vi khách hàng cam nhan va nhan thuc
Chuong ii Hành vi khách hàng cam nhan va nhan thucChuong ii Hành vi khách hàng cam nhan va nhan thuc
Chuong ii Hành vi khách hàng cam nhan va nhan thucBui Van Quang
 
đề 5 bookbooming
đề 5 bookboomingđề 5 bookbooming
đề 5 bookboomingbookbooming
 
giaotrinh nguyen tac phuong phap (phan 2)
giaotrinh nguyen tac phuong phap (phan 2)giaotrinh nguyen tac phuong phap (phan 2)
giaotrinh nguyen tac phuong phap (phan 2)akita_1610
 
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần dệt, HAY
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần dệt, HAYĐề tài: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần dệt, HAY
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần dệt, HAYViết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Dạy tích hợp giáo dục môi trường trong các môn học
Dạy tích hợp giáo dục môi trường trong các môn họcDạy tích hợp giáo dục môi trường trong các môn học
Dạy tích hợp giáo dục môi trường trong các môn họcjackjohn45
 

What's hot (20)

Ho chi minh toan tap tap 6
Ho chi minh toan tap  tap 6Ho chi minh toan tap  tap 6
Ho chi minh toan tap tap 6
 
On thi dai_hoc_mon_van_2010
On thi dai_hoc_mon_van_2010On thi dai_hoc_mon_van_2010
On thi dai_hoc_mon_van_2010
 
Giao trinhcambiencongnghiep
Giao trinhcambiencongnghiepGiao trinhcambiencongnghiep
Giao trinhcambiencongnghiep
 
Trai nghiem kt
Trai nghiem ktTrai nghiem kt
Trai nghiem kt
 
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
 
Đề tài: Thiết kế trụ sở liên cơ quan số 2 tỉnh Quảng Ninh, HAY
Đề tài: Thiết kế trụ sở liên cơ quan số 2 tỉnh Quảng Ninh, HAYĐề tài: Thiết kế trụ sở liên cơ quan số 2 tỉnh Quảng Ninh, HAY
Đề tài: Thiết kế trụ sở liên cơ quan số 2 tỉnh Quảng Ninh, HAY
 
Tailieu.vncty.com qt247
Tailieu.vncty.com  qt247Tailieu.vncty.com  qt247
Tailieu.vncty.com qt247
 
Quan tri-nhan-su
Quan tri-nhan-suQuan tri-nhan-su
Quan tri-nhan-su
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXHTư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
 
Tu tuong ho chi minh ve dao duc
Tu tuong ho chi minh ve dao ducTu tuong ho chi minh ve dao duc
Tu tuong ho chi minh ve dao duc
 
đề 8 bookbooming
đề 8 bookboomingđề 8 bookbooming
đề 8 bookbooming
 
Hiệp khánh hành - 79
Hiệp khánh hành - 79Hiệp khánh hành - 79
Hiệp khánh hành - 79
 
Ho chi minh toan tap tap 7
Ho chi minh toan tap  tap 7Ho chi minh toan tap  tap 7
Ho chi minh toan tap tap 7
 
Tailieu.vncty.com phat-trien-tu-duy-ham-qua-day-phuong-trinh
Tailieu.vncty.com  phat-trien-tu-duy-ham-qua-day-phuong-trinhTailieu.vncty.com  phat-trien-tu-duy-ham-qua-day-phuong-trinh
Tailieu.vncty.com phat-trien-tu-duy-ham-qua-day-phuong-trinh
 
To chuc dieu hanh cong so
To chuc dieu hanh cong soTo chuc dieu hanh cong so
To chuc dieu hanh cong so
 
Chuong ii Hành vi khách hàng cam nhan va nhan thuc
Chuong ii Hành vi khách hàng cam nhan va nhan thucChuong ii Hành vi khách hàng cam nhan va nhan thuc
Chuong ii Hành vi khách hàng cam nhan va nhan thuc
 
đề 5 bookbooming
đề 5 bookboomingđề 5 bookbooming
đề 5 bookbooming
 
giaotrinh nguyen tac phuong phap (phan 2)
giaotrinh nguyen tac phuong phap (phan 2)giaotrinh nguyen tac phuong phap (phan 2)
giaotrinh nguyen tac phuong phap (phan 2)
 
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần dệt, HAY
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần dệt, HAYĐề tài: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần dệt, HAY
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần dệt, HAY
 
Dạy tích hợp giáo dục môi trường trong các môn học
Dạy tích hợp giáo dục môi trường trong các môn họcDạy tích hợp giáo dục môi trường trong các môn học
Dạy tích hợp giáo dục môi trường trong các môn học
 

Similar to Ho chi minh toan tap tap 9

117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh
117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh
117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minhHaiphong Nguyen
 
Cau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phongCau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phongThanh Hoang
 
Ho chi minh toan tap tap 1
Ho chi minh toan tap  tap 1Ho chi minh toan tap  tap 1
Ho chi minh toan tap tap 1Wild Wolf
 
On tap ngu van 9
On tap ngu van 9On tap ngu van 9
On tap ngu van 9Tam Vu Minh
 
Ho chi minh toan tap tap 4
Ho chi minh toan tap  tap 4Ho chi minh toan tap  tap 4
Ho chi minh toan tap tap 4Wild Wolf
 
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà NộiThành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà NộiNguyenManhDung
 
Quá trình cải cách và mở cửa của trung quốc trong hơn 20 năm qua cũng như việ...
Quá trình cải cách và mở cửa của trung quốc trong hơn 20 năm qua cũng như việ...Quá trình cải cách và mở cửa của trung quốc trong hơn 20 năm qua cũng như việ...
Quá trình cải cách và mở cửa của trung quốc trong hơn 20 năm qua cũng như việ...nataliej4
 
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdfHO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdfluuthevinh557
 
Kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác d...
Kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác d...Kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác d...
Kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác d...nataliej4
 
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm nataliej4
 
41 yhocotruyen daihoc
41 yhocotruyen daihoc41 yhocotruyen daihoc
41 yhocotruyen daihocTS DUOC
 
Y học cổ truyền - Đại học
Y học cổ truyền - Đại họcY học cổ truyền - Đại học
Y học cổ truyền - Đại họcĐiều Dưỡng
 
Y LÝ Y HỌC CỔ TRUYỀN
Y LÝ Y HỌC CỔ TRUYỀNY LÝ Y HỌC CỔ TRUYỀN
Y LÝ Y HỌC CỔ TRUYỀNSoM
 
Một số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất đô thị ở hà nội hiện nay
Một số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất đô thị ở hà nội hiện nayMột số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất đô thị ở hà nội hiện nay
Một số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất đô thị ở hà nội hiện naynataliej4
 
Tailieu.vncty.com day-hoc-hinh-10-theo-gqvd-kien-tao
Tailieu.vncty.com  day-hoc-hinh-10-theo-gqvd-kien-taoTailieu.vncty.com  day-hoc-hinh-10-theo-gqvd-kien-tao
Tailieu.vncty.com day-hoc-hinh-10-theo-gqvd-kien-taoTrần Đức Anh
 
On thi dai_hoc_mon_van_2010 (1)
On thi dai_hoc_mon_van_2010 (1)On thi dai_hoc_mon_van_2010 (1)
On thi dai_hoc_mon_van_2010 (1)Lam Hoang
 
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 1.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 1.pdfHO CHI MINH TOAN TAP - TAP 1.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 1.pdfluuthevinh557
 

Similar to Ho chi minh toan tap tap 9 (20)

117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh
117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh
117 cau chuyen_ke_ve_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh
 
Cau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phongCau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phong
 
Ho chi minh toan tap tap 1
Ho chi minh toan tap  tap 1Ho chi minh toan tap  tap 1
Ho chi minh toan tap tap 1
 
On tap ngu van 9
On tap ngu van 9On tap ngu van 9
On tap ngu van 9
 
Ho chi minh toan tap tap 4
Ho chi minh toan tap  tap 4Ho chi minh toan tap  tap 4
Ho chi minh toan tap tap 4
 
Mon ngu van 9
Mon ngu van 9Mon ngu van 9
Mon ngu van 9
 
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà NộiThành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
 
Quá trình cải cách và mở cửa của trung quốc trong hơn 20 năm qua cũng như việ...
Quá trình cải cách và mở cửa của trung quốc trong hơn 20 năm qua cũng như việ...Quá trình cải cách và mở cửa của trung quốc trong hơn 20 năm qua cũng như việ...
Quá trình cải cách và mở cửa của trung quốc trong hơn 20 năm qua cũng như việ...
 
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdfHO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
 
Lam giau nho trai cay
Lam giau nho trai cayLam giau nho trai cay
Lam giau nho trai cay
 
Kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác d...
Kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác d...Kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác d...
Kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác d...
 
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
 
Đề tài: Trụ sở giao dịch bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam, HOT
Đề tài: Trụ sở giao dịch bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam, HOTĐề tài: Trụ sở giao dịch bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam, HOT
Đề tài: Trụ sở giao dịch bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam, HOT
 
41 yhocotruyen daihoc
41 yhocotruyen daihoc41 yhocotruyen daihoc
41 yhocotruyen daihoc
 
Y học cổ truyền - Đại học
Y học cổ truyền - Đại họcY học cổ truyền - Đại học
Y học cổ truyền - Đại học
 
Y LÝ Y HỌC CỔ TRUYỀN
Y LÝ Y HỌC CỔ TRUYỀNY LÝ Y HỌC CỔ TRUYỀN
Y LÝ Y HỌC CỔ TRUYỀN
 
Một số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất đô thị ở hà nội hiện nay
Một số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất đô thị ở hà nội hiện nayMột số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất đô thị ở hà nội hiện nay
Một số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất đô thị ở hà nội hiện nay
 
Tailieu.vncty.com day-hoc-hinh-10-theo-gqvd-kien-tao
Tailieu.vncty.com  day-hoc-hinh-10-theo-gqvd-kien-taoTailieu.vncty.com  day-hoc-hinh-10-theo-gqvd-kien-tao
Tailieu.vncty.com day-hoc-hinh-10-theo-gqvd-kien-tao
 
On thi dai_hoc_mon_van_2010 (1)
On thi dai_hoc_mon_van_2010 (1)On thi dai_hoc_mon_van_2010 (1)
On thi dai_hoc_mon_van_2010 (1)
 
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 1.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 1.pdfHO CHI MINH TOAN TAP - TAP 1.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 1.pdf
 

More from Wild Wolf

đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo Wild Wolf
 
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cưCâu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cưWild Wolf
 
Ho chi minh toan tap tap 2
Ho chi minh toan tap  tap 2Ho chi minh toan tap  tap 2
Ho chi minh toan tap tap 2Wild Wolf
 
Việt Nam sử lược
Việt Nam sử lược Việt Nam sử lược
Việt Nam sử lược Wild Wolf
 
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]Wild Wolf
 
Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]Wild Wolf
 
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]Wild Wolf
 
Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]Wild Wolf
 
Giao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 fullGiao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 fullWild Wolf
 

More from Wild Wolf (9)

đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
 
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cưCâu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
 
Ho chi minh toan tap tap 2
Ho chi minh toan tap  tap 2Ho chi minh toan tap  tap 2
Ho chi minh toan tap tap 2
 
Việt Nam sử lược
Việt Nam sử lược Việt Nam sử lược
Việt Nam sử lược
 
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
 
Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]
 
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]
 
Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]
 
Giao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 fullGiao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 full
 

Recently uploaded

Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxxaxanhuxaxoi
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayLcTh15
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTrangL188166
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào môBryan Williams
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfXem Số Mệnh
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem Số Mệnh
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìchủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìanlqd1402
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Xem Số Mệnh
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Xem Số Mệnh
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 

Recently uploaded (20)

Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìchủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 

