Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
-]{Xw ssZzhm-cnI

2011 Pp-hcn 15 / 3
]{Xw ssZzhm-cnI

2011 Pp-hcn 15

am n-jm-Z!
""A

`-bsb XI¿°m≥ {ian-°p-∂htcmSv
"amn-jmZ' F∂v Rm≥ B⁄m-]n-°p∂p'' F∂v
⁄m-]oTw ...
]{Xw
ssZzhmcnI

D≈-S°w

2011 Pp-hcn 15
]pkv X Iw 19 e°w 7
FUn-t‰m-dn-b¬......................................................
cm-jv{So-b-°mcpw DtZym-K-ÿcpw Agn-a-Xn-°m-cm-sW∂mWv kmwkvIm-cnI mb-I¿ s]mXpsh ]d-bp-∂-Xv.
kaqlw hniz-kn-°p-Ibpw AwKo-I-cn-...
ne- º q¿ kztZ- i n- n- b mb
]Xn-s-´p- hb-kp≈ tizX
F∂ s]¨Ip´n kpK-X-Ip-amcn-s°-Xntc {Inan-¬ tIkpambn tImS-Xn-bn-se-Øn.
]Øv...
tiz-Xsb ]nXmhv kwc-£n°-W-sa∂v 2009 Pq¨ 8v
^Ãv ¢mkv aPn- k v t {S´v
tImSXn DØ-c-hn´p
23˛09-2009 p A`-bbn¬
S∂ Iu¨kn- e nw- K...
tImSXn DØ-chv A´n-a-dn-°m-mbn
kpK-X-Ip-amcn Xøm-dm-°nb nba
hncp-≤-amb Icm¿
G{]n¬ A©nv Fs∂ A—≥ kwc£n®p sIm≈m-sa∂v hnXm IΩo-...
amb Ap-`-h-ß-fmWv D≠m-b-Xv. BsI c≠v apdn-Ifp≈ ^vfm‰n¬ neØp InS-∂mWv Rm≥ Dd-ßn-bn-cp∂-Xv. neØv sh≈-sam-gn-°p-I, `£W Ah-in-j...
tizX tImS-Xnbn¬
kpK-XIp-am-cnsb
{]Xn tN¿Øp-sIm≠v
ka¿∏n® ]cmXn
_-lp-am--s¸« Xncp-h--´-]pcw PpUo-j-y ^Ìv ¢mÊv
aPn-kvt{S«v t...
a-Xn-°m-cm-b t]meo-kp-tZ-ym-K-ÿ-∑m-scbpw CS-s]-SpØn
n¿_-‘nX Xocp-am--߃ ASn-t®¬∏n-°p-∂-bmfpw
BWv.
6.

01˛06˛2009 ¬ Nn‰Ω Kq...
kw`-hØn¬ KqVm-tem-N S-∂n-´p≈-Xmbpw, AXn¬ kpK-X-Ip-am-cn-bpsSbpw, ]hn-{X-em-en-s‚bpw ]¶n-s∏‰n At-zjn-®v S-]Sn-sb-Sp-°Wsa∂v ...
hnh-cm-h-Imi
IΩo-j-Wsd kzm[o-n-°m≥
kpK-X-Ip-amcn
XymKaq¿Øn- I ƒ bn- ° p∂ A`bbv°v k¿°m¿ ]W-Øn-eqsS X߃
S-Øp∂ {]h¿Ø--߃ shfn...
A-`b mZw Pq¨ 2010 ¬ {i≤m-`-h--Øns‚ S-Øn-∏np≈ ]Ww ssI∏-‰n-b-Xmbn {]kn-≤o-I-cn® tcJ

A`b {Kma-Ønse
sI´n-S-n¿ΩmW-Øn¬ h≥ X´n∏v...
F

A`-bpsS ap≥ {]kn-U‚ v tUm.-cm-[m-Ir-jvW-]n≈ Cu
CS-]m-Snse {Ia-t°-Sp-Iƒ Nq≠n-°m´n ¬Inb
IØpIƒ

sNøpw. ap≥Iq¿ XpI- b psS 9...
Hcp ]≤Xn; ]e DZvLm-Sw
25 e£w ^≠v In´n. sI´n-S-ap-≠m°n. {]h¿Ø sNehv 10 e£w
In´n. F∂n´pw ]≤Xn IS-em-kn¬

{i≤m `hw ]≤Xn 2006 ...
tÉv _m¶v Hm^v C¥-ysb ]‰n®v sdbn≥ hm´¿ lm¿h-ÃnwKv Ipgn
Iº-yq-´¿ ]cn-io-e {]l-kw
tÉv _m¶v Hm^v {Smh≥Iq-dns ]‰n-°m≥ _mKv n¿...
kpman ^≠v ]ncn®p; hI-am‰n,
Ct∏mgpw ]eni ]‰p∂p
cmPy-Øns‚ ITn ]co-£W L´-Øn¬ kpman
dneo^v ^≠mbn kpK-XIp-amcn ]ncn-s®-SpØ ]Ww ...
IW-°nse Ifn-Iƒ (Iym‚o≥, I¿Ω, an{X)

2006 apX¬ 2009 hsc 25 cq] hcn-kwJy AS-bv°m-ØXns‚ t]cn¬ 81 AwKßsf Hgn-hm-°n-b-Xmbn hnh-...
_me-th-e
BZn-hmkn°p´n-Iƒ
t_mt[-iz-c≥ ^ut≠-j≥

t_mt[-iz-c≥ ^ut≠-jv tI{μ k¿°m¿ ¬Inb Hcp e£w cq]-bpsS klmbw

A

`b_me Am-Y-cm...
{]Xn-I-c-W-߃
Nmcn‰n hyh-kmbw
kpK-X-Ipam- c n- s b- ° p- d n®v
]{Xw hmcnI
{]kn- ≤ o- I - c n®
Imc-y߃ Fs∂
kw_-‘n-®n-StØmfw...
]Tn∏n® A∂Ω So®dpsS apJOmb
bmsW∂XmWv. Nqc¬ hSn ImWp
tºmsgms° Rm≥ A∂ΩSo®sd
Hm¿Ωn °pw.
PohnXamWv {][mw; IYbpw
IhnXbpa√. Iebpw...
{]Xn-I-c-W-߃

{]Xn-Icn-bv°m-ØsX¥v ?
ae-bm-f`q-anI
st©mSv tN¿Øph® Ih-bn-{Xn-bpsS
"A`-b-' tI{μ-sØ°p- d n®v Ign™
c≠p e°- ß -...
mw e÷n-°pI!
tI

c-fØns‚ {]nb Ihbn{Xn kpK-X-Ip-amcn- s b- ° p- d n- ® p≈
t e J - h p w
dnt∏m¿´pw c≠v
e°-ß-fn-embn
hmbn-®p....
Hm^n- k nse DtZ- y m- K - ÿ - c m- b n- c p∂
Cμncm tZhn, kc-kzcn, hni-zw-`cn F∂nh-scms° am-kn-Itcm-Kn-Isf ip{iq-jnbv°m-mbn...
"ssewKnI bqWn-th-gvkn-‰n-bpsS' sshkv Nm≥ke¿ tUm.-Fw.-sI. Pb-{io, Ct∏mƒ hntZ-iØv ]Tw
S-Øp∂ tcjva `c-ZzmPv (_m_p `c-Zz- m-Pn...
aebm-fn-Isf he-bv°p∂
Fb¿ C¥y
hntmZv Ipam¿

tI

c-f-Øn¬ n∂pw i‡-cmb
a{¥n-am¿ tI{μ-a{¥n-k`bn-ep-s≠-∂mWv
- k¶¬]w. F∂m¬ tIc-f-...
IhnX

mSpIS-ج
PnPn.- sI. ^nen∏v

Ic-bp∂ ac߃
Infn-amq¿ _me≥
Nc-a-Ko-X-hp-sa-gp-Xn, `qan-X≥
acWw ImsØmcp Ihn-bn-cn-°p-∂p!!...
IhnX

chn
Nmbw [¿aΩcm-P≥
chn-sb-bdn-bnt√
F∂-b¬°m-c≥
Iq´pIm-cpw
Ah-smØptN-cmsX
]≈n-°q-Sw, D’hw, Ne-®n{Xw
I_-Un, Xe-∏-¥p-an-...
apj-y¿ Hs° Hcp
PmXn-bm-Wv. Ah-cp-sS-bn-Sbn¬ ÿnXn-t`-Z-a-√msX
PmXn-t`Zw C√. D≠m-Im≥
nhr-Øn-bn-√. Nne¿°p
]Whpw ]Tn∏pw ipNnbp...
Adn-hn-eqsS Al-¶mcw C√m-Xm-Ip∂
Hcp kaqlw D≠m-h-W-sa-¶n¬ kX-y-kuμcy--ßsf CW-°p∂ Xc-Øn-ep≈ hnZ-ym`ymkw D≠m-h-Ww. IÆmSn {]Xn-...
knna
kptem-Nm dmwtam-l≥

2010 se ae-bmfknn-a-I-fn-te°v
Hcp FØn-tm´w
2

010 ˛¬ ]pd-Øn-d-ßnb ae-bmf
knn-aIfpsS ]´n-Ibn-eqsS ...
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Pathram Varika - January 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pathram Varika - January 2011

683 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pathram Varika - January 2011

