Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vanimal

555 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vanimal

  1. 1. ne-]mSv laoZv hmWn-ta¬ D-]sX-cs™-Sp-∏nse - - Pam-AØv ne-]mSv ]n¥p-W°msX amdn-n¬°-Wsa∂ Pam-AØv Xocp-amw - - Pm-[n-]Xy-tØm-Sp≈ sh√p-hn-fntbm _ln-jvIcWtam - - - A√. CØcw {]Nm-cth-eIfpambn Pam-AØv hncp-≤¿ - - I®-sI´n Cd-ßnbncn-°p-∂p. Ccp ap-∂Wn-Isfbpw ]n¥p- - - - W-°m≥ Ign-bm-Xn-cn-°p-Ibpw as‰mcp kwhn-[mw C√m-Xn- cn-°p-Ibpw sNbvXm¬ Pm-[n-]Xy kwhn-[m--Øn¬ CX- √mØ as‰¥v hgn-bmWv kzoI-cn-°m≥ km[n-°p-I? sXc- s ™- S p∏v cmjv { So- b - Ø n¬ kz¥amb ne- ]msSSpØv kPo-hambn CS-s]-Sp∂ {]ÿm-amWv Pam- - - AsØ Ckvem-an. BZ¿imSnØ-d-bn¬ n∂p-sIm≠v ne-hnse kml-N-cy-߃ hne-bn-cpØn, Dt±-in-°p∂ am‰-Ønv sXc-s™-Sp∏v AS-°-ap-≈ kmaq-ly-kw-hn- [m-ßsf km[y-am-Ip∂ Af-hn¬ D]-tbm-Ks∏-Sp-Øm- - - ≥ {]ÿmw mfn-Xp-hsc Xm¬]cyw ImWn-®n-´p-≠v. aq∂v nb-a-k`m afi-e-ß-fnte°p≈ 2009 sk]v‰w- _¿ 7˛se D]-sX-cs™-Sp-∏nv henb cmjv{Sob {]m[m- - y-an-s√-¶nepw Ccp-ap-∂-Wn-Ifpw Poh≥a-c-W- t]m-cm-´- am-bn-´mWv CXns I≠-X.v IÆqcnepw Fd-Wm-Ip-fØpw Be-∏p-g-bnepw Ccp-ap-∂-Wn-Ifpw Xß-f-psS apgp-h≥ hn`-hßfpw ]pd-sØ-Sp-Øm-bn-cp∂p {]Nm-cWw S-Øn- - b-Xv. Cu sXc-s™-Sp∏v tIm¨{Kkv tXrXzw k- wÿmØv sI´n-tb¬∏n® Hc-[nI _m[y-X-bm-Wv. Uk≥I-W-°nv tXm-°ƒ sX°p-h-S°v S-°p∂ tIm¨{Kkn¬ aq∂v nb-a-k`m km-am-Pn-Isc ]m¿e- c≠m-bn-cØn-sbmºXv - hw_¿ ]Xn-mev
  2. 2. sa‚n-te°v Ab-°p-Ibpw CØcw Hcp sXc-s™-Sp-∏nv Am-h-iy-amb Ah- kcw Hcp-°p-I-bp-amWv sNbvX-Xv. F∂mepw Cu sXc-s™-Sp-∏n¬ ne-]mSv kzoI-cn®v {]Xn-I-cn-°m-p≈ ]ucm-h-Imi _m[y-X-bn¬n∂v amdn-n¬°msX Kuc-h-tØm-sS-Øs∂ CS-s]-Sm-mWv Pam-AØv Xocp-am-n-®-Xv. 2006 se nb-a-k`m sXc-s™-Sp-∏n¬ ]q¿W-ambpw AXn-p-tijw S∂ D]-sX-cs™-Sp-∏nepw C°-gn™ temI-k`m-sX-cs™-Sp-∏n¬ 18 afi-eßfnepw - - - - - CS-Xp-]-£sØbmWv Pam-AØv ]n¥p-W-®Xv. tZiob˛A-¥¿tZ-iob˛{]mtZ- inI