Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal Iulie 2019 EDIC Maramures

13 views

Published on

JUrnal CDIMM Maramures nr. 7, Iulie 2019

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal Iulie 2019 EDIC Maramures

  1. 1. Anul XXV, Nr. 7/Iulie 2019 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Programul noului Presedinte al Comisiei Europene Doamna Ursula von der Leyen În urma votului secret din 16 iulie, Parlamen- tul European a ales-o pe Ursula von der Leyen în funcția de Președinte al Comisiei Europene cu 383 de voturi. Doamna von der Leyen își va începe mandatul de cinci ani pe 1 noiembrie 2019. Din 733 de voturi exprimate, un singur vot a fost invalidat. 383 de eurodeputați au votat pentru, 327 împotrivă, iar 22 s-au abținut. În momentul de față, Parlamentul numără 747 de deputați în urma notificărilor oficiale venite din partea autorităților statelor membre, prin urmare pragul necesar a fost de 374 de voturi (mai mult de 50% din membri). Alegerea a avut loc prin vot secret pe hârtie. Pașii următori Președintele desemnat al Comisiei va trimi- te acum scrisori oficiale către șefii de stat și de guvern ai statelor membre, cu invitația de a-și propune candidații pentru posturile de comisar. Audierile candidaților vor avea loc în comisiile de specialitate ale Parlamentului, în perioada 30 sep- tembrie – 8 octombrie. Colegiul comisarilor va fi apoi supus votului în plenul Parlamentului Euro- pean, cel mai probabil în sesiunea din 21-24 oc- tombrie. ”O Uniune mai ambițioasă Pentru generația părinților mei, Europa a însem- nat o aspirație la pace pe un continent care fusese divizat prea multă vreme. Pentru generația mea, Europa a însemnat o aspirație la pace, prosperitate și unitate pe care am transpus-o în realitate prin moneda noastră unică, libertatea de circulație și extinderile succe- sive. Pentru generația copiilor mei, Europa este o aspirație unică Este aspirația de a trăi pe un continent unde na- tura și sănătatea sunt protejate, de a trăi într-o societate în care fiecare să aibă libertatea de a fi cine este cu adevărat, de a locui unde își dorește, de a iubi pe cine își dorește și de a-și urmări cele mai mari ambiții. Este aspirația către o lume des- chisă la noile tehnologii și totodată fidelă valorilor seculare. Aspirația către o Europă care să își asu- me rolul de lider mondial în abordarea principale- lor provocări ale vremurilor în care trăim. Un număr record de cetățeni europeni și-au fă- cut auzite vocea și aspirațiile votând la alegeri- le pentru Parlamentul European din acest an, încredințându-le instituțiilor și liderilor Europei sarcina clară de a da dovadă de îndrăzneală și de hotărâre. Pentru a răspunde acestei aspirații cu acțiuni pe măsură, trebuie să ne redesco- perim unitatea și forța interioară. Dacă voi fi aleasă, voi întări legăturile dintre cetățeni, națiuni și instituții. Dintre așteptări și re- zultate. Dintre vorbe și fapte. Comisia pe care o voi conduce va fi atentă la nevoile cetățenilor eu- ropeni și va da dovadă de îndrăzneală în situațiile în care va fi judicios să acționeze, dar le va lăsa mână liberă actorilor de la nivel național, regional și local în cazurile în care aceștia sunt cel mai bine plasați pentru a acționa. ” Materialul complet se gasește accesând link-ul de mai jos. https://ec.europa.eu/commission/sites/ beta-political/files/political-guidelines-next- commission_ro.pdf
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 7/2019 BAIA MARE VA PRIMI FONDURI PENTRU INOVARE Un număr de 20 de proiecte inovatoare pro- puse de orașe din Uniunea Europeană, printre care și unul din România, vor primi fonduri europene, printr-o linie cu un buget total de 82 de milioane de euro, a anunțat, marți, Comisia Europeană, într-un comunicat remis StartupCafe.ro. Baia Mare este orașul din România care prin- de finanțări din această linie de fonduri europene. „Utilizarea durabilă a terenurilor, soluții bazate pe natură” - este domeniul vizat. Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) va finanța 20 de proiecte urbane cu 82 de milioane EUR. Aceste proiecte au fost propuse de orașe în cadrul celei de a 4-a cereri de propuneri pentru inițiativa „Acțiuni urbane inovatoare”, pusă în aplicare de regiunea franceză Hauts-de-France. În special, Pireu (Grecia), Tampere (Finlanda) și Torino (Italia) vor primi granturi pentru proiecte care vor proteja spațiile publice și vor reduce vulnerabili- tatea acestora, în conformitate cu Planul de acțiune din 2017 elaborat în cadrul uniunii securității. De asemenea, finanțarea din partea UE va sprijini, în 17 alte orașe, soluții inovatoare privind tranziția di- gitală, utilizarea responsabilă a terenurilor urbane și combaterea sărăciei. Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a adăugat: „Spațiile noastre publice au fost vizate de teroriști, care le percep ca fiind ținte vulnerabile și ușoare. Finanțarea UE și schimbul de cunoștințe pot asigu- ra securitatea încă din stadiul conceperii, permițând totodată spațiilor publice să rămână centre de viață socială în orașele noastre. Granturile pe care le acordăm astăzi reprezintă un pas concret în această direcție.” Descrierea proiectelor câștigătoare poate fi găsi- tă aici. Acestea includ proiectele de mai jos, care se încadrează în următoarele patru categorii: • Securitatea urbană: Pireu (Grecia), Tam- pere (Finlanda), Torino (Italia). Exemplu: Pireu va institui un consiliu local pentru prevenirea criminalității și va crea un ghișeu unic pentru victimele infracțiunilor. • Tranziția digitală: Gavà (Spania), Heerlen (Țările de Jos), Lisabona (Portugalia), Ravenna (Italia), Rennes (Franța), Växjö (Suedia), Vie- na (Austria) Exemplu: La Lisabona, societatea VoxPop va fa- cilita obținerea de feedback din partea utilizatori- lor, pentru a îmbunătăți sistemul de mobilitate al orașului. • Utilizarea durabilă a terenurilor, soluții bazate pe natură: Baia Mare (România), Breda (Olanda), Latina (Italia), Prato (Italia), Plymouth (Regatul Unit) Exemplu: Obiectivul proiectului GreenQuays este renaturarea unei zone urbane de 7 500 m2 din Bre- da și partajarea tehnologiei inovatoare proprii de re- generare a ecosistemelor cu alte orașe din Europa. • Sărăcia urbană: Bergamo (Italia), Getafe (Spania), Milano (Italia), Seraing (Belgia), Landshut (Germania) Exemplu: În Landshut, proiectul „Home and Care” va oferi servicii speciale medicale și de îngriji- re a copiilor pentru familiile monoparentale. Cea de a 5-a și ultima cerere de propuneri în cadrul inițiativei „Acțiuni urbane inovatoare” va fi lansată în septembrie 2019. Aceasta va fi ultima oportunitate pentru orașe de a solicita finanțare, în cadrul bugetului actual al UE pentru perioada 2014- 2020, pentru acțiuni inovatoare în domeniul culturii și al patrimoniului cultural, al economiei circulare, al calității aerului și al schimbărilor demografice. Orașele câștigătoare vor fi anunțate în al doilea tri- mestru al anului 2020. Inițiativa „Acțiuni urbane inovatoare” oferă orașelor din UE fonduri pentru finanțarea proiecte- lor inovatoare, având un buget total de 372 de mi- lioane EUR furnizat de FEDR. Comisia colaborează cu regiunea franceză Hauts-de-France la punerea în aplicare a programului. Prin intermediul celor trei cereri de proiecte lan- sate anual începând cu decembrie 2015, au fost se- lectate 55 de proiecte din 17 state membre. În pre- zent, în cadrul acestor proiecte, se testează pe teren soluții inovatoare pentru o gamă largă de provocări urbane, care sunt legate de toate prioritățile temati- ce ale Agendei urbane a UE (integrarea migranților, locuințele, calitatea aerului, sărăcia urbană sau tranziția energetică, printre altele). În următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, Acțiunile urbane inovatoare vor fi integrate în Inițiativa urbană europeană, un nou instrument care va combina toate instrumen- tele urbane într-un program unic pentru cooperarea dintre orașe, inovarea și consolidarea capacităților pentru toate prioritățile tematice ale Agendei ur- bane a UE. În același timp, noul cadru unic de re- glementare va permite combinări mai simple ale fondurilor UE, de exemplu între Fondul european de dezvoltare regională și Fondul pentru securitate internă, în vederea elaborării unor planuri cuprinză- toare de dezvoltare urbană, care să includă măsuri privind siguranța spațiilor publice. Informații despre acest subiect puteți găsi la ur- mătorul link: http://bit.ly/20newUIAprojects
