Kapitel 13: Socialisering i organisationer

S
SamfundslitteraturSamfundslitteratur
Socialisering i organisationer
Kapitel 13
Gitte Gravengaard og Jeanette Landgrebe
Indhold
• Introduktion til socialisering
• Socialiseringsforskning – de 3 paradigmer
• Socialiseringens 4 faser
• Socialiseringsagenter og mekanismer
• Socialiseringsprocesser
• Best practice
Socialisering – en definition
“Den proces, hvor individet bliver et kompetent medlem
af samfundet, hvor man internaliserer normerne,
rolleforventningerne og de værdier, som hersker i
samfundet; kort sagt at individet bliver kulturelt
kompetent.”
(Baquedano-López 2001)
Socialisering
• Primær socialisering (Freud 1965; Erikson 1971).
Barnets første socialisering via dets signifikante andre (typisk
forældre).
Den vigtigste og mest grundlæggende form for socialisering af
individet.
• Sekundær socialisering (Berger & Luckmann 1967).
Socialisering ind i institutionelle verdener og organisationer, fx
skole, uddannelsessted eller arbejdsplads.
Medarbejder i international virksomhed
”Diffust er det ord, som bedst beskriver min start. Det skyldes dels, at
det var en international virksomhed og dels størrelsen af virksomheden (...)
Det var svært at finde ud af: Hvad laver de i den afdeling og i den afdeling?
Og hvordan arbejder de sammen med andre afdelinger? (…) Det tager også
rigtig lang tid at finde ud af, hvor mange afdelinger vi er her, hvor mange
afdelinger der er i hele virksomheden, og hvor de er placeret (…) Nu har jeg
så haft opgaver, som betød, at jeg har besøgt nogle af afdelingerne. Og at
besøge dem giver en noget bedre forståelse af, hvad de laver. Når man ser
stedet, giver det familiarity – og man kan bedre sætte sig ind i deres
arbejdskontekst – og forstå hvad de laver. Men ellers føles de andre
lokationer som langt væk.”
Socialisering handler om
• Hvordan tilrettelægger organisationen socialiseringsprocesserne?
• Hvordan tænker og agerer de erfarne kolleger i organisationen?
• Hvordan tænker og agerer den nytilkomne?
• Jo hurtigere den nytilkomne lærer organisationen, rutinerne og
arbejdsopgaverne at kende og opøver de nødvendige færdigheder og
den nødvendige viden, desto hurtigere kan vedkommende skabe værdi
for organisationen, og føle sig som en del af gruppen.
Socialisering indebærer:
• At blive en del af organisationen
• Klarhed over egen rolle
• Forståelse for, hvad der kræves i jobbet
• At kunne opfylde krav og løse arbejdsopgaver
• At føle sig som en del af gruppen
• Jobtilfredshed
• Produktivitet
• Engagement
• Tilknytning til organisationen
Socialisering - formål
• At blive et fuldt integreret medlem af organisationen.
• At blive et kulturelt kompetent medlem af den professionelle kultur.
• At lære at tænke, handle og tale på måder, som er hensigtsmæssige for
organisationen.
• Fra kulturel outsider til kulturel insider.
At tilegne sig …
• Praksisrelaterede kompetencer, som gør medarbejderen i stand til helt
konkret at løse de givne arbejdsopgaver.
• Skilled doing (Boyer 2008).
• Det komplekse sæt af værdier, som ligger til grund for disse kompetencer
og udvikle en professionel identitet som eksempelvis mellemleder,
ingeniør eller andet.
• Skilled knowing (Boyer 2008).
Socialisering – paradigme 1
• Fokus: Hvad gør organisationen?
• Hvordan tilrettelægger organisationen
socialiseringsprocesser?
• Top-down-perspektiv på socialisering
• En-vejs-overførsel af viden
• Van manen og Schein (1979)
o Seks taktikker
• Dreyfus og Dreyfus (1986)
o Fra novice til intuitiv ekspert
Socialisering – paradigme 2
• Øget fokus på den nytilkomne og dennes handlemuligheder for at
