Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill

6,284 views

Published on

Published in: Education
5 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,660
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
5
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill

 1. 1. Napoleon Hill Suy nghÜvµ lµm giµuNg−êi dÞch : vâ thÞ hång viÖt
 2. 2. SUY NGHÜ Vµ LµM GIµU B¹n ®ang cÇm trong tay mét trong nh÷ng cuèn s¸ch kú diÖu nhÊt trªn thÕ giíi. VµI LêI VÒ CuèN S¸CH Vµ T¸C GI¶ Trong cuèn s¸ch nµy b¹n sÏ t×m thÊy mét kÕ ho¹ch ®· ®−îc kiÓm nghiÖm, lµm thÕnµo ®Ó trë thµnh ng−êi giµu cã. Cuèn s¸ch sÏ bµy cho b¹n c¸ch hµnh ®éng - vµ hµnh ®éng ngay lËp tøc. SÏ kÓ vÒ®iÒu gióp mét con ng−êi suèt ®êi tiÕn lªn phÝa tr−íc, x©y dùng h¹nh phóc cña riªngm×nh vµ nh©n tµi s¶n lªn trong khi nh÷ng ng−êi kh¸c cßn ch−a b¾t ®Çu. ThËt ra th× c¸i g× tiÕp thªm cho ng−êi nµy søc m¹nh vµ nghÞ lùc, trong khi mÆc chong−êi kh¸c bÞ ®éng? T¹i sao hä cã thÓ nh×n ra t−¬ng lai trong hµng nói vÊn ®Ò vµ tiÕn®Õn ®iÒu hä th−êng m¬ −íc, kh«ng ®Ó ý ®Õn nh÷ng ®ßn ®¸nh ¸c nghiÖt cña sè phËn,trong khi ®ã nh÷ng ng−êi kh¸c hµnh ®éng mét c¸ch tuyÖt väng, lu«n lu«n sai lÇm, vµcuèi cïng còng ch¼ng ®i ®Õn ®©u? NhiÒu n¨m vÒ tr−íc Napoleon Hill trong lóc nãi chuyÖn víi Andrew Carneghi -mét trong nh÷ng ng−êi giµu cã nhÊt hµnh tinh - c¶m gi¸c nh− m×nh ®· thÊy ®−îc sù loÐs¸ng cña §iÒu bÝ mËt vÜ ®¹i nµy. Carneghi khuyªn Hill nªn ph©n tÝch c¸c ph−¬ng ph¸pmµ nh÷ng ng−êi n¾m ®−îc bÝ mËt nµy ®· sö dông, vµ ®−a ra c«ng thøc thµnh c«ng ®Ólµm mÉu vµ thÝ dô cho toµn thÕ giíi. Cuèn s¸ch nµy më ra §iÒu bÝ mËt vµ ®−a ra KÕ ho¹ch hµnh ®éng. Tõ n¨m 1973cuèn s¸ch nµy ®· tr¶i qua 42 lÇn xuÊt b¶n vµ võa ra ®· hÕt ngay lËp tøc. LÇn xuÊt b¶nnµy cã bæ sung thªm nhiÒu t− liÖu míi, trong ®ã cã c¶ viÖc tãm t¾t l¹i phÇn ®· tr×nh bµytrong mçi mét ch−¬ng. Rèt côc, cuèn s¸ch nµy chØ ra con ®−êng duy nhÊt ®óng ®Ó kh¾c phôc tÊt c¶ c¸cch−íng ng¹i vËt, ®¹t tÊt c¶ c¸c môc tiªu ®· ®Æt ra vµ thµnh c«ng, gièng nh− trong phim¶nh, ®Õn víi b¹n tõ con s«ng bÊt tËn cña thêi gian. Cuèn s¸ch nµy sÏ lµm b¹n sù söng sètvÒ n¨ng l−îng c¶i t¹o cuéc sèng. Sau mét thêi gian b¹n sÏ hiÓu t¹i sao nh÷ng ng−êi tùSuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 2
 3. 3. tin vµo b¶n th©n m×nh l¹i ®¹t ®−îc tµi s¶n to lín vµ h¹nh phóc - bëi v× chÝnh b¹n sÏ trëthµnh ng−êi nh− vËy. *** Napoleon Hill sinh n¨m 1883 ë mét c¨n nhµ nhá trong vïng rõng nói Virginia.Thêi trÎ anh ®· ph¶i lµm phãng viªn cho mét tê b¸o ®Ó cã tiÒn ®i häc ë tr−êng §¹i häctæng hîp Georgetown. Tµi lµm b¸o chÝ ®· x¸c ®Þnh sè phËn sau nµy cña anh. C¸c phãngsù xuÊt s¾c cña anh ®· g©y chó ý cho ngµi Robert L.Taylor, thèng ®èc bang Tennessy vµlµ chñ bót t¹p chÝ “Bob Taylors Magazine”. ¤ng ®Æt nhµ b¸o trÎ 25 tuæi ®êi viÕt métlo¹t bµi vÒ con ®−êng thµnh ®¹t cña nh÷ng ng−êi næi tiÕng mµ ®øng ®Çu trong sè ®ã lµAndrew Carneghi. Hill ®· g©y Ên t−îng s©u s¾c cho Carneghi nªn «ng ®· chóc anh métsù nghiÖp lín, ®ßi hái thêi gian hai m−¬i n¨m: ph¶i pháng vÊn chi tiÕt 500 ng−êi Müthµnh ®¹t nhÊt vµ ®−a ra c«ng thøc thµnh c«ng v¹n n¨ng, cã thÓ ¸p dông ngay cho nh÷ngng−êi kh¶ n¨ng kÐm cái nhÊt. Hill ®· ®µm ®¹o víi nh÷ng ng−êi cã tiÕng nh− HenryFord, William Rigle, Clarence Derroy, Luter Berbenk, John Pierpont Morgan vµ c¶ batæng thèng Mü n÷a. N¨m 1928, ®óng hai m−¬i n¨m sau buæi nãi chuyÖn næi tiÕng víiCarneghi, Hill c«ng bè cuèn s¸ch ®Çu tiªn: gi¶ thuyÕt vÒ triÕt lý thµnh c«ng cho c¸ nh©n.Trong suèt thêi gian thu thËp tµi liÖu nµy, anh ®· ph¶i kiÕm sèng b»ng nhiÒu c¸ch kh¸cnhau, kÓ c¶ lµm nh©n viªn qu¶ng c¸o trong tr−êng §¹i häc tæng hîp Chicago vµ xuÊtb¶n t¹p chÝ “Quy t¾c vµng”. Trong thêi gian chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt, Hill lµ chuyªngia vÒ quan hÖ x· héi trong bé m¸y cña tæng thèng Wilson. N¨m 1933, JennigsRandolph, th−îng nghÞ sü bang T©y Virginia, ®· giíi thiÖu «ng víi Teodor Ruzvelt, vµHill l¹i trë thµnh cè vÊn cña tæng thèng. Mét thêi gian sau ®ã, «ng quyÕt ®Þnh hÖ thèngho¸ vµ hoµn thiÖn ®Ò ¸n hai m−¬i n¨m “Suy nghÜ vµ lµm giµu” cña m×nh. N¨m 1952, saukhi thµnh lËp “HiÖp héi Napoleon Hill”, «ng b¾t ®Çu tÝch cùc truyÒn b¸ triÕt lý thµnhc«ng c¸ nh©n vµ l·nh ®¹o “Quü Napoleon Hill”, - mét tæ chøc gi¸o dôc-x· héi cã môc®Ých d¹y mäi ng−êi m«n “khoa häc thµnh ®¹t” nµy. N¨m 1963, Hill ®Ò ra tiÕn ®é vµch−¬ng tr×nh thµnh lËp ViÖn hµn l©m thµnh tùu c¸ nh©n, tæ chøc c¶ viÖc d¹y hµm thô vµ®µo t¹o t¹i nhµ. ¤ng ®· thùc hiÖn ®iÒu nµy vµo n¨m thø t¸m m−¬i cña cuéc ®êi m×nh.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 3
 4. 4. LêI NãI §ÇU Mçi ch−¬ng cuèn s¸ch nµy cña t«i ®Òu kÓ vÒ c¸ch kiÕm tiÒn thµnh c«ng nhÊt, tøc lµbÝ quyÕt ®· gióp hµng tr¨m ng−êi lµm giµu. Bao nhiªu n¨m trêi t«i ®· ph©n tÝch con®−êng c«ng danh cña hä. LÇn ®Çu tiªn t«i biÕt ®−îc bÝ quyÕt nµy tõ Andrew Carneghi vµo h¬n n¨m m−¬in¨m tr−íc ®©y. ¤ng giµ Scotland hiÒn hËu vµ kh¶ ¸i d−êng nh− v« t×nh tiÕt lé nã cho t«i,mét g· trai cßn ®ang non choÑt. Sau ®ã, víi nh÷ng ¸nh löa vui trong m¾t, «ng ng¶ ng−êitrong ghÕ bµnh vµ ch¨m chó nh×n t«i: liÖu t«i cã ®ñ trÝ kh«n ®Ó ®¸nh gi¸ ý nghÜa cña®iÒu «ng võa nãi kh«ng? Nh×n thÊy t«i véi vµng chép lÊy nh÷ng lêi «ng nãi, «ng liÒn hái t«i cã s½n sµng bára hai m−¬i n¨m hoÆc l©u h¬n n÷a ®Ó hiÕn th©n m×nh cho ho¹t ®éng truyÒn b¸ c«ng thøcthµnh c«ng trªn toµn thÕ giíi, v× nh÷ng ng−êi cã thÓ sÏ ph¶i chÞu kh«ng may suèt c¶cuéc ®êi m×nh nÕu thiÕu nã kh«ng. T«i tr¶ lêi r»ng t«i ®· s½n sµng vµ ®· gi÷ ®−îc lêi høacña m×nh. C«ng thøc thµnh ®¹t kú diÖu xuÊt ph¸t tõ t− t−ëng cña «ng Carneghi, ®· mang l¹icho «ng mét gia s¶n khæng lå, ph¶i ®−îc ®em trang bÞ cho nh÷ng ng−êi kh«ng cã thêigian nghiªn cøu c¸ch kiÕm tiÒn vèn rÊt l©u vµ khã nhäc. Carneghi hy väng r»ng t«i cãthÓ kiÓm chøng ®−îc tÝnh ®óng ®¾n trong nh÷ng lêi nãi cña «ng vµ tr×nh bµy cho mäing−êi thuéc mäi giíi tÝnh, mäi løa tuæi vµ nghÒ nghiÖp. ¤ng kh¼ng ®Þnh r»ng cÇn ®−akhoa häc nµy vµo ch−¬ng tr×nh gi¶ng d¹y cña c¸c tr−êng phæ th«ng vµ cao häc, vµ nÕud¹y ®óng th× sÏ cã nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n trong hÖ thèng gi¸o dôc, c¾t ng¾n ®−îc qu¸nöa thêi gian ®µo t¹o. BÝ QUYÕT THµNH C¤NG §· §¦îc THùC TIÔN KIÓM CHøNG Trong ch−¬ng nãi vÒ niÒm tin b¹n sÏ biÕt c©u chuyÖn phi th−êng vÒ «ng CharlesM.Shwab, mét ng−êi cßn rÊt trÎ, ®· thµnh lËp liªn hiÖp “ThÐp Mü” nh− thÕ nµo. Víi vÝdô nµy, «ng Carneghi tin r»ng c«ng thøc thµnh c«ng ¸p dông ®−îc cho tÊt c¶ nh÷ngng−êi s½n sµng tiÕp nhËn nã. ViÖc «ng Shwab ¸p dông c«ng thøc nµy ®· dÉn ®Õn mét sùmay m¾n l¹ kú: mét tµi s¶n trÞ gi¸ 600 triÖu ®«la.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 4
 5. 5. Sù thËt nµy - ai biÕt «ng Carneghi còng ®Òu biÕt c©u chuyÖn ®ã - lµ mét vÝ dô tuyÖtvêi vµ còng dµnh cho c¶ b¹n n÷a, b¹n ®äc ¹, víi ®iÒu kiÖn b¹n ph¶i biÕt lµ b¹n muèn g×. BÝ quyÕt ®· më ra cho hµng ngµn nam n÷ kh¸c nhau, vµ hä ®· sö dông cã lîi chom×nh, ®óng nh− «ng Carneghi ®· khëi x−íng ra. NhiÒu ng−êi may m¾n ®· t¹o ra ®−îcgia s¶n lín. NhiÒu ng−êi nhê cã bÝ quyÕt mµ tæ chøc ®−îc c«ng viÖc cña m×nh. Mét linhmôc ®· sö dông bÝ quyÕt víi mét hiÖu qu¶ kh«ng ngê, ®em l¹i thu nhËp n¨m cho «ngh¬n 75 ngµn ®«la. Arthur Nash, mét thî may tõ Sinsinnati, ®· dïng xÝ nghiÖp riªng ®ang ®Õn gÇn thêikú ph¸ s¶n cña m×nh lµm vËt thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm tra c«ng thøc thµnh c«ng. C«ng viÖchåi phôc vµ ®· ®em l¹i cho «ng mét tµi s¶n to lín. Sù nghiÖp nµy ®Õn nay vÉn cßn thÞnhv−îng - dÉu «ng Nash kh«ng cßn n÷a. ThÝ nghiÖm nµy ®éc ®¸o ®Õn møc c¸c b¸o vµ t¹pchÝ ®· dµnh h¬n mét triÖu ®«la cho nh÷ng lêi th¸n phôc. BÝ quyÕt còng hÐ më cho Stuart Ostin Wire tõ thµnh phè Dallas bang Texas. ¤ng®· s½n sµng ®ãn nhËn thµnh c«ng - s½n sµng ®Õn møc bá c¶ nghÒ cò cña m×nh ®Ó nghiªncøu luËt. ¤ng cã ®¹t ®−îc ®iÒu m×nh muèn hay kh«ng? B¹n sÏ biÕt trong khi ®äc cuèns¸ch nµy. Khi cßn lµ nh©n viªn qu¶ng c¸o trong tr−êng §¹i häc tæng hîp ë Lasall, t«i ®· gîiý thÇy hiÖu tr−ëng J.G.Chaplin ¸p dông c«ng thøc thµnh c«ng - vµ tr−êng §¹i häc tænghîp ®· trë thµnh mét trong nh÷ng tr−êng cã ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o n©ng cao tèt nhÊt trongn−íc. Trong cuèn s¸ch nµy, bÝ quyÕt ®−îc nh¾c tíi kh«ng d−íi mét tr¨m lÇn. BÝ quyÕtkh«ng cã tªn gäi cô thÓ, mµ t«i còng kh«ng cã ý lùa chän. Nh÷ng sù vËt râ rµng kh«ngt¸c ®éng ®Õn chóng ta - v× chóng ta cÇn nh÷ng ®iÒu bÝ mËt. Khi ®· tãm ®−îc bªn ngoµicña nã, chóng ta cã kh¶ n¨ng béc lé sù s¸ng suèt cña m×nh. Cã lÏ v× thÕ mµ «ng AndrewCarneghi ®· kh«ng ¸p ®Æt vµ kh«ng g¸n cho bÝ quyÕt mét tªn gäi riªng nµo. Cã TAI TH× SÏ NGHE THÊY H·y s½n sµng - vµ bÝ quyÕt thµnh c«ng sÏ më ra víi b¹n Ýt nhÊt mçi ch−¬ng mét lÇn.T«i rÊt sung s−íng nãi tr−íc b¹n sÏ nhËn biÕt ®iÒu ®ã nh− thÕ nµo, nh−ng t«i kh«ngmuèn c−íp ®i cña b¹n niÒm h¹nh phóc vµ Ých lîi dµnh riªng cho ng−êi më ®−êng.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 5
