Kapitel 18: Viden i netværk

S
SamfundslitteraturSamfundslitteratur
Viden i netværk
Kapitel 18
Emil Hovøre Andersen, Mathias Nick Andersen og Thomas Refstrup
Dünweber
Indhold
• Introduktion
• Forskningen i vidensdeling
• Organisationer som netværk
• Hvad viden er, og hvordan den
skabes
• Data, information og viden
• Tavs og eksplicit viden
• Eksempel
• Skabelse af viden
• Vidensdeling i et historisk perspektiv
• Viden i organisationer
• Vidensdeling i praksis
• Vidensmanagement
• Best practice
• Øvelse
Introduktion
● Internationale virksomheder og organisationer er i stigende grad nødsaget til
at fokusere og arbejde aktivt med vidensdeling.
● Det er de, fordi de navigerer i en omskiftelig og globaliseret hverdag, hvor
vidensdelingsprocessen kompliceres af forskellige faktorer, såsom:
○ Fysisk afstand
○ Mental afstand
○ Tidszoneforskydning
○ Forskellige (organisations)kulturer
Forskningen i vidensdeling
● Der er tre niveauer inden for forskningen, hvor der i forbindelse med hvert
niveau fremhæves elementer af særlig betydning for den måde vidensdeling
udspiller sig i organisationen. De tre niveauer er:
○ Et organisatorisk niveau (makroniveau)
→ Særligt fokus på organisationskultur; fordrer kulturen fx tillid, skaber
den engagement, og er der kultur for incitamenter.
○ Et teamniveau (mezzoniveau)
→ Særligt fokus på et teams opbygning og karakteristika, såsom;
graden af stærke relationer, sammenhængskraft og kendskab (fælles
historie).
○ Et medarbejderniveau (mikroniveau)
→ Særligt fokus på individuelle præferencer, incitamenter, værdier og
motivation.
Organisationer som netværk
• Organisationer kan forstås som netværk af selvorganiserende og
selvregulerende komponenter bestående af humane og nonhumane aktører
(Bennet og Bennet 2004)
• Aktørerne i organisationen forsøger hver især at maksimere egne mål, men
opererer samtidig i henhold til fælles regler og kontekst
• Aktør-netværksteori (ANT) sætter især fokus på dette netværksorienterede
perspektiv på organisationen (Latour 2005)
• Viden skal i et netværksperspektiv af organisationen ikke forstås som noget
der bor i den enkelte person eller computer, men ud fra de fællesskaber, den
konstrueres ud fra og indlejres i.
Organisationer som netværk
Netværket består i samskabelse og meningstilskrivelse af ethvert vigtigt
knudepunkt via både humane og nonhumane aktører (Due m.fl. 2016).
Organisationer som netværk
• Det er vigtigt at forstå relationen mellem organisationens praksisfællesskaber,
og hvordan viden deles imellem disse. Her taler man om svage, stærke og
potentielle relationer (Granovetter 1973; McAfee 2009).
• Svage relationer
o kendetegnes ved relationer mellem personer eller praksisfællesskaber,
der kun interagerer lejlighedsvist. Det er gennem disse relationer, at ny
viden ofte udveksles og nye perspektiver introduceres til ellers normalt
homogene praksisfællesskaber og grupper i organisationen.
• Stærke relationer
o kendetegnes ved relationer mellem personer eller praksisfællesskaber,
der interagerer ofte. Det er i disse relationer at udveksling af især
kompleks viden understøttes. Viden der udveksles mellem stærke
relationer er ofte også redundant, da individerne har tendens til at være
ens og derfor ligger inde med den samme viden. I stærke relationer
forventes også en højere grad af gensidig vidensdeling.
Organisationer som netværk
• Potentielle relationer
o kendetegnes ved de relationer, som endnu ikke eksisterer. Det er
relevant at have et fokus på at tydeliggøre de potentielle relationer
mellem aktører i organisationen, for at der kan dannes nye svage og/eller
stærke relationer, hvorigennem viden kan udveksles.
Hvad viden er, og hvordan den skabes
● Data forstås som objektive verificerbare fakta, der ikke i sig selv har nogen
mening eller noget formål. Data er derfor uafhængig af kontekst og kan
videreføres fra en kontekst til en anden.
● Information forstås i forlængelse som analyseret og bearbejdet data med det
formål at fremkalde en form for ændring eller forståelse gennem formidling eller
interaktion. Information udtrykker bearbejdet data, der er blevet analyseret og
kontekstualiseret, så data kan formidles på en meningsfuld måde.
● Viden ses her som det sidste led i processen, hvor data og information tolkes på
baggrund af individets eller organisationens værdier og erfaringsmæssige
forståelsesramme og dermed bliver til viden.
Data, Information og viden
Tavs og eksplicit viden
I forståelsen af organisatorisk viden er opdelingen mellem tavs viden og eksplicit
viden central for at kunne beskrive, hvordan forskellige former for viden kommer
til udtryk (Polanyi, 1967).
● Eksplicit viden er viden, der nemt kan italesættes, udbredes og tilgås af
andre personer.
○ Eksempler på eksplicit viden er den type oplysninger, man finder i
guidelines for kundepleje, introduktioner til hvordan man bruger IP-
telefonen, manualer til hvordan klagesager behandles, osv.
Tavs og eksplicit viden
• Tavs viden er den form for viden, som oparbejdes gennem erfaring ved at
deltage i den rutiniserede praksis i organisationen. Den kan ses som en know-
how og know-why, altså medarbejderens intuitive eller kropslige viden om,
hvordan en bestemt opgave bedst løses.
○ I internationale virksomheder kan den tavse viden fx komme til udtryk,
når medarbejdere fra en afdeling besøger en anden: En leder, der fx i
London ved præcis, hvordan vedkommende skal hilse og socialisere, og
hvordan man her agerer på et møde, eller hvad man kan tillade sig at
lave sjov med, kan føle sig helt på glatis, når kollegerne i Manila som
noget helt naturligt agerer helt anderledes, end han eller hun er vant til –
