Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM 2/2016_CDIMM Maramures

991 views

Published on

Publicația Jurnal CDIMM se adresează în principal mediului de afaceri și apare lunar, în format electronic și tipărit

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM 2/2016_CDIMM Maramures

  1. 1. Anul XXII, Nr. 2/ Februarie 2016 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ SEMESTRUL EUROPEAN 2016: Comisia a publicat rapoartele de țară Comisia Europeană a publicat analiza sa anuală privind provocările economice și sociale cu care se con- fruntă statele membre ale UE, așa-numitele rapoarte de țară. Rapoartele sunt un instrument al semestru- lui european raționalizat pentru coordonarea politicilor economice care permite monitorizarea reformelor de politică și care indică din timp provocările pe care statele membre ar trebui să le abordeze. În urma publicării, în luna noiembrie, a analizei anuale a creșterii pentru 2016 și a recomandării privind zona euro, care stabileau prioritățile la nivel european, acum, prin aceste rapoarte, semestrul european își îndreaptă atenția asupra dimensiunii naționale. Rapoartele vor sta la baza discuțiilor cu statele membre privind opțiunile lor de politici naționale, anterior prezentării programelor lor naționale în aprilie și vor contribui la formularea, spre sfârșitul primăverii, a recomandărilor specifice pe care Comisia le adresează fiecărei țări. Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobili- tatea forței de muncă, a declarat: „Deși am atins în prezent cea mai ridicată rată de ocupare a forței de muncă de la începutul crizei în 2008, există un număr prea ridicat de cetățeni europeni care nu au încă un loc de muncă. Semestrul european este mijlocul prin care ne menținem angajamentul de a sprijini eforturile statelor membre de a asigura locuri de muncă pentru cetățenii lor.” Raportul evaluează economia României prin prisma analizei anuale a creșterii pentru 2016 efectuate de Comisia Europeană, care a fost publi- cată la 26 noiembrie 2015. Analiza recomandă să se aibă în vedere trei priorități pentru politica economică și socială a UE în 2016: - relansarea investițiilor, - continuarea reformelor structurale menite să modernizeze economiile statelor membre și - adoptarea unor politici bugetare responsabile. În același timp, Comisia a publicat Raportul pri- vind mecanismul de alertă, care a inițiat cea de a cincea rundă anuală a procedurii privind dezechili- brele macroeconomice. Raportul privind mecanis- mul de alertă a identificat România ca fiind o țară care necesită un alt bilanț aprofundat. • Creșterea economică a României a fost semnificativă în ultimii trei ani, aceasta lărgindu-și treptat baza. Se așteaptă ca stimulentele fiscale să impulsi- oneze creșterea peste potențial a PIB-ului real în perioada 2016-2017. Aceste măsuri, combinate cu accelerarea creșterii salariilor, vor adăuga și mai multă presiune asupra cererii interne, care este deja solidă. În același timp, măsurile de politică referitoare la partea de ofertă a economiei, cum ar fi investițiile în inovare și în infrastructură sau îmbunătățirile aduse mediului de afaceri și administrației publice, rămân limitate. Principala provocare va fi aceea de a asigura o creștere economică echilibrată și dura- bilă în viitor. Continuare în pag. 2 Raportul de țară al României pentru 2016
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2016 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • Piața forței de muncă se restrânge, pe fondul unei creșteri economice solide. Rata șomajului a fost în general stabilă, situân- du-se sub 7%, și se așteaptă ca aceasta să scadă într-o oarecare măsură în următorii doi ani. Emigrația puternică, inclusiv a lucrătorilor cu înaltă calificare, combinată cu îmbătrânirea populației, reprezintă o provocare pentru sprijini- rea unei economii competitive. Reducerea din 2014 a contribuțiilor la sistemul de asigurări sociale a sprijinit limitarea, până acum, a costurilor unitare ale muncii, însă acestea pot să depășească produc- tivitatea muncii în viitor, deoarece piața forței de muncă se restrânge. • Finanțele publice au fost stabile în 2015, dar se prevede o deteriorare a acestora ca urmare a creșterii cheltuielilor și a reduce- rii TVA-ului și a altor taxe. România și-a atins, în 2014, obiectivul pe ter- men mediu, și anume un deficit de 1% din PIB în termeni structurali. În 2015, îmbunătățirea colectării impozitelor i-a permis României să își mențină obiectivul pe termen mediu, în pofida unor derapaje în mate- rie decheltuieli. Cu toate acestea, se preconizează că noile reduceri fiscale din 2016 și 2017, precum și creșterea salariilor din sectorul public vor ma- jora deficitul la 3¾ % din PIB până în 2017. Se așteaptă ca datoria publică să crească la peste 40% în aceeași perioadă. • Odată cu finalizarea programului de asistență financiară, încrederea pieței se va baza pe menținerea stabilității secto- rului financiar și pe punerea în aplicare a unei politici bugetare și