SlideShare a Scribd company logo
Pelastusalan työntekijöiden
soveltuvuus töihin
keuhkosairauksissa
Irmeli.lindstrom@ttl.fi
Irmeli Lindström, yl, dosentti
Sidonnaisuudet
• Päätoimi: Työterveyslaitos
• Ammatinharjoittaja: Terveystalo
• Hengityssairauksien tutkimussäätiön hallituksen jäsen
• Luentopalkkioita: Orion Pharma , Astra Zeneca, Glaxo-
Smith-Kline
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS/Irmeli Lindström 2
Pelastusala Suomessa
• 6300 päätoimista pelastusalan työntekijää
• 15 000 sopimushenkilöstöön kuuluvaa (ns.
vapaapalokuntalaiset)
• Merenkulkualalla kansi- ja konehuonetöitä
tekeviltä edellytetään
pelastussukelluskelpoisuutta.
• Työntekijät ikääntyvät ja ala kärsii työntekijä-
pulasta.
• Pelastussukellus= savu-, kemikaali- ja
vesisukellus
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 4
Pelastustoimen tehtävien vaatimustasot
1. Vaativat tehtävät Toiminta-aika todennäköisesti pidentynyt ja
toimintaympäristön hahmottaminen vaikeaa.
Esim. savusukellus-, kemikaalisukellus tai vesipelastustehtävä
sekä kattosammutustehtävät paineilmahengityslaiteilla.
2. Savusukellustehtävät Toiminta-aika ei todennäköisesti ole pidentynyt ja
toimintaympäristö hahmottavissa.
Esim. huoneistopalot, joissa palo on yhdessä
asuinhuoneistossa sekä raivaustehtävät.
3. Perustehtävät Paineilmalaiteita voi käyttää, mutta käytön lopettaminen ei
aiheuta välitöntä vaaraa.
Esim. sammutustehtävät, joissa ei edellytetä savusukellusta,
liikenneonnettomuustilanteet, ihmisen pelastamistehtävät,
ympäristö- ja myrskyonnettomuustehtävät
4. Muut tehtävät Paineilmahengityslaitetta ei tarvitse käyttää lainkaan
Esim. erikoisajoneuvojen kuljettaminen, neuvonta- ja
valistustehtävät, palotarkastustehtävät ja johtamistehtävät.
Pelastussukellus= savusukellus ja vesisukellus
Esimerkkejä pelastustehtävien
fyysisestä kuormittavuudesta (TTL 2009)
MET Työtehtävä
12,5 Paineilmalaitetyöskentely taakkoja kantaen
12,5 Paineilmalaitetyöskentely: portaissa
10,8 Paineilmalaitetyöskentely: letkuselvitys
10,2 Potilaan kantaminen paareilla portaissa
9,2 Tikkaiden pystyttäminen
9,1 Sammuttaminen
8,7 Työskentely palopaikalla (eri työtehtäviä)
8,7 Paineilmalaitetyöskentely: ryömintä
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 5
Tyypillistä: äkilliset,
nopeat, lyhyet,
maksimaalisetkin suoritteet
Lämmittelyn mahdollisuutta
ei ole
Vertaa:
Juoksu 15km/h 15MET
Hiihto 14-18km/h 14MET
Juoksu 10km/h 10MET
Esimerkkejä pelastustehtävien
fyysisestä kuormittavuudesta (TTL 2009)
MET Työtehtävä
8,1 Paineilmalaitetyöskentely: moukarointi
8,0 Letkun vetäminen maata pitkin
8,0 Paineilmalaitetyöskentely: kävely ilman taakkoja
8,0 Letkun vetäminen maata pitkin
7,6 Hoitovälineiden kantaminen
7,4 Hoitoelvytys yhtäjaksoisesti
3,0 Autonkuljetus
2,5 Kouluttaminen (luennointi)
1,6 Hallinnolliset tehtävät, toimistotyö
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 6
Varustus
painaa
n.20kg
Pelastustyötä tekevien terveystarkastukset
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 7
Tarkastus Väli Sisältö
Tulotarkastus Spiroergometria tai kliininen kuormituskoe, spirometria ja
bronkodilaatiokoe, lipidit, veren sokeri
Määräaikaistarkastukset:
< 40 v
Testirata soveltuu hyvin
3 v Spirometria ja bronkodilaatiokoe, lepo- EKG, verenpaine, kehon
painoindeksi ja/tai rasvaosuus
Lipidit, veren sokeri ja muut laboratoriotutkimukset tarpeen mukaan
40 – 49 v
Testirata soveltuu
tavallisesti hyvin
2 v
Kuten edellä, lisäksi:
Spiroergometria tai kliininen kuormituskoe 5 v välein ja muulloin
jos:
1) suorituskyky heikkenee nopeasti
2) oireita esiintyy levossa tai rasituksessa
3) keuhkofunktio heikkenee odotettua nopeampi
4) sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien riskitekijäprofiili huononee
≥ 50 v
Testirata soveltuu vain
huolellisen riskianalyysin
kanssa käytettynä
1 v
Vuokko A ym: Pelastushenkilöstön työterveysseuranta
• Hengitysteitä ärsyttävät tekijät
• Kuiva ja viileä ilma
• Fyysinen ponnistelu, ventilaatio lisääntyy
• Vesi haihtuu limakalvolta
• Osmolariteetti lisääntyy
(väkevöityminen)
• Astmareaktio
Pelastussukellus ja astmakohtaus
22.1.2024 Irmeli Lindström
Pelastajien astma
22.1.2024 Irmeli Lindström
Karjalainen ym 2002
Atooppisilla pelastajilla keuhkoputkien hyperreaktiviteetti korreloi
palosammutustehtävien lukumäärään vuodessa
• Hyperreaktiviteetin riski/ 10 sammutettua paloa 5 kertainen atooppisilla
pelastajilla
Greven ym 2011
Vuoden 2019 suositus (Duodecim)
• Pelastusalan opintoihin ei valita henkilöitä, joilla on
luotettavasti todettu astma, joka on oireillut yli 7 v. iässä.
