ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
ΠΛΗ20
ΕΝΟΤΗΤΑ 0: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Μάθηµα 0.1:
Σύνολα
∆ηµήτρης Ψούνης∆ηµήτρης Ψούνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Β.Θεωρία
1. Τι είναι σύνολο
2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
1. Τι είναι σύνολο
2. Συµπληρωµατικοί Ορισµοί
3. Σχέσεις Συνόλων
1. Υποσύνολο
2. Γνήσιο Υποσύνολο
4. Πληθάριθµος Συνόλου
5. Πράξεις Συνόλων
1. Ένωση
2. Τοµή
3. ∆ιαφορά
4. Συµπλήρωµα
5. Καρτεσιανό Γινόµενο
6. ∆υναµοσύνολο
Γ.Ασκήσεις
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
Επίπεδο Α
Ορισµός Συνόλου
Συµπληρωµατικοί Ορισµοί
Σχέσεις Συνόλων
Πράξεις Συνόλων
Επίπεδο Β
(-)
Επίπεδο Γ
(-)(-)
Β. Θεωρία
1. Τι είναι σύνολο
4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
ΣΥΝΟΛΟ είναι οποιαδήποτε συλλογή στοιχείων
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ:
Το σύνολο των ελληνικών φωνηέντων:
Το σύνολο των φυσικών αριθµών από το 1 εώς το 9
Συνήθως τα σύνολα αναπαρίστανται µε κεφαλαία γράµµατα και τα στοιχεία
τους είναι µέσα σε άγκιστρα χωρισµένα µε κόµµατα. Η αναπαράσταση των
},,,,,,{ ωυοιηεα=Α
}9,8,7,6,5,4,3,2,1{=Β
τους είναι µέσα σε άγκιστρα χωρισµένα µε κόµµατα. Η αναπαράσταση των
στοιχείων τους µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους:
Με ρητή αναπαράσταση των µελών του. Π.χ. Όπως στο ακόλουθο
σύνολο:
Με περιγραφικό τρόπο, χρησιµοποιώντας την | που διαβάζεται «τέτοιο
ώστε»:
}20,18,16,14,12,10{=Γ
}2010|{ ≤≤=Γ xόίxx µεςφυσικαρτιοςναιε
Β. Θεωρία
2. Συµπληρωµατικοί ορισµοί
Έχουµε ήδη γνωρίσει κάποια σύνολα αριθµών. Αυτά είναι:
Το σύνολο των φυσικών αριθµών:
5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
(Προσοχή ότι συµπεριλαµβάνεται και το 0)
Το σύνολο ακεραίων αριθµών:
Το σύνολο των ρητών αριθµών:
Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών R που περιλαµβάνει τους ρητούς
και τους άρρητους αριθµούς
Και βέβαια το περίφηµο κενό σύνολο, δηλαδή το σύνολο που δεν
περιλαµβάνει στοιχεία: {}=∅
Β. Θεωρία
2. Συµπληρωµατικοί ορισµοί
Εισάγουµε τώρα έναν συµβολισµό για να απεικονίζουµε ότι ένα στοιχείο
ανήκει ή δεν ανήκει αντίστοιχα σε ένα σύνολο:
Γράφουµε και διαβάζουµε ότι το 5 ανήκει στο σύνολο των
6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
N∈5Γράφουµε και διαβάζουµε ότι το 5 ανήκει στο σύνολο των
φυσικών αριθµών
Ενώ γράφουµε και διαβάζουµε ότι το 4.4 δεν ανήκει στο
σύνολο των φυσικών αριθµών
Η σηµαντική πληροφορία για ένα σύνολο είναι ποια στοιχεία περιέχει (και όχι
η σειρά µε την οποία τα περιέχει)
Έτσι τα σύνολα
και
N∈5
N∉4.4
}3,2,1{=A
}2,1,3{=Bκαι
Είναι ίδια (αφού περιέχουν τα ίδια στοιχεία)
Ενώ τα σύνολο είναι λανθασµένη αναπαράσταση
συνόλου, αφού κάθε στοιχείο πρέπει να περιέχεται ακριβώς µία φορά
στο σύνολο.
Συνεπώς το Γ είναι ακριβώς το ίδιο σύνολο µε το σύνολα Α και Β
Και ορίζουµε ότι Α=Β=Γ (τα σύνολα είναι ίσα)
}2,1,3{=B
}3,3,2,2,2,1,1{=Γ
Β. Θεωρία
2. Συµπληρωµατικοί ορισµοί
Τα σύνολα λοιπόν είναι συλλογές αντικειµένων. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν
να περιλαµβάνουν αντικείµενα οποιουδήποτε τύπου. Ας δούµε µερικά
παραδείγµατα:
7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
παραδείγµατα:
Ένα σύνολο αριθµών:
Ένα σύνολο συµβολοσειρών:
Ένα σύνολο συναρτήσεων:
,...}13,11,7,5,3,2{=A
},,,{ patjimjohntom=Β
}1)(,1)(,)({ 4 32
++=+===Γ xxxhxxgxxf
Ένα σύνολο συνόλων!