kml-N-cy-ßsf IrXy-ambn hnebn-cpØn Cu Hmtcm sXc-s™-Sp-∏nepw Pam-AØv ne-]mSv {]Jym-]n-®psIm-≠mWv CS-Xp-]-£-sØ ]n¥pW®-Xv. Ccp- ap-∂-Wn-I-fn¬ H∂ns ]n¥p-W-°-W-sa∂ n¿_-‘n-Xm-h-ÿ-bpsS `mK- ambncp∂n√ Cu ne-]m-Sp-I-sfm-∂pw. Hmtcm sXc-s™-Sp-∏nepw ]n¥p-W-bpsS ASn-ÿm Imc-W߃ hy‡-am-°p∂ b-hn-iZo-IcWw S-Ømdp-≠v. Ign™ - - - nb-a-k`m sXc-s™-Sp-∏n¬ CS-Xp-]-£-Ønv ]n¥pW {]Jym-]n®v Cd-°nb {]kvXm-h--bn¬ Cßs hni-Zo-I-cn-°p∂p. "" ap-jys‚ auen-Ihpw {]mY-an- I-hp-amb Bh-iy-ßfmWv hnZym-`ym-khpw Btcm-Kyhpw. apX-em-fnØw krjvSn® - ]pXnb kml-N-cy-Øn¬ ne-hnse kwÿm `c-W-Iq-Shpw AXnv tXrXzw sImSp-°p∂ ap∂-Wnbpw Cu c≠v taJ-e-I-sfbpw I®-h-S-h¬°-cn-°p-Ibpw km[m-c-W-°m-cv A{]m]yam°nØo¿°p-Ibpw sNbvXn-cn-°p-∂p. sNdp-Øp tXm¬∏n-°-s∏-tS≠ apX-em-fnØ {]h-W-X-I-fmWv Ch-sb∂v Pam-AsØ Ckveman a-€n-em-°p∂p. tcsØ kqNn-∏n® BtKm-fo-I-c-W-Øn-s‚bpw I®- hS Xmev]cy-ßfp-sSbpw ^e-ambn ap-jy-hn-cp-≤hpw {]Ir-Xn-hn-cp-≤hp-amb hnI- - - - k coXn-Iƒ S-∏n-em-°-s∏-Sp-∂p. ΩpsS kwÿm-Øv hnI-k--Øns‚ t]cn¬ S-∂p-sIm-≠n-cn-°p∂ ]≤-Xn-Iƒ ]eXpw ]mcn-ÿn-XnI k¥p-e-sØ A´n-a-dn-°p-∂Xpw kmam-y-P--Øns‚ PohnXw Zpcn-X-]q¿W-am-°p-∂-Xp-am-W-v. B]¬°-c-amb CØcw o°-߃s°Xn-cmb t]mcm-´-Øn-emWv Ckvem-anI {]ÿm-hpw AXns‚ t]mj-I-L-S-I-ßfpw aoUn-b-bpw. Cu ka-c-ß-tfm-Spw ImgvN-∏m-Sp-I-tfmSpw XØzm-[njv-Tn-X-amb Ap-`mhw ]pe¿Øm≥ km[n-°pI Xmc-X-tay CS-Xp]-£-Øn-m-bn-cn-°p-sa∂p Pam-AsØ Ckveman Icp-Xp-∂p. F∂m¬ CS-Xp-]£w CXx-]cy¥w ]pe¿Øn-t∏m-cp∂ ne-]m-Sp-ItfmSv Pam-AsØ - - Ckveman ]q¿W-ambn tbmPn-°p∂p F∂v CXn-¿Y-an-√'' (am-[yaw 2006 G{]n¬ 6). A∂sØ bp.-Un.-F^v `c-W-sØ-°p-dn®v Pam-AØv nco-£Ww icn-bm- sW∂v t_m[y-s∏-SpØp-∂-Xm-bn-cp∂p sXc-s™-Sp-∏nse P-hn-[n. sX‰mb hnI-k b-Ønpw tIm¨{Kkv {Kq∏v Ifn-°pw P-hn-cp≤ kao-]--߃°p- sa-Xnsc P-hn-Imcw Bfn-°-Øn-b-Xns‚ ^e-am-bn-´m-Wv 98 ko‰pw CS-Xp-ap-∂- Wn°v ]nSn-s®-Sp-°m≥ km[n-®-Xv. Bdp amk-Øn-p-tijw Xncp-h-ºmSn D]-sX-c- s™-Sp-∏n¬ CSXp `c-WØns‚ hogvNIƒ Xpd∂pIm´nbpw Xncp-Øm-p≈ Ah- - kcw Ah¿°p-s≠∂ {]Xo-£-tbm-Sp-Iq-Sn-bpamWv ho≠pw Ahsc Pam-AØv ]n¥p-W-®Xv. 2006 hw-_¿ 26 v Hma-t»-cn-bn¬ S∂ sXc-s™-Sp∏v b-{]- Jym-]- -k-tΩ-f--Øn¬ Pam-AØv Aao¿ Sn.