Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Qurdawi

368 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Qurdawi

  1. 1. X¿_n-øØv tUm. bqkp-^p¬ Jd-Zmhn Bflm¿Y-X-bpsS kZv^-e-߃ A√m-lp-hns‚ {]oXn-am{Xw e£yw sh®v Bflm¿Y-XtbmsS I¿a-߃ sNøp- - tºmƒ AXv Pohn-XØn¬ nc-h[n kZv^e߃ {]Zmw sNøpw. Ah-bn¬ - - - NneXv NphsS hnh-cn-°mw. Bfl-im¥n hm°pw {]hr-Ønbpw Bflm¿-YamsW-¶n¬ AXv ax-im-¥nbpw lrZ-b- hn-im-eXbpw ¬Ipw. ImcWw, A√m-lp-hns‚ {]oXn F∂ GI-e£y-Øn¬ - - Ahs‚ a v tI{μo-Icn-°pIbmWv. ssZhn-I{]oXn tSn-Øcp∂ am¿K-Øn- - - eqsS Ncn-°pI F∂ Hscm‰ e£yta Ah-p≈q. e£yw hy‡-am-hp-Ibpw AXn-te-°p≈ am¿Kw hfhpw Xncn-hp-an-√m-ØXm-hp-Ibpw sNbvXm¬ hgn-IfpsS - - B[n-Iytam B{K-lßfpsS G‰p-ap´tem ap-jys Akz-ÿtm N©-etm - - B°p-Ibn-√.- GI-ssZ-hhn-iz-kn-bmb ap-jys H‰ bP-am-≥ am{X-ap≈ ASn-abmbn - - - A√mlp D]-an-°p-∂p-≠v. _lp-ssZ-hhn-izm-knsb [mcmfw bP-am-∑m-cp≈ ASn- - - a-tbmSpw D]-an-°p∂p. B bP-am∑m-¿ Hmtcm-cp-Øcpw ]c-kv]c hncp-≤amb - Imcy-߃ Ah-tmSv Iev]n-°p-∂p. Ah¿ Hmtcm-cp-Øcpw Ah-n¬ n∂v B{K- ln-°p∂Xv ]eXcw Imcy-ßfmWv. Aßs Ahs‚ e£yhpw a- p-sa√mw - inYn-e-am-hp∂-p. ""A√mlp CXm Hcp DZm-lcWw ]d-bp∂p: Hcp ap-jy≥, ZpjvS≥amcpw - Ahs Xm¥m-ß-fn-te°v ]nSn-®p-h-en-°p-∂h-cp-amb AtIw bP-am-∑m¿ Ahs‚ DS-a-ÿ-X-bn¬ ]¶m-fn-I-fm-Wv. as‰m-cm-tfm, Htc-sbmcp bP-am-s‚ Zmk≥. Cu c≠p-t]-cp-sSbpw Ahÿ Hcp t]mse-bm-hp-tam?'' (A- p-a¿ 29). Aßs A√m-lp-hnv am{Xw Bflm¿Y-ambn hgn-s∏-Sp∂-Xn-eqsS CX- c¿°p≈ hgn-s∏-Sen-s‚ mi-Øn¬ n∂v hnizm-kn-bmb ap-jy≥ tamNw - tSp∂p. Zom-dn-s‚bpw Zn¿l-an-s‚bpw taØcw hkv{X-ß-fpsSbpw ASna in°p-∂p. A√m-lp-hnv am{Xw hgn-s∏-Sp∂-h≥ sFiz-cy-]q¿W-m-bn-Øo-cp∂p. Bflob i‡n Bflm¿YX (C-Jvemkzv) hºn® Bflob i‡n tSn-Øcp∂p. I¿a-ß- - fpsS BXy-¥n-I e£y-ambn kº-Øn-stbm ÿm-am-ßsftbm IW-°m- - - - - °p∂h≥ Atß-b‰w _e-lo-m-Wv. Xm≥ B{K-ln-°p∂ Imcy-ßfpsS ISn- - - ™m¨ ssI∏n-Sn-bn-sem-Xp-°n-b-h-cpsS ap∂n¬ Ah≥ AXy¥w Zp¿_-e≥. Bbn-cØn mq‰n ap∏Ønsbm∂v k^¿ Ccp-]Øn-sb´v -
