Kapitel 10: Det fysiske kontor

S
SamfundslitteraturSamfundslitteratur
Det Fysiske Kontor
Kapitel 10
Thomas L.W. Toft og Esben Berg Nielsen
Indhold
• Det fysiske kontor i virksomheder og
organisationer
• Forskningen i kontorer
• Fysisk nærhed
• Organisationskultur
• Kontorlandskabet i de tre paradigmer
• Udfordringer i det åbne
kontorlandskab
• Vandhuller
• Status og signaler
• Kontoret i et globalt perspektiv
• Best practice
Det fysiske kontor i virksomheder og
organisationer:
• Medarbejderes ansigt til ansigt-
kommunikation og interaktion bliver
formet af de fysiske omgivelser på
kontoret.
• Via designet og indretningen kan kontoret
optimere eksisterende relationer og
samarbejde mellem medarbejderne samt
skabe helt nye kommunikationsmønstre i
virksomheden.
• Et godt kontormiljø skal både samle
medarbejderne som en samarbejdende
enhed, ligesom det skal understøtte
deres forskellige arbejdsaktiviteter.
Forskningen i kontorer
• Går tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, hvor man især interesserede sig
for de fysiske omgivelsers funktionelle betydning for medarbejdernes
produktivitet. Man var interesseret i at vide, om fx lys og varme kunne gøre
arbejdspladsen mere effektiv.
• Et kontormiljø består både af psykologiske, fysiske og sociale elementer og
processer.
• Man kan opdele et kontormiljø i tre hovedkomponenter:
Fysiske strukturer:
• Det arkitektoniske design af bygningen og dens beliggenhed.
• Placeringen af vægge, døre, vinduer, gange, lokaler og det generelle interiør.
• Dimensioneringen af de forskellige lokaler og typen af møblement.
Fysiske stimulanser:
• Visuelle stimuli i form af fx farver og objekter på kontoret som planter, papirer,
malerier, kaffekopper osv.
• Auditive stimuli i form af lyde og støj fra bl.a. telefoner, kolleger og diverse
maskiner.
• Dufte og lugte som fx kollegaens parfume, cigaretrøg, friske blomster eller
maden i kantinen.
• Belysningsforhold i form af vinduer og elektrisk lys.
• Temperatur og luftforhold
Symbolske artefakter:
• Aspekter af omgivelserne som bærer en betydning og kommunikerer
information om virksomheden og dens medarbejdere. Det kan i praksis være
alle elementer som fx møbeldesignet, indretningen, medarbejdernes
påklædning, farverne på væggene, hvorvidt der er tæppe på gulvet, ure på
Forskningen i kontorer
• Geosemiotikken: Medarbejderne samskaber kontorets funktioner og rolle
via deres verbale ytringer, diskurser og fysiske handlinger. Medarbejdernes
handlinger og samtaler bliver både begrænset og påvirket af det rumlige
layout.
• Arkitekturpsykologi: Kontoret har indflydelse på medarbejdernes adfærd
og velvære, herunder også deres indbyrdes kommunikation og interaktion.
Dvs. medarbejdernes handlinger og beslutninger er under påvirkning af
omgivelserne i det daglige .
• Kontoret kan enten understøtte eller besværliggøre kommunikation og
interaktion, alt efter hvordan flg. kernefaktorer tilgodeses: fysisk nærhed,
organisationskultur og fortrolighed.
Forskningen i kontorer
Fysisk nærhed
• De fysiske strukturer, dvs. barriere og afstande, har betydning for, hvem der
taler med hvem og hvor ofte.
• Jo større fysisk afstand, der er mellem medarbejderes skriveborde, jo
mindre vil de tale sammen.
• Når medarbejderne kan se hinanden, opleves det som nemmere at
kontakte hinanden.
• Dette gælder dog kun spontane samtaler, da aftalte samtaler, fx i form af