kunne agere proaktivt i socialiseringsprocessen
• Stigende fokus på individet – hvad vedkommende tænker, gør og
oplever
• Socialiseing er en tovejsproces.
• Socialisering finder sted i et praksisfællesskab.
Praksisfællesskab
• Socialisering finder sted i praksis i organisationen.
• Organisationen er et praksisfællesskab.
• Nytilkomne socialiseres og tilegner sig den nødvendige viden,
forståelse og kompetencer via deres faktiske deltagelse i den
konkrete praksis.
• Sker via legitim perifer deltagelse i praksisfællesskabet.
(Lave & Wenger 1991)
Legitim perifer deltagelse
• En særlig form for deltagelse i praksisfællesskabet i organisationen.
• Legitim: Medarbejderen er formelt ansat med oplæring for øje. Har
ret til at være i organisationen.
• Perifer: medarbejderen er nytilkommen. Andre forventninger til
vedkommende end til de mere erfarne.
• Mål: At bevæge sig fra periferien af praksisfællesskabet til at blive
kulturelt kompetent medlem.
Socialisering – paradigme 3
• Fokus på den faktiske socialisering i praksis og på hverdagsinteraktionen
i organisationen.
• Socialisering ses som en dialektisk proces, hvor organisationens erfarne
medarbejdere og den nytilkomne gensidigt påvirker og påvirkes af
hinanden.
• Socialisering betragtes som en interaktionel samskabelsesproces, hvor
den nytilkomne ikke bare er en passiv modtager af viden, værdier og
normer, der forsøger at tilpasse sig, men også i nogle tilfælde forsøger at
præge situationer, så de bedre passer til vedkommende, og dermed
skaber forandringer i konteksten og i organisationen.
Socialisering i internationale virksomheder
• Effektive socialiseringsprocesser kræver kendskab til den kultur,
socialiseringen foregår i, og en opmærksomhed på, at individer med
forskellig kulturel baggrund sagtens kan opfatte og opleve den samme
socialiseringsproces på forskellige måder.
• En vigtig del af socialiseringen finder sted i den lokale hverdagskontekst i
det nære arbejdsmiljø.
• Organisationsstruktur og geografisk placering har betydning for, hvem
den nytilkomne har mulighed for at skabe netværk med.
• Socialisering via virtuelle teams og ICT-medierede møder gør det svært
at få adgang til den tavse ekspertviden.
Faser i socialiseringen
(Gravengaard og Rimestad 2015)
Faser i socialiseringen
• Pre-encounter phase
• Før man ansættes i organisationen.
• Encounter phase
• Det første møde med organisationen.
• Adaption phase
• Medarbejderen bliver mere erfaren og et kompetent
medlem af organisationen.
• Leaving the organisation
• Medarbejderen forlader organisationen.
Socialiseringsagenter
• I princippet alle, som medarbejderen interagerer med.
• De erfarne spiller vigtig rolle, fx mentorer, vejledere, kontaktpersoner.
• Har meget stor indflydelse på de nytilkomne, fx påvirke den nytilkomnes
holdninger og handlinger.
• Kan støtte og/eller hæmme socialiseringsprocessen.
• Er ofte en ikke-planlagt og uformel læringsproces.
• Megen tavs, professionel ekspertviden. Derfor sker megen socialisering
på tavse måder.
Socialiseringsmekanismer
• Via socialiseringsmekanismerne skabes og genskabes
organisationskulturen og den professionelle ekspertviden.
• Synlige og eksplicitte socialiseringsmekanismer.
Markerer tydeligt om praktikanten har udvist en ønsket/ikke-ønsket
adfærd set fra organisationens perspektiv.
• Usynlige og implicitte socialiseringsmekanismer.
Hverdagshandlinger hvor socialiseringen foregår mere skjult og
upåagtet.
• Kan fungere belønnende eller sanktionerende.
Socialiseringsmekanismer
Gravengaard og Rimestad 2015
I selve socialiseringsprocessen