Ho chi minh toan tap tap 9

 • 1. -8 -7 hå chÝ Minh toμn tËp HéI §åNG XUÊT B¶N §μO DUY TïNG Chñ tÞch Héi ®ång NGUYÔN §øC B×NH Phã Chñ tÞch Héi ®ång Hμ §¡NG Uû viªn Héi ®ång §ÆNG XU¢N Kú " TRÇN TRäNG T¢N " NGUYÔN DUY QUý " §ç NGUY£N PH¦¥NG " HOμNG MINH TH¶O " TRÇN NH¢M " BAN CHØ §¹O X¢Y DùNG B¶N TH¶O §ÆNG XU¢N Kú SONG THμNH NHãM X¢Y DùNG B¶N TH¶O TËP 9 PH¹m Mai Hïng (Chñ biªn) Ng« V¨n TuyÓn Lª Trung kiªn Hå CHÝ MINH TOμN TËP 9 1958 - 1959 XuÊt b¶n lÇn thø hai NHμ XUÊT B¶N CHÝNH TRÞ QUèC GIA Hμ NéI - 2000
 • 2. -6 -5 hå chÝ Minh toμn tËp LêI GiíI THIÖU TËP 9 TËp 9 cña bé s¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø hai, bao gåm nh÷ng t¸c phÈm, bμi nãi, bμi viÕt, nh÷ng ®iÖn v¨n, th− tõ, ... cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ ®Çu n¨m 1958 ®Õn hÕt n¨m 1959. C¸c v¨n kiÖn in trong tËp s¸ch nμy thÓ hiÖn s©u s¾c nh÷ng quan ®iÓm, ®−êng lèi vμ chñ tr−¬ng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong viÖc l·nh ®¹o nh©n d©n ta thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô tr−íc m¾t cña thêi kú lÞch sö míi "lμ ra søc x©y dùng vμ cñng cè miÒn B¾c, ®−a miÒn B¾c tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa x· héi, ®ång thêi ®Êu tranh thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc nhμ, nh»m x©y dùng mét n−íc ViÖt Nam hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ vμ giμu m¹nh" (tr.156). B−íc sang n¨m 1958, miÒn B¾c ®· kÕt thóc thêi kú kh«i phôc kinh tÕ ®· kÕt thóc vμ më ®Çu thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch cã kÕ ho¹ch. Chóng ta b¾t ®Çu thùc hiÖn kÕ ho¹ch 3 n¨m (1958-1960) mμ träng t©m lμ c¶i t¹o nÒn kinh tÕ quèc d©n vμ b−íc ®Çu x©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c, lμ hËu thuÉn cho cuéc ®Êu tranh cña ®ång bμo miÒn Nam ®ßi hoμ b×nh thèng nhÊt Tæ quèc. §ã còng lμ néi dung chñ yÕu ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c bμi viÕt, bμi nãi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ë tËp s¸ch nμy. VÒ nhiÖm vô c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh x¸c ®Þnh lμ ph¶i "®Èy m¹nh cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ®èi víi n«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp vμ c«ng th−¬ng nghiÖp t− b¶n chñ nghÜa, ®ång thêi ra søc cñng cè vμ ph¸t triÓn thμnh phÇn kinh tÕ quèc doanh, lùc l−îng l·nh ®¹o cña nÒn kinh tÕ quèc d©n (tr.319), trong ®ã "Hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp lμ kh©u chÝnh thóc ®Èy c«ng cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c (tr. 589). VII
 • 3. -4 -3 hå chÝ Minh toμn tËp §Ó n«ng d©n ph¸t huy ®−îc vai trß tÝch cùc vμ to lín trong c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vμ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam chñ tr−¬ng tõng b−íc ®−a n«ng d©n vμo con ®−êng hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp b»ng nh÷ng h×nh thøc, b−íc ®i thÝch hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt, tr×nh ®é tæ chøc vμ qu¶n lý cña c¸n bé còng nh− sù nhËn thøc vμ gi¸c ngé cña n«ng d©n. Trong nhiÒu bμi nãi cña Ng−êi víi c¸n bé vμ x· viªn hîp t¸c x· n«ng nghiÖp ë c¸c ®Þa ph−¬ng, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh th−êng nhÊn m¹nh môc ®Ých cña viÖc hîp t¸c ho¸ "Lμ ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng n«ng d©n, lμm cho n«ng d©n ®−îc no Êm, m¹nh khoÎ, ®−îc häc tËp, lμm cho d©n giμu, n−íc m¹nh" (tr.537), muèn vËy, viÖc x©y dùng hîp t¸c x· ph¶i lμm tõ nhá ®Õn lín, "ph¶i theo nguyªn t¾c tù nguyÖn tù gi¸c, kh«ng gß Ðp" (tr.245), "ph¶i tæ chøc, qu¶n lý hîp t¸c x· cho tèt" (tr.537), "Ph¶i lμm thÕ nμo cho x· viªn trong hîp t¸c x· thu nhËp nhiÒu h¬n thu nhËp cña n«ng d©n trong tæ ®æi c«ng vμ tæ viªn trong tæ ®æi c«ng thu nhËp nhiÒu h¬n thu nhËp cña n«ng d©n cßn lμm ¨n riªng lÎ" (tr.410), "ph¶i chó ý ph©n phèi cho c«ng b»ng... c¸n bé ph¶i chÝ c«ng v« t−,... ph¶i d©n chñ, tr¸nh quan liªu mÖnh lÖnh,... cÇn chó träng ®Õn chÊt l−îng, kh«ng nªn ch¹y theo sè l−îng" (tr.537, 538), ph¶i "ra søc thùc hiÖn khÈu hiÖu cÇn kiÖm x©y dùng hîp t¸c x·" (tr.539). NhÊn m¹nh quan ®iÓm hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp lμ kh©u chÝnh thóc ®Èy c«ng cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®ång thêi rÊt chó träng vÊn ®Ò c¶i t¹o c¸c thμnh phÇn kinh tÕ kh¸c theo h−íng ®i lªn chñ nghÜa x· héi. §èi víi thî thñ c«ng, ng−êi bu«n b¸n nhá vμ nh÷ng ng−êi lao ®éng riªng lÎ kh¸c, Ng−êi chñ tr−¬ng "b¶o hé quyÒn së h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt cña hä, ra søc h−íng dÉn vμ gióp ®ì hä c¶i tiÕn c¸ch lμm ¨n, khuyÕn khÝch hä tæ chøc hîp t¸c x· s¶n xuÊt theo nguyªn t¾c tù nguyÖn" (tr. 589). Víi c¸c thμnh phÇn kinh tÕ c«ng th−¬ng nghiÖp t− b¶n t− doanh vμ ®èi víi t− s¶n d©n téc, c¨n cø vμo sù ph©n tÝch khoa häc nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ t− b¶n chñ nghÜa vμ th¸i ®é chÝnh trÞ cña giai cÊp t− s¶n d©n téc ë miÒn B¾c n−íc ta trong ®iÒu kiÖn chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n ngμy mét cñng cè vμ kh«ng ngõng lín m¹nh, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chñ tr−¬ng dïng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh c¶i t¹o: "kh«ng xo¸ bá quyÒn së h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt vμ cña c¶i kh¸c cña hä; mμ ra søc h−íng dÉn hä ho¹t ®éng nh»m lμm lîi cho quèc kÕ d©n sinh, phï hîp víi kÕ ho¹ch kinh tÕ cña Nhμ n−íc. §ång thêi Nhμ n−íc khuyÕn khÝch vμ gióp ®ì hä c¶i t¹o theo chñ nghÜa x· héi b»ng h×nh thøc c«ng t− hîp doanh vμ nh÷ng h×nh thøc c¶i t¹o kh¸c." (tr.589). Nh÷ng chñ tr−¬ng thÊu t×nh ®¹t lý ®ã võa thÓ hiÖn t− t−ëng nh©n v¨n Hå ChÝ Minh, võa cñng cè ®−îc MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, ph¸t huy tinh thÇn yªu n−íc cña tÊt c¶ c¸c tÇng líp, c¸c giai cÊp trong c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n còng nh− trong c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. Trong nhiÒu bμi viÕt vμ bμi nãi cña m×nh, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chØ ra r»ng: c¶i t¹o vμ x©y dùng lμ hai mÆt cã quan hÖ chÆt chÏ vμ ph¶i ®−îc tiÕn hμnh ®ång thêi, trong ®ã x©y dùng "lμ nhiÖm vô chñ chèt vμ l©u dμi". Ng−êi chØ râ, c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c n−íc ta ph¶i tiÕn hμnh ®ång thêi viÖc c¶i t¹o vμ x©y dùng trªn tÊt c¶ c¸c mÆt: lùc l−îng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt, khoa häc - kü thuËt vμ t− t−ëng - v¨n ho¸ nh»m gi¶i phãng lùc l−îng s¶n xuÊt, x©y dùng vμ cñng cè quan hÖ s¶n xuÊt míi; ph¶i ®Æc biÖt coi träng viÖc "ph¸t triÓn thμnh phÇn kinh tÕ quèc doanh", b¶o ®¶m vai trß l·nh ®¹o cña nã trong nÒn kinh tÕ quèc d©n; ph¶i g¾n chÆt nhiÖm vô ph¸t triÓn c«ng nghiÖp víi ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; Trong qu¸ tr×nh tõng b−íc x©y dùng mét nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, Ng−êi chñ tr−¬ng ph¶i chó träng c¶ c«ng nghiÖp nÆng vμ c«ng nghiÖp nhÑ, c¶ c«ng nghiÖp trung −¬ng vμ c«ng nghiÖp ®Þa ph−¬ng theo ph−¬ng ch©m "tù lùc c¸nh sinh", "Nhμ n−íc vμ nh©n d©n cïng lμm". Ng−êi cßn chØ râ r»ng kh©u then chèt ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp lμ ph¶i g¾n chÆt viÖc c¶i tiÕn qu¶n lý, c¶i tiÕn kü thuËt vμ c¶i tiÕn tæ chøc. Theo Ng−êi, ®Ó qu¶n lý tèt xÝ nghiÖp, "TÊt c¶ c¸n bé l·nh ®¹o ph¶i thËt sù tham gia lao ®éng ch©n tay. TÊt c¶ c«ng nh©n ph¶i tham gia c«ng viÖc qu¶n lý c¸c tæ s¶n xuÊt, d−íi sù l·nh ®¹o cña c¸n bé c¸c ph©n x−ëng. Söa ®æi nh÷ng chÕ ®é vμ quy t¾c kh«ng hîp lý." (tr.230). §ång thêi víi viÖc l·nh ®¹o c¶i t¹o x©y dùng nÒn kinh tÕ n−íc ta, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh rÊt quan t©m ch¨m lo cñng cè bé m¸y nhμ n−íc khi c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®· chuyÓn sang giai ®o¹n míi. Nh÷ng t− t−ëng IXVIII
 • 4. -2 -1 hå chÝ Minh toμn tËp cña Ng−êi vÒ tÝnh chÊt vμ tæ chøc cña mét Nhμ n−íc kiÓu míi "cña d©n, do d©n vμ v× d©n" vμ sù lùa chän con ®−êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi cña nh©n d©n ta, ®· ®−îc kh¼ng ®Þnh trong B¸o c¸o vÒ Dù th¶o HiÕn ph¸p söa ®æi...: "Nhμ n−íc cña ta lμ Nhμ n−íc d©n chñ nh©n d©n dùa trªn nÒn t¶ng liªn minh c«ng n«ng do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o." (tr.586). "§Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi vμ ®Êu tranh thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc nhμ, chóng ta cÇn ph¶i t¨ng c−êng kh«ng ngõng sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n ®èi víi Nhμ n−íc d©n chñ nh©n d©n." (tr.586). Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· dμnh sù quan t©m ®Æc biÖt ®èi víi viÖc x©y dùng c¸c lùc l−îng vò trang nh©n d©n. Ng−êi x¸c ®Þnh nhiÖm vô quan träng cho toμn §¶ng, toμn d©n vμ toμn qu©n lμ "ph¶i x©y dùng qu©n ®éi ngμy cμng hïng m¹nh vμ s½n sμng chiÕn ®Êu ®Ó gi÷ g×n hoμ b×nh, b¶o vÖ ®Êt n−íc, b¶o vÖ c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vμ lμm hËu thuÉn cho cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt n−íc nhμ." (tr.140). Ng−êi giao cho qu©n ®éi ta mét nhiÖm vô hÕt søc nÆng nÒ vμ míi mÎ lμ ph¶i võa s¶n xuÊt, gãp phÇn x©y dùng chñ nghÜa x· héi, võa tõng b−íc x©y dùng qu©n ®éi tiÕn lªn chÝnh quy, hiÖn ®¹i. Trong nhiÒu bμi nãi, bμi viÕt cña m×nh, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nªu lªn nhiÒu quan ®iÓm s©u s¾c, thÓ hiÖn ®−êng lèi ®óng ®¾n vμ lËp tr−êng cña nh©n d©n ta kiªn quyÕt ®Êu tranh ®Õn cïng cho sù nghiÖp hoμ b×nh thèng nhÊt ®Êt n−íc. Ng−êi kh¼ng ®Þnh: "N−íc ViÖt Nam lμ mét, tõ Nam chÝ B¾c chung mét tiÕng nãi, mét lÞch sö, mét nÒn v¨n ho¸ vμ mét nÒn kinh tÕ. Nh©n d©n ViÖt Nam ®· hy sinh nhiÒu x−¬ng m¸u ®Êu tranh cho tù do ®éc lËp, quyÕt kh«ng mét lùc l−îng nμo ng¨n c¶n ®−îc sù nghiÖp thèng nhÊt Tæ quèc cña m×nh. " (tr.40). "NguyÖn väng tha thiÕt vμ ý chÝ s¾t ®¸ cña toμn d©n ViÖt Nam lμ thùc hiÖn thèng nhÊt ®Êt n−íc b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh. §Êu tranh cho thèng nhÊt lμ con ®−êng sèng cña nh©n d©n ViÖt Nam". (tr.53). Ng−êi cßn chØ râ ph−¬ng ch©m vμ ph−¬ng ph¸p cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong thêi kú nμy lμ ph¶i ®Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh trªn c¬ së ph¸p lý ®−îc quèc tÕ thõa nhËn, ®ßi hiÖp th−¬ng tæng tuyÓn cö thèng nhÊt Tæ quèc nh− HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ quy ®Þnh, vμ ®Ó giμnh th¾ng lîi trong cuéc ®Êu tranh ®ã th× mçi ng−êi ph¶i "ra søc x©y dùng miÒn B¾c tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa x· héi"..., ph¶i "lμm cho chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi ë miÒn B¾c ®Òu h¬n h¼n miÒn Nam, lμm c¬ së v÷ng m¹nh cho cuéc ®Êu tranh cña ®ång bμo miÒn Nam vμ cña c¶ toμn d©n." (tr.25). Mét néi dung hÕt søc quan träng cña tËp s¸ch nμy lμ nh÷ng quan ®iÓm cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ gi¶i phãng phô n÷, vÒ x©y dùng con ng−êi míi, vÒ rÌn luyÖn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cho ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn. Ng−êi d¹y: "Muèn tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi th× ph¶i cã con ng−êi x· héi chñ nghÜa, muèn cã con ng−êi x· héi chñ nghÜa ph¶i cã t− t−ëng x· héi chñ nghÜa, muèn cã t− t−ëng x· héi chñ nghÜa ph¶i gét röa t− t−ëng c¸ nh©n chñ nghÜa" (tr. 303). Trong bμi §¹o ®øc c¸ch m¹ng, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· chØ râ tÇm quan träng cña viÖc rÌn luyÖn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng: "Søc cã m¹nh míi g¸nh ®−îc nÆng vμ ®i ®−îc xa. Ng−êi c¸ch m¹ng ph¶i cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng lμm nÒn t¶ng, míi hoμn thμnh ®−îc nhiÖm vô vÎ vang". (tr.283). Ng−êi nãi: "§¹o ®øc c¸ch m¹ng kh«ng ph¶i trªn trêi sa xuèng. Nã do ®Êu tranh, rÌn luyÖn bÒn bØ h»ng ngμy mμ ph¸t triÓn vμ cñng cè. Còng nh− ngäc cμng mμi cμng s¸ng, vμng cμng luyÖn cμng trong." (tr.293). Ngoμi ra, trong tËp nμy cßn cã nh÷ng bμi nãi, bμi viÕt, tr¶ lêi pháng vÊn ... cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong nh÷ng chuyÕn ®i th¨m h÷u nghÞ c¸c n−íc hoÆc ®ãn tiÕp c¸c nguyªn thñ, chÝnh kh¸ch n−íc ngoμi ®Õn th¨m n−íc ta. Nh÷ng bμi ®ã thÓ hiÖn râ nh÷ng quan ®iÓm cña §¶ng vμ Nhμ n−íc ta vÒ nh÷ng vÊn ®Ò quèc tÕ, vÒ ®−êng lèi ®èi ngo¹i hoμ b×nh, h÷u nghÞ vμ hîp t¸c trªn c¬ së t«n träng ®éc lËp, b×nh ®¼ng vμ cïng cã lîi. * * * So víi lÇn xuÊt b¶n thø nhÊt, TËp 9 cña bé s¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp xuÊt b¶n lÇn thø hai ®· bæ sung thªm ®−îc trªn 50 ®Çu tμi liÖu. TËp ký T×nh nghÜa anh em ViÖt - Ên - MiÕn do Ng−êi viÕt d−íi bót danh L.T., ®¨ng trªn b¸o Nh©n d©n tõ sè 1447 (26-2-1958) ®Õn sè 1474 (25-3-1958), sau khi x¸c minh, ®· ®−îc chÝnh thøc ®−a vμo tËp s¸ch nμy. XIX
