Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion

S
SamfundslitteraturSamfundslitteratur
Kommunikation og
Medarbejderes daglige
interaktion
Kapitel 4
Brian L. Due, Mie Femø Nielse og Jeanette Landgrebe
Indhold
• Kommunikation på 2 måder
• Kommunikationssyn
• Tre paradigmer for kommunikation
• De tre paradigmer illustreret
• Paradigme 3
• Valget af paradigme i praksis
• Paradigme 3: inspiration fra
netværksteori
• Samtaleanalyse
• At læse en transskription
• Turtagningssystemet
• Interaktion som multimodale
handlinger
• Succesfuld kommunikation
Kommunikation på 2 måder
• Kommunikation forstår vi på den ene side som skriftlig og mundtlig
kommunikation fra en virksomhed til dens stakeholdere. Stakeholdere
kan fx være interne medarbejdere i virksomheden eller eksterne
samarbejdspartnere, kunder, meningsdannere og organisationer uden for
virksomheden, som man forsøger at ramme med strategiske
kommunikationsløsninger via fx kampagner, taler, strategipapirer og
lignende.
• På den anden side forstår vi også kommunikation som den daglige
interaktion imellem mennesker i teams, på møder og i afdelinger, der ofte
ikke har nogen strategisk ramme, men derimod blot er naturlig interaktion
af varierende formel og uformel karakter.
Kommunikationssyn
• Tilgang: interaktionsteoretisk, detaljeorienteret og eksemplarisk
o interaktionistisk, fordi vi mener, de daglige interaktionelle handlinger
har stor betydning;
o detaljeorienteret, fordi vi mener, at betydning og mening ofte også
findes i detaljerne;
o eksemplarisk, fordi vores pointer er baseret på store mængder
eksempler og data fra mange forskellige steder i verden.
Tre paradigmer for kommunikation
De tre paradigmer illustreret
P1
P2
P3
Paradigme 3
• Kommunikation som konstituerende: communication as constitutive
(CCO) (Weick 1995; Cooren m.fl. 2011). Inspirationen til analyser og
forståelser af kommunikation kan komme fra konversationsanalyse,
retorik, sproghandlingsteori, semiotik, netværksanalyse og lignende
teorier med fokus på social handling (Cooren m.fl. 2011: 1153), fordi
sprogets rolle i produktion og betydningsskabelse er afgørende.
• Alt kommunikerer potentielt betydning afhængigt af den mening,
mennesker tilskriver det. Det gør handling til et helt centralt
omdrejningspunkt i denne teoretiske tilgang. Af den grund kan man også
med rette tale om kommunikationshandlinger.
Valget af paradigme i praksis
• Valg af paradigme afhænger i praksis i organisationer af
kommunikationsformålet og situationen.
• Deskriptivt-teoretisk og analytisk tilgang til paradigmerne
• Normativt-strategisk tilgang til paradigmerne
• God kommunikationspraksis i en organisation består i at
konstruere det rette miks mellem elementer fra de respektive
kommunikationsparadigmer, der tager højde for kontekst.
Paradigme 3: inspiration fra netværksteori
• I ANT pointeres det, at aktører er forbundet kommunikativt igennem
relationer i netværk. En aktør – også til tider mere teknisk kaldet en
aktant, som det kendes fra Greimas’ semiotik og aktantmodel (1987) – er
en hvilken som helst enhed, som spiller en rolle, dvs. som de andre
aktører i netværket anerkender, tager højde for eller påvirkes af. Et
menneske såvel som en laboratorierotte eller et vejrfænomen kan være
en aktør i ANT
• Et eksempel på et netværk er en international virksomhed, der inkluderer
medarbejdere, ledere, bygninger, teknologier, procedurer, papirer, borde,
