ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (4in1)

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
30
1:
1.3:
! " # $ % &' $! " # $ % &' $
! " # $ % "
!
" # $ % #$ & '# () *$
*$
+ ) )+ ) )
,
. ($ " $
() " $ * ' :
! " # $ % "
*+
# '* ' ,' ,' (' -.# * $ * /# 0*
* ($)
*+ 1
2#" ' # ' 3 ' (+* - ( )&* .' $ ($
($
*+*+
# ' ,' ,' (+* - * ' # ( (
)&* .' $ ($ ($
1. * #
1.
&! " # $ % "
3 * $ &$ &$ , , , , 3 ' # & *
' *# 3# 4 * ' ( 3 # ' . '' *# 3# 4 * ' ( 3 # ' . '
/# 3 '.
5 +& ' # " * $ ( $ f(n) g(n). ( *:
- . /- 0 /
$
'()*+, ! ' -./
0 1 0 +
'2+
'(3*+, ! ' -./
1 0 +
'4+
1 0 +
'(5*+, ! ' -./
! ! 1 0 +
'(+
'(6*+, ! ' -./
! 1 0 +
'7+
'( *+, ! ' -./
0 ! 1 0 +
'8+
1. * #
1.
1. ($
9! " # $ % "
! , ( ' . * f=O(g), ' * ( : f6g.
# ($ .* :# ($ .* :
* (3 *# '*&* ( * ( *# n0,
f(n) * ' ' #( *# " ( ' cg(n) 3
*# c.
))(()( ngOnf = )()(0:0,00 ngcnfcn ⋅≤≤>>∃ 0nn ≥
H ). f(n)=O(g(n)) + 0* « f .)* $ ' /# 3 ' g»
1. * #
1.
1. ($
:! " # $ % "
$ + & * $ )# & * ' # (:
11
+* -* * ( : 2n=O(n3)
(+* - :
5) * f(n)=2n, g(n)=n3
.3 * n0=1, c=2.
3
22
)()(
nn
ncgnf
≤
≤
)&* 3 * n71
2
1 n≤
1. * #
1.
2. ($ o
;! " # $ % "
! , ( ' . * f= (g), ' * ( : f<g.
# ($ .* :# ($ .* :
* (3 *# '*&* ( 3 * * " *# c f(n)
* ' ' #( *# ( ' cg(n) * ( *# n0
H ). f(n)= (g(n)) + 0* « f .)* $ '
/# 3 ' g»
# )"!!
n=O(n)
))(()( ngonf = )()(0::0 0 ngcnfnc ⋅<≤∃>∀ 0nn ≥
n=O(n)
n8o(n)
n=o(n2)
n=o(n3)
… . . .
(+* - * ' +& 3 #. * ' 3 '* 3 * *#
c>0.
1. * #
1.
2. ($ o
<! " # $ % "
$ + & * $ )# & * ' # (:
22
+* -* * ( : 2n= (n2)
(+* - :
5 c>0:
nc
cn
cnn
ncgnf
<
<
<
<
/2
2
2
)()(
2
9# #)* * .3 * $ n0
nc </2
c/2
1. * #
1.
4. ($
=! " # $ % "
! , ( ' . * f= (g), ' * ( : f7g.
# ($ .* :# ($ .* :
* (3 *# '*&* ( * ( *# n0,
f(n) * ' ' *3 & *# " ( ' cg(n) 3
*# c.
))(()( ngnf Ω= 0)()(:0,00 ≥⋅≥>>∃ ngcnfcn 0nn ≥
H ). f(n)= (g(n)) + 0* « f .)* $ /# 3 '
g»
1. * #
1.
4. ($
! " # $ % "
$ + & * $ )# & * ' # (:
33
+* -* * ( : 4n= (logn)
(+* - :
5) * f(n)=4n, g(n)=logn
.3 * n0=1, c=4.
nn
ncgnf
log44
)()(
≥
≥
)&* 3 * n71
nn log≥
1. * #
1.
5. ($
! " # $ % "
! , ( ' . * f= (g), ' * ( : f>g.
# ($ .* :# ($ .* :
* (3 *# '*&* ( 3 * * " *# c f(n)
* ' ' *3 & *# ( ' cg(n) * ( *# n0
H ). f(n)= (g(n)) + 0* « f .)* $
/# 3 ' g»
# )"!!
n= (n)
))(()( ngnf ω= 0)()(::0 0 ≥⋅>∃>∀ ngcnfnc 0nn ≥
n= (n)
n8 (n)
n= (logn)
n= (loglogn)
… . . .
(+* - * ' +& 3 #. * ' 3 '* 3 * *#
c>0.
1. * #
1.
5. ($
! " # $ % "
$ + & * $ )# & * ' # (:
44
+* -* * ( : 0.5n2= (n)
(+* - :
5 c>0:
c
n
cnn
ncgnf
5.0
5.0
)()(
2
>
>
>
>
9# #)* * .3 * $ n0
cn 2>
c2
1. * #
1.
5. ($
! " # $ % "
! , ( ' . * f= (g), ' * ( f=g.
# ($ .* :# ($ .* :
* (3 *# '*&* ( * ( *# n0,