 • 5. 0 1 hå chÝ Minh toμn tËp Trong phÇn Phô lôc, ngoμi nh÷ng S¾c lÖnh vμ QuyÕt ®Þnh do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ký, chóng t«i cßn ®−a vμo mét sè v¨n kiÖn nh− Tuyªn bè chung, Th«ng c¸o chung... cña Ng−êi víi nguyªn thñ mét sè n−íc ®Ó b¹n ®äc tiÖn tham kh¶o vμ tra cøu. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song do h¹n chÕ vÒ thêi gian vμ n¨ng lùc, ch¾c ch¾n tËp s¸ch nμy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. RÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña b¹n ®äc gÇn xa. VIÖN NGHI£N CøU CHñ NGHÜA M¸C - L£NIN Vμ T¦ T¦ëNG Hå CHÝ MINH LêI CHóC N¡M MíI (1958) Th−a ®ång bμo yªu quý, T«i thay mÆt Trung −¬ng §¶ng vμ ChÝnh phñ th©n ¸i chóc ®ång bμo n¨m míi vui vÎ, m¹nh khoÎ, ®oμn kÕt vμ tiÕn bé. §ång thêi t«i xin thay mÆt ®ång bμo göi lêi nhiÖt liÖt chóc mõng nh©n d©n c¸c n−íc b¹n. Th−a ®ång bμo, nh©n dÞp nμy, t«i xin tãm t¾t nh¾c l¹i mÊy viÖc rÊt quan träng trªn thÕ giíi vμ trong n−íc trong n¨m võa qua ®Ó ®ång bμo râ thªm. Nãi chung th× t×nh h×nh thÕ giíi n¨m ngo¸i ph¸t triÓn theo h−íng cã lîi cho lùc l−îng hoμ b×nh vμ chñ nghÜa x· héi. ViÖc rÊt quan träng lμ sau ngμy kû niÖm 40 n¨m C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi1 vÜ ®¹i, ®· cã cuéc Héi nghÞ cña c¸c ®¶ng céng s¶n, ®¶ng c«ng nh©n vμ ®¶ng lao ®éng c¸c n−íc trong ®¹i gia ®×nh x· héi chñ nghÜa2 . TiÕp theo ®ã th× cã cuéc Héi nghÞ cña 64 ®¶ng céng s¶n, ®¶ng c«ng nh©n vμ ®¶ng lao ®éng trªn thÕ giíi3 . Hai cuéc héi nghÞ Êy ®· tá râ sù ®oμn kÕt chÆt chÏ kh«ng g× lay chuyÓn ®−îc gi÷a c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa, ®øng ®Çu lμ Liªn X«. Nã ®· tá râ quyÕt t©m cña giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng ®Êu tranh cho hoμ b×nh thÕ giíi, cho ®éc lËp d©n téc, cho chñ nghÜa x· héi. HiÖn nay ®ang cã cuéc §¹i héi nh©n d©n ¸ - Phi häp ë XI
 • 6. 2 3 hå chÝ Minh toμn tËp Thñ ®« n−íc Ai CËp4 , cã ®¹i biÓu h¬n 40 n−íc tham gia, thay mÆt cho 2 phÇn 3 nh©n d©n trªn thÕ giíi. TiÕp tôc vμ ph¸t triÓn tinh thÇn cña Héi nghÞ B¨ng®ung5 , cuéc §¹i héi nμy nh»m môc ®Ých th¾t chÆt thªm t×nh ®oμn kÕt gi÷a nh©n d©n c¸c n−íc ¸ - Phi, chèng chñ nghÜa thùc d©n, chèng chiÕn tranh vμ ñng hé phong trμo ®éc lËp cña c¸c d©n téc. KÕt qu¶ tèt ®Ñp cña nh÷ng héi nghÞ Êy cã ¶nh h−ëng cùc kú réng lín ®Õn vËn m¹ng cña nh©n d©n toμn thÕ giíi: Phong trμo ®Êu tranh cho hoμ b×nh, cho ®éc lËp d©n téc, cho chñ nghÜa x· héi ngμy cμng lín m¹nh, bän ®Õ quèc hiÕu chiÕn do Mü cÇm ®Çu ngμy cμng bÞ c« lËp, chñ nghÜa thùc d©n ®· ®Õn ngμy tan r·. Trong n−íc ta tõ khi hoμ b×nh lËp l¹i ®Õn nay, toμn d©n ta tõ B¾c ®Õn Nam ra søc phÊn ®Êu ®Ó hoμn thμnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ trong c¶ n−íc. Nh©n d©n miÒn B¾c ®· v−ît nhiÒu khã kh¨n gian khæ, c¨n b¶n ®· hoμn thμnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt6 , ®· thu ®−îc nhiÒu thμnh tÝch trong c«ng cuéc kh«i phôc kinh tÕ vμ ph¸t triÓn v¨n ho¸, lμm cho miÒn B¾c cμng thªm v÷ng vμng. §ång bμo miÒn Nam ®· bÒn bØ vμ anh dòng ®Êu tranh chèng chÕ ®é tμn b¹o cña Mü - DiÖm, ®ßi c¶i thiÖn ®êi sèng, ®ßi tù do d©n chñ, ®ßi thèng nhÊt n−íc nhμ b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh. Sang n¨m míi, thêi kú kh«i phôc kinh tÕ7 ®· kÕt thóc vμ më ®Çu thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch cã kÕ ho¹ch. §ã lμ mét tiÕn bé míi trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta. Chóng ta ph¶i lîi dông nh÷ng kinh nghiÖm trong mÊy n¨m qua, ®ång thêi xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh vμ ®Æc ®iÓm cña miÒn B¾c, tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa x· héi. Chóng ta ph¶i lμm cho tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ kinh tÕ cña ta vμ thùc hiÖn ®Çy ®ñ kÕ ho¹ch Nhμ n−íc nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ vμ v¨n ho¸, n©ng cao dÇn ®êi sèng cña nh©n d©n, tr−íc hÕt lμ cña nh©n d©n lao ®éng. Ph¸t triÓn kinh tÕ vμ v¨n ho¸ tøc lμ dÇn dÇn x©y dùng chñ nghÜa x· héi. X©y dùng chñ nghÜa x· héi lμ mét cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng phøc t¹p, gian khæ vμ l©u dμi. Nh©n d©n ta h·y ®oμn kÕt chÆt chÏ dùa trªn nÒn t¶ng liªn minh c«ng n«ng, bÒn bØ phÊn ®Êu d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vμ ChÝnh phñ, th× chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. X©y dùng miÒn B¾c v÷ng m¹nh vμ tèt ®Ñp, ®ång thêi gi÷ v÷ng vμ ph¸t triÓn phong trμo yªu n−íc ë miÒn Nam lμ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt n−íc nhμ vμ gãp phÇn b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi. Trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vμ thèng nhÊt n−íc nhμ, chóng ta cã nhiÒu thuËn lîi ë trong n−íc vμ trªn thÕ giíi. Còng nh− phong trμo c¸ch m¹ng trªn thÕ giíi, nh− c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë Liªn X«, ë Trung Quèc vμ ë c¸c n−íc anh em kh¸c, phong trμo c¸ch m¹ng ë n−íc ta ®· liªn tiÕp th¾ng lîi trong c«ng cuéc chèng ®Õ quèc vμ phong kiÕn. Dùa vμo thuËn lîi Êy, ph¸t huy truyÒn thèng cÇn kiÖm vμ anh dòng cña nh©n d©n ta, chóng ta sÏ v−ît ®−îc mäi khã kh¨n vμ giμnh ®−îc th¾ng lîi míi. §ång bμo c¶ n−íc h·y ®oμn kÕt vμ ®Êu tranh ®ßi ®èi ph−¬ng thi hμnh nghiªm chØnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬8 , ®ßi lËp quan hÖ b×nh th−êng gi÷a hai miÒn, ra søc phÊn ®Êu cho sù nghiÖp thèng nhÊt Tæ quèc vμ cho hoμ b×nh thÕ giíi. §ång bμo miÒn B¾c, nhÊt lμ anh chÞ em c«ng nh©n, n«ng d©n, thî thñ c«ng, mçi ng−êi h·y ra søc thi ®ua s¶n xuÊt vμ tiÕt kiÖm, ra søc s¶n xuÊt nhiÒu, nhanh, tèt vμ rÎ; do t¨ng gia s¶n xuÊt vμ thùc hμnh tiÕt kiÖm mμ x©y dùng n−íc nhμ vμ dÇn dÇn c¶i thiÖn ®êi sèng. C¸n bé vμ ®ång bμo miÒn Nam tËp kÕt ë B¾c h·y ®oμn kÕt chÆt chÏ víi nhau vμ ®oμn kÕt víi ®ång bμo miÒn B¾c, ra søc lμm viÖc gãp phÇn vÎ vang vμo viÖc x©y dùng vμ cñng cè miÒn B¾c tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa x· héi lμm nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho c«ng cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt n−íc nhμ. Qu©n ®éi vμ c«ng an ta h·y cè g¾ng häc tËp chÝnh trÞ vμ kü thuËt, ra søc b¶o vÖ Tæ quèc vμ gi÷ g×n trËt tù, an ninh, ra søc tham gia phong trμo s¶n xuÊt vμ tiÕt kiÖm. Anh chÞ em lao ®éng trÝ ãc h·y cè g¾ng häc tËp chñ nghÜa
 • 7. 4 5 hå chÝ Minh toμn tËp M¸c- Lªnin, tuú theo kh¶ n¨ng mμ tham gia lao ®éng ch©n tay, ®Ó tù rÌn luyÖn m×nh vμ ®Ó gãp phÇn xøng ®¸ng vμo c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi. C¸c cô phô l·o h·y lμm g−¬ng mÉu "l·o ®−¬ng Ých tr¸ng"1) , ®«n ®èc con ch¸u thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vμ thùc hμnh tiÕt kiÖm. §Ó xøng ®¸ng lμ ng−êi chñ cña n−íc nhμ mai sau, c¸c ch¸u thanh niªn h·y xung phong trong mäi viÖc: ®oμn kÕt, häc tËp, lao ®éng. C¸c ch¸u nhi ®ång h·y ch¨m lo häc tËp vμ tuú søc m×nh mμ tham gia lao ®éng cho quen. §¶ng viªn, c¸n bé trong §¶ng vμ ngoμi §¶ng h·y cè g¾ng c«ng t¸c vμ häc tËp ®Ó tiÕn bé kh«ng ngõng. T¨ng c−êng ®oμn kÕt nhÊt trÝ trªn c¬ së t− t−ëng M¸c - Lªnin, nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ t×nh h×nh vμ nhiÖm vô. N©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, ý thøc tæ chøc vμ kû luËt, ý thøc ®Êu tranh cho chñ nghÜa x· héi. KiÒu bμo ë n−íc ngoμi giμu lßng yªu n−íc, lu«n lu«n h−íng vÒ Tæ quèc, h·y ®oμn kÕt chÆt chÏ, th−¬ng yªu gióp ®ì lÉn nhau, h·y t«n träng ph¸p luËt cña ChÝnh phñ vμ t¨ng c−êng c¶m t×nh víi nh©n d©n n−íc m×nh ë. Chóng ta ®oμn kÕt nhÊt trÝ, c¶ n−íc mét lßng, ra søc phÊn ®Êu th× chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! N¨m míi, cè g¾ng míi, th¾ng lîi míi! ViÖt Nam hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ vμ giμu m¹nh mu«n n¨m! Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 1393, ngμy 1-1-1958. _________ 1) L·o ®−¬ng Ých tr¸ng: cμng giμ cμng dÎo dai. LêI K£U GäI N¤NG D¢N Vμ C¸N Bé QUYÕT T¢M CHèNG H¹N, §ÈY M¹NH S¶N XUÊT Vô §¤NG - XU¢N Cïng ®ång bμo vμ c¸n bé c¸c cÊp, S¶n xuÊt n«ng nghiÖp tr−íc hÕt lμ s¶n xuÊt l−¬ng thùc lμ viÖc cÇn thiÕt nhÊt cho ®êi sèng cña nh©n d©n, lμ bé phËn cùc kú quan träng trong kÕ ho¹ch kinh tÕ cña Nhμ n−íc. Cho ®Õn nay, ®ång bμo n«ng d©n vμ c¸n bé ®· cè g¾ng nhiÒu ®Ó chuÈn bÞ vô chiªm nμy cho tèt. Nh−ng hiÖn nay h¹n h¸n nghiªm träng, mμ thêi vô ®· ®Õn råi. H¹n l¹i cã thÓ kÐo dμi n÷a. T«i kªu gäi toμn thÓ ®ång bμo n«ng d©n vμ c¸n bé h·y quyÕt t©m chèng h¹n, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, ®Ó thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch n¨m míi. §ång bμo n«ng d©n kh«ng nªn v× khã kh¨n mμ n¶n lßng, kh«ng kiªn t©m s¶n xuÊt vμ kh«ng hiÓu r»ng s¶n xuÊt lμ c¨n b¶n ®Ó lîi nhμ, Ých n−íc. C¸n bé kh«ng ®−îc v× khã kh¨n mμ bi quan ng¹i khã, thiÕu quyÕt t©m l·nh ®¹o chèng h¹n vμ s¶n xuÊt. Kinh nghiÖm trong kh¸ng chiÕn vμ trong ba n¨m kh«i phôc kinh tÕ võa qua ®· chøng tá r»ng kh«ng khã kh¨n nμo mμ nh©n d©n ta ®oμn kÕt nhÊt trÝ d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vμ ChÝnh phñ mμ kh«ng kh¾c phôc ®−îc. Cho nªn toμn thÓ ®ång bμo n«ng d©n vμ c¸n bé ph¶i: - Ra søc tËp trung lùc l−îng vμo viÖc chèng h¹n: kh¬i
 • 8. 6 7 hå chÝ Minh toμn tËp giÕng, ®μo ao, söa cèng, ®¾p ®Ëp, khai m−¬ng, v.v. ®Ó lÊy n−íc mμ t¸t vμo ruéng, ®Ó cÊy cho kÞp thêi vô. - NhÊt ®Þnh kh«ng bá ruéng ho¸, ra søc ch¨m bãn, vun xíi, v.v. cho vô chiªm nμy ®−îc tèt. - C¸c cô phô l·o h·y ®em nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cña m×nh ra gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n vÒ thuû lîi vμ canh t¸c. C¸c cô h·y ®«n ®èc vμ khuyÕn khÝch con ch¸u quyÕt t©m chèng h¹n vμ s¶n xuÊt. - C¸c ch¸u thanh niªn ph¶i xøng ®¸ng lμ lùc l−îng chñ chèt vμ xung phong trong c«ng cuéc ®Êu tranh chèng h¹n vμ s¶n xuÊt. - C¸n bé c¸c ngμnh, c¸c cÊp ph¶i thi ®ua lμm trßn mäi nhiÖm vô chèng h¹n vμ chØ ®¹o s¶n xuÊt, h−íng dÉn kÕ ho¹ch chèng h¹n, h−íng dÉn kü thuËt s¶n xuÊt, víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vμ tinh thÇn ®Êu tranh kh¾c phôc khã kh¨n. Thay mÆt §¶ng vμ ChÝnh phñ, t«i chê tin th¾ng lîi ®Ó khen th−ëng nh÷ng thμnh tÝch cña ®ång bμo vμ c¸n bé trong cuéc thi ®ua nμy. Chμo th©n ¸i Ngμy 5 th¸ng 1 n¨m 1958 Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 1400, ngμy 8-1-1958. NãI CHUYÖN VíI §åNG BμO TØNH H¦NG Y£N TØnh ta ®· cè g¾ng chèng h¹n. VÝ dô nh− viÖc vÐt cèng V¨n Giang, ngßi TriÒu D−¬ng, ®¾p ®Ëp §«ng Hoa, v.v.. Cèng V¨n Giang ®· vÐt xong råi, b©y giê ®ång bμo ta ph¶i cè g¾ng t¸t, t¸t cho ®ñ cÊy, ®ñ n−íc chø kh«ng ph¶i t¸t hêi hît. Nh÷ng n¬i kh«ng cã cèng th× ph¶i ra søc ®μo m−¬ng, ®μo giÕng. C¸n bé vμ ®ång bμo vÐt cèng V¨n Giang rÊt ®¸ng khen. Nh÷ng chç chÞu khã t¸t vμ g¸nh n−íc ®Ó chèng h¹n còng ®¸ng khen, nh− x· Minh Ph−îng, x· Phan Chu Trinh, x· Phan Sμo Nam, x· Ph¹m Hång Th¸i. Chóng ta ph¶i häc tËp nh÷ng x· nãi trªn. §ång bμo nh÷ng x· Êy ®· biÕt lo xa vμ ra søc chèng h¹n. Trong viÖc chèng h¹n, ph¶i tù lùc c¸nh sinh, chí hoμn toμn û l¹i vμo ChÝnh phñ, chí û l¹i vμo m¸y b¬m n−íc, chí ngåi kh«ng mμ chê trêi. Tôc ng÷ ta cã c©u: "Nh©n ®Þnh th¾ng thiªn". C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m9 th¾ng lîi, kh¸ng chiÕn thμnh c«ng, kÕt qu¶ to lín ®ã lμ do qu©n vμ d©n ta ®oμn kÕt nhÊt trÝ mμ thu ®−îc. Chèng h¹n còng thÕ. §ång bμo tØnh H−ng Yªn vèn ®· cã truyÒn thèng anh dòng trong kh¸ng chiÕn vμ chèng h¹n tr−íc ®©y, nay ph¶i cè g¾ng gi÷ truyÒn thèng tèt ®Ñp ®ã.