• Kan organisatoriske normer og instruktioner blive overtaget,
ignoreret, udfordret eller forkastet.
• Evt. udfordring af ”plejer-diskursen” (Due 2012).
• Magt og modmagt (Foucault 2002).
• Viden er dynamisk, skabes og genskabes socialt og er
uløseligt knyttet til praksis.
• Samarbejdet mellem socialiseringsagenter og den nytilkomne
er den vigtigste form for socialisering.
• Relationen og graden af asymmetri mellem den erfarne og
nytilkomne skabes eksplicit og implicit via interaktion.
Eksempel på eksplicit socialiseringsproces
1: HR-chef: [hvis] vi li’ ska’ forklare
2: den ((drejer ansigt
mod projektleder))
så har vi så’n en
3: en uge æh den først
uge hver æh måned
hvor vi registrerer
4: faktisk alle de opgaver
vi laver
5: PRO:okay
6. HR-chef: = i planlagt og ikke
planlagt
7: PRO:ja
(… herefter uddybes forklaringen i
det efterfølgende yderligere…)
Eksemplet illustrerer en
socialiseringsproces, hvor en
HR-chef igangsætter en
forklaring til en nyansat
projektleder (PRO) (linje 1-4)
om, hvordan registrering af
arbejdsopgaver foregår i
organisationen.
Eksemplet vises i sin fulde
længe i kapitlet.
Eksemplet illustrerer en
socialiseringsproces på et
redaktionsmøde, hvor en
praktikant foreslår, hvilken
historie han gerne vil
arbejde på. Ideen
fravælges af redaktøren
med først 6 sekunders
tavshed, derefter et ’okay’
med faldende intonation.
Derefter initierer
redaktøren et nyt emne.
Eksempel på implicit socialiseringsproces
Praktikant: Jeg har læst i
Ugeskrift for
Læger, at nogen siger, at
det danske
kriseberedskab er et
stort rod i nogle
områder af landet
(6.0)
Redaktør: Okay↓
(herefter foretager redaktøren
emneskift)
Best practice
• Være bevidst om og styrke den uformelle praksislæring.
• Tilbyde den nytilkomne forskelligartede muligheder for læring (Fuller
og Unwin 2003).
• Skabe mange og stadig mere krævende læringssituationer, som den
nytilkomne kan være en del af (Billett 2001; Billett og Smith 2014;
Filliettaz 2014b).
• Give den nytilkomne mulighed for at opleve assisteret deltagelse
(Filliettaz 2010, 2009).
• Fastlægge eksplicitte mål for socialiseringsprocessen – i samarbejde
med den nytilkomne.
(Vygotsky 1978, 1981)
Vygotsky
En udviklingszone består af:
• Konkrete arbejdsopgaver, den nyansatte kan klare.
• Medarbejderens generelle udviklingsniveau
mht. viden og færdigheder, forståelser,
strategier, tankemønstre, meningsskabelse,
og hvad vedkommende er i stand til at
overskue.
• Skilled doing (Boyer 2008)
• Skilled knowing (Boyer 2008)
De tre udviklingszoner
• Aktuel udviklingszone
• Den viden og forståelse medarbejderen har erhvervet sig,
og de handlemønstre og -strategier vedkommende mestrer.
• Nærmeste udviklingszone
• Den læring medarbejderen er klar til.
• Muligheder for udvikling, læring og nye indsigter.
• Fremtidig udviklingszone
• De kompetencer, indsigter og færdigheder medarbejderen
kan tilegne sig i fremtiden.
Tre typer nytilkomne
• Den tryghedssøgende
• Brug for tryghed, selvtillid og for at være i kontrol.
• Maksimal indlæring ved mindre udfordringer.
• Den nysgerrige
• Vil gerne lære nyt og have moderate udfordringer.
• Vil gerne være i kontrol det meste af tiden.
• Eventyreren
• Trives bedst med mange udfordringer og et vist grundniveau
af usikkerhed og pres.
• Keder sig hurtigt i rutinepræget hverdag.
Løbende feedback
• Hvor er jeg på vej hen?
Målene fastsættes i dialog mellem den nytilkomne og den mere
erfarne medarbejder
• Hvordan går det med mig?
Hvordan går det lige nu?
• Hvad skal jeg som det næste?
Hvad er næste skridt i forhold til at nå målene?
Hattie og Timperley (2007)
1 of 29

