ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
ΠΛΗ20
ΕΝΟΤΗΤΑ 0: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Μάθηµα 0.2:
Μαθηµατική Επαγωγή
∆ηµήτρης Ψούνης∆ηµήτρης Ψούνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Β.Θεωρία
1. Μαθηµατική Επαγωγή
2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή
1. Μαθηµατική Επαγωγή
2. Ισχυρή Μαθηµατική Επαγωγή
Γ.Ασκήσεις
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή
Επίπεδο Α
Η µαθηµατική επαγωγή είναι στανταρ θέµα εξετάσεων. Απαιτείται η άριστη
γνώση της.γνώση της.
Επίπεδο Β
(-)
Επίπεδο Γ
Ισχυρή Μαθηµατική Επαγωγή
Β. Θεωρία
1. Μαθηµατική Επαγωγή
Η µαθηµατική επαγωγή είναι µία µέθοδος για να αποδεικνύουµε
µαθηµατικές προτάσεις.
4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή
µαθηµατικές προτάσεις.
Υπάρχουν και άλλες τεχνικές απόδειξης µαθηµατικών προτάσεων που θα
µάθουµε στην συνέχεια
Ειδικά για την επαγωγή ισχύει ότι θα την χρησιµοποιούµε µόνο όταν µας
ζητείται ρητά από την εκφώνηση της άσκησης
Β. Θεωρία
1. Μαθηµατική Επαγωγή
Μας δίνεται µία µαθηµατική πρόταση και µας ζητείται να αποδείξουµε ότι
ισχύει για κάθε φυσικό αριθµό από µια τιµή και πάνω. Ο φυσικός βρίσκεται
5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή
ισχύει για κάθε φυσικό αριθµό από µια τιµή και πάνω. Ο φυσικός βρίσκεται
στην εκφώνηση της άσκησης και συνήθως συµβολίζεται µε n.
Για να αποδείξουµε την πρόταση εφαρµόζουµε τα τρία βήµατα της
επαγωγής:
Την βάση της επαγωγής, όπου αποδεικνύουµε ότι ισχύει για τον
µικρότερο φυσικό που µας δίνει η εκφώνηση
Την επαγωγική υπόθεση, όπου υποθέτουµε ότι ισχύει για κάποιον
φυσικό kφυσικό k
Το επαγωγικό βήµα, όπου αποδεικνύουµε ότι ισχύει για την τιµή k+1
(την επόµενη τιµή από αυτήν που υποθέσαµε ήδη ότι ισχύει.
Β. Θεωρία
1. Μαθηµατική Επαγωγή
Ας δούµε ένα παράδειγµα:
6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή
Να αποδειχθεί µε µαθηµατική επαγωγή ότι
)1( +nn
Απόδειξη:
Βάση Επαγωγής: Αποδεικνύουµε ότι ισχύει για n=1, δηλαδή ότι
Απόδειξη: Πράγµατι ισχύει ότι
Επαγωγική Υπόθεση: Υποθέτουµε ότι ισχύει για n=k, δηλαδή ότι
Για κάθε n>0
2
)1(
...21
+
=+++
nn
n
1
2
2
2
)11(1
==
+
2
)11(1
1
+
=
Επαγωγική Υπόθεση: Υποθέτουµε ότι ισχύει για n=k, δηλαδή ότι
Επαγωγικό Βήµα: Αποδεικνύουµε ότι ισχύει για n=k+1, δηλαδή ότι
Απόδειξη: Πράγµατι ισχύει ότι
2
)1(
...21
+
=+++
kk
k
2
)2)(1(
)1(...21
++
=++++
kk
k
2
)1)(2(
2
)1(2
2
)1(
)1(
2
)1(
)1(]...21[)1(...21
++
=
+
+
+
=++
+
=+++++=++++
kkkkk
k
kk
kkk
Β. Θεωρία
1. Μαθηµατική Επαγωγή
Για να προχωρήσουµε στην απόδειξη µε µαθηµατική επαγωγή πρέπει να
καθαρογράψουµε την πρόταση που αποδεικνύουµε όπου θα εµφανίζεται το
7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή
καθαρογράψουµε την πρόταση που αποδεικνύουµε όπου θα εµφανίζεται το
n. Αφού το κάνουµε, τότε ακολουθούµε το εξής σχήµα για την απόδειξη µας
Στην βάση της επαγωγής, αντικαθιστούµε το n µε τον µικρότερο φυσικό
που µας ζητείται και αποδεικνύουµε την πρόταση που προκύπτει.
Στην επαγωγική υπόθεση, αντικαθιστούµε το n µε το k και
καταγράφουµε την πρόταση που προκύπτει
Στο επαγωγικό βήµα, αντικαθιστούµε το n µε το k+1 και αποδεικνύουµε
την πρόταση που προκύπτει χρησιµοποιώντας ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ τηντην πρόταση που προκύπτει χρησιµοποιώντας ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ την
πρόταση που έχουµε καταγράψει στην επαγωγική υπόθεση.
Β. Θεωρία
1. Μαθηµατική Επαγωγή
Ας δούµε ένα παράδειγµα:
8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή
Να αποδειχθεί µε µαθηµατική επαγωγή ότι
)1( +nn
Απόδειξη:
Βάση Επαγωγής: Αποδεικνύουµε ότι ισχύει για n=1, δηλαδή ότι
Απόδειξη: Πράγµατι ισχύει ότι
Επαγωγική Υπόθεση: Υποθέτουµε ότι ισχύει για n=k, δηλαδή ότι
Για κάθε n>0
1
2
2
2
)11(1
==
+
2
)11(1
1
+
=
2
)1(
...21
+
=+++
nn
n
Επαγωγική Υπόθεση: Υποθέτουµε ότι ισχύει για n=k, δηλαδή ότι
Επαγωγικό Βήµα: Αποδεικνύουµε ότι ισχύει για n=k+1, δηλαδή ότι
Απόδειξη: Πράγµατι ισχύει ότι
2
)1(
...21
+
=+++
kk
k
2
)2)(1(
)1(...21
++
=++++
kk
k
2
)1)(2(
2
)1(2
2
)1(
)1(
2
)1(
)1(]...21[)1(...21
++
=
+
+
+
=++
+
=+++++=++++
kkkkk
k
kk
kkk
Β. Θεωρία
2. Ισχυρή Μαθηµατική Επαγωγή
Έχουµε το δικαίωµα να ισχυροποιήσουµε την επαγωγική υπόθεση,
υποθέτωντας ότι η πρόταση ισχύει για όλους τους φυσικούς από τον
9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή
υποθέτωντας ότι η πρόταση ισχύει για όλους τους φυσικούς από τον
µικρότερο εώς και τον k (Σε αντίθεση µε την συνήθη επαγωγή που
υποθέτουµε ότι ισχύει η πρόταση µόνο για τον αριθµό k)
Στην βάση της επαγωγής, αντικαθιστούµε το n µε τον µικρότερο φυσικό
που µας ζητείται και αποδεικνύουµε την πρόταση που προκύπτει.
Στην επαγωγική υπόθεση, καταγράφουµε ότι υποθέτουµε ότι ισχύει η
πρόταση για όλους τους φυσικούς από τον µικρότερο δυνατό εώς το k.
Στο επαγωγικό βήµα, αντικαθιστούµε το n µε το k+1 και αποδεικνύουµεΣτο επαγωγικό βήµα, αντικαθιστούµε το n µε το k+1 και αποδεικνύουµε
την πρόταση που προκύπτει χρησιµοποιώντας ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ κάποιον
(ή κάποιους) από τους φυσικούς που χρησιµοποιήσαµε στην επαγωγική
υπόθεση.
Καταλαβαίνουµε ότι πρέπει να κάνουµε ισχυρή µαθηµατική επαγωγή, όταν
στο επαγωγικό βήµα, βλέπουµε ότι δεν χρειαζόµαστε τον ακριβώς
προηγούµενο φυσικό, αλλά κάποια ακόµη µικρότερη τιµή.
Β. Θεωρία
2. Ισχυρή Μαθηµατική Επαγωγή
Ας δούµε ένα παράδειγµα:
10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή
Να αποδειχθεί µε µαθηµατική επαγωγή ότι κάθε φυσικός µεγαλύτερος ή ίσος
του 8 µπορεί να γραφεί σαν άθροισµα από 3άρια και 5άρια
Απόδειξη:
Βάση Επαγωγής: Αποδεικνύουµε ότι ισχύει για n=8, δηλαδή ότι το 8
γράφεται σαν άθροισµα από 3άρια και 5άρια
Απόδειξη: Πράγµατι ισχύει ότι
Επαγωγική Υπόθεση: Υποθέτουµε ότι ισχύει για τους φυσικούς
n=8,9,...k, δηλαδή ότι αυτοί οι φυσικοί γράφονται σαν άθροισµα από
του 8 µπορεί να γραφεί σαν άθροισµα από 3άρια και 5άρια
538 +=
n=8,9,...k, δηλαδή ότι αυτοί οι φυσικοί γράφονται σαν άθροισµα από
3άρια και 5άρια.
Επαγωγικό Βήµα: Αποδεικνύουµε ότι ισχύει για n=k+1, δηλαδή ότι ο αριθµός
n=k+1 γράφεται σαν άθροισµα από 3άρια και 5άρια.
Απόδειξη: Αν το (k+1)-3 εµπίπτει στην επαγωγική υπόθεση (δηλ. είναι >=8) τότε
ο k+1 γράφεται (k-2)+3
Αλλιώς αν δεν εµπίπτει, θα είναι (k+1)=9 που γράφεται 3+3+3
ή θα είναι (k+1)=10 που γράφεται 5+5
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 1
Να δείξετε µε µαθηµατική επαγωγή ότι για όλους τους θετικούς ακεραίους n
ισχύει η σχέση:
11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή
2/)35()45(...1161 −=−++++ nnn
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 2
Να δείξετε µε µαθηµατική επαγωγή ότι για κάθε µη αρνητικό φυσικό n και
κάθε πραγµατικό x (εκτός του 1) ισχύει η σχέση:
12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή
1
1
...1
1
2
−
−
=+++
+
x
x
xxx
n
n
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 3
∆είξτε ότι κάθε φυσικός αριθµός που έχει την µορφή: µε
διαιρείται (ακριβώς) µε το 3.
13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή
nn 23
+ 1≥n
1 of 13