  2. 2. Xm≥ {]Xo-£b¿∏n-°p∂ kºØv in-°p-sa∂v `b-s∏-Sp-tºmƒ Ah≥ Ai- - ‡-m-hp-∂p. AtX-kabw A√m-lp-hnv F¥pw hn¬°m≥ Xbm-dmb Hcp-h≥ - hºn® i‡nbpw Ign- h p- I fpamWv tSn- s bSp- ° p- ∂ Xv . Aßs Xs‚ Bflm¿YX hgn F√m `uXn-Ii‡n-Itf-°mfpw anI® i‡n Ahv e`n-°pw. - - - kmCu dnt∏m¿´v sNbvX Hcp lZo-kn¬ (k-Zv Zp¿_-ew), A√m-lp- hns‚ {]oXn- am{Xw e£y-am°n I¿a-߃ Ap-jvTn-°p--∂h¿°v ssIh-cp∂ i‡n-bpsS tXmXv hc-®p-Im-Wn-°p-∂p-≠v. A-kn(-d)¬ n∂v nth-Zw: A√mlp BIm-isØ krjvSn-®t∏mƒ A-Xv BSn-bp-ebm≥ XpS-ßn. At∏mƒ Ah≥ - - ]¿h-X-߃ krjvSn®v AXn¬ ÿm]n-®p. At∂cw ]¿h-X-ß-fpsS kr-jvSn- ∏n¬ A¤p-Xs∏´ ae-°p-Iƒ tNm-Zn®p: "mYm, ]¿h-Xßtf-°mƒ i‡-amb - - - h√Xpw ns‚ krjvSn-Ifn¬ D-t≠m?' A√mlp ]d™p: "Xo¿®-bm-bpw; Ccp- - ºm-WXv.' ae-°p-Iƒ tNmZn®p: "mYm, Ccp-ºn-t-°mƒ i‡-amb h-√Xpw ns‚ - krjvSn-I-fn¬ Dt≠m?' A-√mlp ]d™p: "AsX; Xobm-W-Xv.' ae-°p-Iƒ tNmZn®p: "mYm, Xo-tb-°m-ƒ i‡-amb h√Xpw ns‚ krjvSn-Ifn¬ Dt≠m?' - A√mlp ]d™p: "D≠v; sh≈-am-WXv.' ae-°p-Iƒ tNmZn®p: "mYm, sh≈tØ- - °mƒ i‡-amb h√-Xpw ns‚ krjvSn-Ifn¬ Dt≠m?' A-√mlp ]d™p: "Xo¿®- - bmbpw; Im‰m-WXv.' ae°pIƒ ho≠pw tNmZn®p: "m-Ym, Im‰nt-°mƒ i‡- - amb h√Xpw ns‚ krjvSn-Ifn¬ Dt≠m?' A√mlp ]d™p: "D≠v; Xs‚ CS- - Xp-ssI-t]mepw Adn-bmsX he-Xp-ssI-sIm≠v Zmw sNøp∂ ap-jy≥.' `uXnI i‡n-Itf-°mƒ atlm-∂XamWv Bflobi‡n F∂v Cu l- - - - Zokv ]Tn-∏n-°p∂-p. AXm-bXv, A√m-lp-hn-ep≈ Bflm¿Y-Xbm¬ am{Xw I¿aw - - sNø∂ ap-jy≥ BWn-bSn-®t]mse Dd-∏n-®p-n¿Ønb ae-Itf-°m-ƒ, ae- Xp- - - - c-°p∂ Ccp-ºn-t-°mƒ, Ccp-ºp-cp-°p∂ A·n-tb-°mƒ, A·n-bW°p∂ sh≈- - - tØ-°mƒ, Pe-hm-ln-bmb Im‰n-t-°mƒ i‡-m-bn-cn-°p-sa∂-¿Yw. CtX Bibw [zn-∏n-°p∂ Hcp IY Camw K men Xs‚ Clvbm Deq-an- ±o-n¬ D≤-cn-®n´p-≠v. Bflm¿YX Hcmƒ°v ¬Ip∂ Akm-[m-cWamb i‡n- - - hn-ti-jamWv AXn¬ {]Xn-]m-Zn-°p-∂Xv. - IY-bn-ß-s-bm-Wv: Hcn-S-sØmcp ssZh-Zm-k-p-≠m-bn-cp∂-p. Xm≥ Pohn- °p∂ {]tZ-iØv P-߃ Bcm-[n-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ Hcp hr£sØ Ipdn®v tI´dn™ At±lw AXv sh´n-ap-dn°m≥ tImSm-en-bp-ambn ]pd-s∏´p. hgn-bn¬ C_veokv At±-lsØ XS-™p. B acw sh´-cp-sX∂v C_veokv Abm-tfmSv Bh-iy-s∏-´p. At±lw hg-ßn-bn-√. Ah¿ XΩn¬ G‰p-ap-´n. At±lw C_veo- kns ae¿Øn-bSn-®p. At∂cw C_veokv Hcp IpX{¥w {]tbm-Kn-®p. C_veokv - ]d™p: ""Xm¶ƒ B hr£w apdn-°msX Xncn-®p-t]m-IWw. AXv apdn-®Xp-sIm≠v - - Xm¶ƒ°v bmsXmcp {]tbm-Phpw e`n-°m-n-√. AXv apdn-®p-If™m¬ Bfp- - - - Iƒ thsd acsØ Bcm-[n-°pw. AXn-m¬ Ct∏mƒ Xm¶ƒ Xncn-®p-t]m-hp-I- bm-sW-¶n¬ C∂p-ap-X-ep≈ Hmtcm Znh-k-hpw Hmtcm Zom¿ hoXw Rm≥ Xm¶ƒ°v ¬In-s°m-≠n-cn-°pw. Xm¶-fpsS XebW-°Sn-bn¬ RmXv sh°pw. Xm¶ƒ°v AXv {]tbm-Ps∏-Sp-Ømw. Zcn-{Z¿°v Zmw sNøp-Ibp-am-hmw.'' Zo¿L- - - - kw`m-jWØnp tijw At±lw hg-ßn. C_veokv ap≥Iq-dmbn √ Hcp kwJy - - ¬Ip-Ibpw sNbvXp. XpS¿∂p≈ Znh-kßfn¬ Hmtcm Zn¿lw hoXw Xs‚ - - c≠m-bn-cØn-]Øv - s^{_p-hcn ]Xn-aq∂v
  3. 3. Xe-bW°Sn-bn¬ n∂v Abmƒ°v In´n-s°m-≠n-cp∂-p. - - - Aß-s-bn-cns° Hcp Znhkw Xe-bW s]m°n-tm-°n-bt∏mƒ Zom¿ - ImWp∂-n√. GXm-pw mfp-Iƒ Abmƒ £atbmsS ImØn-cp∂-p. hgn-bn¬sh®v - I≠ B kplrØv Xs‚ hmKvZmw ]men-°p-sa∂v Abmƒ {]Xo-£n-®p. ]t£ ImØn-cn∏v hrYm-hn-em-bn. HSp-hn¬ tImSm-en-bp-ambn ho≠pw Abmƒ acw apdn- °m-mbn ]pd-s∏-´p. hgn-bn¬ sh®v B ]gb kplr-Øv (C-_veo-kv) Abmsf I≠p-. acw apdn-°p∂-Xn¬ n∂v ]n¥n-cn-bm≥ C_veokv