Recommended

Ekma4116 manajemen modul 3 by
Ekma4116 manajemen  modul 3Ekma4116 manajemen  modul 3
Ekma4116 manajemen modul 3Ratzman III
2.6K views4 slides
Pengawasan keuangan negara by
Pengawasan keuangan negaraPengawasan keuangan negara
Pengawasan keuangan negaraEnvaPya
3.5K views12 slides
Organisasi Pemerintahan by
Organisasi PemerintahanOrganisasi Pemerintahan
Organisasi PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
45.7K views92 slides
Makalah organisasi pemerintah by
Makalah organisasi pemerintahMakalah organisasi pemerintah
Makalah organisasi pemerintahOperator Warnet Vast Raha
2.5K views12 slides
Etika Pemerintahan by
Etika PemerintahanEtika Pemerintahan
Etika PemerintahanAdhi Panjie Gumilang
18.8K views11 slides
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 by
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014Noviyarti Badri
15.2K views33 slides

More Related Content

Viewers also liked

Aplicación de las Tics en la educación by
Aplicación de las Tics en la educación Aplicación de las Tics en la educación
Aplicación de las Tics en la educación Edili Comprés
368 views9 slides
Kommunikationsplanlægningseksamen by
KommunikationsplanlægningseksamenKommunikationsplanlægningseksamen
KommunikationsplanlægningseksamenMorten Stubkj
526 views17 slides
Microsoft office (1) by
Microsoft office (1)Microsoft office (1)
Microsoft office (1)Aurelio Josue Peña Sanchez
135 views4 slides
Global Technical Support Specialist-Vancouver by
Global Technical Support Specialist-VancouverGlobal Technical Support Specialist-Vancouver
Global Technical Support Specialist-VancouverAnna Shultz
155 views1 slide
Tp 3 by
Tp 3Tp 3
Tp 3Luciana Silveyra
117 views10 slides
presentation SW extract by
presentation SW extractpresentation SW extract
presentation SW extractShihui Wang
389 views6 slides

Viewers also liked(18)

Aplicación de las Tics en la educación by Edili Comprés
Aplicación de las Tics en la educación Aplicación de las Tics en la educación
Aplicación de las Tics en la educación
Edili Comprés368 views
Kommunikationsplanlægningseksamen by Morten Stubkj
KommunikationsplanlægningseksamenKommunikationsplanlægningseksamen
Kommunikationsplanlægningseksamen
Morten Stubkj526 views
Global Technical Support Specialist-Vancouver by Anna Shultz
Global Technical Support Specialist-VancouverGlobal Technical Support Specialist-Vancouver
Global Technical Support Specialist-Vancouver
Anna Shultz155 views
presentation SW extract by Shihui Wang
presentation SW extractpresentation SW extract
presentation SW extract
Shihui Wang389 views
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis by Samfundslitteratur
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksisKapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Samfundslitteratur405 views
B2 Paris 2008 by silcanson
B2 Paris 2008B2 Paris 2008
B2 Paris 2008
silcanson530 views
Wetland Delineation--IRIS Tubes[REDACTED] by Anita Wahler
Wetland Delineation--IRIS Tubes[REDACTED]Wetland Delineation--IRIS Tubes[REDACTED]
Wetland Delineation--IRIS Tubes[REDACTED]
Anita Wahler129 views
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationerKapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Samfundslitteratur706 views
FISIOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO by Diana Azas
FISIOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVOFISIOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO
FISIOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO
Diana Azas137 views
22 bal eylem planı uygulama talimatı by Engin KAHRAMAN
22 bal eylem planı uygulama talimatı22 bal eylem planı uygulama talimatı
22 bal eylem planı uygulama talimatı
Engin KAHRAMAN195 views
Cómo abordar conflictos entre padres e hijos: Educar con Inteligencia Emocional by Toñi Quiñones
Cómo abordar conflictos entre padres e hijos: Educar con Inteligencia EmocionalCómo abordar conflictos entre padres e hijos: Educar con Inteligencia Emocional
Cómo abordar conflictos entre padres e hijos: Educar con Inteligencia Emocional
Toñi Quiñones5.1K views

