SlideShare a Scribd company logo
1 of 343
Download to read offline
Héi ®ång xuÊt b¶n
®μo duy tïng Chñ tÞch Héi ®ång
nguyÔn ®øc b×nh Phã Chñ tÞch Héi ®ång
hμ ®¨ng Uû viªn Héi ®ång
®Æng xu©n kú "
trÇn träng t©n "
nguyÔn duy quý "
®ç nguyªn ph−¬ng "
hoμng minh th¶o "
trÇn nh©m "
ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o
®Æng xu©n kú
song thμnh
nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 11
ng« thiÕu hiÖu (Chñ biªn)
®μo thÞ diÕn
nguyÔn thÞ giang
Hå ChÝ Minh
Toμn tËp
11
1963 - 1965
XuÊt b¶n lÇn thø hai
Nhμ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia
Hμ Néi - 2000
-8 -7 Hå ChÝ Minh toμn tËp
Lêi GIíi THIÖU TËP 11
Hå ChÝ Minh Toμn tËp, TËp 11, bao gåm nh÷ng bμi viÕt, bμi nãi cña
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ th¸ng 1-1963 ®Õn th¸ng 12-1965.
C¸c t¸c phÈm trong tËp nμy ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vμ sinh ®éng t− t−ëng
cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n Ng−êi cïng víi Ban ChÊp hμnh
Trung −¬ng §¶ng l·nh ®¹o toμn §¶ng, toμn d©n, toμn qu©n tiÕn hμnh
®ång thêi hai chiÕn l−îc c¸ch m¹ng lμ x©y dùng vμ b¶o vÖ miÒn B¾c x· héi
chñ nghÜa vμ hoμn thμnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ë miÒn
Nam, thùc hiÖn môc tiªu chung lμ hoμ b×nh, ®éc lËp, thèng nhÊt, d©n chñ
vμ chñ nghÜa x· héi.
Tr−íc hÕt, nh÷ng bμi viÕt, bμi nãi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong thêi
gian nμy thÓ hiÖn t− t−ëng chØ ®¹o cña Ng−êi vÒ c¸ch m¹ng x· héi chñ
nghÜa ë miÒn B¾c. Ng−êi nh¾c nhë: chóng ta x©y dùng chñ nghÜa x· héi
trong hoμn c¶nh mét nuíc n«ng nghiÖp l¹c hËu, l¹i bÞ chiÕn tranh x©m l−îc
tμn ph¸. Chóng ta qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi kh«ng tr¶i qua con
®−êng ph¸t triÓn t− b¶n chñ nghÜa, l¹i trong hoμn c¶nh ®Êt n−íc t¹m thêi
bÞ chia c¾t lμm hai miÒn, ph¶i tiÕn hμnh ®ång thêi hai nhiÖm vô chiÕn l−îc
kh¸c nhau.
Hoμn c¶nh ®ã g©y ra cho chóng ta kh«ng Ýt khã kh¨n. V× vËy, nh©n d©n
ta ph¶i "dòng c¶m phÊn ®Êu, v−ît mäi khã kh¨n, ®Ó x©y dùng c¬ së vËt
chÊt vμ kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vμ
c«ng nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vμ tinh thÇn... ch¼ng nh÷ng lμ v×
h¹nh phóc cña ®ång bμo ta ë miÒn B¾c mμ cßn v× cuéc ®Êu tranh thÇn
th¸nh cña toμn d©n ta ®Ó hoμ b×nh thèng nhÊt n−íc nhμ" (tr. 21).
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· chØ ra nh÷ng khã kh¨n, nh−îc ®iÓm vμ yÕu
kÐm trong nÒn kinh tÕ cña n−íc ta, nhÊt lμ vÒ tæ chøc vμ qu¶n lý kinh
tÕ. V× vËy, Ng−êi ®· cïng Trung −¬ng §¶ng ®Ò ra ba cuéc vËn ®éng lín:
-6 -5 Hå ChÝ Minh toμn tËp
cuéc vËn ®éng c¶i tiÕn qu¶n lý hîp t¸c x·, c¶i tiÕn kü thuËt trong n«ng
nghiÖp; cuéc vËn ®éng n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, t¨ng c−êng qu¶n lý
kinh tÕ tμi chÝnh, c¶i tiÕn kü thuËt, chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu, gäi
t¾t lμ cuéc vËn ®éng "3 x©y, 3 chèng" vμ cuéc vËn ®éng ®ång bμo miÒn xu«i
lªn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ vμ v¨n ho¸ miÒn nói. Ng−êi nãi: "chóng ta
ph¶i thËt thμ nhËn râ nh÷ng khuyÕt ®iÓm vμ nh−îc ®iÓm, ®Ó kiªn quyÕt söa
ch÷a: nh− ý thøc lμm chñ n−íc nhμ vμ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cßn kÐm. ChÕ
®é vμ ph−¬ng ph¸p qu¶n lý kinh tÕ tμi chÝnh cña chóng ta cßn nhiÒu thiÕu
sãt vμ láng lÎo. Kû luËt lao ®éng ch−a ®−îc thËt nghiªm tóc, Sö dông lao
®éng ch−a ®−îc hîp lý. Kh¶ n¨ng thiÕt bÞ m¸y mãc tuy cã kh¸ nhiÒu nh−ng
ch−a ®−îc sö dông ®Çy ®ñ" (tr.109). V× vËy "mμ n¨ng suÊt lao ®éng b×nh
qu©n t¨ng rÊt chËm, s¶n xuÊt ph¸t triÓn ch−a ®−îc m¹nh mÏ, v÷ng ch¾c
vμ c©n ®èi..., ®êi sèng vËt chÊt cña nh©n d©n ch−a ®−îc c¶i thiÖn nhiÒu"
(tr. 109). D−íi sù chØ ®¹o cña §¶ng vμ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, c¸c cuéc
vËn ®éng trªn ®· l«i cuèn hμng triÖu ng−êi s«i næi tham gia bμn ®Þnh
ph−¬ng h−íng vμ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c¶i tiÕn kü thuËt, t¹o ra mét sù
chuyÓn biÕn m¹nh mÏ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn quan träng
vμo viÖc n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n.
Th¸ng 3-1964, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh triÖu tËp Héi nghÞ chÝnh trÞ ®Æc
biÖt nh»m t¨ng c−êng h¬n n÷a sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ trong toμn d©n tr−íc
©m m−u t¨ng c−êng vμ më réng chiÕn tranh cña ®Õ quèc Mü. B¶n b¸o c¸o
cña Ng−êi t¹i Héi nghÞ lμ mét v¨n kiÖn rÊt quan träng, tæng kÕt nh÷ng
thμnh tÝch x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vμ th¾ng lîi cña qu©n,
d©n ta ®¸nh Mü - ngôy ë miÒn Nam trong l0 n¨m, tõ 1954 ®Õn 1964. VÒ
nh÷ng thμnh qu¶ trong m−êi n¨m x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c,
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi: "Trong 10 n¨m qua, miÒn B¾c nuíc ta ®· tiÕn
nh÷ng b−íc dμi ch−a tõng thÊy trong lÞch sö d©n téc. §Êt n−íc, x· héi vμ
con ng−êi ®Òu ®æi míi" (tr. 224). "Lμng xãm ta x−a kia lam lò quanh n¨m
mμ vÉn quanh n¨m ®ãi r¸ch. Lμng xãm ta ngμy nay bèn mïa nhén nhÞp
c¶nh lμm ¨n tËp thÓ. §©u ®©u còng cã tr−êng häc, nhμ göi trÎ, nhμ hé sinh,
c©u l¹c bé, s©n vμ kho cña hîp t¸c x·, nhμ míi cña x· viªn. §êi sèng vËt
chÊt ngμy cμng Êm no, ®êi sèng tinh thÇn ngμy cμng tiÕn bé" (tr. 225). §ång
thêi, trong b¸o c¸o Ng−êi còng ®Ò ra nh÷ng nhiÖm vô tr−íc m¾t cho toμn
§¶ng, toμn qu©n, toμn d©n ta ph¶i phÊn ®Êu hoμn thμnh ®Ó ®−a sù nghiÖp
c¸ch m¹ng n−íc ta tiÕn lªn giμnh nh÷ng th¾ng lîi míi. T¹i Héi nghÞ, Chñ
tÞch Hå ChÝ Minh kªu gäi "mçi ng−êi chóng ta ph¶i lμm viÖc b»ng hai ®Ó
®Òn ®¸p l¹i cho ®ång bμo miÒn Nam ruét thÞt" (tr.227)
Th¾ng lîi cña Héi nghÞ ®· ®em l¹i mét kh«ng khÝ phÊn khëi trong toμn
§¶ng, toμn d©n, toμn qu©n, lμm cho mäi ng−êi thªm tin t−ëng, h¨ng h¸i
v−¬n lªn lμm trßn nhiÖm vô, tr−íc hÕt lμ hoμn thμnh th¾ng lîi kÕ ho¹ch
Nhμ n−íc n¨m 1964 vμ kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt.
C¸c t¸c phÈm cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n nμy cßn cho
thÊy mèi quan t©m cña Ng−êi ®Õn ®êi sèng v¨n ho¸ - tinh thÇn cña nh©n
d©n. Theo Ng−êi, chñ nghÜa x· héi kh«ng chØ lμm cho mäi ng−êi d©n cã ®êi
sèng vËt chÊt Êm no, mμ cßn ph¶i cã ®êi sèng v¨n ho¸ - tinh thÇn phong
phó. C¸c bμi : Bμi nãi t¹i Héi nghÞ tæng kÕt phong trμo thi ®ua "d¹y tèt, häc
tèt" cña ngμnh gi¸o dôc phæ th«ng vμ s− ph¹m; Bμi nãi t¹i Héi nghÞ Tuyªn
gi¸o miÒn nói; Bμi nãi t¹i §¹i héi thanh niªn Thñ ®«; Bμi nãi t¹i Tr−êng
®¹i häc S− ph¹m Hμ Néi, v.v. ®· thÓ hiÖn nh÷ng quan ®iÓm cña Ng−êi vÒ
c¸ch m¹ng t− t−ëng vμ v¨n ho¸ diÔn ra ®ång thêi víi c¸ch m¹ng vÒ quan
hÖ s¶n xuÊt vμ c¸ch m¹ng khoa häc - kü thuËt, nh»m xo¸ bá nh÷ng tμn d−
t− t−ëng, thãi h− tËt xÊu do x· héi cò ®Ó l¹i, x©y dùng mét nÒn v¨n ho¸
míi víi néi dung x· héi chñ nghÜa vμ ®Ëm ®μ b¶n s¾c d©n téc, x©y dùng
con ng−êi míi, lèi sèng míi vμ ®¹o ®øc míi x· héi chñ nghÜa. Ng−êi viÕt:
"Muèn x©y dùng mét x· héi míi vμ tèt ®Ñp, th× cÇn ph¶i tiªu diÖt nh÷ng
thãi h−, tËt xÊu cña x· héi cò cßn sãt l¹i. Muèn x©y dùng chñ nghÜa x· héi
th× ph¶i båi d−ìng con ng−êi x· héi chñ nghÜa. Con ng−êi x· héi chñ nghÜa
lμ con ng−êi cã ®¹o ®øc cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t−, mét lßng mét
d¹ phôc vô nh©n d©n, phôc vô c¸ch m¹ng" (tr. 110).
Tr¶i qua h¬n l0 n¨m x©y dùng chñ nghÜa x· héi, miÒn B¾c ®· cã nh÷ng
b−íc ph¸t triÓn hÕt søc to lín trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, trë
thμnh c¨n cø ®Þa v÷ng ch¾c cho c¸ch m¹ng c¶ n−íc, hoμn thμnh ®−îc
nhiÖm vô cña hËu ph−¬ng lín lμ kh«ng ngõng chi viÖn søc ng−êi, søc cña
cho miÒn Nam ruét thÞt.
D−íi sù l·nh ®¹o cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vμ Ban ChÊp hμnh Trung
−¬ng §¶ng, nh©n d©n ta ë miÒn Nam ®· v−ît qua mu«n vμn khã kh¨n thö
th¸ch vμ liªn tiÕp giμnh ®−îc nh÷ng th¾ng lîi to lín trong cuéc ®Êu tranh
chèng ®Õ quèc Mü vμ chÝnh quyÒn tay sai, ®−a sù nghiÖp c¸ch m¹ng d©n
téc d©n chñ ë miÒn Nam tiÕn lªn tõng b−íc v÷ng ch¾c.
Trong thêi gian nμy, Ng−êi ®· viÕt nhiÒu v¨n kiÖn quan träng, ph©n
-4 -3 Hå ChÝ Minh toμn tËp
tÝch mét c¸ch chÝnh x¸c t×nh h×nh vμ triÓn väng cña c¸ch m¹ng miÒn Nam,
v¹ch trÇn b¶n chÊt x©m l−îc cña cuéc chiÕn tranh mμ ®Õ quèc Mü ®· g©y
ra ë miÒn Nam, ®ång thêi chØ ra ph−¬ng h−íng, nhiÖm vô cho nh©n d©n ta
tiÕn lªn giμnh nh÷ng th¾ng lîi míi, to lín h¬n n÷a. Tr¶ lêi mét nhμ b¸o
Mü, Ng−êi nãi: "§· m−êi n¨m nay, tÊt c¶ c¸c ChÝnh phñ Mü vμ tÊt c¶ bän
tay sai cña chóng muèn dïng søc m¹nh tμn b¹o cña chóng hßng ®Ì bÑp søc
kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n mét d©n téc anh hïng. Chóng muèn biÕn 14
triÖu ®ång bμo miÒn Nam chóng t«i thμnh nh÷ng ng−êi n« lÖ, biÕn miÒn
Nam ®Êt n−íc chóng t«i thμnh thuéc ®Þa kiÓu míi, mét c¨n cø qu©n sù, ®Ó
uy hiÕp nÒn ®éc lËp cña c¸c n−íc ë §«ng D−¬ng vμ §«ng - Nam ¸, ®Ó tiÕn
c«ng miÒn B¾c chóng t«i" (tr. 273). Nh−ng "Nh©n d©n miÒn Nam anh dòng
quyÕt kh«ng lïi b−íc tr−íc mòi sóng cña kÎ x©m l−îc vμ lò b¸n n−íc. §ång
bμo chóng t«i thμ hy sinh hÕt th¶y, nh−ng quyÕt kh«ng chÞu lμm n« lÖ"
(tr.274).
Sau thÊt b¹i th¶m h¹i cña kÕ ho¹ch Xtal©y - Taylo, th¸ng 3-1964, ®Õ
quèc Mü thùc hiÖn kÕ ho¹ch Gi«nx¬n - M¾c Namara nh»m b×nh ®Þnh miÒn
Nam trong vßng hai n¨m (1964-1965). Song, mäi ©m m−u cña ®Õ quèc Mü
vμ bÌ lò tay sai ®· vÊp ph¶i søc kh¸ng cù v« cïng m·nh liÖt cña c¸c tÇng
líp nh©n d©n c¶ n−íc, trùc tiÕp lμ nh©n d©n miÒn Nam. Nh÷ng chiÕn
th¾ng B×nh Gi·, Pl©y Cu, Ba Gia, §ång Xoμi... cña nh©n d©n miÒn Nam ®·
lμm ph¸ s¶n hoμn toμn chiÕn l−îc "chiÕn tranh ®Æc biÖt" cña ®Õ quèc Mü,
t¹o ra nh÷ng lùc l−îng rÊt lín vÒ vËt chÊt vμ tinh thÇn ®Ó tiÕn lªn ®¸nh
b¹i hoμn toμn cuéc chiÕn tranh x©m l−îc cña ®Õ quèc Mü. Chñ tÞch Hå ChÝ
Minh kh¼ng ®Þnh: "Cuéc"chiÕn tranh ®Æc biÖt" mμ chóng ®ang thÝ nghiÖm
ë miÒn Nam ViÖt Nam ®· thÊt b¹i, th× chóng còng sÏ thÊt b¹i ë bÊt kú n¬i
nμo kh¸c. §ã lμ ý nghÜa quèc tÕ cña cuéc ®Êu tranh yªu n−íc cña ®ång bμo
miÒn Nam ta ®èi víi phong trμo gi¶i phãng d©n téc trªn thÕ giíi" (tr.228).
ThÊt b¹i trong chiÕn l−îc "chiÕn tranh ®Æc biÖt", ®Õ quèc Mü å ¹t ®−a
thªm hμng chôc v¹n qu©n Mü vμo miÒn Nam, ®ång thêi cho hμng tr¨m
m¸y bay vμ tμu chiÕn t¨ng c−êng ®¸nh ph¸ miÒn B¾c. Ph©n tÝch thÕ bÞ
®éng vÒ chiÕn l−îc nμy, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh viÕt: "BÞ thua to vμ sa lÇy ë
miÒn Nam, chóng muèn më réng chiÕn tranh ®Õn miÒn B¾c hßng gì thÕ bÝ.
Nh− thÕ kh¸c nμo con chã sãi hai ch©n sau ®· bÞ kÑt vμo c¹m bÉy, muèn
thß c¶ hai ch©n tr−íc vμo c¹m bÉy n÷a ®Ó gi¶i tho¸t cho hai ch©n sau! ThËt
lμ ngu xuÈn!" (tr. 404). Ng−êi kh¼ng ®Þnh: "KÕ ho¹ch Taylo ®· tiªu tan. KÕ
ho¹ch M¾c Namara còng ph¸ s¶n. KÕ ho¹ch "leo thang" mμ hiÖn nay ®Õ
quèc Mü ®ang cè thùc hiÖn ë miÒn B¾c còng nhÊt ®Þnh sÏ thÊt b¹i. Dï Mü
®−a thªm mÊy chôc v¹n binh sÜ Mü vμ cè l«i kÐo thªm qu©n ®éi c¸c n−íc
ch− hÇu vμo cuéc chiÕn tranh téi ¸c nμy, th× qu©n vμ d©n ta còng quyÕt
®¸nh th¾ng chóng" (tr.432). Ng−êi kªu gäi: "Lóc nμy chèng Mü, cøu n−íc
lμ nhiÖm vô thiªng liªng nhÊt cña mäi ng−êi ViÖt Nam yªu n−íc"(tr. 434),
"dï ph¶i chiÕn ®Êu 5 n¨m, 10 n¨m, 20 n¨m hoÆc l©u h¬n n÷a, chóng ta
còng kiªn quyÕt chiÕn ®Êu ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn" (tr. 470).
B¸c bá luËn ®iÖu cña Mü vu c¸o miÒn B¾c "x©m l−îc" miÒn Nam, Chñ
tÞch Hå ChÝ Minh tuyªn bè: "Chèng l¹i vμ lμm thÊt b¹i nh÷ng hμnh ®éng
x©m l−îc cña ®Õ quèc Mü ®Ó b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc, b¶o vÖ quyÒn sèng, ®ã
lμ quyÒn thiªng liªng cña mäi ng−êi d©n ViÖt Nam ë miÒn B¾c còng nh− ë
miÒn Nam. Bän ®Õ quèc Mü dï cã hμnh ®éng ®iªn cuång liÒu lÜnh ®Õn ®©u,
còng kh«ng thÓ nμo ng¨n c¶n næi nh©n d©n ViÖt Nam tiÕp tôc cuéc chiÕn
®Êu yªu n−íc cho ®Õn th¾ng lîi cuèi cïng" (tr. 428).
BÞ thua ®au vÒ qu©n sù l¹i bÞ nh©n d©n Mü vμ nh©n d©n thÕ giíi lªn ¸n,
Tæng thèng Mü ®· ®èi phã b»ng luËn ®iÖu "hoμ b×nh" dèi tr¸, tuyªn bè "s½n
sμng th¶o luËn kh«ng ®iÒu kiÖn". V¹ch trÇn thñ ®o¹n lõa bÞp ®ã, Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh nãi: "§Ó lËp l¹i hoμ b×nh, chØ cã mét con ®−êng ®óng ®¾n, lμ
Mü ph¶i lμm ®óng HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ n¨m 1954 vÒ ViÖt Nam vμ cuèn gãi
rót lui cã trËt tù" (tr. 439), "NÕu ®Õ quèc Mü kh«n hån theo con ®−êng thø
hai, nh©n d©n ViÖt Nam sÏ s½n sμng hoan tèng hä mét c¸ch lÞch sù "
(tr. 405).
Phèi hîp víi mÆt trËn qu©n sù, Ng−êi më réng mÆt trËn ®Êu tranh
ngo¹i giao. Trong c¸c bμi tr¶ lêi pháng vÊn cña phãng viªn th«ng tÊn, b¸o
chÝ n−íc ngoμi, Ng−êi ®· nªu cao lËp tr−êng chÝnh nghÜa vμ thiÖn chÝ hoμ
b×nh cña nh©n d©n ta, tranh thñ sù ®ång t×nh vμ ñng hé cña c¸c n−íc anh
em vμ bÌ b¹n, cña c¸c tæ chøc quèc tÕ vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh,
c«ng lý trªn thÕ giíi, bao gåm c¶ nh©n d©n tiÕn bé Mü. Ng−êi quan t©m
cñng cè khèi ®oμn kÕt truyÒn thèng gi÷a nh©n d©n ba n−íc §«ng D−¬ng
trong cuéc ®Êu tranh chèng kÎ thï chung. Ng−êi còng ch¨m lo cho viÖc
h×nh thμnh trong thùc tÕ mét MÆt trËn thèng nhÊt ph¶n ®Õ gi÷a nh©n d©n
ViÖt - Mü, ®Ó "Nh©n d©n Mü ®¸nh tõ trong ra, nh©n d©n ta ®¸nh tõ ngoμi
vμo. Hai bªn gi¸p c«ng m¹nh mÏ, th× ®Õ quèc Mü nhÊt ®Þnh sÏ thua, nh©n
d©n ViÖt- Mü nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng" (tr. 524).
-2 -1 Hå ChÝ Minh toμn tËp
Gi÷a lóc cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n−íc cña nh©n d©n ta ®ang
d©ng cao th× trong phong trμo céng s¶n vμ c«ng nh©n quèc tÕ diÔn ra cuéc
khñng ho¶ng vÒ ®−êng lèi, dÉn ®Õn nguy c¬ ph©n liÖt. Trong t×nh h×nh ®ã,
§¶ng ta vμ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lu«n lu«n gi−¬ng cao ngän cê ®oμn kÕt,
chñ tr−¬ng gi¶i quyÕt mäi bÊt ®ång gi÷a c¸c ®¶ng vμ c¸c n−íc anh em trªn
c¬ së chñ nghÜa M¸c - Lªnin vμ chñ nghÜa quèc tÕ v« s¶n. Tr¶ lêi pháng vÊn
cña mét nhμ b¸o n−íc ngoμi vÒ vÊn ®Ò nμy, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi:
"LÞch sö phong trμo c¸ch m¹ng th−êng cã nh÷ng m©u thuÉn, cã nh÷ng
cuéc ®Êu tranh vÒ t− t−ëng, nh−ng kÕt qu¶ lμ chñ nghÜa M¸c - Lªnin th¾ng
lîi, c¸ch m¹ng ngμy cμng ph¸t triÓn.
Chóng t«i tin r»ng cuéc ®Êu tranh t− t−ëng trong phe x· héi chñ nghÜa,
tuy cßn khã kh¨n, nh−ng sÏ ®−îc gi¶i quyÕt tèt ®Ñp. Trong cuéc ®Êu tranh
Êy, chóng t«i lu«n lu«n gi÷ th¸i ®é kiªn tr× ®oμn kÕt trªn c¬ së chñ nghÜa
M¸c - Lªnin vμ chñ nghÜa quèc tÕ v« s¶n, b¶o vÖ nh÷ng nguyªn t¾c c¸ch
m¹ng cña hai b¶n Tuyªn bè M¸txc¬va 1957 vμ 1960" (tr.313). Thùc tiÔn
c¸ch m¹ng ViÖt Nam nh÷ng n¨m qua, chøng tá ®−êng lèi nãi trªn lμ ®óng
®¾n, ngμy nay, vÉn gi÷ nguyªn ý nghÜa chØ ®¹o ®èi víi chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i
cña §¶ng vμ Nhμ n−íc ta.
Trong tËp nμy, b¹n ®äc còng t×m thÊy nh÷ng quan ®iÓm vμ nh÷ng
biÖn ph¸p cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. C¸c t¸c
phÈm nh−: §oμn kÕt tiÕn lªn giμnh th¾ng lîi míi; Bμi nãi t¹i §¹i héi §¶ng
bé tØnh Nam §Þnh; Nh÷ng chi bé tèt; Bμi nãi t¹i Héi nghÞ båi d−ìng chØnh
huÊn do Trung −¬ng triÖu tËp, v.v. ®· thÓ hiÖn sù quan t©m ®Æc biÖt cña
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é t− t−ëng vμ lý luËn cña
c¸n bé, ®¶ng viªn; kiÖn toμn c¸c cÊp uû ®¶ng ®Þa ph−¬ng vμ c¸c tæ chøc c¬
së ®¶ng; c¶i tiÕn c«ng t¸c l·nh ®¹o vμ lÒ lèi lμm viÖc, chèng c¸c tÖ quan liªu
mÖnh lÖnh, t¨ng c−êng mèi quan hÖ víi quÇn chóng. Ng−êi yªu cÇu c¸n bé,
®¶ng viªn ph¶i th−êng xuyªn n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng,
chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, ph¸t huy tinh thÇn ®éc lËp, tù chñ, tù lùc tù
c−êng, ®Ò cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, chèng mäi ¶nh h−ëng cña chñ nghÜa
xÐt l¹i vμ chñ nghÜa gi¸o ®iÒu, b¶o vÖ sù trong s¸ng cña chñ nghÜa M¸c -
Lªnin, b¶o vÖ sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ trong §¶ng. Ng−êi viÕt: "Mçi chi bé
cña §¶ng ph¶i lμ mét h¹t nh©n l·nh ®¹o quÇn chóng ë c¬ së, ®oμn kÕt
chÆt chÏ, liªn hÖ mËt thiÕt víi quÇn chóng, ph¸t huy ®−îc trÝ tuÖ vμ lùc
l−îng vÜ ®¹i cña quÇn chóng. Mçi cÊp bé cña §¶ng ph¶i lμ mét c¬ quan
l·nh ®¹o v÷ng ch¾c ë ®Þa ph−¬ng, theo ®óng ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña
Trung −¬ng" (tr.23). Chñ tÞch Hå ChÝ Minh còng nh¾c nhë: "§¶ng ta lμ
mét §¶ng phÊn ®Êu hy sinh v× lîi Ých cña Tæ quèc, cña nh©n d©n, cña giai
cÊp v« s¶n, chø kh«ng v× lîi Ých nμo kh¸c. Nh−ng sè ng−êi ®ã coi §¶ng nh−
mét c¸i cÇu thang ®Ó th¨ng quan ph¸t tμi. Hä kh«ng quan t©m ®Õn ®êi
sèng cña nh©n d©n mμ chØ lo nghÜ ®Õn lîi Ých cña riªng m×nh. Hä quªn
r»ng mçi ®ång tiÒn, h¹t g¹o ®Òu lμ må h«i n−íc m¾t cña nh©n d©n, do ®ã
mμ sinh ra ph« tr−¬ng, l·ng phÝ. Hä tù cho m×nh cã quyÒn sèng xa hoa
h−ëng l¹c, tõ ®ã mμ ®i ®Õn tham «, trôy l¹c, thËm chÝ sa vμo téi lçi"
(tr.374). H¬n 30 n¨m ®· tr«i qua, song nh÷ng quan ®iÓm nªu trªn cña Chñ
tÞch Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng §¶ng vÉn cßn ý nghÜa thêi sù trong c«ng
cuéc ®æi míi hiÖn nay ë n−íc ta.
TËp 11 cña bé Hå ChÝ Minh Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø hai, gåm cã 227
bμi. So víi lÇn xuÊt b¶n tr−íc, lÇn nμy ®−îc bæ sung thªm 45 bμi, trong ®ã
cã 13 bμi lÇn ®Çu tiªn ®−îc c«ng bè. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong s−u
tÇm, ®èi chiÕu, x¸c minh, song do h¹n chÕ vÒ thêi gian, ch¾c ch¾n tËp s¸ch
nμy vÉn kh«ng tr¸nh khái cßn thiÕu sãt. Chóng t«i mong ®−îc sù gãp ý cña
b¹n ®äc gÇn xa.
VIÖN NGHI£N Cøu CHñ NGHÜA M¸C - L£NIN
Vμ T− T¦ëNG Hå CHÝ MINH
0 1 Hå ChÝ Minh toμn tËp
thiÕp mõng n¨m míi
Mõng n¨m míi,
Cè g¾ng míi,
TiÕn bé míi,
Chóc Quý M·o lμ n¨m nhiÒu th¾ng lîi!
Xu©n 1963
hå chÝ minh
B¸o Nh©n d©n, sè 3203,
ngμy 1-1-1963.
2 3 Hå ChÝ Minh toμn tËp
Lêi PH¸T BIÓU TRONG BUæI §ãn TIÕP
§åNG CHÝ ANT¤nin N¤VètNi
Th−a ®ång chÝ Chñ tÞch vμ n÷ ®ång chÝ Ant«nin N«vètni
th©n mÕn,
Th−a c¸c ®ång chÝ th©n mÕn cïng ®i víi ®ång chÝ Chñ
tÞch,
Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n,
H«m nay, nh©n d©n ViÖt Nam, §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam,
ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ nhiÖt liÖt hoan
nghªnh ®ång chÝ N«vètni, BÝ th− thø nhÊt Ban ChÊp hμnh
Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n TiÖp Kh¾c, Chñ tÞch n−íc Céng
hoμ x· héi chñ nghÜa TiÖp Kh¾c vμ n÷ ®ång chÝ N«vètni.
NhiÖt liÖt hoan nghªnh ®ång chÝ SimunÕch, Uû viªn Chñ
tÞch ®oμn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n TiÖp
Kh¾c, Phã Thñ t−íng n−íc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa TiÖp
Kh¾c vμ n÷ ®ång chÝ SimunÕch.
- §ång chÝ Lªnat¬, Uû viªn Chñ tÞch ®oμn Ban ChÊp hμnh Trung
−¬ng §¶ng Céng s¶n TiÖp Kh¾c, Chñ tÞch Héi ®ång quèc d©n
Xl«vaki.
- §ång chÝ §avÝt, Uû viªn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng
§¶ng Céng s¶n TiÖp Kh¾c, Bé tr−ëng Bé Ngo¹i giao n−íc
Céng hoμ x· héi chñ nghÜa TiÖp Kh¾c vμ c¸c ®ång chÝ cïng ®i
trong §oμn.
Th−a ®ång chÝ Chñ tÞch,
Th−a c¸c ®ång chÝ,
N¨m 1957, chóng t«i may m¾n ®−îc ®Õn th¨m n−íc TiÖp
Kh¾c anh em. Kh¾p n¬i chóng t«i thÊy nh©n d©n cÇn cï, anh
dòng, phong c¶nh tèt ®Ñp, vui t−¬i. ë thμnh thÞ vμ n«ng th«n,
chóng t«i ®−îc thÊy nh÷ng tiÕn bé vÜ ®¹i trong c«ng cuéc x©y
dùng chñ nghÜa x· héi. Tõ c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o §¶ng vμ
Nhμ n−íc cho ®Õn anh chÞ em c«ng nh©n, n«ng d©n, trÝ thøc,
c¸c cô phô l·o, c¸c ch¸u thanh niªn vμ nhi ®ång ®Òu ®ãn tiÕp
chóng t«i mét c¸ch v« cïng th©n ¸i nh− nh÷ng ng−êi anh em.
Khi trë vÒ n−íc, chóng t«i ®· thuËt l¹i nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp ®ã
th× ®ång bμo ViÖt Nam chóng t«i rÊt phÊn khëi, nhÊt lμ khi
biÕt tin r»ng ®ång chÝ Chñ tÞch N«vètni sÏ sang th¨m ViÖt
Nam. Tõ ®ã, ®ång bμo chóng t«i tr«ng chê ®ång chÝ m·i.
Tr¶i bao th¸ng ®îi n¨m chê,
Chê ng−êi kh¸ch quý bao giê ®Õn th¨m?
H«m nay nh©n d©n ViÖt Nam v« cïng sung s−íng ®−îc
®ãn tiÕp ®ång chÝ Chñ tÞch th©n mÕn vμ c¸c vÞ kh¸ch quý,
nh− ®ãn tiÕp nh÷ng ng−êi anh em ruét thÞt tõ ph−¬ng xa vÒ.
C¸c ®ång chÝ ®Õn víi chóng t«i ®óng vμo dÞp TÕt cæ truyÒn,
tøc lμ nh÷ng ngμy mõng xu©n cña nh©n d©n ViÖt Nam. VËy
lμ c¸c ®ång chÝ ®· lμm cho:
Xu©n nμy, xu©n l¹i thªm xu©n,
N−íc non xa, anh em gÇn, vui thËt lμ vui!
Chóng t«i ch©n thμnh mong r»ng ®ång chÝ Chñ tÞch kÝnh
mÕn vμ n÷ ®ång chÝ N«vètni vμ c¸c ®ång chÝ trong §oμn coi ë
®©y còng nh− ë nhμ m×nh vμ chóc c¸c ®ång chÝ m¹nh khoÎ,
vui vÎ vμ thu ®−îc kÕt qu¶ tèt ®Ñp trong nh÷ng ngμy ë th¨m
ViÖt Nam.
T×nh h÷u nghÞ kh«ng g× lay chuyÓn næi gi÷a nh©n d©n ViÖt
Nam vμ nh©n d©n TiÖp Kh¾c mu«n n¨m!
§¶ng Céng s¶n TiÖp Kh¾c vÎ vang mu«n n¨m!
T×nh ®oμn kÕt nhÊt trÝ trong phe x· héi chñ nghÜa do Liªn X«
vÜ ®¹i lμm trung t©m mu«n n¨m!
Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m!
Nãi ngμy 22-1-1963.
B¸o Nh©n d©n, sè 3225,
ngμy 23-1-1963.
4 5 Hå ChÝ Minh toμn tËp
DIÔN V¡N TRONG BUæI CHI£U §·I
CHñ TÞCH ANT¤NIN N¤VètNI
Th−a ®ång chÝ Chñ tÞch vμ n÷ ®ång chÝ Ant«nin N«vètni
kÝnh mÕn,
Th−a c¸c ®ång chÝ th©n mÕn cïng ®i víi ®ång chÝ Chñ
tÞch,
Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n,
Thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam, §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam
vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, t«i xin
nhiÖt liÖt chμo mõng ®ång chÝ Ant«nin N«vètni, BÝ th− thø
nhÊt Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n TiÖp Kh¾c,
Chñ tÞch n−íc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa TiÖp Kh¾c, n÷ ®ång
chÝ N«vètni vμ c¸c vÞ cïng ®i trong §oμn, ®· mang t×nh h÷u
nghÞ th¾m thiÕt ®Õn cho nh©n d©n ViÖt Nam chóng t«i.
N¨m 1957, trong dÞp ®i th¨m TiÖp Kh¾c anh em, t«i ®·
®−îc thÊy nh÷ng th¾ng lîi to lín cña c¸c ®ång chÝ trong c«ng
cuéc x©y dùng ®Êt n−íc. D−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng
s¶n, nh©n d©n TiÖp Kh¾c ®ang h¨ng h¸i x©y dùng chñ nghÜa
x· héi. MÊy n¨m qua, c¸c ®ång chÝ l¹i giμnh thªm nhiÒu
th¾ng lîi to lín h¬n. HiÖn nay TiÖp Kh¾c ®· cã nÒn c«ng
nghiÖp tiªn tiÕn, ®· hoμn thμnh ®iÖn khÝ ho¸ trong c¶ n−íc
vμ ®· trë nªn mét trong nh÷ng n−íc cã møc sèng cao nhÊt
trªn thÕ giíi. Chñ nghÜa x· héi ®· hoμn thμnh th¾ng lîi ë
TiÖp Kh¾c. Nh©n d©n TiÖp Kh¾c ®ang ra søc chuÈn bÞ tiÕn
dÇn lªn chñ nghÜa céng s¶n.
Trong nh÷ng n¨m qua, chÝnh s¸ch ngo¹i giao hoμ b×nh vμ
h÷u nghÞ ®· kh«ng ngõng n©ng cao ®Þa vÞ quèc tÕ cña TiÖp
Kh¾c, gãp phÇn më réng ¶nh h−ëng cña phe x· héi chñ nghÜa
vμ gi÷ g×n hoμ b×nh thÕ giíi.
N−íc ViÖt Nam chóng t«i tù hμo cã mét n−íc anh em
c−êng thÞnh nh− n−íc TiÖp Kh¾c. Nh©n d©n ViÖt Nam tù hμo
cã nh÷ng ng−êi anh em nh− nh©n d©n TiÖp Kh¾c dòng c¶m
vμ tμi n¨ng.
Thμnh tÝch to lín cña nh©n d©n TiÖp Kh¾c ®· cæ vò chóng
t«i rÊt nhiÒu trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë
miÒn B¾c vμ trong sù nghiÖp ®Êu tranh thùc hiÖn hoμ b×nh
thèng nhÊt n−íc nhμ.
Trong nh÷ng n¨m qua, nh©n d©n ViÖt Nam chóng t«i ë
miÒn B¾c ®· giμnh ®−îc nhiÒu th¾ng lîi trong c«ng viÖc c¶i
t¹o nÒn kinh tÕ theo chñ nghÜa x· héi vμ hiÖn ®ang ra søc thi
®ua thùc hiÖn tõng b−íc c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ x· héi
chñ nghÜa ®−a miÒn B¾c tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, lμm c¬ së
v÷ng ch¾c cho cuéc ®Êu tranh hoμ b×nh thèng nhÊt n−íc nhμ.
ë miÒn Nam, ®ång bμo chóng t«i ®oμn kÕt chÆt chÏ d−íi
ngän cê cña MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng miÒn Nam1
®ang
®Êu tranh kiªn quyÕt chèng ®Õ quèc Mü ph¸ ho¹i HiÖp ®Þnh
Gi¬nev¬2
, can thiÖp vò trang vμ më réng cuéc chiÕn tranh
kh«ng tuyªn bè ë miÒn Nam vμ chèng l¹i nÒn thèng trÞ ®éc
tμi cña bän Ng« §×nh DiÖm.
Sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vμ c«ng
cuéc ®Êu tranh thùc hiÖn hoμ b×nh thèng nhÊt Tæ quèc cña toμn
thÓ nh©n d©n ViÖt Nam chóng t«i ngμy cμng ®−îc sù ñng hé
réng r·i cña c¸c n−íc anh em trong phe x· héi chñ nghÜa vμ
cña nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh trªn thÕ giíi, ngμy cμng thu
®−îc nhiÒu th¾ng lîi vÎ vang.
Trªn thÕ giíi, mÊy n¨m qua, c¸c lùc l−îng hoμ b×nh vμ tiÕn
bé tiÕp tôc giμnh ®−îc nh÷ng th¾ng lîi míi. Phe x· héi chñ
nghÜa ®· ®¹t nhiÒu thμnh tùu quan träng vÒ mäi mÆt vμ ngμy
cμng cã ¶nh h−ëng to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña t×nh h×nh
thÕ giíi. Liªn X« vÜ ®¹i ®· hoμn thμnh th¾ng lîi n¨m thø t−
cña kÕ ho¹ch 7 n¨m, tiÕn nh÷ng b−íc khæng lå trªn con ®−êng
x©y dùng chñ nghÜa céng s¶n. Víi nh÷ng chuyÕn bay tuyÖt vêi
cña c¸c anh hïng vò trô, víi tr¹m tù ®éng gi÷a c¸c hμnh tinh
phãng vÒ phÝa sao Ho¶, Liªn X« tiÕp tôc dÉn ®Çu thÕ giíi vÒ
6 7 Hå ChÝ Minh toμn tËp
nh÷ng mÆt khoa häc, kü thuËt quan träng nhÊt. Nh©n d©n
ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ
hoμn toμn ñng hé nh÷ng ®Ò nghÞ ®óng ®¾n cña Liªn X« vÒ viÖc
ngõng thö vò khÝ h¹t nh©n, thùc hiÖn gi¶i trõ qu©n bÞ vμ mäi
cè g¾ng kh¸c cña Liªn X« nh»m lμm dÞu t×nh h×nh thÕ giíi vμ
g×n gi÷ hoμ b×nh. Nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt
Nam D©n chñ Céng hoμ nhiÖt liÖt hoan nghªnh Liªn X« lu«n
lu«n kiªn quyÕt ñng hé c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ë kh¾p
n¬i trªn thÕ giíi. Trung Quèc ®ang kh¾c phôc th¾ng lîi nh÷ng
khã kh¨n to lín do thiªn tai suèt 3 n¨m g©y nªn, ra søc x©y
dùng ®Êt n−íc thμnh mét c−êng quèc x· héi chñ nghÜa. N−íc
Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa ®ang ra søc gi¶i quyÕt b»ng
th−¬ng l−îng hoμ b×nh vÊn ®Ò biªn giíi Trung- Ên. Nh©n d©n
ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ
kiªn quyÕt ñng hé lËp tr−êng ®Çy thiÖn chÝ cña ChÝnh phñ
Trung Quèc. Chóng ta tin r»ng, ®−îc sù ®ång t×nh vμ ñng hé
ngμy cμng s©u réng cña rÊt nhiÒu n−íc vμ cña nh©n d©n thÕ
giíi, lËp tr−êng thiÖn chÝ cña Trung Quèc sÏ mang l¹i kÕt qu¶
tèt ®Ñp, vÊn ®Ò biªn giíi Trung - Ên sÏ ®−îc gi¶i quyÕt phï hîp
víi lîi Ých cña nh©n d©n hai n−íc Trung - Ên, lîi Ých cña hoμ
b×nh ë ch©u ¸ vμ thÕ giíi. C¸c n−íc anh em kh¸c trong phe x·
héi chñ nghÜa ®ang ®Èy m¹nh nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¸t triÓn
víi tèc ®é nhanh chãng vμ thu ®−îc nh÷ng thμnh tÝch rùc rì
trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi.
Phong trμo gi¶i phãng cña c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc ngμy cμng
lªn m¹nh. HÖ thèng thuéc ®Þa cña chñ nghÜa ®Õ quèc ®ang
tan r·. Sau khi giμnh ®−îc th¾ng lîi to lín trong cuéc ®Êu
tranh chèng ®Õ quèc x©m l−îc, nh©n d©n Lμo ®ang tiÕn lªn
trªn con ®−êng thùc hiÖn mét n−íc Lμo hoμ b×nh, ®éc lËp,
trung lËp vμ phån vinh. §−¬ng ®Çu víi ®Õ quèc Mü hung ¸c,
nh©n d©n Cuba anh em ®· anh dòng ®øng v÷ng nh− v¸ch
s¾t t−êng ®ång, kiªn quyÕt tiÕn trªn con ®−êng x©y dùng chñ
nghÜa x· héi, tiÕp tôc gi−¬ng cao ngän cê c¸ch m¹ng ë ch©u
Mü latinh.
ë c¸c n−íc t− b¶n, phong trμo ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng
nh©n ®ang s«i næi kh¾p n¬i.
Phong trμo b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi ngμy mét më réng.
Sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp
c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng trong c¸c n−íc t− b¶n, cuéc
®Êu tranh ®Ó b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi liªn tiÕp giμnh th¾ng lîi
ngμy cμng to lín, lμ do søc m¹nh vμ sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ cña
c¸c n−íc trong phe x· héi chñ nghÜa vμ cña phong trμo céng
s¶n vμ c«ng nh©n quèc tÕ. §Ó giμnh th¾ng lîi to lín h¬n n÷a
cho sù nghiÖp hoμ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vμ chñ nghÜa
x· héi, chóng ta h·y th¾t chÆt h¬n n÷a t×nh h÷u nghÞ anh em,
sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ vμ sù hîp t¸c t−¬ng trî gi÷a c¸c n−íc x·
héi chñ nghÜa vμ gi÷a c¸c ®¶ng céng s¶n vμ ®¶ng c«ng nh©n
trªn thÕ giíi d−íi ngän cê vÜ ®¹i cña chñ nghÜa M¸c- Lªnin,
chñ nghÜa quèc tÕ v« s¶n vμ trªn c¬ së nh÷ng v¨n kiÖn lÞch sö
cña hai cuéc Héi nghÞ M¸txc¬va 1957 vμ 1960.
§¶ng Lao ®éng ViÖt Nam vμ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng
hoμ nguyÖn ra søc gãp phÇn cña m×nh vμo sù nghiÖp ®oμn
kÕt thiªng liªng Êy.
Th−a ®ång chÝ Chñ tÞch vμ n÷ ®ång chÝ N«vètni kÝnh mÕn,
Th−a c¸c ®ång chÝ th©n mÕn cïng ®i trong §oμn,
Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n,
Nh©n d©n hai n−íc ViÖt Nam vμ TiÖp Kh¾c yªu mÕn nhau,
quý träng nhau, ®oμn kÕt chÆt chÏ, gióp ®ì lÉn nhau, bëi v×
chóng ta lμ ®ång chÝ, chóng ta lμ anh em cïng trong ®¹i gia
®×nh x· héi chñ nghÜa. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh h÷u
nghÞ vμ quan hÖ hîp t¸c vÒ mäi mÆt gi÷a hai n−íc chóng ta
kh«ng ngõng cñng cè vμ ph¸t triÓn. Nh÷ng cuéc ®i th¨m lÉn
nhau cña nh÷ng ®ång chÝ l·nh ®¹o §¶ng vμ Nhμ n−íc hai
n−íc ViÖt Nam vμ TiÖp Kh¾c ®· lμm t¨ng thªm mèi t×nh
th©n ¸i vμ quan hÖ hîp t¸c gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta.
Nh©n d©n chóng t«i lu«n lu«n ghi nhí sù ñng hé vμ gióp ®ì
nhiÖt t×nh cña nh©n d©n TiÖp Kh¾c anh em ®èi víi c«ng cuéc
x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c, ®èi víi phong trμo yªu
8 9 Hå ChÝ Minh toμn tËp
n−íc ë miÒn Nam, ®èi víi cuéc ®Êu tranh ®Ó hoμ b×nh thèng
nhÊt Tæ quèc chóng t«i.
Nh©n dÞp nμy t«i xin ch©n thμnh thay mÆt §¶ng, ChÝnh
phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam c¶m ¬n §¶ng, ChÝnh phñ vμ
nh©n d©n TiÖp Kh¾c anh em.
Chóng t«i ch¾c r»ng cuéc ®i th¨m nμy cña ®ång chÝ Chñ
tÞch N«vètni sÏ cñng cè thªm n÷a vμ ph¸t triÓn thªm n÷a sù
®oμn kÕt nhÊt trÝ vμ quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a hai d©n téc
chóng ta. §iÒu ®ã rÊt cã lîi cho sù t¨ng c−êng lùc l−îng cña