Ένα σύνολο από ετερόκλητα στοιχεία:
}1)(,1)(,)({ ++=+===Γ xxxhxxgxxf
},},5,2{},3,2,1{{ Ν∅=∆
}}5,1{,7,5,,2,14.3,{ tom∅=Ε
Β. Θεωρία
3.Σχέσεις Συνόλων
1.Υποσύνολο
Ορίζουµε ότι:
8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
Το σύνολο Α είναι υποσύνολο του συνόλου Β (και συµβολίζουµε ) ανBA ⊆
Παραδείγµατα:
Ισχύει ότι:
Ισχύει ότι:
Ισχύει ότι:
∆εν ισχύει ότι:
∆εν ισχύει ότι:
Το σύνολο Α είναι υποσύνολο του συνόλου Β (και συµβολίζουµε ) αν
κάθε στοιχείο που ανήκει στο σύνολο Α ανήκει και στο συνολο Β
BA ⊆
},,,{},,{ dcbacba ⊆
N⊆}3,5,1{
}3,2,1{}3,2,1{ ⊆
}3,2,1{}4,3,2,1{ ⊆
}3,1{}2,1{ ⊆∆εν ισχύει ότι:
Τυπικά ο ορισµός της σχέσης υποσυνόλου είναι ο εξής:
Ενω µε χρήση του υποσυνόλου ορίζουµε τυπικά την ισότητα συνόλων:
}3,1{}2,1{ ⊆
BxύAxBA ∈∈∀⊆ καιειισχανν
ABBABA ⊆⊆= καιανν
Β. Θεωρία
3.Σχέσεις Συνόλων
2.Γνήσιο Υποσύνολο
Ορίζουµε ότι:
9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
Το σύνολο Α είναι γνήσιο υποσύνολο του συνόλου Β (και συµβολίζουµε )BA ⊂
Παραδείγµατα:
Ισχύει ότι:
Ισχύει ότι:
∆ΕΝ Ισχύει ότι:
∆εν ισχύει ότι:
∆εν ισχύει ότι:
Το σύνολο Α είναι γνήσιο υποσύνολο του συνόλου Β (και συµβολίζουµε )
αν το Α είναι υποσύνολο του Β, αλλά τα Α και Β δεν είναι ίσα.
BA ⊂
},,,{},,{ dcbacba ⊂
N⊂}3,5,1{
}3,2,1{}3,2,1{ ⊂
}3,2,1{}4,3,2,1{ ⊂
}3,1{}2,1{ ⊂∆εν ισχύει ότι:
Τυπικά ο ορισµός της σχέσης υποσυνόλου είναι ο εξής:
}3,1{}2,1{ ⊂
Β∈Α∉∃⊆⊂ xxBABA καικαιανν
Β. Θεωρία
4. Πληθάριθµος Συνόλου
Ήδη έχουµε δει σύνολα που περιέχουν πεπερασµένο πλήθος στοιχείων,
όπως π.χ. το
10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
=Β
Το οποίο έχει 4 στοιχεία. Το πλήθος των στοιχείων του συνόλου
ονοµάζεται πληθάριθµος ή πληθικός αριθµός του συνόλου και
συµβολίζεται µε |Β| (το σύνολο µέσα σε δύο κάθετες γραµµές).
Γράφουµε:
Επειδή το παραπάνω σύνολο έχει πεπερασµένο πλήθος στοιχείων, θα λέµε
ότι είναι ένα πεπερασµένο σύνολο.