• Pelastustyöntekijän astma vahvistetaan ESH:ssa.
• Pelastussukelluskelpoisuus voidaan myöntää, kun
kuivailmahyperventilaatiokokeessa FEV1 lasku enintään 10%,
eikä muita riskejä.
• Astmaa sairastavan pelastajan seuranta ESH:ssa ja
työterveyshuollossa
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 10
• Hyperreaktiviteettitesti, joka
parhaiten simuloi
pelastussukellustilannetta
• Spirometria alussa ja lopussa
• Hengittää kuivaa ilmaa nopeassa
tahdissa (hyperventilaatio) 6
minuutin ajan
• Poikkeavan raja on 15% lasku FEV1
arvossa. 10-14% on raja-arvoinen.
Kuivailmahyperventilaatiokoe
=Eucapnic Voluntary Hyperventilation/hyperpnea test (EVH)
22.1.2024 Irmeli Lindström
Mitä uutta vuoden 2019 jälkeen?
• Astman Käypä hoito-suosituksen päivityksen (2022) mukaan
kuivailmahyperventilaatiokoetta voi käyttää myös astman diagnostiikassa.
• Merkittävä FEV1 laskun raja vähintään 15%
• 10-14% FEV1 lasku on raja-arvoinen.
• Britannialaisessa 116 astmaa sairastavan palomiehen vuoden
seurantatutkimuksessa vain 2%:lla esiintyi astmaan liittyviä ongelmia.
Kabir T ym. Occup Med 2022;72:118-24
• Alalle tarvitaan enemmän työntekijöitä ja koulutukseen otettavien määrä
kasvussa.
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 12
Uudet ohjeet (1): koulutukseen valittavat
• Lapsuudessa (alle 13-vuoden iässä) alkanutta astmaa sairastava sopii
pelastusalan koulutukseen, kun
1. Hänellä ei ole esiintynyt astmaan sopivia oireita tai lääkityksen käyttöä
viimeisen 2 vuoden aikana.
2. Spirometriassa FEV1, FVC ja FEV1/FVC ovat normaaleita, eikä esiinny
merkitsevää bronkodilaatiovastetta.
3. PEF-vuorokausiseurannassa ei todeta astmaan sopivaa löydöstä.
4. Metakoliinialtistuksessa ei todeta lievääkään keuhkoputkien
supistumisherkkyyttä.
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 13
Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 14
Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
Uudet ohjeet (2): astman diagnostiikka työ-ja
perusterveydenhuollossa
• Työterveyshuollossa diagnoosi voidaan tehdä KH-suosituksen mukaisesti, jos
spirometriassa tai PEF-vuorokausiseurannassa on selvä astma löydös.
• Kortisonihoitokoetta ei suositella tehtäväksi ennen ESH selvityksiä.
• Astmadiagnoosista konsultoidaan keuhkolääkäriä matalalla kynnyksellä esim:
• kun työntekijällä ei ole astmalle tyypillisiä oireita
• kun puhalluskokeissa epäillään olevan laadullisia ongelmia
• kun löydökset ovat astman suhteen raja-pintaiset
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 15
Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 16
Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
Oireeton pelastustyöntekijä 1 terveystarkastuksessa
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 17
Uusi lievä obstruktio, ei merkitsevää
vastetta avaavalle:
- PEF vrk seuranta: ei astmaa
- spirometria uudelleen: edelleen
samankaltainen löydös
- ESH/keuhkolääkärin arvio
- selvitysten ajan on pelastussukellus-
kelpoinen
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS/Irmeli Lindström
Oireeton pelastustyöntekijä 2 terveystarkastuksessa
18
Astmaan viittaava löydös
• PEF-vrk seuranta: ei
vahvista
astmadiagnoosia
• pelastussukelluskielto
kunnes tutkimukset
tehty
• konsultoitiin
ESH/keuhkolääkäriä:
astmaa ei todettu,
puhallustekninen
ongelma spirossa
Oireeton pelastustyöntekijä 3 terveystarkastuksessa
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 19
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 20
Astmalle diagnostinen löydös:
• Spirometria ja bronko uusittiin, samankaltainen löydös.
• TTL keuhkolääkärin konsultaatio puhelimitse ja yhdistelmälääkityksen aloitus.
• Pelastussukelluskielto
• Myöhemmin spirometriassa vain lievä obstruktio ilman merkitsevää vastetta avaavalle,
EVH 7% lasku, pelastussukelluskelpoisuus palautettiin.
Uudet ohjeet (3): astman diagnostiikka ESH:ssa
• Keuhkoputkien supistumisherkkyys suositellaan tutkimaan ensisijaisesti suoralla
altistuskokeella eli metakoliinialtistuskokeella, jossa todettava kohtalaisen voimakas tai
voimakas keuhkoputkien yliärtyvyys vahvistaa astmadiagnoosin.
• Epäsuorissa keuhkoputkien supistumisherkkyystesteissä, kuten kuivailmahyperventilaatio-
kokeessa (EVH) tai juoksurasituksessa todettava vähintään 15 %:n FEV1 lasku on astmalle
diagnostinen ja 10-14 %:n lasku katsotaan poikkeavaksi tulokseksi, joka on astmalle
viitteellinen.
• Epäsuoria testejä harkitaan, kun potilaalla on rasitukseen liittyviä astmaoireita ja muut
diagnostiset tutkimukset eivät osoita astmaa.
• Jos keuhkosairauksien tai kliinisen fysiologian erikoislääkärin arvion mukaan laadullisesti
