Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diplomawaardering in de keten: hoe kan het soepeler?

605 views

Published on

Veerle Laporte, Carla de Borst, Nuffic, Floor Veld, Studielink - HOlink2018 - donderdag 7 juni - sessieronde 2 - Cambridge 25

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diplomawaardering in de keten: hoe kan het soepeler?

 1. 1. Diplomawaardering in de keten: Hoe kan het soepeler? Veerle Laport, Carla de Borst – Nuffic Floor Veld – Studielink
 2. 2. Overzicht inhoudsessie  Korte introductie  Diplomawaardering: toelichting portaal Nuffic  Het HO inschrijfproces  Integratiemogelijkheden diplomawaardering in de HO inschrijfketen  Toelichting ideaalproces  Verschillende verbetermogelijkheden voor korte en lange termijn Het versoepelen van het inschrijfproces voor de student én instelling
 3. 3. Watdoet Nuffic?  Team Onderwijsvergelijking is aangewezen door het Ministerie van OCW als ENIC/NARIC voor Nederland  Evaluatie van buitenlandse kwalificaties (Beschrijvingen onderwijssystemen (85 landen), Advieswizard, Tailor-made advies (ongeveer 21.500 in 2017)  Klanten: Nederlandse hoger onderwijsinstellingen, overheid, werkgevers, vluchtelingenorganisaties, individuele diplomahouders
 4. 4. Watdoet Studielink?  Studielink is de aanmeldapplicatie voor het hoger onderwijs  Via Studielink schrijven studenten zich in, regelen zij hun herinschrijving en uitschrijving  De Studielink applicatie is gekoppeld aan verschillende ketenpartners, zoals DUO, IND, banken en natuurlijk de SIS-en van instellingen  De Studielink organisatie kan kennis van de HO- inschrijfketen inzetten
 5. 5. NieuweEVA Portaal Tailormade adviezen:  Ingebouwde anonimiseertool, makkelijk anonimiseren en uploaden van opleidingsdocumenten  i.v.m. AVG verloopt alle communicatie tussen instelling en Nuffic binnen beveiligde omgeving van de applicatie, notificatie mails worden nog wel verstuurd (zoals Mijn Overheid)  Waarderingen eveneens alleen binnen beveiliging omgeving beschikbaar, niet meer via mails verstuurd Wizard:  Meer prominente functie  Zoek optie verfijnd met vooropleidingsniveau (VO of HO)  Wizard zal zich vullen met voorbeelden van –geanonimiseerde- diploma’s  Alleen inzien van wizardadviezen of ook downloaden naar eigen adviezen overzicht (evt incl diplomahouder gegevens)
 6. 6. Het HO inschrijfproces
 7. 7. Student maakt account aan in Studielink Student vult persoons - en vooropl. gegevens in / aan Student dient verzoek tot inschrij- ving in Instelling neemt verzoek in behande- ling Instelling bepaalt toelaat- baarheid van de student Instelling verifieert gegevens indien nodig Student geeft machtiging af Instelling schrijft de student in Nuffic
 8. 8. Waarzienwij mogelijkhedenvoor verbetering?
 9. 9. Mogelijke‘quick wins’  Tabel vooropleidingsgegevens in Studielink verrijken en fijnmaziger maken, zodat bij invullen door student al betere informatie beschikbaar komt  Het Studielinknummer gebruiken bij tailor-made aanvragen bij Nuffic, om aanvragen voor studenten uniek te kunnen herkennen
 10. 10. Totaaloverzicht ideaalproces(?) Ideaalproces diplomawaardering in de keten Studielink onderwijsinstelling student Nuffic Gaat Studielink account aanmaken Student maakt account aan met SL authenticatie Wizard advies Student vult vooropleiding in Ontvangt waarderings- aanvraag Waarderingsaanvraag wordt automatisch verstuurd bij niet Nederlandsevooropleiding Bepalen wizard of tailor-made advies Tailor-made Waardering wordt bij vooropleiding opgeslagen Student dient VtI in VtI wordt, inclusief vooropleiding en advies, naar instelling gestuurd Instelling ontvangt VtI en neemt in behandeling Verzoek tot inschrijving Nuffic bepaalt waardering o.b.v. informatie vanuit SL Instelling bepaalt toelaatbaarheid Instelling verifieert gegevens student Student vult betaalgegevens in Instelling ontvangt betaalgegevens en schrijft student in Waarderingsrespons wordt aan Studielink gestuurd
