ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.2

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
ΠΛΗ30
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
Μάθηµα 1.2:
Ιεραρχία Συναρτήσεων ΠολυπλοκότηταςΙεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
∆ηµήτρης Ψούνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Β.Θεωρία
1. Λογάριθµοι
1. Ορισµός Λογαρίθµου
2. ∆υαδικοί Λογάριθµοι
3. Ιδιότητες Λογαρίθµων
4. Γραφική Παράσταση της συνάρτησης f(x)=log x
2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
4. Γραφική Παράσταση της συνάρτησης f(x)=log x
5. ∆ιπλός και Τριπλός Λογάριθµος
Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων
1. Σύνοψη Ιδιοτήτων Λογαρίθµων
2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
∆. Σύνοψη – Επιδιωκώµενα Αποτελέσµατα
Ε.Ασκήσεις
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Οι στόχοι του µαθήµατος είναι:
Επίπεδο Α
Να θυµηθούµε όλες τις ιδιότητες λογαρίθµων
Να µάθουµε µία µεθοδολογία µέσω της οποίες µπορούµε να ιεραρχούµε
συναρτήσεις πολυπλοκότητας.
3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
συναρτήσεις πολυπλοκότητας.
Επίπεδο Β
(-)
Επίπεδο Γ
(-)
Β. Θεωρία
1. Λογάριθµοι
1. Ορισµός Λογαρίθµου
4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Ο λογάριθµος ενός αριθµού a µε βάση τον αριθµό b, ορίζεται ως ο αριθµός
στον οποίον αν υψώσουµε το b παίρνουµε το a.
Με απλά λόγια για να υπολογίσουµε τον αρκεί να υπολογίσουµε σε ποια
δύναµη πρέπει να υψώσουµε το b για να πάρουµε το a.
log x
bx a b aανν= =
logb a
δύναµη πρέπει να υψώσουµε το b για να πάρουµε το a.
Παραδείγµατα:
3
2
4
3
3
5
2 2
1/4 2
log 8 3 2 8
log 81 4 3 81
log 125 3 5 125
1 1 1
log 1/16 2
4 4 16
ύ
ύ
ύ
ύ
αϕο
αϕο
αϕο
αϕο
= =
= =
= =
 