  3. 3. Proiect co- nanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co- nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 7/2019 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ȘTIRI EUROPENE • Eurobarometru: 60% dintre români au o imagine bună despre Uniunea Europeană România se află pe locul al doilea, la egalitate cu Portugalia, în ceea ce privește imaginea poziti- vă față de Uniunea Europeană, potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat luni. Numărul ro- mânilor care au o imagine bună despre UE este în creștere și peste media europeană - 60%, față de o medie de 44%. Potrivit Comisiei Europene, noul sondaj Euro- barometru arată o creștere a percepției pozitive a cetățenilor față de Uniunea Europeană în toa- te domeniile și sunt cele mai bune rezultate de la sondajul Eurobarometru din iunie 2014, realizat înainte de intrarea în funcție a Comisiei Juncker. Rezultate despre România, pe scurt: 60% dintre români au o imagine pozitivă des- pre Uniunea Europeană, comparativ cu o medie UE de 45%. 52% dintre români au încredere în Uniunea Eu- ropeană, comparativ cu o medie UE de 44%. 50% dintre români sunt optimiști cu privire la situația pieței muncii, comparativ cu o UE de 44%. Eurobarometrul a fost realizat după alegerile europene, între 7 iunie și 1 iulie, în toate cele 28 de state membre ale UE și în cele cinci țări can- didate. Printre principalele constatări se numără un sprijin record pentru moneda euro și transfor- marea schimbărilor climatice în a doua preocupare majoră la nivelul UE, după imigrație. Potrivit CE, încrederea în UE a crescut în 20 sta- te membre, cu cele mai mari punctaje în Lituania (72%), Danemarca (68%) și Estonia (60%). În plus, peste jumătate dintre respondenți „tind să aibă încredere” în UE în Luxemburg (59%), Fin- landa (58%), Portugalia (57%), Malta și Suedia (ambele cu 56%), Bulgaria și Ungaria (ambele cu 55%), Irlanda, Polonia, Țările de Jos și Cipru (toa- te cu 54%), România și Austria (ambele cu 52%) și Letonia și Belgia (ambele cu 51%). De la ultimul sondaj Eurobarometru standard din toamna lui 2018, procentajul de respondenți care au o imagine pozitivă despre UE (45%) a crescut în 23 de state membre ale UE, cel mai evident în Cipru (47%, +11), Ungaria (52%, +9), Grecia (33%, +8), România (60%, +8) și Portuga- lia (60%, +7). O creștere cu două puncte procentuale a fost înregistrată din toamna anului 2018 (+10 din pri- măvara anului 2014), atingând cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani. 37% (+1, comparativ cu toamna anului 2018) dintre respondenți au o imagine ne- utră despre UE, în timp ce mai puțin de o cincime au o imagine negativă (17%, -3) – este cel mai mic scor în 10 ani. Același sondaj arată că majoritatea europenilor sunt optimiști în ceea ce privește viitorul UE (61%, +3 puncte procentuale), în timp ce doar 34% (-3) sunt pesimiști. Cel mai ridicat nivel de optimism este în Irlanda (85%), Danemarca (79%), Lituania (76%) și Polonia (74%). La celălalt capăt al clasa- mentului, optimismul este mai puțin pronunțat în Regatul Unit (47% față de 46%) și în Franța (50% față de 45%). Preocupări majore: schimbările climatice și de mediu Imigrația rămâne principala preocupare la nive- lul UE, cu 34% din mențiuni, în pofida unei scăderi puternice (-6 puncte procentuale față de toam- na anului 2018). Schimbările climatice, care s-au aflat pe locul al cincilea în toamna anului 2018, constituie în prezent a doua cea mai importantă preocupare după o creștere puternică (+ 6 față de toamna anului 2018). Trei preocupări obțin punc- taje identice: situația economică (18%, neschim- bat), starea finanțelor publice ale statelor mem- bre (18%, -1) și terorismul (18%, -2), urmate de mediu — principala preocupare pentru 13% din- tre respondenți, înregistrând o creștere de patru puncte procentuale. Șomajul, care este în prezent pe cea de-a șaptea poziție la nivelul UE (12%), rămâne principala pre- ocupare la nivel național (21%, -2 puncte procen- tuale), împreună cu creșterea prețurilor/inflația/ costul vieții (21%, neschimbat) și sănătatea și securitatea socială (21%, +1). Problemele legate de mediu, climă și energie urmează îndeaproape după o creștere puternică (20%, +6). Imigrația, cu 17 % din mențiuni (-4 puncte procentuale față de toamna anului 2018 și -19 față de toamna anu- lui 2015), nu se mai regăsește printre primele trei preocupări la nivel național, pentru prima dată din primăvara anului 2014. Situația economică se si- tuează pe locul al șaselea (16%, +1). Sondajul Eurobarometru a fost realizat prin in- termediul unor interviuri față în față desfășurate în perioada 7 iunie - 1 iulie în toate cele 28 de state membre ale UE și în țările candidate. În perioada 7-25 iunie 2019, au fost realizate 27.464 de inter- viuri în statele membre ale UE 28.
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de nanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LU- CIAN , Angela MUREȘAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 7/2019 SURSE DE FINANȚARE • Cerere de propuneri de proiecte “Europa Creativa” Programul “Europa Creativă” acordă cofinanţări pentru proiecte care privesc conservarea și apărarea diversității culturale și lingvistice a Europei și consoli- darea competitivității sectoarelor culturale și creative din Europa. Mobilitatea artistică și culturală a atras atenția atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel național. Mobilitatea a fost întotdeauna o prioritate politică în cadrul „Agendei europene pentru cultură” și o componentă crucială a programului „Europa creativă”. Recent, miniștrii pentru cultură au solici- tat în mod explicit Comisiei Europene să investigheze posibilitatea instituirii unei acțiuni specifice de mo- bilitate pentru artiști și profesioniști din domeniul cul- turii. Această cerere de propuneri este a doua inițiativă a Comisiei Europene pentru organizarea mobilității pentru artiști, în conformitate cu Programul anual de lucru din 2019 pentru implementarea programului „Europa creativă”. Prima inițiativă este schema-pilot „i-Portunus”, care este în curs de implementare, în urma unui apel pentru oferte, de către un consorțiu condus de Insti- tutul Goethe. Beneficiarii selectați în cadrul acestui apel de propuneri sunt rugați să examineze proiectul i-Portunus curent și să se bazeze pe acesta. În plus, beneficiarii vor avea acces la recomandările, portalul electronic, formularele electronice și alte instrumente elaborate de proiectul i-Portunus, inclusiv numele și sigla care vor fi transmise Comisiei Europene până la sfârșitul lunii februarie 2020. Obiective Obiectivul general al prezentului apel de pro- puneri este de a dezvolta și implementa propriile acțiuni individuale de mobilitate pe termen scurt, prin furnizarea de sprijin financiar artiștilor și/sau profesioniștilor culturali și de a face recomandări Comisiei. Rezultatele tuturor proiectelor vor fi luate în considerare de către Comisia Europeană în dez- voltarea unei acțiuni permanente în cadrul Progra- mului „Europa Creativă” 2021-2017 dedicat sprijinirii mobilității artiștilor și profesioniștilor culturali. Obiective specifice: Testarea unui program de mobilitate viabil și efi- cient pentru artiștii și profesioniștii culturali care ar completa programele de mobilitate existente la nivel local, regional și/sau național; Formularea unor recomandări politice către Comi- sia Europeană, Parlamentul European și statele membre pentru punerea în aplicare integrală a unui astfel de program în următoarea generație de pro- grame comunitare. Priorități: Comunicarea și diseminarea oportunităţilor de finanțare pentru mobilitatea artiștilor și/sau a profesioniștilor culturali; Implementarea oportunităţilor de finanțare pen- tru mobilitatea artiștilor și/sau a profesioniștilor cul- turali; Analiză și recomandări privind oportunităţile de finanțare pentru mobilitatea artiștilor și/sau a profesioniștilor culturali. Buget: 1.500.000 euro Depunere: 27 septembrie 2019 (ora 17:00 la Bruxelles) Beneficiari eligibili ONG-uri; autoritățile publice; organizații interna- ționale; universități; instituții de învățământ; centre de cercetare; entități care realizează profit (criterii de eligibilitate suplimentare in textul oficial al cererii) . Instituție responsabilă: Comisia Europeană Întrebările privind această cerere de pro- puneri de proiecte pot fi trimise la: EAC-CALLD2@ ec.europa.eu Adresa de contact este eacea-helpdesk@ ec.europa.eu DOCUMENTATIE http://bit.ly/MobilitatiECreativa http://bit.ly/ApelECreativa2019 Informațiile de pe această pagină sunt preluate și adaptate de pe http://www.finantare.ro

×