Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr 4_2013-ed_maramures

389 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr 4_2013-ed_maramures

  1. 1. Anul XIX, Nr. 4/ Aprilie 2013Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM MaramureşFUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/SITUAȚIA SOCIALĂȘI A OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ ÎN UEBuletinul trimestrial al Comisiei Europene ne informează că situația socială și a ocupării forței de muncă înUE a rămas critică în al patrulea trimestru al anului 2012: numărul locurilor de muncă este în scădere la nivelglobal și rata șomajului în creștere, în timp ce situația financiară a gospodăriilor a rămas gravă.În anumite state membre, efectele negative ale reducerilor bugetare și ale creșterii impozitelor asupraocupării forței de muncă și a nivelului de trai sunt tot mai evidente. Buletinul indică totodată că imigrarea netădin afara UE a încetinit și că, în plus, criza a afectat negativ natalitatea.Șomajul a continuat săcrească în ianuarie 2013,afectând 26,2 milioane depersoane în UE (dintre care19 milioane în zona euro),adică 10,8% din populațiaactivă (11,9% în zona euro).Nivelul global al ocupării forței de muncă în UEa scăzut cu 0,4% în 2012, evoluții pozitive fiindînregistrate doar în ceea ce privește munca cufracțiune de normă.Cheltuielile pentru protecția socială scad mairapid decât în perioadele anterioare de criză economică.Modificările sistemelor fiscale și de protecție so-cială și reducerile salariale din sectorul public augenerat reduceri semnificative ale nivelului venitu-rilor reale ale gospodăriilor, exercitând o presiuneputernică asupra standardelor de viață ale gospo-dăriilor cu venituri scăzute.În februarie 2013, Comisia a prezentat un pa-chet de măsuri privind investițiile sociale care leoferă statelor membre orientări pentru o mai mareeficiență și eficacitate a politicilor sociale.Investițiile publice în domenii precum îngrijireacopiilor, educație sau sprijinul pentru îmbătrâni-rea activă și în condiții bune de sănătate trebu-ie menținute sau intensificate chiar și atunci cândbugetele naționale sunt limitate, deoarece fărăaceste investiții, multe persoane nu au posibilita-tea de a participa în societate sau de a-și dezvoltapotențialul economic.Şomajul în rândul tinerilor a atins un nounivel record în întreaga UE (23,6% din tinerii activierau șomeri în ianuarie 2013), iar perioadele deșomaj au avut tendința de a deveni mai lungi pen-tru această categorie de populație. În trimestrultrei din 2012, 7,1% din tinerii activi nu aveau unloc de muncă de mai mult de un an, față de 6,3%în anul precedent.Pentru a contribui la reducerea nivelurilor inac-ceptabile ale șomajului în rândul tinerilor, Comisiaa prezentat, în data de 5 decembrie 2012, un pa-chet de măsuri.Pachetul include o propunere de recomandareprivind introducerea unei „garanții pentru tineret”în fiecare stat membru, pentru a se asigura că toțitinerii cu vârste de până la 25 de ani primesc ofer-te de angajare, de formare continuă, de uceniciesau de stagii de bună calitate în termen de patruluni de la terminarea educației formale sau de laintrarea în șomaj.Criza afectează natalitateaÎncepând din 2009, natalitatea și-a încetatcreșterea și s-a stabilizat la puțin sub 1,6 copiipe femeie în UE-27. Vârsta medie a femeilor lanașterea copilului a continuat să crească și a atinspragul de 30 de ani. Pe de altă parte, speranța deviață a continuat să crească și a ajuns la 77,4 anipentru bărbați și 83,1 ani pentru femei.Provocările pe termen lung pe care le reprezintă pen-tru piețele forței de muncă ale UE scăderea și îmbătrâ-nirea forței de muncă rămân cât se poate de serioase.