fx griner af andre ting osv.
Eksempel:
Eksempel 1: Tavs viden om ‘den gode historie’ på nyhedsredaktionen
Fra et studie af professionel praksis i en nyhedsorganisation (Gravengaard og
Rimestad 2015) har vi plukket følgende eksempel, hvor to professionelle
meget indforstået taler om ’en god historie’ – uden eksplicit at italesætte, hvad
en god historie egentlig er. I stedet bruges det meget indforståede ord:
”noget”, som i praksis kommer til at indeholde al den tavse viden, de to
professionelle har om, hvad en god historie er.
Eksemplet er fra en tv-redaktion 15 minutter inden deadline på dagens
første nyhedsudsendelse, hvor redaktøren beder en journalistpraktikant
tjekke, at der ikke er kommet nogle nye nyheder fra nyhedsbureauet Ritzau,
som de burde have inkluderet i nyhedsudsendelsen:
Eksempel:
Redaktøren: ”Gider du ikke lige rulle lidt på Ritzau, for at sikre,
at der ikke er noget, vi har overset?”
Praktikant: ”Jo, det skal jeg nok”
To minutter efter
Redaktør: ”Var der noget på Ritzau?”
Praktikant: ”Nej… Altså der var noget, men ikke noget til os”
For en ikke-indviet og for en helt ny medarbejder vil denne ordveksling og
indforståetheden måske ikke give mening, men fordi redaktøren og den
erfarne journalistpraktikant har en fælles tavs ekspertviden om, hvad en god
historie er, er det nok for dem at have denne korte ordveksling.
Skabelse af viden
● SECI-modellen (Nonaka &
Takeuchi, 1995), på dansk
kendt som vidensspiralen,
tager udgangspunkt i, at ny
viden skabes gennem
interaktionen mellem
eksisterende tavs og
eksplicit viden.
● Modellen kortlægger fire
vidensdimensioner, som
tager højde for viden og
videnskabelsens dynamiske
natur.
Vidensdeling i et historisk perspektiv
• Den historiske udvikling i måden, man har håndteret vidensdeling i
virksomheder og organisationer kan sættes i relation til de tre
kommunikationsparadigmer (kapitel 4).
Vidensdeling i et historisk perspektiv - paradigme 1
• Kommunikation og vidensdeling mellem ansatte i dette paradigme er styret af faste hierarkier og
siloer, så vidensdeling som regel foregår top-down. Er i høj grad blevet praktiseret op igennem
80’erne og 90’erne og praktiseres til stadighed i mange moderne topstyrede og hierarkiske
organisationer (Tett 2015).
• Fokus er på stram og centraliseret styring af information, så den rette viden når ud til relevante
medarbejdere.
• Resultatet er ofte såkaldte vidensdelingssiloer, hvor forskellige afdelinger og specialiserede dele af
organisationen ikke deler viden på tværs.
• Vidensdeling i paradigme 1 lægger især vægt på knowledge repositories, der er systemer til statisk
opsamling og opbevaring af viden (Kankanhalli m.fl. 2005).
• Vidensudveksling i paradigme 1 finder ofte sted i kanaler, som e-mail eller instant messaging.
Dermed begrænses vidensdelingen til en-til-en kanaler.
Vidensdeling i et historisk perspektiv - paradigme 2
• Kommunikation og vidensdeling mellem ansatte i dette paradigme er fortsat styret af faste hierarkier
og siloer, men anerkender vigtigheden af feedback opad i organisationen (Alavi og Leidner 1999;
Takeuchi og Nonaka 1995).
• Teknologier og processer, der faciliterer vidensdeling horisontalt og vertikalt begynder at blive
implementeret.
• Uformelle sociale rammer, bliver anerkendt som vigtige for vidensdeling i organisationen. fx
afholdes uformelle præ-møder mellem leder og medarbejder, til at indsamle feedback inden mere
formelle møder, hvor der kan være mange mødedeltagere
• Medarbejderudviklingssamtalen (MUS), ledelsesevalueringer og “town-hall”-møder er et gængse
eksempler på formel feedback og vidensdeling i paradigme 2
• Metoder til udvinding af tavs viden bliver også anerkendt. Her er “sidemandslære” især en udbredt
metode til at forstå det arbejde, der enten senere skal udføres eller forbedres af observatøren
Vidensdeling i et historisk perspektiv - paradigme 3
• Kommunikation og vidensdeling mellem ansatte i dette paradigme foregår både vertikalt og
horisontalt, såvel formelt som uformelt. Dette paradigme har især set sin opblomstring i takt
udbredelsen af sociale web 2.0 teknologier i 00’erne (McAfee 2009).
• Ledelsesmæssigt er der her især fokus på værdien af uformelle vidensdelingsprocesser, der ofte
opstår mellem stærke, svage og potentielle relationer i og på tværs af praksisfællesskaber. Det
handler om hvordan man bedst muligt sikrer, at viden frit kan flyde gennem organisationen, så man
kan tilpasse sig organisationens omskiftelige situation.
• Gennem såkaldte Enterprise 2.0-teknologier deles viden både en-til-en og en-til-mange, som i de to
foregående paradigmer, men den kan også deles mange-til-mange i virtuelt forbundne netværk. Det
giver et udgangspunkt for mere fri og transparent vidensdeling
• I dette paradigme bliver det langt nemmere at indrette sig i nye konstellationer på tværs af
praksisfællesskaber, hvis det er nødvendigt for et givent vidensdelingsbehov
Viden i organisationer
Viden har aldrig været vigtigere og flere organisationer investerer systematisk i
den.
Det handler for en organisation helt grundlæggende om, at omskiftelighed i
markedet og den teknologiske udvikling foregår i så højt et tempo, at
organisationen i dag ikke har tid til at skulle skabe eller genskabe viden, der
allerede findes i organisationen (Dalkir, 2013).
“The only sustainable advance a firm has comes from what it collectively knows,
how efficiently it uses what it knows, and how readily it acquires and uses new
knowledge.” (Davenport og Prusak 1998: xv)
To perspektiver på
organisationens
arbejde med
viden:
Vidensdeling i praksis
Med udgangspunkt i forståelsen af organisationen som et netværk befinder selve