Recommended

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4Dimitris Psounis
1K views22 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1Dimitris Psounis
9.9K views23 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1Dimitris Psounis
9.2K views32 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3Dimitris Psounis
4.5K views16 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3Dimitris Psounis
7.8K views22 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1Dimitris Psounis
10.5K views23 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6Dimitris Psounis
6.4K views25 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5Dimitris Psounis
7.6K views26 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
10K views40 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2Dimitris Psounis
12.2K views37 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1Dimitris Psounis
7.8K views2 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1Dimitris Psounis
9.9K views29 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis7.8K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
Dimitris Psounis20.2K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis6.7K views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.3K views4 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗDimitris Psounis
4.7K views1 slide
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.2K views1 slide
Διακριτά Μαθηματικά Ι: Εισαγωγή στη Λογική. Του Μωυσή Μπουντουρίδη by
Διακριτά Μαθηματικά Ι: Εισαγωγή στη Λογική. Του Μωυσή ΜπουντουρίδηΔιακριτά Μαθηματικά Ι: Εισαγωγή στη Λογική. Του Μωυσή Μπουντουρίδη
Διακριτά Μαθηματικά Ι: Εισαγωγή στη Λογική. Του Μωυσή ΜπουντουρίδηMoses Boudourides
3.9K views71 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.8K views6 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.5K views1 slide

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ
Dimitris Psounis4.7K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.2K views
Διακριτά Μαθηματικά Ι: Εισαγωγή στη Λογική. Του Μωυσή Μπουντουρίδη by Moses Boudourides
Διακριτά Μαθηματικά Ι: Εισαγωγή στη Λογική. Του Μωυσή ΜπουντουρίδηΔιακριτά Μαθηματικά Ι: Εισαγωγή στη Λογική. Του Μωυσή Μπουντουρίδη
Διακριτά Μαθηματικά Ι: Εισαγωγή στη Λογική. Του Μωυσή Μπουντουρίδη
Moses Boudourides3.9K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.8K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.5K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2
Dimitris Psounis5.1K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis8.9K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
Dimitris Psounis8.2K views
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ
Dimitris Psounis10K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.2K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ
Dimitris Psounis7.6K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1
Dimitris Psounis6.9K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.6K views