®¹i gia ®×nh x· héi chñ nghÜa vμ cho sù nghiÖp hoμ b×nh thÕ
giíi.
Th−a ®ång chÝ Chñ tÞch vμ n÷ ®ång chÝ N«vètni kÝnh
mÕn,
Th−a c¸c ®ång chÝ th©n mÕn cïng ®i trong §oμn,
Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n,
Theo phong tôc ViÖt Nam chóng t«i, ngμy TÕt ©m lÞch lμ
ngμy ®oμn tô cña nh÷ng ng−êi th©n trong gia ®×nh. T«i mong
r»ng trong thêi gian ë th¨m ViÖt Nam, ®ång chÝ Chñ tÞch vμ
c¸c ®ång chÝ cïng ®i trong §oμn sÏ c¶m thÊy vui vÎ nh− vÒ
¨n tÕt gi÷a nh÷ng ng−êi th©n yªu trong nhμ m×nh.
T«i ®Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n cïng t«i n©ng cèc:
Chóc t×nh h÷u nghÞ kh«ng g× lay chuyÓn næi gi÷a nh©n
d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n TiÖp Kh¾c anh em.
Chóc sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ gi÷a c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa
do Liªn X« vÜ ®¹i lμm trung t©m.
Chóc hoμ b×nh thÕ giíi ngμy cμng cñng cè.
Chóc søc khoÎ ®ång chÝ Chñ tÞch vμ n÷ ®ång chÝ N«vètni
kÝnh mÕn.
Chóc søc khoÎ c¸c ®ång chÝ th©n mÕn cïng ®i víi Chñ
tÞch.
Chóc søc khoÎ c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n.
§äc tèi 22-1-1963.
B¸o Nh©n d©n, sè 3225,
ngμy 23- 1-1963.
LêI CHóC MõNG N¡M MíI
Th−a ®ång bμo th©n mÕn,
N¨m nay, ë miÒn B¾c chóng ta l¹i vui vÎ ¨n TÕt trong hoμ
b×nh.
D−íi chÕ ®é x· héi chñ nghÜa cña chóng ta, mäi ng−êi
®oμn kÕt, phÊn khëi mõng xu©n.
§ång bμo miÒn B¾c, tõ c¸c cô phô l·o ®Õn c¸c ch¸u thanh
niªn vμ nhi ®ång, ai còng cè g¾ng gãp phÇn x©y dùng ®êi
sèng Êm no h¹nh phóc.
Nh©n dÞp nμy, thay mÆt §¶ng vμ ChÝnh phñ, t«i th©n ¸i
göi lêi khen ngîi:
- C¸c anh hïng, chiÕn sÜ thi ®ua vμ tÊt c¶ anh chÞ em c«ng
nh©n, n«ng d©n, trÝ thøc ®ang h¨ng h¸i thi ®ua s¶n xuÊt vμ
c«ng t¸c.
- ChiÕn sÜ vμ c¸n bé trong qu©n ®éi, c«ng an, d©n qu©n
lu«n lu«n n©ng cao c¶nh gi¸c, b¶o vÖ Tæ quèc, gi÷ g×n trËt tù
an ninh.
- C¸n bé, nh©n viªn c¸c ngμnh c«ng t¸c ®ang ra søc phôc
vô nh©n d©n, phôc vô c¸ch m¹ng.
TÕt nμy cμng thªm vui, v× cã nh÷ng ng−êi anh em th©n
thiÕt v−ît mu«n dÆm ®Õn ¨n TÕt víi ®ång bμo ta, lμ ®ång chÝ
N«vètni, BÝ th− thø nhÊt Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng
Céng s¶n, Chñ tÞch n−íc TiÖp Kh¾c anh em, cïng bμ N«vètni
vμ c¸c vÞ l·nh ®¹o kh¸c cña §¶ng vμ ChÝnh phñ TiÖp Kh¾c.
Trong khi ë miÒn B¾c, chóng ta vui vÎ ¨n TÕt, lßng
10 11 Hå ChÝ Minh toμn tËp
chóng ta vÉn lu«n lu«n ë bªn c¹nh ®ång bμo miÒn Nam
®ang ®oμn kÕt chÆt chÏ, chiÕn ®Êu anh dòng chèng chÕ
®é b¹o tμn cña Mü - DiÖm. Cμng th−¬ng ®ång bμo miÒn
Nam, chóng ta cμng ph¶i lao ®éng cÇn cï, phÊn ®Êu
h¨ng h¸i h¬n n÷a cho B¾c Nam mau ®−îc sum häp mét
nhμ.
Nh©n dÞp ®Çu n¨m, t«i th©n ¸i göi lêi th¨m hái tÊt c¶
®ång bμo miÒn Nam ruét thÞt.
N−íc ViÖt Nam ta lμ mét,
D©n téc ViÖt Nam ta lμ mét.
Dï cho s«ng c¹n ®¸ mßn,
Nh©n d©n Nam, B¾c lμ con mét nhμ.
Cuéc ®Êu tranh cña toμn d©n ta ®Ó thùc hiÖn hßa b×nh
thèng nhÊt n−íc nhμ nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
Nh©n dÞp nμy, t«i còng göi lêi th©n ¸i th¨m hái vμ khen
ngîi kiÒu bμo ta, dï ë ®Êt kh¸ch quª ng−êi, vÉn mét lßng
h−íng vÒ Tæ quèc vμ sèt s¾ng gãp phÇn x©y dùng ®Êt n−íc.
Chóng ta cïng nhau:
Mõng n¨m míi,
Cè g¾ng míi,
TiÕn bé míi,
Chóc Quý M·o lμ n¨m nhiÒu th¾ng lîi.
§äc tèi 25-1-1963.
B¸o Nh©n d©n, sè 3228,
ngμy 27-1-1963.
LêI C¶M ¬N TRONG BUæI TIÖC
CHñ TÞCH ANT¤NIN N¤VèTNI CHI£U §·I
Th−a ®ång chÝ Chñ tÞch vμ n÷ ®ång chÝ N«vètni kÝnh mÕn,
Th−a c¸c ®ång chÝ th©n mÕn cïng ®i víi ®ång chÝ Chñ tÞch,
Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n,
Thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam, §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam
vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, t«i ch©n
thμnh c¶m ¬n nh÷ng lêi th©n thiÕt cña ®ång chÝ Chñ tÞch.
Trong nh÷ng ngμy ®ång chÝ Chñ tÞch vμ c¸c ®ång chÝ
trong §oμn ë th¨m ®Êt n−íc chóng t«i, nh©n d©n ViÖt Nam
cμng thÊy râ sù quan t©m cña c¸c ®ång chÝ ®èi víi c«ng cuéc
c¸ch m¹ng cña chóng t«i. Nh÷ng cö chØ th©n t×nh, nh÷ng lêi
nãi th©n thiÕt cña ®ång chÝ Chñ tÞch ®· ®i s©u vμo tÊm lßng
®ång bμo chóng t«i vμ ®· thiÕt thùc ®ãng gãp vμo viÖc t¨ng
c−êng t×nh ®oμn kÕt gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta. Chóng
t«i xin thμnh thËt c¶m ¬n ®ång chÝ Chñ tÞch vμ c¸c ®ång chÝ
cïng ®i víi Chñ tÞch.
Trong khi ë miÒn B¾c thi ®ua lao ®éng ®Ó x©y dùng chñ
nghÜa x· héi vμ ë miÒn Nam ®Êu tranh gian khæ ®Ó tù gi¶i
phãng khái ¸ch d· man cña Mü - DiÖm, nh©n d©n ViÖt Nam
tin ë søc m¹nh ®oμn kÕt cña m×nh vμ còng tin ë sù ñng hé vμ
®ång t×nh cña Liªn X«, Trung Quèc, TiÖp Kh¾c vμ c¸c n−íc
x· héi chñ nghÜa anh em kh¸c trong ®¹i gia ®×nh x· héi chñ
nghÜa.
Nh©n d©n ViÖt Nam rÊt vui mõng tr−íc nh÷ng th¾ng lîi to
lín cña nh©n d©n TiÖp Kh¾c anh em trong c«ng cuéc x©y
12 13 Hå ChÝ Minh toμn tËp
dùng chñ nghÜa x· héi vμ trong sù ®ãng gãp tÝch cùc vμo sù
nghiÖp gi÷ g×n hoμ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vμ chñ
nghÜa x· héi.
Nh©n d©n TiÖp Kh¾c ®¹t ®−îc nh÷ng th¾ng lîi to lín ®ã lμ
do tinh thÇn lao ®éng ®Çy s¸ng t¹o cña m×nh d−íi sù l·nh
®¹o s¸ng suèt cña §¶ng Céng s¶n TiÖp Kh¾c ®øng ®Çu lμ
®ång chÝ N«vètni, ng−êi chiÕn sÜ céng s¶n lçi l¹c, suèt ®êi ®Êu
tranh cho h¹nh phóc cña nh©n d©n vμ giai cÊp c«ng nh©n.
Trong nh÷ng ngμy võa qua, ®¹i biÓu cña §¶ng, ChÝnh phñ
cña hai n−íc chóng ta ®· cïng nhau trao ®æi ý kiÕn trong
tinh thÇn h÷u nghÞ anh em. Chóng ta ®· nhÊt trÝ vÒ nh÷ng
vÊn ®Ò quan träng cña t×nh h×nh thÕ giíi. Chóng ta ®· nhÊt
trÝ vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i cñng cè t×nh ®oμn kÕt h÷u nghÞ gi÷a
c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa trªn c¬ së chñ nghÜa M¸c - Lªnin
vμ tinh thÇn quèc tÕ v« s¶n, c¨n cø vμ nh÷ng v¨n kiÖn lÞch sö
cña hai cuéc Héi nghÞ ë M¸txc¬va n¨m 1957 vμ 1960...
Th−a ®ång chÝ Chñ tÞch kÝnh mÕn,
Cuéc ®i th¨m cña ®ång chÝ Chñ tÞch lÇn nμy lμ mét cèng
hiÕn rÊt quý b¸u vμo viÖc th¾t chÆt h¬n n÷a t×nh ®oμn kÕt
gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta còng nh− viÖc cñng cè t×nh
®oμn kÕt gi÷a c¸c n−íc anh em trong ®¹i gia ®×nh x· héi chñ
nghÜa. Sù cèng hiÕn Êy sÏ cã ¶nh h−ëng rÊt tèt ®Ñp vμ l©u
dμi.
T«i ®Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n cïng t«i n©ng cèc:
Chóc t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n
TiÖp Kh¾c ®êi ®êi bÒn v÷ng.
Chóc sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ gi÷a c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa
do Liªn X« vÜ ®¹i lμm trung t©m ngμy cμng cñng cè.
Chóc søc khoÎ ®ång chÝ Chñ tÞch vμ n÷ ®ång chÝ Ant«nin
N«vètni kÝnh mÕn.
Chóc søc khoÎ c¸c ®ång chÝ cïng ®i víi Chñ tÞch.
Chóc søc khoÎ tÊt c¶ c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n.
§äc tèi 26-1-1963.
B¸o Nh©n d©n, sè 3228,
ngμy 27-1-1963.
TH¦ ChóC TÕT §åNG BμO
H¶I PHßNG
Nh©n dÞp n¨m míi, B¸c göi lêi chóc TÕt c¸n bé, ®¶ng
viªn, ®oμn viªn thanh niªn vμ toμn thÓ ®ång bμo H¶i Phßng:
N¨m míi, cè g¾ng míi, th¾ng lîi míi.
N¨m nay, c¸c c«, c¸c chó ph¶i ra søc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt
c«ng nghiÖp vμ n«ng nghiÖp.
Trong c«ng nghiÖp, ph¶i ra søc ®Èy m¹nh viÖc hîp lý ho¸
s¶n xuÊt, c¶i tiÕn qu¶n lý, c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao chÊt
l−îng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, lμm ®óng khÈu hiÖu:
nhanh, nhiÒu, tèt, rÎ.
ë trong n«ng nghiÖp, ph¶i ra søc c¶i tiÕn qu¶n lý, c¶i tiÕn
kü thuËt, tr−íc m¾t ph¶i ra søc chèng h¹n cho kú ®−îc.
C¸n bé, ®¶ng viªn vμ ®oμn viªn thanh niªn lao ®éng ph¶i
g−¬ng mÉu trong mäi viÖc.
C¸c c« phô n÷ th× tÝch cùc thi ®ua 5 tèt.
C¸c ch¸u nhi ®ång ph¶i thi ®ua lμm ®óng 5 ®iÒu B¸c dÆn.
C¸c c«, c¸c chó ¨n TÕt cho vui vÎ, phÊn khëi nh−ng ph¶i
tiÕt kiÖm, ¨n TÕt xong ph¶i khÈn tr−¬ng s¶n xuÊt ngay.
Nh©n dÞp ®ång chÝ Chñ tÞch Ant«nin N«vètni, c¸c vÞ cïng ®i
vμ B¸c vÒ th¨m H¶i Phßng, mong c¸c c«, c¸c chó ®Èy m¹nh
thi ®ua vÒ mäi mÆt. N¨m ngo¸i trong ®ît thi ®ua giμnh danh
14 15 Hå ChÝ Minh toμn tËp
hiÖu Titèp, H¶i Phßng ®· ®¹t thμnh tÝch tèt. N¨m nay, c¸
nh©n, ®¬n vÞ nμo thi ®ua ®¹t thμnh tÝch tèt th× sÏ ®−îc tÆng
th−ëng danh hiÖu N«vètni.
Xu©n Quý M·o, n¨m 1963
Hå CHÝ MINH
S¸ch Chñ tÞch Hå ChÝ Minh
víi §¶ng bé vμ nh©n d©n
H¶i Phßng, Nxb H¶i Phßng,
1985, tr.124-125.
BμI PH¸T BIÓU T¹I BUæI TIÔN §OμN
§¹I BIÓU §¶NG CéNG S¶N Vμ CHÝNH PHñ
tIÖP KH¾C
Th−a ®ång chÝ N«vètni vμ n÷ ®ång chÝ N«vètni th©n mÕn,
Th−a c¸c ®ång chÝ th©n mÕn,
H«m nay, tiÔn ®−a c¸c ®ång chÝ lªn ®−êng, lßng chóng t«i v«
cïng l−u luyÕn.
Trong nh÷ng ngμy xu©n ®Çm Êm, c¸c ®ång chÝ ®· ®Õn th¨m
®Êt n−íc ViÖt Nam vμ mang ®Õn cho nh©n d©n chóng t«i
nh÷ng t×nh c¶m nång nμn cña nh©n d©n TiÖp Kh¾c anh em.
C¸c ®ång chÝ ®· tá hÕt lßng ñng hé nh©n d©n c¶ n−íc chóng
t«i trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vμ
sù nghiÖp ®Êu tranh yªu n−íc ®Ó hoμ b×nh thèng nhÊt n−íc
nhμ. T«i xin thay mÆt nh©n d©n, §¶ng Lao ®éng vμ ChÝnh
phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ nhiÖt liÖt c¶m ¬n c¸c
®ång chÝ vμ nhê c¸c ®ång chÝ chuyÓn cho nh©n d©n TiÖp Kh¾c
anh em t×nh th©n ¸i nhÊt cña nh©n d©n ViÖt Nam.
MÊy ngμy qua thËt lμ vui vÎ, ®Ëm ®μ.
T«i tin r»ng cuéc ®i th¨m cña ®ång chÝ Chñ tÞch lÇn nμy cμng
lμm cho nh©n d©n hai n−íc vμ hai §¶ng chóng ta gÇn gòi
nhau h¬n n÷a vμ t¨ng c−êng h¬n n÷a t×nh ®oμn kÕt nhÊt trÝ
trong phe x· héi chñ nghÜa, trong phong trμo céng s¶n vμ
c«ng nh©n quèc tÕ. Trong sù nghiÖp ®Êu tranh vÜ ®¹i cho hoμ
b×nh, d©n chñ, ®éc lËp d©n téc vμ chñ nghÜa x· héi, kh«ng g×
thiªng liªng b»ng t×nh ®oμn kÕt keo s¬n gi÷a c¸c n−íc x· héi
chñ nghÜa anh em, gi÷a c¸c ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n
16 17 Hå ChÝ Minh toμn tËp
cïng phÊn ®Êu d−íi ngän cê tÊt th¾ng cña chñ nghÜa M¸c -
Lªnin, cïng chung mét lý t−ëng cao c¶ lμ chñ nghÜa céng s¶n.
§oμn kÕt lμ søc m¹nh cña chóng ta.
§oμn kÕt lμ th¾ng lîi cña chóng ta.
T«i xin chóc:
T×nh ®oμn kÕt gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n TiÖp
Kh¾c mu«n n¨m!
T×nh ®oμn kÕt gi÷a c¸c n−íc anh em trong phe x· héi chñ
nghÜa mμ Liªn X« vÜ ®¹i lμ trung t©m mu«n n¨m!
Xin chóc ®ång chÝ N«vètni, n÷ ®ång chÝ N«vètni vμ c¸c ®ång
chÝ trong §oμn lªn ®−êng m¹nh khoÎ.
TiÔn ®−a nhí buæi h«m nay,
Mèi t×nh ®oμn kÕt, cμng ngμy cμng s©u,
Xa nhau lßng vÉn gÇn nhau.
Nãi ngμy 27-1-1963.
B¸o Nh©n d©n, sè 3229,
ngμy 28-1-1963.
BμI NãI Víi C¸N Bé Vμ §åNG BμO
TØNH Hμ §¤NG1)
N¨m míi B¸c thay mÆt Trung −¬ng §¶ng vμ ChÝnh phñ ®Õn
th¨m hái ®ång bμo tØnh nhμ ®ång thêi nh¾c nhñ ®ång bμo chèng
h¹n. C«ng viÖc cÊp b¸ch tr−íc m¾t hiÖn nay lμ ra søc chèng
h¹n. TØnh ta cã 8 huyÖn mμ 4 huyÖn bÞ h¹n nÆng. TÊt c¶ diÖn
h¹n lμ 2 v¹n 1 ngh×n mÉu t©y. VÒ hoa mμu th× 1 v¹n 8 ngh×n
mÉu ®−¬ng bÞ h¹n. VÒ c©y c«ng nghiÖp th× cã 4.000 mÉu bÞ h¹n.
H¹n nh− vËy lμ nghiªm träng.
B¸c cã ®i th¨m mÊy chç, thÊy ®ång bμo ®ang cè g¾ng t¸t n−íc
vμ anh em c«ng nh©n ë c¸c tr¹m b¬m ngμy TÕt vÉn ë l¹i lμm
viÖc, nh− thÕ lμ tèt.
HiÖn nay h¹n h¸n ®ang kÐo dμi. Chóng ta ph¶i ra søc chèng
h¹n ®Ó cÊy trång cho kÞp thêi vô.
Nh−ng cã mét sè c¸n bé vμ ®ång bμo cßn tÝnh û l¹i, chê trêi
m−a, chê m¸y b¬m, chê n−íc tù ch¶y vμo ruéng, kh«ng kÞp
thêi kh¬i nguån n−íc, nh÷ng n¬i cã n−íc còng kh«ng ra søc
t¸t. Nh− thÕ lμ kh«ng ®óng. Nhμ m¸y cña ta s¶n xuÊt m¸y
b¬m ch−a ®ñ cung cÊp theo yªu cÇu, chóng ta cÇn ph¶i ra søc
v−ît mäi khã kh¨n, t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó chèng h¹n.
B©y giê cÇn ph¶i lËp tøc lμm nh÷ng viÖc sau ®©y:
- Ph¶i dïng cho tèt nh÷ng m¸y b¬m ®· cã.
- Ph¶i thay phiªn nhau t¸t n−íc kh«ng kÓ ngμy ®ªm, triÖt ®Ó
chèng h¹n.
- Ph¶i ®μo vÐt m−¬ng ngßi ®−a n−íc vμo ruéng vμ söa giÕng
1) Nay thuéc Hμ T©y.
18 19 Hå ChÝ Minh toμn tËp
cò, ®μo giÕng míi.
§μo giÕng th× cÇn rót kinh nghiÖm, cã kÕ ho¹ch râ rμng. C¸n
bé kü thuËt vμ nh÷ng kiÖn t−íng thuû lîi cÇn ®−îc ph©n phèi
®Õn nh÷ng n¬i ®ång bμo cÇn ®μo giÕng.
Chèng h¹n còng nh− ®¸nh giÆc.
Ph¶i hÕt søc cè g¾ng, ph¶i ®ång t©m hiÖp lùc ®¸nh cho kú
th¾ng giÆc h¹n.
§ång bμo tØnh nhμ ®· anh dòng trong kh¸ng chiÕn. B©y giê
ph¶i lÊy tinh thÇn anh dòng Êy mμ ®¸nh giÆc h¹n, quyÕt
giμnh lÊy th¾ng lîi
B¸c nªu 5 ®iÓm sau ®©y, c¸n bé vμ ®ång bμo ph¶i lμm cho
thËt tèt:
l) N¬i ®· cÊy trång råi mμ thiÕu n−íc th× ph¶i t¸t ®ñ n−íc ®Ó
nu«i lóa, nu«i c©y. Nh÷ng n¬i ch−a cÊy, ch−a trång mμ bÞ
h¹n th× ph¶i ra søc chèng h¹n, ®¶m b¶o ®ñ n−íc ®Ó cÊy lóa,
trång hoa mμu vμ c©y c«ng nghiÖp cho kÞp thêi vô.
2) TØnh nhμ võa ®−îc mïa. §−îc mïa th× th−êng Ýt chó ý tiÕt
kiÖm. B©y giê h¹n h¸n th× võa ph¶i ra søc chèng h¹n, võa
ph¶i tiÕt kiÖm l−¬ng thùc.
3) Trong tØnh cã 4 huyÖn bÞ h¹n nÆng. C¸c huyÖn kh¸c bÞ h¹n
Ýt còng ph¶i cè g¾ng t¨ng gia s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm l−¬ng thùc
vμ tuú kh¶ n¨ng mμ gióp ®ì ®ång bμo nh÷ng huyÖn bÞ h¹n
nÆng.
4) C¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp, c«ng tr−êng, bé ®éi... ph¶i cè g¾ng
t¨ng gia s¶n xuÊt, thùc hμnh tiÕt kiÖm h¬n n÷a ®Ó tù tóc
l−¬ng thùc cμng nhiÒu cμng tèt.
5) Ph¶i cè g¾ng ®Èy m¹nh ch¨n nu«i tr©u, bß, lîn, gμ cho tèt.
Ch¨n nu«i tèt míi cã nhiÒu ph©n ®Ó t¨ng n¨ng suÊt.
Lμm viÖc g× còng ph¶i tæ chøc tèt, l·nh ®¹o s¸t. Trong lóc
nμy toμn §¶ng, toμn d©n ph¶i quyÕt t©m chèng h¹n. TØnh uû
vμ c¸c huyÖn uû ph¶i kiÓm tra, ®«n ®èc, ®i s¸t, gióp ®ì ®ång
bμo; c¸c ®ång chÝ ®¶ng viªn, ®oμn viªn vμ d©n qu©n ph¶i
xung phong g−¬ng mÉu trong viÖc chèng h¹n.
Trong kh¸ng chiÕn, v× chóng ta ®oμn kÕt mμ th¾ng lîi. B©y
giê chèng h¹n, chóng ta ®ång t©m hiÖp lùc th× nhÊt ®Þnh
còng th¾ng lîi. B¸c cã mét c©u th¬ ®Ó tÆng cho tØnh Hμ §«ng,
mong ®ång bμo tØnh nhμ ra søc chèng h¹n th¾ng lîi ®Ó xøng
®¸ng víi vinh dù Êy:
Hμ §«ng anh dòng tuyÖt vêi,
V¾t ®Êt ra n−íc thay trêi lμm m−a.
C¸ nh©n nμo, x· nμo, huyÖn nμo chèng h¹n tèt nhÊt th× B¸c
vμ tØnh sÏ th−ëng.
Mong ®ång bμo chèng h¹n th¾ng lîi.
Nãi ngμy 30-1 -1963
T− liÖu cña Ban Tuyªn huÊn
tØnh Hμ T©y.
20 21 Hå ChÝ Minh toμn tËp
§IÖN Göi §¹I HéI §OμN KÕT nh©n D¢N
¸ - PHI
KÝnh göi §¹i héi ®oμn kÕt nh©n d©n ¸ - Phi lÇn thø III t¹i
Mètsi (Tanganica)1
,
Phong trμo ®oμn kÕt nh©n d©n ¸ - Phi ®· thu ®−îc nhiÒu
kÕt qu¶ to lín trong c«ng cuéc ®oμn kÕt c¸c d©n téc ¸ - Phi
®Êu tranh th¾ng lîi chèng chñ nghÜa ®Õ quèc thùc d©n, gi¶i
phãng d©n téc vμ b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi.
Nh÷ng vÊn ®Ò §¹i héi lÇn nμy sÏ bμn lμ cùc kú cÇn thiÕt
vμ quan träng.
T«i xin göi lêi th©n ¸i chóc §¹i héi thμnh c«ng tèt ®Ñp vμ
chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu søc khoÎ dåi dμo.
Hμ Néi, ngμy 2 th¸ng 2 n¨m
1963
Hå CHÝ MINH
B¸o Nh©n d©n, sè 3236,
ngμy 4-2-1963.
1. Ngμy 26-4-1964, Tanganica vμ Dandiba hîp nhÊt thμnh n−íc Céng
hoμ thèng nhÊt Tandania.
§oμN KÕT TiÕN L£N GiμNH
TH¾NG Lîi Míi 1)
Mång 3 th¸ng 2 n¨m nay lμ ngμy chóc mõng 33 tuæi cña
§¶ng th©n yªu vμ vÜ ®¹i cña chóng ta.
Trong 33 n¨m ®ã, §¶ng ta ®· tr¶i qua nhiÒu phen thö th¸ch
gian nan, ®· tiÕn hμnh nh÷ng cuéc ®Êu tranh anh dòng vμ
®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi vÎ vang.
§¶ng ta ®· tõ mÊy nhãm ng−êi c¸ch m¹ng lÎ tÎ trë nªn mét
®éi tiªn phong hïng m¹nh gåm h¬n 50 v¹n ®¶ng viªn.
§¶ng nh− biÓn c¶ non cao,
B¨m ba n¨m Êy biÕt bao nhiªu t×nh!
HiÖn nay, c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ®· th¾ng lîi to lín ë
miÒn B¾c. ChÕ ®é bãc lét ®· bÞ xo¸ bá. Nh©n d©n lao ®éng ®·
trë thμnh ng−êi chñ tËp thÓ cña n−íc nhμ. D−íi sù l·nh ®¹o
cña §¶ng, phong trμo thi ®ua yªu n−íc s«i næi kh¾p n¬i,
nh©n d©n ta ®ang h¨ng h¸i tiÕn lªn, dòng c¶m phÊn ®Êu,
v−ît mäi khã kh¨n, ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt vμ kü thuËt
cña chñ nghÜa x· héi, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vμ
c«ng nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vμ tinh thÇn. Mçi
ng−êi ®Òu hiÓu r»ng: T¨ng gia s¶n xuÊt, thùc hμnh tiÕt kiÖm,
x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c, ch¼ng nh÷ng lμ v×
h¹nh phóc cña ®ång bμo ta ë miÒn B¾c mμ cßn v× cuéc ®Êu
tranh thÇn th¸nh cña toμn d©n ta ®Ó hoμ b×nh thèng nhÊt
n−íc nhμ.
H¬n t¸m n¨m qua, ®ång bμo ta ë miÒn Nam lu«n lu«n anh
dòng ®Êu tranh chèng chÕ ®é tμn b¹o cña Mü - DiÖm. Dï
gian khæ hy sinh, cuéc ®Êu tranh yªu n−íc v« cïng oanh liÖt
1). Bμi viÕt nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 33 ngμy thμnh lËp §¶ng Céng
s¶n ViÖt Nam
22 23 Hå ChÝ Minh toμn tËp
cña ®ång bμo miÒn Nam ®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi vÎ vang,
nªu cao truyÒn thèng anh hïng cña d©n téc.
Nh©n d©n ta hiÓu râ r»ng: trong cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng
cña m×nh, chóng ta lu«n lu«n ®−îc sù ®ång t×nh vμ ñng hé
cña c¸c n−íc anh em trong phe x· héi chñ nghÜa, nhÊt lμ
Liªn X« vμ Trung Quèc, cña c¸c d©n téc ®ang ®Êu tranh
giμnh ®éc lËp, tù do vμ cña nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh
toμn thÕ giíi. Mçi th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng trªn thÕ giíi ®Òu
thóc ®Èy c¸ch m¹ng ViÖt Nam tiÕn lªn. §ång thêi, mçi th¾ng
lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam còng gãp søc ®Èy m¹nh c¸ch
m¹ng thÕ giíi. §oμn kÕt lμ søc m¹nh, ®oμn kÕt lμ th¾ng lîi.
Bëi vËy, §¶ng ta vμ nh©n d©n ta v« cïng quý träng vμ lu«n
lu«n cè g¾ng gãp phÇn b¶o vÖ t×nh ®oμn kÕt quèc tÕ vÜ ®¹i.
Chóng ta ®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi. Nh−ng con ®−êng
c¸ch m¹ng cßn dμi. C«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë
miÒn B¾c vμ sù nghiÖp ®Êu tranh thùc hiÖn hoμ b×nh thèng
nhÊt n−íc nhμ cßn nhiÒu khã kh¨n, phøc t¹p. Chóng ta ®·
x©y dùng ®−îc quan hÖ s¶n xuÊt míi, b−íc ®Çu ph¸t triÓn
n«ng nghiÖp vμ c«ng nghiÖp. Nh−ng nÒn kinh tÕ cña ta vÉn
cßn nghÌo. N−íc ta cßn bÞ chia c¾t, ®Õ quèc Mü vμ bän tay sai
®ang giμy xÐo miÒn Nam th©n yªu cña chóng ta. T×nh h×nh
Êy ®ßi hái nh©n d©n ta ë miÒn B¾c ph¶i võa ra søc ®Èy m¹nh
s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ së vËt chÊt vμ kü thuËt cña chñ nghÜa
x· héi, võa ph¶i lu«n lu«n n©ng cao c¶nh gi¸c, cñng cè quèc
phßng, s½n sμng ®èi phã víi mäi ©m m−u cña kÎ ®Þch. Mçi
ng−êi d©n ph¶i lμ mét ng−êi lao ®éng h¨ng h¸i ®ång thêi lμ
mét chiÕn sÜ dòng c¶m, võa x©y dùng n−íc nhμ, võa b¶o vÖ
Tæ quèc.
Tr−íc ®©y, nh©n d©n ta ®· nªu cao tinh thÇn tù lùc c¸nh
sinh, tr−êng kú kh¸ng chiÕn, th× ngμy nay chóng ta cμng
ph¶i nªu cao tinh thÇn tù lùc c¸nh sinh, cÇn kiÖm x©y dùng
n−íc nhμ. Mäi ng−êi ®Òu ph¶i n©ng cao tinh thÇn lμm chñ
tËp thÓ, kh«ng sî khã kh¨n, gian khæ, quyÕt t©m phÊn ®Êu,
lμm trßn nhiÖm vô cña m×nh.
C¸n bé, ®¶ng viªn vμ ®oμn viªn thanh niªn cμng ph¶i gi÷
v÷ng lËp tr−êng giai cÊp, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm,
trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, quyÕt t©m hoμn thμnh nhiÖm vô
mμ §¶ng vμ Nhμ n−íc ®· giao cho.
Søc m¹nh cña §¶ng lμ ë sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ. Mçi c¸n bé,
®¶ng viªn ph¶i n©ng cao ý thøc tæ chøc vμ kû luËt, nghiªm
chØnh chÊp hμnh ®−êng lèi vμ chÝnh s¸ch cña §¶ng, t«n träng
nguyªn t¾c tæ chøc vμ sinh ho¹t cña §¶ng.
Mçi chi bé cña §¶ng ph¶i lμ mét h¹t nh©n l·nh ®¹o quÇn
chóng ë c¬ së, ®oμn kÕt chÆt chÏ, liªn hÖ mËt thiÕt víi quÇn
chóng, ph¸t huy ®−îc trÝ tuÖ vμ lùc l−îng vÜ ®¹i cña quÇn
chóng. Mçi cÊp bé cña §¶ng ph¶i lμ mét c¬ quan l·nh ®¹o
v÷ng ch¾c ë ®Þa ph−¬ng, theo ®óng ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña
Trung −¬ng.
Nh÷ng th¾ng lîi to lín cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam d−íi sù l·nh
®¹o cña §¶ng ta 33 n¨m qua, chøng tá nh©n d©n ta rÊt giμu
lßng yªu n−íc vμ tinh thÇn c¸ch m¹ng. Nh©n d©n ta hÕt søc
tin t−ëng vμ yªu mÕn §¶ng ta, v× §¶ng ta lμ ng−êi l·nh ®¹o
hä ®i tõ th¾ng lîi nμy ®Õn th¾ng lîi kh¸c.
§−îc nh− vËy, chÝnh lμ do §¶ng ta lu«n lu«n trung thμnh víi
quyÒn lîi cña giai cÊp vμ cña d©n téc, biÕt vËn dông mét c¸ch
s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin vμo hoμn c¶nh cô thÓ cña
n−íc ta vμ lu«n lu«n ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng.
C¸n bé vμ ®¶ng viªn ta nãi chung lμ tèt. NhiÒu ®ång chÝ ®·
lu«n lu«n nªu cao tinh thÇn phôc vô nh©n d©n, ý thøc tæ
chøc vμ kû luËt, gi÷ v÷ng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, sinh ho¹t gi¶n
dÞ, t¸c phong d©n chñ, rÊt xøng ®¸ng víi lßng tin cËy cña
§¶ng vμ cña nh©n d©n.
Nh−ng §¶ng ta ngμy cμng ph¸t triÓn, sè ®¶ng viªn ngμy
thªm ®«ng, c«ng viÖc ngμy cμng nhiÒu vμ phøc t¹p, cho nªn
kh«ng khái cã mét sè c¸n bé, ®¶ng viªn cßn ph¹m nh÷ng
khuyÕt ®iÓm, sai lÇm cÇn ph¶i nghiªm kh¾c phª b×nh vμ thËt
thμ söa ch÷a.
C¸ nh©n chñ nghÜa : Ýt nghÜ ®Õn lîi Ých chung cña c¸ch m¹ng,
24 25 Hå ChÝ Minh toμn tËp
cña nh©n d©n, mμ th−êng lo cho lîi Ých riªng cña m×nh.
Tham danh lîi, hay suy tÞ. Cã chót thμnh tÝch th× tù cao, tù
®¹i, kiªu ng¹o, c«ng thÇn, g©y lñng cñng trong néi bé. Do c¸
nh©n chñ nghÜa mμ sinh ra c¸c bÖnh sau ®©y:
Tù do chñ nghÜa: Kh«ng nghiªn cøu nghiªm chØnh vμ chÊp
hμnh ®óng ®¾n ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, kh«ng t«n
träng ph¸p luËt vμ thÓ lÖ cña Nhμ n−íc. Tù cho m×nh lμ
®óng, hμnh ®éng theo ý riªng, ph¸t biÓu theo ý riªng, kh«ng
b¸o c¸o vμ xin chØ thÞ cÊp trªn, xem th−êng tæ chøc vμ kû
luËt. T− t−ëng b¶n vÞ, coi bé phËn hoÆc ®Þa ph−¬ng m×nh phô
tr¸ch nh− lμ mét giang s¬n riªng, kÐm tinh thÇn hîp t¸c x·
héi chñ nghÜa, rèt cuéc lμ h¹i cho c¶ viÖc chung vμ viÖc riªng.
Quan liªu mÖnh lÖnh: Kh«ng ®i s©u ®i s¸t phong trμo, kh«ng
n¾m ®−îc t×nh h×nh cô thÓ cña ngμnh hoÆc cña ®Þa ph−¬ng
m×nh, kh«ng gÇn gòi quÇn chóng vμ häc hái kinh nghiÖm cña
quÇn chóng. ThÝch ngåi bμn giÊy h¬n lμ ®i xuèng c¬ së ®Ó
hiÓu ®óng thùc tÕ, kiÓm tra viÖc thi hμnh chÝnh s¸ch, l¾ng
nghe ý kiÕn cña nh©n d©n. ThÝch dïng mÖnh lÖnh hμnh
chÝnh h¬n lμ kiªn nhÉn gi¸o dôc quÇn chóng mét c¸ch cã lý,
cã t×nh. Do ®ã mμ ®−êng lèi, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng
vμ ChÝnh phñ cã khi kh«ng thÊu ®Õn quÇn chóng hoÆc bÞ thi
hμnh lÖch l¹c, kÕt qu¶ lμ ®· háng c«ng viÖc l¹i mÊt lßng
ng−êi.
Tham «, l·ng phÝ : V× thiÕu ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, thiÕu tinh
thÇn tr¸ch nhiÖm mμ ®©m ra h− háng nh− ¨n c¾p cña c«ng,
vung phÝ tiÒn b¹c vμ vËt liÖu cña Nhμ n−íc vμ cña tËp thÓ,
lμm h¹i ®Õn viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ vμ v¨n ho¸ ®Ó n©ng cao
®êi sèng cña nh©n d©n.
L−êi biÕng : Kh«ng chÞu khã häc tËp, nghiªn cøu ®Ó n©ng cao
tr×nh ®é cña m×nh vÒ chÝnh trÞ, v¨n ho¸ vμ nghiÖp vô. Do Ýt
hiÓu biÕt vÒ t×nh h×nh trong n−íc vμ ngoμi n−íc, Ýt nghiªn
cøu lý luËn vμ kinh nghiÖm thùc tiÔn cho nªn gÆp thuËn lîi
th× dÔ l¹c quan tÕu, gÆp khã kh¨n th× dÔ dao ®éng bi quan,
lËp tr−êng c¸ch m¹ng kh«ng v÷ng vμng, thiÕu tinh thÇn ®éc
lËp suy nghÜ vμ chñ ®éng s¸ng t¹o. Do ®ã mμ gÆp nhiÒu khã
kh¨n trong c«ng viÖc, t¸c dông l·nh ®¹o bÞ h¹n chÕ.
Trªn ®©y lμ tãm t¾t mÊy khuyÕt ®iÓm chÝnh mμ toμn §¶ng
ta, tõ cÊp l·nh ®¹o ®Õn c¬ së, cÇn kiªn quyÕt kh¾c phôc.
Kh«ng ai hoμn toμn tr¸nh khái sai lÇm, quyÕt t©m söa ch÷a
sÏ thμnh ng−êi tèt.
Chóng ta tin r»ng víi truyÒn thèng tèt ®Ñp cña §¶ng ta, víi
quyÕt t©m söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, ph¸t huy −u ®iÓm cña c¸n
bé, ®¶ng viªn, §¶ng ta sÏ cã thªm nhiÒu søc chiÕn ®Êu míi
®Ó hoμn thμnh th¾ng lîi nh÷ng nhiÖm vô míi.
TÊt c¶ c¸n bé vμ ®¶ng viªn mét lßng mét d¹ phôc vô c¸ch
m¹ng, phôc vô nh©n d©n th× chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ thùc hiÖn
th¾ng lîi kÕ ho¹ch Nhμ n−íc n¨m 1963 vμ kÕ ho¹ch 5 n¨m
lÇn thø nhÊt.
N¨m nay, toμn §¶ng ta cÇn ra søc lμm tèt hai cuéc vËn ®éng
lín:
l. Cuéc vËn ®éng "n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, t¨ng
c−êng qu¶n lý kinh tÕ tμi chÝnh, c¶i tiÕn kü thuËt, chèng
tham «, l·ng phÝ, quan liªu".
2. Cuéc vËn ®éng "c¶i tiÕn qu¶n lý hîp t¸c x·, c¶i tiÕn kü
thuËt, nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp toμn diÖn,
m¹nh mÏ vμ v÷ng ch¾c".
Ngoμi hai cuéc vËn ®éng Êy, c«ng viÖc khai hoang còng lμ rÊt
quan träng.
D−íi ¸nh s¸ng cña NghÞ quyÕt cña §¹i héi lÇn thø III cña
§¶ng vμ nh÷ng NghÞ quyÕt cña c¸c Héi nghÞ Trung −¬ng,
toμn §¶ng, toμn d©n ta h·y ®oμn kÕt tiÕn lªn, phÊn khëi vμ
tin t−ëng, h¨ng h¸i thi ®ua yªu n−íc, giμnh nhiÒu th¾ng lîi
míi.
B¸o Nh©n d©n, sè 3235,
ngμy 3-2-1963.
26 27 Hå ChÝ Minh toμn tËp
CUBA ANH DòNG Vμ CH¢U Mü LATINH
§Çu th¸ng 2-1963, tæng Ken ra lÖnh: Nh÷ng tμu bÌ c¸c n−íc
chë hμng ho¸ cho Cuba ®Òu kh«ng ®−îc cËp bÕn ë Mü. Mét
bän chÝnh kh¸ch vμ t−íng t¸ Mü th× la ã: "Ph¶i c¾t khoÐt c¸i
ung nhät Caxt¬r«!" ChÝnh phñ Mü ®ang gióp bän ph¶n quèc
Cuba tæ chøc mét "Uû ban lËt ®æ Caxt¬r«"...
V× sao ®Õ quèc Mü c¨m ghÐt Cuba ®Õn thÕ?
Tr¶ lêi: ®Õ quèc Mü kh«ng nh÷ng c¨m ghÐt mμ cßn sî h·i
Cuba.
Kh«ng nh÷ng sî h·i Cuba mμ cßn sî h·i nh©n d©n lao ®éng
c¶ ch©u Mü latinh. Bëi v× Cuba lμ n−íc ®Çu tiªn ë Mü ®ang
thùc hiÖn häc thuyÕt M¸c-Lªnin, ®ang anh dòng chèng ®Õ
quèc Mü, ®ang x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Bëi v× Cuba ®ang
më ®−êng c¸ch m¹ng mμ nh©n d©n c¸c n−íc ch©u Mü latinh
sÏ tiÕn theo ®Ó tù gi¶i phãng khái ¸ch n« lÖ cña ®Õ quèc Mü.
Ch©u Mü latinh cã ®é 200 triÖu ng−êi. Hai phÇn ba lμ thæ
d©n, ng−êi lai vμ ng−êi da ®en bÞ coi nh− n« lÖ. Cø mét phót
®ång hå th× cã bèn ng−êi chÕt v× ®ãi khæ, v× bÖnh tËt, v× giμ
yÕu. Trong mét n¨m cã 2 triÖu ng−êi chÕt thª th¶m nh− vËy.
MÆt kh¸c, cø mét phót th× bän t− b¶n Hoa Kú ë ch©u Mü
latinh thu ®−îc 4.000 ®«la tiÒn l·i. Nh©n d©n mÊt mét ng−êi
chÕt th× bän t− b¶n ®−îc 1.000 ®«3F1
)
.
LÊy n−íc Pªru lμm vÝ dô. Tõ thÕ kû thø XVI vÒ tr−íc, Pªru
®· cã mét nÒn v¨n minh cæ truyÒn. Ruéng ®Êt ph× nhiªu, s¶n
1) TrÝch "Tuyªn ng«n thø hai La Havan".
xuÊt nhiÒu lóa, b«ng, ng«, mÝa...HÇm má phong phó cã nhiÒu
vμng, b¹c, ®ång, ch×... Nh−ng hiÖn nay nh©n d©n lao ®éng
Pªru l¹i rÊt nghÌo khæ.
Bèn c«ng ty Mü “bao" hÕt 80% s÷a bß. 500 chñ ®ån ®iÒn
chiÕm hÕt 15 triÖu mÉu t©y ruéng èt4F1
)
. Chóng cã quyÒn b¾t bí
giam cÇm t¸ ®iÒn. Chóng tù do h·m hiÕp phô n÷ thæ d©n.
Khi chóng mua b¸n ruéng ®Êt th× chóng mua b¸n c¶ nh÷ng
ng−êi ë vμ nh÷ng t¸ ®iÒn thæ d©n nh− tr©u ngùa. TiÒn l−¬ng
tr¶ cho c«ng nh©n ®ån ®iÒn rÊt Ýt ái "¨n kh«ng no, ®ãi kh«ng
chÕt". §· vËy, mét phÇn ba tiÒn l−¬ng lμ l¸ ca cao (®Ó nhai
nh− ¨n trÇu). Mét phÇn ba lμ c¸c thø r−îu m¹nh. Cßn mét
phÇn ba b»ng tiÒn th× c«ng nh©n ph¶i mua c¸c thø cÇn dïng
ë cöa hμng cña ®Þa chñ, chÊt ®· xÊu, gi¸ l¹i cao.
V× ®ãi khæ cho nªn trong 100 trÎ con th× 62 trÎ bÞ chÕt yÓu.
TrÎ con th−êng bÞ mang ®i b¸n, gi¸ mét trÎ tõ mét ®Õn hai
®«la. Nh÷ng ng−êi mÑ võa khãc võa nãi "Thμ b¸n ®i cßn h¬n
tr«ng thÊy chóng nã chÕt ®ãi!". TrÎ con 9, 10 tuæi ®· ph¶i ®i
lμm thuª, mçi ngμy ®−îc mét xu.
Trong 13 triÖu d©n Pªru, h¬n 10 triÖu lμ ng−êi bÇn cïng.
Nh©n d©n c¸c n−íc kh¸c ë ch©u Mü latinh còng trong t×nh
tr¹ng nh− vËy, cho nªn hä ®Òu nh×n vμo Cuba, hä ñng hé
Cuba vμ ch¾c hä sÏ tiÕn theo con ®−êng c¸ch m¹ng cña Cuba.
Dï ®Õ quèc Hoa Kú vμ bÌ lò tay sai cña chóng hung ¸c mÊy,
chóng còng kh«ng ng¨n ®−îc phong trμo gi¶i phãng d©n téc
th¾ng lîi tiÕn lªn ë ch©u Mü latinh còng nh− ë miÒn Nam
ViÖt Nam ta.
T.L.
B¸o Nh©n d©n, sè 3249,
ngμy 17-2-1963.
1) TrÝch b¸o C«ng nh©n Anh.
28 29 Hå ChÝ Minh toμn tËp
BμI NãI VíI NH¢N D¢N, C¸N Bé, Bé §éI
TØNH VÜNH PHóC
B¸c vμ ®ång chÝ D−¬ng Quèc ChÝnh thay mÆt Trung −¬ng
§¶ng vμ ChÝnh phñ hái th¨m ®ång bμo, bé ®éi vμ c¸n bé, c¸c
cô phô l·o, c¸c ch¸u thanh niªn vμ nhi ®ång.
§ång thêi khen ngîi x· viªn c¸c hîp t¸c x·, ®ång bμo miÒn
nói, c«ng nh©n, bé ®éi, c¸n bé, c¸c cô phô l·o, c¸c ch¸u häc
sinh ®· ra søc s¶n xuÊt vμ chèng h¹n cã kÕt qu¶ kh¸.
Tuy vËy, hiÖn nay tØnh ta cßn ®é 7.000 mÉu t©y ®ang thiÕu
n−íc, ch−a trång trät ®−îc. N¾ng l¹i kÐo dμi, nh÷ng ruéng ®·
cÊy råi cã thÓ bÞ h¹n l¹i.
Bëi vËy, chóng ta cÇn ph¶i tiÕp tôc ra søc chèng h¹n.
Chèng h¹n th× ph¶i cã n−íc. N−íc cã 3 nguån:
- Mét lμ n−íc trêi m−a, chóng ta quyÕt kh«ng ngåi chê trêi,
chê m−a.
- Hai lμ n−íc s«ng ngßi, trêi n¾ng l©u th× s«ng ngßi cã thÓ kh«
c¹n.
- Ba lμ n−íc d−íi ®Êt, ®ã lμ mét nguån v« tËn, chÞu khã ®μo
giÕng th× ch¾c cã n−íc. V× vËy, ngoμi viÖc vÐt s«ng, kh¬i
m−¬ng, chóng ta cÇn ph¶i ®μo nhiÒu giÕng.
TØnh ta ®· cã 1.500 c¸i giÕng. Nh−ng ch−a ®ñ, cÇn ®μo thªm
n÷a. Muèn ®μo giÕng tèt th× ph¶i hái kinh nghiÖm c¸c cô phô
l·o vμ bè trÝ c¸c "kiÖn t−íng" thuû lîi trong tØnh lμm ®Çu tμu.
KÕt qu¶ sÏ nhanh vμ tèt.
HiÖn nay tØnh ta cã 220 m¸y b¬m n−íc. §ã còng lμ mét lùc
l−îng chèng h¹n. Anh em c«ng nh©n ph¶i gióp ®ång bμo
dïng m¸y cho thËt tèt.
Nãi tãm l¹i: chóng ta ph¶i dïng ®ñ mäi c¸ch ®Ó chèng h¹n vμ
s¶n xuÊt.
Ng−êi ta ph¶i ¨n míi sèng. Lóa, khoai, c©y cèi còng vËy.
Ng−êi muèn ®ñ ¨n, th× ph¶i cho lóa khoai, c©y cèi ¨n cho ®ñ,
tøc lμ ph¶i dïng nhiÒu ph©n bãn. "Mét ®èng ph©n, mét c©n
thãc". Muèn thu ho¹ch nhiÒu th× ph¶i bãn nhiÒu ph©n.
Ph©n lÊy ë ®©u ? Ngoμi ph©n xanh vμ ph©n ho¸ häc, cÇn cã
nhiÒu ph©n chuång.
V× vËy, ph¶i ra søc ph¸t triÓn ch¨n nu«i lîn vμ tr©u bß cho
tèt.
"N−íc, ph©n, cÇn, gièng" lμ bèn ®iÒu rÊt quan träng trong
n«ng nghiÖp. N−íc ®· ®ñ, ph©n ®· nhiÒu, l¹i cßn ph¶i chän
gièng cho tèt.
CÇn nghÜa lμ g× ? Ch÷ cÇn cã hai ý nghÜa: mét ý nghÜa lμ lμm
viÖc ph¶i cÇn cï siªng n¨ng; chí l−êi biÕng; chí ¨n thËt lμm
dèi. Mét ý nghÜa n÷a lμ ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó Ýt ng−êi mμ lμm
®−îc nhiÒu viÖc. VÝ dô: mét ng−êi mμ lμm viÖc b»ng hai, ba
ng−êi, muèn nh− thÕ th× ph¶i c¶i tiÕn c«ng cô.
§iÒu rÊt quan träng n÷a, lμ ph¶i qu¶n lý lao ®éng cho tèt,
c«ng viÖc ph¶i s¾p ®Æt cho hîp lý. VÝ dô: h«m nay cÇn mÊy
ng−êi ®μo giÕng, mÊy ng−êi t¸t n−íc, mÊy ng−êi ®i cÊy, v.v.
