Kapitel 24: Undersøgelsesmetoder

S
SamfundslitteraturSamfundslitteratur
Undersøgelsesmetoder
Kapitel 24
Mie Femø Nielsen, Gitte Gravengaard, Brian L. Due,
Ann Merrit Rikke Nielsen og Thomas L.W. Toft
Indhold
• Grundlæggende og indledende
overvejelser
• Fase 1: Undersøgelsens formål og
undersøgelsesspørgsmål
• Fase 2: Data og
dataindsamlingsmetode
• Fase 3: Analysemetoder
• Fase 4: Eksisterende
undersøgelser og teori
• Metoder til at observere handlinger
i praksis
• Metoder til at studere menneskers
• Metoder til at studere imiteret
handlen
• Metoder til at studere forstyrret
handlen
• Metoder til analyse af data
• Kvaliteten af
undersøgelsesmetoderne
Grundlæggende og indledende overvejelser
• Inden man går i gang med at undersøge kommunikation og kultur i
internationale virksomheder, er man nødt til at besvare fire
fundamentale spørgsmål omkring den forestående undersøgelse.
• Samlet udgør disse overvejelser en undersøgelses design, hvor
svarene på spørgsmålene svarer til: 1) formål, 2) data og
dataindsamlingsmetode(r), 3) analysemetode(r) samt 4)
eksisterende undersøgelser og teori.
1. Hvad vil jeg vide, og hvad vil jeg gerne finde ud af?
- Dette handler om, hvad formålet med undersøgelsen er, og hvilke
undersøgelsesspørgsmål man ønsker at besvare med undersøgelsen. Alle
andre beslutninger i forløbet skal bidrage til, at disse undersøgelsesspørgsmål
besvares.
1. Hvad skal jeg kigge på for at kunne finde ud af det, og hvordan skal jeg
få fat i det?
- Dette punkt indeholder overvejelser omkring, hvordan man kan besvare
undersøgelsesspørgsmålene, og omkring hvilke datatyper og
dataindsamlingsmetoder der kan give de bedste svar på disse spørgsmål.
1. Hvordan skal jeg systematisk kigge på data for at kunne se det, jeg vil
finde?
- Når data er indsamlet, skal man udvælge analysemetoder, som giver
mulighed for at analysere data på en sådan måde, at man får mulighed for at
besvare undersøgelsesspørgsmålene.
1. Hvad skal jeg relatere mine fund til?
- Dette punkt handler om, hvordan man efter dataindsamling og analysefase
kan sætte sin egen undersøgelse i relation til eksisterende undersøgelser og
teori – og eksempelvis lede efter ligheder og forskelle.
Fase 1: Undersøgelsens formål og
undersøgelsesspørgsmål
• I undersøgelsens indledende fase vil man researche på, hvad der allerede
eksisterer af viden om det fænomen, man er interesseret i at blive klogere på.
o Hvis man er studerende, læser man grund- og state of the art-litteratur på
området, så man kan være sikker på ikke at opfinde den dybe tallerken
forfra, og så man ved, hvilke problemstillinger der typisk er at finde.
o Hvis man arbejder som rådgiver eller som studerende og har en konkret
international virksomhed som rekvirent, vil man ofte være i tæt dialog med
virksomheden om, hvad de mener, kunne være interessant at finde ud af.
• Hvis man er studerende foregår en del af denne fase i dialog med en vejleder.
Den studerendes slutprodukt af denne fase er en problemformulering, mens den
professionelle rådgivers slutprodukt er en målformulering eller et formål for
undersøgelsen.
• Både den studerende og rådgiveren bør have formuleret meget velovervejede
og præcise undersøgelsesspørgsmål, som kan fungere som styrepind for alle
de mange andre beslutninger, som skal træffes i de efterfølgende faser.
Fase 2: Data og dataindsamlingsmetode
• I anden fase bygger man videre på fase 1. Man ved nu, hvad man går efter, og
opgaven i fase 2 består i at finde ud af, hvordan man helt konkret tilrettelægger
sin undersøgelse, så man kan besvare undersøgelsesspørgsmålene. Her skal
der være et match mellem den type resultater og erkendelser, man gerne vil
opnå, de data, man indsamler, og de indsamlingsmetoder, man anvender.
• Forskellige metoder er egnet til at tilvejebringe viden om forskellige
fokusområder. Gående på en kontinuumsakse fra lav grad af påvirkning af
informanterne til høj graf af påvirkning er de fem områder: 1) observation af
handlen, 2) refleksion over handlen, 3) refleksion i handlen, 4) imiteret handlen
og 5) forstyrret handlen.
Fase 3: Analysemetoder
• I fase 3 er hovedudfordringen at skabe et match mellem de indsamlede
data og en eller flere hensigtsmæssige analysemetoder. Analysemetoderne
skal give undersøgeren mulighed for at kunne besvare de
undersøgelsesspørgsmål, som blev udfærdiget i fase 1. Ens tidlige
metodevalg er altid samtidig et analysevalg, og desto mere sammentænkt
disse valg er fra begyndelsen, desto lettere bliver analysearbejdet efter
dataindsamlingen.
• Når det gælder analyserne af data, kan man skrue op og ned for
detaljeringsgraden. Beslutningen om, hvor højt op eller ned man skruer,
afhænger af undersøgelsesspørgsmålene og af undersøgelsens formål
samt den type data, man har indsamlet. Man bør altid vælge de
analysemetoder og tilpasse detaljeringsgraden af analyserne på en måde,
så det er muligt at besvare undersøgelsesspørgsmålene. Derfor er det
vigtigt, at man allerede i fase 1, hvor undersøgelsesspørgsmålene
formuleres, og i fase 2, hvor datatype vælges, medtænker, hvilke
analysemetoder og hvilken detaljeringsgrad i analyserne der kræves for at
kunne leve op til undersøgelsens formål.
Fase 4: Eksisterende undersøgelser og teori
• I fase 4 vender man som undersøger tilbage til den research, man foretog i
fase 1. Man sammenligner sine egne resultater med de fund, andre har
gjort, man sætter konklusionerne i relation til teorien på området, og man
reflekterer over og demonstrerer, hvordan man selv bidrager med noget nyt.
• Hvis man arbejder som rådgiver, vil man typisk også være interesseret i at
relatere til andre undersøgelser for at kunne konstatere, om virksomhedens
udfordringer inden for det undersøgte område eksempelvis er større eller
mindre end i andre virksomheder – eller om problemerne synes typiske.