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2

Themata kai lyseis_mathimatikwn_epan_2021_l by
Themata kai lyseis_mathimatikwn_epan_2021_lThemata kai lyseis_mathimatikwn_epan_2021_l
Themata kai lyseis_mathimatikwn_epan_2021_lChristos Loizos
554 views13 slides
Mαθηματικά I by
Mαθηματικά IMαθηματικά I
Mαθηματικά Iaris_ant
238 views7 slides
Them mat kat_c_omog_160907 by
Them mat kat_c_omog_160907Them mat kat_c_omog_160907
Them mat kat_c_omog_160907Christos Loizos
627 views3 slides
Μαθηματικά Γ Λυκείου - Θέματα Εξετάσεων Ομογενών 2016 by
Μαθηματικά Γ Λυκείου - Θέματα Εξετάσεων Ομογενών 2016Μαθηματικά Γ Λυκείου - Θέματα Εξετάσεων Ομογενών 2016
Μαθηματικά Γ Λυκείου - Θέματα Εξετάσεων Ομογενών 2016Μάκης Χατζόπουλος
4.1K views3 slides
Διαγωνίσματα Στατιστικής Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ Απαντήσεις-Υποδείξεις by
Διαγωνίσματα Στατιστικής Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ Απαντήσεις-ΥποδείξειςΔιαγωνίσματα Στατιστικής Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ Απαντήσεις-Υποδείξεις
Διαγωνίσματα Στατιστικής Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ Απαντήσεις-ΥποδείξειςΡεβέκα Θεοδωροπούλου
2.1K views5 slides
Γραπτές Δοκιμασίες Β΄ Λυκείου by
Γραπτές Δοκιμασίες Β΄ ΛυκείουΓραπτές Δοκιμασίες Β΄ Λυκείου
Γραπτές Δοκιμασίες Β΄ ΛυκείουGeneral Lyceum "Menelaos Lountemis"
167 views72 slides

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2(20)

Themata kai lyseis_mathimatikwn_epan_2021_l by Christos Loizos
Themata kai lyseis_mathimatikwn_epan_2021_lThemata kai lyseis_mathimatikwn_epan_2021_l
Themata kai lyseis_mathimatikwn_epan_2021_l
Christos Loizos554 views
Mαθηματικά I by aris_ant
Mαθηματικά IMαθηματικά I
Mαθηματικά I
aris_ant238 views
λυγάτσικας ζήνων ασκήσεις άλγεβρας B΄λυκείου 2015-6 by Christos Loizos
λυγάτσικας ζήνων  ασκήσεις άλγεβρας B΄λυκείου 2015-6λυγάτσικας ζήνων  ασκήσεις άλγεβρας B΄λυκείου 2015-6
λυγάτσικας ζήνων ασκήσεις άλγεβρας B΄λυκείου 2015-6
Christos Loizos13.7K views
Μαθηματική Επαγωγή by Math Studies
Μαθηματική ΕπαγωγήΜαθηματική Επαγωγή
Μαθηματική Επαγωγή
Math Studies3.2K views
απειροστικός ιιι (μερκουράκης) by Christos Loizos
απειροστικός ιιι (μερκουράκης)απειροστικός ιιι (μερκουράκης)
απειροστικός ιιι (μερκουράκης)
Christos Loizos8.9K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
518 views7 slides
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 by
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 gymkeram
11 views23 slides
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf by
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfChrisa Kokorikou
59 views5 slides
Τεστ στην Πληροφορική by
Τεστ στην ΠληροφορικήΤεστ στην Πληροφορική
Τεστ στην ΠληροφορικήPenelope Markellou
355 views2 slides
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf by
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfTassos Karampinis
24 views14 slides
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου by
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουRoy Akanthopoulou
70 views4 slides

Recently uploaded(20)

2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212518 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 by gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου by Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c23 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.5K views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c13 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou59 views
Βρίσκοντας τα μνημεία by Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki17 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b11 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx by ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c15 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212558 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx by gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram48 views