stole osv. Sammen udgør disse et løst defineret netværk, der ikke har
faste grænser, fordi hver relation også let har en relation til noget uden for
organisationen. Virksomhedens grænse er derfor ikke fast defineret, men
dog stadig tydelig som en fortætning i netværket af mange aktører, der
forbinder sig
Samtaleanalyse
• Inden for det overordnede communication as constitutive-perspektiv
(CCO) har vi specifikt fokus på den mikrosociologiske og
sprogvidenskabelige forskningsdisciplin kaldet samtale- eller
konversationsanalyse, conversation analysis
• CA har sine rødder i Erving Goffmans symbolske interaktionisme
(Goffmann 1959, 1967, 1974) og i Harold Garfinkels etnometodologi
(Garfinkel 1967). Metoden blev grundlagt af Harvey Sacks i 60’erne og op
igennem 70’erne
• CA er en metode, der undersøger samtalepartneres egne praksisser og
perspektiver, eller det, man med andre ord kan forklare som
samtalepartneres egen kommunikerede forståelse af, hvad der foregår i
interaktionen med andre (Heritage 1984; Schegloff 1984).
Samtaleanalyse
• CA er en pragmatisk akkumuleret teori, der udsiger noget om, hvordan
handlinger, fx sproglige, gør noget i verden.
• Det er en central pointe, at selv de mest tilsyneladende fastlåste
strukturer i samfund og organisationer også er interaktionelt skabt og
løbende genskabes gennem lokal (re)produktion.
• Grundlæggerne af samtaleanalysen insisterede på at dokumentere
interaktionen mellem samtaleparter. Derfor er optagelser af lyd og billeder
afgørende i analysen, hvor det sagte og gjorte nedskrives i detaljerede
transskriptioner, så man til enhver tid kan genkalde sig ret præcist, hvad
der skete, hvordan det skete, og hvornår det skete.
Eksempel på en transskription
At læse en transskription
• Samtale foregår udspændt i tid, og typisk taler en ad gangen. Dette
forhold viser transskriptionen ved at have nummererede linjer, og taleres
bidrag følger efter hinanden i kronologisk rækkefølge med navns
nævnelse, som vi her har anonymiseret. At læse en transskription er lidt
ligesom at læse et teatermanuskript med forskellige replikker.
• Samtale er ikke grammatisk korrekt, og der kan ligge vigtig betydning
gemt i den pointe. Derfor er transskriptioner heller ikke grammatisk
korrekte, men ord skrives nogenlunde, som de udtales.
• Samtale er sjældent monoton, men består fx af °lav° udtale, HØJ udtale,
>hurtig< udtale, <langsom> udtale, u::::dstrakt udtale eller med intonation,
der går op↑ eller ned↓. Og mennesker taler ofte i munden på hinanden
(overlap [ ]) og holder pauser. Pauser er markeret med tal i parentes. Fx
betyder (0.4), at der er en pause på 0.4 sekunder. Pauser på over 1
sekund (1.0) er lang tid i social interaktion (Jefferson 1983).
• Samtale består også af krop og ting, der har betydning på bestemte
tidspunkter i samtalen. Derfor vil transskriptioner ofte også indeholde
billeder, der viser, præcist hvor i samtalen en kropslig handling foregår –
eller alternativt blot parentetiske beskrivelser af, hvad der sker visuelt, fx
((han drejer hovedet)).
Turtagningssystemet
• I hovedværket A simplest systematics for the
organization of turn-taking for conversation fra
1974 etablerer Sacks, Schegloff og Jefferson det
såkaldte turtagningssystem.
• Taleture: En taletur er det samme som en ytring,
dvs. at nogen siger noget.
• Turtagning: At tage en tur betyder, at man tager
ordet, og turtagning beskriver det fænomen, at