 11. 11. Ideaalproces diplomawaardering in de keten Studielink onderwijsinstelling student Nuffic Gaat Studielink account aanmaken Student maakt account aan met SL authenticatie Student vult vooropleiding in Ontvangt waarderings- aanvraag Waarderingsaanvraag wordt automatisch verstuurd bij niet Nederlandsevooropleiding Bepalen wizard of tailor-made advies
 12. 12. Wizard advies Student vult vooropleiding in Ontvangt waarderings- aanvraag Waarderingsaanvraag wordt automatisch verstuurd bij niet Nederlandsevooropleiding Bepalen wizard of tailor-made advies Tailor-made Waardering wordt bij vooropleiding opgeslagen Student dient VtI in VtI wordt, inclusief vooropleiding en advies, naar instelling gestuurd Instelling ontvangt VtI en neemt in behandeling Verzoek tot inschrijving Nuffic bepaalt waardering o.b.v. informatie vanuit SL Waarderingsrespons wordt aan Studielink gestuurd
 13. 13. Wizard advies Tailor-made Student dient VtI in VtI wordt, inclusief vooropleiding en advies, naar instelling gestuurd Instelling ontvangt VtI en neemt in behandeling Verzoek tot inschrijving Nuffic bepaalt waardering o.b.v. informatie vanuit SL Instelling bepaalt toelaatbaarheid Instelling verifieert gegevens student Student vult betaalgegevens in Instelling ontvangt betaalgegevens en schrijft student in
 14. 14. Welke mogelijkheden voor (proces)verbetering zien jullie nog meer?
 15. 15. Stellingen/ vragen Verzamelen persoonsinformatie  Om een betrouwbare waardering af te geven, heeft Nuffic een kopie paspoort nodig voor een tailor-made advies  En… Mag dit? (denk aan AVG) Wie is actor?  De student is actor bij de aanvraag van een diplomawaardering…  Dat kan een student impliciet zijn (aanvraag gaat automatisch bij invoeren vooropleiding) of expliciet (student klikt op een actie om dit proces te starten)  Als dit automatisch gaat; moet student expliciet instemmen met dat zijn/haar gegevens hiertoe worden gebruikt?  De instelling is actor bij de aanvraag van een diplomawaardering…  Wie actor is voor de aanvraag van een diplomawaardering, is afhankelijk van of het een automatisch wizard-advies of een tailor-made aanvraag betreft  Een student moet volledig inzage hebben in het proces dat leidt tot de waardering, de actoren die hierbij betrokken zijn en de advies uitkomst van Nuffic  Of een student volledig inzage mag hebben in de advies uitkomst (de diplomawaardering), is afhankelijk van of het een tailor-made of wizard advies betreft Benodigde documentatie en verificatie  Een diplomawaardering vanuit Nuffic mag generiek zijn, de instelling toetst zelf de toepasbaarheid op de specifieke student  Een diplomawaardering vanuit Nuffic moet studentspecifiek zijn, omdat anders niet vast te stellen is of de specifieke student daadwerkelijk toelaatbaar is op basis van de waardering  Zou het kunnen uploaden van paspoort en diploma gegevens via Studielink een verbetering zijn ten opzichte van de huidige werkwijze?  Iedere instelling verifieert zelf de gegevens van studenten, zou het ‘delen’ van deze verificatie over instellingen heen uitkomst kunnen bieden?
 16. 16.  Hebben jullie nog vragen?  En… een vraag aan jullie: willen jullie meedenken over het verder uitwerken van wat we hier hebben gepresenteerd?

×