Rådgiveren vil også ofte fokusere på, hvordan andre virksomheder har løst
lignende problemstillinger, og derved foretage en benchmark. Ligeledes vil
det være nødvendigt med en undersøgelse af, i hvilken retning den
internationale udvikling på området går, og hvilke løsningsmuligheder der
bedst vil matche netop den type virksomhed, som undersøgelsen er
foretaget i.
Metoder til at observere handlinger i praksis
• Observationsstudier
Forskeren observerer både informanten og dennes handlen og de fysiske
omgivelser, denne handlen foregår i. Observationer går fra den meget deltagende til
den mere distancerende observation: Forskeren kan via sin interaktion blive deltager
i informantens hverdag eller kan forblive på sidelinjen og forsøge at interagere og
forstyrre mindst muligt.
• Shadowing
Forskeren følger informanten rundt i hans eller hendes hverdag med passende
afstand. Data fra shadowing kan bruges som afsæt til som observatør efterfølgende
at spørge ind til informantens tanker og oplevelser i de konkrete situationer. Disse
observationer kan efterfølgende danne udgangspunkt for de spørgsmål, man vælger
at formulere i et spørgeskema, til personinterviews eller måske i fokusgrupper. Til
forskel fra Contextual Inquiry, interagerer forskeren ikke med informanten undervejs,
men observerer mest.
• Videoetnografi
En særlig variant af observationsstudier, der også kan være mere eller mindre
involverende. Man kan bruge videokameraet aktivt, hvor man fx med håndholdt
kamera følger deltagere, eller man kan tilrettelægge et mere upåvirkende studie,
hvor kameraer blot hænges op i fx et mødelokale, hvorefter man forlader stedet.
• Fotoetnografi
Ligesom videoetnografi er fotoetnografi også en observationsvariant, hvor forskeren
på afstand observerer og dokumenterer, hvad der er deltagernes egen hverdag og
virkelighed.
Metoder til at studere menneskers
ʻrefleksion over handlen’
• Interview
Interviews vil typisk enten være semistrukturerede eller åbne og undersøgende.
Desto mere lukkede spørgsmål, man stiller, desto mere kan man sammenligne med
andre interviews. Desto mere åbne og undersøgende spørgsmål man stiller, desto
mere dybdegående forståelse får man.
• Fokusgruppeinterview
Fokusgrupper er samtaler imellem deltagere og en moderator med det formål at
diskutere et givet emne. Fokusgrupper bruges til at få flere menneskers syn på og
samskabte holdninger til et bestemt emne. Fokusgrupper kan sammensættes af
bestemte typer personer eller på tværs af persontyper alt efter ens
erkendelsesinteresse. Gruppeinteraktionen er en vigtig katalysator i denne proces,
idet deltagere påvirker hinanden.
• Survey
Surveys er også interviews, men oftest i et helt lukket format med
afkrydsningsmuligheder. Surveys kaldes ‘spørgeskemaer’ på dansk. De sendes ud til
en større gruppe mennesker, typisk som et link via e-mails. Surveys har faste
spørgsmålsformuleringer og faste svarkategorier, og de giver undersøgeren mulighed
for at gennemføre kvantitative analyser, som er anvendelige som input til større
generalisering og vurdering af et undersøgelsesområde.
• Logging
Når forskeren udfører feltarbejde, tager vedkommende noter. Man kan også bede
informanter selv om at nedskrive løbende, hvad de gør og tænker i løbet af en eller flere
dage, og notaterne danner efterfølgende grundlag for en samtale med undersøgeren.
• Blogging
Informanterne beskriver og dokumenterer deres oplevelser i et online-format, fx en blog
eller en facebook-side. Formatet kan eventuelt udvides ved at åbne op for kommentarer.
• Dokumenthøst
Man vil ofte kunne få adgang til dokumenter i den virksomhed, man undersøger, fx
strategidokumenter, beskrivelser af procedurer, forretningsplaner osv. Disse dokumenter
er ligesom blogs informanternes egne beskrivelser af sagsforhold; deres ‘refleksion over
handlen’.
• Refleksive teams
At arbejde med refleksive teams betyder, at man arrangerer en gruppesamtale med en
helt bestemt struktur. Her skal en række deltagere, fx kolleger, tale om et bestemt emne.
En fokusperson lægger ud med at beskrive en bestemt problemstilling, fx “Det udfordrer
mig lige nu i min lederrolle …”. Derefter diskuterer de andre deltagere – det refleksive
team – denne problemstilling. Fokuspersonen inddrages ikke i denne diskussion, men
skal bare lytte og notere, mens en moderator sørger for at styre diskussionen. Til sidst
får fokuspersonen typisk mulighed for at sige lidt om, hvad vedkommende tager med fra
det refleksive teams diskussion.
Metoder til at studere ʻrefleksion i handlen’
• Contextual inquiry (CI)
Interview i en kontekst, hvor den interviewede er i gang med sine daglige gøremål. Metoden
er en kombination af interview og observation, hvor undersøgeren observerer og samtidig
spørger interesseret ind til, hvad den observerede gør og tænker. Metoden kombineres ofte
med brug af video eller foto.
• Tænke højt-test
Målet med denne undersøgelsesmetode er at forstå, hvordan brugerne umiddelbart opfatter
en ting som fx en hjemmeside. Ved at anvende tænke højt-test kan man eksempelvis få et
overblik over, hvilke funktionaliteter der volder de største vanskeligheder for brugerne, og
hvilke der kan benyttes uden problemer. Man kan også afdække, hvordan brugerne
planlægger forskellige aktiviteter, opfatter ikoner og menupunkter.
• Mental imagining/walkthrough
Man er her interesseret i få kendskab til deltageres oplevelse af et fænomen. Men i stedet
for at sidde foran noget fysisk, vil deltagerne her forholde sig til et rent imaginært fænomen.
Det kan fx være en mental rejse igennem et hospitalsbesøg. Mental imagining er en slags
interviewsituation, hvor deltageren fortæller om, hvad han/hun oplever, når vedkommende
mentalt gennemgår et forløb.
• Fotoetnografi og kameraudlån