Αντίθετα µε τα σύνολα που περιέχουν άπειρο πλήθος στοιχείων τα
},,,{ patjimjohntom=Β
4|| =Β
Αντίθετα µε τα σύνολα που περιέχουν άπειρο πλήθος στοιχείων τα
οποία ονοµάζονται άπειρα σύνολα ή απειροσύνολα, όπως π.χ. τα
σύνολα αριθµών N,Z,Q,R
Με χρήση αυτών των συµβολισµών έχουµε:
|||| BAόBA ≤⊆Α τετν
|||| BAόBA <⊂Α τετν
Β. Θεωρία
5. Πράξεις Συνόλων
Ορίζουµε τώρα πράξεις επί των συνόλων. Συγκεκριµένα πάνω σε δύο
σύνολα Α και Β:
Η ένωση που δίνει το σύνολο που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία
11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
BA∪Η ένωση που δίνει το σύνολο που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία
των Α και Β
Η τοµή που δίνει το σύνολο που περιλαµβάνει τα κοινά στοιχεία
των Α και Β
Το συµπλήρωµα του Α που δίνει τα στοιχεία που δεν ανήκουν στο Α
Η διαφορά που δίνει τα στοιχεία που ανήκουν στο Α και δεν
ανήκουν στο Β
Και πιο περίπλοκες πράξεις που δίνουν νέα σύνολα που είναι σηµαντικά
BA∪
BA∩
BA −
Και πιο περίπλοκες πράξεις που δίνουν νέα σύνολα που είναι σηµαντικά
στην συνέχεια του µαθήµατος:
Το καρτεσιανό γινόµενο δύο συνόλων Α και Β:
Το δυναµοσύνολο ενός συνόλου
AxB
)(AP
Β. Θεωρία
5. Πράξεις Συνόλων
1.Ένωση Συνόλων
Ορίζουµε ότι:
12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
Η ένωση δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο:
Με διάγραµµα Venn, το παραπάνω σύνολο απεικονίζεται:
Η ένωση δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο:
}|{ BxήAxxBA ∈∈=∪
A B
Για παράδειγµα αν Α={0,1,2,3} και Β={2,3,4,5} τότε
}5,4,3,2,1,0{=∪ BA
Ορίζουµε ότι:
Β. Θεωρία
5. Πράξεις Συνόλων
2.Τοµή Συνόλων
13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
Η τοµή δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο:
Με διάγραµµα Venn, το παραπάνω σύνολο απεικονίζεται:
Η τοµή δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο:
}|{ BxAxxBA ∈∈=∩ και
A B
Για παράδειγµα αν Α={0,1,2,3} και Β={2,3,4,5} τότε
}3,2{=∩ BA
Β. Θεωρία
5. Πράξεις Συνόλων
2.Τοµή Συνόλων
Παρατηρήστε ότι δύο σύνολα:
Είτε θα περιέχουν κοινά στοιχεία, άρα η τοµή τους δεν θα είναι το κενό
14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
Είτε θα περιέχουν κοινά στοιχεία, άρα η τοµή τους δεν θα είναι το κενό
σύνολο.
δηλ. ισχύει: άρα και
Είτε δεν θα περιέχουν κοινά στοιχεία, άρα η τοµή τους θα είναι το κενό
∅≠∩ BA 0|| ≠∩ BA
A B
Είτε δεν θα περιέχουν κοινά στοιχεία, άρα η τοµή τους θα είναι το κενό
σύνολο
δηλ. ισχύει: άρα και∅=∩ BA 0|| =∩ BA
A
B
Στην περίπτωση αυτή θα λέγονται:
«ξένα µεταξύ τους σύνολα»
Β. Θεωρία
5. Πράξεις Συνόλων
2.Τοµή Συνόλων (Η αρχή εγκλεισµού – αποκλεισµού)
Η αρχή εγκλεισµού – αποκλεισµού είναι ένας µαθηµατικός τύπος που
σχετίζει τους πληθάριθµους της ένωσης και της τοµής δύο συνόλων.
15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
σχετίζει τους πληθάριθµους της ένωσης και της τοµής δύο συνόλων.
Συγκεκριµένα ισχύει:
Η οποία γενικεύεται και για τρία σύνολα ως εξής:
|||||||| BABABA ∩−+=∪
|||||||| CBACBA ++=∪∪
||
||||||
||||||||
CBA
CBCABA
CBACBA
∩∩+
∩−∩−∩−
++=∪∪
Β. Θεωρία
5. Πράξεις Συνόλων
3.Συµπλήρωµα Συνόλου
Ορίζουµε ότι:
16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
Το συµπλήρωµα ενός συνόλου Α είναι το σύνολο:
Με διάγραµµα Venn, το παραπάνω σύνολο απεικονίζεται:
Το συµπλήρωµα ενός συνόλου Α είναι το σύνολο:
}|{ AxxA ∉=
A
U
Για παράδειγµα αν Α={0,1,2,3} και U={0,1,2,3,4,5,6} τότε
}6,5,4{=A
Ορίζουµε ότι:
Β. Θεωρία
5. Πράξεις Συνόλων
4.∆ιαφορά Συνόλων
17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
Η διαφορά δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο:
Με διάγραµµα Venn, το παραπάνω σύνολο απεικονίζεται:
Η διαφορά δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο:
}|{ BxAxxBABA ∉∈==− και
A B
Για παράδειγµα αν Α={0,1,2,3} και Β={2,3,4,5} τότε
}1,0{=− BA {4,5}B A− =
Β. Θεωρία
5. Πράξεις Συνόλων
5. Καρτεσιανό Γινόµενο
Ορίζουµε ότι:
18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
Το καρτεσιανό γινόµενο δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο:
Προσοχή ότι µε τις παρενθέσεις στην παράσταση (x,y) εννοούµε το
διατεταγµένο ζεύγος µε πρώτο στοιχείο το x και δεύτερο στοιχείο το y, άρα η
σειρά απεικόνισης των µελών του ζεύγους έχει σηµασία (σε αντίθεση µε το
συµβολισµό µε τα αγκιστρα που απεικονίζει ότι η σειρά απεικόνισης των
µελών δεν έχει σηµασία)
Το καρτεσιανό γινόµενο δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο:
}|),{( ByAxyxAxB ∈∈= και
µελών δεν έχει σηµασία)
Για παράδειγµα αν Α={1,2} και Β={a,b,c} τότε:
Ειδικά για τον πληθάριθµο του καρτεσιανού γινοµένου ισχύει:
)}2,(),1,(),2,(),1,(),2,(),1,{(
)},2(),,2(),,2(),,1(),,1(),,1{(
ccbbaaBxA
cbacbaAxB
=
=
||*|||||| BABxAAxB ==
Β. Θεωρία
5. Πράξεις Συνόλων
6. ∆υναµοσύνολο
Ορίζουµε ότι:
19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
Το δυναµοσύνολο ενός συνόλου Α (συµβολίζεται µε 2Α ή P(A) ) είναι το σύνολο:
Αν Α={1,2} τότε το δυναµοσύνολο του Α είναι το σύνολο:
Ενώ αν Α={1,2,3} τότε το δυναµοσύνολό του είναι το σύνολο:
Το δυναµοσύνολο ενός συνόλου Α (συµβολίζεται µε 2Α ή P(A) ) είναι το σύνολο:
Αποτελεί δηλαδή το σύνολο που περιέχει όλα τα υποσύνολα του Α
}|{)( Α= τουνολουποσναιε ύίxxAP
}}2,1{},2{},1{,{)( ∅=AP
Ενώ αν Α={1,2,3} τότε το δυναµοσύνολό του είναι το σύνολο:
Θα αποδείξουµε σε επόµενο µάθηµα για τον πληθικό αριθµό ενός συνόλου:
}}3,2,1{},3,2{},3,1{},2,1{},3{},2{},1{,{)( ∅=AP
||
2|)(| Α
=AP
Γ. Ασκήσεις
Άσκηση Κατανόησης 1
Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις που αφορούν σύνολα ισχύουν ή δεν
ισχύουν:
20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
∅∉∅
⊂∅
⊂
⊆
∈
Ν∈
.6
}2,1{.5
}2,1{}2,1{.4
}2,1{}2,1{.3
}2,1{}2,1{.2
5.1
RQZN
RQZN
⊆⊆⊆
⊂⊂⊂
∅∉∅
∅∉∅
.9
.8
}{.7
.6
Γ. Ασκήσεις
Άσκηση Κατανόησης 2
Κατασκευάστε διαγράµµατα Venn που να απεικονίζουν τα σύνολα:
21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
.1 BA∩
)()(.4
)()(.3
)(.2
.1
BABA
ABBA
CBA
BA
∩∪
−∪−
∪∩
∩
Γ. Ασκήσεις
Άσκηση Κατανόησης 3
Κατασκευάστε τα δυναµοσύνολα των συνόλων:
22∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
}4,3,2,1{.1 =A
}}2,1{,1,{.2
}4,3,2,1{.1
∅=
=
B
A
Γ. Ασκήσεις
Άσκηση Κατανόησης 4
Από ένα δείγµα 150 φοιτητών ενός πανεπιστηµιού οι 50 έχουν δηλώσει το
µάθηµα των διακριτών µαθηµατικών, οι 80 έχουν δηλώσει το µάθηµα της
εισαγωγής στην πληροφορική, ενώ 40 δεν εχουν δηλώσει κανένα από τα
23∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα
εισαγωγής στην πληροφορική, ενώ 40 δεν εχουν δηλώσει κανένα από τα
δύο µαθήµατα. Να βρεθεί πόσοι φοιτητές έχουν δηλώσει και το µάθηµα των
διακριτών µαθηµατικών και της εισαγωγής στην πληροφορική.