®Òu ph¶i cã kÕ ho¹ch vμ ph©n c«ng râ rÖt. Nh− vËy th× c«ng
viÖc sÏ lμm tèt vμ tr¸nh khái l·ng phÝ søc ng−êi.
§ång bμo nªn tranh thñ gieo trång hÕt ®Êt cßn l¹i. N¬i nμo
thËt cÇn chuyÓn vô th× ph¶i ®Æt kÕ ho¹ch chuyÓn ngay cho kÞp
thêi. CÇn ph¶i trång thËt nhiÒu hoa mμu ®Ó bï cho sè lóa hôt.
§ång thêi ph¶i thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch trång c©y c«ng nghiÖp
nh− mÝa, l¹c, thuèc l¸, v.v.. Chèng h¹n, ph©n bãn, chän gièng,
trång trät, ch¨n nu«i, c¶i tiÕn c«ng cô, ph¸t triÓn hoa mμu, v.v.
®Òu lμ nh÷ng kh©u quan träng trong sîi d©y chuyÒn n«ng
nghiÖp. Mét kh©u nμo yÕu còng kh«ng ®−îc.
30 31 Hå ChÝ Minh toμn tËp
Nh©n ®©y, B¸c nh¾c ®ång bμo vμ c¸n bé mÊy ®iÒu n÷a:
- Ph¶i chó ý trõ s©u.
- Ph¶i s½n sμng phßng lôt vμ chèng lôt, v× sau h¹n nÆng
th−êng cã m−a to.
- VÒ cuéc vËn ®éng c¶i tiÕn qu¶n lý hîp t¸c x·, ë tØnh ta 95%
®ång bμo n«ng d©n ®· vμo hîp t¸c x·. Nh− vËy lμ tèt. Muèn
t¨ng thu nhËp chung cho hîp t¸c x· vμ riªng cho x· viªn,
muèn ph¸t triÓn h¬n n÷a n«ng nghiÖp vμ n©ng cao h¬n n÷a
®êi sèng cña n«ng d©n, th× cÇn ph¶i c¶i tiÕn qu¶n lý cho tèt
h¬n n÷a.
Ph¶i lμm khÈn tr−¬ng, nh−ng chí nãng véi, chí tham nhiÒu.
C¶i tiÕn c¸i nμo ph¶i thËt tèt vμ thËt ch¾c c¸i Êy.
- Muèn lμm tèt mäi c«ng viÖc th× ph¶i l·nh ®¹o tèt tõ TØnh uû
®Õn chi bé. L·nh ®¹o tèt nghÜa lμ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng
nghÞ quyÕt cña §¶ng, biÕn quyÕt t©m cña §¶ng thμnh quyÕt
t©m cña nh©n d©n. Ph¶i ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng. Ph¶i
®i s©u vμo c¬ së, ®i s¸t hîp t¸c x·. Ph¶i tuyªn truyÒn, gi¸o
dôc cho mäi ng−êi thÊm nhuÇn ý thøc tr¸ch nhiÖm, tinh thÇn
lμm chñ tËp thÓ, cÇn kiÖm x©y dùng hîp t¸c x·, x©y dùng
n−íc nhμ. C¸n bé l·nh ®¹o ph¶i thËt sù cÇn kiÖm liªm chÝnh,
chÝ c«ng v« t−...
- Trong thêi kú kh¸ng chiÕn, ®ång bμo tØnh ta ®· cã truyÒn
thèng oanh liÖt ®¸nh NhËt, ®¸nh T©y. Ngμy nay VÜnh Phóc
oanh liÖt l¹i kÕt nghÜa víi BÕn Tre anh hïng. Nh− thÕ lμ rÊt
vÎ vang. §ång bμo tØnh ta ph¶i ra søc phÊn ®Êu, quyÕt ®¸nh
th¾ng giÆc h¹n, quyÕt giμnh vô §«ng - Xu©n th¾ng lîi. Nh−
vËy lμ gãp phÇn vμo c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë
miÒn B¾c vμ sù nghiÖp ®Êu tranh hoμ b×nh thèng nhÊt n−íc
nhμ. Nh− vËv lμ thiÕt thùc ñng hé ®«ng bμo BÕn Tre ruét
thÞt.
Håi C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, §¶ng ta chØ cã ngãt 5.000 ®ång
chÝ, mμ ®· l·nh ®¹o nh©n d©n c¶ n−íc tõ Nam ®Õn B¾c lμm
c¸ch m¹ng thμnh c«ng. HiÖn nay, riªng tØnh ta ®· cã 14.500
®¶ng viªn vμ 22.700 ®oμn viªn thanh niªn lao ®éng. Mçi
®¶ng viªn vμ mçi ®oμn viªn ph¶i xung phong g−¬ng mÉu
trong mäi c«ng viÖc, ph¶i ra søc ®oμn kÕt vμ gióp ®ì bμ con
cïng tiÕn bé, ph¶i lμm cho VÜnh Phóc thμnh mét trong
nh÷ng tØnh giμu cã, phån thÞnh nhÊt ë miÒn B¾c n−íc ta.
Nãi ngμy 2-3-1963.
B¸o Nh©n d©n, sè 3265,
ngμy 5-3-1963.
32 33 Hå ChÝ Minh toμn tËp
BμI NãI T¹I HéI NGHÞ C¸N Bé PH¸T §éNG
CUéC VËN §éNG "C¶I TIÕN QU¶N Lý
HîP T¸C X·, C¶I TIÕN Kü THUËT
NH»M PH¸T TRIÓN S¶N XUÊT N¤NG NGHiÖP
TOμN DIÖN, M¹NH MÏ Vμ V÷NG CH¾C"
C¸c ®ång chÝ,
Trung −¬ng §¶ng vμ ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh më cuéc vËn
®éng "c¶i tiÕn qu¶n lý hîp t¸c x·, c¶i tiÕn kü thuËt, nh»m
ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp toμn diÖn, m¹nh mÏ vμ v÷ng
ch¾c". Cuéc vËn ®éng nμy rÊt cÇn thiÕt, rÊt kÞp thêi.
Tõ c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®Õn tæ chøc hîp t¸c x· n«ng nghiÖp, tõ
tæ chøc hîp t¸c x· ®Õn cuéc vËn ®éng c¶i tiÕn nμy, ®ã lμ
nh÷ng giai ®o¹n tiÕn lªn cña n«ng nghiÖp ta.
§Ó lμm tèt cuéc vËn ®éng nμy, chóng ta cÇn ph¶i lμm cho mçi
mét ng−êi n«ng d©n hiÓu thÊu r»ng mäi chÝnh s¸ch cña §¶ng
®Òu nh»m môc ®Ých kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña n«ng
d©n.
§Ó ®¹t môc ®Ých Êy, chóng ta cÇn ph¶i tËp trung lùc l−îng
lμm cho n−íc ta s¶n xuÊt ngμy cμng nhiÒu l−¬ng thùc; trång
cμng nhiÒu c©y c«ng nghiÖp; ch¨n nu«i cμng nhiÒu tr©u, bß,
lîn, gμ ...
Muèn cã kÕt qu¶ ®ã, th× nhÊt ®Þnh ph¶i c¶i tiÕn qu¶n lý, c¶i
tiÕn kü thuËt.
- Ai sÏ lμ ng−êi trùc tiÕp thùc hiÖn nh÷ng viÖc ®ã ? Nh÷ng
viÖc ®ã ph¶i do c¸n bé vμ x· viªn hîp t¸c x· thùc hiÖn. V×
vËy, t«i th©n ¸i kªu gäi c¸c cô phô l·o, chÞ em phô n÷ vμ toμn
thÓ c¸n bé cïng x· viªn hîp t¸c x· h·y h¨ng h¸i tham gia
cuéc vËn ®éng nμy. Víi tinh thÇn lμm chñ, mäi ng−êi h·y ®−a
hÕt trÝ tuÖ vμ lùc l−îng cña m×nh gãp phÇn lμm cho cuéc vËn
®éng kÕt qu¶ tèt.
- C¸c cÊp uû ®¶ng vμ §oμn thanh niªn tõ tØnh ®Õn huyÖn,
®Õn x· ph¶i ra søc l·nh ®¹o tèt cuéc vËn ®éng. C¸n bé kü
thuËt vμ c¸c ngμnh nh− c«ng nghiÖp, thuû lîi, v¨n ho¸, v.v.
ph¶i ra søc gióp ®ì vμ phôc vô tèt cuéc vËn ®éng.
§ît thÝ nghiÖm cña cuéc vËn ®éng ®· cã nh÷ng kinh nghiÖm
tèt.
VÝ dô: c¸c ®ång chÝ TØnh uû vμ Uû ban hμnh chÝnh NghÖ An
®· ®i s©u ®i s¸t mét sè hîp t¸c x·, ®· ®iÒu tra, nghiªn cøu,
®· cïng chi bé vμ ban qu¶n trÞ hîp t¸c x· tæng kÕt t×nh h×nh,
thiÕt thùc ®Ò ra néi dung vμ yªu cÇu cña cuéc vËn ®éng. C¸c
®ång chÝ Êy th−êng xuyªn ®i kiÓm tra vμ gióp ®ì c¸c huyÖn,
c¸c x·, võa lμm võa rót kinh nghiÖm, phæ biÕn kinh nghiÖm
vμ ®μo t¹o thªm c¸n bé.
§ã lμ mét c¸ch l·nh ®¹o tèt.
Mét kinh nghiÖm kh¸c: Võa råi ë huyÖn Duy Tiªn (Hμ Nam)
cã 10 x· chèng h¹n kÐm. Hä kªu thiÕu n−íc, thiÕu tr©u, thiÕu
ng−êi lμm, v.v.. TÊt c¶ c¸c ®ång chÝ trong ban th−êng vô
huyÖn uû ®· chia nhau vÒ c¸c x· ®ã. §Õn x· nμo, hä mêi bÝ
th− chi bé vμ chñ tÞch x· Êy häp ngay t¹i ruéng bÞ h¹n ®Ó bμn
c¸ch gi¶i quyÕt. Nhê c¸ch chØ ®¹o thiÕt thùc ®ã chØ trong 3
ngμy, 10 x· Êy ®· cã ®ñ n−íc cÊy xong 2.200 mÉu bÞ h¹n.
Nh©n d©n ®· nhiÖt liÖt hoan nghªnh c¸c ®ång chÝ huyÖn uû.
Trong viÖc huyÖn Duy Tiªn cßn cho chóng ta thÊy mét khÝa
c¹nh kh¸c: V× sao mμ c¸c chi bé n¬i ®ã kh«ng biÕt gi¶i quyÕt
viÖc chèng h¹n? V× sao ruéng ®· cÊy xong lμ 8.809 mÉu, th×
b¸o c¸o lμ 5.658 mÉu? Ruéng bÞ h¹n lμ 2.560 mÉu th× b¸n c¸o
lμ 6.115 mÉu? V× sao c¸c chi bé cè ý b¸o c¸o sai sù thËt nh−
vËy?
§ã lμ mét vÊn ®Ò cÇn ph¶i nghiªn cøu vμ gi¶i quyÕt, kh«ng
nªn ®Ó cã nh÷ng sù gi¶ dèi nh− vËy. B¸o c¸o ph¶i thËt thμ,
34 35 Hå ChÝ Minh toμn tËp
ph¶i cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. Nãi tãm l¹i, ph¶i cñng cè tèt
chi bé vμ ban qu¶n trÞ th× cuéc vËn ®éng sÏ kÕt qu¶ tèt. Còng
nh− trong mäi viÖc kh¸c, trong cuéc vËn ®éng nμy, ®¶ng viªn
vμ ®oμn viªn thanh niªn ph¶i xung phong g−¬ng mÉu. Trung
−¬ng sÏ xem kÕt qu¶ tèt hay lμ kÐm cña cuéc vËn ®éng mμ
®¸nh gi¸ mçi chi bé, chi ®oμn vμ c¸c cÊp ñy huyÖn, tØnh vμ
c¸c ngμnh.
Mét ®iÓm n÷a cÇn nhÊn m¹nh lμ:
C¶i tiÕn ®Õn ®©u cÇn ph¶i thËt tèt vμ thËt ch¾c ®Õn ®ã. Ph¶i
lμm khÈn tr−¬ng, nh−ng tuyÖt ®èi tr¸nh nãng véi, qua loa.
C¸c ®ång chÝ,
Cuéc vËn ®éng nμy bao gåm c¶ néi dung t− t−ëng, tæ chøc vμ
kü thuËt. V× vËy, ph¶i ph¸t ®éng t− t−ëng cña quÇn chóng.
Ph¶i ®i s©u vμo viÖc tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng. Ph¶i
ra søc c¶i tiÕn kü thuËt. Cã nh− vËy míi b¶o ®¶m th¾ng lîi
toμn diÖn. Cuéc vËn ®éng nμy th¾ng lîi sÏ gióp chóng ta tiÕn
nhanh, tiÕn m¹nh, tiÕn v÷ng ch¾c trong c«ng cuéc x©y dùng
chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vμ trong sù nghiÖp ®Êu tranh
thùc hiÖn hßa b×nh thèng nhÊt n−íc nhμ.
Chóc c¸c ®éng chÝ cè g¾ng, quyÕt giμnh cho ®−îc nhiÒu thμnh
c«ng.
Nãi ngμy 7-3-1963.
B¸o Nh©n d©n, sè 3275,
ngμy 15-3-1963.
lêi chμo mõng TRONG BUæI §ãN TIÕP
VUA LμO XRI XAVANG V¸TThanA
KÝnh th−a Nhμ vua,
Th−a Hoμng tö,
Th−a Hoμng th©n Thñ t−íng,
Th−a c¸c vÞ kh¸ch quý,
Th−a c¸c b¹n vμ ®ång bμo,
H«m nay nh©n d©n ViÖt Nam, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n
chñ Céng hoμ vμ t«i rÊt vui mõng ®−îc ®ãn tiÕp Nhμ vua Xri
Xavang V¸tthana, Hoμng tö Xuria V«ng Xavang, Hoμng th©n
Thñ t−íng Xuvana Phuma vμ c¸c vÞ kh¸ch quý ®Õn th¨m n−íc
ViÖt Nam.
Hai d©n téc ViÖt vμ Lμo tõ l©u ®êi ®· cã nh÷ng quan hÖ anh
em kh¨ng khÝt víi nhau.
Nh−ng gÇn mét thÕ kû, bän ®Õ quèc ®· c−íp n−íc chóng ta,
chia rÏ nh©n d©n hai n−íc chóng ta. Chóng ng¨n c¶n, kh«ng
®Ó nh©n d©n ViÖt - Lμo gÇn gòi gióp ®ì nhau. Chóng lμm cho
nh©n d©n hai n−íc chóng ta:
Bøc t−êng n« lÖ ch¾n ngang,
Tuy trong gang tÊc, gÊp ngμn quan s¬n.
Sau cuéc ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai, nh©n d©n hai n−íc
ViÖt - Lμo ®· anh dòng v−¬n lªn, chiÕn ®Êu oanh liÖt chèng
thùc d©n c−íp n−íc vμ ñng hé lÉn nhau trong sù nghiÖp
giμnh l¹i tù do, ®éc lËp cho n−íc m×nh.
Ngμy nay, hai n−íc chóng ta ®· ®éc lËp. Chóng ta cã ®ñ mäi
®iÒu kiÖn ®Ó cñng cè vμ ph¸t triÓn quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a hai
n−íc chóng ta vμ c¸c n−íc bÇu b¹n kh¸c, ®Ó gióp ®ì lÉn nhau
trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n−íc phån thÞnh vμ c¶i thiÖn ®êi
sèng cña nh©n d©n chóng ta. Ngμy nay chóng ta dÔ dμng ®i l¹i
th¨m viÕng lÉn nhau:
36 37 Hå ChÝ Minh toμn tËp
BÊy l©u c¸ch trë s¬n hμ,
Tõ nay Lμo - ViÖt rÊt lμ gÇn nhau.
KÝnh th−a Nhμ vua,
Chóng t«i nghÜ r»ng cuéc ®i th¨m lÇn nμy cña Nhμ vua ®Õn
n−íc chóng t«i cã ý nghÜa rÊt to lín. Nhμ vua vμ c¸c vÞ mang
®Õn cho nh©n d©n ViÖt Nam t×nh nghÜa th¾m thiÕt cña nh©n
d©n Lμo anh em. Cuéc ®i th¨m nμy më mét thêi kú míi trong
lÞch sö quan hÖ anh em gi÷a hai d©n téc chóng ta. Nã sÏ ph¸t
triÓn vμ cñng cè t×nh h÷u nghÞ vμ sù hîp t¸c chÆt chÏ gi÷a
hai n−íc chóng ta. Nã sÏ gãp phÇn to lín vμo sù nghiÖp gi÷
g×n hoμ b×nh vμ ®éc lËp ë §«ng D−¬ng vμ §«ng - Nam ¸.
Mét lÇn n÷a, t«i xin thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh
phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ nhiÖt liÖt hoan
nghªnh Nhμ vua kÝnh mÕn, hoan nghªnh Hoμng tö, Hoμng
th©n Thñ t−íng vμ c¸c vÞ kh¸ch quý cïng ®i víi Ngμi.
Chóng t«i ch©n thμnh chóc Ngμi vμ c¸c vÞ lu«n lu«n m¹nh khoÎ
vμ thu ®−¬c nhiÒu kÕt qu¶ tèt ®Ñp trong cuéc ®i th¨m h÷u nghÞ
nμy. Chóng t«i mong r»ng trong nh÷ng ngμy th¨m n−íc chóng
t«i, Nhμ vua vμ c¸c vÞ kh¸ch quý sÏ coi ë ViÖt Nam còng nh− ë
nhμ m×nh.
NhiÖt liÖt chμo mõng Vua Xri Xavang V¸tthana.
NhiÖt liÖt chμo mõng c¸c vÞ kh¸ch quý.
T×nh h÷u nghÞ gi÷a hai d©n téc ViÖt - Lμo bÒn v÷ng mu«n
n¨m!
Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m!
ViÖt - Lμo Xam¨ckhi mÆnnh−5F1
)
!
§äc ngμy 10-3-1963.
B¸o Nh©n d©n, sè 3271,
Ngμy 11-3-1963.
1) ViÖt – Lμo ®oμn kÕt mu«n n¨m!
DIÔN V¡N TRONG BUæI CHI£U §·I
VUA LμO XRI XAVANG v¸tthana
KÝnh th−a Nhμ vua,
Th−a Hoμng tö,
Th−a Hoμng th©n Thñ t−íng vμ c¸c vÞ kh¸ch quý,
Th−a c¸c vÞ vμ c¸c b¹n,
Thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam
D©n chñ Céng hoμ, t«i xin nhiÖt liÖt chμo mõng Vua Xri
Xavang V¸tthana ®· tíi th¨m n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng
hoμ. §ång thêi t«i nhiÖt liÖt hoan nghªnh Hoμng tö Xuria
V«ng Xavang, Hoμng th©n Thñ t−íng Xuvana Phuma vμ
hoan nghªnh tÊt c¶ c¸c vÞ kh¸ch quý cïng ®i.
Hai d©n téc ViÖt vμ Lμo sèng bªn nhau trªn cïng mét d¶i
®Êt, cïng cã chung mét d·y nói Tr−êng S¬n. Hai d©n téc
chóng ta ®· n−¬ng tùa vμo nhau, gióp ®ì lÉn nhau nh− anh
em. Tr¶i qua nhiÒu n¨m ®Êu tranh gian khæ vμ anh dòng,
nh©n d©n hai n−íc chóng ta ®· giμnh ®−îc ®éc lËp, ®· lμm
chñ ®Êt n−íc cña m×nh. Ngμy nay chóng ta l¹i ®ang gióp ®ì
nhau ®Ó x©y dùng mét cuéc sèng míi. T×nh nghÜa l¸ng giÒng
anh em ViÖt - Lμo thËt lμ th¾m thiÕt kh«ng bao giê phai nh¹t
®−îc.
Th−a Nhμ vua kÝnh mÕn,
Th−a c¸c vÞ kh¸ch quý,
Th−a c¸c b¹n,
V−¬ng quèc Lμo thùc hiÖn chÝnh s¸ch hoμ b×nh trung lËp
lμ phï hîp víi lîi Ých c¨n b¶n cña nh©n d©n Lμo, ®ång
38 39 Hå ChÝ Minh toμn tËp
thêi lμ mét ®ãng gãp quý b¸u cho viÖc cñng cè hoμ b×nh ë
§«ng D−¬ng vμ §«ng - Nam ¸.
Nh©n d©n ViÖt Nam chμo mõng nh÷ng th¾ng lîi to lín cña nh©n
d©n Lμo anh em trong viÖc hoμ b×nh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Lμo, trªn c¬
së HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ n¨m 1962 thõa nhËn ®éc lËp, chñ quyÒn vμ
l·nh thæ toμn vÑn cña n−íc Lμo3
. Chóng t«i vui mõng thÊy r»ng,
sau khi thμnh lËp ChÝnh phñ liªn hîp d©n téc, d−íi sù l·nh ®¹o cña
Nhμ vua, do Hoμng th©n Xuvana Phuma lμm Thñ t−íng, nh©n d©n
Lμo ®· ra søc ®oμn kÕt mäi lùc l−îng cña d©n téc ®Ó gi÷ g×n nh÷ng
thμnh qu¶ lÞch sö cña m×nh, ®Ó gi÷ v÷ng chÝnh s¸ch hoμ b×nh trung
lËp, ®Ó b¾t tay vμo x©y dùng cuéc sèng míi Êm no h¹nh phóc.
Nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ch©n
thμnh ñng hé chÝnh s¸ch hoμ b×nh trung lËp cña V−¬ng quèc
Lμo, sÏ hÕt lßng ñng hé mäi cè g¾ng cña Nhμ vua vμ cña
Hoμng th©n Thñ t−íng nh»m x©y dùng mét n−íc Lμo giμu
m¹nh.
Lμ mét n−íc ký kÕt HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ n¨m 1962 vÒ Lμo,
ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ tr−íc sau nh−
mét nghiªm chØnh thi hμnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ vÒ Lμo vμ
mong r»ng tÊt c¶ c¸c bªn h÷u quan ®Òu thi hμnh ®óng ®¾n
HiÖp ®Þnh nμy.
KÝnh th−a Nhμ vua,
Th−a c¸c vÞ kh¸ch quý, th−a c¸c b¹n,
Nhμ vua vμ c¸c vÞ sang th¨m ViÖt Nam trong lóc trªn ®Êt
n−íc chóng t«i ®· cã nhiÒu thay ®æi lín. ë miÒn B¾c, nh©n
d©n n−íc chóng t«i ®ang h¨ng h¸i thi ®ua yªu n−íc ®Ó x©y
dùng mét cuéc sèng h¹nh phóc Êm no. Dï bÞ chÕ ®é thùc d©n
k×m h·m trong gÇn mét thÕ kû vμ bÞ tμn ph¸ trÇm träng
trong nhiÒu n¨m chiÕn tranh, nÒn kinh tÕ vμ v¨n ho¸ cña
chóng t«i ®ang ph¸t triÓn kh¸ mau chãng. M−êi s¸u triÖu
®ång bμo miÒn B¾c chóng t«i hiÖn ®ang quyÕt t©m v−ît mäi
khã kh¨n, ra søc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c«ng
nghiÖp ho¸ ®Êt n−íc, ph¸t triÓn v·n ho¸, ®Æt nÒn t¶ng cho
t−¬ng lai t−¬i s¸ng cña Tæ quèc m×nh.
Nh−ng ë miÒn Nam, ®Õ quèc Mü ®ang can thiÖp ngμy cμng
hung ¸c Chóng cïng víi chÝnh quyÒn miÒn Nam tiÕn hμnh
cuéc chiÕn tranh kh«ng tuyªn bè, ®μn ¸p d· man ®ång bμo
chóng t«i ë miÒn Nam, ®e do¹ hoμ b×nh vμ an ninh cña n−íc
ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ cña c¸c d©n téc ë §«ng
D−¬ng. V× vËy, ®ång bμo chóng t«i ë miÒn Nam buéc ph¶i
vïng dËv chèng l¹i cuéc chiÕn tranh x©m l−îc ®ã. Phong trμo
yªu n−íc cña nh©n d©n miÒn Nam n−íc chóng t«i ®· giμnh
®−îc nhiÒu th¾ng lîi vμ ngμy cμng ®−îc nh©n d©n c¸c n−íc
trªn thÕ giíi ®ång t×nh vμ ñng hé, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam
D©n chñ Céng hoμ tr−íc sau nh− mét nghiªm chØnh thi hμnh
HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ n¨m 1954 vÒ ViÖt Nam vμ ®ßi Mü vμ c¸c
bªn h÷u quan còng ph¶i thi hμnh nghiªm chØnh HiÖp ®Þnh
®ã. Hoμ b×nh thèng nhÊt n−íc nhμ theo nh− HiÖp ®Þnh
Gi¬nev¬ ®· quy ®Þnh lμ nguyÖn väng tha thiÕt cña nh©n d©n
c¶ n−íc ViÖt Nam chóng t«i tõ B¾c ®Õn Nam. Chóng t«i tin
ch¾c r»ng nguyÖn väng Êy nhÊt ®Þnh sÏ thùc hiÖn ®−îc.
KÝnh th−a Nhμ vua,
Th−a c¸c vÞ vμ c¸c b¹n,
ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ theo ®uæi chÝnh
s¸ch ngo¹i giao hoμ b×nh vμ h÷u nghÞ, dùa trªn c¬ së 5
nguyªn t¾c chung sèng hoμ b×nh. Chóng t«i lu«n lu«n ra søc
gãp phÇn vμo viÖc t¨ng c−êng khèi ®oμn kÕt cña c¸c n−íc ¸ -
Phi, ra søc ñng hé phong trμo gi¶i phãng d©n téc vμ gi÷ g×n
hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng, §«ng - Nam ¸ vμ thÕ giíi.
Chóng t«i nhiÖt liÖt ñng hé thiÖn chÝ vμ nh÷ng cè g¾ng cña
ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa trong viÖc
gi¶i quyÕt hoμ b×nh vÊn ®Ò biªn giíi Trung - Ên vμ mong
r»ng Ên §é còng h−ëng øng thiÖn chÝ vμ sù cè g¾ng Êy cña
Trung Quèc, ®Ó ®i ®Õn th−¬ng l−îng trùc tiÕp víi nhau, kh«i
phôc l¹i quan hÖ h÷u nghÞ l©u ®êi gi÷a hai n−íc.
Chóng t«i hoμn toμn ñng hé chÝnh s¸ch hoμ b×nh trung lËp
cña V−¬ng quèc Campuchia, nhiÖt liÖt hoan nghªnh ®Ò nghÞ
40 41 Hå ChÝ Minh toμn tËp
cña Th¸i tö Quèc tr−ëng N«r«®«m Xihanóc vÒ viÖc ký mét
hiÖp ®Þnh quèc tÕ ®¶m b¶o cho nÒn hoμ b×nh trung lËp vμ
toμn vÑn l·nh thæ cña n−íc Campuchia.
Chóng t«i ñng hé 5 ®iÓm cña Thñ t−íng Phi®en Caxt¬r« vμ
cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n Cuba chèng ®Õ quèc Mü nh»m
b¶o vÖ ®éc lËp vμ hoμ b×nh.
Chóng t«i hoμn toμn ®ång t×nh vμ ñng hé cuéc ®Êu tranh
chÝnh nghÜa cña nh©n d©n B¾c Calimantan chèng chñ nghÜa
thùc d©n kiÓu míi ®Ó giμnh ®éc lËp cho d©n téc m×nh.
Chóng t«i tin ch¾c r»ng mÆc dï c¸c thÕ lùc ®Õ quèc thùc d©n
th©m ®éc vμ hung h¨ng nh− thÕ nμo, chóng còng kh«ng
tr¸nh khái thÊt b¹i; sù nghiÖp ®Êu tranh cho ®éc lËp d©n téc
vμ gi÷ g×n hoμ b×nh cña nh©n d©n c¸c n−íc trªn thÕ giíi nhÊt
®Þnh sÏ th¾ng lîi vÎ vang...
Th−a Nhμ vua kÝnh mÕn,
Th−a c¸c vÞ vμ c¸c b¹n,
Nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ
Céng hoμ rÊt vui mõng thÊy r»ng mèi quan hÖ h÷u nghÞ vμ
hîp t¸c th©n thiÖn gi÷a hai n−íc chóng ta ®· cã nh÷ng b−íc
tiÕn míi. ViÖc ®Æt quan hÖ ngo¹i giao vμ trao ®æi ®¹i sø gi÷a
hai n−íc, viÖc c¸c ®oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ hai n−íc th¨m
viÕng lÉn nhau, viÖc më réng hîp t¸c kinh tÕ vμ v¨n ho¸
trong thêi gian qua ®· më ra nh÷ng triÓn väng ngμy cμng tèt
®Ñp cho mèi quan hÖ th©n thiÖn gi÷a nh©n d©n vμ ChÝnh phñ
hai n−íc chóng ta. Chóng t«i tin ch¾c r»ng cuéc ®i th¨m n−íc
ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ lÇn nμy cña Nhμ vua sÏ më ra
mét trang sö míi trong quan hÖ l¸ng giÒng tèt ®Ñp gi÷a hai
n−íc, sÏ th¾t chÆt h¬n n÷a t×nh h÷u nghÞ l©u ®êi gi÷a hai
d©n téc chóng ta v× lîi Ých cña hai d©n téc ViÖt Nam vμ Lμo,
v× sù nghiÖp gi÷ g×n hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng, §«ng - Nam ¸
vμ thÕ giíi.
T«i xin mêi c¸c vÞ vμ c¸c b¹n n©ng cèc:
Chóc t×nh h÷u nghÞ th¾m thiÕt gi÷a hai d©n téc ViÖt Nam vμ
Lμo.
Chóc t×nh ®oμn kÕt gi÷a nh©n d©n c¸c n−íc ¸ - Phi.
Chóc søc khoÎ Vua Xri Xavang V¸tthana.
Chóc søc khoÎ Hoμng tö Xuria V«ng Xavang, Hoμng th©n
Thñ t−íng Xuvana Phuma vμ c¸c vÞ cïng ®i.
Chóc hoμ b×nh thÕ giíi.
Paxax«n ViÖt - Lμo Xam¨ckhi mÆnnh−6F1
)
!
§äc tèi 103-1963.
B¸o Nh©n d©n, sè 3271,
ngμy 11-3-1963.
1) Nh©n d©n ViÖt-Lμo ®oμn kÕt mu«n n¨m.
42 43 Hå ChÝ Minh toμn tËp
Lêi C¶M ¬N TRONG BUæI CHI£U §·I
DO VUA LμO Tæ CHøC
KÝnh th−a Nhμ vua,
Th−a Hoμng tö,
Th−a Hoμng th©n Thñ t−íng,
Th−a c¸c vÞ vμ c¸c b¹n,
Tr−íc hÕt, t«i xin thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh
phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ thμnh thËt c¶m ¬n
nh÷ng lêi nãi ch©n t×nh vμ tèt ®Ñp cña Nhμ vua. Mét lÇn n÷a,
chóng t«i nhiÖt liÖt hoan nghªnh chÝnh s¸ch hoμ b×nh trung
lËp mμ Nhμ vua vμ ChÝnh phñ V−¬ng quèc Lμo kiªn tr× thùc
hiÖn. RÊt râ rμng, C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ cña ChÝnh phñ liªn
hîp d©n téc Lμo nh»m ®oμn kÕt d©n téc ®Ó x©y dùng mét
n−íc Lμo hoμ b×nh, trung lËp, ®éc lËp, thèng nhÊt vμ phån
vinh lμ hoμn toμn phï hîp víi lîi Ých cña nh©n d©n Lμo vμ ®·
®−îc nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi trong ®ã cã c¶ ViÖt Nam chóng
t«i nhiÖt liÖt ®ång t×nh vμ ñng hé.
KÝnh th−a Nhμ vua,
Th−a Hoμng tö,
Th−a Hoμng th©n Thñ t−íng,
Th−a c¸c vÞ vμ c¸c b¹n,
Sau khi giμnh ®−îc th¾ng lîi to lín trong viÖc thμnh lËp
ChÝnh phñ liªn hîp d©n téc, nh©n d©n Lμo anh em ®ang b−íc
sang giai ®o¹n lÞch sö míi, lμ cñng cè nÒn ®éc lËp d©n téc vμ
x©y dùng mét®êi sèng h¹nh phóc, Êm no. Chóng t«i tin ch¾c
r»ng d−íi sù l·nh ®¹o cña Nhμ vua vμ ChÝnh phñ liªn hîp
d©n téc do Hoμng th©n Xuvana Phuma lμm Thñ t−íng, víi
tinh thÇn anh dòng vμ lao ®éng cÇn cï, nh©n d©n Lμo nhÊt
®Þnh sÏ tiÕn tíi mét t−¬ng lai v« cïng t−¬i s¸ng.
Nh©n d©n ViÖt Nam chóng t«i ®· ®ãn chμo Nhμ vua, Hoμng
tö, Hoμng th©n Thñ t−íng vμ c¸c vÞ kh¸ch quý Lμo víi mét
lßng kÝnh träng s©u s¾c vμ nh÷ng c¶m t×nh nång nμn. Chóng
t«i rÊt quý träng t×nh h÷u nghÞ gi÷a hai d©n téc ViÖt - Lμo vμ
lu«n lu«n ra søc t¨ng c−êng nh÷ng mèi quan hÖ l¸ng giÒng
gi÷a hai n−íc chóng ta. ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ
Céng hoμ, tr−íc sau nh− mét trung thμnh víi HiÖp ®Þnh
Gi¬nev¬ vÒ Lμo vμ hÕt lßng ñng hé chÝnh s¸ch hoμ b×nh trung
lËp cña V−¬ng quèc Lμo.
Qua chuyÕn ®i th¨m h÷u nghÞ nμy cña Nhμ vua vμ c¸c vÞ
kh¸ch quý Lμo, mèi quan hÖ h÷u nghÞ vμ hîp t¸c th©n thiÖn
gi÷a hai n−íc chóng ta ch¾c ch¾n sÏ ph¸t triÓn vμ cñng cè
m·i m·i.
T«i ®Ò nghÞ c¸c vÞ cïng t«i n©ng cèc:
Chóc quan hÖ h÷u nghÞ vμ sù hîp t¸c anh em gi÷a hai d©n
téc ViÖt - Lμo m·i m·i cñng cè vμ ph¸t triÓn.
Chóc søc khoÎ Nhμ vua.
Chóc søc khoÎ Hoμng tö.
Chóc søc khoÎ Hoμng th©n Thñ t−íng.
Chóc søc khoÎ c¸c vÞ cïng ®i.
Chóc søc khoÎ c¸c vÞ vμ c¸c b¹n.
Chóc hoμ b×nh thÕ giíi.
Paxax«n ViÖt - Lμo Xam¨ckhi mÆnnh−n!
§äc tèi 11-3-1963.
B¸o Nh©n d©n, sè 3272,
ngμy 12-3-1963.
44 45 Hå ChÝ Minh toμn tËp
Lêi PH¸T BIÓU TRONG BUæI LÔ
TIÔN VUA LμO
KÝnh th−a Nhμ vua,
Th−a Hoμng tö,
Th−a Hoμng th©n Thñ t−íng,
Th−a c¸c vÞ kh¸ch quý vμ c¸c b¹n,
Thêi gian ®i th¨m cã h¹n. T×nh nghÜa h÷u nghÞ kh«n cïng.
TiÔn ®−a Nhμ vua vμ c¸c vÞ h«m nay, lßng nh©n d©n ViÖt
Nam v« cïng l−u luyÕn.
Cuéc ®i th¨m n−íc ViÖt Nam cña Nhμ vua vμ c¸c vÞ lμm cho hai
n−íc chóng ta ®· gÇn nhau vÒ ®Þa d− l¹i cμng gÇn nhau vÒ t×nh
nghÜa. Sù hiÓu biÕt lÉn nhau vμ mèi quan hÖ hîp t¸c th©n thiÖn
gi÷a hai d©n téc anh em ®· tiÕn lªn mét giai ®o¹n míi mÎ vμ tèt
®Ñp.
H«m nay, Nhμ vua vμ c¸c vÞ rêi ®Êt n−íc chóng t«i, song
nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp ®Ï cña cuéc ®i th¨m vÉn l−u l¹i l©u dμi
trong lßng chóng t«i.
ThËt lμ:
Th−¬ng nhau mÊy nói còng trÌo,
MÊy s«ng còng léi, mÊy ®Ìo còng qua.
ViÖt Lμo, hai n−íc chóng ta,
T×nh s©u h¬n n−íc Hång Hμ, Cöu Long.
Trong vμi giê n÷a, Nhμ vua vμ c¸c vÞ sÏ vÒ ®Õn Tæ quèc th©n
yªu cña m×nh. T«i kÝnh nhê Nhμ vua, Hoμng th©n Thñ t−íng
vμ c¸c vÞ chuyÓn ®Õn nh©n d©n Lμo anh em mèi c¶m t×nh
th¾m thiÕt cña nh©n d©n ViÖt Nam vμ cña t«i.
KÝnh chóc Nhμ vua, Hoμng tö, Hoμng th©n Thñ t−íng vμ c¸c
vÞ lªn ®−êng m¹nh khoÎ.
Xav¸t®7F1
)
.
Ph¸t biÓu ngμy 13-3-1963.
B¸o Nh©n d©n, sè 3274,
ngμy 14-3-1963.
1) Xavat®i: chμo m¹nh khoÎ.
46 47 Hå ChÝ Minh toμn tËp
Nh÷nG NG¦êI Mü TIÕN Bé
Chóng ta kÞch liÖt chèng bän ®Õ quèc Mü d· man ®ang dïng
bom ®¹n vμ thuèc ®éc giÕt h¹i ®ång bμo ta ë miÒn Nam. §ång
thêi chóng ta còng kÝnh träng nh÷ng ng−êi Mü tiÕn bé, hä
chèng l¹i ®Õ quèc Mü, thñ ph¹m trong cuéc chiÕn tranh x©m
l−îc ®ã.
Ngμy ®Çu th¸ng 3-1963, h¬n 60 nh©n sÜ tiÕn bé Mü ®· göi
th− ®ßi tæng Ken chÊm døt cuéc chiÕn tranh phi nghÜa ë
miÒn Nam ViÖt Nam. Hä ®· nghiªm kh¾c lªn ¸n cuéc chiÕn
tranh ®ã lμ bÈn thØu, v× nã ng¨n c¶n phong trμo gi¶i phãng
cña nh©n d©n ViÖt Nam; lμ phi ph¸p v× nã kh«ng ®−îc Quèc
héi Mü cho phÐp; lμ vi ph¹m luËt lÖ quèc tÕ, v× nã ph¸ ho¹i
HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ (1954) vÒ §«ng D−¬ng. Trong bøc th− cã
nh÷ng ®o¹n nh− sau:
"H¬n mét n¨m nay, Mü ®· tung ra mét lùc l−îng qu©n sù rÊt
to; nh−ng ngμy nay Mü vÉn kh«ng ®Õn gÇn th¾ng lîi.
"Tr¸i l¹i, qu©n du kÝch miÒn Nam th× ®· thu ®−îc ngμy cμng
nhiÒu vò khÝ cña Mü cÊp cho DiÖm vμ dïng nh÷ng vò khÝ Êy
b¾n r¬i m¸y bay Mü. Sè binh sÜ Mü chÕt vμ bÞ th−¬ng ngμy
cμng nhiÒu. (ChØ trong 2 th¸ng ®Çu n¨m nay, h¬n 100 binh sÜ
Mü ®· bá m¹ng, b»ng 1 phÇn 3 sè ng−êi Mü chÕt trong n¨m
ngo¸i). MiÒn Nam ViÖt Nam cã thÓ trë thμnh mét thø
Angiªri cña Mü".
Bøc th− ®· nh¾c l¹i lêi tæng Ken phª b×nh tæng Ai can thiÖp
vμo miÒn Nam ViÖt Nam. N¨m 1954, «ng Ken (håi ®ã Ken
ch−a lμm Tæng thèng) nãi tr−íc Quèc héi Mü: "Tung tiÒn b¹c,
vò khÝ vμ qu©n ®éi vμo §«ng D−¬ng mμ kh«ng cã mét chót
nμo hy väng th¾ng lîi, lμ mét viÖc nguy hiÓm vμ v« Ých, lμ
mét chÝnh s¸ch tù s¸t... ViÖn trî qu©n sù Mü kh«ng thÓ
th¾ng ®−îc lùc l−îng du kÝch ë §«ng D−¬ng, v× qu©n du kÝch
®−îc nh©n d©n ñng hé vμ che chë...".
Bøc th− viÕt tiÕp: "Nh÷ng ng−êi chèng DiÖm lμ ®¹i biÓu cña
mét phong trμo d©n téc gi¶i phãng réng lín... Trong cuéc
chiÕn tranh nμy, Mü kh«ng thÓ nμo th¾ng ®−îc. Mü cμng ra
søc gióp DiÖm, th× DiÖm cμng lé râ c¸i mÆt lμm bï nh×n cho
Mü...
"Tõ 1954, mçi n¨m Mü ®· hao tèn 500 triÖu ®«la ®Ó duy tr×
t×nh tr¹ng chia c¾t ®Êt n−íc ViÖt Nam, hßng biÕn miÒn Nam
thμnh mét c¨n cø chèng céng. Mü ®ang ñng hé chÕ ®é ®éc tμi
tμn b¹o Ng« §×nh DiÖm chèng l¹i MÆt trËn d©n téc gi¶i
phãng miÒn Nam ViÖt Nam - lμ mét khèi gåm c¸c chÝnh
®¶ng, c¸c d©n téc, c¸c t«n gi¸o".
Cuèi cïng bøc th− ®Ò nghÞ:
- ChÊm døt sù can thiÖp qu©n sù cña Mü vμo miÒn Nam ViÖt
Nam.
- Häp mét cuéc héi nghÞ quèc tÕ ®Ó v¹ch ra mét gi¶i ph¸p hoμ
b×nh.
§iÒu ®¸ng chó ý lμ: th¸ng 4 n¨m ngo¸i, mét nhãm nh©n sÜ
tiÕn bé Mü ®· göi th− vÒ vÊn ®Ò nμy cho tæng Ken. Bøc th−
®ã cã m−êi s¸u ng−êi ký tªn. Bøc th− lÇn nμy cã h¬n s¸u
m−¬i ng−êi ký. Ngoμi nh÷ng ng−êi cã uy tÝn nh− gi¸o s−
P«linh vμ mÊy vÞ nh©n sÜ ®· cïng ký tªn vμo bøc th− n¨m
ngo¸i, lÇn nμy, sè ng−êi ký tªn lμ ®«ng h¬n tr−íc, mμ thμnh
phÇn x· héi còng réng h¬n, trong ®ã cã nh÷ng ng−êi nh− «ng
Hªxt¬ lμ mét t−íng qu©n, «ng W.H. Phranxi lμ tæng gi¸m
môc, bμ It¬n lμ mét ng−êi ®¹i t− b¶n, v.v... Mét ®iÓm ®¸ng
chó ý n÷a lμ: «ng Menphin (thñ l·nh mét nhãm ®¹i biÓu
Quèc héi Mü) tr−íc ®©y ®· ra søc ñng hé DiÖm, th× nay «ng
ta còng ph¶i thó nhËn r»ng:
"Sau mÊy n¨m viÖn trî qu©n sù Mü cùc kú hao tæn, nay
48 49 Hå ChÝ Minh toμn tËp
ng−êi ta thÊy r»ng viÖn trî ®ã ®· dïng vμo viÖc båi d−ìng
nh÷ng lùc l−îng xÊu xa...".
D− luËn Mü còng nh− d− luËn thÕ giíi ngμy cμng lªn ¸n Mü -
DiÖm. Vμi vÝ dô:
Gi¸o s− MilÐt (ng−êi Mü) ®· ë Sμi Gßn h¬n mét n¨m; khi vÒ
Mü, «ng ta viÕt: ChÝnh phñ Mü ra søc gióp ®ì tªn ®éc tμi
DiÖm, nh−ng "tÊt c¶ ng−êi ViÖt Nam tõ giμ ®Õn trÎ, kÓ c¶ c¸c
nh©n vËt trong ChÝnh phñ DiÖm, c¸c gi¸o s−, sinh viªn vμ sÜ
quan ®Òu lªn ¸n DiÖm...".
- B¸o DiÔn ®μn N÷u ¦íc (16-1-1963) viÕt: "V× sù nghiÖp nμo
mμ nhiÒu ng−êi Mü ®· chÕt ë miÒn Nam ViÖt Nam? ChÝnh
phñ Mü ®· nãi g× víi cha mÑ, vî con cña nh÷ng ng−êi Mü ®·
thiÖt m¹ng ®ã vμ ®· nãi g× víi nh©n d©n Mü?...”.
KÕt luËn: Mü - DiÖm ngμy cμng sa lÇy th× chóng cμng tμn
b¹o. Nh−ng ®ång bμo miÒn Nam ®oμn kÕt chÆt chÏ, c¶nh gi¸c
cao ®é, ®Êu tranh bÒn bØ th× ch¾c ch¾n sÏ giμnh ®−îc th¾ng
lîi cuèi cïng.
T.L.
B¸o Nh©n d©n, sè 3280,
ngμy 20-3-1963.
§IÖN Mõng
KÝnh göi ®ång chÝ Itvan §«bi,
Chñ tÞch Chñ tÞch ®oμn n−íc Céng hoμ Nh©n d©n
Hunggari,
Bu®apÐt
Nh©n dÞp ®ång chÝ ®−îc cö lÇn n÷a gi÷ chøc Chñ tÞch Chñ
tÞch ®oμn n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Hunggari, thay mÆt
nh©n d©n ViÖt Nam, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ
Céng hoμ vμ nh©n danh c¸ nh©n, t«i xin göi tíi ®ång chÝ lêi
chóc mõng nhiÖt liÖt nhÊt.
T«i ch©n thμnh chóc ®ång chÝ ®¹t ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi,
gãp phÇn l·nh ®¹o x©y dùng ®Êt n−íc Hungguri ngμy thªm
giμu m¹nh, gãp phÇn t¨ng c−êng lùc l−îng cña phe x· héi
chñ nghÜa, b¶o vÖ hoμ b×nh ë ch©u ¢u vμ thÕ giíi.
KÝnh chóc t×nh h÷u nghÞ th¾m thiÕt gi÷a hai n−íc chóng ta ®êi
®êi bÒn v÷ng.
Hμ Néi, ngμy 23 th¸ng 3 n¨m 1963
Chñ tÞch
n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ
Hå CHÝ MINH
B¸o Nh©n d©n, sè 3285,
ngμy 25-3-1963.
50 51 Hå ChÝ Minh toμn tËp
§IÖN CHIA BUåN
KÝnh göi B 8F1
)
Xuc¸cn«,
T«i v« cïng xóc ®éng ®−îc tin n¹n nói löa ë Bali vμ n¹n lôt ë
T©y - Nam Calimantan ®· g©y thiÖt h¹i lín cho nh©n d©n
In®«nªxia anh em. T«i kÝnh göi ®Õn Ngμi vμ nhê Ngμi
chuyÓn ®Õn nh©n d©n nh÷ng vïng bÞ n¹n lêi hái th¨m vμ lêi
an ñi th©n thiÕt cña t«i.
Hμ néi, ngμy 26 th¸ng 3 n¨m 1963
hå CHÝ MINH
B¸o Nh©n d©n, sè 3286,
ngμy 26-3-1963.
1) Bung: Anh c¶
§IÖN C¶M ¥N
Th−a Th¸i tö Quèc tr−ëng,
T«i ch©n thμnh c¶m ¬n Th¸i tö Quèc tr−ëng ®· cã lßng tèt
mêi t«i sang th¨m n−íc Campuchia anh em. T«i rÊt vui lßng
nhËn lêi mêi cña Ngμi. T«i lÊy lμm sung s−íng cã dÞp ®i th¨m
nh©n d©n Kh¬me anh dòng vμ ®Êt n−íc Campuchia t−¬i ®Ñp.
T«i lÊy lμm vinh dù sÏ cã c¬ héi tíi chμo Hoμng hËu kÝnh mÕn
vμ sÏ cã dÞp gÆp gì nãi chuyÖn trùc tiÕp víi Th¸i tö Quèc
tr−ëng, vÞ l·nh tô kÝnh mÕn cña nh©n d©n Campuchia. Ng−êi
®· cã nh÷ng cèng hiÕn quan träng vμo sù nghiÖp b¶o vÖ hoμ
b×nh ë §«ng D−¬ng vμ §«ng - Nam ¸. T«i tin ch¾c r»ng cuéc
®i th¨m nμy sÏ th¾t chÆt h¬n n÷a quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a
nh©n d©n hai n−íc chóng ta.
T«i xin c¶m ¬n Th¸i tö Quèc tr−ëng cho phÐp t«i quyÕt ®Þnh
vÒ thêi gian ®i th¨m cña t«i. T«i sÏ xin bμn tÝnh víi Ngμi
trong thêi gian tíi
T«i kÝnh göi ®Õn Th¸i tö Quèc tr−ëng lêi chμo tr©n träng
nhÊt.
Hμ Néi, ngμy 14 th¸ng 4 n¨m
1963
Hå chÝ MINH
B¸o Nh©n d©n, sè 3320,
ngμy 29-4-1963.
52 53 Hå ChÝ Minh toμn tËp
§IÖN GöI HéI NGHÞ C¸C NHμ B¸O
¸ - PHI
KÝnh Göi Héi nghÞ c¸c nhμ b¸o ¸ - Phi,
Giac¸cta
T«i th©n ¸i göi ®Õn Héi nghÞ lêi chμo nhiÖt liÖt.
Trong lóc c¸c d©n téc ch©u ¸, ch©u Phi, ch©u Mü latinh ®ang
anh dòng ®Êu tranh chèng chñ nghÜa ®Õ quèc thùc d©n, ®Ó
b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc vμ hoμ b×nh, c¸c nhμ b¸o ¸ - Phi ®oμn
kÕt chÆt chÏ, dïng ngßi bót chÝnh nghÜa cña m×nh phôc vô
cuéc ®Êu tranh cho tù do, cho ch©n lý, cho t−¬ng lai t−¬i s¸ng
cña loμi ng−êi, lμ mét nhiÖm vô cùc kú vÎ vang.
T«i xin chóc Héi nghÞ thμnh c«ng tèt ®Ñp.
Hμ Néi, ngμy 23 th¸ng 4 n¨m 1963
Hå CHÝ MINH
B¸o Nh©n d©n, sè 3315,
ngμy 24-4-1963.
§IÖN Göi LI£N §OμN THANH NI£N
D¢N CHñ THÕ GIíi
Nh©n dÞp ngμy 24 th¸ng 49F1
)
, t«i sung s−íng göi lêi chμo mõng
nhiÖt liÖt ®Õn Liªn ®oμn thanh niªn d©n chñ thÕ giíi vμ c¸c
b¹n thanh niªn toμn thÕ giíi. Chóc c¸c b¹n ®¹t ®−îc nhiÒu
th¾ng lîi to lín trong cuéc ®Êu tranh chèng chñ nghÜa ®Õ
quèc vμ chñ nghÜa thùc d©n, ®Ó giμnh lÊy vμ gi÷ g×n ®éc lËp
d©n téc vμ hoμ b×nh thÕ giíi, ®Ó thùc hiÖn sù hîp t¸c anh em
gi÷a tÊt c¶ c¸c d©n téc. C¸c b¹n h·y t¨ng c−êng thèng nhÊt,
®oμn kÕt ®Ó b¶o ®¶m th¾ng lîi vμ t−¬ng lai t−¬i s¸ng cña thÕ
hÖ trÎ.
H«n tÊt c¶ c¸c b¹n.
B¸C Hå
B¸o Nh©n d©n, sè 3315,
ngμy 24-4-1963.
1) Ngμy thanh niªn thÕ giíi chèng chñ nghÜa thùc d©n vμ ®Êu tranh cho
sù chung sèng hßa b×nh.
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11