I forbindelse med etnografisk feltarbejde kan man i stedet for selv at filme og observere
informanter udlevere et kamera til dem og bede dem om at tage billeder af deres hverdag.
Disse fotos kan udgøre selvstændigt analysemateriale og/eller danne udgangspunkt for en
efterfølgende samtale med undersøgeren.
Metoder til at studere imiteret handlen
• Laboratorieeksperimenter
Et eksperiment er en kunstigt opstillet situation, hvor man forsøger at kontrollere en række
relevante parametre, således at man kan skrue på nogle bestemte knapper i selve
forsøget og registrere, hvad der sker. Når eksperimenter sker i et laboratorielignende miljø,
vil det være muligt at kontrollere for en række fejlkilder, således at man kan forsøge at
efterligne et forsøg.
• Autoetnografi
Autoetnografi handler om, at man sætter sig selv som undersøger i spil og gør sig selv til
genstand for observation, refleksion og undersøgelse. Undersøgelsesobjektet er således
ikke længere nogen andre ude i verden, men en selv. Man udsætter derved sig selv for
forskellige situationer, som man ønsker at få viden om, og gør ved hjælp af høj
selvbevidsthed og refleksion, sine egne oplevelser til data, der dokumenteres via fx
feltdagbøger.
• Mystery shopping
Mystery shopping er en slags autoetnografi og observation, hvor man som forsker
undersøger noget ved at påtage sig en bestemt rolle som fx kunde. Deraf navnet mystery
shopping. Men man kan også påtage sig andre roller for at observere, hvordan informanter
reagerer på ens handlinger.
Metoder til at studere forstyrret handlen
• Breaching
Breaching-eksperimenter er en type eksperimenter, hvor man overlagt beder folk om at
gøre noget andet, end de plejer. Pointen er, at de i kraft af denne ukonventionelle
handling kommer til at bryde (breach) med nogle normer, praksisser, kulturer, værdier
osv. og derved samtidig viser, at netop disse findes og har en reel effekt på social
praksis. Breaching-eksperimenter bruges til at vise menneskers reaktioner på brudte
normer.
• Rollespil
Rollespil og andre typer spilelementer anvendes af undersøgeren i forhold til at studere
social adfærd og mønstre ved at tilskrive deltagere bestemte roller, som de skal spille. På
den måde er rollespillet forskelligt fra den naturlige praksis, da deltagere skal gøre noget
bestemt. Ved at forstyrre den vanlige praksis bliver det muligt at vise og erkende nye ting
om netop denne praksis.
• Aktionsforskning
Aktionsforskning indebærer undersøgerens direkte engagement i sociale
forandringsprocesser i virksomheden. Undersøgeren vælger nemlig en deltagerrolle i
stedet for en observatørrolle og indgår i den daglige praksis for at lære og påvirke
derigennem. Gennem forløbet kan undersøgeren både yde et bidrag til ønskede sociale
forandringer (aktionsaspektet) og vinde ny indsigt i sociale sammenhænge
(forskningsaspektet).
.
Metoder til analyse af data
• Grounded Theory
Grounded Theory er en metode, der veksler mellem dataindsamling, datastrukturering
og -systematisering og dataanalyse for derved at frembringe nye teorier. I Grounded
Theory arbejder man således grundigt med kodning af datamaterialet, og Corbin og
Strauss (2015) skelner mellem den indledende åbne kodning, der bruges til at afdække
mønstre i datamaterialet og den efterfølgende aksiale kodning, hvor relationerne mellem
de fundne kategorier undersøges og etableres.
– Miles og Hubermans (1994) foreslår her en tredeling af processen i form af
datareduktion, datadisplay samt konklusion og verifikation.
• Diskursanalyse (DA)
Diskursanalyser af forskellig art fokuserer på, hvordan informanter sprogligt skaber og
genskaber forskellige virkelighedskonstruktioner og identiteter, roller og relationer for sig
selv og andre i interaktionen. Her fokuseres fx på diskursive råderum, diskursive kampe
og dominante diskurser. Diskursanalyse (DA) er ikke en enkelt metode: Der findes en
lang række tilgange til diskursanalysen, der alle på hver sin måde beskæftiger sig med
sproget som menings- og magtskabende. En særlig tilgang er den kritiske
diskursanalyse (CDA), der først og fremmest forbindes med Norman Fairclough og har et
meget tekstnært fokus inspireret af Hallidays systemiske funktionelle lingvistik.
• Konversationsanalyse (CA) Disse analysemetoder fokuserer på samtaler og interaktion
på mikroniveau. Der er særligt fokus på, hvordan meningsskabelse sker gennem
samtidig brug af mange typer interaktionelle ressourcer; krop, ting, bygninger, kulturelle
artefakter, teknologi, grammatik, intonation, osv. CA er behandlet indgående i kapitel 4
om kommunikation og medarbejderes daglige interaktion.
Kvaliteten af undersøgelsesmetoderne
• For at sikre den højest mulige kvalitet i en given undersøgelse, må man være
specielt opmærksom på begreberne pålidelighed, gyldighed og
generaliserbarhed. Derudover kan kombinationen af flere metoder –
metodetriangulering – højne undersøgelsens kvalitet.
o Gyldighed (validitet): Høj gyldighed beror på robustheden af de svar,
undersøgeren producerer i forhold til andre svar.
o Pålidelighed (reliabilitet): Høj pålidelighed beror på konsistens i ens projekt.
o Generaliserbarhed: Høj generaliserbarhed beror på, at resultater har
relevans for andre.
• Meget ofte vil man som undersøger stå i en situation, hvor man ønsker at
kombinere forskellige undersøgelsesmetoder – dette kaldes metodetriangulering
eller mixed methods. Kombinationen af eksempelvis kvalitative og kvantitative
metoder betyder fx, at man kan få fordelene fra begge typer metoder. Samtidig
kan kombinationen af metoder veje op for de ulemper, der er forbundet med de
enkelte metoder. Ved anvendelsen af forskellige metoder sikrer man sig også
høj pålidelighed i undersøgelsen, fordi man undersøger det samme fænomen,
men ud fra forskellige metodiske vinkler.
1 of 16