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii EuropeneBuletin de informare lunarProiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în RomâniaCentrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2013Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞModificarea sistemelor deînregistrare a mărcilor din UEÎn ceea ce privește taxele de înregistrare a măr-cilor din UE, Comisia propune principiul „o taxăpe categorie” („one-class-per-fee”), care seva aplica atât în cazul cererilor de mărci comunitare,cât și în cazul cererilor de mărci naționale.Acest principiu va permite oricăror întreprin-deri – în special IMM-urilor – să solicite protecțiaconferită de marcă în funcție de nevoile lor reale,costul acestui demers acoperind doar necesitățileindividuale respective.În cadrul sistemului actual, taxa pentru înre-gistrarea unei mărci permite înregistrarea a pânăla trei categorii de produse. În cadrul sistemuluirevizuit, o marcă poate fi înregistrată doar pentruo singură categorie de produse.Astfel, la nivelul UE, întreprinderile vor plăti multmai puțin atunci când vor dori să obțină protecțiedoar pentru o categorie de produse.În scopul de a impulsiona inovarea și creștereaprin măsuri menite să faciliteze accesul întreprin-derilor la sistemele de mărci din Europa și să asi-gure că sistemele respective sunt mai eficientepentru întreprinderi, propunerea de revizuire arurma:• să raționalizeze și să armonizeze procedu-rile de înregistrare, inclusiv la nivelul state-lor membre, punctul de referință fiind sistemulmărcii comunitare;• să modernizeze dispozițiile existente și săasigure o mai mare securitate juridică prin mo-dificarea dispozițiilor caduce, prin eliminareaambiguităților, prin clarificarea domeniului deaplicare al drepturilor de marcă și a limităriloracestor drepturi, precum și prin încorporareajurisprudenței cuprinzătoare a Curții de Justiție;• să îmbunătățească mijloacele de combaterea mărfurilor contrafăcute aflate în tranzit peteritoriul UE;• să faciliteze cooperarea dintre oficiile sta-telor membre și agenția UE din domeniulmărcilor – Oficiul pentru Armonizare în cadrulPieței Interne (OAPI) - în scopul de a promovaconvergența practicilor acestora și dezvoltareaunor instrumente comune.Pachetul propus conține trei inițiative:• reformarea Directivei din 1989 de apropiere alegislațiilor statelor membre cu privire la mărci(în prezent, codificată ca Directiva 2008/95/CE);• revizuirea Regulamentului din 1994 privindmarca comunitară [în prezent, codificat ca Re-gulamentul (CE) nr. 207/2009];• revizuirea Regulamentului Comisiei din 1995[Regulamentul (CE) nr. 2869/95] privind taxelecare trebuie plătite către OAPI.Etapele următoareReformarea directivei și revizuirea Regulamen-tului privind marca comunitară sunt propunerilegislative care urmează să fie adoptate de Par-lamentul European și de Consiliu în temeiul proce-durii de codecizie.Propunerea de revizuire a Regulamentului privindtaxele va urma o procedură diferită. Aceasta va fiadoptată de Comisie ca un act de punere în aplicareși, prin urmare, este necesară o aprobare prealabilădin partea comisiei competente în ceea ce priveștetaxele OAPI. Prima reuniune a comisiei respective vaavea loc până la vară, pentru ca versiunea revizuităa Regulamentului privind taxele să fie adoptată îna-inte de sfârșitul anului.Oficiul pentru Armonizare încadrul Pieței Interne:http://oami.europa.euComisia Europeană a prezentat un pachet de inițiative care au drept obiectiv ca siste-mele de înregistrare a mărcilor din întreaga Uniune Europeană să devină mai ieftine, mairapide, mai fiabile și mai previzibile.Reforma propusă ar urma să aducă îmbunătățiri condițiilor care permit întreprinderilorsă inoveze și să beneficieze de o protecție mai eficace prin marcă împotriva contrafaceri-lor, inclusiv a mărfurilor contrafăcute aflate în tranzit pe teritoriul UE.
