Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures-sept 2013

1,285 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures-sept 2013

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Suntem cetățeni europeni! Trebuie să știm că avem drepturi TRANSFRONTALIERE: ACCESUL LA SECURITATEA SOCIALĂ Anul V, Nr. 9 Septembrie2013 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprins: • Ce drepturi de securitate socială avem în UE • Știri europene: -- Vinurile moldovenești pe piața UE -- Eliminarea tarifelor de roaming --Protejarea pădurilor în Europa • Utile pentru tineri: -- Concurs video: Europemo- bility UE a elaborat norme comune menite să ne protejeze drepturile de secu- ritate socială de care beneficiem când ne deplasăm în Europa (în cele 28 de state membre + Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia). Normele privind coordonarea securităţii sociale nu înlocuiesc sistemele na- ţionale existente cu un sistem unic european. Toate ţările au dreptul de a de- cide pe cine asigură în baza legislaţiei lor, ce prestaţii acordă şi în ce condiţii. Normele europene de coordonare a securităţii sociale se aplică în UE, Is- landa, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia şi vizează normele naţionale care re- glementează: • indemnizaţiile de boală, de maternitate şi de paternitate echivalente • pensiile pentru limită de vârstă, pre-pensiile şi pensiile de invaliditate • pensiile de urmaş şi ajutoarele în caz de deces • indemnizaţiile de şomaj • prestaţiile familiale • indemnizaţiile în cazul unor accidente de muncă şi boli profesionale Întrucât au fost elaborate sub formă de regulamente, normele de coordo- nare se aplică direct în toate ţările UE. Altfel spus, trebuie să fie respectate de autorităţile şi administraţiile naţionale, de instituţiile de securitate socială şi de instanţele judecătoreşti. Dacă intră în conflict cu legislaţia naţională, normele UE au întâietate. Continuare în pagina 2 Principii de bază • Nu puteţi fi asigurat decât în baza unei singure legislaţii, motiv pentru care plătiţi contribuţii într-o singură ţară. Decizia privind ţara a cărei le- gislaţie vi se aplică trebuie luată de instituţiile de securitate socială. Nu aveţi posibilitatea de a alege. • Aveţi aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cetăţenii ţării în care sunteţi asi- gurat. Este vorba despre aşa-numitul principiu al egalităţii de tratament sau al nediscriminării. • Când solicitaţi o prestaţie, dacă este necesar, se iau în calcul perioadele anterioare în care aţi fost asigurat, aţi lucrat sau aţi locuit în alte ţări. • Dacă aveţi dreptul la o prestaţie în numerar din partea unei ţări, în mod normal, ar trebui să o primiţi chiar dacă locuiţi în altă ţară. Este vorba, în acest caz, de principiul transferului.
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 9/2013 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene SFAT: Evitaţi problemele cauzate de diferenţele dintre sistemele de securitate socială. La adresa de Internet: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=ro, găsiți informații despre drepturile dumneavoastră la pensie, ajutor de şomaj, prestaţii familiale şi despre alte drepturi de se- curitate socială în fiecare stat membru al Uniunii Europene. • Perioadele de contribuţie În numeroase ţări din UE, drepturile de care beneficiaţi depind de perioadele în care aţi contribuit la siste- mul de asigurări sociale. Ţara în care depuneţi cererea de prestaţii sociale este obligată să ia în calcul toate perioadele în care aţi lucrat sau plătit contribuţii în alte ţări din UE, ca şi cum perioadele respective ar fi reglementate de propria legislaţie. În caz contrar, vă puteți adresa serviciilor de asistență ale Uniunii Europene: http://europa.eu/ youreurope/citizens/help/index_ro.htm CAZ REAL Ana, cetăţean polonez, a lucrat 6 ani în Polonia şi 2 ani în Germania. În urma unui accident rutier, a rămas imobilizată la pat. A depus o cerere de pensie de invaliditate atât în Polonia, cât