= = = 
 
Β. Θεωρία
1. Λογάριθµοι
2. ∆υαδικοί Λογάριθµοι
5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Στην ΠΛΗ30, αν δεν καθορίζεται η βάση του λογαρίθµου, θα εννοείται ότι η
βάση είναι το 2, άρα θα αναφερόµαστε σε δυαδικούς λογάριθµους
Έτσι στο εξής εννοείται:
Ας δούµε τους δυαδικούς λογάριθµους κάποιων φυσικών αριθµών:
X logX
2log logx x=
X logXX logX
1 log1=0
2 log2=1
4 log4=2
8 log8=3
16 log16=4
32 log32=5
64 log64=6
…
1024 log1024=10
X logX
2048 log2048=11
4096 log4096=12
8192 log8192=13
…
220 log220=20
230 log230=30
240 log240=40
…
Β. Θεωρία
1. Λογάριθµοι
3. Ιδιότητες των Λογαρίθµων (∆υνάµεις σε Λογάριθµους)
6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Ήδη από την προηγούµενη διαφάνεια είναι σαφές ότι ισχύει:
∆ηλαδή ο εκθέτης του αριθµού «πέφτει» µπροστά από τον λογάριθµο.
Προσέξτε ότι ενδέχεται ο λογάριθµος να είναι υψωµένος σε κάποια δύναµη:
log logK
b ba K a=
Προσέξτε ότι ενδέχεται ο λογάριθµος να είναι υψωµένος σε κάποια δύναµη:
Τότε αυτό θα το αναπαριστούµε και ως εξής:
Και προσοχή ότι ο εκθέτης αυτός ∆ΕΝ «πέφτει».
Συνοψίζοντας: και ειδικά για δυαδικούς λογάριθµους:
(log )X
b a
logX
b a
log log
log (log )
K
b b
X X
b b
a K a
a a
=
=
log log
log (log )
K
X X
a K a
a a
=
=
Β. Θεωρία
1. Λογάριθµοι
3. Ιδιότητες των Λογαρίθµων (Αλλαγή Βάσης)
7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Μια σηµαντική ιδιότητα, χρήσιµη όταν έχουµε να υπολογίσουµε κάποιον
λογάριθµο µε «περίεργη» βάση, είναι η ακόλουθη:
log
log
log
c
b
c
a
a
b
=
Η ιδιότητα αυτή είναι πολύ χρήσιµη όταν η βάση και ο ίδιος ο αριθµός είναι
δύναµη του 2.
Παραδείγµατα:
2
8
2
64
3
9
3
log 32 5
log 32 1.66
log 8 3
log 2048 11
log 2048 1.83
log64 6
log 27 3
log 27 1.5
log 9 2
= = =
= = =
= = =
Β. Θεωρία
1. Λογάριθµοι
3. Ιδιότητες των Λογαρίθµων (Λογάριθµος Γινοµένου και Κλάσµατος)
8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Ισχύουν και οι εξής δύο ιδιότητες:
log ( ) log log
log log log
b b b
b b b
xy x y
x
x y
y
= +
= −
Και ειδικά για δυαδικούς λογάριθµους:
Μεγάλη προσοχή µε την παρενθετοποίηση. Ο λογάριθµος έχει πεδίο
εφαρµογής:
Είτε την παράσταση που είναι µέσα στις παρενθέσεις
Είτε το άµεσα επόµενο στοιχείο αν δεν υπάρχουν παρενθέσεις
Προσοχή λοιπόν: άρα
log( ) log log
log log log
xy x y
x
x y
y
= +
= −
log (log )b bxy x y= ⋅ log log ( )b bxy xy≠
Β. Θεωρία
1. Λογάριθµοι
3. Ιδιότητες των Λογαρίθµων (Εκφραση ως δύναµη)
9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Έχουµε και την εξής (πολύ σηµαντική) ιδιότητα
Εφαρµογές:
logb x
b x=
2
5
10
log 2
log ( )
5
10
n
n n
n
n n+
=
= +
Η ιδιότητα αυτά θα µας φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη όταν θα ιεραρχήσουµε
συναρτήσεις πολυπλοκότητας, όπου θα εκφράζουµε τις συναρτήσεις ως
εκθετικές µε βάση 2.
Παραδείγµατα:
2
2 log
log4 log4 2
2
4 2 2 2
n
n
n n n
n =
= = =
10log ( )
10 n n
n n+
= +
Β. Θεωρία
1. Λογάριθµοι
4. Γραφική Παράσταση της f(x)=log x
10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Στην ΠΛΗ30 µελετάµε την συµπεριφορά συναρτήσεων ασυµπτωτικά (στο
άπειρο)
Ας ρίξουµε µια µατιά στην γραφική παράσταση της f(x)=log x:
Παρατηρούµε ότι:
Η f(x) αυξάνει πολύ αργά (άρα είναι µικρότερη από οποιαδήποτε
πολυωνυµική συνάρτηση).
Ωστόσο ασυµπτωτικά πρέπει να γνωρίζουµε ότι τείνει στο άπειρο.
Β. Θεωρία
1. Λογάριθµοι
5. ∆ιπλός και Τριπλός Λογάριθµος
11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Θα συναντήσουµε και τις εξής συναρτήσεις:
Ως συντοµογραφίες αντίστοιχα των συναρτήσεων:
1
2
( ) loglog
( ) logloglog
f n n
f n n
=
=
Ως συντοµογραφίες αντίστοιχα των συναρτήσεων:
Έτσι π.χ. έχουµε:
Για τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουµε:
Αλλα και ότι ασυµπτωτικά τείνουν επίσης στο άπειρο
1
2
( ) log(log )
( ) log(log(log ))
f n n
f n n
=
=
log(log 256) log(8) 3
log(log(log16)) log(log 4) log(2) 1
= =
= = =
logloglog loglog logn n n< <
Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων
1. Συνοψη Ιδιοτήτων Λογαρίθµων
12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Με βάση το b Με βάση το 2
Ορισµός
Λογάριθµος Γινοµένου
log x
bx a b aανν= = log 2x
x a aανν= =
log ( ) log logb b bxy x y= + log( ) log logxy x y= +
x x
Λογάριθµος Κλάσµατος
Αλλαγή Βάσης
∆υναµη στον αριθµό
∆ύναµη στον λογάριθµο
Έκφραση ως ∆ύναµη
log log logb b b
x
x y
y
= − log log log
x
x y
y
= −
log
log
log
c
b
c
a
a
b
=
log
log
log 2
c
c
a
a =
log logK
b ba K a= log logK
a K a=
log (log )X X
b ba a= log (log )X X
a a=
logb x
b x= log
2 x
x=
Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων
2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Συνήθης εκφώνηση εξετάσεων:
Και µας δίνουν 5-6 συναρτήσεις.
Στην περίπτωση αυτή ακολουθούµε µία στανταρ µεθοδολογία που
συνίσταται στα εξής βήµατα:
13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Ιεραρχήστε σε αύξουσα σειρά ασυµπτωτικής πολυπλοκότητας τις
παρακάτω συναρτήσεις
συνίσταται στα εξής βήµατα:
1. Βρίσκουµε το Θ(.) των συναρτήσεων αν απαιτείται.
1. Αν οι συναρτήσεις µπορούν να ταξινοµηθούν (δηλαδή δεν υπάρχει
κάποια απροσδιόριστη συνάρτηση) δίνουµε την ιεραρχία τους,
αλλιώς προχωράµε στο βήµα 2
2. Εκφράζουµε ΟΛΕΣ τις συναρτήσεις ως εκθετικές µε βάση το 2,
χρησιµοποιώντας την ιδιότητα
3. Κάνουµε πράξεις στους εκθέτες των συναρτήσεων (συνήθως ιδιότητες
λογαρίθµων)
4. Συγκρίνουµε τους εκθέτες των συναρτήσεων και µεταφέρουµε το
αποτέλεσµα στις αρχικές συναρτήσεις
log
2 x
x =
Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων
2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
1.Εύρεση του Θ(.)
Στο προηγούµενο µάθηµα είδαµε πως µπορούµε να εξάγουµε το Θ(.) µιας
συνάρτησης.
Για την εξαγωγή του Θ(.) απαιτείται να έχουµε «καθαρά αθροίσµατα»
δηλαδή θα πρέπει για να αποφανθούµε να ακολουθήσουµε τις εξής
συστάσεις:
Να κάνουµε τα ριζικά δυνάµεις.
14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Να κάνουµε τα ριζικά δυνάµεις.
