Kapitel 16: Globalt lederskab

S
SamfundslitteraturSamfundslitteratur
Globalt lederskab
Kapitel 16
Magnus Larsson og Sandra Bothmann
Indhold
• Begrebet lederskab
• Historisk blik i forskningen i ledelse
• Adfærdsperspektiv
– Opgave- og relationsorientering
– Situationsbestemt ledelse
• Det transformationelle lederskab
• Det delte lederskab
• Diskursivt perspektiv på lederskab
• Lederskab og kultur
– GLOBE-studiet
– Kultur og magtdistance
Begrebet lederskab
• Følgende funktioner kan høre ind under begrebet ledelse:
– Management (bemanding, organisering og overvågning i
organisationen)
– At skabe forandringer og motivere medarbejdere
• Lederskab er en proces
• Ledelse kan være formel (en organisatorisk position) eller uformel (et
naturligt opstået lederskab blandt medarbejdere)
• Definition af lederskab i kapitlet:
– Lederskab er at have følgere
– Lederskab foregår i en relation med andre individer
– Lederen har indflydelse i forhold til sine følgere
Historisk perspektiv
Adfærdsperspektiv
• Fokus på, hvad en leder gør, dvs. lederens adfærd, og
på hvilken forskel denne gør i forhold til medarbejdere
og organisationen.
• Opgave- og relationsorientering.
• Situationsbestemt ledelse.
Adfærdsperspektiv
Opgave- og relationsorientering
• Opgaveorientering og relationsorientering er de mest dominerende dimensioner i
forskningen om lederes adfærd.
• Andre typer af adfærd er også blevet identificeret i forskningen, eksempelvis
forandringsorienteret og deltagelsesorienteret adfærd.
• Opgaveorientering dækker over, at lederen har fokus på selve arbejdet, dvs. på
gruppens eller personens opgave. Lederen vil fx lægge vægt på at:
– Klargøre roller
– Sætte mål
– Lave konkrete planer
– Følge op på medarbejdernes opnåelse af delmål og mål.
• Relationsorientering henviser til et fokus på, hvordan medarbejderne relaterer til
hinanden indbyrdes og til lederen. Lederen vil fx lægge vægt på at:
– Hjælpe medarbejdere i varetagelsen af arbejdet
– Finde tid til at lytte til sine medarbejdere
– Støtte eller forsvare sine medarbejdere
– Acceptere forslag fra medarbejdere.
Adfærdsperspektiv
Situationsbestemt ledelse
• Hersey og Blanchards (1969) situationsbestemte ledelse (situational
leadership):
– Opgaveparathed er det vigtigste parameter for lederen til valg af
lederstil
– Opgaveparathed skal ifølge Hersey og Blanchard vurderes ud fra
den specifikke opgave og situation og ikke ud fra en generel
betragtning om medarbejderens samlede kompetencer.
– Den effektive leder tilpasser sin ledelsesstil, og er orienteret mod
enten:
• opgaven
• eller relationen til medarbejderne
Hersey og Blanchards model for
situationsbestemte ledelse
• S1) høj opgaveorientering og lav relationsorientering, S2) høj
opgaveorientering og høj relationsorientering, S3) lav opgaveorientering
og høj relationsorientering og S4) lav opgaveorientering og lav
relationsorientering.
Adfærdsperspektiv
Situationsbestemt ledelse
• Fielders (1967) kontingensteori (contingency theory of leadership):
• Tre faktorer som er vigtige for at kunne lede:
– Relationen mellem leder og medarbejder, især graden af tillid og
respekt
– Opgavestrukturen (opgavens klarhed og tydelighed og hvordan
opgaven kan løses eller håndteres)
– Lederens magtposition (bedst når lederens magtpositionen er god)
Det transformationelle lederskab
• Fokus på motivation, følelser og mening.
• Lederen formulerer en mening med arbejdet og en vision for, hvor
virksomheden skal hen.
• Det er vigtigt at lederen besidder egenskaben karisma
• Forskningen har vist, at transformationel ledelse har god effekt, når det
gælder medarbejderes præstation, tilfredshed og motivation.
• Bass og Avolios fire I’er (fra engelsk):
– Påvirkning gennem vision og karisma (idealized influence)
Inspirerende motivation (inspirational motivation)
– Intellektuel stimulering (intellectual stimulation)
Opmærksomhed på individer (individual consideration)
Det delte lederskab
• Lederskab er en proces, der kan fordeles på flere individer.
• Skabes i interaktionen mellem medarbejdere.
• Fungerer godt i en projektorienteret organisation.
• Det delte lederskab fungerer bedst i sammenhænge og kulturer med lav
magtdistance.
• Delt lederskab kan være:
– Co-leadership (fordelt på to enkelt-individer)
– Skiftende lederskab i en gruppe
– Stabil konstellation i en gruppe
Diskursivt perspektiv på lederskab
• Nyt perspektiv, der er kommet inden for forskningen i de sidste 10-15 år.
• Lederskab er en social konstruktion.
