SlideShare a Scribd company logo
Hyvinvointia työstä
13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 2
Työhygieeninen selvitys
kemialliset tekijät, pölyt ja biologiset tekijät,
ihoaltistuminen
Työhygienia
13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 3
- fysikaalinen työhygienia
- melu
- tärinä
- sähkömagneettiset kentät…
kemiallinen työhygienia
- höyryt
- kaasut
- pölyt (aerosolit)
biologinen työhygienia
- endotoksiinit: 90 EU/m3
- mikrobit
Ihon kautta tapahtuva
altistuminen
- imeytyminen ihon läpi
- käsiltä suun kautta
elimistöön
- HTP-kirjassa: iho
Työhygieeninen palvelu Työterveyslaitoksella
• Oulu
• Kuopio
• Lappeenranta
• Helsinki, Pitäjänmäki
• Turku
• Tampere
• kemian ja pölyjen työhygieenikkoja
• fysiikan työhygieenikkoja (melu, tärinä, sähkömagneettiset kentät…)
• taustatukena toksikologeja, mikrobiologeja, suojainasiantuntijoita,
työterveyslääkäreitä, iv-asiantuntijoita, tutkijoita
13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 4
Työhygieeniset palvelutuotteet
1. Mittauspaketti avuksi työpaikkaselvityksiin pienissä yrityksissä ja
mikroyrityksissä (tulee myyntiin 2023 aikana; 500-600 €)
2. Kevytselvitys pienille yrityksille (työhygieenikko käy työpaikalla, 1500-
2500 €)
3. Työhygieeninen selvitys (3000 € -> kymmeniä tuhansia euroja)
13.3.2023 | © Työterveyslaitos | 5
Työhygieeninen selvitys
Etenee vaiheittain:
Kemikaalit, kaasut, pölyt - altistumisen torjunta työpaikoilla |
Työterveyslaitos (ttl.fi)
• työsuunnitelman laatiminen → tarjous asiakkaalle
• työhygieeninenselvitys ja mittaukset työpaikalla
• näytteiden ja mittausdatan analysointi
• lausunnon laatiminen
• mahdollinen palautetilaisuus
Hengitysvyöhyke- ja yleisilmanäytteet, hv ja kp
13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 7
Altistuminen
13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 8
• altistuminen ≠ mitattu pitoisuus
• pitoisuus mitataan ja altistuminen arvioidaan
• altisteen pitoisuus tiettynä ajanjaksona = aikakeskiarvo
• 8 h, 15 min, kattoarvo, sitovat raja-arvot: HTP-arvot 2020
aika
pitoisuus
aika
pitoisuus
1
10
100
HTP-arvot
• Pääsääntöisesti terveysperusteisia
• HTP-arvon alittuessa ei oleteta esiintyvän
merkittäviä terveysriskejä sen tiedon
perusteella, joka oli käytettävissä arvoa
asetettaessa (huomaa asettamisvuosi!)
• HTP-arvot eivät ota huomioon herkissä
(atoopikot, sairauksia potevat yms.)
työntekijöissä mahdollisia vaikutuksia
• ”Huomioitava työn terveysriskien
arvioinnissa” (Vna 715/2001)
• Biologisten
altistumisindikaattoreiden ohjeraja-
arvoilla sama status © Työter veyslaitos
Työpäivien erilaisuudesta aiheutuva
epävarmuus
Näytteenotosta, analytiikasta ja työpäivien erilaisuudesta aiheutuva
epävarmuus altistumisen arvioinnissa huomioidaan siten, että tarkan
pitoisuusarvon sijaan työntekijän altistumista arvioidaan neljän
pitoisuustason perusteella. Rajatilanteessa työntekijän altistumista
arvioidaan työhygienian yleisen varmuusperiaatteen mukaisesti
altistavamman skenaarion mukaan.
Näytteenkeräyksen epävarmuus on vain yksi osa epävarmuuden
arvioinnissa, olosuhteiden vaihtelulla on paljon suurempi merkitys.
13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 10
Riskinarvio toimenpiteitä varten
altistumistaso riskiluokka/
altistuminen
toimenpiteet
alle 10 % HTP-arvosta
vähäinen
työolosuhteiden seuranta
10–50 % HTP-arvosta
kohtalainen
helposti toteutettavat
toimenpiteet suositeltavia*
seurantamittaukset tarpeellisia
50–100 % HTP-arvosta
merkittävä
toimenpiteet tarpeellisia*
seurantamittaukset tarpeellisia
yli HTP-arvon
liiallinen
toimenpiteet välttämättömiä
seurantamittaukset
toimenpiteiden toteutuksen
jälkeen
13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 11