Να κάνουµε τις όποιες πράξεις δυνάµεων υπάρχουν.
Να υπολογίσουµε τα κλάσµατα αριθµών και να τα εκφράσουµε ως
δεκαδικούς αριθµούς.
Να κάνουµε τις όποιες επιµεριστικές ιδιότητες.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εύρεση του Θ(.) είναι προαιρετική. ∆ηλαδή:
Αν καµία συνάρτηση δεν έχει αθροίσµατα όρων ή δεν υπάρχουν
σταθερές πολλαπλασιασµένες µε τις συναρτήσεις, το βήµα αυτό
παραλείπεται!
Ωστόσο, αν έστω µία συνάρτηση απαιτεί την εύρεση του Θ(.), τότε
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει να πάρουµε Θ(.) σε όλες τις συναρτήσεις.
Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων
2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
1.Εύρεση του Θ(.)
Ας το δούµε µε ένα παράδειγµα:
15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Παρατηρούµε ότι έχουµε αθροίσµατα και σταθερές πολ/νες µε τις
συναρτήσεις, άρα ξεκινάµε στην απάντηση µε την εύρεση του Θ(.)
Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων
2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
2.Εκθετικές µε βάση το 2
Αν στις συναρτήσεις που έχουµε µεσα στο Θ(.) έχουµε ΕΣΤΩ ΜΙΑ
απροσδιόριστη συνάρτηση τότε εκφράζουµε ΟΛΕΣ τις συναρτήσεις
(ΠΡΟΣΟΧΗ! Ότι έχει βγει στο Θ(.) ) ως εκθετικές µε βάση το 2.
Ας δούµε την εξέλιξη της απάντησης στο προηγούµενο παράδειγµα:
16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων
2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
3.Πράξεις στους εκθέτες των συναρτήσεων
Έπειτα αποµονώνουµε τους εκθέτες των συναρτήσεων και κάνουµε τις
πράξεις των λογαρίθµων που έχουν εµφανιστεί σε αυτούς.
Στόχος και πάλι είναι να έχουµε καθαρά αθροίσµατα και να έχουν πέσει όλες
οι δυναµεις που είναι στους αριθµούς των λογαρίθµων
Στο παράδειγµα που µελετάµε
17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων
2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
4.Σύγκριση των εκθετών
Τελικά βάζουµε σε µία αύξουσα σειρά τους εκθέτες των συναρτήσεων, αφού
µετά τις πράξεις θα έχουν µετατραπεί σε µία από τις γνωστές µορφές.
Βασικό οδηγό στοιχείο για να αποφανθούµε είναι ο πίνακας µε τις γνωστές
µορφές συναρτήσεων πολυπλοκότητας.
Προσοχή!!! Αν η παράσταση που έχει προκύψει είναι περίπλοκη (µε την
έννοια ότι έχουν προκύψει γινόµενα ή/και αθροίσµατα, τότε:
18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
έννοια ότι έχουν προκύψει γινόµενα ή/και αθροίσµατα, τότε:
Εντοπίζουµε τον µεγαλύτερο όρο από όσους είναι στην παράσταση
Αν παραπάνω από µία συναρτήσεις έχουν τον ίδιο µεγαλύτερο όρο,
τότε αποφασίζουµε ποια είναι µεγαλύτερη από αυτές:
κοιτώντας τον αµέσως επόµενο όρο µε τον οποίο είναι
πολλαπλασιασµένη η συνάρτηση. Π.χ:
Αν έχουµε και πάλι ισοπαλία, τότε κοιτάµε και τον επόµενο όρο
του αθροίσµατος. Π.χ.:
Στο βήµα αυτό, οι σταθερές έχουν σηµασία! Άρα δεν παραλείπεται
κανένας από τους όρους που έχουν προκύψει.
5 6 logn n n n< <
2 4 2 logn n n+ < +
Για την απόφαση της ιεραρχίας χρειαζόµαστε από την θεωρία ότι
Όπου έχουµε πλέον πιο αναλυτικά:
Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων
2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
4.Σύγκριση των εκθετών
19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.1: Ανάλυση ∆ιαδικαστικών Αλγορίθµων
ΣΤΑΘΕΡΕΣ < ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΕΣ < ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ < ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ < ΥΠΕΡΕΚΘΕΤΙΚΕΣ
( ) (1)nΤ = Θ )(log)( nn k
Θ=Τ )()( k
nn Θ=Τ )()( n
an Θ=Τ )!()( nn Θ=Τ
)()( n
nn Θ=Τ
Όπου έχουµε πλέον πιο αναλυτικά:
Μορφή Συναρτήσεων Σχόλια
ΣΤΑΘΕΡΕΣ Θ(1)
ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΕΣ Το Κ>1 σταθερά
«καθαρό» n
ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ Το Κ σταθερά
«καθαρό» n
ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ 1<a<2, α,β: Σταθερές
«καθαρό» n
ΥΠΕΡΕΚΘΕΤΙΚΕΣ «καθαρό» n
log log log logK
n n n< <
2 3
... K
n n n n< < < <
... 2 3 ...n n n n
a b< < < < <
! n
n n<
Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων
2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
4.Σύγκριση των εκθετών
Έτσι κλείνουµε το παράδειγµα που µελετάµε ως εξής:
20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Ισχύει:
Άρα έπεται:
2
3log log 2.32n n n< <
1 2 3f f f< <
Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων
2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Ας δούµε τώρα πως πρέπει να είναι η απάντησή µας στις εξετάσεις:
21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
Ε. Ασκήσεις
Ασκηση Κατανόησης 1
Υπολογίστε τους ακόλουθους λογαρίθµους χωρίς την χρήση υπολογιστή. Αν
δεν µπορείτε να τον υπολογίσετε ακριβώς, εκτιµήστε µεταξύ ποιων δύο
φυσικών αριθµών ανήκει ο λογάριθµος
22∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
5
4
1.log 25
2.log 644
8
3
4
9
6
2.log 64
3.log 64
4.log7
5.log 45
6.log 62
7.log 33
8.log 80
9.log 244
Ε. Ασκήσεις
Ασκηση Κατανόησης 2
Υπολογίστε τους ακόλουθους λογάριθµους κάνοντας αλλαγή βάσης:
23∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
128
4
1.log 32
2.log 5124
9
4
2.log 512
3.log 27
4.log 1/ 2
Ε. Ασκήσεις
Εφαρµογή 1
Ιεραρχήστε τις παρακάτω συναρτήσεις σε αύξουσα σειρά ασυµπτωτικής
πολυπλοκότητας:
24∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
log
1
log
2
( ) 1.5
( ) 10log
( ) 0.005log
n
n
n
f n n
f n n
f n n
=
=
=3
4
( ) 0.005log
( ) 1.15
n
n
f n n
f n n
=
=
Ε. Ασκήσεις
Εφαρµογή 2
Ιεραρχήστε τις παρακάτω συναρτήσεις σε αύξουσα σειρά ασυµπτωτικής
πολυπλοκότητας:
25∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
log
1
5 2 6
2
( ) 8log 4
( ) 10( )
n n
f n n n n
f n n n n
= +
= + +
2 5 7
3
4
4
( )
( ) log n
f n n n n
f n n
= ⋅ +
=
Ε. Ασκήσεις
Εφαρµογή 3
Ιεραρχήστε τις παρακάτω συναρτήσεις σε αύξουσα σειρά ασυµπτωτικής
πολυπλοκότητας:
26∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
1
2
( ) 3
( ) log( )
n
n
f n
f n n
=
=
log
3
5
4
( ) 2
( ) ( )
n
n
f n
f n n
=
=
1 of 26