1 of 23

Recommended

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5Dimitris Psounis
7.4K views28 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3Dimitris Psounis
4.5K views16 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1Dimitris Psounis
9.9K views29 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2Dimitris Psounis
5.7K views13 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4Dimitris Psounis
1K views22 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4Dimitris Psounis
6.9K views31 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝDimitris Psounis
7.6K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2Dimitris Psounis
12.2K views37 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6Dimitris Psounis
6.4K views25 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6Dimitris Psounis
5.2K views36 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1Dimitris Psounis
7.8K views2 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3Dimitris Psounis
7.8K views22 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ
Dimitris Psounis7.6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis7.8K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5
Dimitris Psounis5.2K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
Dimitris Psounis20.2K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis6.7K views
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
Dimitris Psounis15.5K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis11.7K views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.6K views6 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.2K views1 slide
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2Dimitris Psounis
5.1K views1 slide
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.5K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.8K views6 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21Dimitris Psounis
1.4K views5 slides

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.2K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2
Dimitris Psounis5.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.8K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
Dimitris Psounis5.7K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
Dimitris Psounis10.3K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.4K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
Dimitris Psounis9.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ
Dimitris Psounis4.7K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.2K views

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1

συνολα by
συνολασυνολα
συνολαΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΒΕΡΑΣ
825 views13 slides
ισα συνολα – υποσυνολα – πραξεις μεταξυ συνολων by
ισα συνολα – υποσυνολα – πραξεις μεταξυ συνολωνισα συνολα – υποσυνολα – πραξεις μεταξυ συνολων
ισα συνολα – υποσυνολα – πραξεις μεταξυ συνολωνKozalakis
3.3K views13 slides
Typologio 2003 by
Typologio 2003Typologio 2003
Typologio 2003Christos Loizos
2.8K views96 slides
25 μεθοδολογίες στα διανύσματα by
25 μεθοδολογίες στα διανύσματα25 μεθοδολογίες στα διανύσματα
25 μεθοδολογίες στα διανύσματαΜάκης Χατζόπουλος
77.4K views20 slides
Typologio mathimatikwn by
Typologio mathimatikwnTypologio mathimatikwn
Typologio mathimatikwnChristos Loizos
3K views95 slides
Β Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2020 by
Β Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2020Β Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2020
Β Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2020Μάκης Χατζόπουλος
2.6K views109 slides

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
20 views13 slides
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf by
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfChrisa Kokorikou
53 views5 slides
Βρίσκοντας τα μνημεία by
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
13 views8 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 by
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023gymkeram
23 views255 slides
Dikaiomata_2023.pptx by
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
339 views33 slides
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
62 views65 slides