Työhygieenisen näytteenoton ja analytiikan laatu
Työhygieeninen ilmanäytteenotto on akkreditoitu. Aerosolinäytteenoton (hiukkasten
ja ilman seokset sekä nestepisaroiden ja ilman seokset) pohjana ovat standardit SFS-
EN 689:2918 liitteet A-D , F ja G, SFS-EN 481:1994:en ja SFS-EN 482:2015.
Höyrynäytteenoton pohjana ovat standardit SFS-EN 689:2018 liitteet A-D, F ja G, SFS-
EN 482:2015 ja soveltaen SFS 3861
Melualtistuksen mittaus ja määritys ovat akkreditoituja palveluja.
Asbestin, hengittyvän ja alveolijakeisen pölyn, kvartsin, metallien, endotoksiinien,
ammoniakin, aldehydien, happojen, VOC-yhdisteiden ja liuotinaineiden analyysit ovat
akkreditoituja
13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 12
• Mittausmenetelmät
• mittausmenetelmiä on mutta ohjearvoja ei
• BM ottaa huomioon myös ihoaltistumisen
• suzana.abenet@ttl.fi
• HTP-luettelossa IHO-maininta.
• Työnteon havainnointi
• roiskeet, tahraavat aineet, työtavat
• valokuvaus, videointi, haastattelu (työntekijät,
työnjohto, työsuojeluhenkilöstö)
• käsineiden kunto ja vaihtomahdollisuus.
Ihoaltistumisen arviointi
© Työterveyslaitos
Ihoaltistuminen –
esim. kasvinsuojeluaineet
• käsien kautta altistuminen usein
merkittävintä + käsistä suuhun altistuminen
huonon työhygienian takia
Ihoaltistumisen arviointiin liittyvät vaikeudet
• aineen käsittelymäärä ei kuvaa
altistumista
• lyhytkin kosketus tahmaiseen
aineeseen voi aiheuttaa pitkän
altistumisen
• toisin kuin hengitystiealtistuminen
ihoaltistuminen voi jatkua työvuoron
jälkeen
Biologinen työhygienia, endotoksiinit
13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 16
Biologinen työhygienia, mikrobit
13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 17
Biologinen työhygienia, mikrobit
13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 18
Toimenpidesuositukset
• Toimenpidesuositukset tulee esittää mahdollisimman konkreettisella
tasolla ja niiden tulee olla järkevässä suhteessa havaittuun ongelmaan.
• haitan syntymisen estäminen
• haitan poistaminen
• haitan korvaaminen pienemmällä haitalla
• haitan vähentäminen esimerkiksi työjärjestelyillä
• tekniset hallintakeinot, esim. koteloinnit, osastoinnit, kohdepoistot
• henkilönsuojaimet
13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 19
Altistumisen seuranta, SFS-EN 689:2018
• Standardin 689:2018 mukaisesti uusintamittaukset:
• 36 kk kun tulos < 0,1 OELV
• 24 kk kun 0,1 OELV < tulos < 0,25 OELV
• 18 kk kun 0,25 OELV < tulos < 0,5 OELV
• 12 kk kun tulos > 0,5 OELV
13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 20
Tiedonlähteitä
• KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET
• KANSAINVÄLISET KEMIKAALIKORTIT: helposti ymmärrettävää
tietoa kemikaaleista http://www.ilo.org/icsc-fi
• OVA-ohjeet: kemikaaliturvallisuustietoa, suunnattu erityisesti
pelastuslaitoksille ja viranomaisille onnettomuustilanteisiin
http://www.ttl.fi/ova/
• HTP-arvojen perustelumuistiot,
www.tyosuojelu.fi/tyoolot/kemialliset-tekijat/raja-
arvot/perustelumuistiot
Tiedonlähteitä
• TYÖTERVEYSLAITOKSEN TAVOITETASOT: Mm. muovihuuruille,
hitsaushuuruille, metallintyöstönesteille, dieselpakokaasuille,
nanohiukkasille ym.
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/tavoitetasot/
• KAMAT-tietokortit: pohjatietoa kemiallisista altisteista eri metalli-
ja autoalan työtehtävissä
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/kemikaaliturvallisuus/kam
at-kortit/
• GESTIS kemikaalitietokanta (Substance Database)
www.dguv.de/ifa/gestis-database
• Biomonitoroinnin toimenpiderajojen perustelumuistiot,
www.ttl.fi/biomonitorointi
13.3.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 22
tyoterveyslaitos
@tyoterveys
@fioh
Kiitos!
Tyoterveyslaitos
tyoterveys
ttl.fi