Recommended

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2Dimitris Psounis
7.4K views41 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4Dimitris Psounis
10.9K views48 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1Dimitris Psounis
16.2K views32 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.5ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.5
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.5Dimitris Psounis
8.1K views33 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1Dimitris Psounis
7.7K views29 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
9.2K views22 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6Dimitris Psounis
5.3K views10 slides
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 1 by
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 1ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 1
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 1Dimitris Psounis
3.9K views2 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)Dimitris Psounis
12.3K views8 slides
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 by
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1Dimitris Psounis
1.9K views8 slides
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 by
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2Dimitris Psounis
2.4K views3 slides
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 by
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1Dimitris Psounis
2.4K views9 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
Dimitris Psounis12.3K views
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
Dimitris Psounis1.9K views
ΠΛΗ30.ΚΑΡΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30.ΚΑΡΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝΠΛΗ30.ΚΑΡΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
ΠΛΗ30.ΚΑΡΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
Dimitris Psounis14.2K views
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
Dimitris Psounis1.3K views

Viewers also liked

ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.2 (4sl) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.2 (4sl)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.2 (4sl)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.2 (4sl)Dimitris Psounis
7.5K views1 slide
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (4in1) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (4in1)Dimitris Psounis
7.8K views7 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣDimitris Psounis
9.1K views3 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4sl) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4sl)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4sl)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4sl)Dimitris Psounis
11.6K views1 slide
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.3 (4sl) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.3 (4sl)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.3 (4sl)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.3 (4sl)Dimitris Psounis
6.5K views1 slide
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (4in1) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (4in1)Dimitris Psounis
6.7K views6 slides

Viewers also liked(19)

ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ
Dimitris Psounis9.1K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4sl) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4sl)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4sl)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4sl)
Dimitris Psounis11.6K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
Dimitris Psounis7.4K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
Dimitris Psounis8.7K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ
Dimitris Psounis7.6K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.8K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.9K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis6.3K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.6K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis7.9K views