hyvin tehdyissä keuhkojen toimintakokeissa on selvä astmalöydös, suositellaan
toteamaan astma ja aloittamaan säännöllinen lääkehoito, vaikka potilaalla ei esiinny
astmalle tyypillisiä oireita.
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 21
Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
Uudet ohjeet (4): astmaa sairastavan
pelastussukelluskelpoisuus
• Arvioidaan ESH:ssa
• Edellytykset tarkemmin taulukossa, mm. hyvä hoitokomplianssi, vähintään 3kk
kestänyt hoito inhaloitavalla kortisonilla ja tupakoimattomuus edellytyksenä.
• Spirometriassa FEV1 z-arvo ≥ -2,0
• Kuivailmahyperventilaatiokokeessa FEV1 lasku alle 15%. Jos lasku on 10-14%, ei
saa esiintyä muita riskitekijöitä.
• Astmaoireita ei saa esiintyä liittyen pelastussukellukseen, fyysiseen rasitukseen,
altistumiseen ärsykkeille tai kuumassa/ kylmässä työskentelyyn.
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 22
Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 23
ASTMAA SAIRASTAVAN SOPIVUUS OSA 1
Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 24
ASTMAA SAIRASTAVAN SOPIVUUS OSA 2
Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
Uudet ohjeet (5): astman seuranta
työterveyshuollossa
• Ensimmäinen käynti 6kk, jatkossa kerran vuodessa.
• Sisältö:
• Spirometria ja bronkodilataatiokoe
• Astmatesti
• Harkinnan mukaan PEF-vrk seuranta ( ei välttämättä tarvita, jos aiemmin ollut tasainen).
• ESH:ta konsultoidaan matalalla kynnyksellä, jos keuhkofunktio tai astman hallinta
huononee.
• Tärkeää, että potilas ottaa yhteyttä aina, jos vointi astman suhteen huonompi!
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 25
Milloin konsultoidaan ESH:a pelastussukellusluvan
saaneesta astmaa sairastavasta?
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 26
Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS/Irmeli Lindström 27
Spirometrian vertaaminen aiempaan
Redlich ym 2014: ATS documenti, Spirometry in Occupational setting
Jos FEV1 % viitearvosta on huonontunut ≥ 15% on muutos merkitsevä
Laitesukeltavat pelastustyöntekijät:
• Hengitysteiden obstruktio:
► hiilidioksidin kertyminen
► sukellussairaus (sukeltajantauti, happikouristus, typpinarkoosi,
hiilidioksidinarkoosi).
• Teoreettisistä riskeistä huolimatta astman aiheuttamat haitat sukeltamiselle
ovat yleensä merkittäviä vain hoitamattomassa astmassa tai sairauden
vaikeissa muodoissa. (Adir Y. et al Eur Respir Rev 2016: 25:2014).
• Astmaa sairastavat vesisukeltajat tarvitsevat sukelluslääkärin arvion. Hyvässä
hallinnassa oleva lievä astma ei ole este. Kohtauslääkkeen tarvetta ei saa olla.
• Copd, emfyseema ja kystiset keuhkomuutokset on tärkeä tunnistaa, sillä ne
voivat aiheuttaa keuhkokudoksen repeämisen.
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 28
Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
Keuhkoahtaumatauti
• Objektiivista seurantaa tehostettava tupakoitsijoilla
• FEV1 Z<-2.0 este pelastussukellukselle
• Jos lähellä raja-arvoa, on seurattava
• Huippuhapenkulutuksen kelpoisuusraja on 36 ml/min/kg ja 3 l/min täytyttävä
• Jos liittyy astma samat rajoitukset kuin astmaatikoilla
• Eivät sovi vesisukellukseen
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 29
Muita huomioitavia keuhkosairauksia
• Taipumus spontaaniin ilmarintaan:
oUsempi kuin yksittäinen ilmarinta on este alalla koulutukseen tai pelastussukellukseen.
oJos yksittäinen ilmarinta ja keuhkolääkäri tai kirurgi arvioi uusiutumisen riskin
vähäiseksi, sopii koulutukseen.
• Keuhkosarkoidoosi
oJos radiologiset muutokset ovat korjaantuneet, keuhkofunktio on normaali ja sairaus ei
ole ollut aktiivinen 12 kk, voidaan kelpoisuus myöntää
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 30
Yhteenveto:
• Pelastustyöntekijöiden astmaan liittyvät suositukset lievenevät.
• Pelastusalan opintoihin voi päästä lapsena alkanutta astmaa sairastava, jonka
sairaus on täysin remisiossa 2 vuoden ajan.
• Astman diagnostiikassa käytetään myös kuivailmahyperventilaatiokoetta.
• Astmaa sairastavan pelastusukelluskelpoisuus arvioidaan keuhkosairauksien
yksiköissä, joissa on asiantuntemusta asiasta.
• Työterveyshuollossa voidaan todeta pelastustyöntekijän astma ja myös seurata
heitä pelastussukellukelpoisuuden toteamisen jälkeen. ESH/keuhkolääkäriä
konsultoidaan matalalla kynnyksellä.
• Puhallustutkimuksissa on usein laadullisia ongelmia.
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 31
22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 32
Kiitos!
Havukainen: Tatu ja Patu työn touhussa. Otava 2006