Recommended

Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser by
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserKapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserSamfundslitteratur
3K views22 slides
The Frankfurt School: Critical Theory by
The Frankfurt School: Critical TheoryThe Frankfurt School: Critical Theory
The Frankfurt School: Critical TheoryDanielle Dirks
15.5K views30 slides
Udvikling af virksomhedskultur by
Udvikling af virksomhedskulturUdvikling af virksomhedskultur
Udvikling af virksomhedskulturPer Guldbrandsen MBA
6.4K views36 slides
ASY1 Media Studies Representation 3 - Ideology by
ASY1 Media Studies Representation 3 - IdeologyASY1 Media Studies Representation 3 - Ideology
ASY1 Media Studies Representation 3 - IdeologyKBucket
2.4K views40 slides
Social Media Communication: Uncertainty Reduction Theory & Transactional Mode... by
Social Media Communication: Uncertainty Reduction Theory & Transactional Mode...Social Media Communication: Uncertainty Reduction Theory & Transactional Mode...
Social Media Communication: Uncertainty Reduction Theory & Transactional Mode...April Seifert
1.5K views10 slides
Kapitel 5: Formel og uformel interaktion by
Kapitel 5: Formel og uformel interaktionKapitel 5: Formel og uformel interaktion
Kapitel 5: Formel og uformel interaktionSamfundslitteratur
1.6K views17 slides

More Related Content

What's hot

TysonReaderResponse.pptx by
TysonReaderResponse.pptxTysonReaderResponse.pptx
TysonReaderResponse.pptxJerwinMojico
160 views50 slides
Marxism in cultural studies by
Marxism in cultural studiesMarxism in cultural studies
Marxism in cultural studiesRAJDIPGOHEL
534 views9 slides
Methods inventory jigsaw presentation by
Methods inventory jigsaw presentationMethods inventory jigsaw presentation
Methods inventory jigsaw presentationWendy Schultz
577 views59 slides
Context and Its Significance to Pragmatics by
Context and Its Significance to PragmaticsContext and Its Significance to Pragmatics
Context and Its Significance to Pragmaticsinventionjournals
474 views5 slides
Mulvey powerpoint by
Mulvey  powerpointMulvey  powerpoint
Mulvey powerpointsmagdeburg
2.5K views8 slides
Jacques lacan the four fundamental concepts of psychoanalysis by
Jacques lacan  the four fundamental concepts of psychoanalysisJacques lacan  the four fundamental concepts of psychoanalysis
Jacques lacan the four fundamental concepts of psychoanalysissaeed_eob
26.4K views306 slides

What's hot(17)

TysonReaderResponse.pptx by JerwinMojico
TysonReaderResponse.pptxTysonReaderResponse.pptx
TysonReaderResponse.pptx
JerwinMojico160 views
Marxism in cultural studies by RAJDIPGOHEL
Marxism in cultural studiesMarxism in cultural studies
Marxism in cultural studies
RAJDIPGOHEL534 views
Methods inventory jigsaw presentation by Wendy Schultz
Methods inventory jigsaw presentationMethods inventory jigsaw presentation
Methods inventory jigsaw presentation
Wendy Schultz577 views
Context and Its Significance to Pragmatics by inventionjournals
Context and Its Significance to PragmaticsContext and Its Significance to Pragmatics
Context and Its Significance to Pragmatics
inventionjournals474 views
Mulvey powerpoint by smagdeburg
Mulvey  powerpointMulvey  powerpoint
Mulvey powerpoint
smagdeburg2.5K views
Jacques lacan the four fundamental concepts of psychoanalysis by saeed_eob
Jacques lacan  the four fundamental concepts of psychoanalysisJacques lacan  the four fundamental concepts of psychoanalysis
Jacques lacan the four fundamental concepts of psychoanalysis
saeed_eob26.4K views
Marxist criticism by Dr Digambar M. Ghodke by PratikGhodke6
Marxist criticism by Dr Digambar M. GhodkeMarxist criticism by Dr Digambar M. Ghodke
Marxist criticism by Dr Digambar M. Ghodke
PratikGhodke6478 views
Week 3 bolman deal_chap 1 by mmzzmartinez
Week 3 bolman deal_chap 1Week 3 bolman deal_chap 1
Week 3 bolman deal_chap 1
mmzzmartinez647 views
How to Write a Good Essay (on Visual Culture) by James Clegg
How to Write a Good Essay (on Visual Culture)How to Write a Good Essay (on Visual Culture)
How to Write a Good Essay (on Visual Culture)
James Clegg7.5K views
Principles Of Critical Discourse Analysis by guest62891
Principles Of Critical Discourse AnalysisPrinciples Of Critical Discourse Analysis
Principles Of Critical Discourse Analysis
guest628915.7K views
Gestalt visual communication by Abeer Hasanin
Gestalt visual communicationGestalt visual communication
Gestalt visual communication
Abeer Hasanin1.6K views
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben by György Fedor
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
György Fedor1.3K views
CODE SWITCHING & Mixing.pptx by ayoub727540
CODE SWITCHING & Mixing.pptxCODE SWITCHING & Mixing.pptx
CODE SWITCHING & Mixing.pptx
ayoub72754078 views