More Related Content

What's hot

đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...
đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...
đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...Man_Ebook
 
Tư tưởng chính trị xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...
Tư tưởng chính trị  xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...Tư tưởng chính trị  xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...
Tư tưởng chính trị xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...Man_Ebook
 
Duyen hai bac trung vn. litana
Duyen hai bac trung vn. litanaDuyen hai bac trung vn. litana
Duyen hai bac trung vn. litanaDO Alex
 
Tư tưởng triết học của trần nhân tông
Tư tưởng triết học của trần nhân tôngTư tưởng triết học của trần nhân tông
Tư tưởng triết học của trần nhân tôngMan_Ebook
 
Hiệp khánh hành - 69
Hiệp khánh hành - 69Hiệp khánh hành - 69
Hiệp khánh hành - 69Thao Le
 
Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill
Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill
Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill Sự Kiện Hay
 
Chiếc vé vào cổng thiên đường xanh (tuyển tập truyện ngắn)truonghocso.com
Chiếc vé vào cổng thiên đường xanh (tuyển tập truyện ngắn)truonghocso.comChiếc vé vào cổng thiên đường xanh (tuyển tập truyện ngắn)truonghocso.com
Chiếc vé vào cổng thiên đường xanh (tuyển tập truyện ngắn)truonghocso.comThế Giới Tinh Hoa
 
Hiệp khánh hành - 79
Hiệp khánh hành - 79Hiệp khánh hành - 79
Hiệp khánh hành - 79Thao Le
 
An duong-vuong-xay-thanh-oc
An duong-vuong-xay-thanh-ocAn duong-vuong-xay-thanh-oc
An duong-vuong-xay-thanh-octan_td
 
Quan tri nhan su
Quan tri nhan suQuan tri nhan su
Quan tri nhan suMrCoc
 
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)foreman
 
Ngu van 6 tiet 92 - phuong phap ta nguoi
Ngu van 6  tiet 92 - phuong phap ta nguoiNgu van 6  tiet 92 - phuong phap ta nguoi
Ngu van 6 tiet 92 - phuong phap ta nguoiDân Phạm Việt
 
Hiệp khánh hành - 75
Hiệp khánh hành - 75Hiệp khánh hành - 75
Hiệp khánh hành - 75Thao Le
 

What's hot (16)

Da quynh 833
Da quynh 833Da quynh 833
Da quynh 833
 
Cac con vat
Cac con vatCac con vat
Cac con vat
 
đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...
đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...
đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...
 