More Related Content

What's hot

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thanawut Rattanadon
 
ใบงาน-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ใบงาน-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ใบงาน-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ใบงาน-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
Hikaru Sai
 
mbrojtja e mjedisit eshte nje nga detyrat kryesore
mbrojtja e mjedisit eshte nje nga detyrat kryesorembrojtja e mjedisit eshte nje nga detyrat kryesore
mbrojtja e mjedisit eshte nje nga detyrat kryesore
ARIMAZSTEAJ
 
Pressurizer
PressurizerPressurizer
Pressurizer
SabinoMiani
 
Khsb kaaraekpayhaa aelakhantnwithii
Khsb kaaraekpayhaa aelakhantnwithiiKhsb kaaraekpayhaa aelakhantnwithii
Khsb kaaraekpayhaa aelakhantnwithii
Chaiyanankaewthep
 
Past simple tense
Past simple tensePast simple tense
Past simple tense
Roselinwil Cha
 
แผน Eng m.3
แผน Eng m.3แผน Eng m.3
แผน Eng m.3
Milmilk
 
Jaykkakouristussuoja voimassa matkallakin
Jaykkakouristussuoja voimassa matkallakinJaykkakouristussuoja voimassa matkallakin
Jaykkakouristussuoja voimassa matkallakin
THL
 
Viktig information om vaccinationstekniken
Viktig information om vaccinationsteknikenViktig information om vaccinationstekniken
Viktig information om vaccinationstekniken
THL
 
Unit 2 part 1 making a phone call
Unit 2 part 1 making a phone callUnit 2 part 1 making a phone call
Unit 2 part 1 making a phone call
Sopa
 

What's hot (10)

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ใบงาน-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ใบงาน-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ใบงาน-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ใบงาน-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
 
mbrojtja e mjedisit eshte nje nga detyrat kryesore
mbrojtja e mjedisit eshte nje nga detyrat kryesorembrojtja e mjedisit eshte nje nga detyrat kryesore
mbrojtja e mjedisit eshte nje nga detyrat kryesore
 
Pressurizer
PressurizerPressurizer
Pressurizer
 
Khsb kaaraekpayhaa aelakhantnwithii
Khsb kaaraekpayhaa aelakhantnwithiiKhsb kaaraekpayhaa aelakhantnwithii
Khsb kaaraekpayhaa aelakhantnwithii
 
Past simple tense
Past simple tensePast simple tense
Past simple tense
 
แผน Eng m.3
แผน Eng m.3แผน Eng m.3
แผน Eng m.3
 
Jaykkakouristussuoja voimassa matkallakin
Jaykkakouristussuoja voimassa matkallakinJaykkakouristussuoja voimassa matkallakin
Jaykkakouristussuoja voimassa matkallakin
 
Viktig information om vaccinationstekniken
Viktig information om vaccinationsteknikenViktig information om vaccinationstekniken
Viktig information om vaccinationstekniken
 
Unit 2 part 1 making a phone call
Unit 2 part 1 making a phone callUnit 2 part 1 making a phone call
Unit 2 part 1 making a phone call
 

Similar to Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa

Urheilijan astman erityispiirteet, Jari Parkkari
Urheilijan astman erityispiirteet, Jari ParkkariUrheilijan astman erityispiirteet, Jari Parkkari
Urheilijan astman erityispiirteet, Jari Parkkari
UKK-instituutti
 