møder, altid vil finde sted, da de er en nødvendig del af arbejdsgangen i
virksomheder.
Organisationskultur
• Kulturen har betydning for, hvad medarbejderne oplever som acceptabel
opførsel på kontoret. Tillader kulturen ikke, at man taler sammen og
samarbejder ved skrivebordene eller falder i snak i tekøkkenerne, så vil
medarbejderne heller ikke gøre det.
• Ledelsen kan udvikle og styre kulturen i virksomheden i en ønsket retning
ved at italesætte, hvordan medarbejderne bør bruge omgivelserne, samtidig
med at ledelsen også selv aktivt bruger kontoret til at samarbejde og falde i
snak.
Kontorlandskabet i de tre paradigmer
1. Information = the American office plan
• Medarbejderne sidder på lange rækker af skriveborde med fronten mod
deres mellemleder, hvorigennem der skabes et rum for vertikal
envejskommunikation. Formålet med kontordesignet er at skabe de bedste
rammer for kontrol, korrektion og uddelegering af opgaver.
2. Dialog = Bürolandschaft
• Medarbejderne sidder ved øer af skriveborde sammen med ledelsen med et
minimum af skillevægge, hvorigennem der skabes rum for horisontal
tovejskommunikation. Formålet med kontordesignet er at give de bedste
rammer for intern interaktion og spontan dialog imellem de menige
medarbejdere såvel som med ledelsen.
3. Interaktion = Aktivitetskontoret
• Medarbejderne placerer sig, hvor de vil, alt efter deres arbejdsopgaver,
hvorigennem der skabes forskellige rum til forskellige aktiviteter og
interaktionsformer. Formålet med kontordesignet er at sætte de bedste
rammer for involvering og samarbejde på tværs af virksomheden.
Paradigme 1: Information
Paradigme 2: Dialog
Paradigme 3: Interaktion
Udfordringer i det åbne kontorlandskab
Støj og distraktion:
• Når kontoret er kendetegnet ved megen larm og bevægelse, udsættes
medarbejderne for en kognitiv overbelastning.
• Et trangt kontor med meget lidt plads mellem medarbejderne medfører
stressfølelsen crowding.
Fortrolighed:
• Manglende følelse af at kunne kommunikere fortroligt medfører bl.a. fald i
mus-samtaler.
• Jo flere vægge, som afskærmer medarbejderne fra deres kolleger, jo mere
fortrolighed vil de opleve.
• Behovet for fortrolighed afhænger af medarbejdernes kulturelle baggrund.
Nogle vil undgå at blive kigget over skulderen, andre har brug for at kunne
tale sammen uden at blive overhørt.
Vandhuller
• Vandhuller er samlingssteder på kontoret, hvor medarbejderne naturligt
søger hen i løbet af arbejdsdagen og falder i snak.
• Vandhuller er bl.a. tekøkkener, printerrum, kantinen, toiletter og
slikautomater.
• Jo mere trafikeret en vandhul er, desto flere medarbejdere vil falde i snak og
dele viden.
Vandhuller - eksempel på videndeling 1
Billede 1: Klaus, der arbejder i den juridiske
afdeling har sat sig ud ved højbordet i
tekøkkenet for at læse nogle dokumenter på
sin bærbar, mens han drikker en danskvand
fra køleskabet.
Billede 2: Lidt efter kommer først Jesper fra
strategiafdelingen og derefter Troels fra
økonomi også ud i tekøkkenet for at hente
kaffe.
Billede 3: Imens Troels venter på, at Jesper
er færdig med at bruge kaffeautomaten,
falder de to i snak om nogle kontrakter,
som Jesper arbejder på. Der skal nemlig
laves nogle vigtige prisberegninger.
Billede 4: Det overhører Klaus, mens han
sidder og læser, og han spørger nysgerrigt
ind til den viden, som Jesper har. Klaus er
nemlig i gang med at lave nogle
powerpoint-slides omkring netop regler