Viewers also liked

Case studies dansk by
Case studies danskCase studies dansk
Case studies danskentrepreneurshipfactory
3.8K views25 slides
Eksempler på quizspørgsmål by
Eksempler på quizspørgsmålEksempler på quizspørgsmål
Eksempler på quizspørgsmålSamfundslitteratur
43.1K views5 slides
Kapitel 22: Træning i kulturforståelse by
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseKapitel 22: Træning i kulturforståelse
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseSamfundslitteratur
587 views12 slides
Kap. 1 nye interaktionelle realiteter by
Kap. 1 nye interaktionelle realiteterKap. 1 nye interaktionelle realiteter
Kap. 1 nye interaktionelle realiteterSamfundslitteratur
380 views15 slides
Kapitel 6: Møder by
Kapitel 6: MøderKapitel 6: Møder
Kapitel 6: MøderSamfundslitteratur
372 views15 slides
4. tema by
4. tema4. tema
4. temaSamfundslitteratur
4.2K views29 slides

Similar to Kapitel 24: Undersøgelsesmetoder

Digital kommunikation F15 - Eksamen & metode by
Digital kommunikation F15 - Eksamen & metodeDigital kommunikation F15 - Eksamen & metode
Digital kommunikation F15 - Eksamen & metodeAnders Hjortskov Larsen
1.7K views28 slides
Metode Kommunikaitonsmiljøer E14 by
Metode Kommunikaitonsmiljøer E14Metode Kommunikaitonsmiljøer E14
Metode Kommunikaitonsmiljøer E14Anders Hjortskov Larsen
1.1K views40 slides
Oplæg om mobile probes1 by
Oplæg om mobile probes1Oplæg om mobile probes1
Oplæg om mobile probes1Nicholai Pedersen
1.3K views29 slides
Metodeslides1 by
Metodeslides1Metodeslides1
Metodeslides1Janus Aaen
707 views21 slides
Metode slides - Kommunikation På Internettet by
Metode slides - Kommunikation På InternettetMetode slides - Kommunikation På Internettet
Metode slides - Kommunikation På InternettetAnders Hjortskov Larsen
941 views30 slides
Håndbog.docx by
Håndbog.docxHåndbog.docx
Håndbog.docxRikkeBorger
75 views11 slides

Similar to Kapitel 24: Undersøgelsesmetoder(20)

Metodeslides1 by Janus Aaen
Metodeslides1Metodeslides1
Metodeslides1
Janus Aaen707 views
Metodeslides by Janus Aaen
MetodeslidesMetodeslides
Metodeslides
Janus Aaen544 views
Inspirationskatalog perspektiver på virkelighedsudforskning by LenaCentio
Inspirationskatalog  perspektiver på virkelighedsudforskningInspirationskatalog  perspektiver på virkelighedsudforskning
Inspirationskatalog perspektiver på virkelighedsudforskning
LenaCentio231 views
Vanløse 2011 brugerdrevet innovation - en ny drivkraft for dit by jannikmulvad
Vanløse 2011 brugerdrevet innovation - en ny drivkraft for ditVanløse 2011 brugerdrevet innovation - en ny drivkraft for dit
Vanløse 2011 brugerdrevet innovation - en ny drivkraft for dit
jannikmulvad316 views
Sådan får du en undersøgelse, der gør dig klogere by Karin Sloth
Sådan får du en undersøgelse, der gør dig klogereSådan får du en undersøgelse, der gør dig klogere
Sådan får du en undersøgelse, der gør dig klogere
Karin Sloth11.1K views
Videndeling og implementering i praksis by larsmunchs
Videndeling og implementering i praksisVidendeling og implementering i praksis
Videndeling og implementering i praksis
larsmunchs83 views
Slides til forelæsning 31.03 by Janus Aaen
Slides til forelæsning 31.03Slides til forelæsning 31.03
Slides til forelæsning 31.03
Janus Aaen410 views
Masteroplæg, gry by Janus Aaen
Masteroplæg, gryMasteroplæg, gry
Masteroplæg, gry
Janus Aaen1.6K views
Pilotprojekt om it i daginstitutionerne by Jacob Knudsen
Pilotprojekt om it i daginstitutionernePilotprojekt om it i daginstitutionerne
Pilotprojekt om it i daginstitutionerne
Jacob Knudsen597 views
StuDIY på IÆK 2: Problemformulering by StuDIY
StuDIY på IÆK 2: ProblemformuleringStuDIY på IÆK 2: Problemformulering
StuDIY på IÆK 2: Problemformulering
StuDIY2.4K views
Project management projektstyring dansk_english_by david engelby by David Engelby
Project management projektstyring dansk_english_by david engelbyProject management projektstyring dansk_english_by david engelby
Project management projektstyring dansk_english_by david engelby
David Engelby616 views

More from Samfundslitteratur

Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningSamfundslitteratur
349 views17 slides
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingSamfundslitteratur
1K views27 slides
Kapitel 19: Innovation og idéudvikling by
Kapitel 19: Innovation og idéudviklingKapitel 19: Innovation og idéudvikling
Kapitel 19: Innovation og idéudviklingSamfundslitteratur
479 views15 slides
Kapitel 18: Viden i netværk by
Kapitel 18: Viden i netværkKapitel 18: Viden i netværk
Kapitel 18: Viden i netværkSamfundslitteratur
864 views28 slides
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder by
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederKapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederSamfundslitteratur
571 views18 slides
Kapitel 16: Globalt lederskab by
Kapitel 16: Globalt lederskabKapitel 16: Globalt lederskab
Kapitel 16: Globalt lederskabSamfundslitteratur
613 views21 slides

More from Samfundslitteratur(20)

Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by Samfundslitteratur
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Samfundslitteratur349 views
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by Samfundslitteratur
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder by Samfundslitteratur
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederKapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Samfundslitteratur571 views
Kapitel 13: Socialisering i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 13: Socialisering i organisationerKapitel 13: Socialisering i organisationer
Kapitel 13: Socialisering i organisationer
Samfundslitteratur1.4K views
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationerKapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Samfundslitteratur706 views
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation by Samfundslitteratur
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikationKapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Samfundslitteratur272 views
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis by Samfundslitteratur
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksisKapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Samfundslitteratur405 views
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon by Samfundslitteratur
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefonKapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Samfundslitteratur284 views
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion by Samfundslitteratur
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktionKapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Samfundslitteratur1.2K views