tanken om netværkets samskabelse af viden sig i paradigme 3.
Her er den primære forskel en øget opmærksomhed på den sociale interaktions
centrale rolle i effektiv vidensdeling.
Fokus for vidensdelingen bliver derfor i stigende grad på at understøtte den
sociale interaktion i praksisfællesskaber og det organisatoriske netværk både
kulturelt og teknologisk, frem for paradigme 1’s informationscentrerede tilgang,
med effektiv indkodning, opbevaring og tilgængelighed til information og viden
som prioritet.
I praksis er de færreste organisationer dog styret udelukkende af den ene af de tre
tilgange, men kombinerer i stedet med udgangspunkt i organisationens struktur,
strategi og kultur.
Vidensmanagement
På tværs af de tre paradigmer er det vigtigt, at der findes en strategi og
ledelsestilgang for organisationens vidensdeling, og uanset om organisationen er
hierarkisk eller flad, fremhæver Wiig (1993), at organisationen bør forholde sig til
vidensdeling ud fra tre perspektiver:
• Forretningsperspektivet: Topledelsens skal have en klar strategi for sin
vidensdeling fx mere innovation eller genbrug af viden.
• Managementperspektivet: Tilrettelæggelse og prioritering af indsatsområder
på baggrund af organisationens kultur, værdier og normer.
• Hands-on-perspektivet: Hvordan skal man som organisation understøtte
vidensdelingen med fx teknologi, og hvordan skal arbejdet udføres for at
kunne være på linje med den overordnede strategi?
Best practice
Faserne i vidensdeling:
Tre overordnede faser i vidensdeling kan gives som et billede på den cyklus viden
naturligt bevæger sig igennem organisationen på:
1. Skabelse og indfangelse
2. Deling og udbredelse
3. Tilegnelse og brug
For effektivt at facilitere vidensdeling i praksis, bør man derfor sørge for, at alle tre
faser i videnscyklussen understøttes af organisationen. Her kan processer for ens
vidensdeling samt det rette valg af teknologi gøre en stor forskel. Eksempler
kunne være en model for projektudførelse eller et introprogram for nye
medarbejdere
Best practice: Teknologien til vidensdeling
Organisationer bør finde effektive teknologiske kanaler og platforme til deling af
viden. Et vigtigt element i paradigme 3 er at synliggøre interaktionerne i den
løbende vidensdeling for at skabe såkaldt mutual awareness. Dette gør
vidensdelingsplatforme, fx et socialt netværk, langt bedre end en
vidensdelingskanal som fx e-mail. Organisationen bør prioritere på baggrund af
strategi og kulturel kontekst, så midlerne understøtter målet bedst muligt.
Best practice: Teknologien til vidensdeling
Vidensdelingsteknologier kan
evalueres ved hjælp af fx
SLATES-principperne eller
Groupware-matrixen.
Groupware er en samlende
betegnelse for teknologier, der
understøtter samarbejde,
kommunikation og vidensdeling
i praksisfællesskaber langs to
dimensioner; asynkron/synkron
og samme sted/forskellige
steder. Med denne matrix, kan
man evaluere, hvorvidt
organisationen teknologisk
understøtter forskellige
interaktionsmuligheder på
tværs af rum og tid.
Best practice: Opsamling og bearbejdning af viden
Det er essentielt, at den viden der skabes i organisationen opsamles og
bearbejdes, så den kan bruges i fremtiden. Dette kan fx være i knowledge
repositories, som paradigme 1 i høj grad fokuserer på (Dalkir 2013).
Teknologisk er der sket store fremskridt i forhold til at fremsøge, bruge og
analysere organisationens akkumulerede viden (Larose 2014). Et produkt som
IBM’s Watson tilbyder fx at automatisere store dele af indsamlingen,
klassificeringen og analysen af den skabte information og viden, så den
efterfølgende kan bruges til at skabe ny viden.
Teknologiens automatiske filtrering er et vigtig element at undersøge, da et stort
problem kan være den uoverskuelige mængde af information. Relevant indhold
skal kunne leveres på det rette tidspunkt og i den rette mængde.
Alle organisationer har forskellige behov og kulturelle forudsætninger. Det er
vigtigt at kunne vurdere, hvilke typer af teknologier og værktøjer der passer til
den enkelte organisations forudsætninger for og behov for vidensdeling.
Øvelse:
Formål med øvelsen
Formålet med øvelsen er, at den studerende forstår, hvordan viden udspiller sig i
en organisation. Herunder hvilke paradigmer der gør sig gældende, og hvordan
vidensdeling finder sted på forskellige niveauer i organisationen.
Opbygning af øvelsen
Med udgangspunkt i de studerendes uddannelsesinstitution skal de studerende
enkeltvis eller i grupper reflektere over hvordan vidensdeling udspiller sig i
organisationen. Hver gruppe skal med udgangspunkt i de tre niveauer (mikro,
mezzo, makro) analysere hvilke paradigmer uddannelsesinstitutionen befinder sig
i. (20 min.)
I plenum præsenteres de enkelte gruppers findings. (5 min. pr. gruppe)
Underviseren faciliterer derefter diskussion og spørger ind til fx: (30 min.)
Uddannelsesinstitutionens organisationskultur og dennes betydning for
vidensdeling
Hvilke incitamentsstrukturer (evalueringsskemaer, karakterer, ECTS points,
KPI’er, taxameterordning) der findes på uddannelsesinstitutionen.
Hvad er førnævntes betydning for vidensdeling (studerende og underviser
imellem, studerende og studerende imellem, på tværs af studieretninger,
undervisere og ledelse, etc.) herunder hvordan det kan hæmme eller fremme
adfærd
Uddannelsesinstitutionens teknologiske platforme (intranet, e-mail, sociale
netværk, etc) og hvordan disse faciliterer eller hæmmer vidensdeling.
Materiale
Casen tilpasses efter undervisningssituationen. Hvis de deltagende er praktikere,
tages udgangspunkt i egen virksomhed og øvelsen gennemføres enkeltvis.
Øvelse:
1 of 28