 1. 1. -]{Xw ssZzhm-cnI 2011 Pp-hcn 15 / 3
 2. 2. ]{Xw ssZzhm-cnI 2011 Pp-hcn 15 am n-jm-Z! ""A `-bsb XI¿°m≥ {ian-°p-∂htcmSv "amn-jmZ' F∂v Rm≥ B⁄m-]n-°p∂p'' F∂v ⁄m-]oTw tPXmhv H.-F≥.-hn. Ipdp∏v {]Jym]n-°p-I-bp-≠m-bn. A`-b-bn¬ S∂p hcp∂ IpSpw-_hm-gNbpw, kmº-ØnI {Ia-t°Spw {Inanv ¬ Ip‰-Ir-Xyßfpw ]pd-Øp sIm≠ph∂-Xns‚ -t]cn-emWv H.-F≥.-hn. bpsS [m¿ΩnI tcmjsa-¶n¬, AXnv adp-]Sn ]dbmXncn-°m≥ Ignbn-√. H.-F≥.-hn. Ipdp∏v Hcp N{I-h¿Øntbm P߃ At±-l-Øns‚ hno-X-hn-t[-b-cmb {]PItfm A√. AXp sIm≠p Xs∂ Cu "B⁄' Ap-kcn-°m≥ n¿Δm-lan-s√∂v hn-b]q¿Δw Adn-bn-°p-∂p. A`-bsb XI¿°m≥ {ian-°p∂p F∂mWv Btcm- ] - W w. A`b F∂ ÿm]w nen¬°-W-sa∂pw hf-c-W-sa∂pw R߃ B{K-ln-°p-∂p. kpK-X-Ip-am-cn-bp-tSbpw aI-fptSbpw Agn-a-Xnbpw Ip‰-Ir-X-y-ß-fpw, ap-j-ymh-Imi ewL--ßfpw ]pdØp sIm≠p hcmmWv ]{Xw ssZz-hm-cnI {ian-®-Xv. A√msX amem-J-Isft∏mse am-h-tk-hw SØp∂h-cpsS ta¬ sNfn sXdn-∏n-°mtm al-Ømb e£-y-ß-fp-≠m-bn-cp∂ Hcp ÿm]-sØ in∏n-°mtm A√, Rß-fpsS {iaw. Btcm-]-W-Ønv H∂np t]mepw adp-]Sn ]d-bm≥ kpK-X-Ip-amcn Xøm-dm-bn-√. adn®v kpZo¿L-amb A`n-ap-J-ß-fn-eqsS Bfl-{]-iwk- b psS sImSp- a p- S n- I ƒ Ib- d p- ∂ p. "Xym- K n¿`c'amb kz¥w Pohn-XsØ kzbw hne-bncpØn sSp-ho¿∏n-Sp-∂p. CXv Atcm-N-I-am-Wv. Btcm-]-W-ßsf ntj-[n-°m-tm-, Kpcp-Xc-amb shfn-s∏-Sp-Øep-Iƒs°-Xnsc tImS-Xnsb kao-]n-°mtm ss[c-y-an-√mØ kpK-X-Ip-amcn kzbw ym-bo-I-cn-°m≥ as‰mcp am¿K-amWv Is≠-Øn-bXv. kmwkvIm-cnI hIp∏v a{¥n Fw.F. t__n-sbbpw, H.-F≥.hn. Ipdp-∏n-sbpw A`-b-bn¬ Iq´n-s°m≠p t]mbn. a{¥nbpw H.F≥.hn. bpw kpK-X-Ip-am-cnsb Ap-Iq-en®v {]kw-Kn-®p. Iq´-Øn¬ H.F≥.hn bpsS B⁄bpw. kmwkvIm-cnI a{¥n Fw.-F. t__n°v kpK- 4 / 2011 Pp-hcn 15 X-Ip-amcn £Wn-®m¬ A`-bbn¬ t]mIm-Xn-cn-°mm-hn-√. Agn-a-Xn-s°-Xntc t]mcm-Snb bph-P tXmhn¬ n∂pw Gsd hf¿∂v hm°nepw s]cpam-‰Ønepw XmX-zn-Im-Nm-cypw _p≤nPo-hn-bp-ambn amdn-°-gn™ t__n°v CØ-c-°m-cpsS ]n¥pWbpw Iq´p-sI´pw Bh-i-y-am-Wv. AXp-sIm≠p Xs∂ t__n-bpsS A`n-{]m-b-tØmSv {]Xn-I-cn°p-∂n-√. H.-F≥.-hn. bpsS [m¿ΩnI "i‡n' tbmsSbp≈ B⁄ Kuc-h-tØmsS ImtW-≠-Xp-≠v. {Iu© anYp--ßsf AsºbvXp hogvØm≥ B¿°mWv Xm¬]-c-yw? Im° ]nSn®pw Imep ]nSn®pw ÿm-am--߃ Xc-s∏-Sp-Øp-∂-h-cpsS ]e-cp-tSbpw [m¿ΩnI i‡nsb-°p-dn®v R߃ IqSp-X¬ hnkvX-cn-°p-∂n√. sXfn-hp-Iƒ klnXw Ah-X-cn-∏n® Btcm]-W߃ IW-°n-se-Sp-°msX ]q¿Æ-ambn ]n¥mßn-bpw, FXn¿°p-∂-hsc hnc-´n-bp-ap≈ H.-F≥.hn. bpsS hm°p-Iƒ Dt±in® ^ew sNøn-√. A`-bsb kzm¿∞-i‡n-IfpsS tIm°-kn¬ n∂v tamNn-∏n-°m-p≈ ZuX-y-Øn¬ n∂v Xcnºp t]mepw ]n≥am-dm≥ CXn-s-°p-dn®v Bi-¶bp≈ P-߃ Xøm-dm-hp-Ibn-√. AcpXp Im´mfm F∂mWv H.-F≥.-hn.-bpsS K¿P-w. Xncn®pw AXp ]d-bm≥ Rß-fpsS kwkvImcw Rßsf Ap-h-Zn-°p-∂n-√. Agn-aXn-bp-tSbpw {Iqc-Xbp-tSbpw Xnf-bv°p∂ sXfn-hpIƒ R߃ nc-Øp-tºmƒ , AXp I≠n-s√∂v Sn-®v kz-P tkh-bv°n-d-ßp-∂Xpw sImSnb A«o-e-am-Wv. Acp-Xm-bva-Isf aqSn-hbv°m-p≈ Ip‰-Icamb Xzc-bm-Wv. - Kpcp-X-c-amb kmº-ØnI {Ia-t°Spw Ip‰-IrX-y-ßfpw ad®p hbv°m≥ CØcw Xd-th-e-Iƒ sIm≠v km[n-°p-sa∂v kpK-X-Ip-amcn [cn-°-cpXv. BZyw Btcm-]-W-߃°v adp-]Sn ]d-bp-I. kz¿∞-˛Uw`aq¿Øn-Iƒ HØp-tN¿∂m¬ temIw `kvaam-°n-°fbm-sa∂v [cn-°p-∂Xv hnUvVn-Ø- c-am-sW∂p am{Xw Hm¿Ωn-∏n-°p-∂p. Fkv. N{μ-tam-l≥ amt-PnwKv FUn-‰¿ -]{Xw ssZzhm-cnI
 3. 3. ]{Xw ssZzhmcnI D≈-S°w 2011 Pp-hcn 15 ]pkv X Iw 19 e°w 7 FUn-t‰m-dn-b¬..........................................................................................3 No^v FUn-‰¿ Im°-m-S≥ dkn-U‚ v FUn-‰¿ Icq¿ iin amt-PnwKv FUn-‰¿ Fkv. N{μ-tam-l≥ Atkm-kn-tb‰v FUn-‰¿ kpnX tZh-Zmkv ]{Xm-[n] kanXn hntmZv Ipam¿ cmPohv cmL-h≥ t^mt´m sI. mcm-b-W≥ amt-P¿ (k¿°p-te-j≥) at-jv. ‰n.-]n. amt-P¿ (am¿°-‰nw-Kv) B‰n{] Atim-I≥ ssS∏v sk‰nwKv kptcjv Ipam¿. Fw FIvkn-Iyq-´ohv Ub-d-IvS¿am¿ Fkv. kXojv Ipam¿ Sn. kptcjv Ipam¿ F. kem-lp-±o≥tIm¿∏-td‰v Hm^okv: Du‰p-Ip-gn, sk{I-´-dn-tb‰v hm¿Uv, Xncp-h--¥-]pcw ˛ 1 t^m¨ : 0471 ˛ 2339994, 3012634 E-mail: varika.pathram@gmail.com Printed, Published and Edited by S. Chandramohan, Athira, Thazhathala, Kottiyam, Kollam, Printed at Surya Offset, Oottukuzhy for Thankam Printers Karunagappally. Chief Editor : G.V. Kakkanadan Managing Editor is responsible for selection of news under PRB Act -]{Xw ssZzhm-cnI kpK-X-Ip-am-cn-s°-Xnsc {Inan-¬t°kv kpnX tZh-Zmkv.....................................................................................6 sI´nS n¿Ωm-W-Øn¬ h≥ X´n∏v hnh-cm-h-Imi IΩo-j-Wsd kzm[o-n®p t_mt[-iz-c≥ ^ut≠-js‚ t]cn¬ ]Ww sh´n∏v Ip´n-Iƒ _me thebv°v IW-°nse Ifn-Iƒ (Im‚o≥, I¿Ω, an{X) kpm-an- ^≠v hI-am‰n {]Xn-I-c-W-߃ Fb¿- C¥y ae-bm-fn-Isf he-bv°p∂p hntmZv Ipam¿..........................................................................................27 Ihn-X-Iƒ Infn-amq¿ _me≥, PnPn.- sI. ^nen∏v , Nmbw [¿aΩcm-P≥ taml≥ ]pØ--ßmSn............................................................................28 BcmWv kXyw ad-bv°p-∂Xv Cμp-aXn......................................................................................................39 tPW-en-ksØ ]p¿ n¿h-Nn® hn°neoIvkv Ãm^v teJ-I≥.......................................................................................41 ]pkvXI ]cn-Nbw Np°c cma≥Ip´n...................................................................................43 aym-∑mdpw kqI-zn-bpsS tamN-hpw sNdn-bmSv _m_p..................................................................................45 kvt]m¿Svkv kz¥w teJ-I≥.......................................................................................48 ÿncw ]w‡nIƒ IhntcJ tZiawKew cmaIrjvW≥..................................................................30 knna kptemN dmwtaml≥ .....................................................................32 Hcp ]mXn-sh¥ NpSp-I-´-bpsS Bfl-IY A-Uz. ^nen∏v Fw. {]km-Zv..............................................................36 hmctcJ Icq¿ iin................................................................................................. 49 2011 Pp-hcn 15 / 5
 4. 4. cm-jv{So-b-°mcpw DtZym-K-ÿcpw Agn-a-Xn-°m-cm-sW∂mWv kmwkvIm-cnI mb-I¿ s]mXpsh ]d-bp-∂-Xv. kaqlw hniz-kn-°p-Ibpw AwKo-I-cn-°p-Ibpw sNøp∂ kpK-XIp-am-cn-sb-t∏m-ep-≈h¿ hnizmk h© S-Øn-bm¬ AXv sImSnb Ip‰-Ir-Xy-am-Wv. CØcw Btcm-]W߃ Db- cp-tºmƒ AXnv adp-]Sn ]d-bmpw P-ßsf hkvXp-XIƒ t_m[y-s∏-Sp-Ømpw _‘-s∏-´-h¿°v _m[y-X-bp-≠v. kpK-X-Ip-am-cn-s°-Xnsc Btcm-]-W-ap-b¿∂m¬ P߃°v apºn¬ AXns‚ hkvXpX Fs¥∂v t_m[y-s∏-SpØ-Wsa∂v D]-tZ-in-°p-IbmWv H.-F≥.hnbpw kmwkvImcnI a{¥n-bp-sams° sNtø-≠-Xv. AXnp ]Icw kpK-X-Ip-amcn-s°m∏w A`-b-bn-seØn Ahsc ]n¥p-W®m¬ H.-F≥.hn-bp-sSbpw Fw.F t__n-bp-sSbpw hnizm-ky-X-bmWv CSnbp-∂-Xv. ]mZ-tk-hbpw ]c-kv]cw ]pdw sNmdn-b-epw-sIm≠v tIc-f-Ønse kmwkvIm-cnI temI-sØ-bmsI sslPm°v sNbvXn-cn-°p∂ H.-F≥.-hnbpw kpK-XIp-am-cnbpw AS-ßp∂ kml-Xy-ta-emf kwL-Ønp apºn¬ ]{Xw hmcnI AhX-cn-∏n-°p∂p, ]pXnb sXfn-hp-Iƒ. hm "A`-bbvs°Xncmb A]-hm-Z-°m-tcmSv Ihn-bpsS B⁄ "am n-jmZ' ¬ao-In-bpsS Imh-yss]-XrIhpw Im´n-ep-t]-£n® K¿`n-Wnsb kwc-£n-°p∂ tkh-X-z-cbpw Hcpt]mse kzo-I-cn® hy-‡n-X-z-amWv Ihbn{Xn kpK-XIp-am-cn-bp-tS-sX∂v ⁄m]o-T-tP-Xmhv Hm.F≥.-hn. Ipdp∏v ]d™p. Cu ktlm-Z-cn-bpsS {]h¿Ø-Øn¬ DZm-Ø-amb Akqb-bmWv Xn°p-≈Xv. A`-b-bvs°-Xnsc A]-hmZ {]NmcWw S- Ø p- ∂ - h - t cmSv ]q¿W- a mb [m¿anI i‡n-tbmsS "am n-jmZ' F∂v B⁄m-]n-°p-∂-Xmbn Ihn ]d-™p. a©m- S n- b nse A`b {Kma- Ø n¬ kulrZ kμ¿i-Øn-s-Øn-bXm-bn-cp∂p kmwkvIm-cnI a{¥nbpw H.-F≥.-hn. bpw. 25˛mw h¿j-Øn-tebv°Sp°p∂ A`-bbpsS {]h¿Ø--ßsf A`n--μn°p-Ibpw kºq¿W ]n¥pW hmKvZmw sNøp-I-bp-am-sW∂v a{¥n ]d-™p. A`b {Kma-Øn-se-Ønb hnin-jvSmXn-Yn-Iƒ°p apºn¬ At¥-hm-kn-Ifmb A´- ∏ m- S n- b nse Ip´n- I ƒ BZnhmknrØw Ah-X-cn-∏n-®p. XpS¿∂v ]m´pw s]¨Ip-´n-I-fpsS Icmt´ {]I-S-hp-ap-≠m-bn-cp-∂p. A`-b-bnse At¥hm- k n- I ƒ sbvsXSpØ jo‰pw tXm¿Øpw oe-°p-dn™n ]q°-fpw AXn-Yn-Iƒ°v D]-lm-c-ambn ¬In. kpK-XIp-am-cn°v ]pdta ae-bn≥Iogv ]©m-bØv {]kn-U‚ v hn.-B¿. ca-Ipam-cn, ]©m-b-ØwKw kn‘p-Ip-amcn F∂n-h¿ NS-ßn¬ ]s¶-Sp-Øp. (IS-∏mSv amXr-`qan Zn-]{Xw) 6 / 2011 Pp-hcn 15 -]{Xw ssZzhm-cnI
 5. 5. ne- º q¿ kztZ- i n- n- b mb ]Xn-s-´p- hb-kp≈ tizX F∂ s]¨Ip´n kpK-X-Ip-amcn-s°-Xntc {Inan-¬ tIkpambn tImS-Xn-bn-se-Øn. ]Øv h¿j- ß ƒ°v apºv tizX-bpsS amXmhv A¥-cn®p. A—≥ c≠mw hnhmlw Ign-®p. c≠m--Ω-bpsS t{]cW- b m¬ tizXsb A—≥ Dt]-£n-®p. A—s‚ ktlmZ- c n- b p- s S kwc- £ - W - b n¬ Ign™ tizX A—- t msSm∏w Pohn-°m≥ hnXm IΩo-jn¬ ]cmXn ¬In. tizXsb A—≥ kwc-£n-°W-sa∂v hnXm IΩo-j≥ DØ-c-hn-´p. kpK-X-Ip-am-cn-s°-Xnsc {Inan-¬t°kv kpnXm tZ-h-Zm-kv A `-b F∂ alm-{]-ÿm-sØ XI¿°m-p≈ KqVm-tem-N-bpsS `mK-amWv ]{Xw ssZz-hm-cnI {]kn-≤o-I-cn-°p∂ dnt∏m¿´p-Isf∂v kpK-X-Ip-am-cnbpw kplr-Øp-°fpw {]N-cn∏n°p∂p. IrX-y-amb sXfn-hp-I-tfmsS D∂-bn® Btcm-]-W-߃°v adp-]Sn ]d-bp-∂-Xnp ]Icw sXmSp--ym-b-ß-fn-eqsS c£-s∏-Sm-p≈ {ia-amWv Cu hmZw. Hcp sIm®p s]¨Ip´n KXn-sI´v kpK-X-Ip-am-cn-s°-Xntc {Inan¬ tIkp- a mbn tImS- X n- b n- s e- Ø n- b Xpw ""A`- b sb Is√- d nbp∂hcpsS'' KqVm-tem-N--bpsS `mK-am-tWm-sb∂v {]Xn-tcm-[n-°msØn-b-h¿ ]d-b-Ww. Cu tIkn-m-kv]-Z-amb kw`hw S-∂Xv 2009 hw-_¿ 24 mWv. kpK-X-Ip-am-cn-s°-Xntc UnPn-]n°v ]cmXn ¬Inb-Xv 2009 hw-_¿29 v. AXp-sIm≠p ^e-an-√msX tImS-Xn-bn¬ tIkv ¬In-b-Xv 2010 Unkw-_¿ 18 v. "A`-bsb XI¿°m≥ {ian-°p-∂h¿' C{X-tbsd Bkq-{Xn-X-ambn oßp-sa-∂v kmam--y-_p-≤n-bp-≈h¿ Icp-Xp-tam? -]{Xw ssZzhm-cnI Cu DØ-chv S-∏m-°n-bn-√. tizX tImS- X n- b n¬ tIkv ¬In. tizXsb A—≥ kwc£n-°-W-sa∂v 2009 Pq¨ 8v Xncp-h--¥-]pcw ^Ãv ¢mkv aPn-kvt{S‰v tImSXn DØ-c-hn´p. tIkns‚ XpS¿ S-]Sn-IfpsS `mK-ambn A`-b-bn¬ S∂ Iu¨kn-enw-Kn¬ tizX-bpsS FXn¿I-£n-Iƒ kpK-X-Ip-amcnsb kzm[o-n®v tizXbv°v A]- a m- - I - c hpw `mhn°v tZmj- I - c - h p- a mb Icm- d n¬ _ew {]tbm-Kn®v H∏n-Sp-hn-®p F∂mWv 2010 Unkw-_¿ 10 v tImS-Xn-bn¬ tIkv ¬Inb-Xv. 2011 Pp-hcn 15 / 7
 6. 6. tiz-Xsb ]nXmhv kwc-£n°-W-sa∂v 2009 Pq¨ 8v ^Ãv ¢mkv aPn- k v t {S´v tImSXn DØ-c-hn´p 23˛09-2009 p A`-bbn¬ S∂ Iu¨kn- e nw- K n¬ kpK-X-Ip-amcn FXn¿I-£nI-tfm-sSm∏w tN¿∂v 18 hbkp- I m- c n°v A—- p- a mbn Ahn- l n- X - _ - ‘ - a p- s ≠∂ lo-amb Btcm-]Ww ]cnlm- k - c q- ] - Ø n¬ ]c- k - y ambn D∂-bn-®p. ""n°v A—-tm-sSm∏w InS-°m-t√, A—s‚ IqsS Xma-kn-°-W-sa∂v ]d-bp∂Xv'' F∂v Iu¨kn-enwKv apdn-bn¬ h®v a‰p-≈-h-cpsS ap∂n¬ h®v kpK-X-Ip-amcn s]¨Ip-´n-tbmSv tNmZn-®p. s]¨Ip´n am-kn-I-ambn XI¿∂p. 24-˛09˛-2009 A`-b-bn-te°v hnfn®p hcpØn ho≠pw lo- a mb Btcm- ] Ww kpK- X - I p- a mcn Bh¿Øn°p-Ibpw nb-a-hn-cp-≤hpw tImSXn DØ-chv ewLn-°p∂-Xp-amb Icm-dn¬ H∏n-Sm≥ s]¨Ip-´nsb n¿_-‘n°p-Ibpw sNbvXp. n e-ºq¿ kz-tZ-innbmWv tizX. 2001 sabv amk-Øn¬ tiz-X-bpsS AΩ sI.-F≥. im¥n A¥-cn-®p. A∂v tizXbv°v 10 hb- mWv {]mbw. tiz-XbpsS A—≥ hn.-sI. kptc-i≥ ]p¿hn-hmlw S-Øn. Cu kabw A—s‚ ktlmZcn hn.- s I. cmP- e - £ v a n- b p- t Sbpw `¿Ømhv ‰n.-sI. iin-[-c-t‚bpw kwc£-WØn-em-bn-cp∂p tiz-X. Xncp-h¥- ]p-csØ Hcp kzImcy tlmÃ-en¬ Ignbp∂ tizX Xs‚ Zpc-¥-]q¿Æ-amb Ap-`-h-߃ ]{Xw ssZzhm-cn-I-tbmSv ]d-™p. ""Fs‚ A—v Xncp- h - - ¥ - ] p- c ØmWv tPmen. 2002 sabv amk-Øn¬ A—≥ Fs∂ Xncp- h - - ¥ - ] p- c sØ ho´nte°v sIm≠p h∂p. c≠m-Ω 8 / 2011 Pp-hcn 15 CXns‚ t]cn¬ A—-pambn nc-¥cw Ie- l n- ° p- I bpw CXns XpS¿∂v ho≠pw Fs∂ B‚n-bpsS (A-—s‚ ktlm- Z - c n) kwc- £ - b n- e m- ° p- I bpw sNbvXp. Nn‰-ΩbpsS {Iqc-XIƒ `b∂ A—≥ Fs∂ Dt]-£n-°m≥ n¿_-‘n-Xm-bn. XpS¿∂v 9 h¿j-tØmfw Rm≥ B‚nbp-sSbpw ama-s‚bpw kwc-£-W-bn¬ ne-ºq-cn¬ Ign-™p. ]n∂oSv +2 ]co£ ]mkm-b-Xnv tijw XpS¿ ]T-m-h-iyØn-m-bmWv Rm≥ Xncp-h--¥-]p-c-Øv A—-s-Im-Wm≥ FØp-∂-Xv. F∂m¬ Nn‰Ω Fs∂ A—-tm-sSm∏w Ign-bm≥ Ap- h - Z n- ® n- √ . Rm≥ CXnsXntc hnXm IΩoj-n¬ ]cmXn ¬In. hnXm IΩoj≥ samgn-sb-Sp-Øp. 2009 kpK-X-Ip-am-cn-bpsS ]n.-F. bpw A`-b-bnse a‰ptZym-Kÿcpw n¿_- ‘ - ] q¿Δw Bh- i - y - s ∏- S p- I bpw H∏nSmsX ]pdØp t]mIm≥ Ign-bn-s√∂v a-kn-em-°pIbpw sNbvX s]¨Ip´n H∏n- ´ p. ASpØ Znhkw tizX tImS- X n- b nseØn CXn-s-Xnsc ]cm-Xn-s∏-´p. XpS¿∂v {Inan- ¬ tIkv ¬In. -]{Xw ssZzhm-cnI
 7. 7. tImSXn DØ-chv A´n-a-dn-°m-mbn kpK-X-Ip-amcn Xøm-dm-°nb nba hncp-≤-amb Icm¿ G{]n¬ A©nv Fs∂ A—≥ kwc£n®p sIm≈m-sa∂v hnXm IΩo-jn¬ FgpXn ¬In. c≠m- Ω hnXm IΩo- j - s - X ntc t^m¿´v s]meokv tÃj-n¬ ]cmXn ¬In. A—≥ 2009 sabv 30 v ne- º q- c nse B‚nsb hnfn®v Fs∂ XncnsI FØn°m≥ Bh-iys∏-´p. Cu kabw c≠m-Ω -t^m¨ ]nSn®p hmßn Fs∂ FØn-®m¬ Ipg-∏p-ap-≠m-°psa∂v `ojWns∏Sp-Øn. 2009 Pq¨ menv Rm≥ hnXm IΩojv ]cmXn ¬In. Fs‚ kwc-£WØn-mbn hnXm IΩo-j≥ S-]-Sn-Iƒ Bcw-`n-®p. CXnsØpS¿∂v Fs∂bpw amatbpw (A-—s‚ ktlm-Zcn-bpsS `¿Øm-h) v B‚n-tbbpw A—≥ ho´n¬ Xma-kn-∏n-®p. CXnnSbn¬ c≠m-Ωbv°v ]hn-{Xem¬ F∂ A`n-`m-j-Is‚ klmbw e`n®p. 2009 Pq¨ A©nv sshIn´v Ggp-a-WntbmsS A`n-`m-jIs‚ klm-bn-Ifmb mept]-tcm-sSm∏w c≠m-Ω ho´n¬ IS∂v Fs∂bpw B‚n-tbbpw ASn®p. ama≥ t^m¨ sNbvXXp-kcn®v s]meokv h∂p. - hnXm IΩo-js‚ DØ-chp {]Im-c-amWv R߃ ChnsS Xma-kn-°p-∂Xv F∂v s]meo-kn-tmSv ]d-™p.Cu kabw s]meokns‚ D∂-X-ß-fn¬ n∂v CS-s]-S-ep-≠mbn. Fs∂bpw ama-tbpw B‚n-sbbpw cm{Xn ho´n¬ n∂v Cd°n hn´p. ]hn-{Xem-enpw Iq´¿°p-sa-Xntc A—≥ t^m¿´v s]meokv tÃj-n¬ ]cmXn ¬In. ]hn{Xem¬ s]meo-kns kzm-[o-n®v Cu At-z-jWw n¿Øn hbv]n-®p. am{Xa√ Fn°pw A—- p- s a- X nsc t^m¿´v s]meo- k n¬ ]cmXn ¬In. t^m¿´v s]meokv k¿°nƒ C≥kvs]Iv-S¿ _n. lcn-Ip-am¿ Fs∂bpw A—-tbpw tÃjn¬ hnfn-∏n®p. aIsf neºptcbv°v Xncn®-bv°-W-sa∂pw Cs√-¶n¬ tIsk-SpØv Pbn-ene-S®v A—s‚ tPmen jvSs∏-Sp-Øpsa∂v `oj-Wns∏-Sp-Øn. A—≥ hg-ßm-ØXn-m¬ A—s ]nSn®p sIm≠p t]mbn tÃj-n-en´v a¿±n-®p. ]hn-{X-emepw Nn‰Ωbpw ]dbpw t]mse {]h¿Øn-°m-sa∂v kΩ- X n- ∏ n- ® p. Fs‚ amatbpw B‚ntbbpw tIkn¬s∏-Sp-Øp-sa∂v kn.-sF. `oj-Wn-s∏-Sp-Øn. ama≥ Un.-Pn.-]n. °v ]cmXn ¬In. CXns‚ Atz-jWw S∂v hcsh kn.-sF. lcn-Ip-am-cns as‰mcp Btcm-]-W-Øn¬ kkvs]≥Uv sNbvXp. A—≥ kwc-£n-°Wsa∂v Bh-iy-s∏´v - Rm≥ ^Ãv ¢mkv PpUo-jy¬ aPn-kvt{S‰v tImS-Xn-bn¬ l¿Pn ¬In. Fs∂ A—≥ kwc-£n-°Wsa∂v 2009 Pq¨ 8v tImSXn - CS-°me DØ-c-hn-´p. Cu DØ-c-hnsØpS¿∂v A—-tmsSm∏w Xma-kn-°m-s-Ønb Fn°v `oI-c- -]{Xw ssZzhm-cnI 2011 Pp-hcn 15 / 9