Tập thơ Tiếng Lòng
Tập thơ Tiếng LòngTập thơ Tiếng Lòng
Tập thơ Tiếng Lòng
 
Tư tưởng chính trị xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...
Tư tưởng chính trị  xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...Tư tưởng chính trị  xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...
Tư tưởng chính trị xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...
 
Duyen hai bac trung vn. litana
Duyen hai bac trung vn. litanaDuyen hai bac trung vn. litana
Duyen hai bac trung vn. litana
 
Tư tưởng triết học của trần nhân tông
Tư tưởng triết học của trần nhân tôngTư tưởng triết học của trần nhân tông
Tư tưởng triết học của trần nhân tông
 
Hiệp khánh hành - 69
Hiệp khánh hành - 69Hiệp khánh hành - 69
Hiệp khánh hành - 69
 
Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill
Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill
Nghĩ và làm giàu (Think anh Grow Rich) Napoleon Hill
 
Chiếc vé vào cổng thiên đường xanh (tuyển tập truyện ngắn)truonghocso.com
Chiếc vé vào cổng thiên đường xanh (tuyển tập truyện ngắn)truonghocso.comChiếc vé vào cổng thiên đường xanh (tuyển tập truyện ngắn)truonghocso.com
Chiếc vé vào cổng thiên đường xanh (tuyển tập truyện ngắn)truonghocso.com
 
Hiệp khánh hành - 79
Hiệp khánh hành - 79Hiệp khánh hành - 79
Hiệp khánh hành - 79
 
An duong-vuong-xay-thanh-oc
An duong-vuong-xay-thanh-ocAn duong-vuong-xay-thanh-oc
An duong-vuong-xay-thanh-oc
 
Quan tri nhan su
Quan tri nhan suQuan tri nhan su
Quan tri nhan su
 
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
 
Ngu van 6 tiet 92 - phuong phap ta nguoi
Ngu van 6  tiet 92 - phuong phap ta nguoiNgu van 6  tiet 92 - phuong phap ta nguoi
Ngu van 6 tiet 92 - phuong phap ta nguoi
 
Hiệp khánh hành - 75
Hiệp khánh hành - 75Hiệp khánh hành - 75
Hiệp khánh hành - 75
 

Viewers also liked

Ho chi minh toan tap tap 2
Ho chi minh toan tap  tap 2Ho chi minh toan tap  tap 2
Ho chi minh toan tap tap 2Wild Wolf
 
Ho chi minh toan tap tap 7
Ho chi minh toan tap  tap 7Ho chi minh toan tap  tap 7
Ho chi minh toan tap tap 7Wild Wolf
 
Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]Wild Wolf
 
Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]Wild Wolf
 
Ho chi minh toan tap tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap tap 5Wild Wolf
 
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cưCâu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cưWild Wolf
 
Personnaliser l’enseignement
Personnaliser l’enseignementPersonnaliser l’enseignement
Personnaliser l’enseignementCRDPcentre
 
Diagnostic d'établissement et analyse stratégique
Diagnostic d'établissement et analyse stratégiqueDiagnostic d'établissement et analyse stratégique
Diagnostic d'établissement et analyse stratégiqueCRDPcentre
 
Giao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 fullGiao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 fullWild Wolf
 
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]Wild Wolf
 
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo Wild Wolf
 
Leo pollard Teaches How To Tie A Bow Tie
Leo pollard Teaches How To Tie A Bow Tie Leo pollard Teaches How To Tie A Bow Tie
Leo pollard Teaches How To Tie A Bow Tie Leo Pollard
 

Viewers also liked (14)

Ho chi minh toan tap tap 2
Ho chi minh toan tap  tap 2Ho chi minh toan tap  tap 2
Ho chi minh toan tap tap 2
 
as
asas
as
 
lol
lollol
lol
 
Ho chi minh toan tap tap 7
Ho chi minh toan tap  tap 7Ho chi minh toan tap  tap 7
Ho chi minh toan tap tap 7
 
Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]
 
Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]
 
Ho chi minh toan tap tap 5
Ho chi minh toan tap  tap 5Ho chi minh toan tap  tap 5
Ho chi minh toan tap tap 5
 
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cưCâu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư
 
Personnaliser l’enseignement
Personnaliser l’enseignementPersonnaliser l’enseignement
Personnaliser l’enseignement
 
Diagnostic d'établissement et analyse stratégique
Diagnostic d'établissement et analyse stratégiqueDiagnostic d'établissement et analyse stratégique
Diagnostic d'établissement et analyse stratégique
 
Giao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 fullGiao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 full
 
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
 
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
đề thi Kết cấu công trình - tham khảo
 
Leo pollard Teaches How To Tie A Bow Tie
Leo pollard Teaches How To Tie A Bow Tie Leo pollard Teaches How To Tie A Bow Tie
Leo pollard Teaches How To Tie A Bow Tie
 

Similar to Ho chi minh toan tap tap 11

On tap ngu van 9
On tap ngu van 9On tap ngu van 9
On tap ngu van 9Tam Vu Minh
 
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdfHO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdfluuthevinh557
 
Giới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông YGiới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông YThi đàn Việt Nam
 
Giới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông yGiới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông yThi đàn Việt Nam
 
Cau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phongCau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phongThanh Hoang
 
Ho chi minh toan tap tap 1
Ho chi minh toan tap  tap 1Ho chi minh toan tap  tap 1
Ho chi minh toan tap tap 1Wild Wolf
 
On thi dai_hoc_mon_van_2010 (1)
On thi dai_hoc_mon_van_2010 (1)On thi dai_hoc_mon_van_2010 (1)
On thi dai_hoc_mon_van_2010 (1)Lam Hoang
 
Nhung bai van chon loc lop 10 phan ban
Nhung bai van chon loc lop 10 phan banNhung bai van chon loc lop 10 phan ban
Nhung bai van chon loc lop 10 phan banNguye
 
Nhung bai van chon loc lop 10 phan ban
Nhung bai van chon loc lop 10 phan banNhung bai van chon loc lop 10 phan ban
Nhung bai van chon loc lop 10 phan banNguye
 
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.comNhững bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.comThế Giới Tinh Hoa
 
Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân...
Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân...Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân...
Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân...nataliej4
 
Muc dich-cao-ca-phan-1, mục đích cao cả
Muc dich-cao-ca-phan-1, mục đích cao cảMuc dich-cao-ca-phan-1, mục đích cao cả
Muc dich-cao-ca-phan-1, mục đích cao cảViệt Long Plaza
 
Suy nghĩ và làm giàu (213p)
Suy nghĩ và làm giàu (213p)Suy nghĩ và làm giàu (213p)
Suy nghĩ và làm giàu (213p)Kiệm Phan
 
Trai nghiem kt
Trai nghiem ktTrai nghiem kt
Trai nghiem ktAnh Nguyen
 
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm nataliej4
 
Hiệp khánh hành - 81
Hiệp khánh hành - 81Hiệp khánh hành - 81
Hiệp khánh hành - 81Thao Le
 

Similar to Ho chi minh toan tap tap 11 (20)

On tap ngu van 9
On tap ngu van 9On tap ngu van 9
On tap ngu van 9
 
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdfHO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 2.pdf
 
Mon ngu van 9
Mon ngu van 9Mon ngu van 9
Mon ngu van 9
 
Giới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông YGiới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông Y
 
Giới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông yGiới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông y
 
Cau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phongCau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phong
 
Ho chi minh toan tap tap 1
Ho chi minh toan tap  tap 1Ho chi minh toan tap  tap 1
Ho chi minh toan tap tap 1
 
On thi dai_hoc_mon_van_2010 (1)
On thi dai_hoc_mon_van_2010 (1)On thi dai_hoc_mon_van_2010 (1)
On thi dai_hoc_mon_van_2010 (1)
 
Nhung bai van chon loc lop 10 phan ban
Nhung bai van chon loc lop 10 phan banNhung bai van chon loc lop 10 phan ban
Nhung bai van chon loc lop 10 phan ban
 
Nhung bai van chon loc lop 10 phan ban
Nhung bai van chon loc lop 10 phan banNhung bai van chon loc lop 10 phan ban
Nhung bai van chon loc lop 10 phan ban
 
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.comNhững bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10truonghocso.com
 
Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân...
Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân...Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân...
Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân...
 
Muc dich-cao-ca-phan-1, mục đích cao cả
Muc dich-cao-ca-phan-1, mục đích cao cảMuc dich-cao-ca-phan-1, mục đích cao cả
Muc dich-cao-ca-phan-1, mục đích cao cả
 
Suy nghĩ và làm giàu (213p)
Suy nghĩ và làm giàu (213p)Suy nghĩ và làm giàu (213p)
Suy nghĩ và làm giàu (213p)
 
Lam giau nho trai cay
Lam giau nho trai cayLam giau nho trai cay
Lam giau nho trai cay
 
Trai nghiem kt
Trai nghiem ktTrai nghiem kt
Trai nghiem kt
 
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
Bài Tập Tình Huống Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
 
Giới thiệu
Giới thiệuGiới thiệu
Giới thiệu
 
Cạm Bẫy
Cạm BẫyCạm Bẫy
Cạm Bẫy
 
Hiệp khánh hành - 81
Hiệp khánh hành - 81Hiệp khánh hành - 81
Hiệp khánh hành - 81
 

Recently uploaded

ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTrangL188166
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Xem Số Mệnh
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxxaxanhuxaxoi
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Xem Số Mệnh
 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN VÀ VẬ...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN VÀ VẬ...TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN VÀ VẬ...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN VÀ VẬ...cogiahuy36
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìchủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìanlqd1402
 
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfGIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfHngNguyn271079
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21nguyenthao2003bd
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem Số Mệnh
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (20)

ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN VÀ VẬ...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN VÀ VẬ...TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN VÀ VẬ...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN VÀ VẬ...
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìchủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
 
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfGIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 