More Related Content

What's hot

Työpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työpaikan kemikaaliriskinarviointiTyöpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työterveyslaitos
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos
 
Päihteet työelämässä
Päihteet työelämässäPäihteet työelämässä
Päihteet työelämässä
Työterveyslaitos
 
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työterveyslaitos
 
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Työterveyslaitos
 
Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020
Työterveyslaitos
 
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Työterveyslaitos
 
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Työterveyslaitos
 
Lentäjä vastaanotolla
Lentäjä vastaanotolla Lentäjä vastaanotolla
Lentäjä vastaanotolla
Työterveyslaitos
 
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Työterveyslaitos
 
Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
Työterveyslaitos
 
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaKuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Työterveyslaitos
 
Päihdepotilaasta työterveyslääkäreille: Tietoisku huumeista ja väärinkäytetyi...
Päihdepotilaasta työterveyslääkäreille: Tietoisku huumeista ja väärinkäytetyi...Päihdepotilaasta työterveyslääkäreille: Tietoisku huumeista ja väärinkäytetyi...
Päihdepotilaasta työterveyslääkäreille: Tietoisku huumeista ja väärinkäytetyi...
Työterveyslaitos
 
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajinaLiuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
Työterveyslaitos
 
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaSpirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Työterveyslaitos
 
Mikä on Long Covid? Miten sitä pitäisi tutkia ja hoitaa
Mikä on Long Covid? Miten sitä pitäisi tutkia ja hoitaaMikä on Long Covid? Miten sitä pitäisi tutkia ja hoitaa
Mikä on Long Covid? Miten sitä pitäisi tutkia ja hoitaa
Työterveyslaitos
 
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Työterveyslaitos
 
Ärsytysastma
ÄrsytysastmaÄrsytysastma
Ärsytysastma
Työterveyslaitos
 
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Työterveyslaitos
 
Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015
Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015
Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015
Vassilios Kafantaris
 

What's hot (20)

Työpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työpaikan kemikaaliriskinarviointiTyöpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Päihteet työelämässä
Päihteet työelämässäPäihteet työelämässä
Päihteet työelämässä
 
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
 
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
 
Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020
 
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
 
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
 
Lentäjä vastaanotolla
Lentäjä vastaanotolla Lentäjä vastaanotolla
Lentäjä vastaanotolla
 
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
 
Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
 
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaKuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
 
Päihdepotilaasta työterveyslääkäreille: Tietoisku huumeista ja väärinkäytetyi...
Päihdepotilaasta työterveyslääkäreille: Tietoisku huumeista ja väärinkäytetyi...Päihdepotilaasta työterveyslääkäreille: Tietoisku huumeista ja väärinkäytetyi...
Päihdepotilaasta työterveyslääkäreille: Tietoisku huumeista ja väärinkäytetyi...
 
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajinaLiuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
 
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaSpirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
 
Mikä on Long Covid? Miten sitä pitäisi tutkia ja hoitaa
Mikä on Long Covid? Miten sitä pitäisi tutkia ja hoitaaMikä on Long Covid? Miten sitä pitäisi tutkia ja hoitaa
Mikä on Long Covid? Miten sitä pitäisi tutkia ja hoitaa
 
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
 
Ärsytysastma
ÄrsytysastmaÄrsytysastma
Ärsytysastma
 
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
 
Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015
Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015
Burnout greek Syndromo Epagelmatikis exouthenosis presentation2015
 

Similar to Työhygienia työterveyshuollossa

Apua kemikaaliriskinarviointiin
Apua kemikaaliriskinarviointiinApua kemikaaliriskinarviointiin
Apua kemikaaliriskinarviointiin
Työterveyslaitos
 
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
Työterveyslaitos
 
Nano, mitä siitä on hyvä tietää?
Nano, mitä siitä on hyvä tietää?Nano, mitä siitä on hyvä tietää?
Nano, mitä siitä on hyvä tietää?
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Kokemuksia GMO-tarkastuksista
Kokemuksia GMO-tarkastuksistaKokemuksia GMO-tarkastuksista
Kokemuksia GMO-tarkastuksista
THL
 
Tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta poimittua
Tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta poimittuaTartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta poimittua
Tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta poimittua
THL
 
Liesivuori Altistuminen ja oireiden hallinta
Liesivuori Altistuminen ja oireiden hallintaLiesivuori Altistuminen ja oireiden hallinta
Liesivuori Altistuminen ja oireiden hallinta
Työterveyslaitos
 
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei? Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
THL
 
22.2.2017 Työn riskien arviointi
22.2.2017 Työn riskien arviointi22.2.2017 Työn riskien arviointi
22.2.2017 Työn riskien arviointi
Työterveyslaitos
 
Sisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamalla
Sisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamallaSisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamalla
Sisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamalla
Katja Pulkkinen
 
Ttk työterveyshuolto 030811
Ttk työterveyshuolto 030811Ttk työterveyshuolto 030811
Ttk työterveyshuolto 030811
Työturvallisuuskeskus TTK
 
Potilasturvallisuus tänään
Potilasturvallisuus tänäänPotilasturvallisuus tänään
Potilasturvallisuus tänään
Lääketietokeskus
 
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdfterveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Nanomateriaalit työpaikoilla
Nanomateriaalit työpaikoillaNanomateriaalit työpaikoilla
Nanomateriaalit työpaikoilla
Työterveyslaitos
 
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
THL
 
Tapaturman ja sairastumisen vaara kaivostyössä
Tapaturman ja sairastumisen vaara kaivostyössäTapaturman ja sairastumisen vaara kaivostyössä
Tapaturman ja sairastumisen vaara kaivostyössä
Työterveyslaitos
 
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
THL
 
Utti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassaUtti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassa
Työterveyslaitos
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työterveyslaitos
 
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Mikko Ahonen
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
THL
 

Similar to Työhygienia työterveyshuollossa (20)

Apua kemikaaliriskinarviointiin
Apua kemikaaliriskinarviointiinApua kemikaaliriskinarviointiin
Apua kemikaaliriskinarviointiin
 
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
 
Nano, mitä siitä on hyvä tietää?
Nano, mitä siitä on hyvä tietää?Nano, mitä siitä on hyvä tietää?
Nano, mitä siitä on hyvä tietää?
 
Kokemuksia GMO-tarkastuksista
Kokemuksia GMO-tarkastuksistaKokemuksia GMO-tarkastuksista
Kokemuksia GMO-tarkastuksista
 
Tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta poimittua
Tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta poimittuaTartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta poimittua
Tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta poimittua
 
Liesivuori Altistuminen ja oireiden hallinta
Liesivuori Altistuminen ja oireiden hallintaLiesivuori Altistuminen ja oireiden hallinta
Liesivuori Altistuminen ja oireiden hallinta
 
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei? Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
 
22.2.2017 Työn riskien arviointi
22.2.2017 Työn riskien arviointi22.2.2017 Työn riskien arviointi
22.2.2017 Työn riskien arviointi
 
Sisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamalla
Sisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamallaSisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamalla
Sisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamalla
 
Ttk työterveyshuolto 030811
Ttk työterveyshuolto 030811Ttk työterveyshuolto 030811
Ttk työterveyshuolto 030811
 
Potilasturvallisuus tänään
Potilasturvallisuus tänäänPotilasturvallisuus tänään
Potilasturvallisuus tänään
 
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdfterveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
 
Nanomateriaalit työpaikoilla
Nanomateriaalit työpaikoillaNanomateriaalit työpaikoilla
Nanomateriaalit työpaikoilla
 
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
 
Tapaturman ja sairastumisen vaara kaivostyössä
Tapaturman ja sairastumisen vaara kaivostyössäTapaturman ja sairastumisen vaara kaivostyössä
Tapaturman ja sairastumisen vaara kaivostyössä
 
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
 
Utti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassaUtti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassa
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
 
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
 

More from Työterveyslaitos

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
Työterveyslaitos
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Työterveyslaitos
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Työterveyslaitos
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Työterveyslaitos
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Työterveyslaitos
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työterveyslaitos
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Työterveyslaitos
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Työterveyslaitos
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristöSisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Työterveyslaitos
 

More from Työterveyslaitos (20)

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
 
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
 
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
 
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
 
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
 
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristöSisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
 