Similar to Kapitel 13: Socialisering i organisationer

Insights discovery workshop - Innovationcity by
Insights discovery workshop - InnovationcityInsights discovery workshop - Innovationcity
Insights discovery workshop - InnovationcityMichael Salmansen, MBA
377 views9 slides
Den lærende organisation by
Den lærende organisationDen lærende organisation
Den lærende organisationPer Guldbrandsen MBA
4.7K views23 slides
Forandringsledelse by
ForandringsledelseForandringsledelse
ForandringsledelsePer Guldbrandsen MBA
1.4K views27 slides
Læring i arbejdslivet – læring på arbejdspladsen by
Læring i arbejdslivet – læring på arbejdspladsenLæring i arbejdslivet – læring på arbejdspladsen
Læring i arbejdslivet – læring på arbejdspladsenNordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
444 views20 slides
Kapitel 18: Viden i netværk by
Kapitel 18: Viden i netværkKapitel 18: Viden i netværk
Kapitel 18: Viden i netværkSamfundslitteratur
864 views28 slides
Undervisning på lærerseminariet by
Undervisning på lærerseminarietUndervisning på lærerseminariet
Undervisning på lærerseminarietDitte Hansen
326 views31 slides

Similar to Kapitel 13: Socialisering i organisationer(20)

Undervisning på lærerseminariet by Ditte Hansen
Undervisning på lærerseminarietUndervisning på lærerseminariet
Undervisning på lærerseminariet
Ditte Hansen326 views
Videndeling og implementering i praksis by larsmunchs
Videndeling og implementering i praksisVidendeling og implementering i praksis
Videndeling og implementering i praksis
larsmunchs83 views
Effective Virtuelle teams by Johnny Ryser
Effective Virtuelle teamsEffective Virtuelle teams
Effective Virtuelle teams
Johnny Ryser448 views
Nis Kjær, Workshop, Godt psykisk arbejdsmiljø by ArbejdsmiljøNET
Nis Kjær, Workshop, Godt psykisk arbejdsmiljøNis Kjær, Workshop, Godt psykisk arbejdsmiljø
Nis Kjær, Workshop, Godt psykisk arbejdsmiljø
ArbejdsmiljøNET5K views
Unge - veje og omveje til voksenlivet_Irene Ildvedsen by SFI-slides
Unge - veje og omveje til voksenlivet_Irene IldvedsenUnge - veje og omveje til voksenlivet_Irene Ildvedsen
Unge - veje og omveje til voksenlivet_Irene Ildvedsen
SFI-slides1.5K views
Camilla Moring: informationskompetence by VidenDanmark
Camilla Moring: informationskompetenceCamilla Moring: informationskompetence
Camilla Moring: informationskompetence
VidenDanmark 774 views

More from Samfundslitteratur

Eksempler på quizspørgsmål by
Eksempler på quizspørgsmålEksempler på quizspørgsmål
Eksempler på quizspørgsmålSamfundslitteratur
43.1K views5 slides
Kapitel 24: Undersøgelsesmetoder by
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderKapitel 24: Undersøgelsesmetoder
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderSamfundslitteratur
2.8K views16 slides
Kapitel 22: Træning i kulturforståelse by
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseKapitel 22: Træning i kulturforståelse
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseSamfundslitteratur
587 views12 slides
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningSamfundslitteratur
349 views17 slides
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingSamfundslitteratur
1K views27 slides
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder by
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederKapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederSamfundslitteratur
571 views18 slides

More from Samfundslitteratur(20)

Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by Samfundslitteratur
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Samfundslitteratur349 views
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by Samfundslitteratur
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder by Samfundslitteratur
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederKapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Samfundslitteratur571 views
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser by Samfundslitteratur
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserKapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation by Samfundslitteratur
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikationKapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Samfundslitteratur272 views
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon by Samfundslitteratur
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefonKapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Samfundslitteratur284 views
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion by Samfundslitteratur
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktionKapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Samfundslitteratur1.2K views

Kapitel 13: Socialisering i organisationer

 • 1. Socialisering i organisationer Kapitel 13 Gitte Gravengaard og Jeanette Landgrebe
 • 2. Indhold • Introduktion til socialisering • Socialiseringsforskning – de 3 paradigmer • Socialiseringens 4 faser • Socialiseringsagenter og mekanismer • Socialiseringsprocesser • Best practice
 • 3. Socialisering – en definition “Den proces, hvor individet bliver et kompetent medlem af samfundet, hvor man internaliserer normerne, rolleforventningerne og de værdier, som hersker i samfundet; kort sagt at individet bliver kulturelt kompetent.” (Baquedano-López 2001)
 • 4. Socialisering • Primær socialisering (Freud 1965; Erikson 1971). Barnets første socialisering via dets signifikante andre (typisk forældre). Den vigtigste og mest grundlæggende form for socialisering af individet. • Sekundær socialisering (Berger & Luckmann 1967). Socialisering ind i institutionelle verdener og organisationer, fx skole, uddannelsessted eller arbejdsplads.
 • 5. Medarbejder i international virksomhed ”Diffust er det ord, som bedst beskriver min start. Det skyldes dels, at det var en international virksomhed og dels størrelsen af virksomheden (...) Det var svært at finde ud af: Hvad laver de i den afdeling og i den afdeling? Og hvordan arbejder de sammen med andre afdelinger? (…) Det tager også rigtig lang tid at finde ud af, hvor mange afdelinger vi er her, hvor mange afdelinger der er i hele virksomheden, og hvor de er placeret (…) Nu har jeg så haft opgaver, som betød, at jeg har besøgt nogle af afdelingerne. Og at besøge dem giver en noget bedre forståelse af, hvad de laver. Når man ser stedet, giver det familiarity – og man kan bedre sætte sig ind i deres arbejdskontekst – og forstå hvad de laver. Men ellers føles de andre lokationer som langt væk.”
 • 6. Socialisering handler om • Hvordan tilrettelægger organisationen socialiseringsprocesserne? • Hvordan tænker og agerer de erfarne kolleger i organisationen? • Hvordan tænker og agerer den nytilkomne? • Jo hurtigere den nytilkomne lærer organisationen, rutinerne og arbejdsopgaverne at kende og opøver de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden, desto hurtigere kan vedkommende skabe værdi for organisationen, og føle sig som en del af gruppen.
 • 7. Socialisering indebærer: • At blive en del af organisationen • Klarhed over egen rolle • Forståelse for, hvad der kræves i jobbet • At kunne opfylde krav og løse arbejdsopgaver • At føle sig som en del af gruppen • Jobtilfredshed • Produktivitet • Engagement • Tilknytning til organisationen
 • 8. Socialisering - formål • At blive et fuldt integreret medlem af organisationen. • At blive et kulturelt kompetent medlem af den professionelle kultur. • At lære at tænke, handle og tale på måder, som er hensigtsmæssige for organisationen. • Fra kulturel outsider til kulturel insider.