Ho chi minh toan tap tap 11

 • 1. Héi ®ång xuÊt b¶n ®μo duy tïng Chñ tÞch Héi ®ång nguyÔn ®øc b×nh Phã Chñ tÞch Héi ®ång hμ ®¨ng Uû viªn Héi ®ång ®Æng xu©n kú " trÇn träng t©n " nguyÔn duy quý " ®ç nguyªn ph−¬ng " hoμng minh th¶o " trÇn nh©m " ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o ®Æng xu©n kú song thμnh nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 11 ng« thiÕu hiÖu (Chñ biªn) ®μo thÞ diÕn nguyÔn thÞ giang Hå ChÝ Minh Toμn tËp 11 1963 - 1965 XuÊt b¶n lÇn thø hai Nhμ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hμ Néi - 2000
 • 2. -8 -7 Hå ChÝ Minh toμn tËp Lêi GIíi THIÖU TËP 11 Hå ChÝ Minh Toμn tËp, TËp 11, bao gåm nh÷ng bμi viÕt, bμi nãi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ th¸ng 1-1963 ®Õn th¸ng 12-1965. C¸c t¸c phÈm trong tËp nμy ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vμ sinh ®éng t− t−ëng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n Ng−êi cïng víi Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng l·nh ®¹o toμn §¶ng, toμn d©n, toμn qu©n tiÕn hμnh ®ång thêi hai chiÕn l−îc c¸ch m¹ng lμ x©y dùng vμ b¶o vÖ miÒn B¾c x· héi chñ nghÜa vμ hoμn thμnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ë miÒn Nam, thùc hiÖn môc tiªu chung lμ hoμ b×nh, ®éc lËp, thèng nhÊt, d©n chñ vμ chñ nghÜa x· héi. Tr−íc hÕt, nh÷ng bμi viÕt, bμi nãi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong thêi gian nμy thÓ hiÖn t− t−ëng chØ ®¹o cña Ng−êi vÒ c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c. Ng−êi nh¾c nhë: chóng ta x©y dùng chñ nghÜa x· héi trong hoμn c¶nh mét nuíc n«ng nghiÖp l¹c hËu, l¹i bÞ chiÕn tranh x©m l−îc tμn ph¸. Chóng ta qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi kh«ng tr¶i qua con ®−êng ph¸t triÓn t− b¶n chñ nghÜa, l¹i trong hoμn c¶nh ®Êt n−íc t¹m thêi bÞ chia c¾t lμm hai miÒn, ph¶i tiÕn hμnh ®ång thêi hai nhiÖm vô chiÕn l−îc kh¸c nhau. Hoμn c¶nh ®ã g©y ra cho chóng ta kh«ng Ýt khã kh¨n. V× vËy, nh©n d©n ta ph¶i "dòng c¶m phÊn ®Êu, v−ît mäi khã kh¨n, ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt vμ kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vμ c«ng nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vμ tinh thÇn... ch¼ng nh÷ng lμ v× h¹nh phóc cña ®ång bμo ta ë miÒn B¾c mμ cßn v× cuéc ®Êu tranh thÇn th¸nh cña toμn d©n ta ®Ó hoμ b×nh thèng nhÊt n−íc nhμ" (tr. 21). Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· chØ ra nh÷ng khã kh¨n, nh−îc ®iÓm vμ yÕu kÐm trong nÒn kinh tÕ cña n−íc ta, nhÊt lμ vÒ tæ chøc vμ qu¶n lý kinh tÕ. V× vËy, Ng−êi ®· cïng Trung −¬ng §¶ng ®Ò ra ba cuéc vËn ®éng lín:
 • 3. -6 -5 Hå ChÝ Minh toμn tËp cuéc vËn ®éng c¶i tiÕn qu¶n lý hîp t¸c x·, c¶i tiÕn kü thuËt trong n«ng nghiÖp; cuéc vËn ®éng n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, t¨ng c−êng qu¶n lý kinh tÕ tμi chÝnh, c¶i tiÕn kü thuËt, chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu, gäi t¾t lμ cuéc vËn ®éng "3 x©y, 3 chèng" vμ cuéc vËn ®éng ®ång bμo miÒn xu«i lªn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ vμ v¨n ho¸ miÒn nói. Ng−êi nãi: "chóng ta ph¶i thËt thμ nhËn râ nh÷ng khuyÕt ®iÓm vμ nh−îc ®iÓm, ®Ó kiªn quyÕt söa ch÷a: nh− ý thøc lμm chñ n−íc nhμ vμ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cßn kÐm. ChÕ ®é vμ ph−¬ng ph¸p qu¶n lý kinh tÕ tμi chÝnh cña chóng ta cßn nhiÒu thiÕu sãt vμ láng lÎo. Kû luËt lao ®éng ch−a ®−îc thËt nghiªm tóc, Sö dông lao ®éng ch−a ®−îc hîp lý. Kh¶ n¨ng thiÕt bÞ m¸y mãc tuy cã kh¸ nhiÒu nh−ng ch−a ®−îc sö dông ®Çy ®ñ" (tr.109). V× vËy "mμ n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n t¨ng rÊt chËm, s¶n xuÊt ph¸t triÓn ch−a ®−îc m¹nh mÏ, v÷ng ch¾c vμ c©n ®èi..., ®êi sèng vËt chÊt cña nh©n d©n ch−a ®−îc c¶i thiÖn nhiÒu" (tr. 109). D−íi sù chØ ®¹o cña §¶ng vμ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, c¸c cuéc vËn ®éng trªn ®· l«i cuèn hμng triÖu ng−êi s«i næi tham gia bμn ®Þnh ph−¬ng h−íng vμ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c¶i tiÕn kü thuËt, t¹o ra mét sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn quan träng vμo viÖc n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n. Th¸ng 3-1964, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh triÖu tËp Héi nghÞ chÝnh trÞ ®Æc biÖt nh»m t¨ng c−êng h¬n n÷a sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ trong toμn d©n tr−íc ©m m−u t¨ng c−êng vμ më réng chiÕn tranh cña ®Õ quèc Mü. B¶n b¸o c¸o cña Ng−êi t¹i Héi nghÞ lμ mét v¨n kiÖn rÊt quan träng, tæng kÕt nh÷ng thμnh tÝch x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vμ th¾ng lîi cña qu©n, d©n ta ®¸nh Mü - ngôy ë miÒn Nam trong l0 n¨m, tõ 1954 ®Õn 1964. VÒ nh÷ng thμnh qu¶ trong m−êi n¨m x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi: "Trong 10 n¨m qua, miÒn B¾c nuíc ta ®· tiÕn nh÷ng b−íc dμi ch−a tõng thÊy trong lÞch sö d©n téc. §Êt n−íc, x· héi vμ con ng−êi ®Òu ®æi míi" (tr. 224). "Lμng xãm ta x−a kia lam lò quanh n¨m mμ vÉn quanh n¨m ®ãi r¸ch. Lμng xãm ta ngμy nay bèn mïa nhén nhÞp c¶nh lμm ¨n tËp thÓ. §©u ®©u còng cã tr−êng häc, nhμ göi trÎ, nhμ hé sinh, c©u l¹c bé, s©n vμ kho cña hîp t¸c x·, nhμ míi cña x· viªn. §êi sèng vËt chÊt ngμy cμng Êm no, ®êi sèng tinh thÇn ngμy cμng tiÕn bé" (tr. 225). §ång thêi, trong b¸o c¸o Ng−êi còng ®Ò ra nh÷ng nhiÖm vô tr−íc m¾t cho toμn §¶ng, toμn qu©n, toμn d©n ta ph¶i phÊn ®Êu hoμn thμnh ®Ó ®−a sù nghiÖp c¸ch m¹ng n−íc ta tiÕn lªn giμnh nh÷ng th¾ng lîi míi. T¹i Héi nghÞ, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kªu gäi "mçi ng−êi chóng ta ph¶i lμm viÖc b»ng hai ®Ó ®Òn ®¸p l¹i cho ®ång bμo miÒn Nam ruét thÞt" (tr.227) Th¾ng lîi cña Héi nghÞ ®· ®em l¹i mét kh«ng khÝ phÊn khëi trong toμn §¶ng, toμn d©n, toμn qu©n, lμm cho mäi ng−êi thªm tin t−ëng, h¨ng h¸i v−¬n lªn lμm trßn nhiÖm vô, tr−íc hÕt lμ hoμn thμnh th¾ng lîi kÕ ho¹ch Nhμ n−íc n¨m 1964 vμ kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt. C¸c t¸c phÈm cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n nμy cßn cho thÊy mèi quan t©m cña Ng−êi ®Õn ®êi sèng v¨n ho¸ - tinh thÇn cña nh©n d©n. Theo Ng−êi, chñ nghÜa x· héi kh«ng chØ lμm cho mäi ng−êi d©n cã ®êi sèng vËt chÊt Êm no, mμ cßn ph¶i cã ®êi sèng v¨n ho¸ - tinh thÇn phong phó. C¸c bμi : Bμi nãi t¹i Héi nghÞ tæng kÕt phong trμo thi ®ua "d¹y tèt, häc tèt" cña ngμnh gi¸o dôc phæ th«ng vμ s− ph¹m; Bμi nãi t¹i Héi nghÞ Tuyªn gi¸o miÒn nói; Bμi nãi t¹i §¹i héi thanh niªn Thñ ®«; Bμi nãi t¹i Tr−êng ®¹i häc S− ph¹m Hμ Néi, v.v. ®· thÓ hiÖn nh÷ng quan ®iÓm cña Ng−êi vÒ c¸ch m¹ng t− t−ëng vμ v¨n ho¸ diÔn ra ®ång thêi víi c¸ch m¹ng vÒ quan hÖ s¶n xuÊt vμ c¸ch m¹ng khoa häc - kü thuËt, nh»m xo¸ bá nh÷ng tμn d− t− t−ëng, thãi h− tËt xÊu do x· héi cò ®Ó l¹i, x©y dùng mét nÒn v¨n ho¸ míi víi néi dung x· héi chñ nghÜa vμ ®Ëm ®μ b¶n s¾c d©n téc, x©y dùng con ng−êi míi, lèi sèng míi vμ ®¹o ®øc míi x· héi chñ nghÜa. Ng−êi viÕt: "Muèn x©y dùng mét x· héi míi vμ tèt ®Ñp, th× cÇn ph¶i tiªu diÖt nh÷ng thãi h−, tËt xÊu cña x· héi cò cßn sãt l¹i. Muèn x©y dùng chñ nghÜa x· héi th× ph¶i båi d−ìng con ng−êi x· héi chñ nghÜa. Con ng−êi x· héi chñ nghÜa lμ con ng−êi cã ®¹o ®øc cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t−, mét lßng mét d¹ phôc vô nh©n d©n, phôc vô c¸ch m¹ng" (tr. 110). Tr¶i qua h¬n l0 n¨m x©y dùng chñ nghÜa x· héi, miÒn B¾c ®· cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn hÕt søc to lín trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, trë thμnh c¨n cø ®Þa v÷ng ch¾c cho c¸ch m¹ng c¶ n−íc, hoμn thμnh ®−îc nhiÖm vô cña hËu ph−¬ng lín lμ kh«ng ngõng chi viÖn søc ng−êi, søc cña cho miÒn Nam ruét thÞt. D−íi sù l·nh ®¹o cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vμ Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng, nh©n d©n ta ë miÒn Nam ®· v−ît qua mu«n vμn khã kh¨n thö th¸ch vμ liªn tiÕp giμnh ®−îc nh÷ng th¾ng lîi to lín trong cuéc ®Êu tranh chèng ®Õ quèc Mü vμ chÝnh quyÒn tay sai, ®−a sù nghiÖp c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ ë miÒn Nam tiÕn lªn tõng b−íc v÷ng ch¾c. Trong thêi gian nμy, Ng−êi ®· viÕt nhiÒu v¨n kiÖn quan träng, ph©n
 • 4. -4 -3 Hå ChÝ Minh toμn tËp tÝch mét c¸ch chÝnh x¸c t×nh h×nh vμ triÓn väng cña c¸ch m¹ng miÒn Nam, v¹ch trÇn b¶n chÊt x©m l−îc cña cuéc chiÕn tranh mμ ®Õ quèc Mü ®· g©y ra ë miÒn Nam, ®ång thêi chØ ra ph−¬ng h−íng, nhiÖm vô cho nh©n d©n ta tiÕn lªn giμnh nh÷ng th¾ng lîi míi, to lín h¬n n÷a. Tr¶ lêi mét nhμ b¸o Mü, Ng−êi nãi: "§· m−êi n¨m nay, tÊt c¶ c¸c ChÝnh phñ Mü vμ tÊt c¶ bän tay sai cña chóng muèn dïng søc m¹nh tμn b¹o cña chóng hßng ®Ì bÑp søc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n mét d©n téc anh hïng. Chóng muèn biÕn 14 triÖu ®ång bμo miÒn Nam chóng t«i thμnh nh÷ng ng−êi n« lÖ, biÕn miÒn Nam ®Êt n−íc chóng t«i thμnh thuéc ®Þa kiÓu míi, mét c¨n cø qu©n sù, ®Ó uy hiÕp nÒn ®éc lËp cña c¸c n−íc ë §«ng D−¬ng vμ §«ng - Nam ¸, ®Ó tiÕn c«ng miÒn B¾c chóng t«i" (tr. 273). Nh−ng "Nh©n d©n miÒn Nam anh dòng quyÕt kh«ng lïi b−íc tr−íc mòi sóng cña kÎ x©m l−îc vμ lò b¸n n−íc. §ång bμo chóng t«i thμ hy sinh hÕt th¶y, nh−ng quyÕt kh«ng chÞu lμm n« lÖ" (tr.274). Sau thÊt b¹i th¶m h¹i cña kÕ ho¹ch Xtal©y - Taylo, th¸ng 3-1964, ®Õ quèc Mü thùc hiÖn kÕ ho¹ch Gi«nx¬n - M¾c Namara nh»m b×nh ®Þnh miÒn Nam trong vßng hai n¨m (1964-1965). Song, mäi ©m m−u cña ®Õ quèc Mü vμ bÌ lò tay sai ®· vÊp ph¶i søc kh¸ng cù v« cïng m·nh liÖt cña c¸c tÇng líp nh©n d©n c¶ n−íc, trùc tiÕp lμ nh©n d©n miÒn Nam. Nh÷ng chiÕn th¾ng B×nh Gi·, Pl©y Cu, Ba Gia, §ång Xoμi... cña nh©n d©n miÒn Nam ®· lμm ph¸ s¶n hoμn toμn chiÕn l−îc "chiÕn tranh ®Æc biÖt" cña ®Õ quèc Mü, t¹o ra nh÷ng lùc l−îng rÊt lín vÒ vËt chÊt vμ tinh thÇn ®Ó tiÕn lªn ®¸nh b¹i hoμn toμn cuéc chiÕn tranh x©m l−îc cña ®Õ quèc Mü. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh: "Cuéc"chiÕn tranh ®Æc biÖt" mμ chóng ®ang thÝ nghiÖm ë miÒn Nam ViÖt Nam ®· thÊt b¹i, th× chóng còng sÏ thÊt b¹i ë bÊt kú n¬i nμo kh¸c. §ã lμ ý nghÜa quèc tÕ cña cuéc ®Êu tranh yªu n−íc cña ®ång bμo miÒn Nam ta ®èi víi phong trμo gi¶i phãng d©n téc trªn thÕ giíi" (tr.228). ThÊt b¹i trong chiÕn l−îc "chiÕn tranh ®Æc biÖt", ®Õ quèc Mü å ¹t ®−a thªm hμng chôc v¹n qu©n Mü vμo miÒn Nam, ®ång thêi cho hμng tr¨m m¸y bay vμ tμu chiÕn t¨ng c−êng ®¸nh ph¸ miÒn B¾c. Ph©n tÝch thÕ bÞ ®éng vÒ chiÕn l−îc nμy, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh viÕt: "BÞ thua to vμ sa lÇy ë miÒn Nam, chóng muèn më réng chiÕn tranh ®Õn miÒn B¾c hßng gì thÕ bÝ. Nh− thÕ kh¸c nμo con chã sãi hai ch©n sau ®· bÞ kÑt vμo c¹m bÉy, muèn thß c¶ hai ch©n tr−íc vμo c¹m bÉy n÷a ®Ó gi¶i tho¸t cho hai ch©n sau! ThËt lμ ngu xuÈn!" (tr. 404). Ng−êi kh¼ng ®Þnh: "KÕ ho¹ch Taylo ®· tiªu tan. KÕ ho¹ch M¾c Namara còng ph¸ s¶n. KÕ ho¹ch "leo thang" mμ hiÖn nay ®Õ quèc Mü ®ang cè thùc hiÖn ë miÒn B¾c còng nhÊt ®Þnh sÏ thÊt b¹i. Dï Mü ®−a thªm mÊy chôc v¹n binh sÜ Mü vμ cè l«i kÐo thªm qu©n ®éi c¸c n−íc ch− hÇu vμo cuéc chiÕn tranh téi ¸c nμy, th× qu©n vμ d©n ta còng quyÕt ®¸nh th¾ng chóng" (tr.432). Ng−êi kªu gäi: "Lóc nμy chèng Mü, cøu n−íc lμ nhiÖm vô thiªng liªng nhÊt cña mäi ng−êi ViÖt Nam yªu n−íc"(tr. 434), "dï ph¶i chiÕn ®Êu 5 n¨m, 10 n¨m, 20 n¨m hoÆc l©u h¬n n÷a, chóng ta còng kiªn quyÕt chiÕn ®Êu ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn" (tr. 470). B¸c bá luËn ®iÖu cña Mü vu c¸o miÒn B¾c "x©m l−îc" miÒn Nam, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tuyªn bè: "Chèng l¹i vμ lμm thÊt b¹i nh÷ng hμnh ®éng x©m l−îc cña ®Õ quèc Mü ®Ó b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc, b¶o vÖ quyÒn sèng, ®ã lμ quyÒn thiªng liªng cña mäi ng−êi d©n ViÖt Nam ë miÒn B¾c còng nh− ë miÒn Nam. Bän ®Õ quèc Mü dï cã hμnh ®éng ®iªn cuång liÒu lÜnh ®Õn ®©u, còng kh«ng thÓ nμo ng¨n c¶n næi nh©n d©n ViÖt Nam tiÕp tôc cuéc chiÕn ®Êu yªu n−íc cho ®Õn th¾ng lîi cuèi cïng" (tr. 428). BÞ thua ®au vÒ qu©n sù l¹i bÞ nh©n d©n Mü vμ nh©n d©n thÕ giíi lªn ¸n, Tæng thèng Mü ®· ®èi phã b»ng luËn ®iÖu "hoμ b×nh" dèi tr¸, tuyªn bè "s½n sμng th¶o luËn kh«ng ®iÒu kiÖn". V¹ch trÇn thñ ®o¹n lõa bÞp ®ã, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi: "§Ó lËp l¹i hoμ b×nh, chØ cã mét con ®−êng ®óng ®¾n, lμ Mü ph¶i lμm ®óng HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ n¨m 1954 vÒ ViÖt Nam vμ cuèn gãi rót lui cã trËt tù" (tr. 439), "NÕu ®Õ quèc Mü kh«n hån theo con ®−êng thø hai, nh©n d©n ViÖt Nam sÏ s½n sμng hoan tèng hä mét c¸ch lÞch sù " (tr. 405). Phèi hîp víi mÆt trËn qu©n sù, Ng−êi më réng mÆt trËn ®Êu tranh ngo¹i giao. Trong c¸c bμi tr¶ lêi pháng vÊn cña phãng viªn th«ng tÊn, b¸o chÝ n−íc ngoμi, Ng−êi ®· nªu cao lËp tr−êng chÝnh nghÜa vμ thiÖn chÝ hoμ b×nh cña nh©n d©n ta, tranh thñ sù ®ång t×nh vμ ñng hé cña c¸c n−íc anh em vμ bÌ b¹n, cña c¸c tæ chøc quèc tÕ vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh, c«ng lý trªn thÕ giíi, bao gåm c¶ nh©n d©n tiÕn bé Mü. Ng−êi quan t©m cñng cè khèi ®oμn kÕt truyÒn thèng gi÷a nh©n d©n ba n−íc §«ng D−¬ng trong cuéc ®Êu tranh chèng kÎ thï chung. Ng−êi còng ch¨m lo cho viÖc h×nh thμnh trong thùc tÕ mét MÆt trËn thèng nhÊt ph¶n ®Õ gi÷a nh©n d©n ViÖt - Mü, ®Ó "Nh©n d©n Mü ®¸nh tõ trong ra, nh©n d©n ta ®¸nh tõ ngoμi vμo. Hai bªn gi¸p c«ng m¹nh mÏ, th× ®Õ quèc Mü nhÊt ®Þnh sÏ thua, nh©n d©n ViÖt- Mü nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng" (tr. 524).
 • 5. -2 -1 Hå ChÝ Minh toμn tËp Gi÷a lóc cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n−íc cña nh©n d©n ta ®ang d©ng cao th× trong phong trμo céng s¶n vμ c«ng nh©n quèc tÕ diÔn ra cuéc khñng ho¶ng vÒ ®−êng lèi, dÉn ®Õn nguy c¬ ph©n liÖt. Trong t×nh h×nh ®ã, §¶ng ta vμ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lu«n lu«n gi−¬ng cao ngän cê ®oμn kÕt, chñ tr−¬ng gi¶i quyÕt mäi bÊt ®ång gi÷a c¸c ®¶ng vμ c¸c n−íc anh em trªn c¬ së chñ nghÜa M¸c - Lªnin vμ chñ nghÜa quèc tÕ v« s¶n. Tr¶ lêi pháng vÊn cña mét nhμ b¸o n−íc ngoμi vÒ vÊn ®Ò nμy, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi: "LÞch sö phong trμo c¸ch m¹ng th−êng cã nh÷ng m©u thuÉn, cã nh÷ng cuéc ®Êu tranh vÒ t− t−ëng, nh−ng kÕt qu¶ lμ chñ nghÜa M¸c - Lªnin th¾ng lîi, c¸ch m¹ng ngμy cμng ph¸t triÓn. Chóng t«i tin r»ng cuéc ®Êu tranh t− t−ëng trong phe x· héi chñ nghÜa, tuy cßn khã kh¨n, nh−ng sÏ ®−îc gi¶i quyÕt tèt ®Ñp. Trong cuéc ®Êu tranh Êy, chóng t«i lu«n lu«n gi÷ th¸i ®é kiªn tr× ®oμn kÕt trªn c¬ së chñ nghÜa M¸c - Lªnin vμ chñ nghÜa quèc tÕ v« s¶n, b¶o vÖ nh÷ng nguyªn t¾c c¸ch m¹ng cña hai b¶n Tuyªn bè M¸txc¬va 1957 vμ 1960" (tr.313). Thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam nh÷ng n¨m qua, chøng tá ®−êng lèi nãi trªn lμ ®óng ®¾n, ngμy nay, vÉn gi÷ nguyªn ý nghÜa chØ ®¹o ®èi víi chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña §¶ng vμ Nhμ n−íc ta. Trong tËp nμy, b¹n ®äc còng t×m thÊy nh÷ng quan ®iÓm vμ nh÷ng biÖn ph¸p cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. C¸c t¸c phÈm nh−: §oμn kÕt tiÕn lªn giμnh th¾ng lîi míi; Bμi nãi t¹i §¹i héi §¶ng bé tØnh Nam §Þnh; Nh÷ng chi bé tèt; Bμi nãi t¹i Héi nghÞ båi d−ìng chØnh huÊn do Trung −¬ng triÖu tËp, v.v. ®· thÓ hiÖn sù quan t©m ®Æc biÖt cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é t− t−ëng vμ lý luËn cña c¸n bé, ®¶ng viªn; kiÖn toμn c¸c cÊp uû ®¶ng ®Þa ph−¬ng vμ c¸c tæ chøc c¬ së ®¶ng; c¶i tiÕn c«ng t¸c l·nh ®¹o vμ lÒ lèi lμm viÖc, chèng c¸c tÖ quan liªu mÖnh lÖnh, t¨ng c−êng mèi quan hÖ víi quÇn chóng. Ng−êi yªu cÇu c¸n bé, ®¶ng viªn ph¶i th−êng xuyªn n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, ph¸t huy tinh thÇn ®éc lËp, tù chñ, tù lùc tù c−êng, ®Ò cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, chèng mäi ¶nh h−ëng cña chñ nghÜa xÐt l¹i vμ chñ nghÜa gi¸o ®iÒu, b¶o vÖ sù trong s¸ng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, b¶o vÖ sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ trong §¶ng. Ng−êi viÕt: "Mçi chi bé cña §¶ng ph¶i lμ mét h¹t nh©n l·nh ®¹o quÇn chóng ë c¬ së, ®oμn kÕt chÆt chÏ, liªn hÖ mËt thiÕt víi quÇn chóng, ph¸t huy ®−îc trÝ tuÖ vμ lùc l−îng vÜ ®¹i cña quÇn chóng. Mçi cÊp bé cña §¶ng ph¶i lμ mét c¬ quan l·nh ®¹o v÷ng ch¾c ë ®Þa ph−¬ng, theo ®óng ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña Trung −¬ng" (tr.23). Chñ tÞch Hå ChÝ Minh còng nh¾c nhë: "§¶ng ta lμ mét §¶ng phÊn ®Êu hy sinh v× lîi Ých cña Tæ quèc, cña nh©n d©n, cña giai cÊp v« s¶n, chø kh«ng v× lîi Ých nμo kh¸c. Nh−ng sè ng−êi ®ã coi §¶ng nh− mét c¸i cÇu thang ®Ó th¨ng quan ph¸t tμi. Hä kh«ng quan t©m ®Õn ®êi sèng cña nh©n d©n mμ chØ lo nghÜ ®Õn lîi Ých cña riªng m×nh. Hä quªn r»ng mçi ®ång tiÒn, h¹t g¹o ®Òu lμ må h«i n−íc m¾t cña nh©n d©n, do ®ã mμ sinh ra ph« tr−¬ng, l·ng phÝ. Hä tù cho m×nh cã quyÒn sèng xa hoa h−ëng l¹c, tõ ®ã mμ ®i ®Õn tham «, trôy l¹c, thËm chÝ sa vμo téi lçi" (tr.374). H¬n 30 n¨m ®· tr«i qua, song nh÷ng quan ®iÓm nªu trªn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng §¶ng vÉn cßn ý nghÜa thêi sù trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay ë n−íc ta. TËp 11 cña bé Hå ChÝ Minh Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø hai, gåm cã 227 bμi. So víi lÇn xuÊt b¶n tr−íc, lÇn nμy ®−îc bæ sung thªm 45 bμi, trong ®ã cã 13 bμi lÇn ®Çu tiªn ®−îc c«ng bè. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong s−u tÇm, ®èi chiÕu, x¸c minh, song do h¹n chÕ vÒ thêi gian, ch¾c ch¾n tËp s¸ch nμy vÉn kh«ng tr¸nh khái cßn thiÕu sãt. Chóng t«i mong ®−îc sù gãp ý cña b¹n ®äc gÇn xa. VIÖN NGHI£N Cøu CHñ NGHÜA M¸C - L£NIN Vμ T− T¦ëNG Hå CHÝ MINH
 • 6. 0 1 Hå ChÝ Minh toμn tËp thiÕp mõng n¨m míi Mõng n¨m míi, Cè g¾ng míi, TiÕn bé míi, Chóc Quý M·o lμ n¨m nhiÒu th¾ng lîi! Xu©n 1963 hå chÝ minh B¸o Nh©n d©n, sè 3203, ngμy 1-1-1963.
 • 7. 2 3 Hå ChÝ Minh toμn tËp Lêi PH¸T BIÓU TRONG BUæI §ãn TIÕP §åNG CHÝ ANT¤nin N¤VètNi Th−a ®ång chÝ Chñ tÞch vμ n÷ ®ång chÝ Ant«nin N«vètni th©n mÕn, Th−a c¸c ®ång chÝ th©n mÕn cïng ®i víi ®ång chÝ Chñ tÞch, Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n, H«m nay, nh©n d©n ViÖt Nam, §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ nhiÖt liÖt hoan nghªnh ®ång chÝ N«vètni, BÝ th− thø nhÊt Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n TiÖp Kh¾c, Chñ tÞch n−íc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa TiÖp Kh¾c vμ n÷ ®ång chÝ N«vètni. NhiÖt liÖt hoan nghªnh ®ång chÝ SimunÕch, Uû viªn Chñ tÞch ®oμn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n TiÖp Kh¾c, Phã Thñ t−íng n−íc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa TiÖp Kh¾c vμ n÷ ®ång chÝ SimunÕch. - §ång chÝ Lªnat¬, Uû viªn Chñ tÞch ®oμn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n TiÖp Kh¾c, Chñ tÞch Héi ®ång quèc d©n Xl«vaki. - §ång chÝ §avÝt, Uû viªn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n TiÖp Kh¾c, Bé tr−ëng Bé Ngo¹i giao n−íc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa TiÖp Kh¾c vμ c¸c ®ång chÝ cïng ®i trong §oμn. Th−a ®ång chÝ Chñ tÞch, Th−a c¸c ®ång chÝ, N¨m 1957, chóng t«i may m¾n ®−îc ®Õn th¨m n−íc TiÖp Kh¾c anh em. Kh¾p n¬i chóng t«i thÊy nh©n d©n cÇn cï, anh dòng, phong c¶nh tèt ®Ñp, vui t−¬i. ë thμnh thÞ vμ n«ng th«n, chóng t«i ®−îc thÊy nh÷ng tiÕn bé vÜ ®¹i trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Tõ c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o §¶ng vμ Nhμ n−íc cho ®Õn anh chÞ em c«ng nh©n, n«ng d©n, trÝ thøc, c¸c cô phô l·o, c¸c ch¸u thanh niªn vμ nhi ®ång ®Òu ®ãn tiÕp chóng t«i mét c¸ch v« cïng th©n ¸i nh− nh÷ng ng−êi anh em. Khi trë vÒ n−íc, chóng t«i ®· thuËt l¹i nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp ®ã th× ®ång bμo ViÖt Nam chóng t«i rÊt phÊn khëi, nhÊt lμ khi biÕt tin r»ng ®ång chÝ Chñ tÞch N«vètni sÏ sang th¨m ViÖt Nam. Tõ ®ã, ®ång bμo chóng t«i tr«ng chê ®ång chÝ m·i. Tr¶i bao th¸ng ®îi n¨m chê, Chê ng−êi kh¸ch quý bao giê ®Õn th¨m? H«m nay nh©n d©n ViÖt Nam v« cïng sung s−íng ®−îc ®ãn tiÕp ®ång chÝ Chñ tÞch th©n mÕn vμ c¸c vÞ kh¸ch quý, nh− ®ãn tiÕp nh÷ng ng−êi anh em ruét thÞt tõ ph−¬ng xa vÒ. C¸c ®ång chÝ ®Õn víi chóng t«i ®óng vμo dÞp TÕt cæ truyÒn, tøc lμ nh÷ng ngμy mõng xu©n cña nh©n d©n ViÖt Nam. VËy lμ c¸c ®ång chÝ ®· lμm cho: Xu©n nμy, xu©n l¹i thªm xu©n, N−íc non xa, anh em gÇn, vui thËt lμ vui! Chóng t«i ch©n thμnh mong r»ng ®ång chÝ Chñ tÞch kÝnh mÕn vμ n÷ ®ång chÝ N«vètni vμ c¸c ®ång chÝ trong §oμn coi ë ®©y còng nh− ë nhμ m×nh vμ chóc c¸c ®ång chÝ m¹nh khoÎ, vui vÎ vμ thu ®−îc kÕt qu¶ tèt ®Ñp trong nh÷ng ngμy ë th¨m ViÖt Nam. T×nh h÷u nghÞ kh«ng g× lay chuyÓn næi gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n TiÖp Kh¾c mu«n n¨m! §¶ng Céng s¶n TiÖp Kh¾c vÎ vang mu«n n¨m! T×nh ®oμn kÕt nhÊt trÝ trong phe x· héi chñ nghÜa do Liªn X« vÜ ®¹i lμm trung t©m mu«n n¨m! Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m! Nãi ngμy 22-1-1963. B¸o Nh©n d©n, sè 3225, ngμy 23-1-1963.
 • 8. 4 5 Hå ChÝ Minh toμn tËp DIÔN V¡N TRONG BUæI CHI£U §·I CHñ TÞCH ANT¤NIN N¤VètNI Th−a ®ång chÝ Chñ tÞch vμ n÷ ®ång chÝ Ant«nin N«vètni kÝnh mÕn, Th−a c¸c ®ång chÝ th©n mÕn cïng ®i víi ®ång chÝ Chñ tÞch, Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n, Thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam, §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, t«i xin nhiÖt liÖt chμo mõng ®ång chÝ Ant«nin N«vètni, BÝ th− thø nhÊt Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n TiÖp Kh¾c, Chñ tÞch n−íc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa TiÖp Kh¾c, n÷ ®ång chÝ N«vètni vμ c¸c vÞ cïng ®i trong §oμn, ®· mang t×nh h÷u nghÞ th¾m thiÕt ®Õn cho nh©n d©n ViÖt Nam chóng t«i. N¨m 1957, trong dÞp ®i th¨m TiÖp Kh¾c anh em, t«i ®· ®−îc thÊy nh÷ng th¾ng lîi to lín cña c¸c ®ång chÝ trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n−íc. D−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n, nh©n d©n TiÖp Kh¾c ®ang h¨ng h¸i x©y dùng chñ nghÜa x· héi. MÊy n¨m qua, c¸c ®ång chÝ l¹i giμnh thªm nhiÒu th¾ng lîi to lín h¬n. HiÖn nay TiÖp Kh¾c ®· cã nÒn c«ng nghiÖp tiªn tiÕn, ®· hoμn thμnh ®iÖn khÝ ho¸ trong c¶ n−íc vμ ®· trë nªn mét trong nh÷ng n−íc cã møc sèng cao nhÊt trªn thÕ giíi. Chñ nghÜa x· héi ®· hoμn thμnh th¾ng lîi ë TiÖp Kh¾c. Nh©n d©n TiÖp Kh¾c ®ang ra søc chuÈn bÞ tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa céng s¶n. Trong nh÷ng n¨m qua, chÝnh s¸ch ngo¹i giao hoμ b×nh vμ h÷u nghÞ ®· kh«ng ngõng n©ng cao ®Þa vÞ quèc tÕ cña TiÖp Kh¾c, gãp phÇn më réng ¶nh h−ëng cña phe x· héi chñ nghÜa vμ gi÷ g×n hoμ b×nh thÕ giíi. N−íc ViÖt Nam chóng t«i tù hμo cã mét n−íc anh em c−êng thÞnh nh− n−íc TiÖp Kh¾c. Nh©n d©n ViÖt Nam tù hμo cã nh÷ng ng−êi anh em nh− nh©n d©n TiÖp Kh¾c dòng c¶m vμ tμi n¨ng. Thμnh tÝch to lín cña nh©n d©n TiÖp Kh¾c ®· cæ vò chóng t«i rÊt nhiÒu trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vμ trong sù nghiÖp ®Êu tranh thùc hiÖn hoμ b×nh thèng nhÊt n−íc nhμ. Trong nh÷ng n¨m qua, nh©n d©n ViÖt Nam chóng t«i ë miÒn B¾c ®· giμnh ®−îc nhiÒu th¾ng lîi trong c«ng viÖc c¶i t¹o nÒn kinh tÕ theo chñ nghÜa x· héi vμ hiÖn ®ang ra søc thi ®ua thùc hiÖn tõng b−íc c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa ®−a miÒn B¾c tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, lμm c¬ së v÷ng ch¾c cho cuéc ®Êu tranh hoμ b×nh thèng nhÊt n−íc nhμ. ë miÒn Nam, ®ång bμo chóng t«i ®oμn kÕt chÆt chÏ d−íi ngän cê cña MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng miÒn Nam1 ®ang ®Êu tranh kiªn quyÕt chèng ®Õ quèc Mü ph¸ ho¹i HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬2 , can thiÖp vò trang vμ më réng cuéc chiÕn tranh kh«ng tuyªn bè ë miÒn Nam vμ chèng l¹i nÒn thèng trÞ ®éc tμi cña bän Ng« §×nh DiÖm. Sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vμ c«ng cuéc ®Êu tranh thùc hiÖn hoμ b×nh thèng nhÊt Tæ quèc cña toμn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam chóng t«i ngμy cμng ®−îc sù ñng hé réng r·i cña c¸c n−íc anh em trong phe x· héi chñ nghÜa vμ cña nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh trªn thÕ giíi, ngμy cμng thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi vÎ vang. Trªn thÕ giíi, mÊy n¨m qua, c¸c lùc l−îng hoμ b×nh vμ tiÕn bé tiÕp tôc giμnh ®−îc nh÷ng th¾ng lîi míi. Phe x· héi chñ nghÜa ®· ®¹t nhiÒu thμnh tùu quan träng vÒ mäi mÆt vμ ngμy cμng cã ¶nh h−ëng to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña t×nh h×nh thÕ giíi. Liªn X« vÜ ®¹i ®· hoμn thμnh th¾ng lîi n¨m thø t− cña kÕ ho¹ch 7 n¨m, tiÕn nh÷ng b−íc khæng lå trªn con ®−êng x©y dùng chñ nghÜa céng s¶n. Víi nh÷ng chuyÕn bay tuyÖt vêi cña c¸c anh hïng vò trô, víi tr¹m tù ®éng gi÷a c¸c hμnh tinh phãng vÒ phÝa sao Ho¶, Liªn X« tiÕp tôc dÉn ®Çu thÕ giíi vÒ
 • 9. 6 7 Hå ChÝ Minh toμn tËp nh÷ng mÆt khoa häc, kü thuËt quan träng nhÊt. Nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ hoμn toμn ñng hé nh÷ng ®Ò nghÞ ®óng ®¾n cña Liªn X« vÒ viÖc ngõng thö vò khÝ h¹t nh©n, thùc hiÖn gi¶i trõ qu©n bÞ vμ mäi cè g¾ng kh¸c cña Liªn X« nh»m lμm dÞu t×nh h×nh thÕ giíi vμ g×n gi÷ hoμ b×nh. Nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ nhiÖt liÖt hoan nghªnh Liªn X« lu«n lu«n kiªn quyÕt ñng hé c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ë kh¾p n¬i trªn thÕ giíi. Trung Quèc ®ang kh¾c phôc th¾ng lîi nh÷ng khã kh¨n to lín do thiªn tai suèt 3 n¨m g©y nªn, ra søc x©y dùng ®Êt n−íc thμnh mét c−êng quèc x· héi chñ nghÜa. N−íc Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa ®ang ra søc gi¶i quyÕt b»ng th−¬ng l−îng hoμ b×nh vÊn ®Ò biªn giíi Trung- Ên. Nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ kiªn quyÕt ñng hé lËp tr−êng ®Çy thiÖn chÝ cña ChÝnh phñ Trung Quèc. Chóng ta tin r»ng, ®−îc sù ®ång t×nh vμ ñng hé ngμy cμng s©u réng cña rÊt nhiÒu n−íc vμ cña nh©n d©n thÕ giíi, lËp tr−êng thiÖn chÝ cña Trung Quèc sÏ mang l¹i kÕt qu¶ tèt ®Ñp, vÊn ®Ò biªn giíi Trung - Ên sÏ ®−îc gi¶i quyÕt phï hîp víi lîi Ých cña nh©n d©n hai n−íc Trung - Ên, lîi Ých cña hoμ b×nh ë ch©u ¸ vμ thÕ giíi. C¸c n−íc anh em kh¸c trong phe x· héi chñ nghÜa ®ang ®Èy m¹nh nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh chãng vμ thu ®−îc nh÷ng thμnh tÝch rùc rì trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Phong trμo gi¶i phãng cña c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc ngμy cμng lªn m¹nh. HÖ thèng thuéc ®Þa cña chñ nghÜa ®Õ quèc ®ang tan r·. Sau khi giμnh ®−îc th¾ng lîi to lín trong cuéc ®Êu tranh chèng ®Õ quèc x©m l−îc, nh©n d©n Lμo ®ang tiÕn lªn trªn con ®−êng thùc hiÖn mét n−íc Lμo hoμ b×nh, ®éc lËp, trung lËp vμ phån vinh. §−¬ng ®Çu víi ®Õ quèc Mü hung ¸c, nh©n d©n Cuba anh em ®· anh dòng ®øng v÷ng nh− v¸ch s¾t t−êng ®ång, kiªn quyÕt tiÕn trªn con ®−êng x©y dùng chñ nghÜa x· héi, tiÕp tôc gi−¬ng cao ngän cê c¸ch m¹ng ë ch©u Mü latinh. ë c¸c n−íc t− b¶n, phong trμo ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n ®ang s«i næi kh¾p n¬i. Phong trμo b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi ngμy mét më réng. Sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng trong c¸c n−íc t− b¶n, cuéc ®Êu tranh ®Ó b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi liªn tiÕp giμnh th¾ng lîi ngμy cμng to lín, lμ do søc m¹nh vμ sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ cña c¸c n−íc trong phe x· héi chñ nghÜa vμ cña phong trμo céng s¶n vμ c«ng nh©n quèc tÕ. §Ó giμnh th¾ng lîi to lín h¬n n÷a cho sù nghiÖp hoμ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vμ chñ nghÜa x· héi, chóng ta h·y th¾t chÆt h¬n n÷a t×nh h÷u nghÞ anh em, sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ vμ sù hîp t¸c t−¬ng trî gi÷a c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa vμ gi÷a c¸c ®¶ng céng s¶n vμ ®¶ng c«ng nh©n trªn thÕ giíi d−íi ngän cê vÜ ®¹i cña chñ nghÜa M¸c- Lªnin, chñ nghÜa quèc tÕ v« s¶n vμ trªn c¬ së nh÷ng v¨n kiÖn lÞch sö cña hai cuéc Héi nghÞ M¸txc¬va 1957 vμ 1960. §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam vμ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ nguyÖn ra søc gãp phÇn cña m×nh vμo sù nghiÖp ®oμn kÕt thiªng liªng Êy. Th−a ®ång chÝ Chñ tÞch vμ n÷ ®ång chÝ N«vètni kÝnh mÕn, Th−a c¸c ®ång chÝ th©n mÕn cïng ®i trong §oμn, Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n, Nh©n d©n hai n−íc ViÖt Nam vμ TiÖp Kh¾c yªu mÕn nhau, quý träng nhau, ®oμn kÕt chÆt chÏ, gióp ®ì lÉn nhau, bëi v× chóng ta lμ ®ång chÝ, chóng ta lμ anh em cïng trong ®¹i gia ®×nh x· héi chñ nghÜa. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh h÷u nghÞ vμ quan hÖ hîp t¸c vÒ mäi mÆt gi÷a hai n−íc chóng ta kh«ng ngõng cñng cè vμ ph¸t triÓn. Nh÷ng cuéc ®i th¨m lÉn nhau cña nh÷ng ®ång chÝ l·nh ®¹o §¶ng vμ Nhμ n−íc hai n−íc ViÖt Nam vμ TiÖp Kh¾c ®· lμm t¨ng thªm mèi t×nh th©n ¸i vμ quan hÖ hîp t¸c gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta. Nh©n d©n chóng t«i lu«n lu«n ghi nhí sù ñng hé vμ gióp ®ì nhiÖt t×nh cña nh©n d©n TiÖp Kh¾c anh em ®èi víi c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c, ®èi víi phong trμo yªu