Kapitel 24: Undersøgelsesmetoder

 • 1. Undersøgelsesmetoder Kapitel 24 Mie Femø Nielsen, Gitte Gravengaard, Brian L. Due, Ann Merrit Rikke Nielsen og Thomas L.W. Toft
 • 2. Indhold • Grundlæggende og indledende overvejelser • Fase 1: Undersøgelsens formål og undersøgelsesspørgsmål • Fase 2: Data og dataindsamlingsmetode • Fase 3: Analysemetoder • Fase 4: Eksisterende undersøgelser og teori • Metoder til at observere handlinger i praksis • Metoder til at studere menneskers • Metoder til at studere imiteret handlen • Metoder til at studere forstyrret handlen • Metoder til analyse af data • Kvaliteten af undersøgelsesmetoderne
 • 3. Grundlæggende og indledende overvejelser • Inden man går i gang med at undersøge kommunikation og kultur i internationale virksomheder, er man nødt til at besvare fire fundamentale spørgsmål omkring den forestående undersøgelse. • Samlet udgør disse overvejelser en undersøgelses design, hvor svarene på spørgsmålene svarer til: 1) formål, 2) data og dataindsamlingsmetode(r), 3) analysemetode(r) samt 4) eksisterende undersøgelser og teori.
 • 4. 1. Hvad vil jeg vide, og hvad vil jeg gerne finde ud af? - Dette handler om, hvad formålet med undersøgelsen er, og hvilke undersøgelsesspørgsmål man ønsker at besvare med undersøgelsen. Alle andre beslutninger i forløbet skal bidrage til, at disse undersøgelsesspørgsmål besvares. 1. Hvad skal jeg kigge på for at kunne finde ud af det, og hvordan skal jeg få fat i det? - Dette punkt indeholder overvejelser omkring, hvordan man kan besvare undersøgelsesspørgsmålene, og omkring hvilke datatyper og dataindsamlingsmetoder der kan give de bedste svar på disse spørgsmål. 1. Hvordan skal jeg systematisk kigge på data for at kunne se det, jeg vil finde? - Når data er indsamlet, skal man udvælge analysemetoder, som giver mulighed for at analysere data på en sådan måde, at man får mulighed for at besvare undersøgelsesspørgsmålene. 1. Hvad skal jeg relatere mine fund til? - Dette punkt handler om, hvordan man efter dataindsamling og analysefase kan sætte sin egen undersøgelse i relation til eksisterende undersøgelser og teori – og eksempelvis lede efter ligheder og forskelle.
 • 5. Fase 1: Undersøgelsens formål og undersøgelsesspørgsmål • I undersøgelsens indledende fase vil man researche på, hvad der allerede eksisterer af viden om det fænomen, man er interesseret i at blive klogere på. o Hvis man er studerende, læser man grund- og state of the art-litteratur på området, så man kan være sikker på ikke at opfinde den dybe tallerken forfra, og så man ved, hvilke problemstillinger der typisk er at finde. o Hvis man arbejder som rådgiver eller som studerende og har en konkret international virksomhed som rekvirent, vil man ofte være i tæt dialog med virksomheden om, hvad de mener, kunne være interessant at finde ud af. • Hvis man er studerende foregår en del af denne fase i dialog med en vejleder. Den studerendes slutprodukt af denne fase er en problemformulering, mens den professionelle rådgivers slutprodukt er en målformulering eller et formål for undersøgelsen. • Både den studerende og rådgiveren bør have formuleret meget velovervejede og præcise undersøgelsesspørgsmål, som kan fungere som styrepind for alle de mange andre beslutninger, som skal træffes i de efterfølgende faser.
 • 6. Fase 2: Data og dataindsamlingsmetode • I anden fase bygger man videre på fase 1. Man ved nu, hvad man går efter, og opgaven i fase 2 består i at finde ud af, hvordan man helt konkret tilrettelægger sin undersøgelse, så man kan besvare undersøgelsesspørgsmålene. Her skal der være et match mellem den type resultater og erkendelser, man gerne vil opnå, de data, man indsamler, og de indsamlingsmetoder, man anvender. • Forskellige metoder er egnet til at tilvejebringe viden om forskellige fokusområder. Gående på en kontinuumsakse fra lav grad af påvirkning af informanterne til høj graf af påvirkning er de fem områder: 1) observation af handlen, 2) refleksion over handlen, 3) refleksion i handlen, 4) imiteret handlen og 5) forstyrret handlen.
 • 7. Fase 3: Analysemetoder • I fase 3 er hovedudfordringen at skabe et match mellem de indsamlede data og en eller flere hensigtsmæssige analysemetoder. Analysemetoderne skal give undersøgeren mulighed for at kunne besvare de undersøgelsesspørgsmål, som blev udfærdiget i fase 1. Ens tidlige metodevalg er altid samtidig et analysevalg, og desto mere sammentænkt disse valg er fra begyndelsen, desto lettere bliver analysearbejdet efter dataindsamlingen. • Når det gælder analyserne af data, kan man skrue op og ned for detaljeringsgraden. Beslutningen om, hvor højt op eller ned man skruer, afhænger af undersøgelsesspørgsmålene og af undersøgelsens formål samt den type data, man har indsamlet. Man bør altid vælge de analysemetoder og tilpasse detaljeringsgraden af analyserne på en måde, så det er muligt at besvare undersøgelsesspørgsmålene. Derfor er det vigtigt, at man allerede i fase 1, hvor undersøgelsesspørgsmålene formuleres, og i fase 2, hvor datatype vælges, medtænker, hvilke analysemetoder og hvilken detaljeringsgrad i analyserne der kræves for at kunne leve op til undersøgelsens formål.
 • 8. Fase 4: Eksisterende undersøgelser og teori • I fase 4 vender man som undersøger tilbage til den research, man foretog i fase 1. Man sammenligner sine egne resultater med de fund, andre har gjort, man sætter konklusionerne i relation til teorien på området, og man reflekterer over og demonstrerer, hvordan man selv bidrager med noget nyt. • Hvis man arbejder som rådgiver, vil man typisk også være interesseret i at relatere til andre undersøgelser for at kunne konstatere, om virksomhedens udfordringer inden for det undersøgte område eksempelvis er større eller mindre end i andre virksomheder – eller om problemerne synes typiske. Rådgiveren vil også ofte fokusere på, hvordan andre virksomheder har løst lignende problemstillinger, og derved foretage en benchmark. Ligeledes vil det være nødvendigt med en undersøgelse af, i hvilken retning den internationale udvikling på området går, og hvilke løsningsmuligheder der bedst vil matche netop den type virksomhed, som undersøgelsen er foretaget i.