Recommended

Videnskabeligt problem & projekt, rennison by
Videnskabeligt problem & projekt, rennisonVidenskabeligt problem & projekt, rennison
Videnskabeligt problem & projekt, rennisonBetina Rennison
1.9K views55 slides
Kapitel 6: Møder by
Kapitel 6: MøderKapitel 6: Møder
Kapitel 6: MøderSamfundslitteratur
372 views15 slides
How to automate field service call reporting with LANSA Composer by
How to automate field service call reporting with LANSA ComposerHow to automate field service call reporting with LANSA Composer
How to automate field service call reporting with LANSA ComposerLANSA
874 views9 slides
Precise Brochure Dec 2016 compressed by
Precise Brochure Dec 2016 compressedPrecise Brochure Dec 2016 compressed
Precise Brochure Dec 2016 compressedSteven Dabelstein
176 views12 slides
Cigre 2006 by
Cigre 2006Cigre 2006
Cigre 2006silcanson
506 views14 slides
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder by
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederKapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederSamfundslitteratur
571 views18 slides

More Related Content

Viewers also liked

Kapitel 5: Formel og uformel interaktion by
Kapitel 5: Formel og uformel interaktionKapitel 5: Formel og uformel interaktion
Kapitel 5: Formel og uformel interaktionSamfundslitteratur
1.6K views17 slides
Hospitality Law Conference 2010 - Don’t let bed bugs bite you in court: Do yo... by
Hospitality Law Conference 2010 - Don’t let bed bugs bite you in court: Do yo...Hospitality Law Conference 2010 - Don’t let bed bugs bite you in court: Do yo...
Hospitality Law Conference 2010 - Don’t let bed bugs bite you in court: Do yo...HospitalityLawyer.com
18.2K views113 slides
Kapitel 22: Træning i kulturforståelse by
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseKapitel 22: Træning i kulturforståelse
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseSamfundslitteratur
587 views12 slides
Inflation targeting in Emerging Market Economies by
Inflation targeting in Emerging Market Economies Inflation targeting in Emerging Market Economies
Inflation targeting in Emerging Market Economies Sarthak Luthra
872 views30 slides
The Essential Toolkit for Your: EDRM Renovation Australia 2017 by
The Essential Toolkit for Your: EDRM Renovation Australia 2017The Essential Toolkit for Your: EDRM Renovation Australia 2017
The Essential Toolkit for Your: EDRM Renovation Australia 2017Steven Oest
338 views5 slides
Gebelikte ilaç kullanimi (fazlası için www.tipfakultesi.org ) by
Gebelikte ilaç kullanimi (fazlası için www.tipfakultesi.org )Gebelikte ilaç kullanimi (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Gebelikte ilaç kullanimi (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
3.5K views40 slides

Viewers also liked(7)

Hospitality Law Conference 2010 - Don’t let bed bugs bite you in court: Do yo... by HospitalityLawyer.com
Hospitality Law Conference 2010 - Don’t let bed bugs bite you in court: Do yo...Hospitality Law Conference 2010 - Don’t let bed bugs bite you in court: Do yo...
Hospitality Law Conference 2010 - Don’t let bed bugs bite you in court: Do yo...
HospitalityLawyer.com18.2K views
Inflation targeting in Emerging Market Economies by Sarthak Luthra
Inflation targeting in Emerging Market Economies Inflation targeting in Emerging Market Economies
Inflation targeting in Emerging Market Economies
Sarthak Luthra872 views
The Essential Toolkit for Your: EDRM Renovation Australia 2017 by Steven Oest
The Essential Toolkit for Your: EDRM Renovation Australia 2017The Essential Toolkit for Your: EDRM Renovation Australia 2017
The Essential Toolkit for Your: EDRM Renovation Australia 2017
Steven Oest338 views
Gebelikte ilaç kullanimi (fazlası için www.tipfakultesi.org ) by www.tipfakultesi. org
Gebelikte ilaç kullanimi (fazlası için www.tipfakultesi.org )Gebelikte ilaç kullanimi (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Gebelikte ilaç kullanimi (fazlası için www.tipfakultesi.org )