• Lederskab kan være fordelt mellem individer og forhandles i
interaktionen.
• Beslutninger og accept bliver til i interaktionen og et aktivt samspil og er
essentielt for det diskursive lederskab.
Lederskab og kultur
• Kultur påvirker holdninger og adfærd og tolkning af andres handlinger.
• Teknologi har bragt os tættere på hinanden, men vi er ikke
nødvendigvis tættere på hinanden rent kulturelt, hvilket stiller større
krav til kendskab til andre kulturer og ledelsesformer.
• Kulturelle udfordringer for lederen, når:
– samarbejdspartnerne er fra andre lande med betydelige kulturelle
forskelle ift. lederen.
– lederen arbejder i en virksomhed der har outsourcet dele af
arbejdet til andre lande med betydelige kulturelle forskelle ift.
lederen.
– Lederen ledere en multietnisk gruppe enten på samme sted eller
placeret på forskellige geografiske lokationer.
GLOBE-studiet
• GLOBE står for Global Leadership and Organizational Behavior
Effectivness Research Program.
• Det mest omfattende og ambitiøse studie af lederskab og geografisk
betingede kulturtræk.
• Kortlægning af samfundsbetingede kulturelle værdier, organisatoriske
kulturer og foretrukne lederskabshandlinger i forskellige kulturer.
• Lande samles i klynger, der får hver deres kulturelle profil ift. hvordan de
scorer på forskellige kulturelle dimensioner.
• Desuden tilknyttes seks lederskabsdimensioner, der ligesom den
kulturelle dimension havde forskellig score i hver klynge.
GLOBE’s Ni kulturelle dimensioner
• Magtdistance
• Usikkerhedsundvigelse
• Humanorientering
• Institutionel kollektivisme
• Gruppekollektivisme
• Selvhævdelse
• Kønslighed
• Fremtidsorienteret
• Performanceorientering
GLOBE’s seks lederskabsdimensioner
• Karismatisk/værdibaseret lederskab
Kulturelle dimensioner: høj performanceorientering, gruppekollektivisme,
kønslighed og lav magtdistance
• Karaktertræk: visionær, inspirerende, selvopofrende, integritet, beslutsom og
performanceorienteret
• Teamorienteret lederskab
Kulturelle dimensioner: høj usikkerhedsundvigelse og gruppekollektivisme
• Karaktertræk: teamorienteret, diplomatisk, administrationskompetent og lav
score på ondsindethed
• Deltagelsesorienteret lederskab
Kulturelle dimensioner: høj performanceorientering, kønslighed,
humanorientering og lav usikkerhedsundvigelse og magtdistance
• Karaktertræk: delagtiggørende og lav score på enevældig
• Humant orienteret lederskab
Kulturelle dimensioner: høj humanorientering, usikkerhedsundvigelse og
selvhævdelse
o Karaktertræk: beskeden og orienteret mod mennesker
• Autonomt lederskab
Kulturelle dimensioner: høj performanceorientering, lav humanorientering
og institutionel kollektivisme
o Karaktertræk: individualistisk, selvstændig, autonom og unik
• Selvbeskyttende lederskab
Kulturelle dimensioner: høj magtdistance og usikkerhedsundvigelse og lav
kønslighed
GLOBE’s seks lederskabsdimensioner
Ledelsesprofiler for de forskellige klynger
Kultur og magtdistance
• Goffmans face-begreb:
– Et individs opbyggede positive sociale værdi, som løbende forhandles i
interaktionen
• Der er stor forskel på hvor opsat man er på at opretholde sit face i kulturer.
• I kulturer med høj humanorientering som kulturdimension vil man være
ekstra orienteret mod sit eget og andres face.
• I kulturer med lav humanorientering vil man ikke være ligeså opmærksom
på at opretholde face.
Eksempel på face-truende situationer
Øvelse 1: magtdistance i kulturer
• Formål med øvelsen:
– At få de studerende til at reflektere over hvor stor forskel der er på magtdistance
i forskellige kulturer.
– At få de studerende til at reflektere over, hvor meget magtdistance spiller ind på
lederskabet.
• Opbygning af øvelsen:
– 1. De studerende skal i grupper af to diskutere det foregående eksempel med
udgangspunkt i følgende spørgsmål:
• Er magtdistancen høj eller lav i eksemplet?
• Hvilken indflydelse har dette på interaktionen på mødet?
• Bliver medarbejderen Aarchas indvending accepteret og hvordan kan dette
være?
• Hvordan tror I, at ville interaktionen forløbe, hvis mødet havde foregået i
Danmark? Begrund jeres svar.
– 2. De skal i grupper af fire lave rollespil:
• Tag udgangspunkt i interaktionen præcis som den er og spil den igennem.
• Dernæst skal de spille starten som om mødet forgik i Danmark.
• Diskuter derefter hvad forskellen mellem interaktionen i Indien (som den var)
og som I forestiller jer at den ville være i Danmark.
• Hvad er den største forskel?
1 of 21