folk skiftes til at sige noget, og at de undervejs
har en metode til at finde ud af, hvis tur det er til
at sige noget.
• Sekvenser: Taleture optræder i sekvenser
(Schegloff og Sacks 1973). Der findes flere typer
af sekvenser, som er organiseret omkring
kernen: et turpar. Et turpar er delt i to, en første
del og en anden del. De kaldes typisk first pair
part (FFP) og second pair part (SPP).
• Repair: I de tilfælde, hvor interaktion er ved at
køre af sporet på en eller anden måde, vil
samtaledeltagerne typisk forsøge at redde deres
eget og andres ansigt eller face ved at reparere
på noget.
Interaktion som multimodale handlinger
• Multimodalitet betyder flere modaliteter. Modalitet som begreb har flere
betydninger inden for forskellige teoretiske traditioner, men vi knytter an til
den betydning, der stammer fra semiotikken, hvor modalitet betyder
tegnsystem.
• Sproget er et tegnsystem med forskellige muligheder og begrænsninger
og undermodaliteter såsom prosodi, ordvalg osv., ligesom kroppen og
brug af ting også er selvstændige tegnsystemer med forskellige
muligheder og begrænsninger.
• De mange forskellige modaliteter, der er i spil på samme tid, kaldes også
for en semiotisk økologi (for en diskussion af begrebet se Due 2012: 74f).
I korthed forstås økologi her som en helhed der fungerer som følge af en
lang række enkeltdele (Bateson 1972). Og semiotik er her læren om tegn,
hvilket kan være hvad som helst (fx tale, krop, ting), der tilskrives mening
af mennesker (Peirce 1991). En semiotisk økologi er altså en
sammenhæng af meningsfulde tegn.
Succesfuld kommunikation…
• tager højde for, at form og indhold ofte samskabes og tilpasses af parterne
undervejs i produktionsprocessen, fordi de kognitive og sociale ressourcer
spiller sammen (Goodwin 1981, 1994; Streeck 1996): Togturen formes, mens
toget kører.
• indebærer typisk en eksplicit rammesætning, eller framing, af, hvad man gør,
og hvorfor man gør, som man gør, så det kommunikerede så vidt muligt
forstås efter hensigten (Tannen 1993): Togpersonalet (ledelsen) tydeliggør,
hvilken destination toget skal til.
• er dialogorienteret og inddragende (Marková m.fl. 2007): Togpersonalet
spørger undervejs passagerne, hvor de vil hen.
• forholder sig aktivt og refleksivt til, at betydning konstrueres og rekonstrueres
løbende såvel som retrospektivt af alle involverede parter (Schegloff,
Jefferson og Sacks 1977; Goodwin 1979; Schegloff 1991): Passagererne
tænker sammen undervejs og gør sig tanker om, hvor de lige har været, hvor
toget er på vej hen, og om det er nødvendigt at skifte retning undervejs.
• er så vidt muligt klart og økonomisk og uden forstyrrende bibetydninger og
bekvemme smuthuller (Grice 1975): Passagererne kører så vidt muligt den
korteste vej mellem A og B.
• tager, hvor det er muligt, højde for særlige aldersmæssige,
uddannelsesmæssige, sproglige eller kulturelle baggrundsforhold hos
deltagere i kommunikationssituationen (Teleman og Wieselgren 1982):
Passagererne tager i betragtning, at landskaber er forskellige og stiller
forskellige krav til kørslen og dermed, hvad der kan foretages undervejs.
• tager højde for hensigtsmæssighed i valg af kanaler og medier, fx video,
brev, ansigt-til-ansigt, telefon osv. (Trevino, Lengel og Daft 1987):
Passagererne tilpasser sig det faktum, at forskellige slags skinner,
lokomotiver og vogntyper giver forskellige muligheder for togets fremdrift.
Succesfuld kommunikation…
1 of 17