Similar to ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.2

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3Dimitris Psounis
5.9K views22 slides
λυγάτσικας ζήνων ασκήσεις άλγεβρας B΄λυκείου 2015-6 by
λυγάτσικας ζήνων  ασκήσεις άλγεβρας B΄λυκείου 2015-6λυγάτσικας ζήνων  ασκήσεις άλγεβρας B΄λυκείου 2015-6
λυγάτσικας ζήνων ασκήσεις άλγεβρας B΄λυκείου 2015-6Christos Loizos
13.6K views67 slides
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 23 by
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 23ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 23
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 23Dimitris Psounis
1K views7 slides
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33 by
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33Dimitris Psounis
2K views7 slides
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 12 by
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 12ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 12
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 12Dimitris Psounis
1.5K views4 slides
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 21 by
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 21ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 21
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 21Dimitris Psounis
427 views8 slides

Similar to ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.2(20)

λυγάτσικας ζήνων ασκήσεις άλγεβρας B΄λυκείου 2015-6 by Christos Loizos
λυγάτσικας ζήνων  ασκήσεις άλγεβρας B΄λυκείου 2015-6λυγάτσικας ζήνων  ασκήσεις άλγεβρας B΄λυκείου 2015-6
λυγάτσικας ζήνων ασκήσεις άλγεβρας B΄λυκείου 2015-6
Christos Loizos13.6K views
Εφαρμογές Οικονομικών-Μαθηματικών με χρήση excel 2003. Θεωρία και πράξη. by stratos goumas
Εφαρμογές Οικονομικών-Μαθηματικών με χρήση excel 2003. Θεωρία και πράξη.Εφαρμογές Οικονομικών-Μαθηματικών με χρήση excel 2003. Θεωρία και πράξη.
Εφαρμογές Οικονομικών-Μαθηματικών με χρήση excel 2003. Θεωρία και πράξη.
stratos goumas1.5K views
βοήθημα άλγεβρα β΄λυκείου (Pitetragono) by ssuserabe226
βοήθημα άλγεβρα β΄λυκείου (Pitetragono)βοήθημα άλγεβρα β΄λυκείου (Pitetragono)
βοήθημα άλγεβρα β΄λυκείου (Pitetragono)
ssuserabe226386 views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

Triti_Hlikia_2023.pptx by
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
39 views3 slides
Η δική μου Παναγιά by
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιάhrisgiou
39 views14 slides
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxpsipsa
11 views4 slides
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
46 views5 slides
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
13 views14 slides
ATT00004.pdf by
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
106 views3 slides

Recently uploaded(20)

Triti_Hlikia_2023.pptx by 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist39 views
Η δική μου Παναγιά by hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 39 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa11 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou46 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b13 views
ATT00004.pdf by 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd106 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou23 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram13 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram7 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist44 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram7 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx by ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 views
Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist18 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 views

