Kapitel 19: Innovation og idéudvikling

S
SamfundslitteraturSamfundslitteratur
Innovation og idéudvikling
Kapitel 19
Brian L. Due
Indhold
• Innovation og idéudvikling
• Innovation
• Kreativitet og viden
• Idéer
• Tre paradigmer for innovation
• Paradigme 3: co-creation innovation
• Kulturelle betingelser for idéudvikling
• Trepartsstruktur og identitet
• Den bisociative konstruktionsproces
• Bisociationer
• Eksempel på idéudvikling fra praksis
• Best practice
Innovation og idéudvikling
• Det er igennem hverdagens handlinger, at organisationer opretholdes, og
innovation opstår, og der ville ikke være virksomheder, hvis
medlemmerne ikke udførte virksomheds-konstituerende handlinger
(Cooren 2014).
• Begrebet innovation stammer fra de latinske ord innovare og innovatio,
der betyder henholdsvis fornyelse og fornyende, og det har almindeligvis
to betydninger: Dels kan innovation bruges til at beskrive hele processen
fra idé til ‘marked’, dels kan begrebet betyde, at en idé er blevet
implementeret som noget reelt værdifuldt for nogen.
• Innovationer begynder som regel med idéer, der skabes igennem kreative
processer af interagerende medarbejdere i grupper eller teams. Derfor er
den sociale idéudviklingsproces det egentlige omdrejnings- punkt i dette
kapitel om innovation.
Innovation
• Den østrigske økonom Joseph Schumpeter regnes almindeligvis for
innovationens teoretiske grundlægger i nyere tid. Mens han forstod
innovationsprocessen som værdifuld, hvis den resulterede i økonomisk
værdi (Schumpeter 1934), arbejder nyere innovationsteo- rier med et
mere nuanceret værdibegreb, der ikke kun handler om økonomisk værdi
• Når innovation forstås som fornyelse, konnoterer det imidlertid mest det,
der også kaldes inkrementel innovation, hvilket betyder småforbedringer
af det eksisterende. Disse småforbedringer har stor værdi, men ofte
ønsker virksomheder sig også radikal innovation, hvilket betyder en
forandring, der har større konsekvenser og ombryder eller omdefinerer
noget eksisterende
Kreativitet og viden
• Kreativitet kommer etymologisk af latin creare og creatum, der betyder
skabe og skabende. Kreativ er altså ikke noget, man er, men noget, man
gør.
• Viden er således en af de centrale byggesten i den kreative skabende
proces, hvormed interagerende medarbejdere er i stand til over tid og
gennem ofte kaotiske og snørklede processer at frembringe noget nyt af
værdi.
• Det er muligt at have kreative processer i en organisation uden at
frembringe ny værdi, mens det omvendt ikke er muligt at skabe ny
innovation uden en eller anden form for krea- tiv proces.
Idéer
• Idéer har forskellige faser og er langt oftere ‘blot’ forslag, der udvikles
videre og videre som et bidrag til at løse en eller anden given
problemstilling.
• Idéer er ofte værdiladede beskrivelser, der polariseres som enten gode
eller dårlige forslag af deltagerne (Clayman og Reisner 1998), og de
behand- les som ‘mere interessante’, desto mere overraskende de er
(Paulus og Nijstad 2003). Idéud- vikling kan derfor forstås som den
interaktionelle skabelse af et forslag om, hvad nyt man kan gøre i
fremtiden for (forhåbentligt) at skabe værdi (jf. Due 2014a).
Tre paradigmer for innovation
Paradigme 3: co-creation innovation
• Paradigme 3 er ikke ledelsestomt, men innovationsledelsen er
distribueret ud i netværket, og en del magt og kontrol er afgivet til de
samskabende processer. Det betyder typisk også en forskydning fra at
betragte in- novation alene som et indre og internt anliggende blandt
medarbejdere til i højere grad også – helt fra starten – at involvere andre
interessenter ‘uden for’ organisationen som med- skabere i en co-
creation-proces (Humphreys og Grayson 2008).
Kapitel 19: Innovation og idéudvikling
Kulturelle betingelser for idéudvikling
• Kulturelle (jf. kapitel 2) forskelligheder og forventninger i forhold til talerret,
brug af artefakter og teknologi osv. kan skabe ekstra barrierer for
