Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Anul XX, Nr. 3/ Martie 2014
Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţi...
Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
Buletin de informare lunar
...
Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană
Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uni...
Centrul Europe Direct Maramureş
Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jurnal martie 2014_Europe Direct Maramures

438 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal martie 2014_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XX, Nr. 3/ Martie 2014 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ ÎNTREPRINDERILE EUROPENE VOR FI AJUTATE SĂ SE MENȚINĂ PE LINIA DE PLUTIRE Comisia Europeană a prezentat o serie de principii comune aplicabile procedurilor de insolvență inițiate la nivel național împotriva întreprinderilor aflate în dificultăți financiare. Obiectivul acestor recomandări este de a pune accent pe restructurarea într- un stadiu incipient a întreprinderilor viabile, prevenindu-se astfel intrarea lor în insolvență, decât de a se trece direct la lichidarea întreprinderilor respective. Având în vedere cele aproximativ 200.000 de întreprinderi din UE care riscă să intre în insolvență și cele 1,7 milioane de persoane care riscă să își piardă lo- cul de muncă în fiecare an ca urmare a acestei situații, Comisia dorește să ofere întreprinderilor viabile șansa de a se restructura și de a se menține pe piață. Recomandarea Comisiei va contribui la in- stituirea unui cadru coerent pentru normele naționale în materie de insolvență, cerând statelor membre: * să faciliteze restructurarea într-un stadiu in- cipient a întreprinderilor aflate în dificultăți fi- nanciare, înainte de lansarea procedurii oficiale de insolvență și fără proceduri lungi sau costisitoare, astfel încât să limiteze recurgerea la procedura de lichidare; * să permită întreprinderilor cu datorii să își re- structureze activitatea fără să fie nevoie să se înceapă oficial procedurile judiciare; * să dea întreprinderilor aflate în dificultăți fi- nanciare posibilitatea de a solicita o perioadă de grație temporară de până la patru luni (care să poată fi prelungită până la cel mult 12 luni), perioadă în care să adopte un plan de restructurare, înainte ca instituțiile creditoare să poată iniția proceduri de exe- cutare silită împotriva lor; * să faciliteze procesul de adoptare a planului de restructurare, ținând seama atât de interesele de- bitorilor, cât și de cele ale creditorilor, astfel încât să se mărească șansele de salvare a întreprinderilor viabile; * să reducă impactul negativ pe care falimen- tul l-ar avea asupra șanselor viitoare ale unui în- treprinzător de a pune bazele unei noi afaceri, în special prin descărcarea acestora de datorii în termen de cel mult trei ani. Următoarele etape: Conform recomandării, statele membre ar trebui să instituie măsuri cores- punzătoare în termen de un an. În termen de 18 luni de la adoptarea recomandării, Comisia va efectua o evaluare a stării de fapt, pe baza rapoartelor anuale ale statelor membre, pentru a stabili dacă sunt ne- cesare măsuri suplimentare pentru a consolida abor- darea orizontală în materie de insolvență. Cadrul existent al UE în materie de insolvență: Normele europene privind insolvența transfrontalieră sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență care se aplică de la 31 mai 2002. Regulamentul conține norme în materie de jurisdicție, recunoaștere și lege aplicabilă și prevede coordonarea procedurilor de insolvență deschise în mai multe state membre. Regulamentul se aplică atunci când debitorul are o prezență comercială sau creditori în alt stat mem- bru decât statul său membru de origine. În decembrie 2012, Comisia Europeană a pre- zentat un pachet de măsuri menite să modernizeze aceste norme în materie de insolvență. La 5 februa- rie 2014, Parlamentul European a votat în favoa- rea propunerii Comisiei, care trebuie acum să fie aprobată de miniștri în cadrul Consiliului pentru a deveni lege (MEMO/14/88). Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ romania/news/12032014_comisia_europeana_ proceduri_de_insolventa_ro.htm
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2014 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ PROGRAMUL ERASMUS+ A FOST LANSAT ÎN ROMÂNIA În anul 2014, bugetul alocat României pentru Erasmus+ este de 49.253.388 Euro. Proiectele de mobilitate sunt Proiecte institu- ţionale prin care se realizeză activităţi care implică parteneri din mai multe ţări (trans-naţionale). Pro- gramul unui proiect de mobilitate diferă de la un domeniu la altul şi poate cuprinde cursuri de for- mare, plasamente, activităţi de predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de ti- neri, activităţi de tip job-shadowing. Termene limită de depunere on-line a proiectelor de mobilitate: - 24 martie, ora 13.00 - pentru toate domeniile - 30 aprilie, ora 13.00 - doar pentru tineret - 1 octombrie, ora 13.00 - doar pentru tineret. Parteneriatele strategice sunt proiecte care creează „punți” de legătură între parteneri din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare. Având în vedere faptul că în cazul proiectelor de mobilitate accentul este legat de