Similar to Kapitel 18: Viden i netværk

Videndeling og implementering i praksis by
Videndeling og implementering i praksisVidendeling og implementering i praksis
Videndeling og implementering i praksislarsmunchs
83 views27 slides
Effective Virtuelle teams by
Effective Virtuelle teamsEffective Virtuelle teams
Effective Virtuelle teamsJohnny Ryser
448 views16 slides
Læring flytter ud 24 nov 2011 symbion by
Læring flytter ud 24 nov 2011 symbionLæring flytter ud 24 nov 2011 symbion
Læring flytter ud 24 nov 2011 symbionLisbet Pals Svendsen
466 views23 slides
PROSPER - Module 3 - Unit 1 da.pptx by
PROSPER - Module 3 - Unit 1 da.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1 da.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1 da.pptxcaniceconsulting
4 views49 slides
Kapitel 13: Socialisering i organisationer by
Kapitel 13: Socialisering i organisationerKapitel 13: Socialisering i organisationer
Kapitel 13: Socialisering i organisationerSamfundslitteratur
1.4K views29 slides
Camilla moring by
Camilla moringCamilla moring
Camilla moringVidenDanmark
405 views11 slides

Similar to Kapitel 18: Viden i netværk(20)

Videndeling og implementering i praksis by larsmunchs
Videndeling og implementering i praksisVidendeling og implementering i praksis
Videndeling og implementering i praksis
larsmunchs83 views
Effective Virtuelle teams by Johnny Ryser
Effective Virtuelle teamsEffective Virtuelle teams
Effective Virtuelle teams
Johnny Ryser448 views
Kapitel 13: Socialisering i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 13: Socialisering i organisationerKapitel 13: Socialisering i organisationer
Kapitel 13: Socialisering i organisationer
Samfundslitteratur1.4K views
Camilla Moring: informationskompetence by VidenDanmark
Camilla Moring: informationskompetenceCamilla Moring: informationskompetence
Camilla Moring: informationskompetence
VidenDanmark 774 views
Realkompetence KompetencecenterMidt by Vidensemergens
Realkompetence KompetencecenterMidtRealkompetence KompetencecenterMidt
Realkompetence KompetencecenterMidt
Vidensemergens351 views
Oplæg Antvorskov skole 6.12.2011: web 2.0 i undervisningen by Line Skov Hansen
Oplæg Antvorskov skole 6.12.2011: web 2.0 i undervisningenOplæg Antvorskov skole 6.12.2011: web 2.0 i undervisningen
Oplæg Antvorskov skole 6.12.2011: web 2.0 i undervisningen
Line Skov Hansen447 views
Portfoliopædagogik på pædagoguddannelsen UCC by Vidensemergens
Portfoliopædagogik på pædagoguddannelsen UCCPortfoliopædagogik på pædagoguddannelsen UCC
Portfoliopædagogik på pædagoguddannelsen UCC
Vidensemergens767 views
Læring og vidensdeling i wikibaserede praksisfællesskaber by meyler
Læring og vidensdeling i wikibaserede praksisfællesskaberLæring og vidensdeling i wikibaserede praksisfællesskaber
Læring og vidensdeling i wikibaserede praksisfællesskaber
meyler1.2K views

More from Samfundslitteratur

Eksempler på quizspørgsmål by
Eksempler på quizspørgsmålEksempler på quizspørgsmål
Eksempler på quizspørgsmålSamfundslitteratur
43.1K views5 slides
Kapitel 24: Undersøgelsesmetoder by
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderKapitel 24: Undersøgelsesmetoder
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderSamfundslitteratur
2.8K views16 slides
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningSamfundslitteratur
349 views17 slides
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingSamfundslitteratur
1K views27 slides
Kapitel 19: Innovation og idéudvikling by
Kapitel 19: Innovation og idéudviklingKapitel 19: Innovation og idéudvikling
Kapitel 19: Innovation og idéudviklingSamfundslitteratur
479 views15 slides
Kapitel 16: Globalt lederskab by
Kapitel 16: Globalt lederskabKapitel 16: Globalt lederskab
Kapitel 16: Globalt lederskabSamfundslitteratur
613 views21 slides

More from Samfundslitteratur(20)

Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by Samfundslitteratur
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Samfundslitteratur349 views
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by Samfundslitteratur
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser by Samfundslitteratur
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserKapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationerKapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Samfundslitteratur706 views
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation by Samfundslitteratur
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikationKapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Samfundslitteratur272 views
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis by Samfundslitteratur
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksisKapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Samfundslitteratur405 views
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon by Samfundslitteratur
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefonKapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Samfundslitteratur284 views
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion by Samfundslitteratur
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktionKapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Samfundslitteratur1.2K views