ved prisberegninger.
Billede 5: Mens Troels går tilbage til sit skrivebord,
fortsætter Klaus og Jesper deres videndeling. Klaus
viser Jesper sine powerpoint-slides, og mens Jesper
fortæller, skriver Klaus sin nye viden om prisberegning
ned.
Vandhuller - eksempel på videndeling 2
Billede 1: Lise fra salgsafdelingen er gået ud
i tekøkkenet for at lave sig en kop te. Kort tid
efter får hun selskab af David, der skal hente
et glas vand.
Billede 2: Da David får øjenkontakt med Lise,
hilser han og spørger, om det går godt. Lise
svarer ja og siger, at hun ikke har set David
længe.
Billede 3: David fortæller, at han har haft
meget travlt på det sidste, da han har fået
ansvar for nogle flere opgaver og derfor har
været en del ude af huset. Lise siger, at hun
også har meget at lave for tiden. Samtalen
fortsætter sådan frem og tilbage i godt to
min., hvorefter David tager initiativ til, at de
fortsætter ved højbordet i midten
Billede 4: Den indledende smalltalk om,
hvordan det går, har nu udviklet sig til
videndeling, hvor Lise giver ud af sine
erfaringer med, hvordan man balancerer
arbejdsliv og familieliv.
Billede 6: Mathias vælger at spise bananen i
tekøkkenet, mens han lytter til Lise og Davids
samtale. Da han pludselig kommenterer på
Lises erfaringer, bliver han nu en del af
videndelingen om balancen mellem
arbejdsliv og familieliv.
Billede 5: Knap tre min. senere kommer
Mathias fra samme afdeling som Lise og
David også ud i tekøkkenet. Mathias tager en
banan fra frugtskålen på højbordet, hvor han
samtidig også overhører Lise og Davids
samtale.
• Øvelse: Vandhuller i praksis
- Observer, hvordan tekøkkenerne på jeres uddannelsessted får folk til at
falde i snak. Hvad kan fx være grunden til, at medarbejdere/studerende
ikke møder hinanden derude? Hvordan kunne man re-designe
tekøkkenerne, så de kunne fungere (bedre) som vandhuller?
Vandhuller
Status og signaler
• Medarbejdere dekorerer ofte deres skrivebord, så det signalerer deres
personlighed og status i virksomheden.
• Typiske statusmarkører er fx størrelsen på og kvaliteten af medarbejderens
møblement samt vinduesplads.
• I lande med en flad organisationsstruktur er statusmarkørerne ofte mere
subtile. Fx farven på skrivebordet.
• Øvelse: Udsmykning af skriveborde
– Gå rundt på de ansattes kontorer på jeres uddannelsessted og
fotografer deres skriveborde. Har medarbejderne udsmykket deres
skriveborde? Hvad siger skrivebordene om medarbejderne?
Status og signaler
Kontoret i et globalt perspektiv
• I designet og indretningen af kontoret må ledelsen tage udgangspunkt i det
specifikke land og dennes nationalkultur, som virksomheden skal indgå i.
• Kontortyperne inden for de tre paradigmer optræder alle rundt om i verden,
fordi de netop passer til den kultur og tradition for at arbejde og opføre sig i
virksomheder, som er herskende i det pågældende land.
• For medarbejdere i en række lande fungerer kontoret også som en form for
andet hjem. Her vil mulighederne for adspredelse og socialisering på
kontoret have indflydelse på, hvorvidt medarbejderne finder arbejdspladsen
attraktiv eller eller ej.
Best Practice
Et hensigtsmæssigt kontormiljø kan inkludere:
• Aktivitets- og stillezone
• Valgfrie siddepladser og ryddede skriveborde
• Forskellige mødesteder
• Tekøkkener indrettet til spontan videndeling
• Lydabsorberende materialer, komfortable og justerbare møbler samt gode
IT-faciliteter
1 of 22