Recommended

Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningSamfundslitteratur
349 views17 slides
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingSamfundslitteratur
1K views27 slides
Den responsive leder – fremtidens leder by
Den responsive leder – fremtidens leder Den responsive leder – fremtidens leder
Den responsive leder – fremtidens leder Ledernes KompetenceCenter
1.1K views38 slides
Få Succes Med NetvæRk by
Få Succes Med NetvæRkFå Succes Med NetvæRk
Få Succes Med NetvæRkEva Nautrup
672 views35 slides
Den fuldendte leder ved Anders Amstrup 210318 by
Den fuldendte leder ved Anders Amstrup 210318Den fuldendte leder ved Anders Amstrup 210318
Den fuldendte leder ved Anders Amstrup 210318Ledernes KompetenceCenter
478 views16 slides
Kerteminde erhvervsforening fordele ved ledernetværk by
Kerteminde erhvervsforening fordele ved ledernetværkKerteminde erhvervsforening fordele ved ledernetværk
Kerteminde erhvervsforening fordele ved ledernetværkGlobal Partner
231 views13 slides

More Related Content

Similar to Kapitel 16: Globalt lederskab

Situationsbestemt ledelse by
Situationsbestemt ledelseSituationsbestemt ledelse
Situationsbestemt ledelseKaren Melchior Jensen
8.1K views11 slides
Ledelse, kisa, rennison by
Ledelse, kisa, rennisonLedelse, kisa, rennison
Ledelse, kisa, rennisonBetina Rennison
2K views71 slides
Relationsledelse by
RelationsledelseRelationsledelse
RelationsledelsePer Guldbrandsen MBA
1.9K views34 slides
Ledelse, Rennison by
Ledelse, RennisonLedelse, Rennison
Ledelse, RennisonBetina Rennison
3.5K views37 slides
Dansk Psykolog Forening. PPR - Oprud og nybrud by
Dansk Psykolog Forening. PPR - Oprud og nybrudDansk Psykolog Forening. PPR - Oprud og nybrud
Dansk Psykolog Forening. PPR - Oprud og nybrudDansk Psykolog Forening
702 views15 slides
Psykologkampagnen, Thorkild Molly-Søholm slides fra workshop om psykologens s... by
Psykologkampagnen, Thorkild Molly-Søholm slides fra workshop om psykologens s...Psykologkampagnen, Thorkild Molly-Søholm slides fra workshop om psykologens s...
Psykologkampagnen, Thorkild Molly-Søholm slides fra workshop om psykologens s...Dansk Psykolog Forening
969 views13 slides

Similar to Kapitel 16: Globalt lederskab(20)