dezvoltarea persoanelor (fie beneficiari, fie personal al organizațiilor implicate), parteneriatele strategice le completează în mod na- tural prin accentul care cade în special pe dezvoltare organizațională. Termene limită de depunere a proiectelor strategice: - 30 aprilie, ora 13.00 - pentru toate domeniile - 1 octombrie, ora 13.00 - doar pentru tineret. Ce sunt întâlnirile pentru dialog structurat? Această acțiune finanțează proiecte prin care se organizează întâlniri, conferințe, consultări sau evenimente care promovează participa- rea activă a tinerilor prin interacțiunea acestora cu decidenții, făcându-și astfel vocea auzită. Eve- nimentele pot fi naționale sau internaționale. Este singura linie de finanțare în care nu este obligato- riu ca proiectul să se desfășoare într-un parteneriat transnațional. Termene limită de depunere on-line a proiectelor pentru dialog structurat: - 30 aprilie, ora 13.00 (ora României) - 1 octombrie, ora 13.00 (ora României). Website: http://www.erasmusplus.ro/erasmusplus Pe 11 martie, Comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, Androulla Vassiliou a lansat la București, Erasmus+, noul program de finanțare al UE pentru educație, formare, tineret și sport, care va oferi burse unui număr de 120.000 de români pentru a studia, a urma cursuri de formare, a do- bândi experiență profesională sau a participa la acțiuni de voluntariat în străinătate în următorii șapte ani. Această cifră este cu 50% mai mare decât în precedentele programe ale UE. România va primi aproape 50 de milioane de euro în 2014 în cadrul programului Erasmus+, ceea ce înseamnă o creștere cu 11% în comparație cu finanțarea primită anul trecut prin programul pentru învățarea pe tot parcursul vieții și programul „Tineret în acțiune”. Nivelul de finanțare va crește în fiecare an până în 2020. România poate, de asemenea, beneficia de bursele Jean Monnet pentru studii privind integrarea europeană realizate în instituții de învățământ superior și pentru proiecte transnaționale în domeniul sportului.
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2014 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Agricultura ecologică: Propunerile Comi- siei pentru o cantitate mai mare și o calitate mai bună. Obiectivul este ca agricultura ecologică să răspundă cerințelor populației în ceea ce privește mediul și calitatea. Comisia propune: • consolidarea și armonizarea normelor atât în Uniunea Europeană, cât și pentru produsele importate, prin eliminarea multora dintre excepțiile actuale în materie de producție și de controale; • consolidarea controalelor prin aplicarea lor în funcție de riscuri; • facilitarea aderării micilor fermieri la agricultura ecologică, prin introducerea posibilității ca aceștia să se înscrie într-un sis- tem de certificare în grup; • o mai bună abordare a dimensiunii internaționale a comerțului cu produse ecologice, prin noi dispoziții pentru exporturi; • simplificarea legislației în scopul reducerii costurilor administrative suportate de fermieri și al îmbunătățirii transparenței. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ agriculture/organic/index_en.htm • Munca la negru este un fenomen larg răs- pândit, conform sondajului Eurobarometru, în 28 de state membre: - 11% dintre respondenți spun că, în anul prece- dent, au cumpărat bunuri sau servicii care implică muncă la negru, iar 4% recunosc că au desfășurat activități remunerate la negru. - 60% indică faptul că prețurile mai mici au re- prezentat principalul motiv pentru achiziționarea de bu- nuri sau servicii care implică muncă la negru, iar 22% menționează că au făcut-o ca favoruri pentru prieteni. - 50% menționează avantajele pentru ambele părți ca fiind principalele motive pentru care au lucrat la negru, 21% menționează dificultatea de a găsi un loc de muncă cu forme legale, 16% percepția că impozi- tele sunt prea mari, iar 15% absența altor venituri. - Europenii lucrează la negru cel mai mult în ur- mătoarele sectoare: reparații și renovări ale locuințelor (19%), grădinărit (14%), curățenie (13%) și îngrijirea copiilor mici (12%). - Letonia, Olanda și Estonia au cel mai mare pro- cent de respondenți care lucrează la negru (11%). - 3% dintre respondenți declară că primesc o par- te din remunerația lor sub formă de „numerar în mână”, o practică mai răspândită în societățile co- merciale mici. Procentul din veniturile anuale primite ca remunerație în plic este cel mai mare în Europa de Sud (69%), urmată de Europa Centrală și de Est (29%), în timp ce în țările continentale și nordice se înregistrează procente mai mici (17% și, respectiv, 7%). • Comisia răspunde pozitiv primei inițiative cetățenești europene încununate de succes Organizatorii inițiativei cetățenești Right2Water au invitat Comisia să se asigure că toți cetățenii UE se bucură de dreptul la apă și la salubritate, să excludă aprovizionarea cu apă și gestionarea resurselor de apă din sfera de aplicare a normelor pieței interne și a libe- ralizării și să intensifice eforturile pentru a garanta ac- cesul universal la apă și la salubritate în întreaga lume. Comisia s-a angajat să întreprindă următoarele măsuri concrete legate de inițiativa Right2Water: - intensificarea eforturilor pentru punerea în aplicare integrală, de către