 • 9. 8 9 hå chÝ Minh toμn tËp Chóng ta quyÕt t©m th× nhÊt ®Þnh lμm ®−îc. Toμn tØnh ta cã 56 v¹n ng−êi, th× Ýt nhÊt còng cã 36 v¹n cã thÓ tham gia chèng h¹n. TØnh H−ng Yªn cã chÝn v¹n mÉu chiªm. TÝnh ®æ ®ång bèn ng−êi chèng h¹n mét mÉu. NhÊt ®Þnh lμm ®−îc. C¸n bé vμ ®ång bμo nªn nhí, tr−íc ngμy C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, §¶ng ta chØ cã ®é 5.000 ®¶ng viªn. ThÕ mμ ®· tæ chøc l·nh ®¹o ®ång bμo lμm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng. Nay riªng tØnh H−ng Yªn cã h¬n 6.000 ®¶ng viªn, 24.000 ®oμn viªn thanh niªn, 20 v¹n héi viªn n«ng héi, l¹i cã bé ®éi, MÆt trËn, v.v.. Víi lùc l−îng to lín Êy chèng h¹n nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. ChÝnh phñ s½n sμng khen th−ëng cho nh÷ng huyÖn, x· vμ c¸ nh©n nμo xuÊt s¾c nhÊt trong viÖc chèng h¹n. ViÖc chèng h¹n lμ mét chiÕn dÞch, cho nªn ph¶i cã th−ëng, cã ph¹t. C¸ nh©n c¸n bé, ®ång bμo nμo xuÊt s¾c nhÊt sÏ ®−îc khen th−ëng. Nh÷ng ng−êi nμo l−êi biÕng, trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm lμ ph¶i ph¹t. T«i tin ch¾c ®ång bμo tØnh H−ng Yªn sÏ gi÷ ®−îc truyÒn thèng anh dòng trong kh¸ng chiÕn vμ chèng h¹n mÊy n¨m tr−íc. C¸n bé, ®ång bμo ph¶i quyÕt t©m lμm ®−îc nh÷ng ®iÒu ®· høa h«m nay lμ chèng h¹n thμnh c«ng. Nãi ngμy 5-1-1958. B¸o Nh©n d©n, sè 1399, ngμy 7-1-1958. N¤NG D¢N TRUNG QUèC CHèNG H¹N N¨m ngo¸i, ë Trung Quèc nhiÒu n¬i mÊy th¸ng liÒn kh«ng m−a. N«ng d©n ®· dèc hÕt lùc l−îng ra chèng h¹n, kh«ng chÞu bá mét sμo ruéng ho¸. KÕt qu¶ lμ "ng−êi ®· th¾ng trêi". C¶ n¨m ®· thu ho¹ch ®−îc 285 triÖu tÊn l−¬ng thùc. So víi n¨m 1949 th× sè l−¬ng thùc ®ã ®· t¨ng h¬n 70%, so víi n¨m 1952 th× t¨ng 20%. Trong viÖc chèng h¹n, bμ con n«ng d©n Trung Quèc còng lμm nh− ®ång bμo n«ng d©n ta, nghÜa lμ dïng søc ng−êi. Ngoμi nh÷ng ng−êi giμ yÕu tμn tËt, phô n÷ cã nghÐn vμ c¸c trÎ em, cßn tÊt c¶ mäi ng−êi ®Òu tham gia chèng h¹n. ChØ trong vßng ba th¸ng n¨m ngo¸i, hä ®· ®μo giÕng vμ kh¬i m−¬ng, lÊy n−íc t−íi cho h¬n 310 v¹n mÉu t©y. Hä còng gÆp nhiÒu khã kh¨n, nh− ë nh÷ng miÒn nói vμ cao nguyªn cao h¬n mÆt biÓn 2.000 th−íc. Song nhê søc ®oμn kÕt vμ sù quyÕt t©m, hä ®· v−ît mäi khã kh¨n vμ chèng h¹n ®· th¾ng lîi. ThÝ dô: tØnh ThiÓm T©y lμ mét vïng ®Êt kh«, l¹i Ýt m−a, thÕ mμ hä ®· ®μo m−¬ng vμ giÕng v−ît møc kÕ ho¹ch 28%. Võa råi, h¬n 15.000 n«ng d©n ngo¹i « B¾c Kinh ®· ®μo xong mét con m−¬ng dμi b¶y c©y sè, réng h¬n s¸u th−íc, s©u h¬n ba th−íc, t−íi cho 4.000 mÉu t©y. Nh÷ng ngμy TÕt d−¬ng lÞch, ch¼ng nh÷ng n«ng d©n kh«ng nghØ mμ cßn cã h¬n ba v¹n c¸n bé, c«ng nh©n, häc sinh vμ bé ®éi ë B¾c Kinh còng lîi dông ngμy nghØ ®ã, ®i tham gia ®μo m−¬ng víi n«ng d©n. MÆc dï
 • 10. 10 11 hå chÝ Minh toμn tËp trêi rÐt nh− c¾t, hä vÉn ra søc ®μo c¶ ngμy c¶ ®ªm, cho nªn chØ trong 20 ngμy ®· ®μo xong m−¬ng. HiÖn nay, chóng ta còng ®ang chèng h¹n, kinh nghiÖm cña anh em n«ng d©n Trung Quèc rÊt quý cho ta. Chóng ta ®oμn kÕt nhÊt trÝ vμ quyÕt t©m, th× c«ng viÖc chèng h¹n cña ta nhÊt ®Þnh còng th¾ng lîi nh− anh em Trung Quèc. TRÇN LùC B¸o Nh©n d©n, sè 1403, ngμy 11-1-1958. BμI NãI CHUYÖN VíI C¸N Bé Vμ NH¢N D¢N X· MÔ TR×, HUYÖN Tõ LI£M (Hμ NéI) Th−a c¸c cô, c¸c ®ång chÝ, Thay mÆt §¶ng vμ ChÝnh phñ, t«i göi lêi th¨m hái ®Õn ®ång bμo n«ng d©n ngo¹i thμnh ®ang cè g¾ng chèng h¹n. H«m nay t«i ®Õn th¨m x· MÔ Tr× v× ®−îc b¸o c¸o ®ång bμo x· nμy ®· cã c«ng chèng h¹n, v× chi bé, chi ®oμn, n«ng héi, phô n÷, c¸c chiÕn sÜ thi ®ua, c¸c l·o n«ng ®· cè g¾ng. X· MÔ Tr× lμm ®−îc tèt, c¸c x· kh¸c ch−a lμm ®−îc nh− vËy. V× sao? Nh©n d©n ngo¹i thμnh cã 14 v¹n ng−êi. NÕu trõ cô giμ, em bÐ, phô n÷ cã thai nghÐn th× còng cßn 10 v¹n ng−êi cã søc lao ®éng. DiÖn tÝch ruéng lμ 12.600 mÉu. NÕu chia trung b×nh ra th× 8 ng−êi chèng h¹n cho 1 mÉu. Mét mÉu mμ 8 ng−êi lμm, nhÊt ®Þnh ®−îc. ThÕ t¹i sao ®Õn nay ngo¹i thμnh kh«ng lμm ®−îc? Chèng h¹n ph¶i khÈn tr−¬ng nh− ®¸nh giÆc. Chóng ta sèng ë trªn m¹ch n−íc. Cø ®μo th× nhÊt ®Þnh cã n−íc, chØ cã ®μo n«ng hay s©u mμ th«i. D−íi ®Êt cã n−íc s«ng, n−íc m¹ch thÊm vμo, ®μo th× ph¶i thÊy. §μo 5 n¬i kh«ng cã, ®μo m·i còng ph¶i cã. M×nh thiÕu kinh nghiÖm th× ph¶i ra søc nghÜ c¸ch bæ sung thªm. Tr−íc kia ®¸nh giÆc, ta kh«ng cã tμu bay, tμu bß. GiÆc m¹nh h¬n ta nh−ng cuèi cïng ta vÉn th¾ng ®−îc giÆc. V× ta cã søc ®oμn kÕt, v× ta cã quyÕt t©m. ë ngo¹i thμnh ta cã 700 ®¶ng viªn, 800 ®oμn viªn thanh niªn lao ®éng, 3 v¹n héi viªn n«ng héi, cã 363 tæ ®æi c«ng. §ã
 • 11. 12 13 hå chÝ Minh toμn tËp lμ lùc l−îng ®Çu tμu. Trong 10 v¹n nh©n d©n cã lùc l−îng ®Çu tμu lín nh− vËy th× l·nh ®¹o thi ®ua chèng h¹n nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Kh¸ng chiÕn khã hay chèng h¹n khã? NhÊt ®Þnh kh¸ng chiÕn khã h¬n. Nh−ng t¹i sao ngo¹i thμnh tíi nay ch−a chèng ®−îc h¹n? §ã lμ v× cßn cã t− t−ëng sai lÖch, ph¶i chèng h¹n ngay trong t− t−ëng. §ã lμ v× thiÕu quyÕt t©m, thiÕu ®oμn kÕt, thiÕu t− t−ëng l©u dμi. ThÊy h¹n th× bá ruéng ®i bu«n, vËy thö hái cã tiÒn mμ kh«ng cã g¹o th× cã ¨n ®−îc kh«ng? NÕu ai còng bá ruéng ®i bu«n c¶ th× dï cã ngåi trªn ®èng vμng còng kh«ng cã g× mμ ¨n. Thãc lóa ¨n ®−îc, vμng cã ¨n ®−îc kh«ng? Nh©n d©n ta ph¶i b¸m lÊy ®ång ruéng. Ruéng lμ chÝnh. N«ng nghiÖp lμ chÝnh. Ph¶i thÊy xa, ®õng chØ nh×n lîi tr−íc m¾t mμ quªn lîi sau. §õng cã thÊy c©y mμ ch¼ng thÊy rõng. Ph¶i chèng t− t−ëng û l¹i vμo d©n c«ng c¸c n¬i, ®îi ChÝnh phñ ®iÒu ®éng vÒ, ®îi nh©n d©n c¸c n¬i gióp, û l¹i vμo m¸y b¬m. Muèn cã m¸y b¬m ph¶i lμm m¸y b¬m. Muèn lμm m¸y b¬m ph¶i x©y dùng nhμ m¸y. LÊy tiÒn ®©u x©y dùng nhμ m¸y? TiÒn cña d©n. Mét nhμ m¸y ph¶i x©y dùng 2 n¨m míi xong. H¹n cã chê ta cã m¸y b¬m kh«ng? Kh«ng. ThÕ th× ta ph¶i tù lùc c¸nh sinh vμ gióp ®ì lÉn nhau. Cã x· ph¶i chèng h¹n l©u h¬n, cã x· ®«ng ng−êi h¬n, x· ®«ng ng−êi gióp x· Ýt ng−êi, x· ph¶i chèng h¹n Ýt gióp x· ph¶i chèng h¹n nhiÒu, ph¶i ®Èy m¹nh x©y dùng, cñng cè c¸c tæ ®æi c«ng th× chèng h¹n míi cã kÕt qu¶. ChÝnh phñ, Uû ban sÏ ®éng viªn nh©n d©n gióp nhau chèng h¹n. Mét t− t−ëng sai lÇm lμ cÇu trêi, cÇu ®¶o. Khi ta lμm c¸ch m¹ng th× trêi lμm hay ng−êi lμm? Khi ta kh¸ng chiÕn th× trêi lμm hay ng−êi lμm? N¨m tr−íc chèng h¹n ®−îc lμ v× ng−êi hay v× trêi? Trêi lμm h¹n lμ xÊu, ta ph¶i chèng l¹i. Ta ph¶i chèng h¹n chø kh«ng ph¶i cÇu trêi. NÕu chØ cÇu trêi th× ngμy nay kh«ng cã n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. Cßn mét t− t−ëng sai n÷a, ®ã lμ t− t−ëng Ých kû, ®Þa ph−¬ng chñ nghÜa. Xãm nμy ®μo m−¬ng l¹i sî c¸c xãm bªn c¹nh ®−îc h−ëng. VÝ dô: x· Yªn Hoμ ®μo m−¬ng l¹i sî x· Hoμ B×nh ®−îc h−ëng. Nh− thÕ lμ kh«ng ®óng. §−îc mïa th× mäi ng−êi ®−îc h−ëng, nÕu kh«ng chèng h¹n th× mäi ng−êi ®Òu chÞu thiÖt c¶. Chèng h¹n còng lμ mét chiÕn dÞch: c¸c chi bé, Uû ban ph¶i thiÕt thùc l·nh ®¹o, ph¶i cïng chèng h¹n, ph¶i cïng lμm víi nh©n d©n. C¸c ®¶ng viªn, ®oμn viªn, n«ng héi, phô n÷ ph¶i quyÕt t©m. Trong kh¸ng chiÕn, trong c¸ch m¹ng, giÆc m¹nh h¬n ta nh−ng ta vÉn th¾ng ®−îc giÆc. V× ta cã quyÕt t©m vμ ®oμn kÕt. §¶ng vμ ChÝnh phñ sÏ khen th−ëng nh÷ng ®¬n vÞ vμ nh÷ng c¸ nh©n nμo chèng h¹n tèt, sÏ th−ëng cê, th−ëng huy hiÖu, th−ëng hu©n ch−¬ng... Nãi tãm l¹i, muèn chèng h¹n ®−îc tèt ph¶i: - Chèng l¹i t− t−ëng sai lÖch. - QuyÕt t©m ®oμn kÕt nhÊt trÝ, gióp ®ì lÉn nhau thi ®ua chèng h¹n. - Cã th−ëng, cã ph¹t. B©y giê t«i nãi vÊn ®Ò ¨n TÕt. Cßn h¬n mét th¸ng n÷a th× TÕt. N¨m ngo¸i bμ con ¨n TÕt mæ lîn, mæ bß, mæ gμ. ¡n tiªu xa xØ, cê b¹c, r−îu chÌ, ¨n xong råi thiÕu tr©u bß cμy. §©y lμ ch−a kÓ r−íc x¸ch linh ®×nh, ®ång bãng, bãi to¸n, v.v. thËt lμ l·ng phÝ, thiÕu tiÕt kiÖm, ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn t¨ng gia
 • 12. 14 15 hå chÝ Minh toμn tËp s¶n xuÊt, ¶nh h−ëng ®Õn thuÇn phong mü tôc. N¨m nay nhÊt ®Þnh söa. TÕt vui vÎ kh«ng ph¶i lμ chÐn chó chÐn anh. TÕt n¨m nay ph¶i lμ TÕt vui vÎ, lμnh m¹nh, tiÕt kiÖm, nh−ng ph¶i tÝch cùc chèng ®−îc h¹n. Mçi ng−êi ph¶i ra søc chèng h¹n. Ai ai còng thi ®ua tham gia chèng h¹n. C¸c cô giμ cã kinh nghiÖm, thanh niªn cã søc lùc lμm ®Çu tμu. C¸c ch¸u nhi ®ång ra ®ång ®éng viªn, nÊu n−íc cho ®ång bμo uèng. Mçi ng−êi mét tay, giμ trÎ gãp søc, nhÊt ®Þnh chèng ®−îc h¹n th¾ng lîi. §ång bμo h·y gi÷ tiÕng cho ngo¹i thμnh cña Thñ ®«. Ngo¹i thμnh còng lμ Thñ ®«. Mμ "thñ" lμ ®Çu, ph¶i ®i ®Çu, ph¶i kiÓu mÉu chèng h¹n th¾ng lîi. Lùc l−îng ®iÒu khiÓn xung phong lμ chi bé, lμ ®¶ng viªn ph¶i g−¬ng mÉu. Cã quyÕt t©m, cã ®oμn kÕt nhÊt trÝ, nh©n d©n ta nhÊt ®Þnh chèng h¹n cã kÕt qu¶ tèt. Cuèi cïng t«i nhê c¸c cô, c¸c ®¹i biÓu, c¸c ®ång chÝ chuyÓn ®Õn tËn ®ång bμo nh÷ng sù quan t©m cña §¶ng vμ ChÝnh phñ. §¶ng, ChÝnh phñ vμ t«i s½n sμng khen th−ëng thÝch ®¸ng cho nh÷ng x· nμo, ®¬n vÞ nμo, c¸ nh©n nμo cã nhiÒu thμnh tÝch trong viÖc chèng h¹n. Nãi ngμy 12-1-1958. S¸ch Thñ ®« Hμ Néi ph¶i lμ thμnh phè g−¬ng mÉu, Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, 1985, tr.94-98. BμI NãI T¹I HéI NGHÞ CHèNG H¹N TØNH Hμ §¤1F1 ) H«m nay, B¸c thay mÆt Trung −¬ng §¶ng, ChÝnh phñ hái th¨m c¸c cô phô l·o, ®ång bμo, c¸n bé, c¸c ch¸u thanh niªn vμ nhi ®ång. B©y giê, B¸c nãi chuyÖn víi c¸c c«, c¸c chó vÒ quyÕt t©m chèng h¹n. T×nh h×nh h¹n nghiªm träng nh− thÕ nμo ®ång bμo ®· biÕt râ. DiÖn h¹n ë Hμ §«ng nãi chung kh«ng réng, nÕu cè g¾ng vÉn chèng ®−îc. V× d©n sè Hμ §«ng cã 82 v¹n 4 ngh×n ng−êi, ruéng cÊy chiªm cã 40 ngh×n 3 tr¨m hÐcta. Trõ mét phÇn ba lμ c¸c cô giμ yÕu, phô n÷ cã thai nghÐn, c¸c em bÐ ch−a cã søc lao ®éng, còng cßn 54 v¹n 9 ngh×n ng−êi, tÝnh ®æ ®ång 12 ng−êi chèng h¹n cho 1 hÐcta, nh− vËy cã khã qu¸ kh«ng? Cã lμm ®−îc kh«ng? NhÊt ®Þnh lμm ®−îc. Chóng ta cã chñ lùc rÊt lín lμ ®¶ng viªn, ®oμn viªn thanh niªn lao ®éng, héi viªn n«ng héi, céng l¹i lμ 27 v¹n 3 ngh×n ng−êi. Mçi ng−êi cã tæ chøc chØ cÇn khuyÕn khÝch ®éng viªn, ®¸nh th«ng t− t−ëng cho mét ng−êi n÷a lμ ®−îc. Chóng ta cã lùc l−îng tæ ®æi c«ng lμ h¬n 2 ngh×n 8 tr¨m tæ, l¹i cã bé ®éi tham gia, nghÜa lμ cã mét lùc l−îng rÊt lín ®Ó chèng h¹n vμ t¨ng gia s¶n xuÊt. Ngoμi ra, tØnh Hμ §«ng l¹i cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n nhiÒu tØnh kh¸c lμ cã nhiÒu s«ng nh− s«ng Hång, s«ng NhuÖ, _________ 1) Nay thuéc tØnh Hμ T©y.
 • 13. 16 17 hå chÝ Minh toμn tËp s«ng §¸y, s«ng Bïi. Søc ng−êi cã, ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cã, nh−ng chèng h¹n ®Õn nay cßn kÐm, tr−íc hÕt lμ v× t− t−ëng ch−a th«ng: - Cã ng−êi bi quan, sî khã, kh«ng tin vμo ®μo giÕng, ®μo m−¬ng, kh«ng hiÓu r»ng lμm viÖc g× còng cã khã kh¨n, chØ cã khã nhiÒu, khã Ýt nh−ng nÕu cã quyÕt t©m lμ v−ît ®−îc. T− t−ëng û l¹i vμo m¸y b¬m n−íc còng kh«ng ®óng. NÕu tØnh nμo còng chê m¸y b¬m th× ChÝnh phñ ph¶i cã hμng v¹n c¸i, ph¶i më nhμ m¸y, mμ më nhμ m¸y th× ph¶i cã tiÒn, nh©n d©n ph¶i xuÊt ra vμ Ýt nhÊt còng ph¶i 2 n¨m. NÕu chê m¸y b¬m n−íc th× ngåi bã tay trong 2 n¨m hay sao? - Mét sè ®ång bμo chØ thÊy lîi tr−íc m¾t, kh«ng thÊy lîi l©u dμi, chØ thÊy lîi Ých c¸ nh©n, kh«ng thÊy lîi Ých tËp thÓ, cho nªn ®· bá ruéng ®i bu«n hoÆc lμm nghÒ kh¸c, kh«ng tham gia chèng h¹n. N«ng d©n ph¶i b¸m lÊy ruéng ®Êt, ph¶i chèng h¹n, ph¶i t¨ng gia s¶n xuÊt. NÕu bá ruéng ®i bu«n kh«ng ra søc chèng h¹n ®Ó h¹n h¸n mÊt mïa th× mäi ng−êi ®Òu bÞ ®ãi, ng−êi ®i bu«n còng kh«ng no ®−îc. - Mét khuyÕt ®iÓm n÷a lμ thiÕu c¶nh gi¸c. V× Mü - DiÖm vμ bän tay ch©n cña chóng thÊy c¸i g× ta lμm tèt th× chóng bãp mÐo, nãi xÊu. Nh− gÆp h¹n h¸n th× chóng t×m c¸ch lμm cho d©n ta xao l·ng chèng h¹n, kh«ng tin vμo lùc l−îng m×nh, mμ mª tÝn cÇu ®¶o cÇu trêi. Do nh÷ng khuyÕt ®iÓm trªn vμ kh«ng quyÕt t©m, kh«ng tin vμo lùc l−îng cña m×nh, cña tËp thÓ, cho nªn ®Õn nay viÖc chèng h¹n cßn kÐm. Nh−ng ®ång bμo Hμ §«ng s½n cã truyÒn thèng anh dòng. Trong kh¸ng chiÕn, ®ång bμo Hμ §«ng ®· anh dòng chiÕn ®Êu. Trong chèng h¹n, n¨m 1956, Hμ §«ng ®−îc th−ëng hai l¸ cê chèng h¹n kh¸ nhÊt, n¨m 1957 ®· t¸t n−íc cøu h¹n ®−îc 2 v¹n 3 ngh×n hÐcta, cã nhiÒu ®¬n vÞ ®· cè g¾ng. ThÝ dô nh− x· §«ng S¬n (Ch−¬ng Mü) t¸t n−íc 13 bËc, c¸c x· Duyªn Th¸i, Minh Phó (Th−êng TÝn) cã nh÷ng chiÕn sÜ cÇn cï chÞu khã, quyÕt t©m kh¾c phôc khã kh¨n, kh«ng nh÷ng ®· chèng h¹n thμnh c«ng mμ cßn t¨ng ®−îc s¶n l−îng. §ã lμ truyÒn thèng tèt, tÊt c¶ ®ång bμo Hμ §«ng cÇn cñng cè vμ ph¸t triÓn nh÷ng thμnh tÝch ®ã. HiÖn nay còng cã thμnh tÝch nh− n¹o cèng Liªn M¹c, ®¾p ®Ëp Thanh LiÖt, ®Ëp LiÔn vμ ®ang lμm m¸ng sè 7. Nh÷ng thμnh tÝch b−íc ®Çu ®ã nªn khen, nh−ng ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a, kh«ng ®−îc v× thÕ mμ sinh ra tù m·n. Lμm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m cßn khã kh¨n h¬n chèng h¹n mμ lóc ®ã §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng míi cã non 5 ngh×n ®¶ng viªn, ch−a cã chÝnh quyÒn, nh−ng v× ®¶ng viªn cã quyÕt t©m cho nªn ®· l·nh ®¹o nh©n d©n c¶ n−íc lμm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng. B©y giê, riªng tØnh Hμ §«ng cã h¬n 5 ngh×n ®¶ng viªn, l¹i cã hμng v¹n ®oμn viªn thanh niªn lao ®éng, héi viªn n«ng héi, tæ ®æi c«ng, cã lùc l−îng phô n÷, cã c¶ bé ®éi n÷a. §ång bμo cã quyÕt t©m th× nhÊt ®Þnh sÏ chèng h¹n ®−îc. - Chèng h¹n lμ mét chiÕn dÞch, mét c«ng t¸c c¸ch m¹ng. §©y lμ mét cuéc thö th¸ch. §¶ng viªn, ®oμn viªn thanh niªn lao ®éng, héi viªn n«ng héi cÇn ph¶i xøng ®¸ng lμ lùc l−îng xung phong. Chèng h¹n ®· lμ mét chiÕn dÞch th× cÇn ph¶i cè g¾ng, ph¶i kiªn quyÕt, ph¶i tin t−ëng ë chèng h¹n th¾ng lîi, ph¶i gióp ®ì nhau, thi ®ua lËp c«ng gi÷a ®Þa ph−¬ng nμy víi ®Þa ph−¬ng kh¸c, gi÷a ®¬n vÞ nμy víi ®¬n vÞ kh¸c, gi÷a x· nμy víi x· kh¸c. Cã ®oμn kÕt, cã quyÕt t©m, cã gióp ®ì nhau, l¹i cã thi ®ua th× nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. §oμn kÕt ph¶i réng r·i, kh«ng nh÷ng ®oμn kÕt trong x·, trong tØnh mμ ph¶i ®oμn kÕt víi c¸c tØnh b¹n nh− S¬n T©2F1 ) , Hμ Nam trong viÖc chèng h¹n. Chèng h¹n lμ mét chiÕn dÞch, ®· lμ chiÕn dÞch th× ph¶i cã th−ëng, cã ph¹t. Th−ëng ng−êi tèt, ®¬n vÞ tèt, th−ëng cã nhiÒu c¸ch, ChÝnh phñ vμ ®Þa ph−¬ng sÏ lμm. B¸c høa tÆng mét l¸ cê thi ®ua chèng h¹n cho huyÖn nμo kh¸ nhÊt, cè g¾ng nhÊt. Cø trong mét ®ît ng¾n ngμy, huyÖn nμo cã thμnh tÝch h¬n c¶ sÏ _________ 1) Nay thuéc tØnh Hμ T©y.