 8. 8. amb Ap-`-h-ß-fmWv D≠m-b-Xv. BsI c≠v apdn-Ifp≈ ^vfm‰n¬ neØp InS-∂mWv Rm≥ Dd-ßn-bn-cp∂-Xv. neØv sh≈-sam-gn-°p-I, `£W Ah-in-jvS߃ hnX-dp-I, ]´n-Wn-°n-Sp-I XpSßn c≠m-Ω `oI-cambn ]oVn-∏n-®p. KXy-¥-c-an-√msX A—≥ Fs∂ tlmÃ-en-em-°n. hnjbw ho≠pw tImS-Xn-bpsS ]cn-KW-bn¬ FØn-bt∏mƒ A`-bbn¬ S-°p∂ Iu¨knenw-Kn¬ ]s¶-SpØv {]ivw ]cn-l-cn-°m≥ Ign-bptam F∂v {ian-°m≥ tImSXn n¿t±-in-®p. kpK-X-Ip-amcn CS-s]-Sp-∂p 2009 sk]v‰w-_¿ 16 v A`-b-bn¬ Iu¨kn-enwKv S-∂p. kpK-X-Ip-amcnbmWv Iu¨kn-enwKv S-Øn-bXv. Rm≥, A—≥, c≠m-Ω, F∂n-h¿°p ]pdta c≠mΩbpsS A`n-`m-jI≥ Knco-jnsbpw N´-hn-cp-≤ambn Iu¨kn-enw-Kn-¬ ]s¶-Sp-∏n-®p. c≠m-Ω ]d-bp∂ Imc-y߃°mWv kpK-XIp-amcn {i≤ ¬In-b-Xv. c≠m--Ω-bpsS A`n-`m-j-Ipw kX-yhn-cp-≤hpw lo-hp-amb Btcm-]-W-߃ Iu¨kn-enwKn¬ D∂-bn®p. Rm≥ Xn°p ]d-bm-p≈Xp IqSn tIƒ°-W-sa∂v n¿_‘w ]nSn-®p. A—-tm-sSm∏w Ign-b-W-sa∂ Fs‚ hm°p-Iƒ kpK-X-Ip-amcn AwKo-I-cn-®n-√. Fs∂ A—≥ kwc-£n°-W-sa∂ hnXm IΩojs‚ DØ-chv Rm≥ Nq≠n°m-´n-sb-¶nepw kpK-X-Ip-amcn ]p—n®p X≈n. Fs∂ Gs‰-SpØp kwc-£n-°Wsa∂ PpUo-jy¬ ^Ãv ¢mkv - aPn-kvt{S´v tImS-Xn-bpsS 2009 HIvtSm_¿ 8 se DØchv kpK-X-Ip-am-cn amn-®n-√. XpS¿∂mWv kpK-X-Ipamcn Xs‚ Xnndw ]pd-sØ-Sp-Ø-Xv. Hcp aIfpw tIƒ°m-m-{K-ln-°m-ØXpw Hcp amXmhn-pw, Hcp sIm®p s]¨Ip-´n-bpsS apJØp tm°n ]d-bm-m-hm-ØXp-am-b lo-amb Btcm-]W߃ ]cn- lm-k-]q¿Δw kpK-X-Ipamcn Ft∂mSv ]d-™p. ""n°v A—-tm-sSm∏w InS-°m-t√ o A—-tmsSm∏w n¬°-W-sa∂v ]d-bp-∂-Xv. Ah¿ `mc-ybpw `¿Øm-hp-a-t√? o amdns°mSp-°-Ww.'' CXm-bn-cp∂p kpK-X-Ip-am-cn-bpsS n¿t±-iw. Rm≥ s]m´n-°c™p sIm≠v Fs‚ `mKw ]d-s™¶nepw kpK-X-Ip-am-cn°v AsXm∂pw _m[-I-am-bn-√. Fs‚ A—s‚ kvtl-Ønpw hm¬k-e-y-Øn-p-ambmWv H≥]Xv -h¿jw ImØn-cp-∂-sX∂pw A[n-Im-cnIƒ°p ap∂n¬ ]cm-Xn-bp-ambn Ae-s™-sX∂pap≈ Fs‚ hm°p-Iƒ Bcpw {i≤n-®n-√. Rmpw Fs‚ A—pw XΩn¬ hrØn-sI-´XcØnse _‘-am-sW∂v - - ÿm]n-°m≥ Ah¿ lmk-y-]q¿Δw {ian®p sIm≠n-cp∂p. Rm≥ XI¿∂p t]mbn. Rm-h-cpsS ap∂n-en-cp∂v s]m´n-°c™p - - nba hncp≤ Icm¿ 2009 sk]v‰w-_c 24 v Fs∂ ho≠pw A`-b-bnte°v hnfn-∏n-®p. kpK-X-Ip-amcn Hcp Icm¿ Xøm-dm-°nbn-´p-s≠∂pw AXn¬ H∏n-S-W-sa∂pw Ft∂mSv n¿_‘n®v Bh-i-y-s∏-´p. Icm¿ hmbn®p tm°nb Rm≥ sR´n-t∏m-bn. AXn¬ Cßs ]d-™n-cn-°p-∂p. ""kptc-is‚ aI-fmb tizX F∂ Ip´n°v BgvNbn¬ Hcp Znh-k-tam, Ah[n Znh-k-ß-fntem ho´n¬ h∂p n¬°phm≥ ]q¿Æ kzm-X-{¥yw D≠m-bn-cn-°p∂-Xm-W.v '' ""B Zn-hkßfn¬ tiz-Xsb Hcp apXn¿∂ bph-Xnbmbn Xs∂ ]cn-K-Wn®v am-y-amb AIew ]men-°p∂-Xnpw {]iv-߃ D≠m-ImsX {i≤n-°p-∂-Xnpw 10 / 2011 Pp-hcn 15 tizXsb A—≥ kwc-£n-°Wsa-∂p≈ tImSXn DØ-chv - kptc-i≥ CXn-m¬ kΩ-Xn-®n-cn-°p-∂p.'' CØcw hy-h-ÿ-I-fp≈ Icm-dn¬ H∏n-Sp-∂-Xnv Rm≥ Xømdm-bn-√. kpK-X-Ip-am-cnbpw Ah-cpsS ]n.-F. bpw A`-b-bnse GXmpw Poh--°mcpw Fs∂ hf™p n∂v hg°p ]d-bmpw H∏n-Sm≥ n¿_-‘n-°mpw XpS-ßn. Icm-dn¬ H∏n-SWsa-∂Xv tImS- Xn-bpsS DØ-chm-sW∂pw A—s‚ tPmen jvSs∏-Sp-sa∂pw kpKX-Ip-amcn Ft∂mSv ]d-™p. KX-y-¥-c-an-√msX Rm≥ H∏n-´p. ASpØ Znhkw Rm≥ PpUo-j-y¬ ^Ãv ¢mkv aPn-kvt{S´v tImS-Xn-bn-te°v t]mbn. aPn-kvt{S-´n-tmSv Ic™p sIm≠v Fn°p-≠mb Zpc-p-`hw Rm≥ hnh-cn-®p. tIkns‚ ASpØ t]mÃnwKnv C°m-cyw ]cn-K-Wn-°m-sa∂v aPn-kvt{S´v ]d-™p. CXns XpS¿∂v 2009 sk]vXw-_¿ 30 v kpK-X-Ip-am-cn-s°-Xnsc Fs‚ ama≥ iin-[-c≥ ]cmXn ¬In. Cu ]cm-Xn-bn¬ s]meokv XpS¿ S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®n-√. XpS¿∂mWv 2010 Unkw-_¿ 18 v PpUoj-y¬ ^Ãv ¢mkv aPn-kvt{S´v tImS-Xn-bn¬ Rm≥ ]cmXn ¬InbXv. Fs‚ A—≥ c≠m-aXv hnhmlw Ign-°p-I-bpw Fs∂ amatmSpw B‚n-tbm-Sp-sam∏w hf-¿Øp-Ibpw sNbvXp. A—s‚ kvtlhpw hm¬k-eyhpw e`n-°p-∂Xn-mbn Rm≥ hnXm IΩo-j-nepw tImS-Xn-I-fnepw Ib-dn-bn-d-ßn. PpUo-j-y¬ ^Ãv ¢mkv aPn-kvt{S´v tImSXn 2009 Pq¨ 8 v Fs∂ ]nXmhv kwc-£n-°-Wsa∂v DØ-c-hn-´p. Cu tImSXn DØ-chv A´n-adn-°p-∂Xn-m-bmWv kpK-XIp-amcn FXn¿I-£n-I-fp-ambn tN¿∂v ]£-]m-X-]-c-hpw nb-a-hn-cp-≤-hpamb Icm¿ Xøm-dm°n Fs∂s°m≠v _e-ambn H∏n-Sn-hn-®Xv. A`b-bnse AZm-eØn¬ n∂v Cd-ßnb Rm≥ Ic™p sIm≠v tImSXn-bn-se-Øn. Fs∂ n¿_-‘n®v A]-am--I-c-amb Icm-dn¬ H∏nSp-hn® Imcyw t_m[n-∏n-®p. XpS¿∂v kpK-X-Ip-am-cn-s°-Xnsc Un.Pn.-]n.°pw ]cmXn ¬In. 2010 Unkw-_¿ 18 v tImS-Xn-bn¬ tIkpw ¬In.'' tizX ]d-™p. -]{Xw ssZzhm-cnI
 9. 9. tizX tImS-Xnbn¬ kpK-XIp-am-cnsb {]Xn tN¿Øp-sIm≠v ka¿∏n® ]cmXn _-lp-am--s¸« Xncp-h--´-]pcw PpUo-j-y ^Ìv ¢mÊv aPn-kvt{S«v tImSXn II apºmsI CMP No. 2798 Xma-kn®p hcp-∂-Xn-m¬ F√m tm´o-kp-Ifpw S-]-SnIfpw Ip‰m-tcm-]n-X¿°v AXp hnem-k-ß-fn¬ Ab-°-Wsa-∂t]-£n-°p-∂p. - tIkn-m-kv]-Z-amb hkvXp-X-Iƒ 1. 2001 sabv amk-Øn¬ Fs‚ AΩ sI. F≥. im¥n acW-s∏-´n-´p-≈Xpw A—≥ {io. hn.sI. kptc-i≥ Fs∂ A—s‚ aqØ ktlm-Zcn {ioaXn hn.-sI. cmP-e-£van, Ah-cpsS `¿Ømhv {io. ‰n.-sI. iin-[-c≥ F∂n-h-cpsS kwc-£-W-Øn¬ ae-∏pdw Pn√-bnse ne-ºq-cnse AhcpsS hk-Xn-bn¬ B°n-bn-´p-≈-Xp-am-Wv. 2. 2002 sabv amk-Øn¬ A—≥ Fs∂ Xncp-h--¥-]p-cØp≈ ho´n¬ Xncn®p sIm≠p h∂n-´p-≈Xpw, A—s‚ c≠mw `mc-ybpw Fs‚ Nn‰-Ω-bp-amb ]n.-hn. Dj Ft∂mSv {IqcX sNbvXn-´p-≈-Xpw, Fs∂ ne-ºq-cn-te°v Xncn®-bv°m≥ Bh-i-y-s∏´v A—-p-ambn XpSsc Ie-ln-®n-´p≈-Xpw, A—≥ Fs∂ ho≠pw ta¬]-d™ ama-s‚bpw B‚n-bp-sSbpw kwc-£WØn-em-°n-bn-´p-≈Xp-am-Wv. - - 3. Nn‰-Ω-bpsS {IqcX `b-s∏´ A—≥ ]n∂o-sSs∂ kz¥w ho´n¬ sIm≠p hcm-Xn-cp-∂n-´p-≈Xpw Dt]-£n®n´p-≈Xpw, Bb-Xn-t∑¬ Rm≥ _lp: tIcf hnXm IΩoj-n¬ ]cmXns∏´n-´p-≈-Xp-am-Wv. 05˛04˛2009 ¬ A—≥ Fs∂ kwc-£n®p sIm≈m-sa∂v hnXm IΩo-j-n¬ FgpXn sImSp-Øn-´p-≈-Xpw, Nn‰Ω Cu Xocp-am--Øn-s-Xnsc hnXm IΩo-jtmSv Ie-ln-®n-´p-≈Xpw, IΩo-js-Xnsc t^m¿´v t]meo-kn¬ ]cmXn FgpXn sImSp-Øn-´p-≈-Xpam-W.v 4. 30˛05˛2009 ¬ A—≥ t^mWn¬ ama-tmSv Fs∂ ho´nse-Øn-°m≥ Bh-i-y-s∏-´n-´p-≈-Xpw, Nn‰Ω t^m¨ ]nSn®p hmßn Fs∂ ho´n-se-Øn-°m-Xn-cn-°m≥ amas `oj-Wn-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xp-am-Wv. ]hn-{X-em¬ Nn‰-Ω-bpambn KqVm-tem-N S-Øn-bn-´p-≈Xp-am-Wv. Rmpw c£nXm-°fpw ho´n-seØnbm¬ kmaq-l-y-hn-cp-≤sc Iq´n Rßsf Ip‰-Icamb _e-{]-tbm-KØn-eq-sSbpw `oj-Wn- bn-eq-sSbpw ne-ºq-cn-te°v Xncn-®-b-bv°mpw ]≤-Xn-bn´n-´p-≈Xp-am-Wv. - 5. h°o-emb ]hn-{X-em¬ sXmgn¬]-camb {Ia-t°-Sp-Iƒ°v _m¿ Iu¨kn-ens‚ S-]Sn-Ifn¬ Ign-bp-∂bmfpw X¿°- hn-jbßfn¬ ]£w tN¿∂v kmaq-lyhn-cp-≤tcbpw Agn- - -- sI.-F≥. tiz-X, 19 hb v : ]cm-Xn-°mcn sI.-F≥. im¥n aIƒ, C/o. ‰n.-sI. iin-[-c≥ Xd-bn¬Xmsg hoSv, ]qt°m-´p-]m-Sw, ae∏pdw Pn√ ˛ 679 332 1. _n.-B¿. ]hn{Xem¬ Dt±iw 40 hb v A—s‚ t]cv Adn-bn√ sP˛328, {]im¥v K¿, t^m¿´v, Xncp-h--¥-]pcw ˛23 2. ]n.hn. Dj, ]n.-hn. mWn-bΩ aIƒ, 49 hb- v, Pn˛116, {]im¥v K¿, t^m¿´v, Xncp-h--¥-]pcw ˛ 23 3. kpK-XIp-am-cn, Dt±iw 65 hb v AΩ t]cv Ad-bn-√. A`-b, AØmWn h©n-bq¿, Xncp-h--¥-]pcw ˛ 35 ta¬ ]d™ ]cm-Xn-°mcn kn.-B¿.-]n.-kn. 190 hIp∏v Ap-k-cn®v t_m[n-∏n-°p∂ ]cmXn ]cm- X n- ° m- c n- b mb Rm≥ Kpcp- X - c - a mb A]- k v a mc (Generalized Tonic & Conic seizures (GTCS) tcmK-Ønv NnIn- ’- b n¬ Ign™p hcp- ∂ Xpw Xm¬°m- e nI hncmaw (intermittant disorientation) Ap-`hn®phcp-∂Xp-am-bXn-m¬ Cr. P.C. 199 hIp∏p Ap-kcn®v c£n-Xmhpw tIknse H∂mw km£n-bp-amb {io. ‰n.-sI. iin-[cs S-]Sn-{I-a߃°v Aph-Zn-°Wsa-∂t]-£n-°p-∂p. - A. B. ta¬ ]cm-Xn-°mcn ta¬ ]d™ hnem-k-Øn¬ Xma-kn®p hcp-∂Xn-m¬ F√m tm´o-kp-Ifpw S-]Sn-Ifpw Cu hnem-kØn¬ Ab-°Wsa-∂t]-£n-°p-∂p. - ta¬ ]d™ Ip‰m-tcm-]n-X¿ ta¬]-d™ hnem-kßfn¬ - - -]{Xw ssZzhm-cnI 2011 Pp-hcn 15 / 11
 10. 10. a-Xn-°m-cm-b t]meo-kp-tZ-ym-K-ÿ-∑m-scbpw CS-s]-SpØn n¿_-‘nX Xocp-am--߃ ASn-t®¬∏n-°p-∂-bmfpw BWv. 6. 01˛06˛2009 ¬ Nn‰Ω KqVm-tem-N--bpsS `mK-ambn IÆqcn-ep≈ IpSpw-_-ho-´n-te-s°∂ `mh-Øn¬ hoSp-hn´v Cdßnt∏m-bn-´p-≈Xpw 05˛06˛2009 hsc Xncn-s®-Øn-bn-´n√m-Ø-Xp-am-Wv. 04˛06˛2009 ¬ A—≥ Nn‰-Ω-bvs°-Xnsc hnXm IΩo-j-n¬ ]cmXn FgpXn sImSp-Øn-´p-≈Xpw Fs‚ nba kwc-£-W-Øn-mbn IΩo-j-≥ S-]-Sn-Iƒ XpS-ßp-Ibpw sNbvXn-´p-ffXp-am-Wv. - - 7. Nn‰-Ω-bpsS {Iqc-X°v ]cn-lmcw Is≠-Øp-∂-Xp-hsc Fs∂ tlmÃ-en¬ Xma-kn-∏n-°m-pw, tlmì Is≠Øp-∂-Xp-h-scbpw c£n-Xm-°-fmb amapw B‚nbpw Fs‚ IqsS ho´n¬ Xma-kn-°mpw n¿_‘n®v A—≥ Rßsf ho´n¬ £Wn®p hcp-Øn-bn-´p-≈-Xp-am-Wv. 8. 05.06.2009 sshIp-t∂cw 7 aWn-tbm-S-SpØv ]hn-{X-em¬ Ft∂bpw c£-I¿Øm-°sfbpw A—s‚ ho´n¬ n∂pw Cd-ßn-hn-Sm-mbn kmaq-l-y-hn-cp-≤-sc-bpw, Nn‰-Ω-sbbpw Pn˛116 te°-b®n-´p-≈Xpw-, FXnscbp≈ sP˛328 ¬ cwKn-co-£Ww S-Øn-bn-´p-≈Xp-am-Wv. - 9. Nn‰Ω ho´n-p-≈n¬ IS∂p h∂v {]tIm-]sam∂pw Xs∂- bn-√msX Fs∂ A]-am-n-°p-∂Xnv ASn-Iei≥ sNbvXn- ´p-≈Xpw Ip‰-Icamb _ew {]tbm-Kn-®n-´p-≈Xpw, hoSnp - shfn-bn¬ X≈m≥ {ian-®n-´p-≈-Xpw, kmaq-l-y-hn-cp-≤¿ hoSnp shfn-bn¬ n∂v `ojWn apg°n _lfw Iq´n-bn´p-≈Xp-am-Wv. - 10. Fs∂ c£n-°m-s-Ønb B‚nsb A]-am-n-°m-mbn Nn‰Ω ASn-I-e-i¬ sNbvXn-´p-≈Xpw hoSnp shfn-bn¬ X≈m≥ th≠n Ip‰-Icamb _e-{]-tbmKw sNbvXn-´p-≈- Xpw Cu kabw ho´n-en-√m-bncp∂ A—-tbpw ama-sbpw Rm≥ t^mWn-eqsS hnhcw Adn-bn-°p-Ibpw sNbvXn-´p≈-Xp-am-Wv. 11. BZyw FØn-t®¿∂ amas Nn‰Ω A]-am-n-°p-I-bpw, Nn‰-Ωbpw kmaq-lyhn-cp-≤cpw tN¿∂v ASn-Ieienv {ian-- - °p-I-bpw, ama≥ ho´n-p-≈n¬ Ibdn IX-Inv Ip‰n-bn´v t]meo-kns t^m¨ sNbvXp hcp-Øp-Ibpw XpS¿∂p≈ _e-{]-tbm-KØn¬ n∂pw t]meokv c£-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNbvXn-´p-≈Xm-W.v 12. ]hn-{X-em¬ aq∂p-m-ep-t]-cp-ambn ho´n-p-≈n¬ AXn-{Ian®p IS-∂n-´p-≈Xpw t]meo-kns‚ km∂n-≤bØn¬ Xs∂ - amas `oj-Wn-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈Xpw, ASn-Ieienv {ian- - ®n-´p-≈Xpw, t]meokv ]hn-{X-em-en-sbpw Iq´p-Im-scbpw ho´np shfn-bn¬ B°n-bn-´p-≈Xpw At-z-j-W--S-]-SnIƒ XpS-ßn-bn-´p-≈Xp-am-Wv. 13. ]hn-{X-em¬ t^m¿´v t]meokv SHO C.I _n lcn-Ip-amdns kzm- [ o- n®v At- z - j Ww n¿Øn- s h- ∏ n®n´p≈Xpw t]meokv n¿t±iw sImSp-∏n®v Ft∂bpw B‚n-sbbpw ama-sbpw cm{Xn 9.30 SpØv ho´n¬ n∂pw Cd-°n-hn-´n´p-≈Xp-am-Wv. 14. 07˛06˛2009 ¬ A—≥ ]hn-{X-em-enpw, Iq´¿°pw-, Nn‰Ωbv°pw FXnsc S-]-Sn-Iƒ FSp-°-W-sa-∂-t]-£n®v t^m¿´v t]meo-kn¬ ]cmXn sImSp-Øn-´p-≈Xpw AXns‚ t]cn¬ kn.-sF. _n. lcn-Ip-am¿ Ft∂bpw A—-sbpw tÃj-n¬ hnfn-∏n®v Fs∂ ne-ºq-cn-te°v Xncn-®-b-°W-sa∂pw As√-¶n¬ A—s‚ t]cn¬ {Inan-¬ tIskSpØv tPmen jvS-s∏-Sp-Øp-sa∂pw, B‚n-sbbpw ama- 12 / 2011 Pp-hcn 15 {]kvXpX Icm-cn¬ H∏n-Sp-hn-°m≥ aPnkvt{S´v DØ-chv ]pd-s∏-Sp-hn-®n-´p-≈-XmsW∂v kpK-X-Ip-amcn Fs∂ sX‰n-[cn-∏n-®n-´p-≈-Xpw, H∏n-´n-s√-¶n¬ aPnkvt{S´v Fs‚ t]cn¬ S-]Sn FSp-°psa∂v `oj-Wn-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈Xpw, F∂n¬ am-knI kΩ¿±w sNep-Ønbn-´p-≈-Xpw, H∏n-´-Xnv tijw am{Xw shfn-bn¬ hcm≥ Ap-h-Zn-®n-´p-≈-Xpam-Wv. sbpw {Inan-¬ tIkn¬ IpSp°n IjvSs∏-Sp-Øp-sa∂pw `oj-Wn-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈Xp-am-Wv. 15. 29˛06˛2009 ¬ ]hn-{X-em¬ Nn‰-Ω-sb-s°m≠v t^m¿´v t]meo-kn¬ B‚n-°pw, ama-pw, A—-p-asa-Xn-cmbn hymP Btcm-]W߃ NpaØn ]cmXn sImSp-∏n-®n-´p-≈Xpw, N´- hn-cp-≤-ambn Nn‰-Ω-bpsS h°m-e-sØ-SpØv M.C. 119/2009 º-dmbn tIkv ^b¬ sNbvXn-´p-≈-Xp-am-Wv. M.C. 119/ 2009 º¿ tIkn¬ _lp: tImS-Xn-bpsS ka≥kv Nn‰Ω ssI∏-‰n-bn-´p-s≠∂ hkvXpX ad®psh®v tImS-Xnsb sX‰n-[-cn-∏n®v A—-s-Xn-cmbn DØ-c-hv tSn-bn-´p-≈-Xpam-W.v 16. {]kvXpX DØ-chns Zpcp-]tbm-Ks∏-SpØn kn.-sF. _n. lcn-Ip-am¿ A—s ]nSn®p sIm≠p t]mbn t]meokv tÃj-n¬ h®v a¿±n-®n-´p-≈Xpw taen¬ ]hn-{X-em-enpw Nn‰-Ω-°p-sa-Xnsc S-]-Sn-Iƒ XpS-cn-s√-∂pw, Ah¿ ]dbp-∂-X-p-k-cn-®p≈ Imc-y-߃ sNbvXp-sIm-≈m-sa∂pw kΩ-Xn-®n-´p-≈Xp-am-Wv. 17. kn.-sF. _n. lcn-Ip-am¿ t^mWn-esS ama-tmSv Fs∂ ne-ºq-cn-te°v Xncn®p sIm≠p s]mbvsIm-≈Wsa∂pw - As√-¶n¬ amapw B‚n°pw FXnsc {Inan-¬ S-]-SnIƒ XpS-cp-sa∂pw `oj-Wn-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xp-am-Wv. kn.sF. _n. lcn-Ip-am-dnpw ]hn-{X-em-en-p-sa-Xnsc S-]Sn-Iƒ At]-£n®v ama≥ Un.-Pn.-]n. °v ]cmXn Ab-®n-´p≈-Xpw, kn.-sF. _n. lcn-Ip-am-dns k¿Δo-kn¬ n∂pw kkvs]‚ v sNbvXn-´p-≈-Xpw, At-z-j-W-hn-t[-b-m°n X¬ÿm-Øp n∂pw am‰n-n¿Øn-bn-´p-≈-Xp-am-Wv. 18. ]n.-Fw.sI. mb-cpsS t]cn¬ sI.F-kv.F®v._n. Atem´v - - sNbvXn´p≈ Pn˛116 º¿ ^vfm‰v A—≥ 1997 ¬ hne°p hmßn-bn-´p-≈Xpw sI.-Fkv.F-®v._n. bn¬ n∂pw hnebm-[mcw In´nb tijw A—s‚ t]cn¬ ssIam‰w sNbvXp sImSpØp sIm≈m-sa-∂p≈ Icm¿ ne-hn-ep-≈-Xpw, ]n.Fw.-sI. mb¿ ac-Ws∏-´n-´p-≈Xp-am-Wv. ]n.-Fw.-sI. mbcpsS `mcy Kncn-P-sb-∂-h-cp-ambn A—≥ {]kvXpX Icm¿ S-Øn-∏n-mbn {ian®p hcp-∂-Xp-am-Wv. 19. ]hn-{X-em¬ ta¬∏d-™hscbpw, Ah-cpsS ASpØ c‡- _-‘-Øn-ep≈ kwÿmsØ Db¿∂ sF.-]n.-F-kv. DtZym-Kÿtbpw kzm-[o-n®v {]kvXpX Icm¿ S-Øn∏v - n¿Øn-sh-∏n-®n-´p-≈Xpw, Fs∂ ne-ºq-cn-te°v Xncn-®bn-®n-s√-¶n¬ {]kvXpX ^vfm‰pw AXnp apS-°nb ]Whpw jvS-s∏-Sp-Øp-sa-∂pw, IqSmsX t]meo-kns‚ `mKØp n∂pw Cnbpw ]oV-߃ XpS-cp-sa∂pw `ojWn-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈Xp-am-Ip-∂p. - -]{Xw ssZzhm-cnI