 6. 6. B¹n thÊt väng, tr−íc mÆt ®Çy khã kh¨n mµ muèn kh¾c phôc ph¶i dµnh toµn bé t©mhån, b¹n khæ së v× nh÷ng rñi ro, èm ®au, bÖnh tËt, th× b¹n h·y ®äc c©u chuyÖn vÒ cËucon trai cña t«i, b¹n sÏ biÕt nã ®· vËn dông c«ng thøc Carneghi nh− thÕ nµo, vµ b¹n sÏl¹c vµo èc ®¶o gi÷a Sa m¹c cña nh÷ng niÒm hy väng ®· mÊt. Ng−êi n¾m ®−îc vµ sö dông bÝ quyÕt thµnh c«ng trªn thùc tÕ sÏ cã c¶m gi¸c m×nhchØ cã thÓ may m¾n. NÕu b¹n cßn hoµi nghi, h·y chó ý ®Õn sù nghiÖp cña nh÷ng ng−êimµ sù thµnh c«ng mang tÝnh thuyÕt phôc lín, vµ sù hoµi nghi cña b¹n sÏ biÕn mÊt. TÊtnhiªn, bÝ quyÕt thµnh c«ng ®ßi hái b¹n ph¶i tr¶ gi¸, nh−ng gi¸ nµy thÊp h¬n gi¸ trÞ thËtrÊt nhiÒu. Nã v« gi¸ - kh«ng tiÒn nµo ®ñ tr¶ cho viÖc n¾m ®−îc §iÒu bÝ mËt, bëi v× nãchia lµm hai phÇn. Vµ mét phÇn trong ®ã lµ bÝ mËt chiÕm h÷u toµn bé con ng−êi. Víi nh÷ng ng−êi s½n sµng ®ãn nhËn, bÝ quyÕt phôc vô hä nh− nhau. Häc vÊn ë ®©ykh«ng ®ãng vai trß g×. Tr−íc khi t«i ra ®êi rÊt l©u, c«ng thøc thµnh c«ng ®· më ra víiTomas A.Edison. ¤ng ®· ¸p dông th«ng minh ®Õn møc trë thµnh nhµ ph¸t minh næitiÕng thÕ giíi, mÆc dï chØ ®Õn tr−êng tÊt c¶ cã ba th¸ng. BÝ quyÕt thµnh c«ng ®· ®Õn víi Edwin C.Barns, ng−êi hîp t¸c víi Edison. Barnsg©y dùng ®−îc tµi s¶n khæng lå, cho phÐp dõng ho¹t ®éng doanh nghiÖp tõ khi «ng cßnrÊt trÎ. §äc c©u chuyÖn nµy ë ®Çu ch−¬ng 1, b¹n sÏ hiÓu r»ng cña c¶i lµ cã thÓ ®¹t tíi®−îc. TiÒn tµi, vinh quang, danh tiÕng vµ h¹nh phóc sÏ ®Õn víi nh÷ng ng−êi s½n sµng®ãn nhËn vµ tù b¶o m×nh: t«i xøng ®¸ng ®−îc h−ëng mãn quµ tuyÖt vêi ®ã. Tõ ®©u t«i biÕt ®−îc bÝ quyÕt nµy? Cã thÓ ch−a ®äc hÕt cuèn s¸ch b¹n ®· cã ®−îcc©u tr¶ lêi. B¹n cã thÓ t×m thÊy nã ë ngay ch−¬ng ®Çu hoÆc cã thÓ ph¸t hiÖn ra ë trangcuèi cïng. Trong hai m−¬i n¨m nghiªn cøu, ®−îc sù ñng hé cña ngµi Carneghi, t«i ®· ph©ntÝch cuéc ®êi vµ ho¹t ®éng cña hµng tr¨m ng−êi næi tiÕng, nh÷ng ng−êi ®· cã ®−îc tµis¶n lín lao nhê c«ng thøc Carneghi. Trong sè ®ã cã: Henry Ford William Rigle con James J.Hill George S.ParkerSuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 6
 7. 7. E.M.Statler Henry L.Doerty Sirus H.K.Curtis George Eastman Charles M.Shwab Harris F. Williams TiÕn sü Frank Gansoles Daniel Willard King Gillet Ralph A.Wiks Quan toµ Daniel T. Wright John D.Rockfeller Tomas A.Edison Frank A. Wanderleep F.V.Vulvort §¹i t¸ Robert A.Dollar Edward S.Barns Arthur Nash Teodor Ruzvelt John U.Davis Elbert Habbord Wilber Wright William Jennings Brian TiÕn sü David Star Jordan J.Ojin Armor Arthur Briebane Woodro Wilson William Howard Taft Luter BerbenkSuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 7
 8. 8. Edward U.Bock Frank A.Mansei Elbert H.Harry Clarence Derroy TiÕn sü Alexander Grehm Bell John H.Patterson Julius Rosenvald Stuart Ostin Wire TiÕn sü Frank Crane George M. Alexander J.G.Chaplin Th−îng nghÞ sü Jennings Randolph Danh s¸ch nµy chØ lµ mét phÇn rÊt nhá nh÷ng ng−êi Mü næi tiÕng mµ nh÷ng thµnhtùu tµi chÝnh nãi riªng vµ thµnh tùu nãi chung ®· chøng tá: ai hiÓu vµ ¸p dông c«ng thøcCarneghi trong cuéc sèng cña m×nh, ng−êi ®ã ®¹t ®Þa vÞ cao trong x· héi. T«i ch−a gÆpng−êi nµo hiÓu ®−îc bÝ quyÕt cña c«ng thøc nµy mµ l¹i kh«ng ®¹t ®−îc thµnh tùu líntrong sù nghiÖp cña m×nh. T«i ch−a bao giê thÊy ng−êi nµo kh«ng n¾m ®−îc bÝ mËt nµymµ ®¹t ®−îc vinh quang vµ tÝch luü ®−îc gia tµi lín víi tÊt c¶ nh÷ng hËu qu¶ cña nã. Tõhai tiÓu ®Ò nµy t«i rót ra kÕt luËn: vÒ kiÕn thøc th× c«ng thøc thµnh c«ng cÇn thiÕt h¬n c¸ivÉn ®−îc gäi lµ “häc vÊn”. Rèt cuéc th× häc vÊn lµ c¸i g×? B¹n sÏ nhËn ®−îc c©u tr¶ lêi cô thÓ cho c©u hái nµy. B¦íc NGOÆc TRONG CuéC §êi B¹N Vµo mét ngµy ®Ñp trêi bÝ quyÕt sÏ b−íc ra khái trang s¸ch vµ xuÊt hiÖn tr−íc mÆtb¹n. H·y s½n sµng tiÕp nhËn ®iÒu nµy! Khi nã xuÊt hiÖn, b¹n nhÊt ®Þnh sÏ nhËn ra nã.Khi b¹n b¾t ®Çu ph¸t hiÖn ra nh÷ng dÊu hiÖu ®Çu tiªn, h·y nÝn thë vµ xem ®ång hå: v× tõthêi ®iÓm ®ã cuéc ®êi b¹n cã thÓ xoay chuyÓn hoµn toµn.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 8
 9. 9. Vµ còng ph¶i nhí r»ng c¬ së cña cuèn s¸ch lµ nh÷ng sù kiÖn chø kh«ng ph¶i sùhoang t−ëng, vµ môc ®Ých cña nã xuÊt ph¸t tõ ch©n lý v¹n n¨ng vÜ ®¹i mµ ai s½n sµngcòng cã thÓ n¾m b¾t ®−îc, häc ®−îc ph¶i lµm g× vµ lµm nh− thÕ nµo. B¹n sÏ cã ®−îc sùkÝch thÝch cÇn thiÕt ®Ó b¾t tay vµo viÖc. Cßn b©y giê, tr−íc khi b¹n b¾t ®Çu ®äc, cho phÐp t«i gîi ý mét chót, chiÕc ch×akho¸ nµo sÏ gióp b¹n ®o¸n biÕt c«ng thøc Carneghi. Ngän nguån cña bÊt cø mäi tµi s¶nvµ thµnh c«ng ®Òu lµ ý nghÜ! NÕu b¹n s½n sµng ®ãn thµnh c«ng, th× tøc lµ b¹n ®· chiÕmlÜnh ®−îc gÇn mét nöa bÝ quyÕt ®¹t thµnh c«ng. T«i hy väng r»ng b¹n sÏ dÔ dµng n¾mb¾t ®−îc nöa thø hai khi nã ®Õn víi nhËn thøc cña b¹n. Napoleon HillSuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 9
 10. 10. Ch−¬ng I TrÝ tuÖ cña b¹n sÏ ph¸t tÝn hiÖu s½n sµng ®ãn nhËn thµnh c«ng. Lµm thÕ nµo ®Ó cuéc sèng tù gióp b¹n trong nh÷ng cè g¾ng ®Çy tham väng cña b¹n? SUY NGHÜ - §ã Lµ VËT CHÊT! ý nghÜ thËt sù lµ vËt chÊt! - mµ lµ vËt chÊt hïng m¹nh, nÕu nh− b¹n cã mét ý ®Þnhrâ rµng, sù kiªn ®Þnh vµ mong muèn ch¸y báng biÕn nã thµnh tiÒn hoÆc thµnh nh÷ng gi¸trÞ vËt chÊt nµo ®ã. Edwin S.Barns mét lÇn ®· ph¸t hiÖn ra tÝnh ®óng ®¾n cña c©u:”Muèn giµu cã - h·ysuy nghÜ”. ¤ng kh«ng ph¸t hiÖn ra ®iÒu nµy ngay. ¤ng ®Õn víi nã dÇn dÇn, b¾t ®Çu tõ−íc muèn ®−îc trë thµnh b¹n kinh doanh cña Edison vÜ ®¹i. C¸i chÝnh ë ®©y lµ Barns cã mét ý ®Þnh hoµn toµn cô thÓ. Anh muèn lµm viÖckh«ng ph¶i lµ cho Edison, mµ cïng víi Edison. H·y chó ý nh×n kü xem anh ta ®· ®Õnvíi môc tiªu cña m×nh nh− thÕ nµo, vµ b¹n sÏ hiÓu: con ®−êng dÉn tíi thµnh c«ng dùatrªn nh÷ng nguyªn t¾c nµo. CÇn ph¶i nãi lµ Barns ch−a thùc hiÖn ®−îc mong muèn cña m×nh ngay. Cã hai ®iÒung¨n c¶n anh. Anh kh«ng biÕt Edison vµ kh«ng cã tiÒn mua vÐ ®Õn thµnh phè East-Orange thuéc bang New Jersey. §èi víi ®a sè mäi ng−êi ®iÒu ®ã qu¸ ®ñ ®Ó mÊt hÕt mong muèn kÕt thóc c«ng viÖc.Nh−ng víi Barns, lßng ham muèn m¹nh h¬n sù trãi buéc vµ nguyÖn väng cña anh cµngch¸y báng h¬n tr−íc. Vµ EDISON NH×N VµO §¤I M¾T TRUNG THùC CñA ¤NG . . . Barns xuÊt hiÖn trong phßng thÝ nghiÖm cña Edison vµ tuyªn bè r»ng anh muèn b¾t®Çu doanh nghiÖp chung víi nhµ ph¸t minh vÜ ®¹i. Edison nhí l¹i buæi ®Çu gÆp gì: Anhta tr«ng gièng mét kÎ lang thang tÇm th−êng, nh−ng nÐt mÆt anh ta kh«ng cho phÐp hoµiSuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 10
 11. 11. nghi mét chót nµo: ng−êi nh− vËy sÏ lµm ®−îc tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu anh ta muèn. Nh÷ngn¨m th¸ng giao tiÕp víi mäi ng−êi ®· d¹y t«i - nÕu con ng−êi thÌm kh¸t mét ®iÒu g×m¹nh mÏ ®Õn møc s½n sµng hy sinh c¶ t−¬ng lai cña m×nh, ng−êi ®ã nhÊt ®Þnh sÏ chiÕnth¾ng sè phËn. T«i cho anh ta kh¶ n¨ng ®ã v× t«i ®· thÊy: anh ta nhËn thøc ®−îc r»ng anhta sÏ ®¹t môc ®Ých. Thêi gian ®· chøng tá lµ t«i kh«ng nhÇm. Ch¼ng ch¾c g× Edison thÝch diÖn m¹o bªn ngoµi cña chµng trai trÎ, mµ cã lÏ ng−îcl¹i. Nh−ng ®iÒu chñ yÕu - trªn mÆt anh hiÖn râ mét ý nghÜ. TÊt nhiªn, sau buæi gÆp gì ®Çu tiªn, Barns ch−a trë thµnh b¹n kinh doanh cñaEdison ngay. Nh−ng anh ®· cã viÖc lµm, mÆc dï tiÒn l−¬ng chØ mang tÝnh chÊt t−îngtr−ng. Vµi th¸ng tr«i qua. Bªn ngoµi kh«ng cã g× thay ®æi, ch−a cã g× xÝch Barns l¹i gÇnh¬n môc tiªu anh h»ng mong muèn. Nh−ng ®iÒu quan träng nhÊt diÔn ra trong nhËn thøccña anh: nguyÖn väng trë thµnh b¹n kinh doanh cña Edison ngµy cµng lín lªn. C¸c nhµ t©m lý häc ®· nãi rÊt ®óng:”NÕu con ng−êi thËt sù muèn mét ®iÒu g×, ®iÒu®ã sÏ hiÖn ngay lªn bÒ ngoµi cña anh ta. Barns s½n sµng hîp t¸c kinh doanh víi Edison,h¬n thÕ n÷a, anh quyÕt t©m ®¹t kú ®−îc ®iÒu m×nh muèn. Anh kh«ng bao giê nãi víi m×nh:”Quû tha ma b¾t, cã kh¸c g× nhau? Hay m×nh nghÜl¹i vµ ®i lµm nh©n viªn b¸n hµng!”. Kh«ng, anh tù nhñ: ”T«i ®Õn ®©y lµ ®Ó b¾t ®Çu doanhnghiÖp víi Edison vµ sÏ ®¹t kú ®−îc, thËm chÝ cã ph¶i mÊt c¶ phÇn cßn l¹i cña cuéc ®êim×nh”. Vµ ®óng lµ anh nghÜ nh− vËy! Cã bao nhiªu c©u chuyÖn phi th−êng cña nh÷ngng−êi cã dù ®Þnh râ rµng, theo ®uæi cho ®Õn khi hä ch¸y lªn niÒm ®am mª thu hót! Cã lÏ chµng Barns trÎ tuæi ch¼ng hiÓu tÝ g× vÒ nh÷ng vÊn ®Ò nh− vËy, nh−ng lßngquyÕt t©m vµ sù ngoan c−êng nh»m ®¹t mét môc tiªu duy nhÊt (-mét, nh−ng bèc löa!-)®· quÐt s¹ch mäi trë ng¹i vµ lµm cho c¬ héi anh vÉn mong ®îi trë thµnh hiÖn thùc. C¥ HéI §ÕN Tõ CöA SAU Tuy nhiªn, c¬ héi ®· ®Õn tõ n¬i Barns Ýt ngê nhÊt. Nãi chung ®©y còng lµ mét trongnh÷ng tÝnh chÊt chÝnh cña c¬ héi. Nã hay dïng cöa sau vµ th−êng nÊp sau chiÕc mÆt n¹Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 11
 12. 12. “rñi ro” hoÆc thËm chÝ “thÊt b¹i t¹m thêi”. Còng cã thÓ v× thÕ mµ nhiÒu ng−êi kh«ng thÓnhËn d¹ng ®−îc nã. §óng lóc ®ã, ngµi Edison hoµn thiÖn mét dông cô míi mang tªn ThiÕt bÞ ph¸tthanh Edison. C¸c nh©n viªn b¸n hµng ch¼ng lÊy g× lµm thÝch thó. Hä cho r»ng kh«ng dÔg× b¸n ®−îc. Barns hiÓu r»ng anh cã thÓ b¸n ®−îc thiÕt bÞ nµy. Anh ®Ò nghÞ víi Edison vµ nhËn®−îc c¬ héi. Vµ anh ®· b¸n ®−îc! B¸n nhanh ®Õn nçi Edison ký ngay hîp ®ång víi anhvÒ viÖc truyÒn b¸ vµ b¸n s¶n phÈm trong c¶ n−íc. ViÖc hîp t¸c kinh doanh nµy mang l¹itiÒn b¹c, nh−ng ý nghÜa lín h¬n rÊt nhiÒu lµ: Barns tin r»ng ai còng cã thÓ trë nªn giµucã nÕu häc ®−îc c¸ch suy nghÜ. T«i kh«ng biÕt lßng mong muèn cña Barns mang l¹i cho anh sè l·i ban ®Çu lµ baonhiªu. Cã thÓ hai hay ba triÖu ®«la, nh−ng sè nµy, dï lµ bao nhiªu ®i ch¨ng n÷a, còngqu¸ bÐ nhá so víi viÖc hiÓu ra mét sù thËt: khi tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c chÝnh, ý nghÜ cãthÓ biÕn thµnh gi¸ trÞ vËt chÊt. §· B¾T §ÇU - §õng Bá Dë Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n thÊt b¹i phæ biÕn nhÊt lµ rêi bá c«ng viÖc ngay saukhi gÆp sù kh«ng may ®Çu tiªn. Mçi ng−êi trong sè chóng ta ai còng cã lÇn ph¹m sailÇm nµy. . . . Mét thêi, chó cña ngµi Derby lªn c¬n “sèt vµng”. ¤ng lªn ®−êng viÔn T©y ®Ó®µo vµng vµ lµm giµu. ¤ng kh«ng biÕt r»ng vµng trong thiªn nhiªn Ýt h¬n nhiÒu so víic¸c c©u chuyÖn kÓ cña nh÷ng ng−êi t×m vµng. ¤ng chó rµo mét kho¶nh ®Êt, s¾m cuèc,xÎng vµ b¾t tay vµo viÖc. Sau mÊy tuÇn lµm viÖc, lao ®éng ®· ®−îc th−ëng c«ng: cã quÆng! QuÆng quý lÊpl¸nh! Nh−ng muèn khai th¸c víi sè l−îng lín ph¶i cã thiÕt bÞ, vµ «ng chó ngôy trangmiÖng giÕng vµ trë vÒ Williamsburg bang Maryland. ¤ng chia sÎ th¾ng lîi víi hä hµngvµ hµng xãm. Hä gom gãp tiÒn mua thiÕt bÞ vµ chi phÝ vËn t¶i. Sau ®ã «ng chó cïngDerby quay vÒ má. Toa quÆng ®Çu tiªn ®−îc khai th¸c lªn vµ ®−a ®i nÊu. MÉu xÐtSuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 12