idéudvikling, ligesom sproglige misforståelser og manglende fælles
kulturel referenceramme kan være hæmmende for idé- udvikling. Til
gengæld kan disse forskelligheder også give en potentiel styrke til
idéudvik- lingen, da nye idéer ofte opstår i spændingsfeltet mellem
forskelligartet viden, erfaring, faglighed osv. (se fx Justesen 2007).
• Noget af det særlige ved idéudviklingsprocesser, til forskel fra mange
andre typer organisationsprocesser, er, at de ofte involverer en høj grad
af uformel interaktion, idet frie associationer og vilde idéer får mere plads
end på fx orienterings- eller beslutningsmøder.
• Der er en række sociale udfordringer forbundet med idéudvikling, som
overordnet knytter sig til socialt gruppepres og angst for at gøre eller sige
noget dumt (se fx Paulus og Nijstad 2003). Disse mekanismer
reproduceres igennem de daglige rutiniserede praksisser, og nye
medarbejdere socialiseres hurtigt ind i disse.
Trepartsstruktur og identitet
• Trepartstruktur: Idéfremsættelse, idérespons (positiv/negativ) og
idérespons-håndtering.
• Handlinger under idéudvikling involverer på den måde også en del
identitetsarbejde for at sikre, at samtalen kan fortsætte, uden at nogen
taber ansigt (Go man 1967; Brown og Levinson 1987).
• I forbindelse med idéudvikling eksisterer der altid et sådant
identitetsarbejde, der blandt andet er kendetegnet ved en
ejerskabsepistemologi (Due 2012). Det begreb dækker over det
faktum, at der ofte er en sammenhæng mellem den fremsatte idé og
idéfremsætteren, hvil- ket også kan kaldes for ‘idéejerskab’. Det
betyder, at hvis en idé kritiseres, så kritiseres sam- tidig
idéfremsætteren.
Den bisociative konstruktionsproces
• Den velkendte kreative brainstormmodel, som foreslået af grundlæggeren
af PR- og reklamefirrmaet BBDO Alex F. Osborn (1953), involverer
fremsættelse af mange idéer og derefter udvælgelse af nogle af de
bedste idéer, udvikling af disse idéer og kombination af gode idéer til nye
idéer. Men ofte bliver modellen misfortolket, så der primært kun er fokus
på fremsættelsen af mange idéer og derpå udvælgelse – hvormed
udvikling altså nedprioriteres.
• Filoso en Arthur Koestler, der har udviklet begrebet bisociationer (Koestler
1964), forkla- rer, at når to eller ere forskellige ‘perceptionsmatricer’,
hvilket kan være alle typer idéer og associationer, interagerer med
hinanden, sker der noget nyt.
Bisociationer
• Det er en kobling af de to associationer
‘lampe’ og ‘stol’ i en bisociation, der tilsammen
giver mere og andet end hver enkelt del
isoleret set
Eksempel på
idéudvikling fra praksis
• Deltagerne taler om design til
hjemmesiden. Hans fremsætter
en idé om at indføre en
slidefunktion på forsiden af
deres hjemmeside. Mens han
sprogligt fremsætter idéen fra
linje 6, viser han med hænderne
foran skærmen, hvordan han
forestiller sig, at elementerne
(illustrerede babusjka-dukker)
kan ‘slide’.
• Fremsættelse af idéen sker som
en sproglig og kropslig
konstatering af, hvad man
konkret kan gøre med designet
på hjemmesiden.
Best practice
• Facilitering: Ideudvikling forløber bedst med god facilitering, der driver
innovationen fremad (Ravn 2011). Facilitering betyder at hjælpe en
proces på vej.
• Krop og teknologi: Brug krop, gestik og de materielle ressourcer, der er i
rummet, til at skabe idéer med. Tænkningen er netop informeret af den
kropslige og visuelle erfaring af verden. Man taler om, at deltagerne
ofloader tænkning (kognition) (Dror og Harnad 2008).
• Forandringer og iscenesættelse: Lav skift i omgivelser, personer,
perspektiver og viden. At blive revet ud af hverdagens rutine kan gøre en
positiv forskel.
• Forskellighed og konflikt: Søg diversitet og forskellighed. Mennesker
søger som regel mod konsensus og konformitet. Det er en naturlig
proces, som er blevet beskrevet som groupthink (Janis 1972; Sunstein og
Hastie 2014). Men jo større diversitet, der er i en given gruppe, desto
flere forskellige perspektiver på verden findes også.
1 of 15

