Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Centrul Europe Direct MaramureşMaramureş      LOCURI DE MUNCĂ ȘI COMPETENȚE   Beneficii pentru angajatori și angaj...
Maramureş      Proiect implementat de Fundaţia CDIMM Maramureş
CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ    Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatori       ...
CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ    Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatori  Strategia...
CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ    Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatori     Pr...
CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ    Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatori       ...
CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ    Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatori      ...
CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ    Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatoricunoştinţele...
CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ    Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatoricompetenţele...
CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ    Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatori      ...
CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ    Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatori(2)	 Flexise...
CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ    Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatori(7)	 Flexise...
CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ    Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatoriplus Norvegi...
CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ    Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatoristatistice la...
Surse de informare utilizate            pentru realizarea materialului:            http://ec.europa....
Centrul Europe Direct Maramureş      Structura gazdă: Fundaţia CDIMM Maramureş      Broşură editată de: Centru...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Muncă2012 centrul europe direct maramures

822 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Muncă2012 centrul europe direct maramures

 1. 1. Centrul Europe Direct MaramureşMaramureş LOCURI DE MUNCĂ ȘI COMPETENȚE Beneficii pentru angajatori și angajați 2012
 2. 2. Maramureş Proiect implementat de Fundaţia CDIMM Maramureş
 3. 3. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatori Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă Libera circulație a lucrătorilor Dacă numărul persoanelor carereprezintă o piatră de temelie a obțin un venit va putea crește, vomproiectului european și o compo- avea mai multă incluziune socialănentă fundamentală pentru buna și mai puțină sărăcie.funcționare a pieței unice a UniuniiEuropene. Pentru îndeplinirea acestor obiective, în cadrul Uniunii Euro- Această mobilitate permite an- pene este esențial ca toate statelegajatorilor să recruteze personal membre să colaboreze și să își co-din categorii mai largi de forță de ordoneze politicile.muncă, iar lucrătorilor individualisă beneficieze de o gamă mai largă Rolul Strategiei europene pri-de oportunități profesionale. vind ocuparea forței de muncă (SEOFM) este de a ajuta la coordo- Toată lumea are nevoie de un narea politicilor de ocupare a forțeiloc de muncă. Toți avem nevoie să de muncă ale statelor membre,câștigăm bani pentru a trăi. precum și ale celor ale țărilor aso- ciate și candidate. La nivel personal, ocupareaforței de muncă oferă un grad de Statele membre își păstreazăindependență și de stimă față de competența lor principală pentrusine și ajută un individ să se inte- propriile lor politici de ocupare agreze în societate. forței de muncă. Prin urmare, creșterea nivelului Rolul Uniunii Europene este deocupării forței de muncă în Europa a consilia, monitoriza și coordonaeste o chestiune prioritară. elaborarea politicilor. http://europedirect.cdimm.org/