Recently uploaded(20)

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas20 views
Βρίσκοντας τα μνημεία by Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki13 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram23 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki16 views
Η δική μου Παναγιά by hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 55 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu19 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c12 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou37 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram12 views
Triti_Hlikia_2023.pptx by 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist80 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist85 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c10 views

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1

 • 1. ΠΛΗ20 ΕΝΟΤΗΤΑ 0: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Μάθηµα 0.1: Σύνολα ∆ηµήτρης Ψούνης∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήµατος Β.Θεωρία 1. Τι είναι σύνολο 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα 1. Τι είναι σύνολο 2. Συµπληρωµατικοί Ορισµοί 3. Σχέσεις Συνόλων 1. Υποσύνολο 2. Γνήσιο Υποσύνολο 4. Πληθάριθµος Συνόλου 5. Πράξεις Συνόλων 1. Ένωση 2. Τοµή 3. ∆ιαφορά 4. Συµπλήρωµα 5. Καρτεσιανό Γινόµενο 6. ∆υναµοσύνολο Γ.Ασκήσεις
 • 3. Α. Σκοπός του Μαθήµατος 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα Επίπεδο Α Ορισµός Συνόλου Συµπληρωµατικοί Ορισµοί Σχέσεις Συνόλων Πράξεις Συνόλων Επίπεδο Β (-) Επίπεδο Γ (-)(-)
 • 4. Β. Θεωρία 1. Τι είναι σύνολο 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα ΣΥΝΟΛΟ είναι οποιαδήποτε συλλογή στοιχείων ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ: Το σύνολο των ελληνικών φωνηέντων: Το σύνολο των φυσικών αριθµών από το 1 εώς το 9 Συνήθως τα σύνολα αναπαρίστανται µε κεφαλαία γράµµατα και τα στοιχεία τους είναι µέσα σε άγκιστρα χωρισµένα µε κόµµατα. Η αναπαράσταση των },,,,,,{ ωυοιηεα=Α }9,8,7,6,5,4,3,2,1{=Β τους είναι µέσα σε άγκιστρα χωρισµένα µε κόµµατα. Η αναπαράσταση των στοιχείων τους µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: Με ρητή αναπαράσταση των µελών του. Π.χ. Όπως στο ακόλουθο σύνολο: Με περιγραφικό τρόπο, χρησιµοποιώντας την | που διαβάζεται «τέτοιο ώστε»: }20,18,16,14,12,10{=Γ }2010|{ ≤≤=Γ xόίxx µεςφυσικαρτιοςναιε
 • 5. Β. Θεωρία 2. Συµπληρωµατικοί ορισµοί Έχουµε ήδη γνωρίσει κάποια σύνολα αριθµών. Αυτά είναι: Το σύνολο των φυσικών αριθµών: 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα (Προσοχή ότι συµπεριλαµβάνεται και το 0) Το σύνολο ακεραίων αριθµών: Το σύνολο των ρητών αριθµών: Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών R που περιλαµβάνει τους ρητούς και τους άρρητους αριθµούς Και βέβαια το περίφηµο κενό σύνολο, δηλαδή το σύνολο που δεν περιλαµβάνει στοιχεία: {}=∅
 • 6. Β. Θεωρία 2. Συµπληρωµατικοί ορισµοί Εισάγουµε τώρα έναν συµβολισµό για να απεικονίζουµε ότι ένα στοιχείο ανήκει ή δεν ανήκει αντίστοιχα σε ένα σύνολο: Γράφουµε και διαβάζουµε ότι το 5 ανήκει στο σύνολο των 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα N∈5Γράφουµε και διαβάζουµε ότι το 5 ανήκει στο σύνολο των φυσικών αριθµών Ενώ γράφουµε και διαβάζουµε ότι το 4.4 δεν ανήκει στο σύνολο των φυσικών αριθµών Η σηµαντική πληροφορία για ένα σύνολο είναι ποια στοιχεία περιέχει (και όχι η σειρά µε την οποία τα περιέχει) Έτσι τα σύνολα και N∈5 N∉4.4 }3,2,1{=A }2,1,3{=Bκαι Είναι ίδια (αφού περιέχουν τα ίδια στοιχεία) Ενώ τα σύνολο είναι λανθασµένη αναπαράσταση συνόλου, αφού κάθε στοιχείο πρέπει να περιέχεται ακριβώς µία φορά στο σύνολο. Συνεπώς το Γ είναι ακριβώς το ίδιο σύνολο µε το σύνολα Α και Β Και ορίζουµε ότι Α=Β=Γ (τα σύνολα είναι ίσα) }2,1,3{=B }3,3,2,2,2,1,1{=Γ
 • 7. Β. Θεωρία 2. Συµπληρωµατικοί ορισµοί Τα σύνολα λοιπόν είναι συλλογές αντικειµένων. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να περιλαµβάνουν αντικείµενα οποιουδήποτε τύπου. Ας δούµε µερικά παραδείγµατα: 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα παραδείγµατα: Ένα σύνολο αριθµών: Ένα σύνολο συµβολοσειρών: Ένα σύνολο συναρτήσεων: ,...}13,11,7,5,3,2{=A },,,{ patjimjohntom=Β }1)(,1)(,)({ 4 32 ++=+===Γ xxxhxxgxxf Ένα σύνολο συνόλων! Ένα σύνολο από ετερόκλητα στοιχεία: }1)(,1)(,)({ ++=+===Γ xxxhxxgxxf },},5,2{},3,2,1{{ Ν∅=∆ }}5,1{,7,5,,2,14.3,{ tom∅=Ε
 • 8. Β. Θεωρία 3.Σχέσεις Συνόλων 1.Υποσύνολο Ορίζουµε ότι: 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα Το σύνολο Α είναι υποσύνολο του συνόλου Β (και συµβολίζουµε ) ανBA ⊆ Παραδείγµατα: Ισχύει ότι: Ισχύει ότι: Ισχύει ότι: ∆εν ισχύει ότι: ∆εν ισχύει ότι: Το σύνολο Α είναι υποσύνολο του συνόλου Β (και συµβολίζουµε ) αν κάθε στοιχείο που ανήκει στο σύνολο Α ανήκει και στο συνολο Β BA ⊆ },,,{},,{ dcbacba ⊆ N⊆}3,5,1{ }3,2,1{}3,2,1{ ⊆ }3,2,1{}4,3,2,1{ ⊆ }3,1{}2,1{ ⊆∆εν ισχύει ότι: Τυπικά ο ορισµός της σχέσης υποσυνόλου είναι ο εξής: Ενω µε χρήση του υποσυνόλου ορίζουµε τυπικά την ισότητα συνόλων: }3,1{}2,1{ ⊆ BxύAxBA ∈∈∀⊆ καιειισχανν ABBABA ⊆⊆= καιανν
 • 9. Β. Θεωρία 3.Σχέσεις Συνόλων 2.Γνήσιο Υποσύνολο Ορίζουµε ότι: 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα Το σύνολο Α είναι γνήσιο υποσύνολο του συνόλου Β (και συµβολίζουµε )BA ⊂ Παραδείγµατα: Ισχύει ότι: Ισχύει ότι: ∆ΕΝ Ισχύει ότι: ∆εν ισχύει ότι: ∆εν ισχύει ότι: Το σύνολο Α είναι γνήσιο υποσύνολο του συνόλου Β (και συµβολίζουµε ) αν το Α είναι υποσύνολο του Β, αλλά τα Α και Β δεν είναι ίσα. BA ⊂ },,,{},,{ dcbacba ⊂ N⊂}3,5,1{ }3,2,1{}3,2,1{ ⊂ }3,2,1{}4,3,2,1{ ⊂ }3,1{}2,1{ ⊂∆εν ισχύει ότι: Τυπικά ο ορισµός της σχέσης υποσυνόλου είναι ο εξής: }3,1{}2,1{ ⊂ Β∈Α∉∃⊆⊂ xxBABA καικαιανν
 • 10. Β. Θεωρία 4. Πληθάριθµος Συνόλου Ήδη έχουµε δει σύνολα που περιέχουν πεπερασµένο πλήθος στοιχείων, όπως π.χ. το 10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα =Β Το οποίο έχει 4 στοιχεία. Το πλήθος των στοιχείων του συνόλου ονοµάζεται πληθάριθµος ή πληθικός αριθµός του συνόλου και συµβολίζεται µε |Β| (το σύνολο µέσα σε δύο κάθετες γραµµές). Γράφουµε: Επειδή το παραπάνω σύνολο έχει πεπερασµένο πλήθος στοιχείων, θα λέµε ότι είναι ένα πεπερασµένο σύνολο. Αντίθετα µε τα σύνολα που περιέχουν άπειρο πλήθος στοιχείων τα },,,{ patjimjohntom=Β 4|| =Β Αντίθετα µε τα σύνολα που περιέχουν άπειρο πλήθος στοιχείων τα οποία ονοµάζονται άπειρα σύνολα ή απειροσύνολα, όπως π.χ. τα σύνολα αριθµών N,Z,Q,R Με χρήση αυτών των συµβολισµών έχουµε: |||| BAόBA ≤⊆Α τετν |||| BAόBA <⊂Α τετν
 • 11. Β. Θεωρία 5. Πράξεις Συνόλων Ορίζουµε τώρα πράξεις επί των συνόλων. Συγκεκριµένα πάνω σε δύο σύνολα Α και Β: Η ένωση που δίνει το σύνολο που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία 11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα BA∪Η ένωση που δίνει το σύνολο που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία των Α και Β Η τοµή που δίνει το σύνολο που περιλαµβάνει τα κοινά στοιχεία των Α και Β Το συµπλήρωµα του Α που δίνει τα στοιχεία που δεν ανήκουν στο Α Η διαφορά που δίνει τα στοιχεία που ανήκουν στο Α και δεν ανήκουν στο Β Και πιο περίπλοκες πράξεις που δίνουν νέα σύνολα που είναι σηµαντικά BA∪ BA∩ BA − Και πιο περίπλοκες πράξεις που δίνουν νέα σύνολα που είναι σηµαντικά στην συνέχεια του µαθήµατος: Το καρτεσιανό γινόµενο δύο συνόλων Α και Β: Το δυναµοσύνολο ενός συνόλου AxB )(AP
 • 12. Β. Θεωρία 5. Πράξεις Συνόλων 1.Ένωση Συνόλων Ορίζουµε ότι: 12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα Η ένωση δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο: Με διάγραµµα Venn, το παραπάνω σύνολο απεικονίζεται: Η ένωση δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο: }|{ BxήAxxBA ∈∈=∪ A B Για παράδειγµα αν Α={0,1,2,3} και Β={2,3,4,5} τότε }5,4,3,2,1,0{=∪ BA
 • 13. Ορίζουµε ότι: Β. Θεωρία 5. Πράξεις Συνόλων 2.Τοµή Συνόλων 13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα Η τοµή δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο: Με διάγραµµα Venn, το παραπάνω σύνολο απεικονίζεται: Η τοµή δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο: }|{ BxAxxBA ∈∈=∩ και A B Για παράδειγµα αν Α={0,1,2,3} και Β={2,3,4,5} τότε }3,2{=∩ BA
 • 14. Β. Θεωρία 5. Πράξεις Συνόλων 2.Τοµή Συνόλων Παρατηρήστε ότι δύο σύνολα: Είτε θα περιέχουν κοινά στοιχεία, άρα η τοµή τους δεν θα είναι το κενό 14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα Είτε θα περιέχουν κοινά στοιχεία, άρα η τοµή τους δεν θα είναι το κενό σύνολο. δηλ. ισχύει: άρα και Είτε δεν θα περιέχουν κοινά στοιχεία, άρα η τοµή τους θα είναι το κενό ∅≠∩ BA 0|| ≠∩ BA A B Είτε δεν θα περιέχουν κοινά στοιχεία, άρα η τοµή τους θα είναι το κενό σύνολο δηλ. ισχύει: άρα και∅=∩ BA 0|| =∩ BA A B Στην περίπτωση αυτή θα λέγονται: «ξένα µεταξύ τους σύνολα»