Recommended

Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingSamfundslitteratur
1K views27 slides
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser by
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserKapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserSamfundslitteratur
3K views22 slides
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningSamfundslitteratur
349 views17 slides
Kvalitet – fra rationalisering til sandheden DFK Magasinet Kvalitet 4-2010 by
Kvalitet – fra rationalisering til sandheden DFK Magasinet Kvalitet 4-2010Kvalitet – fra rationalisering til sandheden DFK Magasinet Kvalitet 4-2010
Kvalitet – fra rationalisering til sandheden DFK Magasinet Kvalitet 4-2010Ane Storm Ry
96 views4 slides
Wahler CMER Technical Writer-Editor by
Wahler CMER Technical Writer-EditorWahler CMER Technical Writer-Editor
Wahler CMER Technical Writer-EditorAnita Wahler
275 views7 slides
Co-creation (og) samskabelse, av hans mikkelsen by
Co-creation (og) samskabelse, av hans mikkelsenCo-creation (og) samskabelse, av hans mikkelsen
Co-creation (og) samskabelse, av hans mikkelsenNordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
676 views23 slides

More Related Content

Similar to Kapitel 19: Innovation og idéudvikling

Innovation&Metoder by
Innovation&MetoderInnovation&Metoder
Innovation&MetoderVidensemergens
328 views37 slides
Elsebeth Jensen by
Elsebeth JensenElsebeth Jensen
Elsebeth JensenOrla Nielsen
495 views8 slides
Nordisk re by
Nordisk reNordisk re
Nordisk reVidensemergens
290 views27 slides
Aktionslæring om kreative processer 2 by
Aktionslæring om kreative processer 2Aktionslæring om kreative processer 2
Aktionslæring om kreative processer 2LotteLone
862 views19 slides
Forandringsledelse by
ForandringsledelseForandringsledelse
ForandringsledelsePer Guldbrandsen MBA
1.4K views27 slides
artikel en ny social innovationsmodel by
artikel en ny social innovationsmodelartikel en ny social innovationsmodel
artikel en ny social innovationsmodelPeter Matzen
153 views8 slides

Similar to Kapitel 19: Innovation og idéudvikling(20)