 11. 11. kw`-hØn¬ KqVm-tem-N S-∂n-´p≈-Xmbpw, AXn¬ kpK-X-Ip-am-cn-bpsSbpw, ]hn-{X-em-en-s‚bpw ]¶n-s∏‰n At-zjn-®v S-]Sn-sb-Sp-°Wsa∂v At]-£n°p∂p. ]hn-{X-emens‚ kl-{]-h¿Ø-I-mb h°o¬ Kncojv N´-hn-cp-≤-ambn 16˛09˛2009 se A`-b-bnse Iu¨kn-enw-Kn¬ Nn‰-Ωtbm-sSm∏w ]s¶-Sp-Øn-´p-≈-Xpw, kpKX-Ip-am-cnsb kzm-[o-n-®n-´p-≈Xp-amWv. 24˛09˛2009 ¬ A—≥ Fs∂ A`b-bn¬ Iq´n-sIm≠p sN∂n-´p-≈-Xpw, kpK-X-Ip-amcn Rmpw A—pw XΩo¬ "am-y-amb AIew' ]men®p sIm≈m-sa-∂pw, A—s‚ ho´n¬ Rm≥ Xma-kn-°n-s√-∂pw, A]Io¿Øn-Ichpw `mhn°v tZmj-Icamb Icm-dn¬ H∏n-Sp-hm≥ n¿_-‘n®n-´p-≈Xpw, Rm≥ nc-kn-®n-´p-≈Xpam-Wv. S-]Sn FSp-°p-sa∂v `oj-Wn-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈Xpw, F∂n¬ am-knI kΩ¿±w sNep-Øn-bn-´p-≈Xpw, H∏n-´Xnv tijw am{Xw shfn-bn¬ hcm≥ Ap-h-Zn-®n-´p-≈-Xp-am-Wv. 24. {]kvXpX kw`-hØn¬ KqVm-tem-N S-∂n-´p-≈Xmbpw, AXn¬ kpK-XIp-am-cn-bp-sSbpw, ]hn-{X-em-en-s‚bpw ]¶ns-∏‰n At-z-jn-®v S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa∂v At]-£n®v Un.-Pn.-]n., kn‰n s]meokv IΩo-jW¿, Fkv.]n. hna≥kv sk¬ F∂n-h¿°v ]cmXn sImSp-Øn-´p-≈-Xpw, kn‰n t]meokv IΩo-j-W¿ G.-kn.-]n. t^m¿´nv n¿t±iw ¬In-bn-´p-≈-Xpw, F∂m¬ CXp hsc At-z-jWw S∂n-´n-√m-ØXp-am-Wv. 25. 17˛06˛2009 ¬ ]hn-{X-em¬ A—s kΩ¿±-Øn-em°n Rm≥ Xma-kn®p hcp∂ teUokv tIm¨sh‚ v tlmÃen-seØn tIkv ]n≥h-en-°Wsa∂v Bh-iys∏´v {]ivw - -D≠m-°n-bn-´p-≈Xpw, 24˛9˛2009 ¬ Fs∂-s°m≠v _e-ambn H∏n-Sp-hn-®n-´p≈ Icm-dnse Zp qN-Iƒ sIm≠v tlmì A[n-Im-cn-I-fnepw a‰v At¥-hm-kn-I-fnepw Fn°pw A—pw Ah-a-Xn∏v D≠m-°n-bn-´p-≈-Xm-Wv. 26. Rm≥ tlmì Hgn™p t]mI-W-sa∂v Bh-i-y-s∏´v tlmì A[n-Im-cn-Ifpw At¥-hm-kn-Ifpw kΩ¿±w sNep-Øn-bn-´p-≈Xpw, A]-kvam-cØnv NnIn-’bn¬ Ignbp∂ Fn°v ne-ºq-cn-te°v t]mtI≠n h∂n-´p-≈-Xpw, 22˛06˛2009 ¬ ho≠pw A]-kvam-c-_m-[-bn¬ hoWv ]cnt°‰v Bip-]-{Xn-bn¬ NnIn-’-bn¬ Ign-tb≠n h∂n-´p≈-Xp-am-Wv. 27. kΩ¿±- ß ƒ XpS¿∂- X n- m¬ ISpØ am- k nI kwL¿jw ImcWw Fn°v ho≠pw A]-kvam-c-_m[ D≠m-bn-´p-≈Xpw, Bip-]{Xn-bn¬ NnIn-’bn¬ Ign-tb≠n h∂n´p-≈-Xpw, KX-y-¥-c-an-√msX Rm≥ as‰mcp tlmÃen-te°v Xmakw am‰n-bn-´p-≈-Xp-am-Wv. 20. ta¬∏-d™ `oj-Wn-Isf sNdp-°m≥ Ign-hn-√mØ A—≥ ]hn-{X-em-en-s‚bpw Nn‰-Ω-bp-sSbpw kΩ¿±-߃°v hgßn M.C. 90/2009 tIkv ]n≥h-en-°m-pw, Kncn-Psb∂ kv{Xobp-ambn HØp-Xo¿∏v kw`m-jWØnv sN√p-hmpw - n¿_-‘n-°p-I-bpw, RmXv nc-kn-°p-Ibpw sNbvXn´p-≈Xm-Wv. Fn-s°-Xn-cmb Imc-y߃ sNøm≥ A—≥ ]hn-{X-em-en-s‚bpw Nn‰-Ω-bp-sSbpw D]-I-c-W-ambn amdnbn-cn-°p-Ibm-Wv. - 28. Fs∂bpw A—-sbpw XΩn¬ {Iqc-ambn A]-Io¿Øns∏-SpØn am-kn-I-am-bn AI-‰n-bn-´p-≈-Xpw, Fs∂ Xncph--¥-]p-cØp n∂pw Xncn-®-b°mp≈ KqVm-tem-N-bpw, `oj-Wnbpw XpS¿∂pw SØn hcp-∂-Xm-Wv. 21. ]hn-{X-em-ens‚ kl-{]-h¿Ø-I-mb h°o¬ Kncojv N´-hn-cp-≤ambn 16˛09˛2009 se A`-bbnse Iu¨kn-enwKn¬ Nn‰-Ω-tbm-sSm∏w ]s¶-Sp-Øn-´p-≈-Xpw, kpK-X-Ipam-cnsb kzm-[o-n-®n-´p-≈-Xp-am-Wv. 24˛09˛2009 ¬ A—≥ Fs∂ A`-b-bn¬ Iq´n-sIm≠p sN∂n-´p-≈-Xpw, kpK-XIp-amcn Rmpw A—pw XΩo¬ "am-y-amb AIew' ]men®p sIm≈m-sa-∂pw, A—s‚ ho´n¬ Rm≥ Xma-kn°n-s√-∂pw, A]-Io¿Øn-I-chpw `mhn°v tZmj-I-c-amb Icm-dn¬ H∏n-Sp-hm≥ n¿_-‘n-®n-´p-≈Xpw, Rm≥ nckn-®n-´p-≈Xp-am-Wv. - I.P.C. 120-B, 500, 506 F∂o hIp-∏p-Iƒ {]Im-c-ap≈ Ip‰ßƒ XpS¿∂pw sNbvXp hcp-∂-XmWv. 22. {]kvXpX Icm-dn¬ H∏n-SmsX ]pdØp h∂ Fn°v A]-I-cn-Nn-X-cmb Nne¿ am¿K-X-S w sNbvXn-´p-≈-Xpw, Ip‰-I-c-amb _e-{]-tbmKw SØn A`b sk‚-dn¬ Aym-b-X-S-¶-en¬ sh®n-´p-≈-Xpw, Icm-dn¬ H∏n-SmsX shfn-bn¬ hnSn-s√∂v `oj-Wn-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈Xp-am-Wv. 23. {]kvXpX Icm-cn¬ H∏n-Sp-hn-°m≥ aPn-kvt{S´v DØ-chv ]pd-s∏-Sp-hn-®n-´p-≈Xm-sW∂v kpK-XIp-amcn Fs∂ sX‰n[-cn-∏n-®n-´p-≈Xpw, H∏n-´n-s√-¶n¬ aPn-kt{S´v Fs‚ t]cn¬ v -]{Xw ssZzhm-cnI ta¬ ]d™ Ip‰m-tcm-]n-X¿ C¥y≥ in£m nb-a-Øn-se, I.P.C. 120-B, 348, 355, 357, 448, 500, 501, 506. F∂o hIp∏p-Iƒ {]Im-c-ap≈ Ip‰-߃ sNbvXn-´p-≈-Xm-Wv. km£n-Iƒ : 1. ‰n.-sI. iin-[-c≥, 2. ‰n.-sI. cmP-e£van, ‰n.-sI. iin-[cs‚ `mc-y, Xd-bn¬Xmsg hoSv, ]qt°m-´p-]mSw, ae∏pdw Pn√-, ]n≥ : 679 332 AXn-m¬ _lp-am-∏´ tImS-Xn-bpsS Zb-hp-≠m-bn ta¬ ]d™ Ip‰m-tcm-]n-X¿°pw km£n-Iƒ°pw ka≥kv Ab°-Wsa-∂pw, Ip‰m-tcm-]n-Xsc hnNm-cWbv°v hnt[-bcm-°W- sa∂pw Xmgva-bmbn At]-£n-°p-∂p. hnNm-c-W°p tijw _lp-am--s∏´ tImS-Xn-bpsS Xocpamw Ap-k-cn®v A]-Io¿Øn-I-c-amb {]kvXpX Icm-dns‚ A®-Sn-°-s∏-´n-´p≈ ]I¿∏pIƒ Cr.PC. 455 hIp∏v Ap-kcn®v in-∏n-°-W-sa∂pw Xmgva-bmbn At]-£n-°p-∂p. F∂v 2010 Unkw-_¿ 18 v sI.-F≥. tizX 2011 Pp-hcn 15 / 13
 12. 12. hnh-cm-h-Imi IΩo-j-Wsd kzm[o-n-°m≥ kpK-X-Ip-amcn XymKaq¿Øn- I ƒ bn- ° p∂ A`bbv°v k¿°m¿ ]W-Øn-eqsS X߃ S-Øp∂ {]h¿Ø--߃ shfn-s∏-SpØm≥ `b-am-Wv. hnh-cm-h-Im-i-n-b-a-{]Imcw ]{Xw ssZz-hm-cnI tNmZn® tNmZ-y߃°v A`b A[n-Ir-X¿ ¬Inb adp]Sn ImWp-I. ChnsS hnh-c-߃ shfns∏-Sp-Øm-Xn-cn-°m-p≈ hy-{KX Im´p-∂Xv F¥n-m-sW∂v hni-Zo-I-cn-°m≥ A`b A[n-Ir-X¿ Xøm-dm-h-Ww. C¥-y≥ Pm-[n-]-XyØnse hnπ-h-I-c-amb ]cn-h¿Ø-am-bn-cp-∂p hnh-cm-h-Imi nb-aw. ]ucs‚ s]mXphnh-c-߃ Adn-bm-p-≈ Ah-Im-i-Ønv Cu nbaw A-¥-km-≤-y-XIƒ Xpd-∂p. kpXm-cyXbpsS {]Im-isØ `b-s∏-Sp-∂Xm-cm-Wv? X´n-∏p-- Iƒ S-Øp-∂-hcpw Fs¥-¶nepw ad®p hbv°p--∂-h-cp-amWv Cu nb-asØ `b-s∏-Sp-∂-Xpw, GXp-hn-t[-bpw hnh-c-߃ aqSn hbv°m≥ {ian-°p-∂-Xpw. XymKaq¿Øn-Iƒ bn-°p∂ A`-bbv°v k¿°m¿ ]W-Øn-eqsS X߃ S-Øp∂ {]h¿Ø-߃ shfn-s∏-Sp-Øm≥ `b-am-W.v hnh-cm-hIm-in-ba{]-Imcw - ]{Xw ssZz-hm-cnI tNmZn® tNmZ-y-߃°v A`b A[n-Ir-X¿ ¬Inb adp-]Sn ImWp-I. ChnsS hnh-c߃ shfn-s∏-Sp-ØmXn-cn-°m-p≈ hy-{KX Im´p-∂Xv F¥n-m-sW∂v hni-Zo-I-cn°m≥ A`b A[n-Ir-X¿ Xøm-dm-h-Ww. CXnt°mƒ sR´n-°p∂ hkvXpX Cu hnh-c-߃ ¬Im-Xn-cn-°m≥ kpK-X-Ip-amcn Xs∂ hnh-cm-Imi IΩo-jWsd kzm-[o-n®p F∂-Xm-Wv. nb-a-hn-cp-≤-amb Cu adp-]-Sns°-Xntc ]{Xw hnh-cm-Imi IΩo-j-W¿°v ]cmXn ¬In. hnh-c-߃ tcn´v ]cn-tim-[n-°m≥ kabw ¬Iptam F∂mcm-bm≥ A`b AUvan-n-kvt{S-‰ohv Hm^o-k¿ Ipcp-hn-fsb t^mWn¬ _‘-s∏-´-t∏mƒ ""n߃°v hnh-c-߃ ¬tIs≠∂v hnh-cm-hImi IΩo-jW¿ ]d™n´p-≠v F∂mWv adp- ]Sn ¬In-b-Xv. ]{Xw hmcn-I-bpsS {]Xn-n[n tcn´v hnh-cm-h-Imi IΩoj¿ hn.-hn.-Kncnsb I≠-t∏mƒ At±-l-Øns‚ adp-]Sn C{]Im-cam-bn-cp∂p. ""kpK-XIp-amcn Fs∂ hnfn-®n-cp-∂p. ¬Im≥ _p≤n-ap-´p-≈ Imc-y-߃ tNmZn-°p∂p F∂v ]d-™p. ]{Xw ssZz-hm-cn-I-bn¬ n∂m-sW∂v Rm≥ Adn-™n-√. hnh-cm-hImi nba {]Im-cap≈ D]-tZiw sImSp-°p-I am{X-amWv Rm≥ sNbvX-Xv, hnh-c-߃ ¬tI-≠∂v ]d™n´n-√.'' efn-X-ambn ¬Im-hp∂ hnh-c-߃ ¬Im-Xn-cn-°m≥ F¥nv kpK-X-Ip-amcn hnh-cm-h-Imi IΩo-j-Wsd kzm[o- 14 / 2011 Pp-hcn 15 n®p? Ip‰ IrXy-߃ ]nSn-°s∏-Sp-sa-∂m-bt∏mƒ GXv hnt[bpw c£-s]-Sm≥ {ian-°p-I-bmWv kpK-X-Ip-am-cn. Cu kw`h-Øn¬ n∂p Xs∂ kpK-X-Ip-am-cnbpw A`b A[n-Ir-Xcpw kX-ysØ F{X am{Xw `b-s∏-Sp∂p F∂v hy-‡-am-Wv. -]{Xw ssZzhm-cnI
 13. 13. A-`b mZw Pq¨ 2010 ¬ {i≤m-`-h--Øns‚ S-Øn-∏np≈ ]Ww ssI∏-‰n-b-Xmbn {]kn-≤o-I-cn® tcJ A`b {Kma-Ønse sI´n-S-n¿ΩmW-Øn¬ h≥ X´n∏v X t®m´v Imhnse A`-b-bpsS tImw]u-≠n¬ {i≤m-`hw F∂ ]p-c-[n-hmk `hw n¿Ωn-°m≥ kwÿm k¿°m¿ 2008 ¬ 25 e£w cq] ¬In. CXnv ]pdsa A`bm ^≠n¬ n∂pw 15 e£w cq] IqSn tN¿Øv 40 e£w cq] lm_n-‰m‰v {Kq∏v sNb¿am≥ i¶-dnv Iymjv sN°mbn ¬In. Cu XpI-bpsS nIpXn A`-b-bpsS ^≠n¬ n∂v AS-bv°pIbpw sNbvXp. 2010 PqWn¬ 10,20,600 cq] {i≤m-`-hs‚ SØn-∏n-mbn A`b A[n-Ir-X¿ ssI∏-‰n. Cu CS-]m-Sn¬ Xmsg-∏-d-bp∂ nba ewL--ßfp≠v. 1. A`-b-bpsS FIvkn-Iyq-´ohv IΩ‰n Xocp-am--{]-Im-c-ambn-cp-∂n√ lm_n-‰m-‰ns n¿ΩmW GP≥kn-bmbn sXc-s™Sp-Ø-Xv. kpK-X-Ip-am-cn-bpsS GI ]£o-b-amb Xocp-am--ambn-cp∂p CXv. CXp-sIm≠v Xs∂ A∂sØ A`bm {]knU‚ v tUm.-cm-[m-Ir-jvW-]n≈ CXv kw_-‘n® ann-‰vkn¬ H∏p h®n-√. 2. `oa-amb XpIbv°v Iymjv sN°v ¬Im≥ ]mSn-√. CXv nIpXn sh´n-∏npw I≈-∏W CS-]m-Snpw hgn-h-bv°p-sa-∂Xn-m¬ Ccp-]-Xn-m-bncw cq]bv°v apI-fn-ep≈ XpI Iymjv sN°v ¬Im≥ ]mSn-s√∂v hyh-ÿ-bp-≠v. A`-b-bpsS 2009 am¿®v 29 se FIvkn-Iyq-´ohv IΩ‰n 2000 cq]bv°v apI-fn¬ A°u≠v t]bo sN°p-Iƒ am{Xta ¬Imhq F∂v Xocp- -]{Xw ssZzhm-cnI am-n-®n-cp-∂p. 3. sI´nS n¿Ωm-W-Øns‚ FÃn-ta‰v FIvkn-Iyq-´ohv IΩ‰n AwKo-I-cn-®n-cp-∂n-√. kpK-X-Ip-am-cnbpw i¶dpw XΩnep≈ GI ]£o-b-amb CS-]m-Sm-bn-cp∂p CXv. 4. k¿°m¿ ^≠n¬ n¿Ωn-°p∂ sI´n-S߃°v k¿°m¿ hnh£n®ncn-°p∂ hyh-ÿ-Iƒ _m[-I-am-Wv. lm_n-‰m‰v {Kq∏ns k¿°m¿ sI´nS n¿Ωm-Wßfn¬ sS≠¿ hyh-ÿ- bn¬ n∂v Hgn-hm-°n-bn-´p-≠v. F∂m¬ FÃn-ta‰v Xøm-dm°n k¿°m¿ hIp-∏nse FIvkn-Iyq-´ohv F©n-o-b¿k¿´nss^ sNøp-Ibpw 20iX-amw am{Xw ap≥Iq¿ ]Ww ¬Ip-Ibpw {i≤m-`-hw kw_-‘n® A`b hm¿jnI dnt∏m¿´nse ]cm-a¿iw 2011 Pp-hcn 15 / 15
 14. 14. F A`-bpsS ap≥ {]kn-U‚ v tUm.-cm-[m-Ir-jvW-]n≈ Cu CS-]m-Snse {Ia-t°-Sp-Iƒ Nq≠n-°m´n ¬Inb IØpIƒ sNøpw. ap≥Iq¿ XpI- b psS 90 iX- a m- w- t Pmen ]q¿Ønbmbm¬ am{Xta ASpØ 20 iX-amw ¬Ip-Ibp-≈q. A`-b-bn¬ Cu hyh-ÿ-I-sf√mw ewLn®v 40 e£w cq] ap≥Iq¿ ¬In. 5. thK-Øn¬ ]Wn-Xo¿°mmWv ]Ww ap≥Iq¿ hmßnbXv F∂mWv B¿°n-sSIv‰v i¶-dns‚ hni-Zo-I-c-Ww. F∂m¬ CXv sX‰m-Wv. 2008 Bcw-`tØmsS n¿Ωm-Wamcw-`n® {i≤m `hw CtX-hsc {]h¿Øn®v XpS-ßn-bn-´n√. Bdv amkw apºv ]Wn-Xo¿∂p F∂mWv Ah-Im-i-s∏Sp-∂sX-¶nepw CXv kw_-‘n® hnh-c-߃ A`b A[nIr-X¿ ad®v hbv°p-I-bm-Wv. 6. nIp-Xn-Iƒ A`b A°u-≠n¬ n∂v AS-®-Xnv B¿°n-sSIv‰v i¶¿ hnNn-{X-amb hni-Zo-IcWamWv ¬Ip- - ∂-Xv. A`-b-bv°p-≈n¬ n∂v sI´nS n¿Ωm-W-Øn-m-hiy-amb km[--߃ hmßp-Ibpw tPmen-°m¿°v Iqen sImSp-°p-Ibpw sNbvXXn-m¬ A`-b-bmWv nIpXn sImSpt°-≠-sX∂v i¶¿ ]d-bp-∂p. Xm≥ I¨k¬´‚ v am{X-am-sW∂pw i¶¿ hni-Zo-Icn-°p-∂p. Aß-s-sb-¶n¬ ap≥Iq¿ 40 e£w cq] ssI∏-‰n-b-sX-ß-s-sb∂ tNmZyØnv DØ-c-an-√. ""bYm¿∞-Øn¬ Rm≥ A`-b-bpsS h¿°v tIm¨{SmIvSv FSp-Øn-´n-√. tm t{]m^n‰v tm tem v hy-hÿbn¬ sNbvXp Xo¿°p-I-bm-bn-cp-∂p. Rm≥ hmßn® I¨kƒ´nwKv ^o Fs‚ ÿm]-Øns‚ A°u-≠n¬ tcJ-s∏-SpØn ssZw-Zn coXn-Iƒ°-p-k-cn®v AXns‚ SmIvkv lm_n-‰m‰v AS-®n-´p-≠m-hpw. F∂m¬ 40 e£w cq]-bpsS n¿ΩmWw A`-b-bn¬ S-°p-tºmƒ tPmen-°m¿°v sk‰n¬ h®p Xs∂ tcn´v Iqen sImSp°pw ˛ sa‰o-cn-b¬kv hmßpw ˛ A`b sNe-h-gn-°p∂ ]W-Ønv A`b Xs∂-bt√ SmIvkv AS-t°-≠-Xv?'' (B¿°n-sSIv‰v i¶¿) 16 / 2011 Pp-hcn 15 "" n°v A`- b - b p- a mbn ]tcmj _‘-am-Wp-≈-Xv. {]X-y-£Øn¬ Rm≥ kpK-X-Ip-amcn So®-dpambn _‘-s∏-´mWv {]h¿Øn-°p-∂Xv. A`-b-bn¬ ap≥]v S-∂n-cp∂ n¿ΩmW {]h¿Ø--߃ ]eXpw Znim-t_m-[an-√m-Ø cq]-I¬∏-tbmSp IqSn-b-h-bm-bn-cp-∂p. Aß-s-sbmcp i¶¿ L´-Øn-emWv Rm≥ A`-b-bp-ambn (B¿°nsSIv‰v) _‘-s∏-Sp-∂-Xv. Ipd®p IqsS {]IrXn-tbm-Sn-W-ßp∂ n¿Ωm-W-co-Xn-bn-emWv Rm≥ cq]I¬∏--Iƒ S-Øn-b-Xv. a¨I´ sIm≠v Hcp lmfpw CjvSn-I-sIm-≠v {i≤m-`-hpw ]Wn-Xp. GI-tZiw 5000 kvIz-b¿ ^o‰v BWv sI´n-S-Øns‚ Gcn-b. AXv Bew-_-lo-¿°pw Ai-c-W¿°pw th≠nbp≈ Hcp tUm¿sa-{Sn-bm-Wv. F∂m¬ cq]-I¬∏-bpsS {]tX-y-IX sIm≠v Hmtcm h-y-‡nbpw Hcp Pm-ebpƒs∏sS ¬In ]c-am-h[n ss{]hkn ¬In-bn-´p-≠v. Ah¿°mbn Sp-ap-‰w, tIm¨ C‚-dm-IvSohv kvs]bvkv F∂n-hbpw Hmtcm tImWnepw ]c-am-h[n kz-Im-cyXbpw -{]Zmw sNbvXn-´p-≠v. sI´nSw ]Wn ]cm-a-h[n thK-Øn¬ ka-b-_-‘n-Xambn ]q¿Øn-bm-°m≥ th≠n-bmWv Iymjv sN°v hmßnb-X.v sI´nSw ]Wn ]q¿Øn-bm-°m≥ 18 amk-Øn¬ Xmsg ka-bta Rm≥ FSp-Øn-´p-≈q. F∂m¬ DXvLm-SØnv Btcm-K-y-a{¥n {ioa-Xn-bp-tSbpw hn.-kv. A®p-Xm--μt‚bpw kabw e`n-°m≥ th≠n GI-tZiw 6 amktØmfw kabw ImØn-cp-∂p. Ct∏mƒ DXvLm-Sw Ign™n´v mtem At©m amk-am-bn. F¥mWv Bfp-Isf Xma-kn-∏n-°m≥ XpSßmØsX∂v Fn-°-dn-bn-√. tm t{]m^n‰v tm temkv coXn-bn-emWv Rm≥ n¿ΩmW {]h¿Ø--߃ S-Øp-∂-Xv. Hcp em`hpw FSp-°m-dn√. F∂m¬ cq]-I¬∏-°pw a‰p-ambn Hcp I¨kƒ´nwKv ^okv hmßn-°pw. A°u≠v t]bo sN°p-Iƒ amdn ]W-ambn hcm≥ ka-bsa-Sp-°pw. AXpsIm-≠mWv Iymjv sN°v hmßn-°m≥ Xocp-am-n-®-Xv. BZyw A`-b-°-IØv Aßs 40 e£w cq]°v Iymjv sN°v Xcp-∂Xv icn-bmtWm F∂ N¿® Db¿∂p h∂ncp∂p. F∂m¬ ka-b-_-‘n-X-ambn ]Wn ]q¿Ønbm-°m≥ th≠n HSp-hn¬ Iymjv sN°v Xcn-I-bm-bn-cp∂p. tUm. cm[m-Ir-jvW-]n≈ Hcp ]cm-Xn-bn¬ Rm≥ 40 e£w cq] Iymjv sN°v hmßn-b-Xv nb-a-hn-cp-≤-amsW∂v ]d-bp-Ibp-≠m-bn. F∂m¬ Rm≥ Iymjv sN°v hmßp∂ ImeØv At±-lhpw A`-b-bpsS `mc-hm-lnbm-bn-cp-∂p. At±lw sN°n¬ H∏n-´p-´pt≠m Fs∂-n°v hy-‡-a-√. F∂m¬ kpK-X-Ip-amcn So®¿°p ]pdta a‰p H∂p c≠p `mc-hm-ln-Ifpw sN°n¬ H∏n-´n-cp-∂p. bYm¿∞- Ø n¬ Rm≥ A`- b - b psS h¿°v tIm¨{SmIvSv FSp-Øn-´n-√. tm t{]m^n‰v tm tem v hy-h-ÿ-bn¬ sNbvXp Xo¿°p-I-bm-bn-cp-∂p. Rm≥ hmßn® I¨kƒ´nwKv ^o Fs‚ ÿm]--Øns‚ A°u-≠n¬ tcJ-s∏-SpØn ssZw-Zn coXn-Iƒ°-pk-cn®v AXns‚ SmIvkv lm_n-‰m‰v AS-®n-´p-≠m-hpw. F∂m¬ 40 e£w cq]-bpsS n¿ΩmWw A`-bbn¬ S-°p-tºmƒ tPmen-°m¿°v sk‰n¬ h®p Xs∂ tcn´v Iqen sImSp°pw ˛ sa‰o-cn-b¬kv hmßpw ˛ A`b sNeh-gn-°p∂ ]W-Ønv A`b Xs∂-bt√ SmIvkv ASt°-≠-Xv?'' B¿°n-sSIv‰v i¶¿ ]d™p. -]{Xw ssZzhm-cnI
 15. 15. Hcp ]≤Xn; ]e DZvLm-Sw 25 e£w ^≠v In´n. sI´n-S-ap-≠m°n. {]h¿Ø sNehv 10 e£w In´n. F∂n´pw ]≤Xn IS-em-kn¬ {i≤m `hw ]≤Xn 2006 HIvtSm-_¿ 15 v DZvLm-Sw sNbvXXm-bp≈ A`-b-bpsS 2007 hm¿jnI dnt∏m¿´nse `mKw. {i≤m `hw ]≤Xn 2010 Pq¨ aq∂nv ho≠pw apJy a{¥n DZvLm-Sw sNøp-∂-Xns‚ hm¿Ø (A-`b mZw Pq¨ 2010) {i≤m `hw 2010 BZyw {]h¿Øw Bcw-`n-°p-sa∂p≈ 2010 se A`b hm¿jnI dnt∏m¿´nse `mKw (t]Pv 10) 2007 ¬ kwÿm k¿°m¿ {i≤m `hw n¿Ωm-W-Øn-mbn 25 e£w cq] Ap-h-Zn-®p. A`-b-bpsS ^≠n¬ n∂pw 15 e£w tN¿Øv 40 e£w cq] lm_n-‰m-‰nv Iymjv sN°v ¬In. 2008 Bcw-`-Øn¬]Wn XpS-ßn. ]Wn thK-Øn¬ Xo¿°m≥ Iymjv sN°v ¬In F∂mWv hmZw. ]Wn Xo¿∂Xv 2009 PqWn¬. DZvLm-S--Ønv ]ns∂bpw Hcp h¿jw IqSn. {]h¿Ø--Ønv kwÿm k¿°m¿ 1020600 cq]bpw ¬In. CXnv tijhpw Bdp amkw Ign™p. ]≤Xn IS-em-kn¬Øs∂. -]{Xw ssZzhm-cnI 2011 Pp-hcn 15 / 17