Recommended

IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Atea by
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- AteaIT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- Atea
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- AteaWestern Norway Research Institute
615 views27 slides
Arbejdsmiljø by
ArbejdsmiljøArbejdsmiljø
Arbejdsmiljøkristoffer
890 views5 slides
Formålsdrevet ledelse med UNBOSS i praksis - 2015-02-24 - DJØF IDA Århus - h... by
Formålsdrevet ledelse med UNBOSS i praksis - 2015-02-24 - DJØF IDA Århus - h...Formålsdrevet ledelse med UNBOSS i praksis - 2015-02-24 - DJØF IDA Århus - h...
Formålsdrevet ledelse med UNBOSS i praksis - 2015-02-24 - DJØF IDA Århus - h...Erik Korsvik Østergaard
844 views40 slides
Formålsdrevet ledelse med UNBOSS - intro, tools, cases, erfaringer by
Formålsdrevet ledelse med UNBOSS - intro, tools, cases, erfaringerFormålsdrevet ledelse med UNBOSS - intro, tools, cases, erfaringer
Formålsdrevet ledelse med UNBOSS - intro, tools, cases, erfaringerErik Korsvik Østergaard
616 views46 slides

More Related Content

Similar to Kapitel 10: Det fysiske kontor

Arbejdsmiljø by
ArbejdsmiljøArbejdsmiljø
Arbejdsmiljøkristoffer
179 views7 slides
Nis Kjær, Workshop, Godt psykisk arbejdsmiljø by
Nis Kjær, Workshop, Godt psykisk arbejdsmiljøNis Kjær, Workshop, Godt psykisk arbejdsmiljø
Nis Kjær, Workshop, Godt psykisk arbejdsmiljøArbejdsmiljøNET
5K views27 slides
2014 11-27 - wemind handout by
2014 11-27 - wemind handout2014 11-27 - wemind handout
2014 11-27 - wemind handoutErik Korsvik Østergaard
381 views42 slides
Død over indbakken by
Død over indbakkenDød over indbakken
Død over indbakkenFrank Helbo Christensen
217 views24 slides
Effective Virtuelle teams by
Effective Virtuelle teamsEffective Virtuelle teams
Effective Virtuelle teamsJohnny Ryser
448 views16 slides
Visioner og dilemmaer i udvikling af pædagogisk-digital strategi (i EUD) by
Visioner og dilemmaer i udvikling af pædagogisk-digital strategi (i EUD)Visioner og dilemmaer i udvikling af pædagogisk-digital strategi (i EUD)
Visioner og dilemmaer i udvikling af pædagogisk-digital strategi (i EUD)Marianne Riis
327 views23 slides

Similar to Kapitel 10: Det fysiske kontor(15)

Arbejdsmiljø by kristoffer
ArbejdsmiljøArbejdsmiljø
Arbejdsmiljø
kristoffer179 views
Nis Kjær, Workshop, Godt psykisk arbejdsmiljø by ArbejdsmiljøNET
Nis Kjær, Workshop, Godt psykisk arbejdsmiljøNis Kjær, Workshop, Godt psykisk arbejdsmiljø
Nis Kjær, Workshop, Godt psykisk arbejdsmiljø
ArbejdsmiljøNET5K views
Effective Virtuelle teams by Johnny Ryser
Effective Virtuelle teamsEffective Virtuelle teams
Effective Virtuelle teams
Johnny Ryser448 views
Visioner og dilemmaer i udvikling af pædagogisk-digital strategi (i EUD) by Marianne Riis
Visioner og dilemmaer i udvikling af pædagogisk-digital strategi (i EUD)Visioner og dilemmaer i udvikling af pædagogisk-digital strategi (i EUD)
Visioner og dilemmaer i udvikling af pædagogisk-digital strategi (i EUD)
Marianne Riis327 views
31.pptx by Rikke12
31.pptx31.pptx
31.pptx
Rikke12404 views
Videnarbejde og arbejdsliv - Henrik Rosenstjerne by HumanConsult
Videnarbejde og arbejdsliv - Henrik RosenstjerneVidenarbejde og arbejdsliv - Henrik Rosenstjerne
Videnarbejde og arbejdsliv - Henrik Rosenstjerne
HumanConsult732 views
Vinterinternat2013 kompetenceudvikling jette_ditte by dittejessing
Vinterinternat2013 kompetenceudvikling jette_ditteVinterinternat2013 kompetenceudvikling jette_ditte
Vinterinternat2013 kompetenceudvikling jette_ditte
dittejessing448 views
20. april .pptx by Rikke12
20. april .pptx20. april .pptx
20. april .pptx
Rikke12349 views
Et rum er ikke blot et rum: Biblioteket som sted og hvorfor det gør en forskel by Christian Lauersen
Et rum er ikke blot et rum: Biblioteket som sted og hvorfor det gør en forskelEt rum er ikke blot et rum: Biblioteket som sted og hvorfor det gør en forskel
Et rum er ikke blot et rum: Biblioteket som sted og hvorfor det gør en forskel