Työhygienia työterveyshuollossa

 • 2. 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 2 Työhygieeninen selvitys kemialliset tekijät, pölyt ja biologiset tekijät, ihoaltistuminen
 • 3. Työhygienia 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 3 - fysikaalinen työhygienia - melu - tärinä - sähkömagneettiset kentät… kemiallinen työhygienia - höyryt - kaasut - pölyt (aerosolit) biologinen työhygienia - endotoksiinit: 90 EU/m3 - mikrobit Ihon kautta tapahtuva altistuminen - imeytyminen ihon läpi - käsiltä suun kautta elimistöön - HTP-kirjassa: iho
 • 4. Työhygieeninen palvelu Työterveyslaitoksella • Oulu • Kuopio • Lappeenranta • Helsinki, Pitäjänmäki • Turku • Tampere • kemian ja pölyjen työhygieenikkoja • fysiikan työhygieenikkoja (melu, tärinä, sähkömagneettiset kentät…) • taustatukena toksikologeja, mikrobiologeja, suojainasiantuntijoita, työterveyslääkäreitä, iv-asiantuntijoita, tutkijoita 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 4
 • 5. Työhygieeniset palvelutuotteet 1. Mittauspaketti avuksi työpaikkaselvityksiin pienissä yrityksissä ja mikroyrityksissä (tulee myyntiin 2023 aikana; 500-600 €) 2. Kevytselvitys pienille yrityksille (työhygieenikko käy työpaikalla, 1500- 2500 €) 3. Työhygieeninen selvitys (3000 € -> kymmeniä tuhansia euroja) 13.3.2023 | © Työterveyslaitos | 5
 • 6. Työhygieeninen selvitys Etenee vaiheittain: Kemikaalit, kaasut, pölyt - altistumisen torjunta työpaikoilla | Työterveyslaitos (ttl.fi) • työsuunnitelman laatiminen → tarjous asiakkaalle • työhygieeninenselvitys ja mittaukset työpaikalla • näytteiden ja mittausdatan analysointi • lausunnon laatiminen • mahdollinen palautetilaisuus
 • 7. Hengitysvyöhyke- ja yleisilmanäytteet, hv ja kp 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 7
 • 8. Altistuminen 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 8 • altistuminen ≠ mitattu pitoisuus • pitoisuus mitataan ja altistuminen arvioidaan • altisteen pitoisuus tiettynä ajanjaksona = aikakeskiarvo • 8 h, 15 min, kattoarvo, sitovat raja-arvot: HTP-arvot 2020 aika pitoisuus aika pitoisuus 1 10 100
 • 9. HTP-arvot • Pääsääntöisesti terveysperusteisia • HTP-arvon alittuessa ei oleteta esiintyvän merkittäviä terveysriskejä sen tiedon perusteella, joka oli käytettävissä arvoa asetettaessa (huomaa asettamisvuosi!) • HTP-arvot eivät ota huomioon herkissä (atoopikot, sairauksia potevat yms.) työntekijöissä mahdollisia vaikutuksia • ”Huomioitava työn terveysriskien arvioinnissa” (Vna 715/2001) • Biologisten altistumisindikaattoreiden ohjeraja- arvoilla sama status © Työter veyslaitos
 • 10. Työpäivien erilaisuudesta aiheutuva epävarmuus Näytteenotosta, analytiikasta ja työpäivien erilaisuudesta aiheutuva epävarmuus altistumisen arvioinnissa huomioidaan siten, että tarkan pitoisuusarvon sijaan työntekijän altistumista arvioidaan neljän pitoisuustason perusteella. Rajatilanteessa työntekijän altistumista arvioidaan työhygienian yleisen varmuusperiaatteen mukaisesti altistavamman skenaarion mukaan. Näytteenkeräyksen epävarmuus on vain yksi osa epävarmuuden arvioinnissa, olosuhteiden vaihtelulla on paljon suurempi merkitys. 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 10
 • 11. Riskinarvio toimenpiteitä varten altistumistaso riskiluokka/ altistuminen toimenpiteet alle 10 % HTP-arvosta vähäinen työolosuhteiden seuranta 10–50 % HTP-arvosta kohtalainen helposti toteutettavat toimenpiteet suositeltavia* seurantamittaukset tarpeellisia 50–100 % HTP-arvosta merkittävä toimenpiteet tarpeellisia* seurantamittaukset tarpeellisia yli HTP-arvon liiallinen toimenpiteet välttämättömiä seurantamittaukset toimenpiteiden toteutuksen jälkeen 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 11