 16. 16. tÉv _m¶v Hm^v C¥-ysb ]‰n®v sdbn≥ hm´¿ lm¿h-ÃnwKv Ipgn Iº-yq-´¿ ]cn-io-e {]l-kw tÉv _m¶v Hm^v {Smh≥Iq-dns ]‰n-°m≥ _mKv n¿ΩmW bqWn‰v sd bn≥hm-´¿ lm¿h-Ãnw-Knv kpK-X-Ip-am-cnbpw aIfpw am{X-amWv {]h¿Ø--߃°v tÉv _m¶v Hm^v C¥y ¬In-bXv ]Xn-©c e£w cq]-bm-Wv. kpK-X-Ip-amcn So®- d psS {]nb- s ∏´ tIm¨{Sm- I v S ¿ lm_n- ‰ m‰v i¶- d nsØs∂ ]Wn G¬∏n-®p. {i≤m- `-h--Ønv kao]w Hcp Ipgn IpØn kna‚n-´p. Cu IpgnbmWv sdbn≥ hm-´¿ lm¿h-ÃnwKv πm‚ ! v Hm¿°nUv Irjn apX¬ Iº-yq-´¿ ]cn-io-ew hsc ofp∂ IS-emkv ]≤Xn-I-fn-eqsS k¿°m¿ ÿm]--ß-fn¬ n∂v ]Ww ASn®p am‰p-∂-XnmWv A`b A[n-IrX¿ Xm¬]cyw Im´p-∂Xv. ]e t]cn¬ ]e t{]mP-IvSp-Iƒ ¬In ]Ww tSpw. t]cnp th≠n Hcp t_m¿Uv hbv°pw. [-k-lmbw hmßn°gn-™m¬ {]h¿Ø-w nebv°pw. A`b{Kma-Øn¬ Hcp Iº-yq-´¿ ]cnio-e tI{μw XpS-ßm≥ [-k-lmbw ¬In-bXv tÉv _m¶v Hm^v C¥-y-bmWv. klmbw ssI∏‰n Iº-yq-´-dp-Iƒ hmßn. ]n∂oSv Cu Iº- y q- ´ - d p- I ƒ Hm^okv D]-tbm-KØn-s-Sp-Øp. sI´nSw amk-ß-fmbn AS-®n-´n-cn-°p-∂p. Fkv._n.-sF. ¬Inb ]Ww kzm-l! AØm-Wn-bnse kv{XoIƒ°v ]cnio-ew ¬Im-mWv _mKv n¿ΩmW bqWn‰v Bcw-`n-®X.v [-klmbw ¬InbXv tÉv _m¶v Hm^v {Smh≥Iq¿. Ct∏mƒ HSn™ t_m¿Up am{Xw _m°n. A`-bbpsS Ncn{Xw ]cn-tim-[n-®m¬ tI{μ- ˛ - k w- ÿ m k¿°m- c p- I - f psS klmb-tØmsS Hm¿°nUv Irjn apX¬, Huj[-tØm´w hsc-bp-≈ nc-h[n ]≤Xn-Iƒ S-∏m°nbn´p-≠v. e£-ß-fpsS ^≠v ssI∏-‰nb Cu ]≤-Xn-I-sfm∂pw Ct∏mƒ A`-b-bn¬ ne-hn-en-√. {]Jym-]n-°p∂ ]e ]≤-Xn-Ifpw F¥p-sIm≠v A`-bbn¬ S-∏m-Ip-∂n√ F∂v Nn¥n-t°-≠-Xp-≠v. A`-b-bn¬ k∂≤ {]h¿Ø-I-cn√ F∂Xp Xs∂ Imc-Ww. ap≥Ime {]h¿Ø-I-sc√mw ]e Imc-W-ß-fm¬ ]pd-Øm-°-s∏-´p. kpK-XIp-am-cnbpw aIfpw am{X-amWv {]h¿Ø--߃°v Np°m≥ ]nSn-°p-∂Xv. a{¥n-am-scbpw DtZym-K-ÿ-scbpw A`-b-bn¬ sIm≠p-h∂v AmY _mescbpw Ai-c-W-scbpw ImWn®v alØmb ]≤-Xn-Isf°pdn®v {]Jym-]w SØn ^≠v tSp∂ Xncn-a-dn-bmWv Chn-sS. 18 / 2011 Pp-hcn 15 Np°m≥ ]nSn-°p-∂X. a{¥n-am-scbpw DtZym-Kÿscbpw A`- v - b-bn¬ sIm≠p-h∂v AmY _me-scbpw Ai-c-W-scbpw ImWn®v al-Ømb ]≤-Xn-Isf°pdn®v {]Jym-]w SØn ^≠v tSp∂ Xncn-a-dn-bmWv Chn-sS. {]h¿Øn-°mØ Iºyq-´¿ {Sbn-nwMv C≥Ãn-‰yq´v t_m¿Uv am{X-ap≈ _mKv n¿ΩmW bqWn‰v -]{Xw ssZzhm-cnI
 17. 17. kpman ^≠v ]ncn®p; hI-am‰n, Ct∏mgpw ]eni ]‰p∂p cmPy-Øns‚ ITn ]co-£W L´-Øn¬ kpman dneo^v ^≠mbn kpK-XIp-amcn ]ncn-s®-SpØ ]Ww ZpcnX _m[n-Xcn¬ FØn-bn-√. 2010 epw Cu XpI Fkv.-_n.-SnbpsS A°u≠v º¿˛16853 ¬ nt£-]n®v A`b A[nIr-X¿ ]eni ]‰p-∂p. Cn-sb-s¥-¶nepw Zpc-¥-ap-≠m-Iptºmƒ sImSp-°m-mbn am‰n h®n-cn-°p-IbmtWm Cu XpI? - 2006 ¬ kpman ^≠ns‚ ]eni 4076 cq] ssI∏‰n-bXmbp≈ A`-bbpsS hm¿jnI dnt∏m¿´v (2007 t]Pv 21) 2009 ¬ kpman ^≠ns‚ ]eni 3111 cq] ssI∏‰n-bXmbp≈ A`-b-bpsS hm¿jnI dnt∏m¿´v (2010 t]Pv 14) kpman ^≠v t_m[nbpsS A°u-≠n-te°v {Sm≥kv^¿ sNbvX-Xmbp≈ tcJ -]{Xw ssZzhm-cnI 2011 Pp-hcn 15 / 19
 18. 18. IW-°nse Ifn-Iƒ (Iym‚o≥, I¿Ω, an{X) 2006 apX¬ 2009 hsc 25 cq] hcn-kwJy AS-bv°m-ØXns‚ t]cn¬ 81 AwKßsf Hgn-hm-°n-b-Xmbn hnh-cm-hImi nb-a-{]-Imcw A`b A[n-IrX¿ ¬Inb adp-]Sn A `-bbpsS {]h¿Ø-ßsf-°p-dn®v hna¿i-߃ Db- cp-∂Xns‚ ASn-ÿm LS-I߃ jvSs∏´ kpXm-cy-Xbpw Pm-[n-]-Xy-hp-amsW∂v ImWmw. Ign™ Hcp Zim-_vZ-°me-Øn-n-Sn-bn-emWv A`b hnc-en-se-Æm-hp∂ IpSpw-_- tIm°-kns‚ ]nSn-bn-eIs∏-´-Xv. Cu Ime-b-f-hn¬ A`-b-bpsS hf¿®bpsS tI{μ-_nμp kpK-X-Ip-am-cn-bmbn amdp-∂p. hcpamw IpØs Db¿∂p. kpK-X-Ip-am-cn-bpsS aIƒ e£vaotZhn `cWw ssI∏n-Sn-bn-sem-Xp°n. BZy-Im-e- AwK-ßsf n m-c -Im-c-W-Øn¬ ]pd-Øm-°n. 2002¬ A`-bbv°v saº¿jn∏v ^okv C-Øn¬ 6400 cq]bpw, 2003 ¬ 6200 cq]bpw e`n-®Xmbn hm¿jnI dnt∏m¿´n¬ ]d-bp-∂p. 2008 ¬ CXv 3225 cq]-bm-bn. CXv 2009 ¬ 1800 cq]bmbn Npcp-ßn. (A-`b hm¿jnI dnt∏m¿´v 2003, 2004, 2009, 2010) hm¿jnI hcn-kw-Jy-bmbn Hmtcm-cp-Ø-cn¬ n∂pw e`n°p∂ 25 cq]bpw ]pXnb saº¿amsc tN¿°p∂ XpI-bmb 100 cq]bpw tN¿∂ XpI-bm-Wn-Xv. hm¿jnI s]mXp-tbm-KØn¬ ]s¶-Sp-ØXv 20¬ Xmsg AwK-߃. A`b {Kma-Øn¬ At©-°¿ d∫¿ FtÃ-‰p-≠v. Cu FtÃ-‰nse hcp-am-sØ-°p-dn®v hnNn-{X-amb IW-°p-IfmWv A`b hm¿jnI dnt∏m¿´n-ep-≈-Xv. 2002 ¬ CXn¬ n∂p≈ hcp-amw 1,03,340 cq]-bm-Wv. 2003¬ CXv 2,34,091 cq]-bmbn ImWn-®n-cn-°p-∂p. 2008 ¬ d∫¿ FtÉv hcp-amw 2,73,612 cq]-bm-Wv. 2009 ¬ 2,91,233 cq]-bm-Wv. (B-[mcw A`b hm¿jn dnt∏m¿´p-Iƒ) d∫-dns‚ hne 2003v tijw aq∂nc-´n-bn-tesd h¿≤n-®n-´pw hcp-am--Øn¬ h¿≤-hv 20,000 apX¬ 40,000 cq] hsc am{Xw. IW-°nse Ifn-Iƒ H‰ tm´-Øn¬ Xncn-®dn-bm-hp∂ hkvXp-X-bm-Wn-Xv. d∫¿ FtÉv hcp-am--sØ°p-dn®v ]{Xw hmcnI hnh-cm-h-Imi nba {]Imcw tNmZn® IW-°nv A`b adp-]Sn ¬In-bn-√. kw`m-h--I-fpsS Imcy-Øn¬ IW-°n¬°mWp∂ KWyamb CSnhv {it≤-b-am-Wv. 2001¬ A`-b-bn¬ e`n® BsI kw`m-h 14,57,161 cq]-bm-Wv. 2003¬ 16,44,568 cq]. 2006 ¬ CXv 38,06306 cq] 2008¬ kw`m-h e`n-®Xv 52,18,151 cq]. 2009¬ kw`m-h 38,43,066 cq]-bmbn Ipd-™p. 2006se ÿnXn-bn-te°v A`b ]nt∂m°w t]mIp-∂p. A`b {Kma-Øn¬{]-h¿Øn-°p∂ s]bvUv Bip-]{Xn-bmb I¿Ωbpw CXn-tmSp_‘n® Iym‚opw A`-bbpsS {][m hcp-am t{kmX- mbn amdp-∂Xn-eqsS tkhw I®-hSØnv - 20 / 2011 Pp-hcn 15 hgn-am-dp∂ Nn{Xhpw hm¿jnI dnt∏m¿´p-Ifn¬ hy‡-am-Wv. 2002¬ an{X Bip-]{Xn-bn¬ n∂p≈ hcp- a mw 15,93,552 cq]- b m- W v . Iym‚o≥ hcp-amw 3,81,461cq]. 2003¬ an{X hcp-amw 16,51,226 cq]bpw Iym‚o≥ hcp-amw 5,70,407 cq]-bp-am-Wv. 2006 ¬ an{X hcp-amw 22,29,307 cq]-bmbn Db¿∂p. Iym‚o≥ hcp-amw 8,25,172 cq]. 2008 ¬ an{X-h-cp-amw 33,49,915 cq]bpw Iym‚o≥ hcp-amw10,75213 cq]-bp-am-bn. 2009¬ an{X hcpamw 40,29,582 cq]-bmbn Db¿ an{X-bpsS em`w ]Xn-m-ece£w F∂v IW-°m-°p-∂p. - 2009¬ Iym‚o≥ hcp-amw 13,45,953 cq]-bm-bn. k¿°m¿ {Km‚p≈ kuPy Bip-]-{Xn-bmb I¿Ωsb IS-em-kn-sem-Xp-°n. ]´n-Wn-∏m-h-ß-fn¬ n∂p t]mepw ]Xnm-bn-c°W°nv cq] CuSm-°p-∂ an{X Bip-]{Xn A`-bpsS - - I®-h-SapJw ]pdØp sIm≠p-h-cp-∂p. ]Xn-aq-∂c e£w cq] {]Xn-h¿jw hcp-amw e`n-°p∂ ÿm]--ambn Iym‚o≥ amdn. 2009¬ 11 e£-tØmfw cq] Iym‚o≥ sNe-hpIfmbpw IW-°p-Im-Wn-°p-∂p. A`b _mebnse Ip´n-Iƒ°mbn k∂≤ kwL-SIƒ ¬Ip∂ `£W-km-[--߃ Iym‚o-n¬ D]-tbm-Kn-°p∂p F∂Xv A`-bbnse Poh--°m¿°v t_m≤y-ap≈ hkvXp-X-bm-Wv. kuPy Bip-]-{Xn-bmb I¿Ωbpw s]bvUv Bip-]-{Xnbmb an{Xbpw Htc sI´n-S-Øn-emWv {]h¿Øn-°p-∂-Xv. ASnÿm kuI-cy-߃°pw iºfw AS-°-ap≈ a‰v sNe-hpIƒ°pw Htc sNe-hm-Wv. F∂m¬ A`-b-bpsS hm¿jnI dnt∏m¿´p-I-fn¬ CXv shtΔsd ImWn®v IW-°nse Ifn SØp-∂-Xn¬ A`b kma¿∞yw Im´p-∂p. A`-b-bpsS 2010 Pp-hcn 30v S∂ P-d¬ t_mUnbn¬ Ah-X-cn-∏n® IW-°p-{]-Imcw icm-icn 32 tcmKn-Isf I¿Ω-bn¬ ]px-c-[n-h-kn-∏n-®n-cn-°p∂Xmbn- IW°v Im-Wp∂p. Hcp tkmjy¬h¿°¿, c≠v sXmgn¬ ]cn-tim-[I¿ F∂nh¿ Ch-tcm-sSm-∏ap-s≠∂v ImWn-°p-∂p. tUmIvS¿am-cpsS ]cntim-[bpw NnIn-’bpw kuP-y-am-sW∂pw dnt∏m¿´n¬ ]dbp-∂p. I¿Ω-bn¬ `£-W-s®-ehv 3,76,530 cq]. acp-∂p-Iƒ°v 1,21,528 cq]. sshZypXn sNehv 5072 cq]. BsI sNehv 13,40,431 cq]. hcp-amw C{]-Im-c-am-Wv. k¿°m¿ {Km‚ v 3,63,467 cq]. B`b P-d¬ A°u-≠n¬ n∂v 1,85,000 cq]bpw an{X-bn¬ n∂v IS-ambn 3,20,000 cq]bpw A`-b{Km-aØn¬ n∂v 3,76,530 cq]bpw ¬In. CtX sI´n-S-Ønse an{X Bip-]-{Xn-bpsS iºf sNehv 10,12,793 cq]-bm-Wv. sshZyp-Xn°pw P-td-‰dnpw 3,22,795 cq]. Cß-s-sb-¶n¬ I¿Ω-bn¬ ¬Ip-∂Xmbn ImWn-®n-cn-°p∂ iº-f-s®-ehv IW-°nse Ifn-bm-sW∂v hy‡-am-Wv, I¿Ωsb IS-em-kn-sem-Xp°n sNe-hp-Iƒ s]cp-∏n-®p-Im´m-p≈ D]m-[n-bm°nam‰n-bn-cn-°p-∂p. ChnsS Ign™ aq∂p h¿j-Øn-n-Sbn¬ NnIn’n® tcmKn-IfpsS t]cpw hnem-khpw ¬Im≥ hnh-cm-h-Imi nb-a-{]-Imcw Bh-iy-s∏-s´-¶nepw A`b A[n-Ir-X¿ AXp hn -Ω-Xn-®p. kpK-X-Ip-amcn tcn´v hnh-cm-hImi IΩo-jWsd kzm[o-n®-Xns‚ Imc-Whpw Cu IW-°p-Ifn¬ hy‡-am-Wv. - -]{Xw ssZzhm-cnI
 19. 19. _me-th-e BZn-hmkn°p´n-Iƒ t_mt[-iz-c≥ ^ut≠-j≥ t_mt[-iz-c≥ ^ut≠-jv tI{μ k¿°m¿ ¬Inb Hcp e£w cq]-bpsS klmbw A `b_me Am-Y-cmb _men-I-am-cpsS c£m-tI-{μam-W.v Cu ÿm]w S-Øp-hm≥ A`-bbv°v Ie-hdbn-√mØ - klm-b-߃ e`n-°p-∂p-≠v. F∂m¬ Chn-SpsØ Ip´n-Iƒ F¥mbnØocp∂p F∂ At-z-jWw An-hm-c-y-am-Wv. A`b _me-bn¬ Xma-kn®p ]Tn-°p∂ Ip´n-Ifn¬ `qcn]-£hpw ]Ømw ¢mkv Ign-bp-∂-tXmsS tImb-º-Øq-cnse ]mh ^mIvS-dn-bn¬ _me-th-ebv°v ntbm-Kn-°-s∏-Sp-∂p. ]Ømw ¢mkv ]co-£bv°v tXm¬°p∂hsc-bmWv Cßs tPmen-°-bv°p-∂-Xv. ]Xn-©pw ]Xn-mdpw hb-kp≈ Cu Ip´n-Isf BZyw ]m∏-w-tImSp≈ s{Sbn-nwKv sk‚-dn-emWv Ab-°p-∂Xv. ""So®-d-Ω-bpsS n¿t±-i-{]-Imcw tImb-º-Øq-cn¬ ]mh ^mIvSdnbn¬ tPmen°p t]mIp-∂Xn-mbn ]m∏-w-tImSv s{SbnnwKv sk‚-dn¬ t]mIp-∂p.'' F∂v A`-b-bnse cPn-Ã-dn¬ tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´mWv Cu Ip´n-Iƒ t]mIp-∂Xv. hk-¥aWn, - BXncm Fw.-Fkv, sjdnm, KoXm, aWn-°p´n, e£van, tPymXn, cm[, An-X, dkn-b F∂o Ip´n-I-sf-bmWv tImb-ºØq¿ ^mIvS-dn-bn¬ tPmen°v Ab-®Xpw ]{Xw hmcnI dnt∏m¿´p-Isf XpS¿∂v Cu amkw ]Ip-Xn-tbmsS Xncn®p sIm≠p h∂-Xpw. ]Xn-s´p hb p XnI-bmØ Ip´n-Isf ^mIvSdn tPmen-°-bv°p-∂Xv nb-a-hn-cp-≤-am-sW∂v A`b A[n-Ir-X¿°v Adn-bm-™n-´n-√. _m≤-yX Hgn-hm-°m≥ Ahsc ]d™p hnSp∂p F∂-XmWv kX-yw. A`-b-bnse Ip´n-Iƒ ]Ømw ¢mkv tXm¬°p-∂Xv Hgnhm-°m≥ t]mepw Cu c£m-[n-Im-cn-Iƒ°v Ign-™n-√. tXm‰p Ign-™m¬ Xs∂ ho≠pw ]cn-{i-an®v Ahsc Pbn-∏n-°m≥ -]{Xw ssZzhm-cnI S-]Sn-bn-√. ae-bn≥Iogv k¿°m¿ kvIqfn¬ am{X-amWv hnZym`ymkw ¬Ip-∂Xv. D∂X hnZ-ym-`ymkw ¬Im≥ A`b A[nIr-X¿°v Xm¬]-cyan-√. D∂X hnZ-ym-`ym-kØn-t‚bpw kmt¶-Xn-I˛sXm-gn¬ hnZ-ym-`ym-kØn-t‚bpw A-¥km-≤yXIƒ Xpd--- °-s∏´ kml-N-c-y-Ønepw Cu AmY _men-I-am¿°v ^mIvSdn Xs∂ ic-Ww. A`b _me-bn¬ BZn-hm-kn-°p-´n-I-fpsS FÆw XnIbv°mpw X{¥-ß-fp-≠v. BZn-hmknIf-√m-Ø-hcpw, km-Ycp-amb Ip´n-Isf sIm≠p h∂v Xma-kn-∏n-®mWv FÆw XnIbv°p-∂Xv. bYm¿∞ klmbw th≠Xv B¿°m-sW-∂Xn-s-°p-dn®v Bflm¿∞-amb At-z-j-W-an-√. BZn-hmkn taJ-e-I-fn¬ IS∂p sN∂v A¿lsc klm-bn-°m-p≈ a- n-√. F√mw IW-°p-Iƒ XnI-bv°m-p≈ X{¥-߃. ^≠v FhnsS n∂v e`n-°p-sa-∂pw, CXn-mbn Fs¥ms° sNø-Wsa∂pw A`b A[n-Ir-X¿°v ∂m-bdn-bmw. ^≠v e`n°p-∂X hgn-Ifpw n›-bw. AXp-sIm≠p Xs∂ kpK-X-Ipam-cn-bpsS ]nXmhv t_mt[-i-z-cs‚ t]cn¬ Hcp ^ut≠-j≥ kwL-Sn-∏n-®p. H.-F≥.hn Ipdp∏v sNb¿am≥. kpK-X-Ip-amcn sk{I-´dn. Icnºp Xn∂m≥ ssI°qen ths≠∂ Ihn hNw Hm¿°p-I. tI{μ klm-b-Ønv t{]mPIvSv dnt∏m¿´p ¬In. IrX-yambn klmbw tSp-Ibpw sNøp-∂p. {]h¿Øw Fs¥∂pw, Cu ^ut≠- j ≥ kaq- l - Ø nv F¥p kw`m- h ¬Ip∂p F∂pap≈ tNmZ-y߃°v DØ-c-an-√. 2011 Pp-hcn 15 / 21
 20. 20. {]Xn-I-c-W-߃ Nmcn‰n hyh-kmbw kpK-X-Ipam- c n- s b- ° p- d n®v ]{Xw hmcnI {]kn- ≤ o- I - c n® Imc-y߃ Fs∂ kw_-‘n-®n-StØmfw hfsc tjm°nwKv BWv. CXv icnbm-sW-¶n¬ Hcp henb _nw_-amWv XI¿∂p t]mIp-∂-Xv. F√m-hcpw BZcn-°p∂ Hcp henb Fgp-Øp-Im-cn-bpsS ta¬ ng¬ hoWp F∂p h∂m¬ aqe-yß-sf-°p-dn®v ]ns∂ F¥p {]Xo-£? Fn°p tXm∂p∂p P-td-js‚ hyX-ym-k-amWv kpK-X-Ip-amcn So®-dpsS Imcy-Ønepw kw`hn-®n-cn-°p-∂Xv F∂v. A[n- I mcw a°- f n- t e- s °- Ø p- t ºmƒ Imgv∏mSv amdp-∂p. tIc-fØnse kap-∂X-cmb BZ-c-Wo-b-cmb ]e cmjv{Sob tXm-°-fpw a°-fpsS ImgvN-∏m-Sn-ep≈ hy-Xymkw sIm≠v CØcw {]iv߃ tcn-Sp-∂p-≠v. a°-fpsS t]cn¬ Cu Bcm-[-y-h-y-‡n-X-z-߃ S-Øp∂ hn´pho-gvN-I-fpsS t]cn¬ Cu hy-‡n-X-z-ßsfms° aß-te‰p sIm≠n-cn-°p-Im-Wv. CXp Xs∂bmtWm kpK-X-Ip-amcn So®¿°pw kw`-hn-®Xv F∂v Nn¥n-t°-≠nbn-cn-°p-∂p. ]t£ CØ-c-samcp L´Øn¬ kpK-X-Ip-amcn So®¿°p t]mepw H∂pw sNøm≥ km[-y-am-bn-√. ]pXnb Ime-L-´-Øn‚ Hcp {]hWXbmbn Nmcn‰n hy-h-kmbw hf¿∂p sIm≠n-cn-°p-∂p. kmaq-ln-I-ambn ]ehn-[Øn¬ ]nt∂m°w n¬°p∂ BfpIsf-˛IpjvTtcm-Kn-Iƒ, FbnUvkv _m[nX¿, Am-Y-Ip-´n-Iƒ, Ai-c-W-cmb hr≤¿, hn[-h-Iƒ˛Nq≠n-°m´n Nmcn‰n F∂-t]-cn¬ AtIw kwL-S--Ifpw hy-‡n-Ifpw ]e-hn-[-Øn¬ ^≠v ]ncn°p-∂p-≠v. Nmcn‰n hy-h-km-b-Øns‚ t]cn¬ Ch-scms° D∂-X-amb kpJku-Icy-ßtfmsS hmgp-∂p-≠v. Fd-Wm-Ip-f-sØ P-tkhinip-`h≥ CØcw Btcm-]-W-Ønp hnt[b-ambn n¬°p∂ Hcp ÿm]--am-Wv. henb S≥am-cpsS Hs° IqsS Ip´nIsf n¿Øn t^mt´m-sb-Sp-∏n®v Fd-Wm- 22 / 2011 Pp-hcn 15 Ip-fsØ sXcp-hp-Ifn¬ henb ^vfIvkv t_m¿Up-Iƒ ÿm]n-®n-´p-≠v. inip°sf A]-am-n-°p-I-bmWv CXp-hgn A[n-Ir-X¿ sNøp-∂Xv. Ah-cpsS AmY- X - z sØ hn¬°p- ∂ p. Hcp Xc- Ø nep≈ tamtU¨ `n£m-S--amWv CXpw. tImgn-t°Sv D≈ Hcp Am-Yaμncw - ]W-∏n-cnhp SØn A¨ A°u-≠mbn {]h¿Øn-°p-∂-Xns∏‰n Hcp ap…ow Zn-]{Xw Xs∂ dnt∏m¿´v sNøp-I-bp≠m-bn. kpK-X-Ip-amcn So®-dp-tSbpw hy‡n-X-z-Øn¬ ng¬ hoWn-cn-°p-∂p F∂ hm¿Ø hmbn-®-t∏mƒ Fn°p thZ--bp-≠m-bn. ]{Xw hmcn-I-bpsS dnt∏m¿´n‚ kXy-k‘X Rm≥ tNmZyw sNøp-∂n-√. kpK-X-Ip-amcn So®-sd-∂-√, BcpsS hy-‡n-XzØn¬ Id hoWmepw -AXp Nq≠n°m-Wn-°m-p≈ _m≤-yX am[-y-a-{]-h¿Ø-I¿°v D≠v. tNmZyw sNø-s∏-Sm≥ ]mSn-√m-Ø-h-cm-bn Bcpan√. ]{Xw hmcn-IbpsS dnt∏m¿´nv nba-]-c-ambn km[p-X-bp-s≠-¶n¬ Xo¿®bmbpw AXv D∂-bn-°m-p≈ Ah-Imiw {]kn-≤o-IcWØn-p-≠v. kpK-XIp-amcn - - So®¿ Pm-[n-]-X-y]c-ambn A`-b-bpsS LS am‰n Xs‚ hni-zm-k-yX hos≠Sp- ° - W w. kpK- X - I p- a mcn So®- t dmSv kvtlhpw BZ-c-hp-ap-≈ nc-h[n t]¿ tIc-f-Øn-ep-≠v. AXv C√m-sX-bmbn- t ∏m- h m- p≈ kml- N - c yw So®¿ krjvSn-°-cp-Xv. kpK-X-Ip-amcn So®sd kvtln®p sIm≠pw BZ-cn-®p sIm≠pamWv Rm≥ CXv ]d-bp-∂-Xv. ]n.kptc-{μ≥ (tmh-enÃv) am[y-a-߃ hm¿ØIƒ Xa-kvI-cn-°-cpXv Hcp ]{X-{]h¿Ø-I-s∂ ne-bn¬ A]q¿ Δ- a mbn Rm≥ kpK-X-Ip-amcn So®-sd-°p-dn-®p≈ Nne Btcm-]-W߃ tI´n-´p≠v. F∂m¬ Im- c y߃ C{X-am{Xw Kpcp-X-c-amWv F∂v ]{Xw hmcnI hmbn-®-t∏m-gmWv Adn-™-Xv. bYm¿∞-Øn¬ Rmpw Fs‚ IpSpw-_hpw sR´n-t∏m-bn. kpKX-Ip-amcn So®-dp-ambn Fn°pw Fs‚ IpSpw-_-Ønpw henb Bfl-_-‘amWv. Fs‚ aIv hc-°m≥ So®-dmWv BZ-yambn Hcp t] kΩm-n-®X.v IWntam-fpsS ]pkvXØnv Ah-Xm-cnI Fgp- Xn-bXv kpK-XIp-amcn So®-dm-W.v R߃ A{X-tbsd BZ-cn-°p∂ Fgp-Øp-Imcnbpw Poh-Im-cp-Wy {]h¿Ø-Ibpw BWv So®-¿. B So®-¿°v Cßssbmcp apJw IqSn Ds≠-∂-dn-™-t∏mƒ henb k¶Sw tXm∂n. So®sd tcn´p hnfn®v kw`hw F¥m-sW-∂v At-z-jn-°m≥ t]mepw Ign-™n-√. So®-dpsS hnj-a-Øn¬ ]¶ptN-cm≥ Ign-bp-∂n√ F∂-XmWv kX-yw. So®¿ Hcp Fgp-Øp-Imcn am{X-am-bn-cp∂m¬ aXn-bm-bn-cp∂p F∂mWv Ct∏mƒ tXm∂p-∂-Xv. kmaq-lnI {]h¿Ø--ßfn-sem∂pw Ah¿ CS-s]-tS-≠n-bn-cp-∂n√. F∂m¬ ]{Xw hmcnI sXfn-hp-I-fS°w Cß-s-bmcp dnt∏m¿´v {]kn-≤oI-cn-®n´pw a‰p am[-y-a-ß-sf√mw Cu hm¿Ø Xakv°-cn-°p-I-bmWv sNbvXXv. kX-yØnp tsc am[-ya߃ IÆp - ]q´nb Cu ImgvN-bn¬ Fn°p {]Xntj-[ap≠v. hm¿Ø kX-yamtWm AkX-y-amtWm Fs∂-¶nepw a‰p am[-y-a߃°v At-z-jn®p IqsS? qd-mSv taml≥ (FUn-‰¿, D◊ amknI) amn-jmZ HmtX≠Xv BtcmSv? am njmZ tbmtX≠Xv Btcm sS∂dnbm sX amap nbpw hnjan°p s∂mcp Zpc¥ Ime amWv ΩptSXv. aebmfw Hcp ]msSm cp]mSv kvtln °p∂, BZcn°p∂ hy‡nIfnsemcm fmWv kpKXIpamcn So®¿. AXpsIm ≠pXs∂ ]{Xw hmcnIbneqsS kqnX tZhZmkv evInb dnt∏m¿´pIƒ Fs∂ thZn∏n°p∂p. BZyw a n¬ tXm∂nbXv am njmZ F∂p Xs∂ bmWv . B thZbm‰m≥ kpnX bv°√; So®¿°p Xs∂bmWv km[n °pI. AXv km[n°psa∂p Xs∂ Rm≥ hnizkn°p∂p. Npffn°mSnsm∏w IhnX sNm√n S∂ ImeØv So®dpsS IhnXIfpw Rm≥ s©nte‰n S∂n´p≠v. C∂pw B IhnXIƒ Fn°v Gsd {]nb s∏´h Xs∂. F¶nepw kpKX Ipamcn So®tdmSv A[nIsam∂pw ASpØnS s]Smpff Ahkcap≠m hpItbm D≠m°pItbm sNbvXn´n√. BbXnp ImcWw; So®¿°pffXv Fs∂ IW°p -]{Xw ssZzhm-cnI