Kroonisten hengitystiesairauksien diagnostiikkaan uudenlainen lähestymistapa
Kroonisten hengitystiesairauksien diagnostiikkaan uudenlainen lähestymistapaKroonisten hengitystiesairauksien diagnostiikkaan uudenlainen lähestymistapa
Kroonisten hengitystiesairauksien diagnostiikkaan uudenlainen lähestymistapa
SalWe - Platform for collaboration
 
Terveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksi
Terveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksiTerveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksi
Terveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksi
THL
 
Nuoruudessa alkaneen astman vaikutus työuraan
Nuoruudessa alkaneen astman vaikutus työuraanNuoruudessa alkaneen astman vaikutus työuraan
Nuoruudessa alkaneen astman vaikutus työuraan
Työterveyslaitos
 
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu ToivoUrheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
UKK-instituutti
 
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusPäivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
Työterveyslaitos
 
Mikä on Long Covid? Miten sitä pitäisi tutkia ja hoitaa
Mikä on Long Covid? Miten sitä pitäisi tutkia ja hoitaaMikä on Long Covid? Miten sitä pitäisi tutkia ja hoitaa
Mikä on Long Covid? Miten sitä pitäisi tutkia ja hoitaa
Työterveyslaitos
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
THL
 
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leinoTerveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
THL
 
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaSpirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Työterveyslaitos
 
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
THL
 
Uudesta tartuntatautilaista poimittua
Uudesta tartuntatautilaista poimittuaUudesta tartuntatautilaista poimittua
Uudesta tartuntatautilaista poimittua
THL
 
Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa poti...
Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa poti...Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa poti...
Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa poti...
THL
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työterveyslaitos
 
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
THL
 

Similar to Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa (15)

Urheilijan astman erityispiirteet, Jari Parkkari
Urheilijan astman erityispiirteet, Jari ParkkariUrheilijan astman erityispiirteet, Jari Parkkari
Urheilijan astman erityispiirteet, Jari Parkkari
 
Kroonisten hengitystiesairauksien diagnostiikkaan uudenlainen lähestymistapa
Kroonisten hengitystiesairauksien diagnostiikkaan uudenlainen lähestymistapaKroonisten hengitystiesairauksien diagnostiikkaan uudenlainen lähestymistapa
Kroonisten hengitystiesairauksien diagnostiikkaan uudenlainen lähestymistapa
 
Terveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksi
Terveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksiTerveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksi
Terveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksi
 
Nuoruudessa alkaneen astman vaikutus työuraan
Nuoruudessa alkaneen astman vaikutus työuraanNuoruudessa alkaneen astman vaikutus työuraan
Nuoruudessa alkaneen astman vaikutus työuraan
 
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu ToivoUrheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
 
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusPäivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
 
Mikä on Long Covid? Miten sitä pitäisi tutkia ja hoitaa
Mikä on Long Covid? Miten sitä pitäisi tutkia ja hoitaaMikä on Long Covid? Miten sitä pitäisi tutkia ja hoitaa
Mikä on Long Covid? Miten sitä pitäisi tutkia ja hoitaa
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
 
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leinoTerveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
 
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaSpirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
 
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
 
Uudesta tartuntatautilaista poimittua
Uudesta tartuntatautilaista poimittuaUudesta tartuntatautilaista poimittua
Uudesta tartuntatautilaista poimittua
 
Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa poti...
Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa poti...Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa poti...
Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa poti...
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
 
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
 

More from Työterveyslaitos

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
Työterveyslaitos
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Työterveyslaitos
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Työterveyslaitos
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Työterveyslaitos
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työterveyslaitos
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työterveyslaitos
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Työterveyslaitos
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Työterveyslaitos
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Työterveyslaitos
 
Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
Työterveyslaitos
 
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työterveyslaitos
 

More from Työterveyslaitos (20)