Kapitel 18: Viden i netværk

 • 1. Viden i netværk Kapitel 18 Emil Hovøre Andersen, Mathias Nick Andersen og Thomas Refstrup Dünweber
 • 2. Indhold • Introduktion • Forskningen i vidensdeling • Organisationer som netværk • Hvad viden er, og hvordan den skabes • Data, information og viden • Tavs og eksplicit viden • Eksempel • Skabelse af viden • Vidensdeling i et historisk perspektiv • Viden i organisationer • Vidensdeling i praksis • Vidensmanagement • Best practice • Øvelse
 • 3. Introduktion ● Internationale virksomheder og organisationer er i stigende grad nødsaget til at fokusere og arbejde aktivt med vidensdeling. ● Det er de, fordi de navigerer i en omskiftelig og globaliseret hverdag, hvor vidensdelingsprocessen kompliceres af forskellige faktorer, såsom: ○ Fysisk afstand ○ Mental afstand ○ Tidszoneforskydning ○ Forskellige (organisations)kulturer
 • 4. Forskningen i vidensdeling ● Der er tre niveauer inden for forskningen, hvor der i forbindelse med hvert niveau fremhæves elementer af særlig betydning for den måde vidensdeling udspiller sig i organisationen. De tre niveauer er: ○ Et organisatorisk niveau (makroniveau) → Særligt fokus på organisationskultur; fordrer kulturen fx tillid, skaber den engagement, og er der kultur for incitamenter. ○ Et teamniveau (mezzoniveau) → Særligt fokus på et teams opbygning og karakteristika, såsom; graden af stærke relationer, sammenhængskraft og kendskab (fælles historie). ○ Et medarbejderniveau (mikroniveau) → Særligt fokus på individuelle præferencer, incitamenter, værdier og motivation.
 • 5. Organisationer som netværk • Organisationer kan forstås som netværk af selvorganiserende og selvregulerende komponenter bestående af humane og nonhumane aktører (Bennet og Bennet 2004) • Aktørerne i organisationen forsøger hver især at maksimere egne mål, men opererer samtidig i henhold til fælles regler og kontekst • Aktør-netværksteori (ANT) sætter især fokus på dette netværksorienterede perspektiv på organisationen (Latour 2005) • Viden skal i et netværksperspektiv af organisationen ikke forstås som noget der bor i den enkelte person eller computer, men ud fra de fællesskaber, den konstrueres ud fra og indlejres i.
 • 6. Organisationer som netværk Netværket består i samskabelse og meningstilskrivelse af ethvert vigtigt knudepunkt via både humane og nonhumane aktører (Due m.fl. 2016).
 • 7. Organisationer som netværk • Det er vigtigt at forstå relationen mellem organisationens praksisfællesskaber, og hvordan viden deles imellem disse. Her taler man om svage, stærke og potentielle relationer (Granovetter 1973; McAfee 2009). • Svage relationer o kendetegnes ved relationer mellem personer eller praksisfællesskaber, der kun interagerer lejlighedsvist. Det er gennem disse relationer, at ny viden ofte udveksles og nye perspektiver introduceres til ellers normalt homogene praksisfællesskaber og grupper i organisationen. • Stærke relationer o kendetegnes ved relationer mellem personer eller praksisfællesskaber, der interagerer ofte. Det er i disse relationer at udveksling af især kompleks viden understøttes. Viden der udveksles mellem stærke relationer er ofte også redundant, da individerne har tendens til at være ens og derfor ligger inde med den samme viden. I stærke relationer forventes også en højere grad af gensidig vidensdeling.
 • 8. Organisationer som netværk • Potentielle relationer o kendetegnes ved de relationer, som endnu ikke eksisterer. Det er relevant at have et fokus på at tydeliggøre de potentielle relationer mellem aktører i organisationen, for at der kan dannes nye svage og/eller stærke relationer, hvorigennem viden kan udveksles.
 • 9. Hvad viden er, og hvordan den skabes ● Data forstås som objektive verificerbare fakta, der ikke i sig selv har nogen mening eller noget formål. Data er derfor uafhængig af kontekst og kan videreføres fra en kontekst til en anden. ● Information forstås i forlængelse som analyseret og bearbejdet data med det formål at fremkalde en form for ændring eller forståelse gennem formidling eller interaktion. Information udtrykker bearbejdet data, der er blevet analyseret og kontekstualiseret, så data kan formidles på en meningsfuld måde. ● Viden ses her som det sidste led i processen, hvor data og information tolkes på baggrund af individets eller organisationens værdier og erfaringsmæssige forståelsesramme og dermed bliver til viden.
 • 11. Tavs og eksplicit viden I forståelsen af organisatorisk viden er opdelingen mellem tavs viden og eksplicit viden central for at kunne beskrive, hvordan forskellige former for viden kommer til udtryk (Polanyi, 1967). ● Eksplicit viden er viden, der nemt kan italesættes, udbredes og tilgås af andre personer. ○ Eksempler på eksplicit viden er den type oplysninger, man finder i guidelines for kundepleje, introduktioner til hvordan man bruger IP- telefonen, manualer til hvordan klagesager behandles, osv.
 • 12. Tavs og eksplicit viden • Tavs viden er den form for viden, som oparbejdes gennem erfaring ved at deltage i den rutiniserede praksis i organisationen. Den kan ses som en know- how og know-why, altså medarbejderens intuitive eller kropslige viden om, hvordan en bestemt opgave bedst løses. ○ I internationale virksomheder kan den tavse viden fx komme til udtryk, når medarbejdere fra en afdeling besøger en anden: En leder, der fx i London ved præcis, hvordan vedkommende skal hilse og socialisere, og hvordan man her agerer på et møde, eller hvad man kan tillade sig at lave sjov med, kan føle sig helt på glatis, når kollegerne i Manila som noget helt naturligt agerer helt anderledes, end han eller hun er vant til – fx griner af andre ting osv.