 13. 13. nghiÖm x¸c nhËn r»ng Derby ®ang së h÷u mét trong nh÷ng má giµu nhÊt Colorado. Vµitoa quÆng n÷a trang tr¶i c¸c kho¶n nî nÇn! Vµ sau ®ã - cña c¶i kh«ng kÓ xiÕt . . . Mòi khoan xuyªn s©u xuèng d−íi - hy väng cña Derby vµ «ng chó ngµy cµng cñngcè. Nh−ng sau ®ã, ®iÒu bÊt ngê x¶y ra. M¹ch vµng biÕn ®©u mÊt. Hò vµng kh«ng cßnn÷a. Hä tiÕp tôc khoan, cè lÇn theo m¹ch, ®Õn tËn cïng - nh−ng hìi «i G §ÕN TR¦íc THÊT B¹I Cã MéT B¦íc G §ÕN TR¦íc THÊT B¹I Cã MéT B¦íc G §ÕN TR¦íc THÊT B¹I Cã MéT B¦íc G §ÕN TR¦íc THÊT B¹I Cã MéT B¦íc G §ÕN TR¦íc THÊT B¹I Cã MéT B¦íc G §ÕN TR¦íc THÊT B¹I Cã MéT B¦íc Cã thÓ biÕn mong muèn thµnh vµng. Tõ khi ngµi Derby ph¸t minh ra ®iÒu nµy, «ng®· bï ®¾p c¸c chi phÝ cña m×nh gÊp nhiÒu lÇn. B−íc vµo nghÒ b¶o hiÓm sinh m¹ng, «ng quyÕt ®Þnh rót ra bµi häc tõ kinh nghiÖm®¸ng buån thêi trÎ tuæi cña m×nh. Bµi häc ®¬n gi¶n:”T«i bá c«ng viÖc khi vµng ®· n»mngay d−íi ch©n t«i. Tõ nay t«i sÏ kh«ng bao giê tõ bá ý ®Þnh chØ v× ai ®ã kh«ng muènmua b¶o hiÓm cña t«i”. Vµ Derby ®· trë thµnh mét trong sè Ýt ái nh÷ng ng−êi b¸n ®−îchµng triÖu ®«la b¶o hiÓm mçi n¨m. . . . Tr−íc khi thµnh c«ng ®Õn víi cuéc ®êi b¹n, kh«ng biÕt b¹n ph¶i tr¶i qua baonhiªu nçi kh«ng may, hoÆc thËm chÝ c¶ thÊt b¹i t¹m thêi! ThËt vËy, khi gÆp toµn ®iÒukh«ng thµnh, th× ®¬n gi¶n vµ logic nhÊt lµ tõ bá c«ng viÖc. Vµ phÇn ®«ng chóng ta lµmnh− vËy. Cã ®óng thÕ kh«ng? T¸c gi¶ quyÓn s¸ch nµy ®· pháng vÊn 500 ng−êi thµnh ®¹t nhÊt mµ n−íc Mü ®· chora ®êi. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi nµy ®Òu nãi r»ng sù thµnh c«ng ®iªn rå nhÊt ®Õn víi hä chØSuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 13
 14. 14. c¸ch thÊt b¹i cã mét b−íc. ¤i, thÊt b¹i . . . kÎ tinh qu¸i víi c¸i nh×n v« téi vµ c¶m gi¸chµi h−íc võa tinh tÕ võa khèc liÖt. Nã thÝch thó tãm b¾t con ng−êi ngay t¹i n¬i gi¸p biªnvíi thµnh c«ng! BÐ CON §IÒU KHIÓN NG¦êi LíN Kh«ng l©u sau khi ngµi Derby “nhËn b»ng” tèt nghiÖp “tr−êng ®êi” vµ rót ra kÕtluËn tõ “®Ò ¸n tèt nghiÖp” vÒ má vµng cña m×nh, sè phËn ®· tÆng cho «ng c¬ héi biÕt®−îc r»ng kh«ng ph¶i lóc nµo “kh«ng” còng cã nghÜa lµ kh«ng. H«m ®ã anh gióp chó xay lóa m×. ¤ng chó ®iÒu khiÓn mét trang tr¹i lín, cã vµitr¨m ng−êi da mµu lµm thuª. C¸nh cöa cèi xay giã khe khÏ më ra. Mét c« bÐ lai ®enb−íc vµo vµ dõng l¹i ë cöa. ¤ng chó ngÈng ®Çu lªn, tr«ng thÊy c« bÐ, liÒn g¾t:”CÇn g×?” C« bÐ tr¶ lêi ng¾n gän:”MÑ t«i b¶o «ng ®−a mÑ t«i 50 cent”. Kh«ng ®−a g× sÊt c¶, - «ng chó bïng næ, - cót vÒ nhµ. Th−a ngµi v©ng, c« bÐ ®ång ý vµ kh«ng ®éng ®Ëy. ¤ng chó tiÕp tôc lµm viÖc, m¶i mª nªn kh«ng nhËn thÊy r»ng c« bÐ vÉn ch−a bá ®i.Khi ngÈng lªn vµ thÊy c« vÉn cßn ®øng ®ã, «ng gµo lªn: Tao ®· b¶o ®i vÒ nhµ! ThÕ nµo,cót ngay, kh«ng tao sÏ cho biÕt tay b©y giê! Th−a ngµi v©ng, c« bÐ l¹i ®ång ý vµ vÉn kh«ng nhóc nhÝch. ¤ng chó vøt phÞch bao m× mµ «ng ®ang chuÈn bÞ ®æ vµo bÓ xuèng, tóm lÊy métthanh gç thïng vµ tiÕn l¹i phÝa c« bÐ víi mét vÎ mÆt khiÕn Derby nÝn thë. BiÕt tÝnh ®iªncña «ng chó, Derby tin ch¾c r»ng s¾p x¶y ra mét ®iÒu g× ®ã khñng khiÕp. Khi «ng chó Derby l¹i gÇn n¬i c« bÐ ®ang ®øng, c« b−íc lªn phÝa tr−íc mét b−ícvµ cÊt cao giäng: MÑ t«i rÊt cÇn 50 cent ®ã. Ph¶i mÊt mét phót «ng ch¨m ch¨m nh×n c« bÐ, sau ®ã tõ tõ th¶ thanh gç xuèng ®Êt,®ót tay vµo tói vµ . . . l«i ra mét nöa ®«la. C« bÐ cÇm tiÒn vµ chËm r·i quay ra cöa, kh«ng rêi m¾t khái ng−êi c« võa chinhphôc. Sau khi c« ®i ra, «ng chó ngåi xuèng mét c¸i thïng vµ nh×n rÊt l©u vµo kho¶ngkh«ng. Cã lÏ, «ng suy ngÉm vÒ bµi häc míi nhËn ®−îc.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 14
 15. 15. Ngµi Derby còng suy ngÉm. LÇn ®Çu tiªn trong ®êi «ng thÊy mét ®øa trÎ da mµu ralÖnh cho mét ng−êi da tr¾ng lín tuæi. C« ta lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t ®−îc ®iÒu ®ã? C¸i g× diÔnra víi «ng chó? §iÒu g× ®· lµm nçi giËn d÷ tiªu tan vµ biÕn s− tö ®ang gÇm thµnh concõu hiÒn lµnh? §øa trÎ ®· sö dông søc m¹nh phi th−êng nµo ®Ó lµm chñ t×nh h×nh? Baonhiªu c©u hái bïng lªn trong nhËn thøc cña Derby. Nh−ng nhiÒu n¨m sau «ng vÉn kh«ngt×m thÊy c©u tr¶ lêi, cho ®Õn ngµy «ng kÓ l¹i c©u chuyÖn víi t¸c gi¶ nh÷ng dßng nµy. Vµ, «ng ®· kÓ l¹i c©u chuyÖn bÊt th−êng ngay t¹i cèi xay giã cò, t¹i chÝnh n¬i chó«ng ®· bÞ chinh phôc . . . VµNG NÊP §»NG SAU KH¤NG Chóng t«i ®øng trong cèi xay giã cò, vµ ngµi Derby, kÓ l¹i cho t«i c©u chuyÖnchinh phôc phi th−êng, ®· hái: Anh cã thÓ tõ ®©y rót ra kÕt luËn g×? C« bÐ con cã ®−îcsøc m¹nh nµo mµ chinh phôc ®−îc «ng chó v« ®iÒu kiÖn nh− vËy? B¹n sÏ t×m thÊy c©u tr¶ lêi ë c¸c nguyªn t¾c tr×nh bµy trong cuèn s¸ch nµy. C©u tr¶lêi ®Çy ®ñ vµ bao trïm. Víi c¸c chi tiÕt vµ lêi khuyªn, nÕu tu©n theo th× mçi mét ng−êi®Òu cã thÓ hiÓu vµ ¸p dông søc m¹nh mµ c« bÐ ®· t×nh cê n¾m b¾t ®−îc. H·y s½n sµng trong suy nghÜ - vµ ë ch−¬ng sau b¹n sÏ thÊy t¸c ®éng cña søc m¹nh®· gióp cho c« bÐ. T− t−ëng cña cuèn s¸ch nµy sÏ kÝch thÝch sù nhËy c¶m cña b¹n vµ chomét quyÒn lùc kh«ng thÓ chèng l¹i ®−îc. Sù nhËn thøc ®iÒu ®ã sÏ ®Õn víi b¹n trong khi®äc ch−¬ng ®Çu hoÆc mét ch−¬ng sau nµo ®ã. Nã xuÊt hiÖn nh− mét t− t−ëng cô thÓhoÆc trë thµnh c¬ së cho kÕ ho¹ch hay dù ®Þnh cã kh¶ n¨ng ®−a b¹n vÒ víi nh÷ng rñi rovµ mÊt m¸t tr−íc ®©y, lµm sèng l¹i trong trÝ nhí nh÷ng bµi häc - vµ b¹n sÏ lÊy l¹i ®−îctÊt c¶ nh÷ng g× ®· ®¸nh mÊt. Khi t«i m« t¶ cho ngµi Derby tÝnh chÊt cña søc m¹nh mµ c« bÐ ®· sö dông métc¸ch v« thøc, «ng kiÓm l¹i trong ý nghÜ kinh nghiÖm ba m−¬i n¨m lµm nh©n viªn b¶ohiÓm, ®· thó nhËn r»ng nh÷ng thµnh c«ng cña «ng ®Òu nhê vµo bµi häc «ng nhËn ®−îc tõ®øa trÎ nhá. Ngµi Derby nhÊn m¹nh:”Mçi lÇn ng−êi ta ®ßi tr¶ t«i tê b¶o hiÓm, t«i l¹i nhí ®Õn c«bÐ ë cèi xay giã cò, cÆp m¾t to ®Çy th¸ch thøc cña c«, vµ tù nhñ:”Ta ph¶i ký ®−îc hîpSuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 15
 16. 16. ®ång nµy!”Nh©n ®©y còng ph¶i nãi lµ phÇn lín b¶o hiÓm t«i b¸n ®−îc sau khi ng−êi tab¶o kh«ng”. ¤ng còng kh«ng quªn sai lÇm trong c©u chuyÖn ®i t×m vµng. Kinh nghiÖm ®ã, -Derby nãi, - rÊt cã Ých. Nã d¹y t«i ph¶i lµm viÖc vµ lµm viÖc, dï cã khã kh¨n ®Õn mÊy ®in÷a. T«i ph¶i tr¶i qua tÊt c¶ ®Ó cã thÓ ®¹t ®−îc ®iÒu g× ®ã. Trong sù thö th¸ch cña ngµi Derby kh«ng cã g× bÊt th−êng. Còng cã thÓ, nhê cã nãmµ ®o¸n ra sè phËn - v× thÕ mµ ®èi víi «ng, chóng rÊt quan träng. ¤ng rót ra bµi häc tõhai t×nh huèng nãi trªn, ph©n tÝch vµ t×m ra ®iÒu cã thÓ häc tËp. Nh−ng mét ng−êi, kh«ngcã thêi gian, kh«ng cã xu h−íng nghiªn cøu nh÷ng thÊt b¹i cña m×nh ®Ó t×m ra h¹t giènghîp lý cã kh¶ n¨ng n¶y mÇm thµnh th¾ng lîi, th× lµm thÕ nµo? ë ®©u vµ lµm thÕ nµo häc®−îc nghÖ thuËt rót ra tõ thÊt b¹i nh÷ng kinh nghiÖm b¾c cÇu ®Õn thµnh c«ng? §Ó tr¶ lêi cho nh÷ng c©u hái ®ã, t«i ®· viÕt quyÓn s¸ch nµy. THµNH C¤NG - §ã Lµ MéT T¦ T¦ëng S¢U S¾C §Ó tr¶ lêi, t«i tr×nh bµy m−êi ba nguyªn t¾c. Song h·y nhí - c©u tr¶ lêi cña b¹ndµnh cho nh÷ng c©u hái n¶y sinh khi quan s¸t cuéc sèng l¹ lïng nµy, cã thÓ n»m ngaytrong nhËn thøc riªng cña b¹n, d−íi d¹ng mét t− t−ëng, mét kÕ ho¹ch hoÆc mét dù ®ÞnhxuÊt hiÖn trong khi ®äc. Muèn thµnh c«ng chØ cÇn mét t− t−ëng s©u s¾c. Nh÷ng nguyªn t¾c m« t¶ ë ®©y thùcchÊt lµ nh÷ng ph−¬ng ph¸p thÓ hiÖn nh÷ng t− t−ëng h÷u Ých. Tr−íc khi tr×nh bµy, t«i muèn ®Ò nghÞ c¸c b¹n suy nghÜ vÒ ý kiÕn sau: Khi b¾t ®Çugiµu cã, tiÒn ®Õn nhanh vµ nhiÒu ®Õn møc ta thùc sù ng¹c nhiªn: chóng mµy trèn ®©unh÷ng n¨m nghÌo ®ãi tr−íc ®©y? . . . Cµng kú l¹ h¬n n÷a nÕu l−u ý ®Õn ®iÒu kh¼ng ®Þnh r»ng chØ cã nh÷ng ng−êi lµmviÖc gian khæ vµ kiªn tr× míi trë nªn giµu cã. Khi b¹n b¾t ®Çu suy nghÜ vµ giµu lªn, nhÊt ®Þnh b¹n sÏ nhËn thÊy r»ng tr−íc ®ã,nhËn thøc cña b¹n ph¶i tr¶i qua mét tr¹ng th¸i nhÊt ®Þnh, dù ®Þnh c−¬ng quyÕt vµ . . .ph¶i ®Çu t− mét chót c¸i gäi lµ lao ®éng nÆng nhäc. Tøc lµ b¹n, vµ ng−êi nµo kh¸c còngvËy, cÇn biÕt c¸ch ®−a nhËn thøc cña m×nh vµo tr¹ng th¸i cuèn hót cña c¶i. Hai m−¬iSuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 16
 17. 17. n¨m t«i nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy - rÊt muèn biÕt ng−êi giµu hä lµm thÕ nµo mµ thµnhc«ng! H·y theo dâi ch¨m chó: b¹n võa b¾t ®Çu vËn dông c¸c nguyªn t¾c cña triÕt lý nµytrªn thùc tÕ lµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña b¹n ®· ®−îc c¶i thiÖn, vµ tÊt c¶ nh÷ng g× b¹n ch¹mtíi sÏ biÕn thµnh së h÷u riªng cña b¹n. Kh«ng tin µ? Cø thö xem! Nh©n lo¹i rÊt thiÖt thßi tr−íc hÕt lµ v× ng−êi nµo còng biÕt tõ kh«ng ®−îc. Cßn g×n÷a! TÊt c¶ c¸c quy t¾c v« hiÖu lùc - con ng−êi biÕt. TÊt c¶ nh÷ng g× kh«ng ®−îc lµm -con ng−êi biÕt tõ khi n»m trong t·! QuyÓn s¸ch nµy dµnh cho nh÷ng ng−êi ®i t×m quyt¾c dÉn ®Õn thµnh c«ng, vµ s½n sµng v× nã mµ ®Æt c−îc tÊt c¶. Thµnh c«ng sÏ ®Õn víi nh÷ng ng−êi suy nghÜ b»ng ph¹m trï thµnh c«ng. ThÊt b¹i sÏ b¸m riÕt nh÷ng ng−êi cho phÐp m×nh suy nghÜ b»ng ph¹m trï thÊt b¹i. Chñ ®Ò cña quyÓn s¸ch nµy lµ gióp cho nh÷ng ai muèn häc tËp nghÖ thuËt c¶i biÕnnhËn thøc tõ thÊt b¹i sang nhËn thøc thµnh c«ng. . . . Nh−ng còng cßn mét chç yÕu trong nhiÒu ng−êi chóng ta: quen ®o mäi thøb»ng th−íc ®o Ên t−îng vµ ®Þnh kiÕn riªng cña m×nh. T«i kh«ng nghi ngê r»ng gi÷a c¸cb¹n ®äc cuèn s¸ch nµy còng cã nh÷ng ng−êi kh«ng tin r»ng hä cã thÓ trë nªn giµu cã.T¹i sao? Bëi v× t− duy cña hä h×nh thµnh trong ®iÒu kiÖn nghÌo ®ãi, thiÕu thèn vµ lËn®Ën. Nh÷ng ng−êi bÊt h¹nh nµy lµm t«i nhí ®Õn mét ng−êi Trung quèc lçi l¹c, sang Mü®Ó häc. Anh häc t¹i tr−êng §¹i häc tæng hîp Chicago. Mét lÇn ngµi Harper, hiÖu tr−ëng,gÆp anh ë ký tóc x¸ vµ hái: Theo anh th× c¸i g× lµ nÐt næi bËt nhÊt cña ng−êi Mü? Cßn g× n÷a, - anh sinh viªn tr¶ lêi, - ®«i m¾t. M¾t c¸c vÞ kh«ng xÕch. Cã thÓ nãi g× vÒ ng−êi Trung quèc nµy? Ta kh«ng tin vµo ®iÒu mµ ta kh«ng hiÓu. Ta tin ch¾c r»ng th−íc ®o cña ta lµ chuÈnmùc cho tÊt c¶ mäi ng−êi. TÊt nhiªn, m¾t cña chµng trai ®ã kh«ng xÕch. Nã còng gièngnh− m¾t cña tÊt c¶ chóng ta . . .Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 17
 18. 18. T¤I MuèN - TøC Lµ SÏ Cã Khi Henry Ford quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt «t« m¸c V-8 næi tiÕng, «ng muèn thiÕt kÕ®éng c¬ mµ c¶ t¸m xilanh n»m c¶ trong mét blèc. Nãi lµ lµm, vµ Ford ®−a ra nh÷ng chØthÞ cÇn thiÕt. TÊt c¶ c¸c kü s− ®Òu ®ång thanh nhÊt trÝ r»ng kh«ng thÓ nµo liªn kÕt c¶ t¸mxilanh ®−îc. Ford b¶o: BÊt luËn tr−êng hîp nµo c¸c anh còng ph¶i lµm b»ng ®−îc. H·y lµm viÖc cho ®Õn khi cã kÕt qu¶, - Ford ra lÖnh. - BÊt chÊp cÇn bao nhiªu thêigian cho viÖc nµy. C¸c kü s− lµm viÖc - hä ch¼ng cßn lèi tho¸t nµo kh¸c, bëi v× hä muèn lµm viÖc cho«ng Ford. S¸u th¸ng tr«i qua - kh«ng kÕt qu¶ g×. L¹i thªm s¸u th¸ng n÷a. Hä thö tÊt c¶c¸c ph−¬ng ¸n cã thÓ - kh«ng nhóc nhÝch. Kh«ng thÓ ®−îc! Cuèi cïng hä b¸o c¸o víi Ford lµ hä kh«ng t×m ra ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn chØ thÞcña «ng. H·y tiÕp tôc lµm viÖc, - Ford nãi. - T«i muèn. Tøc lµ sÏ cã. Hä tiÕp tôc lµm viÖc, vµ cuèi cïng, vµo mét ngµy ®Ñp trêi, sä dõa ®· bÞ ®Ëp vì. Sù kiªn ®Þnh cña Ford ®· chiÕn th¾ng. Cã thÓ trong c©u chuyÖn nµy, t«i kh«ng chÝnh x¸c ë mét vµi chi tiÕt nhá nµo ®ã,nh−ng vÒ kÕt qu¶ vµ hoµn c¶nh - t«i xin ®¶m b¶o. B¹n - ng−êi muèn suy nghÜ vµ cãnghÜa lµ muèn giµu - sÏ rót tõ ®©y ra bÝ quyÕt cña triÖu phó Ford. T«i cho r»ng b¹n sÏkh«ng ph¶i t×m kiÕm qu¸ l©u ®©u. Henry Ford thµnh ®¹t bëi v× «ng ®· hiÓu vµ tiÕp thu nguyªn t¾c thµnh c«ng. Méttrong sè c¸c nguyªn t¾c ®ã lµ biÕt ch¾c m×nh muèn ®¹t ®−îc ®iÒu g×. H·y nhí c©uchuyÖn vÒ «ng Ford vµ ®¸nh dÊu nh÷ng dßng m« t¶ bÝ quyÕt thµnh c«ng phi th−êng cña«ng. NÕu b¹n lµm ®iÒu nµy, nÕu b¹n t×m ra nh÷ng nguyªn t¾c «ng Ford ®· vËn dông ®Ótrë nªn giµu cã, th× sao b¹n kh«ng tù s¸nh m×nh víi «ng trong thµnh c«ng? Sao kh«ngnhËn sù th¸ch thøc, cã thÓ lµ ®Æt ra cho chÝnh b¹n? . . .Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 18
 19. 19. THI Sü NHËN RA CH¢N Lý Khi Henry viÕt ra nh÷ng dßng tiªn tri: t«i ®iÒu khiÓn sè phËn cña m×nh, t«i lµ chñnh©n t©m hån cña m×nh, - cã lÏ «ng ®Þnh nãi r»ng chóng ta ®iÒu khiÓn sè phËn cña m×nhvµ lµ chñ nh©n t©m hån cña m×nh trong chõng mùc ta kiÓm so¸t ®−îc ý nghÜ cña m×nh. Cã lÏ «ng biÕt r»ng ý nghÜ ¸p ®¶o trong nhËn thøc vµ t¹o tõ tr−êng cho nã. R»ng,b»ng nh÷ng con ®−êng v« h×nh, côc nam ch©m nµy l«i cuèn ng−êi, hoµn c¶nh, søc m¹nh®Õn víi ta, ®−a chóng vµo tr¹ng th¸i hµi hoµ víi nh÷ng ý nghÜ ¸p ®¶o. Còng cã thÓ «ngmuèn gi¶i thÝch r»ng tr−íc khi ta tÝch luü ®−îc cña c¶i v« tËn, cÇn n¹p cho nhËn thøc −ícmuèn giµu cã, b¾t ®Çu suy nghÜ b»ng ph¹m trï tiÒn b¹c, cho ®Õn khi lßng −íc muèn tiÒnb¹c tù t¹o ra nh÷ng kÕ ho¹ch cô thÓ nh»m cã ®−îc chóng. CHµNG TRAI NH×N THÊY Sè PHËN T«i nghÜ r»ng, cuèi cïng chóng ta ®· s½n sµng nghiªn cøu nguyªn t¾c thµnh c«ng®Çu tiªn. H·y cè g¾ng cëi më vµ nhí r»ng tÊt c¶ nh÷ng nguyªn t¾c nµy kh«ng ph¶i domét ng−êi nghÜ ra. Chóng ®· cã hiÖu lùc víi nhiÒu ng−êi vµ b¹n cã thÓ ¸p dông chóngcã lîi cho m×nh. T«i hy väng b¹n sÏ kh«ng thÊy chóng qu¸ phøc t¹p. NhiÒu n¨m tr−íc ®©y t«i ®· ®äc mét bµi diÔn v¨n tr−íc c¸c sinh viªn tèt nghiÖptr−êng §¹i häc Salem (thµnh phè Salem, bang T©y Virginia). Nguyªn t¾c t«i m« t¶ ëch−¬ng sau ®· ®−îc tr×nh bµy c« ®äng trong bµi diÔn v¨n nµy. Theo chç t«i ®−îc biÕt, ÝtnhÊt mét ng−êi trong sè sinh viªn tèt nghiÖp kh«ng nh÷ng tiÕp thu, mµ cßn biÕn nãthµnh mét phÇn thÕ giíi quan cña m×nh. Sau nµy chµng trai ®· trë thµnh th−îng nghÞ süvµ lµ c¸n bé cã ¶nh h−ëng lín trong bé m¸y cña Tæng thèng Franklin D.Ruzvelt. ¤nggöi cho t«i mét bøc th− nãi râ ý kiÕn vÒ nguyªn t¾c nµy, vµ t«i tù cho phÐp m×nh ®¨ng l¹inã víi t− c¸ch lêi më ®Çu cho ch−¬ng sau. Ngµi Napoleon kÝnh mÕn!Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 19
 20. 20. C«ng viÖc cña t«i ë Th−îng viÖn cho phÐp nh×n nhËn tõ bªn trong nh÷ng vÊn ®Ò mµnh÷ng ng−êi d©n Mü ®ang vÊp ph¶i, vµ t«i viÕt th− cho Ngµi ®Ó ®−a ra lêi khuyªn cã thÓgióp cho hµng ngµn ng−êi xøng ®¸ng. N¨m 1922, khi t«i tèt nghiÖp tr−êng §¹i häc Salem, Ngµi ®· ®Õn ®äc diÔn v¨n t¹itr−êng. Ngµi ®· ®−a vµo nhËn thøc cña t«i t− t−ëng mµ nhê cã nã ngµy nay t«i cã kh¶n¨ng phôc vô nh©n d©n bang m×nh, vµ kh«ng nghi ngê g× n÷a, mçi mét thµnh c«ng trongt−¬ng lai cña t«i ®Òu sÏ g¾n víi t− t−ëng nµy. T«i vÉn nhí - t−ëng chõng nh− míi ngµy h«m qua - c©u chuyÖn kú diÖu cña NgµikÓ vÒ viÖc «ng Henry Ford ®· ®¹t nh÷ng tÇm cao ®¸ng kÓ nh− thÕ nµo. Lóc ®ã, tr−íc khiNgµi kÕt thóc diÔn v¨n, t«i ®· quyÕt ®Þnh sÏ më ®−êng cho m×nh, dï ph¶i tr¶i qua khãkh¨n ®Õn mÊy ®i n÷a. Hµng triÖu thanh niªn nam n÷ sÏ ra tr−êng trong n¨m nay vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo.Vµ mçi ng−êi trong sè hä ®Òu cÇn nh÷ng lêi ®éng viªn khuyÕn khÝch nh− t«i ®· nhËn®−îc tõ Ngµi. Hä muèn biÕt ph¶i ®i ®©u, lµm g×, b¾t ®Çu tõ ®©u trong cuéc ®êi nµy. Ngµicã thÓ nãi cho hä biÕt ®iÒu ®ã, v× Ngµi ®· gióp nhiÒu ng−êi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Ngµy h«m nay ë n−íc Mü cã hµng ngµn ng−êi muèn biÕt lµm thÕ nµo ®Ó biÕn t−t−ëng thµnh tiÒn; hµng ngµn ng−êi ph¶i b¾t ®Çu tõ con sè kh«ng vµ bï ®¾p nh÷ng mÊtm¸t ®· chÞu. H¬n bÊt kú ai kh¸c, Ngµi cã thÓ gióp hä. NÕu s¸ch cña Ngµi ®−îc xuÊt b¶n, t«i mong ®−îc nhËn cuèn ®Çu tiªn víi ch÷ ký ®ÒtÆng cña Ngµi. Chóc mäi ®iÒu tèt lµnh, ng−êi b¹n trung thµnh cña Ngµi, Jennings Randolph. N¨m 1957, 35 n¨m sau diÔn v¨n nãi trªn, t«i thùc sù sung s−íng ®−îc quay l¹itr−êng §¹i häc Salem ®Ó ph¸t biÓu t¹i buæi lÔ trao b»ng cö nh©n cho sinh viªn tètnghiÖp. Lóc ®ã t«i còng ®−îc trao b»ng tiÕn sü v¨n häc danh dù. T«i theo dâi sè phËn cña Jennings Randolph tõ n¨m 1922. ¤ng ®· trë thµnh ng−êiqu¶n lý cña mét trong nh÷ng h·ng hµng kh«ng hµng ®Çu trong n−íc, mét diÔn gi¶ hµohøng vµ lµ th−îng nghÞ sü bang T©y Virginia.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 20
 21. 21. Suy nghÜ cÇn ghi chÐp Kh«ng quan träng lµ ngµy h«m nay b¹n ¨n mÆc nh− thÕ nµo vµ cã bao nhiªu tiÒn.Bëi v×, còng nh− Edwin Barns, ng−êi nµo v−¬n tíi thµnh c«ng th× míi ®¹t ®−îc nã. §i tíi thµnh c«ng cµng l©u bao nhiªu th× nã cµng gÇn gòi bÊy nhiªu. Qu¸ nhiÒung−êi chØ cßn mét b−íc n÷a lµ chiÕn th¾ng th× bá dë. H·y nhí r»ng: ng−êi kh¸c sÏ ®ib−íc ®ã. ChÝ h−íng - hßn ®¸ thö vµng cho mäi thµnh tùu, lín hay nhá. Ng−êi ®µn «ng tokhoÎ sÏ thua ®øa trÎ cã chÝ h−íng. H·y h×nh dung kh¸c ®i vÒ ®Þnh mÖnh cña m×nh - vµb¹n sÏ ®¹t ®−îc c¸i mµ h«m nay t−ëng nh− kh«ng lµm næi. TÊT C¶ MäI §IÒU MONG MuèN Vµ H×NH DUNG §¦îc, TH× §ÒU §¹T §¦îc.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 21
 22. 22. Ch−¬ng II GiÊc m¬ trë thµnh hiÖn thùc khi mong muèn biÕn thµnh hµnh ®éng. H·y xin cuéc ®êi thËt nhiÒu - vµ cuéc ®êi sÏ cho b¹n rÊt nhiÒu. B¦íc §ÇU TI£N V¦¥N TíI CñA C¶I: MONG MuèN H¬n 50 n¨m tr−íc, khi Edwin S.Barns tõ toa tµu hµng b−íc xuèng ga East-Orange,bang New Jersey, tr«ng anh gièng mét kÎ lang thang, nh−ng nh÷ng ý nghÜ cña anh th×xøng ®¸ng mét «ng hoµng. Trªn ®−êng tõ ga tµu vÒ v¨n phßng cña Thomas A.Edison, anh nghÜ ngîi; anh thÊym×nh ®ang ®øng tr−íc mÆt Edison; anh nghe m×nh hái Edison vÒ kh¶ n¨ng thùc hiÖnmong muèn ch¸y báng ®ang trë thµnh ý nghÜ lu«n ¸m ¶nh cña m×nh - thµnh b¹n kinhdoanh víi nhµ ph¸t minh vÜ ®¹i. Kh«ng ph¶i niÒm hy väng! Kh«ng ph¶i sù v−¬n tíi! Mµ lµ mong −íc ch¸y báng®ang lÊn ¸t mäi ®iÒu kh¸c. Thùc chÊt lµ ë chç ®ã. Vµi n¨m sau Edwin S.Barns l¹i ®øng tr−íc mÆt Edison còng trong v¨n phßng, n¬idiÔn ra cuéc gÆp gì ®Çu tiªn. Nh−ng ®øng víi t− c¸ch b¹n kinh doanh. Barns thµnh c«ng, bëi v× ®· lùa chän mét môc tiªu cô thÓ vµ tÊt c¶ - n¨ng l−îng,søc m¹nh ý chÝ - ®Òu dµnh cho nã. KH¤NG Cã §¦êng Ró T LUI Gi÷a hai cuéc gÆp lµ 5 n¨m. §èi víi mäi ng−êi, Barns lµ mét chiÕc nan hoa trongb¸nh xe sù nghiÖp cña Edison. §èi víi mäi ng−êi, chø kh«ng ph¶i ®èi víi chÝnh anh ta.Barns tù coi m×nh lµ b¹n kinh doanh cña Edison ngay tõ phót ®Çu tiªn, ngµy ®Çu tiªn lµmviÖc. Barns ®· trë thµnh ng−êi ®ã v× anh mong muèn ®iÒu nµy h¬n mäi ®iÒu trªn thÕgiíi. Anh lËp kÕ ho¹ch ®¹t môc tiªu. Sau ®ã ®èt ch¸y cÇu. Vµ Êp ñ −íc m¬ cña m×nh cho®Õn khi nã trë thµnh ý nghÜ lu«n ¸m ¶nh c¶ ®êi, vµ cuèi cïng trë thµnh chÝnh cuéc ®êi.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 22
 23. 23. §Õn East-Orange, anh kh«ng nãi víi m×nh: Ta thö thuyÕt phôc Edison cho ta métc«ng viÖc nµo ®ã. Anh nãi: Ta sÏ ®Æt Edison tr−íc viÖc ®· råi lµ ta ®Õn ®©y ®Ó cïng hîpt¸c kinh doanh víi «ng. Anh kh«ng nãi: t«i hiÓu lµ cã thÓ t«i kh«ng ®¹t ®−îc g× ë c«ng ty cña Edison vµbuéc ph¶i ®i t×m nh÷ng kh¶ n¨ng kh¸c». Anh nãi: Trªn thÕ giíi nµy ta chØ muèn cã mét®iÒu - lµm viÖc cïng víi Edison. T«i nhæ toÑt lªn tÊt c¶, t«i ®Æt c−îc c¶ t©m hån, nh−ngt«i ph¶i ®¹t ®iÒu m×nh muèn. Anh kh«ng ®Ó ®−êng tho¸i lui. Anh ph¶i chiÕn th¾ng hay lµ chÕt! §ã lµ toµn bé c©u chuyÖn vÒ sù thµnh c«ng cña Barns. Vµ ¤NG §èt CH¸Y TµU NhiÒu n¨m tr−íc ®©y, mét nhµ qu©n sù ®· ph¶i lùa chän: «ng ph¶i ®−a ra mét quyÕt®Þnh dÉn ®Õn chiÕn th¾ng. ¤ng ph¶i chèng l¹i ®éi qu©n kÎ thï ®«ng gÊp béi. ¤ng ®−alÝnh cña m×nh lªn tµu vµ b¬i ra vïng ®Êt thï ®Þch. §Õn n¬i, «ng h¹ lÖnh ®èt hÕt c¸c tµu.Tr−íc trËn ®¸nh «ng nãi víi ®éi qu©n cña m×nh: C¸c ng−êi cã thÊy khãi tµu ta ch¸ykh«ng? Cã nghÜa lµ, nÕu ta kh«ng chiÕn th¾ng th× kh«ng thÓ sèng sãt mµ rêi khái ®©y.Chóng ta chØ cã mét sù lùa chän: chiÕn th¾ng hay lµ chÕt. Vµ hä ®· chiÕn th¾ng. KÎ mong muèn chiÕn th¾ng cÇn ®èt hÕt cÇu, chÆt ®øt hÕt ®−êng tho¸i lui. ChØ nh−vËy míi cã thÓ gi÷ ®−îc mong muèn chiÕn th¾ng ch¸y báng, rÊt cÇn cho thµnh c«ng. . . . Buæi s¸ng sau vô ho¶ ho¹n lín ë Chicago, mét nhãm th−¬ng nh©n ®øng t¹iState-street gi÷a ngæn ngang bèc khãi cña tµi s¶n mét thêi. Hä th¶o luËn víi nhau - nªnkh«i phôc nh÷ng thø ®· bÞ löa thiªu huû hay tõ bá Chicago ®i n¬i kh¸c, may m¾n h¬n.Vµ tÊt c¶ mäi ng−êi quyÕt ®Þnh ra ®i. Trõ mét ng−êi. Marshall Field, th−¬ng nh©n quyÕt ®Þnh ë l¹i Chicago, ®· nãi: C¸c ngµi, trªn m¶nh®Êt nµy t«i sÏ x©y dùng mét cöa hiÖu lín nhÊt thÕ giíi, bÊt chÊp nã cã thÓ ch¸y baonhiªu lÇn còng vËy.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 23