Aktionslæring om kreative processer 2 by LotteLone
Aktionslæring om kreative processer 2Aktionslæring om kreative processer 2
Aktionslæring om kreative processer 2
LotteLone862 views
artikel en ny social innovationsmodel by Peter Matzen
artikel en ny social innovationsmodelartikel en ny social innovationsmodel
artikel en ny social innovationsmodel
Peter Matzen153 views
Workshop rapport - First edition by TeoriogPraksis
Workshop rapport - First editionWorkshop rapport - First edition
Workshop rapport - First edition
TeoriogPraksis1K views
Facilitering - inspirerende kreative metoder by Lillian Buus
Facilitering - inspirerende kreative metoderFacilitering - inspirerende kreative metoder
Facilitering - inspirerende kreative metoder
Lillian Buus1.1K views
Kreativ Tool Kid - social entrepreneurship by Tyge Mortensen
Kreativ Tool Kid - social entrepreneurshipKreativ Tool Kid - social entrepreneurship
Kreativ Tool Kid - social entrepreneurship
Tyge Mortensen1.2K views
Aktionslæringsprocessen by LotteLone
AktionslæringsprocessenAktionslæringsprocessen
Aktionslæringsprocessen
LotteLone367 views
INNOVATION med TEORI-U samt EVALUERING oplæg v. Syddansk Universitet af Jakob... by Jakob Søndergaard
INNOVATION med TEORI-U samt EVALUERING oplæg v. Syddansk Universitet af Jakob...INNOVATION med TEORI-U samt EVALUERING oplæg v. Syddansk Universitet af Jakob...
INNOVATION med TEORI-U samt EVALUERING oplæg v. Syddansk Universitet af Jakob...
Jakob Søndergaard331 views
Kapitel 13: Socialisering i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 13: Socialisering i organisationerKapitel 13: Socialisering i organisationer
Kapitel 13: Socialisering i organisationer
Samfundslitteratur1.4K views
realkompetence og e-portfolio by Vidensemergens
realkompetence og e-portfoliorealkompetence og e-portfolio
realkompetence og e-portfolio
Vidensemergens346 views
Meningsskabende processer (Weick) by Betina Rennison
Meningsskabende processer (Weick) Meningsskabende processer (Weick)
Meningsskabende processer (Weick)
Betina Rennison39.4K views
Bevægelse, tænkning og orgaisation i professionelt arbejde, Psyche & Logos, 2... by Ole V. Rasmussen
Bevægelse, tænkning og orgaisation i professionelt arbejde, Psyche & Logos, 2...Bevægelse, tænkning og orgaisation i professionelt arbejde, Psyche & Logos, 2...
Bevægelse, tænkning og orgaisation i professionelt arbejde, Psyche & Logos, 2...
Ole V. Rasmussen996 views

More from Samfundslitteratur

Eksempler på quizspørgsmål by
Eksempler på quizspørgsmålEksempler på quizspørgsmål
Eksempler på quizspørgsmålSamfundslitteratur
43.1K views5 slides
Kapitel 24: Undersøgelsesmetoder by
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderKapitel 24: Undersøgelsesmetoder
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderSamfundslitteratur
2.8K views16 slides
Kapitel 22: Træning i kulturforståelse by
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseKapitel 22: Træning i kulturforståelse
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseSamfundslitteratur
587 views12 slides
Kapitel 18: Viden i netværk by
Kapitel 18: Viden i netværkKapitel 18: Viden i netværk
Kapitel 18: Viden i netværkSamfundslitteratur
864 views28 slides
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder by
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederKapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederSamfundslitteratur
571 views18 slides
Kapitel 16: Globalt lederskab by
Kapitel 16: Globalt lederskabKapitel 16: Globalt lederskab
Kapitel 16: Globalt lederskabSamfundslitteratur
613 views21 slides

More from Samfundslitteratur(20)

Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder by Samfundslitteratur
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederKapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Samfundslitteratur571 views
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationerKapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Samfundslitteratur706 views
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation by Samfundslitteratur
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikationKapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Samfundslitteratur272 views
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis by Samfundslitteratur
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksisKapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Samfundslitteratur405 views
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon by Samfundslitteratur
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefonKapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Samfundslitteratur284 views
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion by Samfundslitteratur
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktionKapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Samfundslitteratur1.2K views