Bh-iy-s∏-´p. hg-ßp- ∂n-s√∂v I≠-t∏mƒ `oj-Wns∏-SpØn. HSp-hn¬ Ccp-hcpw G‰p-ap´n. ]t£ C_veokv hfsc njv{]-bmkw Abmsf Iogvs]-Sp-Øn. Abmƒ tNmZn®p: ""CØ-hW F-s∂ tXm¬]n-°m≥ ns°ß-s-bm- Wv km[n-®Xv?'' C_veokv ]d™p: ""I-gn™ XhW o Fs∂ tXm¬]n-®p. - Imc-Ww, A∂v ns‚ tIm]w A√m-lp-hnv th≠n-bm-bn-cp-∂p. AXn-m¬ Xs∂ Fs∂-°mƒ i‡n n-°p-≠m-bn-cp-∂p. F∂m¬ CØ-hW o tIm]n-®Xv Zom¿ e`n-°m-ØXp-sIm-≠m-Wv. AXp-sIm≠p Xs∂ apºp-≠m-bn-cp∂ i‡n Ct∏mƒ - n-°n-√. o Fs‚ apºn¬ ]cm-Pbs∏-Sm-p≈ Imc-WaXm-Wv.'' - - - - kº-Øn-p-th-≠n-bp≈ tIm]-hpw A√m-lp-hnv th≠n-bp≈ tIm]-hpw XΩn-ep≈ A¥camWnXv. A√m-lp-hn-tmSv Bflm¿YX ImWn-°p-∂h≥ {]tem- - `--߃°v hiw-h-Z-m-hp-I-tbm `oj-Wn-Iƒ°v hg-ßp-Itbm C√. {]hm-N-I- mWv Ahs‚ amXrIm]pcp-j≥. {]t_m-[-am¿K-Øn¬ n∂v X-s∂ XS- bp∂Xnv th≠n A[n-Im-chpw kºØpw ÿm-am-ßfpw hmKvZmw sNbvX - i{Xp-°tfmSv ZrV-kz-cØn¬ {]-hm-NI≥ ]d™p: ""A√m-lp-hm-W, Cu ZuXyw - - - Dt]-£n-°p-∂Xnp n-߃ Fs‚ he-Xp-ssI-bn¬ kqcy-sbpw C-SXp-ssI-bn¬- N{μ-sbpw sh®p X-∂m-epw Rm≥ A{]-Imcw sNøn-√.'' k-ºØntmtSm A[n- - Im-ctØmtSm Xocp-ta-n-bpsS a-kn¬ h√ Xm¬]-cy-hp-ap-≠m-bn-cp-s∂¶n¬ At±- - - l-Øns‚ {]Xn-IcWw Zp¿_-eam-hp-am-bn-cp∂-p. - - {]h¿Ø-ssc-¥cyw Bflm¿YX Hcphv nc-¥cambn I¿a-߃ Ap-jvTn-°m-p≈ {]tNm- - - Zw ¬Ip∂-p. P-߃°v th≠n {]h¿Øn-°p-∂h≥, DZ-c-]q-c-W-Øntm ssewKn-IXr-jvWbpsS ia-Øntm th≠n {]h¿Øn-°p-∂h≥ Xs‚ B{Klw - - - k^-eam-hmsX hcp-tºmƒ {]kvXpX DZyaw Ah-km-n-∏n-°p∂-p. t]cnpw {]i- - kvXn°pw th≠n I¿a-߃ Ap-jvTn-°p∂h≥ Xs‚ e£yw hnZq-cam-sW∂v - a n-em-°p-tºmƒ ]nd-tIm´-Sn-°p∂p. `c-Wm-[n-Im-cnbpsS {]oXn e`n°W-sa∂ Dt±-iy-tØmsS {]h¿Øn-°p∂-h≥ Abmƒ ÿm-{`-jvSm-hp-∂tXmsS As√- - ¶n¬ acn-°p∂-tXmsS ]n≥am-dp-∂p. F∂m¬ A√m-lp-hnv th≠n {]h¿Øn-°p∂-h≥ Hcn-°epw Xs‚ I¿a- ߃ n¿Øp-Itbm