-B-cn-^en {]Jym-]n-®Xpw CXp-X- s∂-bm-bn-cp-∂p. "" Bdp-amkw apºp--S∂ nb-a-k`m sXc-s™-Sp-∏n¬ CS-Xp-ap- ∂-Wnsb ]n¥p-W°m-p-≠mb kml-Ncy-ßfn¬ auen-Iamb am‰-ßfp-≠m-bn-´n- - - - - - Bbn-cØn mq‰n ap∏Xv Zp¬JAZv Ccp-]Øn-bmdv -
  3. 3. k¿°m-dns t¿h-gn°v Nen-∏n-°m-p≈ {]Xn-]£ [¿aw n¿h-ln-°p-∂Xn¬ bp.-Un.-F^v ]cm-Pbs∏-´p. - - - tIc-fØnse I¿j-Isc H∂-S¶w _m[n-°p∂ Bkn- - bm≥ Icm-dns‚ hnj-b-Øn¬ t]mepw kwÿm-- Øns‚ Xm¬]-cy-tØm-sSm∏w Dd-®p-n¬°mpw tI{µ- Øn¬ i‡-amb kΩ¿Zw sNep-Ømpw {ian-°msX CS-Xp-]£ Btcm-]Wambn am{Xw CXv Ah-Xcn-∏n-°m- - - - mWv {ian-®-Xv. _kv Nm¿Pv, sshZypXn Nm¿Pv, sh≈- °cw XpS-ßnbh h¿[n-∏n®t∏mƒ {Inbm-flI-ambn {]Xn-Icn-°mtm i‡-amb ka-cØn-eqsS k¿°m-dns - - Xncp-Ømtm {]Xn-]£Ønv H´pw km[n-®n-√. - - √. `cWw P-ß-fpsS {]Xo-£-s°mØv Db¿∂n-´n-s√-¶nepw t]mcm-bva-Iƒ ]cn- l-cn-°m-p≈ kmh-Imiw k¿°m-dnp ¬I-Ww. Bdp-amkw Hcp `c-W-Iq- SsØ hne-bn-cp-Øm≥ aXn-bmb Ime-bfhs√-∂mWv Rß-fpsS A`n-{]m-bw. kao- - - - ]-Ime kw`-h-ß-fn¬ Kh¨sa‚ns‚ `mK-Øp-n-∂p-≠mb b-ssh-I-ey-ßsf Ipdn®pw Akw-Xr-]Xn-sb-°p-dn®pw DØ-chm-Zs∏-´hcp-ambn kwkm-cn-®n-´p-s≠∂pw v - - - - k¿°mdpw CS-Xp-ap-∂Wnbpw hogvNIƒ Xncp-Øp-sa-∂mWv {]Xo-£sb∂pw Bcn- - - - ^en ]d-™p'' (am-Xr-`qan 2006 hw-_¿ 27) yq-]£ thm´ns‚ ]n≥_e-Øn¬ Xs∂ Xncp-h-ºmSn D]sXc-s™-Sp- ∏n¬ CS-Xp-]£w hnP-bn-®p. F∂m¬ aq∂c h¿jsØ CS-Xp-`-c-WsØ IrXy- ambn hne-bn-cpØn ne-]mSv kzoI-cn-°m≥ _m[y-ÿ-amb Cu sXc-s™-Sp- ∏n¬ CS-Xp-]-£-ap-∂-Wn°v thm´p-sN-øm≥ IgnbmØ kml-N-cy-amWv Ct∏m-gp- ≈-Xv. hgn-sX-‰nb CS-Xp-]£w CS-Xp-`-c-W-Ønse sX‰mb hnI-k b-ßfpw apJy-I-£n-bmb kn.-]n.