Recommended

Discourse Analysis (Linguistic 101) by
Discourse Analysis (Linguistic 101)Discourse Analysis (Linguistic 101)
Discourse Analysis (Linguistic 101)Rain Thorvaldsen
13.1K views19 slides
Discourse analysis by
Discourse analysisDiscourse analysis
Discourse analysisAyesha Mir
358 views9 slides
Discourse as a dialogue chapter 5 by Ahmet YUSUF by
Discourse as a dialogue chapter 5 by Ahmet YUSUFDiscourse as a dialogue chapter 5 by Ahmet YUSUF
Discourse as a dialogue chapter 5 by Ahmet YUSUFأحمد يوسف
3.2K views11 slides
Textlinguistics by
TextlinguisticsTextlinguistics
TextlinguisticsAdel Thamery
5.9K views27 slides
Deconstruction by
DeconstructionDeconstruction
DeconstructionSiswo Harsono
2.3K views25 slides
Coherence in the interpretation of discourse by
Coherence in the interpretation of discourse Coherence in the interpretation of discourse
Coherence in the interpretation of discourse H. R. Marasabessy
1.4K views21 slides

More Related Content

What's hot

cultural studies by
cultural studies cultural studies
cultural studies Krupali Lewade
628 views18 slides
Semantic and other disciplines by
Semantic and other disciplinesSemantic and other disciplines
Semantic and other disciplinesGustina Savhira
10.4K views6 slides
Language and Politics by
Language and PoliticsLanguage and Politics
Language and PoliticsErika Poglajen
5.2K views31 slides
Discourse analysis and language teaching by
Discourse analysis and language teachingDiscourse analysis and language teaching
Discourse analysis and language teachingClaudia Millafilo Antilef
10.4K views21 slides
English 781 881 we slides by
English 781 881 we slidesEnglish 781 881 we slides
English 781 881 we slideslisyaseloni
3.7K views88 slides

What's hot(20)

Semantic and other disciplines by Gustina Savhira
Semantic and other disciplinesSemantic and other disciplines
Semantic and other disciplines
Gustina Savhira10.4K views
English 781 881 we slides by lisyaseloni
English 781 881 we slidesEnglish 781 881 we slides
English 781 881 we slides
lisyaseloni3.7K views
Language Learning in the Linguistic Landscape - Nov. 6, 2014 by Dave Malinowski
Language Learning in the Linguistic Landscape - Nov. 6, 2014Language Learning in the Linguistic Landscape - Nov. 6, 2014
Language Learning in the Linguistic Landscape - Nov. 6, 2014
Dave Malinowski4.1K views
Moving from Communicative Competence towards Intercultural Communicative Comp... by Amaali Boralugoda
Moving from Communicative Competence towards Intercultural Communicative Comp...Moving from Communicative Competence towards Intercultural Communicative Comp...
Moving from Communicative Competence towards Intercultural Communicative Comp...
Amaali Boralugoda4.8K views
Kök ek -keli̇me yapisi by oguzhanmedi
Kök  ek -keli̇me yapisiKök  ek -keli̇me yapisi
Kök ek -keli̇me yapisi
oguzhanmedi22.5K views
Cooperative principle / grice maxims by SadiaBagri
Cooperative principle / grice maximsCooperative principle / grice maxims
Cooperative principle / grice maxims
SadiaBagri1K views
Theoretical and methodological aspects of focauldian critical discourse analy... by Fira Nursya`bani
Theoretical and methodological aspects of focauldian critical discourse analy...Theoretical and methodological aspects of focauldian critical discourse analy...
Theoretical and methodological aspects of focauldian critical discourse analy...
Fira Nursya`bani5.6K views
The nature of reference in text and in discourse by H. R. Marasabessy
The nature of reference in text and in discourseThe nature of reference in text and in discourse
The nature of reference in text and in discourse
H. R. Marasabessy1.9K views
chapter 1 - Harley (2001)_Eftekhari by Nasrin Eftekhary
chapter 1 - Harley (2001)_Eftekharichapter 1 - Harley (2001)_Eftekhari
chapter 1 - Harley (2001)_Eftekhari
Nasrin Eftekhary1.1K views
Esp handout (English for special Purpose by KashifIqbal127
 Esp handout (English for special Purpose  Esp handout (English for special Purpose
Esp handout (English for special Purpose
KashifIqbal127524 views
The History of Teaching English as a Foreign Language by Fariba Chamani
The History of Teaching English as a Foreign LanguageThe History of Teaching English as a Foreign Language
The History of Teaching English as a Foreign Language
Fariba Chamani4.7K views