 24. 24. Sù kiÖn nµy diÔn ra gÇn mét tr¨m n¨m tr−íc ®©y. Cöa hiÖu x©y xong. §Õn nay nãvÉn ®øng ®ã, gièng nh− ®µi kû niÖm cho tr¹ng th¸i t©m hån ®−îc gäi lµ mong −íc chiÕnth¾ng. TÊt nhiªn, ®èi víi Marshall Field, bá ®i lµ ®¬n gi¶n h¬n c¶. Nh−ng «ng kh¸c víinh÷ng th−¬ng nh©n kia - ®ã lµ ®iÒu mµ nh÷ng ng−êi thµnh c«ng bao giê còng kh¸c víinh÷ng ng−êi cam chÞu thÊt b¹i. Tõ khi con ng−êi b¾t ®Çu hiÓu ®−îc ý nghÜa cña tiÒn b¹c, ng−êi ta kh«ng muèn tiÒnmÊt ®i. Nh−ng muèn còng ch−a cã nghÜa lµ cã. ChØ cã lßng mong −íc tµi s¶n mét c¸ch®am mª, chuyÓn thµnh sù ¸m ¶nh, chØ cã v¹ch ra nh÷ng con ®−êng cô thÓ vµ ph−¬ng tiÖn®¹t tíi, chØ cã kiªn tr× thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ kh«ng chÊp nhËn thÊt b¹i - vµo mét ngµy®Ñp trêi nh÷ng ®iÒu ®ã sÏ biÕn b¹n thµnh ng−êi giµu cã. S¸U LêI KHUY£N §Ó BIÕN ý NGHÜ THµNH TIÒN B¹C B¹n muèn cã tiÒn? S¸u lêi khuyªn sau ®©y sÏ gióp b¹n ®iÒu khiÓn −íc muèn cñam×nh. 1. H·y x¸c ®Þnh chÝnh x¸c l−îng tiÒn mµ b¹n muèn cã. ChØ nãi: t«i muèn cã nhiÒu tiÒn» lµ kh«ng ®ñ. H·y thËt chÝnh x¸c. (Mét ch−¬ng d−íi ®©y sÏ lµm râ, t¹i sao ®øng trªn quan ®iÓm t©m lý rÊt cÇn cã mét con sè cô thÓ). 2. H·y trung thùc tr¶ lêi m×nh: b¹n s½n sµng tr¶ gi¸ nh− thÕ nµo cho tµi s¶n mµ b¹n mong −íc? (C¸i g× còng cã gi¸ cña nã, cã ph¶i vËy kh«ng?) 3. H·y ®Þnh ra thêi ®iÓm b¹n sÏ cã sè tiÒn ®ã. 4. H·y lËp kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó thùc hiÖn −íc muèn cña b¹n vµ b¾t ®Çu hµnh ®éng ngay lËp tøc, bÊt kÓ lµ b¹n ®· s½n sµng thùc hiÖn nã hay ch−a. 5. H·y viÕt ra tÊt c¶: sè l−îng tiÒn, thêi h¹n ph¶i cã, s½n sµng hy sinh g× ®Ó ®æi lÊy nã, kÕ ho¹ch kiÕm tiÒn. 6. Hµng ngµy - buæi s¸ng vµ buæi tèi tr−íc khi ®i ngñ - h·y ®äc to nh÷ng ghi chÐp cña m×nh. Khi ®äc, h·y h×nh dung, c¶m thÊy vµ tin r»ng sè tiÒn ®ã ®· lµ cña b¹n. CÇn ph¶i lµm theo c¶ s¸u lêi khuyªn, ®Æc biÖt lµ lêi khuyªn cuèi cïng. §õng phµnnµn r»ng kh«ng lµm sao h×nh dung ®−îc lµ sè tiÒn ®ã ®· n»m trong tói cña m×nh. MongSuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 24
 25. 25. muèn ®−îc cã, nÕu ®· kÞp thÊm vµo b¹n, sÏ lµ ng−êi trî thñ ®¾c lùc cña b¹n. Môc tiªucña b¹n - muèn cã tiÒn, muèn thËt ngoan tr−êng, vµ søc m¹nh tù kû sÏ biÕn ®iÒu mongmuèn thµnh ®iÒu cã thËt. NGUY£N T¾C GI¸ TRÞ MéT TR¡M TRIÖU §¤LA Nh÷ng ng−êi ch−a quen luyÖn tËp trÝ tuÖ cña m×nh ch¾c sÏ nghÜ r»ng nh÷ng lêikhuyªn nµy v« nghÜa. Cã lÏ hä còng nªn biÕt r»ng nh÷ng lêi khuyªn nµy chøa ®ùngth«ng tin t¸c gi¶ thu nhËn ®−îc tõ Andrew Carneghi. Ngµi Carneghi, ban ®Çu lµm c«ngnh©n nhµ m¸y luyÖn kim, bÊt chÊp sù khëi ®Çu lËn ®Ën, ®· biÕt c¸ch vËn dông nh÷ngnguyªn t¾c nµy ®Ó t¹o ra cho m×nh tµi s¶n ®¸ng gi¸ mét tr¨m triÖu ®«la. Còng cã thÓ cÇn nãi thªm r»ng nh÷ng nguyªn t¾c nµy ®−îc «ng Thomas A.EdisonrÊt hoan nghªnh khi nhËn thÊy thùc chÊt vÊn ®Ò kh«ng chØ liªn quan ®Õn tiÒn b¹c, - vËndông chóng cã thÓ ®¹t tíi bÊt kú môc ®Ých nµo. Nguyªn t¾c kªu gäi ta kh«ng ph¶i lao ®éng khæ sai, mµ lµ tù hy sinh th©n m×nh.Kh«ng ®ßi hái ta ph¶i trë nªn lè bÞch hay c¶ tin. §Ó thùc hiÖn kh«ng cÇn cã häc vÊn cao.CÇn b¾t nhËn thøc cña m×nh lµm viÖc vµ hiÓu r»ng muèn tÝch luü tiÒn kh«ng ®−îc phãth¸c mäi thø cho t×nh cê hoÆc rñi ro. H·y nhí r»ng: nh÷ng ng−êi giµu næi tiÕng cña thÕkû ®· hy väng, mong muèn, −íc ao, lËp kÕ ho¹ch rÊt nhiÒu tr−íc khi tiÒn ®æ vµo tói hä. Vµ thªm mét ®iÒu n÷a: b¹n kh«ng bao giê giµu ®−îc nÕu kh«ng sôc s«i kh¸t vängtiÒn, nÕu kh«ng tin vµo cña c¶i nh− chÝnh b¶n th©n m×nh.NGµY H¤M QUA Lµ ¦íc M¥ VÜ §¹I - NGµY MAI Lµ TµI S¶N KHæNGLå Chóng ta, nh÷ng ng−êi ®uæi theo cña c¶i, sèng trong mét thÕ giíi lu«n thay ®æi.ThÕ giíi Êy lu«n ®ßi hái nh÷ng t− t−ëng míi, c¸ch tiÕp cËn míi, thñ lÜnh míi, ph¸t minhs¸ng chÕ, hÖ thèng ®µo t¹o vµ tiÕp thÞ, s¸ch vë vµ kÞch b¶n míi cho phim ¶nh vµ truyÒnh×nh. Vµ trong cuéc thi ®ua nhu cÇu vÒ c¸i míi vµ tèt, ai cã môc ®Ých cô thÓ vµ mongmuèn thµnh c«ng ch¸y báng, ng−êi ®ã sÏ chiÕn th¾ng. Chóng ta, nh÷ng ng−êi mong muèn lµm ra cña c¶i, cÇn ph¶i nhí: thñ lÜnh ch©nchÝnh cña thÕ giíi nµy lµ nh÷ng ng−êi biÕt c¸ch sö dông vµ b¾t c¶ søc m¹nh v« h×nh cñaSuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 25
 26. 26. nh÷ng kh¶ n¨ng cßn ch−a hiÖn ra ph¶i lµm viÖc, vµ biÕn nh÷ng søc m¹nh ®ã (xung ®éngvµ ý nghÜ) thµnh nhµ chäc trêi, thµnh phè, c«ng x−ëng, m¸y bay, «t« vµ hµng lo¹t nh÷ngtiÖn nghi kh¸c t« ®iÓm thªm cho cuéc sèng. Kh«ng ®iÒu g× ®−îc ¶nh h−ëng ®Õn −íc m¬ cña b¹n. B¹n ph¶i thÊm nhuÇn tinh thÇncña nh÷ng ng−êi më ®−êng vÜ ®¹i trong qu¸ khø, nh÷ng ng−êi ®· t¹o ra søc sèng giópph¸t triÓn vµ thÓ hiÖn c¸c tµi n¨ng, nh÷ng ng−êi mµ nÒn v¨n minh Mü ph¶i biÕt ¬n. NÕu nh− ®iÒu b¹n muèn lµ tèt, vµ c¸i chÝnh lµ b¹n tin t−ëng vµo nã, - ®õng hoµinghi g× n÷a, h·y hµnh ®éng! Vµ kh«ng quan träng lµ hä sÏ nãi g× khi bçng nhiªn b¹n gÆpkh«ng may, bëi v× häkh«ng biÕt r»ng mçi mét sù kh«ng may ®Òu mang trong m×nh h¹tgièng cña thµnh c«ng vÜ ®¹i. Thomas Edison m¬ −íc vÒ chiÕc bãng ®iÖn. ¤ng lËp tøc b¾t tay vµo thÝ nghiÖm vµkh«ng rêi bá ý t−ëng cña m×nh bÊt chÊp m−êi ngh×n lÇn thö háng, cho ®Õn khi −íc m¬b¾t ®Çu mang d¸ng dÊp hiÖn thùc. Ng−êi m¬ −íc thùc tÕ kh«ng bao giê bá dë! Uelan m¬ −íc cã mét m¹ng l−íi c¸c cöa hiÖu thuèc l¸, vµ ngµy nay, c¸c cöa hµngthuéc c«ng ty anh ta ë Mü cã trªn tõng gãc phè. Anh em Wright m¬ −íc vÒ mét thiÕt bÞ biÕt bay. Ngµy nay, ai còng ph¶i x¸c nhËnr»ng −íc m¬ cña hä hoµn toµn lµnh m¹nh. Marconi m¬ −íc truyÒn tÝn hiÖu trong kh«ng khÝ nhê nh÷ng lùc v« h×nh. Radio vµtruyÒn h×nh ngµy nay ®· chøng tá anh kh«ng m¬ t−ëng viÓn v«ng. Mét ®iÒu rÊt thó vÞ lµb¹n bÌ cña anh ®· ®−a anh vµo bÖnh viÖn t©m thÇn ®Ó kh¶o s¸t khi anh tuyªn bè ®· ph¸tminh ra ®Þnh luËt cho phÐp truyÒn tin trong kh«ng khÝ mµ kh«ng cÇn d©y dÉn hoÆc c¸cthiÕt bÞ vËt lý kh¸c. Ngµy nay ng−êi ta nh×n nhËn réng r·i h¬n ®èi víi nh÷ng ng−êi m¬méng, cã ®óng kh«ng? MONG MuèN §Î RA ¦íc M¥ Nh− vËy, ®èi víi nh÷ng ng−êi hay m¬ −íc, mong muèn lµ xuÊt ph¸t ®iÓm. ¦íc m¬kh«ng sinh ra tõ thê ¬, l−êi biÕng vµ thiÕu tù tin.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 26
 27. 27. H·y nhí r»ng nh÷ng ng−êi vÒ ®Ých tr−íc tiªn còng b¾t ®Çu tõ nh÷ng bÊt thµnh.B−íc ngoÆt trong cuéc ®êi hä th−êng trïng víi mét thêi ®iÓm kÞch biÕn mµ tõ ®ã hä trëthµnh nh÷ng con ng−êi kh¸c h¼n. John Banhian ®· viÕt ra Hµnh h−¬ng - mét trong nh÷ng cuèn s¸ch hay nhÊt b»ngtiÕng Anh, - sau khi «ng ngåi tï v× lý do t«n gi¸o. O.Henry ph¸t hiÖn ra tµi n¨ng cña m×nh vµo mét thêi ®iÓm ch¼ng lÊy g× lµm vui vÎtrong cuéc ®êi, khi «ng ngåi tï thµnh phè Colambes, bang Ohio. c¸i t«i thø hai cña «ngsèng dËy do hoµn c¶nh. Nªn còng dÔ hiÓu lµ «ng thÝch viÕt vÒ cuéc ®êi nh÷ng tªn téiph¹m bÊt h¹nh vµ nh÷ng ng−êi bÞ x· héi ruång bá. Charles Dickens b¾t ®Çu b»ng viÖc d¸n nh·n lªn n¾p c¸c hép xi ®¸nh giµy. Bi kÞchmèi t×nh ®Çu ®· lµm cho t©m hån «ng trë nªn s©u s¾c, biÕn «ng thµnh mét trong nh÷ngnhµ v¨n vÜ ®¹i nhÊt. Bi kÞch ®ã ®· cho thÕ giíi David Coperfield» vµ hµng lo¹t t¸c phÈmlµm tÊt c¶ nh÷ng ng−êi ®· ®äc s¸ch cña «ng trë nªn giµu h¬n, tèt h¬n. Helen Kepler c©m, ®iÕc, mï ngay sau khi ra ®êi. BÊt chÊp nh÷ng bÊt h¹nh khæng lånµy, chÞ ®· vÜnh viÔn kh¾c tªn m×nh vµo lÞch sö nh©n lo¹i. Suèt ®êi chÞ ®· chøng minh:kh«ng ai thÊt b¹i nÕu hä kh«ng tù chÞu thua. Robert Berns xuÊt ph¸t lµ mét g· trai quª thiÕu häc. Ch¸n ch−êng v× nghÌo ®ãi, lÏra anh ®· trë thµnh kÎ n¸t r−îu. Nh−ng thÕ giíi ®· trë nªn tèt h¬n v× trong anh sèng métt©m hån biÕn ý nghÜ thµnh th¬ ca, biÕn m¶nh ®Êt tr−íc ®©y chØ cã ng¶i cøu thµnh n¬imäc lªn hoa hång. Bethoven bÞ ®iÕc, Milton bÞ mï, nh−ng tªn tuæi cña hä chØ mÊt ®i cïng vò trô bëi v×hä kh«ng nh÷ng biÕt −íc m¬, mµ cßn biÕt biÕn ®æi, tæ chøc −íc m¬ cña m×nh. Cã kho¶ng c¸ch gi÷a mong muèn vµ sù s½n sµng tiÕp nhËn ®iÒu m×nh mong muèn.NÕu b¹n ch−a tin th× tøc lµ b¹n ch−a s½n sµng. Vµ cuèi cïng, ph¶i nhí: ®Ó v−¬n lªn trªn,muèn giµu sang vµ thÞnh v−îng, th× søc lùc ®ßi hái còng kh«ng nhiÒu h¬n so víi viÖcchÊp nhËn tóng thiÕu vµ ®ãi nghÌo. Mét thi sü vÜ ®¹i ®· nªu lªn ch©n lý chung nµy ë c¸cdßng sau: T«i mÆc c¶ tõng ®ång - Vµ nhËn ®−îc tõng ®ång.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 27
 28. 28. Thö hái xin mét triÖu - CÇm, vµ ®õng ng¹c nhiªn! Cuéc ®êi nµy vÉn sèng, Nh−ng chØ cho phÇn m×nh. Vµ chóng ta tÊt c¶ Lµm viÖc cho cuéc ®êi. CËu ®¸ng gi¸ n¨m xu? §õng kªu ca o¸n th¸n. L−êm chi ng−êi giµu cã, H·y häc c¸ch −íc m¬. Lµm thuª hay triÖu phó - §êi ®èi xö c«ng b×nh Muèn ®−îc ®êi t−ëng th−ëng H·y ®ßi hái chÝnh m×nh. Vµ C¸I KH¤NG THÓ TRë THµNH Cã THÓ C©u chuyÖn sau ®©y lµ cùc ®iÓm cña ch−¬ng nµy. T«i muèn giíi thiÖu víi b¹n méttrong nh÷ng ng−êi phi th−êng nhÊt. LÇn ®Çu tiªn t«i nh×n thÊy cËu ta sau khi cËu ra ®êi®−îc vµi phót. CËu kh«ng cã tai, vµ theo lêi b¸c sü, cËu sÏ c©m ®iÕc suèt ®êi. T«i kh«ng ®ång ý víi b¸c sü - t«i cã quyÒn ®ã bëi v× t«i lµ cha ®øa trÎ. T«i còng cãý kiÕn cña m×nh, nh−ng t«i chØ lÆng im tr¶ lêi trong sù tÜnh lÆng cña tr¸i tim m×nh. T«i tù nhñ: con trai t«i sÏ nghe ®−îc vµ nãi ®−îc. B»ng c¸ch nµo? T«i tin ch¾c r»ngph¶i cã mét ph−¬ng ph¸p nµo ®ã, vµ t«i biÕt r»ng m×nh sÏ t×m thÊy nã. T«i nhí l¹i lêi nãicña Emerson bÊt tö: ThÕ giíi t¹o cho ta niÒm tin. CÇn tu©n theo vµ sèng b»ng sè phËncña m×nh, vµ tËp trung chê ®îi qua th¸ng n¨m vµ qua mÊt m¸t, giê phót mµ §Êng s¸ngt¹o loµi ng−êi sÏ nãi chuyÖn víi m×nh.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 28