More from Samfundslitteratur

Eksempler på quizspørgsmål by
Eksempler på quizspørgsmålEksempler på quizspørgsmål
Eksempler på quizspørgsmålSamfundslitteratur
43.1K views5 slides
Kapitel 24: Undersøgelsesmetoder by
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderKapitel 24: Undersøgelsesmetoder
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderSamfundslitteratur
2.8K views16 slides
Kapitel 22: Træning i kulturforståelse by
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseKapitel 22: Træning i kulturforståelse
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseSamfundslitteratur
587 views12 slides
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningSamfundslitteratur
349 views17 slides
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingSamfundslitteratur
1K views27 slides
Kapitel 19: Innovation og idéudvikling by
Kapitel 19: Innovation og idéudviklingKapitel 19: Innovation og idéudvikling
Kapitel 19: Innovation og idéudviklingSamfundslitteratur
479 views15 slides

More from Samfundslitteratur(20)

Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by Samfundslitteratur
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Samfundslitteratur349 views
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by Samfundslitteratur
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder by Samfundslitteratur
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederKapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Samfundslitteratur571 views
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser by Samfundslitteratur
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserKapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 13: Socialisering i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 13: Socialisering i organisationerKapitel 13: Socialisering i organisationer
Kapitel 13: Socialisering i organisationer
Samfundslitteratur1.4K views
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationerKapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Samfundslitteratur706 views
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation by Samfundslitteratur
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikationKapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Samfundslitteratur272 views
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis by Samfundslitteratur
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksisKapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Samfundslitteratur405 views
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon by Samfundslitteratur
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefonKapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Samfundslitteratur284 views
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion by Samfundslitteratur
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktionKapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Samfundslitteratur1.2K views