 • 9. Metoder til at observere handlinger i praksis • Observationsstudier Forskeren observerer både informanten og dennes handlen og de fysiske omgivelser, denne handlen foregår i. Observationer går fra den meget deltagende til den mere distancerende observation: Forskeren kan via sin interaktion blive deltager i informantens hverdag eller kan forblive på sidelinjen og forsøge at interagere og forstyrre mindst muligt. • Shadowing Forskeren følger informanten rundt i hans eller hendes hverdag med passende afstand. Data fra shadowing kan bruges som afsæt til som observatør efterfølgende at spørge ind til informantens tanker og oplevelser i de konkrete situationer. Disse observationer kan efterfølgende danne udgangspunkt for de spørgsmål, man vælger at formulere i et spørgeskema, til personinterviews eller måske i fokusgrupper. Til forskel fra Contextual Inquiry, interagerer forskeren ikke med informanten undervejs, men observerer mest. • Videoetnografi En særlig variant af observationsstudier, der også kan være mere eller mindre involverende. Man kan bruge videokameraet aktivt, hvor man fx med håndholdt kamera følger deltagere, eller man kan tilrettelægge et mere upåvirkende studie, hvor kameraer blot hænges op i fx et mødelokale, hvorefter man forlader stedet. • Fotoetnografi Ligesom videoetnografi er fotoetnografi også en observationsvariant, hvor forskeren på afstand observerer og dokumenterer, hvad der er deltagernes egen hverdag og virkelighed.
 • 10. Metoder til at studere menneskers ʻrefleksion over handlen’ • Interview Interviews vil typisk enten være semistrukturerede eller åbne og undersøgende. Desto mere lukkede spørgsmål, man stiller, desto mere kan man sammenligne med andre interviews. Desto mere åbne og undersøgende spørgsmål man stiller, desto mere dybdegående forståelse får man. • Fokusgruppeinterview Fokusgrupper er samtaler imellem deltagere og en moderator med det formål at diskutere et givet emne. Fokusgrupper bruges til at få flere menneskers syn på og samskabte holdninger til et bestemt emne. Fokusgrupper kan sammensættes af bestemte typer personer eller på tværs af persontyper alt efter ens erkendelsesinteresse. Gruppeinteraktionen er en vigtig katalysator i denne proces, idet deltagere påvirker hinanden. • Survey Surveys er også interviews, men oftest i et helt lukket format med afkrydsningsmuligheder. Surveys kaldes ‘spørgeskemaer’ på dansk. De sendes ud til en større gruppe mennesker, typisk som et link via e-mails. Surveys har faste spørgsmålsformuleringer og faste svarkategorier, og de giver undersøgeren mulighed for at gennemføre kvantitative analyser, som er anvendelige som input til større generalisering og vurdering af et undersøgelsesområde.
 • 11. • Logging Når forskeren udfører feltarbejde, tager vedkommende noter. Man kan også bede informanter selv om at nedskrive løbende, hvad de gør og tænker i løbet af en eller flere dage, og notaterne danner efterfølgende grundlag for en samtale med undersøgeren. • Blogging Informanterne beskriver og dokumenterer deres oplevelser i et online-format, fx en blog eller en facebook-side. Formatet kan eventuelt udvides ved at åbne op for kommentarer. • Dokumenthøst Man vil ofte kunne få adgang til dokumenter i den virksomhed, man undersøger, fx strategidokumenter, beskrivelser af procedurer, forretningsplaner osv. Disse dokumenter er ligesom blogs informanternes egne beskrivelser af sagsforhold; deres ‘refleksion over handlen’. • Refleksive teams At arbejde med refleksive teams betyder, at man arrangerer en gruppesamtale med en helt bestemt struktur. Her skal en række deltagere, fx kolleger, tale om et bestemt emne. En fokusperson lægger ud med at beskrive en bestemt problemstilling, fx “Det udfordrer mig lige nu i min lederrolle …”. Derefter diskuterer de andre deltagere – det refleksive team – denne problemstilling. Fokuspersonen inddrages ikke i denne diskussion, men skal bare lytte og notere, mens en moderator sørger for at styre diskussionen. Til sidst får fokuspersonen typisk mulighed for at sige lidt om, hvad vedkommende tager med fra det refleksive teams diskussion.
 • 12. Metoder til at studere ʻrefleksion i handlen’ • Contextual inquiry (CI) Interview i en kontekst, hvor den interviewede er i gang med sine daglige gøremål. Metoden er en kombination af interview og observation, hvor undersøgeren observerer og samtidig spørger interesseret ind til, hvad den observerede gør og tænker. Metoden kombineres ofte med brug af video eller foto. • Tænke højt-test Målet med denne undersøgelsesmetode er at forstå, hvordan brugerne umiddelbart opfatter en ting som fx en hjemmeside. Ved at anvende tænke højt-test kan man eksempelvis få et overblik over, hvilke funktionaliteter der volder de største vanskeligheder for brugerne, og hvilke der kan benyttes uden problemer. Man kan også afdække, hvordan brugerne planlægger forskellige aktiviteter, opfatter ikoner og menupunkter. • Mental imagining/walkthrough Man er her interesseret i få kendskab til deltageres oplevelse af et fænomen. Men i stedet for at sidde foran noget fysisk, vil deltagerne her forholde sig til et rent imaginært fænomen. Det kan fx være en mental rejse igennem et hospitalsbesøg. Mental imagining er en slags interviewsituation, hvor deltageren fortæller om, hvad han/hun oplever, når vedkommende mentalt gennemgår et forløb. • Fotoetnografi og kameraudlån I forbindelse med etnografisk feltarbejde kan man i stedet for selv at filme og observere informanter udlevere et kamera til dem og bede dem om at tage billeder af deres hverdag. Disse fotos kan udgøre selvstændigt analysemateriale og/eller danne udgangspunkt for en efterfølgende samtale med undersøgeren.