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2

 • 1. ΠΛΗ20 ΕΝΟΤΗΤΑ 0: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή ∆ηµήτρης Ψούνης∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήµατος Β.Θεωρία 1. Μαθηµατική Επαγωγή 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή 1. Μαθηµατική Επαγωγή 2. Ισχυρή Μαθηµατική Επαγωγή Γ.Ασκήσεις
 • 3. Α. Σκοπός του Μαθήµατος 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή Επίπεδο Α Η µαθηµατική επαγωγή είναι στανταρ θέµα εξετάσεων. Απαιτείται η άριστη γνώση της.γνώση της. Επίπεδο Β (-) Επίπεδο Γ Ισχυρή Μαθηµατική Επαγωγή
 • 4. Β. Θεωρία 1. Μαθηµατική Επαγωγή Η µαθηµατική επαγωγή είναι µία µέθοδος για να αποδεικνύουµε µαθηµατικές προτάσεις. 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή µαθηµατικές προτάσεις. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές απόδειξης µαθηµατικών προτάσεων που θα µάθουµε στην συνέχεια Ειδικά για την επαγωγή ισχύει ότι θα την χρησιµοποιούµε µόνο όταν µας ζητείται ρητά από την εκφώνηση της άσκησης
 • 5. Β. Θεωρία 1. Μαθηµατική Επαγωγή Μας δίνεται µία µαθηµατική πρόταση και µας ζητείται να αποδείξουµε ότι ισχύει για κάθε φυσικό αριθµό από µια τιµή και πάνω. Ο φυσικός βρίσκεται 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή ισχύει για κάθε φυσικό αριθµό από µια τιµή και πάνω. Ο φυσικός βρίσκεται στην εκφώνηση της άσκησης και συνήθως συµβολίζεται µε n. Για να αποδείξουµε την πρόταση εφαρµόζουµε τα τρία βήµατα της επαγωγής: Την βάση της επαγωγής, όπου αποδεικνύουµε ότι ισχύει για τον µικρότερο φυσικό που µας δίνει η εκφώνηση Την επαγωγική υπόθεση, όπου υποθέτουµε ότι ισχύει για κάποιον φυσικό kφυσικό k Το επαγωγικό βήµα, όπου αποδεικνύουµε ότι ισχύει για την τιµή k+1 (την επόµενη τιµή από αυτήν που υποθέσαµε ήδη ότι ισχύει.
 • 6. Β. Θεωρία 1. Μαθηµατική Επαγωγή Ας δούµε ένα παράδειγµα: 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή Να αποδειχθεί µε µαθηµατική επαγωγή ότι )1( +nn Απόδειξη: Βάση Επαγωγής: Αποδεικνύουµε ότι ισχύει για n=1, δηλαδή ότι Απόδειξη: Πράγµατι ισχύει ότι Επαγωγική Υπόθεση: Υποθέτουµε ότι ισχύει για n=k, δηλαδή ότι Για κάθε n>0 2 )1( ...21 + =+++ nn n 1 2 2 2 )11(1 == + 2 )11(1 1 + = Επαγωγική Υπόθεση: Υποθέτουµε ότι ισχύει για n=k, δηλαδή ότι Επαγωγικό Βήµα: Αποδεικνύουµε ότι ισχύει για n=k+1, δηλαδή ότι Απόδειξη: Πράγµατι ισχύει ότι 2 )1( ...21 + =+++ kk k 2 )2)(1( )1(...21 ++ =++++ kk k 2 )1)(2( 2 )1(2 2 )1( )1( 2 )1( )1(]...21[)1(...21 ++ = + + + =++ + =+++++=++++ kkkkk k kk kkk
 • 7. Β. Θεωρία 1. Μαθηµατική Επαγωγή Για να προχωρήσουµε στην απόδειξη µε µαθηµατική επαγωγή πρέπει να καθαρογράψουµε την πρόταση που αποδεικνύουµε όπου θα εµφανίζεται το 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή καθαρογράψουµε την πρόταση που αποδεικνύουµε όπου θα εµφανίζεται το n. Αφού το κάνουµε, τότε ακολουθούµε το εξής σχήµα για την απόδειξη µας Στην βάση της επαγωγής, αντικαθιστούµε το n µε τον µικρότερο φυσικό που µας ζητείται και αποδεικνύουµε την πρόταση που προκύπτει. Στην επαγωγική υπόθεση, αντικαθιστούµε το n µε το k και καταγράφουµε την πρόταση που προκύπτει Στο επαγωγικό βήµα, αντικαθιστούµε το n µε το k+1 και αποδεικνύουµε την πρόταση που προκύπτει χρησιµοποιώντας ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ τηντην πρόταση που προκύπτει χρησιµοποιώντας ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ την πρόταση που έχουµε καταγράψει στην επαγωγική υπόθεση.