a unor refor- me structurale durabile. Al treilea program consecutiv de asistență privind balanța de plăți pentru România (2013-2015) s-a încheiat în luna septembrie. România a realizat progrese limitate în ceea ce privește punerea în aplicare a reco- mandărilor specifice fiecărei țări din 2015. - România și-a menținut obiectivul pe termen mediu în 2015, dar se preconizează că se va abate în mod semnificativ de la acesta în 2016 și 2017. S-au realizat progrese limitate în domeniul respec- tării obligațiilor fiscale. - Nu s-a înregistrat niciun progres în ceea ce privește egalizarea vârstei de pensionare pentru bărbați și pentru femei. - S-au realizat progrese limitate în privința asi- gurării faptului că Agenția Națională pentru Ocupa- rea Forței de Muncă dispune de personalul adecvat, a consolidării măsurilor active de pe piața forței de muncă și a reducerii fenomenului de părăsire tim- purie a școlii. - S-au înregistrat unele progrese în ceea ce privește furnizarea și calitatea educației și a îngriji- rii pentru copiii preșcolari, în special pentru copiii în vârstă de peste trei ani. - S-au realizat progrese limitate în ceea ce privește îmbunătățirea stabilirii salariului minim și introducerea venitului minim de incluziune. - Progresele înregistrate în urmărirea strategiei naționale în materie de sănătate pentru perioada 2014-2020 au fost mixte. - S-au înaintat parlamentului amendamente la proiectul de lege privind reformarea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, dar acestea nu au fost încă supuse dezbaterii. În ceea ce privește progresele realizate în atinge- rea obiectivelor naționale din cadrul Strategiei Eu- ropa 2020, România a obținut rezultate bune în ur- mătoarele domenii: emisii de gaze cu efect de seră, energii din surse regenerabile, eficiență energetică, învățământ terțiar, precum și în ceea ce privește re- ducerea numărului de persoane care sunt expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Pentru detalii, consultați: http://ec.europa.eu/ europe2020/pdf/csr2016/cr2016_romania_ro.pdf Ce este SEMESTRUL EUROPEAN În cadrul semestrului european, lansat în 2010, statele membre își pot discuta planurile bugetare și economice cu partenerii lor din UE, în anumite perioade de-a lungul anului. Comisia monitorizează dacă statele membre fac eforturi pentru îndeplinirea obiectivelor legate de crearea de locuri de muncă, educație, inovare, climă și reducere a sărăciei care sunt prevăzute de stra- tegia UE de creștere pe termen lung, Europa 2020. În fiecare an, ciclul începe în luna noiembrie, când Comisia publică analiza anuală a creșterii (prin care se stabilesc prioritățile economice ge- nerale pentru UE), în care oferă statelor membre orientări de politică pentru anul următor. Recomandările specifice fiecărei țări publicate în primăvară oferă statelor membre consiliere adap- tată privind reforme structurale mai profunde, a că- ror punere în aplicare durează, de cele mai multe ori, mai mult de un an. Continuare din pag. 1
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2016 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Centru european de combatere a traficului cu migranți Comisia Europeană a anunțat crearea unui centru european de combatere a traficului cu migranți, împreună cu Europol, în cadrul Agendei europene pentru migrație. Noul Centru european de combatere a traficului cu migranți (EMSC) își propune să sprijine statele membre în lupta lor cu rețelele criminale. Centrul se va concentra pe punctele geografice cu o rată ridicată a activităților ilegale și va ajuta la con- solidarea capacității Uniunii Europene de a lupta împotriva traficanților de persoane. ”Lansarea acestui centru va consolida co- operarea dintre statele membre, organizațiile internaționale, părțile interesate din fiecare țară și agențiile europene, cu responsabilități în com- baterea traficului cu migranți”, a declarat Dimi- tris Avramopoulos, comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie. • Un spațiu feroviar european unic România, alături de alte 6 state membre (Bulga- ria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Letonia, Lu- xemburg) trebuie să transpună în legislația națională Directiva 2012/34/UE privind instituirea unui spațiu feroviar european unic. Statele membre au avut obligația de lua măsurile necesare pentru a se conforma directivei până la 16 iunie 2015. La 22 iulie 2015, Comisia Europeană a trimis o scrisoare de punere în întârziere mai mul- tor state membre. Până în prezent, cele șapte state membre menționate nu au comunicat Comisiei nici o măsură. Ele au două luni la dispoziție pentru a for- mula un răspuns; în caz contrar, Comisia poate sesi- za Curtea de Justiție a UE cu privire la aceste cazuri. • Aplicarea taxelor rutiere România trebuie să îndeplinească toate cerințele Directivei 2011/76/UE privind aplicarea taxelor ru- tiere pentru vehiculele grele destinate transportu- lui de mărfuri. O examinare detaliată a legislației române a evidențiat faptul că directiva nu a