AXn¬ n∂v ]nd-tIm´-Sn-°p-Itbm C√. ImcWw Ah≥ {]h¿Øn-°p-∂Xv nXypw Hcn-°epw in-°m-Øhp-amb A√m-lp-hnv th≠n- - - bm-Wv. Ahs‚ kØ-b√m-ØsXm-s°bpw iz-camWv. - - - AXn-m-emWv ]q¿hn-I¿ ]d-™Xv: ""A√m-lp-hn-p-th-≠n-bp≈ I¿a-߃°v ssc-¥cy-ap-≠m-hpw. A√m-lp-th-Xc¿°p≈ I¿a-߃°v CS-°p-sh®v ne-®p- - - t]m-hpw. F°m-eØpw Fhn-sSbpw Aß-s-bmWv kw`-hn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂- Bbn-cØn mq‰n ap∏Ønsbm∂v k^¿ Ccp-]Øn-sb´v -
  4. 4. Xv.'' km[m-cWIm-cy-߃ C_m-ZØmbn amdp∂p - - - Bflm¿YX Hcp "Cen-Ivkn¿' (hnhn-[tem-lßsf kz¿W-am°n am-‰m≥ - - Ign-bp∂ Hcp km¶¬]nI {Zmh-Iw) BWv. Ap-hZo-btam km[m-cWtam - - - Bb I¿a-ßfpsS ta¬ AXv Hgn-®m¬ Ahsb AXv C_m-ZØm°n am‰pw. - {]hm-NI≥(k) kAvZn(-d)-tmSv ]d™p: ""A√m-lp-hns‚ {]oXn Dt±-in®v - o F¥v sNe-h-gn-®mepw AXns‚ t]cn¬ n°v {]Xn-^ew e`n-°pw. o ns‚ `mcy-bpsS hmbn¬ sh®v sImSp-°p∂ Dcp-f°v t]mepw'' (_p-Jm-cn, apkvenw). Ah-cpsS hni∏pw Zmlhpw Ah¿ sNe-hgn-°p-∂Xpsa√mw A√m-lp-hn-¶- - - ep≈ ∑-bpsS IW-°p-]p-kXIØn¬ tcJ-s∏-Sp-Øs∏-Spw; Ah A√m-lp-hns‚ v- - - - am¿K-Øn-em-bn-cn-°p-t∂-StØmfw Imew. ssZhn-IZo-ns‚ D∂-aØn-mbn Hcp - - - - apkvenw CØcw Imcy-߃ n¿h-ln-°p-tºmƒ Ah "A√m-lp-hns‚ am¿K-Øn¬' Bbn-Øo-cp∂-p. ssZhn-IkcWn-bnse t]mcm-´Øn-mbn Hcp IpXn-csb ]cn-]m- - - - en-°p∂-Xn-p≈ {]Xn-^ew hfsc t{ijvTam-bn-cn-°p-sa∂v {]hm-NI≥ ]Tn-∏n®p. - - - A_q-lp-dbvdbn¬ n∂v nth-Zw: {]hm-NI≥ ]d™p: ""A√m-lp-hn¬ ASn- - - - bp-d®p hn-iz-kn®pw Ahs‚ hmKvZm-߃ kXy-am-sW∂v AwKo-Icn®pw A√m- - - - - lp-hns‚ am¿K-Øn¬ Hcmƒ Hcp IpXncsb {]tXyIw t]m‰n-h-f¿Øn-bm¬ AXns‚ Xo‰bpw IpSnbpw aehpw aq{X-hp-sa√mw A¥y-m-fn¬ Ahs‚ ∑- bpsS Xpem-kn-ep-≠m-hpw'' (_p-Jm-cn, apkvenw). I¿aw sNbvXn-s√-¶nepw ]q¿W {]Xn-^ew Bflm¿Y-ambn I¿a-߃ Ap-jvTn-°p∂-hv GsX-¶nepw I¿aw ]q¿Øn- bm-°m≥ Ign-™n-s√-¶nepw B I¿a-Øns‚ ]q¿W-amb {]Xn-^ew tSm≥ Ign- bpw. ""Hcph≥ A√m-lp-hn-te°pw Ahs‚ ZqX-n-te°pw ]em-bw sNøp-∂h- mbn kzh-k-Xn-bn¬ n∂v ]pd-s∏-Sp-Ibpw hgn°psh®v ac-W-s∏-Sp-Ibpw sNbvXm¬ Ahs‚ {]Xn-^ew A√m-lp-hn-¶¬ Dd-®Xp-Xs∂.'' - - A-kn(-d)¬ n∂v nth-Zw: {]hm-NIs‚ IqsS X_q°v bp≤w Ign™v - R߃ aS-ßn-sb-Øn. At∏mƒ {]hm-NI≥ ]d™p: Nne Bfp-Isf aZo-- - bn¬ hnt´®p-sIm-≠mWv mw ]pd-s∏´-Xv. mw Hmtcm Xmgvhc Xm≠n-°S°p- - - tºmgpw Ah¿ (am--kn-I-am-bn) tΩm-sSm-∏-ap-≠m-bn-cp∂-p. {]bm-k-ß-fmWv Ahsc XS-™p-n¿Øn-bXv'' (_p-Jm-cn). - A_p-±¿Zm-C¬ n∂v nth-Zw; {]hm-NI≥ ]d™p: ""cm{Xn-bn¬ Fgpt∂‰v - a-kvI-cn-°-W-sa∂ Dt±-iy-tØmsS Hcmƒ Xs‚ hncn-∏n¬ InS-∂p-d-ßp-∂p. F∂m¬ Dd°w AXn-Pbn-®Xn-m¬ {]`m-XØnte Ah≥ DW¿∂p-≈q. F∂mepw - - Ah≥ Dt±-in-®Xv A√mlp tcJ-s∏-Sp-Øpw. AXv Xs‚ mY≥ Ahv ¬Ip∂ Zm-am-Wv'' (-km-Cu, C_vp-am-P). {]hm-NI≥ ]d™p: ""kXy-k‘ambn Bsc-¶nepw A√m-lp-thmSv c‡- - - - km£yw (i-lm-ZØv) Bh-iy-s∏´m-¬ A√mlp Ahs c‡-km-£n-bpsS ]Z- - hn-bn-te-°p-b¿Øpw; Ah≥ Xs‚ hncn-∏n¬ InS-∂mWv acn-°p-∂sX-¶n-epw'' (ap- kvenw). c‡-km-£y-Øn-p≈ tX´w kXy-k‘am-bn-cn-°Wsa∂v Cu Xncp-hNw - - - - - c≠m-bn-cØn-]Øv - s^{_p-hcn ]Xn-aq∂v
  5. 5. n_-‘- sh-°p∂-Xv {it≤-bam-Wv. Imc-Ww, mhns‚ h¿Ø-am-߃ F√m- - - - bvt∏mgpw Df-fn¬ X´n-s°m-≠p-≈Xm-hWsa-∂n-√t√m. - - - - Bflm¿Y-ambn I¿aw sNøp-∂h≥ AXv icn-bmb cq]-Øn-e√ sNøp- - ∂sX-¶n¬ t]mepw, Ahs‚ kZp-t±-iyw ]cn-KWn-®v B I¿aw aqew A√m-lp- - hn-te-°Sp-°m≥ Ign-bpw. Ahs‚ Dt±iyw Ahv in]m¿i-Imbn hcpw. AXv - - Ahs‚ I¿a-Ønse yq-XIƒ ]cn-lcn-°pw. _pJm-cn-bpw apkvenapw dnt∏m¿´v - - sNbvX Hcp lZo-kn¬ C-ßs ImWmw:- Hcmƒ aq∂v cm{Xn-Ifn¬ Zmw sN-øp-Ibp-≠m-bn. ]t£, bmZrOn-Iambn - - - BZy Znhkw At±-lØns‚ Zmw e`n-®bmƒ Hcp I≈-m-bn-cp∂-p. c≠mw Zn- - - hkw AXv e`n-®Xv Hcp hy`n-Nm-cn-Wn-°m-bn-cp∂-p. aq∂mw Znhkw AXv e`n-®- - bmƒ Hcp [n-Im-bn-cp-∂p. F∂m¬ GX-hÿbnepw At±lw A√m-lp-hn-s - - - kvXpXn-°p-am-bn-cp∂-p. AXn-m¬ A√mlp Abm-fpsS lrZ-bØn¬ ssÿcyhpw - a- nv hnim-eXbpw ¬Im≥ Dt±-in-®p. Hcp Znh-kw kz]vØn¬ Hcmƒ - - h∂v At±-ltØmSv ]d-™p: ""Hcp I≈v Xm¶ƒ kzZJ ¬-In-bn-t√. Hcp]t£ - AXp-aqew A-bm-ƒ Xs‚ tamjWw Ah-km-n-∏n-t®-°mw. AXp-t]mse B hy`n- Nm-cnWn Ah-fpsS thiym-hrØn Ah-km-n-∏n-t®-°mw. B [n-I≥ ns‚ {]hr- Øn-bn¬ n∂v ]mT-apƒs°m-≈p-Ibpw A-√mlp Xn°v ¬In-bXn¬ n∂v - sN-ehgn-°p-Ibpw sNbvtX-°mw.'' Dt±-iy-Øns‚ ]cn-ip≤n ImcWw Abm-fpsS - - Zmw A√mlp kzoI-cn-®p. {]Xn-k‘n L´ß-fnse ssZhnI klmbw njvIf¶mb hnizm-kn°v Dd-ßmØ IÆp-ItfmsS A√mlp Imh¬n- - - - - ¬°pw. hn]-Øp-Ifpw {]bm-kßfpw hebw sNøp-tºmƒ Ahs Xn-®m°n - A√mlp amdn-n¬°p-Ibn-√. Ahs‚ {]m¿Y-°v A√mlp DØ-cta-Ipw. Ahs‚ - - hnfn tIƒ°pw. Ahs Bh-cWw sNbvXn´p≈ _p≤n-ap´p-Iƒ Zqco-Icn-°pw. - Cu hnj-bIambn Jp¿-B≥ hnh-cn® A¤p-XIcamb H∂mWv _lp-ssZ- - - - - - h-hn-izm-kn-IfpsS {]m¿Y-°p≈ A√m-lp-hns‚ DØcw ¬I¬: ""Ah¿ Hcp - - I∏-en¬ bm{X sNøp-Ibm-Wv. At∂cw AXn-i‡amb Im‰pw tImfp-ap-≠m-hp- - - - ∂p. mm-`m-KØp-n∂pw ]Sp-Iq-‰≥ Xnc-am-eIƒ B I∏-enp tsc Db¿∂p- - - h-cp-∂p. B hn]-Xvk‘n-bn¬ Ah¿ Bflm¿Y-X-tbmsS A√m-lp-hn-tmSv tIgp∂-p. A√mlp Ahsc c£n-°p-∂p. ]n∂oSv Ah¿ hm°v am‰p∂-ps≠-¶n- - epw'' (bq-pkv 22,-23). A√m-lp-hn-tmSv Bflm¿Y-ambn {]m¿Yn-®Xn-m-emWv Ahsc c£-s∏-Sp- - Øp-∂Xv. B kμ¿`-Øn¬ ASn-ÿm-{]-Ir-Xn-bn-te°v Ah¿ aS-ßn-h∂p. A√m- - - lp-h√mØ as‰mcp ssZhhpw Ah-cpsS a- n-te°v IS-∂p-h∂n-√. A√m-lp- - - hns‚ Ap-{K-lØm¬ njvIf¶cmb Zmk∑m¿ C√m-Ø Hc-hÿ `qan-bn¬ - - - - D≠m-hn-√. `uXn-IPo-hn-XØnv sh≈hpw