 • 14. 18 19 hå chÝ Minh toμn tËp ®−îc gi÷ cê. Cã th−ëng th× ph¶i cã ph¹t, th−ëng ph¹t ph¶i nghiªm minh. Trõ c¸c cô giμ yÕu nhiÒu tuæi, nh÷ng ng−êi th−¬ng tËt, phô n÷ cã thai, c¸c ch¸u bÐ, cßn ai cã søc lao ®éng mμ trèn tr¸ch nhiÖm, l−êi biÕng kh«ng ®i chèng h¹n sÏ ph¶i ph¹t. Cßn ph¹t nh− thÕ nμo sÏ do khu, tØnh, huyÖn quy ®Þnh cho ®óng møc. Lμm tèt nh÷ng viÖc nãi trªn, kh¾c phôc khuyÕt ®iÓm, ph¸t huy −u ®iÓm vμ truyÒn thèng s½n cã, gióp ®ì nhau ®oμn kÕt thi ®ua th× chèng h¹n nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Sau ®©y, B¸c nãi thªm mét ®iÓm. TÕt n¨m ngo¸i, cã n¬i giÕt tr©u bß nhiÒu, ¨n uèng nhiÒu, thËm chÝ cã n¬i cßn r−íc x¸ch, cê b¹c, l·ng phÝ nhiÒu, ¶nh h−ëng ®Õn s¶n xuÊt, ®Õn thuÇn phong mü tôc, mÊt ®oμn kÕt, v.v.. VËy TÕt nμy, cÇn lμm thÕ nμo tr¸nh ®−îc l·ng phÝ, c¸n bé nªn bμn b¹c víi ®ång bμo tæ chøc TÕt cho vui vÎ, m¹nh khoÎ, tiÕt kiÖm. §¶ng vμ ChÝnh phñ ®· nãi "ph¶i t¨ng gia s¶n xuÊt, thùc hμnh tiÕt kiÖm"... Cã ng−êi thùc hμnh tiÕt kiÖm, nh−ng còng cã ng−êi kh«ng tiÕt kiÖm mμ cßn l·ng phÝ. Cã n¬i cßn mét sè gia ®×nh tæ chøc ®¸m ma, ®¸m c−íi, ¨n uèng xa xØ råi mang nî c¶ ®êi, nh− thÕ lμ kh«ng tèt. B©y giê ta ph¶i gi÷ v÷ng thuÇn phong mü tôc, thùc hiÖn ®êi sèng míi. Hμ §«ng trong kh¸ng chiÕn còng nh− trong chèng h¹n tr−íc ®©y, ®Òu cã thμnh tÝch, l¹i cã lùc l−îng lín. C¸n bé vμ ®ång bμo Hμ §«ng ph¶i cè g¾ng trong chèng h¹n, t¨ng gia s¶n xuÊt vμ thùc hμnh tiÕt kiÖm ®Ó trë thμnh mét tØnh kiÓu mÉu. B¸c chóc c¸n bé vμ ®ång bμo Hμ §«ng th¾ng lîi trong chèng h¹n vμ lμm vô chiªm cho tèt. Nãi ngμy 12-1-1958. Tμi liÖu l−u t¹i V¨n phßng TØnh uû Hμ T©y. TH¦ GöI ¤NG NGUYÔN SINH THO¸N3F1 ) Th©n ¸i göi em NguyÔn Sinh Tho¸n, §−îc tin chó X¬¬ng võa qua ®êi, anh rÊt lÊy lμm th−¬ng tiÕc. Anh göi th− nμy chia buån cïng c¸c em. Chμo th©n ¸i Ngμy 13 th¸ng 1 n¨m 1958 Hå CHÝ MINH Tμi liÖu l−u t¹i B¶o tμng Hå ChÝ Minh _________ 1) ¤ng NguyÔn Sinh Tho¸n lμ con cô NguyÔn Sinh X¬¬ng. Cô X¬¬ng lμ chó cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh.
 • 15. 20 21 hå chÝ Minh toμn tËp NãI CHUYÖN VíI ANH CHÞ EM HäC VI£N, C¸N Bé, C¤NG NH¢N VI£N TR¦êNG §¹I HäC NH¢N D¢N VIÖT NAM (KHO¸ III) H«m nay t«i thay mÆt Trung −¬ng §¶ng vμ ChÝnh phñ tíi th¨m c¸c ®ång chÝ vμ hoan nghªnh c¸c ®ång chÝ ®· ®i chèng h¹n trong nh÷ng ngμy võa qua. B©y giê t«i nãi chuyÖn víi c¸c ®ång chÝ vÒ chñ nghÜa x· héi. LÞch sö cña x· héi do ng−êi lao ®éng t¹o ra. Sù ph¸t triÓn cña lÞch sö lμ quy luËt kh«ng ai ng¨n trë ®−îc. ChÕ ®é céng s¶n nguyªn thuû biÕn ®æi thμnh chÕ ®é n« lÖ. ChÕ ®é n« lÖ biÕn ®æi thμnh chÕ ®é phong kiÕn. ChÕ ®é phong kiÕn biÕn ®æi thμnh chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa. ChÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa nhÊt ®Þnh sÏ biÕn ®æi thμnh chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. Mét chÕ ®é nμy biÕn ®æi thμnh mét chÕ ®é kh¸c lμ c¶ mét cuéc ®Êu tranh gay go, kÞch liÖt vμ l©u dμi gi÷a c¸i xÊu vμ c¸i tèt, gi÷a c¸i cò vμ c¸i míi, gi÷a c¸i tho¸i bé vμ c¸i tiÕn bé, gi÷a c¸i ®ang suy tμn vμ c¸i ®ang ph¸t triÓn. KÕt qu¶ lμ c¸i míi, c¸i ®ang tiÕn bé nhÊt ®Þnh th¾ng. §Ó chøng tá chñ nghÜa x· héi nhÊt ®Þnh th¾ng, chóng ta chØ cÇn «n l¹i lÞch sö trong 40 n¨m gÇn ®©y, tõ n¨m 1917 ®Õn n¨m 1957. §Õn cuèi n¨m 1917, c¶ thÕ giíi ®Òu cßn bÞ chñ nghÜa t− b¶n ®Õ quèc thèng trÞ. Sau C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi Nga, 200 triÖu ng−êi ®· ®−îc gi¶i phãng, nh−ng h¬n 2.000 triÖu ng−êi vÉn bÞ chñ nghÜa t− b¶n ®Õ quèc thèng trÞ. Ngμy nay t×nh h×nh ®· thay ®æi h¼n. 12 n−íc víi 950 triÖu ng−êi ®ang x©y dùng chñ nghÜa x· héi. L¹i cã h¬n 500 triÖu ng−êi ®· giμnh ®−îc tù do ®éc lËp (nh− Ên §é, In®«nªxia, MiÕn §iÖn, v.v.). ThÕ lμ h¬n 1.450 triÖu ng−êi ®· tho¸t khái ¸ch ®Õ quèc. Ngoμi ra cßn ®é 400 triÖu ng−êi ë ch©u ¸, ch©u Phi, Nam Mü ®ang ®Êu tranh chèng ®Õ quèc. ChØ cßn l¹i 400 triÖu ng−êi ë c¸c n−íc ®Õ quèc. Nh−ng trong sè ®ã, tuyÖt ®¹i ®a sè lμ n«ng d©n vμ c«ng nh©n, ®ang ®Êu tranh chèng chÕ ®é t− b¶n tham tμn ë n−íc hä. V× ®êi sèng cña c«ng nh©n vμ n«ng d©n ®ãi khæ vμ thÊt nghiÖp, hä ®ang ®Êu tranh rÊt kÞch liÖt nh− ë Mü, Anh, Ph¸p, T©y §øc, v.v.. MÊy con sè trªn ®©y chøng tá rÊt râ rμng: lùc l−îng x· héi chñ nghÜa vμ d©n téc gi¶i phãng ph¸t triÓn rÊt m¹nh, chñ nghÜa t− b¶n vμ ®Õ quèc th× ®ang l¨n xuèng dèc rÊt nhanh. Mét ®iÓm n÷a ®Ó chøng tá thªm sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña chñ nghÜa x· héi: ®Õn n¨m 1917 chØ cã mét ®¶ng céng s¶n lμ §¶ng Céng s¶n Nga. N¨m 1940-1941, §Ö tam Quèc tÕ10 gåm 43 ®¶ng víi h¬n 4 triÖu ®¶ng viªn. Trong Héi nghÞ ë M¸txc¬va cuèi n¨m ngo¸i cã 64 ®¶ng céng s¶n, ®¶ng c«ng nh©n vμ ®¶ng lao ®éng tham gia, thay mÆt cho h¬n 33 triÖu ®¶ng viªn. VÒ kinh tÕ c¸ch ®©y 40 n¨m, Nga lμ mét n−íc n«ng nghiÖp l¹c hËu. Sau khi C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi thμnh c«ng, tõ n¨m 1917 ®Õn n¨m 1922, nguþ qu©n nguþ quyÒn næi lªn lung tung, tõ §«ng sang T©y, tõ Nam chÝ B¾c, cã nh÷ng tªn næi tiÕng nhÊt nh− C«ns¾c, Vranghen, v.v., chóng kÕt hîp víi qu©n ®éi 14 n−íc ®Õ quèc chñ nghÜa ®Ó hßng tiªu diÖt chÝnh quyÒn x«viÕt trÎ tuæi11 .
 • 16. 22 23 hå chÝ Minh toμn tËp Còng trong thêi gian nμy, n¹n ®ãi rÐt vμ bÖnh dÞch hoμnh hμnh d÷ tîn ë Nga. Trêi rÐt xuèng 20 ®é, 40 ®é d−íi 0 ®é. Nh©n d©n ®ãi khæ, c«ng nh©n, du kÝch, bé ®éi quÇn ¸o r¸ch r−íi, ch©n kh«ng cã giÇy mμ vÉn ph¶i ngμy ®ªm s¶n xuÊt, ®¸nh giÆc. Tíi n¨m 1922, nguþ qu©n nguþ quyÒn bÞ tiªu diÖt. HÕt néi chiÕn th× ®Õ quèc lμm vßng v©y kh«ng cho ng−êi Liªn X« ra ngoμi bu«n b¸n vμ kh«ng cho ng−êi ngoμi vμo bu«n b¸n víi Liªn X«. Tõ n¨m 1918 ®Õn n¨m 1929, nh©n d©n Liªn X« th¾t l−ng buéc bông, nhÞn ®ãi nhÞn khæ ®Ó x©y dùng ®Êt n−íc, cã nh÷ng c¸i g× quý nh− b¬, t¸o, nho, lª, v.v., ®Òu ®em b¸n ra ngoμi ®Ó mua m¸y mãc vÒ s¶n xuÊt vμ ®Ó tr¶ tiÒn cho c¸c chuyªn gia §øc, Mü, Anh, v.v.. Trong thêi gian nμy, nh©n d©n ¨n mÆc rÊt s¬ sμi, mÆc quÇn ¸o v¶i th«, nhμ ë cèt sao tr¸nh ®−îc m−a, giã, tuyÕt lμ ®−îc. §Õn n¨m 1930, Liªn X« b¾t ®Çu thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt, råi lÇn thø hai, ®Õn nöa kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø ba th× sinh ho¹t cña nh©n d©n cμng ngμy cμng lªn. N¨m 1941, Liªn X« ®ang tiÕn hμnh kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø ba th× ph¸t xÝt §øc tÊn c«ng. Nã ph¸ ho¹i vμ giÕt rÊt nhiÒu ng−êi ë Liªn X«. NhiÒu thμnh phè bÞ ph¸ trôi hÕt; thμnh phè Lªningr¸t bÞ bao v©y 900 ngμy, nh−ng nh©n d©n Liªn X« vÉn gi÷ ®−îc mÆc dï ph¸t xÝt khñng bè tμn s¸t rÊt d· man12 . N¨m 1945 hÕt chiÕn tranh, n¨m 1947 - 1950 nh©n d©n Liªn X« ra søc kiÕn thiÕt l¹i tiÕn bé h¬n tr−íc, nh− thμnh phè Lªningr¸t dμi 70 c©y sè to vμ ®Ñp h¬n tr−íc, nãi chung c¸c thμnh phè ®Òu ®−îc x©y dùng l¹i rÊt ®Ñp vμ to. Nh− vËy C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi Nga míi thμnh c«ng ®−îc 40 n¨m: 18 n¨m ®Êu tranh cùc kú gian khæ vμ 22 n¨m ra søc ph¸t triÓn kinh tÕ, mμ Liªn X« ®· tiÕn lªn hμng ®Çu ë ch©u ¢u. VÒ khoa häc kü thuËt, th× ngμy nay Liªn X« ®· h¬n h¼n Mü trong nhiÒu ngμnh nh− tªn löa qua c¸c lôc ®Þa, vÖ tinh nh©n t¹o, tμu ph¸ b¨ng ch¹y b»ng søc nguyªn tö, v.v., ngay c¸c nhμ khoa häc vμ c¸c nhμ b¸o cña c¸c n−íc ®Õ quèc còng c«ng nhËn lμ Mü muèn theo kÞp Liªn X« ph¶i cã mét thêi gian mÊy n¨m. Nh− trªn ta thÊy, lùc l−îng cña phe x· héi chñ nghÜa vμ hoμ b×nh d©n chñ thÕ giíi ®ang ph¸t triÓn m¹nh vμ thÕ lùc ®Õ quèc chñ nghÜa ®ang suy tμn. ViÖt Nam ta bÞ ®Õ quèc, phong kiÕn ¸p bøc bãc lét hμng tr¨m n¨m, c¸ch m¹ng thμnh c«ng ®−îc trªn 10 n¨m th× 8, 9 n¨m chiÕn tranh, thùc d©n Ph¸p c−íp bãc tμn ph¸ rÊt nhiÒu, cho nªn n−íc ta v« cïng l¹c hËu vÒ mäi mÆt. Ta míi hoμ b×nh ®−îc 3 n¨m, nh−ng ®Êt n−íc cßn bÞ chia c¾t lμm ®«i nªn khã kh¨n rÊt nhiÒu. T×nh h×nh nh− vËy ta c¶i thiÖn sinh ho¹t ®−îc ch−a? Nh− n−íc Nga ®«ng ng−êi vμ to réng h¬n ta, n«ng nghiÖp l¹c hËu nh−ng vÉn cßn h¬n ta, mμ sau 12 n¨m míi c¶i thiÖn sinh ho¹t ®−îc. Ta míi hoμ b×nh mμ c¶i thiÖn ngay th× kh«ng ®−îc. §¶ng vμ ChÝnh phñ nãi: cè g¾ng c¶i thiÖn sinh ho¹t dÇn dÇn, nÕu cø ®ßi c¶i thiÖn ngay lμ "tÕu", v× muèn c¶i thiÖn sinh ho¹t ph¶i s¶n xuÊt ®−îc nhiÒu. Nh− thêi Ph¸p thèng trÞ, ®ång bμo miÒn B¾c ph¶i mua g¹o ë miÒn Nam ra, b©y giê ch¼ng nh÷ng miÒn B¾c ®ñ g¹o ¨n l¹i cßn thõa ®Ó trao ®æi ra ngoμi. VÊn ®Ò nμy chÝnh t«i ®· xuèng th¨m n«ng d©n, chÝnh ng−êi n«ng d©n nãi håi Ph¸p thuéc th× ®ãi khæ, thiÕu thèn, ngμy nay sinh ho¹t no Êm h¬n tr−íc nhiÒu, ngμy ¨n hai b÷a c¬m, cã nhμ l¹i ¨n ba b÷a. Muèn tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi th× ph¶i c¶i t¹o x· héi cò
 • 17. 24 25 hå chÝ Minh toμn tËp thμnh mét x· héi míi, mét x· héi kh«ng cã chÕ ®é ng−êi bãc lét ng−êi, mét x· héi b×nh ®¼ng, nghÜa lμ ai còng ph¶i lao ®éng vμ cã quyÒn lao ®éng, ai lμm nhiÒu th× h−ëng nhiÒu, lμm Ýt h−ëng Ýt, kh«ng lμm kh«ng h−ëng. Muèn x· héi giμu th× mçi c¸ nh©n, mçi gia ®×nh cho ®Õn c¶ n−íc ph¶i t¨ng gia s¶n xuÊt, thùc hμnh tiÕt kiÖm. T¨ng gia s¶n xuÊt vμ thùc hμnh tiÕt kiÖm, kÕt qu¶ sÏ lμ nh÷ng thø g× còng sÏ ®Çy ®ñ d− dËt. Lóc ®ã lμ lóc ai còng ®−a hÕt tμi n¨ng cña m×nh cèng hiÕn cho x· héi, ®ång thêi ai cÇn dïng bao nhiªu th× lÊy bÊy nhiªu. Ch÷ Trung Quèc nãi: "C¸c tËn së n¨ng, c¸c thñ së nhu"4F 1) . ThÕ lμ chÕ ®é céng s¶n. C«ng cuéc c¶i t¹o x· héi ë Liªn X« khã kh¨n h¬n ë ta v× tr−íc ®©y 13 n¨m chØ cã mét m×nh Liªn X« lμ n−íc x· héi chñ nghÜa, bÞ c¸c n−íc t− b¶n vμ ®Õ quèc bao v©y xung quanh. N−íc ta dÔ dμng h¬n mét chõng nμo ®ã, v× ngoμi sù cè g¾ng cña b¶n th©n m×nh, ta l¹i cã sù gióp ®ì cña Liªn X«, Trung Quèc vμ c¸c n−íc anh em trong ®¹i gia ®×nh x· héi chñ nghÜa, l¹i cã kinh nghiÖm x©y dùng x· héi chñ nghÜa cña Liªn X«. Nh©n d©n ta nç lùc cè g¾ng, céng víi sù gióp ®ì v« t− cña c¸c n−íc b¹n, th× kho¶ng 8 n¨m sÏ c¶i thiÖn sinh ho¹t lμ hîp lý. NÕu ®ång bμo ta cè g¾ng, ai còng cè g¾ng th× t«i ®¶m b¶o 5 n¨m sÏ c¶i thiÖn sinh ho¹t ®−îc. C¸c ®ång chÝ cã muèn c¶i t¹o x· héi kh«ng? Muèn c¶i t¹o x· héi th× ph¶i c¶i t¹o m×nh. Cã mét sè ®ång chÝ thÊy nãi ch÷ c¶i t¹o th× xÊu hæ. C¶i t¹o x· héi th× ®ång ý nh−ng c¶i t¹o m×nh th× kh«ng ®ång ý. _________ 1) C¸c tËn së n¨ng, c¸c thñ së nhu: lμm hÕt n¨ng lùc, h−ëng theo nhu cÇu. §Ó c¶i t¹o x· héi, mét mÆt ph¶i c¶i t¹o vËt chÊt nh− t¨ng gia s¶n xuÊt, mét mÆt ph¶i c¶i t¹o t− t−ëng. NÕu kh«ng cã t− t−ëng x· héi chñ nghÜa th× kh«ng lμm viÖc x· héi chñ nghÜa ®−îc. T− t−ëng x· héi chñ nghÜa lμ g×? T− t−ëng x· héi chñ nghÜa nãi tãm t¾t lμ ph¶i ®Æt lîi Ých chung cña c¶ n−íc lªn tr−íc hÕt, lªn trªn lîi Ých cña c¸ nh©n m×nh. T− t−ëng x· héi chñ nghÜa vμ t− t−ëng c¸ nh©n chñ nghÜa chèng ®èi nhau, nÕu cø lo cho m×nh kh«ng lo cho lμng, cho n−íc th× kh«ng thÓ cã t− t−ëng x· héi chñ nghÜa ®−îc. Mçi ng−êi ph¶i cã t− t−ëng x· héi chñ nghÜa ®óng ®¾n, th× míi cã thÓ gãp phÇn xøng ®¸ng vμo viÖc x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Mäi ng−êi chóng ta ph¶i yªu quý lao ®éng vμ ng−êi lao ®éng, nhÊt lμ lao ®éng ch©n tay. Chóng ta, nhÊt lμ nh÷ng ng−êi trÝ thøc, chóng ta sinh tr−ëng kh¸ l©u d−íi chÕ ®é thùc d©n vμ phong kiÕn, chÞu ¶nh h−ëng chÕ ®é Êy kh¸ s©u, v« t×nh nhiÔm vμo nh÷ng c¸i xÊu còng kh¸ nhiÒu, trong b¶n th©n chóng ta t− t−ëng cò cßn nhiÒu. C¸ch m¹ng thμnh c«ng ®· 13 n¨m, nh−ng l¹i kh¸ng chiÕn 8, 9 n¨m, nªn viÖc gi¸o dôc x· héi chñ nghÜa cßn Ýt, t− t−ëng cò ch−a ®i hÕt, t− t−ëng míi ch−a vμo nhiÒu. B©y giê c¸c ®ång chÝ cã c¬ héi ®Ó nghiªn cøu häc tËp, c¶i t¹o nh÷ng c¸i g× kh«ng ®óng, häc tËp nh÷ng t− t−ëng tèt. GhÐt, bôi cßn ch¶i giòa ®−îc, nh−ng t− t−ëng ph¶i ®Êu tranh gay g¾t, kh«ng ph¶i dÔ dμng. §Êu tranh ®Ó tiÕn bé, nÕu kh«ng ®Êu tranh th× tho¸i bé, nªn chóng ta ph¶i cè g¾ng häc tËp c¶i t¹o, quyÕt t©m c¶i t¹o. §¶ng vμ ChÝnh phñ th× cè g¾ng gi¸o dôc chóng ta, ®oμn kÕt chóng ta, gióp chóng ta c¶i t¹o. Môc ®Ých c¶i t¹o lμ lμm cho nh÷ng ng−êi trÝ thøc chóng ta