f(n) /# * ( ' ( ( ' g(n), ( ' "
0* ' ) * *$ *$ *#.$:
))(()( ngnf Θ= )()()(0:0,,0 21210 ngcnfngcccn ≤≤<>>∃
0nn ≥
H ). f(n)= (g(n)) + 0* « f * ' *
' g»
1. * #
1.
5. ($
&! " # $ % "
$ + & * $ )# & * ' # (:
55
+* -* * ( : 4n= (n)
(+* - :
5) * f(n)=4n, g(n)=n
.3 * n0=1, c1=2.
24
24
)()( 1
≥
≥
≥
nn
ngcnf
)&* 3 * n71
.3 * n0=1, c2=6.
)&* 3 * n71
24 ≥
64
64
)()(
≤
≤
≤
nn
ncgnf
' +* - * ( )&* .' $ ($ ($ * -& 2
' # " * ':
1. * #
2. :#
9! " # $ % "
' # " * ':
* )# & * ' ' ) # (,
* ' * )#" ( * #" $:
'* ,$ .' $ *' ($ ( *& $) #( $ '
=∝+
=
Θ=≠
=
∝+→
))(()(,
))(()(,0
))(()(,0
)(
)(
lim
ngnf
ngonf
ngnfc
ng
nf
n
ωτετ
τετ
τετ
'* ,$ .' $ *' ($ ( *& $) #( $ '
*-* * ' )&* .' $ ($ ($ * ' :
3 0 * # ' (#
' 3 * . * ' / * ' )&* "
() ' ) $ ($ ($
1. * #
2. :#
:! " # $ % "
$ + & * $ )# & * ' # (:
66
+* -* * ( : 0.5n2= (n)
(+* - :
'* ,$ 0.5n2= (n)
∝+===
∝+→∝+→∝+→
)5.0(lim
5.0
lim
)(
)(
lim
2
n
n
n
ng
nf
nnn
66
+* -* * ( : 2n=o(3n)
(+* - :
'* ,$ 2n=o(3n)
0)66.0(lim
3
2
lim
3
2
lim
)(
)(
lim ====
∝+→∝+→∝+→∝+→
n
n
n
nn
n
nn ng
nf
1. * #
3. " $ &$ &$
;! " # $ % "
)& ' ( *$ # / '* $ # * $ 3 $ &$
&$:&$:
! : f=g ' (' ' f6g f7g
-.# * ( ( ' )&* )&*
! : ' f<g ( * f6g
-.# * ( ( ' )&* )&*
))(()( ngOnf =))(()( ngnf Θ= ))(()( ngnf Ω=
))(()( ngnf ο= ))(()( ngOnf =
-.# * ( ( ' )&* )&*
(!*' )&* ' # / )
! : ' f>g ( * f7g
-.# * ( ( ' )&* )&*
(!*' )&* ' # / )
))(()( ngnf ω= ))(()( ngnf Ω=
1. * #
4. $ &'
<! " # $ % "
5 # O(n2):
)& ' *-"$:)& ' *-"$:
1=O(n2)
n+2=O(n2)
logn=O(n2)
logn+5loglogn=O(n2)
3n2=O(n2)
' # 3 ( ($ O(n2) * /# 0* ( *$ $ ' # " * $
* ' #( *#*$ " *$ ( ' n2.* ' #( *#*$ " *$ ( ' n2.
9# O(n2) . #* * ' * ' 0* $ &' ' # " * ' '
3# / * ' ) :
* ),$ .)* * # " * ($ * ' ( .
)(2
)(1
2
2
nOn
nO
∈+
∈
. " * $
; '( $ 1
' ' * 3 * 0* 3 # ' # " * ' f g
* , * * < ' )&* ). ' ) & $ f * '
=! " # $ % "
* , * * < ' )&* ). ' ) & $ f * '
g.
f(n) g(n) o O
n2 n3 < <
n1.5 n
4logn 8logn
5n2 0.5n2
.). .)* * * * < 1 * , + ( n2=o(n3)
5n2 0.5n2
n3-5n 8logn
. " * $
; '( $ 2
' ' * 3 * 0* 3 # ' # " * ' f g
* , * * " " ' 3 * $ ( $ 3 &$
! " # $ % "
* , * * " " ' 3 * $ ( $ 3 &$
&$ )&* * -& $ f $ g
g(n)=5 g(n)=logn g(n)=n2 g(n)=2n g(n)=5n g(n)=nn
f(n)=loglogn
f(n)=4logn
f(n)=n
f(n)=2n2
.). 1 * .)* * * / & loglogn= (1)
f(n)=2n
f(n)=6n5+n
f(n)=3n
f(n)=n!
. " * $
/ # 3" 1
+* -* *, ' ' $ )#" ' ) # & &
& ( :
! " # $ % "
& ( :
)(.6
)3(2.5
)(46.4
)(loglog.3
)(4.2
)log(.1
2
2
22
nn
o
nn
nn
nnn
nnOn
n
nn
ω=
=
Θ=+
Ω=
Θ=+
=
)(.6 nn ω=
. " * $
/ # 3" 2
+* -* *, ' ' $ )#" # & ' # ' ( :
! " # $ % "
)(.6
)3(2.5
)(46.4
)(loglog.3
)(4.2
)log(.1
2
2
22
nn
o
nn
nn
nnn
nnOn
n
nn
ω=
=
Θ=+
Ω=
Θ=+
=
)(.6 nn ω=
1 of 6