hmbphpw F{]-Imcw An-hm-cy-amtWm - - A{]-Imcw Bflob Pohn-XØnv AØ-c°m¿ AXy-¥m-t]-£n-Xam-Wv. - - - kaq-lßfpsS c£ - - Bflm¿Y-XbpsS ^ew ]c-tem-IPo-hn-XØn¬ ]cn-an-Xa√. AYhm A- - - - - - √m-lp-hn-¶¬ I¿a-߃ kzoIm-cy-am-hp-I, kz¿Kw tSp-I, c-IØn¬ n∂v tamNn- - X-m-hpI F∂n-hbn¬ HXp-ßp-∂X√ AXv. AXn-ep-]cn-bm-bn, Cl-tem-IØnse - - - - Bbn-cØn mq‰n ap∏Ønsbm∂v k^¿ Ccp-]Øn-sb´v -
  6. 6. Imcy-߃ tsc-sNmtΔ S-°m≥ Bflm¿YX Bhiy-am-Wv. kXyw ÿm]n-X- am-hmpw anYy XI-cmpw ∑ hym]n-°mpw oXn ne-n¬°mpw A‘-Im- chpw Ao-Xnbpw C√m-Xm-hmpw miØn¬ n∂v kaq-l߃ ap‡-am-hmpw - AXv An-hm-cy-am-Wv. Bflm¿YX A{]-Xy-£am-hp-Ibpw Im]Syw cwK-{]-thiw - sNøp-Ibpw I]-S∑m-cpsS i_vZw D®-Øn-em-hp-Ibpw Ah-cpsS Nc-°p-Iƒ hn‰- gn-°s∏-Sp-Ibpw sNøp-tºm-gmWv PohnXw Xmdp-am-dm-hp-Ibpw k¥p-en-XXzw jvS- - s∏-Sp-Ibpw sNøpI. AØcw Bfp-Iƒ°v ˛Ah-cpsS tZtl-OIfp-sSbpw `uXn- - - - Ihpw £Wn-Ihp-amb Xm¬]-cy-ßfp-sSbpw am¿K-Øn¬˛ oN∑msc ]pWy-hm- - - f≥amcpw, ]nim-Np-°sf amem-Jamcpw, I≈∑msc amy-∑m-cp-ambn Nn{Xo-Icn- - - °mpw amy-∑m¿s°-Xnsc Btcm-]Wßfp-∂bn-°mpw nc-]cm-[n-Iƒs°-Xnsc - - - - I≈w {]N-cn-∏n-°mpw aco-Nn-Isb sh≈-am-°mpw bmsXmcp kt¶m-N-hp- ap≠mhn-√. Cl-tem-ItØmSpw ]Ww, Io-¿Øn, ÿm-am-߃, tXrXzw t]m-ep≈ - - AXns‚ hymP-`m-hßtfm-Sp-ap≈ t{]a-amWv ^tdm-ham-scbpw GIm-[n-]Xn-I- - - - - sfbpw krjvSn-®Xv. I]-S∑m-cmWv AXnv Ah¿°v If-sam-cp-°p∂-Xv. Ah¿ - Ah-cpsS ]mZ-߃ sXm´phμn-°p-∂p. Ah-cpsS F√m {]h¿Ø--ß-sfbpw ymbo-Icn-°p-∂p. mi-Øn¬ n∂pw XI¿®-bn¬ n∂p-sa√mw Hcp P-Xsb - c£n-°m≥ Ign-bpI A√m-lp-hnv th≠n ne-sIm-≈p∂h¿°v am{X-am-Wv. Npcp- °-Øn¬, Bflm¿YX sIm≠-√msX Cl-]c c£ {]m]n-°m-m-hn-√. (A∂-nøØp h¬ CJvemkzv F∂ ]pkvXIØn¬ n∂v). - - - hnh: A_q-Z¿dv FS-bq¿ c≠m-bn-cØn-]Øv - s^{_p-hcn ]Xn-aq∂v

×