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
 
Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
 
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
 

Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa

 • 2. Sidonnaisuudet • Päätoimi: Työterveyslaitos • Ammatinharjoittaja: Terveystalo • Hengityssairauksien tutkimussäätiön hallituksen jäsen • Luentopalkkioita: Orion Pharma , Astra Zeneca, Glaxo- Smith-Kline 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS/Irmeli Lindström 2
 • 3. Pelastusala Suomessa • 6300 päätoimista pelastusalan työntekijää • 15 000 sopimushenkilöstöön kuuluvaa (ns. vapaapalokuntalaiset) • Merenkulkualalla kansi- ja konehuonetöitä tekeviltä edellytetään pelastussukelluskelpoisuutta. • Työntekijät ikääntyvät ja ala kärsii työntekijä- pulasta. • Pelastussukellus= savu-, kemikaali- ja vesisukellus
 • 4. 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 4 Pelastustoimen tehtävien vaatimustasot 1. Vaativat tehtävät Toiminta-aika todennäköisesti pidentynyt ja toimintaympäristön hahmottaminen vaikeaa. Esim. savusukellus-, kemikaalisukellus tai vesipelastustehtävä sekä kattosammutustehtävät paineilmahengityslaiteilla. 2. Savusukellustehtävät Toiminta-aika ei todennäköisesti ole pidentynyt ja toimintaympäristö hahmottavissa. Esim. huoneistopalot, joissa palo on yhdessä asuinhuoneistossa sekä raivaustehtävät. 3. Perustehtävät Paineilmalaiteita voi käyttää, mutta käytön lopettaminen ei aiheuta välitöntä vaaraa. Esim. sammutustehtävät, joissa ei edellytetä savusukellusta, liikenneonnettomuustilanteet, ihmisen pelastamistehtävät, ympäristö- ja myrskyonnettomuustehtävät 4. Muut tehtävät Paineilmahengityslaitetta ei tarvitse käyttää lainkaan Esim. erikoisajoneuvojen kuljettaminen, neuvonta- ja valistustehtävät, palotarkastustehtävät ja johtamistehtävät. Pelastussukellus= savusukellus ja vesisukellus
 • 5. Esimerkkejä pelastustehtävien fyysisestä kuormittavuudesta (TTL 2009) MET Työtehtävä 12,5 Paineilmalaitetyöskentely taakkoja kantaen 12,5 Paineilmalaitetyöskentely: portaissa 10,8 Paineilmalaitetyöskentely: letkuselvitys 10,2 Potilaan kantaminen paareilla portaissa 9,2 Tikkaiden pystyttäminen 9,1 Sammuttaminen 8,7 Työskentely palopaikalla (eri työtehtäviä) 8,7 Paineilmalaitetyöskentely: ryömintä 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 5 Tyypillistä: äkilliset, nopeat, lyhyet, maksimaalisetkin suoritteet Lämmittelyn mahdollisuutta ei ole Vertaa: Juoksu 15km/h 15MET Hiihto 14-18km/h 14MET Juoksu 10km/h 10MET
 • 6. Esimerkkejä pelastustehtävien fyysisestä kuormittavuudesta (TTL 2009) MET Työtehtävä 8,1 Paineilmalaitetyöskentely: moukarointi 8,0 Letkun vetäminen maata pitkin 8,0 Paineilmalaitetyöskentely: kävely ilman taakkoja 8,0 Letkun vetäminen maata pitkin 7,6 Hoitovälineiden kantaminen 7,4 Hoitoelvytys yhtäjaksoisesti 3,0 Autonkuljetus 2,5 Kouluttaminen (luennointi) 1,6 Hallinnolliset tehtävät, toimistotyö 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 6 Varustus painaa n.20kg
 • 7. Pelastustyötä tekevien terveystarkastukset 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 7 Tarkastus Väli Sisältö Tulotarkastus Spiroergometria tai kliininen kuormituskoe, spirometria ja bronkodilaatiokoe, lipidit, veren sokeri Määräaikaistarkastukset: < 40 v Testirata soveltuu hyvin 3 v Spirometria ja bronkodilaatiokoe, lepo- EKG, verenpaine, kehon painoindeksi ja/tai rasvaosuus Lipidit, veren sokeri ja muut laboratoriotutkimukset tarpeen mukaan 40 – 49 v Testirata soveltuu tavallisesti hyvin 2 v Kuten edellä, lisäksi: Spiroergometria tai kliininen kuormituskoe 5 v välein ja muulloin jos: 1) suorituskyky heikkenee nopeasti 2) oireita esiintyy levossa tai rasituksessa 3) keuhkofunktio heikkenee odotettua nopeampi 4) sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien riskitekijäprofiili huononee ≥ 50 v Testirata soveltuu vain huolellisen riskianalyysin kanssa käytettynä 1 v Vuokko A ym: Pelastushenkilöstön työterveysseuranta
 • 8. • Hengitysteitä ärsyttävät tekijät • Kuiva ja viileä ilma • Fyysinen ponnistelu, ventilaatio lisääntyy • Vesi haihtuu limakalvolta • Osmolariteetti lisääntyy (väkevöityminen) • Astmareaktio Pelastussukellus ja astmakohtaus 22.1.2024 Irmeli Lindström
 • 9. Pelastajien astma 22.1.2024 Irmeli Lindström Karjalainen ym 2002 Atooppisilla pelastajilla keuhkoputkien hyperreaktiviteetti korreloi palosammutustehtävien lukumäärään vuodessa • Hyperreaktiviteetin riski/ 10 sammutettua paloa 5 kertainen atooppisilla pelastajilla Greven ym 2011