 4. 4. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatori Strategia Europa 2020 a defi- - reducerea abandonului şco-nit instrumentele necesare pentru lar la mai puţin de 10% şi creş-a facilita recuperarea și pentru a terea până la cel puţin 40% aajunge la o economie socială de ponderii absolvenţilor de studiipiață durabilă prin investiții în cer- superioare în rândul populaţieicetare, cunoaștere și inovare: în vârstă de 30-34 de ani. http://ec.europa.eu/euro- - reducerea cu cel puţin 20pe2020/index_ro.htm de milioane a numărului per- soanelor care suferă sau riscă În conformitate cu obiectivele să sufere de pe urma sărăciei şiStrategiei Europa 2020, Strategia excluziunii sociale.europeană privind ocuparea forţeide muncă îşi propune să creezelocuri de muncă mai multe şi maibune pe tot teritoriul Uniunii Euro-pene. În acest scop, sunt încurajatemăsurile menite să asigure atinge-rea, până în 2020, a trei obiectivemajore: - 75% din persoanele cu vâr-ste cuprinse între 20 şi 64 deani să fie active pe piaţa muncii. http://europedirect.cdimm.org/ 2
 5. 5. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatori Priorități pentru dezvoltarea capitalului uman și a calității locurilor de muncă În contextul obiectivelor stabi- Pentru a sprijini îndeplinirealite de Strategia 2020, prioritățile acestei priorități este nevoie deStrategiei pentru ocuparea forței servicii naționale adecvate de ocu-de muncă au fost orientate către pare a forței de muncă, precumpolitici care contribuie la creșterea și de cooperare între furnizorii decapitalului uman și a calității la lo- educație și organismele patronale.cul de muncă. • Flexisecuritatea reprezintă prin-• Educația și formarea pro- cipalul instrument pentru comba-fesională sunt esențiale pentru terea șomajului pe termen lungîmbunătățirea oportunităților de și a segmentării piețelor forței deangajare, mai ales atunci când este muncă.vorba despre tineri: http://europa. Dispozițiile contractuale fle-eu/youthonthemove xibile și sigure, serviciile de ocupare a forței de muncă de prim rang, sistemele eficien- te de securitate socială, toate susținute de un nivel înalt și efi- cient al învățării pe tot parcur- sul vieții, ar trebui să conducă la tranziții ușoare în materie de ocu- pare a forței de muncă, fie de la educație la locul de muncă, fie de De asemenea, este important să la o stare de neocupare profesio-se creeze instrumente care să aju- nală la un loc de muncă.te la asigurarea corespondențeidintre educație și formare șilocurile de muncă ale viitoru-lui, pentru că aceasta va duce lacreșterea productivității și la locuride muncă mai stabile: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=ro http://europedirect.cdimm.org/3
 6. 6. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatori Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă a mai multor persoane în câmpul muncii: - orientare către piețe ale forței de muncă mai puțin segmentate și mai funcționale; - o forță de muncă mai compe- tentă; - o calitate mai bună a locurilor de muncă și a condițiilor de lucru; - promovarea atât a creării de locuri de muncă, cât și a cererii de Prin iniţiativa Agenda pentru noi forță de muncă.competențe și locuri de muncă,Comisia doreşte să ajute UE să îşi Toate cele patru aspecte sunt re-atingă obiectivul în materie de ocu- levante pentru reducerea sărăciei,pare a forţei de muncă stabilit pen- iar următoarele acțiuni-cheie pro-tru 2020: acela ca 75% din popu- puse în cadrul agendei prezintă olaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi pertinență specială:64 de ani să aibă un loc de muncă. - o nouă impulsionare a De asemenea, Agenda contri- flexisecurității și găsirea de noi me-buie la îndeplinirea altor obiective tode de combatere a segmentăriiale UE: reducerea ratei abando- pieței forței de muncă prin asigura-nului şcolar sub nivelul de 10% şi rea unor prestații și sisteme de secu-obţinerea unui procent de 40% de ritate socială moderne și incluzive;tineri cu studii superioare sau teh- - echiparea cetățenilor cunice, precum şi reducerea numă- competențe adecvate;rului de persoane ameninţate de - includerea competențelor di-sărăcie şi excluziune socială cu cel gitale;puţin 20 de milioane. - stimularea recrutării prin re- ducerea selectivă a costurilor nesa- Agenda pentru noi competențe lariale cu forța de muncă, în specialși locuri de muncă a fost lansată în pentru persoanele cu nivel scăzut2010 și stabilește căile de aducere de competențe. http://europedirect.cdimm.org/ 4