 • 12. Työhygieenisen näytteenoton ja analytiikan laatu Työhygieeninen ilmanäytteenotto on akkreditoitu. Aerosolinäytteenoton (hiukkasten ja ilman seokset sekä nestepisaroiden ja ilman seokset) pohjana ovat standardit SFS- EN 689:2918 liitteet A-D , F ja G, SFS-EN 481:1994:en ja SFS-EN 482:2015. Höyrynäytteenoton pohjana ovat standardit SFS-EN 689:2018 liitteet A-D, F ja G, SFS- EN 482:2015 ja soveltaen SFS 3861 Melualtistuksen mittaus ja määritys ovat akkreditoituja palveluja. Asbestin, hengittyvän ja alveolijakeisen pölyn, kvartsin, metallien, endotoksiinien, ammoniakin, aldehydien, happojen, VOC-yhdisteiden ja liuotinaineiden analyysit ovat akkreditoituja 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 12
 • 13. • Mittausmenetelmät • mittausmenetelmiä on mutta ohjearvoja ei • BM ottaa huomioon myös ihoaltistumisen • suzana.abenet@ttl.fi • HTP-luettelossa IHO-maininta. • Työnteon havainnointi • roiskeet, tahraavat aineet, työtavat • valokuvaus, videointi, haastattelu (työntekijät, työnjohto, työsuojeluhenkilöstö) • käsineiden kunto ja vaihtomahdollisuus. Ihoaltistumisen arviointi © Työterveyslaitos
 • 14. Ihoaltistuminen – esim. kasvinsuojeluaineet • käsien kautta altistuminen usein merkittävintä + käsistä suuhun altistuminen huonon työhygienian takia
 • 15. Ihoaltistumisen arviointiin liittyvät vaikeudet • aineen käsittelymäärä ei kuvaa altistumista • lyhytkin kosketus tahmaiseen aineeseen voi aiheuttaa pitkän altistumisen • toisin kuin hengitystiealtistuminen ihoaltistuminen voi jatkua työvuoron jälkeen
 • 16. Biologinen työhygienia, endotoksiinit 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 16
 • 17. Biologinen työhygienia, mikrobit 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 17
 • 18. Biologinen työhygienia, mikrobit 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 18
 • 19. Toimenpidesuositukset • Toimenpidesuositukset tulee esittää mahdollisimman konkreettisella tasolla ja niiden tulee olla järkevässä suhteessa havaittuun ongelmaan. • haitan syntymisen estäminen • haitan poistaminen • haitan korvaaminen pienemmällä haitalla • haitan vähentäminen esimerkiksi työjärjestelyillä • tekniset hallintakeinot, esim. koteloinnit, osastoinnit, kohdepoistot • henkilönsuojaimet 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 19
 • 20. Altistumisen seuranta, SFS-EN 689:2018 • Standardin 689:2018 mukaisesti uusintamittaukset: • 36 kk kun tulos < 0,1 OELV • 24 kk kun 0,1 OELV < tulos < 0,25 OELV • 18 kk kun 0,25 OELV < tulos < 0,5 OELV • 12 kk kun tulos > 0,5 OELV 13.3.2023 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 20
 • 21. Tiedonlähteitä • KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET • KANSAINVÄLISET KEMIKAALIKORTIT: helposti ymmärrettävää tietoa kemikaaleista http://www.ilo.org/icsc-fi • OVA-ohjeet: kemikaaliturvallisuustietoa, suunnattu erityisesti pelastuslaitoksille ja viranomaisille onnettomuustilanteisiin http://www.ttl.fi/ova/ • HTP-arvojen perustelumuistiot, www.tyosuojelu.fi/tyoolot/kemialliset-tekijat/raja- arvot/perustelumuistiot
 • 22. Tiedonlähteitä • TYÖTERVEYSLAITOKSEN TAVOITETASOT: Mm. muovihuuruille, hitsaushuuruille, metallintyöstönesteille, dieselpakokaasuille, nanohiukkasille ym. https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/tavoitetasot/ • KAMAT-tietokortit: pohjatietoa kemiallisista altisteista eri metalli- ja autoalan työtehtävissä https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/kemikaaliturvallisuus/kam at-kortit/ • GESTIS kemikaalitietokanta (Substance Database) www.dguv.de/ifa/gestis-database • Biomonitoroinnin toimenpiderajojen perustelumuistiot, www.ttl.fi/biomonitorointi 13.3.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 22