 • 9. At tilegne sig … • Praksisrelaterede kompetencer, som gør medarbejderen i stand til helt konkret at løse de givne arbejdsopgaver. • Skilled doing (Boyer 2008). • Det komplekse sæt af værdier, som ligger til grund for disse kompetencer og udvikle en professionel identitet som eksempelvis mellemleder, ingeniør eller andet. • Skilled knowing (Boyer 2008).
 • 10. Socialisering – paradigme 1 • Fokus: Hvad gør organisationen? • Hvordan tilrettelægger organisationen socialiseringsprocesser? • Top-down-perspektiv på socialisering • En-vejs-overførsel af viden • Van manen og Schein (1979) o Seks taktikker • Dreyfus og Dreyfus (1986) o Fra novice til intuitiv ekspert
 • 11. Socialisering – paradigme 2 • Øget fokus på den nytilkomne og dennes handlemuligheder for at kunne agere proaktivt i socialiseringsprocessen • Stigende fokus på individet – hvad vedkommende tænker, gør og oplever • Socialiseing er en tovejsproces. • Socialisering finder sted i et praksisfællesskab.
 • 12. Praksisfællesskab • Socialisering finder sted i praksis i organisationen. • Organisationen er et praksisfællesskab. • Nytilkomne socialiseres og tilegner sig den nødvendige viden, forståelse og kompetencer via deres faktiske deltagelse i den konkrete praksis. • Sker via legitim perifer deltagelse i praksisfællesskabet. (Lave & Wenger 1991)
 • 13. Legitim perifer deltagelse • En særlig form for deltagelse i praksisfællesskabet i organisationen. • Legitim: Medarbejderen er formelt ansat med oplæring for øje. Har ret til at være i organisationen. • Perifer: medarbejderen er nytilkommen. Andre forventninger til vedkommende end til de mere erfarne. • Mål: At bevæge sig fra periferien af praksisfællesskabet til at blive kulturelt kompetent medlem.
 • 14. Socialisering – paradigme 3 • Fokus på den faktiske socialisering i praksis og på hverdagsinteraktionen i organisationen. • Socialisering ses som en dialektisk proces, hvor organisationens erfarne medarbejdere og den nytilkomne gensidigt påvirker og påvirkes af hinanden. • Socialisering betragtes som en interaktionel samskabelsesproces, hvor den nytilkomne ikke bare er en passiv modtager af viden, værdier og normer, der forsøger at tilpasse sig, men også i nogle tilfælde forsøger at præge situationer, så de bedre passer til vedkommende, og dermed skaber forandringer i konteksten og i organisationen.
 • 15. Socialisering i internationale virksomheder • Effektive socialiseringsprocesser kræver kendskab til den kultur, socialiseringen foregår i, og en opmærksomhed på, at individer med forskellig kulturel baggrund sagtens kan opfatte og opleve den samme socialiseringsproces på forskellige måder. • En vigtig del af socialiseringen finder sted i den lokale hverdagskontekst i det nære arbejdsmiljø. • Organisationsstruktur og geografisk placering har betydning for, hvem den nytilkomne har mulighed for at skabe netværk med. • Socialisering via virtuelle teams og ICT-medierede møder gør det svært at få adgang til den tavse ekspertviden.
 • 17. Faser i socialiseringen • Pre-encounter phase • Før man ansættes i organisationen. • Encounter phase • Det første møde med organisationen. • Adaption phase • Medarbejderen bliver mere erfaren og et kompetent medlem af organisationen. • Leaving the organisation • Medarbejderen forlader organisationen.
 • 18. Socialiseringsagenter • I princippet alle, som medarbejderen interagerer med. • De erfarne spiller vigtig rolle, fx mentorer, vejledere, kontaktpersoner. • Har meget stor indflydelse på de nytilkomne, fx påvirke den nytilkomnes holdninger og handlinger. • Kan støtte og/eller hæmme socialiseringsprocessen. • Er ofte en ikke-planlagt og uformel læringsproces. • Megen tavs, professionel ekspertviden. Derfor sker megen socialisering på tavse måder.