- F-Ωns‚ hn`m-Ko-b-Xbpw hnZym-`ymk taJ-e-bn-e-S-°-ap≈ yq-]£ hnj-b- ß-fnse Xm¬]-cy-°p-dhpw LS-I-I£nIfnse ]S-e-]n-W-°-ßfpw AS°w CS- Xp-]£ k¿°m-dn¬ {]Xo£b¿∏n® P-ßfn¬ henb ncmibmWv D≠m-°n- b-Xv. XmØzn-I-ambn apX-em-fn-Ø-hn-cp≤ b-ap≈ CS-Xp-]-£-Øns‚ hyh-kmb ASp-°-f-bn¬ ]mIw-sN-bvXp-sIm-≠n-cn-°p∂ an° ]≤-Xn-Ifpw bp.-Un.-F-^ns‚ ImesØ hyh-kmb b-Øns‚ ]n¥p-S¿®-bm-bn-´mWv Ap-`-h-s∏-Sp-∂-Xv. s]mXp-ta-Jem ÿm]--ß-fn¬ D≠mb DW¿hns AwKo-I-cn-°p-∂-tXm-sSm∏w, kzIm-cy-ta-J-e-bn¬ cq]-s∏-Sp∂ apX-em-fnØ kao-]w AwKo-I-cn-°m≥ ]‰m- Ø-Xm-Wv. ]m¿´n-bnse hn`m-Ko-b-X-bm-hs´ tIm¨{Kkv {Kq∏v hg-°n-s-t∏mepw tXm¬∏n-°p∂ hn[-am-Wv. C°-gn™ temI-k`m sXc-s™-Sp-∏n¬ kz¥w ÿmm¿Yn-Iƒs°-Xnsc thm´psNøm≥ t]mepw k∂-≤-am-bXv n€mc Imcy-a- √. Xt±i kzbw`cW ÿm]--ß-fn¬ temI-_m¶v hmbv] bp.-Un.-F-^v `cW ImeØv njn-≤-am-sW∂v {]Jym-]n®v kn.-]n.-Fw A[n-Im-c-Øn-se-Ønb DSs c≠m-bn-cØn-sbmºXv - hw_¿ ]Xn-mev
  4. 4. AXv kzoI-cn-°m-mWv Xm¬]cyw ImWn-®-Xv. aX-yq--]£ {]iv-ßfn¬ kPo-h-ambn CS-s]-Sm≥ Xm¬]cyw ImWn® CS-Xp-k¿°m¿ AXns‚ {]mtbm- KnI taJ-e-bn¬ Imcy-ambn H∂pw sNbvXn-√. k®m¿ dnt∏m¿´v shfn-s∏-Sp-Ø- ep-I-fpsS `mK-ambn ]msemfn IΩ-n‰nsb ntbm-Kn®v AXn-thK dnt∏m¿´v hmßn AwKo-Imcw ¬In-sb-¶nepw AXv S-∏m-°m≥ k¿°m-dnv Cnbpw km[n-®n´n- √. aZvdkm A[ym-]I t£a-n[n DZvLm-S--Øn-e-h-km-n-®p. CS-Xp-]£ {]I-S ]{Xn-Ibnse tc-{µ≥ Iao-j≥ dnt∏m¿´nse _m°vtemKv hfsc s]s´∂v - nI-Øp-sa∂ hmKvZmw {]Jym-]Øn¬ HXpßn. hnZym-`ym-k hIp∏v nc- ¥cw hnhm-Z-߃ krjvSn-°p-Ibpw yq-]£ hncp-≤X AXns‚ apJ-ap-{Z-bmbn amdp-Ibpw sNbvXp. G‰hpw Ah-kmw temI-k`m sXc-s™-Sp∏v ka-bØv hnZym`ymk hIp-∏n-s-Xnsc yq-]£ kaq-l-Øns‚ Bi¶ ]cn-K-Wn®v Bh- iy-am-bXv sNøp-sa∂ {]Xo£ ¬In-sb-¶nepw ]n∂oSv Hc--°-hp-ap-≠m-bn-√. CXv CS-Xp-]£ k¿°m-dn-s-Xnsc Ip‰-]{Xw ka¿∏n-°m-p≈ {ia-a-√. Ah- ti-jn-°p∂ mfp-I-fn¬ Pm{KX ImWn-°m-p≈ Hcp ktµiw ¬I¬ IqSn-bm- Wv. apkvenw yq-]£Øns‚ km{am-PyXz hncp≤ hnIm-csØ F√m ImeØpw - - - Hcp-t]mse thm´m°n am‰mmhp-sa∂v