statele membre, a legislației UE referitoare la apă; - lansarea unei consultări publice în întreaga UE în legătură cu Directiva privind apa potabilă pentru a evalua necesitatea unor îmbunătățiri și modul în care acestea pot fi obținute; - îmbunătățirea informațiilor destinate cetățenilor, prin dezvoltarea în continuare a gestionării și a dise- minării datelor privind apele urbane reziduale și apa potabilă într-un mod raționalizat și mai transparent; - cooperarea cu inițiativele existente în vederea stabilirii unui set mai larg de criterii de referință pentru serviciile legate de apă, pentru a îmbunătăți transparența și răspunderea furnizorilor de servicii de apă prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor date comparabile privind principalii indicatori eco- nomici și de calitate; - stimularea unor abordări inovatoare în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare (de exem- plu, sprijinirea parteneriatelor dintre operatorii din sectorul apei și a parteneriatelor public-public) și promovarea celor mai bune practici în rândul sta- telor membre; - promovarea accesului universal la apă pota- bilă și la salubritate ca domeniu prioritar în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă post-2015; - lansarea unui apel către statele membre pentru ca acestea să țină seama de preocupările exprimate de către cetățeni prin intermediul acestei inițiative și pentru a le încuraja să își intensifice eforturile menite să garanteze aprovizionarea cu apă curată și sigură, la prețuri accesibile pentru toți. Mai multe informații: http://www.right2water.eu/ro
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • Serendino – competiția de idei pentru ino- vare socială Fundația Soros România lansează competiția de idei “Serendino – Unde dai și unde crapă!”, în cadrul programului “SEn - The Social Enterprise”, ce susține inovația în domeniul antreprenoriatului social. Competiția se adresează… oricui! Nu contează dacă ai absolvit doar câteva clase, ești elev, student, ai un doctorat sau ești pensionar. Competiția este deschisă pentru toți cei care au idei bune și doresc să le vadă puse în practică spre folosul tuturor, cu precădere al celor ce trăiesc în comunitățile defavorizate. Condiții de finanțare Competiția oferă premii și finanțări în valoare totală de 120.000 de dolari SUA. Se vor acorda 20 de premii și se va finanța pune- rea în practică a celor mai bune 10 idei, invenții sau inovații, care au potențialul de a fi transformate în afa- ceri sau instrumente de susținere a antreprenoriatului social, cu precădere în comunitățile defavorizate: - Premiul I: 3.000 de dolari SUA, - Premiul al II-lea: 2.000 de dolari SUA, - Premiul al III-lea: 1.400 de dolari SUA, - 17 Mențiuni: 800 de dolari SUA/mențiune. Dintre acestea, cele 10 idei care prezintă potențialul cel mai ridicat de a fi transformate în afaceri sociale vor fi finanțate cu un buget maxim de 10.000 de dolari SUA fiecare, cu scopul de a le pune în practică. De ase- menea, cei 10 finaliști vor beneficia de consiliere spe- cializată din partea unui grup de consultanți, experți în antreprenoriat și alte domenii necesare demarării/ derulării unei afaceri cu scop social. Acțiuni eligibile - Exemple de idei: - soluții inovatoare pentru producerea de energie electrică pentru microferme sau case; - soluții inovatoare pentru alimentarea cu apă a gospodăriilor sau microfermelor; - soluții inovatoare de încălzire a locuințelor, solari- ilor, serelor etc.; - invenții sau inovații ce au potențial să fie înregis- trate la OSIM; - soluții inovatoare de construire; - termoizolații ecologice; - sisteme de transfer la distanță a energiei cinetice; - sisteme de reciclare; - soluții inovatoare pentru distribuirea produselor de la producători la consumatori etc. Etapele competiției Vă puteți înscrie în concurs utilizând formularul pe care îl veți găsi pe site: http://www.serendino.ro. Termen limită pentru înscriere: 15 aprilie 2014, ora 17:00. • Programul de finanțare Fondul pentru Inovare Civică Fondul pentru Inovare Civică își propune să sprijine inițiative și acțiuni civice inovative ale organizațiilor neguvernamentale din România, responsabilizarea și creșterea participării acti- ve a cetățenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunității. Domenii admise: • Mobilizarea și responsabilizarea cetățenilor • Acțiuni de advocacy și monitorizare a instituțiilor/ autorităților publice • Educație civică și implicarea copiilor și tinerilor în viața comunității Solicitanții eligibili sunt organizații neguver- namentale fără scop lucrativ sau patrimonial, cu sediul în România. Valoarea estimativă a finanțărilor acordate va fi de 65.000 lei/proiect. Solicitantul și partenerii vor putea asigura cofinanțarea proiectului printr-o contribuție proprie care poate fi în numerar sau în natură. Contribuția proprie nu este obligatorie, dar sunt apreciate pro- iectele care aduc cofinanțare indiferent de linia/ca- pitolul de buget. Durata unui proiect nu va fi mai mare de 12 luni. Procesul de aplicare, atât Etapa I – Scrisoarea de intenție, cât și Etapa II – Cererea de finanțare, se vor desfășura exclusiv online, pe platforma www. finantare.fdsc.ro. Termenul limită pentru depunerea Scrisorii de intentie este 25 aprilie 2014 (inclusiv).

×