 29. 29. Lêi cña §Êng t¹o ho¸? Mong −íc! Con trai t«i kh«ng bÞ c©m ®iÕc - ®ã lµ ®iÒu t«imong mái h¬n mäi ®iÒu trªn thÕ gian nµy. T«i kh«ng bao giê tõ bá m¬ −íc ®ã. Nh−ng t«i cã thÓ lµm ®−îc g×? T«i cÇn truyÒn cho con t«i mong muèn gièng t«i -t×m ra c¸ch thøc vµ ph−¬ng tiÖn ®−a ®−îc ©m thanh vµo n·o mµ kh«ng cÇn qua tai. T«i quyÕt ®Þnh: chØ cÇn th»ng bÐ lín ®ñ ®Ó cã thÓ giao tiÕp ®−îc, t«i sÏ n¹p vµonhËn thøc cña nã mong muèn nghe ®−îc, vµ thiªn nhiªn sÏ buéc ph¶i ñng hé. T«i kh«ng nãi víi ai ®iÒu t«i suy nghÜ vµ quyÕt ®Þnh. Nh−ng mçi mét ngµy t«i ®Òunh¾c l¹i lêi thÒ cña m×nh: con trai t«i kh«ng thÓ chÞu c©m ®iÕc. Khi con trai t«i lín dÇn vµ b¾t ®Çu ®Ó ý ®Õn thÕ giíi xung quanh, chóng t«i nhËnthÊy nã còng cã mét chót ph¶n øng yÕu ít vÒ ©m thanh. Vµ mÆc dÇu khi ®Õn tuæi mµnh÷ng trÎ kh¸c b¾t ®Çu tËp nãi cßn con t«i th× kh«ng cã mét biÓu hiÖn g×, theo dâi hµnhvi cña nã chóng t«i còng hiÓu lµ nã cã thÓ ph©n biÖt ®−îc mét vµi ©m thanh g× ®ã. §ã lµ®iÒu chóng t«i muèn biÕt! T«i tin ch¾c r»ng nÕu nã nghe ®−îc, dï chØ yÕu ít, th× cã thÓ ph¸t triÓn thÝnh gi¸ccho nã ®−îc. Sau ®ã diÔn ra mét viÖc ®em l¹i cho t«i niÒm hy väng. Vµ sù viÖc nµy xuÊthiÖn tõ h−íng bÊt ngê nhÊt. §· T×M THÊY! Chóng t«i mua m¸y ghi ©m. LÇn ®Çu tiªn khi ®øa trÎ nghe thÊy nh¹c, nã phÊn chÊncao ®é vµ dµnh ngay lÊy m¸y. Cã lÇn nã quay ®Üa trong hai tiÕng ®ång hå liÒn, r¨ng c¾nchÆt mÐp èng nghe. Chóng t«i kh«ng hiÓu hÕt tÇm quan träng trong thãi quen nµy cña nãkhi ch−a biÕt ®Õn tÝnh chÊt truyÒn ©m cña x−¬ng. Sau ®ã t«i ph¸t hiÖn ra r»ng nã nghe ®−îc kh¸ râ nÕu t«i ch¹m m«i m×nh vµo x−¬ngsä cña nã. Khi biÕt ch¾c r»ng nã ph©n biÖt ®−îc giäng nãi, t«i liÒn truyÒn cho nã −íc muènnghe ®−îc vµ nãi ®−îc. Khi t«i thÊy nã thÝch nghe kÓ chuyÖn tr−íc khi ®i ngñ, t«i liÒns¸ng t¸c ra nh÷ng c©u chuyÖn cã thÓ gióp h×nh thµnh tÝnh tù tin, ph¸t triÓn ãc t−ëngt−îng vµ mong muèn nghe ®−îc vµ trë thµnh ng−êi b×nh th−êng.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 29
 30. 30. Cã mét c©u chuyÖn mµ t«i th−êng hay kÓ nhÊt, mçi lÇn l¹i thªm vµo nh÷ng s¾c mµuvµ b−íc ngoÆt míi vÒ néi dung. ý nghÜa chung quy ë chç tËt nguyÒn cña nã kh«ng ph¶ilµ ®iÓm yÕu, mµ lµ tµi s¶n cã gi¸ trÞ rÊt lín lao. Tuy t«i cã triÕt lý r»ng nçi bÊt h¹nh nµocòng mang trong m×nh mÇm mèng cña mét −u thÕ lín, t«i vÉn (ph¶i thµnh thËt thó nhËn)kh«ng m¶y may h×nh dung ®−îc gi¸ trÞ nµo cã thÓ chøa ®ùng trong sù tËt nguyÒn cñacon trai t«i. C¸I G× §¸NH TAN C¥N B·O Giê ®©y, khi ph©n tÝch l¹i c¸c sù kiÖn, t«i cã thÓ nãi r»ng nh÷ng kÕt qu¶ ng¹c nhiªnmµ con t«i ®· ®¹t ®−îc cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn lßng tin cña nã ®èi víi t«i. Nã kh«ngc·i bÊt cø ®iÒu g× t«i nãi víi nã. T«i truyÒn cho nã ý nghÜ r»ng nã cã −u thÕ rÊt lín sovíi anh trai nã, vµ ®iÒu nµy thÓ hiÖn ë nhiÒu khÝa c¹nh. VÝ dô, thÇy gi¸o trong tr−êng,thÊy nã kh«ng cã tai th× sÏ quan t©m ®Õn nã nhiÒu h¬n vµ sÏ ®Æc biÖt ©u yÕm. Vµ nã thÊy®óng lµ nh− vËy. HoÆc lµ, t«i nãi víi nã, khi nµo lín nã sÏ ®i b¸n b¸o (anh nã ®· lµmviÖc ®ã råi), vµ nã sÏ cã lîi thÕ h¬n anh nã rÊt nhiÒu, bëi v× ng−êi ta sÏ cho nã nhiÒu tiÒnth−ëng h¬n khi thÊy nã lµ mét ®øa trÎ l¹c quan vµ lµ ng−êi cña c«ng viÖc bÊt chÊpkhuyÕt tËt cña m×nh. Khi nã gÇn ®−îc b¶y tuæi, xuÊt hiÖn nh÷ng dÊu hiÖu ®Çu tiªn cho thÊy ph−¬ng ph¸pdù b¸o cña chóng t«i mang l¹i kÕt qu¶. Suèt mÊy th¸ng liÒn nã xin chóng t«i ®Æc quyÒn®−îc ®i b¸n b¸o, nh−ng mÑ nã kh«ng ®ång ý. Cuèi cïng, cËu bÐ tù quyÕt ®Þnh. Mét lÇn, khi chóng t«i ®Ó nã ë nhµ víi gia nh©n,nã chuån ra phè qua cöa sæ ë bÕp, vay 6 cent cña «ng thî giµy hµng xãm, ®Çu t− sè vènban ®Çu nµy vµo b¸o, b¸n hÕt, t¸i ®Çu t−, vµ cø nh− vËy cho ®Õn chiÒu. Sau khi c©n ®èi vµthanh to¸n víi nhµ b¨ng, l·i rßng lµ 42 cent. Tèi vÒ ®Õn nhµ, chóng t«i thÊy con ®angngñ say s−a. Mét tay n¾m chÆt. MÑ nã gì n¾m tay, l«i ra mÊy ®ång xu vµ bËt khãc. T¹i sao? Khãc chiÕn th¾ng ®Çutiªn t−ëng chõng kh«ng thùc hiÖn næi! Ph¶n øng cña t«i ng−îc l¹i. T«i vui c−êi thËt sù v×thÊy r»ng: viÖc t«i kiªn tr× truyÒn cho th»ng bÐ niÒm tin vµo chÝnh m×nh ®· ®¬m hoa kÕttr¸i.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 30
 31. 31. Trong hµnh ®éng kinh doanh ®Çu tiªn nµy, mÑ nã nh×n thÊy cËu con trai bÐ nhá, raphè vµ m¹o hiÓm cuéc sèng ®Ó kiÕm tiÒn. Cßn t«i, t«i nh×n thÊy mét nhµ doanh nghiÖpnhá m¹nh b¹o, tham väng vµ tù tin; niÒm tin vµo b¶n th©n nh©n gÊp ®«i v× cËu tù quyÕt®Þnh kinh doanh vµ ®· chiÕn th¾ng. Thay ®æi nµy lµm t«i sung s−íng - nã nãi lªn søcsèng sÏ theo con t«i suèt ®êi. ***** CËu häc trß nhá trong tr−êng phæ th«ng vµ ®¹i häc kh«ng nghe thÊy gi¸o viªn nãig× nÕu hä kh«ng hÐt lªn tõ mét kho¶ng c¸ch ®ñ gÇn. Nh−ng cËu kh«ng ®Õn tr−êng dµnhcho ng−êi ®iÕc. Chóng t«i kh«ng cho phÐp nã häc ng«n ng÷ ra hiÖu. Chóng t«i rÊt kiªn®Þnh r»ng con trai chóng t«i sÏ sèng mét cuéc sèng b×nh th−êng, giao tiÕp víi nh÷ng ®øatrÎ ph¸t triÓn b×nh th−êng, vµ c−¬ng quyÕt kh«ng tõ bá quyÕt ®Þnh cña m×nh, dï rÊt haotæn thÇn kinh vµ mÊt th× giê c·i cä víi quan chøc nhµ tr−êng. Khi con trai t«i häc trong tr−êng ®¹i häc, nã thö mét thiÕt bÞ nghe ch¹y ®iÖn, nh−ngkh«ng cã kÕt qu¶. TuÇn sau, hoµn toµn do t×nh cê mµ nã ví ®−îc mét thiÕt bÞ nghe kh¸c, nh−ng nãkh«ng véi ®eo thö v× sî l¹i thÊt väng. Khi nã cuèi cïng còng quyÕt ®Þnh, ®eo thiÕt bÞ vµbËt lªn, th× - «i diÖu kú! - d−êng nh− theo lÖnh chiÕc ®òa thÇn, m¬ −íc c¶ ®êi cña nã ®·®−îc thùc hiÖn - nã nghe ®−îc! Râ gÇn nh− víi ng−êi cã thÝnh gi¸c b×nh th−êng. Trµn ngËp h¹nh phóc ®−îc b−íc vµo thÕ giíi ©m thanh, nã lao ra ®iÖn tho¹i ®Ó gäi®iÖn vÒ cho mÑ - nã nghe lêi mÑ thËt râ rµng. LÇn ®Çu tiªn trong ®êi nã nghe râ lêi c¸cgi¸o s− trªn gi¶ng ®−êng. LÇn ®Çu tiªn trong ®êi nã cã thÓ nãi chuyÖn tho¶i m¸i víi mäing−êi mµ kh«ng cÇn hä ph¶i nãi to. ThÕ giíi thay ®æi. Mong muèn b¾t ®Çu ®em l¹i lîi Ých, nh−ng chiÕn th¾ng vÉn ch−a hoµn toµn. Contrai t«i cßn ph¶i t×m kiÕm mét con ®−êng ®i cô thÓ vµ biÕn khuyÕt tËt cña m×nh thµnh tµis¶n cã gi¸ trÞ. ¤I, NH÷NG ¢M THANH DIÖU Kú! Cßn ch−a ®ñ søc hiÓu hÕt ý nghÜa cña sù viÖc, nh−ng kh«ng nÐn næi sung s−íng®−îc lµm quen víi thÕ giíi ©m thanh míi, nã viÕt mét bøc th− cho nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞSuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 31
 32. 32. nghe vµ hµo høng kÓ vÒ tr−êng hîp cña m×nh. Kh«ng hiÓu t¹i sao c«ng ty mêi chµng trai®Õn N÷u-−íc. Khi nã tham quan nhµ m¸y vµ nãi chuyÖn víi kü s− tr−ëng, cã ®iÒu g× ®ã -tia s¸ng, sù c¶m høng hay mét ý niÖm ( b¹n muèn gäi thÕ nµo còng ®−îc) - ®· loÐ lªntrong nhËn thøc cña nã. Ýt nhÊt th× còng chÝnh ý nghÜ loÐ lªn nµy ®· biÕn khuyÕt tËt cñanã thµnh tµi s¶n vµ b¾t ®Çu ®−a l¹i c¸i lîi - b»ng tiÒn còng nh− b»ng h¹nh phóc cña hµngngh×n ng−êi bÊt h¹nh. Nã nghÜ ra r»ng c©u chuyÖn vÒ thÕ giíi riªng cña nã ®· thay ®æi, nÕu ®−îc kÓ l¹id−íi h×nh thøc nµy hay h×nh thøc kh¸c, ch¾c sÏ gióp cho hµng triÖu ng−êi ®iÕc ®angsèng thiÕu thiÕt bÞ nghe. Suèt mét th¸ng nã tÝch cùc nghiªn cøu, ph©n tÝch hÖ thèng b¸n m¸y nghe vµ nghÜc¸ch liªn hÖ víi ng−êi ®iÕc trªn toµn thÕ giíi ®Ó chia sÎ víi hä c¶m gi¸c míi cña m×nh.Sau ®ã nã lËp kÕ ho¹ch hai n¨m. Khi nã giíi thiÖu kÕ ho¹ch nµy víi c«ng ty, hä ®· nhËnngay nã vµo biªn chÕ ®Ó thùc hiÖn ý t−ëng ®· ®Þnh. Khi b¾t ®Çu c«ng viÖc, nã cã m¬ −íc r»ng sè phËn cña nã sÏ mang l¹i niÒm hy vängvµ gi¶m bít nçi khæ ®au cho hµng ngµn ng−êi cam chÞu bÞ ®iÕc suèt ®êi hay kh«ng? T«i kh«ng phót nµo nghi ngê r»ng nÕu nh− t«i víi mÑ nã kh«ng h×nh thµnh ®−îcnhËn thøc cho con trai nh− chóng t«i ®· lµm, Blaer ®· ph¶i chÞu c©m ®iÕc suèt ®êi. Khi b»ng tr¸i tim vµ ý chÝ cña m×nh, t«i truyÒn cho nã sù ham thÝch ®−îc nghe,®−îc nãi vµ sèng nh− tÊt c¶ mäi ng−êi, ng−êi t«i cã ph¸t ra mét xung l−îng, b¾t thiªnnhiªn b¾c cÇu qua biÓn lÆng im ngõng chia c¾t bé ãc cña nã víi thÕ giíi bªn ngoµi? ThËt sù chØ niÒm ham mª míi biÕt hÕt nh÷ng con ®−êng ngo»n nghoÌo cã kh¶ n¨ngbiÕn ®æi ham mª ®ã thµnh t−¬ng ®−¬ng vËt chÊt. Blaer muèn nghe ®−îc, vµ nã ®· nghe®−îc. Nã ra ®êi mang khuyÕt tËt, ng−êi kÐm v−¬n tíi môc ®Ých h¬n ch¾c sÏ chÊp nhËnvµ ra phè - b¸n bót ch×. Lêi nãi dèi nh»m môc ®Ých cøu gióp mµ t«i th«i miªn nã (r»ng khuyÕt tËt cña nã lµtµi s¶n lín lao), ®· trë thµnh sù thËt. Kh«ng cã g× kh«ng thÓ kh¾c phôc ®−îc b»ng niÒmtin kÕt hîp víi sù ®am mª. Nh−ng mµ, nh÷ng ®iÒu nµy cã ë mçi ng−êi.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 32
 33. 33. §IÒU Kú DIÖU SAU HËU TR¦êng Mét ®o¹n nhá tiÓu sö bµ Shuman Hink ®¨ng trªn b¸o sÏ cho ta ch×a kho¸ ®Ó hiÓu®−îc thµnh c«ng ®¸ng söng sèt cña ng−êi ®µn bµ ca sü phi th−êng nµy. T«i trÝch nã ra®©y: Lóc ®Çu bµ Shuman Hink ®Õn gÆp gi¸m ®èc Nhµ h¸t opera hoµng gia ë Viªn ®Ó «ngnghe bµ h¸t thö. Khinh khØnh nh×n c« g¸i vông vÒ, ¨n mÆc nghÌo nµn, «ng kªu lªn kh«ngcÇn gi÷ g×n ý tø: Víi bé mÆt vµ bÒ ngoµi nh− thÕ nµy, lµm sao c« cã thÓ hy väng thµnhc«ng trong opera ®−îc? C« bÐ ¬i, tõ bá ngay ý ®Þnh nµy ®i. Tèt h¬n hÕt lµ nªn mua m¸ymay mµ lµm viÖc. Mét thÕ kû n÷a c« còng kh«ng thÓ trë thµnh ca sü ®−îc. Song mét thÕ kû th× qu¸ l©u! Gi¸m ®èc Nhµ h¸t opera hoµng gia Viªn biÕt rÊt nhiÒuvÒ kü thuËt thanh nh¹c. Nh−ng «ng kh«ng biÕt g× vÒ søc m¹nh cña −íc m¬ khi nã ®· trëthµnh t− t−ëng ¸m ¶nh. V× nÕu kh«ng thÕ th× «ng ®· kh«ng phª ph¸n thiªn tµi mµ kh«ngcho ng−êi ta mét c¬ héi nµo ®Ó thö. . . . MÊy n¨m tr−íc ®©y mét ng−êi b¹n hµng cña t«i èm nÆng. Søc khoÎ ngµy cµngkÐm ®i, vµ cuèi cïng ng−êi ta quyÕt ®Þnh mæ. B¸c sü c¶nh b¸o t«i r»ng anh ta khã lßngsèng sãt. Nh−ng bÖnh nh©n kh«ng nghÜ nh− vËy. Tr−íc khi vµo phßng mæ, anh th× thÇm:§õng lo, sÕp. Vµi ngµy n÷a t«i sÏ ra khái ®©y. C« y t¸ cã mÆt trong cuéc nãi chuyÖnnh×n t«i th−¬ng h¹i. ThÕ mµ - bÖnh nh©n ®· sèng! Khi mäi viÖc ®· qua, b¸c sü nãi thÕnµy: Mong muèn ®−îc sèng ®· cøu anh ta tho¸t chÕt, chø kh«ng cã g× h¬n. Anh ta ®·kh«ng thÓ tho¸t ®−îc, nÕu anh ®ång ý chÊp nhËn c¸i chÕt. T«i tin vµo hiÖu lùc cña mong −íc, cñng cè b»ng lßng tin, bëi v× t«i ®· thÊy søcm¹nh nµy n©ng con ng−êi tõ h¹ng hÌn m¹t lªn ®Ønh cao cña quyÒn lùc vµ giµu sang, t«i®· thÊy nã cøu c¸c n¹n nh©n, lµm ph−¬ng tiÖn kÐo mäi ng−êi ra khái chèn kh«ng tån t¹isau hµng tr¨m bÊt h¹nh; cho con t«i mét cuéc sèng b×nh th−êng vµ h¹nh phóc, bÊt chÊpviÖc thiªn nhiªn ®· b¾t con t«i ra ®êi mµ kh«ng cho tai. Thiªn nhiªn . . . sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn nhËn thøc ho¸ sinh l¹ kú, hïng m¹nh vµkh«ng ®−îc biÕt ®Õn, thiªn nhiªn ngôy trang b»ng xung l−îng −íc m¬ - kh«ng bao giêchÊp nhËn tõ kh«ng thÓ vµ kh«ng muèn biÕt ®Õn tõ kh«ng thµnh.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 33