 • 13. Metoder til at studere imiteret handlen • Laboratorieeksperimenter Et eksperiment er en kunstigt opstillet situation, hvor man forsøger at kontrollere en række relevante parametre, således at man kan skrue på nogle bestemte knapper i selve forsøget og registrere, hvad der sker. Når eksperimenter sker i et laboratorielignende miljø, vil det være muligt at kontrollere for en række fejlkilder, således at man kan forsøge at efterligne et forsøg. • Autoetnografi Autoetnografi handler om, at man sætter sig selv som undersøger i spil og gør sig selv til genstand for observation, refleksion og undersøgelse. Undersøgelsesobjektet er således ikke længere nogen andre ude i verden, men en selv. Man udsætter derved sig selv for forskellige situationer, som man ønsker at få viden om, og gør ved hjælp af høj selvbevidsthed og refleksion, sine egne oplevelser til data, der dokumenteres via fx feltdagbøger. • Mystery shopping Mystery shopping er en slags autoetnografi og observation, hvor man som forsker undersøger noget ved at påtage sig en bestemt rolle som fx kunde. Deraf navnet mystery shopping. Men man kan også påtage sig andre roller for at observere, hvordan informanter reagerer på ens handlinger.
 • 14. Metoder til at studere forstyrret handlen • Breaching Breaching-eksperimenter er en type eksperimenter, hvor man overlagt beder folk om at gøre noget andet, end de plejer. Pointen er, at de i kraft af denne ukonventionelle handling kommer til at bryde (breach) med nogle normer, praksisser, kulturer, værdier osv. og derved samtidig viser, at netop disse findes og har en reel effekt på social praksis. Breaching-eksperimenter bruges til at vise menneskers reaktioner på brudte normer. • Rollespil Rollespil og andre typer spilelementer anvendes af undersøgeren i forhold til at studere social adfærd og mønstre ved at tilskrive deltagere bestemte roller, som de skal spille. På den måde er rollespillet forskelligt fra den naturlige praksis, da deltagere skal gøre noget bestemt. Ved at forstyrre den vanlige praksis bliver det muligt at vise og erkende nye ting om netop denne praksis. • Aktionsforskning Aktionsforskning indebærer undersøgerens direkte engagement i sociale forandringsprocesser i virksomheden. Undersøgeren vælger nemlig en deltagerrolle i stedet for en observatørrolle og indgår i den daglige praksis for at lære og påvirke derigennem. Gennem forløbet kan undersøgeren både yde et bidrag til ønskede sociale forandringer (aktionsaspektet) og vinde ny indsigt i sociale sammenhænge (forskningsaspektet). .
 • 15. Metoder til analyse af data • Grounded Theory Grounded Theory er en metode, der veksler mellem dataindsamling, datastrukturering og -systematisering og dataanalyse for derved at frembringe nye teorier. I Grounded Theory arbejder man således grundigt med kodning af datamaterialet, og Corbin og Strauss (2015) skelner mellem den indledende åbne kodning, der bruges til at afdække mønstre i datamaterialet og den efterfølgende aksiale kodning, hvor relationerne mellem de fundne kategorier undersøges og etableres. – Miles og Hubermans (1994) foreslår her en tredeling af processen i form af datareduktion, datadisplay samt konklusion og verifikation. • Diskursanalyse (DA) Diskursanalyser af forskellig art fokuserer på, hvordan informanter sprogligt skaber og genskaber forskellige virkelighedskonstruktioner og identiteter, roller og relationer for sig selv og andre i interaktionen. Her fokuseres fx på diskursive råderum, diskursive kampe og dominante diskurser. Diskursanalyse (DA) er ikke en enkelt metode: Der findes en lang række tilgange til diskursanalysen, der alle på hver sin måde beskæftiger sig med sproget som menings- og magtskabende. En særlig tilgang er den kritiske diskursanalyse (CDA), der først og fremmest forbindes med Norman Fairclough og har et meget tekstnært fokus inspireret af Hallidays systemiske funktionelle lingvistik. • Konversationsanalyse (CA) Disse analysemetoder fokuserer på samtaler og interaktion på mikroniveau. Der er særligt fokus på, hvordan meningsskabelse sker gennem samtidig brug af mange typer interaktionelle ressourcer; krop, ting, bygninger, kulturelle artefakter, teknologi, grammatik, intonation, osv. CA er behandlet indgående i kapitel 4 om kommunikation og medarbejderes daglige interaktion.
 • 16. Kvaliteten af undersøgelsesmetoderne • For at sikre den højest mulige kvalitet i en given undersøgelse, må man være specielt opmærksom på begreberne pålidelighed, gyldighed og generaliserbarhed. Derudover kan kombinationen af flere metoder – metodetriangulering – højne undersøgelsens kvalitet. o Gyldighed (validitet): Høj gyldighed beror på robustheden af de svar, undersøgeren producerer i forhold til andre svar. o Pålidelighed (reliabilitet): Høj pålidelighed beror på konsistens i ens projekt. o Generaliserbarhed: Høj generaliserbarhed beror på, at resultater har relevans for andre. • Meget ofte vil man som undersøger stå i en situation, hvor man ønsker at kombinere forskellige undersøgelsesmetoder – dette kaldes metodetriangulering eller mixed methods. Kombinationen af eksempelvis kvalitative og kvantitative metoder betyder fx, at man kan få fordelene fra begge typer metoder. Samtidig kan kombinationen af metoder veje op for de ulemper, der er forbundet med de enkelte metoder. Ved anvendelsen af forskellige metoder sikrer man sig også høj pålidelighed i undersøgelsen, fordi man undersøger det samme fænomen, men ud fra forskellige metodiske vinkler.