Kapitel 10: Det fysiske kontor

 • 1. Det Fysiske Kontor Kapitel 10 Thomas L.W. Toft og Esben Berg Nielsen
 • 2. Indhold • Det fysiske kontor i virksomheder og organisationer • Forskningen i kontorer • Fysisk nærhed • Organisationskultur • Kontorlandskabet i de tre paradigmer • Udfordringer i det åbne kontorlandskab • Vandhuller • Status og signaler • Kontoret i et globalt perspektiv • Best practice
 • 3. Det fysiske kontor i virksomheder og organisationer: • Medarbejderes ansigt til ansigt- kommunikation og interaktion bliver formet af de fysiske omgivelser på kontoret. • Via designet og indretningen kan kontoret optimere eksisterende relationer og samarbejde mellem medarbejderne samt skabe helt nye kommunikationsmønstre i virksomheden. • Et godt kontormiljø skal både samle medarbejderne som en samarbejdende enhed, ligesom det skal understøtte deres forskellige arbejdsaktiviteter.
 • 4. Forskningen i kontorer • Går tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, hvor man især interesserede sig for de fysiske omgivelsers funktionelle betydning for medarbejdernes produktivitet. Man var interesseret i at vide, om fx lys og varme kunne gøre arbejdspladsen mere effektiv. • Et kontormiljø består både af psykologiske, fysiske og sociale elementer og processer. • Man kan opdele et kontormiljø i tre hovedkomponenter:
 • 5. Fysiske strukturer: • Det arkitektoniske design af bygningen og dens beliggenhed. • Placeringen af vægge, døre, vinduer, gange, lokaler og det generelle interiør. • Dimensioneringen af de forskellige lokaler og typen af møblement. Fysiske stimulanser: • Visuelle stimuli i form af fx farver og objekter på kontoret som planter, papirer, malerier, kaffekopper osv. • Auditive stimuli i form af lyde og støj fra bl.a. telefoner, kolleger og diverse maskiner. • Dufte og lugte som fx kollegaens parfume, cigaretrøg, friske blomster eller maden i kantinen. • Belysningsforhold i form af vinduer og elektrisk lys. • Temperatur og luftforhold Symbolske artefakter: • Aspekter af omgivelserne som bærer en betydning og kommunikerer information om virksomheden og dens medarbejdere. Det kan i praksis være alle elementer som fx møbeldesignet, indretningen, medarbejdernes påklædning, farverne på væggene, hvorvidt der er tæppe på gulvet, ure på Forskningen i kontorer
 • 6. • Geosemiotikken: Medarbejderne samskaber kontorets funktioner og rolle via deres verbale ytringer, diskurser og fysiske handlinger. Medarbejdernes handlinger og samtaler bliver både begrænset og påvirket af det rumlige layout. • Arkitekturpsykologi: Kontoret har indflydelse på medarbejdernes adfærd og velvære, herunder også deres indbyrdes kommunikation og interaktion. Dvs. medarbejdernes handlinger og beslutninger er under påvirkning af omgivelserne i det daglige . • Kontoret kan enten understøtte eller besværliggøre kommunikation og interaktion, alt efter hvordan flg. kernefaktorer tilgodeses: fysisk nærhed, organisationskultur og fortrolighed. Forskningen i kontorer
 • 7. Fysisk nærhed • De fysiske strukturer, dvs. barriere og afstande, har betydning for, hvem der taler med hvem og hvor ofte. • Jo større fysisk afstand, der er mellem medarbejderes skriveborde, jo mindre vil de tale sammen. • Når medarbejderne kan se hinanden, opleves det som nemmere at kontakte hinanden. • Dette gælder dog kun spontane samtaler, da aftalte samtaler, fx i form af møder, altid vil finde sted, da de er en nødvendig del af arbejdsgangen i virksomheder.
 • 8. Organisationskultur • Kulturen har betydning for, hvad medarbejderne oplever som acceptabel opførsel på kontoret. Tillader kulturen ikke, at man taler sammen og samarbejder ved skrivebordene eller falder i snak i tekøkkenerne, så vil medarbejderne heller ikke gøre det. • Ledelsen kan udvikle og styre kulturen i virksomheden i en ønsket retning ved at italesætte, hvordan medarbejderne bør bruge omgivelserne, samtidig med at ledelsen også selv aktivt bruger kontoret til at samarbejde og falde i snak.
 • 9. Kontorlandskabet i de tre paradigmer 1. Information = the American office plan • Medarbejderne sidder på lange rækker af skriveborde med fronten mod deres mellemleder, hvorigennem der skabes et rum for vertikal envejskommunikation. Formålet med kontordesignet er at skabe de bedste rammer for kontrol, korrektion og uddelegering af opgaver. 2. Dialog = Bürolandschaft • Medarbejderne sidder ved øer af skriveborde sammen med ledelsen med et minimum af skillevægge, hvorigennem der skabes rum for horisontal tovejskommunikation. Formålet med kontordesignet er at give de bedste rammer for intern interaktion og spontan dialog imellem de menige medarbejdere såvel som med ledelsen. 3. Interaktion = Aktivitetskontoret • Medarbejderne placerer sig, hvor de vil, alt efter deres arbejdsopgaver, hvorigennem der skabes forskellige rum til forskellige aktiviteter og interaktionsformer. Formålet med kontordesignet er at sætte de bedste rammer for involvering og samarbejde på tværs af virksomheden.
 • 10. Paradigme 1: Information Paradigme 2: Dialog Paradigme 3: Interaktion