 • 18. 26 27 hå chÝ Minh toμn tËp trë thμnh nh÷ng ng−êi trÝ thøc cña giai cÊp c«ng nh©n, hÕt lßng hÕt søc phôc vô c«ng n«ng, gãp phÇn xøng ®¸ng vμ vÎ vang vμo c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi. ý nghÜa hai ch÷ c¶i t¹o lμ nh− thÕ. Chóng ta quyÕt t©m, th× tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi nhÊt ®Þnh thμnh c«ng. * * * Cã ®ång chÝ hái: chóng ta ®Êu tranh thèng nhÊt n−íc nhμ b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh, th× cã th¾ng lîi ®−îc kh«ng? Cã thÓ tr¶ lêi: ch¾c ch¾n sÏ th¾ng lîi. Chóng ta mçi ng−êi ra søc x©y dùng miÒn B¾c tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa x· héi. Chóng ta cè g¾ng lμm cho chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi ë miÒn B¾c ®Òu h¬n h¼n miÒn Nam, lμm c¬ së v÷ng m¹nh cho cuéc ®Êu tranh cña ®ång bμo miÒn Nam vμ cña c¶ toμn d©n. Tõ B¾c chÝ Nam chóng ta ®oμn kÕt nhÊt trÝ, ®Êu tranh kh«ng ngõng, th× chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng. Nh− ®· nãi trªn ®©y, chñ nghÜa ®Õ quèc ngμy cμng suy ®åi, hoμ b×nh d©n chñ vμ chñ nghÜa x· héi ngμy cμng ph¸t triÓn m¹nh. Thªm vμo ®ã lμ lßng nång nμn yªu n−íc cña nh©n d©n ta nãi chung, cña ®ång bμo miÒn Nam nãi riªng. Nh÷ng ®iÒu ®ã céng l¹i, chóng ta cã thÓ ch¾c ch¾n r»ng: ®Êu tranh thèng nhÊt n−íc nhμ b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Nãi ngμy 18-1-1958. S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp, Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, 1989, t.8, tr.21-27. TH¦ GöI HéI §åNG NH¢N D¢N THμNH PHè Hμ NéI KÝnh göi Héi ®ång nh©n d©n thμnh phè Hμ Néi, T«i thay mÆt Trung −¬ng §¶ng vμ ChÝnh phñ nhiÖt liÖt c¶m ¬n Héi ®ång nh©n d©n ®· göi th− b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ kho¸ häp thø nhÊt cña Héi ®ång. §ång thêi t«i hoan nghªnh tinh thÇn ®oμn kÕt nhÊt trÝ vμ lμm viÖc khÈn tr−¬ng cña Héi ®ång nh©n d©n Thñ ®« Hμ Néi. Héi ®ång nh©n d©n ®· quyÕt ®Þnh nh÷ng c«ng t¸c thiÕt thùc phôc vô cho lîi Ých cña ®ång bμo. T«i mong r»ng Héi ®ång nh©n d©n sÏ ra søc vËn ®éng ®ång bμo Thñ ®« ®oμn kÕt chÆt chÏ, h¨ng h¸i tham gia thùc hiÖn mäi chñ tr−¬ng c«ng t¸c cña §¶ng vμ ChÝnh phñ vμ nh÷ng nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n. Tr−íc m¾t lμ: - TÝch cùc chèng h¹n, ®¶m b¶o kÕ ho¹ch vô chiªm cho tèt; - Qu¶n lý tèt thÞ tr−êng, chèng ®Çu c¬ tÝch tr÷; - §Èy m¹nh phong trμo t¨ng gia s¶n xuÊt, thùc hμnh tiÕt kiÖm, nh»m hoμn thμnh tèt kÕ ho¹ch Nhμ n−íc n¨m 1958 ®Ó c¶i thiÖn dÇn dÇn ®êi sèng vËt chÊt vμ v¨n ho¸ cña nh©n d©n; - Trong dÞp TÕt Nguyªn ®¸n s¾p tíi, cÇn khuyÕn khÝch ®ång bμo tæ chøc ngμy TÕt cho vui vÎ, lμnh m¹nh vμ tiÕt kiÖm, tr¸nh xa xØ l·ng phÝ; - Gi÷ v÷ng vμ ph¸t triÓn thuÇn phong mü tôc lμm cho
 • 19. 28 29 hå chÝ Minh toμn tËp Thñ ®« ta ngμy thªm t−¬i ®Ñp, phån thÞnh vμ trë nªn mét thμnh phè g−¬ng mÉu cho c¶ n−íc. Chμo th©n ¸i Ngμy 24 th¸ng 1 n¨m 1958 Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 1421, ngμy 29-1-1958. BμI NãI T¹I TR¦êNG C¤NG AN TRUNG ¦¥NG B¸c thay mÆt §¶ng vμ ChÝnh phñ hái th¨m søc khoÎ c¸c c« c¸c chó. C¸c c« c¸c chó cã tham gia chèng h¹n kh«ng? B¸c khen c¸c c« c¸c chó häc sinh, c¸n bé h−íng dÉn vμ anh chÞ em phôc vô c¬m n−íc. B©y giê vμo ®Ò: C¸c c« c¸c chó muèn tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi kh«ng? TiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, c«ng an cã tr¸ch nhiÖm g×? Lμ mét bé phËn cña c¶ bé m¸y Nhμ n−íc nh©n d©n d©n chñ chuyªn chÝnh tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, c«ng an ph¶i b¶o vÖ d©n chñ cña nh©n d©n vμ thùc hiÖn chuyªn chÝnh víi nh÷ng kÎ chèng l¹i d©n chñ cña nh©n d©n. D©n chñ vμ chuyªn chÝnh ®i ®«i víi nhau. Muèn d©n chñ thùc sù ph¶i chuyªn chÝnh thùc sù, v× kh«ng chuyªn chÝnh thùc sù, bän thï ®Þch sÏ lμm h¹i d©n chñ cña nh©n d©n, v× nh©n d©n cã tin yªu c«ng an th× míi gióp c«ng an chuyªn chÝnh thùc sù ®−îc víi ®Þch. D©n chñ vμ chuyªn chÝnh thËt lμ quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Cã chuyªn chÝnh thùc sù, cã d©n chñ thùc sù th× míi tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ®−îc. V× kÎ ®Þch kh«ng thÓ ph¸ ho¹i ®−îc ta mμ nh©n d©n th× an t©m thùc hμnh tiÕt kiÖm vμ h¨ng h¸i s¶n xuÊt ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Muèn gãp phÇn vμo viÖc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, c«ng an ph¶i chuyªn chÝnh thùc sù vμ d©n chñ thùc sù.
 • 20. 30 31 hå chÝ Minh toμn tËp TiÕn lªn chñ nghÜa x· héi lμ mét c«ng cuéc rÊt phøc t¹p vμ nhiÒu gian khæ. - Khi chèng ®Õ quèc, ai, giai cÊp nμo yªu n−íc, ®Òu ®−îc tham gia ®Êu tranh, kÓ c¶ ®Þa chñ, quan l¹i ghÐt T©y, thÕ lμ ®«ng ng−êi tham gia nhÊt. - B−íc vμo c¶i c¸ch ruéng ®Êt, th× ®Þa chñ ph¶n ®èi ta. - B©y giê ph¶i tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi th× giai cÊp t− s¶n kh«ng thÝch. VËy lμ c¸ch m¹ng cμng tiÕn lªn cμng khã kh¨n. C«ng viÖc chÝnh quyÒn, c«ng an cμng khã kh¨n, cμng phøc t¹p. Nh©n viªn, c¸n bé c«ng an cμng ph¶i n©ng cao chÝ khÝ c¸ch m¹ng, n©ng cao tinh thÇn c¶nh gi¸c. ChÝnh v× vËy §¶ng, ChÝnh phñ rÊt chó ý ®Õn c«ng t¸c cña c«ng an vμ ®Õn viÖc gi¸o dôc c¸n bé c«ng an. ë tr−êng nμy mét ng−êi gióp ®ì h−íng dÉn 4 häc viªn. Mét ng−êi phôc vô 4 ng−êi nh− thÕ lμ thiÕu hay lμ thõa? B¸c thÊy lμ nhiÒu ®Êy. Häc sinh th× 95% lμ ®¶ng viªn, chØ cßn 5% lμ ngoμi §¶ng. Ngoμi §¶ng nh−ng §¶ng rÊt tin cËy, v× c¸c c¸n bé ®ã ®· ®−îc chän läc, rÊt trung thμnh víi §¶ng. §¶ng viªn th× hÇu hÕt lμ huyÖn uû viªn, mét sè Ýt lμ c¸n bé tØnh. Kh«ng cã c¬ quan nμo l¹i nhiÒu c¸n bé nh− thÕ nμy. VËy chí cßn kªu lμ Ýt c¸n bé. Ph¶i thÊy lμ §¶ng, ChÝnh phñ hÕt søc ch¨m sãc. C¸c c« c¸c chó ph¶i xøng ®¸ng víi lßng tin cËy cña §¶ng vμ ChÝnh phñ. Cßn vÒ phÇn c¸n bé c«ng an th× ph¶i nh− thÕ nμo? Kh«ng ph¶i chØ muèn kh«ng lμ ®−îc. MiÖng nãi tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, nh−ng t− t−ëng cßn kh«ng th«ng vμ hμnh ®éng cßn kh«ng ®óng th× kh«ng tiÕn lªn ®−îc. Tr−íc hÕt c¸n bé ph¶i cã t− t−ëng x· héi chñ nghÜa, lËp tr−êng ph¶i râ rμng, v÷ng ch¾c ®·. Råi c¸n bé lμm cho nh©n d©n hiÓu ®Ó nh©n d©n h¨ng h¸i t¨ng gia s¶n xuÊt, thùc hμnh tiÕt kiÖm. Khi ®ã c¶ x· héi míi tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ®−îc. T− t−ëng x· héi chñ nghÜa lμ thÕ nμo? Lμ mçi ng−êi h·y nghÜ ®Õn lîi Ých chung, lîi Ých toμn d©n tr−íc. Ph¶i chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. ThÕ nμo lμ chñ nghÜa c¸ nh©n? Lμ so b× ®·i ngé: l−¬ng thÊp, cao, quÇn ¸o ®Ñp, xÊu, lμ uÓ o¶i, muèn nghØ ng¬i, h−ëng thô, an nhμn. Chñ nghÜa c¸ nh©n nh− vi trïng ®Î ra nhiÒu bÖnh kh¸c: sî khã, sî khæ; tù do chñ nghÜa; vui th× lμm, kh«ng vui th× kh«ng lμm, thÝch th× lμm, kh«ng thÝch kh«ng lμm. Ph¶i ®Ò cao tÝnh tæ chøc, ®Ò cao kû luËt. Chèng chñ nghÜa ba ph¶i; tr¸i ph¶i, ph¶i døt kho¸t, ph¶i râ rμng, kh«ng ®−îc nÓ nang. Can ®¶m b¶o vÖ chÝnh nghÜa, dòng c¶m tù phª b×nh vμ phª b×nh. X¸c ®Þnh toμn t©m toμn ý, 100% phôc vô nh©n d©n. Cã thÕ míi kh¾c phôc ®−îc khuyÕt ®iÓm, ph¸t huy ®−îc −u ®iÓm. Cßn so s¸nh ®Þa vÞ, cßn suy b× h−ëng thô th× chØ cã 50% phôc vô nh©n d©n cßn 50% lμ phôc vô c¸ nh©n m×nh. C«ng an lμ bé m¸y gi÷ g×n chÝnh quyÒn chèng thï ngoμi ®Þch trong, mμ cßn chñ nghÜa c¸ nh©n lμ cßn cã ®Þch ë bªn trong, ®Þch ë trong con ng−êi m×nh. KÎ ®Þch Êy l¹i kh«ng thÓ lÊy sóng b¾n vμo ®−îc. Ph¶i ra søc phÊn ®Êu rÌn luyÖn t− t−ëng míi kh¾c phôc ®−îc nã. Kh¾c phôc chñ nghÜa c¸ nh©n lμ b−íc rÊt quan träng ®Ó tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. VÒ c«ng t¸c: ph¶i ®i s©u, ph¶i thiÕt thùc, ph¶i ®iÒu tra nghiªn cøu, kh«ng ®−îc chñ quan, tù tóc tù m·n. GÆp khã kh¨n, thÊt b¹i kh«ng ®−îc n¶n chÝ. Muèn phôc vô nh©n d©n tèt ph¶i ®i ®−êng lèi quÇn chóng. §−îc nh©n d©n tin, yªu, phôc th× viÖc g× còng lμm ®−îc. Kh«ng ®i ®−êng lèi quÇn chóng lμ kh«ng gÇn nh©n d©n, lμ thiÕu d©n chñ, lμ trë thμnh quan liªu. Quan liªu th× kh«ng ®oμn kÕt ®−îc ai. ThÕ mμ ®oμn kÕt lμ rÊt cÇn thiÕt, ®oμn kÕt néi bé ngμnh c«ng an, ®oμn kÕt víi c¸c ngμnh kh¸c, ®oμn kÕt víi nh©n d©n. Cã thÕ th× c«ng t¸c míi lμm ®−îc. §èi víi nh©n d©n, ®èi víi §¶ng, víi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, tr¸ch nhiÖm cña c«ng an rÊt lín, rÊt nÆng nÒ. Cho nªn ph¶i x©y dùng mét bé m¸y c«ng an rÊt tèt, rÊt ch¾c ch¾n. Ai ph¶i x©y dùng? Mçi mét c¸n bé c«ng an ®Òu cã tr¸ch nhiÖm vμo
 • 21. 32 33 hå chÝ Minh toμn tËp ®Êy. Ai còng tiÕn bé, còng kh¾c phôc ®−îc khuyÕt ®iÓm, ph¸t huy ®−îc −u ®iÓm, th× toμn bé bé m¸y c«ng an sÏ tèt. §iÒu ®ã thËt lμ râ rμng, dÔ hiÓu cho nªn mçi c¸n bé c«ng an ph¶i cè g¾ng, g−¬ng mÉu trong häc tËp, trong c«ng t¸c, g−¬ng mÉu vÒ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. B¸c nãi mÊy lêi tãm t¾t vÒ Héi nghÞ M¸txc¬va. Hai b¶n Tuyªn ng«n vμ Tuyªn bè rÊt quan träng, cã ¶nh h−ëng rÊt lín. - Tõ ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®Õn nay, ®©y lμ lÇn ®Çu tiªn, c¸c ®¶ng anh em häp mÆt ®«ng ®ñ bμn viÖc thÕ giíi. - B¶n tuyªn bè cña 12 n−íc x· héi chñ nghÜa ®Òu nhÊt trÝ x¸c ®Þnh ®−êng lèi tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi - do d©n chñ bμn b¹c mμ ®i tíi thèng nhÊt nhËn ®Þnh. - Hai b¶n nªu lªn r»ng t− t−ëng x· héi chñ nghÜa ngμy cμng m¹nh. Tr−íc ®©y, x©y dùng chñ nghÜa x· héi chØ cã 200 triÖu nh©n d©n Liªn X« mμ nay, chØ trong vßng 10 n¨m, ®· cã 950 triÖu ng−êi råi. Phe x· héi chñ nghÜa thËt réng lín, n¨m ngo¸i B¸c ®i bèn v¹n c©y sè mμ chØ ®i trong gia ®×nh m×nh th«i. Cã nh÷ng n−íc lín kh«ng ph¶i x· héi chñ nghÜa nh−ng chèng ®Õ quèc: Ên §é, MiÕn §iÖn, In®«nªxia, Ai CËp. D©n sè thÕ giíi lμ 2.500 triÖu, d©n sè ®Õ quèc chØ cã 400 triÖu. Phe x· héi chñ nghÜa cμng ph¸t triÓn th× phe ®Õ quèc cμng "teo" l¹i, phe x· héi chñ nghÜa ngμy cμng m¹nh th× phe ®Õ quèc ngμy cμng ®i ®Õn ®−êng cïng. D©n ta, §¶ng ta cã gãp phÇn quan träng vμo th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi, cña hoμ b×nh. Ta hÕt søc tin t−ëng vμo th¾ng lîi Êy, mÆc dÇu tr−íc m¾t cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n, khã kh¨n trong ®êi sèng, khã kh¨n v× ®Êt n−íc bÞ t¹m thêi chia c¾t. Nh−ng khã kh¨n chØ lμ nhÊt thêi cßn thuËn lîi th× lμ c¨n b¶n. Ta tin ch¾c ta th¾ng lîi. Do ®ã mμ ra søc kh¾c phôc khuyÕt ®iÓm, ph¸t huy −u ®iÓm. §ã lμ ý nghÜa tãm t¾t cña hai b¶n Tuyªn bè vμ Tuyªn ng«n. Mçi ng−êi ®Òu ph¶i gãp phÇn thùc hiÖn ý nghÜa vμ môc ®Ých cña hai b¶n ®ã. C¸c c« c¸c chó cã quyÕt t©m thùc hiÖn kh«ng? Cuèi cïng, B¸c chóc c¸c c« c¸c chó ®oμn kÕt, tiÕn bé, g¾ng lμm trßn nhiÖm vô vÎ vang cña nh©n d©n, cña §¶ng giao cho(Cuèi cïng Ng−êi tÆng héi nghÞ bμi th¬ sau) §oμn kÕt, c¶nh gi¸c, Liªm, chÝnh, kiÖm, cÇn. Hoμn thμnh nhiÖm vô, Kh¾c phôc khã kh¨n, Dòng c¶m tr−íc ®Þch, V× n−íc quªn th©n, Trung thμnh víi §¶ng, TËn tuþ víi d©n. Nãi ngμy 28-1-1958. Tμi liÖu l−u t¹i ViÖn lÞch sö §¶ng.
 • 22. 34 35 hå chÝ Minh toμn tËp TUY£N Bè VíI C¸C §¹I Sø TRONG Uû BAN QUèC TÕ GI¸M S¸T Vμ KIÓM SO¸T VIÖC THI HμNH HIÖP §ÞNH Gi¥NEV¥ VÒ VIÖT NAM Trong t×nh h×nh hiÖn nay t− t−ëng hoμ b×nh th−¬ng l−îng ®ang cã nh÷ng tiÕn triÓn míi trªn thÕ giíi. Mäi vÊn ®Ò gi÷a c¸c n−íc ®Òu cã thÓ gi¶i quyÕt b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh th−¬ng l−îng. MiÒn B¾c vμ miÒn Nam lμ hai bé phËn cña mét n−íc, kh«ng lÏ g× nh÷ng nhμ cã tr¸ch nhiÖm gi÷a hai miÒn l¹i kh«ng thÓ cïng nhau gÆp gì vμ bμn b¹c ®Ó sím thùc hiÖn ý nguyÖn thiÕt tha cña toμn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam lμ thèng nhÊt Tæ quèc b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh. ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ lu«n lu«n s½n sμng cïng víi chÝnh quyÒn miÒn Nam t×m mäi biÖn ph¸p nh»m thèng nhÊt ®Êt n−íc trªn c¬ së HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬. Mong r»ng chÝnh quyÒn miÒn Nam ®¸p l¹i nh÷ng ®Ò nghÞ hîp t×nh, hîp lý cña ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ lßng mong muèn cña toμn d©n, më héi nghÞ hiÖp th−¬ng, bμn b¹c viÖc tiÕp tôc thi hμnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, tr−íc m¾t lμ ®Æt l¹i quan hÖ b×nh th−êng gi÷a hai miÒn. Nãi ngμy 3-2-1958. B¸o Nh©n d©n, sè 1427, ngμy 4-2-1958. NãI CHUYÖN VíI §åNG BμO T¹I S¢N BAY GIA L¢M TR¦íC KHI §I TH¡M ÊN §é Vμ MIÕN §IÖN H«m nay, nhËn lêi mêi cña ChÝnh phñ n−íc Ên §é anh em vμ ChÝnh phñ n−íc MiÕn §iÖn anh em, t«i cïng cô Phan KÕ To¹i, c¸c ®ång chÝ Hoμng Minh Gi¸m, Ph¹m Hïng, Phan Anh sang th¨m n−íc Ên §é vμ n−íc MiÕn §iÖn anh em. Chóng t«i sÏ chuyÓn lêi chμo th©n ¸i cña nh©n d©n ta cho nh©n d©n hai n−íc b¹n. Môc ®Ých chóng t«i ®i lμ th¾t chÆt h¬n n÷a t×nh h÷u nghÞ gi÷a n−íc ViÖt Nam, Ên §é vμ MiÕn §iÖn, ®ång thêi ®Ó t¨ng c−êng t×nh ®oμn kÕt gi÷a c¸c d©n téc ¸ - Phi, do ®ã thªm lùc l−îng gi÷ g×n hoμ b×nh thÕ giíi. Lóc chóng t«i ®i vÒ lμ ngμy TÕt, vËy chóc ®ång bμo ë nhμ tæ chøc TÕt vui vÎ, khoÎ m¹nh, nh−ng tiÕt kiÖm. Chóc c¸n bé vμ ®ång bμo n«ng d©n thi ®ua víi c¸n bé vμ ®ång bμo H−ng Yªn chèng h¹n th¾ng lîi. Trong phong trμo chèng h¹n nμy, bé ®éi vμ thanh niªn ®· cã nhiÒu thμnh tÝch kh¸; vËy mong bé ®éi vμ c¸c ch¸u thanh niªn cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó cã thμnh tÝch h¬n n÷a. N−íc Ên §é lμ mét n−íc rÊt to vμ nh©n d©n Ên §é rÊt anh dòng. Tr−íc ®©y cïng hoμn c¶nh nh− chóng ta bÞ thùc d©n ¸p bøc, nh©n d©n Ên §é vμ MiÕn §iÖn ®· ®Êu tranh th¾ng lîi cho ®éc lËp d©n téc vμ ®ang x©y dùng ®Êt n−íc. Chóng t«i ®i ch¾c häc ®−îc nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u. Lóc vÒ sÏ thuËt l¹i cho ®ång bμo nghe ®Ó häc tËp anh em chóng ta. Nãi ngμy 4-2-1958. B¸o Nh©n d©n , sè 1428, ngμy 5-2-1958.