Recommended

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)Dimitris Psounis
12.3K views8 slides
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1 by
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1Dimitris Psounis
15.5K views2 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
9.2K views22 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6Dimitris Psounis
5.3K views10 slides
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 by
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1Dimitris Psounis
4.1K views3 slides
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2Dimitris Psounis
7.9K views2 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2Dimitris Psounis
7.4K views41 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.5ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.5
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.5Dimitris Psounis
8.1K views33 slides
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 by
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1Dimitris Psounis
11.8K views2 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3Dimitris Psounis
5.8K views42 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1Dimitris Psounis
7.7K views29 slides
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 by
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1Dimitris Psounis
1.9K views8 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
Dimitris Psounis11.8K views
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
Dimitris Psounis1.9K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
Dimitris Psounis7.2K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
Dimitris Psounis10.8K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
Dimitris Psounis10.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis6.7K views
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
Dimitris Psounis11.5K views
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
Dimitris Psounis1.3K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
Dimitris Psounis9.1K views

Viewers also liked

ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
7.4K views2 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.3 (4sl) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.3 (4sl)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.3 (4sl)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.3 (4sl)Dimitris Psounis
6.5K views1 slide
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4Dimitris Psounis
8.7K views4 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.4 (4sl) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.4 (4sl)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.4 (4sl)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.4 (4sl)Dimitris Psounis
7.7K views1 slide
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (4in1) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (4in1)Dimitris Psounis
8K views12 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (4in1) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (4in1)Dimitris Psounis
7.8K views7 slides

Viewers also liked(18)

ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
Dimitris Psounis7.4K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
Dimitris Psounis8.7K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ
Dimitris Psounis9.1K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4sl) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4sl)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4sl)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4sl)
Dimitris Psounis11.6K views
ΠΛΗ30.ΚΑΡΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30.ΚΑΡΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝΠΛΗ30.ΚΑΡΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
ΠΛΗ30.ΚΑΡΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
Dimitris Psounis14.2K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.8K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ
Dimitris Psounis7.6K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.9K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.6K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis6.3K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf by
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdfbandertu
33 views20 slides
Виписка з реєстру.pdf by
Виписка з реєстру.pdfВиписка з реєстру.pdf
Виписка з реєстру.pdfssuser46127c
10 views2 slides
Про статут.pdf by
Про статут.pdfПро статут.pdf
Про статут.pdfssuser46127c
14 views2 slides
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf by
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
16 views121 slides
Музей.pdf by
Музей.pdfМузей.pdf
Музей.pdfssuser46127c
6 views4 slides
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... by
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...ssuser4178d6
12 views21 slides

Recently uploaded(10)

‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf by bandertu
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
bandertu33 views
Виписка з реєстру.pdf by ssuser46127c
Виписка з реєстру.pdfВиписка з реєстру.pdf
Виписка з реєстру.pdf
ssuser46127c10 views
Про статут.pdf by ssuser46127c
Про статут.pdfПро статут.pdf
Про статут.pdf
ssuser46127c14 views
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf by Demetrio Ccesa Rayme
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... by ssuser4178d6
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...
ssuser4178d612 views
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf by Sean Michael Morris
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
Рішення про перепрофідювання.pdf by ssuser46127c
Рішення про перепрофідювання.pdfРішення про перепрофідювання.pdf
Рішення про перепрофідювання.pdf
ssuser46127c9 views
Витяг з реєстру.pdf by ssuser46127c
Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdf
ssuser46127c14 views

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (4in1)