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea EuropeanăConţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii EuropeneBuletin de informare lunarProiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în RomâniaCentrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2013Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞŞTIRI EUROPENE• Propunerea Comisiei: Pentru documenteleoficiale să nu mai fie necesare ștampileComisia Europeană propune reducerea birocrațieipentru cetățeni și întreprinderi, eliminând rutina bi-rocratică de aprobare necesară în prezent pentrurecunoașterea autenticității în alt stat membru alUE a documentelor oficiale.Noile norme vor simplifica formalitățile prin:• eliminarea formalităților de „legalizare” și„apostilare”;• eliminarea necesității de a prezenta o copie le-galizată alături de documentul oficial original,oferirea, în schimb, a posibilității de a prezen-ta copii nelegalizate împreună cu documenteleoriginale;• asigurarea faptului că sunt acceptate traducerinecertificate ale unor documente oficiale emisede către autoritățile altor state membre;• punerea la dispoziție a unor formulare standardUE multilingve și facultative;• îmbunătățirea cooperării administrative întrestatele membre pentru a contribui la lupta îm-potriva fraudei.Următoarele etape: Pentru a dobândi statu-tul de act legislativ, regulamentul propus va trebuiacum să fie adoptat de Parlamentul European șide Consiliul de Miniștri, prin „procedura legislativăordinară” (codecizie).De asemenea, la 8 mai 2013, în contextul anu-lui 2013 desemnat ca An European al Cetățenilor,Comisia va publica un al doilea raport privindcetățenia UE, în care va evidenția 12 noi acțiuniconcrete pentru soluționarea problemelor rămasecu care cetățenii UE se confruntă încă atunci cândîși exercită dreptul la liberă circulație.Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/ro-mania/news/24042013_documente_oficiale_ro.htm• Platforma pentru buna guvernanță fiscalăComisia a instituit noua Platformă pentru bunaguvernanță fiscală, care va monitoriza progreselestatelor membre în ceea ce privește combatereaplanificării fiscale agresive și a paradisurilor fiscale.Scopul este garantarea faptului că statele mem-bre iau măsuri concrete și eficace pentru a rezolvaaceste probleme, într-un cadru coordonat la nive-lul UE. Platforma va fi alcătuită din aproximativ45 de membri: un delegat la nivel înalt din cadrulautorității fiscale a fiecărui stat membru și până la15 reprezentanți neguvernamentali.Aceștia din urmă vor fi desemnați de Comisiepe baza unui proces deschis de selectare a candi-daturilor.Organizațiile vor fi selectate pentru câte un man-dat de 3 ani, care poate fi reînnoit prin selectareaunei noi candidaturi după perioada respectivă.Cererea de candidaturi:http://ec.europa.eu/taxation_customs/resour-ces/documents/taxation/tax_fraud_evasion/plat-form_call-applications_en.pdf• Lansarea primelor cursuri online paneuro-pene la nivel universitarParteneri din 11 țări și-au unit forțele pentrua lansa inițiativa paneuropeană MOOC (MassiveOpen Online Courses, cursuri online deschise și înmasă), cu sprijinul Comisiei Europene.MOOC sunt cursuri universitare online care ofe-ră acces la o educație de calitate, de acasă. Aproxi-mativ 40 de cursuri, care acoperă o mare varietatede subiecte, vor fi disponibile, în mod gratuit, în 12limbi diferite. Inițiativa este condusă de Asociațiaeuropeană a universităților de învățământ ladistanță (European Association of Distance Tea-ching Universities - EADTU) și reunește în principaluniversități deschise.Partenerii sunt situați în următoarele țări:Franța, Italia, Lituania, Țările de Jos, Portugalia,Slovacia, Spania, Regatul Unit, Rusia, Turcia și Is-rael. Informații detaliate despre această inițiativăși despre cursurile propuse sunt disponibile peportalul http://www.openuped.eu/ .Cursurile acoperă domenii care merg de la ma-tematică la economie, de la competențe informaticela comerț electronic, de la schimbări climatice lapatrimoniu cultural, de la responsabilitatea socialăa întreprinderilor la Orientul Mijlociu modern și dela învățarea limbilor la scrierea de ficțiune.Cursurile pot fi urmate fie într-o perioadă fixă,fie oricând, în ritmul propriu al studentului. În ge-neral, acestea cuprind între 20 și 200 de ore destudiu.Toate cursurile pot fi recunoscute, în urma ab-solvirii lor obținându-se un certificat de absolvire,un atestat sau un certificat de credite care poate filuat în considerare pentru obținerea unei diplomeuniversitare. În acest ultim caz, studenții trebuie săplătească pentru certificat, costurile variind între25 și 400 de euro, în funcție de amploarea cursului(numărul de ore de studiu) și instituție.