Similar to Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion

Kapitel 8: Skriftlig interaktion by
Kapitel 8: Skriftlig interaktionKapitel 8: Skriftlig interaktion
Kapitel 8: Skriftlig interaktionSamfundslitteratur
414 views27 slides
Verbal and Gestural Communication: by
Verbal and Gestural Communication:Verbal and Gestural Communication:
Verbal and Gestural Communication:butest
239 views30 slides
Verbal and Gestural Communication: by
Verbal and Gestural Communication:Verbal and Gestural Communication:
Verbal and Gestural Communication:butest
181 views30 slides
Verbal and Gestural Communication: by
Verbal and Gestural Communication:Verbal and Gestural Communication:
Verbal and Gestural Communication:butest
452 views30 slides
Det transkulturelle praksisfællesskab_artikel by
Det transkulturelle praksisfællesskab_artikelDet transkulturelle praksisfællesskab_artikel
Det transkulturelle praksisfællesskab_artikelMads Christensen
269 views9 slides
Neksusanalyse by
NeksusanalyseNeksusanalyse
NeksusanalyseMalene Charlotte Larsen
3.6K views38 slides

Similar to Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion(20)

Verbal and Gestural Communication: by butest
Verbal and Gestural Communication:Verbal and Gestural Communication:
Verbal and Gestural Communication:
butest239 views
Verbal and Gestural Communication: by butest
Verbal and Gestural Communication:Verbal and Gestural Communication:
Verbal and Gestural Communication:
butest181 views
Verbal and Gestural Communication: by butest
Verbal and Gestural Communication:Verbal and Gestural Communication:
Verbal and Gestural Communication:
butest452 views
Det transkulturelle praksisfællesskab_artikel by Mads Christensen
Det transkulturelle praksisfællesskab_artikelDet transkulturelle praksisfællesskab_artikel
Det transkulturelle praksisfællesskab_artikel
Mads Christensen269 views
Detdialogiskeprincip by Janus Aaen
DetdialogiskeprincipDetdialogiskeprincip
Detdialogiskeprincip
Janus Aaen372 views
Meningsskabende processer (Weick) by Betina Rennison
Meningsskabende processer (Weick) Meningsskabende processer (Weick)
Meningsskabende processer (Weick)
Betina Rennison39.4K views
Muligheder og udfordringer i flex vid – studerendes navigering. flexvid afslu... by Susanne Dau
Muligheder og udfordringer i flex vid – studerendes navigering. flexvid afslu...Muligheder og udfordringer i flex vid – studerendes navigering. flexvid afslu...
Muligheder og udfordringer i flex vid – studerendes navigering. flexvid afslu...
Susanne Dau292 views
Masteroplæg, gry by Janus Aaen
Masteroplæg, gryMasteroplæg, gry
Masteroplæg, gry
Janus Aaen1.6K views
Slides til forelæsning 24.03.2011 by Janus Aaen
Slides til forelæsning 24.03.2011Slides til forelæsning 24.03.2011
Slides til forelæsning 24.03.2011
Janus Aaen214 views
Tal Målrettet. by Ida Borch
Tal Målrettet.Tal Målrettet.
Tal Målrettet.
Ida Borch3K views

More from Samfundslitteratur

Eksempler på quizspørgsmål by
Eksempler på quizspørgsmålEksempler på quizspørgsmål
Eksempler på quizspørgsmålSamfundslitteratur
43.1K views5 slides
Kapitel 24: Undersøgelsesmetoder by
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderKapitel 24: Undersøgelsesmetoder
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderSamfundslitteratur
2.8K views16 slides
Kapitel 22: Træning i kulturforståelse by
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseKapitel 22: Træning i kulturforståelse
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseSamfundslitteratur
587 views12 slides
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningSamfundslitteratur
349 views17 slides
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingSamfundslitteratur
1K views27 slides
Kapitel 19: Innovation og idéudvikling by
Kapitel 19: Innovation og idéudviklingKapitel 19: Innovation og idéudvikling
Kapitel 19: Innovation og idéudviklingSamfundslitteratur
479 views15 slides