Kapitel 19: Innovation og idéudvikling

 • 2. Indhold • Innovation og idéudvikling • Innovation • Kreativitet og viden • Idéer • Tre paradigmer for innovation • Paradigme 3: co-creation innovation • Kulturelle betingelser for idéudvikling • Trepartsstruktur og identitet • Den bisociative konstruktionsproces • Bisociationer • Eksempel på idéudvikling fra praksis • Best practice
 • 3. Innovation og idéudvikling • Det er igennem hverdagens handlinger, at organisationer opretholdes, og innovation opstår, og der ville ikke være virksomheder, hvis medlemmerne ikke udførte virksomheds-konstituerende handlinger (Cooren 2014). • Begrebet innovation stammer fra de latinske ord innovare og innovatio, der betyder henholdsvis fornyelse og fornyende, og det har almindeligvis to betydninger: Dels kan innovation bruges til at beskrive hele processen fra idé til ‘marked’, dels kan begrebet betyde, at en idé er blevet implementeret som noget reelt værdifuldt for nogen. • Innovationer begynder som regel med idéer, der skabes igennem kreative processer af interagerende medarbejdere i grupper eller teams. Derfor er den sociale idéudviklingsproces det egentlige omdrejnings- punkt i dette kapitel om innovation.
 • 4. Innovation • Den østrigske økonom Joseph Schumpeter regnes almindeligvis for innovationens teoretiske grundlægger i nyere tid. Mens han forstod innovationsprocessen som værdifuld, hvis den resulterede i økonomisk værdi (Schumpeter 1934), arbejder nyere innovationsteo- rier med et mere nuanceret værdibegreb, der ikke kun handler om økonomisk værdi • Når innovation forstås som fornyelse, konnoterer det imidlertid mest det, der også kaldes inkrementel innovation, hvilket betyder småforbedringer af det eksisterende. Disse småforbedringer har stor værdi, men ofte ønsker virksomheder sig også radikal innovation, hvilket betyder en forandring, der har større konsekvenser og ombryder eller omdefinerer noget eksisterende
 • 5. Kreativitet og viden • Kreativitet kommer etymologisk af latin creare og creatum, der betyder skabe og skabende. Kreativ er altså ikke noget, man er, men noget, man gør. • Viden er således en af de centrale byggesten i den kreative skabende proces, hvormed interagerende medarbejdere er i stand til over tid og gennem ofte kaotiske og snørklede processer at frembringe noget nyt af værdi. • Det er muligt at have kreative processer i en organisation uden at frembringe ny værdi, mens det omvendt ikke er muligt at skabe ny innovation uden en eller anden form for krea- tiv proces.
 • 6. Idéer • Idéer har forskellige faser og er langt oftere ‘blot’ forslag, der udvikles videre og videre som et bidrag til at løse en eller anden given problemstilling. • Idéer er ofte værdiladede beskrivelser, der polariseres som enten gode eller dårlige forslag af deltagerne (Clayman og Reisner 1998), og de behand- les som ‘mere interessante’, desto mere overraskende de er (Paulus og Nijstad 2003). Idéud- vikling kan derfor forstås som den interaktionelle skabelse af et forslag om, hvad nyt man kan gøre i fremtiden for (forhåbentligt) at skabe værdi (jf. Due 2014a).
 • 7. Tre paradigmer for innovation
 • 8. Paradigme 3: co-creation innovation • Paradigme 3 er ikke ledelsestomt, men innovationsledelsen er distribueret ud i netværket, og en del magt og kontrol er afgivet til de samskabende processer. Det betyder typisk også en forskydning fra at betragte in- novation alene som et indre og internt anliggende blandt medarbejdere til i højere grad også – helt fra starten – at involvere andre interessenter ‘uden for’ organisationen som med- skabere i en co- creation-proces (Humphreys og Grayson 2008).
 • 10. Kulturelle betingelser for idéudvikling • Kulturelle (jf. kapitel 2) forskelligheder og forventninger i forhold til talerret, brug af artefakter og teknologi osv. kan skabe ekstra barrierer for idéudvikling, ligesom sproglige misforståelser og manglende fælles kulturel referenceramme kan være hæmmende for idé- udvikling. Til gengæld kan disse forskelligheder også give en potentiel styrke til idéudvik- lingen, da nye idéer ofte opstår i spændingsfeltet mellem forskelligartet viden, erfaring, faglighed osv. (se fx Justesen 2007). • Noget af det særlige ved idéudviklingsprocesser, til forskel fra mange andre typer organisationsprocesser, er, at de ofte involverer en høj grad af uformel interaktion, idet frie associationer og vilde idéer får mere plads end på fx orienterings- eller beslutningsmøder. • Der er en række sociale udfordringer forbundet med idéudvikling, som overordnet knytter sig til socialt gruppepres og angst for at gøre eller sige noget dumt (se fx Paulus og Nijstad 2003). Disse mekanismer reproduceres igennem de daglige rutiniserede praksisser, og nye medarbejdere socialiseres hurtigt ind i disse.
 • 11. Trepartsstruktur og identitet • Trepartstruktur: Idéfremsættelse, idérespons (positiv/negativ) og idérespons-håndtering. • Handlinger under idéudvikling involverer på den måde også en del identitetsarbejde for at sikre, at samtalen kan fortsætte, uden at nogen taber ansigt (Go man 1967; Brown og Levinson 1987). • I forbindelse med idéudvikling eksisterer der altid et sådant identitetsarbejde, der blandt andet er kendetegnet ved en ejerskabsepistemologi (Due 2012). Det begreb dækker over det faktum, at der ofte er en sammenhæng mellem den fremsatte idé og idéfremsætteren, hvil- ket også kan kaldes for ‘idéejerskab’. Det betyder, at hvis en idé kritiseres, så kritiseres sam- tidig idéfremsætteren.
 • 12. Den bisociative konstruktionsproces • Den velkendte kreative brainstormmodel, som foreslået af grundlæggeren af PR- og reklamefirrmaet BBDO Alex F. Osborn (1953), involverer fremsættelse af mange idéer og derefter udvælgelse af nogle af de bedste idéer, udvikling af disse idéer og kombination af gode idéer til nye idéer. Men ofte bliver modellen misfortolket, så der primært kun er fokus på fremsættelsen af mange idéer og derpå udvælgelse – hvormed udvikling altså nedprioriteres. • Filoso en Arthur Koestler, der har udviklet begrebet bisociationer (Koestler 1964), forkla- rer, at når to eller ere forskellige ‘perceptionsmatricer’, hvilket kan være alle typer idéer og associationer, interagerer med hinanden, sker der noget nyt.
 • 13. Bisociationer • Det er en kobling af de to associationer ‘lampe’ og ‘stol’ i en bisociation, der tilsammen giver mere og andet end hver enkelt del isoleret set
 • 14. Eksempel på idéudvikling fra praksis • Deltagerne taler om design til hjemmesiden. Hans fremsætter en idé om at indføre en slidefunktion på forsiden af deres hjemmeside. Mens han sprogligt fremsætter idéen fra linje 6, viser han med hænderne foran skærmen, hvordan han forestiller sig, at elementerne (illustrerede babusjka-dukker) kan ‘slide’. • Fremsættelse af idéen sker som en sproglig og kropslig konstatering af, hvad man konkret kan gøre med designet på hjemmesiden.
 • 15. Best practice • Facilitering: Ideudvikling forløber bedst med god facilitering, der driver innovationen fremad (Ravn 2011). Facilitering betyder at hjælpe en proces på vej. • Krop og teknologi: Brug krop, gestik og de materielle ressourcer, der er i rummet, til at skabe idéer med. Tænkningen er netop informeret af den kropslige og visuelle erfaring af verden. Man taler om, at deltagerne ofloader tænkning (kognition) (Dror og Harnad 2008). • Forandringer og iscenesættelse: Lav skift i omgivelser, personer, perspektiver og viden. At blive revet ud af hverdagens rutine kan gøre en positiv forskel. • Forskellighed og konflikt: Søg diversitet og forskellighed. Mennesker søger som regel mod konsensus og konformitet. Det er en naturlig proces, som er blevet beskrevet som groupthink (Janis 1972; Sunstein og Hastie 2014). Men jo større diversitet, der er i en given gruppe, desto flere forskellige perspektiver på verden findes også.