 • 15. Β. Θεωρία 5. Πράξεις Συνόλων 2.Τοµή Συνόλων (Η αρχή εγκλεισµού – αποκλεισµού) Η αρχή εγκλεισµού – αποκλεισµού είναι ένας µαθηµατικός τύπος που σχετίζει τους πληθάριθµους της ένωσης και της τοµής δύο συνόλων. 15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα σχετίζει τους πληθάριθµους της ένωσης και της τοµής δύο συνόλων. Συγκεκριµένα ισχύει: Η οποία γενικεύεται και για τρία σύνολα ως εξής: |||||||| BABABA ∩−+=∪ |||||||| CBACBA ++=∪∪ || |||||| |||||||| CBA CBCABA CBACBA ∩∩+ ∩−∩−∩− ++=∪∪
 • 16. Β. Θεωρία 5. Πράξεις Συνόλων 3.Συµπλήρωµα Συνόλου Ορίζουµε ότι: 16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα Το συµπλήρωµα ενός συνόλου Α είναι το σύνολο: Με διάγραµµα Venn, το παραπάνω σύνολο απεικονίζεται: Το συµπλήρωµα ενός συνόλου Α είναι το σύνολο: }|{ AxxA ∉= A U Για παράδειγµα αν Α={0,1,2,3} και U={0,1,2,3,4,5,6} τότε }6,5,4{=A
 • 17. Ορίζουµε ότι: Β. Θεωρία 5. Πράξεις Συνόλων 4.∆ιαφορά Συνόλων 17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα Η διαφορά δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο: Με διάγραµµα Venn, το παραπάνω σύνολο απεικονίζεται: Η διαφορά δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο: }|{ BxAxxBABA ∉∈==− και A B Για παράδειγµα αν Α={0,1,2,3} και Β={2,3,4,5} τότε }1,0{=− BA {4,5}B A− =
 • 18. Β. Θεωρία 5. Πράξεις Συνόλων 5. Καρτεσιανό Γινόµενο Ορίζουµε ότι: 18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα Το καρτεσιανό γινόµενο δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο: Προσοχή ότι µε τις παρενθέσεις στην παράσταση (x,y) εννοούµε το διατεταγµένο ζεύγος µε πρώτο στοιχείο το x και δεύτερο στοιχείο το y, άρα η σειρά απεικόνισης των µελών του ζεύγους έχει σηµασία (σε αντίθεση µε το συµβολισµό µε τα αγκιστρα που απεικονίζει ότι η σειρά απεικόνισης των µελών δεν έχει σηµασία) Το καρτεσιανό γινόµενο δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο: }|),{( ByAxyxAxB ∈∈= και µελών δεν έχει σηµασία) Για παράδειγµα αν Α={1,2} και Β={a,b,c} τότε: Ειδικά για τον πληθάριθµο του καρτεσιανού γινοµένου ισχύει: )}2,(),1,(),2,(),1,(),2,(),1,{( )},2(),,2(),,2(),,1(),,1(),,1{( ccbbaaBxA cbacbaAxB = = ||*|||||| BABxAAxB ==
 • 19. Β. Θεωρία 5. Πράξεις Συνόλων 6. ∆υναµοσύνολο Ορίζουµε ότι: 19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα Το δυναµοσύνολο ενός συνόλου Α (συµβολίζεται µε 2Α ή P(A) ) είναι το σύνολο: Αν Α={1,2} τότε το δυναµοσύνολο του Α είναι το σύνολο: Ενώ αν Α={1,2,3} τότε το δυναµοσύνολό του είναι το σύνολο: Το δυναµοσύνολο ενός συνόλου Α (συµβολίζεται µε 2Α ή P(A) ) είναι το σύνολο: Αποτελεί δηλαδή το σύνολο που περιέχει όλα τα υποσύνολα του Α }|{)( Α= τουνολουποσναιε ύίxxAP }}2,1{},2{},1{,{)( ∅=AP Ενώ αν Α={1,2,3} τότε το δυναµοσύνολό του είναι το σύνολο: Θα αποδείξουµε σε επόµενο µάθηµα για τον πληθικό αριθµό ενός συνόλου: }}3,2,1{},3,2{},3,1{},2,1{},3{},2{},1{,{)( ∅=AP || 2|)(| Α =AP
 • 20. Γ. Ασκήσεις Άσκηση Κατανόησης 1 Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις που αφορούν σύνολα ισχύουν ή δεν ισχύουν: 20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα ∅∉∅ ⊂∅ ⊂ ⊆ ∈ Ν∈ .6 }2,1{.5 }2,1{}2,1{.4 }2,1{}2,1{.3 }2,1{}2,1{.2 5.1 RQZN RQZN ⊆⊆⊆ ⊂⊂⊂ ∅∉∅ ∅∉∅ .9 .8 }{.7 .6
 • 21. Γ. Ασκήσεις Άσκηση Κατανόησης 2 Κατασκευάστε διαγράµµατα Venn που να απεικονίζουν τα σύνολα: 21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα .1 BA∩ )()(.4 )()(.3 )(.2 .1 BABA ABBA CBA BA ∩∪ −∪− ∪∩ ∩
 • 22. Γ. Ασκήσεις Άσκηση Κατανόησης 3 Κατασκευάστε τα δυναµοσύνολα των συνόλων: 22∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα }4,3,2,1{.1 =A }}2,1{,1,{.2 }4,3,2,1{.1 ∅= = B A
 • 23. Γ. Ασκήσεις Άσκηση Κατανόησης 4 Από ένα δείγµα 150 φοιτητών ενός πανεπιστηµιού οι 50 έχουν δηλώσει το µάθηµα των διακριτών µαθηµατικών, οι 80 έχουν δηλώσει το µάθηµα της εισαγωγής στην πληροφορική, ενώ 40 δεν εχουν δηλώσει κανένα από τα 23∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.1: Σύνολα εισαγωγής στην πληροφορική, ενώ 40 δεν εχουν δηλώσει κανένα από τα δύο µαθήµατα. Να βρεθεί πόσοι φοιτητές έχουν δηλώσει και το µάθηµα των διακριτών µαθηµατικών και της εισαγωγής στην πληροφορική.