 7. 7. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatori Competenţe cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii Într-o societate bazată pe cu- - adulţi pe tot parcursul vieţii,noaştere, competenţele-cheie sub printr-un proces de dezvoltare şiformă de cunoştinţe, abilităţi şi ati- actualizare a abilităţilor.tudini adecvate fiecărui context auun rol fundamental în cazul fiecărui Întrucât toată lumea ar trebui săindivid. dobândească competențele-cheie, Acestea asigură o valoare adă- Recomandarea 2006/962/CE augată pentru piaţa muncii, coeziu- Parlamentului European şi anea socială şi cetăţenia activă, ofe- Consiliului din 18 decembrierind flexibilitate şi adaptabilitate, 2006 privind competenţele-satisfacţie şi motivaţie. cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii a propus un in- Competenţele-cheie pentru strument de referinţă pentru ţărileînvăţarea pe tot parcursul vieţii Uniunii Europene (UE), pentru areprezintă o combinaţie a cu- asigura integrarea deplină a aces-noştinţelor, a abilităţilor şi a tor competenţe-cheie în cadrulatitudinilor adecvate fiecărui strategiilor şi infrastructurilor ţări-context. Acestea sunt necesare lor respective, în special în contex-în special pentru împlinirea şi dez- tul învăţării pe tot parcursul vieţii.voltarea personală, pentru inclu-ziunea socială, cetăţenia activă şi Acest cadru defineşte OPTocuparea forţei de muncă. COMPETENŢE CHEIE şi descrie Competenţele-cheie ar trebuidobândite de către: - tinerii aflaţi la sfârşitul pe-rioadei obligatorii de învăţă-mânt şi formare. Competenţele-cheie i-ar pregăti pe aceştia pentruviaţa adultă, în special pentru câm-pul muncii, constituind totodată obază pentru continuarea învăţării; http://europedirect.cdimm.org/5
 8. 8. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatoricunoştinţele, abilităţile şi atitudini- 3. Competenţa matematică şile esenţiale legate de fiecare dintre competenţe de bază privindacestea. ştiinţa şi tehnologia. Cele 8 competenţe-cheie sunt: Competenţa matematică este capacitatea de a dezvolta şi a apli-1. Comunicarea în limba maternă: ca gândirea matematică pentru re-reprezintă capacitatea de a expri- zolvarea diferitor probleme în situ-ma şi interpreta concepte, gânduri, aţii cotidiene, accentul punându-sesentimente, fapte şi opinii, atât în pe proces, activitate şi cunoştinţe.formă orală, cât şi în formă scrisă Competenţele de bază privind(ascultare, vorbire, citire şi scriere) ştiinţa şi tehnologia se referă laşi de a interacţiona lingvistic într- stăpânirea, utilizarea şi aplicareaun mod adecvat şi creativ într-o cunoştinţelor şi a metodologiilor deserie completă de contexte cultu- explicare a lumii înconjurătoare.rale şi sociale. Acestea implică o înţelegere a schimbărilor cauzate de activitatea2. Comunicarea în limbi străine: umană şi a responsabilităţii fiecăruicare, pe lângă dimensiunile princi- individ în calitate de cetăţean.pale ale abilităţilor de comunicareîn limba maternă, implică şi abilită- 4. Competenţa digitală: impli-ţile de mediere şi înţelegere inter- că utilizarea cu încredere şi în modculturală. critic a tehnologiei din societatea Nivelul de cunoştinţe depinde de informaţională (TSI) şi deci abi-mai mulţi factori şi de capacitatea de lităţile de bază privind tehnologiaascultare, vorbire, citire şi scriere. informaţiei şi a comunicării (TIC). 5. Capacitatea de a învăţa pro- cesul de învăţare este legată de învăţare, de abilitatea omului de a-şi urmări şi organiza propria în- văţare, fie individual, fie în grupuri, conform nevoilor proprii, precum şi de conştientizare a metodelor şi a oportunităţilor. 6. Competenţe sociale şi civice: Competenţele sociale se referă la http://europedirect.cdimm.org/ 6