fost transpusă în mod corect. România are la dispoziție două luni pentru a no- tifica Comisiei Europene măsurile luate în vederea remedierii situației; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu pri- vire la acest caz. În temeiul directivei, statele membre trebuie să stabilească sau să modifice definițiile relevante, cum ar fi „taxa de trecere” sau „taxa de utilizare a infrastructurii”. Ele trebuie să se asigure că taxele de utilizare sunt proporționale și că veniturile rea- lizate din încasarea lor sunt utilizate pentru recu- perarea costurilor aferente infrastructurii. • Reguli noi pentru distribuția produselor de asigurare Noile norme europene care reglementează distribuția produselor de asigurare au intrat în vi- goare în data de 23 februarie 2016. Consumatorii europeni vor beneficia astfel de aceleași standarde în ce le privește, indiferent de statul membru în care le-au achiziționat. Noile reguli asigură standarde adecvate de transparență pentru toți utilizatorii, prin sta- bilirea informațiilor ce trebuie furnizate consumatorilor îna- inte de semnarea unui contract de asi- gurare. De asemenea, ele prevăd reguli speci- fice pentru distribu- irea produselor de investiții pe bază de asigurări, cu scopul de a oferi beneficiarilor un nivel comparabil de protecție când își investesc economiile. Sunt clarificate pro- cedurile pentru tranzacțiile transfrontali- ere și sunt incluse reguli de supraveghere și sancționare a distribuitorilor. Statele membre UE au la dispoziție 24 de luni pentru a transpune aceste norme în legislația națională. Directiva (UE) 2016/97 privind distribuția asigurărilor: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0097&from=EN
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • Comisia Europeană a lansat Competiția RegioStars 2016 Proiectele inovatoare finanțate din fondurile Poli- ticii de Coeziune a Uniunii Europene pot fi înscrise în cadrul Premiilor RegioStars. Înscrierile pentru ediția din 2016 sunt deschi- se până pe: 15 aprilie 2016. 5 categorii de premii: • Categoria 1: Creștere inteligentă – Oportunități emergente în economia glo- bală; • Categoria 2: Creștere sustenabilă – Econo- mie circulară; • Categoria 3: Creștere inclusivă – Trai inte- grat – constituirea comunităților inclusive și nesegregate; • Categoria 4: CityStar – Soluții inovatoare pentru dezvoltare urbană durabilă; • Categoria 5: Management eficace – a face diferența printr-un management diferit. După selecție, reprezentanții proiectelor finaliste vor fi invitați să participe la ceremonia de decernare a premiilor și vor primi certificate și medalii din par- tea Comisarului European pentru Politica Re- gională și președintele juriului, Corina Crețu. Ediția din acest an a ceremoniei de premiere va avea loc pe 11 octombrie, în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor 2016. Proiectele câștigătoare vor fi incluse într-o broșură publicată de Comisia Europeană și în cadrul unei baze de date online cu cele mai bune practici pe website-ul Info- regio. De asemenea, fiecare câștigător va beneficia de un scurt material video care va fi publicat online și de o campanie promoțională în social media. Aplicațiilepotfitrimiseonline:http://ec.europa. eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/ • S-a publicat varianta de lucru a Programu- lui Operațional Inițiativa pentru IMM-uri (POIIMM) Autoritatea de Management pentru POR 2014- 2020 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a publicat varianta de lucru a Programului Operațional Inițiativa pentru IMM-uri (POIMM). Programul va fi finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și va acoperi toate cele 7 regi- uni ale țării, prin intermediul unei singure Axe prio- ritare – Creșterea accesului la finanțare a IMM-urilor din România. Versiunea de lucru prevede acordarea de credi- te către IMM la nivel național, în funcție de cererea acestora, fără obiective regionale. Totodată, în cadrul instrumentului de garanție ne- plafonată, plățile se vor efectua numai în cazul în care împrumuturile nu sunt achitate de către IMM- uri, în ordinea primirii cererilor de plată, nefiind condiționate de localizarea investiției într-una dintre categoriile de regiuni. „POIIMM va facilita accesul IMM-urilor la finanțare prin furnizarea de garanții printr-un in- strument care va utiliza resurse HORIZON 2020, FEI, BEI și FEDR, în cooperare cu BEI/FEI și cu scopul de a genera împrumuturi adiționale IMM- urilor. Pentru a spijini creșterea competitivității IMM-urilor, în implementarea POIIMM se va acor- da o atenție specială activităților inovative, inclusiv prin crearea unui sub-portofoliu minim de credite care corespund criteriilor de eligibilitate HORIZON 2020. POIIMMM va sprijini accesul IMM-urilor la finanțare prin combinarea fondurilor FEDR cu cele ale altor programe sprijinite din resursele UE” , se arată într-un comunicat MDRAP. Detalii: http://files.finantare.ro/2016/POIIMM- 2014-2020-draft.pdf Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/

×