More from Samfundslitteratur(20)

Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by Samfundslitteratur
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Samfundslitteratur349 views
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by Samfundslitteratur
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder by Samfundslitteratur
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederKapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Samfundslitteratur571 views
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser by Samfundslitteratur
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserKapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 13: Socialisering i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 13: Socialisering i organisationerKapitel 13: Socialisering i organisationer
Kapitel 13: Socialisering i organisationer
Samfundslitteratur1.4K views
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationerKapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Samfundslitteratur706 views
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation by Samfundslitteratur
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikationKapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Samfundslitteratur272 views
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis by Samfundslitteratur
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksisKapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Samfundslitteratur405 views
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon by Samfundslitteratur
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefonKapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Samfundslitteratur284 views

Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion

 • 1. Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion Kapitel 4 Brian L. Due, Mie Femø Nielse og Jeanette Landgrebe
 • 2. Indhold • Kommunikation på 2 måder • Kommunikationssyn • Tre paradigmer for kommunikation • De tre paradigmer illustreret • Paradigme 3 • Valget af paradigme i praksis • Paradigme 3: inspiration fra netværksteori • Samtaleanalyse • At læse en transskription • Turtagningssystemet • Interaktion som multimodale handlinger • Succesfuld kommunikation
 • 3. Kommunikation på 2 måder • Kommunikation forstår vi på den ene side som skriftlig og mundtlig kommunikation fra en virksomhed til dens stakeholdere. Stakeholdere kan fx være interne medarbejdere i virksomheden eller eksterne samarbejdspartnere, kunder, meningsdannere og organisationer uden for virksomheden, som man forsøger at ramme med strategiske kommunikationsløsninger via fx kampagner, taler, strategipapirer og lignende. • På den anden side forstår vi også kommunikation som den daglige interaktion imellem mennesker i teams, på møder og i afdelinger, der ofte ikke har nogen strategisk ramme, men derimod blot er naturlig interaktion af varierende formel og uformel karakter.
 • 4. Kommunikationssyn • Tilgang: interaktionsteoretisk, detaljeorienteret og eksemplarisk o interaktionistisk, fordi vi mener, de daglige interaktionelle handlinger har stor betydning; o detaljeorienteret, fordi vi mener, at betydning og mening ofte også findes i detaljerne; o eksemplarisk, fordi vores pointer er baseret på store mængder eksempler og data fra mange forskellige steder i verden.
 • 5. Tre paradigmer for kommunikation
 • 6. De tre paradigmer illustreret P1 P2 P3
 • 7. Paradigme 3 • Kommunikation som konstituerende: communication as constitutive (CCO) (Weick 1995; Cooren m.fl. 2011). Inspirationen til analyser og forståelser af kommunikation kan komme fra konversationsanalyse, retorik, sproghandlingsteori, semiotik, netværksanalyse og lignende teorier med fokus på social handling (Cooren m.fl. 2011: 1153), fordi sprogets rolle i produktion og betydningsskabelse er afgørende. • Alt kommunikerer potentielt betydning afhængigt af den mening, mennesker tilskriver det. Det gør handling til et helt centralt omdrejningspunkt i denne teoretiske tilgang. Af den grund kan man også med rette tale om kommunikationshandlinger.
 • 8. Valget af paradigme i praksis • Valg af paradigme afhænger i praksis i organisationer af kommunikationsformålet og situationen. • Deskriptivt-teoretisk og analytisk tilgang til paradigmerne • Normativt-strategisk tilgang til paradigmerne • God kommunikationspraksis i en organisation består i at konstruere det rette miks mellem elementer fra de respektive kommunikationsparadigmer, der tager højde for kontekst.
 • 9. Paradigme 3: inspiration fra netværksteori • I ANT pointeres det, at aktører er forbundet kommunikativt igennem relationer i netværk. En aktør – også til tider mere teknisk kaldet en aktant, som det kendes fra Greimas’ semiotik og aktantmodel (1987) – er en hvilken som helst enhed, som spiller en rolle, dvs. som de andre aktører i netværket anerkender, tager højde for eller påvirkes af. Et menneske såvel som en laboratorierotte eller et vejrfænomen kan være en aktør i ANT • Et eksempel på et netværk er en international virksomhed, der inkluderer medarbejdere, ledere, bygninger, teknologier, procedurer, papirer, borde, stole osv. Sammen udgør disse et løst defineret netværk, der ikke har faste grænser, fordi hver relation også let har en relation til noget uden for organisationen. Virksomhedens grænse er derfor ikke fast defineret, men dog stadig tydelig som en fortætning i netværket af mange aktører, der forbinder sig
 • 10. Samtaleanalyse • Inden for det overordnede communication as constitutive-perspektiv (CCO) har vi specifikt fokus på den mikrosociologiske og sprogvidenskabelige forskningsdisciplin kaldet samtale- eller konversationsanalyse, conversation analysis • CA har sine rødder i Erving Goffmans symbolske interaktionisme (Goffmann 1959, 1967, 1974) og i Harold Garfinkels etnometodologi (Garfinkel 1967). Metoden blev grundlagt af Harvey Sacks i 60’erne og op igennem 70’erne • CA er en metode, der undersøger samtalepartneres egne praksisser og perspektiver, eller det, man med andre ord kan forklare som samtalepartneres egen kommunikerede forståelse af, hvad der foregår i interaktionen med andre (Heritage 1984; Schegloff 1984).
 • 11. Samtaleanalyse • CA er en pragmatisk akkumuleret teori, der udsiger noget om, hvordan handlinger, fx sproglige, gør noget i verden. • Det er en central pointe, at selv de mest tilsyneladende fastlåste strukturer i samfund og organisationer også er interaktionelt skabt og løbende genskabes gennem lokal (re)produktion. • Grundlæggerne af samtaleanalysen insisterede på at dokumentere interaktionen mellem samtaleparter. Derfor er optagelser af lyd og billeder afgørende i analysen, hvor det sagte og gjorte nedskrives i detaljerede transskriptioner, så man til enhver tid kan genkalde sig ret præcist, hvad der skete, hvordan det skete, og hvornår det skete.
 • 12. Eksempel på en transskription
 • 13. At læse en transskription • Samtale foregår udspændt i tid, og typisk taler en ad gangen. Dette forhold viser transskriptionen ved at have nummererede linjer, og taleres bidrag følger efter hinanden i kronologisk rækkefølge med navns nævnelse, som vi her har anonymiseret. At læse en transskription er lidt ligesom at læse et teatermanuskript med forskellige replikker. • Samtale er ikke grammatisk korrekt, og der kan ligge vigtig betydning gemt i den pointe. Derfor er transskriptioner heller ikke grammatisk korrekte, men ord skrives nogenlunde, som de udtales. • Samtale er sjældent monoton, men består fx af °lav° udtale, HØJ udtale, >hurtig< udtale, <langsom> udtale, u::::dstrakt udtale eller med intonation, der går op↑ eller ned↓. Og mennesker taler ofte i munden på hinanden (overlap [ ]) og holder pauser. Pauser er markeret med tal i parentes. Fx betyder (0.4), at der er en pause på 0.4 sekunder. Pauser på over 1 sekund (1.0) er lang tid i social interaktion (Jefferson 1983). • Samtale består også af krop og ting, der har betydning på bestemte tidspunkter i samtalen. Derfor vil transskriptioner ofte også indeholde billeder, der viser, præcist hvor i samtalen en kropslig handling foregår – eller alternativt blot parentetiske beskrivelser af, hvad der sker visuelt, fx ((han drejer hovedet)).