  4. 4. Centrul Europe Direct MaramureşBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380,222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.orgInformaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare;organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite dela cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană.Program cu publicul: 9.00-16.00Fundaţia CDIMM MaramureşBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870,221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.orgConsultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafacerişi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură.MaramureşColectivul de redacţieMargareta CĂPÎLNEANRadu BIGMirel MIHALIISSN - 1454 -7007Incubatorul de afaceriStr. Melodiei 2, Baia Mare;tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845;e-mail: bic@bic.cdimm.orgSpaţii pentru închiriere; consultanţă;instruire; servicii comune: xerox, fax, internet,pază, parcare păzită.Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ulCentrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimmFINANŢĂRI ACTIVE• Fondul pentru Relaţii Bilaterale între orga-nizaţii neguvernamentale din România şidin statele donatoare (Norvegia, Islanda şiLiechtenstein)Măsura a. Dezvoltarea parteneriatului –identificarea de parteneri în vederea implementăriiunor viitoare proiecte în parteneriat cu entităţi dinstatele donatoare, anterior sau în timpul pregătiriiunei Cereri de finanţare, dezvoltarea unor astfelde parteneriate şi pregătirea în parteneriat a uneiCereri de finanţare.Măsura b. Reţele și schimb de experienţă –lucru în reţea, transfer de experienţă, împărtăşireşi transfer de cunoştinţe, tehnologie, experienţe şibune practici între iniţiatori ai proiectului din Ro-mânia şi entităţi din statele donatoare.Solicitanţi eligibili: organizaţii neguverna-mentale şi nonprofit, înfiinţate legal şi cu sediul înRomânia.Termen limită: 31 mai 2013Mai multe informaţii:http://www.fondong.fdsc.ro/home• Programul “Parteneriate – Proiecte Cola-borative de Cercetare Aplicativă” 2013Competiţia este derulată de Ministerul Educaţieişi finanţează proiectele de cercetare experimenta-lă şi dezvoltare tehnologică realizate în parteneriatşi concretizate prin realizare de produse, tehno-logii şi servicii inovative, menite să rezolve şi săimplementeze soluţii la probleme complexe socio-economice, de prioritate naţională şi actualitateinternaţională.Solicitanţi eligibili:Parteneriat format din cel puţin două instituţii,persoane juridice din România, din care cel puţinuna este organizaţie de cercetare de drept publicsau privat şi cel puţin una întreprindere (are înobiectul de activitate cercetarea şi/sau dezvolta-rea tehnologică).Condiţii de finanţare:Pentru un proiect finanţarea maximă acordatăde la bugetul programului este de 2.500.000 lei, lacare se adaugă cel puţin 15% contribuţie financia-ră a partenerilor care nu sunt organizaţii de cerce-tare de drept public.Termen limită: 24 mai 2013Mai multe informaţii: http://uefiscdi.gov.ro/• Premiile pentru promovarea întreprinde-rilor europene 2013Categoriile de premii:- Promovarea spiritului antreprenorial- Investiții in talente- Îmbunătățirea mediului de afaceri- Sprijinirea internaționalizarii afacerilor- Antreprenoriat responsabil și integratorÎn România, Ministerul Economiei, prin DirecțiaMediu de Afaceri, este Punctul Național de Contactal Competiției “Premiile pentru Promovarea Între-prinderilor Europene 2013″.În competiţie pot intra cei ce susţin antrepre-noriatul la nivel naţional, regional şi local: auto-rităţi ale administraţiei publice, parteneriate pu-blic – private între autorităţi şi întreprinzători sauorganizaţii economice şi programe educaţionaledin statele Uniunii Europene, Islanda, Norvegia şiTurcia, care au implementat proiecte în domeniuldezvoltării antreprenoriale, cu impact asupra eco-nomiei locale, în ultimii doi ani.Marele premiu al juriului va fi acordat candida-tului care prezintă cea mai creativă şi inspiratoareiniţiativă din Europa.Formularul pentru înscri-erea în competiție, precumși materialele de promovare,pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului Economiei,www.minind.ro, secțiuneaPremiile pentru PromovareaÎntreprinderilor Europene.

×