 • 10. 8 9 Hå ChÝ Minh toμn tËp n−íc ë miÒn Nam, ®èi víi cuéc ®Êu tranh ®Ó hoμ b×nh thèng nhÊt Tæ quèc chóng t«i. Nh©n dÞp nμy t«i xin ch©n thμnh thay mÆt §¶ng, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam c¶m ¬n §¶ng, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n TiÖp Kh¾c anh em. Chóng t«i ch¾c r»ng cuéc ®i th¨m nμy cña ®ång chÝ Chñ tÞch N«vètni sÏ cñng cè thªm n÷a vμ ph¸t triÓn thªm n÷a sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ vμ quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a hai d©n téc chóng ta. §iÒu ®ã rÊt cã lîi cho sù t¨ng c−êng lùc l−îng cña ®¹i gia ®×nh x· héi chñ nghÜa vμ cho sù nghiÖp hoμ b×nh thÕ giíi. Th−a ®ång chÝ Chñ tÞch vμ n÷ ®ång chÝ N«vètni kÝnh mÕn, Th−a c¸c ®ång chÝ th©n mÕn cïng ®i trong §oμn, Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n, Theo phong tôc ViÖt Nam chóng t«i, ngμy TÕt ©m lÞch lμ ngμy ®oμn tô cña nh÷ng ng−êi th©n trong gia ®×nh. T«i mong r»ng trong thêi gian ë th¨m ViÖt Nam, ®ång chÝ Chñ tÞch vμ c¸c ®ång chÝ cïng ®i trong §oμn sÏ c¶m thÊy vui vÎ nh− vÒ ¨n tÕt gi÷a nh÷ng ng−êi th©n yªu trong nhμ m×nh. T«i ®Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n cïng t«i n©ng cèc: Chóc t×nh h÷u nghÞ kh«ng g× lay chuyÓn næi gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n TiÖp Kh¾c anh em. Chóc sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ gi÷a c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa do Liªn X« vÜ ®¹i lμm trung t©m. Chóc hoμ b×nh thÕ giíi ngμy cμng cñng cè. Chóc søc khoÎ ®ång chÝ Chñ tÞch vμ n÷ ®ång chÝ N«vètni kÝnh mÕn. Chóc søc khoÎ c¸c ®ång chÝ th©n mÕn cïng ®i víi Chñ tÞch. Chóc søc khoÎ c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n. §äc tèi 22-1-1963. B¸o Nh©n d©n, sè 3225, ngμy 23- 1-1963. LêI CHóC MõNG N¡M MíI Th−a ®ång bμo th©n mÕn, N¨m nay, ë miÒn B¾c chóng ta l¹i vui vÎ ¨n TÕt trong hoμ b×nh. D−íi chÕ ®é x· héi chñ nghÜa cña chóng ta, mäi ng−êi ®oμn kÕt, phÊn khëi mõng xu©n. §ång bμo miÒn B¾c, tõ c¸c cô phô l·o ®Õn c¸c ch¸u thanh niªn vμ nhi ®ång, ai còng cè g¾ng gãp phÇn x©y dùng ®êi sèng Êm no h¹nh phóc. Nh©n dÞp nμy, thay mÆt §¶ng vμ ChÝnh phñ, t«i th©n ¸i göi lêi khen ngîi: - C¸c anh hïng, chiÕn sÜ thi ®ua vμ tÊt c¶ anh chÞ em c«ng nh©n, n«ng d©n, trÝ thøc ®ang h¨ng h¸i thi ®ua s¶n xuÊt vμ c«ng t¸c. - ChiÕn sÜ vμ c¸n bé trong qu©n ®éi, c«ng an, d©n qu©n lu«n lu«n n©ng cao c¶nh gi¸c, b¶o vÖ Tæ quèc, gi÷ g×n trËt tù an ninh. - C¸n bé, nh©n viªn c¸c ngμnh c«ng t¸c ®ang ra søc phôc vô nh©n d©n, phôc vô c¸ch m¹ng. TÕt nμy cμng thªm vui, v× cã nh÷ng ng−êi anh em th©n thiÕt v−ît mu«n dÆm ®Õn ¨n TÕt víi ®ång bμo ta, lμ ®ång chÝ N«vètni, BÝ th− thø nhÊt Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n, Chñ tÞch n−íc TiÖp Kh¾c anh em, cïng bμ N«vètni vμ c¸c vÞ l·nh ®¹o kh¸c cña §¶ng vμ ChÝnh phñ TiÖp Kh¾c. Trong khi ë miÒn B¾c, chóng ta vui vÎ ¨n TÕt, lßng
 • 11. 10 11 Hå ChÝ Minh toμn tËp chóng ta vÉn lu«n lu«n ë bªn c¹nh ®ång bμo miÒn Nam ®ang ®oμn kÕt chÆt chÏ, chiÕn ®Êu anh dòng chèng chÕ ®é b¹o tμn cña Mü - DiÖm. Cμng th−¬ng ®ång bμo miÒn Nam, chóng ta cμng ph¶i lao ®éng cÇn cï, phÊn ®Êu h¨ng h¸i h¬n n÷a cho B¾c Nam mau ®−îc sum häp mét nhμ. Nh©n dÞp ®Çu n¨m, t«i th©n ¸i göi lêi th¨m hái tÊt c¶ ®ång bμo miÒn Nam ruét thÞt. N−íc ViÖt Nam ta lμ mét, D©n téc ViÖt Nam ta lμ mét. Dï cho s«ng c¹n ®¸ mßn, Nh©n d©n Nam, B¾c lμ con mét nhμ. Cuéc ®Êu tranh cña toμn d©n ta ®Ó thùc hiÖn hßa b×nh thèng nhÊt n−íc nhμ nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Nh©n dÞp nμy, t«i còng göi lêi th©n ¸i th¨m hái vμ khen ngîi kiÒu bμo ta, dï ë ®Êt kh¸ch quª ng−êi, vÉn mét lßng h−íng vÒ Tæ quèc vμ sèt s¾ng gãp phÇn x©y dùng ®Êt n−íc. Chóng ta cïng nhau: Mõng n¨m míi, Cè g¾ng míi, TiÕn bé míi, Chóc Quý M·o lμ n¨m nhiÒu th¾ng lîi. §äc tèi 25-1-1963. B¸o Nh©n d©n, sè 3228, ngμy 27-1-1963. LêI C¶M ¬N TRONG BUæI TIÖC CHñ TÞCH ANT¤NIN N¤VèTNI CHI£U §·I Th−a ®ång chÝ Chñ tÞch vμ n÷ ®ång chÝ N«vètni kÝnh mÕn, Th−a c¸c ®ång chÝ th©n mÕn cïng ®i víi ®ång chÝ Chñ tÞch, Th−a c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n, Thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam, §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, t«i ch©n thμnh c¶m ¬n nh÷ng lêi th©n thiÕt cña ®ång chÝ Chñ tÞch. Trong nh÷ng ngμy ®ång chÝ Chñ tÞch vμ c¸c ®ång chÝ trong §oμn ë th¨m ®Êt n−íc chóng t«i, nh©n d©n ViÖt Nam cμng thÊy râ sù quan t©m cña c¸c ®ång chÝ ®èi víi c«ng cuéc c¸ch m¹ng cña chóng t«i. Nh÷ng cö chØ th©n t×nh, nh÷ng lêi nãi th©n thiÕt cña ®ång chÝ Chñ tÞch ®· ®i s©u vμo tÊm lßng ®ång bμo chóng t«i vμ ®· thiÕt thùc ®ãng gãp vμo viÖc t¨ng c−êng t×nh ®oμn kÕt gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta. Chóng t«i xin thμnh thËt c¶m ¬n ®ång chÝ Chñ tÞch vμ c¸c ®ång chÝ cïng ®i víi Chñ tÞch. Trong khi ë miÒn B¾c thi ®ua lao ®éng ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi vμ ë miÒn Nam ®Êu tranh gian khæ ®Ó tù gi¶i phãng khái ¸ch d· man cña Mü - DiÖm, nh©n d©n ViÖt Nam tin ë søc m¹nh ®oμn kÕt cña m×nh vμ còng tin ë sù ñng hé vμ ®ång t×nh cña Liªn X«, Trung Quèc, TiÖp Kh¾c vμ c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa anh em kh¸c trong ®¹i gia ®×nh x· héi chñ nghÜa. Nh©n d©n ViÖt Nam rÊt vui mõng tr−íc nh÷ng th¾ng lîi to lín cña nh©n d©n TiÖp Kh¾c anh em trong c«ng cuéc x©y
 • 12. 12 13 Hå ChÝ Minh toμn tËp dùng chñ nghÜa x· héi vμ trong sù ®ãng gãp tÝch cùc vμo sù nghiÖp gi÷ g×n hoμ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vμ chñ nghÜa x· héi. Nh©n d©n TiÖp Kh¾c ®¹t ®−îc nh÷ng th¾ng lîi to lín ®ã lμ do tinh thÇn lao ®éng ®Çy s¸ng t¹o cña m×nh d−íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng Céng s¶n TiÖp Kh¾c ®øng ®Çu lμ ®ång chÝ N«vètni, ng−êi chiÕn sÜ céng s¶n lçi l¹c, suèt ®êi ®Êu tranh cho h¹nh phóc cña nh©n d©n vμ giai cÊp c«ng nh©n. Trong nh÷ng ngμy võa qua, ®¹i biÓu cña §¶ng, ChÝnh phñ cña hai n−íc chóng ta ®· cïng nhau trao ®æi ý kiÕn trong tinh thÇn h÷u nghÞ anh em. Chóng ta ®· nhÊt trÝ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cña t×nh h×nh thÕ giíi. Chóng ta ®· nhÊt trÝ vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i cñng cè t×nh ®oμn kÕt h÷u nghÞ gi÷a c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa trªn c¬ së chñ nghÜa M¸c - Lªnin vμ tinh thÇn quèc tÕ v« s¶n, c¨n cø vμ nh÷ng v¨n kiÖn lÞch sö cña hai cuéc Héi nghÞ ë M¸txc¬va n¨m 1957 vμ 1960... Th−a ®ång chÝ Chñ tÞch kÝnh mÕn, Cuéc ®i th¨m cña ®ång chÝ Chñ tÞch lÇn nμy lμ mét cèng hiÕn rÊt quý b¸u vμo viÖc th¾t chÆt h¬n n÷a t×nh ®oμn kÕt gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta còng nh− viÖc cñng cè t×nh ®oμn kÕt gi÷a c¸c n−íc anh em trong ®¹i gia ®×nh x· héi chñ nghÜa. Sù cèng hiÕn Êy sÏ cã ¶nh h−ëng rÊt tèt ®Ñp vμ l©u dμi. T«i ®Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n cïng t«i n©ng cèc: Chóc t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n TiÖp Kh¾c ®êi ®êi bÒn v÷ng. Chóc sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ gi÷a c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa do Liªn X« vÜ ®¹i lμm trung t©m ngμy cμng cñng cè. Chóc søc khoÎ ®ång chÝ Chñ tÞch vμ n÷ ®ång chÝ Ant«nin N«vètni kÝnh mÕn. Chóc søc khoÎ c¸c ®ång chÝ cïng ®i víi Chñ tÞch. Chóc søc khoÎ tÊt c¶ c¸c ®ång chÝ vμ c¸c b¹n. §äc tèi 26-1-1963. B¸o Nh©n d©n, sè 3228, ngμy 27-1-1963. TH¦ ChóC TÕT §åNG BμO H¶I PHßNG Nh©n dÞp n¨m míi, B¸c göi lêi chóc TÕt c¸n bé, ®¶ng viªn, ®oμn viªn thanh niªn vμ toμn thÓ ®ång bμo H¶i Phßng: N¨m míi, cè g¾ng míi, th¾ng lîi míi. N¨m nay, c¸c c«, c¸c chó ph¶i ra søc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vμ n«ng nghiÖp. Trong c«ng nghiÖp, ph¶i ra søc ®Èy m¹nh viÖc hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, c¶i tiÕn qu¶n lý, c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao chÊt l−îng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, lμm ®óng khÈu hiÖu: nhanh, nhiÒu, tèt, rÎ. ë trong n«ng nghiÖp, ph¶i ra søc c¶i tiÕn qu¶n lý, c¶i tiÕn kü thuËt, tr−íc m¾t ph¶i ra søc chèng h¹n cho kú ®−îc. C¸n bé, ®¶ng viªn vμ ®oμn viªn thanh niªn lao ®éng ph¶i g−¬ng mÉu trong mäi viÖc. C¸c c« phô n÷ th× tÝch cùc thi ®ua 5 tèt. C¸c ch¸u nhi ®ång ph¶i thi ®ua lμm ®óng 5 ®iÒu B¸c dÆn. C¸c c«, c¸c chó ¨n TÕt cho vui vÎ, phÊn khëi nh−ng ph¶i tiÕt kiÖm, ¨n TÕt xong ph¶i khÈn tr−¬ng s¶n xuÊt ngay. Nh©n dÞp ®ång chÝ Chñ tÞch Ant«nin N«vètni, c¸c vÞ cïng ®i vμ B¸c vÒ th¨m H¶i Phßng, mong c¸c c«, c¸c chó ®Èy m¹nh thi ®ua vÒ mäi mÆt. N¨m ngo¸i trong ®ît thi ®ua giμnh danh
 • 13. 14 15 Hå ChÝ Minh toμn tËp hiÖu Titèp, H¶i Phßng ®· ®¹t thμnh tÝch tèt. N¨m nay, c¸ nh©n, ®¬n vÞ nμo thi ®ua ®¹t thμnh tÝch tèt th× sÏ ®−îc tÆng th−ëng danh hiÖu N«vètni. Xu©n Quý M·o, n¨m 1963 Hå CHÝ MINH S¸ch Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi §¶ng bé vμ nh©n d©n H¶i Phßng, Nxb H¶i Phßng, 1985, tr.124-125. BμI PH¸T BIÓU T¹I BUæI TIÔN §OμN §¹I BIÓU §¶NG CéNG S¶N Vμ CHÝNH PHñ tIÖP KH¾C Th−a ®ång chÝ N«vètni vμ n÷ ®ång chÝ N«vètni th©n mÕn, Th−a c¸c ®ång chÝ th©n mÕn, H«m nay, tiÔn ®−a c¸c ®ång chÝ lªn ®−êng, lßng chóng t«i v« cïng l−u luyÕn. Trong nh÷ng ngμy xu©n ®Çm Êm, c¸c ®ång chÝ ®· ®Õn th¨m ®Êt n−íc ViÖt Nam vμ mang ®Õn cho nh©n d©n chóng t«i nh÷ng t×nh c¶m nång nμn cña nh©n d©n TiÖp Kh¾c anh em. C¸c ®ång chÝ ®· tá hÕt lßng ñng hé nh©n d©n c¶ n−íc chóng t«i trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vμ sù nghiÖp ®Êu tranh yªu n−íc ®Ó hoμ b×nh thèng nhÊt n−íc nhμ. T«i xin thay mÆt nh©n d©n, §¶ng Lao ®éng vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ nhiÖt liÖt c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ vμ nhê c¸c ®ång chÝ chuyÓn cho nh©n d©n TiÖp Kh¾c anh em t×nh th©n ¸i nhÊt cña nh©n d©n ViÖt Nam. MÊy ngμy qua thËt lμ vui vÎ, ®Ëm ®μ. T«i tin r»ng cuéc ®i th¨m cña ®ång chÝ Chñ tÞch lÇn nμy cμng lμm cho nh©n d©n hai n−íc vμ hai §¶ng chóng ta gÇn gòi nhau h¬n n÷a vμ t¨ng c−êng h¬n n÷a t×nh ®oμn kÕt nhÊt trÝ trong phe x· héi chñ nghÜa, trong phong trμo céng s¶n vμ c«ng nh©n quèc tÕ. Trong sù nghiÖp ®Êu tranh vÜ ®¹i cho hoμ b×nh, d©n chñ, ®éc lËp d©n téc vμ chñ nghÜa x· héi, kh«ng g× thiªng liªng b»ng t×nh ®oμn kÕt keo s¬n gi÷a c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa anh em, gi÷a c¸c ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n
 • 14. 16 17 Hå ChÝ Minh toμn tËp cïng phÊn ®Êu d−íi ngän cê tÊt th¾ng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, cïng chung mét lý t−ëng cao c¶ lμ chñ nghÜa céng s¶n. §oμn kÕt lμ søc m¹nh cña chóng ta. §oμn kÕt lμ th¾ng lîi cña chóng ta. T«i xin chóc: T×nh ®oμn kÕt gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n TiÖp Kh¾c mu«n n¨m! T×nh ®oμn kÕt gi÷a c¸c n−íc anh em trong phe x· héi chñ nghÜa mμ Liªn X« vÜ ®¹i lμ trung t©m mu«n n¨m! Xin chóc ®ång chÝ N«vètni, n÷ ®ång chÝ N«vètni vμ c¸c ®ång chÝ trong §oμn lªn ®−êng m¹nh khoÎ. TiÔn ®−a nhí buæi h«m nay, Mèi t×nh ®oμn kÕt, cμng ngμy cμng s©u, Xa nhau lßng vÉn gÇn nhau. Nãi ngμy 27-1-1963. B¸o Nh©n d©n, sè 3229, ngμy 28-1-1963. BμI NãI Víi C¸N Bé Vμ §åNG BμO TØNH Hμ §¤NG1) N¨m míi B¸c thay mÆt Trung −¬ng §¶ng vμ ChÝnh phñ ®Õn th¨m hái ®ång bμo tØnh nhμ ®ång thêi nh¾c nhñ ®ång bμo chèng h¹n. C«ng viÖc cÊp b¸ch tr−íc m¾t hiÖn nay lμ ra søc chèng h¹n. TØnh ta cã 8 huyÖn mμ 4 huyÖn bÞ h¹n nÆng. TÊt c¶ diÖn h¹n lμ 2 v¹n 1 ngh×n mÉu t©y. VÒ hoa mμu th× 1 v¹n 8 ngh×n mÉu ®−¬ng bÞ h¹n. VÒ c©y c«ng nghiÖp th× cã 4.000 mÉu bÞ h¹n. H¹n nh− vËy lμ nghiªm träng. B¸c cã ®i th¨m mÊy chç, thÊy ®ång bμo ®ang cè g¾ng t¸t n−íc vμ anh em c«ng nh©n ë c¸c tr¹m b¬m ngμy TÕt vÉn ë l¹i lμm viÖc, nh− thÕ lμ tèt. HiÖn nay h¹n h¸n ®ang kÐo dμi. Chóng ta ph¶i ra søc chèng h¹n ®Ó cÊy trång cho kÞp thêi vô. Nh−ng cã mét sè c¸n bé vμ ®ång bμo cßn tÝnh û l¹i, chê trêi m−a, chê m¸y b¬m, chê n−íc tù ch¶y vμo ruéng, kh«ng kÞp thêi kh¬i nguån n−íc, nh÷ng n¬i cã n−íc còng kh«ng ra søc t¸t. Nh− thÕ lμ kh«ng ®óng. Nhμ m¸y cña ta s¶n xuÊt m¸y b¬m ch−a ®ñ cung cÊp theo yªu cÇu, chóng ta cÇn ph¶i ra søc v−ît mäi khã kh¨n, t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó chèng h¹n. B©y giê cÇn ph¶i lËp tøc lμm nh÷ng viÖc sau ®©y: - Ph¶i dïng cho tèt nh÷ng m¸y b¬m ®· cã. - Ph¶i thay phiªn nhau t¸t n−íc kh«ng kÓ ngμy ®ªm, triÖt ®Ó chèng h¹n. - Ph¶i ®μo vÐt m−¬ng ngßi ®−a n−íc vμo ruéng vμ söa giÕng 1) Nay thuéc Hμ T©y.
 • 15. 18 19 Hå ChÝ Minh toμn tËp cò, ®μo giÕng míi. §μo giÕng th× cÇn rót kinh nghiÖm, cã kÕ ho¹ch râ rμng. C¸n bé kü thuËt vμ nh÷ng kiÖn t−íng thuû lîi cÇn ®−îc ph©n phèi ®Õn nh÷ng n¬i ®ång bμo cÇn ®μo giÕng. Chèng h¹n còng nh− ®¸nh giÆc. Ph¶i hÕt søc cè g¾ng, ph¶i ®ång t©m hiÖp lùc ®¸nh cho kú th¾ng giÆc h¹n. §ång bμo tØnh nhμ ®· anh dòng trong kh¸ng chiÕn. B©y giê ph¶i lÊy tinh thÇn anh dòng Êy mμ ®¸nh giÆc h¹n, quyÕt giμnh lÊy th¾ng lîi B¸c nªu 5 ®iÓm sau ®©y, c¸n bé vμ ®ång bμo ph¶i lμm cho thËt tèt: l) N¬i ®· cÊy trång råi mμ thiÕu n−íc th× ph¶i t¸t ®ñ n−íc ®Ó nu«i lóa, nu«i c©y. Nh÷ng n¬i ch−a cÊy, ch−a trång mμ bÞ h¹n th× ph¶i ra søc chèng h¹n, ®¶m b¶o ®ñ n−íc ®Ó cÊy lóa, trång hoa mμu vμ c©y c«ng nghiÖp cho kÞp thêi vô. 2) TØnh nhμ võa ®−îc mïa. §−îc mïa th× th−êng Ýt chó ý tiÕt kiÖm. B©y giê h¹n h¸n th× võa ph¶i ra søc chèng h¹n, võa ph¶i tiÕt kiÖm l−¬ng thùc. 3) Trong tØnh cã 4 huyÖn bÞ h¹n nÆng. C¸c huyÖn kh¸c bÞ h¹n Ýt còng ph¶i cè g¾ng t¨ng gia s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm l−¬ng thùc vμ tuú kh¶ n¨ng mμ gióp ®ì ®ång bμo nh÷ng huyÖn bÞ h¹n nÆng. 4) C¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp, c«ng tr−êng, bé ®éi... ph¶i cè g¾ng t¨ng gia s¶n xuÊt, thùc hμnh tiÕt kiÖm h¬n n÷a ®Ó tù tóc l−¬ng thùc cμng nhiÒu cμng tèt. 5) Ph¶i cè g¾ng ®Èy m¹nh ch¨n nu«i tr©u, bß, lîn, gμ cho tèt. Ch¨n nu«i tèt míi cã nhiÒu ph©n ®Ó t¨ng n¨ng suÊt. Lμm viÖc g× còng ph¶i tæ chøc tèt, l·nh ®¹o s¸t. Trong lóc nμy toμn §¶ng, toμn d©n ph¶i quyÕt t©m chèng h¹n. TØnh uû vμ c¸c huyÖn uû ph¶i kiÓm tra, ®«n ®èc, ®i s¸t, gióp ®ì ®ång bμo; c¸c ®ång chÝ ®¶ng viªn, ®oμn viªn vμ d©n qu©n ph¶i xung phong g−¬ng mÉu trong viÖc chèng h¹n. Trong kh¸ng chiÕn, v× chóng ta ®oμn kÕt mμ th¾ng lîi. B©y giê chèng h¹n, chóng ta ®ång t©m hiÖp lùc th× nhÊt ®Þnh còng th¾ng lîi. B¸c cã mét c©u th¬ ®Ó tÆng cho tØnh Hμ §«ng, mong ®ång bμo tØnh nhμ ra søc chèng h¹n th¾ng lîi ®Ó xøng ®¸ng víi vinh dù Êy: Hμ §«ng anh dòng tuyÖt vêi, V¾t ®Êt ra n−íc thay trêi lμm m−a. C¸ nh©n nμo, x· nμo, huyÖn nμo chèng h¹n tèt nhÊt th× B¸c vμ tØnh sÏ th−ëng. Mong ®ång bμo chèng h¹n th¾ng lîi. Nãi ngμy 30-1 -1963 T− liÖu cña Ban Tuyªn huÊn tØnh Hμ T©y.
 • 16. 20 21 Hå ChÝ Minh toμn tËp §IÖN Göi §¹I HéI §OμN KÕT nh©n D¢N ¸ - PHI KÝnh göi §¹i héi ®oμn kÕt nh©n d©n ¸ - Phi lÇn thø III t¹i Mètsi (Tanganica)1 , Phong trμo ®oμn kÕt nh©n d©n ¸ - Phi ®· thu ®−îc nhiÒu kÕt qu¶ to lín trong c«ng cuéc ®oμn kÕt c¸c d©n téc ¸ - Phi ®Êu tranh th¾ng lîi chèng chñ nghÜa ®Õ quèc thùc d©n, gi¶i phãng d©n téc vμ b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi. Nh÷ng vÊn ®Ò §¹i héi lÇn nμy sÏ bμn lμ cùc kú cÇn thiÕt vμ quan träng. T«i xin göi lêi th©n ¸i chóc §¹i héi thμnh c«ng tèt ®Ñp vμ chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu søc khoÎ dåi dμo. Hμ Néi, ngμy 2 th¸ng 2 n¨m 1963 Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 3236, ngμy 4-2-1963. 1. Ngμy 26-4-1964, Tanganica vμ Dandiba hîp nhÊt thμnh n−íc Céng hoμ thèng nhÊt Tandania. §oμN KÕT TiÕN L£N GiμNH TH¾NG Lîi Míi 1) Mång 3 th¸ng 2 n¨m nay lμ ngμy chóc mõng 33 tuæi cña §¶ng th©n yªu vμ vÜ ®¹i cña chóng ta. Trong 33 n¨m ®ã, §¶ng ta ®· tr¶i qua nhiÒu phen thö th¸ch gian nan, ®· tiÕn hμnh nh÷ng cuéc ®Êu tranh anh dòng vμ ®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi vÎ vang. §¶ng ta ®· tõ mÊy nhãm ng−êi c¸ch m¹ng lÎ tÎ trë nªn mét ®éi tiªn phong hïng m¹nh gåm h¬n 50 v¹n ®¶ng viªn. §¶ng nh− biÓn c¶ non cao, B¨m ba n¨m Êy biÕt bao nhiªu t×nh! HiÖn nay, c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ®· th¾ng lîi to lín ë miÒn B¾c. ChÕ ®é bãc lét ®· bÞ xo¸ bá. Nh©n d©n lao ®éng ®· trë thμnh ng−êi chñ tËp thÓ cña n−íc nhμ. D−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, phong trμo thi ®ua yªu n−íc s«i næi kh¾p n¬i, nh©n d©n ta ®ang h¨ng h¸i tiÕn lªn, dòng c¶m phÊn ®Êu, v−ît mäi khã kh¨n, ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt vμ kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vμ c«ng nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vμ tinh thÇn. Mçi ng−êi ®Òu hiÓu r»ng: T¨ng gia s¶n xuÊt, thùc hμnh tiÕt kiÖm, x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c, ch¼ng nh÷ng lμ v× h¹nh phóc cña ®ång bμo ta ë miÒn B¾c mμ cßn v× cuéc ®Êu tranh thÇn th¸nh cña toμn d©n ta ®Ó hoμ b×nh thèng nhÊt n−íc nhμ. H¬n t¸m n¨m qua, ®ång bμo ta ë miÒn Nam lu«n lu«n anh dòng ®Êu tranh chèng chÕ ®é tμn b¹o cña Mü - DiÖm. Dï gian khæ hy sinh, cuéc ®Êu tranh yªu n−íc v« cïng oanh liÖt 1). Bμi viÕt nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 33 ngμy thμnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
 • 17. 22 23 Hå ChÝ Minh toμn tËp cña ®ång bμo miÒn Nam ®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi vÎ vang, nªu cao truyÒn thèng anh hïng cña d©n téc. Nh©n d©n ta hiÓu râ r»ng: trong cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña m×nh, chóng ta lu«n lu«n ®−îc sù ®ång t×nh vμ ñng hé cña c¸c n−íc anh em trong phe x· héi chñ nghÜa, nhÊt lμ Liªn X« vμ Trung Quèc, cña c¸c d©n téc ®ang ®Êu tranh giμnh ®éc lËp, tù do vμ cña nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh toμn thÕ giíi. Mçi th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng trªn thÕ giíi ®Òu thóc ®Èy c¸ch m¹ng ViÖt Nam tiÕn lªn. §ång thêi, mçi th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam còng gãp søc ®Èy m¹nh c¸ch m¹ng thÕ giíi. §oμn kÕt lμ søc m¹nh, ®oμn kÕt lμ th¾ng lîi. Bëi vËy, §¶ng ta vμ nh©n d©n ta v« cïng quý träng vμ lu«n lu«n cè g¾ng gãp phÇn b¶o vÖ t×nh ®oμn kÕt quèc tÕ vÜ ®¹i. Chóng ta ®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi. Nh−ng con ®−êng c¸ch m¹ng cßn dμi. C«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vμ sù nghiÖp ®Êu tranh thùc hiÖn hoμ b×nh thèng nhÊt n−íc nhμ cßn nhiÒu khã kh¨n, phøc t¹p. Chóng ta ®· x©y dùng ®−îc quan hÖ s¶n xuÊt míi, b−íc ®Çu ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vμ c«ng nghiÖp. Nh−ng nÒn kinh tÕ cña ta vÉn cßn nghÌo. N−íc ta cßn bÞ chia c¾t, ®Õ quèc Mü vμ bän tay sai ®ang giμy xÐo miÒn Nam th©n yªu cña chóng ta. T×nh h×nh Êy ®ßi hái nh©n d©n ta ë miÒn B¾c ph¶i võa ra søc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ së vËt chÊt vμ kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi, võa ph¶i lu«n lu«n n©ng cao c¶nh gi¸c, cñng cè quèc phßng, s½n sμng ®èi phã víi mäi ©m m−u cña kÎ ®Þch. Mçi ng−êi d©n ph¶i lμ mét ng−êi lao ®éng h¨ng h¸i ®ång thêi lμ mét chiÕn sÜ dòng c¶m, võa x©y dùng n−íc nhμ, võa b¶o vÖ Tæ quèc. Tr−íc ®©y, nh©n d©n ta ®· nªu cao tinh thÇn tù lùc c¸nh sinh, tr−êng kú kh¸ng chiÕn, th× ngμy nay chóng ta cμng ph¶i nªu cao tinh thÇn tù lùc c¸nh sinh, cÇn kiÖm x©y dùng n−íc nhμ. Mäi ng−êi ®Òu ph¶i n©ng cao tinh thÇn lμm chñ tËp thÓ, kh«ng sî khã kh¨n, gian khæ, quyÕt t©m phÊn ®Êu, lμm trßn nhiÖm vô cña m×nh. C¸n bé, ®¶ng viªn vμ ®oμn viªn thanh niªn cμng ph¶i gi÷ v÷ng lËp tr−êng giai cÊp, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, quyÕt t©m hoμn thμnh nhiÖm vô mμ §¶ng vμ Nhμ n−íc ®· giao cho. Søc m¹nh cña §¶ng lμ ë sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ. Mçi c¸n bé, ®¶ng viªn ph¶i n©ng cao ý thøc tæ chøc vμ kû luËt, nghiªm chØnh chÊp hμnh ®−êng lèi vμ chÝnh s¸ch cña §¶ng, t«n träng nguyªn t¾c tæ chøc vμ sinh ho¹t cña §¶ng. Mçi chi bé cña §¶ng ph¶i lμ mét h¹t nh©n l·nh ®¹o quÇn chóng ë c¬ së, ®oμn kÕt chÆt chÏ, liªn hÖ mËt thiÕt víi quÇn chóng, ph¸t huy ®−îc trÝ tuÖ vμ lùc l−îng vÜ ®¹i cña quÇn chóng. Mçi cÊp bé cña §¶ng ph¶i lμ mét c¬ quan l·nh ®¹o v÷ng ch¾c ë ®Þa ph−¬ng, theo ®óng ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña Trung −¬ng. Nh÷ng th¾ng lîi to lín cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ta 33 n¨m qua, chøng tá nh©n d©n ta rÊt giμu lßng yªu n−íc vμ tinh thÇn c¸ch m¹ng. Nh©n d©n ta hÕt søc tin t−ëng vμ yªu mÕn §¶ng ta, v× §¶ng ta lμ ng−êi l·nh ®¹o hä ®i tõ th¾ng lîi nμy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. §−îc nh− vËy, chÝnh lμ do §¶ng ta lu«n lu«n trung thμnh víi quyÒn lîi cña giai cÊp vμ cña d©n téc, biÕt vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin vμo hoμn c¶nh cô thÓ cña n−íc ta vμ lu«n lu«n ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng. C¸n bé vμ ®¶ng viªn ta nãi chung lμ tèt. NhiÒu ®ång chÝ ®· lu«n lu«n nªu cao tinh thÇn phôc vô nh©n d©n, ý thøc tæ chøc vμ kû luËt, gi÷ v÷ng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, sinh ho¹t gi¶n dÞ, t¸c phong d©n chñ, rÊt xøng ®¸ng víi lßng tin cËy cña §¶ng vμ cña nh©n d©n. Nh−ng §¶ng ta ngμy cμng ph¸t triÓn, sè ®¶ng viªn ngμy thªm ®«ng, c«ng viÖc ngμy cμng nhiÒu vμ phøc t¹p, cho nªn kh«ng khái cã mét sè c¸n bé, ®¶ng viªn cßn ph¹m nh÷ng khuyÕt ®iÓm, sai lÇm cÇn ph¶i nghiªm kh¾c phª b×nh vμ thËt thμ söa ch÷a. C¸ nh©n chñ nghÜa : Ýt nghÜ ®Õn lîi Ých chung cña c¸ch m¹ng,
 • 18. 24 25 Hå ChÝ Minh toμn tËp cña nh©n d©n, mμ th−êng lo cho lîi Ých riªng cña m×nh. Tham danh lîi, hay suy tÞ. Cã chót thμnh tÝch th× tù cao, tù ®¹i, kiªu ng¹o, c«ng thÇn, g©y lñng cñng trong néi bé. Do c¸ nh©n chñ nghÜa mμ sinh ra c¸c bÖnh sau ®©y: Tù do chñ nghÜa: Kh«ng nghiªn cøu nghiªm chØnh vμ chÊp hμnh ®óng ®¾n ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, kh«ng t«n träng ph¸p luËt vμ thÓ lÖ cña Nhμ n−íc. Tù cho m×nh lμ ®óng, hμnh ®éng theo ý riªng, ph¸t biÓu theo ý riªng, kh«ng b¸o c¸o vμ xin chØ thÞ cÊp trªn, xem th−êng tæ chøc vμ kû luËt. T− t−ëng b¶n vÞ, coi bé phËn hoÆc ®Þa ph−¬ng m×nh phô tr¸ch nh− lμ mét giang s¬n riªng, kÐm tinh thÇn hîp t¸c x· héi chñ nghÜa, rèt cuéc lμ h¹i cho c¶ viÖc chung vμ viÖc riªng. Quan liªu mÖnh lÖnh: Kh«ng ®i s©u ®i s¸t phong trμo, kh«ng n¾m ®−îc t×nh h×nh cô thÓ cña ngμnh hoÆc cña ®Þa ph−¬ng m×nh, kh«ng gÇn gòi quÇn chóng vμ häc hái kinh nghiÖm cña quÇn chóng. ThÝch ngåi bμn giÊy h¬n lμ ®i xuèng c¬ së ®Ó hiÓu ®óng thùc tÕ, kiÓm tra viÖc thi hμnh chÝnh s¸ch, l¾ng nghe ý kiÕn cña nh©n d©n. ThÝch dïng mÖnh lÖnh hμnh chÝnh h¬n lμ kiªn nhÉn gi¸o dôc quÇn chóng mét c¸ch cã lý, cã t×nh. Do ®ã mμ ®−êng lèi, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vμ ChÝnh phñ cã khi kh«ng thÊu ®Õn quÇn chóng hoÆc bÞ thi hμnh lÖch l¹c, kÕt qu¶ lμ ®· háng c«ng viÖc l¹i mÊt lßng ng−êi. Tham «, l·ng phÝ : V× thiÕu ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm mμ ®©m ra h− háng nh− ¨n c¾p cña c«ng, vung phÝ tiÒn b¹c vμ vËt liÖu cña Nhμ n−íc vμ cña tËp thÓ, lμm h¹i ®Õn viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ vμ v¨n ho¸ ®Ó n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n. L−êi biÕng : Kh«ng chÞu khã häc tËp, nghiªn cøu ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh vÒ chÝnh trÞ, v¨n ho¸ vμ nghiÖp vô. Do Ýt hiÓu biÕt vÒ t×nh h×nh trong n−íc vμ ngoμi n−íc, Ýt nghiªn cøu lý luËn vμ kinh nghiÖm thùc tiÔn cho nªn gÆp thuËn lîi th× dÔ l¹c quan tÕu, gÆp khã kh¨n th× dÔ dao ®éng bi quan, lËp tr−êng c¸ch m¹ng kh«ng v÷ng vμng, thiÕu tinh thÇn ®éc lËp suy nghÜ vμ chñ ®éng s¸ng t¹o. Do ®ã mμ gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c«ng viÖc, t¸c dông l·nh ®¹o bÞ h¹n chÕ. Trªn ®©y lμ tãm t¾t mÊy khuyÕt ®iÓm chÝnh mμ toμn §¶ng ta, tõ cÊp l·nh ®¹o ®Õn c¬ së, cÇn kiªn quyÕt kh¾c phôc. Kh«ng ai hoμn toμn tr¸nh khái sai lÇm, quyÕt t©m söa ch÷a sÏ thμnh ng−êi tèt. Chóng ta tin r»ng víi truyÒn thèng tèt ®Ñp cña §¶ng ta, víi quyÕt t©m söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, ph¸t huy −u ®iÓm cña c¸n bé, ®¶ng viªn, §¶ng ta sÏ cã thªm nhiÒu søc chiÕn ®Êu míi ®Ó hoμn thμnh th¾ng lîi nh÷ng nhiÖm vô míi. TÊt c¶ c¸n bé vμ ®¶ng viªn mét lßng mét d¹ phôc vô c¸ch m¹ng, phôc vô nh©n d©n th× chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ ho¹ch Nhμ n−íc n¨m 1963 vμ kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt. N¨m nay, toμn §¶ng ta cÇn ra søc lμm tèt hai cuéc vËn ®éng lín: l. Cuéc vËn ®éng "n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, t¨ng c−êng qu¶n lý kinh tÕ tμi chÝnh, c¶i tiÕn kü thuËt, chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu". 2. Cuéc vËn ®éng "c¶i tiÕn qu¶n lý hîp t¸c x·, c¶i tiÕn kü thuËt, nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp toμn diÖn, m¹nh mÏ vμ v÷ng ch¾c". Ngoμi hai cuéc vËn ®éng Êy, c«ng viÖc khai hoang còng lμ rÊt quan träng. D−íi ¸nh s¸ng cña NghÞ quyÕt cña §¹i héi lÇn thø III cña §¶ng vμ nh÷ng NghÞ quyÕt cña c¸c Héi nghÞ Trung −¬ng, toμn §¶ng, toμn d©n ta h·y ®oμn kÕt tiÕn lªn, phÊn khëi vμ tin t−ëng, h¨ng h¸i thi ®ua yªu n−íc, giμnh nhiÒu th¾ng lîi míi. B¸o Nh©n d©n, sè 3235, ngμy 3-2-1963.
 • 19. 26 27 Hå ChÝ Minh toμn tËp CUBA ANH DòNG Vμ CH¢U Mü LATINH §Çu th¸ng 2-1963, tæng Ken ra lÖnh: Nh÷ng tμu bÌ c¸c n−íc chë hμng ho¸ cho Cuba ®Òu kh«ng ®−îc cËp bÕn ë Mü. Mét bän chÝnh kh¸ch vμ t−íng t¸ Mü th× la ã: "Ph¶i c¾t khoÐt c¸i ung nhät Caxt¬r«!" ChÝnh phñ Mü ®ang gióp bän ph¶n quèc Cuba tæ chøc mét "Uû ban lËt ®æ Caxt¬r«"... V× sao ®Õ quèc Mü c¨m ghÐt Cuba ®Õn thÕ? Tr¶ lêi: ®Õ quèc Mü kh«ng nh÷ng c¨m ghÐt mμ cßn sî h·i Cuba. Kh«ng nh÷ng sî h·i Cuba mμ cßn sî h·i nh©n d©n lao ®éng c¶ ch©u Mü latinh. Bëi v× Cuba lμ n−íc ®Çu tiªn ë Mü ®ang thùc hiÖn häc thuyÕt M¸c-Lªnin, ®ang anh dòng chèng ®Õ quèc Mü, ®ang x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Bëi v× Cuba ®ang më ®−êng c¸ch m¹ng mμ nh©n d©n c¸c n−íc ch©u Mü latinh sÏ tiÕn theo ®Ó tù gi¶i phãng khái ¸ch n« lÖ cña ®Õ quèc Mü. Ch©u Mü latinh cã ®é 200 triÖu ng−êi. Hai phÇn ba lμ thæ d©n, ng−êi lai vμ ng−êi da ®en bÞ coi nh− n« lÖ. Cø mét phót ®ång hå th× cã bèn ng−êi chÕt v× ®ãi khæ, v× bÖnh tËt, v× giμ yÕu. Trong mét n¨m cã 2 triÖu ng−êi chÕt thª th¶m nh− vËy. MÆt kh¸c, cø mét phót th× bän t− b¶n Hoa Kú ë ch©u Mü latinh thu ®−îc 4.000 ®«la tiÒn l·i. Nh©n d©n mÊt mét ng−êi chÕt th× bän t− b¶n ®−îc 1.000 ®«3F1 ) . LÊy n−íc Pªru lμm vÝ dô. Tõ thÕ kû thø XVI vÒ tr−íc, Pªru ®· cã mét nÒn v¨n minh cæ truyÒn. Ruéng ®Êt ph× nhiªu, s¶n 1) TrÝch "Tuyªn ng«n thø hai La Havan". xuÊt nhiÒu lóa, b«ng, ng«, mÝa...HÇm má phong phó cã nhiÒu vμng, b¹c, ®ång, ch×... Nh−ng hiÖn nay nh©n d©n lao ®éng Pªru l¹i rÊt nghÌo khæ. Bèn c«ng ty Mü “bao" hÕt 80% s÷a bß. 500 chñ ®ån ®iÒn chiÕm hÕt 15 triÖu mÉu t©y ruéng èt4F1 ) . Chóng cã quyÒn b¾t bí giam cÇm t¸ ®iÒn. Chóng tù do h·m hiÕp phô n÷ thæ d©n. Khi chóng mua b¸n ruéng ®Êt th× chóng mua b¸n c¶ nh÷ng ng−êi ë vμ nh÷ng t¸ ®iÒn thæ d©n nh− tr©u ngùa. TiÒn l−¬ng tr¶ cho c«ng nh©n ®ån ®iÒn rÊt Ýt ái "¨n kh«ng no, ®ãi kh«ng chÕt". §· vËy, mét phÇn ba tiÒn l−¬ng lμ l¸ ca cao (®Ó nhai nh− ¨n trÇu). Mét phÇn ba lμ c¸c thø r−îu m¹nh. Cßn mét phÇn ba b»ng tiÒn th× c«ng nh©n ph¶i mua c¸c thø cÇn dïng ë cöa hμng cña ®Þa chñ, chÊt ®· xÊu, gi¸ l¹i cao. V× ®ãi khæ cho nªn trong 100 trÎ con th× 62 trÎ bÞ chÕt yÓu. TrÎ con th−êng bÞ mang ®i b¸n, gi¸ mét trÎ tõ mét ®Õn hai ®«la. Nh÷ng ng−êi mÑ võa khãc võa nãi "Thμ b¸n ®i cßn h¬n tr«ng thÊy chóng nã chÕt ®ãi!". TrÎ con 9, 10 tuæi ®· ph¶i ®i lμm thuª, mçi ngμy ®−îc mét xu. Trong 13 triÖu d©n Pªru, h¬n 10 triÖu lμ ng−êi bÇn cïng. Nh©n d©n c¸c n−íc kh¸c ë ch©u Mü latinh còng trong t×nh tr¹ng nh− vËy, cho nªn hä ®Òu nh×n vμo Cuba, hä ñng hé Cuba vμ ch¾c hä sÏ tiÕn theo con ®−êng c¸ch m¹ng cña Cuba. Dï ®Õ quèc Hoa Kú vμ bÌ lò tay sai cña chóng hung ¸c mÊy, chóng còng kh«ng ng¨n ®−îc phong trμo gi¶i phãng d©n téc th¾ng lîi tiÕn lªn ë ch©u Mü latinh còng nh− ë miÒn Nam ViÖt Nam ta. T.L. B¸o Nh©n d©n, sè 3249, ngμy 17-2-1963. 1) TrÝch b¸o C«ng nh©n Anh.
 • 20. 28 29 Hå ChÝ Minh toμn tËp BμI NãI VíI NH¢N D¢N, C¸N Bé, Bé §éI TØNH VÜNH PHóC B¸c vμ ®ång chÝ D−¬ng Quèc ChÝnh thay mÆt Trung −¬ng §¶ng vμ ChÝnh phñ hái th¨m ®ång bμo, bé ®éi vμ c¸n bé, c¸c cô phô l·o, c¸c ch¸u thanh niªn vμ nhi ®ång. §ång thêi khen ngîi x· viªn c¸c hîp t¸c x·, ®ång bμo miÒn nói, c«ng nh©n, bé ®éi, c¸n bé, c¸c cô phô l·o, c¸c ch¸u häc sinh ®· ra søc s¶n xuÊt vμ chèng h¹n cã kÕt qu¶ kh¸. Tuy vËy, hiÖn nay tØnh ta cßn ®é 7.000 mÉu t©y ®ang thiÕu n−íc, ch−a trång trät ®−îc. N¾ng l¹i kÐo dμi, nh÷ng ruéng ®· cÊy råi cã thÓ bÞ h¹n l¹i. Bëi vËy, chóng ta cÇn ph¶i tiÕp tôc ra søc chèng h¹n. Chèng h¹n th× ph¶i cã n−íc. N−íc cã 3 nguån: - Mét lμ n−íc trêi m−a, chóng ta quyÕt kh«ng ngåi chê trêi, chê m−a. - Hai lμ n−íc s«ng ngßi, trêi n¾ng l©u th× s«ng ngßi cã thÓ kh« c¹n. - Ba lμ n−íc d−íi ®Êt, ®ã lμ mét nguån v« tËn, chÞu khã ®μo giÕng th× ch¾c cã n−íc. V× vËy, ngoμi viÖc vÐt s«ng, kh¬i m−¬ng, chóng ta cÇn ph¶i ®μo nhiÒu giÕng. TØnh ta ®· cã 1.500 c¸i giÕng. Nh−ng ch−a ®ñ, cÇn ®μo thªm n÷a. Muèn ®μo giÕng tèt th× ph¶i hái kinh nghiÖm c¸c cô phô l·o vμ bè trÝ c¸c "kiÖn t−íng" thuû lîi trong tØnh lμm ®Çu tμu. KÕt qu¶ sÏ nhanh vμ tèt. HiÖn nay tØnh ta cã 220 m¸y b¬m n−íc. §ã còng lμ mét lùc l−îng chèng h¹n. Anh em c«ng nh©n ph¶i gióp ®ång bμo dïng m¸y cho thËt tèt. Nãi tãm l¹i: chóng ta ph¶i dïng ®ñ mäi c¸ch ®Ó chèng h¹n vμ s¶n xuÊt. Ng−êi ta ph¶i ¨n míi sèng. Lóa, khoai, c©y cèi còng vËy. Ng−êi muèn ®ñ ¨n, th× ph¶i cho lóa khoai, c©y cèi ¨n cho ®ñ, tøc lμ ph¶i dïng nhiÒu ph©n bãn. "Mét ®èng ph©n, mét c©n thãc". Muèn thu ho¹ch nhiÒu th× ph¶i bãn nhiÒu ph©n. Ph©n lÊy ë ®©u ? Ngoμi ph©n xanh vμ ph©n ho¸ häc, cÇn cã nhiÒu ph©n chuång. V× vËy, ph¶i ra søc ph¸t triÓn ch¨n nu«i lîn vμ tr©u bß cho tèt. "N−íc, ph©n, cÇn, gièng" lμ bèn ®iÒu rÊt quan träng trong n«ng nghiÖp. N−íc ®· ®ñ, ph©n ®· nhiÒu, l¹i cßn ph¶i chän gièng cho tèt. CÇn nghÜa lμ g× ? Ch÷ cÇn cã hai ý nghÜa: mét ý nghÜa lμ lμm viÖc ph¶i cÇn cï siªng n¨ng; chí l−êi biÕng; chí ¨n thËt lμm dèi. Mét ý nghÜa n÷a lμ ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó Ýt ng−êi mμ lμm ®−îc nhiÒu viÖc. VÝ dô: mét ng−êi mμ lμm viÖc b»ng hai, ba ng−êi, muèn nh− thÕ th× ph¶i c¶i tiÕn c«ng cô. §iÒu rÊt quan träng n÷a, lμ ph¶i qu¶n lý lao ®éng cho tèt, c«ng viÖc ph¶i s¾p ®Æt cho hîp lý. VÝ dô: h«m nay cÇn mÊy ng−êi ®μo giÕng, mÊy ng−êi t¸t n−íc, mÊy ng−êi ®i cÊy, v.v. ®Òu ph¶i cã kÕ ho¹ch vμ ph©n c«ng râ rÖt. Nh− vËy th× c«ng viÖc sÏ lμm tèt vμ tr¸nh khái l·ng phÝ søc ng−êi. §ång bμo nªn tranh thñ gieo trång hÕt ®Êt cßn l¹i. N¬i nμo thËt cÇn chuyÓn vô th× ph¶i ®Æt kÕ ho¹ch chuyÓn ngay cho kÞp thêi. CÇn ph¶i trång thËt nhiÒu hoa mμu ®Ó bï cho sè lóa hôt. §ång thêi ph¶i thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch trång c©y c«ng nghiÖp nh− mÝa, l¹c, thuèc l¸, v.v.. Chèng h¹n, ph©n bãn, chän gièng, trång trät, ch¨n nu«i, c¶i tiÕn c«ng cô, ph¸t triÓn hoa mμu, v.v. ®Òu lμ nh÷ng kh©u quan träng trong sîi d©y chuyÒn n«ng nghiÖp. Mét kh©u nμo yÕu còng kh«ng ®−îc.