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.2

 • 1. ΠΛΗ30 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων ΠολυπλοκότηταςΙεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας ∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήµατος Β.Θεωρία 1. Λογάριθµοι 1. Ορισµός Λογαρίθµου 2. ∆υαδικοί Λογάριθµοι 3. Ιδιότητες Λογαρίθµων 4. Γραφική Παράσταση της συνάρτησης f(x)=log x 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας 4. Γραφική Παράσταση της συνάρτησης f(x)=log x 5. ∆ιπλός και Τριπλός Λογάριθµος Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων 1. Σύνοψη Ιδιοτήτων Λογαρίθµων 2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας ∆. Σύνοψη – Επιδιωκώµενα Αποτελέσµατα Ε.Ασκήσεις
 • 3. Α. Σκοπός του Μαθήµατος Οι στόχοι του µαθήµατος είναι: Επίπεδο Α Να θυµηθούµε όλες τις ιδιότητες λογαρίθµων Να µάθουµε µία µεθοδολογία µέσω της οποίες µπορούµε να ιεραρχούµε συναρτήσεις πολυπλοκότητας. 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας συναρτήσεις πολυπλοκότητας. Επίπεδο Β (-) Επίπεδο Γ (-)
 • 4. Β. Θεωρία 1. Λογάριθµοι 1. Ορισµός Λογαρίθµου 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας Ο λογάριθµος ενός αριθµού a µε βάση τον αριθµό b, ορίζεται ως ο αριθµός στον οποίον αν υψώσουµε το b παίρνουµε το a. Με απλά λόγια για να υπολογίσουµε τον αρκεί να υπολογίσουµε σε ποια δύναµη πρέπει να υψώσουµε το b για να πάρουµε το a. log x bx a b aανν= = logb a δύναµη πρέπει να υψώσουµε το b για να πάρουµε το a. Παραδείγµατα: 3 2 4 3 3 5 2 2 1/4 2 log 8 3 2 8 log 81 4 3 81 log 125 3 5 125 1 1 1 log 1/16 2 4 4 16 ύ ύ ύ ύ αϕο αϕο αϕο αϕο = = = = = =   = = =   
 • 5. Β. Θεωρία 1. Λογάριθµοι 2. ∆υαδικοί Λογάριθµοι 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας Στην ΠΛΗ30, αν δεν καθορίζεται η βάση του λογαρίθµου, θα εννοείται ότι η βάση είναι το 2, άρα θα αναφερόµαστε σε δυαδικούς λογάριθµους Έτσι στο εξής εννοείται: Ας δούµε τους δυαδικούς λογάριθµους κάποιων φυσικών αριθµών: X logX 2log logx x= X logXX logX 1 log1=0 2 log2=1 4 log4=2 8 log8=3 16 log16=4 32 log32=5 64 log64=6 … 1024 log1024=10 X logX 2048 log2048=11 4096 log4096=12 8192 log8192=13 … 220 log220=20 230 log230=30 240 log240=40 …
 • 6. Β. Θεωρία 1. Λογάριθµοι 3. Ιδιότητες των Λογαρίθµων (∆υνάµεις σε Λογάριθµους) 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας Ήδη από την προηγούµενη διαφάνεια είναι σαφές ότι ισχύει: ∆ηλαδή ο εκθέτης του αριθµού «πέφτει» µπροστά από τον λογάριθµο. Προσέξτε ότι ενδέχεται ο λογάριθµος να είναι υψωµένος σε κάποια δύναµη: log logK b ba K a= Προσέξτε ότι ενδέχεται ο λογάριθµος να είναι υψωµένος σε κάποια δύναµη: Τότε αυτό θα το αναπαριστούµε και ως εξής: Και προσοχή ότι ο εκθέτης αυτός ∆ΕΝ «πέφτει». Συνοψίζοντας: και ειδικά για δυαδικούς λογάριθµους: (log )X b a logX b a log log log (log ) K b b X X b b a K a a a = = log log log (log ) K X X a K a a a = =
 • 7. Β. Θεωρία 1. Λογάριθµοι 3. Ιδιότητες των Λογαρίθµων (Αλλαγή Βάσης) 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας Μια σηµαντική ιδιότητα, χρήσιµη όταν έχουµε να υπολογίσουµε κάποιον λογάριθµο µε «περίεργη» βάση, είναι η ακόλουθη: log log log c b c a a b = Η ιδιότητα αυτή είναι πολύ χρήσιµη όταν η βάση και ο ίδιος ο αριθµός είναι δύναµη του 2. Παραδείγµατα: 2 8 2 64 3 9 3 log 32 5 log 32 1.66 log 8 3 log 2048 11 log 2048 1.83 log64 6 log 27 3 log 27 1.5 log 9 2 = = = = = = = = =
 • 8. Β. Θεωρία 1. Λογάριθµοι 3. Ιδιότητες των Λογαρίθµων (Λογάριθµος Γινοµένου και Κλάσµατος) 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας Ισχύουν και οι εξής δύο ιδιότητες: log ( ) log log log log log b b b b b b xy x y x x y y = + = − Και ειδικά για δυαδικούς λογάριθµους: Μεγάλη προσοχή µε την παρενθετοποίηση. Ο λογάριθµος έχει πεδίο εφαρµογής: Είτε την παράσταση που είναι µέσα στις παρενθέσεις Είτε το άµεσα επόµενο στοιχείο αν δεν υπάρχουν παρενθέσεις Προσοχή λοιπόν: άρα log( ) log log log log log xy x y x x y y = + = − log (log )b bxy x y= ⋅ log log ( )b bxy xy≠
 • 9. Β. Θεωρία 1. Λογάριθµοι 3. Ιδιότητες των Λογαρίθµων (Εκφραση ως δύναµη) 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας Έχουµε και την εξής (πολύ σηµαντική) ιδιότητα Εφαρµογές: logb x b x= 2 5 10 log 2 log ( ) 5 10 n n n n n n+ = = + Η ιδιότητα αυτά θα µας φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη όταν θα ιεραρχήσουµε συναρτήσεις πολυπλοκότητας, όπου θα εκφράζουµε τις συναρτήσεις ως εκθετικές µε βάση 2. Παραδείγµατα: 2 2 log log4 log4 2 2 4 2 2 2 n n n n n n = = = = 10log ( ) 10 n n n n+ = +
 • 10. Β. Θεωρία 1. Λογάριθµοι 4. Γραφική Παράσταση της f(x)=log x 10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας Στην ΠΛΗ30 µελετάµε την συµπεριφορά συναρτήσεων ασυµπτωτικά (στο άπειρο) Ας ρίξουµε µια µατιά στην γραφική παράσταση της f(x)=log x: Παρατηρούµε ότι: Η f(x) αυξάνει πολύ αργά (άρα είναι µικρότερη από οποιαδήποτε πολυωνυµική συνάρτηση). Ωστόσο ασυµπτωτικά πρέπει να γνωρίζουµε ότι τείνει στο άπειρο.
 • 11. Β. Θεωρία 1. Λογάριθµοι 5. ∆ιπλός και Τριπλός Λογάριθµος 11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας Θα συναντήσουµε και τις εξής συναρτήσεις: Ως συντοµογραφίες αντίστοιχα των συναρτήσεων: 1 2 ( ) loglog ( ) logloglog f n n f n n = = Ως συντοµογραφίες αντίστοιχα των συναρτήσεων: Έτσι π.χ. έχουµε: Για τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουµε: Αλλα και ότι ασυµπτωτικά τείνουν επίσης στο άπειρο 1 2 ( ) log(log ) ( ) log(log(log )) f n n f n n = = log(log 256) log(8) 3 log(log(log16)) log(log 4) log(2) 1 = = = = = logloglog loglog logn n n< <
 • 12. Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων 1. Συνοψη Ιδιοτήτων Λογαρίθµων 12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας Με βάση το b Με βάση το 2 Ορισµός Λογάριθµος Γινοµένου log x bx a b aανν= = log 2x x a aανν= = log ( ) log logb b bxy x y= + log( ) log logxy x y= + x x Λογάριθµος Κλάσµατος Αλλαγή Βάσης ∆υναµη στον αριθµό ∆ύναµη στον λογάριθµο Έκφραση ως ∆ύναµη log log logb b b x x y y = − log log log x x y y = − log log log c b c a a b = log log log 2 c c a a = log logK b ba K a= log logK a K a= log (log )X X b ba a= log (log )X X a a= logb x b x= log 2 x x=
 • 13. Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων 2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας Συνήθης εκφώνηση εξετάσεων: Και µας δίνουν 5-6 συναρτήσεις. Στην περίπτωση αυτή ακολουθούµε µία στανταρ µεθοδολογία που συνίσταται στα εξής βήµατα: 13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας Ιεραρχήστε σε αύξουσα σειρά ασυµπτωτικής πολυπλοκότητας τις παρακάτω συναρτήσεις συνίσταται στα εξής βήµατα: 1. Βρίσκουµε το Θ(.) των συναρτήσεων αν απαιτείται. 1. Αν οι συναρτήσεις µπορούν να ταξινοµηθούν (δηλαδή δεν υπάρχει κάποια απροσδιόριστη συνάρτηση) δίνουµε την ιεραρχία τους, αλλιώς προχωράµε στο βήµα 2 2. Εκφράζουµε ΟΛΕΣ τις συναρτήσεις ως εκθετικές µε βάση το 2, χρησιµοποιώντας την ιδιότητα 3. Κάνουµε πράξεις στους εκθέτες των συναρτήσεων (συνήθως ιδιότητες λογαρίθµων) 4. Συγκρίνουµε τους εκθέτες των συναρτήσεων και µεταφέρουµε το αποτέλεσµα στις αρχικές συναρτήσεις log 2 x x =
 • 14. Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων 2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας 1.Εύρεση του Θ(.) Στο προηγούµενο µάθηµα είδαµε πως µπορούµε να εξάγουµε το Θ(.) µιας συνάρτησης. Για την εξαγωγή του Θ(.) απαιτείται να έχουµε «καθαρά αθροίσµατα» δηλαδή θα πρέπει για να αποφανθούµε να ακολουθήσουµε τις εξής συστάσεις: Να κάνουµε τα ριζικά δυνάµεις. 14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας Να κάνουµε τα ριζικά δυνάµεις. Να κάνουµε τις όποιες πράξεις δυνάµεων υπάρχουν. Να υπολογίσουµε τα κλάσµατα αριθµών και να τα εκφράσουµε ως δεκαδικούς αριθµούς. Να κάνουµε τις όποιες επιµεριστικές ιδιότητες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εύρεση του Θ(.) είναι προαιρετική. ∆ηλαδή: Αν καµία συνάρτηση δεν έχει αθροίσµατα όρων ή δεν υπάρχουν σταθερές πολλαπλασιασµένες µε τις συναρτήσεις, το βήµα αυτό παραλείπεται! Ωστόσο, αν έστω µία συνάρτηση απαιτεί την εύρεση του Θ(.), τότε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει να πάρουµε Θ(.) σε όλες τις συναρτήσεις.
 • 15. Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων 2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας 1.Εύρεση του Θ(.) Ας το δούµε µε ένα παράδειγµα: 15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας Παρατηρούµε ότι έχουµε αθροίσµατα και σταθερές πολ/νες µε τις συναρτήσεις, άρα ξεκινάµε στην απάντηση µε την εύρεση του Θ(.)
 • 16. Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων 2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας 2.Εκθετικές µε βάση το 2 Αν στις συναρτήσεις που έχουµε µεσα στο Θ(.) έχουµε ΕΣΤΩ ΜΙΑ απροσδιόριστη συνάρτηση τότε εκφράζουµε ΟΛΕΣ τις συναρτήσεις (ΠΡΟΣΟΧΗ! Ότι έχει βγει στο Θ(.) ) ως εκθετικές µε βάση το 2. Ας δούµε την εξέλιξη της απάντησης στο προηγούµενο παράδειγµα: 16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
 • 17. Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων 2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας 3.Πράξεις στους εκθέτες των συναρτήσεων Έπειτα αποµονώνουµε τους εκθέτες των συναρτήσεων και κάνουµε τις πράξεις των λογαρίθµων που έχουν εµφανιστεί σε αυτούς. Στόχος και πάλι είναι να έχουµε καθαρά αθροίσµατα και να έχουν πέσει όλες οι δυναµεις που είναι στους αριθµούς των λογαρίθµων Στο παράδειγµα που µελετάµε 17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
 • 18. Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων 2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας 4.Σύγκριση των εκθετών Τελικά βάζουµε σε µία αύξουσα σειρά τους εκθέτες των συναρτήσεων, αφού µετά τις πράξεις θα έχουν µετατραπεί σε µία από τις γνωστές µορφές. Βασικό οδηγό στοιχείο για να αποφανθούµε είναι ο πίνακας µε τις γνωστές µορφές συναρτήσεων πολυπλοκότητας. Προσοχή!!! Αν η παράσταση που έχει προκύψει είναι περίπλοκη (µε την έννοια ότι έχουν προκύψει γινόµενα ή/και αθροίσµατα, τότε: 18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας έννοια ότι έχουν προκύψει γινόµενα ή/και αθροίσµατα, τότε: Εντοπίζουµε τον µεγαλύτερο όρο από όσους είναι στην παράσταση Αν παραπάνω από µία συναρτήσεις έχουν τον ίδιο µεγαλύτερο όρο, τότε αποφασίζουµε ποια είναι µεγαλύτερη από αυτές: κοιτώντας τον αµέσως επόµενο όρο µε τον οποίο είναι πολλαπλασιασµένη η συνάρτηση. Π.χ: Αν έχουµε και πάλι ισοπαλία, τότε κοιτάµε και τον επόµενο όρο του αθροίσµατος. Π.χ.: Στο βήµα αυτό, οι σταθερές έχουν σηµασία! Άρα δεν παραλείπεται κανένας από τους όρους που έχουν προκύψει. 5 6 logn n n n< < 2 4 2 logn n n+ < +
 • 19. Για την απόφαση της ιεραρχίας χρειαζόµαστε από την θεωρία ότι Όπου έχουµε πλέον πιο αναλυτικά: Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων 2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας 4.Σύγκριση των εκθετών 19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.1: Ανάλυση ∆ιαδικαστικών Αλγορίθµων ΣΤΑΘΕΡΕΣ < ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΕΣ < ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ < ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ < ΥΠΕΡΕΚΘΕΤΙΚΕΣ ( ) (1)nΤ = Θ )(log)( nn k Θ=Τ )()( k nn Θ=Τ )()( n an Θ=Τ )!()( nn Θ=Τ )()( n nn Θ=Τ Όπου έχουµε πλέον πιο αναλυτικά: Μορφή Συναρτήσεων Σχόλια ΣΤΑΘΕΡΕΣ Θ(1) ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΕΣ Το Κ>1 σταθερά «καθαρό» n ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ Το Κ σταθερά «καθαρό» n ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ 1<a<2, α,β: Σταθερές «καθαρό» n ΥΠΕΡΕΚΘΕΤΙΚΕΣ «καθαρό» n log log log logK n n n< < 2 3 ... K n n n n< < < < ... 2 3 ...n n n n a b< < < < < ! n n n<
 • 20. Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων 2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας 4.Σύγκριση των εκθετών Έτσι κλείνουµε το παράδειγµα που µελετάµε ως εξής: 20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας Ισχύει: Άρα έπεται: 2 3log log 2.32n n n< < 1 2 3f f f< <
 • 21. Γ. Μεθοδολογία Ασκήσεων 2. Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας Ας δούµε τώρα πως πρέπει να είναι η απάντησή µας στις εξετάσεις: 21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας
 • 22. Ε. Ασκήσεις Ασκηση Κατανόησης 1 Υπολογίστε τους ακόλουθους λογαρίθµους χωρίς την χρήση υπολογιστή. Αν δεν µπορείτε να τον υπολογίσετε ακριβώς, εκτιµήστε µεταξύ ποιων δύο φυσικών αριθµών ανήκει ο λογάριθµος 22∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας 5 4 1.log 25 2.log 644 8 3 4 9 6 2.log 64 3.log 64 4.log7 5.log 45 6.log 62 7.log 33 8.log 80 9.log 244
 • 23. Ε. Ασκήσεις Ασκηση Κατανόησης 2 Υπολογίστε τους ακόλουθους λογάριθµους κάνοντας αλλαγή βάσης: 23∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας 128 4 1.log 32 2.log 5124 9 4 2.log 512 3.log 27 4.log 1/ 2
 • 24. Ε. Ασκήσεις Εφαρµογή 1 Ιεραρχήστε τις παρακάτω συναρτήσεις σε αύξουσα σειρά ασυµπτωτικής πολυπλοκότητας: 24∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας log 1 log 2 ( ) 1.5 ( ) 10log ( ) 0.005log n n n f n n f n n f n n = = =3 4 ( ) 0.005log ( ) 1.15 n n f n n f n n = =
 • 25. Ε. Ασκήσεις Εφαρµογή 2 Ιεραρχήστε τις παρακάτω συναρτήσεις σε αύξουσα σειρά ασυµπτωτικής πολυπλοκότητας: 25∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας log 1 5 2 6 2 ( ) 8log 4 ( ) 10( ) n n f n n n n f n n n n = + = + + 2 5 7 3 4 4 ( ) ( ) log n f n n n n f n n = ⋅ + =
 • 26. Ε. Ασκήσεις Εφαρµογή 3 Ιεραρχήστε τις παρακάτω συναρτήσεις σε αύξουσα σειρά ασυµπτωτικής πολυπλοκότητας: 26∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 1.2: Ιεραρχία Συναρτήσεων Πολυπλοκότητας 1 2 ( ) 3 ( ) log( ) n n f n f n n = = log 3 5 4 ( ) 2 ( ) ( ) n n f n f n n = =