 9. 9. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatoricompetenţele personale, interper- sau comercială și ar trebui să in-sonale şi interculturale şi toate for- cludă conştientizarea valorilor eti-mele de comportament care per- ce şi promovarea bunei guvernări.mit fiecărei persoane să participeîn mod eficace şi constructiv la via- 8. Conştiinţa şi expresia culturală:ţa socială şi profesională. implică aprecierea importanţei ex- Aceste competenţe sunt legate presiei culturale a ideilor, a experi-de bunăstarea personală şi socială. enţelor şi a emoţiilor printr-o serieEste esenţială înţelegerea codurilor de canale (muzică, teatru, literatu-de conduită şi a obiceiurilor din di- ră şi arte vizuale).ferite medii în care activează per-soanele. În țara noastră, LISTA DE COM- Competenţele civice, în special PETENŢE CHEIE, COMUNE MAIcunoaşterea conceptelor şi a struc- MULTOR OCUPAŢII a fost aprobatăturilor sociale şi politice (democra- prin Hotarârea Consiliului Naționalţie, justiţie, egalitate, cetăţenie şi pentru Formarea Profesională adrepturi civile), fac posibilă parti- Adulților nr. 86/24.06.2008. Pentruciparea activă şi democratică a oa- cele 8 competențe cheie, la nivelmenilor. național nu se solicită standarde ocupaţionale la autorizarea progra-7. Simţul iniţiativei şi al an- melor de formare.treprenoriatului reprezintă ca-pacitatea de a transforma ideile În prezent, Autoritatea Naționalăîn acţiune. Acest simţ presupune pentru Calificări (ANC) are atribuțiicreativitate, inovaţie şi asumarea legate de calificări și de programeleunor riscuri, precum şi capacitatea de formare profesională:de a planifica şi gestiona proiectele http://www.anc.gov.ro/în vederea atingerii obiectivelor. Persoana este conştientă de con-textul propriei sale activităţi şi estecapabilă să valorifice oportunităţileapărute. Această competență este funda-mentul pentru achiziţia unor abili-tăţi şi cunoştinţe mai specializate,de care au nevoie cei care instituiesau contribuie la o activitate socială http://europedirect.cdimm.org/7
 10. 10. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatori Flexisecuritatea locurilor de muncă Ce este flexisecuritatea? * Strategii cuprinzătoare de Flexisecuritatea se poate defini ca învăţare pe tot parcursul vieţii, fiind o strate- pentru a asigura adaptabilitatea gie integrată şi capacitatea de inserţie profe- de consolida- sională a lucrătorilor, în special a re simultană a categoriilor celor mai vulnerabile; flexibilităţii şi securităţii pe * Politici active în domeniul piaţa forţei de pieţei forţei de muncă eficiente, muncă. care ajută oamenii să facă faţă schimbărilor rapide, ajută la re- Flexisecuritatea are obiecti- ducerea perioadelor de şomajvul de a asigura cetăţenilor UE şi înlesnesc tranziţiile către noiun nivel ridicat de siguranţă a locuri de muncă;ocupaţiei, şi anume posibilitateade a găsi fără dificultăţi un loc de * Sisteme de asigurare socialămuncă în orice stadiu al vieţii ac- moderne:tive şi de a avea perspective de - asigură sprijin financiar cores-dezvoltare a carierei într-un mediu punzător,economic în schimbare. - încurajează ocuparea forţei de muncă şi Principii ale flexisecurității - înlesnesc mobilitatea pe piaţa forţei de muncă.(1) Flexisecuritatea implică: - includ prevederi privind pro-* Prevederi contractuale fle- tecţia socială cu o arie largă dexibile şi sigure (din perspectiva acoperire (ajutoare de şomaj,angajatorului şi a angajatului, a pensii şi asistenţă medicală),persoanelor încadrate în muncă şi care ajută oamenii să reconciliezea celor care fac parte din catego- munca cu responsabilităţile perso-riile excluse), printr-o legislaţie a nale şi familiale, cum ar fi creşte-muncii, contracte colective şi rea copilului.organizare a muncii moderne; http://europedirect.cdimm.org/ 8