Icp-Xp-∂Xv auVy-a√. yq-]£ {]iv- ßfpw Ah-Im-ißfpw apJ-hn-e-s°-Sp-°m≥ k¿°m¿ k∂-≤-am-h-Ww. tIc-f- Øn¬ CS-Xp-]£ Ncn-{X-Øn¬ G‰hpw henb ]n¥pW yq-]£ kaq-l- Øn¬ n∂p e`n-®n´pw AXn-tmSv Ap-Iq-e-ambn {]Xn-I-cn-°m≥ CS-Xp-ap-∂- Wn°v km[n-®n-√. tI{µ-K-h¨sa‚ns‚ yq-]£ hnZym-`ymk klm-b-߃ t]mepw kwÿm-Øv ]cm-Xn-I-fn-√msX hnX-cWw sNøm≥ CSXp k¿°m-dnv Ign-™n-√. bp.-Un.-F^v FhnsS n¬°p-∂p? kwÿm--Øns‚ s]mXp Xm¬]cyw Db¿Øn-∏n-Sn-®v Hcp {Inbm-flI {]Xn- ]-£-ambn {]h¿Øn-°m≥ bp.-Un.-F^v tXr-Xz-Ønv km[n-®n-´n-√. k¿°m- dns t¿h-gn°v Nen-∏n-°m-p≈ {]Xn-]£ [¿aw n¿h-ln-°p-∂-Xn¬ bp.- Un.-F^v ]cm-Pbs∏-´p. CSXp `cW ]cm-PbØns‚ sK-‰ohv thm´n¬ ASpØ - - - - `cWw kz]vw ImWpIbmWv bp.-Un.-F^v. G‰hpw Ah-kmw tIc-f-Ønse I¿j-Isc H∂-S¶w _m[n-°p∂ Bkn-bm≥ Icm-dns‚ hnj-b-Øn¬ t]mepw kwÿm--Øns‚ Xm¬]-cy-tØm-sSm∏w Dd-®p-n¬°mpw tI{µ-Øn¬ i‡- amb kΩ¿Zw sNep-Ømpw {ian-°msX CS-Xp-]£ Btcm-]-W-ambn am{Xw CXv Ah-X-cn-∏n-°m-mWv {ian-®-Xv. _kv Nm¿Pv, sshZypXn Nm¿Pv, sh≈-°cw XpS-ßnbh h¿[n-∏n®t∏mƒ {Inbm-flI-ambn {]Xn-I-cn-°mtm i‡-amb ka-c- Øn-eqsS k¿°m-dns Xncp-Øm-tm {]Xn-]-£-Ønv H´pw km[n-®n-√. hnZym- `ym-k˛Btcm-Ky-˛B`y-¥c hIp-∏pIfnse {]ivßsf-t∏mepw kPo-hhpw kXy- -- - - - - - k-‘hp-ambn ssIImcyw sNøm≥ Ah¿°v km[n-®n-√. ]n.-Fkv.kn-bnse yq- - - - ]£ Xm¬]cyw A´n-adn°pw hn[-ap≈ PmXob Xm¬]-cy-߃ kwc-£n-°mpw - Ah¿ Iq´p-n-∂p. Bkn-bm≥ Icm¿ AS-°-ap≈ apX-em-fnØ BtKm-fo-I-cW kao-]--ß-fnse b-an-√m-bvabpaS°w nc-h[n hnj-b-ß-fn¬ kz¥-amb Hcp ImgvN-∏m-Sp-an-√mØ kmºm¿ kao-]--amWv {]Xn-]-£-Øn-p-≈-Xv. sslth Bbn-cØn mq‰n ap∏Xv Zp¬JAZv Ccp-]Øn-bmdv -
  5. 5. CS-Xp-`cWØnse sX‰mb hnI-k b-ßfpw - - - apJy-I£n-bmb kn.-]n.-FΩns‚ hn`m-Ko-bXbpw - - - hnZym-`ymk taJ-e-bn-e-S-°-ap≈ yq-]£ hnj-b-ß-fnse Xm¬]-cy-°p-dhpw LS-II£nIfnse ]S-e]n-W°ßfpw - - - - AS°w CS-Xp-]£ k¿°m-dn¬ {]Xo£b¿∏n® P-ßfn¬ henb ncmibmWv D≠m-°n-b-Xv. XmØzn-I- ambn apX-em-fn-Ø- hn-cp≤b-ap≈ CS-Xp-]£Øns‚ - - hyh-kmb ASp-°fbn¬ ]mIw-sN-bvXp-sIm-≠n-cn-°p∂ - - an° ]≤-Xn-Ifpw bp.