 • 10. Vuoden 2019 suositus (Duodecim) • Pelastusalan opintoihin ei valita henkilöitä, joilla on luotettavasti todettu astma, joka on oireillut yli 7 v. iässä. • Pelastustyöntekijän astma vahvistetaan ESH:ssa. • Pelastussukelluskelpoisuus voidaan myöntää, kun kuivailmahyperventilaatiokokeessa FEV1 lasku enintään 10%, eikä muita riskejä. • Astmaa sairastavan pelastajan seuranta ESH:ssa ja työterveyshuollossa 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 10
 • 11. • Hyperreaktiviteettitesti, joka parhaiten simuloi pelastussukellustilannetta • Spirometria alussa ja lopussa • Hengittää kuivaa ilmaa nopeassa tahdissa (hyperventilaatio) 6 minuutin ajan • Poikkeavan raja on 15% lasku FEV1 arvossa. 10-14% on raja-arvoinen. Kuivailmahyperventilaatiokoe =Eucapnic Voluntary Hyperventilation/hyperpnea test (EVH) 22.1.2024 Irmeli Lindström
 • 12. Mitä uutta vuoden 2019 jälkeen? • Astman Käypä hoito-suosituksen päivityksen (2022) mukaan kuivailmahyperventilaatiokoetta voi käyttää myös astman diagnostiikassa. • Merkittävä FEV1 laskun raja vähintään 15% • 10-14% FEV1 lasku on raja-arvoinen. • Britannialaisessa 116 astmaa sairastavan palomiehen vuoden seurantatutkimuksessa vain 2%:lla esiintyi astmaan liittyviä ongelmia. Kabir T ym. Occup Med 2022;72:118-24 • Alalle tarvitaan enemmän työntekijöitä ja koulutukseen otettavien määrä kasvussa. 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 12
 • 13. Uudet ohjeet (1): koulutukseen valittavat • Lapsuudessa (alle 13-vuoden iässä) alkanutta astmaa sairastava sopii pelastusalan koulutukseen, kun 1. Hänellä ei ole esiintynyt astmaan sopivia oireita tai lääkityksen käyttöä viimeisen 2 vuoden aikana. 2. Spirometriassa FEV1, FVC ja FEV1/FVC ovat normaaleita, eikä esiinny merkitsevää bronkodilaatiovastetta. 3. PEF-vuorokausiseurannassa ei todeta astmaan sopivaa löydöstä. 4. Metakoliinialtistuksessa ei todeta lievääkään keuhkoputkien supistumisherkkyyttä. 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 13 Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
 • 14. 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 14 Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
 • 15. Uudet ohjeet (2): astman diagnostiikka työ-ja perusterveydenhuollossa • Työterveyshuollossa diagnoosi voidaan tehdä KH-suosituksen mukaisesti, jos spirometriassa tai PEF-vuorokausiseurannassa on selvä astma löydös. • Kortisonihoitokoetta ei suositella tehtäväksi ennen ESH selvityksiä. • Astmadiagnoosista konsultoidaan keuhkolääkäriä matalalla kynnyksellä esim: • kun työntekijällä ei ole astmalle tyypillisiä oireita • kun puhalluskokeissa epäillään olevan laadullisia ongelmia • kun löydökset ovat astman suhteen raja-pintaiset 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 15 Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
 • 16. 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 16 Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
 • 17. Oireeton pelastustyöntekijä 1 terveystarkastuksessa 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 17 Uusi lievä obstruktio, ei merkitsevää vastetta avaavalle: - PEF vrk seuranta: ei astmaa - spirometria uudelleen: edelleen samankaltainen löydös - ESH/keuhkolääkärin arvio - selvitysten ajan on pelastussukellus- kelpoinen
 • 18. 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS/Irmeli Lindström Oireeton pelastustyöntekijä 2 terveystarkastuksessa 18 Astmaan viittaava löydös • PEF-vrk seuranta: ei vahvista astmadiagnoosia • pelastussukelluskielto kunnes tutkimukset tehty • konsultoitiin ESH/keuhkolääkäriä: astmaa ei todettu, puhallustekninen ongelma spirossa
 • 19. Oireeton pelastustyöntekijä 3 terveystarkastuksessa 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 19
 • 20. 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 20 Astmalle diagnostinen löydös: • Spirometria ja bronko uusittiin, samankaltainen löydös. • TTL keuhkolääkärin konsultaatio puhelimitse ja yhdistelmälääkityksen aloitus. • Pelastussukelluskielto • Myöhemmin spirometriassa vain lievä obstruktio ilman merkitsevää vastetta avaavalle, EVH 7% lasku, pelastussukelluskelpoisuus palautettiin.
 • 21. Uudet ohjeet (3): astman diagnostiikka ESH:ssa • Keuhkoputkien supistumisherkkyys suositellaan tutkimaan ensisijaisesti suoralla altistuskokeella eli metakoliinialtistuskokeella, jossa todettava kohtalaisen voimakas tai voimakas keuhkoputkien yliärtyvyys vahvistaa astmadiagnoosin. • Epäsuorissa keuhkoputkien supistumisherkkyystesteissä, kuten kuivailmahyperventilaatio- kokeessa (EVH) tai juoksurasituksessa todettava vähintään 15 %:n FEV1 lasku on astmalle diagnostinen ja 10-14 %:n lasku katsotaan poikkeavaksi tulokseksi, joka on astmalle viitteellinen. • Epäsuoria testejä harkitaan, kun potilaalla on rasitukseen liittyviä astmaoireita ja muut diagnostiset tutkimukset eivät osoita astmaa. • Jos keuhkosairauksien tai kliinisen fysiologian erikoislääkärin arvion mukaan laadullisesti hyvin tehdyissä keuhkojen toimintakokeissa on selvä astmalöydös, suositellaan toteamaan astma ja aloittamaan säännöllinen lääkehoito, vaikka potilaalla ei esiinny astmalle tyypillisiä oireita. 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 21 Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