 • 1. 30 1: 1.3: ! " # $ % &' $! " # $ % &' $ ! " # $ % " ! " # $ % #$ & '# () *$ *$ + ) )+ ) ) , . ($ " $ () " $ * ' : ! " # $ % " *+ # '* ' ,' ,' (' -.# * $ * /# 0* * ($) *+ 1 2#" ' # ' 3 ' (+* - ( )&* .' $ ($ ($ *+*+ # ' ,' ,' (+* - * ' # ( ( )&* .' $ ($ ($ 1. * # 1. &! " # $ % " 3 * $ &$ &$ , , , , 3 ' # & * ' *# 3# 4 * ' ( 3 # ' . '' *# 3# 4 * ' ( 3 # ' . ' /# 3 '. 5 +& ' # " * $ ( $ f(n) g(n). ( *: - . /- 0 / $ '()*+, ! ' -./ 0 1 0 + '2+ '(3*+, ! ' -./ 1 0 + '4+ 1 0 + '(5*+, ! ' -./ ! ! 1 0 + '(+ '(6*+, ! ' -./ ! 1 0 + '7+ '( *+, ! ' -./ 0 ! 1 0 + '8+
 • 2. 1. * # 1. 1. ($ 9! " # $ % " ! , ( ' . * f=O(g), ' * ( : f6g. # ($ .* :# ($ .* : * (3 *# '*&* ( * ( *# n0, f(n) * ' ' #( *# " ( ' cg(n) 3 *# c. ))(()( ngOnf = )()(0:0,00 ngcnfcn ⋅≤≤>>∃ 0nn ≥ H ). f(n)=O(g(n)) + 0* « f .)* $ ' /# 3 ' g» 1. * # 1. 1. ($ :! " # $ % " $ + & * $ )# & * ' # (: 11 +* -* * ( : 2n=O(n3) (+* - : 5) * f(n)=2n, g(n)=n3 .3 * n0=1, c=2. 3 22 )()( nn ncgnf ≤ ≤ )&* 3 * n71 2 1 n≤ 1. * # 1. 2. ($ o ;! " # $ % " ! , ( ' . * f= (g), ' * ( : f<g. # ($ .* :# ($ .* : * (3 *# '*&* ( 3 * * " *# c f(n) * ' ' #( *# ( ' cg(n) * ( *# n0 H ). f(n)= (g(n)) + 0* « f .)* $ ' /# 3 ' g» # )"!! n=O(n) ))(()( ngonf = )()(0::0 0 ngcnfnc ⋅<≤∃>∀ 0nn ≥ n=O(n) n8o(n) n=o(n2) n=o(n3) … . . . (+* - * ' +& 3 #. * ' 3 '* 3 * *# c>0. 1. * # 1. 2. ($ o <! " # $ % " $ + & * $ )# & * ' # (: 22 +* -* * ( : 2n= (n2) (+* - : 5 c>0: nc cn cnn ncgnf < < < < /2 2 2 )()( 2 9# #)* * .3 * $ n0 nc </2 c/2
 • 3. 1. * # 1. 4. ($ =! " # $ % " ! , ( ' . * f= (g), ' * ( : f7g. # ($ .* :# ($ .* : * (3 *# '*&* ( * ( *# n0, f(n) * ' ' *3 & *# " ( ' cg(n) 3 *# c. ))(()( ngnf Ω= 0)()(:0,00 ≥⋅≥>>∃ ngcnfcn 0nn ≥ H ). f(n)= (g(n)) + 0* « f .)* $ /# 3 ' g» 1. * # 1. 4. ($ ! " # $ % " $ + & * $ )# & * ' # (: 33 +* -* * ( : 4n= (logn) (+* - : 5) * f(n)=4n, g(n)=logn .3 * n0=1, c=4. nn ncgnf log44 )()( ≥ ≥ )&* 3 * n71 nn log≥ 1. * # 1. 5. ($ ! " # $ % " ! , ( ' . * f= (g), ' * ( : f>g. # ($ .* :# ($ .* : * (3 *# '*&* ( 3 * * " *# c f(n) * ' ' *3 & *# ( ' cg(n) * ( *# n0 H ). f(n)= (g(n)) + 0* « f .)* $ /# 3 ' g» # )"!! n= (n) ))(()( ngnf ω= 0)()(::0 0 ≥⋅>∃>∀ ngcnfnc 0nn ≥ n= (n) n8 (n) n= (logn) n= (loglogn) … . . . (+* - * ' +& 3 #. * ' 3 '* 3 * *# c>0. 1. * # 1. 5. ($ ! " # $ % " $ + & * $ )# & * ' # (: 44 +* -* * ( : 0.5n2= (n) (+* - : 5 c>0: c n cnn ncgnf 5.0 5.0 )()( 2 > > > > 9# #)* * .3 * $ n0 cn 2> c2