 11. 11. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatori(2) Flexisecuritatea implică a permite progresul spre prevederiun echilibru între drepturi şi res- contractuale stabile.ponsabilităţi pentru angajatori,lucrători, cei care caută un loc de (5) Flexisecuritatea ar trebuimuncă şi autorităţile publice. promovată atât pe plan intern (în cadrul societăţii), cât şi pe plan ex- tern (de la o societate la alta). * o flexibilitate suficientă în ceea ce priveşte angajarea şi disponibi- lizarea trebuie să fie acompaniată de tranziţii sigure de la un loc de muncă la altul. * trebuie facilitată mobilitatea as- censională, precum şi cea între şo- maj sau inactivitate şi muncă.(3) Flexisecuritatea ar trebuiadaptată circumstanţelor, pieţelor (6) Flexisecuritatea trebuie săforţei de muncă şi relaţiilor de mun- sprijine egalitatea de şanse, prin:că specifice ale statelor membre. * promovarea unui acces egal la(4) Flexisecuritatea ar trebui locuri de muncă de calitate pentrusă reducă diferenţa între persoane- bărbaţi şi femei şile încadrate în muncă şi cele care * oferirea posibilității de a recon-fac parte din categoriile excluse. cilia viaţa profesională şi cea fami-* Cei care sunt încadraţi în mun- lială, precum şică în prezent au nevoie de asisten- * asigurarea de şanse egale pen-ţă pentru a fi pregătiţi şi protejaţi tru migranţi, lucrători tineri, cei cuîn timpul tranziţiei de la un loc de dizabilităţi şi în vârstă.muncă la altul.* Cei care fac parte din categorii-le excluse în prezent – inclusiv ceicare nu au un loc de muncă, printrecare predomină ca număr femeile,tinerii şi migranţii - au nevoie decăi de acces facile spre un loc demuncă şi de baze de pornire pentru http://europedirect.cdimm.org/9
 12. 12. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatori(7) Flexisecuritatea prevede Punerea în aplicare a princi-un climat de încredere între auto- piilor comune de flexisecuritate înrităţile publice şi partenerii sociali, statele membre impune stabilireatoţi fiind pregătiţi să îşi asume res- unor combinaţii şi a unor seriiponsabilitatea pentru schimbări şi de politici şi măsuri planificatesă iniţieze pachete echilibrate de atent şi negociate.politici. Întrucât fundamentul socio-(8) Politicile de flexisecuri- economic, cultural şi instituţionaltate implică costuri bugetare şi ar al statelor membre diferă în modtrebui aplicate luând în considerare considerabil, combinaţiile şi seriilecontribuţia la politicile bugetare so- de politici specifice vor fi diferite.lide şi durabile din punct de vedere Fondurile europene pot contri-financiar. bui în mod semnificativ la finanţa- De asemenea, acestea ar trebui rea strategiilor de flexisecuritate.să urmărească împărţirea justă a În fapt, fondurile structuralecosturilor şi beneficiilor, în special sprijină, în special, formarea în ca-între activităţile economice, cele drul întreprinderilor, învăţareaindividuale şi bugetele publice, pe tot parcursul vieţii şi promo-acordând o atenţie deosebită situ- varea spiritului antreprenorial.aţiei specifice a IMM-urilor. EURES - Portalul mobilităţii europene pentru ocuparea forţei de muncă Persoanele aflate în căutareaunui loc de muncă, precum și an-gajatorii care doresc să recrutezepersonal pot apela la informațiile șiserviciile disponibile pe portalul UEEURES. Înfiinţat în 1993, EURES esteo reţea de cooperare între Comi- de ocupare a forţei de muncă dinsia Europeană, serviciile publice statele membre ale SEE (ţările UE http://europedirect.cdimm.org/ 10