şi în Germania. Însă autorităţile germane i-au respins cererea, pe motiv că nu lucrase pe teritoriul ţării timp de 5 ani - pe- rioada minimă după care se poate acorda o pensie de invaliditate în Germania. Totuşi, autorităţile ar fi trebuit să ia în calcul şi anii în care a lucrat în Polonia, caz în care totalul de 8 ani ar fi depăşit cu mult limita minimă. Aşadar, Ana are dreptul să primească pensie de invaliditate de la ambele ţări, direct proporţional cu anii lucraţi în fiecare ţară. • Drepturile de securitate socială diferă de la o ţară la alta Ţările UE decid prestaţiile la care aveţi dreptul, potrivit legislaţiei proprii. Ele stabilesc, de asemenea, pe- rioadele de lucru necesare pentru a avea dreptul la indemnizaţia de şomaj, regulile de calcul al prestaţiilor şi durata de acordare a acestora. De exemplu, este posibil ca perioada de şomaj să fie de 24 de luni în ţara de origine şi de doar 12 luni în cea de destinaţie. Parametrii principali referitori la prestaţiile de şomaj sunt: • perioada de lucru după care aveţi dreptul la şomaj • procentele aplicabile la calcularea indemnizaţiei • durata maximă a şomajului. În general, cererea de acordare a indemnizaţiei de şomaj se depune în ţara în care aţi lucrat ultima dată. Contactaţi oficiul de ocupare al forţei de muncă din ţara respectivă pentru a afla dacă puteţi reveni în ţara de origine pentru a fi luat în evidenţă ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă: http://europa.eu/ youreurope/citizens/work/abroad/benefits/index_ro.htm#popup CAZ REAL Fiecare ţară aplică propriile reguli de acordare a prestaţiilor sociale Line, din Danemarca, a locuit şi a lucrat o perioadă în Cipru. Când şi-a pierdut locul de muncă, a solicitat o indemnizaţie de şomaj. Nu mică i-a fost mirarea să afle că are dreptul la doar 156 de zile de ajutor de şomaj, în timp ce în Da- nemarca perioada s-ar fi putut extinde până la 4 ani. Line nu îşi închipuise că diferenţele pot fi atât de mari. Sistemele de securitate socială diferă mult pe teritoriul UE. SFAT: Nu plecaţi în altă ţară fără să vă informaţi care sunt drepturile de care beneficiaţi acolo: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=ro Vă puteți informa și accesând Baza publica de date a EESSI (Schimb electro- nic de informații în domeniul securității sociale). Baza de date conține instituții naționale (publice și private) în domeniile: Sănătate, Pensii, Șomaj și Prestații Familiale: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1028&langId=ro Continuare din pagina 1
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 9/2013 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Comisia Europeană propune să deschidă complet piața Uniunii Europene pentru importurile de vinuri din Republica Moldova, înainte de intrarea în vigoa- re a Acordului de Asociere între UE și Republica Moldova și a Acordului privind Zona de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare (DCFTA), ca o măsură pen- tru a compensa dificultățile cu care Republica Moldova se confruntă în exportul vinurilor pe unele dintre piețele sale tradiționale. DCFTA prevede liberalizarea completă, fără restricții, a pieței UE pen- tru importurile de vin din Republica Moldova și revocă regimul actu- al de Preferințe Comerciale Autonome (ATP) (care prevede o cotă de 240.000 de hectolitri de vin pe an). • Acces neîngrădit pe piața UE pentru vinurile moldovenești La nivel mondial, despăduririle sunt în creştere. În UE totuşi, suprafeţele împădurite acoperă peste 42% din teritoriu, iar bioma- sa forestieră (în principal lemnul) furnizează jumătate din energia provenind din surse regenerabile. Noua strategie europeană îşi propune să protejeze aceste re- surse preţioase printr-o gestionare durabilă. Ea urmăreşte îmbu- nătăţirea competitivităţii industriilor forestiere şi crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, vizează ameliorarea calităţii vieţii europenilor, prin sporirea posibilităţilor de recreere, fără a neglija protecţia ecosistemelor, a