 • 14. Turtagningssystemet • I hovedværket A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation fra 1974 etablerer Sacks, Schegloff og Jefferson det såkaldte turtagningssystem. • Taleture: En taletur er det samme som en ytring, dvs. at nogen siger noget. • Turtagning: At tage en tur betyder, at man tager ordet, og turtagning beskriver det fænomen, at folk skiftes til at sige noget, og at de undervejs har en metode til at finde ud af, hvis tur det er til at sige noget. • Sekvenser: Taleture optræder i sekvenser (Schegloff og Sacks 1973). Der findes flere typer af sekvenser, som er organiseret omkring kernen: et turpar. Et turpar er delt i to, en første del og en anden del. De kaldes typisk first pair part (FFP) og second pair part (SPP). • Repair: I de tilfælde, hvor interaktion er ved at køre af sporet på en eller anden måde, vil samtaledeltagerne typisk forsøge at redde deres eget og andres ansigt eller face ved at reparere på noget.
 • 15. Interaktion som multimodale handlinger • Multimodalitet betyder flere modaliteter. Modalitet som begreb har flere betydninger inden for forskellige teoretiske traditioner, men vi knytter an til den betydning, der stammer fra semiotikken, hvor modalitet betyder tegnsystem. • Sproget er et tegnsystem med forskellige muligheder og begrænsninger og undermodaliteter såsom prosodi, ordvalg osv., ligesom kroppen og brug af ting også er selvstændige tegnsystemer med forskellige muligheder og begrænsninger. • De mange forskellige modaliteter, der er i spil på samme tid, kaldes også for en semiotisk økologi (for en diskussion af begrebet se Due 2012: 74f). I korthed forstås økologi her som en helhed der fungerer som følge af en lang række enkeltdele (Bateson 1972). Og semiotik er her læren om tegn, hvilket kan være hvad som helst (fx tale, krop, ting), der tilskrives mening af mennesker (Peirce 1991). En semiotisk økologi er altså en sammenhæng af meningsfulde tegn.
 • 16. Succesfuld kommunikation… • tager højde for, at form og indhold ofte samskabes og tilpasses af parterne undervejs i produktionsprocessen, fordi de kognitive og sociale ressourcer spiller sammen (Goodwin 1981, 1994; Streeck 1996): Togturen formes, mens toget kører. • indebærer typisk en eksplicit rammesætning, eller framing, af, hvad man gør, og hvorfor man gør, som man gør, så det kommunikerede så vidt muligt forstås efter hensigten (Tannen 1993): Togpersonalet (ledelsen) tydeliggør, hvilken destination toget skal til. • er dialogorienteret og inddragende (Marková m.fl. 2007): Togpersonalet spørger undervejs passagerne, hvor de vil hen. • forholder sig aktivt og refleksivt til, at betydning konstrueres og rekonstrueres løbende såvel som retrospektivt af alle involverede parter (Schegloff, Jefferson og Sacks 1977; Goodwin 1979; Schegloff 1991): Passagererne tænker sammen undervejs og gør sig tanker om, hvor de lige har været, hvor toget er på vej hen, og om det er nødvendigt at skifte retning undervejs. • er så vidt muligt klart og økonomisk og uden forstyrrende bibetydninger og bekvemme smuthuller (Grice 1975): Passagererne kører så vidt muligt den korteste vej mellem A og B.
 • 17. • tager, hvor det er muligt, højde for særlige aldersmæssige, uddannelsesmæssige, sproglige eller kulturelle baggrundsforhold hos deltagere i kommunikationssituationen (Teleman og Wieselgren 1982): Passagererne tager i betragtning, at landskaber er forskellige og stiller forskellige krav til kørslen og dermed, hvad der kan foretages undervejs. • tager højde for hensigtsmæssighed i valg af kanaler og medier, fx video, brev, ansigt-til-ansigt, telefon osv. (Trevino, Lengel og Daft 1987): Passagererne tilpasser sig det faktum, at forskellige slags skinner, lokomotiver og vogntyper giver forskellige muligheder for togets fremdrift. Succesfuld kommunikation…