-Un.-F-^ns‚ ImesØ hyh-kmb b-Øns‚ ]n¥p-S¿®-bm-bn-´mWv Ap-`hs∏-Sp-∂Xv. - - - hnI-k--Øns‚ `m-K-ambn IpSn-sbm-gn-∏n-°-s∏-Sp∂ At-Im-bncw IpSpw-_-ß- fpsS IÆpo¿ ImWm≥ t]mepw {]Xn-]£w Xbm-d-√. am‰-߃°v k∂-≤-am- hmsX C-∂-sØ kml-N-cy-Øn¬ Cu ap∂-Wnsb ]n¥p-W-°m≥ Pam-AsØ Ckvem-an-sb-t∏m-se-bp≈ Hcm-Z¿i {]ÿm--Ønv km[y-a-√. Ccp -ap-∂-Wn-I-sfbpw ]n¥p-W-°m≥ Ign-bmØ CØcw kml-N-cy-Øn¬ Pam-AsØ Ckveman F¥p sNø-Ww? Ccp ap-∂Wn-Iƒ°pw hy‡-amb ktµiw - - ¬In-s°m-≠v as‰mcp hgn tXSmt Ckvem-anI {]ÿm--Ønv km[n-°p-I-bp- ≈q. Ccp ap∂-Wn-bn¬ H∂ns ]n¥p-W-°¬ am{X-amWv cmjv{Sob CS-s]-S- ens‚ Ah-km cq]-sa∂v {]ÿmw Icp-Xp-∂n-√. Ccp ap∂-Wn-Iƒ°pw Pam-AØv ]n¥p-W-bn-√ Ccp -ap-∂-Wn-I-sfbpw ]n¥p-W-°m-Xn-cn-°m-mWv Pam-AsØ Ck-vem-an kwÿ-m tXr-Xzw Xocp-am-n-®-Xv. Pm-[n-]Xy kwhn-[m--Øn¬ G-sXmcp ]ucpw {Kq∏npw hn´p-n-¬°m-p≈ kzmX-{¥y-ap-≠v. ]n¥p-W-°msX amdn- n¬°-Wsa∂ Pam-AØv Xocp-amw Pm-[n-]Xy-tØm-Sp≈ sh√p-hn-fntbm _ln- - - jvI-c-Wtam A√. CØcw {]Nm-c-th-e-Ifpambn Pam-AØv hncp-≤¿ I®-sI´n Cd-ßnbncn-°p-∂p. Ccp -ap-∂-Wn-I-sfbpw ]n¥p-W-°m≥ Ign-bm-Xn-cn-°p-Ibpw as‰mcp kwhn-[mw C√m-Xn-cn-°p-Ibpw sNbvXm¬ Pm-[n-]Xy kwhn-[m-Øn¬ - CX-√mØ as‰¥v hgn-bmWv kzoI-cn-°m≥ km[n-°p-I? Ccp -ap-∂-Wn-Ifpw kwÿm--Øn-s‚ s]mXp-Xm¬]-cy-ß-tfmSv oXn ]p- e¿Ømpw kmaq-lnI-oXn Dd-∏p-hcp-Ømpw Pm{KX ImWn-°Wsa∂ k-tµiw - - - Dƒs°m-≈m-mWv Xbm-dm-tI-≠-Xv. ne-]m-Sp-Ifpw am-hnI Xm¬]-cy-ßfpw aqey-t_m-[-hp-ap≈ Hcp {]ÿm--Øns‚ cmjv{Sob ImgvN-∏m-Sp-Isf ap-∂Wn cmjv{So-bØns‚ GI-]£o-bam-b {Xmkn¬ Xq°n a-€n-em-°m≥ F-√m-h¿°pw - - - Hcpt]mse km[n®psIm-≈-W-sa-∂n-√. Ccp ap∂-Wn-Ifpw Pam-A-Øv Xocp-am-- ß-fpsS Xm¬]cyw a-€n-em°n {Inbm-flIambn {]Xn-Icn-°p-sa-∂p-Xs∂-bmWv - - - - Ckvem-anI {]-ÿmw hniz-kn-°p-∂-Xv. c≠m-bn-cØn-sbmºXv - hw_¿ ]Xn-mev

×