Psykologkampagnen, Thorkild Molly-Søholm slides fra workshop om psykologens s... by Dansk Psykolog Forening
Psykologkampagnen, Thorkild Molly-Søholm slides fra workshop om psykologens s...Psykologkampagnen, Thorkild Molly-Søholm slides fra workshop om psykologens s...
Psykologkampagnen, Thorkild Molly-Søholm slides fra workshop om psykologens s...
Dorte Lange - Hvordan kan vi bevare lærernes motivation? by koradk
Dorte Lange - Hvordan kan vi bevare lærernes motivation?Dorte Lange - Hvordan kan vi bevare lærernes motivation?
Dorte Lange - Hvordan kan vi bevare lærernes motivation?
koradk365 views
Kognitive stile og læringsstrategier - Riding og Rayner by Georg Adamsen
Kognitive stile og læringsstrategier - Riding og RaynerKognitive stile og læringsstrategier - Riding og Rayner
Kognitive stile og læringsstrategier - Riding og Rayner
Georg Adamsen1.2K views
Next Practice katalog Tværgående ledelse i ældresektoren by Susanne Engel
Next Practice katalog Tværgående ledelse i ældresektorenNext Practice katalog Tværgående ledelse i ældresektoren
Next Practice katalog Tværgående ledelse i ældresektoren
Susanne Engel734 views
Aalborg Kommunes Faelles ledelsesgrundlag by Claus Drachmann
Aalborg Kommunes Faelles ledelsesgrundlagAalborg Kommunes Faelles ledelsesgrundlag
Aalborg Kommunes Faelles ledelsesgrundlag
Claus Drachmann302 views
Sanne Lorentzen - Hvor mange medarbejdere kan en leder have ansvar for? by koradk
Sanne Lorentzen - Hvor mange medarbejdere kan en leder have ansvar for?Sanne Lorentzen - Hvor mange medarbejdere kan en leder have ansvar for?
Sanne Lorentzen - Hvor mange medarbejdere kan en leder have ansvar for?
koradk387 views
Unge studerendes kultur - med fokus på motivation for undervisning og læring by Marianne Riis
Unge studerendes kultur- med fokus på motivation for undervisning og læringUnge studerendes kultur- med fokus på motivation for undervisning og læring
Unge studerendes kultur - med fokus på motivation for undervisning og læring
Marianne Riis351 views

More from Samfundslitteratur

Eksempler på quizspørgsmål by
Eksempler på quizspørgsmålEksempler på quizspørgsmål
Eksempler på quizspørgsmålSamfundslitteratur
43.1K views5 slides
Kapitel 24: Undersøgelsesmetoder by
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderKapitel 24: Undersøgelsesmetoder
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderSamfundslitteratur
2.8K views16 slides
Kapitel 22: Træning i kulturforståelse by
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseKapitel 22: Træning i kulturforståelse
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseSamfundslitteratur
587 views12 slides
Kapitel 19: Innovation og idéudvikling by
Kapitel 19: Innovation og idéudviklingKapitel 19: Innovation og idéudvikling
Kapitel 19: Innovation og idéudviklingSamfundslitteratur
479 views15 slides
Kapitel 18: Viden i netværk by
Kapitel 18: Viden i netværkKapitel 18: Viden i netværk
Kapitel 18: Viden i netværkSamfundslitteratur
864 views28 slides
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder by
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederKapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederSamfundslitteratur
571 views18 slides

More from Samfundslitteratur(20)

Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder by Samfundslitteratur
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederKapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Samfundslitteratur571 views
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser by Samfundslitteratur
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserKapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 13: Socialisering i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 13: Socialisering i organisationerKapitel 13: Socialisering i organisationer
Kapitel 13: Socialisering i organisationer
Samfundslitteratur1.4K views
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationerKapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Samfundslitteratur706 views
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation by Samfundslitteratur
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikationKapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Samfundslitteratur272 views
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis by Samfundslitteratur
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksisKapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Samfundslitteratur405 views
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon by Samfundslitteratur
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefonKapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Samfundslitteratur284 views
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion by Samfundslitteratur
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktionKapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Samfundslitteratur1.2K views