 • 8. Β. Θεωρία 1. Μαθηµατική Επαγωγή Ας δούµε ένα παράδειγµα: 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή Να αποδειχθεί µε µαθηµατική επαγωγή ότι )1( +nn Απόδειξη: Βάση Επαγωγής: Αποδεικνύουµε ότι ισχύει για n=1, δηλαδή ότι Απόδειξη: Πράγµατι ισχύει ότι Επαγωγική Υπόθεση: Υποθέτουµε ότι ισχύει για n=k, δηλαδή ότι Για κάθε n>0 1 2 2 2 )11(1 == + 2 )11(1 1 + = 2 )1( ...21 + =+++ nn n Επαγωγική Υπόθεση: Υποθέτουµε ότι ισχύει για n=k, δηλαδή ότι Επαγωγικό Βήµα: Αποδεικνύουµε ότι ισχύει για n=k+1, δηλαδή ότι Απόδειξη: Πράγµατι ισχύει ότι 2 )1( ...21 + =+++ kk k 2 )2)(1( )1(...21 ++ =++++ kk k 2 )1)(2( 2 )1(2 2 )1( )1( 2 )1( )1(]...21[)1(...21 ++ = + + + =++ + =+++++=++++ kkkkk k kk kkk
 • 9. Β. Θεωρία 2. Ισχυρή Μαθηµατική Επαγωγή Έχουµε το δικαίωµα να ισχυροποιήσουµε την επαγωγική υπόθεση, υποθέτωντας ότι η πρόταση ισχύει για όλους τους φυσικούς από τον 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή υποθέτωντας ότι η πρόταση ισχύει για όλους τους φυσικούς από τον µικρότερο εώς και τον k (Σε αντίθεση µε την συνήθη επαγωγή που υποθέτουµε ότι ισχύει η πρόταση µόνο για τον αριθµό k) Στην βάση της επαγωγής, αντικαθιστούµε το n µε τον µικρότερο φυσικό που µας ζητείται και αποδεικνύουµε την πρόταση που προκύπτει. Στην επαγωγική υπόθεση, καταγράφουµε ότι υποθέτουµε ότι ισχύει η πρόταση για όλους τους φυσικούς από τον µικρότερο δυνατό εώς το k. Στο επαγωγικό βήµα, αντικαθιστούµε το n µε το k+1 και αποδεικνύουµεΣτο επαγωγικό βήµα, αντικαθιστούµε το n µε το k+1 και αποδεικνύουµε την πρόταση που προκύπτει χρησιµοποιώντας ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ κάποιον (ή κάποιους) από τους φυσικούς που χρησιµοποιήσαµε στην επαγωγική υπόθεση. Καταλαβαίνουµε ότι πρέπει να κάνουµε ισχυρή µαθηµατική επαγωγή, όταν στο επαγωγικό βήµα, βλέπουµε ότι δεν χρειαζόµαστε τον ακριβώς προηγούµενο φυσικό, αλλά κάποια ακόµη µικρότερη τιµή.
 • 10. Β. Θεωρία 2. Ισχυρή Μαθηµατική Επαγωγή Ας δούµε ένα παράδειγµα: 10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή Να αποδειχθεί µε µαθηµατική επαγωγή ότι κάθε φυσικός µεγαλύτερος ή ίσος του 8 µπορεί να γραφεί σαν άθροισµα από 3άρια και 5άρια Απόδειξη: Βάση Επαγωγής: Αποδεικνύουµε ότι ισχύει για n=8, δηλαδή ότι το 8 γράφεται σαν άθροισµα από 3άρια και 5άρια Απόδειξη: Πράγµατι ισχύει ότι Επαγωγική Υπόθεση: Υποθέτουµε ότι ισχύει για τους φυσικούς n=8,9,...k, δηλαδή ότι αυτοί οι φυσικοί γράφονται σαν άθροισµα από του 8 µπορεί να γραφεί σαν άθροισµα από 3άρια και 5άρια 538 += n=8,9,...k, δηλαδή ότι αυτοί οι φυσικοί γράφονται σαν άθροισµα από 3άρια και 5άρια. Επαγωγικό Βήµα: Αποδεικνύουµε ότι ισχύει για n=k+1, δηλαδή ότι ο αριθµός n=k+1 γράφεται σαν άθροισµα από 3άρια και 5άρια. Απόδειξη: Αν το (k+1)-3 εµπίπτει στην επαγωγική υπόθεση (δηλ. είναι >=8) τότε ο k+1 γράφεται (k-2)+3 Αλλιώς αν δεν εµπίπτει, θα είναι (k+1)=9 που γράφεται 3+3+3 ή θα είναι (k+1)=10 που γράφεται 5+5
 • 11. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 1 Να δείξετε µε µαθηµατική επαγωγή ότι για όλους τους θετικούς ακεραίους n ισχύει η σχέση: 11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή 2/)35()45(...1161 −=−++++ nnn
 • 12. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 2 Να δείξετε µε µαθηµατική επαγωγή ότι για κάθε µη αρνητικό φυσικό n και κάθε πραγµατικό x (εκτός του 1) ισχύει η σχέση: 12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή 1 1 ...1 1 2 − − =+++ + x x xxx n n
 • 13. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 3 ∆είξτε ότι κάθε φυσικός αριθµός που έχει την µορφή: µε διαιρείται (ακριβώς) µε το 3. 13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 0.2: Μαθηµατική Επαγωγή nn 23 + 1≥n