 • 23. 36 37 hå chÝ Minh toμn tËp §¸P Tõ T¹I S¢N BAY PALAM (NIU §£LI - ÊN §é) Th−a Tæng thèng Ragi¨ng®ra Prax¸t kÝnh mÕn, Th−a Thñ t−íng Giaoah¸clan Nªru kÝnh mÕn, Th−a c¸c b¹n, Th−a anh chÞ em, Chóng t«i rÊt sung s−íng ®−îc Tæng thèng Ragi¨ng®ra Prax¸t mêi sang th¨m n−íc Céng hoμ Ên §é vÜ ®¹i. Chóng t«i thËt lßng c¶m ¬n sù ®ãn tiÕp th©n mËt vμ long träng cña c¸c b¹n. Chóng t«i xin chuyÓn tíi c¸c vÞ vμ toμn thÓ nh©n d©n Ên §é anh em lêi chμo mõng th¾m thiÕt nhÊt cña nh©n d©n ViÖt Nam. Chóng t«i ®Õn th¨m ®Êt n−íc vÜ ®¹i cña c¸c b¹n víi mèi c¶m t×nh s©u s¾c ®· g¾n bã hai d©n téc chóng ta. HiÖn nay, trªn thÕ giíi 1.200 triÖu nh©n d©n ¸ - Phi ®· ®−îc gi¶i phãng, trong ®ã cã 400 triÖu nh©n d©n Ên §é; ®ã lμ mét sù kiÖn rÊt quan träng. N−íc Céng hoμ Ên §é ngμy nay lμ mét n−íc ®éc lËp hïng m¹nh, ®· cã nhiÒu cèng hiÕn quý b¸u cho hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi vμ ®ang gi÷ mét vai trß quan träng trªn tr−êng quèc tÕ. Sau 8, 9 n¨m kh¸ng chiÕn gian khæ, nh©n d©n ViÖt Nam ®· giμnh ®−îc th¾ng lîi. HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®· chÊm døt cuéc chiÕn tranh x©m l−îc, ®· c«ng nhËn chñ quyÒn, ®éc lËp, thèng nhÊt vμ toμn vÑn l·nh thæ cña ViÖt Nam. HiÖn nay, nh©n d©n ViÖt Nam chóng t«i ®ang ra søc cñng cè hoμ b×nh, x©y dùng ®Êt n−íc vμ ®Êu tranh thèng nhÊt Tæ quèc. N−íc Céng hoμ Ên §é ®· cã nh÷ng cèng hiÕn quan träng vμo viÖc lËp l¹i hoμ b×nh ë ViÖt Nam. Uû ban Quèc tÕ do Ên §é lμm Chñ tÞch ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc thi hμnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ë ViÖt Nam. Nh©n d©n ViÖt Nam lu«n lu«n biÕt ¬n ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ên §é. Nh©n d©n ViÖt Nam rÊt vui mõng thÊy quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a hai n−íc chóng ta ngμy cμng ph¸t triÓn. LÇn nμy, chóng t«i rÊt vui mõng cã dÞp gÆp Tæng thèng Ragi¨ng®ra Prax¸t kÝnh mÕn, gÆp l¹i Thñ t−íng Giaoah¸clan Nªru kÝnh mÕn, lμ ng−êi b¹n tèt mμ nh©n d©n ViÖt Nam ®· sung s−íng ®ãn tiÕp t¹i Hμ Néi. Cuéc ®i th¨m n−íc Céng hoμ Ên §é lÇn nμy sÏ lμm cho chóng t«i hiÓu biÕt h¬n nh©n d©n Ên §é anh dòng ®ang ra søc x©y dùng ®Êt n−íc vμ chóng t«i sÏ ®−îc häc hái nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cña c¸c b¹n trong viÖc x©y dùng kinh tÕ vμ ph¸t triÓn v¨n ho¸. Chóng t«i tin r»ng cuéc ®i th¨m lÇn nμy sÏ th¾t chÆt h¬n n÷a quan hÖ h÷u nghÞ hîp t¸c gi÷a hai n−íc chóng ta, ®ång thêi gãp phÇn t¨ng c−êng t×nh ®oμn kÕt gi÷a c¸c n−íc ¸ - Phi vμ cñng cè hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi. Mét lÇn n÷a, xin c¶m ¬n c¸c b¹n ®· ®ãn tiÕp chóng t«i mét c¸ch nhiÖt liÖt. T×nh h÷u nghÞ bÒn v÷ng gi÷a hai n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ Céng hoμ Ên §é mu«n n¨m! Hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi mu«n n¨m! N¨m nguyªn t¾c chung sèng hoμ b×nh mu«n n¨m! Panch S 5F1 ) ! §äc ngμy 5-2-1958. S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, 1960, t.V, tr.30-31. _________ 1) Panch Sheela nghÜa lμ 5 nguyªn t¾c chung sèng hoμ b×nh.
 • 24. 38 39 hå chÝ Minh toμn tËp DIÔN V¡N T¹I CUéC MÝT TINH CñA NH¢N D¢N NIU §£LI (ÊN §é) Th−a «ng Chñ tÞch Héi ®ång ThÞ chÝnh Niu §ªli, Th−a c¸c cô phô l·o, c¸c anh chÞ em, c¸c ch¸u thanh niªn vμ nhi ®ång, Nh©n d©n ViÖt Nam ®· sung s−íng ®−îc hoan nghªnh Thñ t−íng Nªru vμ Phã Tæng thèng Ra®acrixnan. LÇn nμy chóng t«i rÊt sung s−íng ®−îc sang th¨m n−íc Ên §é vÜ ®¹i, quª h−¬ng cña §øc PhËt vμ cña Th¸nh G¨ng®i. Chóng t«i ®· ®−îc ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ên §é ®ãn tiÕp long träng vμ th¾m thiÕt. H«m nay l¹i ®−îc gÆp c¸c b¹n ë ®©y, chóng t«i xin thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam c¶m ¬n c¸c b¹n vμ xin göi tíi toμn thÓ anh chÞ em c«ng d©n Ên §é vμ Thñ ®« Niu §ªli lêi chμo h÷u nghÞ th©n thiÕt nhÊt. Nh©n d©n hai n−íc chóng ta ®· cã nh÷ng quan hÖ anh em tõ l©u ®êi. NÒn v¨n ho¸ vμ ®¹o PhËt cña Ên §é ®· truyÒn sang ViÖt Nam tõ thêi cæ. D−íi ¸ch thèng trÞ cña thùc d©n, quan hÖ gi÷a hai n−íc chóng ta t¹m bÞ gi¸n ®o¹n trong mét thêi kú. Nh−ng t×nh h÷u nghÞ cæ truyÒn lu«n lu«n g¾n bã hai d©n téc chóng ta. Ngμy nay, Ên §é lμ mét n−íc hïng m¹nh, ®ãng mét vai trß quan träng trªn thÕ giíi. D−íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña Thñ t−íng Nªru, l·nh tô lçi l¹c, c¸c b¹n ®· thu ®−îc nhiÒu thμnh tÝch to lín trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n−íc, ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ tèt ®Ñp cã truyÒn thèng l©u ®êi vμ kiÕn thiÕt mét nÒn kinh tÕ tù chñ. Chóng t«i ®−îc biÕt nh÷ng cè g¾ng to lín cña ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ên §é trong viÖc x©y dùng ®Êt n−íc vμ nh÷ng thμnh tÝch cña c¸c nhμ khoa häc Ên §é gãp phÇn quan träng vμo c«ng cuéc x©y dùng n−íc nhμ. Nh÷ng ®iÒu Êy chøng tá r»ng khi mét d©n téc ®· ®−îc ®éc lËp, th× cã ®ñ kh¶ n¨ng x©y dùng mét ®êi sèng ngμy cμng t−¬i ®Ñp. Chóng t«i chóc mõng c¸c b¹n vÒ nh÷ng thμnh tÝch tèt ®· thu ®−îc trong kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt vμ chóc c¸c b¹n thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi to lín h¬n n÷a trong c«ng cuéc tiÕn hμnh kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø hai. Cïng víi nh©n d©n Ên §é vÜ ®¹i, nhiÒu n−íc ¸ - Phi ®· tho¸t khái ¸ch thùc d©n, trë thμnh nh÷ng n−íc ®éc lËp. Nh©n d©n Trung Quèc ®ang h¨ng h¸i x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Nh©n d©n c¸c n−íc §«ng - Nam ¸, c¸c n−íc Trung, CËn §«ng ®· vïng dËy, kiªn quyÕt giμnh l¹i vμ b¶o vÖ quyÒn tù do ®éc lËp cña m×nh. Nh©n d©n ch©u Phi ®ang anh dòng ®Êu tranh chèng ¸ch thùc d©n. ChÕ ®é thuéc ®Þa ®ang tan vì kh«ng g× cøu v·n ®−îc. Thêi kú bän thùc d©n lμm m−a lμm giã ®· qua råi. §· ®Õn lóc nh©n d©n thÕ giíi lμm chñ vËn mÖnh cña m×nh. Tuy vËy, vÉn cßn mét sè n−íc ¸ - Phi ®ang ®au khæ d−íi gãt s¾t cña chñ nghÜa thùc d©n. Chóng thμnh lËp nh÷ng khèi qu©n sù x©m l−îc (khèi §«ng - Nam ¸13 vμ B¸t®a14 ), chóng ®Æt nh÷ng c¨n cø qu©n sù trªn l·nh thæ c¸c n−íc kh¸c vμ can thiÖp vμo néi trÞ cña c¸c n−íc Êy. Chóng kh«ng tõ nh÷ng thñ ®o¹n th©m ®éc nμo ®Ó hßng chiÕm l¹i ®Þa vÞ thèng trÞ cò cña chóng. Nh−ng chóng ®· thÊt b¹i. Nh©n d©n c¸c n−íc ¸ - Phi ngμy cμng ®oμn kÕt chÆt chÏ, ñng hé lÉn nhau ®Ó chèng l¹i chñ nghÜa thùc d©n. Trong phong trμo ®Êu tranh chèng chñ nghÜa thùc d©n, Ên §é ®· gãp mét phÇn to lín. ViÖt Nam còng ®· gãp phÇn nhá cña m×nh. Nh©n d©n ViÖt Nam ®· ®Êu tranh h¬n 80 n¨m chèng thùc d©n Ph¸p vμ ®· kh¸ng chiÕn víi hoμn c¶nh hÕt søc khã kh¨n trong 8, 9 n¨m tr−êng. KÕt qu¶ nh©n d©n ViÖt
 • 25. 40 41 hå chÝ Minh toμn tËp Nam ®· th¾ng bän thùc d©n. ViÖc ®ã chøng tá r»ng mét d©n téc biÕt ®oμn kÕt nhÊt trÝ, quyÕt t©m chiÕn ®Êu vμ ®−îc sù ñng hé cña nh©n d©n thÕ giíi, th× cuèi cïng nhÊt ®Þnh giμnh ®−îc tù do ®éc lËp. Héi nghÞ Gi¬nev¬ ®· chÊm døt cuéc chiÕn tranh x©m l−îc ë ViÖt Nam vμ ®· c«ng nhËn chñ quyÒn, ®éc lËp, thèng nhÊt vμ toμn vÑn l·nh thæ cña ViÖt Nam. Chóng t«i thμnh thËt c¶m ¬n ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ên §é ®· gãp phÇn xøng ®¸ng vμo viÖc ®−a Héi nghÞ Gi¬nev¬ ®Õn thμnh c«ng vμ ®· cè g¾ng nhiÒu trong khi lμm nhiÖm vô Chñ tÞch Uû ban Quèc tÕ gi¸m s¸t vμ kiÓm so¸t trong viÖc thi hμnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ vÒ ViÖt Nam. HiÖn nay nguyÖn väng thiÕt tha nhÊt cña nh©n d©n ViÖt Nam, lμ thèng nhÊt Tæ quèc b»ng tæng tuyÓn cö tù do nh− HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®· quy ®Þnh. Nh−ng v× ©m m−u ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc vμ bän tay sai cña chóng cho nªn n−íc ViÖt Nam ®Õn nay ch−a ®−îc thèng nhÊt. N−íc ViÖt Nam lμ mét, tõ Nam chÝ B¾c chung mét tiÕng nãi, mét lÞch sö, mét nÒn v¨n ho¸ vμ mét nÒn kinh tÕ. Nh©n d©n ViÖt Nam ®· hy sinh nhiÒu x−¬ng m¸u ®Êu tranh cho tù do ®éc lËp, quyÕt kh«ng mét lùc l−îng nμo ng¨n c¶n ®−îc sù nghiÖp thèng nhÊt Tæ quèc cña m×nh. Chóng t«i tin ch¾c r»ng cuéc ®Êu tranh cho thèng nhÊt Tæ quèc cña chóng t«i nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng lîi, v× chóng t«i cã chÝnh nghÜa, v× nh©n d©n chóng t«i ®oμn kÕt, v× chóng t«i ®−îc sù ®ång t×nh cña c¸c b¹n, cña nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh trªn thÕ giíi. Chóng t«i ®Êu tranh cho hoμ b×nh. V× cã hoμ b×nh, chóng t«i míi cã ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng ®Êt n−íc. Chóng t«i rÊt quý träng lßng yªu hoμ b×nh cña nh©n d©n Ên §é. Chóng t«i hÕt søc t¸n thμnh n¨m nguyªn t¾c chung sèng hoμ b×nh15 mμ Thñ t−íng Nªru lμ mét trong nh÷ng ng−êi ®Ò x−íng ngμy cμng ®−îc nhiÒu n−íc ñng hé vμ thùc hiÖn. Chóng ta cÇn cã hoμ b×nh ®Ó x©y dùng mét cuéc ®êi h¹nh phóc cho nh©n d©n vμ con ch¸u chóng ta. V× muèn hoμ b×nh cho nªn chóng ta thï ghÐt chiÕn tranh vμ kiªn quyÕt chèng chiÕn tranh. T×nh h×nh thÕ giíi ph¸t triÓn hiÖn nay cã lîi cho phong trμo hoμ b×nh. Trong hμng ngò cña c¸c lùc l−îng hoμ b×nh cã 1.200 triÖu nh©n d©n ¸ - Phi ®· ®−îc gi¶i phãng, cã Liªn X« vμ c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa, cã hμng tr¨m triÖu nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh ë ngay trong c¸c n−íc ®Õ quèc. Vai trß cña c¸c n−íc ¸ - Phi chóng ta trong viÖc b¶o vÖ hoμ b×nh ngμy cμng to lín. Héi nghÞ ®oμn kÕt nh©n d©n ch©u ¸ do Ên §é tæ chøc, råi ®Õn Héi nghÞ B¨ng®ung ®· thùc hiÖn t×nh ®oμn kÕt ¸ - Phi chèng chñ nghÜa thùc d©n, b¶o vÖ hoμ b×nh. §¹i héi L¬ Ke võa qua ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ tinh thÇn vμ lùc l−îng cña Héi nghÞ B¨ng®ung. Phong trμo ®Êu tranh cho hoμ b×nh ®−¬ng lan réng kh¾p thÕ giíi. Nh©n d©n c¸c n−íc ®Òu ®ßi ph¶i chÊm døt cuéc ch¹y ®ua vò trang, tμi gi¶m binh bÞ, cÊm s¶n xuÊt, cÊm thö vμ cÊm dïng vò khÝ nguyªn tö vμ khinh khÝ; ®ßi gi¶i t¸n c¸c khèi qu©n sù x©m l−îc, thñ tiªu c¸c c¨n cø qu©n sù ë n−íc ngoμi. Nh©n d©n c¸c n−íc ®ßi më cuéc héi nghÞ nh÷ng ng−êi ®øng ®Çu chÝnh phñ c¸c n−íc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò quèc tÕ b»ng ph−¬ng ph¸p th−¬ng l−îng hoμ b×nh ®Ó lμm dÞu t×nh h×nh thÕ giíi. Ch¾c r»ng ý nguyÖn hoμ b×nh cña nh©n d©n thÕ giíi nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng mäi ©m m−u g©y chiÕn. Th−a c¸c b¹n, Chóng t«i sung s−íng nhËn thÊy trong cuéc ®Êu tranh chung cho hoμ b×nh thÕ giíi, cho ®éc lËp d©n téc, nh©n d©n hai n−íc chóng ta s¸t c¸nh víi nhau, cïng nhau theo ®uæi môc ®Ých chung. Chóng t«i ch¾c r»ng nh©n d©n Ên §é mong cho ViÖt Nam sím thèng nhÊt, còng nh− nh©n d©n ViÖt Nam mong cho vïng Goa sím trë vÒ trong ®¹i gia ®×nh Ên §é. Tõ ngμy hoμ b×nh lËp l¹i trªn ®Êt n−íc chóng t«i, gi÷a hai n−íc chóng ta ®· cã nh÷ng quan hÖ mËt thiÕt. Chóng ta ®· cã nh÷ng quan hÖ tèt vÒ kinh tÕ vμ v¨n ho¸. Chóng ta ®·