Kapitel 16: Globalt lederskab

 • 1. Globalt lederskab Kapitel 16 Magnus Larsson og Sandra Bothmann
 • 2. Indhold • Begrebet lederskab • Historisk blik i forskningen i ledelse • Adfærdsperspektiv – Opgave- og relationsorientering – Situationsbestemt ledelse • Det transformationelle lederskab • Det delte lederskab • Diskursivt perspektiv på lederskab • Lederskab og kultur – GLOBE-studiet – Kultur og magtdistance
 • 3. Begrebet lederskab • Følgende funktioner kan høre ind under begrebet ledelse: – Management (bemanding, organisering og overvågning i organisationen) – At skabe forandringer og motivere medarbejdere • Lederskab er en proces • Ledelse kan være formel (en organisatorisk position) eller uformel (et naturligt opstået lederskab blandt medarbejdere) • Definition af lederskab i kapitlet: – Lederskab er at have følgere – Lederskab foregår i en relation med andre individer – Lederen har indflydelse i forhold til sine følgere
 • 5. Adfærdsperspektiv • Fokus på, hvad en leder gør, dvs. lederens adfærd, og på hvilken forskel denne gør i forhold til medarbejdere og organisationen. • Opgave- og relationsorientering. • Situationsbestemt ledelse.
 • 6. Adfærdsperspektiv Opgave- og relationsorientering • Opgaveorientering og relationsorientering er de mest dominerende dimensioner i forskningen om lederes adfærd. • Andre typer af adfærd er også blevet identificeret i forskningen, eksempelvis forandringsorienteret og deltagelsesorienteret adfærd. • Opgaveorientering dækker over, at lederen har fokus på selve arbejdet, dvs. på gruppens eller personens opgave. Lederen vil fx lægge vægt på at: – Klargøre roller – Sætte mål – Lave konkrete planer – Følge op på medarbejdernes opnåelse af delmål og mål. • Relationsorientering henviser til et fokus på, hvordan medarbejderne relaterer til hinanden indbyrdes og til lederen. Lederen vil fx lægge vægt på at: – Hjælpe medarbejdere i varetagelsen af arbejdet – Finde tid til at lytte til sine medarbejdere – Støtte eller forsvare sine medarbejdere – Acceptere forslag fra medarbejdere.
 • 7. Adfærdsperspektiv Situationsbestemt ledelse • Hersey og Blanchards (1969) situationsbestemte ledelse (situational leadership): – Opgaveparathed er det vigtigste parameter for lederen til valg af lederstil – Opgaveparathed skal ifølge Hersey og Blanchard vurderes ud fra den specifikke opgave og situation og ikke ud fra en generel betragtning om medarbejderens samlede kompetencer. – Den effektive leder tilpasser sin ledelsesstil, og er orienteret mod enten: • opgaven • eller relationen til medarbejderne
 • 8. Hersey og Blanchards model for situationsbestemte ledelse • S1) høj opgaveorientering og lav relationsorientering, S2) høj opgaveorientering og høj relationsorientering, S3) lav opgaveorientering og høj relationsorientering og S4) lav opgaveorientering og lav relationsorientering.
 • 9. Adfærdsperspektiv Situationsbestemt ledelse • Fielders (1967) kontingensteori (contingency theory of leadership): • Tre faktorer som er vigtige for at kunne lede: – Relationen mellem leder og medarbejder, især graden af tillid og respekt – Opgavestrukturen (opgavens klarhed og tydelighed og hvordan opgaven kan løses eller håndteres) – Lederens magtposition (bedst når lederens magtpositionen er god)
 • 10. Det transformationelle lederskab • Fokus på motivation, følelser og mening. • Lederen formulerer en mening med arbejdet og en vision for, hvor virksomheden skal hen. • Det er vigtigt at lederen besidder egenskaben karisma • Forskningen har vist, at transformationel ledelse har god effekt, når det gælder medarbejderes præstation, tilfredshed og motivation. • Bass og Avolios fire I’er (fra engelsk): – Påvirkning gennem vision og karisma (idealized influence) Inspirerende motivation (inspirational motivation) – Intellektuel stimulering (intellectual stimulation) Opmærksomhed på individer (individual consideration)
 • 11. Det delte lederskab • Lederskab er en proces, der kan fordeles på flere individer. • Skabes i interaktionen mellem medarbejdere. • Fungerer godt i en projektorienteret organisation. • Det delte lederskab fungerer bedst i sammenhænge og kulturer med lav magtdistance. • Delt lederskab kan være: – Co-leadership (fordelt på to enkelt-individer) – Skiftende lederskab i en gruppe – Stabil konstellation i en gruppe