 • 22. Uudet ohjeet (4): astmaa sairastavan pelastussukelluskelpoisuus • Arvioidaan ESH:ssa • Edellytykset tarkemmin taulukossa, mm. hyvä hoitokomplianssi, vähintään 3kk kestänyt hoito inhaloitavalla kortisonilla ja tupakoimattomuus edellytyksenä. • Spirometriassa FEV1 z-arvo ≥ -2,0 • Kuivailmahyperventilaatiokokeessa FEV1 lasku alle 15%. Jos lasku on 10-14%, ei saa esiintyä muita riskitekijöitä. • Astmaoireita ei saa esiintyä liittyen pelastussukellukseen, fyysiseen rasitukseen, altistumiseen ärsykkeille tai kuumassa/ kylmässä työskentelyyn. 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 22 Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
 • 23. 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 23 ASTMAA SAIRASTAVAN SOPIVUUS OSA 1 Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
 • 24. 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 24 ASTMAA SAIRASTAVAN SOPIVUUS OSA 2 Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
 • 25. Uudet ohjeet (5): astman seuranta työterveyshuollossa • Ensimmäinen käynti 6kk, jatkossa kerran vuodessa. • Sisältö: • Spirometria ja bronkodilataatiokoe • Astmatesti • Harkinnan mukaan PEF-vrk seuranta ( ei välttämättä tarvita, jos aiemmin ollut tasainen). • ESH:ta konsultoidaan matalalla kynnyksellä, jos keuhkofunktio tai astman hallinta huononee. • Tärkeää, että potilas ottaa yhteyttä aina, jos vointi astman suhteen huonompi! 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 25
 • 26. Milloin konsultoidaan ESH:a pelastussukellusluvan saaneesta astmaa sairastavasta? 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 26 Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
 • 27. 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS/Irmeli Lindström 27 Spirometrian vertaaminen aiempaan Redlich ym 2014: ATS documenti, Spirometry in Occupational setting Jos FEV1 % viitearvosta on huonontunut ≥ 15% on muutos merkitsevä
 • 28. Laitesukeltavat pelastustyöntekijät: • Hengitysteiden obstruktio: ► hiilidioksidin kertyminen ► sukellussairaus (sukeltajantauti, happikouristus, typpinarkoosi, hiilidioksidinarkoosi). • Teoreettisistä riskeistä huolimatta astman aiheuttamat haitat sukeltamiselle ovat yleensä merkittäviä vain hoitamattomassa astmassa tai sairauden vaikeissa muodoissa. (Adir Y. et al Eur Respir Rev 2016: 25:2014). • Astmaa sairastavat vesisukeltajat tarvitsevat sukelluslääkärin arvion. Hyvässä hallinnassa oleva lievä astma ei ole este. Kohtauslääkkeen tarvetta ei saa olla. • Copd, emfyseema ja kystiset keuhkomuutokset on tärkeä tunnistaa, sillä ne voivat aiheuttaa keuhkokudoksen repeämisen. 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 28 Lindström I ym: Duodecim 2023;139(23):1951-9
 • 29. Keuhkoahtaumatauti • Objektiivista seurantaa tehostettava tupakoitsijoilla • FEV1 Z<-2.0 este pelastussukellukselle • Jos lähellä raja-arvoa, on seurattava • Huippuhapenkulutuksen kelpoisuusraja on 36 ml/min/kg ja 3 l/min täytyttävä • Jos liittyy astma samat rajoitukset kuin astmaatikoilla • Eivät sovi vesisukellukseen 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 29
 • 30. Muita huomioitavia keuhkosairauksia • Taipumus spontaaniin ilmarintaan: oUsempi kuin yksittäinen ilmarinta on este alalla koulutukseen tai pelastussukellukseen. oJos yksittäinen ilmarinta ja keuhkolääkäri tai kirurgi arvioi uusiutumisen riskin vähäiseksi, sopii koulutukseen. • Keuhkosarkoidoosi oJos radiologiset muutokset ovat korjaantuneet, keuhkofunktio on normaali ja sairaus ei ole ollut aktiivinen 12 kk, voidaan kelpoisuus myöntää 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 30
 • 31. Yhteenveto: • Pelastustyöntekijöiden astmaan liittyvät suositukset lievenevät. • Pelastusalan opintoihin voi päästä lapsena alkanutta astmaa sairastava, jonka sairaus on täysin remisiossa 2 vuoden ajan. • Astman diagnostiikassa käytetään myös kuivailmahyperventilaatiokoetta. • Astmaa sairastavan pelastusukelluskelpoisuus arvioidaan keuhkosairauksien yksiköissä, joissa on asiantuntemusta asiasta. • Työterveyshuollossa voidaan todeta pelastustyöntekijän astma ja myös seurata heitä pelastussukellukelpoisuuden toteamisen jälkeen. ESH/keuhkolääkäriä konsultoidaan matalalla kynnyksellä. • Puhallustutkimuksissa on usein laadullisia ongelmia. 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 31
 • 32. 22.1.2024 ©TYÖTERVEYSLAITOS 32 Kiitos! Havukainen: Tatu ja Patu työn touhussa. Otava 2006