 34. 34. Suy nghÜ cÇn ghi chÐp Khi −íc muèn tËp trung søc m¹nh cho chiÕn th¾ng, b¹n kh«ng cÇn ®−êng rót luin÷a: chiÕn th¾ng ®· ®¶m b¶o. S¸u lêi khuyªn trong ch−¬ng nµy sÏ biÕn mong muèn thµnh tiÒn b¹c. Tr−êng hîpcña Andrew Carneghi - thµnh 100.000.000, ®«la. ¦íc muèn biÕn kh«ng may thµnh chiÕn th¾ng. ChÝnh −íc muèn ®· x©y dùng méttrong nh÷ng cöa hµng lín nhÊt thÕ giíi trªn ®èng tro tµn. CËu bÐ kh«ng cã tai ®· häc c¸ch nghe ®−îc. Ng−êi phô n÷ kh«ng cã mét c¬ héinµo ®· trë thµnh danh ca opera næi tiÕng. Ng−êi bÖnh mµ b¸c sü kÕt téi chÕt , ®· sèngsãt. ChÝnh c¸i nhËn thøc ho¸ sinh bÊt th−êng vµ kh«ng râ rµng ®èi víi chóng ta ®· giópnh÷ng ng−êi ®ã. KH¤NG Cã MéT TRë NG¹I NµO §èi VíI TRÝ TUÖ, CHØ TRõ NH÷NG TRë NG¹I Mµ TA Tù C¤NG NHËNSuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 34
 35. 35. Ch−¬ng III NiÒm tin cã ®iÒu khiÓn b¾t mäi ý nghÜ r¸o riÕt rung. H−ng phÊn v× søc m¹nh tù tinvµo b¶n th©n, b¹n cã thÓ ®¹t tíi ®Ønh cao bÊt ngê nhÊt. B¦íc THø HAI V¦¥N TíI CñA C¶I: NIÒM TIN NiÒm tin - chÊt xóc t¸c cña mäi kh¶ n¨ng trÝ tuÖ. NÕu nã ®−îc quyÖn kÕt víi ý nghÜ,th× ngay lËp tøc tiÒm thøc sÏ n¾m b¾t, chuyÓn thµnh t−¬ng ®−¬ng tinh thÇn vµ truyÒn choTrÝ tuÖ siªu nhiªn, gièng nh− khi ta cÇu nguyÖn. Trong sè tÊt c¶ c¸c lo¹i t×nh c¶m tÝch cùc th× m¹nh mÏ nhÊt lµ niÒm tin, t×nh yªu vµt×nh dôc. KÕt hîp víi nhau, chóng t¹o nªn hiÖu øng næi. T¹i ®©y, tiÒm thøc vËn ®éng vµth«i thóc TrÝ tuÖ siªu nhiªn tr¶ lêi c©u hái ®Æt ra. CÇn biÕt c¸ch n¾m b¾t h×nh t−îng caosiªu mµ ®ång d¹ng cña nã lµ nh÷ng ý nghÜ cña b¹n. H·Y T×M KIÕM - Vµ B¹N SÏ T×M THÊY Nh− vËy, chóng ta ®· tiÕp cËn quan ®iÓm cho phÐp hiÓu râ h¬n ý nghÜa to lín cña tùkû ¸m thÞ trong viÖc vËt chÊt ho¸ −íc m¬, cô thÓ lµ: niÒm tin - ®ã lµ tr¹ng th¸i cña trÝ tuÖ.Tr¹ng th¸i nµy cã thÓ t¹o ra b»ng c¸ch dïng tù kû ¸m thÞ ®Ó t¸c ®éng nhiÒu lÇn ®Õn tiÒmthøc. §Ó minh häa, ta xem xÐt môc ®Ých b¹n ®äc cuèn s¸ch nµy: biÕt c¸ch biÕn xungl−îng −íc muèn kh«ng sê mã ®−îc thµnh t−¬ng ®−¬ng vËt chÊt cña nã lµ tiÒn b¹c. Theoc¸c chØ dÉn vÒ tù kû ¸m thÞ vµ tiÒm thøc tæng kÕt trong ch−¬ng nµy, b¹n sÏ thÊy r»ng nÕub¹n tin, b¹n sÏ nhËn ®−îc c¸i b¹n mong muèn. NiÒm tin vµo th¾ng lîi nµy ®· n»m s½ntrong tiÒm thøc cña b¹n tr−íc khi thùc hiÖn kÕ ho¹ch vËt chÊt hãa −íc m¬. NiÒm tin lµ tr¹ng th¸i cña trÝ tuÖ. Cã thÓ ph¸t triÓn nã thµnh ý chÝ nhê m−êi banguyªn t¾c, bëi v× khi ¸p dông nh÷ng nguyªn t¾c nµy, niÒm tin ®−îc hoµn thiÖn métc¸ch cã ý thøc. Ph−¬ng ph¸p duy nhÊt ®−îc biÕt vÒ viÖc hoµn thiÖn niÒm tin mét c¸ch cã ý thøc - lµliªn tôc ®−a vµo tiÒm thøc nh− c¸c cha cè vÉn th−êng lµm.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 35
 36. 36. Còng cã thÓ ý nµy sÏ trë nªn dÔ hiÓu h¬n nÕu ta so s¸nh víi b¶n chÊt cña téi ¸c. C¸cnhµ h×nh sù häc næi tiÕng ®· ®i ®Õn kÕt luËn r»ng khi con ng−êi lÇn ®Çu tiªn va ch¹m víitéi ¸c, hä c¶m thÊy ghª tëm. Sau mét thêi gian tiÕp xóc víi téi ¸c, hä trë thµnh quen.Liªn hÖ nhiÒu víi thÕ giíi téi ph¹m sÏ lµm cho con ng−êi tiªm nhiÔm téi ¸c. T−¬ng tùnh− vËy cã thÓ nãi r»ng xung l−îng cña ý nghÜ cuèi cïng còng sÏ ngÊm vµo nhËn thøc,biÕn nã thµnh t−¬ng ®−¬ng vËt chÊt - lµ tiÒn b¹c. Nh©n ®©y t«i khuyªn b¹n nªn suy ngÉm l¹i c«ng thøc: tÊt c¶ nh÷ng ý nghÜ cã thÓh×nh dung ë møc c¶m gi¸c, víi ®iÒu kiÖn chóng ®−îc ®Æt trªn niÒm tin, sÏ dÇn dÇn ®−îcvËt chÊt hãa. T×nh c¶m, c¶m xóc céi nguån cña ý nghÜ - ®ã lµ nh÷ng thø lµm cho ý nghÜ cã søcsèng, hiÖu lùc vµ søc m¹nh. Lßng tin, t×nh yªu vµ t×nh dôc kÕt hîp víi ý nghÜ trµo d©ngsÏ lµm cho nh÷ng c¶m gi¸c nµy cã søc sèng h¬n nhiÒu so víi b¶n th©n chóng tù cã. Nh−ng muèn ®¹t tíi ®é s©u cña tiÒm thøc vµ t¸c ®éng ®Õn nã, kh«ng nh÷ng cÇn cãý nghÜ kÕt hîp víi lßng tin, mµ cßn cÇn ®Õn ý nghÜ xen lÉn nh÷ng t×nh c¶m tÝch cùc vµ c¶tiªu cùc n÷a! KH¤NG MAY µ? Ví VÈN! §Õn ®©y chóng ta ®· gÇn nh− hiÓu r»ng tiÒm thøc vËt chÊt hãa c¸c ý nghÜ mang tÝnhx©y dùng còng nh− c¸c ý nghÜ ph¸ ho¹i. Nã gi¶i thÝch hiÖn t−îng kú l¹ mµ hµng triÖung−êi gäi lµ kh«ng may hay bÊt thµnh. Hä cho r»ng hä lµ ng−êi kh«ng tho¸t khái nghÌo®ãi vµ lay l¾t vÊt v−ëng. Hä cã c¶m gi¸c r»ng cã mét lùc l−îng l¹ lïng nµo ®ã x« ®Èy hä®Õn kÕt côc nµy, vµ hä kh«ng thÓ lµm g× kh¸c ®−îc. Nh÷ng ng−êi nh− vËy lµ t¸c gi¶ «sùbÊt h¹nh» cña m×nh, bëi v× viÖc hä kh«ng tin vµo chÝnh b¶n th©n m×nh ®· x©y tæ trongtiÒm thøc vµ ®· vËt chÊt hãa. ë ®©y còng cÇn nh¾c l¹i r»ng b¹n cã kh¶ n¨ng vËt chÊt hãa −íc muèn bÊt kú khi nã®· n»m trong tiÒm thøc. ë ®©y tr¹ng th¸i tr«ng ®îi vµ tin r»ng sù biÕn ®æi diÖu kú nhÊt®Þnh sÏ x¶y ra lµ hÕt søc tù nhiªn. NiÒm tin cña b¹n hoÆc chØ ®¬n thuÇn lµ sù tù tin -chÝnh lµ nh©n tè ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña tiÒm thøc, nÕu b¹n giao nhiÖm vô cho nã b»ngc¸ch tù kû ¸m thÞ. T«i ®· ®¸nh lõa tiÒm thøc con trai m×nh nh− vËy.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 36
 37. 37. Tù ®¸nh lõa» m×nh nh− vËy rÊt ®¬n gi¶n, nÕu nh− b¹n ®· cã ®−îc nh÷ng ®èi t−îngvËt chÊt mµ b¹n cÇn khi ®i vµo tiÒm thøc. TiÒm thøc biÕn thµnh t−¬ng ®−¬ng vËt chÊt cña nã b»ng tÊt c¶ c¸c ph−¬ng tiÖn thùctÕ cã ®−îc. Dùa vµo nh÷ng ®iÒu ®· nãi ë trªn, b»ng c¸ch lµm thö vµ söa sai, b¹n cã thÓ häc®−îc c¸ch ®−a niÒm tin vµo nh÷ng chØ thÞ cho tiÒm thøc. Sù hoµn thiÖn sÏ ®Õn sau. Tù nãkh«ng thÓ nµo cã ®−îc, mµ chØ n¶y sinh khi ®−îc h−íng dÉn. Ngoµi ra, b¹n ph¶i khuyÕn khÝch nh÷ng t×nh c¶m tÝch cùc, ®Ó chóng chiÕm −u thÕtrong nhËn thøc vµ tiÒm thøc, vµ gi¶m bít hoÆc triÖt tiªu nh÷ng t×nh c¶m tiªu cùc. NÕu t×nh c¶m tÝch cùc chiÕm −u thÕ trong nhËn thøc, th× nhËn thøc sÏ t¹o ra ®−îcm¸i nhµ che chë cho niÒm tin cña m×nh. Trong tr−êng hîp ®ã, nhËn thøc sÏ cã nh÷ng chØthÞ cho tiÒm thøc ®Ó tiÒm thøc cã thÓ tiÕp nhËn vµ trùc tiÕp xö lý. ý NGHÜ KH¤NG Cã NIÒM TIN COI NH¦ §· CHÕT RåI §· nhiÒu thÕ kû, nh÷ng ng−êi ®¸ng kÝnh trong t«n gi¸o r¨n b¶o mäi ng−êi tin vµonh÷ng gi¸o ®iÒu nµy kh¸c, nh−ng kh«ng b¶o mäi ng−êi lµm thÕ nµo ®Ó cã ®−îc niÒm tin®ã. Vµ vÉn ch−a ai ®Þnh nghÜa ®−îc ý nghÜ nh− sau: NiÒm tin - ®ã lµ tr¹ng th¸i cña nhËnthøc cã thÓ dïng tù kû ¸m thÞ ®Ó t¹o ra. B»ng ng«n ng÷ dÔ hiÓu ®èi víi mäi ng−êi, chóng t«i tæng kÕt tÊt c¶ nh÷ng g× ®−îcbiÕt vÒ c¸c nguyªn t¾c hoµn thiÖn niÒm tin ngay c¶ ë nh÷ng n¬i d−êng nh− kh«ng thÓ cã®−îc niÒm tin. H·y tin vµo b¶n th©n: niÒm tin - trong sù BÊt tËn. NiÒm tin - ®ã lµ «vÞ thuèc tr−êng sinh» cung cÊp søc sèng vµ hiÖu lùc cho ý nghÜ! NiÒm tin - ®ã lµ ®iÓm tùa ®Ó tÝch luü cña c¶i! NiÒm tin - ®ã lµ c¬ së cña nh÷ng ®iÒu kú diÖu vµ nh÷ng bÝ mËt mµ khoa häc kh«ngthÓ kh¸m ph¸ ra ®−îc. NiÒm tin - ®ã lµ thuèc gi¶i ®éc duy nhÊt cho mäi bÊt thµnh! NiÒm tin - ®ã lµ «nguyªn tè hãa häc» khi kÕt hîp víi cÇu nguyÖn sÏ t¹o mèi liªn hÖtrùc tiÕp víi TrÝ tuÖ siªu nhiªn.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 37
 38. 38. NiÒm tin - ®ã lµ yÕu tè biÕn sù vËn ®éng th«ng th−êng cña ý nghÜ trong nhËn thøch¹n chÕ cña mét ng−êi b×nh th−êng thµnh t−¬ng ®−¬ng tinh thÇn, thµnh xóc c¶m cÇunguyÖn cña nhËn thøc. NiÒm tin - ®ã lµ sù m«i giíi duy nhÊt cho ta kh¶ n¨ng sö dông søc m¹nh vÜ ®¹i cñaTrÝ tuÖ siªu nhiªn. NH÷NG ý NGHÜ §éc TµI TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy chøng minh rÊt dÔ vµ ®¬n gi¶n. Do viÖc chøng minh quy vÒnguyªn t¾c tù kû ¸m thÞ, ta sÏ chó ý lµm râ vÊn ®Ò nµy. Ta sÏ lµm râ thÕ nµo lµ tù kû ¸mthÞ vµ lµm thÕ nµo ®Ó biÕt c¸ch sö dông nã. TÊt c¶ mäi ng−êi ®Òu biÕt r»ng nÕu cø nh¾c ®i nh¾c l¹i mét kh¼ng ®Þnh nµo ®ã, tab¾t ®Çu tin vµo nã, kh«ng phô thuéc vµo viÖc nã ®óng hay kh«ng ®óng. Bëi v× lêi nãi dèi®−îc nh¾c ®i nh¾c l¹i nhiÒu lÇn, sÏ ®−îc hiÓu lµ mét ch©n lý ®óng ®¾n nhÊt. H¬n thÕ n÷a,cã thÓ tin vµo nã. Mçi mét ng−êi lµ chÝnh b¶n th©n anh ta v× nhËn thøc cña anh ta donh÷ng ý nghÜ ®éc tµi chiÕm h÷u. DÜ nhiªn, nh÷ng ý nghÜ cã thÓ trë thµnh nh− vËy ®−îclµ do chóng ta cho phÐp chóng chiÕm h÷u chóng ta. Nh÷ng ý nghÜ mµ con ng−êi hiÕnth©n mét c¸ch s½n sµng vµ vui s−íng, nh÷ng ý nghÜ mµ anh ta khuyÕn khÝch vµ nu«id−ìng nh÷ng c¶m xóc nµo ®ã, t¹o ra søc m¹nh thøc tØnh, ®iÒu khiÓn mäi chuyÓn ®éng,kiÓm so¸t mäi hµnh vi cña anh ta! ý nghÜ, kÕt hîp víi mét c¶m gi¸c rung ®éng nµo ®ã, sÏ lµ mét kiÓu «nam ch©m» cãkh¶ n¨ng l«i cuèn c¸c ý nghÜ cïng lo¹i. ý nghÜ ®−îc l«i cuèn nh− vËy cã thÓ so s¸nh víi h¹t gièng r¬i trªn mét m¶nh ®Êtmµu mì: nã sÏ n¶y mÇm, ®©m chåi vµ t¸i t¹o nhiÒu lÇn cho ®Õn khi c¸i h¹t gièng nhá bÐban ®Çu trë thµnh v« sè h¹t trªn nhµnh! ý nghÜ hay t− t−ëng, kÕ ho¹ch hoÆc dù ®Þnh bÊt kú nµo tån t¹i trong nhËn thøc cñaai ®ã, d−êng nh− kªu gäi c¸c ý nghÜ cïng lo¹i ®Õn víi m×nh, nhê chóng mµ b¶n th©n trënªn hïng m¹nh, vµ tÊt c¶ nh÷ng ý nghÜ ®ã cïng nhau chiÕm h÷u trÝ tuÖ m¹nh mÏ ®Õnmøc chóng trë thµnh chñ nh©n cña t×nh h×nh. Cßn b©y giê ta quay trë l¹i ®iÓm xuÊt ph¸t, ®iÓm tùa mµ ta ®· nãi ®Õn, ®Ó hiÓu -b»ng c¸ch nµo h¹t gièng t− t−ëng, kÕ ho¹ch hoÆc dù ®Þnh ban ®Çu cã thÓ r¬i lªn m¶nhSuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 38