 • 26. 42 43 hå chÝ Minh toμn tËp trao ®æi nh÷ng ph¸i ®oμn h÷u nghÞ. Chóng t«i hoan nghªnh mäi c¬ héi ®Ó t¨ng c−êng quan hÖ gi÷a hai n−íc chóng ta vμ víi c¸c n−íc ¸ - Phi, chóng t«i tin ch¾c r»ng cuéc ®i th¨m n−íc Céng hoμ Ên §é lÇn nμy cña chóng t«i cμng th¾t chÆt thªm n÷a t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta, ®ång thêi gãp phÇn t¨ng c−êng t×nh ®oμn kÕt gi÷a c¸c n−íc ¸ - Phi vμ cñng cè hoμ b×nh ë ch©u ¸ vμ thÕ giíi. Mét lÇn n÷a, chóng t«i xin göi lêi chμo th©n ¸i cña chóng t«i vμ cña nh©n d©n Thñ ®« Hμ Néi ®Õn toμn thÓ anh chÞ em c«ng d©n Thñ ®« Niu §ªli. T×nh h÷u nghÞ ViÖt - Ên mu«n n¨m! Hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi mu«n n¨m! ViÖt Nam - Hin®i bhai bhai!6F 1) §äc chiÒu 6-2-1958. S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, 1960, t.V, tr. 32-36. _________ 1) ViÖt Nam - Ên §é lμ anh em. §¸P Tõ TRONG BUæI TIÖC DO TæNG THèNG PRAX¸T CHI£U §·I Th−a Tæng thèng Ragi¨ng®ra Prax¸t kÝnh mÕn, Th−a Thñ t−íng Giaoah¸clan Nªru kÝnh mÕn, Th−a c¸c vÞ, Chóng t«i xin thËt lßng c¶m ¬n Tæng thèng Ragi¨ng®ra Prax¸t vÒ nh÷ng lêi chóc mõng tèt ®Ñp vμ h÷u nghÞ ®èi víi chóng t«i. §ã lμ mét vinh dù kh«ng nh÷ng cho c¸ nh©n t«i mμ cho c¶ nh©n d©n ViÖt Nam. Khi ®Õn ®Êt n−íc Ên §é vÜ ®¹i, chóng t«i rÊt c¶m ®éng vμ sung s−íng ®−îc ®Õn quª h−¬ng cña mét trong nh÷ng nÒn v¨n minh l©u ®êi nhÊt cña thÕ giíi. V¨n ho¸, triÕt häc vμ nghÖ thuËt cña n−íc Ên §é ®· ph¸t triÓn rùc rì vμ cã nh÷ng cèng hiÕn to lín cho loμi ng−êi. NÒn t¶ng vμ truyÒn thèng cña triÕt häc Ên §é lμ lý t−ëng hoμ b×nh b¸c ¸i. Liªn tiÕp trong nhiÒu thÕ kû, t− t−ëng PhËt gi¸o, nghÖ thuËt, khoa häc Ên §é ®· lan kh¾p thÕ giíi. Nh−ng chñ nghÜa thùc d©n ®· x©m l−îc n−íc Ên §é hμng tr¨m n¨m, ®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nh©n d©n Ên §é. §Ó giμnh l¹i ®éc lËp, tù do cña m×nh, nh©n d©n Ên §é ®· anh dòng vμ bÒn bØ ®Êu tranh chèng chñ nghÜa thùc d©n. HiÖn nay, Ên §é lμ mét n−íc lín gi÷ mét vai trß ngμy cμng quan träng trªn thÕ giíi. ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ên §é ®· ®ãng gãp nhiÒu vμo viÖc gi÷ g×n hoμ b×nh thÕ giíi, ph¸t triÓn quan hÖ h÷u nghÞ vμ hîp t¸c quèc tÕ gi÷a c¸c n−íc trªn c¬ së n¨m nguyªn t¾c chung sèng hoμ b×nh. Trung thμnh víi tinh thÇn
 • 27. 44 45 hå chÝ Minh toμn tËp B¨ng®ung, ChÝnh phñ Ên §é ®· gãp phÇn quan träng trong viÖc x©y dùng khèi ®¹i ®oμn kÕt cña c¸c n−íc ¸ - Phi. VÒ mÆt kinh tÕ, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ên §é ®· hoμn thμnh tèt kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt, ®ang ra søc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø hai. VÒ v¨n ho¸, c¸c nhμ b¸c häc, c¸c nhμ trÝ thøc, ®· ph¸t huy truyÒn thèng vÎ vang cña Th¸nh G¨ng®i vμ nhμ ®¹i thi hμo Tago vμ ®ang ra søc gãp phÇn xøng ®¸ng vμo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n−íc. Chóng t«i xin thμnh t©m chóc nh©n d©n Ên §é anh em ngμy cμng thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi, n−íc Ên §é ngμy cμng giμu m¹nh. Th−a c¸c vÞ, HiÖn nay, lùc l−îng hiÕu chiÕn trªn thÕ giíi ®ang ©m m−u x« ®Èy loμi ng−êi vμo mét cuéc chiÕn tranh v« cïng tμn khèc. Nh©n d©n thÕ giíi ch¸n ghÐt vμ c¨m thï chiÕn tranh. Nh©n d©n thÕ giíi ®· kh«ng ngõng ®Êu tranh ®Ó g×n gi÷ vμ cñng cè hoμ b×nh; trong cuéc ®Êu tranh cho hoμ b×nh, Ên §é ®· cã nhiÒu cèng hiÕn lín. Lùc l−îng hoμ b×nh hiÖn nay m¹nh h¬n bao giê hÕt vμ cã kh¶ n¨ng ng¨n ngõa chiÕn tranh. Nh−ng bän hiÕu chiÕn ch−a tõ bá ©m m−u g©y chiÕn cña chóng, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ nhiÖt liÖt hoan nghªnh mäi s¸ng kiÕn, mäi cè g¾ng nh»m lμm cho t×nh h×nh thÕ giíi bít c¨ng th¼ng. Chóng t«i hoμn toμn ®ång ý víi Thñ t−íng Nªru t¸n thμnh ®Ò nghÞ cña Liªn X« vÒ viÖc nh÷ng ng−êi ®øng ®Çu c¸c n−íc më mét cuéc héi nghÞ nh»m t¨ng c−êng sù hîp t¸c quèc tÕ vμ lßng tin cËy lÉn nhau ®Ó gi÷ g×n hßa b×nh thÕ giíi. Chóng t«i còng ph¶n ®èi tÊt c¶ c¸c khèi qu©n sù x©m l−îc. Chóng t«i t¸n thμnh viÖc tæng tμi gi¶m qu©n bÞ, t¸n thμnh viÖc cÊm thö vμ dïng vò khÝ nguyªn tö vμ khinh khÝ. ChÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ lμ ra søc gãp phÇn vμo sù nghiÖp hoμ b×nh thÕ giíi. HiÖn nay, ë n−íc ViÖt Nam chóng t«i, do sù can thiÖp cña chñ nghÜa thùc d©n mμ viÖc thèng nhÊt ®Êt n−íc ch−a ®−îc thùc hiÖn b»ng tæng tuyÓn cö tù do nh− HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®· quy ®Þnh. §ã lμ mét sù x©m ph¹m ®Õn t×nh c¶m vμ chñ quyÒn cña nh©n d©n ViÖt Nam. Tõ ®· l©u, n−íc ViÖt Nam lμ mét, d©n téc ViÖt Nam lμ mét, kh«ng ai cã thÓ chia c¾t ®−îc. Chóng t«i kiªn quyÕt phÊn ®Êu ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt ®Êt n−íc trªn c¬ së ®éc lËp vμ d©n chñ b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh. Cã chÝnh nghÜa, cã søc ®¹i ®oμn kÕt toμn d©n, cã sù ®ång t×nh vμ ñng hé cña nh©n d©n thÕ giíi, chóng t«i tin ch¾c r»ng n−íc ViÖt Nam nhÊt ®Þnh sÏ thèng nhÊt. Thay mÆt ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n d©n ViÖt Nam, t«i xin c¶m ¬n Uû ban Quèc tÕ do Ên §é lμm Chñ tÞch, ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc gi¸m s¸t vμ kiÓm so¸t thi hμnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ë ViÖt Nam. Trong viÖc ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n d©n ViÖt Nam lu«n lu«n biÕt ¬n sù ®ång t×nh vμ ñng hé cña ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ên §é anh em. Nh©n d©n ViÖt Nam lu«n lu«n nhí r»ng Th¸nh G¨ng®i ñng hé cuéc kh¸ng chiÕn cña ViÖt Nam ngay khi míi b¾t ®Çu vμ Thñ t−íng Nªru ®· nhiÒu lÇn lªn tiÕng ph¶n ®èi cuéc chiÕn tranh x©m l−îc ë ViÖt Nam. ViÖc Thñ t−íng Giaoah¸clan Nªru vμ Phã Tæng thèng X¸cvapali Ra®acrixnan ®· sang th¨m n−íc ViÖt Nam ®· th¾t chÆt thªm t×nh h÷u nghÞ s½n cã gi÷a hai n−íc chóng ta. Chóng t«i tin r»ng cuéc ®i th¨m Ên §é lÇn nμy cña chóng t«i sÏ t¨ng c−êng h¬n n÷a quan hÖ h÷u nghÞ Êy, ®ång thêi gãp mét phÇn vμo viÖc cñng cè vμ ph¸t triÓn khèi ®¹i ®oμn kÕt cña c¸c n−íc ¸ - Phi. Cuèi cïng, xin mêi c¸c vÞ n©ng cèc: Chóc søc khoÎ cña Tæng thèng Ragi¨ng®ra Prax¸t, cña
 • 28. 46 47 hå chÝ Minh toμn tËp Thñ t−íng Giaoah¸clan Nªru. Chóc søc khoÎ c¸c vÞ h«m nay cã mÆt ë ®©y. Chóc sù phån thÞnh cña n−íc Céng hoμ Ên §é vÜ ®¹i. Chóc t×nh h÷u nghÞ kh«ng g× lay chuyÓn ®−îc gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ Ên §é. Chóc khèi ®¹i ®oμn kÕt gi÷a c¸c n−íc ¸ - Phi ngμy cμng cñng cè. Chóc hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi ngμy cμng v÷ng bÒn. Panch Sheela! §äc tèi 6-2-1958. S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, 1960, t.V, tr.37-39. TUY£N Bè T¹I CUéC HäP B¸O ë NIU §£LI (ÊN §é) VÒ VÊN §Ò THèNG NHÊT N¦íC VIÖT NAM, QUAN HÖ GI÷A VIÖT NAM VíI C¸C N¦íC L¸NG GIÒNG Vμ C¸C N¦íC TRONG PHE X· HéI CHñ NGHÜa7F1 ) - LËp tr−êng cña chóng t«i rÊt râ rμng vμ tr−íc sau nh− mét lμ thèng nhÊt n−íc ViÖt Nam trªn c¬ së ®éc lËp, d©n chñ, b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh theo nh− HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®· quy ®Þnh. Chóng t«i s½n sμng hiÖp th−¬ng víi c¸c nhμ cÇm quyÒn miÒn Nam ViÖt Nam ®Ó bμn vÒ vÊn ®Ò tæ chøc tæng tuyÓn cö tù do trong c¶ n−íc nh»m thèng nhÊt n−íc ViÖt Nam. MiÒn Nam ViÖt Nam lμ thÞt cña thÞt chóng t«i, lμ m¸u cña m¸u chóng t«i. Nh©n d©n ViÖt Nam sÏ ®−îc thèng nhÊt. - Nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a Ên §é vμ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ rÊt tèt ®Ñp. Nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ víi V−¬ng quèc Lμo vμ V−¬ng quèc Kh¬me ®Òu lμ nh÷ng quan hÖ l¸ng giÒng tèt dùa trªn c¬ së _________ 1) §Çu ®Ò lμ cña chóng t«i (B.T).
 • 29. 48 49 hå chÝ Minh toμn tËp n¨m nguyªn t¾c chung sèng hoμ b×nh. ChØ cã bän thùc d©n lμ kh«ng hμi lßng vÒ viÖc thèng nhÊt n−íc Lμo vμ vÒ viÖc V−¬ng quèc Lμo vμ Kh¬me theo ®uæi chÝnh s¸ch hoμ b×nh trung lËp. Nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ víi Liªn X«, Trung Quèc vμ c¸c n−íc trong phe x· héi chñ nghÜa rÊt tèt ®Ñp vμ lμ nh÷ng mèi quan hÖ anh em dùa trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng vμ hai bªn cïng cã lîi. Nãi chiÒu 7-2-1958. B¸o Nh©n d©n, sè 1432, ngμy 9 - 2 - 1958. BμI NãI T¹I HéI NH÷NG NG¦êI ÊN NGHI£N CøU C¸C VÊN §Ò QUèC TÕ Th−a c¸c vÞ, Nh©n dÞp ®i th¨m n−íc Ên §é t−¬i ®Ñp, h«m nay chóng t«i rÊt sung s−íng ®−îc gÆp c¸c vÞ. Chóng t«i xin nhiÖt liÖt chμo mõng vμ c¶m ¬n c¸c vÞ ®ãn tiÕp chóng t«i mét c¸ch th©n mËt. T«i xin tãm t¾t tr×nh bμy vÒ t×nh h×nh n−íc ViÖt Nam chóng t«i nh− sau: N−íc ViÖt Nam thμnh lËp ®· h¬n 2 ngh×n n¨m. ViÖt Nam lμ mét d©n téc cã chung mét lÞch sö, mét thø tiÕng, mét nÒn kinh tÕ vμ v¨n ho¸. D©n téc ViÖt Nam ®· cïng nhau ®oμn kÕt nhÊt trÝ trong lao ®éng x©y dùng vμ trong chiÕn ®Êu chèng ngo¹i x©m. N−íc ViÖt Nam lμ mét khèi thèng nhÊt. Tõ khi thùc d©n Ph¸p ®Æt ¸ch n« lÖ lªn ®Êt n−íc ViÖt Nam, hä chia c¾t ®Êt n−íc chóng t«i lμm 3 xø: B¾c Kú, Trung Kú, Nam Kú, mçi xø theo mét quy chÕ chÝnh trÞ riªng nh−ng chung quy vÉn lμ chÕ ®é ¸p bøc bãc lét thuéc ®Þa. Víi ph−¬ng ch©m cæ truyÒn "chia ®Ó trÞ", hä hy väng tiªu diÖt tinh thÇn ®Êu tranh cña nh©n d©n ViÖt Nam. Nh−ng nh©n d©n ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng ®Êu tranh chèng thùc d©n Ph¸p trong gÇn mét thÕ kû. Tõ nh÷ng cuéc khëi nghÜa chèng thùc d©n Ph¸p lóc ®Çu tíi cuéc kh¸ng chiÕn trong 8,9 n¨m võa qua, mÆc dÇu thùc d©n Ph¸p ®· dïng mäi chÝnh s¸ch khñng bè ®μn ¸p hÕt søc tμn khèc, nh−ng cuèi cïng nh©n d©n ViÖt
 • 30. 50 51 hå chÝ Minh toμn tËp Nam ®· lμm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng, lËp nªn n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ®éc lËp vμ thèng nhÊt. Ngay tõ khi míi thμnh lËp, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ®· tuyªn bè: "§èi víi tÊt c¶ c¸c n−íc trªn thÕ giíi, n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ thiÕt tha mong muèn duy tr× t×nh h÷u nghÞ vμ thμnh thËt hîp t¸c trªn c¬ së b×nh ®¼ng vμ t−¬ng trî ®Ó x©y dùng hoμ b×nh thÕ giíi l©u dμi". Chóng t«i muèn hoμ b×nh ®Ó x©y dùng ®Êt n−íc. Nh−ng thùc d©n Ph¸p ®· cè t×nh g©y l¹i chiÕn tranh, hßng c−íp n−íc ViÖt Nam mét lÇn n÷a. Sau khi trë l¹i Nam Bé lÇn thø hai, hä ®· t¸ch Nam Bé ra khái l·nh thæ ViÖt Nam, lËp thμnh c¸i mμ hä gäi lμ n−íc "Nam Kú tù trÞ". Nh−ng nh©n d©n toμn quèc ®· cïng víi nh©n d©n Nam Bé kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn. Tr¶i qua chÝn n¨m kh¸ng chiÕn gian khæ, chóng t«i ®· giμnh ®−îc th¾ng lîi. HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®· ®em l¹i hoμ b×nh ë ViÖt Nam, trªn c¬ së c«ng nhËn n−íc ViÖt Nam cã chñ quyÒn, ®éc lËp, thèng nhÊt vμ toμn vÑn l·nh thæ. Th¾ng lîi cña nh©n d©n ViÖt Nam mét lÇn n÷a chøng tá r»ng kh«ng mét lùc l−îng x©m l−îc nμo cã thÓ ®¸nh b¹i ®−îc cuéc ®Êu tranh cña mét d©n téc yªu n−íc, kiªn quyÕt ®øng lªn ®Ó b¶o vÖ chñ quyÒn, ®éc lËp, thèng nhÊt vμ toμn vÑn l·nh thæ cña m×nh. §Ó gi÷ g×n hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng, HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®· quy ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c vμ biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc ViÖt Nam vμo th¸ng 7 n¨m 1956. Nh−ng ®Õn nay, do sù can thiÖp cña n−íc ngoμi ë miÒn Nam ViÖt Nam, cuéc héi nghÞ hiÖp th−¬ng gi÷a c¸c nhμ ®−¬ng côc ë hai miÒn ®Ó chuÈn bÞ tæng tuyÓn cö tù do nh»m thèng nhÊt ®Êt n−íc ch−a ®−îc thùc hiÖn. §ã lμ mét viÖc tr¸i ng−îc víi nguyÖn väng thiÕt tha cña toμn d©n ViÖt Nam. Tõ n¨m 1955 tíi nay, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ®· cã nhiÒu ®Ò nghÞ cô thÓ víi c¸c nhμ ®−¬ng côc miÒn Nam më héi nghÞ hiÖp th−¬ng ®Ó bμn vÒ tæng tuyÓn cö tù do theo HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®· quy ®Þnh. Nh−ng ®Õn nay, chÝnh quyÒn miÒn Nam vÉn ch−a tr¶ lêi. Cã ng−êi cho r»ng trë lùc chñ yÕu cho sù thèng nhÊt lμ v× hai miÒn cã chÕ ®é kh¸c nhau, hoÆc v× miÒn nμy cã thÓ th«n tÝnh miÒn kia. Theo ý chóng t«i, vÊn ®Ò c¨n b¶n ë ®©y kh«ng ph¶i lμ sù kh¸c nhau vÒ chÕ ®é, vÊn ®Ò c¨n b¶n lμ ph¶i ®Ó cho nh©n d©n c¸i quyÒn ®−îc hoμn toμn tù do lùa chän chÕ ®é nμy hoÆc chÕ ®é kh¸c. Chóng t«i lu«n lu«n chñ tr−¬ng c¸c nhμ cÇm quyÒn ë hai miÒn cïng nhau bμn b¹c ®Ó thèng nhÊt ®Êt n−íc trªn nguyªn t¾c ®Æt lîi Ých tèi cao cña Tæ quèc lªn trªn hÕt vμ hîp víi nguyÖn väng cña toμn d©n. Trong viÖc thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc ViÖt Nam b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh, trë lùc chñ yÕu lμ do ©m m−u cña bän ®Õ quèc vμ tay sai. ¢m m−u ®ã nh»m chia c¾t l©u dμi n−íc ViÖt Nam, biÕn miÒn Nam thμnh c¨n cø qu©n sù cña "chÝnh s¸ch thùc lùc". V× ©m m−u ®ã mμ viÖc thèng nhÊt n−íc ViÖt Nam bÞ c¶n trë, hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng vμ §«ng - Nam ¸ bÞ ®e do¹. HiÖn nay viÖc thèng nhÊt ®Êt n−íc lμ mét yªu cÇu thiÕt tha nhÊt cña toμn ViÖt Nam. §Ó thèng nhÊt n−íc ViÖt Nam b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh, mäi biÖn ph¸p thùc tÕ ®Òu ph¶i xuÊt ph¸t tõ nguyÖn väng hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ cña toμn d©n; ph¶i phï hîp víi HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, ®ång thêi chiÕu cè ®Õn sù tån t¹i cña hai chÕ ®é kh¸c nhau ë hai miÒn. §ã lμ chñ tr−¬ng cña ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. C¸c nhμ ®−¬ng côc hai miÒn cÇn hiÖp th−¬ng ®Ó chuÈn bÞ tæng tuyÓn cö tù do trong toμn quèc. Cuéc tæng tuyÓn cö tù do Êy ph¶i tiÕn hμnh trong toμn quèc theo nguyªn t¾c phæ th«ng, b×nh ®¼ng, trùc tiÕp vμ bÝ mËt, d−íi sù kiÓm so¸t vμ gi¸m s¸t cña ñy ban Quèc tÕ gåm Ên §é, Ba Lan, Cana®a. Qua tæng tuyÓn cö tù do, nh©n d©n hai miÒn B¾c Nam sÏ