 • 11. Udfordringer i det åbne kontorlandskab Støj og distraktion: • Når kontoret er kendetegnet ved megen larm og bevægelse, udsættes medarbejderne for en kognitiv overbelastning. • Et trangt kontor med meget lidt plads mellem medarbejderne medfører stressfølelsen crowding. Fortrolighed: • Manglende følelse af at kunne kommunikere fortroligt medfører bl.a. fald i mus-samtaler. • Jo flere vægge, som afskærmer medarbejderne fra deres kolleger, jo mere fortrolighed vil de opleve. • Behovet for fortrolighed afhænger af medarbejdernes kulturelle baggrund. Nogle vil undgå at blive kigget over skulderen, andre har brug for at kunne tale sammen uden at blive overhørt.
 • 12. Vandhuller • Vandhuller er samlingssteder på kontoret, hvor medarbejderne naturligt søger hen i løbet af arbejdsdagen og falder i snak. • Vandhuller er bl.a. tekøkkener, printerrum, kantinen, toiletter og slikautomater. • Jo mere trafikeret en vandhul er, desto flere medarbejdere vil falde i snak og dele viden.
 • 13. Vandhuller - eksempel på videndeling 1 Billede 1: Klaus, der arbejder i den juridiske afdeling har sat sig ud ved højbordet i tekøkkenet for at læse nogle dokumenter på sin bærbar, mens han drikker en danskvand fra køleskabet. Billede 2: Lidt efter kommer først Jesper fra strategiafdelingen og derefter Troels fra økonomi også ud i tekøkkenet for at hente kaffe.
 • 14. Billede 3: Imens Troels venter på, at Jesper er færdig med at bruge kaffeautomaten, falder de to i snak om nogle kontrakter, som Jesper arbejder på. Der skal nemlig laves nogle vigtige prisberegninger. Billede 4: Det overhører Klaus, mens han sidder og læser, og han spørger nysgerrigt ind til den viden, som Jesper har. Klaus er nemlig i gang med at lave nogle powerpoint-slides omkring netop regler ved prisberegninger. Billede 5: Mens Troels går tilbage til sit skrivebord, fortsætter Klaus og Jesper deres videndeling. Klaus viser Jesper sine powerpoint-slides, og mens Jesper fortæller, skriver Klaus sin nye viden om prisberegning ned.
 • 15. Vandhuller - eksempel på videndeling 2 Billede 1: Lise fra salgsafdelingen er gået ud i tekøkkenet for at lave sig en kop te. Kort tid efter får hun selskab af David, der skal hente et glas vand. Billede 2: Da David får øjenkontakt med Lise, hilser han og spørger, om det går godt. Lise svarer ja og siger, at hun ikke har set David længe.
 • 16. Billede 3: David fortæller, at han har haft meget travlt på det sidste, da han har fået ansvar for nogle flere opgaver og derfor har været en del ude af huset. Lise siger, at hun også har meget at lave for tiden. Samtalen fortsætter sådan frem og tilbage i godt to min., hvorefter David tager initiativ til, at de fortsætter ved højbordet i midten Billede 4: Den indledende smalltalk om, hvordan det går, har nu udviklet sig til videndeling, hvor Lise giver ud af sine erfaringer med, hvordan man balancerer arbejdsliv og familieliv.
 • 17. Billede 6: Mathias vælger at spise bananen i tekøkkenet, mens han lytter til Lise og Davids samtale. Da han pludselig kommenterer på Lises erfaringer, bliver han nu en del af videndelingen om balancen mellem arbejdsliv og familieliv. Billede 5: Knap tre min. senere kommer Mathias fra samme afdeling som Lise og David også ud i tekøkkenet. Mathias tager en banan fra frugtskålen på højbordet, hvor han samtidig også overhører Lise og Davids samtale.
 • 18. • Øvelse: Vandhuller i praksis - Observer, hvordan tekøkkenerne på jeres uddannelsessted får folk til at falde i snak. Hvad kan fx være grunden til, at medarbejdere/studerende ikke møder hinanden derude? Hvordan kunne man re-designe tekøkkenerne, så de kunne fungere (bedre) som vandhuller? Vandhuller
 • 19. Status og signaler • Medarbejdere dekorerer ofte deres skrivebord, så det signalerer deres personlighed og status i virksomheden. • Typiske statusmarkører er fx størrelsen på og kvaliteten af medarbejderens møblement samt vinduesplads. • I lande med en flad organisationsstruktur er statusmarkørerne ofte mere subtile. Fx farven på skrivebordet.
 • 20. • Øvelse: Udsmykning af skriveborde – Gå rundt på de ansattes kontorer på jeres uddannelsessted og fotografer deres skriveborde. Har medarbejderne udsmykket deres skriveborde? Hvad siger skrivebordene om medarbejderne? Status og signaler
 • 21. Kontoret i et globalt perspektiv • I designet og indretningen af kontoret må ledelsen tage udgangspunkt i det specifikke land og dennes nationalkultur, som virksomheden skal indgå i. • Kontortyperne inden for de tre paradigmer optræder alle rundt om i verden, fordi de netop passer til den kultur og tradition for at arbejde og opføre sig i virksomheder, som er herskende i det pågældende land. • For medarbejdere i en række lande fungerer kontoret også som en form for andet hjem. Her vil mulighederne for adspredelse og socialisering på kontoret have indflydelse på, hvorvidt medarbejderne finder arbejdspladsen attraktiv eller eller ej.
 • 22. Best Practice Et hensigtsmæssigt kontormiljø kan inkludere: • Aktivitets- og stillezone • Valgfrie siddepladser og ryddede skriveborde • Forskellige mødesteder • Tekøkkener indrettet til spontan videndeling • Lydabsorberende materialer, komfortable og justerbare møbler samt gode IT-faciliteter