 • 12. Diskursivt perspektiv på lederskab • Nyt perspektiv, der er kommet inden for forskningen i de sidste 10-15 år. • Lederskab er en social konstruktion. • Lederskab kan være fordelt mellem individer og forhandles i interaktionen. • Beslutninger og accept bliver til i interaktionen og et aktivt samspil og er essentielt for det diskursive lederskab.
 • 13. Lederskab og kultur • Kultur påvirker holdninger og adfærd og tolkning af andres handlinger. • Teknologi har bragt os tættere på hinanden, men vi er ikke nødvendigvis tættere på hinanden rent kulturelt, hvilket stiller større krav til kendskab til andre kulturer og ledelsesformer. • Kulturelle udfordringer for lederen, når: – samarbejdspartnerne er fra andre lande med betydelige kulturelle forskelle ift. lederen. – lederen arbejder i en virksomhed der har outsourcet dele af arbejdet til andre lande med betydelige kulturelle forskelle ift. lederen. – Lederen ledere en multietnisk gruppe enten på samme sted eller placeret på forskellige geografiske lokationer.
 • 14. GLOBE-studiet • GLOBE står for Global Leadership and Organizational Behavior Effectivness Research Program. • Det mest omfattende og ambitiøse studie af lederskab og geografisk betingede kulturtræk. • Kortlægning af samfundsbetingede kulturelle værdier, organisatoriske kulturer og foretrukne lederskabshandlinger i forskellige kulturer. • Lande samles i klynger, der får hver deres kulturelle profil ift. hvordan de scorer på forskellige kulturelle dimensioner. • Desuden tilknyttes seks lederskabsdimensioner, der ligesom den kulturelle dimension havde forskellig score i hver klynge.
 • 15. GLOBE’s Ni kulturelle dimensioner • Magtdistance • Usikkerhedsundvigelse • Humanorientering • Institutionel kollektivisme • Gruppekollektivisme • Selvhævdelse • Kønslighed • Fremtidsorienteret • Performanceorientering
 • 16. GLOBE’s seks lederskabsdimensioner • Karismatisk/værdibaseret lederskab Kulturelle dimensioner: høj performanceorientering, gruppekollektivisme, kønslighed og lav magtdistance • Karaktertræk: visionær, inspirerende, selvopofrende, integritet, beslutsom og performanceorienteret • Teamorienteret lederskab Kulturelle dimensioner: høj usikkerhedsundvigelse og gruppekollektivisme • Karaktertræk: teamorienteret, diplomatisk, administrationskompetent og lav score på ondsindethed • Deltagelsesorienteret lederskab Kulturelle dimensioner: høj performanceorientering, kønslighed, humanorientering og lav usikkerhedsundvigelse og magtdistance • Karaktertræk: delagtiggørende og lav score på enevældig
 • 17. • Humant orienteret lederskab Kulturelle dimensioner: høj humanorientering, usikkerhedsundvigelse og selvhævdelse o Karaktertræk: beskeden og orienteret mod mennesker • Autonomt lederskab Kulturelle dimensioner: høj performanceorientering, lav humanorientering og institutionel kollektivisme o Karaktertræk: individualistisk, selvstændig, autonom og unik • Selvbeskyttende lederskab Kulturelle dimensioner: høj magtdistance og usikkerhedsundvigelse og lav kønslighed GLOBE’s seks lederskabsdimensioner
 • 18. Ledelsesprofiler for de forskellige klynger
 • 19. Kultur og magtdistance • Goffmans face-begreb: – Et individs opbyggede positive sociale værdi, som løbende forhandles i interaktionen • Der er stor forskel på hvor opsat man er på at opretholde sit face i kulturer. • I kulturer med høj humanorientering som kulturdimension vil man være ekstra orienteret mod sit eget og andres face. • I kulturer med lav humanorientering vil man ikke være ligeså opmærksom på at opretholde face.
 • 21. Øvelse 1: magtdistance i kulturer • Formål med øvelsen: – At få de studerende til at reflektere over hvor stor forskel der er på magtdistance i forskellige kulturer. – At få de studerende til at reflektere over, hvor meget magtdistance spiller ind på lederskabet. • Opbygning af øvelsen: – 1. De studerende skal i grupper af to diskutere det foregående eksempel med udgangspunkt i følgende spørgsmål: • Er magtdistancen høj eller lav i eksemplet? • Hvilken indflydelse har dette på interaktionen på mødet? • Bliver medarbejderen Aarchas indvending accepteret og hvordan kan dette være? • Hvordan tror I, at ville interaktionen forløbe, hvis mødet havde foregået i Danmark? Begrund jeres svar. – 2. De skal i grupper af fire lave rollespil: • Tag udgangspunkt i interaktionen præcis som den er og spil den igennem. • Dernæst skal de spille starten som om mødet forgik i Danmark. • Diskuter derefter hvad forskellen mellem interaktionen i Indien (som den var) og som I forestiller jer at den ville være i Danmark. • Hvad er den største forskel?