 21. 21. ]Tn∏n® A∂Ω So®dpsS apJOmb bmsW∂XmWv. Nqc¬ hSn ImWp tºmsgms° Rm≥ A∂ΩSo®sd Hm¿Ωn °pw. PohnXamWv {][mw; IYbpw IhnXbpa√. Iebpw kmlnXyhpw imkv{Xhpw cmjv{Sobhpsa√mw Xs∂ apjyp th≠nbmWv. AXpsIm≠p Xs∂bmWv FgpØpIm¿ ]et∏mgpw BIvSnhnÃpIfmbn Øocp∂Xv. AXpsIm≠pXs∂bmWv A`b alØmb {]ÿmambnØo¿∂Xv. kpKXSo®dpsS c‡hpw amwkhpamWv A`b. Ahsc am‰n ndpØns°m≠v B {]ÿmsØ∏‰n Nn¥n°m≥ B¿°pw km[n°n√. AhnsS F¥p S∂mepw AXns‚ [m¿ΩnI DØchmZnØw So®¿°p Xs∂bmWv. Hcp ]Xn‰mt≠mfambn aebmf Øn¬ nenev°p∂ {]kn≤o IcWamWv ]{Xw hmcnI. aebmf Øns‚ almmb FgpØpImc≥ Im°mSmWp ]{XØns‚ ]{Xm [n]¿. apJy[mcm FgpØp Imsc√mw AXn¬ AWnnc°p∂p. B¿°pw AXns AhKWn°mm hn√. kpKX So®dpw ]{XsØ AhKWn°p∂psh∂v Rm≥ IcpXp ∂n√. It√dp sImffptºmƒ i¿°camhv Icbmdn√. amºgw sNmcnbmtdbpffp. tKm]o- I r- j v W - s - t ∏mse, jmln sbt∏mse kpnXm tZhZmkpw kz¥w I¿ØhyamWv ndth‰p∂sX∂v So®¿ Xo¿®bmbpw AwKoIcn°p ∂p≠mhpw. hogv N Iƒ Is≠Øn XncpØphm≥ Ah¿ {ian°p∂p≠mhpw. BbXn pff Ahkcw evIn Cu hnhmZw Xev°metØs°¶nepw Ahkmn∏n®v £atbmsS ImØncn °phm≥ ]{Xw hmcnIbpsS {]h¿ØItcmSv Rm≥ A`y¿∞n°p∂p. _m_p Ipgna‰w IYm-IrØv sFI-y-]q¿Δw ]{X-Ønv, Aºv Ft∏mƒ thW-sa-¶n-epw apXp-In¬ Xd-°mw. kq£n-°Ww sFI-y]q¿Δw, cmtPjv μn-bw-tImSv Ip‰-mSv, ]me-°mSv -]{Xw ssZzhm-cnI Xncp-ج S-]Sn kzo-I-cn-°Ww kpK-X-Ip-amcn- b psS Ihn- X tbmSpw kaqlnI {]h¿Ø--ßtfmSpw Atß-b‰w BZ- c - h p≈ HcmfmWv Rm≥. Ct∏mƒ Ah-cpsS ÿm]- - s Ø- ° pdn®v hcp∂ hm¿Ø-Iƒ Ah¿ ntj[n- ° p- s a∂pw AYhm AXn- s e- s ¥¶nepw kX-y-ap-s≠-¶n¬ Xncp-ج S]-Sn-Iƒ kzo-Icn-°Wsa∂p Rm≥ {]Xo- £n-°p-∂p. kaqlØnmbn H∂pw sNøm-Xn-cn°p∂ √-h-cm-bn-cn°p-Ibpw Fs¥¶nepw sNøm≥ {ian- ° p∂h¿ hna¿in°-s∏-SpIbpw sNøp-∂ tIc-fob kaq-l-Øn¬ Xs‚ IqsS n¬°p-∂-hsc- ° p- d n®v Ah¿ nXm¥ Pm{KX ]pe¿Øp-sa∂pw Rm≥ {]Xo-£n-°p-∂p. k®n-Zm-μ≥ Ihn kpK-X-Ip-amcn So®¿ Cn sNtø-≠Xv ]{Xw hmbn®v sR´n-bncp∂ Imew Ign™ncn-°p-∂p F∂p Icp-Xn-bn-cn°ptºmgmWv "]{Xw ssZz-hm-cnI hmbn®v A£-cm¿∞-Øn¬ sR´nbXv (2010 hw_¿, Unkw-_¿ 15). ]{X-߃ cmjv{Sob am^nb kwL- ß ƒ°v hnSp ]Wn sNømpw s]bn-Up-hm¿Ø-bp-≠m-°n Nne¿ hm¿Øm hy-`n-Nmcw S-Ømpw XpS-ßn-btXm-sSbmWv ]{Xw hmbn-®p≈ sR´¬ C√m-Xm-b-Xv. AXnv Hc]hm-Zambn "Agn-aXn-bpsS `mK]{Xw' Xpd∂Xv «mLobw Xs∂. Kpcp-Xcamb Btcm-]WßfmWv Ih- - - bn{Xn kpK-X-Ip-amcn°pw aIƒ°p-saXnsc Db¿∂n-cn-°p-∂Xv. tIcfw D‰p tm°p∂ Hcp kmwkvImcnmbn-IbmWv {]Xn-Iq-´n¬ n¬°p-∂X.v BZ¿i-Øn‚ Bƒcq-]-amWv hnIr-X-am-°-s∏´ coXnbn¬ tIc-fob a-km-£nsb sR´n-®ncn-°p-∂-Xv. amXr-I-]camb Hc-t-z-j-WØnv So®¿ hnt[-b-am-I-Ww. ]pdØp t]mb- h - c mWv Ip‰- ° m- s c- ¶ n¬ AXv ]mXp-P--k-a£w Xpd∂p ]d-b-Ww. sX‰p ]‰n-sb-¶n¬ AXp Xpd∂v kΩXn®v sX‰p XncpØn hnip≤n hos≠Sp°-Ww. cmjv{Sob `c-WtI-{μ-ßsf kzm- [o-n®v XSn-X-∏m≥ {ian-°p-∂p-sh∂ Btcm-]Ww So®¿ Hgn-hm-°Ww. {]_p≤-cmb ae-bm-fn-Iƒ AXv s]mdp-°m-Xncn-°n-√. s{]m^. Sn.- _n. hnP-b-Ip-am¿ sIm√w au-Øn¬ n∂pw F¥mWv hmbn-s®-Sp-t°-≠-Xv ? kkvtlw "]{X-'Øn-v, "sIm®p ]qhns tmhn- ® n- S s√' F∂ hcn-Itf-bpw, hcn-Isf kvtln® atmPv F∂ Im≥k¿tcm-Knsb amtdmSp tN¿Ø AΩ-tbbpw ¢mkv apdn-Iƒ tXmdpw Bcm-[n-®n-cp∂p Rm≥. CXp hsc I≠ B kvtl-ØWenp Xmsg - Nnd-sIm-Sn™ ]£n-Iƒ Cn F¥p hni-z-kn®v ]mSpw? R߃ hnZ-ym¿∞nIƒ A`n-am--tØmSp IqSn ap∂n-te°p Nq≠n ImWn- ° p∂ £- { X߃ a™ne am{X-am-bn-cp∂p F∂v s]mfn-s®gp-X-s∏-Sp-tºmƒ kmwkvIm-cnI tIcfw e÷n-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. So®-¿, Aß-bpsS au-Øn¬ n∂pw R߃ F¥mWv hmbn-s®-Sp-t°-≠-Xv? "]{X'Ønv F√m `mhp-I-ßfpw tcp∂p. kvtl]q¿Δw, kPv. _n.-sI. +2 kb≥kv, kn.-sP.-F-®v.-F-kv.-F-kv. sNΩ-m-Sv, Imk¿tImUv Btcm-]Ww At-z-jn-°Ww {ioaXn kpK-X-Ip-amcn So®sd h¿j-ßfmbn Fn°v ]cn-N-b-ap-≠v. Ah- c psS Aº- e - a - W n, cm{Xn- a g CsXms° hmbn®p Ign-bp-tºmƒ a n¬ hcp∂ Hc-p-`qXn ]d-bm≥ hø. Aßs {]i- k v X - b mb Ih- b n{Xnsb Ipdn®p hmbn- ° m- n- S - b m- b sXm∂pw kX-yam-hm-Xn-cn-°s´ F∂v a n¬ ]d-bp-∂p. CsX√mw hmbn-®n-´pw, tI´n´pw kpKX-Ip-amcn So®¿ {]Xn-Icn-°m-Xn-cn-°p-∂Xv icn-b-√. kX-ym-hÿ Ah-cpsS t]bn¬ n∂v Xs∂-bm-hs´. F¥m-bmepw Ah-cpsS taep≈ Btcm-]Ww At-zjn°pI Xs∂ thWw. sXfn-bn-°Ww. ]m¿hXn ]h-≥ Xr»q¿ 2011 Pp-hcn 15 / 23
 22. 22. {]Xn-I-c-W-߃ {]Xn-Icn-bv°m-ØsX¥v ? ae-bm-f`q-anI st©mSv tN¿Øph® Ih-bn-{Xn-bpsS "A`-b-' tI{μ-sØ°p- d n®v Ign™ c≠p e°- ß - f nembn ]{Xw hmcnI-bn¬ {]kn-≤o-Icn®p hcp∂ Atz-j-Wm-flI dnt∏m¿´p-Ifpw hmb--°m-cpsS {]Xn-Ic-W-ßfpw sj¿eIv tlmw IY-Iƒ hmbn-°p-tºm-gp≈ s©n-Sn-∏m-Wp-fhm°n-bXv. {]Xn-I-cn-°p-∂-h¿ ]ecpw "kX-y-amsW-¶n¬' "Ahn-i-z-k-obw' XpS-ßnb hm°p-Iƒ sIm≠p≈ hnem]w XpS-cp∂p. kX-y-a-s√-¶n¬ ]ns∂ C{Xbpw hkvXp-n-jvT-amb Is≠-Ø-ep-Ifpw apJm-ap-Jhpw tcJ-Ifpw ZrIvkm£n hnh- c - ß - f p- s ams° shdpsX krjvSn°m≥ Ign-bp-tam? kmwkvIm-cnI tIcfw Cu Zpcq-lIYIƒ hmbn®v Sp- - ßnbpw H∏w mWw sI´pw n¬°p-Ibm-W.v Ahy- ‡ - X - b psS amdm- e - I ƒ XqØpIf-bm≥ Cn Hcp t]mwh-gn-tbbp-≈p. Ih-bn{Xn au-Øns‚ ]pdwtXmSp s]m´n®p {]Xn-IcWti-jn-tbmsS - - apt∂m´p hcn-I. sX‰p kw`-hn-®n-´p-s≠¶n¬ AXp aqSn hbv°p-∂-Xn-t-°mƒ al-Øcw kz-a--km¬ s√pw ]Xncpw th¿Xn-cn°p-I-bm-Wv. Cu "c≠mw' A`b-t°-kn¬ kpK-X-Ip-am-cn-bnse Ihbn{Xn Hcp hnNn-¥w SØn hmb°mcp- t Sbpw Bcm- [ - I - c p- t Sbpw Pn⁄m-kbvs°mcp hncm-aan-tS≠ kab-am-bncn°p∂p. PqUo- j - y - d nbpw Imh¬n- b - a - h psams° ChnsS {]_- e - s a- ∂ mWv hbvs]-¶nepw Hcp {Inan-¬ Ip‰-Øns‚ hnNm-c-W°pw hn[n-I¬]-°pw o≠ Bbp-kn-√m-Ø-XmWv ΩpsS tZi-Øns‚- Zpx-J-I-c-amb t´w. he-°-Æn-Iƒ t]mse hnim-eamb F{X-sb{X tIkpI-fmWv IÆ-S®p Xpd-°p∂ thK-Øn¬ am[-y-a-P--{i-≤-bn¬ n∂pw an∂mbw amXncn A{]-Xy£-am-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂Xv. hen-b-h-cp-sS Imc-y-ß-fm-Ip-tºmƒ ap°v kzbw i]n®v Bi-zm-k-a-S-bpItb nhr-Øn-bp-≈q. h¿°e {ioIp-am¿ (I-Ym-Im-c≥) 24 / 2011 Pp-hcn 15 nPÿnXn shfns∏Sp-Øm≥ `c-WIq-Shpw kmwkvIm-cnI mb-Icpw Xøm-dm-IWw I h-bn{Xn {ioa-Xn. kpK-X-Ipamcn kz¥w IhnX-I-fn-eqsS ¬Inbn-cp∂ am-hn-I-Xbp- s Sbpw oXnt_m-[Øns‚bpw ktμ-i-߃°v hncp-≤-ambn Ah¿ Imh- y m- fl - I - a mbn Icp-Xp∂ A`b tI{μ-Øn¬ n∂p Xs∂ Xn∑-bpsS ktμ-i-ap-b-cp-∂Xv, s]mdp- ° m- m- h mØ A]- c m- [ - a mWv . "]{X-Øns‚' Xmfp-I-fn-eqsS ]pdØp h∂n-cn-°p∂ Agn-a-Xn-bpsS ktμ-i-Imhyw Bscbpw sR´n-∏n-°p-∂-Xp-am-Wv. AK-Xn-I-fpsS kpK-Xnbv°v th≠n-sbmcp- ° nb kz¿K- Ø n¬ c- I - Ø ns‚ Zp¿KXn h∂p-s]-´Xv A]-e-]-o-b-hpamWv. CsX-n-°mƒ sR´n® Imc-yamWv kwkvIm-cn-I-m-bI∑mcp-sSbpw mbn-I-am-cp-sSbpw A¿∞-K¿`-am-bXpw K¿`-an-√m-Ø-Xp-amb auw (Nn-e¿ i‡-ambn {]Xn-I-cn® Imcyw hnkvacn-°p-∂n-√) Btcm-]-W-߃°v Nq´p ]nSn- ° msX AXns‚ nP- ÿ nXn shfn- s ∏- S p- Ø m≥ _m≤- y - X - b p≈ kmwkvIm-cnI mb-Icpw AXnp NpaX- e - s ∏´ `c- W - I q- S hpw nkw- K X ]pe¿Øp-∂Xv Pm-[n-]-X-y-tØm-Sp≈ sh√p-hn-fn-bm-Wv. cmjv { Sob˛`- c - W - X - e - ß - f n- s ebpw oXn-]o-T-ß-fp-sSbpw Agn-a-Xn°YIƒ Aßm-Sn-∏m-´m-bn-cns° Pm-[n-]-X-y-hni-zm-kn-Iƒ GI A`-b-tI-{μ-am-bn-°mWp-∂Xv kmwkvIm-cnI mb-Isc-bm-Wv. Nß-ebv°p {`m¥p ]nSn-®Xp t]mse Ahcpw Agn-a-Xn-bnse hngp∏p Npa°p-∂p-sh-¶n¬ Cu mSns ssZhØns‚ kz¥w msS∂v hnfn-°m-Xn-cn°m-s-¶nepw Xøm-dmh-Ww. Cu h¿jsØ hb-em¿ Ahm¿Up tSnb hnjvWp mcm-b-W≥ ºq-Xncn Ahm¿Uv XpIbmbn e`n® 25,000 cq] A`-b-tI-{μ-Ønv ImWn° ¬In-bXmbn h∂n- c n- ° p∂ hm¿Ø Cu kμ¿`-Øn¬ ip`-kq-N-I-b-√. PohImcp-Wy {]hr-Øn-Iƒ°v kw`mh ¬Ip- ∂ Xv ]pWy {]hrØn Xs∂. ]t£, B ]pWy {]hr-Øn-bneqsS hnip≤n tNmZyw sNø-s∏-Sm-ØXm- I - W w. D¬]- X n- j v W p- h mb hbemdntmSp≈ {]Xn-_-≤X IqSn {]ISn-∏n-°m≥ Cu Ah-k-c-Øn¬ Ihn Xøm-dm-tI-≠n-bn-cp-∂p. ""]q¿Δkqcn-Iƒ S∂ hgn-I-sf-sb√mw Hcp ]pWyw t]mse ]pe¿Øp∂ hnjvWp- m-cmb-W≥ ºqXncn F∂ Ihn B[p-nI-amb Pohn-Xm-hÿItfmSv apJw Xncn- °msXbpan-cn-t°≠n-bncn°p-∂p. ]mcº-cysØ ]mtS [n°-cn®p sIm≠p≈ Hcp ne-]m-Sv IhnX-bnepw Pohn-XØnepw Akm-≤-y-am-sW∂v Ihn ASnh-c-bn-Sp∂p'' F∂v Ihn-sb-∏‰n ]d™n-cn-°p-∂Xv {it≤-b-am-Wv. (am-Xr`qan hmcm¥∏Xn- ∏ v , Unkw- _ ¿ 19, 2010) ]mc-º-c-ysØ ]msS [n°cn®p sIm≠p≈ ne-]m-Sv Akm-≤-y-am-Iptºmƒ B[p-nI Pohn-Xm-hÿItfmSv - apJw Xncn-°pI Xs∂ sNøp-sa-∂mWv Ihn-b-S-°-ap-≈-h¿ A`b hnj-bØn¬ hnfn®p ]d-bp-∂Xv. s]mXp-^-≠ns‚ Zp¿hn-n-tbm-Kw, ISpØ ap- j - y m- h - I mi ewL- w, ZfnXv kv{Xo_-em¬kwKw sNø-s∏´ kw`hw Chsb√mw k¿°m¿ At-zjWw An-hm-c-y-am-°n-Øo¿°p-∂p. `c-W-I¿Øm-°ƒ Xs∂ Agn-a-Xn-bn¬ Ipfn®p n¬°p-tºmƒ PwAº-c∂p n¬°p∂ ÿnXn-bmWv kwPm-X-am-bncn-°p-∂-Xv. {]ikvX ap-j-ym-h-Imi {]h¿Ø-I-m-bn-cp∂ apIp-μ≥.- kn. tatm≥ A`b tI{μ- Ø n¬ S∂ _em¬kwK tIkv At-z-jn-°m≥ A£oWw ]cn-{i-an® t]mcm-fn-bm-bncp-∂p. A∂v X¬]-c-I-£n-I-fpw `c-WIq-Shpw tN¿∂v At±-lsØ n¿ho-cy-am-°m≥ {ian® Imcyw At±lw Xs∂ Cu teJItmSv ]d-™n-´p-≠v. k-z¿Kÿ-mb At±l-Ønv ]{X-Øns‚ CX-fp-Iƒ A¿∏n-°-s´. Cu Iqcn-cp´nepw Hcp Xcn-sh´w "]{X-Øn-eqsS' Acn-®n-dßn h∂-Xv ∑-bpsS ]£w ]nSn-°p-∂-h¿°v Bi-zmkw ¬Ip∂ Im- c - y - a m- W v . ""[m¿ΩnI aqe- y - ß ƒ XI¿∂p sIm≠n-cn-°p∂ Cu kmlN-c-y-Øn¬ am[y-a-߃ Xß-fpsS NpaXe IqSp-X¬ Bflm¿∞-XtbmsS ndth-‰Ww'' F∂ kpK-X-Ip-amcn So®dpsS Bl-zmw A£cw {]Xn ]men® "]{X {]h¿Ø-I¿°v Cu D≈-ht‚ A`n--μ-hpw A`n-hm-Z-yhpw A¿∏n°p∂p. tUm. Fw.-F-kv. Pb-{]-Imiv, sIm√w Btcm-]W߃ - Kuc-hap-≈XmWv - kpK-XIp-am-cn-s°-Xn-cmb Btcm]-W-߃ Kuc-h-ap-≈-XmWv. s]mXp ]Ww D]-tbm-Kn-°p∂ Hcp ÿm]-sa∂ ne-bn¬ CXns‚ kXym-hÿ Adn-bm≥ P-߃°v kzm`m-hn-Iambpw Xm¬]-cy-ap-≠v. F∂m¬ Cu Btcm-]W-ß-sfm-∂pw icn-bm-h-cpXv F∂mWv B{K-ln-°p-∂Xv. tUm.-sI.-F≥. lcn-em¬ saº¿, πmnwKv t_m¿Uv -]{Xw ssZzhm-cnI
 23. 23. mw e÷n-°pI! tI c-fØns‚ {]nb Ihbn{Xn kpK-X-Ip-amcn- s b- ° p- d n- ® p≈ t e J - h p w dnt∏m¿´pw c≠v e°-ß-fn-embn hmbn-®p. Aº-e-aWn- b psS ]cn- i p≤nbpw cm{Xn- a - g bpsS Ipfncpw H´pan- √ mØ CØcw kmaq- l nI {]h¿Ø- - ß ƒ tIcf kmwkvIm-cnI kaq-l-Øns‚ a-km£nsb sR´n-∏n-°p-∂-Xm-Wv. dnt∏m¿´pIƒ Xøm-dm-°nb coXnbpw teJ-Øns‚ `mjbpw Atz-jWm-flI ]{X{]- h ¿Ø- - Ø ns‚ km[y- X - I sf Db¿Øn-°m-´p-∂-Xm-Wv. CØcw AhImi ewL-Ifpw oXn ntj-[ßfpw Ah-X-cn-∏n-°-s∏´ coXn-bn¬ hmkvX-ham-sW-¶n¬ A`ykvX hnZy-cmb F∂m¬ H´pw ]cn-jIr-Xc√m-Ø mw e÷n-°pI v - Xs∂ thWw. AUz.-o tPmkv Xncp-h--¥-]pcw tcJ-Iƒ sX‰m-sW-¶n¬ kpK-XIp-amcn tImS-Xn-bn¬ t]mIWw kpK-XIp-am-cnbpw IpSpw-_hpw SØp∂ Agn-aXn-Ifpw Ao-Xn-Ifpw hy‡-amb tcJ-I-tfm-sS-bmWv "]{Xw' ]pdØp sIm≠p h∂-X.v tcJ-Iƒ sX‰msW-¶n¬ tImS-Xn-bn¬ t]mhp-IbmWv kpK- X - I p- a m- c n sNtø- ≠ - X v . ]Icw "kmwkvIm-cnI-m-bIsc' Iqen-°n-dßn P-ßsf ]‰n-°m-mWv kpK-XIp-am-cnbpw kwLhpw {ian-°p-∂-Xv. ]Øp cq] sImSp-Øm¬ Bcp-sSbpw Imep °p∂ ]pw- k - I - ß - f mWv ΩpsS m´n¬ "kmwkvImcnIm-bI¿' F∂-dn-bs∏-Sp∂ hnNn-{X-Po-hn-Iƒ. kpK- X - I p- a m- c n°p th≠n ]mh߃s°-Xntc {]kvXm-hIfpw {]kw- K-ßfp-ambn Ct∏mƒ apt∂m´p hcp∂ Bÿm- alm-Ihn-Ifnepw kmwkvIm- cn- I - m- b - I - c nepw F{X- t ]¿ msf, t]meokv tÃj-nepw tImS-Xn-bnepw kpK-XIp-am-cnsb Pma-yØn-en-d°m-p-≠mIp- s a∂v ap°v ImWmw! Cu kmwkvImcnI mb-I∑m-scbpw Bÿm- a-lm-Ihn-Isfbpw ap≥n-dpØn kpKX-Ip-amcn S-Øp∂ A`-ym-k߃ tIcf-Ønse P-߃ A¿ln-°p∂ Ah⁄-tbmsS X≈n-°fbpI Xs∂ sNøpw. - Sn.-sI.-hn-tm-Z≥ ap-jym-h-Imi {]h¿Ø-I≥, sIm√w -]{Xw ssZzhm-cnI F¥p-sIm≠v s]mXp-hn-Nm-c- ka{K Atz-jWw thWw A`b F∂ ÿm]w sI´n-∏Sp-°pW-Isf kpK-XIp-amcn ∂- X n¬ kpK- X - I p- a m- c n- b psS ]¶v Ah¿°pw Ah-K-Wn-°m≥ Ign-bn-√. `b-s∏-Sp∂p? b-a n-t]¿°v A`b ⁄m-]oT kΩm-n-X≥ H.- ncm-{i-mbn mb nc-h-[-Ønv amdm≥ tI{μ-a Cu ÿm]F≥.