 39. 39. ®Êt nhËn thøc. ThËt ®¬n gi¶n: nã r¬i vµo nhËn thøc do ý nghÜ ®−îc nh¾c ®i nh¾c l¹i. §ãlµ lý do t¹i sao b¹n nªn tù m×nh v¹ch ra dù ®Þnh chÝnh trong ®êi m×nh, cô thÓ vµ râ rµng,häc thuéc lßng vµ hµng ngµy nh¾c ®i nh¾c l¹i cÈn thËn, n©ng niu, t«n träng cho ®Õn khi©m thanh giäng nãi cña b¹n ®Õn ®−îc víi tiÒm thøc. B¹n ph¶i kiªn quyÕt xem xÐt l¹i nh÷ng hµnh vi cña m×nh, chÊn chØnh phong c¸chsèng vµ lo¹i bá ¶nh h−ëng cã h¹i cña nh÷ng ng−êi vµ cña m«i tr−êng xung quanh. KiÓm®iÓm l¹i søc m¹nh néi t©m vµ c¸c khiÕm khuyÕt cña m×nh, b¹n sÏ ph¸t hiÖn ra r»ng ®iÓmyÕu nhÊt cña b¹n lµ thiÕu tù tin vµo b¶n th©n. Cã thÓ kh¾c phôc ®−îc trë ng¹i nµy b»ngnguyªn t¾c tù kû ¸m thÞ. RÊt dÔ thùc hiÖn. H·y t¸ch ra tÊt c¶ nh÷ng ý nghÜ tÝch cùc,nh÷ng c¶m xóc trµo d©ng cña t©m hån. Sau ®ã chØ cÇn ghi l¹i, häc thuéc vµ nh¾c ®i nh¾cl¹i cho ®Õn khi chóng trë thµnh ®éng lùc cña tiÒm thøc. N¡M B¦íc Tù KH¼NG §ÞNH 1. T«i ®· hiÓu môc ®Ých cuéc ®êi m×nh, vµ t«i cã ®ñ mäi kh¶ n¨ng ®Ó ®¹t ®−îc. V× thÕ t«i tù ®ßi hái m×nh tÝnh kiªn tr×. T«i tù ®ßi hái m×nh kh«ng ngõng nç lùc. Kh«ng rêi chç, kh«ng khÊt lÇn, t«i tù høa víi m×nh sÏ lµm tÊt c¶ nh÷ng g× trong kh¶ n¨ng m×nh cã. 2. T«i biÕt r»ng ý nghÜ - chñ nh©n nhËn thøc cña t«i - sÏ t¸i t¹o m×nh trong hµnh vi cña t«i. V× thÕ mçi ngµy t«i sÏ tËp trung ba m−¬i phót ®Ó ®µo t¹o m×nh thµnh nh©n c¸ch mµ t«i vÉn mong muèn trë thµnh, b»ng c¸ch vÏ ra trong ãc mét h×nh t−îng râ rµng cô thÓ. 3. Tõ nguyªn t¾c tù kû ¸m thÞ t«i biÕt r»ng bÊt cø −íc muèn nµo, nÕu t«i vun ®¾p nã trong nhËn thøc cña m×nh víi ®é kiªn tr× cÇn thiÕt, rèt cuéc còng sÏ lµm n¶y sinh nh÷ng ph−¬ng tiÖn thùc tÕ ®Ó thùc hiÖn. V× thÕ mçi ngµy t«i sÏ dµnh m−êi phót ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô tù kh¼ng ®Þnh m×nh. 4. T«i h×nh dung râ rµng môc ®Ých chÝnh cña ®êi m×nh vµ kh«ng bao giê ngõng cè g¾ng cho ®Õn khi ®¹t ®−îc sù tù tin vµo b¶n th©n. 5. T«i nhËn thøc ®Çy ®ñ r»ng cña c¶i vµ ®Þa vÞ trong x· héi kh«ng thÓ bÒn v÷ng ®−îc nÕu nã kh«ng dùa trªn sù thËt vµ b×nh ®¼ng. V× thÕ l−¬ng t©m t«i sÏ kh«ngSuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 39
 40. 40. cho phÐp thùc hiÖn nh÷ng viÖc lµm ¨n kh«ng ®em l¹i c¸i lîi cho tÊt c¶ c¸c bªn tham gia. T«i sÏ ®¹t ®iÒu m×nh muèn nhê søc m¹nh mµ t«i sö dông ®−îc khi liªn kÕt víi nh÷ng ng−êi kh¸c. T«i cè thuyÕt phôc hä gióp t«i vµ thÓ hiÖn sù s½n sµng gióp ®ì l¹i hä. T«i nÐn trong m×nh sù c¨m thï, ghen tþ, ngê vùc, nhÉn t©m, v« liªm sØ vµ hoµn thiÖn t×nh yªu ®èi víi mäi ng−êi, v× t«i biÕt c¸ch sö xù xÊu víi nh÷ng ng−êi xung quanh kh«ng bao giê ®em l¹i thµnh c«ng. T«i sÏ b¾t mäi ng−êi ph¶i tin vµo t«i v× t«i tin vµo b¶n th©n vµ vµo mäi ng−êi. T«i ký tªn d−íi nh÷ng lêi nµy, häc thuéc lßng vµ sÏ nh¾c ®i nh¾c l¹i thµnh tiÕng mçi ngµy v× t«i tuyÖt ®èi tin r»ng chóng sÏ t¸c ®éng ®Õn suy nghÜ vµ hµnh vi cña t«i, vµ t«i sÏ may m¾n vµ tù tin vµo b¶n th©n. Nguyªn t¾c nµy dùa trªn mét quy luËt cña thiªn nhiªn mµ ch−a ai gi¶i thÝch næi. Aimuèn ®Æt cho nã tªn gäi thÕ nµo th× còng ch¼ng quan träng g×. Quan träng lµ quy luËtnµy t¸c ®éng cã lîi vµ lµm vinh quang cho nh©n lo¹i, víi ®iÒu kiÖn nã ®−îc ¸p dông métc¸ch x©y dùng. Nh−ng nÕu nã ®−îc ¸p dông theo kiÓu ng−îc l¹i, rÊt dÔ ph¸ vì tÊt c¶nh÷ng g× x©y dùng tr−íc ®©y. Tõ ®©y cã thÓ rót ra mét ý nghÜ h÷u Ých, r»ng nh÷ng ng−êihiÖn nghÌo ®ãi vµ bÊt h¹nh, ®· l©m vµo t×nh c¶nh bÊt lîi nµy do tù m×nh cã nh÷ng ý nghÜvµ t×nh c¶m tiªu cùc, mµ tÊt c¶ mäi ý nghÜ ®Òu cã kh¶ n¨ng vËt chÊt hãa. §õng SUY NGHÜ Gë TiÒm thøc kh«ng ph©n biÖt ®−îc ý nghÜ x©y dùng víi ý nghÜ ph¸ ho¹i. TiÒm thøclµm viÖc víi lo¹i nguyªn liÖu mµ chóng ta cung cÊp. TiÒm thøc vËt chÊt hãa ý nghÜ g¾nvíi c¶m gi¸c sî h·i còng dÔ dµng nh− ý nghÜ t¸o b¹o hoÆc ý nghÜ do tr¹ng th¸i cÇunguyÖn trong s¸ng sinh ra. T¸c ®éng cña quy luËt tù kû ¸m thÞ còng gièng nh− t¸c ®éng cña dßng ®iÖn, khi södông ®óng th× trung thµnh phôc vô con ng−êi, khi tiÕp xóc thiÕu cÈn thËn th× cã thÓ giÕtchÕt. Quy luËt tù kû ¸m thÞ cã kh¶ n¨ng ®−a b¹n ®Õn giµu sang thÞnh v−îng, nh−ng còngdÔ dµng ®Èy b¹n vµo câi ®ín ®au, bÊt h¹nh vµ chÕt chãc, tuú thuéc vµo tr×nh ®é b¹n hiÓuvµ ¸p dông nã.Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 40
 41. 41. NÕu b¹n cung cÊp cho nhËn thøc toµn sù sî h·i, hoµi nghi kh«ng tin vµo kh¶ n¨ngb¹n cã thÓ tiÕp xóc víi TrÝ tuÖ siªu nhiªn vµ sö dông n¨ng l−îng cña TrÝ tuÖ siªu nhiªn, -quy luËt tù kû ¸m thÞ sÏ lµm t¨ng sù thiÕu tù tin vµ b¹n sÏ ph¶i cói ®Çu thuÇn phôc ngÉut−îng nµy, vµ tiÒm thøc th× biÕn sù tån t¹i cña nã thµnh hiÖn thùc. Nh− ngän giã ®−a con tµu nµy sang h−íng T©y, cßn con tµu kh¸c l¹i sang h−íng§«ng, quy luËt tù kû ¸m thÞ cã thÓ d©ng b¹n lªn cao hoÆc nhÊn ch×m b¹n xuèng, phôthuéc vµo viÖc b¹n d−¬ng buåm suy nghÜ cña m×nh nh− thÕ nµo. Quy luËt tù kû ¸m thÞ cã kh¶ n¨ng n©ng b¹n lªn tÇm cao chãng mÆt, lµm trÝ t−ëngt−îng ph¶i ng¹c nhiªn, - ®−îc m« t¶ trong nh÷ng c©u th¬ sau: NÕu b¹n nghÜ: trËn ®· thua, Tøc lµ cã lÏ ®· thua thËt råi. NÕu b¹n kh«ng tin c¸i t«i, TÝm bÇm trªn mÆt - ai thoi vµo m×nh? NÕu b¹n nghÜ: hÕt råi vÜnh viÔn Ch¼ng cßn ta trong trÝ mäi ng−êi? TÊt c¶ ë t¹i b¹n th«i - Thµnh ®¹t cã ®Õn trong ®êi hay kh«ng. NÕu b¹n nghÜ: b¹n thµnh c«ng, Ph¶i tin t−ëng thËt, trong lßng th¼m s©u. Ai biÕt tin ë b¶n th©n, ChiÕn th¾ng sÏ ®Õn trong tÇm nay mai. Còng cã thÓ ch¼ng cÇn chiÕn ®Êu, Víi sè phËn - råi sÏ b×nh th−êng. Hái ng−êi: B¹n cã kh¶ n¨ng?Suy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 41
 42. 42. Tr¶ lêi ngang ng¹nh, th−a r»ng: TÊt nhiªn! H·y suy ngÉm nh÷ng tõ in nghiªng, vµ b¹n sÏ thÊy hÕt ý nghÜa s©u s¾c mµ thi sü ®·®Æt vµo nh÷ng dßng nµy. KINH NGHIÖM VÜ §¹I CñA T×NH Y£U Trong tÝnh c¸ch cña chóng ta, ë tËn n¬i s©u th¼m, cã mét h¹t gièng hµnh ®éng ®angngñ yªn. NÕu thøc tØnh vµ n¶y mÇm, nã cã thÓ ®−a ta lªn mét tÇm cao mµ ch−a bao giêta hy väng sÏ ®¹t tíi. Nh− nh¹c c«ng vÜ cÇm b¾t ©m nh¹c tuyÖt vêi tu«n ra tõ d©y ®µn, b¹n còng cã thÓ®¸nh thøc thiªn tµi ®ang ngñ yªn trong kh¶ n¨ng trÝ tuÖ cña b¹n, vµ b¾t nã ®−a b¹n ®Õnvíi môc tiªu mµ b¹n ®· nh¾m cho m×nh tõ xa. Abraham Lincoln lµ ng−êi lu«n kh«ng gÆp may trong bÊt cø viÖc g× «ng b¾t tayvµo. Mäi viÖc cø thÕ tiÕp diÔn cho ®Õn n¨m «ng bèn m−¬i tuæi. ¤ng ®· lµ ngµi Kh«ng aic¶ vµ Kh«ng tõ ®©u ®Õn, cho tíi khi nçi d»n vÆt vÜ ®¹i chen vµo ®êi «ng. Nã ®¸nh thøcthiªn tµi trÝ tuÖ vµ tr¸i tim ®ang ngñ trong «ng, tÆng thÕ giíi mét con ng−êi thËt sù vÜ ®¹i.Nçi d»n vÆt - kinh nghiÖm sèng ®ã g¾n liÒn víi t×nh yªu vµ nçi buån mµ Ann Ratlege ®·mang l¹i cho «ng, vµ c¶ t×nh yªu lÉn nçi buån ®Òu lµ ch©n chÝnh. Ai còng biÕt r»ng t×nh yªu rÊt gÇn víi tr¹ng th¸i cÇu nguyÖn cña t©m hån mµ tath−êng gäi lµ niÒm tin. V× thÕ t×nh yªu còng ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh chuyÓn ý nghÜ cñacon ng−êi thµnh t−¬ng ®−¬ng vËt chÊt. NhiÒu n¨m viÕt s¸ch, t×m hiÓu c¸ch hµng tr¨mng−êi ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tÝch lçi l¹c, t¸c gi¶ ®· ®i ®Õn kÕt luËn r»ng tÊt c¶ nh÷ngng−êi nµy ®Òu chÞu t¸c ®éng cña t×nh yªu ®èi víi phô n÷. NÕu b¹n muèn chøng minh nh÷ng kh¶ n¨ng khæng lå cña niÒm tin, h·y xem kinhnghiÖm cña nh÷ng ng−êi thËt sù cã lßng tin. §øng ®Çu danh s¸ch nµy lµ Giª-su. Vµ c¬së cña Thiªn chóa gi¸o, muèn nãi g× th× nãi, vÉn lµ niÒm tin, vµ viÖc bao nhiªu ng−êixuyªn t¹c hay hiÓu theo c¸ch riªng cña m×nh còng ch¼ng cã nghÜa g×. B©y giê h·y xem xÐt søc m¹nh cña niÒm tin mµ Mahatma Gandi ®· thÓ hiÖn cho tathÊy. ¤ng ®· cho thÕ giíi mét tÊm g−¬ng s¸ng vÒ kh¶ n¨ng vµ søc m¹nh cña niÒm tin.Gandi cã thÕ n¨ng lín h¬n tÊt c¶ nh÷ng ng−êi cïng thêi, mÆc dÇu «ng kh«ng cã bÊt kúSuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 42
 43. 43. ph−¬ng tiÖn tiÕn hµnh chiÕn tranh nµo - kh«ng tµu chiÕn, kh«ng lÝnh, kh«ng khÝ tµi qu©nsù. Gandi kh«ng cã tiÒn, thËm chÝ kh«ng cã c¶ quÇn ¸o tö tÕ, nh−ng «ng cã søc m¹nh.Lµm thÕ nµo mµ «ng cã ®−îc nã? ¤ng ®· t¹o ra nã tõ c¸ch hiÓu cña m×nh vÒ nguyªn t¾c niÒm tin, sö dông n¨ng lùccña m×nh ®Ó truyÒn lßng tin ®ã vµo nhËn thøc cña hai tr¨m triÖu con ng−êi. ¤ng ®· lËp nªn mét chiÕn c«ng lçi l¹c, t¸c ®éng ®Õn khèi ãc cña hai tr¨m triÖu conng−êi, khiÕn hä liªn kÕt vµ hµnh ®éng nhÊt trÝ tùa nh− tõ mét nhËn thøc thèng nhÊt. Søc m¹nh nµo, nÕu kh«ng ph¶i lµ søc m¹nh cña niÒm tin, ®· gióp ®¹t ®−îc chiÕnc«ng lín lao ®Õn nh− vËy? H¹NH PHóC Lµ NG¦êi CHO Trong doanh nghiÖp tÝch cùc kh«ng thÓ thiÕu ®−îc lßng tin, sù v÷ng t©m vµ tÝnnhiÖm. Vµ viÖc ph©n tÝch nh÷ng sù kiÖn cho phÐp ta hiÓu ®−îc mét trong nh÷ng nguyªnt¾c mµ c¸c nhµ c«ng nghiÖp vµ doanh nh©n th−êng vËn dông, võa hay võa cã Ých. §ã lµ:muèn nhËn, tr−íc hÕt h·y cho. Tr−êng hîp ®−îc chän ®Ó minh häa cho nguyªn t¾c nµy diÔn ra vµo n¨m 1900, vµothêi ®iÓm thµnh lËp NghiÖp ®oµn ThÐp Mü. Khi ®äc, h·y nhí trong ®Çu c¸c sù viÖc ®Ó cã thÓ hiÓu - nh÷ng t− t−ëng g× ®−îc södông cã lîi cho c«ng viÖc vµ ®em l¹i cña c¶i kh«ng kÓ xiÕt. LÞch sö thµnh lËp Liªn ®oµn mang tÝnh chÊt gi¸o huÊn ®èi víi nh÷ng ng−êi hayng¹c nhiªn vÒ nh÷ng tµi s¶n lín. NÕu b¹n vÉn cßn hoµi nghi vÒ kh¼ng ®Þnh r»ng nÕu biÕtsuy nghÜ, con ng−êi sím hay muén còng sÏ thµnh ®¹t, th× c©u chuyÖn nµy sÏ xua tannh÷ng hoµi nghi ®ã. B¹n sÏ thÊy phÇn lín nh÷ng nguyªn t¾c trong quyÓn s¸ch nµy ®−îcthùc hiÖn nh− thÕ nµo. Søc m¹nh cña t− t−ëng ®−îc John Loem m« t¶ trong tê New york World Telegramnh− sau: BµI DIÔN V¡N TUYÖT VêI VÒ NH÷NG Tû §¤LA TRONG BuæI TIÖC CHI£U §·ISuy nghĩ và làm giàu – Napoleon Hill – ducphien.livedrive.com 43

×