Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr. 10 2013 ed maramures-oct 2013

443 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr. 10 2013 ed maramures-oct 2013

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XIX, Nr. 10/ Octombrie 2013 PROGRAMUL DE LUCRU 2014 - Prioritate maximă creșterii economice și ocupării forței de muncă În 2014, Comisia se va concentra pe creșterea economică, pe reîncadrarea în muncă a populației și pe implementarea propunerilor rămase în așteptare. În acest sens, anul viitor vor fi prezentate aproximativ 29 de inițiative, legate, în cea mai mare parte, de revizuirea normelor europene existente. Alte inițiative se vor axa pe modernizarea normelor privind ajutoarele de stat și a politicii industriale, precum și pe finalizarea pieței unice. Creșterea economică și ocuparea forței de muncă rămân principala prioritate, cu accent pe combaterea șomajului în rândul tinerilor și pe facilitarea accesului la finanțare. Alte priorități pentru anul următor: * finalizarea uniunii bancare și avansarea către realizarea unei veritabile uniuni economice și monetare; * inițierea unor măsuri menite să sporească investițiile, să promoveze ocuparea forței de muncă și incluziunea socială și să combată șomajul în rândul tinerilor cu ajutorul garanției pentru tineret; * stimularea competitivității prin intermediul unei piețe unice pe deplin integrate, care să includă telecomunicațiile, energia și transporturile; promovarea utilizării pe scară largă a serviciilor digitale în vederea modernizării administrațiilor publice; * interconectarea Europei prin inițiative având ca obiect transportul feroviar, porturile, aeroporturile și gestionarea traficului aerian, inițiative care vor deschide noi oportunități și vor stimula competitivitatea; * protejarea cetățenilor europeni prin consolidarea cooperării între țări și aplicarea normelor UE, acțiuni esențiale pentru a lupta împotriva criminalității, corupției, amenințării terorismului și pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale omului; * soluționarea unor provocări globale prin cooperarea cu țările învecinate și cu partenerii strategici, precum și prin consolidarea poziției de lider pe care o ocupă UE în prezent în domeniul ajutorului pentru dezvoltare. De asemenea, Comisia va prezenta noi propuneri legislative privind: * aderarea UE la Convenția europeană a drepturilor omului; * reformarea Oficiului European de Luptă Antifraudă; * gestionarea crizei în cazul instituțiilor financiare (altele decât băncile); * politica europeană privind gestionarea deșeurilor. La începutul anului 2014, Comisia se va concentra pe finalizarea unei serii de propuneri existente înaintea alegerilor pentru Parlamentul European. De asemenea, va colabora cu guvernele naționale pentru a pune în practică o serie de noi reglementări convenite deja la nivel european. FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2013 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România DECLARAȚIA STANDARD privind TVA: Simplificarea procedurilor pentru întreprinderi Comisia a propus o nouă declarație standard de recuperare a TVA, care poate reduce costurile pentru întreprinderile din UE cu până la 15 miliarde de euro pe an. Această iniţiativă face parte din Programul privind o reglementare adecvată şi funcţională. Obiectivul este reducerea birocrației pentru întreprinderi, facilitarea respectării obligațiilor fiscale și ameliorarea eficienței administrațiilor fiscale din Uniune. TVA-ul reprezintă aproximativ 21% din veniturile statelor membre și, cu toate acestea, taxe în valoare de aproximativ 193 miliarde EUR nu au fost colectate în 2011. În fiecare an, 150 de milioane de declarații TVA sunt depuse de contribuabilii din UE la administrațiile fiscale naționale. În prezent, informațiile solicitate, formatul formularelor naționale și termenele de raportare variază considerabil de la un stat membru la altul. Aceasta face ca recuperarea TVA pentru întreprinderile cu activități transfrontaliere complexe să reprezinte o procedură costisitoare și greoaie. Întreprinderile care își desfășoară activitatea în mai multe state membre s-au plâns, de asemenea, că este dificil să se conformeze normelor în materie de TVA, din cauza complexității procesului. Declarația TVA standard propusă miercuri, 23 octombrie, simplifică informațiile pe care întreprinderile vor trebui să le furnizeze autorităților fiscale. • Declarația va conține numai 5 rubrici obligatorii care vor trebui completate de către contribuabili. Statele membre au o marjă de manevră pentru solicitarea unui număr de elemente standardizate suplimentare, de până la 26 de rubrici informative. Aceasta este o îmbunătățire substanțială a situației actuale, în care anumite state membre solicită completarea a până la 100 de rubrici informative. • Întreprinderile vor depune lunar declarații standard de recuperare a TVA, în timp ce microîntreprinderile vor fi obligate să facă aceasta numai trimestrial. • Obligația de a prezenta o declarație recapitulativă anuală de recuperare a TVA, pe care unele state membre o solicită în prezent, va fi eliminată. • Propunerea încurajează, de asemenea, depunerea pe cale electronică a declarației standard de recuperare a TVA, aceasta putând fi depusă pe cale electronică în întreaga Uniune. Această simplificare majoră a procesului de recuperare a TVA sprijină angajamentele mai ample ale Comisiei în ceea ce privește reducerea obligațiilor administrative și a obstacolelor în calea comerțului în cadrul pieței unice. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ romania/news/23102013_simplificarea_procedurilor_pentru_intreprinderi_si_imbunatatirea_respectarii_obligatiilor_fiscale_ro.htm Consultări publice încă deschise - Revizuirea normelor actuale de funcționare a Regulamentului de Exceptare pentru sectorul agricol, forestier și zonele rurale: reducerea sarcinilor administrative, simplificarea și clarificarea normelor combinate cu măsuri de protecție, o mai bună aliniere la viitoarea politică de dezvoltare rurală, dar și alinierea cu normele orizontale. Termen de transmitere a opiniilor: 19 noiembrie 2013. - Revizuirea legislației existente privind TVA-ul aplicat organismelor publice și scuti- Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană rile fiscale în interes public. Termen de transmitere a opiniilor: 14 februarie 2014. - Funcționarea și eficiența Regulamentului privind Cooperarea pentru Protecția Consumatorilor, în scopul aplicării intereselor economice ale consumatorilor din UE. Consultarea este deschisă până pe 31 ianuarie 2014. Pentru mai multe detalii despre consultările publice deschise și despre modalitatea de participare vă invităm să vizitați: ec.europa.eu/yourvoice/consultations Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2013 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ȘTIRI EUROPENE • Grecia este cel de al 16-lea stat membru care a aderat la noile norme ale UE ce sprijină cuplurile internaționale Cuplurile internaționale pot conveni în prealabil asupra legii care li s-ar aplica în caz de divorț sau de separare de drept. Atunci când un cuplu nu reușește să ajungă la un acord în această privință, judecătorii vor avea o formulă comună pentru a stabili țara a cărei legislație se aplică. În condițiile în care, în 2009, s-au înregistrat aproape 1 milion de divorțuri în UE (date furnizate de Eurostat), această soluție vine în ajutorul cuplurilor de cetățenii diferite, al cuplurilor care locuiesc separat în țări diferite sau al cuplurilor care locuiesc împreună într-o țară diferită de țara lor de origine și le ferește de proceduri complicate, lungi și traumatizante. Țări unde se aplică normele privind divorțul cuplurilor internaționale: Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Portugalia, România, Slovenia și Spania. • Obligaţia de identificare individuală electronică pentru ovine şi caprine este validă Până la importanta epizootie de febră aftoasă produsă în cursul anului 2001, crescătorii de ovine şi de caprine trebuiau să îşi marcheze animalele numai cu ajutorul unei crotalii sau al unui tatuaj care să permită asocierea acestora exploataţiei lor. În plus, aceşti crescători trebuiau să ţină un registru în care era înscris numărul total de ovine şi de caprine prezente în fiecare an. Pentru a preveni mai eficient astfel de epidemii şi pentru a ameliora funcţionarea comerţului cu ovine şi cu caprine între statele membre, legiuitorul Uniunii a introdus un nou sistem, potrivit căruia fiecare animal trebuie identificat individual cu ajutorul a două mijloace de identificare, şi anume printr-o crotalie tradiţională, precum şi printr-un aparat electronic. Acesta din urmă poate lua forma unei crotalii electronice, a unui transponder tip bolus, a unui transponder electronic sau a unei mărci electronice pe copită. Identitatea fiecărui animal trebuie înregistrată într-un registru de exploataţie. În plus, în cazul în care animalele părăsesc exploatația, circulația acestora trebuie înregistrată într-un document însoțitor. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Mai mult decât atât, fiecare stat membru este obligat să înființeze un registru central sau o bază de date electronică în care se înregistrează toate exploatațiile situate pe teritoriul său, precum și să întreprindă cu regularitate recensământul animalelor deținute în exploatațiile respective. Statele membre cu un şeptel ovin sau caprin redus (maximum 600 000 de animale, în total, pentru ovine şi caprine, şi 160 000 numai pentru caprine) au derogare să facă facultativ sistemul de identificare electronică. • Integrarea amprentelor digitale în pașapoarte este legală Un cetățean german a solicitat autorităților administrative eliberarea unui paşaport, refuzând însă prelevarea cu această ocazie a amprentelor sale digitale. Întrucât autoritățile menționate au respins cererea sa, persoana în cauză a introdus o acțiune la Tribunalul Administrativ, solicitând ca respectivele autorități să fie obligate să îi elibereze un paşaport fără prelevarea amprentelor sale digitale. Decizia Curții Europene de Justiție: Chiar dacă prelevarea amprentelor digitale şi stocarea lor în pașaport constituie o atingere adusă dreptului la respectarea vieţii private şi dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, aceste măsuri sunt în orice caz justificate de obiectivul de a asigura protecţia paşapoartelor împotriva utilizării lor frauduloase. • Propunerea Comisiei care garantează dreptul cetățenilor de a fi asistați de un avocat va deveni act legislativ Acest lucru înseamnă că, în viitor, tuturor persoanelor suspectate, indiferent de locul în care se află pe teritoriul Uniunii Europene, le va fi garantat dreptul de a fi asistate de un avocat încă din etapele inițiale ale procedurii și până la încheierea acesteia. În cazul în care o persoană suspectată este arestată, noile norme vor garanta că persoana respectivă are posibilitatea de a comunica cu familia sa. În cazul în care cetățenii suspectați se află în afara țării lor de origine, ei vor beneficia de dreptul de a lua legătura cu consulatul țării din care provin. Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. FINANŢĂRI ACTIVE • Programul “Erasmus pentru tineri antreprenori” Obiectivul general al acestui program este de a dezvolta spiritul antreprenorial, internaționalizarea și competitivitatea noilor antreprenori potențiali și a celor care conduc microîntreprinderi și întreprinderi mici nou-înființate. Solicitanți eligibili: - Noii antreprenori sunt tineri care doresc să se lanseze în afaceri în baza unui plan de afaceri viabil, precum și antreprenorii care s-au lansat recent (cu o vechime de cel mult trei ani). - Antreprenorii-gazde sunt oameni de afaceri de succes și cu experiență, în mod ideal să fie deținătorii unei IMM sau cel puțin să fie implicați în funcționarea unei astfel de afaceri, la nivel de consiliu de administrație. Condiții de finanțare: Suma totală disponibilă este de 170.000 de euro. Fiecare participant la program va primi între 560 și 1.100 de euro lunar. Suma variază în funcție de țara-gazdă. Durata deplasărilor în străinătate trebuie să fie între 1 și 6 luni. Pot exista mai multe perioade de ședere de minim o săptămână fiecare, în cursul unui singur an. Termen limită: 30 noiembrie 2013 Mai multe informaţii: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu • Competiția europeană pentru soluții sociale inovatoare European Social Innovation Competition va finanța cu câte 30.000 de euro trei proiecte de antreprenoriat social. Propunerile trebuie să urmărească integrarea pe piața muncii a categoriilor vulnerabile (tineri, șomeri pe termen lung, persoane cu dizabilități, etc.). Solicitanți eligibili: companii, organizații nonprofit sau persoane fizice din România, atât pentru proiecte noi, cât și pentru extinderea unor proiecte aflate deja în derulare. Condiții de finanțare: Se așteaptă de la câștigători să folosească această finanțare pentru a-și pune în practică ideile, în beneficiul grupurilorțintă, dar nu există restricții impuse referitoare la cum vor fi folosiți banii. Propunerile vor fi jurizate de experți provenind din mediul academic, mediul de afaceri sau sectorul non-profit. Aceștia vor analiza propunerile în funcție de gradul de inovare (50%), impact (30%) și sustenabilitate (20%). Alte oportunități: - Organizarea unei sesiuni de mentorat înainte de etapa finală a competiției. Mentorii, antreprenori cu experiență, vor oferi asistență pentru dezvoltarea unui plan de afaceri sustenabil. - Facilitarea contactului participanților cu potențiali investitori sau parteneri, în cadrul unei sesiuni de networking și mentorat care va avea loc după finalizarea competiției. - Promovarea celor mai bune idei prin canalele proprii (site-ul competiției, social media, etc.). Primele 30 de propuneri vor intra în semifinală și vor participa la sesiunea de mentorat, care se va desfășura la începutul lunii martie 2014. În urma acesteia, semifinaliștii vor elabora un plan detaliat al propunerii lor. Planurile de afaceri vor intra într-o nouă fază de jurizare, pentru stabilirea celor mai bune 10 proiecte. Dintre acestea, trei proiecte vor fi finanțate cu câte 30.000 de euro. Câștigătorii competiției vor fi anunțați în cadrul unei Gale de premiere, organizate în luna mai 2014. Termen limită de depunere on-line a candidaturilor: 11 decembrie 2013 Mai multe informații: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/ policy/social-innovation/competition/index_ro.htm Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI Fundaţia CDIMM Maramureş şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×