 13. 13. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatoriplus Norvegia, Islanda şi Liechten- - Accesând secţiunea „Condiţiistein) şi alte organizaţii partenere. de viaţă şi de muncă”, puteţi săElveţia participă, de asemenea, la vă pregătiţi mai bine şi să fiţi maireţeaua EURES. bine informat cu privire la situaţia Scopul EURES este de a oferi locurilor de muncă şi la condiţiileinformaţii, recomandări şi servi- de viaţă şi de muncă dintr-o altăcii de recrutare/plasare (găsire a ţară SEE.candidatului/locului de muncă po- În această secţiune puteţi aflatrivit) în beneficiul lucrătorilor şi pe care dintre pieţele muncii dinangajatorilor, precum şi al oricărui ţările SEE accesul cetăţenilor dincetăţean care doreşte să benefici- Bulgaria şi România şi din cele zeceeze de principiul liberei circulaţii a state membre care au aderat la UEpersoanelor. la 1 mai 2004 este restricţionat pe o perioadă temporară. De interes pentru SOLICITANŢI DE LOCURI DE - Dacă doriţi să aflaţi care suntMUNCĂ măsurile de ordin practic care ar Prin portalul EURES aveţi acces trebui luate pentru a găsi un locla informaţii relevante despre mo- de muncă şi pentru a vă muta înbilitatea lucrătorilor, la funcţionali- străinătate, consultaţi listele de ve-tăţi de căutare de locuri de muncă, rificare publicate pe pagina de in-precum şi la o reţea de aproape ternet „Sunteţi proaspăt absol-800 de consultanţi EURES care vent?”. Veţi găsi informaţii utile,sunt gata să vă ajute. de la posibilităţi de căutare a unui loc de muncă până la aspecte pri- SFATURI vind stabilirea într-o ţară străină. - Selectând „Căutarea unui locde muncă”, puteţi accesa posturi- De interes pentrule vacante din 31 de ţări europene, ANGAJATORIactualizate în timp real. Pe portalul EURES puteți afla - Înregistrându-vă gratuit în „My INFORMAȚII despre:EURES” pentru solicitanţii de locuri ... Unde şi cum puteţi recrutade muncă, vă puteţi crea un CV pe lucrători/angajaţicare să îl puneţi la dispoziţia anga-jatorilor înregistraţi şi a consilierilor Opţiuni:EURES care îi asistă pe angajatori în - Puteți consulta informaţiiloridentificarea candidaţilor potriviţi. despre piaţa muncii şi a datelor http://europedirect.cdimm.org/11
 14. 14. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Locuri de muncă și competențe - Beneficii pentru angajați și angajatoristatistice la nivel de ţară, în sec- recrutare în curs de desfăşurare înţiunea „Condiţii de viaţă şi de Europa, făcând clic pe „Events ca-muncă”. lendar”. … Normele şi procedurile - Aveți posibilitatea de a căuta aplicabile lucrătorilor detaşaţiCV-uri ale candidaţilor potriviţi şi Un lucrător detaşat este o per-contactarea acestora cu uşurinţă, soană angajată într-un stat mem-prin înregistrarea gratuită în secţi- bru UE, care este trimisă de anga-unea „My EURES” rezervată anga- jatorul acesteia să îşi desfăşoarejatorilor. temporar activitatea într-un alt - Puteți consulta modalitatea de stat membru.înregistrare a ofertelor de locuri de Dacă organizaţia dumneavoas-muncă pe portalul EURES, făcând tră va avea nevoie să detaşezeclic pe „Anunţarea unui loc de lucrători într-un alt stat membru,muncă”. puteți să consultaţi secţiunea „Re- crutarea în străinătate”, lista de - Aveți posibilitatea să vedeți verificare cu privire la ceea ce tre-care sunt paşii care trebuie par- buie să ştiţi ÎNAINTE de recrutareacurşi în procesul de recrutare, fă- lucrătorilor din străinătate.când clic pe „Recrutarea în stră-inătate” Portalul Eures: - Găsiți informaţii despre eve- http://ec.europa.eu/eures/nimentele EURES de informare şi home.jsp?lang=ro http://europedirect.cdimm.org/ 12
 15. 15. Surse de informare utilizate pentru realizarea materialului: http://ec.europa.eu/social/ http://ec.europa.eu/eures/ http://ec.europa.eu/policies/employment_social_rights_ro.htmhttp://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/ social_protection/c10159_ro.htm http://www.anc.gov.ro/ Acest document a fost realizat Responsabilitatea privind conţinutul cu sprijin financiar din partea acestui document este a Uniunii Europene. Fundaţiei CDIMM Maramureş şi nu reprezintă în niciun fel poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană
 16. 16. Centrul Europe Direct Maramureş Structura gazdă: Fundaţia CDIMM Maramureş Broşură editată de: Centrul Europe Direct Maramureş Data tipăririi: Octombrie 2012 Coordonator proiect: Margareta CĂPÎLNEAN Adresa: Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare Tel/Fax: +(40)-262-224.870, 221.380, 222.409 E-mail: europedirect@cdimm.org Web: http://europedirect.cdimm.org/Maramureş

×