- h n, kpK- X - I p- a m- c n- b psS "A`b'bnse Agn-a-Xn-s°-Xnsc i_vZap-b¿Øn-b-h-tcmSv B⁄m-]n®-p'˛ "am njmZ-m'. hnip≤ ]ip-hns "A·nip≤n' hcp-Øm≥ kh¿Æ kmwkvImcnI taem-fØw X{X-s∏-Sp-∂p. A`-b-bn¬ S∂p sIm≠n-cn-°p∂ Agn-aXn-bp-tSbpw kz-P]£]m-XØn- - - t‚bpw kmº-Øn-I{I-ta-°Sp-Ifp-tSbpw - hnim-Zw-i-߃, tcJ-I-fpsS sXfn-hpIfpw klnXw An-Xc km[m-cWamb - hy-‡XtbmsS "]{Xw' ]pdØp sIm≠p h∂-t∏mƒ AXnv s]mXp-th-Zn-bn¬ adp]Sn ]d-bmsX Hfn-bp-≤-߃ S-Øp-∂Xv, Nc-Sp-hen-Iƒ S-Øp-∂Xv. F¥mWv sXfn-bn-°p-∂-Xv? F¥p-sIm≠v s]mXp hnNm- c - W - I sf Ah¿ `b- s ∏- S p- ∂ p? kz]vhXv°-cn-°-s∏´ Hcp kaq-lhpw AXns nb-{¥n-°p∂ `c-W-Iq-Shpw Po¿Æ-XbpsS ]mc-ayØn¬ sshXm-fnI -kz-`mhw ImWn-°p-tºmƒ {]Xn-I-cn°pIbpw {]Xn- { ]- h ¿Øn- b v ° p- I bpw sNtø≠ kmwkv I m- c nI aWv U ew F¥p-sIm≠v Ip‰-I-c-amb auw ]menbv°p-∂p? A`-bbpsS ÿm]-cw`w sXm´p≈ Ncn{Xw ]cn-tim-[n-°p-tºmƒ Hcp ]nSn ap-j-y¿ Aßn-s-sbm∂v n¿Ωn-s®-Sp°m≥ ]mSp-s]-´Xns‚ tcJob Nn{X-߃ hy-‡-am-hpw. ]Øv cq]-bpsS IW°v t]mepw IrX-y-ambn kq£n-®-h¿ XßfpsS {]h¿Ø--߃°v thX-tam sNe-hn-Øn¬ t]mepw bm ssktbm ssI∏-‰nbn√. t]cq¿°S atm-tcm-Km-ip]-{Xn-bnse At¥-hm-kn-Isf ]cn-]m-env°p-Ibpw ip{iq-jn-bv°p-I-bpw sNbvXh¿. ÿm]--Ønv apX¬ Iq-´m-hm≥ Hcp asb Xs∂ ]p-kr-jvSn-®-h¿ (Hmtcm HmSnv t]mepw º-dn´v kq£n®v ÿm-hyXymkw hcm-sX, IrX-yXtbm-- - sS)˛ nk-zm¿∞-Xbp-tSbpw kvtl-Øns‚bpw ]cn- K - W - - b p- t Sbpw Nne kq£vaXIƒ am{Xw. - ]Icw, IW-°n-se Ifn-Iƒ°pw kpK-X-Ip-am-cn-bpsS X∂n-jvS-Øn-p≈ kmº-ØnI {Ia-t°-Sp-Iƒ°pw Xpeyw Nm¿Øm≥ Xøm-dm-hm-Xn-cp∂ {Sj-d¿am¿ Cμn-cm-tZ-hn, F≥.-Fkv.sI. mb¿ XpS- ßn-b-h-sc√mw ]pd-Øm-°-s∏-Sp-Itbm a p aSpØv ]pdØv t]mtI≠n hcnItbm sNbvXp; ÿm]I {]kn-U‚ v sI.-hn. kptc-{μ-mYv apX¬ Atß-b‰w tUm. cm[m-Ir-jvW]n≈ hsc-bp-≈- Ign-™p. F∂m¬ AhnsS {Ia-t°-SpIƒ S-°p∂p F∂ hm¿Ø Bi-¶mP--I-am-Wv. kaq-l-Ønv Gsd {]tbmP--s∏-tS≠ Cu ÿm]--Ønse nba-hn-cp-≤amb {]h¿Ø-߃ S-°p-∂ps≠-¶n¬ Xo¿®-bmbpw AsXmcp ka{K At-z-j-W-Ønv hnt[-b-am-t°-≠Xpw {Ia-t°-Snv DØ-chmZnIfm-bhsc Is≠Øp-Ibm-sW-¶n¬ in£n-°s∏-tS-≠Xpam-W.v tUm. F≥. Pb-tZ-h≥ (kwÿm km£cXm anj≥ ap≥ Ub-d-IvS¿) h¿ cmPn-sh-®m-gn-™p; AwK-ßfn¬ `qcn`m-Khpw ]pd-Øm-°s∏-Sp-Itbm Hgn™p t]mhp-Itbm sNbvXp. ]{X-{]-h¿Ø-I-mb kpμ¿ IemIu-ap-Zn-bn¬ t]cq¿°S atm-tcm-Km-ip]-{Xn-sb Ipdn-s®-gp-Xnb teJ-ßfmWv - A`-b-bpsS mμn-bm-hp-∂Xv (P--bpKw teJ-I≥ hn.-Pn. hnP-b≥ sI´nSw ]Wn°m-cs‚ cq]-Øn¬ am-knI tcmKm-ip]-{Xn-bpsS aXn¬s°-´n--IØp IS∂p ]‰n- b mWv hnh- c - ß ƒ hy- ‡ - a m°n sIm≠v P-bp-K-Øn¬ as‰mcp teJw Fgp-Xp-∂-Xv). tUm. ]n.-F≥. tKm]m-eIr-jvW≥, sI.-hn. kptc-{μ-m-Yv, kpμ¿, sP. cm[m-Ir-jvW≥, mcm-b-W≥ XpSßn-bhscms° am-kn-Im-tcm-Km-ip-]{XnbpsS timN- o- b m- h ÿ ]pdØp sIm≠p hcp-∂-Xn¬ n¿Æm-bI ]¶v hln-®-h-cm-Wv. A°u-≠‚ v P-d¬ 2011 Pp-hcn 15 / 25
 24. 24. Hm^n- k nse DtZ- y m- K - ÿ - c m- b n- c p∂ Cμncm tZhn, kc-kzcn, hni-zw-`cn F∂nh-scms° am-kn-Itcm-Kn-Isf ip{iq-jnbv°m-mbn Xß-fpsS kabw Nne-gn-®p; HmW-Ønv IpSpw-_-tØm-sSm∏w kZ-ybp-ÆmsX Bip-]{Xn-bn¬ kZy Hcp-°nb-h-cmWv. tPmbn‚ v Iu¨kn-ense cho-{μ≥ amWn-bm´v nc-h[n nth-Z-߃ A[n-Imc tI{μ-߃°v apºmsI ka¿∏n- b v ° p- I - b p- ≠ m- b n. Cß- s sbms° _lp- a p- J - a mbn S∂ {]h¿Ø-ßfpsS ^e-am-bn-´mWv nb- a-k`m kanXn am-knItcm-Km-ip-]{Xn kμ¿in-bv°p-∂Xv. hnXpc tI n‚ hnNm-cW ka-bØv ]ªn°v t{]mkn-I-yq-´¿ icn-bmb coXnbn-e√ tI p S-Øp-∂sX-∂v I≠v Hcp Iq´w kmaq-ly {]h¿Ø-I¿ ]ªn°v t{]mkn-I-yq-´sd am‰m-p≈ At]£ ¬I-Wsa∂ Bh-iyhp-ambn s]¨Ip-´n-tbbpw kpK-XIp-am-cn-tbbpw (Patron/ Guardian) kao-]n-s®-¶nepw kpK-XIpamcn Cu Bh-i-ysØ i‡n-bp‡w FXn¿°p-Ibpw tI v n›-b-ambpw Pbn-°p-sa∂ Dd∏v s]¨Ip-´n-bv°v ¬Ip-Ibp-am-Wp-≠m-bX.v PKXn {ioIpam¿ Ip‰ hnap-‡mbt∏mƒ ]gn PUvPnbv°m-bn. ""Ahsf Cn-bpw ]oVn-∏nbv°m-sX.... shdpsX hnStW'': ....... F∂ a´n-ep≈ tcmZ--߃. tI ns‚ Cn-bp≈ mƒh-gn-I-fn-se-hn-sS-sb¶nepw h®v B s]¨Ip´n tI p-ambn apt∂m´p t]mIm≥ Xm¬]-cyan-s√∂v ]d-™m¬ B›- c y- s ∏- t S≠n hcn- √ . Xn°v am{Xw t_m[-y-s∏-Sp∂ KqVmtem-N--Iƒ ssIh-cn-°p-∂-Xn¬ kpKX-Ip-amcn hnP-bn°p∂p F∂p am{Xta AXn-¿∞-ap-≈q. sNdp- s X- ¶ nepw Bflm¿∞- a mb ka¿∏-W-Øns‚ IWn-I-Iƒ Ncn-{XØn¬ n∂v ambv°-s∏-´n-cn-bv°p-∂p. AhnsS Ir{Xn-a-amb hnjm-Z-Omb apJsØ-Sp-ØWn™v ne-hn-fn-bv°p∂ kzc-Øn¬ am{Xw kwkm-cn-°p-∂p. (""Cu AΩsb shdpsX hnSp'') cq]w as‰-√m‰n-tbpw ad®p sIm≠p Xs‚ ristrionic talent ho≠pw ho≠pw s]mXp-a-≤-yØn¬ Ah-Xcn-∏n®p sIm≠v `oam-Imcw ]q≠v Hcp kaq-lsØ sIm™w IpØp-∂p. F¥p-sIm-≠v, Agn-a-Xn-bptS-bpw-, X≥t]m-cn-a-bp-tS-bpw, Al¶mcØn-t‚bpw kv{Xohn-cp-≤-X-bp-tSbpw Im]- S - y - Ø n- t ‚bpw. Cu A«o- e X tNmZyw sNø-s∏-Sp-∂n-√? F¥p-sIm≠v A`n-h hmflo-In-am¿ Ch¿°p th≠n "am njmZ' ]mSp-∂p? ]n≥Ip-dn∏v :˛ hnjvWp mcm-bW≥ ºq-Xncn A`b-bnse At¥-hmkn'Iƒ°mbn 25,000 cq] kw`m- h ¬In- s b∂p ]{X 26 / 2011 Pp-hcn 15 hm¿Ø ˛ At∏mƒ A`-b-bn¬ At¥hm-kn-Ifpw At¥-hm-kn-If√m-Øhcpw - Ds≠∂pw Ah¿°mbn {]tX-yIw {]tXyIw "nt£]'߃ Ds≠-∂p-amtWm Pw a- n-em-t°-≠-Xv? KoY ]{X-{]-h¿ØI, Xncp-h--¥-]pcw kpK-X-Ip-amcn ˛- oXn-]q¿Δw hnNm-cW sNø-s∏-SWw sdn≥ Fen≥ (a-p-jym-hIm-i˛]-{X-{]-h¿Ø-I≥, - U¬ln) ]o "" UnX- I - f mb kv { XoI- f psS apJw, F√mw jvSs∏-Sp∂ BZn-hm-knI-fpsS apJw, ic-Wa‰ Hmtcm Pohn-bpsSbpw apJw. i_vZan-√m-ØhcpsS i_vZ- am-Ip-hm≥ Rm≥ {ian-°p-Ibm-W.v '' (kp-KXIp-am-cn-bpsS "Imhp - Xo≠t√' F∂ ]pkvXIØns‚ Bap-JØn¬ n∂v) - Fs‚ Adnhn¬ {ioa-Xn. kpK-XIpam-cn-bpsS s]mXp Pohn-XsØ BZ-yambn hna¿in-°m≥ {ian-®Xv ap≥ apJ-ya{¥n kJmhv mb-m-cm-Wv. ""Po∏n¬ Id-ßnbp≈ Ah-cpsS ]cn-]mSn Rm≥ n¿Øn°pw.'' F∂-t±lw ]d-™t∏mƒ Nne¿ mb-m-cpsS ^en-Xambpw a‰p Nne¿ hnh-ct°-Smbpw X≈n-°f™p. F∂m¬ - tIc-fØns‚ XXv kºq¿Æ a p≈ PX Ih- b n- { Xn- b psS {]h¿Ø-ßtfm adp-I≠w NmSn- bp≈ cmjv{Sob°fn-Itfm hni-Iew sNøm≥ Xm¬]-cyw ImWn®n-√. 2002 ¬ temIsØ sR´n® "hwi-lXy' KpP-dm-Øn¬ Ac-tßdn-bt∏mƒ, 2002 Pq¨ 18 ¬' Xncph--¥-]p-cØv bqWn-th-gvkn‰n ÃpU≥kv sk‚-dn¬ CS-Xp-]£ kmwkvImcn kwL-SIfpsS B`n-ap-Jy- - Øn¬ Hcp skan-m¿ S-Øn. ap≥ tab¿ N{μ, A¥- c n® Ihn IS- Ω - n´, ⁄m]oT ]pc-kImc tPXmhv H.-F≥.v hn., kn.-]n. mcm-bW≥, hn.-sI. tPmk^v, tagvkn Ae-Ikm-≠¿ (kv{Xo-th-Zn) F∂nv h-cpsS km∂n-≤-y-Øn¬ IÆq-cnse cmjv{Sob sIme-]m-XIßfpsS t]cn¬ - - kn.-]n.FΩn-s-Xnsc B™-Sn-®p. NSßnse apJy {]`m-jIbm-bn-cp∂ i_vw - ljvan tKm{[m kw`-hsØ-°p-dn-®p≈ kwi-b߃ ]c-kyambn ]¶p h®-t∏mƒ -]cn-]mSn Ign™v Ah-cpsS ne-]m-Sp-Iƒ tNmZyw sNbvXp sIm≠v kpK-XIp-amcn Xs‚ kl-Pamb "Ihn t{]aw' shfn-s∏Sp-Øn. CS-Xp-]£ _p≤n-Po-hn-Ifm-Is´ kºq¿Æ Ih-bn-{Xn-tbm-Sp≈ BZcw ne-n¿Øn-s°m≠v auw ]men-®p. ln‰vesd ]n¥p-W® FgpØp-Im¿ c≠mw temI-a-lm-bp-≤-Im-esØ ^mknÃp mfp-Ifn¬ D≠m-bn-cp-∂Xp-t]m-se-bmWv cm-[a tamUnsb kpK-XIp-amcn ]n¥pW-®X.v ASn-b-¥-cm-h-ÿsb ]c-ky-ambn ]n¥p-Wb°p-Ibpw, F≥.hn IrjvWhm- v cy- c p- s amØv kmln- X y- I m- c - ∑ m- c psS ]n¥pW tSm≥ IØv A®-Sn®v {]kn≤o-Icn-°p-Ibpw sNbvXbm-fmWv kpKX-Ip-amcn (I-Øpƒs∏sS {]kn-≤o-Icn® am[yaw hmcn-I-bn¬ Hm.-sI.-tPmWn ap≥]v teJ-sa-gp-Xn-bn-cp-∂p) Aß-sbp≈ Hcmƒ kwL-]-cn-hm-dn-s-t∏mep≈ ^mknÃv kwL-Ssb {]W-bn°p-∂Xn¬ A¤p-Xs∏-Sm-n-√. apØß ka-c-Øns‚ Ime-L-´Øn¬ BZn-hmkn hncp≤ {]kvXm-h SØn kh¿Æ PmXn ta[m-hn-ØØn‚ Al-¶m-chpw [m¿jvSyhpw {]I-Sam-°n. h¿j-߃°p ap≥]v kmln-Xy hmc-^e-Øn-eqsS Xs‚ Ihn-Xsb hna¿in®Xnv B¿.-Fkv.Fkv {]h¿Ø-Isc - D]-tbm-Kn®v A¥-cn® kmln-Xy hna¿iI≥ Fw. IrjvW≥m-bcpsS hoSv B{Ian-®p. (1992 ¬ Xncp-h¥]p-csØ hgp- - X-°m-Sp≈ "a¿Ωcw' ]ªn-t°-j≥kv ]pd-Øn-d°nb kmln-Xyhm-c^eØns‚ -- - kam-lrX cq]-Øn¬ Cu kw`hw ]cma¿in- ° p- ∂ p- ≠ v ) . kwL- ] - c n- h m- d nv th≠n ssX Smpw IhnX sNm√mpw HmSn-∏m™v S-°p∂ kpK-XIp-amcn CSXp-]-£-Øns‚ Nph-∏≥ thZn-I-fn¬ nXy km∂n-≤yam-W.v "]mc-ºcy' hnπh -IpSpw-_mw-Kamb _ntmbv hnizw apX¬ Ivk¬ h¿Ko-kns‚ sIme-]m-XI-Øns‚ Ime-L´Ønse B`-y- ¥-c-h-Ip∏v a{¥n kn.-F-®ns‚ ]p{Xpw Kk¬ Kmb-I-p-amb Fw.-sI. apo¿ hsc-bp-≈h¿ Ihbn-{Xn-bp-sSbpw aI-fp-sSbpw amkvacnI he-bØn-p-≈nse hnoX hnt[-b∑m-cm-W.v Ct∏mƒ ]{Xw hmcnI ]pdØv sIm≠p h∂ ZfnXv kv{XobpsS _em’wKw A∂v HXp-°n-Øo¿Ø-Xnv ]n∂n¬ Hcp h≥dm°m-‰mWv {]h¿Øn®-X.v {Snhm≥{Uw tlm´-en¬ ap≥ Ivksse‰v aWn-bpsS kwL-Sbmb "ZfnXv - ÃUokv' {]ivØn¬ CS-s]-Sm≥ Bbn Hcp tbmKw hnfn-®p. Xe-ÿm K-cnbn¬ A∂v {]h¿Øn®p sIm≠n-cp∂ -]{Xw ssZzhm-cnI
 25. 25. "ssewKnI bqWn-th-gvkn-‰n-bpsS' sshkv Nm≥ke¿ tUm.-Fw.-sI. Pb-{io, Ct∏mƒ hntZ-iØv ]Tw S-Øp∂ tcjva `c-ZzmPv (_m_p `c-Zz- m-Pns‚ aIƒ) ap≥ kv{XothZn tXmhv tagvkn Ae-Ikm-≠¿ v F∂n-hcpw tbmK-Øn¬ D≠m-bn-cp-∂p. kw`hw S∂-bp-S≥ s_bvPnw-Knse temI kv{Xo ktΩ-fØn¬ "[oc-hnX' ]pc-k°mcw In´nb tagvkn Aev Ivkm-≠¿ DØ-chm-Zn-Isf AdÃv sNø-Wsa∂v ]ds™-¶nepw ]n∂oSv ne-]mSv am‰n. tUm. Fw.-sI. Pb{io ]d-™p ""Cßs Hcp _em-’wKw S∂n-´n-√ F∂v Rm≥ hn-izkn-°p-∂p.'' ap≥ Ivk-sse‰v (tI-cfØn¬ am{Xw ImW-s∏-Sp∂ Hcp h¿§w) - Sn.-F≥. tPmbn Fgp-t∂‰v n∂v ]d-™p ""Pb-{iosb Fn°v hni-zmkamWv''. CXns tNmZyw sNbvX-- h-tcmSv Xncn™v n∂v sIm≠v tNmZn®p ""n߃ IqSp-X-sem∂pw kwkm-cn-°≠ nß-tf-°mƒ henb hnπhw bn-®hmWv Rm≥''. - G‰hpw tJZ-I-c-amb kwKXn Cu kw`-h߃s°√mw km£n-bmbn ZfnXv kv{Xobpw A∂hnsS D≠m-bn-cp-∂p. ZfnXv kv{XobpsS oXn°v th≠n kwkm-cn-®h¿°v "Hcp ao‰nw-Kn¬ Fßs s]cp-am-dWsa-∂dn-bn√' F∂ apS-¥≥ ym-bamWv - "_pIvt]m¿´v' F∂ ÿm]-Øns‚ Aa-c°m-cnsem-cmfpw DØ-cm-[p-nI _p≤n Pohn-bp-amb Zneo]v cmPv A∂v ]d-™Xv. tcjva `c-Zzm-Pm-Is´ "Cc tcn´v oXn°v th≠n t]mcm-SWw' F∂ hmZ-apb¿Øn. HSp-hn¬ kw`-hn-®-Xv; kpK-X-Ip-amcn ]ns∂bpw kv{XoI-fpsS samØw kpc-£n-XXz- Øn- mbv hmZn-°p-∂p; Hcp Dfp∏pw C√msX ta¬∏-d™-h¿ am[-yaw, amXr-`qan hmcn-IIfn¬ s^an-nÃv - teJsa-gp-Xp-∂p. tXm‰-hcpsS Ncn-{X-hpw, hml {]Nm-cW PmYbpw SØn Sn.-F≥. tPmbn Fgp-]Xp-Iƒ hn‰v D]-Po-hw S-Øp-∂p. ssewKnI bqWnth-gkn‰n sshkv Nm≥k-e¿ Bbn-cp∂ tUm.-F.v sI. Pb{io ]cn-bmcw saUn-°¬ tImtf-Pnse Poh-°m-cn-bm-bn. Iq´m-fn-bm-Is´ Xs‚ ]q¿Δ hnZ-ym¿∞nnIf-S°-ap≈ hsc kμ¿in-°m≥ bqtdm∏v Idßn S°p-∂p. (kp-KXIp-am-cn-sb-t∏mse tkmj-y¬ HmUn- ‰nw-Knv hnt[-bam-t°≠ as‰m-∂mWv Pb-{io-bpsSbpw ssat{X-bs‚bpw s]mXp-Po-hn-Xw). fnn Pao-ebn¬ n∂v "{]tNm-Zw' Dƒs°m≠v "tIc-fØns‚ kv{Xob-hÿsb-°p-dn®v ]pkvXIw Xs∂ - Fgp-Xnb (ssew-Kn-I) Ncn-{X-Im-c≥ D≈ m-SmWv tIcfw. ]t£ ZfnXv kv{XobpsS oXn-sb-°p-dn®v am{Xw Bcpw kwkm-cn-®n-√, Fgp-Xn-bn√. ZfnXv kv{XobpsS am-`w-KsØ°p-dn-®v Fgp-Xnb A¥cn® ap-jym-hImi {]h¿Ø-I≥ {io. apIp-μ≥ - kn. tatm≥ kv{Xoth-Znsb XI¿°m≥ h∂ BfmbmWv A∂v Nn{Xo-Icn-°s∏-´X.v As√-¶n¬ Xs∂ ºq-Xncn s^an-n-Ãn-pw mb¿ s^an-nÃnpw ZfnXv kv{Xo _em-’wKw sNø-s∏-´m-se¥v tNXw? ImcWw Ah-cpsS "Iƒ®-d¬ Iym-∏n-‰¬' ZfnXv kv{Xo°n-√t√m. Htc kabw F¬.-Un.-F-^nepw bp.-Un.-F^nepw D≈ taem-f∑msc hnc¬Øp-ºn-en´v nb{¥n-°p-I-bpw, F√m-°m-eØpw tIc-f-Øn¬ ]tcm£ `cWw S-Øp∂ _n.-sP.-]n. bpambn "Ahn-lnX _‘w' ]pe¿Øp-Ibpw sNøp∂ {ioa-Xn. kpK-XIp-am-cn, oXn-]q¿Δw hnNm-cW sNø-s∏-tS-≠Xv nb-ahm-gNbpsSbpw Pm-[n-]Xv y-Øn-s‚bpw ne-n¬]n-v am{X-a√ s]mXpPohnX߃ kpXm-cyam-bn-cn-t°-≠Xn-s‚bpw Bh-iyIX --IqSn-bm-W.v -]{Xw ssZzhm-cnI _lp-am-s∏´ tIcfm apJ-ya{¥n°v - Nß-m-t»cn Xrs°m-Sn-Ømw i_-cn-Kncn ho´nse kn.-F≥. kptc-{μ-Ip-am¿ ka¿∏n-°p∂ Xpd∂ IØv A ßv Fs∂ Hm¿°p-∂pt≠m F∂-dn-bn-√. ssewKo-I]o-UØn-n-cbm-hp-Ibpw {Iqc-ambn sIme - sNø-s∏-Sp-Ibpw sNbvX Infn-cq-cnse imcn. Fkv. mbsc∂ ]mhw s]¨Ip-´n-bpsS A—-mWv Rm≥. 2004 BKÃv 13 apX¬ hw-_¿ 13 hsc-bp-≈ aq∂p- am-kß-fn¬ Fs‚ aIƒ tIm´bw saUn-°¬ tImtf-Pv, Icn-Ømkv Bip-]-{Xn, sX≈Iw amXm Bip-]{Xn F∂n-ßs hy-XykvX Bip-]{Xn-Ifn¬ NnIn-’bn-em-bn-cp-∂p. sX≈-IsØ amXm Bip]-{Xn-bn¬ InS-°p-tºmƒ A∂sØ {]Xn-]£ tXm-hm-bn-cp∂ Aßv Fs‚ Ip™ns ImWm≥ h∂Xv Hm¿°p-∂p-t≠m? AtX-Øp-S¿∂p≠mb hn.-sF.-]n. hnhmZw hfsc tImfn-f-°-߃ krjvSn-®p-h-t√m. ]n∂oSv sXc-s™-Sp∏p {]Nm-c-W-th-f-bn¬ Aßv {]J-ym-]n-®Xv kv{Xo ]oVIsc ssIbmaw sh®v sXcp-hn-eqsS S-Øp-sa-∂m-bn-cp∂p. kX-yambpw n¿`m-K-y-h-mb Rmpw Fs∂-t∏m-ep-≈-hcpw AXv hni-z-kn®p. Aßv apJ-ya{¥n-bm-bt∏mƒ nth-Zßfmbn Rmpw F‚ `mcybpw - - - t]c-°p-´nbpw ]e XhW Aß-bpsS apºn¬ ssIo´n h∂p. Fs‚ aI-fpsS ]oV-I-scbpw LmX-I-scbpw nb-a-Ønp apºn¬ sIm≠p hcm≥ F∂n´pw km[n-®n-√. G‰-hp-sam-Sp-hn¬ 2009 hw-_¿ ]Xn-aq∂nv ˛ Fs‚ aI-fpsS A©mw Nc-a-hm¿jn-I-am-bn-cp∂p A∂v ˛ AßbpsS ho´p-]-Sn-°¬ kam-[m--]-c-ambn kX-ym-{K-l-an-cp∂ Fs∂bpw `mc-y-sbbpw imcn-bpsS A©p hb- mb Ip™n-sbpw t]meokv AdÃv sNbvXp. kv{Xo]o-V-I-sc-b√, ]oV--Øn-n-c-bm-b-h-sc-bmWv Aß-bpsS t]meokv ssIbmaw sh®v sXcp-hn-eqsS S-Øn-b-Xv. Ihn-bq¿-˛-In-fn-cq¿ tIkp-Isf Ihn-bq¿ tIsk∂pw Infn-cq¿ tIsk∂pw c≠mbn hn`-Pn®v kn.-_n.-sF. °p hn´Xv 2004 se k¿°mcm-bn-cp∂p. Infn-cq¿ tIkns‚ kn.-_n.-sF. At-z-j-W-Ønp tijw ka¿∏n-°s∏´ BZy Ip‰]{Xw tImSXn aS-°n-bXn-s-Øp-S¿∂v c≠mw AtzjWw S-∂p. BZyw At-zjWw S-Ønb DtZ-ym-Kÿ≥ Xs∂bm-bn-cp∂p c≠mw At-zjWXXn-pw tXr-Xzw ¬In-bXv F∂ hnNn- - - {X-amb Imcyw kw`-hn-®p. F∂m¬ c≠mw XhW Ip‰-]{Xw ka¿∏ns®-¶nepw tIkv CXp-h-scbpw hnNm-c-W-bvs°-Sp-Øn-√. ]{¥-≠n-tesd XhW tIkv hnfn-s®-¶nepw kn.-_n.-sF. bpsS t{]mkn-I-yq-´¿ lmP-cmbn-s√∂Xp sIm≠m-bn-cp∂p tIkv hnNm-c-Wbv°v hcm-ØsX∂-dn-bp∂p. Fs‚ Ip™nv Bscms° tN¿∂mWv ]oVn-∏n-®-Xv? Ahsf Bscms° tN¿∂mWv sIm∂-Xv? kpJ-{]-k-h-Ønp tijw Ahƒ ]® nd-Øn-ep≈ sh≈w O¿±n®v acn®p t]mb-sX-¥p-sIm-≠m-Wv? Aßpw A—-m-Wt√. Hc-—s‚ [¿a-k¶S߃ apJ-ya{¥n-bm-sW-¶nepw - - - Aßbv°pw a- n-em-Ip-at√m. CXp kw_-‘n® k¿°m-cn-p≈ nthZ-߃ _‘-s∏´ hIp-∏p-Ifn¬ n∂v ImWm-Xm-hp-sa∂v HutZ-ym-Kn-Iambn Adn-bn-®-Xn-s-Øp-S¿∂mWv Cß-s-sbmcp Xpd∂ IØv. ]q¿W-ambpw oXn ntj-[n-°s∏-´n-cp∂ Cu kml-NcyØn¬ Xmsg - -]d-bp∂ ym-b-amb Ah-Im-i-߃°p th≠n 2010 Unkw-_¿ 27 v sk{I-´dn-tb‰v S-bn¬ Rm≥ ncm-lm-cap-jTn-°p-Ibm-W.v kX-yambpw - v a‰p t]mwh-gn-Ifn-√m-sX-bmWv Fn-°n-ßs Hcp Xocp-am-sa-Sp-t°≠n h∂n-cn-°p-∂Xv F∂-dn-bn®p sIm≈p-∂p. 1. CXphsc-bp≈ tIk-t-zjW߃ shdpw {]l-kßfm-bn-cp-∂p. - - - - Ct∏m-gp≈ At-z-jW DtZym-K-ÿsc am‰n kn.-_n.-sF. bnse D∂X DtZ-ym-K-ÿ-sc-s°m≠v ]p-c-t-z-jWw S-Øm≥ S-]Sn kzo-Icn-°Wsa∂v Rm≥ hno-Xambn At]-£n-°p-∂p. AXv tImS- Xn-bpsS ta¬tm´Øn¬ ka-b_‘n-Xamb At-zjWam-bn-cn-°- - - W-sa∂v {]tX-yIw At]-£n-°p-∂p. 2. ssewKn-Iambn ]oVn-∏n-°s∏-Sp-Ibpw sshZ-yklm-btØmsS sIm√- s∏-Sp-Ibpw sNbvX Fs‚ aIƒ imcn-bpsS Ip™v kvtl-bpsS ]q¿W-amb kwc-£-W-®p-a-Xe kwÿm k¿°m¿ Gs‰-Sp-°-Wsa∂v Rm≥ hno-Xambn At]-£n-°p-∂p. Zcn-{Zcpw tcmKn-Ifp-amb Rß-fpsS `uXnI kml-N-cyw Aß-sb-t∏msemcmƒ°p a- nem-Ip-at√m. AXp-sIm-≠p CØ-hWsb-¶nepw Aßv Rßsf Dt]- £n-°p-I-bn-s√∂p {]Xo-£n-°p-∂p. 2011 Pp-hcn 15 / 27