 • 4. 1. * # 1. 5. ($ ! " # $ % " ! , ( ' . * f= (g), ' * ( f=g. # ($ .* :# ($ .* : * (3 *# '*&* ( * ( *# n0, f(n) /# * ( ' ( ( ' g(n), ( ' " 0* ' ) * *$ *$ *#.$: ))(()( ngnf Θ= )()()(0:0,,0 21210 ngcnfngcccn ≤≤<>>∃ 0nn ≥ H ). f(n)= (g(n)) + 0* « f * ' * ' g» 1. * # 1. 5. ($ &! " # $ % " $ + & * $ )# & * ' # (: 55 +* -* * ( : 4n= (n) (+* - : 5) * f(n)=4n, g(n)=n .3 * n0=1, c1=2. 24 24 )()( 1 ≥ ≥ ≥ nn ngcnf )&* 3 * n71 .3 * n0=1, c2=6. )&* 3 * n71 24 ≥ 64 64 )()( ≤ ≤ ≤ nn ncgnf ' +* - * ( )&* .' $ ($ ($ * -& 2 ' # " * ': 1. * # 2. :# 9! " # $ % " ' # " * ': * )# & * ' ' ) # (, * ' * )#" ( * #" $: '* ,$ .' $ *' ($ ( *& $) #( $ ' =∝+ = Θ=≠ = ∝+→ ))(()(, ))(()(,0 ))(()(,0 )( )( lim ngnf ngonf ngnfc ng nf n ωτετ τετ τετ '* ,$ .' $ *' ($ ( *& $) #( $ ' *-* * ' )&* .' $ ($ ($ * ' : 3 0 * # ' (# ' 3 * . * ' / * ' )&* " () ' ) $ ($ ($ 1. * # 2. :# :! " # $ % " $ + & * $ )# & * ' # (: 66 +* -* * ( : 0.5n2= (n) (+* - : '* ,$ 0.5n2= (n) ∝+=== ∝+→∝+→∝+→ )5.0(lim 5.0 lim )( )( lim 2 n n n ng nf nnn 66 +* -* * ( : 2n=o(3n) (+* - : '* ,$ 2n=o(3n) 0)66.0(lim 3 2 lim 3 2 lim )( )( lim ==== ∝+→∝+→∝+→∝+→ n n n nn n nn ng nf
 • 5. 1. * # 3. " $ &$ &$ ;! " # $ % " )& ' ( *$ # / '* $ # * $ 3 $ &$ &$:&$: ! : f=g ' (' ' f6g f7g -.# * ( ( ' )&* )&* ! : ' f<g ( * f6g -.# * ( ( ' )&* )&* ))(()( ngOnf =))(()( ngnf Θ= ))(()( ngnf Ω= ))(()( ngnf ο= ))(()( ngOnf = -.# * ( ( ' )&* )&* (!*' )&* ' # / ) ! : ' f>g ( * f7g -.# * ( ( ' )&* )&* (!*' )&* ' # / ) ))(()( ngnf ω= ))(()( ngnf Ω= 1. * # 4. $ &' <! " # $ % " 5 # O(n2): )& ' *-"$:)& ' *-"$: 1=O(n2) n+2=O(n2) logn=O(n2) logn+5loglogn=O(n2) 3n2=O(n2) ' # 3 ( ($ O(n2) * /# 0* ( *$ $ ' # " * $ * ' #( *#*$ " *$ ( ' n2.* ' #( *#*$ " *$ ( ' n2. 9# O(n2) . #* * ' * ' 0* $ &' ' # " * ' ' 3# / * ' ) : * ),$ .)* * # " * ($ * ' ( . )(2 )(1 2 2 nOn nO ∈+ ∈ . " * $ ; '( $ 1 ' ' * 3 * 0* 3 # ' # " * ' f g * , * * < ' )&* ). ' ) & $ f * ' =! " # $ % " * , * * < ' )&* ). ' ) & $ f * ' g. f(n) g(n) o O n2 n3 < < n1.5 n 4logn 8logn 5n2 0.5n2 .). .)* * * * < 1 * , + ( n2=o(n3) 5n2 0.5n2 n3-5n 8logn . " * $ ; '( $ 2 ' ' * 3 * 0* 3 # ' # " * ' f g * , * * " " ' 3 * $ ( $ 3 &$ ! " # $ % " * , * * " " ' 3 * $ ( $ 3 &$ &$ )&* * -& $ f $ g g(n)=5 g(n)=logn g(n)=n2 g(n)=2n g(n)=5n g(n)=nn f(n)=loglogn f(n)=4logn f(n)=n f(n)=2n2 .). 1 * .)* * * / & loglogn= (1) f(n)=2n f(n)=6n5+n f(n)=3n f(n)=n!
 • 6. . " * $ / # 3" 1 +* -* *, ' ' $ )#" ' ) # & & & ( : ! " # $ % " & ( : )(.6 )3(2.5 )(46.4 )(loglog.3 )(4.2 )log(.1 2 2 22 nn o nn nn nnn nnOn n nn ω= = Θ=+ Ω= Θ=+ = )(.6 nn ω= . " * $ / # 3" 2 +* -* *, ' ' $ )#" # & ' # ' ( : ! " # $ % " )(.6 )3(2.5 )(46.4 )(loglog.3 )(4.2 )log(.1 2 2 22 nn o nn nn nnn nnOn n nn ω= = Θ=+ Ω= Θ=+ = )(.6 nn ω=