 • 13. Eksempel: Eksempel 1: Tavs viden om ‘den gode historie’ på nyhedsredaktionen Fra et studie af professionel praksis i en nyhedsorganisation (Gravengaard og Rimestad 2015) har vi plukket følgende eksempel, hvor to professionelle meget indforstået taler om ’en god historie’ – uden eksplicit at italesætte, hvad en god historie egentlig er. I stedet bruges det meget indforståede ord: ”noget”, som i praksis kommer til at indeholde al den tavse viden, de to professionelle har om, hvad en god historie er. Eksemplet er fra en tv-redaktion 15 minutter inden deadline på dagens første nyhedsudsendelse, hvor redaktøren beder en journalistpraktikant tjekke, at der ikke er kommet nogle nye nyheder fra nyhedsbureauet Ritzau, som de burde have inkluderet i nyhedsudsendelsen:
 • 14. Eksempel: Redaktøren: ”Gider du ikke lige rulle lidt på Ritzau, for at sikre, at der ikke er noget, vi har overset?” Praktikant: ”Jo, det skal jeg nok” To minutter efter Redaktør: ”Var der noget på Ritzau?” Praktikant: ”Nej… Altså der var noget, men ikke noget til os” For en ikke-indviet og for en helt ny medarbejder vil denne ordveksling og indforståetheden måske ikke give mening, men fordi redaktøren og den erfarne journalistpraktikant har en fælles tavs ekspertviden om, hvad en god historie er, er det nok for dem at have denne korte ordveksling.
 • 15. Skabelse af viden ● SECI-modellen (Nonaka & Takeuchi, 1995), på dansk kendt som vidensspiralen, tager udgangspunkt i, at ny viden skabes gennem interaktionen mellem eksisterende tavs og eksplicit viden. ● Modellen kortlægger fire vidensdimensioner, som tager højde for viden og videnskabelsens dynamiske natur.
 • 16. Vidensdeling i et historisk perspektiv • Den historiske udvikling i måden, man har håndteret vidensdeling i virksomheder og organisationer kan sættes i relation til de tre kommunikationsparadigmer (kapitel 4).
 • 17. Vidensdeling i et historisk perspektiv - paradigme 1 • Kommunikation og vidensdeling mellem ansatte i dette paradigme er styret af faste hierarkier og siloer, så vidensdeling som regel foregår top-down. Er i høj grad blevet praktiseret op igennem 80’erne og 90’erne og praktiseres til stadighed i mange moderne topstyrede og hierarkiske organisationer (Tett 2015). • Fokus er på stram og centraliseret styring af information, så den rette viden når ud til relevante medarbejdere. • Resultatet er ofte såkaldte vidensdelingssiloer, hvor forskellige afdelinger og specialiserede dele af organisationen ikke deler viden på tværs. • Vidensdeling i paradigme 1 lægger især vægt på knowledge repositories, der er systemer til statisk opsamling og opbevaring af viden (Kankanhalli m.fl. 2005). • Vidensudveksling i paradigme 1 finder ofte sted i kanaler, som e-mail eller instant messaging. Dermed begrænses vidensdelingen til en-til-en kanaler.
 • 18. Vidensdeling i et historisk perspektiv - paradigme 2 • Kommunikation og vidensdeling mellem ansatte i dette paradigme er fortsat styret af faste hierarkier og siloer, men anerkender vigtigheden af feedback opad i organisationen (Alavi og Leidner 1999; Takeuchi og Nonaka 1995). • Teknologier og processer, der faciliterer vidensdeling horisontalt og vertikalt begynder at blive implementeret. • Uformelle sociale rammer, bliver anerkendt som vigtige for vidensdeling i organisationen. fx afholdes uformelle præ-møder mellem leder og medarbejder, til at indsamle feedback inden mere formelle møder, hvor der kan være mange mødedeltagere • Medarbejderudviklingssamtalen (MUS), ledelsesevalueringer og “town-hall”-møder er et gængse eksempler på formel feedback og vidensdeling i paradigme 2 • Metoder til udvinding af tavs viden bliver også anerkendt. Her er “sidemandslære” især en udbredt metode til at forstå det arbejde, der enten senere skal udføres eller forbedres af observatøren
 • 19. Vidensdeling i et historisk perspektiv - paradigme 3 • Kommunikation og vidensdeling mellem ansatte i dette paradigme foregår både vertikalt og horisontalt, såvel formelt som uformelt. Dette paradigme har især set sin opblomstring i takt udbredelsen af sociale web 2.0 teknologier i 00’erne (McAfee 2009). • Ledelsesmæssigt er der her især fokus på værdien af uformelle vidensdelingsprocesser, der ofte opstår mellem stærke, svage og potentielle relationer i og på tværs af praksisfællesskaber. Det handler om hvordan man bedst muligt sikrer, at viden frit kan flyde gennem organisationen, så man kan tilpasse sig organisationens omskiftelige situation. • Gennem såkaldte Enterprise 2.0-teknologier deles viden både en-til-en og en-til-mange, som i de to foregående paradigmer, men den kan også deles mange-til-mange i virtuelt forbundne netværk. Det giver et udgangspunkt for mere fri og transparent vidensdeling • I dette paradigme bliver det langt nemmere at indrette sig i nye konstellationer på tværs af praksisfællesskaber, hvis det er nødvendigt for et givent vidensdelingsbehov
 • 20. Viden i organisationer Viden har aldrig været vigtigere og flere organisationer investerer systematisk i den. Det handler for en organisation helt grundlæggende om, at omskiftelighed i markedet og den teknologiske udvikling foregår i så højt et tempo, at organisationen i dag ikke har tid til at skulle skabe eller genskabe viden, der allerede findes i organisationen (Dalkir, 2013). “The only sustainable advance a firm has comes from what it collectively knows, how efficiently it uses what it knows, and how readily it acquires and uses new knowledge.” (Davenport og Prusak 1998: xv) To perspektiver på organisationens arbejde med viden:
 • 21. Vidensdeling i praksis Med udgangspunkt i forståelsen af organisationen som et netværk befinder selve tanken om netværkets samskabelse af viden sig i paradigme 3. Her er den primære forskel en øget opmærksomhed på den sociale interaktions centrale rolle i effektiv vidensdeling. Fokus for vidensdelingen bliver derfor i stigende grad på at understøtte den sociale interaktion i praksisfællesskaber og det organisatoriske netværk både kulturelt og teknologisk, frem for paradigme 1’s informationscentrerede tilgang, med effektiv indkodning, opbevaring og tilgængelighed til information og viden som prioritet. I praksis er de færreste organisationer dog styret udelukkende af den ene af de tre tilgange, men kombinerer i stedet med udgangspunkt i organisationens struktur, strategi og kultur.
 • 22. Vidensmanagement På tværs af de tre paradigmer er det vigtigt, at der findes en strategi og ledelsestilgang for organisationens vidensdeling, og uanset om organisationen er hierarkisk eller flad, fremhæver Wiig (1993), at organisationen bør forholde sig til vidensdeling ud fra tre perspektiver: • Forretningsperspektivet: Topledelsens skal have en klar strategi for sin vidensdeling fx mere innovation eller genbrug af viden. • Managementperspektivet: Tilrettelæggelse og prioritering af indsatsområder på baggrund af organisationens kultur, værdier og normer. • Hands-on-perspektivet: Hvordan skal man som organisation understøtte vidensdelingen med fx teknologi, og hvordan skal arbejdet udføres for at kunne være på linje med den overordnede strategi?
 • 23. Best practice Faserne i vidensdeling: Tre overordnede faser i vidensdeling kan gives som et billede på den cyklus viden naturligt bevæger sig igennem organisationen på: 1. Skabelse og indfangelse 2. Deling og udbredelse 3. Tilegnelse og brug For effektivt at facilitere vidensdeling i praksis, bør man derfor sørge for, at alle tre faser i videnscyklussen understøttes af organisationen. Her kan processer for ens vidensdeling samt det rette valg af teknologi gøre en stor forskel. Eksempler kunne være en model for projektudførelse eller et introprogram for nye medarbejdere
 • 24. Best practice: Teknologien til vidensdeling Organisationer bør finde effektive teknologiske kanaler og platforme til deling af viden. Et vigtigt element i paradigme 3 er at synliggøre interaktionerne i den løbende vidensdeling for at skabe såkaldt mutual awareness. Dette gør vidensdelingsplatforme, fx et socialt netværk, langt bedre end en vidensdelingskanal som fx e-mail. Organisationen bør prioritere på baggrund af strategi og kulturel kontekst, så midlerne understøtter målet bedst muligt.
 • 25. Best practice: Teknologien til vidensdeling Vidensdelingsteknologier kan evalueres ved hjælp af fx SLATES-principperne eller Groupware-matrixen. Groupware er en samlende betegnelse for teknologier, der understøtter samarbejde, kommunikation og vidensdeling i praksisfællesskaber langs to dimensioner; asynkron/synkron og samme sted/forskellige steder. Med denne matrix, kan man evaluere, hvorvidt organisationen teknologisk understøtter forskellige interaktionsmuligheder på tværs af rum og tid.
 • 26. Best practice: Opsamling og bearbejdning af viden Det er essentielt, at den viden der skabes i organisationen opsamles og bearbejdes, så den kan bruges i fremtiden. Dette kan fx være i knowledge repositories, som paradigme 1 i høj grad fokuserer på (Dalkir 2013). Teknologisk er der sket store fremskridt i forhold til at fremsøge, bruge og analysere organisationens akkumulerede viden (Larose 2014). Et produkt som IBM’s Watson tilbyder fx at automatisere store dele af indsamlingen, klassificeringen og analysen af den skabte information og viden, så den efterfølgende kan bruges til at skabe ny viden. Teknologiens automatiske filtrering er et vigtig element at undersøge, da et stort problem kan være den uoverskuelige mængde af information. Relevant indhold skal kunne leveres på det rette tidspunkt og i den rette mængde. Alle organisationer har forskellige behov og kulturelle forudsætninger. Det er vigtigt at kunne vurdere, hvilke typer af teknologier og værktøjer der passer til den enkelte organisations forudsætninger for og behov for vidensdeling.
 • 27. Øvelse: Formål med øvelsen Formålet med øvelsen er, at den studerende forstår, hvordan viden udspiller sig i en organisation. Herunder hvilke paradigmer der gør sig gældende, og hvordan vidensdeling finder sted på forskellige niveauer i organisationen. Opbygning af øvelsen Med udgangspunkt i de studerendes uddannelsesinstitution skal de studerende enkeltvis eller i grupper reflektere over hvordan vidensdeling udspiller sig i organisationen. Hver gruppe skal med udgangspunkt i de tre niveauer (mikro, mezzo, makro) analysere hvilke paradigmer uddannelsesinstitutionen befinder sig i. (20 min.)
 • 28. I plenum præsenteres de enkelte gruppers findings. (5 min. pr. gruppe) Underviseren faciliterer derefter diskussion og spørger ind til fx: (30 min.) Uddannelsesinstitutionens organisationskultur og dennes betydning for vidensdeling Hvilke incitamentsstrukturer (evalueringsskemaer, karakterer, ECTS points, KPI’er, taxameterordning) der findes på uddannelsesinstitutionen. Hvad er førnævntes betydning for vidensdeling (studerende og underviser imellem, studerende og studerende imellem, på tværs af studieretninger, undervisere og ledelse, etc.) herunder hvordan det kan hæmme eller fremme adfærd Uddannelsesinstitutionens teknologiske platforme (intranet, e-mail, sociale netværk, etc) og hvordan disse faciliterer eller hæmmer vidensdeling. Materiale Casen tilpasses efter undervisningssituationen. Hvis de deltagende er praktikere, tages udgangspunkt i egen virksomhed og øvelsen gennemføres enkeltvis. Øvelse: