Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal sep 2019 ed maramures

58 views

Published on

JUrnal CDIMM nr 9/2019 Centrul Europe Direct Maramures

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal sep 2019 ed maramures

  1. 1. Anul XXV, Nr. 9/Septembrie 2019 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Scenariul unui Brexit fără acord la 1 noiembrie 2019 Având în vedere climatul de incertitudine care persistă în Regatul Unit cu privire la ratificarea Acordului de re- tragere – astfel cum a fost convenit cu guvernul Regatului Unit în noiembrie 2018 – și situația politică generală din această țară, scenariul unui Brexit fără acord la 1 noiem- brie 2019 rămâne, deși nedorit, plauzibil. În acest spirit, Comisia Europeană a publicat o listă de verificare detaliată menită să ajute întreprinderile care au schimburi comerciale cu Regatul Unit să facă ultimele pregătiri pentru această eventualitate. Pentru a se reduce la minimum efectele perturbatoare asupra comerțului, toate părțile implicate în lanțurile de aprovizionare cu Regatul Unit – indiferent unde își au sediul – ar trebui să fie conștiente de responsabilitățile care le revin și de formalitățile care sunt necesare în comerțul transfron- talier. Nicio întreprindere care face schimburi comerciale de bunuri și de servicii cu Regatul Unit nu va rămâne neafectată în cazul scenariului fără acord. Toți operatorii economici aflați în această situație ar trebui să o studieze cu atenție. Operatorii economici ar trebui să fie acum pregătiți să îndeplinească toate formalitățile necesare. Poți descărca aici lista de verificare: http://bit.ly/BrexitLista (inclusiv în limba română) Comisia reamintește faptul că este responsabilitatea tuturor părților interesate să se pregătească pentru toate scenariile. Având în vedere faptul că scenariul unui Bre- xit fără acord rămâne plauzibil, Comisia încurajează cu tărie toate părțile interesate să profite de această perioadă suplimentară pe care o au la dispoziție ca urmare a prelun- girii perioadei prevăzute la articolul 50 pentru a se asigura că au luat toate măsurile necesare pentru a se pregăti pen- tru retragerea Regatului Unit din UE. În cazul scenariului unui Brexit fără acord, Regatul Unit va deveni țară terță și nu i se va aplica nicio măsură tranzitorie. De la data respectivă, întreaga legislație primară și secundară a UE va înceta să i se aplice Regatu- lui Unit. Nu va mai exista o perioadă de tranziție, astfel cum se prevedea în Acordul de retragere. Evident, o ast- fel de situație va avea efecte perturbatoare grave asupra cetățenilor și a întreprinderilor și ar avea un important impact economic negativ, care ar fi proporțional mult mai mare în Regatul Unit decât în statele membre ale UE27. Mai multe informații folositoare cetățenilor UE legate de Brexit puteți găsi la link-ul următor: http://bit.ly/PregatireBrexit Fișe tehnice cu întrebări să răspunsuri puteți accesa aici: http://bit.ly/FiseSinteticeBrexit (despre călătorii, drepturile cetățenilor europeni care locuiesc în Regatul Unit, drepturile consumatorilor, drepturi sociale, obligații ale operatorilor economici etc.). Asistență consulară în afara UE Dacă aveți nevoie de consiliere sau asistență consulară în afara UE, iar ambasada sau consulatul țării dumneavoastră nu este în stare să vă ajute, în calitate de cetățean al UE, aveți dreptul de a solicita ajutor din partea ambasadei sau a consulatului oricărei alte țări din UE. Dacă vă aflați într-o situație dificilă și aveți nevoie de ajutor într-o țară din afara UE, aveți la dispoziție un site care vă oferă datele de contact ale tuturor ambasadelor UE din afara Uniunii. Aici găsiți un motor de căutare care vă oferă informații legate de misiunile diplomatice (ale propriei țări sau ale altor state UE) din locația externă UE în care v-ați afla: http://bit.ly/protectieUE
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 9/2019 Ziua Europeană a Cooperării Joi, 26 Septembrie 2019, am participat la evenimen- tul organizat de Filiala Sighetu Marmației a Secreta- riatului Tehnic Comun pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România - Ucraina 2014 -2020, cu ocazia Zilei Europene a Cooperării. Am profitat de această ocazie pentru a prezenta tine- rilor prezenți portalul dedicat Ce Face Europa pentru Mine (https://what-europe-does-for-me.eu/ro/portal) și pe lângă proiectele transfrontaliere prezentate de autorități și instituții locale/județene am împărtășit informații legate de oportunitățile și drepturile tinerilor elevi, ca cetățeni ai unui stat membru UE, în ceea ce privește educația, mo- bilitatea și sănătatea. Mulțumim Colegiului Tehnic „Marmația” pentru găzduire și sperăm în organizarea de evenimente pe teme de informare europene și pe viitor, într-un cadru care l-am perceput ca extrem de deschis spre cooperare și proiecte cu finanțare europeană. „Ziua Cooperării Europene” este o inițiativă de comu- nicare derulată în fiecare an în luna septembrie în țările Uniunii Europene și țările vecine, beneficiare ale pro- gramelor de cooperare teritorială, care dorește să pro- moveze în mod inedit colaborarea dintre comunitățile locale din zonele de graniță. Premianți la concursuri europene O echipă a Liceului Tehnologic „Marmația” din Sighetu Marmației a câștigat Premiul Juriului în cadrul unui concurs organizat de Centrul European pentru Dez- voltarea Formării Profesionale. Cei patru elevi din cadrul Colegiul Tehnologic: Beatris Panas, Carina Czako, Patrick Liszkovics și Alin Pașca au arătat, prin povestea lor vizuală (Photostory: „Calea mea, calea noastră”), cum tradițiile și arta pot deveni surse de inspirație pentru lansarea unei cariere profesio-nale. Fascinația pentru meșteșugul de cusut/brodat al bunicii care realiza cămăși tradiționale, mândria de a le purta și impresiile care le-au generat unei profesoare, au consti- tuit motivația din spatele creării unei micro-întreprinderi DALSI SRL. Cu ajutorul mai multor asociați de diferite naționalități această micro-întreprindere promovează o legătură puternică între localnici și produsele tradiționale provenite din diferite culturi: română, maghiară și ucraineană. La concurs au participat 112 echipe din învățământul vocațional (VET) din 20 de state europene, aceasta fiind a patra ediție a competiției. În total echipele au reunit un număr de 380 de tineri înscriși în structuri educaționale de tip VET și 76 de instructori/profesori. Tema acestui an era împărtășirea, prin imagini, a unei experiențe memorabile a elevilor în cadrul învățământului vocațional. Pozele echipei din Maramureș au fost reali- zate la Săpânța. Felicitări participanților și drumuri bune cu distracție la Festivalul Internațional de Film de la Tesalonic! (a șaizecea ediție). Mai multe informații despre concurs și câștigători aici: http://bit.ly/MarmatiaWinners Alte informații legate de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale: https://www.cedefop.europa.eu/ro/about-cedefop
  3. 3. Proiect co- nanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co- nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2019 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ SURSE DE FINANȚARE • Apel de proiecte ”Europa creativă” Apel de propuneri de proiecte „Asistență pentru proiecte europene de cooperare 2020” în cadrul Pro- gramului Europa Creativă 2014-2020, sub-progra- mul Cultură Principalele obiective ale proiectelor de cooperare europeană sunt: • întărirea capacității sectoarelor europene cul- tural și creativ de a opera transnațional și internațional; • promovarea circulației transnaționale a sectoa- relor creative și culturale și a actorilor din do- meniu, în special artiștii; • să contribuie la dezvoltarea audienței și îmbunătățirea accesului la opere de cultură și creative în interiorul Uniunii și în afară, cu accent particular pe copii, tineri, persoane cu dizabilități și grupuri subreprezentate; • să contribuie la inovare și creativitate în do- meniul culturii, de exemplu prin testarea unor noi modele de afaceri și promovarea de metode inovative de multiplicare în sectoare conexe. Pentru îndeplinirea obiectivelor, se vor urmări prioritățile: • promovareamobilitățiitransnaționaleaartiștilor și profesioniștilor cu accent pe facilitarea coo- perării internaționale și internaționalizarea cari- erelor acestora; • creșterea audienței și îmbunătățirea accesului la lucrări de creative și de cultură europene, cu accent particular pe copii, tineri, persoane cu dizabilități și grupuri subreprezentate; • îmbunătățirea capacității de dezvoltare a unor noi deprinderi de către profesioniștii din dome- niul culturii și promovarea abordărilor inovati- ve de creație, a unor noi modele inovative de generare de venituri, management și marketing a sectoarelor culturale, în special în ceea ce privește tranziția spre spațiul digital; • contribuția integrării sociale a migranților și refugiaților prin dezvoltarea dialogului inter- cultural, promovarea valorilor europene comu- ne și a înțelegerii reciproce și a respectului pen- tru alte culturi; • în contextul continuității Anul European al Moștenirii Culturale 2018, să crească conștientizarea valorilor și istoriei comune și să întărească un sens al apartenenței unui spațiu comun european. În funcție de dimensiunea proiectului, a nevoilor identificate, a naturii, obiectivelor și priorităților pro- punerilor de proiecte, aplicanții pot alege a depune un proiect într-una din două categorii: 1. proiecte de cooperare la o scară mai mică (mi- nim 3 parteneri) sau 2. proiecte de cooperare mari (minim 6 parteneri în proiect). O entitate având calitatea de lider de proiect nu poate depune două propuneri de proiect. Pentru ambele categorii durata maximă a unui proiect este de 48 de luni. Pentru prima categorie de proiecte se poate solici- ta o finanțare de maxim 200.000 de Euro, reprezen- tând 60% din totalul costurilor eligibile. Pentru proiectele mari, cofinanțarea este de 50% din costurile eligibile, în valoare maximă de 2 mili- oane de Euro. Bugetul total pentru acest apel de proiecte este de 48.444.567 Euro. Termenul limită de depunere a aplicațiilor (on- line) este 27 noiembrie 2019, ora 17:00 (Bruxelles). Pentru mai multe informații accesați: http://bit.ly/ProiecteCooperare
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de nanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LU- CIAN , Angela MUREȘAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2019 ȘTIRI EUROPENE ”Inițiative cetățenești” Inițiativele cetățenești europene: Comisia înregistrează 3 noi inițiative și constată că 1 este inadmisibilă. Comisia Europeană a decis să înregistreze 3 noi inițiative cetățenești europene: 1 „Stop cauzelor profunde aflate la originea corupției în Europa, prin tăierea fondurilor acordate țărilor care nu dispun de un sistem judiciar eficient după expirarea termenului acordat” , 2„Acțiuni referitoare la urgența climatică” 3„Salvați albinele și fermierii! Către o agricultură propice albinelor pentru un mediu sănătos.” În schimb, Comisia a decis să nu înregistreze pro- punerea de inițiativă cetățenească europeană intitulată „Asigurarea conformității politicii comerciale comune cu tratatele UE și respectarea dreptului internațional”, întrucât acțiunile solicitate se află în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei de a acționa în con- formitate cu tratatele UE. În stadiul actual al procedurii, Comisia nu a analizat fondul inițiativelor, ci doar admisibilitatea lor din punct de vedere juridic. În cazul în care, în termen de 1 an, pentru oricare dintre cele 3 inițiative înregistrate se vor aduna 1 milion de declarații de susținere din cel puțin 7 state membre, Comisia va face o analiză și va răspunde inițiativei: fie va da curs solicitării, fie o va respinge, în ambele cazuri trebuind să își argumenteze decizia. Pentru mai multe informații despre acest subiect și trimiteri directe la alte surse de informare puteți afla din următorul link: http://bit.ly/InițiativeCetățeneștiEU Context Inițiativele cetățenești europene au fost introduse de Tratatul de la Lisabona, fiind lansate în aprilie 2012, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, care pune în aplicare dispozițiile tratatului. În2017, în discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii, Comisia Europeană a prezentat propuneri de reformă a inițiativei cetățenești europene, pentru a o face și mai ușor de utilizat. În de- cembrie 2018, Parlamentul European și Consiliul și-au dat acordul cu privire la reforma propusă, normele revi- zuite urmând să se aplice de la 1 ianuarie 2020. Între timp, procesul a fost simplificat și a fost creată o platformă de colaborare pentru a le oferi sprijin or- ganizatorilor. Toate aceste elemente au contribuit la creșterea cu 41 % a numărului de inițiative înregis- trate (41 de inițiative înregistrate de-a lungul mandatu- lui Comisiei Juncker față de 29 înregistrate în timpul mandatului Comisiei anterioare) și la scăderea cu 70% a numărului inițiativelor respinse (numai 6 inițiative cetățenești nu au fost înregistrate în cursul mandatu- lui actualei Comisii față de 20 în cursul mandatului Comisiei anterioare). După înregistrarea sa oficială, o inițiativă cetățenească europeană permite unui milion de cetățeni din cel puțin 7 șapte state membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună un act legislativ în do- meniile în care Comisia are această competență. Condițiile de admisibilitate sunt următoarele: acțiunea propusă nu trebuie să se afle în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei de a prezenta o propunere de act juridic, nu trebuie să fie în mod vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și nu trebuie să contravină în mod vădit valorilor Uniunii. Dacă dorești să vizualizezi toate inițiativele legisla- tive existente inclusiv informațiile detaliate legate de inițiatori, texte complete, termene de susținere, poți ac- cesa următorul link: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome http://bit.ly/TraseeCulturale

×