biodiversităţii şi a mediului. ȘTIRI EUROPENE PE SCURT • Să protejăm pădurile şi sectorul forestier, în Europa şi în lume Mai multe informații: http://ec.europa.eu/news/science/130916_ro.htm Mai multe informații: http://ec.europa.eu/news/agriculture/130924_ro.htm • UE doreşte să elimine tarifele de roaming Noua strategie a UE îşi propune să armonizeze sectorul telecomuni- caţiilor, să interzică tarifele de roaming, să reducă procedurile birocra- tice pentru întreprinderi şi să introducă noi drepturi pentru utilizatorii şi furnizorii de servicii. Începând din iulie 2014, ar urma să nu mai suportaţi costuri suplimenta- re când primiţi un apel pe telefonul mobil atunci când vă aflaţi în altă ţară din UE. Companiile de telefonie ar fi obligate fie să vă ofere pachete valabile peste tot în UE, concepute după principiul „vorbeşti afară ca la tine acasă”, fie să vă permită să optaţi pentru un furnizor separat de roaming fără să vă schimbaţi cartela SIM iniţială. Tarifele la convorbirile internaţionale vor avea ca limită superioară preţul unui apel naţional interurban, iar apelurile efectuate într-o reţea europeană de telefonie mobilă nu vor putea depăşi 0,19 euro pe minut (plus TVA). Comisia sprijină şi principiul neutralităţii internetului potrivit căruia, internetul ar trebui să fie un sis- tem deschis. Aceasta înseamnă că operatorilor li se va interzice, de exemplu, să propună contracte cu viteze mari de transmitere a datelor, care ar putea restricţiona accesul furnizorilor concurenţi.
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • Concursul video Europemobility Concursul se adresează europenilor care învață și care au participat într-un program de formare, schimb de tineri, plasament în câmpul muncii, in- ternship sau schimb în cadrul companiei, în sau în afara Europei. Mobilitatea poate să fi fost susținută printr-un program național, din proprii resurse sau prin programele: Tineret în Actiune, Leonardo da Vinci, Plasamente Erasmus, Erasmus pentru tinerii antreprenori, Comenius sau Grundtvig. Concursul caută filmulețe creative și originale cu experiențe de mobilitate. Tinerii europeni care au fost în situații dificile în timp ce erau peste hotare, care s-au confruntat cu provocări sau care au învățat despre ei și altii cu- noscând oameni noi și culturi noi, sunt invitați să împărtășească experiența lor printr-un documentar sau o scurtă prezentare despre un aspect general sau specific al șederii lor în străinătate. Filmulețele trebuie: - să aibă între 1-3 minute; - să fie originale; - să respecte legislația privind drepturile de pro- prietate intelectuală; - să fie în engleză sau să aibă subtitrare în engleză. Premii Sunt două categorii de premii, una pentru filmulețele selectate de juriul internațional și unul desemnat de votanții online. Pentru fiecare categorie, vor fi 3 premii: - 500 Euro pentru filmulețul nominalizat de juriu, plus o excursie la Bruxelles; - iPad pentru filmulețul desemnat de votanții online, plus o excursie la Bruxelles; - premiile II și III de la ambele categorii vor primi o excursie la Bru- xelles și un premiu de recunoaștere. Câștigătorii vor fi invitați la Ceremo- nie de premiere de la Bruxelles și să își prezinte filmulețele la conferința rețelei internaționale Europemobility, din noiembrie 2013. Costurile de călătorie și cazare vor fi acoperite de Rețeaua Europemobility, cu alocații zilnice. Votul online: După înregistrare, se poate vota online. Votanți pot: - folosi scoruri de la 1 la 10 prin folosirea stelelor din dreptul filmulețului; - vota o singură dată pentru fiecare material vi- deo; - vota pentru maximum 10 filmulețe; - folosi fiecare scor de la 1 la 10 o singură dată, nu pot nota 2 filmulețe la fel; - schimba preferințele de vot. Date limită: - 15 octombrie 2013, pentru încărcarea filmulețelor - 30 octombrie 2013, pentru votul online - până pe 1 noiembrie 2013, nume- le câștigătorilor vor fi publicate pe site-ul competiției. Mai multe informații: http://www.europemobility.tv/

×