 • 21. 30 31 Hå ChÝ Minh toμn tËp Nh©n ®©y, B¸c nh¾c ®ång bμo vμ c¸n bé mÊy ®iÒu n÷a: - Ph¶i chó ý trõ s©u. - Ph¶i s½n sμng phßng lôt vμ chèng lôt, v× sau h¹n nÆng th−êng cã m−a to. - VÒ cuéc vËn ®éng c¶i tiÕn qu¶n lý hîp t¸c x·, ë tØnh ta 95% ®ång bμo n«ng d©n ®· vμo hîp t¸c x·. Nh− vËy lμ tèt. Muèn t¨ng thu nhËp chung cho hîp t¸c x· vμ riªng cho x· viªn, muèn ph¸t triÓn h¬n n÷a n«ng nghiÖp vμ n©ng cao h¬n n÷a ®êi sèng cña n«ng d©n, th× cÇn ph¶i c¶i tiÕn qu¶n lý cho tèt h¬n n÷a. Ph¶i lμm khÈn tr−¬ng, nh−ng chí nãng véi, chí tham nhiÒu. C¶i tiÕn c¸i nμo ph¶i thËt tèt vμ thËt ch¾c c¸i Êy. - Muèn lμm tèt mäi c«ng viÖc th× ph¶i l·nh ®¹o tèt tõ TØnh uû ®Õn chi bé. L·nh ®¹o tèt nghÜa lμ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng nghÞ quyÕt cña §¶ng, biÕn quyÕt t©m cña §¶ng thμnh quyÕt t©m cña nh©n d©n. Ph¶i ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng. Ph¶i ®i s©u vμo c¬ së, ®i s¸t hîp t¸c x·. Ph¶i tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cho mäi ng−êi thÊm nhuÇn ý thøc tr¸ch nhiÖm, tinh thÇn lμm chñ tËp thÓ, cÇn kiÖm x©y dùng hîp t¸c x·, x©y dùng n−íc nhμ. C¸n bé l·nh ®¹o ph¶i thËt sù cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t−... - Trong thêi kú kh¸ng chiÕn, ®ång bμo tØnh ta ®· cã truyÒn thèng oanh liÖt ®¸nh NhËt, ®¸nh T©y. Ngμy nay VÜnh Phóc oanh liÖt l¹i kÕt nghÜa víi BÕn Tre anh hïng. Nh− thÕ lμ rÊt vÎ vang. §ång bμo tØnh ta ph¶i ra søc phÊn ®Êu, quyÕt ®¸nh th¾ng giÆc h¹n, quyÕt giμnh vô §«ng - Xu©n th¾ng lîi. Nh− vËy lμ gãp phÇn vμo c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vμ sù nghiÖp ®Êu tranh hoμ b×nh thèng nhÊt n−íc nhμ. Nh− vËv lμ thiÕt thùc ñng hé ®«ng bμo BÕn Tre ruét thÞt. Håi C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, §¶ng ta chØ cã ngãt 5.000 ®ång chÝ, mμ ®· l·nh ®¹o nh©n d©n c¶ n−íc tõ Nam ®Õn B¾c lμm c¸ch m¹ng thμnh c«ng. HiÖn nay, riªng tØnh ta ®· cã 14.500 ®¶ng viªn vμ 22.700 ®oμn viªn thanh niªn lao ®éng. Mçi ®¶ng viªn vμ mçi ®oμn viªn ph¶i xung phong g−¬ng mÉu trong mäi c«ng viÖc, ph¶i ra søc ®oμn kÕt vμ gióp ®ì bμ con cïng tiÕn bé, ph¶i lμm cho VÜnh Phóc thμnh mét trong nh÷ng tØnh giμu cã, phån thÞnh nhÊt ë miÒn B¾c n−íc ta. Nãi ngμy 2-3-1963. B¸o Nh©n d©n, sè 3265, ngμy 5-3-1963.
 • 22. 32 33 Hå ChÝ Minh toμn tËp BμI NãI T¹I HéI NGHÞ C¸N Bé PH¸T §éNG CUéC VËN §éNG "C¶I TIÕN QU¶N Lý HîP T¸C X·, C¶I TIÕN Kü THUËT NH»M PH¸T TRIÓN S¶N XUÊT N¤NG NGHiÖP TOμN DIÖN, M¹NH MÏ Vμ V÷NG CH¾C" C¸c ®ång chÝ, Trung −¬ng §¶ng vμ ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh më cuéc vËn ®éng "c¶i tiÕn qu¶n lý hîp t¸c x·, c¶i tiÕn kü thuËt, nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp toμn diÖn, m¹nh mÏ vμ v÷ng ch¾c". Cuéc vËn ®éng nμy rÊt cÇn thiÕt, rÊt kÞp thêi. Tõ c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®Õn tæ chøc hîp t¸c x· n«ng nghiÖp, tõ tæ chøc hîp t¸c x· ®Õn cuéc vËn ®éng c¶i tiÕn nμy, ®ã lμ nh÷ng giai ®o¹n tiÕn lªn cña n«ng nghiÖp ta. §Ó lμm tèt cuéc vËn ®éng nμy, chóng ta cÇn ph¶i lμm cho mçi mét ng−êi n«ng d©n hiÓu thÊu r»ng mäi chÝnh s¸ch cña §¶ng ®Òu nh»m môc ®Ých kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña n«ng d©n. §Ó ®¹t môc ®Ých Êy, chóng ta cÇn ph¶i tËp trung lùc l−îng lμm cho n−íc ta s¶n xuÊt ngμy cμng nhiÒu l−¬ng thùc; trång cμng nhiÒu c©y c«ng nghiÖp; ch¨n nu«i cμng nhiÒu tr©u, bß, lîn, gμ ... Muèn cã kÕt qu¶ ®ã, th× nhÊt ®Þnh ph¶i c¶i tiÕn qu¶n lý, c¶i tiÕn kü thuËt. - Ai sÏ lμ ng−êi trùc tiÕp thùc hiÖn nh÷ng viÖc ®ã ? Nh÷ng viÖc ®ã ph¶i do c¸n bé vμ x· viªn hîp t¸c x· thùc hiÖn. V× vËy, t«i th©n ¸i kªu gäi c¸c cô phô l·o, chÞ em phô n÷ vμ toμn thÓ c¸n bé cïng x· viªn hîp t¸c x· h·y h¨ng h¸i tham gia cuéc vËn ®éng nμy. Víi tinh thÇn lμm chñ, mäi ng−êi h·y ®−a hÕt trÝ tuÖ vμ lùc l−îng cña m×nh gãp phÇn lμm cho cuéc vËn ®éng kÕt qu¶ tèt. - C¸c cÊp uû ®¶ng vμ §oμn thanh niªn tõ tØnh ®Õn huyÖn, ®Õn x· ph¶i ra søc l·nh ®¹o tèt cuéc vËn ®éng. C¸n bé kü thuËt vμ c¸c ngμnh nh− c«ng nghiÖp, thuû lîi, v¨n ho¸, v.v. ph¶i ra søc gióp ®ì vμ phôc vô tèt cuéc vËn ®éng. §ît thÝ nghiÖm cña cuéc vËn ®éng ®· cã nh÷ng kinh nghiÖm tèt. VÝ dô: c¸c ®ång chÝ TØnh uû vμ Uû ban hμnh chÝnh NghÖ An ®· ®i s©u ®i s¸t mét sè hîp t¸c x·, ®· ®iÒu tra, nghiªn cøu, ®· cïng chi bé vμ ban qu¶n trÞ hîp t¸c x· tæng kÕt t×nh h×nh, thiÕt thùc ®Ò ra néi dung vμ yªu cÇu cña cuéc vËn ®éng. C¸c ®ång chÝ Êy th−êng xuyªn ®i kiÓm tra vμ gióp ®ì c¸c huyÖn, c¸c x·, võa lμm võa rót kinh nghiÖm, phæ biÕn kinh nghiÖm vμ ®μo t¹o thªm c¸n bé. §ã lμ mét c¸ch l·nh ®¹o tèt. Mét kinh nghiÖm kh¸c: Võa råi ë huyÖn Duy Tiªn (Hμ Nam) cã 10 x· chèng h¹n kÐm. Hä kªu thiÕu n−íc, thiÕu tr©u, thiÕu ng−êi lμm, v.v.. TÊt c¶ c¸c ®ång chÝ trong ban th−êng vô huyÖn uû ®· chia nhau vÒ c¸c x· ®ã. §Õn x· nμo, hä mêi bÝ th− chi bé vμ chñ tÞch x· Êy häp ngay t¹i ruéng bÞ h¹n ®Ó bμn c¸ch gi¶i quyÕt. Nhê c¸ch chØ ®¹o thiÕt thùc ®ã chØ trong 3 ngμy, 10 x· Êy ®· cã ®ñ n−íc cÊy xong 2.200 mÉu bÞ h¹n. Nh©n d©n ®· nhiÖt liÖt hoan nghªnh c¸c ®ång chÝ huyÖn uû. Trong viÖc huyÖn Duy Tiªn cßn cho chóng ta thÊy mét khÝa c¹nh kh¸c: V× sao mμ c¸c chi bé n¬i ®ã kh«ng biÕt gi¶i quyÕt viÖc chèng h¹n? V× sao ruéng ®· cÊy xong lμ 8.809 mÉu, th× b¸o c¸o lμ 5.658 mÉu? Ruéng bÞ h¹n lμ 2.560 mÉu th× b¸n c¸o lμ 6.115 mÉu? V× sao c¸c chi bé cè ý b¸o c¸o sai sù thËt nh− vËy? §ã lμ mét vÊn ®Ò cÇn ph¶i nghiªn cøu vμ gi¶i quyÕt, kh«ng nªn ®Ó cã nh÷ng sù gi¶ dèi nh− vËy. B¸o c¸o ph¶i thËt thμ,
 • 23. 34 35 Hå ChÝ Minh toμn tËp ph¶i cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. Nãi tãm l¹i, ph¶i cñng cè tèt chi bé vμ ban qu¶n trÞ th× cuéc vËn ®éng sÏ kÕt qu¶ tèt. Còng nh− trong mäi viÖc kh¸c, trong cuéc vËn ®éng nμy, ®¶ng viªn vμ ®oμn viªn thanh niªn ph¶i xung phong g−¬ng mÉu. Trung −¬ng sÏ xem kÕt qu¶ tèt hay lμ kÐm cña cuéc vËn ®éng mμ ®¸nh gi¸ mçi chi bé, chi ®oμn vμ c¸c cÊp ñy huyÖn, tØnh vμ c¸c ngμnh. Mét ®iÓm n÷a cÇn nhÊn m¹nh lμ: C¶i tiÕn ®Õn ®©u cÇn ph¶i thËt tèt vμ thËt ch¾c ®Õn ®ã. Ph¶i lμm khÈn tr−¬ng, nh−ng tuyÖt ®èi tr¸nh nãng véi, qua loa. C¸c ®ång chÝ, Cuéc vËn ®éng nμy bao gåm c¶ néi dung t− t−ëng, tæ chøc vμ kü thuËt. V× vËy, ph¶i ph¸t ®éng t− t−ëng cña quÇn chóng. Ph¶i ®i s©u vμo viÖc tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng. Ph¶i ra søc c¶i tiÕn kü thuËt. Cã nh− vËy míi b¶o ®¶m th¾ng lîi toμn diÖn. Cuéc vËn ®éng nμy th¾ng lîi sÏ gióp chóng ta tiÕn nhanh, tiÕn m¹nh, tiÕn v÷ng ch¾c trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vμ trong sù nghiÖp ®Êu tranh thùc hiÖn hßa b×nh thèng nhÊt n−íc nhμ. Chóc c¸c ®éng chÝ cè g¾ng, quyÕt giμnh cho ®−îc nhiÒu thμnh c«ng. Nãi ngμy 7-3-1963. B¸o Nh©n d©n, sè 3275, ngμy 15-3-1963. lêi chμo mõng TRONG BUæI §ãN TIÕP VUA LμO XRI XAVANG V¸TThanA KÝnh th−a Nhμ vua, Th−a Hoμng tö, Th−a Hoμng th©n Thñ t−íng, Th−a c¸c vÞ kh¸ch quý, Th−a c¸c b¹n vμ ®ång bμo, H«m nay nh©n d©n ViÖt Nam, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ t«i rÊt vui mõng ®−îc ®ãn tiÕp Nhμ vua Xri Xavang V¸tthana, Hoμng tö Xuria V«ng Xavang, Hoμng th©n Thñ t−íng Xuvana Phuma vμ c¸c vÞ kh¸ch quý ®Õn th¨m n−íc ViÖt Nam. Hai d©n téc ViÖt vμ Lμo tõ l©u ®êi ®· cã nh÷ng quan hÖ anh em kh¨ng khÝt víi nhau. Nh−ng gÇn mét thÕ kû, bän ®Õ quèc ®· c−íp n−íc chóng ta, chia rÏ nh©n d©n hai n−íc chóng ta. Chóng ng¨n c¶n, kh«ng ®Ó nh©n d©n ViÖt - Lμo gÇn gòi gióp ®ì nhau. Chóng lμm cho nh©n d©n hai n−íc chóng ta: Bøc t−êng n« lÖ ch¾n ngang, Tuy trong gang tÊc, gÊp ngμn quan s¬n. Sau cuéc ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai, nh©n d©n hai n−íc ViÖt - Lμo ®· anh dòng v−¬n lªn, chiÕn ®Êu oanh liÖt chèng thùc d©n c−íp n−íc vμ ñng hé lÉn nhau trong sù nghiÖp giμnh l¹i tù do, ®éc lËp cho n−íc m×nh. Ngμy nay, hai n−íc chóng ta ®· ®éc lËp. Chóng ta cã ®ñ mäi ®iÒu kiÖn ®Ó cñng cè vμ ph¸t triÓn quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a hai n−íc chóng ta vμ c¸c n−íc bÇu b¹n kh¸c, ®Ó gióp ®ì lÉn nhau trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n−íc phån thÞnh vμ c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n chóng ta. Ngμy nay chóng ta dÔ dμng ®i l¹i th¨m viÕng lÉn nhau:
 • 24. 36 37 Hå ChÝ Minh toμn tËp BÊy l©u c¸ch trë s¬n hμ, Tõ nay Lμo - ViÖt rÊt lμ gÇn nhau. KÝnh th−a Nhμ vua, Chóng t«i nghÜ r»ng cuéc ®i th¨m lÇn nμy cña Nhμ vua ®Õn n−íc chóng t«i cã ý nghÜa rÊt to lín. Nhμ vua vμ c¸c vÞ mang ®Õn cho nh©n d©n ViÖt Nam t×nh nghÜa th¾m thiÕt cña nh©n d©n Lμo anh em. Cuéc ®i th¨m nμy më mét thêi kú míi trong lÞch sö quan hÖ anh em gi÷a hai d©n téc chóng ta. Nã sÏ ph¸t triÓn vμ cñng cè t×nh h÷u nghÞ vμ sù hîp t¸c chÆt chÏ gi÷a hai n−íc chóng ta. Nã sÏ gãp phÇn to lín vμo sù nghiÖp gi÷ g×n hoμ b×nh vμ ®éc lËp ë §«ng D−¬ng vμ §«ng - Nam ¸. Mét lÇn n÷a, t«i xin thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ nhiÖt liÖt hoan nghªnh Nhμ vua kÝnh mÕn, hoan nghªnh Hoμng tö, Hoμng th©n Thñ t−íng vμ c¸c vÞ kh¸ch quý cïng ®i víi Ngμi. Chóng t«i ch©n thμnh chóc Ngμi vμ c¸c vÞ lu«n lu«n m¹nh khoÎ vμ thu ®−¬c nhiÒu kÕt qu¶ tèt ®Ñp trong cuéc ®i th¨m h÷u nghÞ nμy. Chóng t«i mong r»ng trong nh÷ng ngμy th¨m n−íc chóng t«i, Nhμ vua vμ c¸c vÞ kh¸ch quý sÏ coi ë ViÖt Nam còng nh− ë nhμ m×nh. NhiÖt liÖt chμo mõng Vua Xri Xavang V¸tthana. NhiÖt liÖt chμo mõng c¸c vÞ kh¸ch quý. T×nh h÷u nghÞ gi÷a hai d©n téc ViÖt - Lμo bÒn v÷ng mu«n n¨m! Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m! ViÖt - Lμo Xam¨ckhi mÆnnh−5F1 ) ! §äc ngμy 10-3-1963. B¸o Nh©n d©n, sè 3271, Ngμy 11-3-1963. 1) ViÖt – Lμo ®oμn kÕt mu«n n¨m! DIÔN V¡N TRONG BUæI CHI£U §·I VUA LμO XRI XAVANG v¸tthana KÝnh th−a Nhμ vua, Th−a Hoμng tö, Th−a Hoμng th©n Thñ t−íng vμ c¸c vÞ kh¸ch quý, Th−a c¸c vÞ vμ c¸c b¹n, Thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, t«i xin nhiÖt liÖt chμo mõng Vua Xri Xavang V¸tthana ®· tíi th¨m n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. §ång thêi t«i nhiÖt liÖt hoan nghªnh Hoμng tö Xuria V«ng Xavang, Hoμng th©n Thñ t−íng Xuvana Phuma vμ hoan nghªnh tÊt c¶ c¸c vÞ kh¸ch quý cïng ®i. Hai d©n téc ViÖt vμ Lμo sèng bªn nhau trªn cïng mét d¶i ®Êt, cïng cã chung mét d·y nói Tr−êng S¬n. Hai d©n téc chóng ta ®· n−¬ng tùa vμo nhau, gióp ®ì lÉn nhau nh− anh em. Tr¶i qua nhiÒu n¨m ®Êu tranh gian khæ vμ anh dòng, nh©n d©n hai n−íc chóng ta ®· giμnh ®−îc ®éc lËp, ®· lμm chñ ®Êt n−íc cña m×nh. Ngμy nay chóng ta l¹i ®ang gióp ®ì nhau ®Ó x©y dùng mét cuéc sèng míi. T×nh nghÜa l¸ng giÒng anh em ViÖt - Lμo thËt lμ th¾m thiÕt kh«ng bao giê phai nh¹t ®−îc. Th−a Nhμ vua kÝnh mÕn, Th−a c¸c vÞ kh¸ch quý, Th−a c¸c b¹n, V−¬ng quèc Lμo thùc hiÖn chÝnh s¸ch hoμ b×nh trung lËp lμ phï hîp víi lîi Ých c¨n b¶n cña nh©n d©n Lμo, ®ång
 • 25. 38 39 Hå ChÝ Minh toμn tËp thêi lμ mét ®ãng gãp quý b¸u cho viÖc cñng cè hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng vμ §«ng - Nam ¸. Nh©n d©n ViÖt Nam chμo mõng nh÷ng th¾ng lîi to lín cña nh©n d©n Lμo anh em trong viÖc hoμ b×nh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Lμo, trªn c¬ së HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ n¨m 1962 thõa nhËn ®éc lËp, chñ quyÒn vμ l·nh thæ toμn vÑn cña n−íc Lμo3 . Chóng t«i vui mõng thÊy r»ng, sau khi thμnh lËp ChÝnh phñ liªn hîp d©n téc, d−íi sù l·nh ®¹o cña Nhμ vua, do Hoμng th©n Xuvana Phuma lμm Thñ t−íng, nh©n d©n Lμo ®· ra søc ®oμn kÕt mäi lùc l−îng cña d©n téc ®Ó gi÷ g×n nh÷ng thμnh qu¶ lÞch sö cña m×nh, ®Ó gi÷ v÷ng chÝnh s¸ch hoμ b×nh trung lËp, ®Ó b¾t tay vμo x©y dùng cuéc sèng míi Êm no h¹nh phóc. Nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ch©n thμnh ñng hé chÝnh s¸ch hoμ b×nh trung lËp cña V−¬ng quèc Lμo, sÏ hÕt lßng ñng hé mäi cè g¾ng cña Nhμ vua vμ cña Hoμng th©n Thñ t−íng nh»m x©y dùng mét n−íc Lμo giμu m¹nh. Lμ mét n−íc ký kÕt HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ n¨m 1962 vÒ Lμo, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ tr−íc sau nh− mét nghiªm chØnh thi hμnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ vÒ Lμo vμ mong r»ng tÊt c¶ c¸c bªn h÷u quan ®Òu thi hμnh ®óng ®¾n HiÖp ®Þnh nμy. KÝnh th−a Nhμ vua, Th−a c¸c vÞ kh¸ch quý, th−a c¸c b¹n, Nhμ vua vμ c¸c vÞ sang th¨m ViÖt Nam trong lóc trªn ®Êt n−íc chóng t«i ®· cã nhiÒu thay ®æi lín. ë miÒn B¾c, nh©n d©n n−íc chóng t«i ®ang h¨ng h¸i thi ®ua yªu n−íc ®Ó x©y dùng mét cuéc sèng h¹nh phóc Êm no. Dï bÞ chÕ ®é thùc d©n k×m h·m trong gÇn mét thÕ kû vμ bÞ tμn ph¸ trÇm träng trong nhiÒu n¨m chiÕn tranh, nÒn kinh tÕ vμ v¨n ho¸ cña chóng t«i ®ang ph¸t triÓn kh¸ mau chãng. M−êi s¸u triÖu ®ång bμo miÒn B¾c chóng t«i hiÖn ®ang quyÕt t©m v−ît mäi khã kh¨n, ra søc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n−íc, ph¸t triÓn v·n ho¸, ®Æt nÒn t¶ng cho t−¬ng lai t−¬i s¸ng cña Tæ quèc m×nh. Nh−ng ë miÒn Nam, ®Õ quèc Mü ®ang can thiÖp ngμy cμng hung ¸c Chóng cïng víi chÝnh quyÒn miÒn Nam tiÕn hμnh cuéc chiÕn tranh kh«ng tuyªn bè, ®μn ¸p d· man ®ång bμo chóng t«i ë miÒn Nam, ®e do¹ hoμ b×nh vμ an ninh cña n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ cña c¸c d©n téc ë §«ng D−¬ng. V× vËy, ®ång bμo chóng t«i ë miÒn Nam buéc ph¶i vïng dËv chèng l¹i cuéc chiÕn tranh x©m l−îc ®ã. Phong trμo yªu n−íc cña nh©n d©n miÒn Nam n−íc chóng t«i ®· giμnh ®−îc nhiÒu th¾ng lîi vμ ngμy cμng ®−îc nh©n d©n c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®ång t×nh vμ ñng hé, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ tr−íc sau nh− mét nghiªm chØnh thi hμnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ n¨m 1954 vÒ ViÖt Nam vμ ®ßi Mü vμ c¸c bªn h÷u quan còng ph¶i thi hμnh nghiªm chØnh HiÖp ®Þnh ®ã. Hoμ b×nh thèng nhÊt n−íc nhμ theo nh− HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®· quy ®Þnh lμ nguyÖn väng tha thiÕt cña nh©n d©n c¶ n−íc ViÖt Nam chóng t«i tõ B¾c ®Õn Nam. Chóng t«i tin ch¾c r»ng nguyÖn väng Êy nhÊt ®Þnh sÏ thùc hiÖn ®−îc. KÝnh th−a Nhμ vua, Th−a c¸c vÞ vμ c¸c b¹n, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ theo ®uæi chÝnh s¸ch ngo¹i giao hoμ b×nh vμ h÷u nghÞ, dùa trªn c¬ së 5 nguyªn t¾c chung sèng hoμ b×nh. Chóng t«i lu«n lu«n ra søc gãp phÇn vμo viÖc t¨ng c−êng khèi ®oμn kÕt cña c¸c n−íc ¸ - Phi, ra søc ñng hé phong trμo gi¶i phãng d©n téc vμ gi÷ g×n hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng, §«ng - Nam ¸ vμ thÕ giíi. Chóng t«i nhiÖt liÖt ñng hé thiÖn chÝ vμ nh÷ng cè g¾ng cña ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa trong viÖc gi¶i quyÕt hoμ b×nh vÊn ®Ò biªn giíi Trung - Ên vμ mong r»ng Ên §é còng h−ëng øng thiÖn chÝ vμ sù cè g¾ng Êy cña Trung Quèc, ®Ó ®i ®Õn th−¬ng l−îng trùc tiÕp víi nhau, kh«i phôc l¹i quan hÖ h÷u nghÞ l©u ®êi gi÷a hai n−íc. Chóng t«i hoμn toμn ñng hé chÝnh s¸ch hoμ b×nh trung lËp cña V−¬ng quèc Campuchia, nhiÖt liÖt hoan nghªnh ®Ò nghÞ
 • 26. 40 41 Hå ChÝ Minh toμn tËp cña Th¸i tö Quèc tr−ëng N«r«®«m Xihanóc vÒ viÖc ký mét hiÖp ®Þnh quèc tÕ ®¶m b¶o cho nÒn hoμ b×nh trung lËp vμ toμn vÑn l·nh thæ cña n−íc Campuchia. Chóng t«i ñng hé 5 ®iÓm cña Thñ t−íng Phi®en Caxt¬r« vμ cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n Cuba chèng ®Õ quèc Mü nh»m b¶o vÖ ®éc lËp vμ hoμ b×nh. Chóng t«i hoμn toμn ®ång t×nh vμ ñng hé cuéc ®Êu tranh chÝnh nghÜa cña nh©n d©n B¾c Calimantan chèng chñ nghÜa thùc d©n kiÓu míi ®Ó giμnh ®éc lËp cho d©n téc m×nh. Chóng t«i tin ch¾c r»ng mÆc dï c¸c thÕ lùc ®Õ quèc thùc d©n th©m ®éc vμ hung h¨ng nh− thÕ nμo, chóng còng kh«ng tr¸nh khái thÊt b¹i; sù nghiÖp ®Êu tranh cho ®éc lËp d©n téc vμ gi÷ g×n hoμ b×nh cña nh©n d©n c¸c n−íc trªn thÕ giíi nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng lîi vÎ vang... Th−a Nhμ vua kÝnh mÕn, Th−a c¸c vÞ vμ c¸c b¹n, Nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ rÊt vui mõng thÊy r»ng mèi quan hÖ h÷u nghÞ vμ hîp t¸c th©n thiÖn gi÷a hai n−íc chóng ta ®· cã nh÷ng b−íc tiÕn míi. ViÖc ®Æt quan hÖ ngo¹i giao vμ trao ®æi ®¹i sø gi÷a hai n−íc, viÖc c¸c ®oμn ®¹i biÓu ChÝnh phñ hai n−íc th¨m viÕng lÉn nhau, viÖc më réng hîp t¸c kinh tÕ vμ v¨n ho¸ trong thêi gian qua ®· më ra nh÷ng triÓn väng ngμy cμng tèt ®Ñp cho mèi quan hÖ th©n thiÖn gi÷a nh©n d©n vμ ChÝnh phñ hai n−íc chóng ta. Chóng t«i tin ch¾c r»ng cuéc ®i th¨m n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ lÇn nμy cña Nhμ vua sÏ më ra mét trang sö míi trong quan hÖ l¸ng giÒng tèt ®Ñp gi÷a hai n−íc, sÏ th¾t chÆt h¬n n÷a t×nh h÷u nghÞ l©u ®êi gi÷a hai d©n téc chóng ta v× lîi Ých cña hai d©n téc ViÖt Nam vμ Lμo, v× sù nghiÖp gi÷ g×n hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng, §«ng - Nam ¸ vμ thÕ giíi. T«i xin mêi c¸c vÞ vμ c¸c b¹n n©ng cèc: Chóc t×nh h÷u nghÞ th¾m thiÕt gi÷a hai d©n téc ViÖt Nam vμ Lμo. Chóc t×nh ®oμn kÕt gi÷a nh©n d©n c¸c n−íc ¸ - Phi. Chóc søc khoÎ Vua Xri Xavang V¸tthana. Chóc søc khoÎ Hoμng tö Xuria V«ng Xavang, Hoμng th©n Thñ t−íng Xuvana Phuma vμ c¸c vÞ cïng ®i. Chóc hoμ b×nh thÕ giíi. Paxax«n ViÖt - Lμo Xam¨ckhi mÆnnh−6F1 ) ! §äc tèi 103-1963. B¸o Nh©n d©n, sè 3271, ngμy 11-3-1963. 1) Nh©n d©n ViÖt-Lμo ®oμn kÕt mu«n n¨m.
 • 27. 42 43 Hå ChÝ Minh toμn tËp Lêi C¶M ¬N TRONG BUæI CHI£U §·I DO VUA LμO Tæ CHøC KÝnh th−a Nhμ vua, Th−a Hoμng tö, Th−a Hoμng th©n Thñ t−íng, Th−a c¸c vÞ vμ c¸c b¹n, Tr−íc hÕt, t«i xin thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ thμnh thËt c¶m ¬n nh÷ng lêi nãi ch©n t×nh vμ tèt ®Ñp cña Nhμ vua. Mét lÇn n÷a, chóng t«i nhiÖt liÖt hoan nghªnh chÝnh s¸ch hoμ b×nh trung lËp mμ Nhμ vua vμ ChÝnh phñ V−¬ng quèc Lμo kiªn tr× thùc hiÖn. RÊt râ rμng, C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ cña ChÝnh phñ liªn hîp d©n téc Lμo nh»m ®oμn kÕt d©n téc ®Ó x©y dùng mét n−íc Lμo hoμ b×nh, trung lËp, ®éc lËp, thèng nhÊt vμ phån vinh lμ hoμn toμn phï hîp víi lîi Ých cña nh©n d©n Lμo vμ ®· ®−îc nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi trong ®ã cã c¶ ViÖt Nam chóng t«i nhiÖt liÖt ®ång t×nh vμ ñng hé. KÝnh th−a Nhμ vua, Th−a Hoμng tö, Th−a Hoμng th©n Thñ t−íng, Th−a c¸c vÞ vμ c¸c b¹n, Sau khi giμnh ®−îc th¾ng lîi to lín trong viÖc thμnh lËp ChÝnh phñ liªn hîp d©n téc, nh©n d©n Lμo anh em ®ang b−íc sang giai ®o¹n lÞch sö míi, lμ cñng cè nÒn ®éc lËp d©n téc vμ x©y dùng mét®êi sèng h¹nh phóc, Êm no. Chóng t«i tin ch¾c r»ng d−íi sù l·nh ®¹o cña Nhμ vua vμ ChÝnh phñ liªn hîp d©n téc do Hoμng th©n Xuvana Phuma lμm Thñ t−íng, víi tinh thÇn anh dòng vμ lao ®éng cÇn cï, nh©n d©n Lμo nhÊt ®Þnh sÏ tiÕn tíi mét t−¬ng lai v« cïng t−¬i s¸ng. Nh©n d©n ViÖt Nam chóng t«i ®· ®ãn chμo Nhμ vua, Hoμng tö, Hoμng th©n Thñ t−íng vμ c¸c vÞ kh¸ch quý Lμo víi mét lßng kÝnh träng s©u s¾c vμ nh÷ng c¶m t×nh nång nμn. Chóng t«i rÊt quý träng t×nh h÷u nghÞ gi÷a hai d©n téc ViÖt - Lμo vμ lu«n lu«n ra søc t¨ng c−êng nh÷ng mèi quan hÖ l¸ng giÒng gi÷a hai n−íc chóng ta. ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, tr−íc sau nh− mét trung thμnh víi HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ vÒ Lμo vμ hÕt lßng ñng hé chÝnh s¸ch hoμ b×nh trung lËp cña V−¬ng quèc Lμo. Qua chuyÕn ®i th¨m h÷u nghÞ nμy cña Nhμ vua vμ c¸c vÞ kh¸ch quý Lμo, mèi quan hÖ h÷u nghÞ vμ hîp t¸c th©n thiÖn gi÷a hai n−íc chóng ta ch¾c ch¾n sÏ ph¸t triÓn vμ cñng cè m·i m·i. T«i ®Ò nghÞ c¸c vÞ cïng t«i n©ng cèc: Chóc quan hÖ h÷u nghÞ vμ sù hîp t¸c anh em gi÷a hai d©n téc ViÖt - Lμo m·i m·i cñng cè vμ ph¸t triÓn. Chóc søc khoÎ Nhμ vua. Chóc søc khoÎ Hoμng tö. Chóc søc khoÎ Hoμng th©n Thñ t−íng. Chóc søc khoÎ c¸c vÞ cïng ®i. Chóc søc khoÎ c¸c vÞ vμ c¸c b¹n. Chóc hoμ b×nh thÕ giíi. Paxax«n ViÖt - Lμo Xam¨ckhi mÆnnh−n! §äc tèi 11-3-1963. B¸o Nh©n d©n, sè 3272, ngμy 12-3-1963.
 • 28. 44 45 Hå ChÝ Minh toμn tËp Lêi PH¸T BIÓU TRONG BUæI LÔ TIÔN VUA LμO KÝnh th−a Nhμ vua, Th−a Hoμng tö, Th−a Hoμng th©n Thñ t−íng, Th−a c¸c vÞ kh¸ch quý vμ c¸c b¹n, Thêi gian ®i th¨m cã h¹n. T×nh nghÜa h÷u nghÞ kh«n cïng. TiÔn ®−a Nhμ vua vμ c¸c vÞ h«m nay, lßng nh©n d©n ViÖt Nam v« cïng l−u luyÕn. Cuéc ®i th¨m n−íc ViÖt Nam cña Nhμ vua vμ c¸c vÞ lμm cho hai n−íc chóng ta ®· gÇn nhau vÒ ®Þa d− l¹i cμng gÇn nhau vÒ t×nh nghÜa. Sù hiÓu biÕt lÉn nhau vμ mèi quan hÖ hîp t¸c th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc anh em ®· tiÕn lªn mét giai ®o¹n míi mÎ vμ tèt ®Ñp. H«m nay, Nhμ vua vμ c¸c vÞ rêi ®Êt n−íc chóng t«i, song nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp ®Ï cña cuéc ®i th¨m vÉn l−u l¹i l©u dμi trong lßng chóng t«i. ThËt lμ: Th−¬ng nhau mÊy nói còng trÌo, MÊy s«ng còng léi, mÊy ®Ìo còng qua. ViÖt Lμo, hai n−íc chóng ta, T×nh s©u h¬n n−íc Hång Hμ, Cöu Long. Trong vμi giê n÷a, Nhμ vua vμ c¸c vÞ sÏ vÒ ®Õn Tæ quèc th©n yªu cña m×nh. T«i kÝnh nhê Nhμ vua, Hoμng th©n Thñ t−íng vμ c¸c vÞ chuyÓn ®Õn nh©n d©n Lμo anh em mèi c¶m t×nh th¾m thiÕt cña nh©n d©n ViÖt Nam vμ cña t«i. KÝnh chóc Nhμ vua, Hoμng tö, Hoμng th©n Thñ t−íng vμ c¸c vÞ lªn ®−êng m¹nh khoÎ. Xav¸t®7F1 ) . Ph¸t biÓu ngμy 13-3-1963. B¸o Nh©n d©n, sè 3274, ngμy 14-3-1963. 1) Xavat®i: chμo m¹nh khoÎ.
 • 29. 46 47 Hå ChÝ Minh toμn tËp Nh÷nG NG¦êI Mü TIÕN Bé Chóng ta kÞch liÖt chèng bän ®Õ quèc Mü d· man ®ang dïng bom ®¹n vμ thuèc ®éc giÕt h¹i ®ång bμo ta ë miÒn Nam. §ång thêi chóng ta còng kÝnh träng nh÷ng ng−êi Mü tiÕn bé, hä chèng l¹i ®Õ quèc Mü, thñ ph¹m trong cuéc chiÕn tranh x©m l−îc ®ã. Ngμy ®Çu th¸ng 3-1963, h¬n 60 nh©n sÜ tiÕn bé Mü ®· göi th− ®ßi tæng Ken chÊm døt cuéc chiÕn tranh phi nghÜa ë miÒn Nam ViÖt Nam. Hä ®· nghiªm kh¾c lªn ¸n cuéc chiÕn tranh ®ã lμ bÈn thØu, v× nã ng¨n c¶n phong trμo gi¶i phãng cña nh©n d©n ViÖt Nam; lμ phi ph¸p v× nã kh«ng ®−îc Quèc héi Mü cho phÐp; lμ vi ph¹m luËt lÖ quèc tÕ, v× nã ph¸ ho¹i HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ (1954) vÒ §«ng D−¬ng. Trong bøc th− cã nh÷ng ®o¹n nh− sau: "H¬n mét n¨m nay, Mü ®· tung ra mét lùc l−îng qu©n sù rÊt to; nh−ng ngμy nay Mü vÉn kh«ng ®Õn gÇn th¾ng lîi. "Tr¸i l¹i, qu©n du kÝch miÒn Nam th× ®· thu ®−îc ngμy cμng nhiÒu vò khÝ cña Mü cÊp cho DiÖm vμ dïng nh÷ng vò khÝ Êy b¾n r¬i m¸y bay Mü. Sè binh sÜ Mü chÕt vμ bÞ th−¬ng ngμy cμng nhiÒu. (ChØ trong 2 th¸ng ®Çu n¨m nay, h¬n 100 binh sÜ Mü ®· bá m¹ng, b»ng 1 phÇn 3 sè ng−êi Mü chÕt trong n¨m ngo¸i). MiÒn Nam ViÖt Nam cã thÓ trë thμnh mét thø Angiªri cña Mü". Bøc th− ®· nh¾c l¹i lêi tæng Ken phª b×nh tæng Ai can thiÖp vμo miÒn Nam ViÖt Nam. N¨m 1954, «ng Ken (håi ®ã Ken ch−a lμm Tæng thèng) nãi tr−íc Quèc héi Mü: "Tung tiÒn b¹c, vò khÝ vμ qu©n ®éi vμo §«ng D−¬ng mμ kh«ng cã mét chót nμo hy väng th¾ng lîi, lμ mét viÖc nguy hiÓm vμ v« Ých, lμ mét chÝnh s¸ch tù s¸t... ViÖn trî qu©n sù Mü kh«ng thÓ th¾ng ®−îc lùc l−îng du kÝch ë §«ng D−¬ng, v× qu©n du kÝch ®−îc nh©n d©n ñng hé vμ che chë...". Bøc th− viÕt tiÕp: "Nh÷ng ng−êi chèng DiÖm lμ ®¹i biÓu cña mét phong trμo d©n téc gi¶i phãng réng lín... Trong cuéc chiÕn tranh nμy, Mü kh«ng thÓ nμo th¾ng ®−îc. Mü cμng ra søc gióp DiÖm, th× DiÖm cμng lé râ c¸i mÆt lμm bï nh×n cho Mü... "Tõ 1954, mçi n¨m Mü ®· hao tèn 500 triÖu ®«la ®Ó duy tr× t×nh tr¹ng chia c¾t ®Êt n−íc ViÖt Nam, hßng biÕn miÒn Nam thμnh mét c¨n cø chèng céng. Mü ®ang ñng hé chÕ ®é ®éc tμi tμn b¹o Ng« §×nh DiÖm chèng l¹i MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng miÒn Nam ViÖt Nam - lμ mét khèi gåm c¸c chÝnh ®¶ng, c¸c d©n téc, c¸c t«n gi¸o". Cuèi cïng bøc th− ®Ò nghÞ: - ChÊm døt sù can thiÖp qu©n sù cña Mü vμo miÒn Nam ViÖt Nam. - Häp mét cuéc héi nghÞ quèc tÕ ®Ó v¹ch ra mét gi¶i ph¸p hoμ b×nh. §iÒu ®¸ng chó ý lμ: th¸ng 4 n¨m ngo¸i, mét nhãm nh©n sÜ tiÕn bé Mü ®· göi th− vÒ vÊn ®Ò nμy cho tæng Ken. Bøc th− ®ã cã m−êi s¸u ng−êi ký tªn. Bøc th− lÇn nμy cã h¬n s¸u m−¬i ng−êi ký. Ngoμi nh÷ng ng−êi cã uy tÝn nh− gi¸o s− P«linh vμ mÊy vÞ nh©n sÜ ®· cïng ký tªn vμo bøc th− n¨m ngo¸i, lÇn nμy, sè ng−êi ký tªn lμ ®«ng h¬n tr−íc, mμ thμnh phÇn x· héi còng réng h¬n, trong ®ã cã nh÷ng ng−êi nh− «ng Hªxt¬ lμ mét t−íng qu©n, «ng W.H. Phranxi lμ tæng gi¸m môc, bμ It¬n lμ mét ng−êi ®¹i t− b¶n, v.v... Mét ®iÓm ®¸ng chó ý n÷a lμ: «ng Menphin (thñ l·nh mét nhãm ®¹i biÓu Quèc héi Mü) tr−íc ®©y ®· ra søc ñng hé DiÖm, th× nay «ng ta còng ph¶i thó nhËn r»ng: "Sau mÊy n¨m viÖn trî qu©n sù Mü cùc kú hao tæn, nay
 • 30. 48 49 Hå ChÝ Minh toμn tËp ng−êi ta thÊy r»ng viÖn trî ®ã ®· dïng vμo viÖc båi d−ìng nh÷ng lùc l−îng xÊu xa...". D− luËn Mü còng nh− d− luËn thÕ giíi ngμy cμng lªn ¸n Mü - DiÖm. Vμi vÝ dô: Gi¸o s− MilÐt (ng−êi Mü) ®· ë Sμi Gßn h¬n mét n¨m; khi vÒ Mü, «ng ta viÕt: ChÝnh phñ Mü ra søc gióp ®ì tªn ®éc tμi DiÖm, nh−ng "tÊt c¶ ng−êi ViÖt Nam tõ giμ ®Õn trÎ, kÓ c¶ c¸c nh©n vËt trong ChÝnh phñ DiÖm, c¸c gi¸o s−, sinh viªn vμ sÜ quan ®Òu lªn ¸n DiÖm...". - B¸o DiÔn ®μn N÷u ¦íc (16-1-1963) viÕt: "V× sù nghiÖp nμo mμ nhiÒu ng−êi Mü ®· chÕt ë miÒn Nam ViÖt Nam? ChÝnh phñ Mü ®· nãi g× víi cha mÑ, vî con cña nh÷ng ng−êi Mü ®· thiÖt m¹ng ®ã vμ ®· nãi g× víi nh©n d©n Mü?...”. KÕt luËn: Mü - DiÖm ngμy cμng sa lÇy th× chóng cμng tμn b¹o. Nh−ng ®ång bμo miÒn Nam ®oμn kÕt chÆt chÏ, c¶nh gi¸c cao ®é, ®Êu tranh bÒn bØ th× ch¾c ch¾n sÏ giμnh ®−îc th¾ng lîi cuèi cïng. T.L. B¸o Nh©n d©n, sè 3280, ngμy 20-3-1963. §IÖN Mõng KÝnh göi ®ång chÝ Itvan §«bi, Chñ tÞch Chñ tÞch ®oμn n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Hunggari, Bu®apÐt Nh©n dÞp ®ång chÝ ®−îc cö lÇn n÷a gi÷ chøc Chñ tÞch Chñ tÞch ®oμn n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Hunggari, thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh c¸ nh©n, t«i xin göi tíi ®ång chÝ lêi chóc mõng nhiÖt liÖt nhÊt. T«i ch©n thμnh chóc ®ång chÝ ®¹t ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi, gãp phÇn l·nh ®¹o x©y dùng ®Êt n−íc Hungguri ngμy thªm giμu m¹nh, gãp phÇn t¨ng c−êng lùc l−îng cña phe x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ hoμ b×nh ë ch©u ¢u vμ thÕ giíi. KÝnh chóc t×nh h÷u nghÞ th¾m thiÕt gi÷a hai n−íc chóng ta ®êi ®êi bÒn v÷ng. Hμ Néi, ngμy 23 th¸ng 3 n¨m 1963 Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 3285, ngμy 25-3-1963.
 • 31. 50 51 Hå ChÝ Minh toμn tËp §IÖN CHIA BUåN KÝnh göi B 8F1 ) Xuc¸cn«, T«i v« cïng xóc ®éng ®−îc tin n¹n nói löa ë Bali vμ n¹n lôt ë T©y - Nam Calimantan ®· g©y thiÖt h¹i lín cho nh©n d©n In®«nªxia anh em. T«i kÝnh göi ®Õn Ngμi vμ nhê Ngμi chuyÓn ®Õn nh©n d©n nh÷ng vïng bÞ n¹n lêi hái th¨m vμ lêi an ñi th©n thiÕt cña t«i. Hμ néi, ngμy 26 th¸ng 3 n¨m 1963 hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 3286, ngμy 26-3-1963. 1) Bung: Anh c¶ §IÖN C¶M ¥N Th−a Th¸i tö Quèc tr−ëng, T«i ch©n thμnh c¶m ¬n Th¸i tö Quèc tr−ëng ®· cã lßng tèt mêi t«i sang th¨m n−íc Campuchia anh em. T«i rÊt vui lßng nhËn lêi mêi cña Ngμi. T«i lÊy lμm sung s−íng cã dÞp ®i th¨m nh©n d©n Kh¬me anh dòng vμ ®Êt n−íc Campuchia t−¬i ®Ñp. T«i lÊy lμm vinh dù sÏ cã c¬ héi tíi chμo Hoμng hËu kÝnh mÕn vμ sÏ cã dÞp gÆp gì nãi chuyÖn trùc tiÕp víi Th¸i tö Quèc tr−ëng, vÞ l·nh tô kÝnh mÕn cña nh©n d©n Campuchia. Ng−êi ®· cã nh÷ng cèng hiÕn quan träng vμo sù nghiÖp b¶o vÖ hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng vμ §«ng - Nam ¸. T«i tin ch¾c r»ng cuéc ®i th¨m nμy sÏ th¾t chÆt h¬n n÷a quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta. T«i xin c¶m ¬n Th¸i tö Quèc tr−ëng cho phÐp t«i quyÕt ®Þnh vÒ thêi gian ®i th¨m cña t«i. T«i sÏ xin bμn tÝnh víi Ngμi trong thêi gian tíi T«i kÝnh göi ®Õn Th¸i tö Quèc tr−ëng lêi chμo tr©n träng nhÊt. Hμ Néi, ngμy 14 th¸ng 4 n¨m 1963 Hå chÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 3320, ngμy 29-4-1963.
 • 32. 52 53 Hå ChÝ Minh toμn tËp §IÖN GöI HéI NGHÞ C¸C NHμ B¸O ¸ - PHI KÝnh Göi Héi nghÞ c¸c nhμ b¸o ¸ - Phi, Giac¸cta T«i th©n ¸i göi ®Õn Héi nghÞ lêi chμo nhiÖt liÖt. Trong lóc c¸c d©n téc ch©u ¸, ch©u Phi, ch©u Mü latinh ®ang anh dòng ®Êu tranh chèng chñ nghÜa ®Õ quèc thùc d©n, ®Ó b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc vμ hoμ b×nh, c¸c nhμ b¸o ¸ - Phi ®oμn kÕt chÆt chÏ, dïng ngßi bót chÝnh nghÜa cña m×nh phôc vô cuéc ®Êu tranh cho tù do, cho ch©n lý, cho t−¬ng lai t−¬i s¸ng cña loμi ng−êi, lμ mét nhiÖm vô cùc kú vÎ vang. T«i xin chóc Héi nghÞ thμnh c«ng tèt ®Ñp. Hμ Néi, ngμy 23 th¸ng 4 n¨m 1963 Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 3315, ngμy 24-4-1963. §IÖN Göi LI£N §OμN THANH NI£N D¢N CHñ THÕ GIíi Nh©n dÞp ngμy 24 th¸ng 49F1 ) , t«i sung s−íng göi lêi chμo mõng nhiÖt liÖt ®Õn Liªn ®oμn thanh niªn d©n chñ thÕ giíi vμ c¸c b¹n thanh niªn toμn thÕ giíi. Chóc c¸c b¹n ®¹t ®−îc nhiÒu th¾ng lîi to lín trong cuéc ®Êu tranh chèng chñ nghÜa ®Õ quèc vμ chñ nghÜa thùc d©n, ®Ó giμnh lÊy vμ gi÷ g×n ®éc lËp d©n téc vμ hoμ b×nh thÕ giíi, ®Ó thùc hiÖn sù hîp t¸c anh em gi÷a tÊt c¶ c¸c d©n téc. C¸c b¹n h·y t¨ng c−êng thèng nhÊt, ®oμn kÕt ®Ó b¶o ®¶m th¾ng lîi vμ t−¬ng lai t−¬i s¸ng cña thÕ hÖ trÎ. H«n tÊt c¶ c¸c b¹n. B¸C Hå B¸o Nh©n d©n, sè 3315, ngμy 24-4-1963. 1) Ngμy thanh niªn thÕ giíi chèng chñ nghÜa thùc d©n vμ ®Êu tranh cho sù chung sèng hßa b×nh.