 26. 26. aebm-fn-Isf he-bv°p∂ Fb¿ C¥y hntmZv Ipam¿ tI c-f-Øn¬ n∂pw i‡-cmb a{¥n-am¿ tI{μ-a{¥n-k`bn-ep-s≠-∂mWv - k¶¬]w. F∂m¬ tIc-f-sØbpw, {]tX-y-In®v Xncp-h--¥-]p-c-tØbpw {Iqc-ambn Ah-KWn°p∂ ne-]m-Sp-Iƒ tI{μ thym-a-bm a{¥m-ebw kzo-I-cn°p-tºmƒ Cu a{¥n-amcpw Fw.-]n. amcpw ssIbpw sI´n-bn-cn-°p-∂p. Xncp-h--¥]pcw A¥¿tZ-iob hnam-Øm-hfsØ XI¿°m-p≈ KqVm-tem-Nbv°v XßfpsS njv{In-b-XzØn-eqsS ]n¥pW ¬Ip-I-bmWv tI{μ a{¥n-amcpw Fw.]n. amcpw. Xncp- h - - ¥ - ] pcw A¥¿tZ- i ob hnam--Øm-h-f-Øns‚ ]Wn h¿j-ßfmbn Cg™p oßp-∂p. ]pXnb sS¿an¬ hcp-sa∂ {]J-ym-]--ap-≠m-bn´v h¿j-ß-fm-bn. F∂m¬ Cu cwKØv ne-n¬°p∂ Agn-aXnbpw, KqVm-temN-bpw Cu hnam-Øm-hfsØ izmkw ap´n-°p-Ibm-Wv. bm{X-°m¿°p th≠ Hc-Sn-ÿm kuI-c-yhpw Hcp-°m-sX-bmWv ]pXnb sS¿an¬ Xpd-°m≥ t]mIp-∂-Xv. kzIm-cy hnam--Øm-h-f-ßsfbpw hnam-I-ºn-Isf-bpw klm-bn-°m-mbn nc- 28 / 2011 Pp-hcn 15 ¥-cambn k¿Δo-kp-Iƒ d±m-°p-∂p. Xncph- - ¥ - ] p- c Øv tamiw ImemhÿbmsW∂v sX‰mb ktμiw ¬In hnam-߃ sIm®n-bn-en-d°p-∂p. nc-h[n hnam k¿Δo-kp-Iƒ d±m°n. Xncp-h¥]pcw˛sIm®n-˛tIm-gn-t°m- - Sv, Xncp-h--¥-]p-cw-˛-sN-ss∂-˛-Zp-_m-bv, Xncp-h--¥-]p-cw-˛-sNss∂ XpS-ßnb ap∏-tXmfw k¿Δo-kp-Iƒ n¿Øn. CXns-Xntc ]n.-kn. Nmt°m Fw.]n ]m¿esa‚n¬ tNmZ-yap-∂bn-®t∏mƒ Xncp-h¥-]pcØp n∂p≈ d±m-°nb F√m k¿Δo-kp-Ifpw ]px-ÿm-]n-°m-sa∂v tI{μ thym-abm-a{¥n Dd∏p ¬In-sb¶nepw Hcp k¿Δokp t]mepw ]pxÿm-]n-®n-√. Xncp-h¥]p-cØp n∂pw Zp_m-bn- - te°v 5000 cq] apX¬ Sn°‰v e`n-°psa-¶nepw Zn√n-bn¬ t]mIm≥ 20,000 cq] hsc Fb¿ C¥y CuSm- ° p- ∂ p. sNss∂bnte°v Fb¿ C¥y FIvk{]v kn¬ 2000 cq] apX¬ Sn°v‰v e`n-°p-ambn-cp∂ ÿmØv Ct∏mƒ 6000 cq] hsc Npa- Ø p- ∂ p. Xncp- h - - ¥ - ] p- c tØbpw Zn√n-bn-tebpw Fb¿ C¥y DtZym-KÿcmWv ae-bm-fn-Isf ]ngn-bp∂ - - KqVm-tem-N-bv°v Np°m≥ ]nSn-°p-∂Xv. hntZi bm{X-°m-cpsS ÿnXnbpw Zbo-b-am-Wv. nc-¥-c-amb k¿Δokv d±m°¬ ]e-cp-tSbpw sXmgn¬ jvS-s∏-SpØp- ∂ p. bm{X- ° m¿°v bmsXmcp kuIcy--ß-fp-an-√. Ign-bp-∂{X Fb¿ C¥-ysb Hgn-hm-°p∂ am-kn-Im-hÿbn-te°v bm{X-°msc FØn°mpw kzIm-cy Fb¿ssep-Iƒ°v em`w sImømp-ap≈ Ah-k-c-sam-cp-°m-p-amWv Cu KqVm-tem-N. Xncp-h--¥-]p-cØp n∂pw hnhn[ K-cßfn-te°v Ipd™ nc°v {]Jym- ]n®v kz-Im-cy Fb¿ sse≥ k¿Δokv Bcw-`n-°p-Ibm-Wv. bm{X-°msc kw_‘n®v CXv Bi-zm-k-I-c-am-sW-¶nepw CXns‚ ]n∂nepw s]mXp-ta-Jem hnam- I- º - n- b mb Fb¿ C¥- y sb XI¿°m-p≈ AXns‚ Xs∂ DtZ-ym-Kÿ-cpsS X{¥-ßfm-Wp-≈Xv. ae-bm-fn-Iƒ Ah-KWn-°s∏Sp-Ibpw NqjWw sNø-s∏-Sp-Ibp-am-W.v mw Zn√nbn-te°v sXc-s™-SpØp hn´ P-{]-Xnn- [ n- I ƒ F¥p sNøp- I - b m- s W∂p kwibw P-ß-fn¬ DZn-°p-∂Xv Cu kml-NcyØn-em-Wv. - -- -]{Xw ssZzhm-cnI
 27. 27. IhnX mSpIS-ج PnPn.- sI. ^nen∏v Ic-bp∂ ac߃ Infn-amq¿ _me≥ Nc-a-Ko-X-hp-sa-gp-Xn, `qan-X≥ acWw ImsØmcp Ihn-bn-cn-°p-∂p!! ac-ß-sfm-∂pta apdn-°-cp-sX∂p ]d™psIms≠mcp Ihbn{Xn tIgp-∂p!! ****** ac-߃ sNm√p-∂p, ""apdn®p am‰p-Io hgn-bn-en-ßs Ign-bp-hm≥ h-ø, ac-߃ R߃X≥ a p hmbn-°m≥ Ign-bm-tØm¿ n߃; ]pIbpw i_vZhpw kln®p ZpxJn®p Ign-bp∂p R߃, ac-߃ Rßsf°pdn®p n߃°p˛ kl-Xm-]ap≠mbX-dn-bp∂p R߃ K-c-ho-Yn-bn¬ hkn°pw R߃X≥ lrZ-bsm-ºcadn-bpt∂m n߃? - - ap-j-y-kvt-ln-Iƒ a- n-em-°pI Kcw R߃°pw c-Iam-bvØo¿∂p apdn®p am‰p-I; Icbpw Rß-sf˛ °pdn®p n߃°p In-hn-∂p-s≠-¶n¬'' angn Xpd°pw apº-—-m˛ mbv°p-´n-Isf tXm´n-sem-gp°n ac-WØn-tebv°v mSp-ISØn ho´nse N°n ]q®-bpsS Ip™p-߃°pw A—-Xp Xs∂ hn[n-®p. As∂m-s°, AΩ-bpsS k¶Sw IX-Inp ]n∂n¬ Hfn®p n∂p. h¿j-Øn-sem-cn-°¬ As√-¶n-e-Xn-tesd A—-Xp XpS¿∂p HSp-hn-em- mbpw ]n∂osSmcn-°em- ]q-®bpw mSp IS-Øn-ens‚ kpJw A—-yam-°n-sIm≠v - -Hgp-In-t]mb a°-fpsS temI-tØbv°p bm{X t]mbn A—m kpJw XncnsI sImSp-°m≥ Rm≥ th≠n h∂p Hcp I¿°n-S-I- cm-hn¬ ac-®n-√-Iƒ apSn-b-gn-®n-´p-d™p Xp≈n-b -tcw taL- K¿÷w tI´p -`qan hnd-ß-en® tcw ag-®n-√-Iƒ DS-™p- ho-gsh Fs∂-bp-ahsfbpw - angn-Øp-d∂n-t´-sd-bm-ImØ Cc-´°p-´n-Isfbpw n lm-bXbpsS - Npgn-Ifn-se-dn-™—≥ mSp-ISØens‚ kpJw - - hos≠-SpØp A∂v nem-hp-Zn-®-Xv AΩ-bpsS apJ-Øm-bn-cp-∂p. ac-ßsftbm¿Øp angn-t∏mtc - ac-߃X≥ ]cn-`-h-߃ tI´p-thm? -]{Xw ssZzhm-cnI 2011 Pp-hcn 15 / 29
 28. 28. IhnX chn Nmbw [¿aΩcm-P≥ chn-sb-bdn-bnt√ F∂-b¬°m-c≥ Iq´pIm-cpw Ah-smØptN-cmsX ]≈n-°q-Sw, D’hw, Ne-®n{Xw I_-Un, Xe-∏-¥p-an-s√-n°v Ah≥ Xpg-™Sp°mØXmw IS-shm-∂p-an-s√s‚ Ip´n-°m-eØn≥ ]pg-®m¿Øn≥ ]mS-Øq-Sh‚-—≥ Ie∏ sXfn-°p-tºmƒ Rßfm hc-ºØp sN∂n-cp-∂Xpw sNfn sh≈-Øn¬ sXm߬ Xq°n-¥p-fp-ºn-°fn-®Xpw Ccp-fn≥ t]mØ-∑m¿ h∂n-S™p Ib¿ØXpw cmhp-b¿Øpw ]co-£Ws°m-´nv - DØcw ]£n, ]qsh∂p shfp-ØXpw Cs∏mgpw c-bv°msX q∂p n¬°p-t∂m¿Ω-Iƒ Xmf-ta-f߃ amdn Im‰npw Ime-Ønpw a- n-sem-gn-hm-bn˛ °nS-∏ps≠mcp Ifw-. I≠p-I≠n-cns° sh¨q-en-m¬]-d-∏n® ]´hpw sIm≠mW-h≥ ]ncn™p ]d-∂-Xpw, chn-sb-ßp-t]m-sb∂p Xnc-°nbp≈p-es™s‚ cm]-I¬s°mfpØpIƒ CfIns∏mfn-™Xpw, apgp-h≥ c-®n´pw Nmcn n¬°-bm-tWm¿Ω. Cs∂-n-°n√ h¿Æ-∏-´hpw Ie-∏bpw Npa-bvs°, s©n∂p≈n¬ Ießpw ]n-∏pg chn-sb-Øn-c°p∂p Ime-Øn≥ Bcpw tIdm-°Shn¬ - Ahss‚ Pohs‚ XnØpg BIm-i-samcp Xmcw an∂n®p Nncn-°p∂p Ims‰mcp ]qhn≥ IÆn¬ ]p©ncn sImfp-Øp-∂p. 30 / 2011 Pp-hcn 15 IÆS taml≥ ]pØ--ßmSn IÆS t]mcmØ Imew hcpw ssI o´n n¬t°≠ tcw Xcpw IÆmhpw ImeØp ImWm≥ ad-∂h Im´p-hm≥ ho´n-sem-cmfp hcpw A‘mw buΔw sIm≠p S-°p-hm≥ h∂nSpw ImesØ ImgvN `wKn GtXm hnIm-c-Øn-temSn IpXn® Rm≥ BhmØ-tXm¿°p-s∂m-tcm¿Ω-bmbn imi-zX`m-hØn¬ tXm∂¬ cNn-°pao - `qan-X≥ kXyw ad-s∂mco Xm≥ ofpw ncm-i-Iƒ aqfpw hgn-I-fn¬ tXSp-∂dn-hn-te-°p≈ bm{X - -]{Xw ssZzhm-cnI
 29. 29. apj-y¿ Hs° Hcp PmXn-bm-Wv. Ah-cp-sS-bn-Sbn¬ ÿnXn-t`-Z-a-√msX PmXn-t`Zw C√. D≠m-Im≥ nhr-Øn-bn-√. Nne¿°p ]Whpw ]Tn∏pw ipNnbpw a‰pw IqSp-X-em-bn-cn-°pw. a‰p Nne¿°v AsXms° Ipd-hm-bn-cn-°mw. Nne-cpsS nd-am-bn-cn-°n√ a‰p NnecpsS ndw. Cuam-Xn-cnbp≈ hy-X-ym-k-ß-f-√msX ap-j-y¿°p PmXn hy-X-ymk-an-√. GIw kXyw Zz-Xobw lrk-Xyw `mXn kX-y-hXv insseh inh-enwKw Zzn-Xobw in¬]n-m-IrXw kXyw H∂v, c≠-√, Ak-X-ysØ kX-y-ambn ImWp-∂Xv IÆp sXfn-bm-Ø-Xn-m-e-s{X. ineXs∂-bmWv inh-enw-K-amhp-∂Xv. in¬]n-bm¬ Xnsb D≠m-°s∏-Sp-∂X√ F∂v Cu t«mIsØ Npcp-ßn-b-tXm-Xn¬ {Kln-°m-hp-∂-Xm-Wv. {iomcm-bW Kpcp-hns‚ Pohn-XZ¿iw CXn¬ n∂v IS-s]m-´n-∏c°p-∂p-≠v. kØn-sbpw Ak-Øn-sbpw [¿Ω-sØbpw A[¿Ω-sØbpw Xncn-®-dn-bp-I˛AXm-bn-cn-°Ww ]ptcm-K-XnbpsS hgn. Adn-b-s∏-Sp-anXpthd˛ √dn-hm-boSpw Xnc-™nSpw tcw Adn-hn-Xn-sem-∂m-bXp-sIm˛ ≠dn-hn-√m-sX-ßp-an√ thsdm∂pw Adn-hn-s√-∂m-en-√o˛ bdn-s∏-Sp-sa-∂Xp-≠n-sXm-∂mepw Adn-shm-∂n-s√m-∂m-eo˛ bdn-th-Xdn-hn-∂Xn-√dn-™oSmw (A-dn-hv: {io mcm-bW Kpcp) Xnc-bp-I, Adn-bp-I-˛-F-∂-Xm-hWw e£-yw. Adn-™sX√mw Adn-hm-bn-´pt≠m F∂ ho≠p hnNm-c-Ønv Xpnbp-tºm-gmWv ]ca {]Imiw e`n-°p-∂-Xv. ]m]w s]cpIn sIm≠n-cn-°p∂ `qan-bn¬ I¿Ω [¿Ω-ßfpsS ]pWyw tSn-Ø-cm≥ Ah-X-cn® alm-flm-hmWv {iomcm-bWKp-cp. "h¿W-[¿Ω'sØ ]mtS nc-kn®v "ap-jyv Hcp - PmXn' F∂v At±lw ]d-™p-X-∂p. "ap-j-y≥ ∂m-bm¬ aXn' F∂v ]d™v "h¿Æ-[¿Ω'sØ At±lw "ap-jy [¿Ωw' sIm≠v Iog-S-°p-I-bmWv sNbvX-Xv. BNm-c-ß-fpsS ÿmØv Z¿i--Ønv At±lw {]XnjvT ¬In. Cßs kvarXn-Isf A{]-k‡am-°p∂ ]pXnb Adn-hp-IfmWv Kpcp - ap°v ¬In-bX.v F∂m¬ h¿Æ-Z¿Ω Xnc-kIm-cw, t£{Xmv cm-[-, Xo¿∞-bm{X F∂n-h-bn¬ am{Xw Kpcp-hns HXp-°nsh®p IqSm. "{io mcm-b-W-[¿ΩsØ AXns‚ ka-{K-cq-]Øn¬ ImWp-Ibpw BNm-c߃ kw_-‘n® Kpcp-hns‚ A`n{]m-bßtfm-sSm∏w At±-lØns‚ Z¿iw IqSn Dƒs°m-≈p- - Kpcp-hns‚ Acpfpw s]mcpfpw Ibpw sNøp-tºmtg Hcmƒ bYm¿∞-Øn¬ {io mcm-bWKp- cp-hns‚ Ap-bmbn BIp-∂p≈ F∂p F≥.-hn. IrjvW-hmcn-b-cpsS A`n-{]mbw ChnsS Hm¿°m-hp-∂-Xm-Wv. {Inb-sbm-cp-Iq-dn-X-hn-Z-y! tIhew Nn˛ ∑bn adp-Iq-dnXp hnZ-y! amb-bmte nb-X-an-Xn-ßs n¬°nepw ]ncn-™˛ Zz-b-]-c-`mh Xpc-y-ta-In-Sp∂p (B-tflm-]tZ-iiXIw) - - - {iom-cm-b-W -Kpcp -]{Xw ssZzhm-cnI 2011 Pp-hcn 15 / 31
 30. 30. Adn-hn-eqsS Al-¶mcw C√m-Xm-Ip∂ Hcp kaqlw D≠m-h-W-sa-¶n¬ kX-y-kuμcy--ßsf CW-°p∂ Xc-Øn-ep≈ hnZ-ym`ymkw D≠m-h-Ww. IÆmSn {]Xn-jvT-bp≈ t£{Xw, AXn--SpØv hnZym-e-bw, ASpsØmcp ]qt¥m-´w: Cu k¶¬]w Xs∂ Kpcp-hns‚ ⁄m-˛-I¿Ω tbmKw shfns∏SpØp-∂p-≠v. {]Ir-Xn-sbbpw ]c-amfl ssNX-y-sØbpw Dƒs°m≠v kuμ-c-y-t_m[-tØmsS hf-cp∂ Hcp-X-e-ap-d-sb-bmWv Kpcp kz]vw I≠-Xv. F∂ AssZ-z-X-Z¿i--Øn-emWv Kpcp-hns‚ s]mcp-f-dn-tb≠-Xv. Xs∂-Øm≥ Adn-bp-I, A-ysØbpw Adn-bp-I˛GIo-- `-hn-°p-I. Cu GIo-`-h--amWv Kpcp-hn‚ A£-c-s∏m-cpƒ. t£{X-Øn¬ hn{K-l-Ønp ]Icw IÆmSn ÿm]n® Kpcp {]Xo-Im-flIambn Cu AssZ-zX Z¿iw ]I-cp-Ibm-W.v `uXn- I-˛B[ym-flnI Xe-ßsf kX-zip-≤n-tbmsS ka-zbn-∏n-°p∂ - - -Hcp ImgvN-∏m-Sm-W-Xv. Kpcp Acp-fp∂ hnZ-ym-`-ym-k-Z¿i-hpw CXm-W.v [¿Ωw {]N-cn-∏n-°m-mbn t]mIp∂ Ap-bm-bn-Iƒ°v kzman ¬Inb n¿t±-i-߃ ChnsS Hm¿-°mw. aXw, kZmNm-cw, hnZ-ym-`ym-kw, hy-hkmbw F∂n-hsb-∏‰n-bmWv KpcphN-ß-fn-eqsS shfn-s∏-Sp-Øm-p-≠m-bn-cp-∂-Xv. A[x-ÿn-Xn-bnemb Cug-h-hn-`m-KsØ D≤-cn-°m-m-bn-cp-∂p Cu [¿Ω-{]Nm-cWsa-¶nepw AXv GXv A[x-ÿn-XtNcn-sbbpw DW¿Øp- hm≥ DX-In-sb∂v mw Ap-`hn-®dn-™n-´p-≠t√m. kmaq-lnI ]ptcm-KXn-bn¬ hnZ-ym-`ym-kØn-p≈ Akm-am-yamb KpWhpw -AXns‚ A`m-h-Øm-ep≈ tZmjhpw Kpcp I≠-dn-™n-cp-∂p. A[x-ÿnXcmb kv{Xo ]pcp-j∑m-cn¬ {]mY-anI hnZ-ym-`ym-ksa-¶nepw C√m-Ø-h¿ taem¬ Bcpw D≠m-bn-cn-°-cp-sX∂pw A{X A`n-am-hpw A`n-cp-Nnbpw tXm∂-Ø-°-hÆw Ahsc D’m-ln-∏n-°Ww F∂pw Kpcp n¿t±-in-®p. th≠n-S-ß-fn¬ kap-Zmbw hI ]≈n-°q-Sßfpw hmb-im-eIfpw a‰pw G¿s∏SpØn P-ßsf t{]m’m-ln-°mpw At±lw D]-tZ-in-®p. 1916˛¬ ap´-Ø-d-bnse kamPw tbmK-Øn¬ Kpcp sNbvX {]kwKw tm°pI : ""apj-y¿ Hs° Hcp PmXn-bm-Wv. Ah-cp-sS-bn-S-bn¬ ÿnXn-t`-Za√msX PmXn-t`Zw C√. D≠m-Im≥ nhr-Øn-bn-√. - Nne¿°p ]Whpw ]Tn∏pw ipNnbpw a‰pw IqSp-Xem-bn-cn-°pw. a‰p Nne¿°v AsXms° Ipd-hm-bn-cn-°mw. Nne-cpsS nd-ambn-cn-°n√ a‰p Nne-cpsS ndw. Cuam-Xn-cn-bp≈ hy-X-ym-k-ßf-√msX ap-jy¿°p PmXn hy-Xym-kan-√. ]pe-b¿°v Ct∏mƒ [hpw hnZ-ybp-an-√mØ Ipdhv hf-sc-bp-≠v. AXp-c≠pw D≠m°p-IbmWv th≠-Xv. hnZ-ym-`ymkw {][m-ambn thWw. AXp≠m-bm¬ [hpw ipNn-bp-sa√mw D≠m-Ipw. n߃°p ]Wan-s√∂p ]d-bp-∂Xv icn-b√. nß-sfms° ]W-am-Wt√m.....'' aZ-y-]m--Øn-p-]-tbm-Kn-°p∂ ]Ww kz-cq-]n®v Ip´n-Isf hnZy A`-y-kn-∏n-°-W-sa∂v Kpcp D]-tZ-in-®p. ""Cu Ip´n-Isf I≈p IpSn-°p-hm≥ Ap-h-Zn-°-cp-Xv. {]mbw sN∂-hcpw Ignbp-∂Xpw am‰-Ww.'' Cßs kz-`m-hip-≤n-bn-eq-∂p∂ Hcp kaq- 32 / 2011 Pp-hcn 15 inh-Kncn l-Ønv hnZy Xs∂ [w. Ahn-Zy F∂ Ccp-´n¬ n∂v hnZy F∂ shfn-®Øn-te°v tIc-fob kaq-lsØ bn-°p∂ Hcp Z¿i--amWv Kpcp-hn-t‚-Xv. Adn-hlsa-∂Xp-c≠p-ta-Iam-am˛ - hc-Wsam-gn-™hyp-≠p-hmZw - - - -Adn-hns hn´-l-a--y-am-Ip-sa-∂m˛ edn-hn-s-bn-ß-dn-bm-p-am-cp-an√ (B-tflm-]tZ-iiXIw) - - Adn-hn-eqsS Al-¶mcw C√m-Xm-Ip∂ Hcp kaqlw D≠mh-W-sa-¶n¬ kX-y-ku-μ-c-y-ßsf CW-°p∂ Xc-Øn-ep≈ hnZym-`-ymkw D≠m-h-Ww. IÆmSn {]Xn-jvT-bp≈ t£{Xw, AXn-SpØv hnZym-ebw, ASp-sØmcp ]qt¥m-´w: Cu k¶¬]w Xs∂ Kpcp-hns‚ ⁄m-˛-I¿Ω tbmKw shfn-s∏SpØp-∂p≠v. {]Ir-Xn-sbbpw ]c-amfl ssNX-y-sØbpw Dƒs°m≠v kuμ-c-y-t_m-[-tØmsS hf-cp∂ Hcp-X-e-ap-d-sb-bmWv Kpcp kz]vw I≠-Xv. [¿Ω Gh ]cw ssZhw [¿Ω Gh alm-[w [¿Ω-k¿Δ{X hnPbo `hXp t{ibt  rWmw. ([¿Ω:) ap-jy[¿Ωw Xs∂ ssZh-[¿Ωw. AXp Xs∂ hnZy-bpsS -Imc-Ww; e£-y-hpw. Kpcp-h-cpƒ mw F{X-tØmfw ASp-Ø-dnbp-∂p? -]{Xw ssZzhm-cnI
 31. 31. knna kptem-Nm dmwtam-l≥ 2010 se ae-bmfknn-a-I-fn-te°v Hcp FØn-tm´w 2 010 ˛¬ ]pd-Øn-d-ßnb ae-bmf knn-aIfpsS ]´n-Ibn-eqsS Ae-kambn - IS∂p t]mbm¬ IÆn-ep-S-°p∂ t]cpI-sfm-∂p-an√ F∂-XmWp kX-yw. a n-ep-S-°nb IYm-]m-{X-ß-fmbn Hm¿Ωbn¬ s]s´∂p sXfn™p hcp∂ apJß-fp-an-√. t{]£-I¿ h≥hnP-b-ß-fm°nb Nn{X-߃ F∂p ]c-kyßfn-eqsS -- Adn-™h ˛ kPn kptc-{μs‚ "lm∏n lkvs_≥Uvkv', em¬ kwhn-[m-b-Imbn amdnb "C≥ tKmÃv lukv C≥', jm^n-bpsS "N´-ºn-mSv', hn-bs‚ -]{Xw ssZzhm-cnI "b£nbpw Rmpw', ˛ {]tamZv ]∏s‚ "ªm°v Ãmen-b≥' F∂n-h-bm-Wv. Ne®n{Xw F∂ am[-y-a-Ønv GsX-¶nepw Xc-Øn-ep≈ ]pXp-kw-`m-h ¬In-bXmbn tXm∂p- ∂ n√ Ch- s bm- ∂ pw. ]d™p ]g-Inb t{]a-b-߃, ÿncw {]tbm- K n- ° p∂ Nfn® Xam- i - I ƒ, hen®p o´p∂ ss¢am-Ivkp-Iƒ, Htc aqi-bn¬ hm¿Øn´ IYm-]m-{X-߃ ˛ ho--amb Hcp Bi-bhpw kwth-Zw sNøp-hm≥ Cu "ln‰v' kwhn-[m-b-I¿ {ian-°p-∂Xp t]mep-an√ F∂-XmWv k¶-Sw. aebmf knn-a-bpsS i‡n-Zp¿§-ßfm-bn-cp∂ Nne kwhn-[m-bI¿ Nne {ia߃ S-Øn-bn-´p≠v F∂p thW-sa-¶n¬ ]d-bmw. jmPn ssIem-kns‚ "t{ZmW 2010' Hcp h≥]cm-Pbw Xs∂-bm-bn. Hcp hy-‡-X-bp-an-√mØ {]ta-bw, hen®p hmcn FgpXn Iq´nb Xnc-°Y, Bh¿Ø -hn-c-k-amb Zri-y-߃. Ia-ens‚ "BK-X≥' Zneo-]ns‚ km∂n-≤-y-Øm¬ A¬]w IqSn sa®-s∏´p n¬°p-∂p-sh¶nepw IY-bpsS Zu¿_-e-y-Øm¬ √ 2011 Pp-hcn 15 / 33

×