 • 19. Socialiseringsmekanismer • Via socialiseringsmekanismerne skabes og genskabes organisationskulturen og den professionelle ekspertviden. • Synlige og eksplicitte socialiseringsmekanismer. Markerer tydeligt om praktikanten har udvist en ønsket/ikke-ønsket adfærd set fra organisationens perspektiv. • Usynlige og implicitte socialiseringsmekanismer. Hverdagshandlinger hvor socialiseringen foregår mere skjult og upåagtet. • Kan fungere belønnende eller sanktionerende.
 • 21. I selve socialiseringsprocessen • Kan organisatoriske normer og instruktioner blive overtaget, ignoreret, udfordret eller forkastet. • Evt. udfordring af ”plejer-diskursen” (Due 2012). • Magt og modmagt (Foucault 2002). • Viden er dynamisk, skabes og genskabes socialt og er uløseligt knyttet til praksis. • Samarbejdet mellem socialiseringsagenter og den nytilkomne er den vigtigste form for socialisering. • Relationen og graden af asymmetri mellem den erfarne og nytilkomne skabes eksplicit og implicit via interaktion.
 • 22. Eksempel på eksplicit socialiseringsproces 1: HR-chef: [hvis] vi li’ ska’ forklare 2: den ((drejer ansigt mod projektleder)) så har vi så’n en 3: en uge æh den først uge hver æh måned hvor vi registrerer 4: faktisk alle de opgaver vi laver 5: PRO:okay 6. HR-chef: = i planlagt og ikke planlagt 7: PRO:ja (… herefter uddybes forklaringen i det efterfølgende yderligere…) Eksemplet illustrerer en socialiseringsproces, hvor en HR-chef igangsætter en forklaring til en nyansat projektleder (PRO) (linje 1-4) om, hvordan registrering af arbejdsopgaver foregår i organisationen. Eksemplet vises i sin fulde længe i kapitlet.
 • 23. Eksemplet illustrerer en socialiseringsproces på et redaktionsmøde, hvor en praktikant foreslår, hvilken historie han gerne vil arbejde på. Ideen fravælges af redaktøren med først 6 sekunders tavshed, derefter et ’okay’ med faldende intonation. Derefter initierer redaktøren et nyt emne. Eksempel på implicit socialiseringsproces Praktikant: Jeg har læst i Ugeskrift for Læger, at nogen siger, at det danske kriseberedskab er et stort rod i nogle områder af landet (6.0) Redaktør: Okay↓ (herefter foretager redaktøren emneskift)
 • 24. Best practice • Være bevidst om og styrke den uformelle praksislæring. • Tilbyde den nytilkomne forskelligartede muligheder for læring (Fuller og Unwin 2003). • Skabe mange og stadig mere krævende læringssituationer, som den nytilkomne kan være en del af (Billett 2001; Billett og Smith 2014; Filliettaz 2014b). • Give den nytilkomne mulighed for at opleve assisteret deltagelse (Filliettaz 2010, 2009). • Fastlægge eksplicitte mål for socialiseringsprocessen – i samarbejde med den nytilkomne.
 • 26. En udviklingszone består af: • Konkrete arbejdsopgaver, den nyansatte kan klare. • Medarbejderens generelle udviklingsniveau mht. viden og færdigheder, forståelser, strategier, tankemønstre, meningsskabelse, og hvad vedkommende er i stand til at overskue. • Skilled doing (Boyer 2008) • Skilled knowing (Boyer 2008)
 • 27. De tre udviklingszoner • Aktuel udviklingszone • Den viden og forståelse medarbejderen har erhvervet sig, og de handlemønstre og -strategier vedkommende mestrer. • Nærmeste udviklingszone • Den læring medarbejderen er klar til. • Muligheder for udvikling, læring og nye indsigter. • Fremtidig udviklingszone • De kompetencer, indsigter og færdigheder medarbejderen kan tilegne sig i fremtiden.
 • 28. Tre typer nytilkomne • Den tryghedssøgende • Brug for tryghed, selvtillid og for at være i kontrol. • Maksimal indlæring ved mindre udfordringer. • Den nysgerrige • Vil gerne lære nyt og have moderate udfordringer. • Vil gerne være i kontrol det meste af tiden. • Eventyreren • Trives bedst med mange udfordringer og et vist grundniveau af usikkerhed og pres. • Keder sig hurtigt i rutinepræget hverdag.
 • 29. Løbende feedback • Hvor er jeg på vej hen? Målene fastsættes i dialog mellem den nytilkomne og den mere erfarne medarbejder • Hvordan går det med mig? Hvordan går det lige nu? • Hvad skal jeg som det næste? Hvad er næste skridt i forhold til at nå målene? Hattie og Timperley (2007)